1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση
:
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
:
:
:
:
Λαμία, 26 Ιουλίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 57770/6204
Θεοδωράτου &
Βέλλιου
351 00
Β. Γεράγγελος
22310-43191
22310-42502
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας οινοποιείου και ανακαθαρισμού –
συμπύκνωσης γλεύκους της ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ στη θέση Ριτσώνα
περιοχής Βαθέως Δήμου Αυλίδας Ν. Εύβοιας.
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 “για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) που αναφέρεται στην
‘’εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε…’’.
2. To Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) ‘’Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’’.
3. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις»
4. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα
της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990) ως ισχύει.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002),
‘’Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες’’
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002) ‘’Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας…’’
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003)
‘’Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)’’.
9. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-2003) ‘’Αντιστοίχηση
των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα’’.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) ‘’Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων’’.
2
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003)
‘’Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145799/2005 (ΦΕΚ 1002 Β) «Συμπλήρωση της υπ. αριθμ.
ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης…».
13. Την αριθμ. 26298/1-7-03 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., «Έγκριση Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469/Β/10-10-2003).
14. Την αρ. 280628/2005 (ΦΕΚ 935 Β) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της εκπλήρωσης της υποχρέωσης των
οινοπαραγωγών σχετικά με το οινικό παρακράτημα».
15. Tην αρ. 11090/1073/11-2-09 (ΦΕΚ 346 Β) απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 2909/31-5-2007 (ΦΕΚ 993 Β)
απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης του
δικαιώματος υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’
στον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής».
16. Την αρ. 89233/8623/26-10-2009 γνωμοδότηση της ΔΙΠΕΧΩ/ ΠΣΕ.
17. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ/ΠΣΕ 4762/644/20-1-2010 αίτηση της ΕΥΒΟΪΚΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ με την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας του θέματος για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
18. Τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩ/ΠΣΕ 28411/3297/14-4-2010, 33462/3811/29-4-2010 αιτήσεις
της ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ με τις οποίες υπέβαλε στην υπηρεσία μας
συμπληρωματικά στοιχεία επί της ΜΠΕ.
19. Το αρ. 33462/3811/3-5-2010 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος της ΜΠΕ
προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εύβοιας, τη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
τη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την ΙΑ’ ΕΠΚΑ, την 23η ΕΒΑ, τη Δ/νση
Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας και τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας.
20. Το αρ. 1240/11-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το
οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας οι απόψεις της επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
21. Το αρ. 3897/19-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Α. Βοιωτίας με το
συνημμένο υπ’ αρ. 81/2009 πρακτικό της ΝΕΧΩΠ.
22. Το αρ. 2213/25-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Εύβοιας, με το συνημμένο υπ’ αρ.
Ζ/1600/19-5-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας.
23. Το αρ. 3025/25-5-2010 έγγραφο της 23ης ΕΒΑ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία
μας οι απόψεις της επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
24. Το αρ. 2301/28-5-2010 έγγραφο της ΙΑ’ ΕΠΚΑ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία
μας οι απόψεις της επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
25. Το αρ. 1760/18-6-2010 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας, με το οποίο
διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας οι απόψεις της επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.
26. Την υπ’ αρ. 32/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύβοιας, με το οποίο
εξέφρασε την θετικής γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ.
27. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εύβοιας και η Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας
δεν εξέφρασαν την άποψή τους εντός του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου
7 της 6 σχετικής ΚΥΑ χρονικού διαστήματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την επέκταση και
λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας οινοποιείου και ανακαθαρισμού - συμπύκνωσης
γλεύκους της ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ στη θέση Ριτσώνα περιοχής Βαθέως Δήμου
3
Αυλίδας Ν. Εύβοιας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα λειτουργίας της.
α) Στοιχεία της δραστηριότητας
• Επωνυμία
ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
• Δ/νση έδρας
Ριτσώνα Βαθέως
Δήμου Αυλίδας
Ν. Εύβοιας
• Είδος δραστηριότητας – παραγωγική διαδικασία
Πρόκειται για υφιστάμενη βιομηχανία στην οποία παράγεται οίνος και ανακαθαρισμένο
– συμπυκνωμένο γλεύκος χωρίς να γίνεται εμφιάλωση. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται
μόνο γλεύκος σταφυλιού και όχι σταφύλια. Η εν λόγω βιομηχανία περιλαμβάνει τρείς
διακριτές μονάδες:
Ι) Μονάδα προκατεργασίας της α΄ύλης.
