ελληνικη δημοκρατια περιφερεια στερεας ελλαδας γενικη διευθυνση π

Λαμία, 26 Ιουλίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 36572/4059
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο:
Fax :
Θεοδωράτου & Βέλλιου
351 00
Θ. Χαντζής
22310-37963 & 43191
22310-42502
ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανίας εκτύπωσης χάρτινων ετικετών, υλικών
& ειδών συσκευασίας της Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ εντός ορίων οικισμού Τανάγρας
του Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας Υπόψη :
1. Το Ν. 1650/86 “για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) που αναφέρεται στην
‘’εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε…’’ και ειδικότερα την
παρ. 8 του αρθ. 2.
2. To Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) ‘’Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.’’
3. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις»
4. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
5. Το ΠΔ 51/07 (ΦΕΚ 54/A/) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ ….»
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990) ως ισχύει.
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/15-4-1993) ‘’Όροι λειτουργίας και
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες,
ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντήζελ ή αέριο»
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002), ‘’Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες’’
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002) ‘’Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας…’’
2
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003)
‘’Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)’’.
11. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-2003) ‘’Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα’’.
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) ‘’Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων’’.
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) ‘’Μέτρα
και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης».
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145799/2005 (ΦΕΚ 1002 Β) «Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. ΗΠ
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης…».
15. Την ΥΔ Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων».
16. Την αριθμ. 11508/18-2-2009 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής
Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, «Έγκριση
ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής» (ΦΕΚ 151/τεύχος Α.Α.Π./13-42009).
17. Την αρ. 11090/1073/11-2-2009(ΦΕΚ 346 Β) απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με την οποία εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 2909/31-5-2007 (ΦΕΚ 993 Β) απόφαση
Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης του δικαιώματος
υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’ στον Γενικό
Διευθυντή της Περιφέρειας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας και
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής».
18. Την αρ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή
του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003)’’.
19. Την αρ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ
20. Την αρ. πρωτ. 3563/7-11-1991 απόφαση Νομάρχη Βοιωτίας έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων της υπόψη βιομηχανίας, όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 3849/1112-2001 και 3489/3-6-2009 αποφάσεις του ιδίου.
21. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ/ΠΣΕ 70857/6651/10-8-2009 αίτηση της Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ με
την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας φάκελο στοιχείων της η εν λόγω βιομηχανίας για
τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
22. Το αριθμ. πρωτ. 70857/6651/6-11-2009 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα του θέματος, λόγω αλλαγής
κατηγορίας.
23. Οι με αριθμ. πρωτ. 113648/11119/17-12-2009 και 7509/967/29-1-2010 αιτήσεις της Μ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ με τις οποίες υπέβαλε στην υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
βιομηχανίας της για τροποποίηση της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων.
24. Το αρ. πρωτ. 7509/967/3-2-2010 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος της ΜΠΕ
προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας, τη Θ’ ΕΠΚΑ, την 23η ΕΒΑ, τη Δ/νση Ανάπτυξης και
τη Δ/νση Χ.Ο.Π. της Ν.Α. Βοιωτίας.
25. Το αρ. 855/8-3-2010 έγγραφο της 23ης ΕΒΑ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας
οι απόψεις της επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
26. Το αριθμ. πρωτ. 2482/29-3-2010 έγγραφο της Ν.Α. Βοιωτίας με το οποίο διαβιβάστηκε το
υπ΄ αριθμ. 5/22-3-2010 πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας, με το
οποίο εξέφρασε την αρνητική γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ, ύστερα από τη θετική
γνωμοδότηση της Δ/νσης Ανάπτυξης.
3
27. Το αριθμ. πρωτ. 25680/3044/16-4-2010 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν
συμπληρωματικά στοιχεία για τη δραστηριότητα του θέματος.
28. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ/ΠΣΕ 36572/4059/11-5-2010 έγγραφο της Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ με
το οποίο υπέβαλλε συμπληρωματικά στοιχεία
29. Το γεγονός ότι η Θ΄ ΕΠΚΑ και η Δ/νση Χ.Ο.Π. της Ν.Α. Βοιωτίας, δεν εξέφρασαν την άποψή
τους εντός του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 7 της 10 σχετικής ΚΥΑ
χρονικού διαστήματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την επέκταση και
λειτουργία της βιομηχανίας εκτύπωσης χάρτινων ετικετών υλικών & ειδών συσκευασίας της Μ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ εντός της εντός ορίων οικισμού Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας,
η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της
δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργία της.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Βιομηχανία εκτύπωσης χάρτινων ετικετών
υλικών & ειδών συσκευασίας
ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 (Ομάδα 9 α/α 96)
βάσει της ΚΥΑ 15393/2332/02:
βάσει της ΚΥΑ 13727/724/03:
Χαμηλή όχληση («Εκτυπωτικές δραστηριότητες
μ.α.κ.» α/α 97 ) με τις μεταβατικές διατάξεις του
άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΣΥΕ: 222.2 «Εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ.»
