Κατηγοριοποίηση/Ταξινόμηση Εγκυκλίων ΧΑΚ για Εισηγμένες Εταιρείες

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
1995
1/1995
2/1995
Διαδικασία εξέτασης εκκρεμούντων αιτήσεων
Συνέχεια εγκυκλίου 1
1996
5/1996
6/1996
07/1996
8/1996
9/1996
10/1996
11/1996
12/1996
13/1996
15/1996
16/1996
17/1996
18/1996
19/1996
20/1996
21/1996
22/1996
23/1996
24/1996
25/1996
26/1996
4/3
Σεμινάριο "Προετοιμασία, οργάνωση και υποχρεώσεις Γραμματέων
εισηγμένων εταιρειών με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου"
Καθυστέρηση στην έκδοση Νέων Τίτλων
Διαδικασία εκκαθάρισης συναλλαγών
Προκαταρκτικά αποτελέσματα/ Κλείσιμο Μητρώων
Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Εκδόσεις Αξιών για Εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο
Προκαταρκτικά αποτελέσματα εταιρειών
Ενημέρωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για ανακοινώσεις
Προθεσμίες εισαγωγής νέων τίτλων στο ΧΑΚ
Υποβολή λογαριασμών για το 1995
Συναλλαγές στα πλαίσια αναγκαστικής πώλησης ενεχυρασθέντων τίτλων και
λόγω μετατροπής εταιρειών σε δημόσιες
Ανακοινώσεις με βάση την υποχρέωση που θέτει ο Νόμος του
Χρηματιστηρίου
Μετατροπή αξιών σε μετοχές/ ερμηνεία Κανονισμού
Ενημέρωση του ΧΑΚ για τήρηση ξεχωριστών μερίδων για κάθε λογαριασμό
Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλαιο των εταιρειών
Υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης
Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλιο των εταιρειών
Αλλαγή διεύθυνσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανόνας 15, Κανόνων Διαπραγμάτευσης Αξιών
Ανακοίνωση συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου
Προσχέδιο Κανονισμών για Εξαγορές - Συγχωνεύσεις Εταιρειών
Προετοιμασία για έναρξη εργασιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
1997
1/1997
2/1997
3/1997
Τήρηση ξεχωριστών μερίδων για επενδυτκά σχέδια
Διάλεξη
Υποχρέωση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 60(3) του Νόμου
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 1
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
4/1997
5/1997
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
2/1997
Θέμα
Καταχώριση αξιών στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών
Internet
Συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών για το έτος 1996
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Μερικώς Αποπληρωμένες Μετοχές
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 (IAS 33) - Κέρδη ανά Μετοχή
Δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων και καταστάσεων προκαταρκτικών
αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33
Αποτυχία επίτευξης διασποράς
Έλεγχος κατάστασης με ταχυδρομικό κιβώτιο, τηλέφωνο και άλλα στοιχεία
που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες
Υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων και καταστάσεων προκαταρκτικών
αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος
Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων
1/1998
Άρθρο 24 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου
6/1997
7/1997
8/1997
9/1997
10/1997
11/1997
12/1997
13/1997
1/1997
Μερική ισχύς
1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
8/1998
9/1998
10/1998
11/1998
12/1998
13/1998
14/1998
Τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων Εισηγμένων Εταιρειών
European Equity Traders Convention
Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
Ενημέρωση για πορεία έργου πλήρους μηχανογράφησης των λειτουργών
ΧΑΚ - αποϋλοποίησης τίτλων
Τροποποίηση των όρων των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ)
Έγκαιρη ανακοίνωση πληροφοριών που εμπίπτουν στα πλαίσια του
Παραρτήματος ΣΤ [Κανονισμός 81(1), Μέρος Ι], Γενικές Υποχρεώσεις του
Εκδότη - Γενική Υποχρέωση προς Ανακοίνωση
Υπενθύμιση για την ενημέρωση για πορεία έργου πλήρους μηχανογράφησης
των λειτουργιών ΧΑΚ - αποϋλοποίησης τίτλων (8/4/98)
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση
Ετήσιων Αποτελεσμάτων
Πλήρη μηχανογράφηση λειτουργιών ΧΑΚ - αποϋλοποίηση τίτλων
Τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων Εισηγμένων Εταιρειών
για αποϋλοποίηση
Ετήσιοι Λογαριασμοί
Έκδοση Ενεχυριασμένων Τίτλων
Περιπτώσεις αποτυχίας εισαγωγής στο ΧΑΚ λόγω μη επίτευξης της
προϋπόθεσης για ευρεία διασπορά μετοχών
Page 2
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
15/1998
16/1998
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
17/1998
18/1998
19/1998
21/1998
22/1998
23/1998
24/1998
25/1998
26/1998
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Έτος 2000
Συνεχείς υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών
Δημοσίευση αποτελεσμάτων των εταιρειών που έχουν εισάξει τίτλους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Προθεσμία για ανακοίνωση των προκαταρκτικών και εξαμηνιαίων
Διεκπεραίωση εγγράφων και τίτλων για το μηνα Αύγουστο
Άρθρο 28 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου
Αποστολή στην Αίγυπτο/ Διερεύνηση ενδιαφέροντος
Άρθρο 60(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου
Επιστροφές Εγγράφων
Ενεχυριασμένες Αξίες
Συμπλήρωση εντύπων για ανακοίνωση συναλλαγών
27/1998
Υποβολή Ενημερωτικών Δελτίων νέων ή υφιστάμενων εισηγμένων εταιρειών
28/1998
Υποβολή Ενημερωτικών Δελτίων νέων ή υφιστάμενων εισηγμένων εταιρειών
Έτος 2000
Λογαριασμοί αποτελεσμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα
Ενημερωτικά Δελτία
