Νέα ενιαία τιμολόγια Οδοποιίας

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)
Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου,
με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον πίνακα αυτόν τα άρθρα αυτά έχουν στον "Κωδικό" κατάληξη [ .Μ ]
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Α-1.Μ
Α-2.Μ
Α-2.1
Α-3
Α-3.1.Μ
Α-3.2.Μ
Α-3.3.Μ
Α-4
Α-4.1.Μ
Α-4.2.Μ
Α-4.3
Α-4.4
Α-5
Α-5.1
Α-5.2
Α-6
Α-7
Α-8
Α-9
Α-10
Α-11
Α-12
Α-13
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση
εκρηκτικών
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
Διάνοιξη τάφρων
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων
Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
Για ύψος έως και 4,0 m
Για το ύψος πέραν των 4,0 m
Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π
Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές
Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο
Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό μέτρο)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΟΔΟ-1110
ΟΔΟ-1123.Α
m3
ΟΔΟ-1123.Α
m3
ΟΔΟ-1133.Α
m3
ΟΔΟ-1133.Α
ΟΔΟ-1133.Α
m3
ΟΔΟ-1212
ΟΔΟ-1220
ΟΔΟ-1220
ΟIK-2113
m3
ΟΙΚ-2227
ΟΙΚ-2227
ΟΙΚ-2221
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2227
ΟΙΚ-6448
ΟΙΚ-2226
ΟΙΚ-2227
ΟΙΚ-2227
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m
m
m2
m3
m3
0,36
0,70
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
0,38+
0,70+
0,35*
0,65*
0,33*
0,62*
0,32*
0,60*
1,60+
1,45*
1,40*
1,30*
2,65
2,60+
2,35*
2,20*
2,10*
-1,89%
4,42+
7,59
4,40+
8,20+
4,00*
7,50*
3,80*
7,10*
3,60*
6,80*
-0,45%
1,53
4,90
6,40
14,40
1,65
4,90
6,60
14,40
1,50*
4,50*
6,00*
13,25
1,45*
4,30*
5,70*
12,60
1,35*
4,10*
5,40*
12,00
7,84%
20,90
29,90
14,00
10,00
7,00
27,25
6,60
3,75
25,40
12,90
19,20
27,40
13,10
9,30
6,60
19,20
6,60
3,60
26,50
13,70
17,50*
25,00*
12,00*
8,50*
6,00*
17,50
6,00
3,30
24,20*
12,50*
16,70*
23,80*
11,40*
8,10*
5,70*
16,70
5,70
3,10
23,10*
11,90*
15,80*
22,60*
10,90*
7,70*
5,40*
15,80
5,40
3,00
21,90*
11,30*
-8,13%
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 1
5,56%
8,04%
3,12%
-8,36%
-6,43%
-7,00%
-5,71%
-29,54%
-4,00%
4,33%
6,20%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Α-14
Α-15
Α-16
Α-17
Α-18
Α-18.1.Μ
Α-18.2.Μ
Α-18.3.Μ
Α-19.Μ
Α-20
Α-21
Α-22
Α-23.Μ
Α-24
Α-24.1
Α-24.2
Α-25
Α-26
Α-27
Α-28
Α-29
Β
Β-1
Β-2
Β-3
Β-4
Β-4.1
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος
Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών
ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
Προμήθεια δανείων
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
Κατασκευή επιχωμάτων
Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων
Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων
οπλισμού και των απαιτουμένων δανείων
Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ
Επένδυση πρανών
Επένδυση πρανών με φυτική γη
Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
ΔΙΑΦΟΡΑ
Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού
Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρρηγμάτωση
Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων
Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια
δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών
έργων
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΟΔΟ-1310
ΟΔΟ-1320
ΟΔΟ-1420
ΟΔΟ-1420
m
m
m3
m2
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
0,66
11,80
1,18
4,30
0,65
11,50
1,20
4,15
0,60
10,50
1,10*
3,80*
0,60
10,00
1,05*
3,60*
0,55
9,50
1,00*
3,40*
-1,52%
1,04
1,58
6,10
5,68
1,08
0,89
1,05+
1,60+
6,00+
8,20+
1,05
0,90
0,95*
1,45*
5,50*
7,50*
0,95
0,80
0,90*
1,40*
5,20*
7,10*
0,90
0,75
0,86*
1,30*
5,00*
6,80*
0,86
0,70
0,96%
1,39
5,20
1,40
7,70
1,30
7,00*
1,25
6,70*
1,20
6,30*
0,70
13,00
2,30
0,65
11,50
2,30
0,60
10,50
2,10
0,60
10,00
2,00
0,55
9,50
1,90
8,20
3,80
2,20
7,10
7,50
3,50
2,00*
6,50
7,10
3,30
1,90*
6,20
6,80
3,20
1,80*
5,90
-10,87%
-2,54%
1,69%
-3,49%
ΟΔΟ-1510
ΟΔΟ-1510
ΟΔΟ-1510
ΟΔΟ-3121Β
ΟΔΟ-1530
ΟΔΟ-1530
m3
ΟΔΟ-1530
ΟΔΟ-3121A
m3
ΟΔΟ-1610
ΟΔΟ-1610
ΟΔΟ-1620
m2
ΟΔΟ-3121Α
ΟΔΟ-1133Α
ΥΔΡ-6054
ΟΔΟ-3221
m3
m3
9,20
4,52
2,90
7,03
ΟΔΟ-2151
m3
4,14
4,00
3,70*
3,50*
3,40*
-3,38%
ΥΔΡ-6087
ΥΔΡ-6068
m3
2,70
9,20
2,50
8,40*
2,40
8,00*
2,30
7,60*
-10,00%
m3
3,00
17,40
ΟΔΟ-3121Β
m3
8,17
7,70
7,00*
6,70*
6,30*
-5,75%
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m
m3
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 2
1,27%
-1,64%
44,37%
-2,78%
1,12%
0,72%
48,08%
-7,14%
-11,54%
-15,93%
-24,14%
1,00%
-47,13%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-4.2
Β-11
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Χειρόθετη λιθοπλήρωση
Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου
Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.
Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους μεταξύ πασσάλων
Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια
Λιθόστρωση αρμολογημένη
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ
Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό και
μετωπικά πετάσματα από σκυρόδεμα
Β-11.1
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών
και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η <= 4m
Β-11.2
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών
και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 4 - 8m
Β-11.3
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών
και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 8 - 12m
Β-5
Β-6
Β-7
Β-8
Β-9
Β-10
Β-11.4
Β-11Α
Β-11Α.1
Β-11Α.2
Β-11Α.3
Β-11Α.4
Β-11Β
Β-11Β.1
Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών
και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η >12m
Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισμένη γη με χαλύβδινο
οπλισμό και μετωπικά συρματοκιβώτια
Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια,
ύψους Η <= 4 m
Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια,
ύψους Η = 4 - 8m
Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια,
ύψους Η = 8 - 12m
Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια,
ύψους Η >12m
Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισμένη γη και μετωπικά
χαλύβδινα πλέγματα και γεωσυνθετικά
Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά
πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η <= 4 m
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΥΔΡ-6068
m3
6,68
11,50
10,50*
10,00*
9,50*
72,16%
ΟΔΟ-2251
ΟΔΟ-2253
ΥΔΡ-6157
ΟΔΟ-2252
ΟΔΟ-2252
ΟΔΟ-2254
m3
17,50
76,70
15,30
32,90
43,80
49,30
16,00
70,00
14,00
30,00
40,00
45,00
15,20
66,70
13,30
28,60
38,10
42,90
14,50
63,30
12,70
27,10
36,20
40,70
-10,26%
m3
19,50
87,80
17,50
43,20
43,20
52,00
m2
155,00
131,00
120,00
114,00
109,00
-15,48%
m2
176,50
153,00
140,00
133,00
127,00
-13,31%
m2
199,00
175,00
160,00
152,00
145,00
-12,06%
m2
242,00
197,00
180,00
171,00
163,00
-18,60%
m2
150,00
137,00
130,00
124,00
m2
173,00
158,00
150,00
143,00
m2
196,00
179,00
170,00
162,00
m2
219,00
200,00
190,00
181,00
m2
150,00
137,00
130,00
124,00
30%ΟΔΟ-2533+
40%ΟΔΟ-2612
+30%ΟIK-7914
30%ΟΔΟ-2533+
40%ΟΔΟ-2612
+30%ΟIK-7914
30%ΟΔΟ-2533+
40%ΟΔΟ-2612
+30%ΟIK-7914
30%ΟΔΟ-2533+
40%ΟΔΟ-2612
+30%ΟIK-7914
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
m3
m3
m3
m3
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 3
-12,64%
-12,57%
-23,84%
1,39%
-5,19%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-14
Β-15
Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά
πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 4 - 8m
Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά
πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 8 - 12m
Σταθεροποίηση πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά μεταλλικά
πλέγματα και γεωσυνθετικά, ύψους Η >12m
Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 60 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 120 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 160 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 200 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 300 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 400 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 500 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 600 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 700 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 800 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 1.000 kN/m
Γεώπλεγμα αντοχής Tult 1.250 kN/m
Τρισδιάστατα γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ
Επένδυση πρανών με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα
Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων
Β-15.1
Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m
Β-15.2
Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m
Β-15.3
Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m
Β-15.4
Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kN/m
Β-16
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα
Β-11Β.2
Β-11Β.3
Β-11Β.4
Β-12
Β-12.1
Β-12.2
Β-12.3
Β-12.4
Β-12.5
Β-12.6
Β-12.7
Β-12.8
Β-12.9
Β-12.10
Β-12.11
Β-12.12
Β-12.13
Β-12.14
Β-12.15
Β-13
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
70% ΟΔΟ-2311+
30% ΟΔΟ-2312
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
m2
173,00
158,00
150,00
143,00
m2
196,00
179,00
170,00
162,00
m2
219,00
200,00
190,00
181,00
6,10
7,10
8,20
9,20
10,20
12,20
14,10
16,30
18,30
20,40
22,60
24,70
26,80
31,50
36,80
38,90
5,80
6,80
7,80
8,80
9,70
11,60
13,40
15,50
17,40
19,40
21,50
23,50
25,50
30,00
35,10
37,10
5,50
6,40
7,40
8,30
9,20
11,00
12,80
14,80
16,60
18,50
20,50
22,40
24,30
28,50
33,30
35,20
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
m2
m2
42,00
6,70
7,80
9,00
10,08
11,17
13,40
15,40
17,90
20,00
22,30
24,80
27,10
29,40
34,50
40,30
42,60
ΟΙΚ-7914
m2
8,98
10,40
9,50
9,00
8,60
15,81%
m2
27,70
27,40
25,00
23,80
22,60
-1,08%
m2
32,40
32,90
30,00
28,60
27,10
1,54%
m2
82,20
54,80
50,00
47,60
45,20
-33,33%
m2
115,70
82,10
75,00
71,40
67,90
-29,04%
m2
66,30
50%OΔO-2312
+50%OΔO-2653
50%OΔO-2312
+50%OΔO-2653
50%OΔO-2312
+50%OΔO-2653
50%OΔO-2312
+50%OΔO-2653
50%OΔO-2311
+50%OΔO-2312
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
6,37
7,53
8,54
9,71
10,70
12,70
14,70
19,50
21,20
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 4
5,18%
3,59%
5,39%
3,81%
4,39%
5,51%
4,76%
-8,21%
-5,66%
1,43%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-16Β
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο
συρματόπλεγμα
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από
γαλβανισμένα συρματόσχοινα
Β-17
Β-18
Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα
Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
Β-16A
Β-18.1
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m
Β-18.2
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 3 m
Β-18.3
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 4 m
Β-18.4
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kJ ύψους 3 m
Β-18.5
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kJ ύψους 4 m
Β-18.6
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kJ ύψους 5 m
Β-18.7
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kJ ύψους 5 m
Β-18.8
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kJ ύψους 6 m
Β-18.9
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 5000 kJ ύψους 6 m
Β-18.10
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kJ ύψους 4 μ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
50%OΔO-2311
+50%OΔO-2312
50%OΔO-2311
+50%OΔO-2312
50%OΔO-2311
+50%OΔO-2312
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653+
30%ΟΔΟ-2311
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
m2
65,70
60,00
57,10
54,30
m2
74,50
68,00
64,80
61,50
m2
43,60
38,30
35,00
33,30
31,70
-12,16%
m
130,00
690,00
630,00
600,00
570,00
430,77%
m
567,60
810,00
740,00
700,00
670,00
42,71%
m
667,80
980,00
890,00
850,00
810,00
46,75%
m
644,90
1.150,00
1.050,00
1.000,00
950,00
78,32%
m
773,20
1.250,00
1.150,00
1.100,00
1.050,00
61,67%
m
722,30
1.840,00
1.680,00
1.600,00
1.520,00
154,74%
m
850,50
2.500,00
2.300,00
2.200,00
2.090,00
193,94%
m
1.032,00
3.000,00
2.700,00
2.600,00
2.470,00
190,70%
m
1.177,40
4.000,00
3.670,00
3.500,00
3.300,00
239,73%
m
1.392,00
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 5
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-18.11
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kJ ύψους 3 μ.
