close

Enter

Log in using OpenID

30%

embedDownload
www.unimac.gr
Είμαστε
δίπλα σας!
παρέχοντας:
• EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή
• Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε • Διανομή
πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα • Σιγουριά και εγγύηση από την
άρτια οργάνωση και εξειδίκευση της UNIMAC A.E.
Ïé εκπτώσεις ðñïóöïñÜò éó÷ýïõí έως 15/05/2013 και ìÝ÷ñé åîáíôëÞóåùò
ôùí áðïèåìÜôùí. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Τα αγαπημένα της άνοιξης!
Φυλλάδιο
Προσφορών
Άνοιξη 2013
Τριβεία
τοίχου
(σελ. 18)
10)
(σελ.
ς
ε
ί
λ
5,70€
Αντ
3
ό
π
α
Θαμνοκοπτικά
(σελ. 2)
από
από
245,00
107,25
από
60,90
από
98,00
Σκαπτικά
(σελ. 7)
Πλυστικά
(σελ. 12)
από
135,00
Γεννήτριες
(σελ. 13)
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT
25,4cc
1HP
32,6cc
1,2HP
165 € -35%
180 € -35%
107,25 €
117,00 €
Êùäéêüò: 49858
Ôýðïò: ΚBC 260B
KYBIΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΒΑΡΟΣ
Êùäéêüò: 49859
Ôýðïò: ΚBC 330B
25,4 cm3
1 HP/ 0,75 Kw
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ
0,72 lt
6,2 Kg
KYBIΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΒΑΡΟΣ
Περιλαμβάνει:
• Çìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò
ìå ðëÜôïò êïðÞò 40 cm
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò i 255 x 1,4 mm
• Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò 4 óçìåßùí
• ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôÞñçóçò
Ισχυρό
42,7cc
1,7HP
Περιλαμβάνει:
• Çìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò
ìå ðëÜôïò êïðÞò 40 cm
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò i 255 x 1,4 mm
• Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò 4 óçìåßùí
• ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôÞñçóçò
Ισχυρό
51,7cc
2HP
215 € -35%
245 € -35%
139, €
75
159,25 €
Êùäéêüò: 49860
Ôýðïò: ΚBC 430B
KYBIΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΒΑΡΟΣ
42,7 cm3
1,7 HP/ 1,25 Kw
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ
1,2 lt
8 Kg
Περιλαμβάνει:
• Çìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò
ìå ðëÜôïò êïðÞò 40 cm
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò i 255 x 1,4 mm
• Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò 4 óçìåßùí
• ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôÞñçóçò
2
32,6 cm3
1,2 HP/ 0,9 Kw
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ
0,75 lt
7 Kg
Êùäéêüò: 49861
Ôýðïò: ΚBC 520B
KYBIΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΒΑΡΟΣ
51,7 cm3
2 HP/ 1,46 Kw
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ
1,2 lt
8,2 Kg
Περιλαμβάνει:
• Çìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò
ìå ðëÜôïò êïðÞò 40 cm
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò i 255 x 1,4 mm
• Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò 4 óçìåßùí
• ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôÞñçóçò
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ RYOBI
365 € -40%
345 € -40%
219,00 €
207,00 €
ρό
Iσχυ cc
40
Easy-Fit TM
ολη
Εύκ νηση
ί
κ
κ
ε
ίζα
με μ
Reel-Easy
TM
Pro Cut II
TM
Êùäéêüò: 65412
Ôýðïò: RBC-30 SBT
Êùäéêüò: 65413
Ôýðïò: RBC-40 SB
ÊΥΒΙΣΜΟΣ
ÉΣΧΥΣ
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ÌΕΣΙΝΕΖΑ/ΔΙΣΚΟΣ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ
ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ
ÂΑΡΟΣ
ÊΥΒΙΣΜΟΣ
40 cm³
ÉΣΧΥΣ
1,7 HP
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ÌΕΣΙΝΕΖΑ/ΔΙΣΚΟΣ 420 mm / 255 mm
ΜΕΣΙΝΕΖΑ
i 2,7 mm
ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ
1,2 lt.
ÂΑΡΟΣ
7,7 Kg
30 cm³
1 HP
460 mm / 200 mm
i 2,4 mm / i 2,7 mm
0,40 lt.
7,4 Kg
Περιλαμβάνει: • 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá
áíÜñôçóçò • Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò • 10 ìåóéíÝæåò
γéá êåöáëÞ Pro Cut II™ • 6 ì. ìåóéíÝæá ãéá êåöáëÞ
Reel-Easy™ • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • Ìðáôáñßá
12 Volt • ÖïñôéóôÞ ìðáôáñßáò • ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá
Περιλαμβάνει: • KåöáëÞ ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá
áíÜñôçóçò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ KRAFT
1,2HP
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
440 € -30%
308,00 €
Êùäéêüò: 69267
Ôýðïò: KPS 26-3
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ÌÞêïò ëåðßäáò: 56 cm
Iêáíüôçôá êïðÞò: 8 mm
Ðïëõìç÷Üíçìá äéáéñïýìåíïõ ôýðïõ KRAFT με:
• ÇëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç
• Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό
ÌÞêïò ËÜìáò: 26 cm
Áëõóßäá: 3/8’’x1,1 mm
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Συνοδεύεται με τρία εξαρτήματα: 1) θαμνοκοπτικό 2) κονταροαλυσοπρίονο
με αυτόματη λίπανση αλυσίδας και αλυσίδα OREGON 3) ψαλίδι μπορντούρας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ACTIVE
Made in Italy
by Active
2HP
470 € -40%
282,00 €
Êùäéêüò: 40918
Ôýðïò: VIPER 3.4
Συνοδεύεται με εξάρτημα θαμνοκοπτικού. Δέχεται (προαιρετικά) εξαρτήματα
μπορντουροψάλιδο και κονταροαλυσοπρίονο
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
3
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
KRAFT
KRAFT 1000 W
300 W
245 € -30%
120 € -30%
171,50 €
84, €
00
32 € -35%
RYOBI 1000 W
Δυνατό μοτέρ 1000 Watt
Δυνατό μοτέρ 1000 Watt
20, €
80
Êùäéêüò: 69201
Ôýðïò: KGT 2530
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 mmm
ÌΕΣΙΝΕΖΑ
i 1,2 / 1,4 mm
ÂΑΡΟΣ
2 Kg
RYOBI
Äéáéñïýìåíïò
άîïíáò
για εύκολη
μεταφορά
300 W
Êùäéêüò: 69208
Ôýðïò: ΚEB 1001
49 € -40%
ÉΣΧΥΣ
1000 Watt
ÐΛΑΤ. ΚΟΠΗΣ
ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 380 mm
ÌΕ ΔΙΣΚΟ
230 mm
ÂΑΡΟΣ
5 Kg
29, €
40
Με αναδιπλούμενο
άξονα
Äéáéñïýìåíïò
άîïíáò
Êùäéêüò: 65404
Ôýðïò: RLT-3025 F
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ÌΕΣΙΝΕΖΑ
ÂΑΡΟΣ
ÐåñéëáìâÜíει:
• Κεφαλή μεσινέζας
• Ôρίöôεñï äßóêï i 230 mm
250 mm
Êùäéêüò: 65407
Ôýðïò: RBC-1000EX
ÉΣΧΥΣ
1000 Watt
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ME ΜΕΣ./ΔΙΣΚΟ 380/200 mm
ÄΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ i 200 x 25,4 mm
ÌΕΣΙΝΕΖΑ
i 2,0 mm
ÂΑΡΟΣ
4,8 Kg
i1,2 mm
1,9 Kg
ÐåñéëáìâÜíει: • Κεφαλή μεσινέζας
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò
ΚΕΦΑΛΕΣ KRAFT
5,80 € -30%
4,06 €
Êùäéêüò: 69382
Êùäéêüò: 69383
Êùäéêüò: 69381
UNIVERSAL FIX LINE
4 EΞΟΔΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
UNIVERSAL FIX LINE
4 EΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κατάλληλο για όλα τα
θαμνοκοπτικά
Κατάλληλο για όλα τα
θαμνοκοπτικά
9,50 € -30%
6,65 €
Êùäéêüò: 69384
4
(για γρήγορη & εύκολη
επανατροφοδότηση
με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα)
11,60 € -30%
8,12 €
UNIVERSAL SPEED FEED
AYTOMATH
UNIVERSAL SPEED
FEED
AYTOMATH
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
7,90 € -30%
5,53 €
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
με μεταλλικό δίσκο για
καλύτερη προστασία από
τα χτυπήματα και
μεγαλύτερη αντοχή
ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ KRAFT
-30%
ECO
v Για ελαφριά
χρήση.
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
69350
69351
69352
1,30
1,65
2,00
15
15
15
PRO
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
TIMH
v Επαγγελματική
σειρά.
v 3πλάσια απόδοση
κοπής σε σχέση με
την σειρά ECO.
69357
69359
69360
69362
69363
69364
69365
69366
69367
2,40
3,00
2,40
3,00
3,50
4,00
3,00
3,50
4,00
15
15
87 (450gr)
56 (450gr)
41 (450gr)
32 (450gr)
168 (1,35kg)
124 (1,35kg)
95 (1,35kg)
2,00 € 1,40 €
2,90 € 2,03 €
9,50 € 6,65 €
9,50 € 6,65 €
9,50 € 6,65 €
9,50 € 6,65 €
29,40 € 20,58 €
29,40 € 20,58 €
29,40 € 20,58 €
PRO SILENT
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
TIMH
69372
69374
69375
69377
69378
69379
69369
69370
69371
2,40
3,00
2,40
3,00
3,50
4.00
3,00
3,50
4,00
15
15
87 (450gr)
56 (450gr)
41 (450gr)
32 (450gr)
168 (1,35kg)
124 (1,35kg)
95 (1,35kg)
2,20 € 1,54 €
3,20 € 2,24 €
10,50 € 7,35 €
10,50 € 7,35 €
10,50 € 7,35 €
10,50 € 7,35 €
30,00 € 21,00 €
30,00 € 21,00 €
30,00 € 21,00 €
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
69343
69344
69345
69346
69347
69348
69349
3,00
3,00
3,50
4,00
3,00
3,50
4,00
15
56 450gr
41 (450gr)
32 (450gr)
168 (450gr)
124 (450gr)
95 (1,35kg)
ÊÙÄΙΚΟΣ
i(mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
69335
69336
69337
69338
69339
69340
69341
3,00
3,00
3,50
4,00
3,00
3,50
4,00
15
51 (450gr)
38 (450gr)
29 (450gr)
153 (1,35kg)
112 (1,35kg)
87 (1,35kg)
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
69325
69326
69327
69328
69329
69330
69331
69333
69334
3,00
3,00
3,50
4,00
3,00
3,50
4,00
3,50
4,00
15
47 (450gr)
35 (450gr)
27 (450gr)
142 (1,35kg)
105 (1,35kg)
81 (1,35kg)
20 x 0,42 m
15 x 0,42 m
v Ελικοειδής (στριφτή).
v Χαμηλού θορύβου.
v Για επαγγελματική
χρήση.
