ο αντιπεριφερειαρχης π. ε. φθι τι∆ας αποφαση καθορισμου εκλογικ ν τ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λαµία 30 - 5 -2012
Αρ.Πρωτ. : 58970/1594
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Ταχ.∆/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - 35100 Λαµία - ΤΚ 35100
Πληροφορίες : Φ.Σφήκα
Τηλέφωνο - FAX : 22313-53339, 2231052034
e-mail : [email protected]
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α’) µε θέµα «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 72/2012 (ΦΕΚ 125/Α΄), σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ως ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας των γενικών βουλευτικών εκλογών για την
ανάδειξη των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η 17η Ιουνίου 2012.
3. Τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 31 εγκυκλίου (αριθµ. πρωτ. 19647/19-5-2012) του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε τον καθορισµό εκλογικών τµηµάτων και
καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.
4. Το υπ. αριθµ. 20188/22-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε την αποστολή στοιχείων εκλογικού σώµατος των ∆ήµων της περιοχής
ευθύνης µας.
Αποφασίζουµε
Καθορίζουµε τα Εκλογικά Τµήµατα και Καταστήµατα Ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Φθιώτιδας, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη
των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2012 και κατανέµουµε τους εκλογείς σ’ αυτά για ψηφοφορία, ως ακολούθως :
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
1
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
1o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
2o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
3o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
4o
5o
6o
7o
8o
9o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
∆ΡΥΜΑΙΑΣ
ΜΠΡΑΛΟΥ
ΞΥΛΙΚΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
∆ΩΡΙΕΩΝ
Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Αµφίκλειας
(2η αίθουσα)
35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αµφίκλειας από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:501), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Αµφίκλειας
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αµφίκλειας από : ΖΑΧΑΡΗ ΑΝΘΗ (ΑΑΚ:502)
έως : ΚΟΤΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:1005)
Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Αµφίκλειας
(3η αίθουσα)
35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αµφίκλειας από : ΚΟΥΓΙΑΤΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΑΚ:1006)
έως : ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:1506)
∆ηµοτικό Σχολείο Αµφίκλειας
(1η αίθουσα)
35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Αµφίκλειας
(2η αίθουσα)
35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
∆ρυµαία
∆ηµοτικό Σχολείο
∆ΡΥΜΑΙΑ
Μπράλλος
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΠΡΑΛΟΣ
Ξυλικοί
∆ηµοτικό Σχολείο
ΞΥΛΙΚΟΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αµφίκλειας από : ΠΑΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ (ΑΑΚ:1507)
έως : ΣΚΟΡ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:2008)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αµφίκλειας από : ΣΚΟΥΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:2009)
έως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΑΚ:2518)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆ρυµαίας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ (ΑΑΚ:382)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μπράλου από : ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΛΕΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΑΚ:489)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ξυλικών από : ΒΡΕΤΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:214)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαιοχωρίου ∆ωριαίων από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:396)
Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Αµφίκλειας
(1η αίθουσα)
35002, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
Παλαιοχώρι ∆ωριαίων
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ∆ΩΡΙΑΙΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
2
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
10o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
11o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
12o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
13o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
14o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
15o
16o
17o
18o
19o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΙΘΡΩΝΙΟΥ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΖΕΛΙΟΥ
ΖΕΛΙΟΥ
ΣΦΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τιθρώνιο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΤΙΘΡΩΝΙΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τιθρωνίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΡΟΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:131)
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Ελάτειας
(1η αίθουσα)
35004, ΕΛΑΤΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ελάτειας από : ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΩ (ΑΑΚ:592)
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Ελάτειας
(2η αίθουσα)
35004, ΕΛΑΤΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ελάτειας από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ (ΑΑΚ:593)
έως : ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΩ (ΑΑΚ:1184)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελάτειας
(1η αίθουσα)
35004, ΕΛΑΤΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ελάτειας από : ΜΙΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΑΑΚ:1185)
έως : ΣΠΥΡΙΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:1779)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελάτειας
(2η αίθουσα)
35004, ΕΛΑΤΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ελάτειας από : ΣΤΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1780)
έως : ΨΕΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΑΚ:2373)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζελίου
(1η αίθουσα)
35200, ΖΕΛΙ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζελίου
(2η αίθουσα)
35200, ΖΕΛΙ
Σφάκα
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΣΦΑΚΑ
Παναγίτσα
Κτίριο πρώην Κοινότητας
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ζελίου από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΑΚ:440)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ζελίου από : ΛΑΜΠΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:441)
έως : ΨΑΡΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΑΚ:844)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σφάκας από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΡΟ∆Η (ΑΑΚ:235)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παναγίτσας από : ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΙΛΙΝΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΑΚ:271)
Λευκοχώριο
Κτίριο πρώην Κοινότητας
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λευκοχωρίου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΛΕΞΙΑ (ΑΑΚ: 272)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
3
Α/Α Ε. Τ.
20o
21o
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
22o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
23o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
24o
25o
26o
27o
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΜΟ∆ΙΟΥ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
28o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
29o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
30o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας
(1η αίθουσα)
35015, ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας
(2η αίθουσα)
35015, ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κάτω Τιθορέας από : ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΑΑΚ:588)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κάτω Τιθορέας από : ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:589)
έως : ΠΟΖΙΟΥ ΑΓΟΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1138)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κάτω Τιθορέας από : ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(ΑΑΚ:1139)
έως : ΨΥΧΟΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΑΚ:1708)
∆ηµοτικό Σχολείο Κάτω Τιθορέας
(3η αίθουσα)
35015, ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
Αγία Παρασκευή
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίας Παρασκευής από :ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΑΚ:218)
Αγία Μαρίνα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Μόδι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΟ∆Ι
∆ηµοτικό Σχολείο Τιθορέας
(1η αίθουσα)
35015, ΤΙΘΟΡΕΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Τιθορέας
(2η αίθουσα)
35015, ΤΙΘΟΡΕΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίας Μαρίνας από:ΑΓΓΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:364)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μοδίου από: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:446)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τιθορέας από : ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΑΑΚ:514)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τιθορέας από : ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΑΚ:515)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1013)
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆οµοκού από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΑΚ:571), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆οµοκού
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆οµοκού από : ΚΕΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΑΚ:572)
έως : ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:1075)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆οµοκού από : ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (ΑΑΚ:1076)
έως : ΨΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:1598)
Ηµερήσιο Γυµνάσιο ∆οµοκού
(1η αίθουσα)
35010, ∆ΟΜΟΚΟΣ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο ∆οµοκού
(2η αίθουσα)
35010, ∆ΟΜΟΚΟΣ
Λύκειο ∆οµοκού
(1η ισόγεια αίθουσα)
35010, ∆ΟΜΟΚΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
4
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
31o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΑΧΛΑ∆ΕΑΣ
32o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΒΟΥΖΙ
33o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΓΕΡΑΚΛΙ
34o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΡΙΕΣ
35o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΛΕΥΚΑ
36o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΜΑΚΡΟΛΙΒΑ∆Ο
37o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΜΑΝΤΑΣΙΑ
38o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΜΕΛΙΤΑΙΑ
39o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΙΣΗ
40o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
41o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΠΑΛΑΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αχλαδέα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΧΛΑ∆ΕΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αχλαδέας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:109)
Βούζι
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΒΟΥΖΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βουζίου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:271)
∆οµοκός
Γυµνάσιο (Ισόγειο Νέα Πτέρυγα)
∆ΟΜΟΚΟΣ
Καρυές
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΡΥΕΣ
Λεύκα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΛΕΥΚΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γερακλίου από : ΑΥΓΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΑΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΑΚ:150)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καρυών από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:355)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λεύκας από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:255)
Μακρολίβαδο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΑΚΡΟΛΙΒΑ∆Ο
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρολίβαδου από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΛΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:223)
Μαντασιά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΑΝΤΑΣΙΑ
Μελιταία
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΕΛΙΤΑΙΑ
Νέα Μάκριση
∆ηµοτικό Σχολείο
ΝΕΑ ΜΑΚΡΙΣΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαντασιάς από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:475)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μελιταίας από : ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:433)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νέας Μάκρισης από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:183)
Νεοχώρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΝΕΟΧΩΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νεοχωρίου από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:591)
Παλαµάς
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΜΑΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαµά από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ (ΑΑΚ:470)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
5
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
42o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΠΕΤΡΩΤΟ
43o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙ
44o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
45o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΦΥΛΙΑ∆ΩΝΑ
46o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
47o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