Β-18.12
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kJ ύψους 4 μ.
Β-18.13
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kJ ύψους 3 μ.
Β-18.14
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kJ ύψους 4 μ.
Β-18.15
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kJ ύψους 5 μ.
Β-18.16
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kJ ύψους 5 μ.
Β-18.17
Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kJ ύψους 6 μ.
ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Μόνιμες αγκυρώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αυτοδιατρυόμενα
αγκύρια (SELF DRILLING)
Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών
εκσκαφών (μήκους έως 25 μ.)
Φορτίου λειτουργίας 400-500 kΝ
Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ
Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών
εκσκαφών
Φορτίου λειτουργίας 400-500 KN και μήκους αγκυρώσεως <= 20 m
Φορτίου λειτουργίας 400-500 KN και μήκους αγκυρώσεως > 20 m
Β-19
Β-20
Β-20.1
Β-20.2
Β-21
Β-21.1
Β-21.2
Β-21.3
Β-21.4
Β-22
Β-23
Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ και μήκους αγκυρώσεως <= 20 m
Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ και μήκους αγκυρώσεως > 20 m
Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αγκύρια
διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm
Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
30%ΟΔΟ-2311+
30%ΟΔΟ-2312+
40%ΟΔΟ-2653
m
1.237,00
m
1.406,00
m
1.341,00
m
1.546,00
m
2.161,00
m
3.163,00
m
3.515,00
ΥΔΡ-7024
m
26,20
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
m
83,20
87,80
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
m
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
m
ΥΔΡ-7024
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
23,60
21,50
20,50
19,50
-9,92%
83,20
91,00
69,00
74,50
63,00
68,00
60,00
64,80
57,00
61,50
-17,07%
87,80
95,60
81,10
86,50
74,00
79,00
70,50
75,20
67,00
71,50
-7,63%
m
m
20,35
23,00
21,00
20,00
19,00
13,02%
m
m
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 6
-18,13%
-9,52%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-23.1
Β-23.2
Β-23.3
Β-24
Β-25
Β-26
Β-26.1
Β-26.2
Β-26.3
Β-26.4
Β-26.5
Β-26.6
Β-27
Β-28
Β-29
Β-29.1
Β-29.1.1
Β-29.1.2
Β-29.2
Β-29.2.1
Β-29.2.2
Β-29.2.3
Β-29.2.4
Β-29.3
Β-29.3.1
Β-29.3.2
Β-29.3.3
Β-29.3.4
Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ25 B500C
Φέρουσας ικανότητας 300 kN με ράβδους Φ28 B500C
Φέρουσας ικανότητας 440 kN με ράβδους Φ32 B500C
Προσωρινή αντιστήριξη απότομων πρανών εκσκαφών
Σταθεροποίηση πρανών με ηλώσεις εδάφους (soil nailing)
ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων
Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m
Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m
Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m
Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m
Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m
Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m
Μεταλλικός μανδύας πασσάλων
Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας με μεμβράνη HDPE
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Κατασκευές από σκυρόδεμα
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα
C8/10
Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ
από σκυρόδεμα C12/15
Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός
σκυροδέματος κατηγορίας C12/15
Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15
Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και
κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα
C16/20
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2672
ΟΔΟ-2412
m
m
m
m2
m
m
m
m
m
m
m
kg
m2
Τελευταία
μεταβολή
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
16,20
15,40
-19,48%
18,10
17,20
-29,01%
25,70
24,40
-23,32%
190,00
181,00
-19,87%
35,10
33,30
-40,38%
23,10
29,30
38,60
273,30
67,60
18,60
20,80
29,60
219,00
40,30
17,00
19,00
27,00
200,00
36,80
111,30
136,60
172,00
216,30
301,00
412,40
3,12
12,80
98,60
120,00
148,00
186,00
252,00
329,00
2,70
13,60
90,00
110,00
135,00
170,00
230,00
300,00
2,50
12,40
85,70
105,00
129,00
162,00
219,00
286,00
2,40
11,80
81,40
99,50
122,00
154,00
208,00
271,00
2,30
11,20
-11,41%
72,30
72,00
66,00
66,00
62,90
63,00
59,70
60,00
2,12%
-12,15%
-13,95%
-14,01%
-16,28%
-20,22%
-13,46%
6,25%
ΟΔΟ-2511
ΟΔΟ-2521
m3
m3
70,80
73,40
ΟΔΟ-2531
m3
86,50
86,50
79,00
75,20
71,50
ΟΔΟ-2531
m3
86,50
89,80
82,00
78,10
74,20
3,82%
ΟΔΟ-2531
ΥΔΡ-6327.1
m3
98,60
90,00
90,00
82,00
85,70
78,00
81,40
75,00
-0,10%
m3
98,70
86,50
ΟΔΟ-2532
m3
94,00
94,20
86,00
81,90
77,80
0,21%
ΟΔΟ-2532
m3
113,80
104,00
95,00
90,50
86,00
-8,61%
ΟΔΟ-2532
m3
130,30
115,00
105,00
100,00
95,00
-11,74%
ΟΔΟ-2532
m3
139,10
126,00
115,00
110,00
104,00
-9,42%
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 7
-1,91%
4,05%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C16/20
Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C16/20
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα
κλπ. με σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή θολωτών οχετών με σκυρόδεμα C20/25
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με
σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25,
με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου
Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών
έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο
Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από
σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή πλακών με διάκενα από σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25
Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
Κατασκευή σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) με
χρήση σκυροδέματος C20/25
Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών από σκυρόδεμα C25/30
Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30,
με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου
Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών
έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο
Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από
σκυρόδεμα C25/30
Κατασκευή πλακών με διάκενα από σκυρόδεμα C25/30
Κατασκευή σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) με
χρήση σκυροδέματος C25/30
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και C35/45
Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος
και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης,
κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37
Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη άνω των 10,0 m από το
έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών
έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37
ΥΔΡ-6327.1
ΟΔΟ-2532
m3
ΟΔΟ-2522
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2551
m3
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
Τελευταία
μεταβολή
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-29.3.5
Β-29.3.6
Β-29.4
Β-29.4.1
Β-29.4.2
Β-29.4.3
Β-29.4.4
Β-29.4.5
Β-29.4.6
Β-29.4.7
Β-29.4.8
Β-29.4.9
Β-29.4.10
Β-29.4.11
Β-29.4.12
Β-29.4.21
Β-29.4.22
Β-29.4.23
Β-29.4.24
Β-29.4.25
Β-29.4.26
Β-29.5
Β-29.5.1
Β-29.5.2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
92,00
135,80
96,00
120,00
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
4,35%
88,00
84,00
80,00
-11,63%
110,00
105,00
99,50
m3
98,60
135,10
140,40
142,90
104,00
133,00
127,00
143,00
95,00
121,00
116,00
131,00
90,50
115,00
110,00
125,00
86,00
109,00
105,00
119,00
ΟΔΟ-2551
m3
136,60
133,00
121,00
115,00
109,00
-2,64%
ΟΔΟ-2551
m3
215,00
173,00
158,00
150,00
143,00
-19,53%
ΟΔΟ-2551
m3
135,10
138,00
126,00
120,00
114,00
2,15%
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2545
ΟΔΟ-2731
ΥΔΡ-6329.1
m3
133,00
143,00
86,50
102,00
121,00
131,00
79,00
93,00
115,00
125,00
75,20
89,00
109,00
119,00
71,50
85,00
-1,55%
m3
135,10
157,90
88,70
98,60
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2551
m3
119,90
120,00
110,00
105,00
99,50
0,08%
ΟΔΟ-2551
m3
184,00
168,00
160,00
152,00
ΟΔΟ-2551
m3
150,00
137,00
130,00
124,00
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2551
m3
m3
138,00
150,00
126,00
137,00
120,00
130,00
114,00
124,00
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2551
m3
150,00
137,00
130,00
124,00
ΟΔΟ-2551
m3
151,80
156,00
142,00
135,00
128,00
2,77%
ΟΔΟ-2551
m3
179,60
173,00
158,00
150,00
143,00
-3,67%
m3
m3
m3
m3
m3
5,48%
-1,55%
-9,54%
0,07%
-9,44%
-2,48%
3,45%
m3
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 8
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων
θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από
Β-29.5.3 οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37
Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37,
Β-29.5.4 με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου
Β-29.5.5 Κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C30/37
Β-29.5.6 Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισμής κλπ.) από σκυρόδεμα C30/37
Β-29.5.7 Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C30/37
Β-29.5.7.1 Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m
Β-29.5.7.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00< Η >15,00 m
Β-29.5.7.3 Σε ύψος από το έδαφος Η >15,00 m
Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37 με χρήση
Β-29.5.7.4 ανηρτημένου μετακινούμενου ξυλοτύπου
Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37
Β-29.5.8 επί ικριωμάτων
Β-29.5.8.1 Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m