D-TWIST
v Τετράγωνη
ελικοειδής.
v Με ενισχυμένο
πυρήνα.
v Χαμηλού θορύβου.
v Για επαγγελματική
χρήση και μεγάλη
απόδοση κοπής.
ALU
v Τετράγωνη
αλουμινίου.
v Ενισχυμένη με
αλουμίνιο για
ακόμη μεγαλύτερη
απόδοση και διάρκεια ζωής.
D-CUT
v Τετράγωνη με
ενισχυμένο πυρήνα.
v Υψηλής ποιότητας
πρώτες ύλες.
v Ανθεκτική, μεγάλης
αντοχής για υψηλές
αποδόσεις.
Σε τεμάχια των 42 cm.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
TIMH
0,85 € 0,59 €
1,15 € 0,80 €
1,50 € 1,05 €
TIMH
3,25 € 2,27 €
11,20 € 7,84 €
11,20 € 7,84 €
11,20 € 7,84 €
33,20 € 23,24 €
33,20 € 23,24 €
33,20 € 23,24 €
TIMH
3,45 €
11,10 €
11,10 €
11,10 €
31,50 €
31,50 €
31,50 €
2,41 €
7,77 €
7,77 €
7,77 €
22,05 €
22,05 €
22,05 €
TIMH
3,90 €
11,60 €
11,60 €
11,60 €
33,20 €
33,20 €
33,20 €
3,00 €
3,00 €
2,73 €
8,12 €
8,12 €
8,12 €
23,24 €
23,24 €
23,24 €
2,10 €
2,10 €
5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ
84 € -30%
89 € -30%
58, €
80
62,30 €
Êùäéêüò: 69210
Ôýðïò: ΚLM 3010
Êùäéêüò: 49761
Ôýðïò: BT 30E
• Ισχύς: 900 Watt
• Πλάτος κοπής: 30cm
• 3 ρυθμίσεις ύψους κοπής
• Χωρητικότητα
κάδου 30 lt.
• Ισχύς: 1000 Watt
• Πλάτος κοπής: 30cm
• 3 ρυθμίσεις ύψους
κοπής
• Χωρητικότητα
κάδου 33 lt.
152 € -30%
119 € -30%
106,40 €
83, €
30
Êùäéêüò: 49847
Ôýðïò: ΚLM 4216
Êùäéêüò: 49762
Ôýðïò: BT 36E
• Ισχύς: 1600 Watt
• Πλάτος κοπής: 42cm
• Κεντρικός μοχλός
ρύθμισης ύψους κοπής
• 6 ρυθμίσεις
ύψους κοπής
• Χωρητικότητα κάδου 40 lt
• Ισχύς: 1200 Watt
• Πλάτος κοπής: 36cm
• 3 ρυθμίσεις ύψους
κοπής
• Χωρητικότητα
κάδου 40 lt.
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ
280 € -30%
315 € -30%
196,00 €
6
220,50 €
Êùäéêüò: 49775
Ôýðïò: SG 46 R-3,5HP
Êùäéêüò: 49776
Ôýðïò: SG 48 R-4,5HP
• Σασί από ατσάλι
• Ισχύς: 3,5 HP
• Πλάτος κοπής: 44cm
• 5 ρυθμίσεις ύψους κοπής
• Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
• Σασί από ατσάλι
• Ισχύς: 4,5 HP
• Πλάτος κοπής: 47cm
• 5 ρυθμίσεις ύψους κοπής
• Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
336 € -30%
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
235,20 €
Êùäéêüò: 69222
Ôýðïò: KLM 5050 P
• Σασί από ατσάλι
• Ισχύς: 5,0 HP
• Πλάτος κοπής: 50cm
• 5 ρυθμίσεις ύψους
κοπής με ηλεκτρικό μαχαίρι
• Χωρητικότητα κάδου 60 lt.
ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
BENZINΟΚΙΝΗΤΑ
140 € -30%
490 € -30%
98, €
00
343, €
00
Κωδικός: 49836
Τύπος: KT 311 EL
Κωδικός: 49849
Τύπος: KT 500Z
• Ισχύς 1050 Watt
• Πλάτος
εργασίας 30 cm
• 4-χρονος κινητήρας 5,5ΗΡ
• 1 ταχύτητα (εμπρός)
• Πλάτος εργασίας 55 cm
BENZINΟΚΙΝΗΤΟ
695 € -30%
486,50 €
Κωδικός: 49821
Τύπος: K 810 NG
με κιβώτιο ταχυτήτων
• Σκαπτικό με στιβαρό σασί
και κιβώτιο ταχυτήτων
• 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
• Πλάτος εργασίας 80 cm
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
• Αριθμός μαχαριών 3+3
• Πλαϊνοί δίσκοι
• 4-χρονος κινητήρας 196cc,
τύπος KRAFT6,5ΗΡ
570 € -30%
Διάθεση
από
29/3/2013
399,00 €
Κωδικός: 69255
Τύπος: KT 802Z
• Ισχυρός 4-χρονος κινητήρας 196cc,
τύπος KRAFT6,5ΗΡ
• 2 ταχύτητες (1 εμπρός & 1 όπισθεν)
• Μεγάλο εύρος εργασίας 55-82 cm
• Αριθμός μαχαριών 3+3
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
(πάνω-κάτω)
• Διαιρούμενη ταμπακιέρα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ
1.710 € -30%
1.197,00 €
Kωδικός: 49824
Τύπος: KD 1100G
• Kινητήρας 10ΗΡ
• 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
• Πλάτος εργασίας 80-100 cm
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης
με κορώνα-πηνίο
Συνοδεύεται με σετ μαχαιριών
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
7
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ RYOBI
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Êùäéêüò: 65417
Τύπος: RCS-2040
ÉΣΧΥΣ
ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
ÂΑΡΟΣ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
160 € -40%
96,00 €
2000 Watt
40 cm
5,1 Kg
• Éó÷õρό êáé áðïôåëåóìáôéêό ìïôÝñ.
• ÔÝíôùìá áëõóßäáò ÷ùñßò ÷ñÞóç
åñãáëåßùí. • ÕøçëÞ ôá÷ýôçôá áëõóßäáò ãéá
ãñÞãïñç êïðÞ.• Áõôüìáôï öñÝíï áëõóßäáò
ìåôÜ áðü “êëþôóçìá” ôïõ ðñéïíéïý.
• Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò.
ÉΣΧΥΣ
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
ÊΥΒΙΣΜΟΣ
ÂΑΡΟΣ
2 HP
35 cm
35 cm³
5,3 Kg
150,50 €
ÔÝíôùìá áëõóßäáò
÷ùñßò ÷ñÞóç åñãáëåßùí
KOΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑRTPLAST
ΤΡΙΒΕΛΑ
335 € -30%
234,50 €
65 € -30%
Êùäéêüò: 69260
Ôýðïò: KED 521
• ÔñéâÝëá ìå éó÷õñü êéíçôÞñá.
• Åõêïëßá óôç ÷ñÞóç êáèþò
÷ñåéÜæåôáé ìüíï Ýíáò ÷åéñéóôÞò.
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ÂΑΡΟΣ
52 cm
1,2 lt
8,6 Kg
3
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôéìÞ ôçò ôñéâÝëáò äåí ðåñéëáìâÜíåôáé áñßäá.
Διάθεση
από
29/3/2013
45,50 €
Êùäéêüò: 610180
Ôýðïò: BC380
Koμποστοποιητής
από πολυπροπυλαίνιο
χωρητικότητας.: 380 L.
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
800x800x820
Διαστάσεις συσκευασίας:
800x130x679
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡAΣ KRAFT
165 € -35%
107,25 €
Êùäéêüò: 23458
Ôýðïò: Κ 6,5 P Plus
(Άξονας με σπείρωμα)
8
215 € -30%
Êùäéêüò: 65440
Τύπος: RCS-3535B
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)
196
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.)
6,5
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt)
3,6
ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
10W-40
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt)
0,5
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ
ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg)
16
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)
430x380x390
ΑΞΟΝΑΣ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4’’-16 UNF
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΝΑΙ
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KRAFT
68 € -35%
BENZINOKINHTO ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KRAFT
185 € -35%
44, €
20
120,25 €
Με περιστρεφόμενη
χειρολαβή
Êùäéêüò: 69232
Ôýðïò: ΚΗΤ 6168
Çëåêôñéêü øáëßäé ìðïñíôïýñáò
ó÷åäéáóìÝíï ìå ôÝôïéï ôñüðï Ýôóé
þóôå íá ðñïóöÝñåé áóöÜëåéá êáé
ÉΣΧΥΣ
680 Watt åõêïëßá êáôÜ ôç ÷ñÞóç. ÅñãïíïìéêÞ
ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
61 cm περιστρεφόμενη ÷åéñïëáâÞ, ãéá ÷ñÞóç
ÁΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 24 mm ôïõ øáëéäéïý êáé ìå ôá äýï ÷Ýñéá.
ÂΑΡΟΣ
4,2 Kg ÖñÝíï ëÜìáò 0,5 sec.
Êùäéêüò: 49863
Ôýðïò: ΚΗΤ 2560D
ÊΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ
ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΡΟΣ
24,5 cm³
1,2 HP
60 cm
0,33 lt
28 mm
5,5 Kg
Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöÞò
ôçò ÷åéñïëáâÞò +/-90ï
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ RYOBI
Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò
ðáñï÷Þò ñåýìáôïò
180 € -30%
126,00 €
Êùäéêüò: 65443
Ôýðïò: RPT 4045
ÓðáóôÞ
êåöáëÞ 135ï
ÉΣΧΥΣ
400 Watt
ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ
45 cm
ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
18 mm
ÏΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
195 - 230 cm
ÂΑΡΟΣ
4,1 Kg
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
Φτερωτή με μεταλλικές λεπίδες που
θρυμματίζουν φύλλα και κλαδιά επιτυγχάνοντας: • υψηλότερες αποδόσεις • μεγαλύτερη διάρκεια • μικρή κατανάλωση
από τους άλλους θρυμματιστές
98 € -30%
68 € -40%
68,60 €
40, €
80
ëÞ
ò
êü
ðé
Ôç
175 € -30%
122,50 €
ò
íá
óù
ï
óê
å
ë
ðéê
êï
ó
ëå
Ôç
üò
ò
íá
ëÞ
ù
ó
Μεταβλητή ταχύτητα
6000-15000 R.P.M.