48o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑ
49o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΒΑΡ∆ΑΛΗ
50o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ
51o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΓΑΒΡΑΚΙΑ
52o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΕΚΚΑΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πετρωτό
∆ηµοτικό Σχολείο
35010, ΠΕΤΡΩΤΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πετρωτού από : ΑΛΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:554)
Πολυδένδρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πολυδενδρίου από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:157)
Πουρνάρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
Φιλιαδώνα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΦΙΛΙΑ∆ΩΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πουρναρίου από : ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:460)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Φιλιαδώνας από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:504)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Νέου Μοναστηρίου
(1η αίθουσα)
35010, ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νέου Μοναστηρίου από : ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΑΚ:590)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Νέου Μοναστηρίου
(2η αίθουσα)
35010, ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Αγραπιδιά
Αίθουσα ∆ηµοτικού Καταστήµατος
ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑ
Βαρδαλή
∆ηµοτικό Σχολείο
ΒΑΡ∆ΑΛΗ
Βελεσιώτες
∆ηµοτικό Σχολείο
ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ
Γαβράκια
∆ηµοτικό Σχολείο
ΓΑΒΡΑΚΙΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Εκκάρας
(1η αίθουσα)
ΕΚΚΑΡΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νέου Μοναστηρίου από : ΚΗΡΥΚΟΥ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:591)
έως : ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΑΑΚ:1203)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγραπιδιάς από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:190)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βαρδαλής από : ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΩ (ΑΑΚ:469)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βελεσιωτών από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:400)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γαβρακίων από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:258)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Εκκάρας από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΑΚ:286)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
6
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
53o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΕΚΚΑΡΑ
54o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΕΚΚΑΡΑ
ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ
55o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΘΑΥΜΑΚΟΣ
56o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ
ΣΟΦΙΑ∆Α
57o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
58o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
59o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
60o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
61o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ
62o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Εκκάρας
(2η αίθουσα)
ΕΚΚΑΡΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Εκκάρας από : ΛΑΓΓΑ ΘΩΜΑΗ (ΑΑΚ:287)
έως : ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΑΚ:675)
Άνω Αγόριαννη
Πνευµατικό Κέντρο
ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Εκκάρας (Συνοικισµός Άνω Αγόριανης)
από : ΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:227)
Θαυµακός
∆ηµοτικό Σχολείο
ΘΑΥΜΑΚΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Θαυµακού από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΛΙΤΣΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ (ΑΑΚ:301)
Σοφιάδα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΣΟΦΙΑ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σοφιάδας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΩ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΑΚ:409)
∆ηµοτικό Σχολείο Οµβριακής
(1η αίθουσα)
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Οµβριακής από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:445)
∆ηµοτικό Σχολείο Οµβριακής
(2η αίθουσα)
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Οµβριακής από : ΚΕΡΑΜΥ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:446)
έως : ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΑΚ:889)
∆ηµοτικό Σχολείο Οµβριακής
(3η αίθουσα)
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Οµβριακής από : ΞΑΡΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:890)
έως : ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΑΚ:1293)
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Γεωργίου από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΦΟΥΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:264)
Άγιος Στέφανος
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Στεφάνου από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:312)
Κοροµηλιά
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
∆ηµοτικό Σχολείο
διαµερίσµατος Κοροµηλιάς από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
έως : ΨΑΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:303)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
7
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
63o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
64o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
65o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΞΥΝΙΑ∆Α
66o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
67o
∆ΟΜΟΚΟΥ
ΞΥΝΙΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
68o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
69o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
70o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΒΑΡ∆ΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μακρυρράχη
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
35010, ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρυρράχης από : ΑΚΡΙ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:303)
Μακρυρράχη
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
35010, ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρυρράχης από : ΛΙΑΝΟΠΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:304)
έως : ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:647)
Ξυνιάδα Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Τ.
∆. Ξυνιάδος
35010, ΞΥΝΙΑ∆Α ∆ΟΜΟΚΟΥ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ξυνιάδας από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ (ΑΑΚ:519)
Παναγιά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΝΑΓΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παναγιάς από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΑΚ:226)
Περιβόλι
Υφάντειο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Περιβολίου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΑΕΙ∆Η ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ (ΑΑΚ:596)
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μοσχοχωρίου
(1η αίθουσα)
35100, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μοσχοχωρίου
(2η αίθουσα)
35100, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ
Βαρδάτες
∆ηµοτικό Σχολείο
ΒΑΡ∆ΑΤΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μοσχοχωρίου από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΛΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΑΑΚ:475)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μοσχοχωρίου από : ΜΑΚΡΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΑΑΚ:476)
έως : ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΑΑΚ:1037)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βαρδατών από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΑΚ:317)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
8
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
71o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
72o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΑΜΑΣΤΑΣ
73o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΕΛΦΙΝΟ
74o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
∆ΥΟ ΒΟΥΝΑ
75o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
76o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
77o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
78o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ
79o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ
80o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΙΤΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Γοργοπόταµος
Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
∆αµάστα
Νηπιαγωγείο
∆ΑΜΑΣΤΑ
∆έλφινο
Κτίριο Εκπολιτιστικού Συλλόγου
∆ΕΛΦΙΝΟ
∆υό Βουνά
∆ηµοτικό Κατάστηµα
∆ΥΟ ΒΟΥΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γοργοποτάµου από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:563)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆αµάστας από : ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:486)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆έλφινου από : ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:106)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆υο Βουνών από : ΑΓΟΥΡΙ∆Η ΒΙΚΥ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:210)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ελευθεροχωρίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΧΕΙΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:160)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ηράκλειας από : ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:500)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κουµαριτσίου από : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:123)
Ελευθεροχώρι
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
Ηράκλεια
∆ηµοτικό Σχολείο
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Κουµαρίτσι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ
Νέο Κρίκελλο
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
Νέο Κρίκελλο
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
Οίτη
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΟΙΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νέου Κρικέλλου από : ΑΛΑΦΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΜΩΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:304)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νέου Κρικέλλου από : ΝΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΑΚ:305)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:611)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Οίτης από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:344)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
9
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
81o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
82o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
83o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
84o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
85o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
86o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
87o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
88o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΑΒ∆ΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΑΑΚ:554)
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(2η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:555)
έως : ΓΟΥΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΑΑΚ:1121)
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1122)
έως : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΑΑΚ:1672)
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(4η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (ΑΑΚ:1673)
έως : ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ (ΑΑΚ:2231)
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(5η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΑΑΚ:2232)
έως : ΚΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:2781)
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(6η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΟΝ∆ΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:2782)
έως : ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΜΙΑ (ΑΑΚ:3337)
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(7η αίθουσα)
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΑΚ:3338)
έως : ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:3887)
Οι γραµµένοι εκλογείς : α) στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
3ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΑΥΡΑ∆Α ΑΣΗΜΩ (ΑΑΚ:3888)
(8η αίθουσα)
έως : ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ (ΑΑΚ:4445), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
Αινιάνων 15, 35100, ΛΑΜΙΑ
καταλόγους του 962 Λόχου Στρατονοµίας
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
10
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
89o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
90o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
91o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
92o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
93o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
94o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1ο ΛΑΜΙΑΣ
95o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
6ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Υψηλάντη & Τσιριµώκου 2, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΑΑΚ:4446)
έως : ΠΑΠΑΓΥΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΑΑΚ:4997)
6ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Λαµίας
(2η αίθουσα)
Υψηλάντη & Τσιριµώκου 2, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:4998)
έως : ΠΙΦΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:5563)
6ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Υψηλάντη & Τσιριµώκου 2, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΛΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:5564)
έως : ΣΙΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΑΑΚ:6113)
6ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Λαµίας
(4η αίθουσα)
Υψηλάντη & Τσιριµώκου 2, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:6114)
έως : ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:6666)
6ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Λαµίας
(5η αίθουσα)
Υψηλάντη & Τσιριµώκου 2, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΕΛΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:6667)
έως : ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:7233)
6ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Λαµίας
(6η αίθουσα)
Υψηλάντη & Τσιριµώκου 2, 35100,
ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 1ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΣΟΥΛΚΑ ΖΩΙΤΣΑ (ΑΑΚ:7234)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:7798)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΑΒ∆ΕΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΒΕΤΤΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΑΚ:584)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
11
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
96o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
97o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
98o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
99o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
100o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
101o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
102o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
103o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(2η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΒΙΕΝΝΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (ΑΑΚ:585)
έως : ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (ΑΑΚ:1173)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ∆ΙΑΛΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1174)
έως : ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΑΑΚ:1755)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(4η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1756)
έως : ΚΑΦΩΡΟΥ ΙΡΕΝΑ (ΑΑΚ:2316)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(5η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΑΨΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2317)
έως : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2877)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(6η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:2878)
έως : ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:3432)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(7η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ (ΑΑΚ:3433)
έως : ΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:3982)
9ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(8η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΝΤΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:3983)
έως : ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΑΚ:4536)
4ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΑΠΑΣΜΥΡΗ ΖΩΗ (ΑΑΚ:4537)
έως : ΡΩΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:5091), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Λαµίας & της Αστυνοµικής ∆/νσης
Φθιώτιδας
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
12
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
104o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
105o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
106o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
2ο ΛΑΜΙΑΣ
107o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
108o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
109o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
110o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
111o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
4ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΣΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:5092)
(2η αίθουσα)
έως : ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ (ΑΑΚ:5642), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
καταλόγους της Γενικής Αστυνοµικής ∆/νσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας &
Τµήµατος Τροχαίας Λαµίας
4ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:5643)
έως : ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:6196)
4ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(4η αίθουσα)
Αβέρωφ 1, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 2ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΣΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:6197)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:6748)
Τ. Ε. Ε. Λαµίας (πρώην Μουστάκειο)
(1η αίθουσα)
Καποδιστρίου 27, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1) έως
: ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:510), 2) στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
Τµήµατος Μεταγωγών ∆ικαστηρίων Λαµίας (Κ.Α. 53910)
Τ. Ε. Ε. Λαµίας (πρώην Μουστάκειο)
(2η αίθουσα)
Καποδιστρίου 27, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΓΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:511)
έως : ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1082)
Τ. Ε. Ε. Λαµίας (πρώην Μουστάκειο)
(3η αίθουσα)
Καποδιστρίου 27, 35100, ΛΑΜΙΑ
Τ. Ε. Ε. Λαµίας (πρώην Μουστάκειο)
(4η αίθουσα)
Καποδιστρίου 27, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΖΕΒΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΑΑΚ:1083)
έως : ΚΑΡΦΗ ΜΕΡΣΙΝΗ (ΑΑΚ:1609)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΑΣΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1610)
έως : ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:2137)
Τ. Ε. Ε. Λαµίας (πρώην Μουστάκειο)
(5η αίθουσα)
Καποδιστρίου 27, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΤΩΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:2138)
έως : ΜΙΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2653)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
13
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
112o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
113o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
10ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Λαµίας
(1η αίθουσα)
Όθωνος 46, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΟ∆ΙΑΤΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΑΚ:2654)
έως : ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΑ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:3153)
10ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Λαµίας
(2η αίθουσα)
Όθωνος 46, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:3154)
έως : ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:3749)
10ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Λαµίας
(3η αίθουσα)
Όθωνος 46, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΑΚ:3750)
έως : ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΑΑΚ:4347)
10ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Λαµίας
(4η αίθουσα)
Όθωνος 46, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΣΑΚΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:4348)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:4936)
114o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
115o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
116o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Ραιδεστού 1, 35100, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Νέας Μαγνησίας) από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΑΚ:543)
117o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(2η αίθουσα)
Ραιδεστού 1, 35100, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Νέας Μαγνησίας) από : ΚΕΚΕΤΣΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:544)
έως : ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:1124),
118o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
3ο ΛΑΜΙΑΣ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Ραιδεστού 1, 35100, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 3ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Νέας Μαγνησίας) από : ΡΑΠΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΑΑΚ:1125)
έως : ΨΩΜΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1644)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
14
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
119o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
120o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
121o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
122o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
123o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
124o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
125o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
126o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(1η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΒΕΡΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:558)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(2η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΒΗΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:559)
έως : ∆ΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1144)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(3η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1145)
έως : ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1737)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(4η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΑΡΑ∆ΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1738)
έως : ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:2335)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(5η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΟΡΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2336)
έως : ΛΑΤΣΟΥ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:2905)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(6η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:2906)
έως : ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:3486)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(7η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:3487)
έως : ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:4081)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(8η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:4082)
έως : ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:4660)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
15
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
127o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
128o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
129o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
4ο ΛΑΜΙΑΣ
130o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
131o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
132o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
133o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
134o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(9η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΡΑΜΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:4661)
έως : ΣΤΕΦΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΑΑΚ:5218)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(10η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΣΤΙΓΚΑ ΙΟΥΛΙΑ (ΑΑΚ:5219)
έως : ΤΣΙΠΤΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:5769)
Πρώην Παιδαγωγική Ακαδηµία
(11η αίθουσα)
Φλέµιγκ, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 4ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:5770)
έως : ΨΩΜΑ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:6332)
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:527), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Τµήµατος Ασφαλείας Λαµίας (ΚΑ 53570)
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(2η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΓΕΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:528)
έως : ΖΩΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΑΑΚ:1046)
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1047)
έως : ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:1564)
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(4η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΗΤΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1565)
έως : ΛΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:2111)
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(5η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:2112)
έως : ΜΩΥΣΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:2644)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
16
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
135o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
136o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
137o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
5ο ΛΑΜΙΑΣ
138o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
139o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
140o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(6η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΝΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2645)
έως : ΠΕΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:3189)
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(7η αίθουσα)
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΗΛΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΑΑΚ:3190)
έως : ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:3778)
Οι γραµµένοι εκλογείς: 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 5ου εκλογικού
6ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΙΚΤΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:3779)
(8η αίθουσα)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΑΑΚ:4365), 2)2) στους ειδικούς εκλογικούς
Καβάφη 30, 35100, ΛΑΜΙΑ
καταλόγους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαµίας
7ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
Πρεβέζης 22, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ∆ΕΡ∆ΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:563), 2) στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους του Λόχου Στρατηγείου της ΜΕΡΥΠ (ΚΑ 3202)
7ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(2η αίθουσα)
Πρεβέζης 22, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ∆ΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:564)
έως : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:1181), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του 486 Τάγµατος ∆ιαβιβάσεων
(ΚΑ 3203)
7ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
Πρεβέζης 22, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΑΚ:1182)
έως : ΛΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:1792), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους της 63ης Μονάδας Επιστρατεύσεως
(ΚΑ 3205)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
17
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
141o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
142o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
143o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
7ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(4η αίθουσα)
Πρεβέζης 22, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς :1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΜΑΓΓΙΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1793)
έως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2400), 2) στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους του Κ. Ε. Υ. Π. (ΚΑ 3204)
7ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(5η αίθουσα)
Πρεβέζης 22, 35100, ΛΑΜΙΑ
7ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(6η αίθουσα)
Πρεβέζης 22, 35100, ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΑΑΚ:2401)
έως : ΤΑΣΙΟΥ ΦΑΝΗ (ΑΑΚ:3020), 2) στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
της Μεραρχίας Υποστηρίξεως (ΚΑ 3201)
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας από : ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:3021)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:3629), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Φρουραρχείου Λαµίας (ΚΑ 3216)
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Καλυβίων) από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:474), 2) στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας
(ΚΑ 16702)
144o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
8ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(1η αίθουσα)
∆αβάκη 11, 35100, ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΜΙΑ
145o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
8ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(2η αίθουσα)
∆αβάκη 11, 35100, ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Καλυβίων) από : ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΑΚ:475)
έως : ΛΩΡΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:955)
146o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
8ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(3η αίθουσα)
∆αβάκη 11, 35100, ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Καλυβίων) από : ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
(ΑΑΚ:956)
έως : ΠΡΕΒΙΣΤΑ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ (ΑΑΚ:1448)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
18
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
147o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
6ο ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
8ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας
(4η αίθουσα)
∆αβάκη 11, 35100, ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του 6ου εκλογικού
διαµερίσµατος Λαµίας (Συνοικισµός Καλυβίων) από : ΡΑΒΑΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
(ΑΑΚ:1449)
έως : ΨΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΑΚ:1998)
148o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
149o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
150o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΝΘΗΛΗΣ
151o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΝΘΗΛΗΣ
152o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΝΘΗΛΗΣ
153o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
∆ΙΒΡΗΣ
Αγία Παρασκευή
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αγία Παρασκευή
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ανθήλη
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΑΝΘΗΛΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ανθήλη
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΑΝΘΗΛΗ ΛΑΜΙΑΣ
Ανθήλη
∆ηµοτικό Σχολείο
(3η αίθουσα)
ΑΝΘΗΛΗ ΛΑΜΙΑΣ
∆ίβρη
∆ηµοτικό Σχολείο
∆ΙΒΡΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίας Παρασκευής από : Α∆ΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:368) και 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαµίας
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίας Παρασκευής από : ΚΟΛΑΡΜΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
(ΑΑΚ:369)
έως : ΨΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΑΚ:819)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ανθήλης από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:501)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ανθήλης από : ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:502)
έως : ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:1037)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ανθήλης από : ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1038)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1554)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆ίβρης από : Α∆ΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:367)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
19
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
154o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
155o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
156o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΟΜΜΑ
157o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΟΜΜΑ
158o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ
159o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΥΓΑΡΙΑΣ
160o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΥΓΑΡΙΑΣ
161o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θερµοπυλών
35009, ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς : στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Θερµοπυλών από : ΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:405), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Β΄ Τµήµατος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Φθιώτιδας
Καλαµάκι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Κόµµα ∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
35100, ΚΟΜΜΑ
Κόµµα ∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
35100, ΚΟΜΜΑ
Κωσταλέξη
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΩΣΤΑΛΕΞΗΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Λυγαριάς
(1η αίθουσα)
35100, ΛΥΓΑΡΙΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Λυγαριάς
(2η αίθουσα)
35100, ΛΥΓΑΡΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καλαµακίου από :ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:352)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κόµµατος από : ΑΓΟΥΡΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:278)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κόµµατος από :ΛΑΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΑΑΚ:279)
έως : ΨΥΧΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΑΚ:615)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κωσταλεξίου από : ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:454)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λυγαριάς από : Α∆ΑΜ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΘΑ (ΑΑΚ:371)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λυγαριάς από : ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:372)
έως : ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:687)
∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης
(1η αίθουσα)
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεγάλης Βρύσης από : ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:318)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
20
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
162o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
163o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ
164o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ
165o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ
166o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ
167o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ
168o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ
169o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης
(2η αίθουσα)
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεγάλης Βρύσης από : ΛΑΓΓΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:319)
έως : ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:667)
22ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ροδίτσας
(1η αίθουσα)
35100, ΡΟ∆ΙΤΣΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ροδίτσας από : ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:608)
22ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ροδίτσας
(2η αίθουσα)
35100, ΡΟ∆ΙΤΣΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ροδίτσας από : ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:609)
έως : ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1212)
22ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ροδίτσας
(3η αίθουσα)
35100, ΡΟ∆ΙΤΣΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ροδίτσας από : ΠΑΡ∆ΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1213)
έως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1816)
∆ηµοτικό Σχολείο Σταυρού
(1η αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Σταυρού
(2η αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Σταυρού
(3η αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Φραντζή
(1η αίθουσα)
35100, ΦΡΑΝΤΖΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σταυρού από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΛΕΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:551)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σταυρού από : ΚΟΚΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΑΑΚ:552)
έως : ΝΤΣΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:1101)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σταυρού από : ΞΑΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1102)
έως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1656)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Φραντζή από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΑΚ:404)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
21
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
170o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΦΡΑΝΤΖΗ
171o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι
172o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι
173o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
ΑΜΟΥΡΙ
174o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
ΖΗΛΕΥΤΟ
175o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ
176o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
ΣΤΙΡΦΑΚΑ
177o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Φραντζή
(2η αίθουσα)
35100, ΦΡΑΝΤΖΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Φραντζή από : ΜΕΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:405)
έως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:892)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Λειανοκλαδίου
(1η αίθουσα)
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λειανοκλαδίου από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:569)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Λειανοκλαδίου
(2η αίθουσα)
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι
Αµούρι
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΑΜΟΥΡΙ
∆ηµοτικό Σχολείο Ζηλευτού
ΖΗΛΕΥΤΟ
Μοσχοκαρυά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ
Στίρφακα
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΣΤΙΡΦΑΚΑ
Παύλιανη
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΥΛΙΑΝΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λειανοκλαδίου από : ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:570)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1134)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αµουρίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:307)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ζηλευτού από : ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΑΡΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΑΚ:329)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μοσχοκαρυάς από : ΒΕΡΒΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:425)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στίρφακας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΑΚ:459)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παύλιανης από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:537)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
22
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
178o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
179o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
180o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΑΜΑΛΩΤΑΣ
181o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
