close

Enter

Log in using OpenID

ALUMIL M9400

embedDownload
M9400 Softline plus
Copyright © 2009 Alumil
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
002
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá:
ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá © 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ áíôéãñáöÞ êåéìÝíùí, öùôïãñáöéþí êáé
ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã÷åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãÝò. ¼ëá ôá
êåßìåíá, ãñáöéêÜ, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óå ïðïéïäÞðïôå ôìÞìá ôïõ åã÷åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý
ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, óå ïðïéïäÞðïôå ìÝóï, ìåôÜ Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå÷ïìÝíùí ôïõ åã÷åéñßäéïõ ÷ùñßò
ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñÝðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôÞ ÷ñÞóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã÷åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí
óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.
ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò:
Ðñïóðáèïýìå íá êÜíïõìå áõôü ôï åã÷åéñßäéï êáé ôá ðåñéå÷üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëÜ ôõ÷üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá
äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêÜ ëÜèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã÷åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã÷åéñßäéï õðüêåéíôáé
óå áëëáãÞ ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Copyright Notice:
Copyright © 2009 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage
and retrieval system without permission in writing from the publisher.
Disclaimer of Liability:
In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible.
Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaim any
responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is
subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations
whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in
this manual.
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
003
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
Γενικές Πληροφορίες
General Information
1.
1.
Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό
Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να
δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο
μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών
προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές
απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και
καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το
οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται
για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση
και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου
για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7
gr/cm2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι
ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών
αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής
ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2
επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες
κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα
πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα
προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW
6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) 755-1. Τα μηχανικά
χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 755-2, με συντελεστή
ελαστικότητας 70kN/mm2. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ 755-3.
2.
Επαφή με άλλα υλικά
2.1
2.1
Metals
When two metals of differing electro-negativity values come into
contact in humid conditions, an electrical tension and oxidizing are
experienced by the more electro-negative metal. Aluminium is
electro-negative compared to most metals. Unprotected steel rusts
and attacks aluminium. In order to avoid corrosion on aluminium, an
insulating barrier should be placed between the two metals. Contact
with stainless steel on the other hand has not been found to be
harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is
extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to
insulate these two metals. Lead is also more electro-positive than
aluminium and should be insulated as well.
2.2
Timber
Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as
oak and walnut however, produce acids which attach and damage
aluminium. These effects occur especially in humid conditions or
when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended
by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity
and insects you should check that the chemical substances used in
the treatment are not harmful to aluminium. Products containing
copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very
harmful to aluminium and should be avoided.
2.3
Ασβέστης/Τσιμέντο
Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο
(ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές
κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να
προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ
της Alumil.
004
Contact with other materials
Ξύλο
Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο
αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρυς και η καρυδιά,
παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα
φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο
περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση
με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται
σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα
πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την
κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην
σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και
φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει
να αποφεύγονται.
2.3
Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes
to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally
thousands of unique profiles, each one able to meet a number of
specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to
provide simple elegant solutions to extremely complex design
problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is
chosen for outside use because it is a stable, corrosion-resistant
and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a
specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2,
aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to
brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are
compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that
weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at
high cutting speeds and welded connections are not necessary.
These advantages help to reduce fabrication time. Alumil
constructions are realized with aluminium profiles extruded in the
alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical
characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus
of elasticity of 70kN/mm2.
The tolerances are based on EN 755-3.
2.
Μέταλλα
Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity)
έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα
δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο
είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα αλλα μέταλλα. Ο
εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο
αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να
τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό.
Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι
σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα
κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με
επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο
μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να
μονώνεται επίσης.
2.2
Aluminium as a fabrication material
Lime/Cement
In humid conditions, lime or cement reacts with aluminium (even
when anodized) revealing superficial white spots on the surface of
the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium
during installation with ALUMIL protective foil.
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
3.Επιφανειακή επεξεργασία
3.Surface treatment
Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:
The following colours are available:
Anodised finish:
Αποχρώσεις ανοδίωσης:
Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης
Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours
Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
EWAA-EURAS.
The anodising process is carried out according to the EWAAEURAS regulations.
Painted finish:
Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:
Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE
White
Brown
RAL colours
Sable colours
Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Qualicoat.
The painting process is carried out in accordance to Qualicoat
regulations.
4.Αποθήκευση
4.Storage
Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι
παρακάτω προφυλάξεις:
4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα
προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές
περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν
φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που
να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την
μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.
To avoid superficial damage the following precautions should be
taken:
4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with
wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel
burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the
possibility of damaging or scratching the profiles while
removing them.
4.4 Store the profiles in packed form.
5.Συντήρηση του αλουμινίου
5.Aluminium maintenance
Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,
πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε αγροτικές περιοχές που
δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως
ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να
γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του
αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού»
απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία.
Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα
μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο
καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ
μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην
βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις
εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν
επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά
για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν
ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις
είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να
στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε
επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου
ζωής του αλουμινίου, μπορεί να υποβάλλεται σε βελτιωτική επεξεργασία
με ένα πολύ λεπτό επίχρισμα αδιάβροχου φιλμ, διαθέσιμο από την
ALUMIL.
V05.2009
Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a
regular basis. For rural areas that are not subjected to aggressive
elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the
aluminium whenever you clean the glass. Lukewarm water should
be with a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia
for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the
aluminium with clear water and dry absorbing cloth. In urban areas
or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more
often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall
should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and
mild detergents are not enough to clean the aluminium
constructions there are detergents that have been specially
developed for aluminium surfaces. These detergents contain light
abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth.
In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear
water and dry them thoroughly, especially the corners and the
bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the
aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water
resistant film available from ALUMIL.
Alumil M9400 Softlight plus
005
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές
EN 10211
EN 12020-1
EN 12020-2
EN 12046
European standards and reference material
Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 12
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 1:
Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2:
Ανοχές διαστάσεων και μορφή
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on
dimensions and form
Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2
Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors
EN 12152
Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση
Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
EN 12153
Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής
Curtain walling - Air permeability - Test method
EN 12154
Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση
Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
EN 12155
Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση
Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
EN 12179
Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής
Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
EN 12207
Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση
Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208
Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση
Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210
Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
EN 12211
Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 12400
Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
EN 12519
Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία
Windows and pedestrian doors - Terminology
EN 12567
Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1
Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2
EN 13049
Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση
Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification
EN 13115
Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία
Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
EN 13141
Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts 1-8
006
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές
European standards and reference material
EN 13123
Παράθυρα, πόρτες κ;αι εξώφυλλα - Αντίσταη στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
EN 13124
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
ENV 13420
Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής
Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 13501
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
EN 13541
Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
EN 14351
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών
για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
Windows and doors - Product standard, performance characteristics
EN 14600
Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και
ταξινόμηση
Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
EN 14608
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
Windows - Determination of the resistance to racking
EN 14609
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη
Windows - Determination of the resistance to static torsion
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
007
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
1.Επεξήγηση των συμβόλων:
Sp = Ειδικό
= Ροπή αδρανείας x-x
= Πριόνι
= Ροπή αδρανείας y-y
N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή
= Κονδύλι
= Βάρος
S
= Γωνία σύνδεσης κουμπωτή
= Ματσόλα από καουτσούκ
= Προφίλ
= Γωνία σύνδεσης μεταβλητή
= Οδηγός διάτρησης
= Αριθμός σελίδας
= Σύνδεσμος τραβέρσας/ταφ
= Πρεσσάκι
= Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας
= Μονωτικό υλικό
= Μέγιστο πλάτος
= Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα
= στιγμιαία κόλλα
= Μέγιστο ύψος
= Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες
= μονωτική ταινία
= Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης “T”
= Εξωτερική περίμετρος
A
= Γωνία επιπεδότητας
C
= Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή
I
* = Δεν υπάρχει απόθεμα
= Τάπα
1. Explanation of symbols:
A
= Alignment corner
C
= Crimp cleat
Sp = Special
= Moment of inertia x-x
= Saw
= Moment of inertia y-y
N = Nail cleat
= Milling bit
= Weight
S
= Spring cleat
= Rubber mallot
= Profile
= Corner cleat, adjustable
= Drill Jig
= Page number
= Transom cleat
= Punching Tool
= Transom, cleat adjustable
= Sealant
= Width
= Couple Cleat
= Instant glue
= Height
= Reinforcing plate for corners
= Sealing tape
= Reinforcing plate for joints
= External perimeter
I
*
= Not a stock item
= End cover
008
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Βασικά χαρακτηριστικά
Basic characteristics
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
009
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
Óýóôçìá áíïéãïìÝíùí êïõöùìÜôùí áëïõìéíßïõ
ìå éäéáßôåñá åõñý ðåäßï åöáñìïãþí
Ôá 10 äõíáôÜ óçìåßá ôïõ óõóôÞìáôïò :
1.
Ôï óýóôçìá Ì9400 SOFTLINE PLUS åßíáé ðéóôïðïéçìÝíï
áðü ôï äéåèíïýò öÞìçò ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï IFT ROSENHEIM,
üóïí áöïñÜ ôçí õäáôïóôåãáíüôçôá êáé ôçí áíåìïðåñáôüôçôá
óôéò õøçëÝò êáôçãïñßåò C E.
2.
Ç äéáäéêáóßá âáöÞò ôïõ óõóôÞìáôïò åßíáé ðéóôïðïéçìÝíç êáé
äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá âáöÞò
QUALICOAT êáé GSB.
3.
Ï ó÷åäéáóìüò, ç äéáäéêáóßá ðáñáãùãÞò, êáé ï Ýëåã÷ïò ðïéüôçôáò
üëùí ôùí äéáôïìþí ôïõ óõóôÞìáôïò Ý÷ïõí ðéóôïðïéçèåß óýìöùíá
ìå ôï äéåèíÝò ðñüôõðï ÅÍ ISO 9001:2000.
4.
ÌåãÜëç ðïéêéëßá ó÷åäßùí ãéá ôéò åóùôåñéêÝò êáé åîùôåñéêÝò
åðéöÜíåéåò ôùí ðïñôïðáñáèýñùí
5.
ÐïëëÝò äõíáôüôçôåò êáôáóêåõÞò Ðáíôæïõñéþí
6.
ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá áíôéêáôÜóôáóç îýëéíùí êïõöùìÜôùí
7.
ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá êáôáóêåõÞ åóùôåñéêþí èõñþí
8.
Ëýóåéò ãéá óõíäõáóìïýò ÁíïéãïìÝíùí - ÓõñïìÝíùí
9.
ÅéäéêÜ ðñïößë ãéá åìöÜíéóç ðáñüìïéá ìå áõôÞ ôùí îýëéíùí
êïõöùìÜôùí.
10. Ðëçèþñá Üëëùí êáôáóêåõáóôéêþí ëýóåùí ìå ðÜìðïëëåò
ôõðïëïãßåò.
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ
010
ÊñÜìá áëïõìéíßïõ
AlMgSi (EN AW 6060)
Óêëçñüôçôá
ÅëÜ÷éóôï ðÜ÷ïò âáöÞò
12 Webster Þ 70 ÇÂ minimum
75 µm minimum
ÐÜ÷ïò äéáôïìþí (min-max)
1,4 - 1,6 mm
¸ëåã÷ïò äéáóôÜóåùí äéáôïìþí
EN DIN 12020-2
ÐëÜôïò âáóéêÞò êÜóáò / âáóéêïý öýëëïõ
45/52 mm
Åßäïò õáëïðßíáêá ðïõ ìðïñåß íá äå÷èåß
Ìïíüò Þ äéðëüò, áðü 4 Ýùò 32 mm
ÌÝãéóôï âÜñïò õáëïðéíÜêùí
Ìå áðëü ìåíôåóÝ Ýùò 75 Kg/öýëëï
Ìå åíßó÷õóç ôïõ ìåíôåóÝ Ýùò 130 Kg
Åßäïò óôåãÜíùóçò
Ôñéþí åðéðÝäùí, ìå êåíôñéêÞ óôåãÜíùóç
´´Aluseal´´ êáé åëáóôéêÜ áðü EPDM
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
Architectural system for hinged aluminium frames
with a very wide application range
10 Added - value features :
1.
Ì9400 SOFTLINE PLUS has been certified by
IFT
ROSENHEIM, to reach Class C sealing and Class E impermeability.
2.
The process of electrostatic powder coating of the system is
certified with the European Standards QUALICOAT and GSB.
3.
The design, the production process and the quality control of the
system are certified with ÅÍ ISO 9001:2000.
4.
Profile variety, offering a range number of choices on
the
aesthetic appearance of windows and doors in both the interior and
exterior.
5.
Many alternatives for the fabrication of hinged shutters
6.
Provision of solutions for replacement windows.
7.
Specifically developed profiles for Interior Doors.
8.
Solutions for the combined use of hinged and sliding systems on
a single frame.
9.
Profiles for aluminium frames assembling the appearance of
wooden ones.
10. Variety of solutions for any architectural applications
typology.
and
SYSTEM TECHNICAL SPECIFICATIONS
Aluminium alloy extruded
AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness
Minimum powder coating thickness
12 Webster Þ 70 ÇÂ minimum
75 µm minimum
Profile thickness (min-max)
1,4 - 1,6 mm
Profile Geometry Control
EN DIN 12020-2
Basic sash width / Basic frame width
45/52 mm
Supporting glazing
Single, double, from 4 up to 32 mm
Maximum glazing weight
75 kg/sash using a plain hinge
130 kg using heavy-load hinges
Sealing and impermeability.