Êùäéêüò: 69235
Ôýðïò: KBL 1800
Êùäéêüò: 69236
Ôýðïò: KBL 2500
ÉÓ×ÕÓ
1800 Watt
ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ
12 m³/min
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ 270 Km/h
ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ 40 lt.
ÂÁÑÏÓ
5,3 Kg
ÉÓ×ÕÓ
2500 Watt
ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ
14 m³/min
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ140-270 Km/h
ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ 40 lt.
ÂÁÑÏÓ
5,2 Kg
Êùäéêüò: 65425
Ôýðïò: RBV-3000VP
ÉÓ×ÕÓ
1900 Watt
ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ (max)
14 m³/min
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ (max) 320 Km/h
ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ
45 lt.
ÂÁÑÏÓ
5,5 Kg
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
9
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
51 € -30%
35,70 €
118 € -30%
82,60 €
Êùäéêüò: 63505
Ôýðïò: KPF-50
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ.
Êùäéêüò: 63501
Ôýðïò: ΚSP-100L
0,5 HP
230V / 50Hz
2500 lt/h
38m (max.)
1’’
 Óþìá áíôëßáò áðü ÷õôïóßäçñï.  Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ.
 Ìax ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%.
 Áíïîåßäùôïò Üîïíáò.  Ìax èåñìïêñáóßá íåñïý +40ïC.
 Ìax äéÜì. óùìáôéäßùí íåñïý 1 mm.
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
5000 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
40m (max)
ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ.
1’’
 Óþìá áíôëßáò áðü ÷õôïóßäçñï.  Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ.
 Áíïîåßäùôïò Üîïíáò.  Ìax èåñìïêñáóßá íåñïý +40ïC.
 Ìax ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%.
 Ìax äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ
232 € -30%
110 € -30%
162,40 €
77,00 €
Êùäéêüò: 63507
Ôýðïò: ΚCF-100
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
5400 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
35m (max)
ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ.
1’’
 Óþìá áíôëßáò áðü ÷õôïóßäçñï.  Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ.
 Áíïîåßäùôïò Üîïíáò.  ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40˚C.
 ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%.
 ÌÝãéóôç äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm.
 Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò.
 Áíïîåßäùôåò öôåñùôÝò.
 Áíïîåßäùôïò Üîïíáò.
 ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá
íåñïý +40˚C.
 ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá
íåñïý óå Üììï 0,25%.
Êùäéêüò: 63519
Ôýðïò: KMC 200 I
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ΦΤΕΡΩΤΕΣ
2,0 HP
230V / 50Hz
40m (max)
1’’1/4x1’’1/4
4
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
165 € -30%
188 € -30%
115, €
50
131,60 €
Êùäéêüò: 43511
Ôýðïò: SGP 20/800X
Êùäéêüò: 63539
Ôýðïò: KSP-100L/24
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÄO×ÅÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
10
1,0 HP
230V / 50Hz
3600 lt/h
45m (max)
1’’
24 lt
4,5 bar
INOX
Με αντλία
και δοχείο
ΙNOX
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÄO×ÅÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
1,1 HP
230V / 50Hz
3200 lt/h
40m (max)
1’’
20 lt INOX
1,2 m
4 bar
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
76 € -30%
53,20 €
90 € -30%
63,00 €
Êùäéêüò: 43580
Ôýðïò: SP 750
Êùäéêüò: 43582
Ôýðïò: SP 550 X
INOX
ÉΣΧΥΣ
0,75 HP
ΠΑΡΟΧΗ
8500 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
7,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ
1”-1”1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)
ÉΣΧΥΣ
1 HP
ΠΑΡΟΧΗ
12000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
8,5 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ
1”-1”1/4 - 1”1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
76 € -30%
53,20 €
120 € -30%
84,00 €
INOX
Êùäéêüò: 43586
Ôýðïò: SPD 750
ÉΣΧΥΣ
1 HP
ΠΑΡΟΧΗ
12500 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
8 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ
1”-1”1/4 - 1”1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)
Êùäéêüò: 43590
Ôýðïς: SPD 1100 X
ÉΣΧΥΣ
1,5 HP
ΠΑΡΟΧΗ
15500 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
11 m(max.)
ΣΤΟΜΙΟ
1”-1”1/4 - 1”1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
130 € -30%
91, €
00
255 € -30%
Êùäéêüò:
43595
Ôýðïò:
SP 800Χ-3V
ÉΣΧΥΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.
ΣΤΟΜΙΟ
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
178, €
50
1,1 HP
5500 lt/h
30 m
8m
1”1/4
0,5 mm
ÉΣΧΥΣ
ΠΑΡΟΧΗ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΣΤΟΜΙΟ
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Êùäéêüò:
43594
Ôýðïò:
DWP 900
1,2 HP
3100 lt/h (max)
54 m (max)
15 m (max)
1”
2 mm (max)
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ
225 € -30%
157,50 €
Êùäéêüò: 43765
Ôýðïò: ΚP 20
ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.)
ÊÁÔÁÍ. ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h)
ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m)
ÐÁÑÏ×Ç max.(m3/h)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
5,5
3,6
# 395
2’’ x 2’’
23
30
26
11
ΠΛΥΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 220 Volt
87 € -30%
60,90 €
120 € -30%
84,00 €
Êùäéêüò: 40283
Τύπος: WAVE UP 125
Êùäéêüò: 40279
Τύπος: EXPRESS 15
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
1500 W
100 bar
330 lt/h
1800 W
125 bar
400 lt/h
Turbo
240 € -35%
498 € -30%
156, €
348,60 €
00
Êùäéêüò: 40266
Τύπος: STM 150
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
2100 W
150 bar
450 lt/h
Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα
Εύκολη
αλλαγή μπέκ
με ένα κλικ
Êùäéêüò: 40247
Τύπος: Eagle 28
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
2800 W
160 bar
510 lt/h
Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα
Turbo
Turbo
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ
80 € -30%
56,00 €
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
10,30 € -30%
7,21 €
Συνοδεύεται με:
 Σωλήνα σπιράλ με λαβή
 2 προεκτάσεις
 Εξάρτημα σχισμής
 Πέλμα υγρών
 Φίλτρο αφρού
Êùäéêüò: 44441
SPRAYER
Êùäéêüò: 45874
Τύπος: VAC 20 S
ÉÓ×ÕÓ (Watt) max.
ÔÁÓÇ (Volt/Hz)
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)
ΚΑΔΟΣ (lt)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
12
1200
230/50
1800
180
20
7,5
Για τον καθαρισμό σκληρής
βρομιάς από το σασί, την μηχανή, μεταλλικά και αλουμινένια μέρη. Διαλύστε 1 μέρος
απορρυπαντικού σε 10 έως 50
μέρη νερού, ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να
δράσει για 2-5 λεπτά. Ξεπλύντε με νερό με υψηλή
πίεση από το υδροπλυστικό μηχάνημα.
Συσκευασία 2lt
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
HΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
SE 1400
330 € -30%
240 € -40%
231,00 €
144,00 €
Êùäéêüò: 43761
• 1300 Watt max. ισχύς
• 1100 Watt ισχύς C.O.P.
(αποδιδόμενη ισχύς
συνεχούς λειτουργίας)
• Κινητήρας 3ΗΡ
• Έξοδος DC 12V/8,3A
• Βολτόμετρο
• 2 πρίζες 220V
• Θερμικό προστασίας
• Χωρητικότητα
καυσίμου: 5,5 lt.
KG 7.0 EW
KG 3.5
830 € -30%
581,00 €
Êùäéêüò: 63750
• 2700 Watt max. ισχύς
• 2500 Watt C.O.P.
(αποδιδόμενη ισχύς
συνεχούς λειτουργίας)
• Κινητήρας 6,5ΗΡ
• Έξοδος DC 12V/8,3A
• Βολτόμετρο
• 2 πρίζες 220V
• Θερμικό προστασίας AVR
• Χωρητικότητα καυσίμου: 15 lt.
1.100 € -30%
KG 8.5 EW LUX
770,00 €
Êùäéêüò: 63753
*Συνοδεύεται με κιτ τροχών
και χειρολαβές
• 5500 Watt max. ισχύς
• 5000 Watt C.O.P.
(αποδιδόμενη ισχύς
συνεχούς λειτουργίας)
• Κινητήρας 13ΗΡ
• Εκκίνηση με μίζα
• Έξοδος DC 12V/8,3A
• Βολτόμετρο
• 2 πρίζες 220V
• Θερμικό προστασίας AVR
• Χωρητικότητα καυσίμου: 25 lt.
Êùäéêüò: 63739
• 6200 Watt max. ισχύς
• 6000 Watt C.O.P.
(αποδιδόμενη ισχύς
συνεχούς λειτουργίας)
• Κινητήρας: 15ΗΡ
• Εκκίνηση με μίζα
• 2 πρίζες 220V
• Θερμικό προστασίας AVR
• Χωρητικότητα καυσίμου: 28 lt.
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ INVERTER
KG 1200Li
ANOIXTOY TYΠOY
225 € -40%
135,00 €
Êùäéêüò: 63725
• 1100 Watt max. ισχύς
• 1000 Watt C.O.P.
(αποδιδόμενη ισχύς
συνεχούς λειτουργίας)
• Κινητήρας: 2HP
• Έξοδος DC 12V/5A
• Χωρητικότητα
καυσίμου: 4,2 lt.
KG 1000Si
480 € -40%
ΚΛΕΙΣΤOY TYΠOY
288,00 €
Êùäéêüò: 63741
• 1000 Watt max. ισχύς
• 900 Watt C.O.P.
(αποδιδόμενη ισχύς
συνεχούς λειτουργίας)
• Κινητήρας: 1,8HP
• Έξοδος DC 12V/7,5A
• Χωρητικότητα καυσίμου: 2,7 lt.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
13
Made in Italy
΄
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Ο διάσημος ιταλικός οίκος BENINCA που δραστηριοποιείται στους μηχανισμούς θυρών επαγγελματικών χώρων εδώ και 30 χρόνια, παρουσίασε πρόσφατα τους μηχανισμούς BYOU (By you), κατάλληλους για τις αυλόπορτες και γκαραζόπορτες των κατοικιών. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω δύο από τους πιο δημοφιλείς μηχανισμούς της γκάμας ΒYOU με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές σύγχρονο και
μοντέρνο σχεδιασμό σε εξαιρετικές τιμές. Όλοι οι μηχανισμοί τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις απλά ακολουθείτε τις αναλυτικές οδηγίες που συνοδεύουν τους μηχανισμούς.