182o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
183o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
∆ΑΦΝΗΣ
184o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
185o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
1ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Υπάτης
(1η αίθουσα)
35016, ΥΠΑΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς α) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Υπάτης από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:336) και β) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του ΑΤ Υπάτης
1ο Ηµερήσιο Γυµνάσιο Υπάτης
(2η αίθουσα)
35016, ΥΠΑΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Υπάτης από : ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:337)
έως : ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (ΑΑΚ:740)
Αµαλώτα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΜΑΛΩΤΑ
Αργυροχώρι
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ
Βασιλικά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
∆άφνη
∆ηµοτικό Κατάστηµα
∆ΑΦΝΗ
Καστανιά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Καπνοχώρι
Αγροτικό Ιατρείο
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Υπάτης (Συνοικισµού Αµαλώτας) από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΥΣΙΑ∆Α ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:80)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αργυροχωρίου από : Α∆ΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:290)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βασιλικών από : ΑΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΙΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:167)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆άφνης από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΕΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΑΑΚ:100)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καστανιάς από : ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ (ΑΑΚ:225)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καστανιάς (Συνοικισµός Καπνοχωρίου) από : ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΑΑΚ:69)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
23
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
186o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΕΣ
187o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΕΣ
188o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΛΑ∆ΙΚΟΥ
189o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Λουτρών Υπάτης
35016, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ
190o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΛΥΧΝΟΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Λυχνού
ΛΥΧΝΟΣ
191o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΜΕΞΙΑΤΕΣ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεξιατών
(1η αίθουσα)
35100, ΜΕΞΙΑΤΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεξιατών από : ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:375)
192o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΜΕΞΙΑΤΕΣ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεξιατών
(2η αίθουσα)
35100, ΜΕΞΙΑΤΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεξιατών από : ΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:376)
έως : ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:814)
193o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
Μεσοχώρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεσοχωρίου από : ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:164)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κοµποτάδων
(1η αίθουσα)
35100, ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κοµποτάδων από : ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:298)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κοµποτάδων
(2η αίθουσα)
35100, ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κοµποτάδων από : ΛΑΘΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:299)
έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:682)
∆ηµοτικό Σχολείο Λαδικούς
35016, ΛΑ∆ΙΚΟΥ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λαδικούς από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:343)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λουτρών Υπάτης από : ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΑΑΚ:543)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λυχνού από : Α∆ΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:207)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
24
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
194o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
195o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
196o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΠΥΡΓΟΣ
197o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΡΟ∆ΩΝΙΑ
198o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΡΟ∆ΩΝΙΑ
ΚΑΡΥΑΣ
199o
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ
ΣΥΚΑ
200o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
201o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
202o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Νεοχώρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΝΕΟΧΩΡΙ
Περιστέρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πύργος
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΠΥΡΓΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νεοχωρίου από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:201)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Περιστερίου από : ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ (ΑΑΚ:178)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πύργου από : Α∆ΑΜ ΙΟΥΛΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:263)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ροδωνιάς από : ΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΕΙΛΑ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:362)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ροδωνιάς (Συνοικισµού Καρυάς) από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:198)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Συκάς από : ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:249)
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:550), 2) στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους του Υπολιµεναρχείου Αταλάντης
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΓΙΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:551)
έως : ΘΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:1053), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Αταλάντης
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΘΕΙΑΚΟΥΛΗ ∆ΑΦΝΗ (ΑΑΚ:1054)
έως : ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1566), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Α΄ Τµήµατος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Φθιώτιδας
∆ηµοτικό Σχολείο Ροδωνιάς
35016, ΡΟ∆ΩΝΙΑ
Καρυά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Συκάς
ΣΥΚΑ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Αταλάντης
(1η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Αταλάντης
(2η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Αταλάντης
(3η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
25
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
203o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
204o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
205o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
206o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
207o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
208o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
209o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ
210o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Αταλάντης
(5η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης
(1η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς α) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΚΑΣΒΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΑΑΚ:1567)
έως : ΚΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:2066) και β) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Επίγειου Σταθµού ∆ορυφορικών Επικοινωνιών Αταλάντης
(ΚΑ 3215)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:2067)
έως : ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:2623)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΜΕΙΜΑΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΑΑΚ:2624)
έως : ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΑΚ:3138)
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης
(2η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:3139)
έως : ΣΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:3684)
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης
(3η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΣΑΛΠΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:3685)
έως : ΤΡΑΧΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:4283)
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αταλάντης
(4η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αταλάντης από : ΤΡΙΑΝΡΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΑΑΚ:4284)
έως : ΨΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΑΚ:4883)
Έξαρχος
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΕΞΑΡΧΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Έξαρχου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΟΦΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:431)
Έξαρχος
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΕΞΑΡΧΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Έξαρχου από : ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:432)
έως : ΨΩΜΑ∆ΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:836)
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Αταλάντης
(4η αίθουσα)
35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
26
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
211o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΑΛΑΠΟ∆ΙΟΥ
212o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΑΛΑΠΟ∆ΙΟΥ
213o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
214o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΥΡΤΩΝΗΣ
215o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΥΡΤΩΝΗΣ
216o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
217o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΡΑΓΑΝΑΣ
218o
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΡΑΓΑΝΑΣ
219o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Καλαπόδι
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΚΑΛΑΠΟ∆Ι
Καλαπόδι
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΚΑΛΑΠΟ∆Ι
Κυπαρίσσι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
∆ηµοτικό Σχολείο Κυρτώνης
(1η αίθουσα)
ΚΥΡΤΩΝΗ
∆ηµοτικό Σχολείο Κυρτώνης
(2η αίθουσα)
ΚΥΡΤΩΝΗ
Μεγαπλάτανος
Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Τραγάνα
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΤΡΑΓΑΝΑ
Τραγάνα
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΤΡΑΓΑΝΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Λιβανατών
(1η αίθουσα)
35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καλαποδίου από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΑΑΚ:295)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καλαποδίου από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:296)
έως : ΧΟΥΣΙΑ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:628)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κυπαρισσίου από : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:212)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κυρτώνης από :ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΤΣΙΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:287)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κυρτώνης από : ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:288)
έως : ΧΥΜΕΥΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:641)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεγαπλάτανου από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΗΜΩ (ΑΑΚ:383)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τραγάνας από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:365)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τραγάνας από : ΛΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΑΑΚ:366)
έως : ΨΩΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΑΚ:756)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λιβανατών από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:613)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
27
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
220o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
221o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
222o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
223o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΚΙΤΣΑ
224o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΚΙΤΣΑ
225o
ΛΟΚΡΩΝ
∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
ΓΟΥΛΕΜΙ
226o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
227o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
228o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Λιβανατών
(2η αίθουσα)
35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Λιβανατών
(3η αίθουσα)
35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Λιβανατών
(4η αίθουσα)
35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
Αρκίτσα Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
35200, ΑΡΚΙΤΣΑ
Αρκίτσα Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
35200, ΑΡΚΙΤΣΑ
Γουλέµι
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΓΟΥΛΕΜΙ
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(1η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λιβανατών από : ΚΑΜΜΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΑΚ:614)