“ALUSEAL” system, with EPDM gaskets
applied in 3 levels
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
011
M9400 Softline plus
Ηχομόνωση |Sound insulation
M9501
M9312
M9317
M9300
Silicone
Τίμες σύμφωνα με EN ISO 717-1
Values in accordance with EN ISO 717-1
Πάχος
υαλοπινάκων
Glass thickness
(mm)
Ηχομόνωση
υαλοπινάκων
Sound resistance
glass only
(Rw)
Ηχομόνωση
υαλοπινάκων και πλαίσιο
Sound resistance
glass and frame
(Rw)
7*
35 dB
32 dB
9*
37 dB
34 dB
11*
38 dB
35 dB
13*
39 dB
36 dB
6*/12/4
34 dB
31 dB
6*/12/6
37 dB
34 dB
8*/12/5
38 dB
35 dB
8*/12/8
40 dB
37 dB
* Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB)
* Acoustic PVB laminated safety glass
012
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Θερμομόνωση |Thermal insulation
BD
190,00
Φ B-C = -24,3 W/m
FE
2
U E-F = 3,20 W/(m ·K)
A
97,50
C
λ [W/(m·K)]
Name
Aluminium (Si alloys)
EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Panel
Slightly ventilated air cavity, Eps=0.9
Un_ThermalBreak air cavity, Eps=0.9
Unventilated air cavity, Eps=0.9
160,000
0,250
0,035
Exterior, frame
Interior, frame, normal
Interior, frame, reduced
Symmetry/Model section
Φ
Uf A=
V05.2009
ΔT
- Up bp
bf
o
2
2
q[W/m ] θ [ C] h[W/(m ·K)]
Name
=
-24,308
-20,000
0,000
20,000
20,000
25,000
7,69231
5,000
0,000
- 3,196·0,190
0,098
Alumil M9400 Softlight plus
= 6,2 W/(m
· 2.K)
013
M9400 Softline plus
Γενικές Πληροφορίες | General Information
014
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÅõñåôÞñéï Ðñïößë
Profile Index
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
015
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
016
cm4
cm4
gr/m
56,80 243,30
7,18
4,84
609
040
76,35
56,80 308,80
8,45
19,86
834
040
M923
29,95
28,00 170,90
0,42
1,28
315
077
M946
26,50
19,50
0,56
0,22
223
060
M6000
59,60
52,50 267,40
7,43
5,17
505
059
M6001
14,0
16,30
0,17
0,10
148
054
M6023
22,00
105,80 299,20 37,43
3,22
946
074
M6025
22,00
30,80 165,40
0,94
0,93
312
074
M9004
19,80
22,00 111,70
0,32
0,25
205
076
M9062
77,60
399,80
5,79
15,61
331
075
M9072
77,60
71,80 498,10 22,97
22,92
1319
075
M9073
32,70
44,00 228,70
1,36
411
076
mm
mm
M0065
45,40
M0165
32
Alumil M9400 Softlight plus
mm
125
93
2,28
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
V05.2009
cm4
gr/m
67,00 366,40 18,12
5,27
935
075
19,40
25,80 139,60
0,53
0,29
239
062
M9130
62,00
115,50 472,90 88,34
26,87
1634
038
M9132
100,00 115,50 564,20 145,59 118,67
2539
051
M9228
28,40
65,50
M9300
50,50
45,00 272,40
M9303
mm
mm
M9089
40,60
M9112
mm
cm4
2,90
10,13
775
077
7,73
4,18
749
034
45,00
147,00 537,10 142,53 23,14
1840
056
M9304
61,00
49,05 369,10
9,31
6,20
913
047
M9305
67,80
45,00 333,60
8,14
6,28
931
049
M9307
112,00
45,00 424,80 14,26
41,77
1264
050
M9308
89,00
45,00 376,30 12,43
18,48
1164
050
M9309
30,35
54,00 556,90
1,48
482
053
Alumil M9400 Softlight plus
351
5,34
017
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
018
cm4
gr/m
59,00 378,00 16,12
9,43
1036
036
29,50
182
0,96
0,90
304
061
26,50
19,34
143
0,31
0,68
241
061
M9313
26,50
19,00
94
0,23
0,42
175
060
M9314
27,00
42,00 215,49
2,46
1,01
366
061
M9316
18,90
4,20
47,60
0,01
0,16
135
054
M9317
20,00
15,9
85
0,12
0,30
180
054
M9319
33,50
23,05 177,80
0,55
0,90
329
062
M9320
50,50
54,00 312,50 11,79
5,69
851
034
M9321
75,50
54,00 404,80 15,51
11,58
1020
034
M9322
30,80
45,00 264,20
3,28
1,62
479
057
M9324
24,00
13,50
0,06
0,55
241
076
mm
mm
M9310
56,00
M9311
26,60
M9312
Alumil M9400 Softlight plus
mm
100
cm4
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
V05.2009
cm4
cm4
gr/m
45,00 220,60
3,39
0,91
401
053
39,00
23,90 196,10
0,52
1,39
367
068
M9332
12,80
30,50
140,5
0,68
0,12
221
069
M9333
22,80
59,00 193,40
5,30
0,51
515
069
M9334
70,00
39,00 278,80
8,26
13,57
898
073
M9335
36,00
13,90 178,40
0,28
1,49
320
068
M9336
50,00
10,00 111,40
3,01
0,22
349
072
M9336A
56,00
19,90 153,20
0,39
4,69
385
072
M9337
14,20
39,00 147,90
1,50
0,26
246
068
M9338
24,90
80,00 247,80
8,81
1,45
470
070
M9338A
24,70
76,80 240,80
8,36
1,68
526
071
M9339
50,15
120,00 450,90 100,60 12,60
1765
038
mm
mm
M9325
30,40
M9331
Alumil M9400 Softlight plus
mm
019
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
020
cm4
cm4
gr/m
0,51
0,19
207
068
29,00
88,00 288,00 26,78
2,11
909
074
M9342
24,90
100,00 233,10 12,76
0,99
465
071
M9343
16,00
64,90 178,30
7,35
0,47
502
069
M9344
61,00
45,00 311,30
7,30
7,89
882
047
M9345
91,00
52,00
20,06
17,78
1379
046
M9346
39,50
10,00 140,20
0,09
2,16
421
056
M9347
69,00
24,70 293,10
0,64
9,71
614
058
M9348
25,00
60,00 200,70
4,51
0,56
280
072
M9350
56,00
45,00 292,80
8,25
5,91
782
034
M9351
16,90
4,60
48,20
0,01
0,07
70
054
M9353
24,90
90,00 224,00 13,73
1,84
511
070
mm
mm
M9340
14,10
28,00 137,50
M9341
Alumil M9400 Softlight plus
mm
436
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
mm
V05.2009
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M9356
24,90
110,00 293,60 23,79
1,14
669
071
M9357
24,90
60,00 157,30
4,10
0,63
384
071
M9358
124,50
10,00
39,48
0,53
800
074
M9359
56,00
180,00 604,70 287,13 18,22
2227
038
M9360
80,40
59,00 444,60
20,42
15,69
1155
034
M9365
26,60
28,00 198,90
1,04
0,92
344
061
M9368
24,90
87,00 275,90 12,71
1,60
590
070
M9370
66,00
45,00 329,40 10,68
10,56
935
067
M9372
65,00
45,00 332,80 10,44
10,02
949
067
M9374
52,90
45,00 255,00
7,19
5,59
752
058
M9375
57,00
57,00 234,30 14,48
14,48
833
065
M9376
53,60
41,20 171,50
6,29
594
065
Alumil M9400 Softlight plus
299
3,56
021
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
022
cm4
gr/m
52,00 396,80 18,40
27,20
1197
041
40,30
117,60
78,31
11,21
1445
039
M9380
56,00
72,40 408,90 16,08
7,55
1033
039
M9381
13,30
117,60
50,38
0,88
1036
039
M9382
72,10
83,00 469,70
23,59
11,44
1110
040
M9391
75,00
28,20
4,40
14,22
891
073
M9393
100,00
39,00 367,60
12,32
49,51
1303
073
M9394
39,00
100,00 414,90 55,81
12,80
1384
073
M9395
62,00
45,00 330,40 10,65
9,33
944
067
M9398
40,30
42,05 261,20
4,86
1,73
632
048
M9399
100,00
39,00 369,00 11,58
46,83
1240
073
M9412
22,50
15,10 118,60
0,46
209
064
mm
mm
M9377
98,50
M9379
Alumil M9400 Softlight plus
mm
363
264
270
cm4
0,16
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
V05.2009
cm4
cm4
gr/m
48,30 241,00
3,48
5,79
410
059
42,80
50,65 220,00
2,98
3,27
390
057
M9419
52,50
53,50 240,20
3,70
5,30
397
059
M9420
56,00
116,00 448,00 78,91
19,15
1521
037
M9421
67,80
70,00 380,20
20,92
15,03
1374
052
M9422
67,80
93,00 431,70 45,67
22,08
1610
052
M9423
56,00
93,00 402,60 44,25
15,21
1348
037
M9424
56,00
74,50 365,60 25,62
11,98
1207
037
M9426
74,40
43,90 304,10
2,88
15,01
615
066
M9427
59,00
26,57 221,20
0,53
6,22
428
066
M9428
118,40 118,40 444,50 107,61 107,61
1599
066
M9430
57,00
1124
075
mm
mm
M9416
54,80
M9417
mm
67,00 328,30 18,93
Alumil M9400 Softlight plus
11,17
023
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
024
cm4
cm4
gr/m
1,92
6,88
561
058
56,00
59,00 377,50 15,91
9,47
1030
035
M9435
44,80
11,20 152,40
0,25
1,90
330
078
M9436
59,38
11,20 182,40
0,34
4,67
427
078
M9437
65,00
50,00 268,00
3,77
9,17
499
078
M9438
90,00
50,00 337,60
4,09
21,39
625
078
M9439
46,00
47,00 267,90
2,72
3,27
534
078
M9480
59,50
67,00 380,20 20,09
12,74
1238
036
M9481
77,90
67,00 364,50 23,37
18,34
1269
045
M9484
61,00
58,20 373,00 13,56
10,70
1099
048
M9485
67,80
70,00 399,40 24,02
18,31
1439
051
M9501
69,60
52,00 348,70 12,72
7,48
970
041
mm
mm
M9431
49,80
32,80 281,30
M9434
Alumil M9400 Softlight plus
mm
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
V05.2009
cm4
gr/m
52,00 364,50 14,87
11,54
1078
041
93,90
52,00 395,60 19,34
24,44
1327
041
M9504
61,00
48,20 348,90
8,48
6,66
899
048
M9505
77,80
52,00 391,50 15,50
13,79
1106
042
M9506
84,00
24,90 314,10
17,32
641
053
M9507
45,00
147,00 501,50 108,86 22,12
1680
056
M9508
26,61
25,50 165,30
0,63
0,78
272
061
M9510
59,30
59,00 373,90 16,40
10,51
1010
035
M9511
64,58
52,00 388,00 13,15
8,96
1008
045
M9512
72,80
52,00 404,60 15,59
13,69
1123
045
M9513
88,90
52,00 436,10 20,15
27,49
1365
045
M9514
69,60
61,00 350,10 14,82
7,84
1045
042
mm
mm
M9502
77,80
M9503
Alumil M9400 Softlight plus
mm
cm4
0,85
025
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
026
cm4
gr/m
52,00 416,60 17,84
31,30
1267
046
59,30
59,00 372,10 16,71
10,87
1037
035
M9519
108,00
68,00 510,00 28,47
34,30
1286
034
M9527
98,50
52,00 398,50 17,43
27,78
1212
046
M9529
77,70
77,70 291,60
29,33
29,33
1040
065
M9530
83,70
59,00 436,00 20,65
17,69
1134
035
M9531
61,00
147,00 605,40 174,92 47,34
2538
057
M9532
67,80
61,00 371,50 16,75
13,73
1306
051
M9533
45,00
147,00 525,90 150,79 23,55
1927
055
M9534
24,90
101,10 283,60 20,74
1,75
713
071
M9535
104,80
68,00 521,30 26,88
30,36
1231
035
M9536
72,50
45,00 343,70 10,01
8,14
871
036
mm
mm
M9517
98,50
M9518
Alumil M9400 Softlight plus
mm
cm4
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
mm
V05.2009
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M9537
45,00
147,00 553,80 141,80 24,77
2029
055
M9538
24,90
83,00 249,10 10,48
1,75
520
070
M9543
82,50
45,00 364,40 10,59
11,30
908
036
M9544
61,00
53,20 359,10
9,78
7,04
917
049
M9545
67,80
45,00 331,60
8,69
6,14
1010
049
M9547
112,00
45,00 420,30 15,94
47,22
1530
050
M9548
89,00
44,70 373,70 12,10
19,33
1261
050
M9550
69,60
52,00 363,80 12,78
8,55
972
043
M9551
77,80
52,00 380,00 14,97
12,89
1081
043
M9553
24,90
82,30 215,40 12,26
1,95
582
070
M9554
61,00
66,80 367,80 15,84
10,74
1068
049
M9558
24,90
83,25 255,10
9,96
1,69
483
070
Alumil M9400 Softlight plus
027
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
028
cm4
gr/m
84,50 278,50 11,07
1,09
608
071
69,60
61,00 360,30 17,95
11,02
1123
044
M9561
77,80
61,00 376,80 20,22
16,20
1215
044
M9562
93,90
61,00 410,50 26,32
32,26
1486
044
M9564
100,00
25,00 324,00
1,45
26,19
604
053
M9565
26,70
19,35 141,50
0,27
0,64
254
060
M9570
64,80
45,00 312,70
9,72
8,66
883
067
M9572
93,85
52,00 418,00 19,60
26,67
1332
043
M9574
42,15
26,80 211,20
0,76
2,65
391
068
M9575
12,00
50,00 190,70
2,89
0,22
361
069
M9576
76,00
45,00 304,00 11,55
17,64
956
057
M9577
80,00
70,00 405,50 24,95
25,30
1504
052
mm
mm
M9559
24,90
M9560
Alumil M9400 Softlight plus
mm
cm4
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
V05.2009
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M9578
28,40
9,00
108
0,03
0,59
209
054
M9589
122,00
61,00 463,50 34,40
75,27
1823
044
M9590
20,50
34,80 123,20
0,76
0,39
260
057
M9591
45,10
24,70 233,90
0,67
4,08
477
058
M9593
73,30
49,00 282,30
12,87
15,84
937
058
M9594
72,50
45,00 412,80 11,69
10,61
990
036
M9595
72,50
45,00 344,10
8,99
7,82
873
036
M9596
93,90
45,00 373,30 13,04
22,29
1093
046
M11116
16,20
20,65
93
0,28
0,15
183
054
M11118
42,80
33,15
185
0,82
2,79
324
059
M11119
42,83
38,20
196
1,11
3,29
379
059
M11445
38,50
26,65
211
2,10
0,98
369
063
Alumil M9400 Softlight plus
029
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
030
mm
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M11451
18,50
26,30
180
0,84
0,47
307
060
M11452
22,50
26,60
184
0,86
0,70
313
060
M11453
26,00
26,60
190
0,97
0,89
325
060
M11461
26,70
18,50
169
0,41
0,74
285
062
M11462
26,70
22,50
175
0,60
0,80
298
061
M11463
26,70
26,50
183
0,87
0,84
313
062
M11464
26,70
30,50
198
1,17
0,89
332
062
M11465
26,70
34,50
203
1,60
0,94
354
062
M11471
25,45
16,00
108