FREEDOM
440 € -30%
Made in Italy
by Beninca
308,00 €
Êùäéêüò: 631201
Τύπος: FREEDOM
Κατάλληλο για: συρόμενες πόρτες μέχρι 400 Kg.
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ
ΙΣΧΥΣ
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με
ενσωματωμένο δέκτη l 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός
l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα
Δεν περιλαμβάνει την κρεμαγιέρα. Το μήκος της κρεμαγιέρας που απαιτείται εξαρτάται από το μήκος της πόρτας.
Η τιμή της είναι ανά μέτρο.
230V AC
24V DC
80 W
0,6 Α
ΣΥΧΝΗ
-20oC / +70oC
10m/min
IP 44
400 kg
BEAUTY
595 € -30%
416,50 €
Made in Italy
by Beninca
Êùäéêüò: 631202
Τύπος: BEAUTY
Κατάλληλο για: ανοιγόμενες πόρτες μέχρι 2 μ.
το κάθε φύλλο. Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα.
Περιέχει: l Δύο γραμμικούς μηχανισμούς 24V DC l Πίνακας ελέγχου 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη
l 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα l Δύο τηλεχειριστήρια l Φανός l Προειδοποιητική ταμπέλα
=130-150
Υ=110-150
14
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
230V AC
ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ
24V DC
ΙΣΧΥΣ
80 W
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3,5 Α
ΧΡΗΣΗ
ΣΥΧΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20oC / +70oC
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 90o
12΄΄-18΄΄
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
IP 44
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ
2m
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS
• Nέα óåéñÜ çëåêôñéêþí ðáëÜãêùí EXPRESS.
Åíóùìáôþíïõí ôιò íÝεò οδηγίες áóöáëåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò
¸íùóçò • ¸÷ïõí åîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé
åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá ìå õëéêÜ öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí
• ¸÷ïõí ðïëëáðëÝò åöáñìïãÝò τόσο óôï ÷þñï ôïõ óðéôéïý
όσο êáé óôïí åðáããåëìáôéêü ÷þñï
ÊÙÄÉÊÏÓ
63031
ΤΥΠΟΣ
125/250-12m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)
125/12
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)
250/6
ΙΣΧΥΣ (W)
540
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m)
12
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm)
3
ΤΙΜΗ
105,00 €
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 73,50 €
-30%
63033
200/400-12m
63040
200/400-18m
200/12
400/6
950
12
3,8
138,00 €
96,60 €
200/18
400/69
950
18
3,8
148,00 €
103,60 €
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm
38 € -30%
26,60 €
Êùäéêüò: 43049
μέγιστο βάρος ανύψωσης
600 Kg
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ
445 € -35%
289,25 €
Êùäéêüò: 43893
Ôýðïò: B 164
• Μοτέρ 700 Watt
ανοιχτού τύπου
• Κάδος 162 lt.
465 € -35%
302,25 €
Êùäéêüò: 43895
Ôýðïò: M 170
• Μοτέρ 500 Watt
κλειστού τύπου
• Κάδος 174 lt.
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ
2.5 ton (για Ευρωπαλλέτες)
2 Ñüäåò PU / 4 ÑÜïõëá PU
390 € -30%
273,00 €
Professional
Êùäéêüò: 43010
Ôýðïò: SC 25 STD
ÅðáããåëìáôéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åíéó÷õìÝíç áíôëßá, ïìáëÞ
êáé Þóõ÷ç êýëéóç, äéðëÜ ñάουλα στα πιρούνια, ðñïóéôÞ ôéìÞ
êáé ôå÷íéêÞ êÜëõøç.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ
490 € -30%
343,00 €
Êùäéêüò: 43017
Ôýðïò: TT 50
ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (kg)
500
ÕØÏÓ (mm)
ÌÅÃÉÓÔÏ / ÅËÁ×ÉÓÔÏ 880/340
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
850x500x50
ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm)
ÂÁÑÏÓ (kg)
81
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
15
ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
84 € -30%
58,80 €
 Βάση αλουμινίου
 Ενισχυμένη λαβή από χυτό
αλουμίνιο, για κοπές ακριβείας
 Ρύθμιση ύψους κοπής
 Εύκολη ρύθμιση για
γωνιακές κοπές μέχρι 45˚
 Δυνατότητα αντικατάστασης του
καρβιδίου (Æ 16 x Æ 4 x 3 mm)
157 € -30%
109,90 €
Êùäéêüò: 42629
Ôýðïò: BTC-530
Êùäéêüò: 42633
Ôýðïò: BTC-630 S
 Βάση αλουμινίου
ΚΟΠΗ
ευθεία
0° (mm)
διαγώνιο 45° (mm)
ΚΟΠΗ
ευθεία
0° (mm)
διαγώνιο 45° (mm)
530
375
630
445
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ MONOMΠΛΟΚ
Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 2 ΗΡ
με áåñïöõëÜêéï 24 και 50 lt.
ÊÙÄÉÊOÓ
ÔÕÐÏÓ
Lt / min
ÐÉÅÓÇ (bar / psi)
ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt)
ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP)
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm
ÂÁÑÏÓ (Kg)
ÔÉÌÇ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
40135
EM 24/2
206
8 / 116
24
2
62 x 36 x 64
28
145,00 €
101,50 €
40136
EM 50/2
206
8 / 116
50
2
77 x 33 x 73
38
195,00 €
136,50 €
ΠΙΣΤΟΛΙΑ
35 € -30%
24,50 €
Κιτ
πιστολιών
-30%
ΒΑΦΗΣ
20,50 € -30%
14,35 €
Ôýðïò: BLE-70
600 c.c.
Êùäéêüò: 66526
Ôýðïò: BLK-5I S
ÊÙÄΙΚΟΣ
66521
66522
66523
ΜΠΕΚ Æ
1,5
1,8
2,0
29 € -30%
20,30 €
Ôýðïò:
BL-27G HVLP
600 c.c.
ÊÙÄΙΚΟΣ
66501
66502
66503
ΜΠΕΚ Æ
1,4
1,7
2,0
Oικολογικό
χαμηλής πίεσης
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ORION
105 € -30%
73,50 €
16
ΔéáèÝôει: • Âõèéæüìåíï
ðõñÞíá (âïëÜí) ãéá
ðåñéóóüôåñç áêñßâåéá
åíäåßîåùí êáé ñýèìéóçò ôïõ
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
• Èåñìéêü ðñïóôáóßáò
• ÂåíôéëáôÝñ • ÐëÞñåò êéô
åîáñôçìÜôùí (êáëþäéá,
ôóéìðßäá, óþìá ãåßùóçò,
ìÜóêá, âïýñôóá-ìáôóáêüíé)
Êùäéêüò: 60101
Ôýðïò: ORION 150A
TAÓÇ (V/Hz)
ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ(Á)
ÇËÅÊÔÑOÄÉO (mm)
ÊËÁÓÇ ÌOÍÙÓÅÙÓ
ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm)
BAÑOÓ (kg)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
i
230/50-60
55 - 150
1,5 - 2,5
H
ÉÑ 21S
370x170x260
13
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
• Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας με μεγάλες αποδόσεις• Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου.
• Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. • Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου.
• Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.
-30%
MAΣΚΑ
Êùäéêüò: 65611
85 € -30%
59,50 €
ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò
(Κάσκα) ìå çëåêôñïíéêü ößëôñï
ÊÙÄÉÊÏÓ
ΤΥΠΟΣ
ÔÁÓÇ (V)
ΙΣΧΥΣ (KVA)
ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A)
ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm)
ÂÁÑOÓ (kg)
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
65642
65644
ARC 165
230
7,1
10-160
3,25-(4)
5,2
330,00 €
231,00 €
ARC 200
230
9,4
10-200
4
8,2
390,00 €
273,00 €
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí
ôéìÞ ôùí inverter
ðåñéëáìâÜíïíôáé
ôá êáëþäéá ìå ôçí
ôóéìðßäá êáé ôï
óþìá ôçò ãåßùóçò.
INVERTER TIG
• Υψίσυχνο inverter TIG για άνετη συγκόλληση με ηλεκτρόδια RUTILE-BASIC-INOX
• Δυνατότητα συγκόλλησης με χρήση ηλεκτροδίου (ΜΜΑ)
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται
τσιμπίδα TIG 4m και σώμα γείωσης
Êùäéêüò : 65647
Ôýðïò : TIG 185 P
760 € -30%
532,00 €
ÔÁÓÇ(V)
230
ÉÓ×ÕÓ (ÊVA)
3,9
ÑÅÕÌÁ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á) 10-180
ΑΠΟΔΟΣΗ (Α)
180 (60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ i max (mm)
4
ÂÁÈÌÏÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ
IP 23 S
ÂÁÑÏÓ (kg)
8
• Ëåéôïõñãßá ìå 2 öùôïêýôôáñα
• Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm
• Ðñïóôáóßá áðï õðåñéþäç êáé
õðÝñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN 16
• ÅîùôåñéêÝò ñõèìßóåéò ôçò åõáéóèçóßáò óêßáóçò êáé ôçò ðñïóôáóßáò
áðï DIN 9 Ýùò 13
• Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç
ëåéôïõñãßáò
• Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ãéá ëåéôïõñãßá
ìå ÷ñÞóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò
Þ ôñï÷ßóìáôïò
• ×ñüíïò óêßáóçò 0,000033 sec.
• EðéëïãÞ ÷ñüíïõ åðáíáöïñÜò óå
áíáìïíÞ 0,25 - 0,8 sec.
• ÂÜñïò 450ãñ.
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
890 € -30%
623,00 €
 Δυνατότητα συγκόλλησης:
α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG)
β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου
(χρήση επικαλυμμένου σύρματος)
γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA)
 Δέχεται κουλούρες σύρματος 5 kg
Êùäéêüò: 65652
Ôýðïò: MIG 180
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz)
ΙΣΧΥΣ (KVA)
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (ΜΜΑ)
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (MIG) (Α)
ΣΥΡΜΑΤΑ i (mm)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ i max (mm)
ΒΑΡΟΣ (kg)
230/50
5,3
10 - 175
30 - 175
0,6 - 0,8 - 0,9
3,25
18
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή περιλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος (3m) και καλώδιο με το σώμα γείωσης (3m).