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, είναι το γλεύκος σταφύλης (Γ.Σ.). Η
προκατεργασία της περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:
- Θείωση: Λόγω της περιορισμένης δυναμικότητας για απ’ ευθείας ζύμωση όλης
της ποσότητας του γλεύκους που παραλαμβάνεται, μέρος αυτού μεταγγίζεται σε
ειδικές δεξαμενές όπου προστίθεται διοξείδιο του θείου για να θειωθεί το
γλεύκος, να δηλητηριαστούν ο σακχαρομύκητες που υπάρχουν σε αυτό και να
μείνει αζύμωτο.
- Φιλτράρισμα: Το διαυγές μέρος του γλεύκους υποβάλλεται σε φιλτράρισμα
μέσω της διέλευσής του από γη διατόμων, ενώ το μέρος που παραμένει θολό
διέρχεται καταρχήν από φιλτροπρέσσα (Φίλτρο κενού) και στη συνέχεια από
φίλτρο γης διατόμων.
ΙΙ) Μονάδα ανακαθαρισμού – συμπύκνωσης γλεύκους
Στη βιομηχανία πρόκειται να εγκατασταθεί νέο σύστημα ανακαθαρισμού. Στο νέο
σύστημα οι διαδικασίες ανακαθαρισμού του γλεύκους και του χυμού σταφύλης
γίνονται όπως στο παλαιό, με τη διαφορά ότι όλες οι φάσεις γίνονται αυτόματα και
παρακολουθούνται από υπολογιστή. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση σε
παραγόμενο προϊόν με λιγότερο λειτουργικό κόστος τόσο σε νερό όσο και σε
ενέργεια.
Κατά τον ανακαθαρισμό το γλεύκος σταφύλης περνά από στήλες ανταλλαγής
ιόντων με αποτέλεσμα να υφίσταται μεταβολές στην αγωγιμότητα και στην τιμή
του pH. Παρακολουθώντας τις μεταβολές αυτές είναι δυνατόν να ελέγχεται η
ποιότητα του ανακαθαρισμένου γλεύκους και ο κορεσμός των ρητινών.
Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση η αγωγιμότητα και το pH παρακολουθούνται τόσο
οπτικά, με όργανα ένδειξης που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου, όσο και αυτόματα
με τη βοήθεια υπολογιστή.
Το ανακαθαρισμένο γλεύκος σταφύλης (ΓΣΑ) συγκεντρώνεται σε μια δεξαμενή από
όπου τροφοδοτείται το συγκρότημα συμπύκνωσης όσο διαρκεί η αναγέννηση των
ρητινών.
Οι ρητίνες μετά από περίπου 8 ώρες λειτουργίας, χρειάζεται να αναγεννηθούν, οι
μεν κανονικές με διάλυμα HCl (5%) και H2SO4 (5%) οι δε ανιονικές με διάλυμα
NaOH (4%).
Το Γ.Σ.Α. από τη δεξαμενή συγκέντρωσης αντλείται προς τον προθερμαντήρα όπου
θερμαίνεται μέχρι τους 25 °C. Μετά την προθέρμανση το Γ.Σ.Α. εισέρχεται στον
εναλλάκτη θερμότητας. Ένα λεπτό επίστρωμα (φιλμ) Γ.Σ.Α. διαβρέχει εσωτερικά
τους σωλήνες του εναλλάκτη, οι οποίοι θερμαίνονται από τον ατμό, που παράγει
ατμολέβητας.
4
Κατόπιν το θερμό Γ.Σ.Α. συγκεντρώνεται στον εξατμιστή, όπου η αντλία κενού του
συγκροτήματος με την υποπίεση διευκολύνει την εξάτμιση. Από τον εξατμιστή του
πρώτου σταδίου το Γ.Σ.Α. αντλείται για περαιτέρω συμπύκνωση προς το δεύτερο
στάδιο του συμπυκνωτή και στη συνέχεια προς το τρίτο.