0,12
0,51
231
056
M11493
30,50
22,50 125,60
0,79
1,53
406
063
M11495
33,50
31,64 149,80
0,99
2,22
475
063
M11497
37,00
32,00
1,12
2,31
480
063
Alumil M9400 Softlight plus
159
V05.2009
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
mm
V05.2009
mm
mm
cm4
cm4
gr/m
M9589
122,00
61,00 463,50 34,40
75,27
1823
059
M11945
22,50
38,50 169,50
2,12
0,81
331
064
M11961
22,51
18,50 111,30
0,29
0,57
219
064
M11962
22,51
22,50 119,30
0,46
0,62
236
064
M11965
22,50
34,50 161,50
1,59
0,78
161,50
064
M15119
52,50
55,60 264,60
4,63
6,68
481
059
T35
70,00
70,00 219,90 18,91
18,94
871
065
Alumil M9400 Softlight plus
031
M9400 Softline plus
Περίληψη Προφίλ |Profile Overview
032
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Ðñïößë
Profiles
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
033
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9350
28,50
113.1441800
140.1142000
113.1941900
140.0021900
34,00
56,00
50,50
M9300
180.1900000
45,00
45,00
M9320
M9321
180.1900000
28,50
140.1142000
113.1450800
75,50
113.1450800
50,50
50,50
180.1900000
53,50
140.1142000
54,00
M9519
180.1900000
180.1900000
54,00
M9360
180.1900000
113.2341600
180.1900000
113.1941900
140.0021900
80,40
86,00
180.1900000
56,00
108,00
125.2341700
180.1900000
180.1900000
180.1900000
68,00
034
59,00
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9510
180.1900000
M9530
A
59,30
59,30
180.1900000
113.2341600
125.2341700
61,70
125.2341700
83,70
37,30
113.2341600
180.1900000
180.1900000
180.1900000
59,00
180.1900000
M9518
59,00
59,30
180.1900000
M9535
37,30
113.2341600
125.2341700
180.1900000
180.1900000
180.1900000
59,00
113.1941900
M9434
104,80
140.0021900
180.1900000
180.1900000
113.1941900
140.0021900
34,00
56,00
82,80
180.1900000
180.1900000
180.1900000
180.1900000
59,00
V05.2009
68,00
Alumil M9400 Softlight plus
035
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9480
M9536
67,00
59,50
50,50
180.1900000
72,50
113.1441800
140.1142000
140.0021900
50,50
37,50
113.2344300
180.1900000
180.1900000
180.1900000
M9595
45,00
113.1441800
140.1142000
28,50
72,50
M9543
113.1441800
60,50
82,50
140.1142000
180.1900000
45,00
180.1900000
M9594
45,00
M9310
113.1441800
113.1941900
140.0021900
180.1900000
34,00
56,00
140.1142000
50,50
72,50
180.1900000
180.1900000
180.1900000
37,00
45,00
036
59,00
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9424
113.1941900
113.1936200
140.0021900
140.0021900
34,00
56,00
180.1900000
180.1900000
180.1900000
74,50
M9423
56,00
180.1900000
34,00
113.1936200
140.0021900
140.0021900
180.1900000
180.1900000
A
93,00
M9420
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ËÕÓÇ ÃÉÁ ÂÉÔÑÉÍÅÓ:
Ç ÊÁÓÁ Ì9420 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ÐÑÏÖÉË ÔÁÖ
Ì9422 (ÁÍÔÉ ÊÏËÙÍÁÓ) ÊÁÉ Ì9532 (ÁÍÔÉ ÔÑÁÂÅÑÓÁÓ)
ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÂÉÔÑÉÍÙÍ
CONSTRUCTIVE SOLUTION FOR SHOPFRONTS:
THE FRAME M9420 CAN BE USED IN CONJUCTION WITH
“T” PROFILES M9422 (AS COLUMN) AND M9532
(AS TRAÍSÏÌ) FOR THE CONSTRUCTION OF
SHOPFRONTS.
113.1936200
140.0021900
S
140.0021900
34,00
56,00
180.1900000
180.1900000
180.1900000
116,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
037
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9130
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ËÕÓÇ ÃÉÁ ÂÉÔÑÉÍÅÓ:
Ç ÊÁÓÁ Ì9310 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ
ÌÅ ÔÁ ÐÑÏÖÉË ÔÁÖ
Ì9132 (ÁÍÔÉ ÊÏËÙÍÁÓ)
ÊÁÉ Ì9485 (ÁÍÔÉ ÔÑÁÂÅÑÓÁÓ)
ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÂÉÔÑÉÍÙÍ
180.1900000
140.0021900
140.0021900
180.1900000
40,00
62,00
CONSTRUCTIVE SOLUTION
FOR SHOPFRONTS:
THE FRAME M9310 CAN BE USED
IN CONJUCTION WITH “T” PROFILES
M9132 (AS COLUMN)
AND M9485 (AS TRAÍSÏÌ)
FOR THE CONSTRUCTION
OF SHOPFRONTS.
180.1900000
115,50
M9339
140.0021900
140.1142000
28,40
50,40
180.1900000
180.1900000
180.1900000
120,10
M9359
A
56,00
180.1900000
140.0021900
180.1900000
S
140.0021900
A
S
180.1900000
A
180,00
038
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
42,40
M9379
13,30
140.0021900
180.1900000
117,60
56,00
M9380
113.1941900
140.0021900
180.1900000
72,40
M9381
×ÁÌÇËÇ ÖÙËÉÁ
ÃÉÁ ÔÏ ÊÁÔÙ ÊËÅÉÓÉÌÏ
ÔÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
ÊÙÄ.: 426.0939500
13,30
LOW BACKSET
FOR THE LOWER
LOCKING POINT OF SHUTTERS’ ROD
CODE: 426.0939500
117,60
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
039
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9382
72,10
113.1126600
140.1126000
180.1900000
82,85
M0065
113.1126600
56,80
140.1126000
180.1901200
ÐÁ×ÏÓ ÔÏÉ×ÏÐÏÉÉÁÓ / WALL THICKNESS
ÁÐÏ / FROM 70,00 ÅÙÓ / UNTIL 100,00mm
M0165
76,35
113.1126600
56,80
140.1126000
180.1901200
ÐÁ×ÏÓ ÔÏÉ×ÏÐÏÉÉÁÓ / WALL THICKNESS
ÁÐÏ / FROM 100,00 ÅÙÓ / UNTIL 130,00mm
040
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9502
77,80
113.1441800
140.1142000
113.2341600
125.2341600
55,80
47,60
69,60
M9501
180.2000000
180.2000000
52,00
52,00
M9503
M9377
113.3841600
98,50
125.3841600
113.4341600
125.4341600
180.2000000
76,50
71,90
93,90
52,00
A
180.2000000
52,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
041
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
69,60
M9514
113.1441800
47,60
140.1142000
180.2000000
61,00
M9505
113.2341600
125.2341600
55,80
77,80
180.1900000
180.2000000
52,00
042
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
69,60
M9550
M9551
113.1441800
113.2341600
125.2341700
55,80
47,60
77,80
140.1142000
180.2000000
180.2000000
52,00
52,00
M9572
ÅÍÄÅÉÊÍÕÔÁÉ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ
ÅÉÓÏÄÙÍÌÅ 35ÁÑÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁ
93,80
IDEAL SOLUTION
FOR MAIN ENTRANCES
WITH A 35mm LOCK
113.3841600
71,90
140.3842000
180.2000000
52,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
043
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9561
M9560
180.1900000
77,80
113.1441800
140.1142000
113.2441600
125.2341700
55,80
47,60
69,60
180.1900000
180.2000000
180.2000000
61,00
61,00
M9589
M9562
180.1900000
93,80
180.1900000
A
113.3841600
113.3841600
100,00
122,00
71,90
140.3842000
140.3842000
180.2000000
61,00
180.2000000
044
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÅÍÄÅÉÊÍÕÔÁÉ ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏ ÌÅ ×ÅÑÏÕËÉ “ÊÁÑÅ”
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ËÕÓÇ ÃÉÁ ÅÌÖÁÍÉÓÇ ÎÕËÉÍÏÕ ÊÏÕÖÙÌÁÔÏÓ:
ÌÅ ÐÇ×ÁÊÉ Ì9319, ÊÁÓÁ Ì9480 ÊÁÉ ÌÐÉÍÉ Ì9484
CAUTION!
THE SASH IS DESIGNED FOR HANDLES WITH SPINDLE
A GEARED HANDLE CANNOT BE USED
CONSTRUCTIVE SOLUTION FOR WOOD-ALIKE FRAMES:
WITH GLAZING BEAD M9319, FRAME M9480
AND ADJOINING PROFILE M9484
25,20
M9511
M9481
64,60
180.1900000
113.1441800
140.1142000
77,90
113.2444300
180.2000000
55,80
140.0021900
52,00
67,00
M9512
M9513
25,20
125.2341700
72,80
113.2341600
113.3841600
140.3842000
88,90
25,20
180.2000000
180.2000000
52,00
52,00
ÃÉÁ ÏËÁ ÔÁ ÖÕËËÁ ÌÅ ÅÍÓÙÌÁÔÙÌÅÍÏ ÐÇ×ÁÊÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÔÏ ×ÙÑÉÓÌÁ Ì9391
FOR ALL SASHES WITH GLAZING BEAD, USE M9391 AS “T” PROFILE FOR FRAME PARTITIONS
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
045
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9517
113.4341600
98,50
113.4341600
125.4341600
125.4341600
180.2000000
98,50
M9527
180.2000000
52,00
52,00
M9596
M9345
45,00
93,90
M6001
113.3841600
71,90
113.1441800
91,00
140.3842000
7,5
140.1142000
6,00
180.2000000
52,00
046
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9344
ÃÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÔÏ: 210.6520000
FOR A CENTRAL
SEALING
COOPERATES
ONLY WITH
SASHGASKET
M 9395,USE:
CAP 210.6520000
CODE: 300-09-938-00
A
125.2326600
45,00
180.2000000
113.2328400
61,00
5,00
M9304
ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE: 300.0930403
48,50
61,00
5,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
047
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÏ ÖÕËËÏ Ì9395 - ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ: 300.09398**
M9398
CAUTION: USED ONLY WITH SASH M9395 - PLASTIC ENDCAP CODE: 300.09398**
40,30
42,00
M9395
M9395
5,00
M9504
49,00
ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE: 300.09504**
300.19504**
300.29504**
5,00
5,00
61,00
M9484
58,80
ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE: 300.09484**
M9481
M9481
5,00
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ ËÕÓÇ
ÃÉÁ ÅÌÖÁÍÉÓÇ
ÎÕËÉÍÏÕ ÊÏÕÖÙÌÁÔÏÓ:
ÌÅ ÐÇ×ÁÊÉ Ì9319, ÊÁÓÁ Ì9480
ÊÁÉ ÖÕËËÏ Ì9481
CONSTRUCTIVE SOLUTION
FOR WOOD-ALIKE FRAMES:
WITH GLAZING BEAD M9319,
FRAME M9480
AND SASH M9481
61,00
048
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9544
61,00
53,80
300.09544..
5,00
M9554
61,00
66,80
300.19554..
5,00
M9305
M9545
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
45,00
V05.2009
23,80
67,80
160.1121100
23,80
67,80
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
45,00
Alumil M9400 Softlight plus
049
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
89,00
45,00
M9548
45,00
89,00
M9308
45,00
45,00
M9307
M9547
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
68,00
112,00
68,00
112,00
160.1121100
160.1121100
45,00
45,00
050
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9132
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
56,00
100,00
160.1121100
160.1121100
115,00
M9485
M9532
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
70,00
V05.2009
23,80
23,80
67,80
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
67,80
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
61,00
Alumil M9400 Softlight plus
051
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9422
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
23,80
67,80
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
160.1121100
ÃÉÁ ×ÑÇÓÇ ÌÅ ÔÏ Ì9423
×ÑÅÉÁÆÅÔÁÉ ÊÁÉ ÔÏ ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ
ÊÙÄ.: 852.1260400
WHEN USED WITH FRAME Ì9423
IT REQUIRES PROCESSING WITH DRILL BIT
CODE: 852.1260400
93,00
M9421
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1121100
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
67,80
M9577
160.1121100
23,80
“T” CONNECTOR CODE: 160.1121100
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ: 160.1122300
ÊÙÄ. ÏÄÇÃÏÕ ÔÑÕÐ: 165.0000100
“T” CONNECTOR CODE: 160.1122300
DRILLING GUIDE CODE: 165.0000100
WHEN USED WITH FRAME Ì9424
IT REQUIRES PROCESSING
WITH DRILL BIT
CODE: 852.1260300
160.1122300
36,00
80,00
ÃÉÁ ×ÑÇÓÇ ÌÅ ÔÏ Ì9424
×ÑÅÉÁÆÅÔÁÉ ÊÁÉ ÔÏ ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ
ÊÙÄ.: 852.1260300
70,00
70,00
052
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9506
M9325
24,90
30,40
45,00
84,00
M9309
30,40
54,00
1:4
M9564
25,00
180,00
100,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
053
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9316
ÊÁËÕÐÔÅÉ ÔÏ “ÊÁÍÁËÉ”
15 × 20 ÔÙÍ ÖÕËËÙÍ
ÄÉÍÅÉ “ÓÕÍÅ×ÅÉÁ” ÓÔÁ ÂÏÕÑÔÓÁÊÉÁ
ÓÔÏ ÊÁÔÙ ÌÅÑÏÓ ÔÏÕ ÖÕËËÏÕ
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ ÌÅ Ì9393, Ì9399
CONCEALS THE 15 X 20
ROD GUIDE IN SASHES
ALLOWS THE CONTINUOUS
APPLICATION OF BRUSHES
ÉÍ THE LOWER PART OF THE SASH
COLLABOR. WITH M9393, M9399
18,90
28,40
4,20
9,00
M9578
M6001
M9351
ÊÁËÕÐÔÅÉ ÔÏ “ÊÁÍÁËÉ”
14 × 18 ÓÅ ÊÁÓÅÓ ÊÁÉ ÔÁÖ
CONCEALS THE 14 X 18
GLAZING BEAD SOCKET
IN FRAMES AND “T” PROFILES
14,00
4,60
16,30
16,90
M11116
M9317
16,20
310.11116..