Κανονισμοί περί Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και
Συγχώνευση Εταιρειών
29/1998
30/1998
31/1998
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
Υπολογισμός Συνολικής Χρηματιστηριακής Αξίας
Ανεξαρτησία Οργάνων Διοίκησης
Ανεξαρτησία των Οργάνων Διοίκησης έναντι του διαχειριστή επενδύσεων
Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού
Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού
Σύνθεση Επενδύσεων
1999
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999
7/1999
8/1999
9/1999
Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Αποστολή στην Αίγυπτο/ Διερεύνηση ενδιαφέροντος
Διεκπεραίωση εγγράφων
Άρθρο 24 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου
Λογαριασμοί αποτελεσμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα
Ενημερωτικά Δελτία
Περιληπτικά Ενημερωτικά Δελτία
Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Αλλαγή ώρας έναρξης Χρηματιστηριακών Συναντήσεων
Μείωση Δικαιωμάτων ΧΑΚ
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 3
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
10/1999
11/1999
12/1999
13/1999
14/1999
15/1999
16/1999
17/1999
18/1999
19/1999
20/1999
21/1999
22/1999
23/1999
24/1999
25/1999
26/1999
27/1999
28/1999
29/1999
29/1999 Β
30/1999
31/1999
32/1999
33/1999
34/1999
35/1999
36/1999
37/1999
38/1999
39/1999
40/1999
41/1999
42/1999
43/1999
44/1999
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45)
Έτη αναφοράς των σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις
Ενημερωτικών Δελτίων
Ανακοινώσεις
Πρόσθετες πληροφορίες στα προκαταρκτικά αποτελέσματα
Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45)
Υποχρέωση εκδοτών
Εκκαθάριση Συναλλαγών
Τελείωση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Διεκπεραίωση επιστροφής εγγράφων
Εκκαθάριση Συναλλαγών
Επίλυση προβλημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών
Επίλυση προβλημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών
Επιστροφή εγγράφων
Κατάλογος ονομάτων υπεύθυνων για επικοινωνία σχετικά με την εκκαθάριση
εγγράφων
Επιστροφή εγγράφων
Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails)
Έκδοση Τίτλων και αποστολή στο ΧΑΚ (Καν. 45)
Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails)
Έκδοση Τίτλων και αποστολή του ΧΑΚ (Καν. 45)
Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45)
Επιστρεφόμενα έγγραφα από εταιρείες (Fails)
Επιστρεφόμενα έγγραφα από εταιρείες (Fails)
Προβληματικά Έγγραφα
Έγγραφα Υπεύθυνης Δήλωσης Μέλους
Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45)
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση
Ετήσιων Αποτελεσμάτων
Καθυστερημένοι τίτλοι/ έγγραφα για παράδοση
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 1997
Επιστροφές Εγγράφων
Έγγραφα που αφορούν συναλλαγές πριν τις 3/9/1999
Εφαρμογή νέου συστήματος εκκαθάρισης
Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλαιο των εταιρειών
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Τροποποιήσεις στο σύστημα εκκαθάρισης
Καθυστερημένοι τίτλοι
Page 4
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
45/1999
46/1999
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Καθυστερημένα έγγραφα
47/1999
Σεμινάριο για τη διαδικασία πλήρους αποϋλοποίησης των εισηγμένων τίτλων
48/1999
49/1999
50/1999
51/1999
52/1999
53/1999
Σεμινάριο για τη διαδικασία πλήρους αποϋλοποίησης των εισηγμένων τίτλων
Επιστροφή Εγγράφων (Fails)
Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45)
Ειδοποίηση για παράδοση εγγράφων
Ημερομηνίες Παράδοσης Τίτλων
Χειρισμός επιστρεφόμενων εγγράφων (Fails)
Εισαγωγή μερικώς Μερισματοφόρων μετοχών
Νέο σύστημα εκκαθάρισης τελείωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών
54/1999
55/1999
2000
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής
Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής
Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών
Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών
Τροποποιήσεις στους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους
και Κανονισμούς και στο περί Εταιρειών Νόμο
Τριμηνιαία Έκθεση Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών
5/2000
6/2000
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
10/2000
11/2000
12/2000
13/2000
14/2000
15/2000
Παράρτημα 8 (17/2000)
Υπενθύμιση
Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails)
Προθεσμία έκδοσης τίτλων και παραχώρηση ωφελημάτων
Νέο σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Εισαγωγή τίτλων στο ΧΑΚ
Αποστολή στο ΧΑΚ των μητρώων των εισηγμένων αξιών σε ηλεκτρονική
μορφή
Καθυστερημένοι Τίτλοι
Υποχρεώσεις εκδοτών αναφορικά με Οικονομικά Στοιχεία
Εκκαθάριση συναλλαγών
Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών
Υποχρεώσεις εκδοτών αναφορικά με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
Αριθμοί Αναφοράς
Επιστρεφόμενα Έγγραφα από εταιρείες
Διαδικασία πληρωμής αίτησης για εγγραφή Εκδοτών
Page 5
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
16/2000
17/2000
18/2000
19/2000
20/2000
21/2000
22/2000
23/2000
24/2000
25/2000
26/2000
27/2000
28/2000
29/2000
30/2000
31/2000
32/2000
33/2000
34/2000
35/2000
36/2000
37/2000
39/2000
40/2000
41/2000
42/2000
43/2000
44/2000
45/2000
46/2000
47/2000
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Βελτίωση μητρώων εισηγμένων αξιών εταιρειών για σκοπούς
αποϋλοποίησης
Ανακοίνωση της εσωτερικής αξίας Επενδυτικών Οργανισμών