Το προϊόν που λαμβάνεται στην έξοδο του τρίτου σταδίου είναι “γλεύκος
ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο” (Γ.Σ.Α.Σ.) στους 47° C με πυκνότητα από 1,24
έως 1,35 gr/cm3 και τελική συγκέντρωση 60 BRIX.
Η εγκατάσταση για τον αυτόματο έλεγχο της πορείας της συμπύκνωσης έχει έναν
ηλεκτροπνευματικό πίνακα και πνευματικές βαλβίδες μέσω των οποίων ελέγχονται
η ροή του γλεύκους, η στάθμη του στους εξατμιστές των τριών σταδίων και η
στάθμη του νερού στον συμπυκνωτή. Επίσης προβλέπεται ένα φωτοηλεκτρικό
διαθλασόμετρο για το συνεχή έλεγχο του βαθμού BRIX του προϊόντος.
Ένας εναλλακτικός τρόπος συμπύκνωσης του Γ.Σ.Α. είναι η αντίστροφη όσμωση,
από τη συσκευή της οποίας περνάει το Γ.Σ.Α. και με τη βοήθεια της ημιπερατής
μεμβράνης διαχωρίζεται το νερό από το ανακαθαρισμένο γλεύκος. Ο τρόπος αυτός
συμπύκνωσης έχει εγκαταλειφθεί από την επιχείρηση και χρησιμοποιείται μόνο σε
σπάνιες περιπτώσεις.
Το Γ.Σ.Α. πριν την αποθήκευσή του ψύχεται στους 30 ° C (από 47 ° C) με
νερό.
Τέλος γίνεται παστερίωση του προϊόντος, η οποία επιτυγχάνεται με την θέρμανσή
του σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (95 °C ) και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
(30 sec περίπου). Για να διατηρηθούν οι συνθήκες παστερίωσης, μετά τον
παστεριωτή (in line) ακολουθεί ασηπτική γεμιστική μηχανή, όπου το προϊόν
συσκευάζεται σε ασηπτική συσκευασία.
ΙΙΙ) Μονάδα οινοποίησης γλεύκους
Από διάφορα οινοποιεία γίνεται η προμήθεια του γλεύκους που αποτελεί την α’ ύλη
για την παραγωγή κρασιού και αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Ελέγχεται
η ποιότητα της α’ ύλης και ανάλογα προστίθενται διάφορα πρόσθετα για ζύμωση
του γλεύκους, για διόρθωση της οξύτητας για αύξηση ή μείωση των σακχάρων
κλπ.
Στη συνέχεια το γλεύκος αφήνεται να ”ζυμώσει” (να μετατραπούν τα σάκχαρα σε
οινόπνευμα) και να μετατραπεί σε κρασί. Η ζύμωση του γλεύκους μέχρι να
μετατραπεί σε κρασί παρακολουθείται συνεχώς από οινολόγο της επιχείρησης.
Κατά την διάρκεια της ζύμωσης καθιζάνει μία υποστάθμη, η οινολάσπη. Η
οινολάσπη αποχωρίζεται από το κρασί με μεταγγίσεις που γίνονται ανά ορισμένα
χρονικά διαστήματα. Κατά κανόνα γίνονται τρεις μεταγγίσεις. Η πρώτη μετάγγιση
γίνεται μετά το τέλος της ζωηρής ζύμωσης και σ’ αυτήν διαχωρίζεται η μεγάλη
ποσότητα της οινολάσπης που έχει σχηματιστεί. Η δεύτερη και η τρίτη μετάγγιση,
γίνονται κατά τον χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης πριν ανυψωθεί πολύ η
θερμοκρασία. Οι μεταγγίσεις γίνονται με αντλίες προς καθαρές οινοδεξαμενές.
Τέλος πραγματοποιείται διήθηση του κρασιού, η οποία ως καθαρά μηχανική
διεργασία δεν επιφέρει καμία αλλοίωση στα συστατικά του, όπως πολλές φορές
συμβαίνει με την διαύγαση. Η διήθηση επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικής
σκόνης φιλτραρίσματος (Γης διατόμων) που αποτίθεται πάνω στα φίλτρα.