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Δυναμικότητα μονάδας: 4.500 m2 εκτυπωμένης
επιφάνειας/ οκτάωρο
Επιφάνεια γηπέδου: 8.397 m2
Κτιριακές εγκαταστάσεις:
Κάλυψη: 1900,90 m2
Δόμηση: 2.120,37 m2
Εργαζόμενο προσωπικό: 20 άτομα
Χρόνος Λειτουργίας: όλο το έτος
Ώρες λειτουργίας : 8 ώρες/ημέρα
Προβλεπόμενη ισχύς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Κινητήρια : 244,46 KW
Ελευθερίας 19 Μοσχάτο Τ.Κ. 18345
2. Παραγωγική Διαδικασία
Οι πρώτες ύλες που έρχονται στη μονάδα και είναι σε μορφή ρολού ( αυτοκόλλητο χαρτί ,
αυτοκόλλητα πλαστικά ) , μεταφέρονται στα σχιστικά μηχανήματα ρολών όπου και κόβονται σε
κυλίνδρους μικρότερου πλάτους , ανάλογα με το πλάτος των ετικετών που έχουν παραγγελθεί .
Η απεικόνιση της ετικέτας που πρόκειται να εκτυπωθεί κάθε φορά , βρίσκεται πάνω σε ένα
κοινό φωτογραφικό φιλμ. Το επόμενο βήμα είναι η εμφάνιση της εκτυπωτικής πλάκας που θα
τοποθετηθεί στη συνέχεια επί του εκτυπωτικού κυλίνδρου .
4
Το φιλμ λοιπόν αυτό , τοποθετείται στο μηχάνημα εμφάνισης εκτυπωτικών πλακών
και
αναπαράγεται η απεικόνιση πάνω σε μια πλαστική μεμβράνη (πλαστικό κλισέ) που θα φέρει
επάνω του ο εκτυπωτικός κύλινδρος .
Ο εκτυπωτικός κύλινδρος που προκύπτει , οδηγείται στην αντίστοιχη εκτυπωτική μηχανή (
των 2 ,5 , 6, 7 χρωμάτων ) που θα κάνει την εκτύπωση της ετικέτας , ανάλογα με τον αριθμό
των χρωμάτων που έχει η παραγγελθείσα ετικέτα.
Στη συνέχεια μέσα στα αντίστοιχα μελανοδοχεία της κάθε εκτυπωτικής μηχανής, γίνεται η
τοποθέτηση των μελανιών με τα ανάλογα χρώματα που θα έχει η προς εκτύπωση ετικέτα .
Ακολούθως γίνεται η εκτύπωση των ετικετών από τις εκτυπωτικές μηχανές , η κοπή στις
κατάλληλες κατά περίπτωση διαστάσεις και η συλλογή αυτών. Οι ετικέτες οδηγούνται στο
μηχάνημα ποιοτικού ελέγχου όπου και ελέγχεται η ποιότητά τους, συσκευάζονται σε δέματα και
αποθηκεύονται στην αποθήκη ετοίμων .