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση
Ετήσιων Αποτελεσμάτων
Διαδικασία χειρισμού επιστρεφόμενων συναλλαγών
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Επιστρεφόμενες Συναλλαγές (Fails)
Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση
Ανακοινώσεις από εταιρείες που έχουν εισάξει τίτλους τους στο ΧΑΚ
Πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο
Επιστροφή εγγράφων από εταιρείες
Στοιχεία ατόμων για επίλυση προβληματικών εγγράφων
Επιστροφή εγγράφων
Εκπαιδευτικο Σεμινάριο προς τους εκδότες αναφορικά με την Εκκαθάριση
Συναλλαγών
Ενημερωτικό φυλλάδιο για αποϋλοποίηση - "Μπλέ κάρτα"
Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών
Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ή και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών με
υποβολή Ενημερωτρικού Δελτίου (12/2000)
Έναρξη Διαπραγμάτευσης μετά την έκδοση νέων πιστοποιητικών τίτλων
Επενδυτικά σχέδια (investor ή margin accounts)
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Διαχείριση εταιρικών δραστηριοτήτων εισηγμένων εταιρειών με το σύστημα
πλήρους αποϋλοποίησης
Οργάνωση μητρώων εισηγμένων εταιρειών
Μεταγενέστερες αγορές για κάλυψη πωλήσεων
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Παρουσίαση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων
Διαπραγμάτευση τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Ανάγκη παρουσίασης επενδυτικών κινδύνων στα Ενημερωτικά Δελτία
Αγορές και πωλήσεις αξιών για μη κατοίκους Κύπρου
Προβληματικά Έγγραφα
Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδα)
Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySe
20 index
Συμφιλίωση μεταξύ οικονομικών καταστάσεων Ενημερωτικού Δελτίου και
αντίστοιχων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ("Statement of
Adjustments")
Page 6
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
48/2000
49/2000
50/2000
51/2000
52/2000
53/2000
54/2000
55/2000
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
Διεκπεραίωση εγγράφων βάση των στοιχείων που περιέχονται στις
βεβαιώσεις Μέλους (Παράρτημα 5 και 6)
Μεταβιβάσεις αξιών από προσωπικό λογαριασμό μετόχου σε λογαριασμό
επενδυτικού σχεδίου (margin account) και αντίθετα
Τροποποιήσεις στους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους
και Κανονισμούς και στον περί Εταιρειών Νόμο
Καθημερινές ανακοινώσεις
ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ
Μεταστέγαση στο IMC
Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Προτίμης
2001
01/2001
02/2001
03/2001
Αποστολή ανακοινώσεων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Δήλωση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου
Ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρειών
04/2001
05/2001
06/2001
07/2001
Προσθήκη νέου πεδίου σε μητρώα εισηγμένων αξιών σ' ηλεκτρονική μορφή
Νομικά Πρόσωπα Χωρίς Αριθμούς Εγγρφής
Αλλαγή στο Έγγραφο Εκχώρησης
Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών
Καθορισμός ημερομηνίας αρχείου στις περιπτώσεις έκδοσης τίτλων που
προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους του εκδότη οι μετοχές του
έχουν ήδη εισαχθεί στο ΧΑΚ
Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE
20
Επενδυτικά σχέδια
Παρατάσεις χρόνου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στα
Ενημερωτικά Δελτία Εταιρειών
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20
Υποχρέωση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 60(3) του Νόμου
Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης
08/2001
09/2001
10/2001
11/2001
12/2001
13/2001
14/2001
15/2001
16/2001
17/2001
Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σε σχέση με την εισαγωγή
Αξιών στο ΧΑΚ για θέματα που εγέρθηκαν σε κοινή συνάντηση του ΧΑΚ και
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για
έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων
Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδας-2000)
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 7
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
18/2001
19/2001
20/2001
21/2001
22/2001
23/2001
24/2001
25/2001
26/2001
27/2001
28/2001
29/2001
30-2001
31-2001
32-2001
33-2001
34-2001
35-2001
36-2001
37-2001
38-2001
39-2001
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Ακριβής τρόπος προσδιορισμού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη αξιών στα μητρώα
για σκοπούς σύστασης Κεντρικού Μητρώου
Ground Rules δείκτη FTSE/CySE20
Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των Περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000
Παρουσίαση Συστήματος και Διαδικασιών Κεντρικού Μητρώου
Κεντρικό Μητρώο Eισηγμένων Aξιών
Δικαιώματα - Τέλη με το Κεντρικό Μητρώο
Ακριβής τρόπος προσδιοριμού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη αξιών στα μητρώα
για σκοπούς σύστασης Κεντρικού Μητρώου
Κανονισμός 61(1) των περί Αξιών και Χρηαμτιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισμών 1995 και 2000
Διορθώσεις μερίδων πριν από την εισαγωγή των εταιρειών στο σύστημα
Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου με βάση την Εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου
ημερομηνίας 31/5/2001 και αριθμό 18/2001
Καθημερινές ανακοινώσεις
Αριθμός Εγγραφής και Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ώρες λειτουργίας ταμείου
Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητου ελέγχου (due diligence) από ανεξάρτητο