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται: Ρυθμιστής αερίου, τσιμπίδα ηλεκτροδίου.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
17
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ
350 € -30%
HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ BULLE
ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
435 € -40%
Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι
• ÓùëÞíá óðéñÜë (4m),
ãéá óýíäåóç ôïõ ôñéâåßïõ
ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá
• 6 φύλλα λείανσης
• 1 προέκταση
βαλιτσάκι αποθήκευσης
για εύκολη μεταφορά
ëå
m
óê
m
ïð
με
éê ü
ò
óù
ëÞ
íá
ò
12
30
m
m
16
κλ
50
εισ
m
πρ
m
τό
οέ
αν
κτ
οι
χτ
ασ
ό
η
245,00 €
22
Ôç
00
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ
Êùäéêüò: 63407
Τύπος: DS 225
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
 Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï
ößëôñï
 Σκούπα ειδική για τριβεία τοίχου
 ΧñÞóç και ìå άλλα çëåêôñéêÜ åñãáëåßá
Ç êáôáóêåõÞ ôïõò áðü ôï õëéêü
P64E (ïîåßäéï ôïõ áëïõìéíßïõ) ôá
êáèéóôÜ õøçëÞò áíôï÷Þò êáé
ìåãÜëçò áðüäïóçò êáôÜëëçëá
ãéá ëåßáíóç ôïß÷ùí (óïâÜò,
óðáôïõëáñéóôÜ, ãõøïóáíßäá,
êáèáñéóìüò ÷ñùìÜôùí), êáèþò
îýëéíùí êáé ðëáóôéêþí åðéöáíåéþí.
299,00 €
15
00
m
m
Êùäéêüò: 43440
Τύπος: BGS 225 U
Περιλαμβάνει: • ÓùëÞíá óðéñÜë (4m), ãéá
óýíäåóç ôïõ ôñéâåßïõ ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
Êùäéêüò: 43499
Τύπος: BVC-25PT
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ)
VELCRO GRINDING i 225 mm
460 € -35%
ÊÙÄÉÊÏÓ
63407
ÔÕÐÏÓ
DS 225
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
600
ÔÁÓÇ (Volt/Hz)
230/50
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.)
0 - 1000
ÄÉÓÊÏÓ VELCRO i (mm)
225
ÊÁËÙÄÉÏ (m)
4
ÂÁÑÏÓ (Kg)
5,0
261,00 €
43440
BGS 225 U
550
230/50
650 - 1600
225
4
4,7
ÊÙÄÉÊÏÓ
68075
68076
68077
68078
68079
68080
68081
68082
TYΠΟΣ
GR 40
GR 60
GR 80
GR 100
GR 120
GR 150
GR 180
GR 240
TIMH / ÔÅÌ.
1,12 €
1,00 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
-30%
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
0,78 €
0,70 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
0,63 €
Συσκευασία 10 τεμ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
Êùäéêüò: 43470
Τύπος: ΜΒ 1320
ΙΣΧΥΣ (Watt)
1350
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
0-620
ΑΝΑΔΕΥΤ. max. (mm)
120
ΑΞΟΝΑΣ
M14x2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ (kg)
4,7
i
Περιλαμβάνει:
• 1 πτερύγιο ανάδευσης i 120 mm
18
ΚΩΔΙΚΟΣ
63972
63973
63974
i (mm)
120
140
160
ΤΥΠΟΣ
Μ14 x 2
Μ14 x 2
Μ14 x 2
15 - 25
25 - 40
30 - 60
ΤΙΜΗ
12,00 €
13,00 €
15,00 €
-30%
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
8,40 €
9,10 €
10,50 €
ΣΕΙΡΑ M: Ανάμειξη του υλικού από τον πυθμένα του δοχείου προς την επιφάνεια.
Ιδανικό για κολλώδη και παχύρευστα υλικά (κόλλα πλακιδίων, σοβάς, στόκος και λοιπά
έτοιμα κονιάματα). Ολικό μήκος 600 mm.
ΣΕΙΡΑ Μ
70,00 €
ΚΩΔΙΚΟΣ
43917
43918
43919
i (mm)
120
140
160
ΤΥΠΟΣ
Μ14 x 2
Μ14 x 2
Μ14 x 2
15 - 20
20 - 40
30 - 60
ΤΙΜΗ
12,00 €
13,00 €
15,00 €
-30%
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
8,40 €
9,10 €
10,50 €
ΣΕΙΡΑ ML Ανάμειξη του υλικού από τον πυθμένα του δοχείου προς την επιφάνεια.
Ιδανικό για ιδιαίτερα παχύρευστα υλικά όπως κονιάματα, λάσπη, τσιμέντο με
άμμο ή χαλίκι. Ολικό μήκος 600 mm.
ΣΕΙΡΑ ΜL
100 € -30%
ΣΕΙΡΑ ΜR
ΣΕΙΡΑ MR: Ανάμειξη του υλικού από την επιφάνεια του δοχείου προς τον πυθμένα. Ιδανικό για ρευστά υλικά και κονιάματα σε μεγάλες ποσότητες (χρώματα, βερνίκια, λούστρα, αρμόστοκοι, ασβεστοκονιάματα,σοβάδες). Ολικό μήκος 600 mm.
ΚΩΔΙΚΟΣ
63975
i (mm)
140
ΤΥΠΟΣ
Μ14 x 2
εως 25
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΤΙΜΗ
13,00 €
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
9,10 €
-30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12 Volt, NiCd
12 Volt
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 Volt, NiCd
18 Volt
60 € -35%
73 € -35%
39,00 €
47,45 €
Êùäéêüò: 43442
Ôýðïò: BCH 12C
Êùäéêüò: 43444
Ôýðïò: BCH 18C
• Αυτόματο τσoκ
• Μεταβλητή ταχύτητα 0-600 στρ./1’
• 22 θέσεις ρύθμισης ροπής
• Μέγιστη ροπή 24 Nm
• Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
• Μπαταρία χωρητικότητας 1,5 Ah
• Αυτόματο τσoκ
• Μεταβλητή ταχύτητα 0-700 στρ./1’
• 22 θέσεις ρύθμισης ροπής
• Μέγιστη ροπή 30 Nm
• Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
• Μπαταρία χωρητικότητας 1,5 Ah
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 Volt, Λιθίου
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000 Watt
56 € -30%
Ψηφιακή
ένδειξη
θερμοκρασίας
39, €
20
18 Volt
Kρουστικό με
2 μπαταρίες Λιθίου 2,8 Ah
• Αυτόματο τσoκ 13mm
• Ηλεκτρονική
ρύθμιση στροφών
• 2 ταχυτήτων
0-350/0-1400
• 22 θέσεις
ρύθμισης
ροπής
• Μέγιστη
ροπή 38 Nm
• Ταχυφορτιστής 60 λεπτών
320 € -35%
Êùäéêüò: 43474
Ôýðïò: BHG-2030
208,00 €
Êùäéêüò: 43486
BCA 182LH
• 2000 Watt
• Ηλεκτρονική ρύθμιση
θερμοκρασίας 50-630˚C
• Μεταβλητή ρύθμιση παροχής
αέρα 50-480
• Με πλούσιο εξοπλισμό
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 600 Watt
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 710 Watt
58 € -30%
40,60 €
72 € -30%
50,40 €
ΤΣΟΚ (mm)
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)
ΞΥΛΟ
ΜΠΕΤΟΝ
ΑΤΣΑΛΙ
ÂÁÑÏÓ (Kg)
13
600
0-3000
ΝΑΙ
25
13
10
2,1
Êùäéêüò: 43467
Ôýðïò: ΙDB 1360
Περιλαμβάνει: • 1 πλαϊνή χειρολαβή
• 1 οδηγό βάθους • 1 σετ
καρβουνάκια • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς
ΤΣΟΚ (mm)
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)
ΞΥΛΟ
ΜΠΕΤΟΝ
ΑΤΣΑΛΙ
ÂÁÑÏÓ (Kg)
13
710
0-2800
ΝΑΙ
25
13
10
2,7
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Êùäéêüò:
43454
Ôýðïò:
ΙDB 1371
Περιλαμβάνει: • 1 πλαϊνή χειρολαβή
• 1 οδηγό βάθους • 1 σετ καρβουνάκια
19
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
i 230 - 2100 Watt
97 € -30%
110 € -30%
77,00 €
Êùäéêüò: 43456
Ôýðïò: APB 12-180
ÐåñéëáìâÜíει: • 1 πλαϊνή χειρολαβή
• 1 οδηγό • 1 σετ καρβουνάκια
• 1 γούνα στίλβωσης
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΔΙΣΚΟΣ i (mm)
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ
ΒΑΡΟΣ (kg)
660-3000
180
Μ14
3,7
67,90 €
Êùäéêüò: 43408
Ôýðïò: AGB 21-230
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΔΙΣΚΟΣ Æ (mm)
R.P.M.
2100
230
5800
Περιλαμβάνει: • 1 προστατευτικό κάλυμα δίσκου • 1 πλαϊνή χειρολαβή
ΣΕΓΑ 600 Watt
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320 Watt
110 € -35%
71,50 €
95 € -35%
61,75 €
Êùäéêüò: 43459
Ôýðïò: JSB 1360
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.)
500-2500
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm)
26
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ (mm)
ΞΥΛΟ
130
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
30
ΑΤΣΑΛΙ
10
ΒΑΡΟΣ (Kg)
3,0
• 4 θέσεις επιλογής ταλάντωσης.
• Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας.• Σύστημα γρήγορης αλλαγής
λεπίδων. • Υποδοχή αναρρόφησης
σκόνης.• Κλίση βάσης -45ï έως + 45ï
• Στιβαρή επαγγελματική κατασκευή
Περιλαμβάνει: • 2 λάμες
• 1 σετ καρβουνάκια
Êùäéêüò: 43457
Ôýðïò: ESB 3200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΕΚΚΕΝΤΡΟ i (mm)
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)
ΒΑΡΟΣ (kg)
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 300άρι
340 € -30%
238, €
00
10000
2,4
115x229
3,0
RADIAL
i
• Χαμηλή στάθμη θορύβου
• Ισχυρό μοτέρ
• Χαμηλοί κραδασμοί και δονήσεις
• Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης
315 mm
395 € -30%
276,50 €
i 315
i 305
2400 Watt
2000 Watt
ÄÉÓÊÏÓ i (mm)
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
20
305 x 30
2000
4500
20,5
Êùäéêüò: 43482
Ôýðïò: ΒΜS-305 X
ÄÉÓÊÏÓ i (mm)
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
ÔÁÓÇ ( V/Hz)
ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
315 x 30
2400
230/50
4200
23
Êùäéêüò: 43483
Ôýðïò: ΒRS-315
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ
-30%
TYPE 41
Κατάλληλοι για
ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο.