3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Η συνολική κινητήρια ισχύς της δραστηριότητας ανέρχεται σε 244,46 KW. Ο
συγκεντρωτικός πίνακας των μηχανημάτων της δραστηριότητας φαίνεται στο επισυναπτόμενο
παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4.Κατανάλωση νερού
4.1 Από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας
• Ανάγκες προσωπικού - Χώροι υγιεινής
• Παραγωγική Διαδικασία (καθαρισμός μελανιών)
1,92 m3/ ημέρα
0,02 m3/ ημέρα
5. Κατανάλωση καυσίμων & ενέργειας
5.1 Κατανάλωση καυσίμων :
Πετρέλαιο για τη θέρμανση των χώρων της βιομηχανίας 10 tn/έτος
5.2 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου : 720 ΜWh/ έτος
6. Πρώτες & βοηθητικές ύλες – Προϊόντα - Υποπροϊόντα
6.1 Συνολική Δυναμικότητα Πρώτων Υλών
• Αυτοκόλλητο χαρτί, αυτοκόλλητα πλαστικά, χαρτί και χαρτόνια : 3.750.000 m2/έτος
• Μελάνι υδατοδιαλυτό : 2,5 tn/έτος
• Λοιπά μελάνια : 7,5 tn/έτος
• Εκτυπωτικές φωτοπολυμερικές πλάκες : 800 m2 / έτος
• Υγρά εμφάνισης (φωτοπολυμερικά) : 2,5 tn/έτος
• Υγρά καθαρισμού : 0,2 tn/έτος
• Πανιά καθαρισμού : 1,5 tn/έτος
• Φιλμ (foil) χρυσοτυπίας 60.000m2/έτος
6.2 Βοηθητικές Ύλες
• Υλικά συσκευασίας (χαρτόκουτα, αφαλοί ρολών, ταινίες συσκευασίας, σακούλες
συσκευασίας)
6.3 Προϊόντα
• Χάρτινες και πλαστικές (PP, PE) αυτοκόλλητες ετικέτες
• Χάρτινες και πλαστικές (PP, PE) μη αυτοκόλλητες ετικέτες
• Εκτύπωση υλικών συσκευασίας
Συνολικά 4500 m2 εκτυπωμένη επιφάνεια/ οκτάωρο
5
7. Στερεά & επικίνδυνα απόβλητα
-
Νερά καθαρισμού κυλίνδρων μελανώματος και
μελανοδοχείων κωδ. ΕΚΑ 08 03 12*
- Νερά από το ξέπλυμα των φίλμ, που περιέχουν υγρά εμφάνισης
κωδ ΕΚΑ 09 01 01*
- Υγρά εμφάνισης φωτοπολυμερικών πλακών, κωδ. ΕΚΑ 09 01 04*
- Ανάμικτα Δημοτικά Απόβλητα, κωδ ΕΚΑ 20 03 01
- Ακατάλληλες πλαστικές ετικέτες , αυτοκόλλητες ή μη
αυτοκόλλητες . κωδ. ΕΚΑ 07 02 13.
- Αποκόμματα χαρτιού , χαρτονιών , αυτοκόλλητου ή μη
αυτοκόλλητου χαρτιού , κωδ. ΕΚΑ 03 03 08
- Άδεια δοχεία μελανιών,
Κωδικός ΕΚΑ 15 01 10*.
- Πανιά καθαρισμού των μελανιών (μη υδατοδιαλυτών ) από τους
κυλίνδρους και τα μελανοδοχεία . Κωδικός ΕΚΑ 15 02 02*.
- Λάσπη από τα υγρά εμφάνισης των φωτοπολυμερικών πλακών,
μετά και από την ανάκτηση διαλυτών από το μηχάνημα
απόσταξης, Κωδικός ΕΚΑ 19 02 05*.
8. Υγρά απόβλητα
- Λύματα προσωπικού, κωδ ΕΚΑ 20 03 99 :
- Υγρά εμφάνισης με ελάχιστη ποσότητα αργύρου, κωδ. ΕΚΑ 09 01 99
4,8 m3/ έτος
1,2 m3/ έτος
2,5 m3/ έτος
5,5 tn/ετος
95 tn /ετος.
1,1 tn /ετος
1.5 tn /ετος
1,5 tn /ετος
1,90 m3/ημέρα
40Kg/έτος
9. Αέρια απόβλητα
-
Αμελητέες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (διαλυτών) από τις διαδικασίες
εκτύπωσης και τον καθαρισμό κυλίνδρων.
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1
Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία
1.1
Όριο εκπομπής καπνού
Δείκτης αιθάλης ≤ 1 βαθμός της κλίμακας Bacharach, CO2 >10 % κ.ο. ή Ο2< 7.5 %
κ.ο. (ΚΥΑ 11294/93 – ΦΕΚ 264/Β/15.4.93) : Καύσιμο diesel
1.2
Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<
100mg/Nm3 (ΠΔ 1180/81, άρθρο 2).