ελεγκτικό οίκο και ανεξάρτητο δικηγόρο
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/CySE 20 Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων
Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή ανεξάρτητης
εμπεριστατωμένης μελέτης (due Diligent) από ανεξάρτητο οίκο και
ανεξάρτητο δικηγόρο
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση
ετήσιων αποτελεσμάτων
Προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν την ορθότητα των μεριδίων
πριν την εισαγωγή εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου και
Αποθετηρίου
Προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν την ορθότητα των μεριδίων
πριν την εισαγωγή εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου και
Αποθετηρίου
Προσθήκη Νέων Πεδίων
Οργάνωση Εργασίας - Όγκος Συναλλαγών
Ενεχυρίαση Αξιών υπό τον έλεγχο Εμπιστευματοδόχου
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 8
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
40-2001
41-2001
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Καθορισμός ημερομηνίας κατάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για έκδοση και
εισαγωγή τίτλων εκδότη με ήδη εισηγμένους τίτλους καθώς και καθορισμός
τιμής άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) και των Δικαιωμάτων
Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ)
Παράδοση ενεχυριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή για το Κεντρικό Μητρώο/
Αποθετήριο
2002
1-2002
2-2002
4-2002
6-2002
7-2002
8-2002
9-2002
12-2002
13-2002
16-2002
17-2002
Υποχρεώσεις εισηγμένων Εκδοτών και ημερομηνίες υποβολής Οικονομικών
Αποτελεσμάτων
Συμμόρφωση με τις Παρ. 21(1), 22(7), 22(8) και 22(10) του Μέρους ΙΙΙ του
Παραρτήματος ΣΤ (Κανονισμός 81(1)) σε σχέση με τις Ετήσεις Εκθέσεις και
τους Ετήσιους Λογαριασμούς
Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό)(Αρ.
2) Νόμο του 2000 [Ν 135(Ι)/2000]
Υποχρεώσεις Εκδοτών αναφορικά με οικονομικά αποτελέσματα
Διόρθωση στο Ενημερωτικό Δελτίο των Εταιρειών υπό ένταξη σε σχέση με
την εισαγωγή τους στο αποϋλοποιημένο σύστημα καθώς και άλλες
αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δικαιώματα Επιλογής
Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών μετά την έγκριση των τελικών ετήσειων
λογαρισμών και την υπογραφή της έκθεσης ελεγκτών
Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση
Διασπορά Μετοχιικού Κεφαλαίου Εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySE 20 Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των Περί Αξιών και
Χρηαμτιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2001
Καθορισμός ημερομηνίας αρχείου (record date)
Τροποποίηση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Κανονισμών
Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2002
Επεξηγηματική κατάσταση σύμφωνα με τις Παραγράφους 25 και 27(5) του
Μέρους IV του Παραρτήματος ΣΤ (Κανονισμός 81(1))
Ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να παρατίθενται στα Ενημερωτικά
Δελτία προς έγκριση από το Συμβουλίο του ΧΑΚ
Τήρηση του Κανονισμού 81(1), Παράρτημα ΣΤ, Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 14
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για
έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 9
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
18-2002
19-2002
20-2002
21-2002
22-2002
23-2002
25-2002
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Υπενθύμιση της ημερομηνίας Άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Υπενθύμιση για την ημερομηνία άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
(Συμπληρωματική Εγκύκλιος)
Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδα 2001)
Καθημερινές ανακοινώσεις εισηγμένων εκδοτών
Υποχρέωση δήλωσης κατοχής τίτλων βάση του Άρθρου 60(3) του Περί Αξιών
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου
Τροποποίηση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και
Κανονισμών
Τροποποίηση της προθεσμίας ανακοίνωσης της ένδειξης του αποτελέσματος
για το πλήρες οικονομικό έτος
Εκκαθάριση συναλλαγών
27-2002
28-2002
Μεταφορά εργασιών Κεντρικού Μητρώου στον 2ον όροφο/ μεταφορά άλλων
εργασιών εκκαθάρισης που αφορούν την Κ.Δ.Π. 306/99 στο ισόγειο
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySE 20 Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Μετάθεση ημερομηνίας σύγκλισης Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών
29-2002
Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση
30-2002
Εταιρική Διακυβέρνηση στους Εγκεκριμένους Επενδυτικούς Οργανισμούς
26-2002
2003
1-2003
Ετήσια έκθεση περί εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Πληροφορίες όσον αφορά την ενεργοποίηση Σχεδίου Παροχής Δικαιωμάτων
Επιλογής
Πληροφορίες όσον αφορά τις μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Εισαγωγή νέων ρυθμισεων/ διαδικασιών για το Κεντρικό Μητρώο
Εισηγμένων Αξιών/ Παρουσίαση συμπηρωματικού εγκειριδίου
Καταβολή Μερίσματος/ Προμερίσματος από τους εισηγμένους εκδότες
2-2003
3-2003
4-2003
5-2003
7-2003
8-2003
06-2003 (Ισχύει ως
προς
την
β'
παράγραφο
η Κωδικοποιήσεις από εκδότες κατά την επίσημη παράδοση των μητρώων
εγκύκλιος)
τους στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο
Διοργάνωση Σεμιναρίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση
Γενικές πληροφορίες που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 10