έως : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΙΤΣΑ (ΑΑΚ:1233)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λιβανατών από : ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1234)
έως : ΠΙΣΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΝΑ (ΑΑΚ:1848)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λιβανατών από : ΠΟΖΑΠΑΛΙ∆Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1849)
έως : ΨΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:2465)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αρκίτσας από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΛΥΤΡΑ ΠΑΥΛΙΝΑ (ΑΑΚ:486)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αρκίτσας από : ΜΑΓΚΑΦΑ ∆ΕΣΠΩ (ΑΑΚ:487)
έως : ΨΕΥΤΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΑΚ:953)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γουλεµίου από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ (ΑΑΚ:195)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ΑΓΑΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ∆ΗΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΑΚ:583)
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(2η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΑΑΚ:584)
έως : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1198)
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(3η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΝΙΚΗ (ΑΑΚ:1199)
έως : ΛΑΤΣΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1776)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
28
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
229o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
230o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
231o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
232o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
233o
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΑ
234o
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
235o
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
236o
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(4η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(5η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(6η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ΛΕΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1777)
έως : ΜΠΛΟΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2394)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ΜΠΟΜΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:2395)
έως : ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΑΚ:2982)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΑΚ:2983)
έως : ΤΖΑΒΕΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΑΚ:3540)
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μαλεσίνας
(7η αίθουσα)
ΜΑΛΕΣΙΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαλεσίνης από : ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:3541)
έως : ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΑΑΚ:4131)
∆ηµοτικό Σχολείο Προσκυνά
ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Προσκυνά από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:146)
∆ηµοτικό Σχολείο Μαρτίνου
(1η αίθουσα)
35005, ΜΑΡΤΙΝΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαρτίνου από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ∆ΟΥΦΕΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:557)
∆ηµοτικό Σχολείο Μαρτίνου
(2η αίθουσα)
35005, ΜΑΡΤΙΝΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαρτίνου από : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:558)
έως : ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:1115)
Γυµνάσιο - Λύκειο Μαρτίνου
(1η αίθουσα)
35005, ΜΑΡΤΙΝΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαρτίνου από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΑΑΚ:1116)
έως : ΠΑΝΤΕΛΕΛΗ ΝΙΚΗ (ΑΑΚ:1686)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
29
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
237o
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Γυµνάσιο - Λύκειο Μαρτίνου
(2η αίθουσα)
35005, ΜΑΡΤΙΝΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαρτίνου από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1687)
έως : ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:2279)
238o
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΛΑΡΥΜΝΗΣ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας
(1η αίθουσα)
35012, ΛΑΡΥΜΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λαρύµνης από : ΑΒΡΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΛΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:459)
239o
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΛΑΡΥΜΝΗΣ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λάρυµνας
(2η αίθουσα)
35012, ΛΑΡΥΜΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λαρύµνης από : ΜΑΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΑΚ:460)
έως : ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1019)
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου
(1η αίθουσα)
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου
(2η αίθουσα)
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Γεωργίου από :ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΑΑΚ:509)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Γεωργίου από : ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:510)
έως : ΨΑΛΙ∆Α ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1048)
240o
241o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
242o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΒΙΤΩΛΗΣ
Βίτωλη
∆ηµοτικό Σχολείο
ΒΙΤΩΛΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βίτωλης από : ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:282)
243o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
∆ΙΚΑΣΤΡΟΥ
∆ίκαστρο
∆ηµοτικό Σχολείο
∆ΙΚΑΣΤΡΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος ∆ικάστρου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:232)
244o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΥΡΙΛΟΥ
Μαυρίλο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΑΥΡΙΛΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαυρίλου από : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΑΚΗ ΑΓΝΗ (ΑΑΚ:197)
245o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ
Μεγάλη Κάψη
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεγάλης Κάψης από : ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗ (ΑΑΚ:169)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
30
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
246o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΜΕΡΚΑ∆ΑΣ
Μερκάδα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΕΡΚΑ∆Α
247o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗΣ
Μεσαία Κάψη
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΨΗ
248o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Νεοχώριο Τυµφρηστού
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μερκάδας από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:340)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεσαίας Κάψης από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΑΑΚ:99)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νεοχωρίου Τυµφρηστού από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΑΚ:103)
249o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Παλαιόκαστρο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαιοκάστρου από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:197)
250o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
Περίβλεπτο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Περίβλεπτου από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:60)
251o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ
Πιτσιωτά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΙΤΣΙΩΤΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πιτσιωτών από : ΑΛΑΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΑΡΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΑΑΚ:130)
252o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Πτελέα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΤΕΛΕΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πτελέας από : ΑΛΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:341)
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μακρακώµης
(1η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρακώµης από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΑΚ:458) 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Μακρακώµης
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Μακρακώµης
(2η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρακώµης από : ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:459)
έως : ΛΥΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΑΑΚ:923)
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΤΕΛΕΑΣ
253o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
254o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
31
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
255o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
256o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
257o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΡΧΑΝΙ
258o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ
259o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
260o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
261o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
262o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
263o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
264o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
265o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Μακρακώµης
(1η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Μακρακώµης
(2η αίθουσα)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Αρχάνι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΡΧΑΝΙ
Ασβέστης
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΑΣΒΕΣΤΗΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσούς
(1η αίθουσα)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσούς
(2η αίθουσα)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
Γραµµένη
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρακώµης από : ΜΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ (ΑΑΚ:924)
έως : ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:1401)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μακρακώµης από : ΡΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1402)
έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΞΑΝΘΗ (ΑΑΚ:1979)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αρχανίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ (ΑΑΚ:512)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ασβέστη από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:132)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γιαννιτσούς από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:297)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γιαννιτσούς από : ΛΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:298)
έως : ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:604)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γραµµένης από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΥΣΙΑ∆Α ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:470)
ΚΑΣΤΡΙ
Καστρί
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΣΤΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καστρίου από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΑΚ:581)
ΛΙΤΟΣΕΛΟ
Λιτόσελο
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΛΙΤΟΣΕΛΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λιτοσέλου από : ΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ (ΑΑΚ:172)
Μάκρη
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου
ΜΑΚΡΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μάκρης από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:390)
Παλαιά Γιαννιτσού
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαιάς Γιαννιτσούς από : ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΑΚ:352)
ΜΑΚΡΗ
ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
32
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
266o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΠΑΠΠΑ
267o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ
268o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ
269o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΡΙΛΟΦΟ
270o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΣΟΥΚΚΑ
271o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΣΟΥΚΚΑ
272o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
273o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
274o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
275o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
276o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πάππα
Κοινοτικό Κατάστηµα
ΠΑΠΠΑ
Πλατύστοµο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ
Ροβολιάρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ
Τρίλοφο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΤΡΙΛΟΦΟ
∆ηµοτικό Σχολείο Τσούκκας
(1η αίθουσα)
ΤΣΟΥΚΚΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Τσούκκας
(2η αίθουσα)
ΤΣΟΥΚΚΑ
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σπερχειάδας
(1η αίθουσα)
35003, ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σπερχειάδας
(2η αίθουσα)
35003, ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σπερχειάδας
(3η αίθουσα)
35003, ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
1ο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σπερχειάδας
(4η αίθουσα)
35003, ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α
Άγιος Σώστης