1.3
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
- Οριακή τιμή εκπομπής απαερίων< 150 mg C/ Nm3
2
Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Διοξείδιο του θείου (SO2) και αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10): όπως καθορίζονται στην
Π.Υ.Σ. 34/30-5-2002 (ΦΕΚ 125/Α/05.06.02)
Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2): όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/30-5-2002 (ΦΕΚ
125/Α/05.06.02) σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ. 25/88 (ΦΕΚ 52/Α)
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και βενζόλιο: όπως στην ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ
405/Β/27-2-04)
Μόλυβδος (Pb): όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/30-5-2002 (ΦΕΚ 125/Α/05.06.02)
Όζον (Ο3) : όπως καθορίζονται στην Οδηγία 85/203/ΕΟΚ και στις ΚΥΑ ΗΠ
38638/2016 (ΦΕΚ 1334/Β/21-9-05) για το Όζον (Ο3)
Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της βιομηχανίας να είναι τα
50 dBA (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α).
6
4
Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να
ληφθούν
4.1
Κατά τη φάση κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της βιομηχανίας.
4.1.1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής να ειδοποιηθούν εγγράφως οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού (ΕΠΚΑ, ΕΒΑ), τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες νωρίτερα.
4.1.2 Η απόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε
θέσεις με ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων,
δεν θα προσβάλλεται η αισθητική του τοπίου, ούτε θα θίγεται η ακεραιότητα
κάποιου ευαίσθητου οικοσυστήματος. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται
μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές.
Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις
κοίτες ρεμάτων. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των
χώρων απόθεσης πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής (στη
περίπτωση απόθεσης εκτός του οικοπέδου της μονάδας) θα εγκριθούν από τη
Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4.1.3 Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης τόσο στο χώρο του γηπέδου όσο και
στην περιοχή άμεσης γειτονίας επιβάλλεται:
- Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών, ειδικά σε
περιόδους με ισχυρούς ανέμους.
- Διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων
επιφανειών.
- Εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή
δημιουργίας πολύ μεγάλων όγκων.
4.1.4 Σχετικά με το θόρυβο ο φορέας κατασκευής του έργου θα πρέπει να
συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Θα
πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο
των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι
δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια των
εργασιών.
4.1.5 Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, από την συντήρηση – επισκευή των
μηχανημάτων, να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο συλλέκτη και μέσω
των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω
επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) και να
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αποτροπής της ρύπανσης του εδάφους.
ΙΙ) Κατά τη φάση λειτουργίας:
4.2
Ατμοσφαιρικές Εκπομπές
4.2.1
Να γίνεται καλός αερισμός του χώρου της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να
απομακρύνονται τυχόν εκπεμπόμενες πτητικές ενώσεις. Σε καμία περίπτωση η
εκπομπή σωματιδίων δεν θα υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παρ. Β1
της παρούσας.
4.3
Υγρά απόβλητα
4.3.1 Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται στα δύο συστήματα στεγανού –
απορροφητικού βόθρου. Σε περίπτωση πληρώσεων των βόθρων τα λύματα να
μεταφέρονται σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, σε καμία δε
περίπτωση να μη διατίθενται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον. Γενικά να
διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης.
Η επιχείρηση οφείλει να λάβει άδεια υπεδάφιας διάθεσης λυμάτων από την αρμόδια
7
4.3.2
Υπηρεσία της Ν.Α. Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπόψη
Υγειονομικής Διάταξης.
Τα υγρά εμφάνισης που περιέχουν ελάχιστη ποσότητα αργύρου , να
συγκεντρώνονται σε δοχεία και δίδονται σε εταιρείας που κάνουν ανάκτηση του
αργύρου που περιέχει το υγρό εμφάνισης. Η συλλογή και η μεταφορά τους θα
γίνεται
από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, τηρουμένων των ανάλογων
παραστατικών στοιχείων.
4.4
Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα
4.4.1 Η διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της βιομηχανίας να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/22-122003) περί στερεών αποβλήτων. Η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με την άδεια
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 8 της πιο πάνω απόφασης και να την
προσκομίσει στην υπηρεσία μας.
4.4.2 Τα νερά καθαρισμού κυλίνδρων και μελανοδοχείων, τα νερά ξεπλύματος φιλμ, τα
υγρά εμφάνισης πλακών, τα άδεια δοχεία μελανιών, τα πανιά καθαρισμού μελανιών
και η λάσπη από την απόσταξη για την ανάκτηση των διαλυτών, να διαχειρίζονται
ως επικίνδυνα απόβλητα. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383 Β/28-3-06)
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…» και σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791 Β/30-6-06) «Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…».