054
15,90
20,70
21,00
310.09317..
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9537
125,00
125,00
147,00
147,00
M9533
V05.2009
M9578
M9578
45,00
45,00
Alumil M9400 Softlight plus
055
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9507
M9303
ÊÙÄ. ÁÍÅÌÏÖÑÁÊÔÇ / WINDSTOPPER CODE: 471.0080000
ÃÉÁ ÁËËÁ ÌÅÃÅÈÇ ÂËÅÐÅ
ÊÁÔÁËÏÃÏ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ
125,00
125,00
147,00
147,00
FOR OTHER SIZES,
PLEASE CONSULT OUR
ACCESSORIES CATALOG
471.0080000
M9578
45,00
16,00
45,00
25,45
M9346
10,00
M11471
39,50
ÊÙÄ. ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ / THRESHOLD CONNECTOR CODE: 310.0934600
056
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9576
M9531
76,00
180.1900000
113.4341600
125,00
147,00
125.4341600
45,00
45,00
30,80
M9322
61,00
M9590
M9417
38,20
43,00
180.1111900
34,80
ÓÕÍÅ×ÉÆÅÉ ÊÁÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÁ ÔÏÕ ÑÏËËÏÕ
APPLIED IN THE WHOLE PERIMETER OF FRAMES
WITH ROLLING SHUTTERS
20,50
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
057
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9593
M9431
ÏÉ ÊÙÄÉÊÏÉ ÃÉÁ ÔÁÐÅÓ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ
ÓÔÉÓ “ÊÏÐÅÓ - ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÅÓ ÅÉÓÏÄÙÍ”
ÌÅÔÁ ÔÉÓ “ÔÏÌÅÓ” ÔÏÕ ÊÁÔÁËÏÃÏÕ
ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ÐÑÏÖÉË / USED WITH PROFILES:
M9501, M9502, M9503, M9377
THE ENDCAP CODES ARE INCLUDED
IN THE “ENTRANCES ANALYSIS”
AFTER THE “SECTIONS” OF THIS CATALOG
32,80
49,00
73,30
310.0943103
250.11270**
250.11170**
49,80
M9347
69,00
24,70
300.19504**
300.19554**
52,00
M9374
ÏÉ ÊÙÄÉÊÏÉ ÃÉÁ ÔÁÐÅÓ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ
ÓÔÉÓ “ÊÏÐÅÓ - ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÅÓ ÅÉÓÏÄÙÍ”
ÌÅÔÁ ÔÉÓ “ÔÏÌÅÓ” ÔÏÕ ÊÁÔÁËÏÃÏÕ
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ
ÌÏÍÏ ÌÅ
ÅÐÉÐÅÄÁ ÔÁÖ
45,00
THE ENDCAP CODES ARE INCLUDED
IN THE “ENTRANCES ANALYSIS”
AFTER THE “SECTIONS” OF THIS CATALOG
M9591
27,40
52,90
CAUTION!
USED ONLY
WITH FLAT
“T” PROFILES
250.09347**
310.09591**
250.0934701
45,10
058
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M11118
M15119
55,60
33,20
ÓÕÍÅ×ÉÆÅÉ ÊÁÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÁ ÔÏÕ ÑÏËËÏÕ
APPLIED IN THE WHOLE PERIMETER OF FRAMES
WITH ROLLING SHUTTERS
APPLIED IN THE WHOLE PERIMETER OF FRAMES
WITH ROLLING SHUTTERS
43,00
52,50
ÓÕÍÅ×ÉÆÅÉ ÊÁÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÁ ÔÏÕ ÑÏËËÏÕ
180.1111800
M11119
M6000
180.1900000
59,60
38,20
ÓÕÍÅ×ÉÆÅÉ ÊÁÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÁ ÔÏÕ ÑÏËËÏÕ
ÓÕÍÅ×ÉÆÅÉ ÊÁÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÁ ÔÏÕ ÑÏËËÏÕ
43,00
52,50
APPLIED IN THE WHOLE PERIMETER OF FRAMES
WITH ROLLING SHUTTERS
APPLIED IN THE WHOLE PERIMETER OF FRAMES
WITH ROLLING SHUTTERS
180.1111900
180.0055000
M9416
M9419
48,30
180.1900000
V05.2009
52,50
54,80
53,50
180.1900000
Alumil M9400 Softlight plus
059
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9313
M11451
22,00
26,50
22,00
19,20
19,00
M946
M11452
36,00
26,60
22,00
26,70
22,00
19,00
19,60
22,50
M9565
M11453
32,00
26,60
22,00
26,70
22,00
15,50
19,30
060
26,70
23,00
39,00
26,50
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9311
M9314
29,50
42,00
M9312
M9365
22,00
26,50
22,00
26,60
13,50
28,00
28,00
19,30
M11462
M9508
16,00
26,60
26,60
19,00
22,50
ÊÙÄ. “ÃÙÍÁÊÉ” / DIE-CAST CORNER CODE: 170.60562**
V05.2009
27,00
22,00
26,60
22,00
12,00
25,50
ÊÙÄ. “ÃÙÍÁÊÉ” / DIE-CAST CORNER CODE: 170.60563**
Alumil M9400 Softlight plus
061
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M11463
M11464
11,00
26,60
26,60
15,00
26,50
30,50
ÊÙÄ. “ÃÙÍÁÊÉ” / DIE-CAST CORNER CODE: 170.60563**
M11461
ÊÙÄ. “ÃÙÍÁÊÉ” / DIE-CAST CORNER CODE: 170.60564**
M11465
11,00
26,65
26,65
23,00
18,50
M9518
34,50
M9518
M9112
M9319
27,90
33,50
25,80
28,00
19,40
ÊÙÄ. “ÃÙÍÁÊÉ” / DIE-CAST CORNER CODE: 170.60112**
062
23,00
ÊÙÄ. “ÃÙÍÁÊÉ” / DIE-CAST CORNER CODE: 170.09319**
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M11445
26,65
3,00
38,50
M9518
M11495
M11493
11,00
31,75
311.09412..
33,50
M11497
10,80
311.09412..
M9518
V05.2009
30,50
M9518
31,75
311.09412..
M9518
26,60
10,80
37,00
Alumil M9400 Softlight plus
063
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9412
21,80
28,00
311.09412..
15,15
M9518
M11945
M11961
23,00
22,50
22,50
3,00
311.09412..
311.09412..
38,50
18,50
M9300
M9300
M11962
M11965
22,50
7,00
22,50
19,00
311.09412..
311.09412..
22,50
34,50
M9300
064
M9300
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
M9375
M9529
M9320
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÃÙÍÉÁÊÅÓ ÊÏËÙÍÅÓ ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÇ ÊÁÓÁ Ì9320
CAUTION: THE PROFILE IS DESIGNED FOR ANGULAR CONSTRUCTIONS WITH
FRAME Ì9320 ONLY
M9424
M9424
57,00
77,70
57,00
77,70
M9320
M9376
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÃÙÍÉÁÊÅÓ ÊÏËÙÍÅÓ ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÇ ÊÁÓÁ Ì9424
CAUTION: THE PROFILE IS DESIGNED FOR ANGULAR CONSTRUCTIONS WITH FRAME
Ì9424 ONLY
M9320
T35
41,40
53,20
70,00
M9320
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÃÙÍÉÁÊÅÓ ÊÏËÙÍÅÓ ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÇ ÊÁÓÁ Ì9320
CAUTION: THE PROFILE IS DESIGNED FOR ANGULAR CONSTRUCTIONS WITH
FRAME Ì9320 ONLY
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
065
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
M9428
M9420
118,40
ÐÑÏÓÏ×Ç: ÃÙÍÉÁÊÅÓ ÊÏËÙÍÅÓ ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÇ ÊÁÓÁ Ì9420
CAUTION: THE PROFILE IS DESIGNED FOR ANGULAR CONSTRUCTIONS WITH FRAME Ì9420 ONLY
118,40
M9420
M9427
M9426
M9424
43,90
M9510
26,60
ÊÏËÙÍÁ / COLUMN Ô 35
ÊÏËÙÍÁ / COLUMN Ô 35
59,00
74,40
ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÃÙÍÉÁ / INWARD CORNER
650 - 2300
066
ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÃÙÍÉÁ / INWARD CORNER
850 - 1750
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES
M9570
M9395
25,20
113.2341600
140.2342000
62,00
140.2342000
64,80
113.2341600
50,80
35,00
180.2000000
180.2000000
×ÙÑÉÓÌÁ / “H” PROFILE: Ì9399
×ÙÑÉÓÌÁ / “H” PROFILE: Ì9334
45,00
45,00
ÔÁÐÁ ÉÓÉÁÓ ÊÏÐÇÓ ÊÙÄ.: 310.0957000
VERTICAL CUT ENDCAP CODE: 310.0957000
M9370
M9372
25,20
25,20
66,00
140.2342000
65,00
113.2341600
113.1142000
180.2000000
×ÙÑÉÓÌÁ / “H” PROFILE: Ì9399
180.2000000
×ÙÑÉÓÌÁ / “H” PROFILE: Ì9399
45,00
45,00
ÔÁÐÁ ÉÓÉÁÓ ÊÏÐÇÓ ÊÙÄ.: 310.0957000
VERTICAL CUT ENDCAP CODE: 310.0957000
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
067
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES
M9335
14,10
13,90
M9340
28,00
36,30
M9395
M9372
M9370
M9570
23,90
M9331
M9337
39,00
M9570
14,20
25,20
M9574
39,00
M9570
26,80
42,15
M9300
068
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES
M9575
M9332
220.6000000
50,50
30,50
220.6000000
12,80
M9370
12,00
M9370
M9343
ÌÇ×. ÊÉÍÇÓÇÓ ÊÙÄ.: 455.1000700
BLINDS MECHANISM CODE: 455.1000700
ÌÇ×. ÊÉÍÇÓÇÓ ÊÙÄ.: 455.330**0*
BLINDS MECHANISM CODE: 455.330**0*
ÃÉÁ ÁËËÁ ÌÅÃÅÈÇ ÂËÅÐÅ
ÊÁÔÁËÏÃÏ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ
220.6000000
FOR MECHANISMS IN OTHER
SIZES, PLEASE CONSULT
OUR ACCESSORIES CATALOG.
M9333
66,00
220.6000000
17 pcs/m
8,84 kg/m2
18,5 pcs/m
9,5 kg/m2
16,00
59,0
0
220.6000000
310.93330..
22,8
0
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
069
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILE
M9353
M9553
14,70 pcs/m
8,55 kg/m2
12 pcs/m
6,13 kg/m2
79,90
60,00
67,90
80,00
82,30
16,6 pcs/m
7,8 kg/m2
90,00
M9338
24,90
24,90
24,90
M9538
M9558
M9368
14,8 pcs/m
7,9 kg/m2
15,3 pcs/m
9 kg/m2
65,20
87,00
67,30
67,10
82,90
83,30
14,8 pcs/m
7,7 kg/m2
24,90
070
24,90
Alumil M9400 Softlight plus
24,90
V05.2009
M9400 Softline plus
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILE
M9356
M9534
10 pcs/m
7,35 kg/m2
68,20
99,70
110,00
25,00
100,00
10,9 pcs/m
7,8 kg/m2
101,10
14,7 pcs/m
6,9 kg/m2
91,00
M9342
24,90
25,00
M9559
13,8 pcs/m
8,4 kg/m2
17 pcs/m
8,94 kg/m2
58,70
77,20
84,60
49,70
60,00
20 pcs/m
7,7 kg/m2
25,00
M9338A
24,90
72,30
M9357
24,70
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
071
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES
ÏËÁ ÔÁ “ÃÁËÏÍÁÊÉÁ” ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ
ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED
TO ALLOW VENTILATION
M9348
M9336
M9336A
10,0
19,9
0
56,0
23,8 pcs/m
8,3 kg/m2
60,00
22,7 pcs/m
6,3 kg/m2
0
50,0
0
0
28,5 pcs/m
11 kg/m2
310.10201..