Β-29.5.8.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m
Β-29.5.8.3 Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m
Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος
και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης,
Β-29.5.10 κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45
Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη άνω των 10,0 m από το
έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών
Β-29.5.11 έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45
Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων
θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από
Β-29.5.12 οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45
Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45,
Β-29.5.13 με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου
Β-29.5.14 Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C35/45
Β-29.5.14.1 Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m
Β-29.5.14.2 Σε ύψος από το έδαφος Η >7,00 m
Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C35/45 με χρήση
Β-29.5.15 ανηρτημένου μετακινούμενου ξυλοτύπου
Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C35/45,
Β-29.5.16 επί ικριωμάτων
Β-29.5.16.1 Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m
Β-29.5.16.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΟΔΟ-2551
m3
156,80
161,00
147,00
140,00
133,00
2,68%
ΟΔΟ-2551
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2551
m3
229,00
98,60
155,60
196,00
97,50
156,00
179,00
89,00
142,00
170,00
84,80
135,00
162,00
80,50
128,00
-14,41%
ΟΔΟ-2565
ΟΔΟ-2566
ΟΔΟ-2566
m3
215,00
236,50
292,20
173,00
196,00
219,00
158,00
179,00
200,00
150,00
170,00
190,00
143,00
162,00
181,00
-19,53%
ΟΔΟ-2566
m3
242,00
221,00
210,00
200,00
ΟΔΟ-2565
ΟΔΟ-2566
ΟΔΟ-2566
m3
196,00
219,00
242,00
179,00
200,00
221,00
170,00
190,00
210,00
162,00
181,00
200,00
ΟΔΟ-2551
m3
166,00
152,00
145,00
138,00
ΟΔΟ-2551
m3
184,00
168,00
160,00
152,00
ΟΔΟ-2551
m3
173,00
158,00
150,00
143,00
ΟΔΟ-2551
m3
207,00
189,00
180,00
171,00
ΟΔΟ-2565
ΟΔΟ-2566
m3
m3
184,00
219,00
168,00
200,00
160,00
190,00
152,00
181,00
ΟΔΟ-2566
m3
253,00
231,00
220,00
209,00
ΟΔΟ-2565
ΟΔΟ-2566
m3
219,00
242,00
200,00
221,00
190,00
210,00
181,00
200,00
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
225,10
247,90
263,10
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 9
-1,12%
0,26%
-17,12%
-25,05%
-12,93%
-11,66%
-8,02%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
Τελευταία
μεταβολή
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-29.5.16.3 Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50
Β-29.6
Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C40/50,
Β-29.6.1 με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώμενου ξυλοτύπου
Προεντεταμένοι κιβωτιοειδείς φορείς από σκυρόδεμα C40/50 επί
Β-29.6.2 ικριωμάτων
Β-29.6.2.1 Σε ύψος από το έδαφος Η <=7,00 m
Β-29.6.2.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η <= 15,00 m
Β-29.6.2.3 Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m
Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C40/50 με
Β-29.6.3 προώθηση
Προεντεταμένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C40/50 με
Β-29.6.4 προβολοδόμηση
Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων
Β-29.7
ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων
Β-30
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A
Β-30.1
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων
Β-30.2
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
Β-30.3
Χαλύβδινες ίνες σκυροδέματος
Β-30.4
Ινες σκυροδέματος από πολυπροπυλένιο
Β-30.5
Σκληρός χάλυβας προέντασης
Β-31
Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170
Β-31.1
Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190
Β-31.2
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΙ
Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ
Β-32
Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών
Β-33
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων
και φρεατίων
Β-34
Αντιγραφιστική επάλειψη
Β-35
Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
Β-36
Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες
Β-37
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτική μεμβράνη επί
εξομαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέματος
Β-37.1
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση
ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας
Β-37.2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
265,00
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
242,00
230,00
219,00
234,00
212,00
194,00
185,00
176,00
-9,40%
225,00
235,00
258,00
205,00
215,00
236,00
195,00
205,00
225,00
185,00
195,00
214,00
-2,26%
m3
230,20
253,00
268,10
ΟΔΟ-2566
m3
284,60
276,00
252,00
240,00
228,00
-3,02%
ΟΔΟ-2566
ΥΔΡ-7017.8
m3
388,30
105,00
299,00
127,00
273,00
116,00
260,00
110,00
247,00
105,00
-23,00%
ΟΔΟ-2611
ΟΔΟ-2612
ΥΔΡ-7018
ΥΔΡ-7018
ΟΙΚ-7914
kg
1,27
1,27
1,33
1,66
1,15
1,15
1,15
2,30
8,10
1,05
1,05
1,05
2,10
7,40
1,00
1,00
1,00
2,00
7,00
0,95
0,95
0,95
1,90
6,70
-9,45%
4,81
4,93
5,40
7,70
6,80
7,00
6,50
6,70
6,20
6,30
6,56
4,83
6,30
8,40
5,80
7,70
5,50
7,30
5,30
7,00
10,20
5,80
1,75
9,30
5,30
1,60
8,90
5,10
1,50
8,50
4,80
1,45
17,17%
ΟΔΟ-2566
m3
ΟΔΟ-2565
m3
ΟΔΟ-2565
ΟΔΟ-2566
ΟΔΟ-2566
m3
m3
m3
kg
kg
kg
kg
-7,11%
-3,77%
20,95%
-9,45%
-13,53%
38,55%
kg
ΟΔΟ-2620
ΟΔΟ-2620
kg
ΥΔΡ-6403
ΥΔΡ-6402
m2
ΥΔΡ-6403
ΟΙΚ-7902
ΟΔΟ-2411
m2
m2
7,94
4,95
1,78
ΟΔΟ-2412
m2
11,85
11,50
10,50
10,00
9,50
-2,95%
ΟΔΟ-2412
m2
13,80
13,30
12,10
11,50
11,00
-3,62%
kg
m2
m2
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 10
12,27%
56,19%
-3,96%
73,91%
28,46%
-1,69%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
Τελευταία
μεταβολή
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-38
Β-39
Β-40
Β-41
Β-42
Β-43
Β-43.1
Β-43.2
Β-43.3
Β-44
Β-45
Β-46
Β-46.1
Β-46.2
Β-46.3
Β-46.3.1
Β-46.3.2
Β-46.4
Β-47
Β-48
Β-49
Β-50
Β-51
Β-52
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες
ΟΔΟ-2412
Στεγάνωση φορέων και κατακορύφων επιφανειών σηράγγων ανοικτής
εκσκαφής (C&C) με μεμβρανη PVC
ΟΔΟ-2412
Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα
ΟΙΚ-7914
Στεγάνωση και αποστράγγιση διάκενων πασσαλοστοιχίας με
50%ΟΙΚ-7914+
γεωσυνθετικά φύλλα
50%ΥΔΡ-6373
Στεγάνωση πυθμένα τάφρων αποστράγγισης με γεωμεμβράνη
ΟΔΟ-2412
Σφράγιση αρμών
Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη
εφαρμοζόμενη εν θερμώ
ΥΔΡ-6370
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή
ασφαλτική μαστίχη
ΥΔΡ-6370
Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες
με άσφαλτο, πάχους 12 mm
ΥΔΡ-6370
Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)
ΥΔΡ-6373
Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60 mm
ΟΔΟ-2651
ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
Εφέδρανα γεφυρών - σεισμικοί αποσβεστήρες
Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3
ΟΔΟ-2912
Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1337-3
ΟΔΟ-2912
Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης
Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με
δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου 5.000 kN
ΟΔΟ-2912
Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς, ελεύθερης ολίσθησης, με
δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου 12.000 kN
ΟΔΟ-2912
Σεισμικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic
dampers) ονομαστικού φορτίου 5.000 kN (500 ton)
ΟΔΟ-2912
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών
ΥΔΡ-6752
Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα
ΟΔΟ-2672
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων
ΥΔΡ-6752
Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο
ΥΔΡ-6753
ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΟΔΟ-2921
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
ΟΔΟ-2922
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
m2
14,15
13,80
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
-2,47%
12,60
12,00
11,40
m2
13,00
33,20
12,70
20,70
11,60
18,90
11,10
18,00
10,50
17,10
26,50
6,60
24,20
6,00
23,10
5,70
21,90
5,40
-58,40%
m2
63,70
5,93
m
3,62
3,80
3,50
3,30
3,20
4,97%
m
3,77
4,40
4,00
3,80
3,60
16,71%
m2
m
m
13,40
11,70
903,60
13,30
13,70
518,05
12,10
12,50
473,00
11,50
11,90
450,48
11,00
11,30
427,95
17,09%
-42,67%
lt
42,60
40,30
36,80
35,10
33,30
-5,40%
lt
49,60
46,00
42,00
40,00
38,00
-7,26%
τεμ.
1.150,00
1.050,00
1.000,00
950,00
τεμ.
1.640,00
1.420,00
1.430,00
1.360,00
τεμ.
2.190,00
1.890,00
1.900,00
1.810,00
9,13
2,23
1,04
2,37
6,90
2,60
1,45
2,30
6,30
2,40
1,35
2,10
6,00
2,30
1,30
2,00
5,70
2,20
1,20
1,90
-24,42%
7,70
13,00
9,60
13,80
8,80
12,60
8,40
12,00
8,00
11,40
24,68%
m2
m2
kg
kg
kg
kg
m
m2
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 11
-2,31%
-37,65%
11,30%
-0,75%
16,59%
39,42%
-2,95%
6,15%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-53
Β-53.1
Β-53.2
Β-53.3
Β-53.4
Β-53.5
Β-53.6
Β-53.7
Β-53.8
Β-53.9
Β-53.10
Β-53.11
Β-54
Β-54.1
Β-54.2
Β-54.3
Β-54.4
Β-54.5
Β-54.6
Β-55
Β-55.1
Β-55.2
Β-56
Β-56.1
Β-56.2
Β-56.3
Β-56.4
Β-56.5
Β-56.6
Β-56.7
Β-56.8
Β-56.9
Β-56.10
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς
τσιμεντοσωλήνες C12/15 "C16/20" (Β15)
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 μ.
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 μ.
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 μ.
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50 μ.
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 μ.