4.4.3 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση κατάλληλου αυτοματισμού με
σύστημα alarm, ενδεικτικά με επιπλέοντες διακόπτες και ηλεκτροβάνες) ώστε ο
εφοδιασμός των παλετοδεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται τα επικίνδυνα
απόβλητα να γίνεται με ασφάλεια. Επίσης οι παλετοδεξαμενές αυτές να
τοποθετηθούν εντός στεγανής λεκάνης ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει περίπτωση
διαρροής επικινδύνων αποβλήτων στο έδαφος.
4.4.4 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω
νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα
Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα:
4.4.4.1 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που προκύπτουν κατά την επισκευή –
συντήρηση των μηχανημάτων πρέπει να συλλέγονται και να
αποθηκεύονται προσωρινά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α.
Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και να παραδίδονται ακολούθως, μέσω
κατάλληλα αδειοδοτημένου φορέα
συλλογής τους, σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία με
προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2004).
4.4.4.2 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις
διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με
το ΠΔ 15/06 (ΦΕΚ 12Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
4.4.5 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της
μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω
αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/01
(ΦΕΚ 179Α). Η επιχείρηση είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις
συσκευασίες των προϊόντων που θέτει στην αγορά και τα οποία παράγει ή
εμπορεύεται. Ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να είναι συμβεβλημένη με
εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
8
4.4.6
Τα απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και
να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης. (ΧΥΤΑ)
4.4.7 Η εκκένωση της ιλύος της στεγανής δεξαμενής του συστήματος στεγανής δεξαμενής
– απορροφητικού βόθρου, θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα
μεταφέρεται με βυτιοφόρο οχήματα σε εγκεκριμένο χώρο υποδοχής βοθρολυμάτων.
4.4.8 Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων να είναι
στεγασμένοι, να φέρουν κατάλληλη σήμανση και να πληρούν τις προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του
Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). Σε καμιά περίπτωση
δεν θα αφήνονται ή θα αποθηκεύονται στον αύλειο χώρο της μονάδας.
4.4.9 Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων
παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να
σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά
χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η
συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος
επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να
συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά
επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06
(ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β)
4.4.10 Η επιχείρηση υποχρεούται στην ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, η
οποία να αποστέλλεται (εις διπλούν) στην υπηρεσία μας το μήνα Φεβρουάριο κάθε
έτους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ. 172509/4266/2-10-07 εγκυκλίου του
ΥΠΕΧΩΔΕ.
4.5
Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι
4.5.1 Η στάθμη θορύβου δεν θα υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο (3)
της παρούσας.
4.5.2 Θα ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και της
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
4.5.3 Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της βιομηχανίας να διατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.(ΥΑ 3046/304/89, ΦΕΚ 59Δ)
4.5.4 Οποιαδήποτε απόβλητα επικίνδυνα ή μη, για τα οποία προβλέπεται σύμφωνα με
τους πιο πάνω όρους η απομάκρυνσή τους και η διαχείρισή του έξω από το χώρο
της βιομηχανίας, θα παραδίδονται κατόπιν σχετικής σύμβασης σε αδειοδοτημένους
φορείς συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων. Οι περιβαλλοντικοί όροι
των φορέων αυτών πρέπει να επιτρέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Επίσης η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των τελικών αποδεκτών των
αποβλήτων να επιτρέπει την παραλαβή των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του. Τα
προαναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά – συμβάσεις καθώς και οι Αποφάσεις
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των φορέων συλλογής - μεταφοράς και των
τελικών αποδεκτών των αποβλήτων θα πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία
μας, το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης, για
την συμπλήρωση του φακέλου της ΜΠΕ.
4.5.5 Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών
προς και από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης νερού –
ενέργειας.
5
Περιβάλλον της περιοχής
Η εν λόγω δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη σε γήπεδο εμβαδού 8.397 m2 , τμήμα
του οποίου εμβαδού 6.507,35 m2 βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Τανάγρας.
6
Διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και άλλες διατάξεις
9
6.1
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι για πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης με την προϋπόθεση ότι δεν θα
επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή τρόπου λειτουργίας της
βιομηχανίας ή της ισχύουσας νομοθεσίας.
6.2
Η αριθμ. πρωτ. 3489/3-6-2009 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της
Αντινομάρχη Ν.Α. Βοιωτίας, παύει να ισχύει.