25,00
25,00
072
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES
100,00
M9399
100,00
M9394
100,00
M9393
M9578
M9578
39,00
39,00
M9334
39,00
75,00
70,00
M9391
39,00
28,20
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
073
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES
M9358
M9341
M6023
105,80
180.1111800
10 pcs/m
9,65 kg/m2
124,50
88,00
8,3 pcs/m
6,64 kg/m2
29,00
M6025
10,00
22,00
22,00
22,00
074
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ - ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ
SOLUTIONS FOR THE COMBINED USE OF HINGED AND SLIDING SYSTEMS
M9430
M9089
67,00
67,00
57,00
40,60
180.1900000
125.2341700
35,00
113.1126600
113.2341600
140.1126000
M9430
M9089
M9062
M9072
32,00
77,60
140.1126000
113.1126600
77,60
113.1126600
USED WITH SASH M9062
IN A 450 CONNECTION
HANDLE ENDCAP CODE:
311.1430200
180.1900000
32,00
V05.2009
140.1126000
S
ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÓÅ ÊÏÐÇ 450
ÌÅ ÔÏ ÖÕËËÏ Ì9062
ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ ×ÅÉÑÏËÁÂÇÓ:
311.1430200
180.1900000
71,75
Alumil M9400 Softlight plus
075
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ - ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ
SOLUTIONS FOR THE COMBINED USE OF HINGED AND SLIDING SYSTEMS
M9073
M9004
44,00
19,80
311.00015..
311.09073..
22,00
33,10
M9324
×ÑÇÓÉÌÏÐÏÅÉÔÁÉ ÊÁÉ ÃÉÁ ÔÇÍ
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ “ÐËÁÔÇ” ÌÅ “ÐËÁÔÇ”
ÔÙÍ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÆÅÕÃÁÑÉÙÍ:
M9300
9,70
9,70
M9300
FACILITATES THE COUPLING
(FRAME TO FRAME)
OF THE FOLLOWING PROFILES:
Ì9300- Ì9300
Ì9320 - Ì9320
Ì9423 - Ì9423
Ì9420 - Ì9420
Ì9300 - Ì901
Ì9300 - Ì922
Ì9423 - Ì14374
Ì9423 - Ì9241
24,00
M901
M9300
076
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ - ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ
SOLUTIONS FOR THE COMBINED USE OF HINGED AND SLIDING SYSTEMS
29,95
M923
28,00
M9228
65,50
140.111900
28,40
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
077
M9400 Softline plus
Προφίλ |Profiles
ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ
SOLUTION FOR REPLACEMENT WINDOWS
M9437
M9438
90,00
65,00
180.1427000
180.1427000
50,00
50,00
M9435
M9439
11,20
22,40
35,00
46,00
44,80
M9436
11,20
47,00
50,00
59,80
078
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Tõðïëïãιές
Ôypologies
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
079
M9400 Softline plus
ÐÁÑÁÈÕÑÁ - WINDOWS
Τυπολογία|Typology
5
3
6
3
1
1
2
2
1
1
12
10
3
4
3
11
13
2
2
7
8
90o
9
65o - 230o
135o
ÅÉÓÏÄÏÉ - ENTRANCES
2
21
1
17
14
20
19
14
15
15
16
16
18
18
16
18
18
ÄÉÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÅÎÙ
DOUBLE LEAF DOOR
OPENING OUTSIDE
22
16
18
ÄÉÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÌÅÓÁ
DOUBLE LEAF DOOR
OPENING INSIDE
23
ÄÉÖÕËËÇ ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÇ
DOUBLE LEAF DOOR
ALLEZ-RETOUR
27
25
29
26
2
16
18
080
24
16
16
18
18
Alumil M9400 Softlight plus
16
28
18
V05.2009
M9400 Softline plus
Τυπολογία|Typology
34
33
35
31
30
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ - ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ
SOLUTIONS FOR THE COMBINED USE OF HINGED AND SLIDING SYSTEMS
36
40
32
37
41
42
39
38
ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ
SOLUTION FOR REPLACEMENT WINDOWS
44
43
45
47
46
V05.2009
48
Alumil M9400 Softlight plus
081
M9400 Softline plus
Τυπολογία|Typology
082
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò
Sections
R=1:1
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
083
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
1.
1
54,00
12,50
1
28,00
13,50
200.040**01
200.0686001
M9312
22,00
180.1900000
310.11501..
50,50
50,50
290.00002..
28,50
113.1450800
140.1142000
M9320
Silicone
1a.
1b.
54,00
45,00
M9321
M9311
180.1900000
310.11501..
50,50
50,50
113.1441800
140.1142000
S
Silicone
220.6100001
Silicone
290.00002..
28,50
50,50
140.1142000
M9312
310.11501..
290.00002..
113.1441800
200.040**01
200.0686001
75,50
200.040**01
13,50
22,00
200.0686001
28,00
084
Alumil M9400 Softlight plus
53,50
M9300
17,50
29,50
180.1900000
12,00
22,00
3,50
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
78,10
1c.
1
28,00
17,10
200.0686001
200.040**01
33,00
180.1900000
22,00
M9424
1
M 9312
56,00
290.00002..
140.0021900
Silicone
22,50
310.11501..
140.0021900
180.1900000
1e.
1d.
70,60
180.1900000
17,50
M9319
180.1900000
28,00
A
M9112
22,00
33,50
M9480
310.11501..
290.00002..
13,50
200.040**01
200.040**01
17,10
200.0686001
28,00
200.0686001
25,50
59,00
56,00
56,00
59,50
290.00002..
113.2344300
250.6200001
V05.2009
180.1900000
250.6200001
Alumil M9400 Softlight plus
113.1941900
140.0021900
34,00
M9434
26,00
125.2344300
180.1900000
085
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
5,00
50,50
36,60
3.
Silicone
M9300
M9501
220.009300*
113.1441800
140.1142000
290.00002..
200.0686001
140.1142000
113.1441800
250.74074**
220.630000*
M0.20
200.040**01
M9312
180.2000000
350.5040102
2.
45,00
200.040**01
3,50
200.0686001
3
28,00
13,50
2
M9501
36,60
22,00
M9312
M9317
290.00002..
290.90000..
310.09317..
220.009300*
140.1142000
M9300
310.11501..
92,10
47,60
5,00
113.1441800
180.2000000
113.1441800
140.1142000
220.630000*
22,50
50,50
250.74074**
Silicone
086
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
200.0686001
10,50
200.040**01
52,00
2a.
28,00
13,50
3
M9112
2
22,00
M9550
M11116
290.90000..
113.1450800
140.1142000
47,60
180.1900000
97,60
220.009300*
310.11501..
180.2000000
56,00
250.74074**
220.630000*
113.1941900
28,00
140.0021900
M9434
180.1900000
250.6200001
3a.
56,00
250.6200001
Silicone
5,00
36,60
M9434
M9550
180.1900000
250.74074**
220.009300*
220.630000* 180.2000000
V05.2009
140.1142000
113.1450800
140.0021900
113.1941900
200.0686001
200.040**01
M9112
Alumil M9400 Softlight plus
087
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
5,00
56,00
3b.
36,60
M9310
Silicone
M9514
180.1900000
220.009300*
250.74074**
140.1142000
113.1441800
140.0021900
113.1941900
200.0686001
200.040**01
180-20-000-00
220.630000*
M9312
2b.
61,00
28,00
13,50
200.0686001
19,50
200.040**01
350.5040102
3
22,00
M9312
2
M9514
290.00002..
113.1441800
47,60
M9310
310.11501..
180.1900000
97,60
140.1142000
220.009300*
A
180.2000000
56,00
250.74074**
220.630000*
140.0021900
28,00
113.1941900
250.6200001
180.1900000
088
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
61,00
2c.
180.1900000
200.040**01
28,00
200.0686001
19,50
13,50
3
M9312
2
22,00
M9561
290.90000..
97,60
M11116
113.2341600
125.2341700
A
M9424
47,60
180.1900000
220.009300*
180.2000000
220.630000*
310.11501..
140.0021900
Silicone
28,00
56,00
250.74074**
140.0021900
180.1900000
3c.
56,00
5,00
44,80
M9424
140.0021900
Silicone
M9561
180.1900000
A
250.74074**
180.1900000
220.009300*
125.2341700
113.2341600
140.0021900
200.0686001
200.040**01
180.1900000
180-20-000-00
350.5040102
V05.2009
220.630000*
180.2000000
M9312
Alumil M9400 Softlight plus
089
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
70,60
2d.
28,00
180.1900000
2
17,10
200.040**01
200.0686001
25,50
3
M9481
33,50
M9319
290.00002..
290.00002..
113.2344300
220.009300*
59,50
180.1900000
44,40
M9480
109,40
125.2344300
250.74074**
220.630000*
113.2344300
Silicone
180-19-000-00
31,50
125.2344300
180.1111900
3d.
59,50
5,00
44,90
M9480
250.6200001
Silicone
M9481
180.1900000
250.74074**
220.009300*
180.1900000
180.1900000
125.2344300
113.2344300
125.2344300
113.2344300
200.0686001
220.630000*
M9319
350.5040102
090
200.040**01
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
4.
4
45,00
28,00
13,50
200.040**01
200.0686001
3,50
M9312
M9317
310.09317..
22,00
36,60
M9501
290.00002..
290.00002..
140.1142000
220.009300*
180.2000000
250.74074**
47,60
5,00
113.1441800
310.11501..
180,40
33,00
89,00
220.630000*
350.5040102
M9308
220.630000*
250.74074**
55,80
5,00
180.2000000
220.009300*
113.2341600
M9312
22,00
44,80
125.2341600
V05.2009
200.040**01
200.0686001
M9502
Alumil M9400 Softlight plus
091
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
5
45,00
28,00
5.
13,50
200.040**01
200.0686001
3,50
22,00
M9502
M9312
290.00002..
113.2341600
55,80
125.2341700
220.009300*
250.74074**
180.2000000
160,60
5,00
220.630000*
300.09504**
300.19504**
300.29504**
M9502
55,80
M9504
113.2341600
092
200.040**01
200.0686001
22,00
125.2341600
M9312
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
4
5
5a.
70,60
52,00
4a.
10,50
28,00
25,50
13,50
28,00
17,10
200.0686001
M9112
M9550
M11116
22,00
310.11116..
200.040**01
200.040**01
200.0686001
180.1900000
M9319
M9481
33,50
290.00002..
113.1441800
290.00002..
47,60
140.1142000
220.009300*
250.74074**
310.11501..
113.2344300
125.2344300
44,40
220.630000*
180.2000000
160,80
220.630000*
5,00
33,00
220.630000*
180,40
M9484
M9308
250.74074**
44,40
180.2000000
55,80
250.74074**
220.009300*
113.2341600
220.009300*
113.2344300
125.2344300
22,00
33,50
125.2341600
M9551
200.0686001
M9481
M9112
200.0686001
M9319
200.040**01
200.040**01
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
093
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
5
6
45,00
52,00
10,50
28,00
3,50
13,50
13,50
200.0686001
200.040**01
200.0686001
200.040**01
6.
5b.
M9550
28,00
M9112
22,00
22,00
M9312
47,60
140.1142000
39,00
113.1441800
M9544
138,80
M9308
144,20
220.630000*
5,00
220.630000*
180.2000000
250.74074**
220.009300*
47,60
220.009300*
55,80
180.2000000
250.74074**
113.2341600
125.2341600
113.1441800
094
Alumil M9400 Softlight plus
200.040**01
M9551
200.040**01
M9550
200.0686001
M9112
200.0686001
22,00
22,00
140.1142000
M9112
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
7
90o
ÃÉÁ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÓÔÅ
ÅÍÁÍ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÕÓ
1. ÊÁÓÁ
ÊÏËÙÍÁ
2. ÊÁÓÁ
ÊÏËÙÍÁ
Ì9424
Ì9529
Ì9420
Ì9428
FOR LARGER CONSTRUCTIONS USE ONE
OF THE FOLLOW COMBINATIONS
7.
54,00
12,50
13,50
200.040**01
200.0686001
M9320
28,00
1. FRAME
COLUMN
2. FRAME
COLUMN
Ì9424
Ì9529
Ì9420
Ì9428
180.1900000
50,50
146,10
M9312
290.00002..
113.1450800
22,50
47,60
140.1142000
22,00
180.2000000
M9312
140.1142000
113.1450800
250.74074**
200.040**01
200.0686001
220.009300*
M9501
180.1900000
M9375
140.1142000
54,00
113.1450800
220.630000*
M9320
54,00
50,50
5,00
36,60
146,10
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
095
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
8.
52,00
3,50
20,50
28,00
8
200.040**01
200.0686001
36,60
M9312
1350
M9501
5,00
113.1441800
140.1142000
220.009300*
M9320
146,10
180.1900000
180.2000000
50,50
250.74074**
220.630000*
113.1450800
140.1142000
0
,5
22
22,15
M9376
220.630000*
0
,6
47
0
00
42
11
14
0.
11
3.
14
50
80
0
180.2000000
0
,0
22
5
,1
22
250.74074**
M9320
220.009300*
**
01
M9312
04
0
20
0.
50
180.1900000
0
,5
M9501
0
1
6,
14
20
0.
0
68
60
0
1
0
0
5,
0
,6
36
096
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
52,00
9.
20,50
200.040**01
28,00
200.0686001
3,50
ÔïìÝò|Sections
9
M9312
36,60
22,00
M9501
650 - 2300
M9510
140.1142000
47,60
5,00
113.1441800
220.009300*
123,50
180.1900000
A
180.2000000
59,30
250.74074**
113.2341600
31,30
125.2341600
7,00
M9427
22,60
180.1900000
220.6100001
7,0
0
37,3
0
0
0,0
7
22,
00
S
00
50
00
200
13,
416
.23
113
220.6100001
M9312
125
.23
416
T35
.04
0**
01
81,
90
860
01
59,3
0
M9510
V05.2009
00
.06
52,
200
28,
180.1900000
60
Alumil M9400 Softlight plus
3,5
0
22,
00
M9427
097
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
28,00
13,50
200.040**01
9a.
200.0686001
52,00
10,50
9
M9112
36,60
22,00
M9550
650 - 2300
220.009300*
140.1142000
47,60
5,00
113.1441800
180.1900000
180.2000000
56,00
120,20
M9518
220.630000*
125.2341600
C
S
28,00
113.2341600
22,60
M9427
7,00
180.1900000
7,0
0
220.6100001
34,
T35
00
M9427
,00
70
22,
00
M9518
00
416
200
.04
0**
13,
50
113
125
220.6100001
.23
.23
416
00
M9112
01
22,
180.1900000
200
.06
78,
01
56,
00
10,
50
60
860
28,
00
52,
00
60
098
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
10
11
146,50
10.