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 μ.
Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ1,00 μ.
Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,00 μ.
Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,20 μ.
Ημισωλήνας άοπλοςΦ0,40 μ.
Ημισωλήνας άοπλοςΦ0,60 μ.
Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας
Αγωγός Φ0,40 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100
Αγωγός Φ0,60 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100
Αγωγός Φ0,80 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75
Αγωγός Φ1,00 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75
Αγωγός Φ1,20 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 75
Αγωγός Φ2,00 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 150
Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες
Αμιαντ/ληνας Φ0,20 μ.
Αμιαντ/λήνας Φ0,30 μ.
Σωλήνες PVC 6 atm
Σωλήνες PVC Φ50
Σωλήνες PVC Φ63
Σωλήνες PVC Φ110
Σωλήνες PVC Φ120
Σωλήνες PVC Φ125
Σωλήνες PVC Φ140
Σωλήνες PVC Φ160
Σωλήνες PVC Φ200
Σωλήνες PVC Φ250
Σωλήνες PVC Φ300
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΟΔΟ-2883
ΟΔΟ-2883
ΟΔΟ-2883
ΟΔΟ-2884
ΟΔΟ-2884
ΟΔΟ-2885
ΟΔΟ-2885
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2883
ΟΔΟ-2884
m
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2888
ΟΔΟ-2888
m
ΥΔΡ-6701.1
ΥΔΡ-6701.3
m
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.2
ΥΔΡ-6620.2
ΥΔΡ-6620.2
ΥΔΡ-6620.3
ΥΔΡ-6620.4
ΥΔΡ-6620.5
ΥΔΡ-6620.7
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
15,07
18,40
29,90
38,64
46,00
70,90
101,00
129,60
195,40
15,40
19,00
49,30
72,10
106,20
167,00
246,70
891,80
12,70
16,90
3,10
3,87
7,48
7,71
9,09
10,75
13,20
19,20
28,50
38,60
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 12
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Σωλήνες PVC Φ315
Σωλήνες PVC Φ355
Σωλήνες PVC Φ400
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC
Διάτρητοι σωλήνες Φ120
Διάτρητοι σωλήνες Φ160
Διάτρητοι σωλήνες Φ200
Διάτρητοι σωλήνες Φ250
Διάτρητοι σωλήνες Φ300
Διάτρητοι σωλήνες Φ400
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ.
Σωλήνες Φ40
Σωλήνες Φ50
Σωλήνες Φ90
Σωλήνες Φ110
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ4΄΄ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L
(114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ6΄΄ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L
(dεξ = 165,1 mm, πάχος τοιχώματος 4,5 mm)
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ
Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20 μ.
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30 μ.
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40 μ.
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60 μ.
Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης
Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Γεωυφάσματα
Γεωύφασμα στραγγιστηρίων
Γεωύφασμα διαχωρισμού
Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε “μαλακά εδάφη”
Γεωυφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C)
ΥΔΡ-6620.8
ΥΔΡ-6620.7
ΥΔΡ-6620.9
m
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.3
ΥΔΡ-6620.4
ΥΔΡ-6620.4
ΥΔΡ-6620.7
ΥΔΡ-6620.9
m
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.1
ΗΛΜ-5
m
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-56.11
Β-56.12
Β-56.13
Β-57
Β-57.1
Β-57.2
Β-57.3
Β-57.4
Β-57.5
Β-57.6
Β-58
Β-58.1
Β-58.2
Β-58.3
Β-58.4
Β-59
Β-60
Β-60.1
Β-60.2
Β-61
Β-61.1
Β-61.2
Β-61.3
Β-61.4
Β-62
Β-63
Β-64
Β-64.1
Β-64.2
Β-64.3
Β-64.4
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
m
m
m
m
m
m
m
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
44,80
55,60
71,20
5,75
9,23
15,40
20,10
23,20
30,90
m
3,10
3,52
6,96
9,60
25,30
27,40
25,00
23,80
22,60
8,30%
ΗΛΜ-5
m
52,30
32,90
30,00
28,60
27,10
-37,09%
ΗΛΜ-5
m
67,60
58,10
53,00
50,50
48,00
-14,05%
ΟΔΟ-2861
ΟΔΟ-2862
ΟΔΟ-2863
ΟΔΟ-2864
ΟΔΟ-2815
ΥΔΡ-6620.1
m
15,50
18,70
30,10
45,70
13,00
3,10
1,65
1,80
2,30
1,50
1,65
2,10
1,45
1,60
2,00
1,35
1,50
1,90
-4,62%
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
m
m
m
m
m
m
m3
m
m2
m2
m2
1,73
1,90
2,30
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 13
-5,26%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
Τελευταία
μεταβολή
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-64.4.1
Β-64.4.2
Β-64.5
Β-64.5.1
Β-64.5.2
Β-64.5.3
Β-64.5.4
Β-64.5.5
Β-64.5.6
Β-64.5.7
Β-64.5.8
Β-65
Β-65.1
Β-65.2
Β-65.3
Β-65.1
Β-65.1.1
Β-65.1.2
Β-65.1.3
Β-65.2
Β-65.3
Β 65-4
Β-65.4.1
Β-65.4.2
Β-65.4.3
Β-66
Β-66.1
Β-66.2
Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2
Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2
Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=20 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=30 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=55 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=80 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=110 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=150 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=160 kN/m
Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >=200 kN/m
ΦΑΤΝΕΣ
Φάτνες από συρματόπλεγμα
Προμήθεια συρματοπλέγματος
Κατασκευή φατνών
Πλήρωση φατνών
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με
κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με
κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και
πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC
Κατασκευή φατνών
Πλήρωση φατνών
Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno
Στρωμνές τύπου RENO με απλό γαλβάνισμα
Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), και πρόσθετη εξωτερική
προστασία με επίστρωση βάσεως PVC
ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ
Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
2,39
2,90
2,40
2,90
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
0,42%
2,20
2,10
2,00
2,65
2,50
2,40
1,30
1,59
3,04
3,62
4,34
5,36
6,51
7,97
1,25
1,60
3,00
3,70
4,40
4,90
5,30
6,50
1,15
1,45
2,75
3,35
4,00
4,50
4,80
6,00
1,10
1,40
2,60
3,20
3,80
4,30
4,60
5,70
1,05
1,30
2,50
3,00
3,60
4,10
4,30
5,40
kg
2,70
2,50
2,40
2,30
ΟΔΟ-2311
kg
3,10
2,85
2,70
2,60
ΟΔΟ-2311
ΟΔΟ-2312
ΟΔΟ-2313
kg
m2
m3
3,40
2,50
17,30
3,15
2,30
15,80*
3,00
2,20
15,10*
2,90
2,10
14,30*
ΟΔΟ-2311
kg
3,40
3,15
3,00
2,90
ΟΔΟ-2311
kg
3,80
3,45
3,30
3,10
ΟΔΟ-2311
kg
4,15
3,80
3,60
3,40
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
τεμ.
438,00
602,38
400,00
550,00
381,00
523,81
362,00
497,62
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
m2
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
ΟΙΚ-7914
m2
ΟΔΟ-2311
ΟΔΟ-2312
ΟΔΟ-2313
kgr
m2
ΟΔΟ-2311
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
τεμ.
-3,85%
0,63%
-1,32%
2,21%
1,38%
-8,58%
-18,59%
-18,44%
2,76
2,47
22,20
459,80
615,40
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 14
-4,74%
-2,12%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-66.3
Β-66.4
Β-66.5
Β-66.6
Β-66.7
Β-67
Β-68
Β-69
Β-70
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ)
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ)
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ)
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ)
Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)
Βαθμιδωτά ρείθρα
Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων
Φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων
Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής
Β-70.1
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm
Β-70.2
Β-71
Β-72
Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm
Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ0,40 μ.
Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 μ.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING)
Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m
Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m
Χαλικοπάσσαλοι
Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m
Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m
ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες
Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα
Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί
ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού Β500C διαμέτρου 25 mm
Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την
ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων
από οπλισμένο σκυρόδεμα
Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm
Β-71
Β-71.1
Β-71.2
Β-72
Β-72.1
Β-72.2
Β-81
Β-82
Β-83
Β-84
Β-85
Β-90
Β-91
Β-92
Β-92.1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
70%ΟΔΟ-2548
+30%ΥΔΡ-6751
70%ΟΔΟ-2548
+30%ΥΔΡ-6751
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
τεμ.
1.142,00
1.542,00
2.076,00
2.966,00
400,40
10,80
139,40
108,30
τεμ.
175,40
τεμ.
297,30
148,20
36,00
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
m
τεμ.
m
m
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
m
ΟΔΟ-2731
ΟΔΟ-2731
m
ΟΔΟ-2922
ΟΔΟ-2922
ΟΔΟ-2921
ΥΔΡ-6752
m
m
m2
τεμ.
τεμ.
kg
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
970,00
1.270,00
1.860,00
2.460,00
383,00
13,10
131,00
98,60
850,00
1.100,00
1.500,00
2.000,00
350,00
12,00
120,00
90,00
850,00
1.100,00
1.620,00
2.140,00
333,00
11,40
114,00
85,70
810,00
1.050,00
1.540,00
2.040,00
317,00
10,90
109,00
81,40
127,00
150,00
116,00
137,00
110,00
130,00
105,00
124,00
46,00
63,50
42,00
58,00
40,00
55,20
38,00
52,50
17,30
115,00
23,00
2,40
15,80
105,00
21,00
2,20
15,10
100,00
20,00
2,10
14,30
95,00
19,00
2,00
ΟΔΟ-2548
τεμ.
40,30
36,80
35,10
33,30
ΟΔΟ-2612
τεμ.
13,80
12,60
12,00
11,40
ΟΔΟ 2551
m3
207,00
189,00
180,00
171,00
ΥΔΡ 7025
τεμ.
5,80
5,30
5,10
4,80
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 15
-15,06%
-17,64%
-10,40%
-17,06%
-4,35%
21,30%
-6,03%
-8,96%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm
Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm
Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm
Bλήτρα από ράβδους Φ18 mm
Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm
Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας
Προεργασίες αφαίρεσης υφισταμένων εφεδράνων και τοποθέτησης
νέων
Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές
λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την
ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων
διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων
Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή
επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)
Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή
επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού).
Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή
επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση
οπλισμού).
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Υπόβαση οδοστρωσίας
Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)
Υπόβαση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-150)
Βάση οδοστρωσίας
Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)
Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)
Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π. 0-150)
Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150)
Κατασκευή ερεισμάτων
Ανακατασκευή οδοστρωσίας
ΥΔΡ 7025
ΥΔΡ 7025
ΥΔΡ 7025
ΥΔΡ 7025
ΥΔΡ 7025
ΟΔΟ 2651
τεμ.