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πάππας από : ΑΚΡΙ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:198)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πλατυστόµου από : ΑΛΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΑΑΚ:451)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ροβολιαρίου από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΛΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:336)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τριλόφου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:248)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τσούκκας από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:350)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τσούκκας από : ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:351)
έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:762
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σπερχειάδας από : ΑΓΓΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:579), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Σπερχειάδας
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σπερχειάδας από : ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΑΚ:580)
έως : ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:1139)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σπερχειάδας από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1140)
έως : ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΑΚ:1702)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σπερχειάδας από : ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1703)
έως : ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΑΚ:2292)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Σώστη από : ΑΓΓΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΑΚ:485)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
33
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
277o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα
Ανατολής
ΑΝΑΤΟΛΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ανατολής από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:83)
278o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΩΝ
279o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ
280o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
281o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΚΑΜΠΙΩΝ
282o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ
283o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΚΛΩΝΙΟΥ
Αργύρια
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΡΓΥΡΙΑ
Γαρδίκι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΓΑΡ∆ΙΚΙ
Καλλιθέα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Καµπιά
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΚΑΜΠΙΑ
Κανάλια
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΝΑΛΙΑ
Κλωνί
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΛΩΝΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αργυρίων από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:242)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γαρδικίου από : ΑΒΛΑΜΗ ΑΣΗΜΩ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:399)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καλλιθέας από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΜΟ∆ΟΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:363)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καµπιών από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:206)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καναλίων από : ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:242)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κλωνίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΑΚ:345)
284o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ
Κολοκυθιά
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κολοκυθιάς από : ΒΑΘΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΑΚ:195)
285o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
Κυριακοχώρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κυριακοχωρίου από : ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:391)
286o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκάδας
35003, ΛΕΥΚΑ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λευκάδας από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΑΑΚ:536)
287o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Μάρµαρα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΑΡΜΑΡΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μαρµάρων από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ (ΑΑΚ:296)
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
34
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
288o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
Μεσοποταµία
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μεσοποταµίας από : ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΙΑ (ΑΑΚ:522)
289o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
290o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ
291o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Νικολίτσι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ
Παλαιοβράχα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ
Παλαιοχώρι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νικολιτσίου από : ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΡΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:72)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαιοβράχας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:534)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαιοχωρίου από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΙΟΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΑΚ:175)
292o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
Περιβόλι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Περιβολίου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:155)
293o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΥ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πιτσίου από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΑΚ:148)
294o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
295o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ
296o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΟΣ
ΦΤΕΡΗΣ
297o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
298o
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Πίτσι
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΠΙΤΣΙ
Πλάτανος
Μισθωµένο Κτίριο Ιδιοκτησίας Γεωργίου
Νταρλαδήµα
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Πουγκάκια
∆ηµοτικό Σχολείο
ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ
Φτέρη
∆ηµοτικό Σχολείο
35003, ΦΤΕΡΗ
∆ηµοτικό Σχολείο Τυµφρηστού
(1η αίθουσα)
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Τυµφρηστού
(2η αίθουσα)
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πλατάνου από : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:101)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πουγκακίων από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:314)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Φτέρης από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΛΙΑΦΤΗ ΣΟΦΙΑ (ΑΑΚ:598)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τυµφρηστού από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΜΠΟΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:289)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Τυµφρηστού από : ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:290)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:632)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
35
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
299o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
300o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
301o
302o
303o
304o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου
(1η αίθουσα)
35006, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Κωνσταντίνου από : ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:559), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Αγίου Κων/νου
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου
(2η αίθουσα)
35006, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς : α) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Κωνσταντίνου από : ΚΑΛΠΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΑΑΚ:560)
έως : ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1121) και β) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Λιµενικού Σταθµού Αγίου Κων/νου
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου
(3η αίθουσα)
35006, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Κωνσταντίνου από : ΜΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1122)
έως : ΣΑΚΚΑ ΛΟΥΛΟΥ∆Α (ΑΑΚ:1672)
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου
(4η αίθουσα)
35006, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΓΓΟΥ
Λογγός
∆ηµοτικό Σχολείο
ΛΟΓΓΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΗΣ
Άγναντη
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΝΑΝΤΗ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Άγναντης από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΑΑΚ:417)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Κωνσταντίνου από : ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΑΑΚ:1673)
έως : ΨΙΜΟΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2227)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Κωνσταντίνου (Συνοικισµός Λογγού) από : Α∆ΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:317)
305o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
∆ηµοτικό Σχολείο Καµένων Βούρλων
(1η αίθουσα)
35008, ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καµένων Βούρλων από : ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΛΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΑΚ:601)
306o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
∆ηµοτικό Σχολείο Καµένων Βούρλων
(2η αίθουσα)
35008, ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καµένων Βούρλων από : ΚΑΝΑΒΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:602)
έως : ΜΗΤΣΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (ΑΑΚ:1202)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
36
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
307o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
∆ηµοτικό Σχολείο Καµένων Βούρλων
(3η αίθουσα)
35008, ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καµένων Βούρλων από : ΜΙΓΚΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΑΚ:1203)
έως : ΣΟΥΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΑΚ:1814)
308o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
∆ηµοτικό Σχολείο Καµένων Βούρλων
(4η αίθουσα)
35008, ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καµένων Βούρλων από : ΣΠΑΘΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΑΚ:1815)
έως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΑΑΚ:2424)
309o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΥΑΣ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Καρυά
Αίθουσα κτιρίου Συλλόγου "Αγία
Τριάδα"
ΚΑΡΥΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καµένων Βούρλων (Συνοικισµός Καρυάς) από : Α∆ΑΜ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:39)
310o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Καινούργιου
(1η αίθουσα)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καινούργιου από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:597)
311o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Καινούργιου
(2η αίθουσα)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καινούργιου από : ΛΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:598)
έως : ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΑΚ:1103)
312o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Ρεγκινίου
(1η αίθουσα)
ΡΕΓΚΙΝΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ρεγκινίου από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:418)
313o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Ρεγκινίου
(2η αίθουσα)
ΡΕΓΚΙΝΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ρεγκινίου από : ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΑΚ:419)
έως : ΨΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΑΚ:880)
314o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Μώλου
(1η αίθουσα)
Θερµοπυλών 30, 35009, ΜΩΛΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μώλου από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΖΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:553), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Μώλου
315o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Ηµερήσιο Γυµνάσιο Μώλου
(2η αίθουσα)
Θερµοπυλών 30, 35009, ΜΩΛΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μώλου από : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΑΚ:554)
έως : ΛΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΑΚ:1094)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
37
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
316o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Μώλου
(1η αίθουσα)
Θερµοπυλών 30, 35009, ΜΩΛΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μώλου από : ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1095)
έως : ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΑΑΚ:1612)
317o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Μώλου
(2η αίθουσα)
Θερµοπυλών 30, 35009, ΜΩΛΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μώλου από : ΠΕΝΤΑΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1613)
έως : ΩΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:2135)
318o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ
Αγία Τριάδα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίας Τριάδας από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:337)
319o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Σεραφείµ
(1η αίθουσα)
ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Σεραφείµ από : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΩΤΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:378)