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
9-2003
10-2003
11-2003
12-2003
13-2003
14-2003
15-2003
16-2003
17-2003
18-2003
19-2003
Θέμα
Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/ CySE
20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των
Χρηματιστηριακών Κανονισμών
Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Επενδυτή / Τέλος διόρθωσης
Ωράριο Λειτουργίας των γραφείων του ΧΑΚ
Τροποποιήσεις Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή
Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000
Ετήσια έκθεση περί εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Υποχρέωση ειδοποίησης ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη
θέση του προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού
Διευθυντή, του Ελεγκτή ή άλλου οργάνου διοίκησης εκδότη βάση του Άρθρου
60(1)
Συλλογή Δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Σεμινάριο Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Διοργάνωση Εταιρικών Παρουσιάσεων στο ΧΑΚ
Αριθμοί εγγραφής νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο
Τροποποιήσεις Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή σε σχέση με το
Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο
Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής
Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Επενδυτή - Διαδικασία Κεντρικού Μητρώου/
Αποθετηρίου
20-2003
21-2003
22-2003
23-2003
24-2003
25-2003
26-2003
27-2003
28-2003
29-2003
30-2003
Μερική ισχύς
Έναρξη λειτουργίας της Ιστοσελίδας του Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου
Τίτλοι σε Ειδική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών
και Χρηματιστηρίυ Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000
Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/ CySE
20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής
Υποχρέωση προς Ανακοίνωση
6η Οδηγία του Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή - Διόρθωση Λαθών
2004
1-2004
2-2004
Παρουσίαση των επιχειρηματικών/ στρατηγικών σχεδίων των εισηγμένων
εταιρειών στο ΧΑΚ
Μετατάξεις και αναδιοργανώσεις εταιρειών
Page 11
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
3-2004
4-2004
5-2004
6-2004
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Ονομαστική Αξία εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Συλλογή Δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Έναρξη εφαρμογής τροποποιήσεων της Νομοθεσίας με την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7-2004
Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων στην
υφιστάμενη αγορά: Συλλογή δεδομένων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών
8-2004
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο
9-2004
10-2004
Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων στην
υφιστάμενη αγορά: Συλλογή δεδομένων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών
Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων
12-2004
13-2004
14-2004
15-2004
16-2004
17-2004
18-2004
19-2004
11-2004
(Ισχύει
όλο
το
περιεχόμενο
της
εγκυκλίου
εκτός
των
τελευταίων Υιοθέτηση συστήματος κατηγοριοποίησης του Οαργανισμού FTSE στην
δύο παραγράφων) Κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά
Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο - Πιστοποιήσεις Υπογραφών
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Ανακοινώσεις διορισμού αξιωματούχων Άρθρο 60(1) - Υποχρέωση δήλωσης
κατοχής τίτλων βάση του Άρθρου 60(3) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου
Ανακοινώσεις εταιρειών για κατατάξεις στις νέες αγορές
Ανακοίνωση τριμηνιαίων εκθέσεων από εκδότες που δεν είναι εισηγμένοι
στην Κύρια Αγορά/ Κατηγορία του ΧΑΚ
Ανακοίνωση τριμηνιαίων εκθέσεων από εκδότες που δεν είναι εισηγμένοι
στην Κύρια Αγορά/ Κατηγορία του ΧΑΚ
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Σεμινάριο Εταιρικής Διακυβέρνησης
2005
1-2005
Διεύρυνση/ διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και απαλλαγή από τους
επενδυτικούς περιορισμούς
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 12
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
2-2005
3-2005
4-2005
5-2005
6-2005
7-2005
8-2005
9-2005
10-2005
11-2005
12-2005
13-2005
14-2005
15-2005
16-2005
17-2005
18-2005
19-2005
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
Μερική ισχύς
Θέμα
Σεμινάριο με θέμα "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ/ ΜΗΤΡΩΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
Έναρξη εταιρικών παρουσιάσεων για το έτος 2005
Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2005
Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2005
Πληροφορίες αναφορικά με τις μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση
των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης και
μετατροπή χρεογράφων σε μετοχές
Συμπλήρωση στοιχείων του εντύπου που αφορά το Άρθρο 60(3) του Νόμου
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Πληροφόρηση όσον αφορά τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Επιλογής)
Διεξαγωγή Σεμιναρίων με θέματα "International Financial Reporting
Standards (IFRSs) and IFRICs" και "The Revised Standards and Financial
Instruments"
Καταχώρηση εισηγμένων εταιρειών στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών
Υποχρεώση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2005