91,00
5,00
220.009300*
M9345
220.009300*
210.6520001
140.1142000
113.1441800
140.1142000
113.1441800
210.6520001
200.040**01
220.630000*
180.2000000
M9312
M9344
22,50
45,00
28,00
200.0686001
13,50
M9300
3,50
50,50
61,00
5,00
36,00
22,00
11.
146,50
M9300
91,00
5,00
220.009300*
M9345
220.009300*
3,50
50,50
V05.2009
180.2000000
61,00
200.040**01
Alumil M9400 Softlight plus
45,00
M9312
220.630000*
5,00
13,50
140.1142000
113.1441800
M9344
22,50
210.6520001
140.1142000
113.1441800
210.6520001
28,00
200.0686001
36,00
22,00
099
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
12
12.
M9300
13
22,50
113.1441800
13.
140.1142000
45,00
3,50
220.009300*
13,50
M9312
M9344
146,50
22,00
5,00
28,00
200.040**01
180.2000000
200.0686001
210.6520001
61,00
220.009300*
50,50
220.630000*
5,00
290.00002..
M9345
36,00
36,00
140.1142000
91,00
113.1441800
M9345
140.1142000
5,00
91,00
113.1441800
28,00
146,50
61,00
220.009300*
5,00
M9344
13,50
22,50
45,00
M9312
210.6520001 180.2000000
50,50
3,50
200.040**01
200.0686001
22,00
220.630000*
M9300
100
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
14
15
125,20
14.
5,00
59,30
60,90
M9510
Silicone
180.1900000
M9503
180.1111900
200.0686001
125.2341700
113.2341600
220.009300*
200.040**01
220.630000*
M9312
180.2000000
71,90
31,30
22,00
125,20
125,20
15.
5,00
60,90
59,30
M9510
M9503
180.1111900
Silicone
180.1900000
200.0686001
180-19-000-00
M9312
180.2000000
22,00
125.2341600
113.2341600
200.040**01
125.3841600
113.3841600
220.009300*
71,90
220.630000*
31,30
125,20
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
101
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
121,90
56,00
14a.
14
60,90
5,00
15
250.6200001
M9434
Silicone
M9562
180.1900000
180.1900000
220.009300*
A
140.0021900
113.1941900
200.0686001
200.040**01
220.630000*
M9312
180.2000000
71,90
28,00
22,00
121,90
121,90
15a.
60,90
5,00
56,00
M9518
M9562
Silicone
180.1900000
180.1900000
113.2341600
125.3841600
113.3841600
200.040**01
125.2341600
220.009300*
200.0686001
M9312
180.2000000
22,00
220.630000*
28,00
71,90
121,90
102
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
18.
45,00
3,50
28,00
13,50
16.
16
18
3,50
200.0686001
M9312
28,00
22,00
M9303
13,50
200.040**01
200.0686001
200.040**01
45,00
M9312
22,00
290.00002..
310.11501..
290.00002..
310.11501..
620.034060*
28,00
45,00
M9312
13,50
45,00
620.034060*
15,00
10,00 5,00
3,50
200.040**01
200.0686001
22,00
125,00
147,00
89,00
M9308
M9346
220.6100001
310.09346..
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
103
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
18a.
61,00
16
28,00
13,50
13,50
180.1900000
200.0686001
28,00
200.040**01
18
61,00
19,50
19,50
M9112
200.0686001
290.90000..
M9112
22,00
180.1900000
200.040**01
22,00
16a.
M9531
200.040**01
200.0686001
125,00
22,00
M9532
147,00
23,80
67,80
290.90000..
M9112
8,00
310.11501..
620.034060*
620.034060*
ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÐÏÌÐÅ ÖÕËËÁ
FOR USE WITH ROUND SASHES ONLY
104
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
52,00
200.0686001
28,00
20,50
200.040**01
3,50
17.
M9312
17
22,00
M9501
290.90000..
113.1441800
140.1142000
220.009300*
47,60
M9317
250.74074**
310.11501..
180.2000000
A
33,00
196,50
220.630000*
M9308
220.630000*
180.2000000
71,90
220.009300*
113.3841600
M9312
28,00
200.040**01
3,50
200.0686001
M9503
22,00
125.3841600
20,50
52,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
105
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
52,00
10,50
28,00
13,50
200.0686001
200.040**01
17a.
17
M9550
M11116
22,00
M9112
290.90000..
113.1441800
180.2000000
250.74074**
47,60
140.1142000
310.11501..
196,50
33,00
220.630000*
220.009300*
180.2000000
71,90
M9308
113.3841600
22,00
125.3841600
M9572
106
200.040**01
200.0686001
M9112
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
19.
126,50
56,00
5,00
19
43,50
20
22,00
Silicone
250.6200001
M9350
M9312
140.0021900
45,00
200.040**01
28,00
113.1941900
13,50
220.630000*
180.1900000
200.0686001
220.009300*
28,00
3,50
M9527
180.2000000
98,50
126,50
20.
22,00
43,50
5,00
56,00
M9350
M9312
Silicone
125.4341600
113.4341600
28,00
45,00
200.040**01
140.0021900
113.1941900
13,50
220.630000*
180.1900000
3,50
200.0686001
M9527
180.2000000
98,50
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
220.009300*
28,00
107
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
19a.
19
126,50
56,00
22,00
43,50
M9424
A
180.1900000
A
M9112
13,50
140.0021900
S
180.1900000
5,00
20
220.630000*
52,00
28,00
140.0021900
S
200.0686001
10,50
200.040**01
220.009300*
180.2000000
A
28,00
M9517
98,50
126,50
22,00
43,50
56,00
5,00
20a.
180.1900000
140.0021900
M9424
13,50
M9112
220.630000*
140.0021900
125.4341600
113.4341600
28,00
52,00
C
200.040**01
10,50
200.0686001
M9517
180.2000000
98,50
108
Alumil M9400 Softlight plus
220.009300*
28,00
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
21.
21
52,00
28,00
20,50
200.040**01
200.0686001
3,50
M9312
22,00
M9503
71,90
290.00002..
154,00
220.009300*
180.2000000
22,00
39,00
220.630000*
M9308
3,50
200.040**01
200.0686001
M9312
28,00
20,50
52,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
109
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
21
21a.
52,00
28,00
200.040**01
13,50
200.0686001
10,50
M9112
71,90
22,00
M9572
154,00
220.009300*
M9308
180.2000000
28,00
200.040**01
3,50
200.0686001
M9112
22,00
39,00
220.630000*
20,50
52,00
110
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
52,00
10,50
ÔïìÝò|Sections
200.040**01
22.
28,00
13,50
200.0686001
M9550
36,60
M9112
22,00
22
5,00
113.1441800
140.1142000
47,60
220.009300*
M9350
180.2000000
58,40
250.74074**
220.630000*
113.1941900
M9324
35,20
140.0021900
Silicone
9,70
180.1900000
219,10
28,00
M9324
113.1941900
140.0021900
51,00
220.630000*
M9350
10,50
28,00
22,00
M9517
M9112
200.040**01
200.0686001
43,50
98,50
220.009300*
5,00
180.2000000
13,50
52,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
111
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
45,00
28,00
3,50
13,50
M9527
43,50
M9312
98,50
113.4341600
61,00
5,00
125.4341600
M9504
220.009300*
202,00
5,00
22,00
23
200.040**01
200.0686001
23.
M9527
28,00
200.040**01
3,50
200.0686001
M9312
22,00
43,50
98,50
220.630000*
5,00
180.2000000
13,50
45,00
110
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
200.040**01
3,50
200.0686001
45,00
22a.
28,00
13,50
M9501
36,60
M9312
22,00
22
5,00
113.1441800
47,60
140.1142000
180.2000000
51,00
250.74074**
M9350
28,00
113.1941900
140.0021900
219,10
28,00
180.1900000
113.1941900
140.0021900
51,00
220.009300*
180.2000000
M9312
22,00
200.040**01
200.0686001
43,50
98,50
220.630000*
5,00
M9350
M9527
3,50
28,00
13,50
45,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
113
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
23a.
52,00
28,00
23
13,50
200.040**01
200.0686001
10,50
M9112
43,50
22,00
M9517
98,50
113.4341600
61,00
220.009300*
202,00
5,00
M9544
5,00
125.4341600
180.2000000
200.0686001
M9517
28,00
52,00
114
200.040**01
10,50
M9112
Alumil M9400 Softlight plus
22,00
43,50
98,50
5,00
220.630000*
13,50
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
45,00
3,50
13,50
200.040**01
28,00
200.0686001
24.
M9593
24
22,00
M9312
310.11501..
51,30
290.00002..
51,30
290.00005..
43,50
158,10
M9527
98,50
113.4341600
125.4341600
25,80
310.09591..
8,30
V05.2009
M9592
Alumil M9400 Softlight plus
15,50
M9591
250.0934701
115
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
25.
45,00
28,00
200.040**01
13,50
200.0686001
3,50
M9312
22,00
25
M9377
113.4341600
76,50
125.4341600
220.009300*
M9504
250.74074**
202,00
76,50
220.630000*
5,00
180.2000000
113.4341600
22,00
200.040**01
200.0686001
125.4341600
M9377
M9312
116
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
26
26.
158,00
66,00
M9130
76,00
3,50
16,00
620.6911803
180.1900000
45,00
28,00
200.040**01
13,50
125.4341600
113.4341600
140.0021900
M9322
290.00005..
200.0686001
M9576
M9312
140.0021900
180.1900000
180.1900000
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
117
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
27
27.
180.1900000
140.0021900
66,00
140.0021900
M9322
M9130
10,00
152,00
180.1900000
620.034060*
M9576
113.4341600
200.040**01
200.0686001
76,00
125.4341600
M9312
3,50
28,00
13,50
45,00
118
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
28.
45,00
3,50
13,50
28
M9312
22,00
200.0686001
200.040**01
28,00
157,00
125,00
290.00005..
10,00
M9537
620.6911203
V05.2009
620.6911203
Alumil M9400 Softlight plus
119
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
29.
28,00
3,50
13,50
54,00
M9312
M9576
22,00
200.0686001
200.040**01
45,00
29
113.4341600
Alumil M9400 Softlight plus
200.040**01
200.0686001
M9312
125.4341600
22,00
54,00
113.4341600
M9576
120
168,00
16,00
125.4341600
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÐÏÑÔÁ - INTERIOR DOOR
ÃÉÁ ÐËÁÔÏÓ ÔÏÉ×ÏÐÏÉÉÁÓ ÁÐÏ 100 - 130 mm
×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÓÔÅ ÁÍÔÉ ÔÏÕ Ì0065 ÔÏ Ì0165
FOR A WALL THICKNESS FROM 100 - 130 mm
SUBSTITUTE M0065 WITH Ì0165
14
52,00
14b.
25,00
101,60
220.009300*
133,00
88,90
M9513
140.1126000
M0065
220.630000*
M9382
140.1126000
44,10
180.1901200
180.1900000
Silicone
180.1900000
Min 69,00
Max 100,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
121
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
144,20
22,00
47,60
5,00
47,60
22,00
220.630000*
M9312
M9312
13,50
30.
52,00
200.0686001
10,50
200.0686001
28,00
290.00002..
140.1142000
113.1441800
290.00002..
140.1142000
200.040**01
113.1441800
200.040**01
220.630000*
M9550
M9550
M9544
194,00
30
135,00
61,00
37,00
37,00
M9544
113.2341600
125.2341600
M9372
220.630000*
125.2341600
113.2341600
M9372
220.630000*
180.2000000
122
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
31.
M9312
M9380
13,50
180.2000000
220.630000*
180.1900000
52,00
28,00
250.74074**
140.1142000
113.1441800
140.0021900
113.1941900
200.040**01
10,50
200.0686001
220.009300*
M9550
194,00
290.90000..
ÊáíÜëé áõôïôõëéãüìåíçò óßôáò (ðñïößë ìç äéáèÝóéìá áðü ôçí Alumil)
Insect-screen guide indicative depiction (profiles not available from Alumil)
M9379
31
125.2341600
113.2341600
M9372
220.630000*
180.2000000
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
123
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
32
32.
M9312
180.2000000
13,50
M9380 220.630000*
180.1900000
52,00
28,00
140.1142000
113.1441800
140.0021900
113.1941900
200.040**01
10,50
200.0686001
250.74074**
220.009300*
M9550
194,00
Ðåñßâëçìá áõôïôõëéãüìåíçò óßôáò (ðñïößë ìç äéáèÝóéìá áðü ôçí Alumil)
Insect-screen casing box (profiles not available from Alumil)
M9379
M9372
125.2341600
113.2341600
M9558
220.630000*
180.2000000
124
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
33.
M9312
33
180.1900000
13,50
M9380
220.630000*
180.1900000
200.0686001
140.0021900
113.1941900
140.1142000
113.1441800
52,00
28,00
200.040**01
10,50
250.74074**
220.009300*
M9550
310.11501..
310.11116..
M11116
620.034060*
M9578
620.034060*
M9558
M9393
180,00
Ôåñìáôéêü áõôïôõëéãüìåíçò óßôáò (ðñïößë ìç äéáèÝóéìá áðü ôçí Alumil)
Terminal profile (profiles not available from Alumil)
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
M9381
125
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
34
34.
M9312
180.2000000
13,50
M9380 220.630000*
180.1900000
52,00
28,00
140.1142000
113.1441800
140.0021900
113.1941900
200.040**01
10,50
200.0686001
250.74074**
220.009300*
Silicone
M9550
620.034060*
140.1119000
620.034060*
620.034060*
M923
194,00
M9228
M9379
M9372
125.2341600
113.2341600
M9338
220.630000*
180.2000000
127
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
35.
M9312
180.1901200
13,50
35
M9380
220.630000*
180.1900000
140.0021900
113.1941900
250.74074**
M9550
220.009300*
Silicone
M9228
M923
180,00
140.1119000
10,50
200.0686001
140.1142000
113.1441800
290.00002..