• Κατάταξη βάσει της ΚΥΑ 15393/2332/02
Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 (α/α 7 - 33)
• Κωδικοποίηση κατά ΕΣΥΕ
- 153.2 «Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά»
- 159.3 «Παραγωγή κρασιού»
• Εμβαδόν γηπέδου
Η παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας πραγματοποιείται σε κτιριακές και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός γηπέδου εμβαδού 25.767
5
•
•
•
•
•
m2. Επιπλέον η βιομηχανία διαθέτει ξεχωριστό γήπεδο εμβαδού 13.433,50 m2 όπου
εδράζονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ενώ η διάθεση των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται σε άλλη παρακείμενη έκταση 42,810
m2, την οποία έχει εκμισθώσει η επιχείρηση.
Κτιριακές εγκαταστάσεις (κυρίως γήπεδο)
Κάλυψη: 6.084,63 m2
Δόμηση: 6.506,43 m2
Μηχανολογικός εξοπλισμός
- Κινητήρια Ισχύς: 1.548,83 KW
- Θερμική Ισχύς: 56 KW
Δυναμικότητα
- Ανακαθαρισμός & συμπύκνωση γλεύκους: 27 tn / ημέρα
- Οινοποιείο: 15 000 Tn οίνου/ έτος
Κατανάλωση νερού (από γεώτρηση βάθους 120 μέτρων που βρίσκεται εκτός του
γηπέδου της βιομηχανίας): Από την υπόψη γεώτρηση θα αντλούνται 54.404 m3 νερού
για τις ανάγκες της εν λόγω βιομηχανίας και 33.200 m3 νερού για άρδευση από τον
ιδιοκτήτη της γεώτρησης.
Χρήση καυσίμων
Υγραέριο: 250 τν/ έτος
• Εκπομπές αποβλήτων
α. Στερεά απόβλητα
¾ Υλικά συσκευασίας (EKA 15 01 01 για το χαρτί και το χαρτόνι – 2 tn/ έτος,
ΕΚΑ 15 01 02 για τις πλαστικές συσκευασίες - 3 tn/ έτος, ΕΚΑ 15 01 03 για τις
ξύλινες παλέτες – 0,5 tn/ έτος)
¾ Αστικά απορρίμματα (ΕΚΑ 20 03 01)
¾ Φίλτρο γης διατόμων (ΕΚΑ 15 02 03): 10 tn/ έτος
¾ Στέμφυλα, γίγατρα, κλπ. που τυχόν υπάρχουν στην πρώτη ύλη (ΕΚΑ 02 07
04)
¾ Ιλύς συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΚΑ 02 07 05): 250 tn/
έτος
¾ Οινολάσπες από τον καθαρισμό των δεξαμενών (ΕΚΑ 02 07 99): 200 tn/ έτος
β. Υγρά απόβλητα
¾ Λύματα προσωπικού
¾ Νερά πλύσης δεξαμενών, μηχανημάτων και δαπέδων: 54.404 m3/ έτος
¾ Υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη συμπύκνωση γλεύκους: 18.250 m3/
έτος
γ. Αέριες εκπομπές
Καυσαέρια από την καύση υγραερίου
B) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
1.
2.
Όριο εκπομπής καπνού: Δείκτης αιθάλης ≤ 1 βαθμός της κλίμακας Bacharach, CO2
>10 % κ.ο. ή Ο2< 7.5 % κ.ο. Χρησιμοποιούμενο καύσιμο: υγραέριο.
Υγρά απόβλητα προς άρδευση. Ισχύουν τα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης που
αναφέρονται στην αρ. Α5/950/16.4.84 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
• PH
6-8,3
• Διαλυμένο οξυγόνο mg/l
>3
• Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά
Από Υ.Δ. Ε1β/221/65, όπως
τροποποιήθηκε (αρθ.4, παρ. 1.4,
νερά για άρδευση)
• Εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Γ)
γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν
ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκατααστάσεις και έργα
Άνευ
ο
Θερμοκρασία C
< 28
Αιωρούμενα στερεά mg/l
< 50
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (ΒΟD5) mg/l < 40
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) mg/l
< 120
Ηλεκτρική αγωγιμότητα μs/cm (20 oC)
< 750
Χλωριόντα mg/l
< 120
Βαθμός αλκαλίωσης
60%
Βόριο mg/l
<3
Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις
επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφη, ψάρια,
ζώα και ανθρώπους
_
Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις
Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΠΥΣ 34/30-5-2002 (ΦΕΚ 125/Α) για το Διοξείδιο
του θείου (SO2), για το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2), για τα αιωρούμενα σωματίδια
(ΑΣ10) και για τον μόλυβδο (PB), στην Οδηγία 85/203/ΕΟΚ και στις ΚΥΑ ΗΠ 38638/2016
(ΦΕΚ 1334/Β/21-9-05) για το Όζον (Ο3), στην ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27-2-04) για
το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ
920/8-6-07) για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Yδράργυρος (Ηg), Νικέλιο (Ni),
Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες.
