ΑΔΑ: ΒΙΦ2Ω9Α-4ΨΠ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.01.22 11:38:39
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 702ΨΩ9Α-ΓΧΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Δομοκός 21 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 967
Αριθ. Απόφασης.: 6η
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Δομοκού
Έχοντας υπόψη
 Την παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)
 Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.2886/τ.Β’/20-12-2011.
 Τις αριθ. 740/11/19-1-2011 και 5012/34/1-4-2011 Πράξεις του Δημάρχου, που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 250/τ.Β’/15-2-2011 και ΦΕΚ.838/τ.Β’/12-5-2011 αντίστοιχα,
με τις οποίες το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό διαπιστώθηκε ως προσωπικό του Δήμου Δομοκού και κατατάχθηκε σε
αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς κατά κατηγορία ,κλάδο και ειδικότητα που κατείχε.
 Τις διατάξεις του ΠΔ. 26/2012 (ΦΕΚ.57 Α’/15-3-2012) περί «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
 Την αριθμ. 2/2015 από 10/1/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ΄ αυτήν ογδόντα έξι (86)
υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Φθιώτιδας για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
 Την αριθμ. 4/2015 από 14/1/2015 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ΄ αυτήν δεκαέξι (16) συνδυασμοί
υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Φθιώτιδας για τις ανωτέρω εκλογές.
 Τις υπ' αριθμ. 1η ) 1743/88/8-1-2015 2η ) 9545/256/20-1-2015 Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φθιώτιδας περί «Καθορισμός και Τροποποίηση Εκλογικών
Τμημάτων & Καταστημάτων Ψηφοφορίας Νομού Φθιώτιδας για τις βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 »
 Το υπ. Αριθμ.2732/20.1.15 (Εγκύκλιος 8η ), έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,σχετικά με τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών
Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
 Την υπ. Αριθμ.747/14.1.15 (ΦΕΚ.76/τ.Β’/17.1.2015), Κοινή Υπ.Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων
που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευαστική και διεξαγωγή των γενικών Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015.
 Τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Δήμου Δομοκού, ελλείψει επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού .
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – [email protected]
1
ΑΔΑ: 702ΨΩ9Α-ΓΧΗ
Ορίζουμε:
α’) Τους δημοτικούς υπαλλήλους ως υπευθύνους για την «μετάδοση των αποτελεσμάτων», τα τηλέφωνα αυτών και των κτιρίων που
στεγάζουν τα εκλογικά τμήματα,ως κατωτέρω:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ/
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΧΛΑΔΕΑΣ
ΒΟΥΖΙ
ΓΕΡΑΚΛΙ
ΚΑΡΥΕΣ
ΛΕΥΚΑ
ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟ
ΜΑΝΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΙΤΑΙΑ
ΝΕΑ
ΜΑΚΡΙΣΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ημερήσιο Γυμνάσιο
Δομοκού
η
1 αίθουσα
35010, ΔΟΜΟΚΟΣ
Ημερήσιο Γυμνάσιο
Δομοκού
η
2 αίθουσα
35010, ΔΟΜΟΚΟΣ
Παλαιό Γυμνάσιο Δομοκού
η
2 αίθουσα (Ισόγειο)
35010, ΔΟΜΟΚΟΣ
Αχλαδέα Δημοτικό Σχολείο
ΑΧΛΑΔΕΑ
Βούζι, Κοινοτικό
Κατάστημα ΒΟΥΖΙ
Παλαιό Γυμνάσιο Δομοκού
η
1 αίθουσα (Ισόγειο)
35010, ΔΟΜΟΚΟΣ
Καρυές Δημοτικό Σχολείο
ΚΑΡΥΕΣ
Λεύκα Δημοτικό Σχολείο
ΛΕΥΚΑ
Αριθμός