320o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Σεραφείµ
(2η αίθουσα)
ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Σεραφείµ από : ΛΑΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ (ΑΑΚ:379)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΑΚ:777)
321o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Άγιος Χαράλαµπος
Πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίου Χαραλάµπους από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ (ΑΑΚ:195)
322o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΑΝΑΒΡΑΣ
Ανάβρα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΝΑΒΡΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ανάβρας από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΝΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:187)
323o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟΥ
Καλλίδροµο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καλλιδρόµου από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΟΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΑΚ:208)
324o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΑΣ
Κόµνηνα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΟΜΝΗΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Κόµνηνας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:328)
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
38
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
325o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑΣ
Μενδενίτσα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μενδενίτσας από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:510)
326o
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ
Σκάρφεια
∆ηµοτικό Σχολείο
ΣΚΑΡΦΕΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σκάρφειας από : ΑΓΓΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΑΚ:541)
ΡΑΧΩΝ
Ράχες
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΡΑΧΕΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ραχών από : ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΛΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:522), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους της Μονάδας Καυσίµων Ραχών (ΚΑ 17080)
327o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
328o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΡΑΧΩΝ
329o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΑΧΙΝΟΥ
330o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΑΧΙΝΟΥ
331o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
332o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ράχες
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΡΑΧΕΣ
Αχινός
∆ηµοτικό Σχολείο
(1η αίθουσα)
ΑΧΙΝΟΣ
Αχινός
∆ηµοτικό Σχολείο
(2η αίθουσα)
ΑΧΙΝΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αχινού από : ΑΓΓΕΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΜΑΤΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΑΚ:312)
ΑΧΛΑ∆ΙΟΥ
Αχλάδι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΧΛΑ∆Ι
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αχλαδίου από : ΑΓΛΑΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΑΚ:348)
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
Καραβόµυλος
∆ηµοτικό Σχολείο
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Καραβοµύλου από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΑΑΚ:576), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του ΚΑΑΥ Καραβόµυλου (ΚΑ 3213) & του 882 Τάγµατος
Εφοδιασµού Μεταφορών (ΚΑ 3211)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ραχών από : ΜΑΓΓΙΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΑΚ:523)
έως : ΨΥΧΑΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1117)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αχινού από : ΜΗΤΑΡΑ ∆ΟΜΝΑ (ΑΑΚ:313)
έως : ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:724)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
39
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
333o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
Παλαιοκερασιά
∆ηµοτικό Σχολείο
35300, ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Παλαιοκερασιάς από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΑΚ:432)
334o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΣΠΑΡΤΙΑΣ
Σπαρτιά
Αίθουσα Αγροτικού Ιατρείου
ΣΠΑΡΤΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σπαρτιάς από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:310)
335o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
ΣΠΑΡΤΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ
Νέα Σπαρτιά
∆ηµοτικό Σχολείο
ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΙΑ
336o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γενικό Λύκειο Πελασγίας
(1η αίθουσα)
35013, ΠΕΛΑΣΓΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Σπαρτιάς (Συνοικισµός Νέας Σπαρτιάς) από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΑ
(ΑΑΚ:1)
έως : ΨΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΑΚ:368)
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πελασγίας από : ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:501)
337o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γενικό Λύκειο Πελασγίας
(2η αίθουσα)
35013, ΠΕΛΑΣΓΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πελασγίας από : ΚΑΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΑΚ:502)
έως : ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΑΚ:1054)
338o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γενικό Λύκειο Πελασγίας
(3η αίθουσα)
35013, ΠΕΛΑΣΓΙΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Πελασγίας από : ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:1055)
έως : ΧΡΥΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1598)
339o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ
∆ηµοτικό Σχολείο Βαθύκοιλου
35013, ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Βαθύκοιλου από : ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΑΑΚ:249)
340o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΓΛΥΦΑΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Γλύφας
(1η αίθουσα)
35013, ΓΛΥΦΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γλύφας από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ (ΑΑΚ:296)
341o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΓΛΥΦΑΣ
∆ηµοτικό Σχολείο Γλύφας
(2η αίθουσα)
35013, ΓΛΥΦΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Γλύφας από : ΜΑΓΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΑΑΚ:297)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ (ΑΑΚ:683)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
40
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
342o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΜΥΛΩΝ
∆ηµοτικό Σχολείο Μύλων
35013, ΜΥΛΟΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Μύλων από : ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:485)
343o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Γενικό Λύκειο Στυλίδας
(1η αίθουσα)
35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:1)
έως : ΓΩΓΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ (ΑΑΚ:592)
344o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Γενικό Λύκειο Στυλίδας
(2η αίθουσα)
35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ∆Α∆ΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΑΑΚ:593)
έως : ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:1156), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Λιµεναρχείου Στυλίδας
345o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Γενικό Λύκειο Στυλίδας
(3η αίθουσα)
35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΚΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:1157)
έως : ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1673), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους του Αστυνοµικού Τµήµατος Στυλίδας
346o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Γενικό Λύκειο Στυλίδας
(4η αίθουσα)
35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΚΟΜΙΤΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ (ΑΑΚ:1674)
έως : ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΑΚ:2201)
347o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Γενικό Λύκειο Στυλίδας
(5η αίθουσα)
35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΛΕΙΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΑΚ:2202)
έως : ΜΠΑΚΟΥΜΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΑΑΚ:2718)
348o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Στυλίδας
(1η αίθουσα)
Μακεδονίας 12, 35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΜΠΑΛΑΚΑΤΟΥΝΗ ΑΓΑΠΟΥΛΑ (ΑΑΚ:2719)
έως : ΠΑΛΤΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΑΑΚ:3276)
349o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Στυλίδας
(2η αίθουσα)
Μακεδονίας 12, 35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΠΑΜΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΑΚ:3277)
έως : ΡΩΣΣΙ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΑΚ:3852)
350o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Στυλίδας
(3η αίθουσα)
Μακεδονίας 12, 35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΣΑΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑΚ:3853)
έως : ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΑΚ:4427)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
41
Α/Α Ε. Τ.
∆ΗΜΟΣ / ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
351o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Στυλίδας
(4η αίθουσα)
Μακεδονίας 12, 35300, ΣΤΥΛΙ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Στυλίδας από : ΤΣΑΛΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΑΚ:4428)
έως : ΨΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΑΚ:5003)
352o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Αγία Μαρίνα
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αγίας Μαρίνας από : Α∆ΑΜ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:329)
353o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΑΝΥ∆ΡΟΥ
Άνυδρο
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΝΥ∆ΡΟ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Ανύδρου από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΑΚ:252)
354o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΑΥΛΑΚΙΟΥ
Αυλάκι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΑΥΛΑΚΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς : 1) στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Αυλακίου από : ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΑΚ:491), 2) στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους της 695 Αποθήκης Βάσεως Πυροµαχικών (ΚΑ 3210)
355o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
Λογγίτσι
∆ηµοτικό Σχολείο
ΛΟΓΓΙΤΣΙ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Λογγιτσίου από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΨΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΑΚ:177)
356o
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ
Νεράιδα
∆ηµοτικό Κατάστηµα
ΝΕΡΑΪ∆Α
Οι γραµµένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού
διαµερίσµατος Νεράιδας από : ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΑΚ:1)
έως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΑΚ:261)
357o
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
∆ΟΜΟΚΟΥ
Κατάστηµα Κράτησης ∆οµοκού
35010, ∆ΟΜΟΚΟΣ
Οι γραµµένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κρατουµένων
Γενικού Καταστήµατος Κράτησης ∆οµοκού
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
42
Σε περίπτωση που θα διατεθεί φρουρά σε εκλογικό τµήµα, το προσωπικό αυτής, θα ψηφίσει στο εκλογικό τµήµα που θα φρουρεί (άρθρο 54 Π.
∆. 26/2012).
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
∆/νση Εκλογών
Ευαγγελιστρίας 2 - Αθήνα 10183 (σε τρία αντίτυπα και ένα CD)
2.
3.
Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Πρόεδρο και Εισαγγελέα Εφετών Λαµίας.
4.
5.
Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας.
Ειρηνοδίκες Λαµίας, Μακρακώµης, Στυλίδας
6.
κ.κ. ∆ηµάρχους Νοµού – Έδρες τους (σε απόσπασµα)
7.
∆/ντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.
8.
Γενική Αστυνοµική ∆/νση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
9.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Φθιώτιδας (µε την παράκληση να µεριµνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στα Α.Τ. Λαµίας , Σπερχειάδας, Αµφίκλειας,
Μώλου , Στυλίδας , Αταλάντης, Μακρακώµης, Υπάτης και ∆οµοκού)
10. Τµήµα Ασφάλειας Λαµίας
11. Τµήµα Τροχαίας Λαµίας
12. Α΄ Τµήµα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Φθιώτιδας
13. Β΄ Τµήµα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Φθιώτιδας
14. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαµίας (µε την παράκληση να µεριµνήσει για την κοινοποίηση της παρούσας στο Π.Κ. Αγίου Κων/νου και Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαµίας)
15. Λιµεναρχείο Στυλίδας
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
43
16. Υπολιµεναρχείο Σκάλας Αταλάντης
17. Γενικό Κατάστηµα Κράτησης ∆οµοκού
18. Τµήµα Μεταγωγών ∆ικαστηρίων Λαµίας
19. Ο.Τ.Ε. Λαµίας
20. ∆.Ε.Η. Λαµίας
21. ΜΕΡ.ΥΠ. (µε την παράκληση να µεριµνήσει για την κοινοποίηση της παρούσας στις µονάδες εποπτείας της για τις οποίες έχουν κυρωθεί ειδικοί εκλογικοί
κατάλογοι από το Πρωτοδικείο Λαµίας ήτοι : ΣΥ Στερεάς Ελλάδας, 63ΜΕ, 882 ΤΕΜ/ΛΚ, 695 Αποθήκη Βάσεως Πυροµαχικών, 486 Τάγµα ∆ιαβιβάσεων,
Φρουραρχείο Λαµίας, Μονάδα Καυσίµων Ραχών, 962 Λόχο Στρατονοµίας, ΚΑΑΥ Καραβοµύλου, Λόχο Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ)
22. Κ.Ε.Υ.Π.
23.Επίγειο Σταθµό ∆ορυφορικών Επικοινωνιών Αταλάντης
24. Λιµενικό Σταθµό Αγίου Κων/νου
25. Προέδρους Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογικών Τµηµάτων Νοµού ( σε απόσπασµα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Σ.Ε.
Προϊσταµένους Γενικών ∆/νσεων Π.Σ.Ε.
Γραφείο Εκλογών Π.Ε. Φθιώτιδας (σε δέκα αντίγραφα)
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
44