ÊÙÄÉÊÏÓ
68086
68087
68088
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B x C mm
115 x 1,0 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ TEM.
50
50
50
ÔÉÌÇ ANA TEM.
0,88 € 0,62 €
0,93 € 0,65 €
2,17 € 1,52 €
Επιπλέον προσφορά!
Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ!
Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της
αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής.
ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Η βέλτιστη επιλογή
για κάθε επαγγελματία
ÓÅÉÑÁ ZA
115mm-125mm
180 mm
-30%
 Δίσκοι λείανσης με
πτερύγια από ζιρκόνιο
Κατάλληλοι για ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα,
μη σιδηρούχα μέταλλα αλουμίνιο, χυτοσίδηρο.
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B mm
ÊÏÊÊÙÓÇ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ
68001
68002
68003
68004
68005
68006
68007
68008
115 x 22,23
115 x 22,23
115 x 22,23
115 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23
40
60
80
120
40
60
80
120
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,89 €
2,89 €
2,89 €
2,89 €
1,63 €
1,63 €
1,63 €
1,63 €
2,02 €
2,02 €
2,02 €
2,02 €
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ
9,50 € -30%
65
Êùäéêüò: 68098 6, €
Συσκευασία 1 τεμαχίου
Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή
ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ
ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ.
i 125mm
34 € -30%
23, €
80
12,50 € -30%
Êùäéêüò: 48001
8,75 €
Συσκευασία 1 τεμαχίου
Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή
Κατάλληλος για δομικά υλικά: • τούβλα
• οπλισμένο σκυρόδερμα • γρανίτη • πορφυρίτη κ.α.
MEΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ
• ÌÝããåíη ðÜãêïõ åî’ ïëïêëÞñïõ áðü áôóÜëé.
• ÅíóùìáôùìÝíåò óéáãþíåò ãéá óùëÞíåò.
• Ðåñéóôñåöüìåíç âÜóç.
Êùäéêüò: 41819
Ôýðïò: Τ-125 STD
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
104 € -30%
72,80 €
Êùäéêüò: 40631
6’’ (150 mm)
21
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Made in Italy
415 € -30%
290,50 €
Êùäéêüò: 66422
Τύπος: TC-906
49 € -30%
34,30 €
Êùäéêüò: 65681
Τύπος: Easy 4
Με 6 συρτάρια (με ρουλεμάν)
• Συνολικές διαστάσεις με τροχούς
ΜxΠxΥ (mm): 688 x 458 x 885
• 2 συρτάρια με διαστάσεις
ΜxΠxΥ (mm): 589 x 409 x 48
• 2 συρτάρια με διαστάσεις
ΜxΠxΥ (mm): 589 x 409 x 100,5
• 2 συρτάρια με διαστάσεις
ΜxΠxΥ (mm): 589 x 409 x 153
• Συρτάρια με ρουλεμάν
• Βαφή πούδρας
• Φορτιστής μπαταριών 12 Volt. • Aυτόματος, με μικροεπεξεργαστή για
φόρτιση σε 4 κύκλους - βήματα (1/3/4/7). • Κατάλληλος για μπαταρίες
χωρητικότητας 1,2 - 45 Ah σε φόρτιση ή έως και 100 Ah στη συντήρηση.
• Ρεύμα φόρτισης 0,9 Amp. • Εξοπλισμένος με 2 LED (πράσινο: ένδειξη
εκτέλεσης των κύκλων φόρτισης, κόκκινο: ένδειξη εντοπισμού προβλήματος).
• Ρόδες i125 mm με φρένο
• Βάρος (kg): 59
Στην τιμή περιλαμβάνεται
το εξαρτήμα
Δυνατότητα
στήριξης σε τοίχο
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ
«DIJON»
«ΜARSEILLE»
2,80 € -30%
1,96 €
12,90 € -30%
9,03 €
• 100% πολυεστέρας
πλέξης tricot
• Mε αντανακλαστική
ταινία φάρδους 3cm
• Ρυθμιζόμενο
κούμπωμα με velcro
• Φοριέται και
αφαιρείται εύκολα
• 100% πολυεστέρας
πλέξης tricot
• Ρυθμιζόμενο
κούμπωμα με velcro
• 2 οριζόντιες
αντανακλαστικές
ταινίες
VWEN01/ ΚΙΤΡΙΝΟ
VWEN01/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
VWOT01/ ΚΙΤΡΙΝΟ
VWOT01/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Κωδικός
725130
Κωδικός
725131
Κωδικός
725135
Κωδικός
725136
Mέγεθος
ONE SIZE
Mέγεθος
ONE SIZE
EN471 22
«VENICE»
Mέγεθος
ONE SIZE
«VERONA»
11, € -30%
8,12 €
• 100% πολυεστέρας
με ειδική πλέξη bird eye
• 1 αριστερή τσέπη
μπροστά στο στήθος
• 2 οριζόντιες
αντανακλαστικές ταινίες
• Με λαιμόκοψη
• 100% πολυεστέρας
με ειδική πλέξη bird eye
• 1 αριστερή τσέπη μπροστά
στο στήθος
• 2 οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες
VWPS01B/ ΚΙΤΡΙΝΟ
VWPS01B/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
VWTS01B/ ΚΙΤΡΙΝΟ
VWTS01B/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Κωδικός
725100
725101
725102
725103
Κωδικός
725105
725106
725107
725108
Κωδικός
725120
725121
725122
725123
Κωδικός
725125
725126
725127
725128
Mέγεθος
M
L
XL
2XL
Mέγεθος
M
L
XL
2XL
EN471 22
EN471 12
10,50 € -30%
7,35 €
60
22
Mέγεθος
ONE SIZE
Mέγεθος
M
L
XL
2XL
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Mέγεθος
M
L
XL
2XL
EN471 22
ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
EU Standard Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131
EN131
150 KGS
κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση.
Maximum load
-30%
ΚΩΔΙΚΟΣ
ÔÕÐOÓ
AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ
ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)
ÂÁÑOÓ (kg)
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
631071
SA 3+1
3+1
840
1430
250x230
210
3,15
40,00 €
28,00 €
631072
SA 4+1
4+1
1050
1650
250x230
210
3,58
46,00 €
32,20 €
631073
SA 5+1
5+1
1260
1870
250x230
210
4,8
52,00 €
36,40 €
631074
SA 6+1
6+1
1470
2090
250x230
210
5,5
59,00 €
41,30 €
631075
SA 7+1
7+1
1680
2310
250x230
210
5,88
66,00 €
46,20 €
ΔΙΠΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
EU Standard
EN131
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)
ÂÁÑOÓ (kg)
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
Με βάση - πέλμα
με αντιολισθητικά
πατάκια για
μεγαλύτερη
ευστάθεια
150 KGS
Maximum load
631110
SS7
14 (2x7)
3720
1990
30 x 30
280
6,6
90,00 €
63,00 €
631111
SS9
18 (2x9)
4280
2270
30 x 30
280
8,3
111,00 €
77,70 €
631112
SS11
22 (2x11)
4840
3140
30 x 30
280
9,4
132,00 €
92,40 €
-30%
631113
SS14
28 (2x14)
5680
4000
30 x 30
280
12,5
190,00 €
133,00 €
ΤΡΙΠΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
EU Standard
EN131
ΚΩΔΙΚΟΣ
ÔÕÐOÓ
AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ
ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm)
ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm)
ÂÁÑOÓ (kg)
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
150 KGS
Με βάση - πέλμα
με αντιολισθητικά
πατάκια για
μεγαλύτερη
ευστάθεια
Maximum load
631120
SSS 8
24 (3x8)
5200
2270
30 x 30
280
11,6
145,00 €
101,50 €
631121
SSS 9
27 (3x9)
6000
2550
30 x 30
280
12,4
165,00 €
115,50 €
631122
SSS 10
30 (3x10)
6870
2830
30 x 30
280
14,0
182,00 €
127,40 €
631123
SSS 11
33 (3x11)
7890
3110
30 x 30
280
15,2
199,00 €
139,30 €
-30%
631124
SSS 12
36 (3x12)
8730
3390
30 x 30
280
16,0
216,00 €
151,20 €
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
23
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ
15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ
& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΠΙΣΤΟΛΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
DELUXΕ 19
Êùäéêüò: 69308
18,50 € -30%
12,95 €
13,50 € -30%
9,45 €
Êùäéêüò: 69307
3,90 € -30%
2,73 €
• Με 7 προκαθορισμένους
τρόπους εκτόξευσης νερού
• Βεντάλια με 19 μπρούτζινα μπεκ
ψεκασμού
• Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή
περιστροφή δεξιά-αριστερά
• Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται
συντήρηση
• Με ενσωματωμένη βελόνα για
καθαρισμό των μπεκ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m
Êùäéêüò: 69312
THΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ
ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ
35 € -40%
19 € -30%
52 € -40%
31,20 €
21,00 €
13, €
30
Êùäéêüò:
69302
Êùäéêüò: 69301
Êùäéêüò:
69304
• Αποθηκεύει έως και
60m λάστιχο 1/2~~
(13mm)
• Σπαστή λαβή
που ρυθμίζεται
καθ’ ύψος και
προσαρμόζεται
ανάλογα με το
ύψος του χρήστη
Περιλαμβάνει:
Τροχήλατο καρούλι,
3 ταχυσύνδεσμους
λάστιχου, 1 ταχυσύνδεσμο non-drip, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
ψεκασμού, λάστιχο
15m, λάστιχο σύνδεσης
με βρύση
ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m
45 € -40%
27, €
00
• Με ρυθμιζόμενη κεφαλή
• Με τηλεσκοπικό σωλήνα,
για ρύθμιση καθ’ ύψος
από 1,65m έως 2,4m
• Με ρυθμιζόμενο
διακόπτη παροχής νερού
24
Êùäéêüò:
69305
Περιλαμβάνει: Φορητή ανέμη, 3 ταχυσύνδεσμους
λάστιχου, ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop, ρακόρ
σύνδεσης βρύσης,
ρυθμιζόμενο
ακροφύσιο, 15m
λάστιχο και λάστιχο
σύνδεσης με βρύση
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m
(Αυτόματο μάζεμα του λάστιχου)
75 € -40%
45,00 €
Êùäéêüò:
69303
Περιλαμβάνει: Αυτόματη ανέμη, 2 ταχυσύνδεσμους
λάστιχου, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, λάστιχο 15m, λάστιχο σύνδεσης με
βρύση. Με σύστημα αυτόματης
επαναφοράς
λαστίχου
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ
ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ
3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ
3,30 € -30%
2,31 €
6,00 € -30%
4,20 €
Êùäéêüò: 69310
Êùäéêüò: 69306
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX
2 ΘΕΣΕΩΝ
5,50 € -30%
3,85 €
Êùäéêüò: 69313
Με δυνατότητα 3 ρυθμίσεων:
• Ρύθμιση βεντάλιας ψεκασμού.