Δ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της βιομηχανίας να είναι
τα 65 dBA (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α).
Ε) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν
1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών ή υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον.
2. Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της βιομηχανίας να διατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
3. Η λειτουργία του λέβητα παραγωγής ατμού να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ
11294/93 (ΦΕΚ 264/Β/15-4-1993). Η επιχείρηση οφείλει:
- να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθ. 4 της πιο πάνω
απόφασης για τη διενέργεια μετρήσεων προς παρακολούθηση της καλής
λειτουργίας τους.
- να παρακολουθεί ανελλιπώς τα χαρακτηριστικά των καυσαερίων και να τα
καταγράφει σε βιβλίο θεωρημένο από την Δ/νση περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7 της ίδιας απόφασης.
4. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο, χωρητικότητας 45 m3. Σε
περίπτωση πληρώσεως του βόθρου τα λύματα να μεταφέρονται σε εγκεκριμένη
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σε καμία δε περίπτωση να μη διατίθενται
ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον.
5. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης του
ανακαθαρισμένου γλεύκους να επαναχρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των ρητινών
της μονάδας ανακαθαρισμού του γλεύκους.
7
6. Τα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας που προέρχονται από την πλύση δεξαμενών,
μηχανημάτων και δαπέδων καθώς επίσης και τα απόβλητα που προκύπτουν στο
στάδιο ανακαθαρισμού του γλεύκους (πλύση ρητινών) να οδηγούνται σε σύστημα
επεξεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Εξουδετέρωση (μόνο τα υγρά
πλύσης ρητινών)-Εξισσορρόπηση – Αερισμό – Καθίζηση – Αφυδάτωση ιλύος. Στη
συνέχεια τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να συλλέγονται σε ανοικτή
στεγανοποιημένη χωμάτινη δεξαμενή χωρητικότητας 2000 m3 και αφού υποβληθούν
σε διαδικασία αυτόματης χλωρίωσης να διατίθενται για άρδευση, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 580/1-4-2010 απόφασης Νομάρχη Εύβοιας
έγκρισης μελέτης επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων.
7. Στην είσοδο και έξοδο του αγωγού από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων καθώς επίσης και στο τέλος του αγωγού πριν το πεδίο διάθεσης να
εγκατασταθούν μετρητές παροχής των υγρών αποβλήτων και φρεάτια
δειγματοληψίας.
8. Η διάθεση των υγρών επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων θα γίνεται με επιφανειακό
σύστημα σωληνώσεων στάγδην σε περιφραγμένη ενοικιαζόμενη έκταση, εμβαδού
42,810 m2, στην οποία θα φυτευτούν υδρόφιλα φυτά και θα συνάδει με τους
Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
9. Για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων να διενεργούνται από την
εταιρεία εργαστηριακές αναλύσεις τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα ως προς τις
παραμέτρους της παρ. Β2 και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο,
θεωρημένο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας.
10. Γενικά τα υγρά απόβλητα – λύματα προσωπι κού της βιομηχανίας να διαχειρίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης. Η επιχείρηση
οφείλει να εφοδιαστεί με την άδεια διάθεσης που προβλέπεται στην πιο πάνω ΥΔ.
11. Η στεγανοποίηση της χωμάτινης δεξαμενής συγκέντρωσης των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων να γίνει συνδυασμένα με φυσική και τεχνητή μόνωση, έτσι ώστε
να πληροί τις απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους, οι οποίες όσον αφορά την
προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να έχουν
συνδυασμένο αποτέλεσμα με εκείνο που προκύπτει από Κ=1Χ10-9 m/sec2, πάχους
0,50 m, και να αφορά τόσο τον πυθμένα όσο και τα πρανή αυτής. Ειδικότερα:
- Το στρώμα του τεχνητού γεωλογικού φραγμού να αποτελείται από συμπιεσμένο
αργιλικό υλικό, το πάχος του οποίου δεν θα είναι μικρότερο από 50 εκατοστά. Η
επιφάνεια της αργιλικής μόνωσης πρέπει να είναι ομοιογενής και ομοιόμορφη και
να μην περιέχει κόκκους μεγαλύτερους των 10 mm. Οι κλίσεις των τελικών
πρανών να είναι 1:3 για την ευστάθεια των πρανών και των χρησιμοποιούμενων
υλικών στεγάνωσης.