6.3
Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της
παρούσας απόφασης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετικό
αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία.
6.4
Η παρούσα απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τη λειτουργία της βιομηχανίας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας των
εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού και
δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από τη υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες
που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
6.5
Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση και λειτουργία της δραστηριότητας και
βαρύνει το φορέα λειτουργία της.
6.6
Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη
λειτουργία της βιομηχανίας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον
(άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 3010/02).
6.7
Ισχύουν οι όροι που προτείνονται στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα
απόφαση, εφόσον αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω.
6.8
Η παρούσα απόφαση και η τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει, συμπεριλαμβανομένης
της εγκεκριμένης ΜΠΕ, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της
βιομηχανίας και να επιδεικνύονται από το φορέα λειτουργίας της σε κάθε αρμόδιο
ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
6.9
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβαση τους πραγματοποίηση
έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28,
29 και 30 του Ν.1650/86.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση,
υποχρεούται να προβεί εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της απόφασης στην
δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 της 37111/2021/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003). Τα έξοδα
δημοσιοποίησης της απόφασης βαρύνουν το φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας.
ΜΕΓΓ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.Π.4 -3
3. ΤΠ+ΧΣ
ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εισηγητής
Θ. ΧΑΝΤΖΗΣ
Προϊστάμενος
Ε. ΜΠΟΥΡΛΗΣ
Δ/ντρια
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
10
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΕΚΑ
α. ΕΑΡΘ
Πατησίων 147
β. Ε.Υ.Ε.Π.
Τμήμα Β
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
115 23 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
β. Δ/νση Διοίκησης
(εφημερίδα της Υπηρεσίας)
ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Ν.Α. Βοιωτίας
α. Νομαρχιακό Συμβούλιο
β. Δ/νση ΧΟΠ
γ. Δ/νση Ανάπτυξης
(με συν. φάκελο)
δ. Δ/νση Υγείας
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
4. Δήμος Τανάγρας
5. Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ
Ελευθερίας 19
18345 ΜΟΣΧΑΤΟ
( με συν. θεωρημένο φάκελο)
11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΒΕΕ»
Α/Α
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Εγκατ/μένη ισχύς
Τεμ Κινητήρια Θερμική
(KW)
(KW)
Εκτυπωτική μηχανη 5 χρωμάτων
1
33,26
18,84
Εκτυπωτική μηχανή 6 χρωμάτων
1
35,22
75,10
Μηχάνημα τυλιχτικο ετικεττών
1
0,746
--Τόρνος
1
1,50
--Δράπανο
1
0,12
Τροχός
1
0,37
--Αεροσυμπιεστής
1
11,72
--Αεροσυμπιεστής
1
15,00
--Μηχάνημα σχιστικό ρολλών χάρτου ΤΙΤΑΝ
1
10,00
--Μηχάνημα σχιστικό ρολλών
1
1,10
--Μηχάνημα ελέγχου ετικεττών
1
2,20
--Μηχάνημα δετικό
1
0,18
--Ανεμιστήρας
1
4,00
--Συγκρότημα θέρμανσης 250.000 kcal/h
1
5,80
--Εκτυπωτική μηχανή 8 χρωμάτων
1
24,00
72,00
Κλιματιστικό μηχάνημα
1
13,94
--Ελεγκτική μηχανή
1
18,00
--Μηχάνημα εμφάνισης εκτυπωτικών πλακών
1
--10,00
Μηχάνημα καθαρισμού εκτυπωτικών πλακών
1
1,00
2,00
Μηχάνημα διύλησης υγρων εμφάνισης
1
--3,20
Θερμοτυπικό μηχάνημα
1
2,00
2,40
Εκτυπωτική μηχανη 7 χρωμάτων
1
50,00
100,00
Ελεγκτική μηχανή
1
4,80
--Τυλικτικό ετικετών
1
1,15
--Αυτόματο τυλικτικό ρολλών
1
4,85
--Μηχάνημα εμφάνισης φωτογραφικού φιλμ
1
0,50
--1
Μηχάνημα πλύσης εκτυπωτικών κυλίνδρων
2,00
--1
Αυτόματο σχιστικό ρολλών ΜΑΔΡΕΝ
0,75
--1
Σχιστικό ρολλών ΜΑΔΡΕΝ μικρό
0,25
--2
Μονταριστική συσκευή
----Ονομασία μηχανήματος
Σύνολο
244,46
283,54