• Ρύθμιση ύψους ψεκασμού.
• Ρύθμιση φοράς περιστροφής
(κυκλική ή μερική περιστροφή). Περιοχή
ψεκασμού έως και 24 μέτρα διάμετρο.
ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ (Made in Italy)
ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI
SPRING (ασύστροφος)
-30%
• 5 στρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion
για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως
οι απλοί σωλήνες
• 4 στρώσεων
KΩΔΙΚΟΣ
621001
621002
621003
621004
621005
621006
621007
621008
621009
621010
i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
1/2΄΄
1/2΄΄
1/2΄΄
5/8΄΄
5/8΄΄
5/8΄΄
3/4΄΄
3/4΄΄
1΄΄
1΄΄
ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
15m
7,00 €
4,90 €
25m
11,70 €
8,19 €
50m
23,40 € 16,38 €
15m
9,30 €
6,51 €
25m
15,60 € 10,92 €
50m
31,30 € 21,91 €
25m
25,50 € 17,85 €
50m
49,80 € 34,86 €
25m
43,50 € 30,45 €
50m
87,00 € 60,90 €
-30%
KΩΔΙΚΟΣ
621011
621012
621013
621014
621015
621016
621017
621018
621019
621020
i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
1/2΄΄
1/2΄΄
1/2΄΄
5/8΄΄
5/8΄΄
5/8΄΄
3/4΄΄
3/4΄΄
1΄΄
1΄΄
ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
15m
12,90 € 9,03 €
25m
21,50 € 15,05 €
50m
42,80 € 29,96 €
15m
15,80 € 11,06 €
25m
26,40 € 18,48 €
50m
52,70 € 36,89 €
25m
41,00 € 28,70 €
50m
82,00 € 57,40 €
25m
64,20 € 44,94 €
50m
128,50 € 89,95 €
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
40 € -30%
28,00 €
48 € -30%
33,60 €
Êùäéêüò: 43572
Ôýðïò: FP 50
30,5 cm
ÉÓ×ÕÓ
50 Watt
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
2000 lt/h
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ (max)
2,5 m
ÌÅÃÉÓÔÇ ÂÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ
3m
ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ
1/2’’
ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ
10 m
ÈÅÑÌÏÊÑ. ÍÅÑÏÕ (max)
35OC
ÂÁÑÏÓ
2 Kg
Êùäéêüò: 43573
Ôýðïò: FP 50X
35,5 cm
ÉÓ×ÕÓ
50 Watt
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
1750 lt/h
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ (max)
2,3 m
ÌÅÃÉÓÔÇ ÂÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ
3m
ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ
1/2’’
ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ
10 m
ÈÅÑÌÏÊÑ. ÍÅÑÏÕ (max)
35OC
ÂÁÑÏÓ
2,3 Kg
ÏÉ ÁÍÔËÉÅÓ ÓÕÍÏÄÅÕÏÍÔÁÉ ÌÅ 4 ÁÊÑÏÖÕÓÉÁ ÊÁÉ ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ÖÉËÔÑÏ BIOCELL
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
25
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
MΠΑΟΥΛΑ
67 € -30%
90 € -30%
46,90 €
63,00 €
57cm
57cm
53c
m
96c
m
Êùäéêüò: 610034
Τύπος: CB2/G
53c
m
0 cm
138
Êùäéêüò: 610035
Τύπος: CB3/G
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO VERDE
60 € -30%
42,00 €
109 € -30%
76,30 €
109 € -30%
76,30 €
1650cm
85cm
39
cm
70cm
70cm
Êùäéêüò: 610004
Τύπος: S70/BV
26
Êùäéêüò: 610005
με ράφια
Τύπος: S70/TPV
Êùäéêüò: 610006
με χώρο για σκούπα
Τύπος: S70/PSV
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
cm
39
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΣ D.I.Y.
12 € -30%
8,40 €
24 € -30%
16,80 €
Êùäéêüò:
610142
Êùäéêüò: 610140
Πλαστική πλάτη Ιταλίας
με 15 σκαφάκια.
Για ερασιτέχνες
Πλαστική πλάτη
Ιταλίας με θήκη
εργαλείων
και γάντζους.
Για ερασιτέχνες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
323x385 mm
Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ:
500x1000 mm
ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΣΕΙΡΑ Μ76
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY):
56x39x35 cm
14 € -30%
9,80 €
14 € -30%
9,80 €
Êùäéêüò: 610076
Êùäéêüò: 610077
M76TT Διαφανές καπάκι
M76BT Μπλε καπάκι
14 € -30%
9,80 €
Êùäéêüò: 610078
M76AT Πορτοκαλί καπάκι
ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΣΕΙΡΑ Μ41
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY):
56x39x18 cm
12 € -30%
8,40 €
12 € -30%
8,40 €
12 € -30%
8,40 €
Êùäéêüò: 610073
Êùäéêüò: 610074
Êùäéêüò: 610075
M41TT Διαφανές καπάκι
M41BT Μπλε καπάκι
M41AT Πορτοκαλί καπάκι
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Ρ40VD
4,70 € -30%
3,29 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40x40x4 cm
Êùäéêüò: 610190
Τύπος: P40 VD
• Κατάλληλο για κήπους, πέργολες, πισίνες, διαδρόμους.
• Εύκολο και γρήγορο στη συναρμολόγηση,αδιάβροχο,
ανθεκτικό σε λάδια και διαλύτες.
• Χάρη στους πλαϊνούς γάντζους μπορούν να τοποθετηθούν
το ένα δίπλα στο άλλο, να σχηματίσουν διάφορα
γεωμετρικά σχήματα.
• Πολύ στιβαρή κατασκευή. Μπορούν να αντέξουν το βάρος
ενός αυτοκινήτου αν τοποθετηθούν σε επίπεδη επιφάνεια.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
27
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΜΕ 2 ΜΑΤΙΑ
• Σώμα από αλουμίνιο
• Βάσεις ρεκτιφιαρισμένες και με εποξειδική κατεργασία
• Ακρίβεια +/- 1 mm/m
ΚΩΔΙΚΟΣ
1-42-362
1-42-371
1-42-372
1-42-389
1-42-390
1-42-395
1-42-399
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2 Μάτια - 30cm
2 Μάτια - 45cm
2 Μάτια - 50cm
2 Μάτια - 60cm
2 Μάτια - 80cm
2 Μάτια - 100cm
2 Μάτια - 120cm
ΤΙΜΗ
5,95 €
9,22 €
10,19 €
10,80 €
12,38 €
14,44 €
16,38 €
AΛΦΑΔΙ LASER 2 ΓΡΑΜΜΩΝ TORPEDO
62,30 € -35%
40,49 €
Êùäéêüò: 0-77-152
-35%
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
3,87 €
5,99 €
6,62 €
7,02 €
8,05 €
9,39 €
10,65 €
• Αλφάδι ακριβείας πολλαπλών χρήσεων για τον ιδιώτη
και τον επαγγελματία
• Μέγιστη μέτρηση απόστασης: 15m
• Με τη βάση που περιστρέφεται κατά 360° και με
τη δέσμη laser που προβάλει διευκολύνει
τις ευθυγραμμίσεις και το σχεδιασμό οριζόντια και
κάθετα σε εργασίες εσωτερικών χώρων
• Βάση στήριξης για τοίχους και δάπεδα,
περιστρεφόμενη κατά 90°
• Δείκτης ύψους ενσωματωμένος στο πλάι του αλφαδιού επιτρέπει
την εύκολη ευθυγράμμιση • Δύο μάτια ακριβείας
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
19,90 € -30%
13,93 €
ΜΙΝΙ ΦΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑ
Êùäéêüò:
FTMT0-70767
• 60 Lumen Υψηλής τεχνολογίας LED
• Φακός που δεν θρυμματίζεται
• Ειδικοί προφυλακτήρες
που απορροφούν το σοκ
• Ρυθμιζόμενη περιστρεφόμενη κεφαλή
• Περιστροφικός διακόπτης ισχύος
• Περιέχει μπαταρίες 3xAAA
• Αντιολισθητικό λάστιχο κεφαλής
5,70 € -30%
Êùäéêüò: 1-95-393
3,99 €
ΦΑΚΟΣ ME ΤΡΙΠΟΔΟ
MEΤΡΑ POWERLOCK
-30%
25,72 € -30%
18,00 €
Êùäéêüò: 0-95-112
• Με στήριξη σε τρίποδο για απελευθέρωση
των χεριών κατά την εργασία
• Τροφοδοσία με 3, 6 ή 9 μπαταρίες.