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ)
Ενοποίηση Νομοθεσίας ΧΑΚ
Υποχρέωση εισηγμένων εκδοτών για την έγκαιρη υποβολή των οικονομικών
καταστάσεων και εκθέσεων
Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα "Το Νέο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
του ΧΑΚ - Εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ και συνεχείς υποχρεώσεις των
εισηγμένων εκδοτών"
Έντυπο Διορισμού/ Παραίτησης Διοικητικών Συμβούλων, Γενικού Διευθυντή,
Ελεγκτών, σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) του περί Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμο του 2005
Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ - ΧΑ/ Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης
2006
1/2006
2/2006
3/2006
Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης
Περισυλλογή στοιχείων ενόψει εφαρμογής Κοινής Πλατφόρμας ΧΑΚ - ΧΑ
Τρόπος Διαβίβασης Πληροφοριών/ Ανακοινώσεων στο ΧΑΚ
Page 13
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
4/2006
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
5/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006
13/2006
14/2006
15/2006
16/2006
17/2006
18/2006
19/2006
20/2006
21/2006
22/2006
23/2006
24/2006
25/2006
26/2006
27/2006
28/2006
29/2006
Μερική ισχύς
Θέμα
2η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Κωδικοί και Ονομασίες Εισηγμένων Αξιών όπως θα εισαχθούν στα Λογισμικά
Συστήματα της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ - ΧΑΚ
Αποστολή ενημερωτικού υλικού για την Κοινή Πλατφόρμα ΧΑ-ΧΑΚ
Δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν θέματα Διασποράς μετοχικού
κεφαλαίου εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών
Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Ενημερωτικό κείμενο για τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)
Τροποποιήσεις Νομοθεσίας
Εισηγήσεις αναφορικά με την μετατροπή του κεφαλαίου υφιστάμενων
εταιρειών σε Ευρώ και ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των
εισηγμένων εταιρειών/ Διευκρινίσεις σε θέματα Εταιρικών Πράξεων
Διευκρινίσεις αναφορικά με τις ανακοινώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων
των εισηγμένων εταιρειών σε Ευρώ
Παρουσίαση σε εισηγμένες εταιρείες για την Κοινή Πλατφόρμα
Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ/ Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης
Ενημέρωση για θέματα της Κοινής Πλατφόρμας που αφορούν τις εισηγμένες
εταιρείες
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Λογισμικό σύστημα για ενημέρωση των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με
τα μητρώα κατόχων τίτλων τους
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Λογισμικό σύστημα για ενημέρωση των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με
τα μητρώα κατόχων τίτλων τους - διαδικασία απόκτησης πρόσβασης και
σχετικό ενημερωτικό υλικό
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 14
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
30/2006
31/2006
32/2006
33/2006
34/2006
35/2006
36/2006
37/2006
38/2006
Μερική ισχύς
Θέμα
Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ ΚΔΠ
596/2005, που αφορά την εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ και τις συνεχείς
υποχρεώσεις εισηγμένων εταιρειών
Εικονικές Εταιρικές Πράξεις
Θέματα που απορρέουν με την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας
Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ/ Ιστορικά στοιχεία Μετοχολογίων
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις - Αποστολή Αρχείων Εταιρικών Δραστηριοτήτων
Επισημάνσεις, Διευκρινήσεις Εταιρικών Δραστηριοτήτων
Εταιρικές Πράξεις
Διευκρινίσεις Διανομής Μερίσματος/ Τοκομεριδίου από Χειριστές
Νέα έκδοση του συστήματος Shares Management System
2007
01/2007
02/2007
03/2007
04/2007
05/2007
06/2007
07/2007
08/2007
09/2007
10/2007
11/2007
12/2007
13/2007
14/2007
15/2007
Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης ΚΔΠ 596/2005
Σεμινάριο με θέμα "Νέες εξελίξεις στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
καθώς και στις Αγορές ΧΑΚ"
Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση της Παραγράφου 5.2.1.21 των
ΚΔΠ 596/2005
Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Εταιρικές Δραστηριότητες - Διευκρινήσεις/ εισηγήσεις
Επανέκφραση των ονομαστικών αξιών των εισηγμένων μετοχών σε Ευρώ
Εταιρικές Δραστηριότητες - Διευκρινήσεις/ εισηγήσεις
Παρουσίαση ΧΑΚ (4 Οκτωβρίου 2007) προς τους Θεσμικούς Επενδυτές
Προσθήκες στο έντυπο Διορισμού/ Παραίτησης Διοικητικών Συμβούλων,
Γενικού Διευθυντή, Ελεγκτών, σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) του περί
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του 2005
Συνάντηση με εκπροσώπους εισηγμένων εταιρειών
Επανέκφραση των ονομαστικών αξιών των εισηγμένων Εταιρικών
Χρεογράφων από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Χαρτοσήμανση συμφωνιών
Τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΧΑΚ
2008
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 15
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
11/2008
Θέμα
Πληροφορίες που παρουσιάζονται σε περιφερειακό λογισμικό σύστημα του
ΧΑΚ (SMS)
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Αλλαγές στις Γραμμογραφήσεις των Αρχείων Εταιρικών Πράξεων
Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς διαπραγμάτευση
σε Ρυθμιζόμενη) Νόμος 190(Ι)/2007
Μη διεξαγωγή Χρηματιστηριακής Συνάντησης και Εκκαθάρισης κατά τη