52,00
28,00
200.040**01
M9381
M9372
125.2341600
113.2341600
M9338
220.630000*
180.2000000
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
127
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ - ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ
SOLUTIONS FOR THE COMBINED USE OF HINGED AND SLIDING SYSTEMS
36
29,00
36.
113.2341600
57,00
125.2341600
220.630000*
98,60
250.74074**
180.2000000
5,00
47,60
220.009300*
M9430
M9501
113.1441800
180.1900000
22,00
36,60
140.1142000
3,50
200.040**01
200.0686001
M9312
28,00
13,50
45,00
128
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
45,00
28,00
37
M9317
113.1441800
C
140.1142000
180.1900000
M9430
47,60
5,00
M9312
200.040**01
200.0686001
36,60
M9501
310.09317..
ÔïìÝò|Sections
13,50
22,00
3,50
220.630000*
180.2000000
57,00
250.74074**
220.009300*
29,00
113.2341600
M9089
36,40
140.1123000
26,40
202,60
125.2341700
311.0070000
311-00-700-00
620.034060*
620.034060*
311.09073..
M9062
M9062
77,60
67,60
180.1900000
620.1816003
200.040**01
200.040**01
140.1123000
M9073
32,00
V05.2009
8,00
32,00
Alumil M9400 Softlight plus
129
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
38
72,00
32,00
8,00
32,00
200.040**01
200.040**01
M9073
290.00002..
M9062
67,60
M9062
140.1123000
36,40
180.1900000
104,00
600.0220400
311.09073..
620.1816003
311.0070000
M9089
140.1123000
130
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
67,00
M9312
39
57,00
22,00
180.1900000
13,50
200.040**01
28,00
200.0686001
25,50
M9430
113.2341600
61,60
93,40
125.2341600
M9089
140.1123000
36,40
311.0070000
620.1816003
620.034060*
180.1900000
311.09073..
77,60
M9062
140.1123000
M9062
200.040**01
200.040**01
290.00005..
M9073
32,00
8,00
32,00
72,00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
131
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
40
140.1123000
M9089
3,40
M9062
200.040**01
180.1900000
32,00
25,20
290.00005**
140.1123000
620.034060*
3,40
200.040**01
40,60
62,40
103,00
132
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
41
M9062
200.040**01
180.1900000
M9073
32,00
140.1123000
290.00005**
311.09073..
620.034060*
72,00
200.040**01
620.034060*
311.09073..
140.1123000
290.00005**
200.040**01
M9073
180.1900000
200.040**01
M9062
85,70
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
133
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
42.
200.040**01
200.040**01
42
290.00005**
311.14302..
77,60
140.1123000
2,70
M9004
M9072
77,60
M9072
157,90
660.3601000
180.1900000
140.1123000
311.14302..
200.040**01
200.040**01
290.00005**
71,75
39,75
134
Alumil M9400 Softlight plus
32,00
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ
SOLUTION FOR REPLACEMENT WINDOWS
M 9439
28,70
22,40
22,75
15,00
43
M9424
250.74074**
220.009300*
M9550
10,50
180.1900000
140.0021900
120,00
23,10
660.3601000
9,50
200.040**01
M0.20
M9438
180.1427000
180.2000000
220.630000*
90,00
28,35
47,60
52,00
32,00
113.1441800
140.1142000
140.0021900
200.0686001
M9565
22,00
187,95
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
135
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
180.2000000
113.1441800
140.1142000
200.040**01
200.0686001
10,50
32,00
M9565
220.009300*
02.0M
250.74074**
220.630000*
140.0021900
M9550
M9424
180.1900000
140.0021900
X = 90-120 mm
M9438
180.1427000
44
9,50
52,00
136
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
M9501
M9300 250.74074**
220.009300*
3,50
120,00
45
45,00
32,00
113.1441800
140.1142000
113.1441800
140.1142000
200.0686001
9,50
200.040**01
M0.20
180.1427000
90,00
M9438
180.2000000
220.630000*
22,50
47,60
M9565
22,00
182,10
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
137
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
46
161,30
65,00
180.1427000
31,30
M9437
65,00
M9372
180.2000000
45,00
113.2341600
125.2341700
113.2341600
125.2341700
M0.20
180.1900000
20,85
220.009300*
180.1900000
M9518
ÊáíÜëé áõôïôõëéãüìåíçò óßôáò (ðñïößë ìç äéáèÝóéìá áðü ôçí Alumil)
Insect-screen guide indicative depiction (profiles not available from Alumil)
200.0686001
113.1441800
140.1142000
200.040**01
M0.20
180.2000000
M9438
180.1427000
90,00
31,30
47,60
66,00
M9550
10,50 14,00
220.009300*
32,00
250.74074**
113.2341600
125.2341700
180.1900000
9,50
120,00
M9518
M9565
22,00
190,90
138
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
180.1427000
250,00
120 × 20 × 1,4
M9438
M9380
180.1900000
140.0021900
M9380
140.0021900
M9435
M9436
M9435
220.630000*
250.74074**
220.009300*
113.1441800
140.1142000
M9550
M9565
200.040**01
COMBINED USE OF FRAMES
Ì9380 (UP-RIGHT-LEFT)
AND Ì9350 (BOTTOM)
200.040**01
ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ Ì9380
ÅÐÁÍÙ - ÄÅÎÉÁ - ÁÑÉÓÔÅÑÁ
ÊÁÉ Ì9350 ÊÁÔÙ
200.0686001
M9372
200.0686001
113.2341600
125.2341700
47
M9338
M9550
220.009300*
M9394
M9350
M9565
113.1441800
140.1142000
250.74074**
180.2000000
220.630000*
140.0021900
620.034060*
V05.2009
250.6200001
620.034060*
Alumil M9400 Softlight plus
180.1900000
139
M9400 Softline plus
ÔïìÝò|Sections
48
183,00
90,00
28,00
65,00
M9438180.1900000
180.1427000
180.2000000
140.0021900
113.2341600
125.2341700
220.630000*
120 X 20 X 1,4
M9435
50,00
M9436
35,00
M9435
M9372
35,00
M9380 220.009300*
41,00
32,00
200.040**01
M0.20
180.2000000
M9438
180.1427000
90,00
28,00
47,60
9,50
113.1441800
140.1142000
140.0021900
200.0686001
52,00
250.74074**
10,50
M9380 220.009300* M9550
M9565
22,00
187,60
140
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÊïðÝò - Êáôåñãáóßåò Åéóüäùí
Cutting and Processing Analysis
for main Entrances
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
141
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
1.
2.
M9300
M9503
M9503
M9312
M9300
1
2
M9312
ÊÏÐÇ ÊÁÔÙÊÁÓÉÏÕ / THRESHOLD CUT
3
M9300
M9300
3.
M9346
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9312
X -10
X
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9503
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M9300
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9347
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
8
250.0934701
4,2 x 19
M9346
5,5 x 19
M 9346
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M9503
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÌÏÍÏÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A ONE-SASH FRAME
2
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
2
X-70
M 9503
M 9503
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash
addition 310.0934700
M 9347
X
ÎÕËÏÕÑÉÓÌÁ
ÏÑÉÆÏÍÔÉÏÕ ÖÕËËÏÕ
BOTTOM SASH
PROCESSING DETAILS
M9503
M9347
4,5
2,5
142
Alumil M9400 Softlight plus
4,5
2,5
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
4.
TÜðá ìðéíéïý / Adjoining profile endcap
300.1950400
M9503
TÜðá ðñüóèåôïõ / Endcap for sash addition
310.0934700
M9503
M9504
4
M9312
M9312
5.
M9312
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
10 öýëëï / 10 sash
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1950400
20 öýëëï / 20 sash
45,2
59
M9503
ÖÑÅÆÁ ÊÁÔÅÑÃÁÓÔÉÊÏÕ
MILLING CUTTER
250.0934701
8
M9347
5
ÎÕËÏÕÑÉÓÌÁ ÊÁÔÙÊÁÓÉÏÕ Ì 9347
THRESHOLD PROCESSING Ì 9347
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9346
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A TWO-SASH FRAME
35
2
X-4
M9504
M9503
M9503
M9503
35
ÊÏÐÇ ÌÐÉÍÉÏÕ
ADJOINING PROFILE CUT
59
35
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M 9347
X
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1950400
X - 52,5
M9504
X
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1950400
TÜðá ìðéíéïý äåîéÜ
(üðùò ó÷Ýäéï)
Adjoining profile endcap right
(as in drawing)
Êùä. / Code: 300.1950400
31
M9503
M9504
M9347
17,5
M9347
M9503
TÜðá ìðéíéïý áñéóôåñÜ
Adjoining profile endcap left
(as in drawing)
Êùä. / Code: 300.1950410
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
143
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
1.
M9518
M9589
2.
1
2
M9312
M9312
3.
M9518
M9589
3
ÊÏÐÇ ÊÁÔÙÊÁÓÉÏÕ / THRESHOLD CUT
M9312
M9518
M9518
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
X -10
X
M9589
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9346
M9300
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9347
8
250.0934701
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
M9346
4,2 x 19
5,5 x 19
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M9346
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÌÏÍÏÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A ONE-SASH FRAME
2
M9589
2
X-70
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M9589
M9589
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M9347
X
ÎÕËÏÕÑÉÓÌÁ
ÏÑÉÆÏÍÔÉÏÕ ÖÕËËÏÕ
BOTTOM SASH
PROCESSING DETAILS
M9589
M9347
4,5
4,5
2,5
2,5
144
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
4.
M9554
TÜðá ìðéíéïý / Adjoining profile endcap
300.1950400
TÜðá ðñüóèåôïõ / Endcap for sash addition
310.0934700
M9589
4
M9589
M9312
M9312
M9312
5.
5
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A TWO-SASH FRAME
M9589
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
10 öýëëï / 10 sash
M9589
M9589
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1950400
20 öýëëï / 20 sash
250.0934701
Óýíäåóìïò êáôùêáóßïõ
Threshold connector
310.0934600
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0934700
M9347
M9554
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1950400
X
M9346
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1955400
M9589
M9589
35
ÊÏÐÇ ÌÐÉÍÉÏÕ
ADJOINING PROFILE CUT
8
M9347
35
X-70
35
X - 52,5
X
M9554
M9554
17,5
M9589
M9347
M9347
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
145
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
1.
2.
M9518
M9589
M9589
M9312
M9518
1
2
M9312
3
3.
M9312
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÌÏÍÏÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A ONE-SASH FRAME
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
34,5
1,5
34,5
X - 69
M9589
M9589
1,5
M9589
M9425
X
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁ
ÏÑÉÆÏÍÔÉÏÕ ÖÕËËÏÕ
BOTTOM SASH
PROCESSING DETAILS
M9425
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
M9589
M9589
M9425
4,5
4,5
2,5
146
Alumil M9400 Softlight plus
2,5
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
4.
M9554
TÜðá ìðéíéïý / Adjoining profile endcap
300.1942500
TÜðá ìðéíéïý / Adjoining profile endcap
300.1942500
4
M9589
M9589
M9312
M9312
5.
5
M9312
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A TWO-SASH FRAME
M9589
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
10 öýëëï / 10 sash
34,5
M9589
X - 69
M9589
34,5
M9554
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0942500
20 öýëëï / 20 sash
M9425
M9425
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1942500
X
ÊÏÐÇ ÌÐÉÍÉÏÕ
ADJOINING PROFILE CUT
M9589
35
2
M9589
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.1942500
X - 39
M9554
M9425
M9425
V05.2009
4
M9589
X
M9554
Alumil M9400 Softlight plus
147
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
1.
M9300
2.
M9527
M9312
M9312
M9300
M9527
1
2
3.
M9312
3
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÌÏÍÏÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A ONE-SASH FRAME
X-70
35
35
M9527
M9527
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0943100
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0943100
M9431
M9527
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0943100
X
M9431
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0943100
M9527
Þ Ì9503
ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁ
ÏÑÉÆÏÍÔÉÏÕ ÖÕËËÏÕ
BOTTOM SASH
PROCESSING DETAILS
M9527
M9431
4,5
2,5
148
Alumil M9400 Softlight plus
4,5
2,5
V05.2009
M9400 Softline plus
4.
TÜðá ðñüóèåôïõ / Endcap for sash addition
310.0943100
TÜðá ìðéíéïý / Adjoining profile endcap
300.2950400
M9504
M9527
M9527
M9312
M9312
ÊÏÐÇ ÐÑÏÓÈÅÔÏÕ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÖÕËËÏÕ
SASH ADDITION CUT FOR A TWO-SASH FRAME
5.