- Πάνω από την αργιλική στρώση να γίνει τοποθέτηση συνθετικής μεμβράνης. Το
πάχος των φύλλων της μεμβράνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm. Η
τοποθέτηση της μεμβράνης να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οίκου
παραγωγής της και να προστατεύεται από γεωύφασμα κατάλληλων αντοχών, το
οποίο να είναι από πολυπροπυλένιο (PP), συνεχούς νήματος (CF), μη υφαντό.
12. Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους
απορριμμάτων και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ Χαλκίδας).
13. Η κορεσμένη γη διατόμων που χρησιμοποιείται για το φιλτράρισμα του γλεύκους να
συλλέγεται σε κλειστά κοντέινερ και να παραδίδεται σε φορέα, ο οποίος να διαθέτει
την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/2212-2003) άδεια, προκειμένου να διατεθεί για περαιτέρω διαχείριση.
14. Οι οινολάσπες από τον καθαρισμό των δεξαμενών και τυχόν στέμφυλα που
υπάρχουν στο γλεύκος να συλλέγονται σε κοντεϊνερ και να παραδίδονται σε φορέα,
ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ
(ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003)
άδεια,
προκειμένου
να
μεταφερθούν
σε
8
οινοπνευματοποιείο για αξιοποίηση. Γενικά να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΥΑ 280628/2005 (ΦΕΚ 935 Β).
15. Η ιλύς του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μετά την αφυδάτωσή της σε
φιλτρόπρεσσα να παραδίδεται σε φορέα, ο οποίος να διαθέτει την προβλεπόμενη στο
άρθρο 8 της Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) άδεια,
προκειμένου να μεταφερθεί για περαιτέρω νόμιμη διαχείριση ή διάθεση.
16. Γενικά η διαχείριση/ διάθεση των στερεών αποβλήτων της βιομηχανίας να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) περί
στερεών αποβλήτων. Η επιχείρηση οφείλει να εφοδιαστεί με την άδεια που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 8 της πιο πάνω απόφασης για όλες τις
εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων που πραγματοποιεί.
17. Η στάθμη θορύβου δεν θα υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο (Δ)
της παρούσας.
18. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του
παραπάνω νόμου είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. που έχει εκδοθεί σε
εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα:
- Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους
φορείς προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
και των ηλεκτρικών στηλών - συσσωρευτών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ της
117/04 (ΦΕΚ 82 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α/06), και
του Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80Α/04) αντίστοιχα.
- Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προκύπτουν κατά την επισκευή – συντήρηση
του μηχανολογικού εξοπλισμού να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένο
συλλέκτη και μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για
περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους. Η διαχείρισή
τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α).
19. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των αντίστοιχων
παραστατικών στοιχείων και των ιδιωτικών συμφωνητικών) των πάσης φύσεως
αποβλήτων, στο οποίο να σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα
φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο
προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο
χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων.
20. Η επιχείρηση υποχρεούται στην ετήσια σύνταξη έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, η
οποία να αποστέλλεται (εις διπλούν) στην υπηρεσία μας το μήνα Φεβρουάριο κάθε
έτους μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία μεταφοράς και διάθεσης αυτών.
21. H συλλογή και μεταφορά όλων των αποβλήτων της βιομηχανίας θα πρέπει να γίνεται
από εγκεκριμένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σχετική άδεια για το κάθε είδος
μεταφερόμενου αποβλήτου.
22. Οι επιχειρήσεις στις οποίες καταλήγουν τα απόβλητα της εν λόγω βιομηχανίας για
τελική επεξεργασία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτουν τα νόμιμα
δικαιολογητικά λειτουργίας, από τα οποία να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα
διαχείρισης των αποβλήτων που παραλαμβάνουν.