διάρκεια του Πάσχα των Καθολικών
Μετάφραση Νομοθεσιών στην Αγγλική γλώσσα
Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς διαπραγμάτευση
σε Ρυθμιζόμενη) Νόμος 190(Ι)/2007
Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Ανακοίνωση Ετήσιων Εκθέσεων και Εκθέσεων περί Εταιρικής
Διακυβέρνησης
Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ
Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ
14/2008
12/2008 (ισχύουν
μόνο οι πρώτες
δύο παραγράφοι) Επισημάνσεις σχετικά με τις συνεχείς υποχρεώσεις των εισηγμένων εκδοτών
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων
Αλλαγή στην Ημερομηνία Προσδιορισμού για Εταιρικές Πράξεις
01/2008
02/2008
03/2008
04/2008
06/2008
07/2008
08/2008
09/2008
10/2008
13/2008
Μερική ισχύς
2009
01/2009
02/2009
03/2009
04/2009
05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009
11/2009
Αλλαγές στις Γραμματογραφήσεις των Αρχείων Εταιρικών Πράξεων
Διαφοροποιήσεις από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε Τροποποιήσεις
Κανονιστικών Αποφάσεων (απλοποιήσεις)
Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων για το έτος 2008
Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων
Εταιρειών
Αλλαγές στις Γραμμογραφήσεις των Αρχείων Εταιρικών Πράξεων
Μειώσεις/ Τροποποιήσεις στη τιμολογιακή πολιτική του ΧΑΚ
Αναστολλή Επιβολής Δικαιώματος
Επισημάνσεις σχετικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Επισημάνσεις σχετικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Παρουσίαση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης/ Αλλαγές στην διαδικασία
Εισαγωγής Εταιρειών στο ΧΑΚ/ Ενημέρωση και Αλλαγές - Θεσμός του
Ειδικού Διαπραγματευτή
Υποδιαίρεση ονομαστικής αξίας μετοχών
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 16
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
12/2009
Μερική ισχύς
Θέμα
Θεσμός της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου
2010
01-2010
02-2010
Αλλαγή ονομασίας εισηγμένων εταιρειών
Δημοσίευση ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης
03-2010
Αναφορά σε λόγους μη υιοθέτησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Αναβάθμιση στο περιφερειακό λογισμικό σύστημα του ΧΑΚ - Shares
Management System (SMS)
Μειώσεις/ Τροποποιήσεις στη τιμολογική πολιτική του ΧΑΚ
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Θεσμός της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου
Λειτουργός Συμμόρφωσης στις εισηγμένες στο ΧΑΚ εταιρείες
Παρουσίαση "Διακανονισμός και Εκκαθάριση - Υπηρεσίες Κεντρικού
Αποθετηρίου/ Μητρώου"
Παρουσίαση "Εκκαθάριση και Κεντρικό Μητρώο/ Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση/ Target 2 Securities - Link Up Markets κ.α."
Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των
εισηγμένων εταιρειών
Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ)
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10/2010
11-2010
12-2010
13-2010
14-2010
15-2010
16-2010
17/2010
18-2010
19-2010
20-2010
Πολιτική Απόφαση Συμβουλίου του ΧΑΚ για την Αγορά Ειδικής Κατηγορίας
Πολιτική Απόφαση Συμβουλίου ΧΑΚ για εκδομένο μη εισηγμένο μετοχικό
κεφάλαιο
Προτεινόμενη Κανονιστική τροποποίηση ΧΑΚ αναφορικά με οικονομικές
συναλλαγές/ συμφωνίες που εμπίπτουν στα Άρθρα 137 και 157 του Νόμου
του ΧΑΚ για τις οποίες έχουν συμφέρον Διοικητικοί Σύμβουλοι και άλλα
καθορισμένα πρόσωπα
Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των
εισηγμένων εταιρειών
Παρουσίαση σεμιναρίου "Παράγωγα Προϊόντα και ETF'S (Exchange Traded
Funds)
3η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
Χαρτοσήμανση συμφωνιών και εκδόσεων Χρεογράφων
Νέα Υπηρεσία ΧΑΚ
2011
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 17
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
01-2011
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
02-2011
03-2011
04-2011
05-2011
06-2011
07-2011
08-2011
09-2011
10-2011
11-2011
12-2011
13-2011
14-2011
15-2011
16-2011
17-2011
18-2011
Μερική ισχύς
Θέμα
3η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Προβλήματα λειτουργικότητας στον Οργανισμό
Τροποποιήσεις στην Κανονιστική Διοικητική Πράξη ΚΔΠ 326/2009
Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών (DR's)
Παρουσίαση σεμιναρίου "ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ"
Θεσμός της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου
Επικοινωνία με εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ - υποβολή απόψεων και
εισηγήσεων
"Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο - Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
Αναπτυξιακά Έργα"
Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των
εισηγμένων εταιρειών
Προσχέδιο τροποποίησης του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόμου και προσχέδιο τροποποίησης των Κανονιστικών Αποφάσεων
αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου
Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην αγγλική γλώσσα
Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην αγγλική γλώσσα
Αλλαγές στις Γραμματογραφήσεις Αρχείων Εταιρικών Πράξεων
Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου
ΚΔΠ 326/2009
Ερωτηματολόγιο Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Ρύθμιση Ανοικτών Πωλήσεων
Παρουσίαση σεμιναρίου: "Νέες εξελίξεις στο ΧΑΚ και Πιστοποιητικά
Παραστατικά Μετοχών (DR's) και Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης".