ΟΔΟ 2912
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Β-92.2
Β-92.3
Β-92.4
Β-92.5
Β-92.6
Β-93
Β-94
Β-95
Β-95.1
Β-95.2
Β-95.3
Γ-1
Γ-1.1.Μ
Γ-1.2.Μ
Γ-2
Γ-2.1.Μ
Γ-2.2.Μ
Γ-3.Μ
Γ-4.Μ
Γ-5.Μ
Γ-6
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
Τελευταία
μεταβολή
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
5,20
5,00
5,60
5,30
6,00
5,70
7,00
6,70
8,00
7,60
700,00
670,00
6,00
6,50
6,90
8,10
9,20
810,00
5,50
5,90
6,30
7,40
8,40
630,00
τεμ.
1.200,00
1.050,00
1.050,00
1.000,00
ΟΔΟ 2412
m2
86,50
79,00
75,20
71,50
ΟΔΟ 2412
m2
104,00
95,00
90,50
86,00
ΟΔΟ 2412
m2
207,00
189,00
180,00
171,00
ΟΔΟ-3121.Β
ΟΔΟ-3111.Β
m3
11,66
1,15
11,50
1,10
10,50*
1,00*
10,00*
0,95*
9,50*
0,90*
-1,37%
ΟΔΟ-3211.Β
ΟΔΟ-3211.Β
ΟΔΟ-3121.Β
ΟΔΟ-3111.Β
ΟΔΟ-3311.Β
ΟΔΟ-3231
m3
11,96
1,21
11,37
0,90
13,86
0,43
11,50
1,20
10,95
0,90
12,60
0,41
10,50*
1,10*
10,00*
0,80*
11,50*
0,37
10,00*
1,05*
9,50*
0,75*
11,00*
0,35
9,50*
1,00*
9,00*
0,70*
10,40*
0,33
-3,85%
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
m
m2
m2
m3
m2
m3
m2
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 16
-4,35%
-0,83%
-3,69%
-9,09%
-4,65%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου
συμπυκνωμένου πάχους μέχρι 0,30m με τη μέθοδο της ψυχρής επί
τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων
σταθεροποιητών
Γ-7
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου
συμπυκνωμένου πάχους 0,15m
Γ-7.1
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου
συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,15m μέχρι 0,20m
Γ-7.2
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου
συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,20m μέχρι 0,25m
Γ-7.3
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος ανακυκλωμένου
συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,25m μέχρι 0,30m
Γ-7.4
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Κοπή ασφαλτ/δέματος
Δ-1
Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος
Δ-2
Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 εκ.
Δ-2.1
Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 εκ.
Δ-2.2
Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ.
Δ-2.3
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
Δ-2A
Ασφαλτική προεπάλειψη
Δ-3
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Δ-4
Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)
Δ-5
Βάση πάχους 0,05 μ.
Δ-5.1.Μ
Δ-5.1.Μ-Χ Βάση πάχους 0,05 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Βάση πάχους 0,06 μ.
Δ-5.2.Μ
Δ-5.2.Μ-Χ Βάση πάχους 0,06 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Βάση πάχους 0,07 μ.
Δ-5.3.Μ
Δ-5.3.Μ-Χ Βάση πάχους 0,07 μ. (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Ασφαλτικές στρώσεις βάσης
Δ-5
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Δ-5.1.Μ
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m
Δ-5.2.Μ
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m
Δ-5.3.Μ
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)
Δ-6.Μ
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) (ΣΣ:
Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Δ-6.Μ-Χ
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
Δ-6.Μ
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265)
Δ-7.Μ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΟΔΟ-4321Β.1
m3
11.30
11,83
10,80
10,29
9,77
ΟΔΟ-4321Β.1
m3
13.85
14,50
13,20
12,60
11,90
ΟΔΟ-4321Β.1
m3
14.85
15,60
14,20
13,50
12,90
ΟΔΟ-4321Β.1
m3
17.15
18,00
16,40
15,60
14,80
ΟΙΚ-2269Α
m
0,99
1,00
0,90
0,86
0,81
ΟΔΟ-1132
ΟΔΟ-1132
ΟΔΟ-1132
ΟΔΟ-1132
ΟΔΟ-4110
ΟΔΟ-4120
m2
1,14
1,48
1,84
1,15
1,45
1,85
3,40
1,20
0,45
1,05
1,35
1,70
3,15
1,10
0,42
1,00
1,30
1,60
3,00
1,05
0,40
0,95
1,20
1,55
2,90
1,00
0,38
7,10
8,30
9,50
6,50*
7,60*
8,70*
6,20*
7,20*
8,30*
5,90*
6,90*
7,90*
87,60
80,00*
76,20*
72,40*
m2
m2
m2
m2
m2
ΟΔΟ-4321.Β
ΟΔΟ-4321Β.1
ΟΔΟ-4321.Β
ΟΔΟ-4321Β.1
ΟΔΟ-4321.Β
ΟΔΟ-4321Β.1
m2
ΟΔΟ-4321Β
ΟΔΟ-4321Β
ΟΔΟ-4321Β
ΟΔΟ-4421.Β
m2
ΟΔΟ-4421Β.1
ΟΔΟ-4421.Β
ΟΔΟ-4421.Β
m2
m2
m2
m2
m2
1,24
0,42
3,30
5,06
3,95
5,82
4,60
6,58
m2
m2
tn
28,50
tn
40,48
ton
m2
3,30
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 17
1,01%
0,88%
-2,03%
0,54%
-3,23%
7,14%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265) (ΣΣ:
Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Δ-7.Μ-Χ
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m
Δ-7.Μ
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. (Π.Τ.Π. Α265)
Δ-8
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου
Δ-8.1.Μ
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου
Δ-8.1.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση τροπ/μένης ασφάλ.
Δ-8.2.Μ
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση τροποποιημένης
Δ-8.2.Μ-Χ ασφάλτου (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας
Δ-8
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου
Δ-8.1.Μ
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Δ-8.2.Μ
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
Δ-8Α.Μ
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ.
Δ-9
Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου
Δ-9.1.Μ
Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου (ΣΣ: Χωρίς
Δ-9.1.Μ-Χ την αξία της ασφάλτου)
Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Δ-9.2.Μ
Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Δ-9.2.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας
Δ-9
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με
χρήση κοινής ασφάλτου
Δ-9.1.Μ
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Δ-9.2.Μ
Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ
Δ-10
Δ-10.1.Μ Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο
Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο (ΣΣ: Χωρίς την
Δ-10.1.Μ-Χ αξία της ασφάλτου)
Δ-10.2.Μ
Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Αντιολισθηρή στρώση 25 χλστ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Δ-10.2.Μ-Χ (ΣΣ: Χωρίς την αξία της ασφάλτου)
Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης
Δ-10
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
m2
ΟΔΟ-4421Β.1
ΟΔΟ-4421Β
m2
ΟΔΟ-4521.Β
m2
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
5,06
6,90
6,30*
6,00*
5,70*
3,50
ΟΔΟ-4521Β.1
ΟΔΟ-4521.Β
m
ΟΔΟ-4521Β.1
m2
ΟΔΟ-4521Β
m2
7,70
7,00*
6,70*
6,30*
ΟΔΟ-4521Β
ΟΔΟ-4521Β
m2
9,86
9,30
9,00*
8,50*
8,60*
8,10*
8,10*
7,70*
ΟΔΟ-4521.Β
m2
4,30
ΟΔΟ-4521Β.1
ΟΔΟ-4521.Β
m2
m2
6,96
6,00
ΟΔΟ-4521Β.1
m2
9,50
ΟΔΟ-4521Β
m2
8,80
8,00*
7,60*
7,20*
ΟΔΟ-4521Β
m2
10,95
10,00*
9,50*
9,00*
ΟΔΟ-4521.Β
m2
1,95
ΟΔΟ-4521Β.1
m2
4,68
ΟΔΟ-4521.Β
m2
3,15
ΟΔΟ-4521Β.1
m2
6,07
2
5,31
5,90
8,86
m2
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 18
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-1
Ε-1.1
Ε-1.2
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με
κοινή άσφαλτο
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με
χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων,
εφελκυστικής αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις
Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών
οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΗΘΑΙΑ
Στηθαία ασφαλείας οδού
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2
Ε-1.3
Ε-1.4
Ε-1.5
Ε-1.6
Ε-1.7
E-1
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού με απόσταση ορθοστατ. 1,33μ.