23. Στη γεώτρηση που χρησιμοποιεί η βιομηχανία να λειτουργεί μη μηδενιζόμενος
υδρομετρητής του συνολικού όγκου του αντλούμενου νερού. Επίσης να υφίσταται
πιεζομετρικός σωλήνας για την πραγματοποίηση σταθμημετρικών παρατηρήσεων
(ανά τρίμηνο). Να καταγράφονται σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας τόσο οι ενδείξεις του μετρητή όσο και η στάθμη του
νερού.
9
24. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην αρ. 142/30-1-2007 Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά
ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογείων
υδάτων του Νομού Εύβοιας».
25. Μία (1) φορά το χρόνο να διενεργούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεις
της ποιότητας του νερού της γεώτρησης, ιδιαίτερα ως προς την ύπαρξη
συγκεντρώσεων Cr+6 ή άλλων βαρέων μετάλλων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α.
Εύβοιας και να κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας, στη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας και στη Δ/νση Υγείας Ν.Α.
Εύβοιας.
26. Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια χρήσης νερού για τη γεώτρηση της βιομηχανίας
από τη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
27. Θα ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και της
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
ΣΤ) Περιβάλλον της περιοχής
Η εν λόγω βιομηχανία λειτουργεί σε γήπεδο εμβαδού 25.767 m2 στη θέση Ριτσώνα
περιοχής Βαθέως Δήμου Αυλίδας Ν. Εύβοιας, το οποίο δεν εμπίπτει σε περιοχή
εγκεκριμένου σχεδίου χρήσεων γης ούτε σε προστατευόμενη περιοχή.
Ζ) Χρονικό διάστημα ισχύος της χορηγούμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων & άλλες διατάξεις
1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης με την προϋπόθεση ότι δεν θα
επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή τρόπου λειτουργίας της
βιομηχανίας ή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Ο φορέας λειτουργίας της βιομηχανίας οφείλει να μεριμνήσει για την ανανέωση της
παρούσας απόφασης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας σχετικό
αίτημα αρμοδίως.
3. Η παρούσα απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τη λειτουργία της βιομηχανίας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας των
εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού και δεν
απαλλάσσει την επιχείρηση από τη υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες που
τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
4. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα
λειτουργίας της.
5. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη
λειτουργία της βιομηχανίας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
6. Ισχύουν οι όροι που προτείνονται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ εφόσον αυτοί δεν έρχονται
σε αντίθεση με τα ανωτέρω.
7. Η παρούσα απόφαση και η εγκεκριμένη ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται
στα γραφεία της βιομηχανίας και να επιδεικνύονται από το φορέα λειτουργίας της σε
κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10
8. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’ υπέρβαση τους πραγματοποίηση
έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την
επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και
30 του Ν.1650/86.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
υποχρεούται να προβεί εντός
δημοσιοποίησή της στον Τύπο
με τις διατάξεις του άρθρου 5
έξοδα δημοσιοποίησης της
δραστηριότητας.
Εύβοιας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση,
πέντε (5) ημερών από την λήψη της απόφασης στην
και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα
της 37111/2021/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003). Τα
απόφασης βαρύνουν το φορέα λειτουργίας της
Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.Π. 4 -2
3. ΤΠ+ΧΣ
ΜΕΓΓ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
Εισηγητής
Β. ΓΕΡΑΓΓΕΛΟΣ
Προϊστάμενος
Δ/ντρια
Ε. ΜΠΟΥΡΛΗΣ
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΕΚΑ
α. ΕΑΡΘ
Πατησίων 147
β. Ε.Υ.Ε.Π.
Τμήμα Β
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
γ. Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
ΑΘΗΝΑ
(συν. ετήσια έκθεση παραγωγού
αποβλήτων έτους 2009)
115 23 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
β. Δ/νση Υδάτων
35100 ΛΑΜΙΑ
3. Ν.Α. Εύβοιας
α. Νομαρχιακό Συμβούλιο
β. Δ/νση Περιβάλλοντος
γ. Δ/νση Ανάπτυξης
δ. Δ/νση Υγείας
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
4. Δήμος Αυλίδας
5. ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΡΙΤΣΩΝΑ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
(με απόδειξη παραλαβής, με συν. θεωρημένη ΜΠΕ)
11