Θεσμός της ειδικής διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου
2012
2-2012
3-2012
5-2012
Θεσμός της ειδικής διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο
1-2012
Αξιών Κύπρου
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην Αγγλική γλώσσα
Απλοποίηση διαδικασίας σχετικά με την προσφερόμενη υπηρεσία τήρησης
Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών και κατά την Εισαγωγή Εταιρειών στη ΝΕΑ
4-2012
Αγορά με εισαγωγή αρχείου.
Παρουσίαση Σεμιναρίου: "Internal Audit: Competitive Advantage for the
Modern Business - A Transition from the Traditional to the Progressive
Approach"
Page 18
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
6-2012
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
7-2012
8-2012
9-2012
10-2012
11-2012
12-2012
13-2012
14-2012
15-2012
16-2012
17-2012
Μερική ισχύς
Θέμα
Τροποποίηση Δικαιώματος ΧΑΚ
Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των
εισηγμένων εταιρειών
Κλιμακωτή χρέωση για το άνοιγμα μερίδας με φόρτωση αρχείου
Τροποποιήσεις στην 3η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
Αξιολόγηση των Εισηγμένων Εταιρειών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου που αυτές είναι κατηγοριοποιημένες.
Ενημέρωση από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών
Αποφάσεων (ΚΔΠ) του ΧΑΚ αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές /
συμφωνίες στις οποίες έχουν συμφέρον Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα
συνδεδεμένα πρόσωπα.
Τροποποιήσεις στην 3η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των
εισηγμένων εταιρειών
Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Παρουσίαση Σεμιναρίου: "Αναπτυξιακά Έργα και Εξελίξεις στο ΧΑΚ
(Αμοιβαία Κεφάλαια, Ανοικτές Πωλήσεις, Target 2 S, Τήρηση Μητρώου για
Μη Εισηγμένες Αξιές, Χρηματικές Διανομές - Μερίσματα και Επανεπένδυση,
Εκπλειστηριασμός των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου EUA's - EUAA's)".
Παρουσίαση Σεμιναρίου: "Αναπτυξιακά Έργα και Εξελίξεις στο ΧΑΚ
(Αμοιβαία Κεφάλαια, Ανοικτές Πωλήσεις, Target 2 S, Τήρηση Μητρώου για
Μη Εισηγμένες Αξιές, Χρηματικές Διανομές - Μερίσματα και Επανεπένδυση,
Εκπλειστηριασμός των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου EUA's - EUAA's)".
2013
2-2013
3-2013
4-2013
5-2013
6-2013
Δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο αναφορικά με εξελίξεις σε
1-2013
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Χρεώσεις που αφορούν το Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ)
Ελάχιστη Χρηματιστηριακή Αξιά και Ελάχιστη Τιμή Διαπραγμάτευσης.
Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού ενόψει των πρόσφατων και τρέχουσων
εξελίξεων.
Παροχή ενδεχόμενης βοήθειας από το ΧΑΚ.
Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των
εισηγμένων εταιρειών
Page 19
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Δεν εφαρμόζονται
πλέον / έχει λήξη η
ισχύς της
Εκδόθηκαν προς
ενημέρωση
Αφορούν
διαδικασία (πρέπει
να εφαρμόζονται)
7-2013
8-2013
Μερική ισχύς
Θέμα
Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αρχές του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου
Καταχώρηση ανακοινώσεων στο Σύστημα ΟΑΜ.
2014
1-2014
2-2014
3-2014
4-2014
5-2014
6-2014
7-2014
8-2014
9-2014
10-2014
11-2014
Επισυμάνσεις σχετικά με τις συνεχείς υποχρεώσεις Εισηγμένων Εκδοτών.
Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην Αγγλική γλώσσα.
Πλήρης υποτροφία στο πτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται από το CIIM
στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (MSc Financial Services).
Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ 433/2010, ΚΔΠ
97/2006, ΚΔΠ326/2009).
Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου
4η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ.
Δημοσίευση ετήσιας, εξαμηνιαίας και τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για
έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων
Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών μετά την έγκριση των τελικών ετήσιων
λογαριασμών και την υπογραφή της έκθεσης ελεγκτών και συλλογή
δεδομένων από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων
εταιρειών
Λογισμικό σύστημα για ενημέρωση των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με
τα μητρώα κατόχων τίτλων τους και Αναβάθμιση στο περιφερειακό λογισμικό
σύστημα του ΧΑΚ - Shares Management System (SMS )
Υπενθύμιση για την ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών
C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas- 03-04-2014.xls
Page 20