• Κεφαλή πολλαπλών θέσεων που κατευθύνει
το φως εκεί που το χρειαζόμαστε περισσότερο
ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΜΑ 18mm
Êùäéêüò: 1-10-151
1,87 € -30%
1,31 €
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΠΤΗΣ ΜΥΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
1-33-238
1-33-194
1-33-195
1-33-198
• Επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για
προστασία από τη φθορά: 10πλάσιος χρόνος
ζωής σε σύγκριση με τις κλασικές λάμες
• Επιχρωμιωμένο ατσάλινο κέλυφος
• Κλιπ ζώνης
• Κουμπί μπλοκαρίσματος της λάμας
• Κατηγορία ακριβείας ΙΙ
• Γάντζος σε θέση μηδέν ακριβείας:
για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3m x 12,7mm
5m x 19mm
5m x 25mm
8m x 25mm
ΤΙΜΗ
7,16 €
11,16 €
15,05 €
19,90 €
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
5,01 €
7,81 €
10,53 €
13,93 €
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 220V-250V
2,41 € -30%
1,69 €
• Δοκιμαστικό κατσαβίδι 3mm x 64mm
• Μονωτική πλαστική λαβή
• Λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου
Êùäéêüò: 0-66-119
0,57 € -30%
0,40 €
Êùäéêüò: 1-47-329
28
Διατίθεται σε
διάφορα χρώματα
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 14 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
14,90 € -30%
10,43 €
Êùäéêüò: STHT0-70695
• 14 εργαλεία σε εργονομικό
σχεδιασμό
• Μεντεσέδες από ανθεκτικό ατσάλι
• Ευρεσιτεχνικός
μηχανισμός κλειδώματος
• Σώμα από μαλακό υλικό
• Υψηλής αντοχής σώμα
με ατσάλινη ενίσχυση
• Περιέχει: Λάμα, Κατσαβίδι, Λίμα
Αντάπτορα, Καρυδάκια
(8mm, 10mm,12mm), Μύτες 1/4΄΄
(PZ, PH, Slotted, Hex)
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ
• Βάθος κοπής 110mm / 4,375΄΄ • Μήκος σταθερής λάμας 300mm/12΄΄
• Αντοχή λάμας 100kg/225Ibs • Ρυθμιζόμενη λάμα 90° και 180°
που επιτρέπει κοπή σε γωνία • Μεγάλο κουμπί απελευθέρωσης για γρήγορη
αλλαγή της λάμας • Από στιβαρό μεταλλικό σκελετό • Λαβή που
προστατεύει τις αρθρώσεις
4,99 € -30%
3,49 €
Êùäéêüò: 1-15-122
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
4,49 € -30%
3,14 €
Êùäéêüò: 1-66-039
• Σετ 6 κατσαβιδιών με εξάγωνη λαβή
και περιστρεφόμενη κεφαλή
• Επινικελωμένες λεπτές λαβές
για έλεγχο ακριβείας
• Ατσάλινα
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
7,77 € -30%
5,44 €
Êùäéêüò: 6-TR35
• Για δίχαλα 6,8 και 10mm τύπου Α
• Για ελαφριά χρήση. Μικρό και συμπαγές
εργονομικό στη χρήση και την αποθήκευση
• Εύκολη τοποθέτηση διχάλων
• Λαβή εύκολης πίεσης για άνετη χρήση
συνδυασμένη με ελάχιστη προσπάθεια
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
55 Watt
34,90 € -30%
24,43 €
150 Watt
34,90 € -30%
24,43 €
Êùäéêüò: STHT6-70416
• Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος
• Δυνατότητα χρήσης χωρίς σύνδεση
στο ρεύμα για περίπου 30΄
ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 150mm
Êùäéêüò: STHT6-70417
ΣΦΥΡΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 20mm
14,44 € -30%
10,11 €
9,18 € -30%
6,43 €
Êùäéêüò: 1-59-066
Êùäéêüò: 1-54-639
ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΚΑΒΑΛΕΤΑ
49,90 € -30%
34,93 €
Êùäéêüò:
STHT0-70713
• Ισχυρή κατασκευή από προπυλένιο
για αντοχή μέχρι 450 κιλά ανά ζεύγος
• Επιπλέον άγκιστρο στα πλαϊνά για
αποθήκευση καλωδίων
• Αντιολισθητικά ένθετα στην επιφάνεια
εργασίας για ασφάλεια στην χρήση
• Ελαφρά για εύκολη μεταφορά
0,99 € -30%
0,69 €
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Êùäéêüò: 4-98-020
29
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ*
ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ 11 ΥΠΟΔΟΧΕΣ
1,93 € -30%
1,35 €
ΓΙΛΕΚΟ FATMAX
49,90 € -30%
34,93 €
• Θήκες εργαλείων για εύκολη μεταφορά
και άμεση πρόσβαση στα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα εργαλεία
• Το γιλέκο προσαρμόζεται
σε διάφορα μεγέθη
• Υλικό που αναπνέει, μπορεί να φορεθεί
όλες τις εποχές
• Διευκολύνει την πρόσβαση σε προσωπικά
αντικείμενα όπως κινητό, κτλ
• Εξαιρετικά ασφαλές,
με αντανακλαστικές ταινίες
Êùäéêüò: 1-92-888
ΤΣΑΝΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 16΄΄
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18΄΄ FATMAX
34,90 € -30%
24,43 €
22,76 € -30%
15,93 €
Êùäéêüò: 1-93-950
Êùäéêüò: 1-96-182
Διαστάσεις:
49x26x10 cm
Διαστάσεις:
25,1x44,7x27,7 cm
EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚH 19΄΄
19,66 € -30%
13,76 €
Êùäéêüò:
FMST-1-71181
EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚH 19΄΄ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ
Êùäéêüò: 1-79-217
34,90 € -30%
24,43 €
Εργαλειοθήκη 19΄΄ με άνοιγμα
κουμπώματος με το ένα χέρι.
• Στιβαρή, σταθερή με νέο
πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό
• Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης
για μικρότερα εξαρτήματα που
χρησιμοποιούνται συχνότερα
•Πρωτοποριακός σχεδιασμός.
Μαλακή πλατιά λαβή
• Ενσωματωμένες ταμπακιέρες
στο καπάκι
18΄΄ ΤΣΑΝΤΑ ΜΑΛΑΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Êùäéêüò: 1-70-316
EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 26΄΄ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Êùäéêüò: 1-95-620
39,43 € -30%
27,60 €
Êùäéêüò: 1-97-515
• Μεγάλα μεταλλικά κουμπώματα - βαρέου
τύπου, δυνατή, αντισκωριακή κατασκευή
• Εργονομική λαβή δύο υλικών • Αυλάκι
σχήματος V στο άνω καπάκι για εργασίες
πριονίσματος • Μακρύς
μεταλλικός μεντεσές για
μεγάλη αντοχή σε βαριά
φορτία • Εσωτερικός δίσκος
μεταφοράς για εργαλεία και
μικρά εξαρτήματα
• Υποδοχές για χρήση λουκέτου
39,19 € -30%
27,43 €
*Στις τιμές των ανωτέρω εργαλειοθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα & εργαλεία και οι διαστάσεις τους είναι κατά προσέγγιση
30
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ “Betakut” ΙΤΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ
Êùäéêüò: 621101
Ôýðïò: 8805
Êùäéêüò: 621102
Ôýðïò: 874
12 € -35%
7,80 €
13 € -35%
8,45 €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ
Τύπου Αμόνι
Êùäéêüò: 621103
Ôýðïò: 887
Τύπου Αμόνι
Êùäéêüò: 621104
Ôýðïò: 869
26 € -30%
18,20 €
29 € -30%
20,30 €
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΤΡΥΓΟΥ
Êùäéêüò: 621105
Ôýðïò: 870
Êùäéêüò: 621109
Ôýðïò: 897
27 € -30%
18,90 €
ΓΚΑΖΟΝ - ΧΛΟΗΣ
5,90 € -30%
4,13 €
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
Êùäéêüò: 621111 • Ôýðïò: 601
Êùäéêüò: 621112
Ôýðïò: 733Τ
35 € -30%
24,50 €
12,50 € -30%
8,75 €
ΨΑΛΙΔΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
Τύπου Αμόνι
49 € -30%
34,30 €
Êùäéêüò: 621113
Ôýðïò: 933Τ
ΠΡΙΟΝΙ
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
Ï ë éê ü
ÌÞêï
ò 180
0-30
00 m
m
89 € -30%
62,30 €
Êùäéêüò: 621114
Ôýðïò: 918
ΨΑΛΙΔΙ- ΠΡΙΟΝΙ
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
Êùäéêüò: 621120 • Ôýðïò: S0016/30
18 € -30%
12,60 €
Με θήκη μεταφοράς
34 € -30%
23,80 €
Êùäéêüò: 621121
Ôýðïò: 912
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ
87 € -30%
60,90 €
Êùäéêüò: 621140
Ôýðïò: FE160
• Πάχος κοπής: 16mm
• Διπλός κόπτης ασφαλείας
• Μπαταρία Λιθίου 7,2V
• Διάρκεια μπαταρίας 120 min.
• Βάρος: 600gr
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
31
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
12 Volt με 2 μπαταρίες
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
18 Volt με 2 μπαταρίες
160 € -35%
89 € -35%
+ ΔΩΡΟ ΣΕΤ
30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
104,00 €
57, €
85
Êùäéêüò: 65004
Τύπος: CHD 1201
Êùäéêüò: 650081
Τύπος: CHD 1442
TAXYTHTA (R.P.M.)
0-600
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ
24+1
ÑÏÐÇ max (Nm)
10
ÄÉÁÔÑÇÓÇ ÎÕËÏ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 20/10
TÓÏÊ (mm)
10
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (min)
180
ÂÁÑÏÓ (Kg)
1,6
Περιλαμβάνει: • 1 öïñôéóôÞ
• 2 μπαταρίες (1,3Αh)
• 2 κατσαβιδόλαμες
• 1 βαλιτσάκι
TAXYTHTA (R.P.M.)
0-350/0-1300
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ÑÏÐÇΣ
24+1
ÑÏÐÇ max (Nm)
32
ÄÉÁÔÑÇÓÇ ÎÕËÏ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/13
TÓÏÊ (mm)
13
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (min)
60
ÂÁÑÏÓ (Kg)
2,1
Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι
• 1 öïñôéóôÞ • 2 μπαταρίες
(1,7Αh)• 2 κατσαβιδόλαμες
• 1 εξάγωνη υποδοχή
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
650 Watt SDS plus
ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
710 Watt SDS plus
126 € -40%
143 € -40%
75,60 €
85,80 €
Êùäéêüò: 65036
Τύπος: ΕRH 750 V
Êùäéêüò: 65035
Τύπος: ΕRH 650 VA
ΙΣΧΥΣ (Watt)
TAXYTHTA (R.P.M.)
ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.)
ΙΣΧΥΣ ÊÑÏÕÓΗÓ (Joule)
ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÄÉÁÔÑÇÓÇÓ
ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm)
YΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ÂÁÑÏÓ (Kg)
650
0-1100
0-4000
1,9
32/20/13
SDS plus
3,0
Περιλαμβάνει: • 1 âáëéôóÜêé
• 1 ïäçãü âÜèïõò
• 1 ðëáúíÞ ÷åéñïëáâÞ
• 2 ôñõðÜíéá SDS plus
• ôóïê 13 mm ìå áíôÜðôïñá
ΙΣΧΥΣ (Watt)
710
TAXYTHTA (R.P.M.)
0-1100
ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.)
0-4000
ΙΣΧΥΣ ÊÑÏÕÓΗÓ (Joule)
2,0
ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÄÉÁÔÑÇÓÇÓ
ÎÕËÏ/ΜΠΕΤΟΝ/ÁÔÓÁËÉ (mm) 32/24/13
YΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
SDS plus
ÂÁÑÏÓ (Kg)
3,0
Περιλαμβάνει: • 1 âáëéôóÜêé
• 1 ïäçãü âÜèïõò
• 1 ðëáúíÞ ÷åéñïëáâÞ
• 3 ôñõðÜíéá SDS plus
• 1 êáëÝìé
• ôóïê 13 mm ìå áíôÜðôïñá
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
32
Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site: www.unimac.gr
στο 210-3490330
πληροφορίες)
(μόνο για
ή τηλεφωνείστε
Óôéò áíáãñáöüìåíåò
ôéìÝò
äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé
Ö.Ð.Á.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
8 971 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content