τηλεφώνου
καταστήματος
ψηφοφορίας
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
– ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλ: 2232 0 22241
Τρίγκα Κων/ντία
του Ευσταθίου
Τηλ: 2232 0 22241
Σμπιλίρη Δήμητρα
του Βασιλείου
Τηλ: 2232 0 22241
ΑΝΕΥ
ΑΝΕΥ
Κεφαλάς Κυριαζής
του Γεωργίου
Περγάνης Γεώργιος
του Δημητρίου
Γκούβα Ανδριανή
του Νικολάου
( ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΚΙΝΗΤΟ και
e-mail) )
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
E-mail: [email protected]
Κιν: 6977282892
E-mail: [email protected]
Κιν: 6978182927
E-mail: [email protected]
Κιν: 6972210030
Κιν: 6974145391
E-mail: [email protected]
Κιν: 6986050693
Ζιάκα Βαρβάρα
του Αθανασίου
E-mail: [email protected]
Κιν: 6973018065
ΑΝΕΥ
Φυσέκης Ανδρέας
του Στέργιου
Κιν: 6981300860
ΑΝΕΥ
Κάσκος Δημήτριος
του Βάϊου
Σαϊτης Δημήτριος
του Γεωργίου
Ντάλιος Ιωάννης
του Κων/νου
Μαργαρίτης Φώτιος
του Γεωργίου
Κεφαλάς Αθανάσιος του
Ευσταθίου
Παπαδοκοτσιώλης
Μιλτιάδης του Ιωάννη
Τηλ: 2232 0 22241
Μακρολίβαδο Δημοτικό
Σχολείο ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟ
Μαντασιά Δημοτικό
Σχολείο ΜΑΝΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΥ
Μελιταία Δημοτικό Σχολείο
ΜΕΛΙΤΑΙΑ
Νέα Μάκριση Δημοτικό
Σχολείο ΝΕΑ ΜΑΚΡΙΣΗ
Νεοχώρι Δημοτικό Σχολείο
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΝΕΥ
ΑΝΕΥ
ΑΝΕΥ
ΑΝΕΥ
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – [email protected]
Κιν: 6977391630
Κιν: 6974437184
Κιν: 6983028019
Κιν: 6988802921 & 2232031502
Κιν: 6972202944
Κιν: 6974900748
2
ΑΔΑ: 702ΨΩ9Α-ΓΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ/
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
40
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αριθμός
τηλεφώνου
καταστήματος
ψηφοφορίας
42
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ
Παλαμάς Δημοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΜΑΣ
Πετρωτό Δημοτικό Σχολείο
35010 ΠΕΤΡΩΤΟ
Πολυδένδρι Δημοτικό
Σχολείο ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ
43
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
Πουρνάρι Δημοτικό
Σχολείο
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
ΑΝΕΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΦΥΛΙΑΔΩΝΑ
Φυλιαδώνα Δημοτικό
Σχολείο ΦΥΛΙΑΔΩΝΑ
ΑΝΕΥ
41
44
ΠΑΛΑΜΑ
ΠΕΤΡΩΤΟ
45
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΕΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ
48
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΒΑΡΔΑΛΗ
Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Νέου
Μοναστηρίου,
η
1 αίθουσα
35010 ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Νέου
Μοναστηρίου,
η
2 αίθουσα
35010 ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Αγραπιδιά Αίθουσα
Δημοτικού Καταστήματος
ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ
Βαρδαλή Δημοτικό Σχολείο
ΒΑΡΔΑΛΗ
49
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ
50
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΕΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
46
47
51
52
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
– ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΕΥ
ΑΝΕΥ
Μπαλκούρας Δημήτριος του
Ελευθερίου
Ταρκάσης Βασίλειος
του Κων/νου
Κιν: 6973002237
Γεωργούση Γεωργία
του Δημητρίου
E-mail: [email protected]
Κιν: 6977226068
ΑΝΕΥ
Αλιφέρης Αλέξανδρος
του Δημητρίου
Τσιαλαφούτας Ηλίας
του Σπυρίδωνα
( ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΚΙΝΗΤΟ και
e-mail) )
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Τηλ: 2232 0 71207
Καλτσονούδης Χρήστος
του Βασιλείου
Κιν: 6937309889
Κιν: 6973313948
Κιν: 6972332280
Τηλ: 2232 3 50400 & 50415
FAX: 2232 0 71013
E-mail: [email protected]
Κιν: 6972402264
Τηλ: 2232 0 71207
ΑΝΕΥ
Τσαπατσάρης Απόστολος
του Δημοσθένη
E-mail: [email protected]
Κιν: 6977360243
Μπιζούλας Απόστολος
του Γεωργίου
Κιν: 6981125559 και 6972305790
ΑΝΕΥ
Δαλαμπίρας Χρήστος
του Μεταξά
Κιν: 6932248627
Βελεσιώτες Δημοτικό
Σχολείο ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ
ΑΝΕΥ
Μαμαλούδη Αθανασία
του Βασιλείου
E-mail: [email protected]
Κιν: 6974451067
ΓΑΒΡΑΚΙΑ
Γαβράκια Δημοτικό Σχολείο
ΓΑΒΡΑΚΙΑ
ΑΝΕΥ
Σταφύλης Παναγιώτης
του Γεωργίου
Τηλ: 2232 3 50400 & 50415
Κιν: 6976770694
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Εκκάρα Δημοτικό Σχολείο
ΕΚΚΑΡΑ
Τηλ: 2232 0 94255
ΕΚΚΑΡΑ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΚΚΑΡΑ
ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Άνω Αγόριανη Πνευματικό
Κέντρο
ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Τηλ: 2232 0 94077
Τσιγαρίδας Βασίλειος
του Νικολάου
Μπακοστέργιος Δημήτριος
του Γεωργίου
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – [email protected]
Κιν: 6973850046
E-mail: [email protected]
Κιν: 6971578217
3
ΑΔΑ: 702ΨΩ9Α-ΓΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ/
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
53
54
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΘΑΥΜΑΚΟΣ
Θαυμακός Δημοτικό
Σχολείο ΘΑΥΜΑΚΟΣ
ΑΝΕΥ
Ζηκούλη Αικατερίνη
του Ιωάννη
E-mail: [email protected]
Κιν: 6972440581
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΟΦΙΑΔΑ
Σοφιάδα Δημοτικό Σχολείο
ΣΟΦΙΑΔΑ
ΑΝΕΥ
Μπίμπου Βασιλική
του Στυλιανού
E-mail: [email protected]
Κιν: 6945420492
Δημοτικό Σχολείο
Ομβριακής
η
1 αίθουσα
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
Δημοτικό Σχολείο
Ομβριακής
η
2 αίθουσα
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
Άγιος Γεώργιος Δημοτικό
Σχολείο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Άγιος Στέφανος Δημοτικό
Κατάστημα ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κορομηλιά Δημοτικό
Σχολείο
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
Μακρυρράχη Δημοτικό
Σχολείο
35010 ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
Ξυνιάδα Κτίριο Πολλαπλών
Χρήσεων Τ.Δ. Ξυνιάδος,
35010, ΞΥΝΙΑΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
Παναγιά Πρώην Κοινοτικό
Γραφείο ΠΑΝΑΓΙΑ
Περιβόλι Υφάντειο
Δημοτικό Κατάστημα
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Κατάστημα Κράτησης
Δομοκού 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Τηλ: 2232 0 31242
Τσιαμπαλής Ηλίας
του Θεοδώρου
Κιν: 6986987022
55
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
56
57
58
59
60
61
62
63
338
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΕΑ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΞΥΝΙΑΔΑ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΟΜΟΚΟΣ
Αριθμός
τηλεφώνου
καταστήματος
ψηφοφορίας
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
– ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλ: 2232 0 31242
Παπαχρήστος Γεώργιος
του Ιωάννη
Τηλ: 2232 0 51330
Τηλ: 2232 0 51165
ΑΝΕΥ
ΑΝΕΥ
Τηλ: 2232 0 51100
Τηλ: 2232 0 31012
Τηλ: 2232 0 93427
Τηλ: 2232 0 23115
( ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΚΙΝΗΤΟ και
e-mail) )
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
E-mail: [email protected]
Κιν: 6974416115
Μπαλατσούρας Βασίλειος
του Αθανασίου
Κιν: 6977391556
Παπαποστόλου Ευαγγελία
του Ιωάννη
E-mail: [email protected]
Κιν: 6973295608
Σύρος Χαράλαμπος
του Θωμά
Κιν: 6974143254
Ξαρχάς Νικόλαος
του Κων/νου
E-mail: [email protected]
Κιν: 6944375085
Μπαζιώνη Βάια
του Κων/νου
Βέττας Χρήστος
του Σταύρου
Ζησοπούλου Ευαγγελία
του Ευσταθίου
Καρμίρης Χρήστος
του Δημητρίου
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – [email protected]
Κιν: 6978226623
Κιν: 6973038515
E-mail: [email protected]
Κιν: 6974734837
E-mail: x.karm[email protected]
Κιν: 6972426111
4
ΑΔΑ: 702ΨΩ9Α-ΓΧΗ
β΄) Ορίζουμε αντικαταστάτες σε περίπτωση απουσίας «κατόπιν σοβαρού και εκτάκτου γεγονότος » υπαλλήλου ορισθέντα ως υπευθύνου σε εκλογικό τμήμα
ως ανωτέρω,τους παρακάτω κατά σειρά και ανά δημοτική ενότητα Δημοτικούς υπαλλήλους των Κ.Ε.Π του Δήμου Δομοκού:
α/α
1
2
Για τα Εκλογικά Τμήματα στη ΔΕ.Δομοκού
Ζαχαριάς Νικόλαος του Ιωάννη
Γιαννέλου Ανθή του Ανδρέα
Για τα Εκλογικά Τμήματα στη ΔΕ.Ξυνιάδος
Λόζου Κυριακούλα του Αθανασίου
Ζιάκανος Κωνσταντίνος του Αθανασίου
Για τα Εκλογικά Τμήματα στη ΔΕ.Θεσσαλιώτιδας
Μπάρμπα Σταυρούλα –Μαρία του Ιωάννη
γ΄) Ορίζουμε συντονιστή υπάλληλο των υπευθύνων για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και εκτελών χρέη επαφής με τη Περιφερειακή Ενότητα,τον
Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών,Κυρίτση Γεώργιο του Κων/νου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2232 3 50200 & 2232 3 50210 / Κιν. 6981766001 /FAX:2232 350 234 /E-mail: [email protected]
δ΄) Ορίζουμε στην έδρα του Δήμου Δομοκού τους υπεύθυνους Δημοτολογίων & Μ.Α για την εξυπηρέτηση των πολιτών την ημέρα των εκλογών, καθώς επίσης
για την παραλαβή εκλογικών σάκων και διανομή εκλογικού υλικού στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους των Εκλογικών Τμημάτων τους υπαλλήλους:
1) Δήμος Δημήτριος του Ηλία / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2232 3 50214 / FAX:2232 350 225 / Κιν. 6979598922 / E-mail: [email protected]
2) Χρυσόμαλλου Ευθυμία του Δημητρίου / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2232 3 50219 / FAX:2232 350 225 / Κιν. 6980742299 /E-mail: [email protected]
3) Ιωάννου Μαρία του Θωμά / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2232 3 50200 / FAX:2232 350 234 / Κιν. 6980135533
ε΄) Τα πιστοποιημένα σταθερά τηλέφωνα , fax και E-mail,από τα οποία θα μπορούν να μεταδοθούν τα αποτελεσμάτων των Εκλογικών Τμημάτων, του Δήμου
Δομοκού είναι:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 223 2350 212 & 223 2350 214 & 223 2350 215 & 223 2350 219 & 223 2350 221
FAX: 223 2350 234 & 223 2350 221 & 223 2022 242
E-mail: [email protected]
- Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού, επίσης να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου
Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.domokos.gr και να
κοινοποιηθεί αντίγραφό της: στο Γραφείο Εκλογών της Π.Ε Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους ορισθέντες υπαλλήλους και στους κ.κ
Αντιδημάρχους Δομοκού και στους Προέδρους Κοινοτήτων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Δημάρχου Δήμου Δομοκού – Δ/νση: Πλ.Μουσών – 1 τκ .35010 ΔΟΜΟΚΟΣ
Πληροφορίες: Γ.Κυρίτσης - Τηλ/νο: 223 2350 210 Fax. 223 2350 234 – [email protected]
5