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3
Αφαιρετό μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7
Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY
Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)
Δ-10.1.Μ
Δ-10.2.Μ
Δ-11
Δ-12
Ε-1.1
Ε-1.1.1
Ε-1.1.2
Ε-1.1.3
Ε-1.1.4
Ε-1.1.5
Ε-1.1.6
Ε-1.2
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης
Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W7
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W6
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W5
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W4
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W3
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους
W2
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης
Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΟΔΟ-4521Β
m2
5,90
5,4*
5,1*
4,9*
ΟΔΟ-4521Β
m2
7,40
6,80*
6,50*
6,20*
ΟΔΟ 2311
m2
7,70
7,00
6,70
6,30
ΟΔΟ-1132
m2
2,30
2,30
2,30
2,30
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2653
m
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2548
ΟΔΟ-2548
m
m
34,10
27,90
34,10
34,10
37,80
ΟΔΟ-2653
m
35
35,00
35,00
35,00
35,00
ΟΔΟ-2653
m
37,5
37,50
37,50
37,50
37,50
ΟΔΟ-2653
m
40
40,00
40,00
40,00
40,00
ΟΔΟ-2653
m
41,5
41,50
41,50
41,50
41,50
ΟΔΟ-2653
m
43
43,00
43,00
43,00
43,00
ΟΔΟ-2653
m
45
45,00
45,00
45,00
45,00
m
m
m
m
23,20
28,20
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 19
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-1.2.1
Ε-1.2.2
Ε-1.2.3
Ε-1.3
Ε-1.3.1
Ε-1.3.2
Ε-1.3.3
Ε-1.3.4
Ε-1.3.5
Ε-1.3.6
Ε-1.3.7
Ε-1.4
Ε-1.4.1
Ε-1.4.2
Ε-1.4.3
Ε-1.5
Ε-1.5.1
Ε-1.5.2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W5
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W4
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W3
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β
Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W7
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W6
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W5
Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΟΔΟ-2653
m
50
50,00
50,00
50,00
50,00
ΟΔΟ-2653
m
60
60,00
60,00
60,00
60,00
ΟΔΟ-2653
m
70
70,00
70,00
70,00
70,00
ΟΔΟ-2653
m
ΟΔΟ-2653
m
110
85,00
85,00
85,00
85,00
-22,73%
ΟΔΟ-2653
m
125
90,00
90,00
90,00
90,00
-28,00%
ΟΔΟ-2653
m
150
110,00
110,00
110,00
110,00
-26,67%
ΟΔΟ-2653
m
185
125,00
125,00
125,00
125,00
-32,43%
ΟΔΟ-2653
m
200
190,00
190,00
190,00
190,00
-5,00%
ΟΔΟ-2653
m
200,00
200,00
200,00
200,00
ΟΔΟ-2653
m
210,00
210,00
210,00
210,00
ΟΔΟ-2653
m
50
65,00
65,00
65,00
65,00
30,00%
ΟΔΟ-2653
m
55
70,00
70,00
70,00
70,00
27,27%
ΟΔΟ-2653
m
60
75,00
75,00
75,00
75,00
25,00%
ΟΔΟ-2653
m
65
80,00
80,00
80,00
80,00
23,08%
ΟΔΟ-2653
m
95,00
95,00
95,00
95,00
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 20
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-1.5.3
Ε-1.6
Ε-1.6.1
Ε-1.6.2
Ε-1.6.3
Ε-1.6.4
Ε-1.6.5
Ε-1.6.6
Ε-1.6.7
Ε-1.6.8
Ε-1.6.9
Ε-1.6.10
Ε-1.7
Ε-1.7.1
Ε-1.7.2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους
W4
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής δράσης,
τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W8
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας,
χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοποθετούμενο με
έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3
Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής
νησίδας που τοποθετούνται με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας,
τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W5
Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρικής νησίδας,
τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού
πλάτους W4
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΟΔΟ-2653
m
ΟΔΟ-2653
m
ΟΔΟ-2653
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
100,00
100,00
100,00
100,00
50
50,00
50,00
50,00
50,00
m
55
55,00
55,00
55,00
55,00
ΟΔΟ-2653
m
60
60,00
60,00
60,00
60,00
ΟΔΟ-2653
m
75
75,00
75,00
75,00
75,00
ΟΔΟ-2653
m
85
85,00
85,00
85,00
85,00
ΟΔΟ-2653
m
55
45,00
45,00
45,00
45,00
-18,18%
ΟΔΟ-2653
m
60
50,00
50,00
50,00
50,00
-16,67%
ΟΔΟ-2653
m
70
55,00
55,00
55,00
55,00
-21,43%
ΟΔΟ-2653
m
60,00
60,00
60,00
60,00
ΟΔΟ-2653
m
70,00
70,00
70,00
70,00
ΟΔΟ-2653
m
80
95,00
95,00
95,00
95,00
18,75%
ΟΔΟ-2653
m
90
115,00
115,00
115,00
115,00
27,78%
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 21
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-1.8
Ε-1.8.1
Ε-1.8.2
Ε-1.8.3
Ε-1.8.4
Ε-1.9
Ε-1.9.1
Ε-1.9.2
Ε-1.20
Ε-1.20.1
Ε-1.20.2
Ε-1.20.3
Ε-1Ν.25
Ε-1.30
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης
Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης
Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης
Η4b, λειτουργικού πλάτους W6, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης
Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανότητας συγκράτησης
Η4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής
νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b που
τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής
νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b,
λειτουργικού πλάτους W7, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής
νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b,
λειτουργικού πλάτους W5, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
Κινητά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2,
τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση των εργασιών
Εργοταξιακά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2,
ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους Τ1/W2, T2/W3 και
Τ3/W4
Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2,
ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους Η1/W6
Εργοταξιακά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2,
ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους N2/W4, H1/W5,
H2/W7
Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής από σύστημα κινητών μεταλλικών
στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317-2
Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1317-2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΟΔΟ-2653
m
95
95,00
95,00
95,00
95,00
ΟΔΟ-2653
m
120
110,00
110,00
110,00
110,00
-8,33%
ΟΔΟ-2653
m
140
120,00
120,00
120,00
120,00
-14,29%
ΟΔΟ-2653
m
140,00
140,00
140,00
140,00
ΟΔΟ-2653
m
ΟΔΟ-2653
m
100
100,00
100,00
100,00
100,00
ΟΔΟ-2653
m
125
125,00
125,00
125,00
125,00
ΟΔΟ-2653
m/μήνα
6
7,00
7,00
7,00
7,00
16,67%
ΟΔΟ-2653
m/μήνα
6,5
9,50
9,50
9,50
9,50
46,15%
ΟΔΟ-2653
m/μήνα
7
11,00
11,00
11,00
11,00
57,14%
ΟΔΟ-2653
τεμ
60.000,00
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 22
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-1.30.1
Ε-1.30.2
Ε-1.30.3
Ε-1.30.4
Ε-1.30.5
Ε-1.30.6
Ε-1.35
Ε-1.35.1
Ε-1.40
Ε-1.40.1
Ε-1.40.2
Ε-1.40.3
Ε-2
Ε-2.1
Ε-2.2
Ε-2.3
Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, κατά ΕΛΟΤ
1317-2, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7,
ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με
δυνατότητα επίχωσης όπισθεν
Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, κατά ΕΛΟΤ 13172, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους
0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β
Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, κατά ΕΛΟΤ 13172, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους
0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα
Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, κατά ΕΛΟΤ
1317-2, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3,
ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β,
αγκυρούμενα
Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, κατά ΕΛΟΤ
1317-2, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1,
ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β,
αγκυρούμενα
Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου από
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ 1317-2, κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm,
μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (bifurcation)
Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ)
Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) τύπου
επαναφοράς, κλάσεως 110 (R)
Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας
Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας, μήκους 150 m περίπου,
από σύστημα προκατασκευασμένων επικαθημένων στηθαίων από
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ 1317-2.
Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούμενες από
σύστημα κινητών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, μήκους περίπου
20 m, κανότητας συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ 1317-2.
Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούμενες από
σύστημα κινητών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, μήκους περίπου
40 m, κανότητας συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ 1317-2.
Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ
Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1
Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2
Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΟΔΟ-2548
m
215
120,00
120,00
120,00
120,00
-44,19%
ΟΔΟ-2548
m
170
110,00
110,00
110,00
110,00
-35,29%
ΟΔΟ-2548
m
205
130,00
130,00
130,00
130,00
-36,59%
ΟΔΟ-2548
m
260
140,00
140,00
140,00
140,00
-46,15%
ΟΔΟ-2548
m
250
150,00
150,00
150,00
150,00
-40,00%
ΟΔΟ-2548
m
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
ΟΔΟ-2653
τεμ
20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
17.500,00
ΟΔΟ-2548
τεμ
25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00
ΟΔΟ-2653
τεμ
35.000,00 35.000,00 35.000,00
35.000,00
ΟΔΟ-2653
τεμ
50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2653
kgr
m
m
2,30
38,80
34,10
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 23
-12,50%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-2.4
Ε-2
Ε-3
Ε-3
Ε-3.1
Ε-3.2
Ε-4
Ε-4.1
Ε-4.2
Ε-5
Ε-5.1
Ε-5.2
Ε-6
Ε-7
Ε-8
Ε-8.1
Ε-8.2
Ε-8.2.1
Ε-8.2.2
Ε-8.3
Ε-9
Ε-9.1
Ε-9.2
Ε-9.3
Ε-9.4
Ε-9.5
Ε-9.6
Ε-10
Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6
Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή
κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας
Αποξηλώσεις στηθαίων
Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με
έμπηξη
Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κιγκλιδώματα
Σωλήνες κιγκλιδωμάτων
Σιδηρά κιγκλιδώματα
Περίφραξη μέσου ύψους
Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 μ.
Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 μ.
Οριοδείκτης πλαστικός
Δείκτης οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές
Με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υπερυψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήμανσης
Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ
Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής
ανταν/τας τύπου ΙΙΙ
Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής
ανταν/τας τύπου ΙΙ
Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής
αντανακλαστικότητας
Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 μ. απλής όψης
Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 1,20 μ. απλής όψης
Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης
Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης
Πινακίδα ρυθμιστική μεγάλου μεγέθους, απλής όψης
Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης
Στύλοι πινακίδων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΟΔΟ-2653
m
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2151
m
ΟΔΟ-2151
ΟΔΟ-2151
m
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
72,80
2,90
2,65
2,50
2,40
2,50
17,30
2,30
15,80
2,20
15,10
2,10
14,30
13,90
2,53
12,05
2,70
11,00
2,50
10,48
2,40
9,95
2,30
-13,31%
12,05
13,70
11,50
19,70
11,00
12,50
10,50
18,00
10,48
11,90
10,00
17,10
9,95
11,30
9,50
16,30
-3,60%
τεμ.
12,50
13,90
13,70
23,80
ΟΙΚ-6541
m2
180,50
173,00
158,00
150,00
143,00
-4,16%
ΟΙΚ-6541
m2
158,90
156,00
142,00
135,00
128,00
-1,83%
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
m2
135,80
91,00
133,00
92,00
121,00
84,00
115,00
80,00
109,00
76,00
-2,06%
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
τεμ.
54,00
92,60
35,50
54,00
92,60
108,00
53,70
92,00
34,50
53,70
86,50
98,60
49,00
84,00
31,50
49,00
79,00
90,00
46,70
80,00
30,00
46,70
75,20
85,70
44,30
76,00
28,50
44,30
71,50
81,40
-0,56%
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2652
ΥΔΡ-6812
ΥΔΡ-6812
ΥΔΡ-6620.1
ΟΔΟ-2548
m
2,80
m
m
kgr
m
m
τεμ.
m2
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 24
6,72%
-1,44%
-16,06%
-17,23%
1,10%
-0,65%
-2,82%
-0,56%
-6,59%
-8,70%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2"
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3"
Χιλιομετρικός δείκτης υψηλής αντανακλαστικότητας
Χιλιομετρικός δείκτης 0,32Χ0,475
Χιλιομετρικός δείκτης 0,50Χ0,50
Αντιθαμβωτικά πετάσματα
Γέφυρες σήμανσης
Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους έως 9,0 μ.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Πλαστικοί ανακλαστήρες
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και
μια ανακλαστική επιφάνεια
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και
δύο ανακλαστικές επιφάνειες
Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης,
με μια ανακλαστική επιφάνεια
Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης,
με δύο ανακλαστικές επιφάνειες
Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ
Διαγράμμιση οδοστρώματος
Προσωρινή Διαγράμμιση Οδοστρώματος
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας
Διαφανή ανακλαστικά αντιθορυβικά πετάσματα (ηχοπετάσματα)
Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων
Bάση προσωρινής στήριξης πινακίδων
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών
Ιστός ύψους 6,00 μ.
Ιστός ύψους 9,00 μ.
Ιστός ύψους 10,00 μ.
Ιστός ύψους 12,00 μ.
Ιστός ύψους 15,00 μ.
ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
ΟΔΟ-2653
ΟΔΟ-2653
τεμ.
ΟΙΚ-6541
ΟΙΚ-6541
ΟΔΟ-2652
ΟΔΟ-2652
ΟΔΟ-2652
τεμ.
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
Τελευταία
μεταβολή
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ε-10.1
Ε-10.2
Ε-11
Ε-11.1
Ε-11.2
Ε-12
Ε-13
Ε-14
Ε-15
Ε-15.1
Ε-15.2
Ε-15.3
Ε-15.4
Ε-16
Ε-17
Ε-17.1
Ε-17.2
Ε-18
Ε-19
Ε-20
Ζ-1
Ζ-1.1
Ζ-1.2
Ζ-1.3
Ζ-1.4
Ζ-1.5
Ζ-1Α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
29,40
57,30
31,10
49,30
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
5,78%
28,40
27,10
25,70
-13,96%
45,00
42,90
40,70
27,40
32,90
40,30
3,00
3,00
25,00
30,00
36,80
2,75
2,75
23,80
28,60
35,10
2,60
2,60
22,60
27,10
33,30
2,50
2,50
-11,33%
kgr
30,90
38,60
29,80
3,00
2,20
OIK-6532
τεμ.
4,70
4,40
4,00
3,80
3,60
-6,38%
OIK-6532
τεμ.
5,48
4,90
4,50
4,30
4,10
-10,58%
ΟΙΚ-6532
τεμ.
6,30
5,80
5,50
5,30
ΟΙΚ-6532
ΗΛΜ-108
τεμ.
τεμ.
54,70
6,90
43,80
6,30
40,00
6,00
38,10
5,70
36,20
-19,93%
ΟΙΚ-7788
m2
3,76
3,80
3,45
3,30
3,10
1,06%
ΟΙΚ-7788
ΟΔΟ-2652
ΟΙΚ-6532
ΥΔΡ-6620.1
m2
6,62
19,70
420,00
17,30
23
18,00
385,00
15,80
21,00
17,10
365,00
15,10
20,00
16,50
350,00
14,30
19
197,58%
ΗΛΜ-101
ΗΛΜ-101
ΗΛΜ-101
ΗΛΜ-101
ΗΛΜ-101
τεμ.
τεμ.
τεμ.
kgr
m2
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
1.461,00
1.627,00
1.754,00
1.817,00
2.022,00
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 25
-14,77%
35,23%
36,36%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ζ-1Α.1
Ζ-1Α.2
Ζ-1Α.3
Ζ-1Α.4
Ζ-1Α.5
Ζ-1Α.6
Ζ-1Α.7
Ζ-1Α.8
Ζ-1Α.9
Ζ-2
Ζ-2.1
Ζ-2.2
Ζ-2.3
Ζ-2.4
Ζ-2.5
Ζ-3
Ζ-3.1
Ζ-3.1.1
Ζ-3.2
Ζ-3.2.1
Ζ-3.2.2
Ζ-3.2.3
Ζ-4
Ζ-4.1
Ζ-4.2
Ζ-4.3
Ζ-4.4
ύψους 5,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 185χλστ και βάρους 240
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ
ύψους 6,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 200χλστ και βάρους 280
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ
ύψους 7,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 215χλστ και βάρους 320
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ
ύψους 9,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 245χλστ και βάρους 485
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ
ύψους 10,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 260χλστ και βάρους 600
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00Χ1,00μ και βάθους 1,50μ
ύψους 11,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 275χλστ και βάρους 750
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ
ύψους 12,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 290 χλστ και βάρους 850
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ
ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ύψους 13,00μ εξωτερικής
διαμέτρου βάσης 305 χλστ και βάρους 1000 Kg, επί βάσεως
διαστάσεων 1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ
ύψους 14,00μ εξωτερικής διαμέτρου βάσης 320 χλστ και βάρους 1100
Kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50μ και βάθους 2,00μ
Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών
Ιστός ύψους 6,00 μ.
Ιστός ύψους 9,00 μ.
Ιστός ύψους 10,00 μ.
Ιστός ύψους 12,00 μ.
Ιστός ύψους 15,00 μ.
Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na
Χαμηλής Πίεσης
Ισχύος 180 W
Υψηλής Πίεσης
Ισχύος 150 W
Ισχύος 250 W
Ισχύος 400 W
Πίλαρ Ηλεκτροδότησης
μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
μέχρι οκτώ αναχωρήσεων
μέχρι είκοσι αναχωρήσεων
μέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.436,00
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.476,50
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.518,00
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.558,00
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.644,50
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.686,00
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.726,00
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.766,00
ΗΛΜ-100
τεμ.
1.807,00
HΛM-101
HΛM-101
ΗΛΜ-101
ΗΛΜ-101
ΗΛΜ-101
τεμ.
τεμ.
1.115,00
1.200,00
1.240,00
1.295,00
1.374,00
ΗΛΜ-103
τεμ.
530,10
ΗΛΜ-103
ΗΛΜ-103
ΗΛΜ-103
τεμ.
438,60
442,50
445,00
HΛM-52
HΛM-52
HΛM-52
HΛM-52
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
3.468,00
3.630,00
4.259,00
4.598,00
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 26
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Ζ-4.5
Σ
Σ-10
Σ-10.1
Σ-10.2
Σ-10.3
Σ-10.4
Σ-10.5
Σ-20
μέχρι τριάντα αναχωρήσεων
ΟΜΑΔΑ Σ: ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
Διάνοιξη σήραγγας κατ' όγκο (m3)
Για πετρώματα Κατηγορίας Α
Για πετρώματα Κατηγορίας Β1
Για πετρώματα Κατηγορίας Β2
Για πετρώματα Κατηγορίας C
Για πετρώματα Κατηγορίας S
Διάνοιξη και άμεση υποστήριξη σήραγγας με δύο λωρίδες
κυκλοφορίας ανά μέτρο μήκους
HΛM-52
ΥΔΡ-7020
ΥΔΡ-7020
ΥΔΡ-7020
ΥΔΡ-7020
ΥΔΡ-7020
τεμ.
m3
m3
m3
m3
m3
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
4.888,00
46,00
48,90
52,00
63,00
81,00
42,00
44,60
47,00
58,00
74,00
40,00
42,50
45,00
55,00
70,00
38,00
40,40
42,80
52,00
67,00
4.950,00
4.520,00
4.300,00
4.090,00
5.180,00
4.730,00
4.500,00
4.280,00
Σ-20.1
Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης Α
Σ-20.2
Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης Β1
80%ΥΔΡ-7021 +
10%ΥΔΡ-7016.9
+ 3%ΥΔΡ-7018 +
7%ΥΔΡ-7024
m
60%ΥΔΡ-7021 +
18%ΥΔΡ-7024 +
12%ΥΔΡ-7016.9
+ 5%ΥΔΡ-7018 +
5% ΥΔΡ-7027
m
Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης B2
45%ΥΔΡ-7021 +
23%ΥΔΡ-7024 +
10%ΥΔΡ-7025 +
12%ΥΔΡ-7016.9
+ 2% ΥΔΡ-7018 +
5% ΥΔΡ-7027
+3% ΥΔΡ-7016.9 m
5.520,00
5.040,00
4.800,00
4.560,00
Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης C
35%ΥΔΡ-7021+
20%ΥΔΡ-7024 +
5%ΥΔΡ-7025 +
10%ΥΔΡ-7016.9
+ 3% ΥΔΡ-7018 +
10%ΥΔΡ-7027 +
17%ΟΔΟ-2732
m
6.330,00
5.780,00
5.500,00
5.230,00
Σ-20.3
Σ-20.4
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 27
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Σ-20.5
Σ-30
Σ-51
Σ-52
Σ-53
Σ-54
Σ-55
Σ-56
Σ-57
Σ-58
Σ-59
Σ-60
Σ-61
Σ-61.1
Σ-61.2
Σ-62
Σ-63
62%ΥΔΡ-7021+
5%ΥΔΡ-7024 +
10%ΥΔΡ-7016.9
+ 3%ΥΔΡ-7018 +
5%ΥΔΡ-7027 +
5%ΥΔΡ-7106.1
+10%ΟΔΟ-2732
ΥΔΡ-7021.1
ΥΔΡ-7027
ΥΔΡ-7027
ΥΔΡ-7027
ΥΔΡ-7027
ΟΙΚ-2227
ΟΙΚ-2227
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7106.1
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
m
m3
kg
kg
kg
kg
kg
m3
kg
kg
m3
m
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
Σ-64.6
Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης S
Αποκομιδή προίόντων γεωλογικών καταπτώσεων
Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης
Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης
Ολισθαίνοντα μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης
Μεταλλικά ελάσματα αντιστήριξης
Αποξήλωση μεταλλικών υποστηριγμάτων
Αποξήλωση εκτοξευομένου σκυροδέματος εντός σηράγγων
Δοκοί και αγκύρια προπορείας ελαφρού τύπου (SPILING)
Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου (FOREPOLING)
Παρενθέματα πλήρωσης κενών τύπου BULLFLEX
Απλές ηλώσεις βράχου με ράβδους οπλισμού B500C
Ηλώσεις βράχου Φ25 διαστελλομένου άκρου
Χωρίς τσιμεντένεμα
Με τσιμεντένεμα
Ηλώσεις βράχου τύπου PERFO Φ25
Αγκύρια ρητινικής πάκτωσης
Αγκυρώσεις διαστελλόμενου χαλυβδοσωλήνα συνεχούς πάκτωσης
τύπου SWELLEX (SWX)
Απλά αγκύρια τύπου Swellex εφελκυστικής αντοχής 100 kN
Απλά αγκύρια τύπου Swellex εφελκυστικής αντοχής 120 kN
Απλά αγκύρια τύπου Swellex εφελκυστικής αντοχής 200 kN
Απλά αγκύρια τύπου Swellex εφελκυστικής αντοχής 240 kN
Αγκύρια τύπου Swellex από μαγγανιούχο χάλυβα, εφελκυστικής
αντοχής 120 kN
Αγκύρια τύπου Swellex από μαγγανιούχο χάλυβα, εφελκυστικής
αντοχής 160 kN
ΥΔΡ-7025
m
22
20
19
18
Σ-64.7
Σ-65
Αγκύρια τύπου Swellex από μαγγανιούχο χάλυβα, εφελκυστικής
ΥΔΡ-7025
αντοχής 240 kN
Αγκύρια αυτοδιατρυόμενα
m
30,5
28
26,5
25
Σ-64
Σ-64.1
Σ-64.2
Σ-64.3
Σ-64.4
Σ-64.5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
7.480,00
6,90
1,75
1,95
2,05
1,50
1,20
34,50
2,90
3,45
196,00
18,50
6.830,00
6,30
1,55
1,00
1,90
1,35
1,10
31,50
2,65
3,15
179,00
17,00
6.500,00
6,00
1,50
1,70
1,80
1,30
1,05
30,00
2,50
3,00
170,00
16,00
6.180,00
5,70
1,45
1,60
1,70
1,25
1,00
28,50
2,40
2,85
162,00
15,00
m
m
m
m
19,69
24,00
23,00
23,50
18,00
22,00
21,00
21,50
17,00
21,00
20,00
20,30
16,00
20,00
19,00
19,50
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
m
m
m
m
18,00
19,50
24,00
27,50
16,50
18,00
22,00
25,00
15,50
17,00
20,50
23,50
15,00
16,00
20,00
22,50
ΥΔΡ-7025
m
19,50
18,00
17,00
16,50
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 28
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Τελευταία
μεταβολή
5-10 [-Γ] > 10 [-Δ] μέχρι 1,5 €
18
17
19,5
18,5
20,5
20
23
22
Σ-65.1
Σ-65.2
Σ-65.3
Σ-65.4
Σ-66
Σ-66.1
Σ-66.2
Σ-66.3
Σ-66.4
Σ-66.5
Σ-66.6
Σ-67
Σ-67.1
Σ-67.2
Σ-68
Αγκύρια self-drilling εφελκυστικής αντοχής 200 kN
Αγκύρια self-drilling εφελκυστικής αντοχής 250 kN
Αγκύρια self-drilling εφελκυστικής αντοχής 300 kN
Αγκύρια self-drilling εφελκυστικής αντοχής 350 kN
Ηλώσεις βράχου με ράβδους fiber-glass
Αγκύριο fiber glass εφελκυστικής αντοχής 100 kN
Αγκύριο fiber glass εφελκυστικής αντοχής 200 kN
Αγκύριο fiber glass εφελκυστικής αντοχής 250 kN
Αγκύριο fiber glass εφελκυστικής αντοχής 300 kN
Αγκύριο fiber glass εφελκυστικής αντοχής 350 kN
Αγκύριο fiber glass εφελκυστικής αντοχής 400 kN
Προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου 500 kN
Για βάθος αγκύρωσης 12 έως 20 m
Για βάθος αγκύρωσης πέραν των 20 m
Συστήματα υδατοστεγάνωσης σηράγγων
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
m
m
Σ-68.1
Σ-68.2
ΥΔΡ-6373
ΥΔΡ-6373
m2
m2
6,9
12,7
6,3
11,6
6
11
5,7
10,5
ΥΔΡ-6373
m2
13,8
12,6
12
11,4
Σ-69
Σ-71
Σ-71.1
Σ-71.2
Σ-72
Σ-73
Σ-73.1
Σ-73.2
Σ-74
Σ-75
Υδρομαστευτική στρώση με γεωύφασμα βάρους >=300 gr/m2
Στεγανωτική μεμβράνη PVC d >=2 mm
Στεγανωτική μεμβράνη ΗDPE d >=1,0 mm με αμφίπλευρες
κωνικές προεξοχές 8 mm
Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας από ελαστομερές υλικό
πλάτους 150 mm
Στραγγιστικές οπές, μη διασηλωμένες, Φ75 mm (3'')
Για βάθος μέχρι 10 m
Για το πέραν των 10 m βάθος
Στραγγιστικές οπές, διασηλωμένες, Φ 150 mm (6’’)
Κατακόρυφες κρουστικοπεριστροφικές γεωτρήσεις
Κατακόρυφη κρουστικοπεριστροφική γεώτρηση Φ 56 mm
Κατακόρυφη κρουστικοπεριστροφική γεώτρηση Φ 76 mm
Διατρήσεις οπών τσιμεντενέσεων
Eρευνητικές γεωτρήσεις πυρηνοληψίας
ΥΔΡ-6373
m
17,3
15,8
15
14,3
ΥΔΡ-7107.1
ΥΔΡ-7107.1
ΥΔΡ-7107.1
m
m
m
10,9
12,7
92
10
11,6
84
9,5
11
80
9
10,5
76
ΥΔΡ-7107.1
ΥΔΡ-7107.1
ΥΔΡ-7107.1
ΥΔΡ-7107.1
m
m
m
m
13,8
18,4
13,8
92
12,6
16,8
12,6
84
12
16
12
80
11,4
15,2
11,4
76
Σ-76
Σ-77
Διάτρητοι σωλήνες PVC Φ 50 mm εντός οπών αποστράγγισης ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.1
Σωλήνες PVC Φ75 ενσωματουμένοι σε οπές αποστράγγισης
m
5,15
4,75
4,5
4,3
m
9,2
8,4
8
7,6
Σ-68.3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
m
m
m
m
20,5
22,5
24
26,5
19
20,5
22
24,5
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
ΥΔΡ-7025
m
m
m
m
m
m
15
17,5
19,5
21,5
23
26
14
16
18
20
21
24
13
15
17
19
20
22,5
12,5
14,5
16
18
19
21,5
71
76
65
70
61
66
59
63
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 29
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Σ-78
Σ-79
Σ-80
Σ-80.1
Σ-80.2
Σ-81
Σ-81.1
Σ-81.2
Σ-81.3
Σ-81.4
Σ-81.5
Σ-82
Σ-82.1
Σ-82.2
Σ-90
Σ-91
Σ-91.1
Σ-91.2
Σ-92
Σ-92.1
Σ-92.2
Σ-92.3
Σ-92.4
Σ-92.5
Σ-92.6
Σ-92.7
Σ-93
Σ-93.1
Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέματος στις οπές
τσιμεντενέσεων
Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέματος στις οπές
τσιμεντενέσεων και σφράγιση με μη συρρικνούμενο κονίαμα
Μικροπάσσαλοι
Μικροπάσσαλοι διαμέτρου 100-115 mm, οπλισμένοι με
χαλύβδινο σωλήνα χωρίς ραφή Φ89/69
Μικροπάσσαλοι διαμέτρου 140-170, mm οπλισμένοι με
χαλύβδινο σωλήνα χωρίς ραφή Φ114/101
Υλικά ενέματος τσιμεντενέσεων
Τσιμέντο τσιμεντενέσεων
Μπεντονίτης τσιμεντενέσεων
Αργιλικά κλπ υποκατάστατα τσιμέντου τσιμεντενέσεων (fillers)
Άμμος τσιμεντενέσεων
Επιταχυντές σκλήρυνσης τσιμεντενέματος
Παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματος
Για πίεση ενέματος έως 0,7 ΜΡa
Για πίεση ενέματος από 0,7 έως 3,0 ΜΡa
Οργανα μέτρησης παραμορφώσεων (strain gauges)
Ακίδες μέτρησης σύγκλισης
Διάταξη 3 ακίδων μέτρησης σύγκλισης ανά διατομή
Διάταξη 5 ακίδων μέτρησης σύγκλισης ανά διατομή
Μηκυνσιόμετρα πολλαπλών ράβδων
Μηκυνσιόμετρα τριών ράβδων μήκους 1,00 - 3,00 - 6,00 m
Μηκυνσιόμετρα τριών ράβδων μήκους 3,00 - 6,00 - 9,00 m
Μηκυνσιόμετρα τριών ράβδων μήκους 6,00 - 9,00 - 12,00 m
Μηκυνσιόμετρα τριών ράβδων μήκους 5,00 - 10,00 - 20,00 m
Μηκυνσιόμετρα τεσσάρων ράβδων, L = 1,0 - 3,0, - 6,0 - 9,0 m
Μηκυνσιόμετρα τεσσάρων ράβδων, L = 3,0 - 6,0, - 10,0 - 15,0
m
Μηκυνσιόμετρα πέντε ράβδων, L = 3,0 - 6,0 - 9,0 - 15,0 - 30,0
m
Πιεζόμετρα σε γεώτρηση
Σε βάθος 6.0 m
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
ΥΔΡ-7031
τεμ.
11,5
10,5
10
9,5
ΥΔΡ-7031
τεμ.
17,3
15,8
15
14,3
ΟΔΟ-2732
m
52
47
45
42,8
ΟΔΟ-2732
m
63
58
55
52
ΥΔΡ 7107.1
ΥΔΡ 7107.1
ton
ton
108
200
99
187
94
178
90
170
ΥΔΡ 7107.1
ΥΔΡ 7107.1
ΥΔΡ 7107.1
ton
ton
ton
28,8
13,8
1730
26,3
12,6
1580
25
12
1500
23,8
11,4
1430
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
ΗΛΜ-31
ton
ton
τεμ.
34,5
43,7
345
31,5
39,9
315
30
38
300
28,5
36,1
285
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
τεμ.
τεμ.
144
173
131
158
125
150
119
143
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
ΥΔΡ-7024
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
920
1090
1150
1270
840
1000
1050
1160
800
950
1000
1100
760
900
950
1050
ΥΔΡ-7024
τεμ.
1090
1000
950
900
ΥΔΡ-7024
τεμ.
1440
1310
1250
1190
ΥΔΡ-7024
τεμ.
2010
1840
1750
1660
ΗΛΜ-31
τεμ.
288
263
250
238
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 30
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ε.Μ.
Τιμή
23-12-11
Τιμή € 19-3-13
(για έργα σε εκατομ. € χωρίς ΦΠΑ)
μέχρι 1,5 € <1,5 [-Α] 1,5-5 [-Β]
Σ-93.2
Σ-94
Σ-95
Σ-95.1
Σ-95.2
Σ-96
Σ-97
Σε βάθος μεγαλύτερο των 6.0 m και μέχρι 30 m
Πιεζόμετρα επιφανειακά απλού τύπου
Κλισιόμετρα σε γεώτρηση
Σε βάθος μέχρι και 15.0 m
Σε βάθος μεγαλύτερο των 15.0 m και μέχρι 30.0 m
Οργανα μέτρησης πίεσης πετρωμάτων
Σύστημα μέτρησης παροχής νερού σε εξόδους σηράγγων
Σ-98
Σ-100
Εγκατάσταση κυψελών μέτρησης φορτίου αγκυρώσεων βράχου ΥΔΡ-7024
ΟΙΚ-7786.2
Βαφή σηράγγων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013
5-10 [-Γ] > 10
530
500
210
200
Τελευταία
μεταβολή
[-Δ] μέχρι 1,5 €
475
190
ΗΛΜ-31
ΗΛΜ-31
τεμ.
τεμ.
580
230
ΗΛΜ-31
ΗΛΜ-31
ΗΛΜ-31
ΗΛΜ-31
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
580
1150
345
1550
530
1050
315
1420
500
1000
300
1350
475
950
285
1280
τεμ.
m2
115
13,8
105
12,6
100
12
95
11,4
Επιμέλεια ErgoTech -(210-9370032) Σελ. 31