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0943100
M9312
35
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.2950400
10 öýëëï / 10 sash
Κοπές|Cutting Analysis
M9527
4
5
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.2950400
X-70
M9527
M9431
35
M9527
X
TÜðá ðñüóèåôïõ
Endcap for sash addition
310.0943100
20 öýëëï / 20 sash
M9431
TÜðá ìðéíéïý
Adjoining profile endcap
300.2950400
35
ÊÏÐÇ ÌÐÉÍÉÏÕ
ADJOINING PROFILE CUT
M9431
X
M9504
M9527
Þ Ì9503
6,5
M9527
X - 41,5
M9527
M9504
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
149
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
150
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÊïðÝò
Cutting Analysis
R=Free
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
151
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
M9300
M9320
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9511
M9512
M9513
M9481
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9300
M9320
M
A
X
22,50
22,50
M A Y
A = Y - 45 mm
Þ (or)
A = M +12 mm
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9300
M9320
M9511
M9512
M9513
M9481
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9501
M9502
M9503
M9505
M9544
M9484
M9554
M9514
M9300
M9320
M9504
M
5,00
A
22,50
A
22,50
X
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A=
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 45 mm
152
X - 50
2
mm
Þ (or) A =
Þ (or)
M+7
2
mm
A = M +12 mm
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9434
M9423
M9350
M9424
M A Y
M9511
M9512
M9513
M9481
M9420
M9359
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9350
M9359
M9310
M
A
Y
28,00
28,00
A = Y - 56 mm
Þ (or)
A = M +12 mm
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9434
M9423
M9350
M9424
M9420
M9359
M9511
M9512
M 9513
M9481
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9544
M9484
M9554
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9504
M9350
M9359
M9310
M
28,00
5,00
A
A
28,00
Y
V05.2009
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A=
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 56 mm
Alumil M9400 Softlight plus
Y - 61
2
mm
M+7
2
Þ (or)
A=
Þ (or)
A = M +12 mm
mm
153
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9510
M9501
M9502
M9503
M9505
M9511
M9512
M9513
M9481
M9514
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9518
M
A
Y
31,30
31,30
M A Y
A = Y- 62,6 mm
Þ (or)
A = M +12 mm
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9510
M9501
M9502
M9503
M9505
M9511
M9512
M9513
M9481
M9504
M9484
M9554
M9544
M9514
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9518
M
5,00
A
31,30
A
31,30
Y
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A=
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 62,6 mm
154
Y - 67,6
2
mm
Þ (or) A =
Þ (or)
M+7
2
mm
A = M + 12 mm
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
M9480
M9511
M9512
M9513
M9481
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M
A
Y
31,50
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
Þ (or)
31,50
M A Y
A = Y - 63 mm
A = M +12 mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
M9480
M9511
M9512
M9513
M9481
M9550
M9551
M9560
M9561
M9562
M9572
M9589
M9484
M9544
M9554
M
5,00
A
31,50
A
31,50
X
V05.2009
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A=
X - 68
2
mm Þ (or)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 63 mm
Þ (or)
A=
M+7
2
mm
A = M +12 mm
Alumil M9400 Softlight plus
155
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
X
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
SINGLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW WITH SHUTTER
A
28,00
28,00
M
M9570
M9570
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
M
A
28,00
28,00
28,00
28,00
X
M9501
M9502
M9503
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
A = X - 56 mm
Þ (or)
A = M + 12 mm
Y1 B1 N1
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
N
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
B Y
B = Y - 56 mm
Þ (or)
B = N + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
B1 = Y1 - 35,3 mm
Þ (or)
M9570
B1 = N1 + 12 mm
7,30
M9381
28,00
M9380
*The cutting analysis are beeing calculated with an
European camera hinge shutter, glass.
* Tá ìÝôñá êïðÞò õðïëïãßóôçêáí ìå ìåíôåóÝ
(European camera) êáé ãéá ðáíôæïýñé êáé ôæÜìé
156
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
SINGLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW WITH SHUTTER
Κοπές|Cutting Analysis
X
A
28,00
28,00
M
M9570
M9570
M9359
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
M9359
M
A
28,00
28,00
28,00
28,00
X
M9359
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
N
Y B
M9501
M9502
M9503
N
M9570
M9372
M9395
B Y
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
Þ (or)
A = M + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
Þ (or)
B = N + 12 mm
M9359
28,00
B = Y - 56 mm
M9570
M9372
M9395
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
28,00
A = X - 56 mm
157
M9400 Softline plus
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
DOUBLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW WITH SHUTTER
Κοπές|Cutting Analysis
X
M
A
A
28,00
M9395
M9398
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9380
M9395
M9554
M9544
M9504
M9380
A
28,00
28,00
28,00
A
M
28,00
28,00
X
M9501
M9502
M9503
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
X - 61
2
mm Þ (or)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A=
M+7
2
mm
Y B
N
A=
N1 B1 Y1
B =Y - 56 mm
Þ (or)
B = N + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
M9397
M9380
Þ (or)
B1 = N1 + 12 mm
M9381
7,30
28,00
B1 = Y1 - 35,3 mm
158
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
DOUBLE LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW WITH SHUTTER
Κοπές|Cutting Analysis
X
M
A
A
28,00
M9395
M9395
28,00
M9395
M9398
M9359
M9359
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9554
M9544
M9504
A
28,00
28,00
A
M
28,00
28,00
X
M9359
M9501
M9502
M9503
N
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
X - 61 mm Þ (or)
M+7
A=
A=
2
2
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
N
Y B
M9570
M9372
M9395
B
Y
mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
B = Y - 56 mm
Þ (or)
M9570
M9372
M9395
B = N + 12 mm
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
28,00
28,00
M9359
159
M9400 Softline plus
ÔÑÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
THREE- LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
WITH SHUTTER
28,00
28,00
Κοπές|Cutting Analysis
M9359
M9501
M9502
M9503
A
A
M9395
M9395
M9504
X
M
A
M
A
X
M9398
M9398
A
A
M9504
M9395
M9501
M9502
M9503
160
28,00
28,00
M9359
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
X - 66
3
A=
mm Þ (or)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A=
M+2
3
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
mm
X - 66
3
A=
mm Þ (or)
A=
M+2
3
mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
B = Y - 56 mm
Þ (or)
B = N + 12 mm
B = Y - 56 mm
Þ (or)
B = N + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
28,00
28,00
B1 = N1 + 12 mm
28,00
Þ (or)
28,00
B1 = Y1 - 35,3 mm
M9359
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
B Y
M9570
M9372
M9395
M9570
M9372
M9395
M9359
M9381
7,30
28,00
Y B
28,00
N
M9380
N1 B1 Y1
M9570
M9372
M9395
28,00
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
M9501
M9502
M9503
N
Y B
M9570
M9372
M9395
N
M9501
M9502
M9503
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
161
28,00
Κοπές|Cutting Analysis
28,00
M9400 Softline plus
ÔÅÔÑÁÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
FOUR-LEAF CASEMENT/TILT-TURN WINDOW
WITH SHUTTER
M9359
A
M9501
M9502
M9503
A
M9395
M9395
M9504
A
A
M9398
M9504
X
A
M
M
A
X
M9398
M9504
A
A
M9398
M9395
M9501
M9502
M9503
162
Alumil M9400 Softlight plus
28,00
28,00
M9359
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
X - 71
4
A=
mm
Þ (or)
A=
M-3
4
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
mm
mm
Þ (or)
A=
M-3
4
mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
B = Y - 56 mm
Þ (or)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
X - 71
4
A=
B = Y - 56 mm
B = N + 12 mm
Þ (or)
B = N + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
28,00
28,00
B1 = N1 + 12 mm
28,00
Þ (or)
28,00
B1 = Y1 - 35,3 mm
M9359
M9501
M9502
M9503
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
M9505
M9514
M9550
M9551
M9572
M9560
M9561
M9562
M9589
M9481
M9511
M9512
M9513
Y B
N
N1 B1 Y1
B Y
M9570
M9372
M9395
M9380
M9359
7,30
28,00
M9381
28,00
N
M9395
28,00
M9570
M9372
M9395
N
Y B
M9501
M9502
M9503
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
163
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
M9300
M9345
M1
M9345
M
A
X
M1
M9344
22,50
M9300
M9344
22,50
M
A
X
22,50
22,50
22,50
ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏ
PIVOTING WINDOW
M1 = X - 111 mm
ÐËÁÔÏÓ ÌÐÉÍÉÏÕ
(WIDTH OF ADJ. PROFILE)
A = X - 45 mm
Þ (or)
A = M +12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
N1 = Y - 111 mm
ÕØÏÓ ÌÐÉÍÉÏÕ
(HEIGHT OF ADJ. PROFILE)
A = Y - 45 mm
Þ (or)
A = N +12 mm
N1
N A Y
22,50
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
164
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
ÐÏÑÔÁ ÄÉÐËÇ
DOUBLE SWINGING DOORS
16,00
54,50
25,00
16,00
A
A
54,50
X
A=
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
B = Y - 64,5 mm
mm
5,00
X - 166
2
54,50
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
10,00
B Y
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
165
M9400 Softline plus
Κοπές|Cutting Analysis
ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ
SOLUTION FOR REPLACEMENT WINDOW
M9435
160 - 175
M9436
175 - 190
M9435 + M9435
195 - 215
M9436 + M9435
210 - 230
M9436 + M9436
225 - 245
M9435 + M9435 + M9436
245 - 270
M9435 + M9436 + M9436
260 - 285
M9436 + M9436 + M9436
275 - 300
166
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ËåðôïìÝñåéåò
Details
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
167
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ
10
4
12
18
9
8
1
10
10
130kg
14
11
6
80kg
7
13
1
14
14
15
18
10
14
2
Áñ.
3
4
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Âáóéêü óåô ìç÷áíéóìïý-ðëåõñÜ ìåíôåóÝ / Jet AK8 Hinge side
415.15800**
ÌåôáöïñÝáò êßíçóçò ëáâÞò ÁÊ8 äßöõëëïõ D/F / Driver for D/F
415.1752700
Óýñôçò Üíù - êÜôù / Shoot bolt
ÐëáêÜêé êëåéäþìáôïò óýñôç / Shoot bolt locking plate adjustable
415.1750900
415.6396100
Âáóéêü êïõôß ëáâÞò óðáíéïëÝôáò / Jet AK8 locking parts with mill - in gear
415.1581100
ÓðáíéïëÝôá ìå êáñÝ / Handle with square pin
416.72250**
Ðñüóèåôï åîÜñôçìá ãéá 130 Kg / Additional parts for 130 Kg
415.1659500
415.6310600
Ôõöëü øáëßäé ÁÊ-8 ñõèìéæüìåíï / Side Hung sash hinge adjustable
ÐëáêÜêé êëåéäþìáôïò ìç ñõèìéæüìåíï / Handle spacio
415.95-9000
Ðßóù êëåßóéìï ñõèìéæüìåíï 14/18 / Middle bearing 14/18
415.1352900
Ãùíßá êßíçóçò / Corner transmission
415.6229000
ÓðáíéïëÝôá spacio / Locking plate
415.63172**
415.1580100
Âáóéêü óåô ìç÷áíéóìïý-ðëåõñÜ ÷åñïõëéïý / Jet AK8 locking parts for geared handle
ÐëáêÜêé áíÜêëéóçò / Tilt - locking plate
Åíßó÷õóç ALU / Locking pin element
168
ÊÙÄÉÊÏÓ
Alumil M9400 Softlight plus
415.9640100
415.6239000
V05.2009
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ
4
3
3
1
3
4
1
1
5
8
8
10
6
13
7
8
12
1
11
1
8
5
Áñ.
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
1.
Âáóéêü óåô ìç÷áíéóìïý - ðëåõñÜ ìåíôåóÝ / Jet AK8 Hinge side
415.15800**
3.
Øáëßäé (áíÜëïãï ìå ôï ðëÜôïò ôïõ öýëëïõ) / Jet AK stay arm
415.1580*00
4.
Øáëßäé äåýôåñï ÁÊ-ÉÊ/ ÁÊ-8 / Additional stay arm
415.1296400
5.
Âáóéêü êïõôß ðßóù åíßó÷õóçò / Bag of middle lock
415.1580800
6.
Âáóéêü êïõôß ëáâÞò óðáíéïëÝôáò / Jet AK8 locking parts with mill - in gear
415.1581100
7.
ÓðáíéïëÝôá ìå êáñÝ / Handle with square pin
416.72250**
8.
Âáóéêü óåô ìç÷áíéóìïý - ðëåõñÜ ÷åñïõëéïý / Jet AK8 locking parts for geared handle
415.1580100
ÐëáêÜêé êëåéäþìáôïò ìç ñõèìéæüìåíï / Locking plate
415.9590100
ÐëáêÜêé áíÜêëéóçò / Tilt - locking plate
415.9640100
×åéñïëáâÞ spacio / Handle spacio
415.46551**
415.6365400
10.
11.
12.
13.
ÁóöÜëåéá ÷åñïõëéïý / Wrong operation safety device
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
169
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
ÓÕÑÔÅÓ
Áñ.
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
21.
43
22.
23.
45.
35
ÊÙÄÉÊÏÓ
415.1581900
ÐëáêÜêé êëåéäáñéÜò óýñôç åîùôåñéêü D/F
Bolt locking plate D/F
Óýñôçò åîùôåñéêüò D/F
Shoot bolt D/F
×åéñéóôÞñéï åîùôåñéêþí óõñôþí D/Ê
Slide for shoot bolt D/Ê
Ìïíïêüììáôïò óýñôçò åîùôåñéêüò
Rebate shoot bolt
ÐëáêÜêé êëåéäþìáôïò óýñôç ñõèìéæüìåíï
Locking plate
Íôßæá óýíäåóçò ìïíïêïì. óýñôç åîùôåñéêÞ
Push rod for rebate shoot bolt
ÊÜëõìá ëáâÞò ìïíïêüììáôïõ óýñôç
Protective cap for rebate lever
Âáóéêü êïõôß ìïíïêüììáôïõ óýñôç
Âag of inactive sash gear
43.
47.
50.
35.
415.1581700
415.1581600
415.1580300
415.6396100
415.9416000
416.8000900
415.4592900
43
35
35
45
45
35
50
35
23
21
35
43
45
22
22
45
23
21
43
170
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÏÄÇÃÉÅÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÁÊ8
CALCULATION OF THE MECHANISM ÁÊ8
Λεπτομέριες|Details
Âáóéêü óåô µç÷áíéóµïý - ðëåõñÜ µåíôåóÝ / Basic bag Jet AK8 Hinge side (415.15800**)
Ãéá êÜèå öýëëï ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå 1 óåô µåíôåóÝ, äçë. ãéá Ýíá äßöõëëï ðñÝðåé íá åðéëÝîïõµå 2 óåô. Åäþ èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîïõìå ôá kgr ôïõ öýëëïõ äéüôé ôï óõãêåêñéµÝíï óåô µåíôåóÝ åßíáé ãéá 80 kgr, åÜí üµùò èÝëïõµå íá îåðåñÜóïõµå ôá óõãêåêñéµÝíá kgr ôüôå Ý÷ïõµå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîïõµå åðéðëÝïí ôï ðñüóèåôï åîÜñôçµá ãéá 130 kgr
415.1659500.
For each sash you have to choose one (1) set of hinge, for example for a double sash you have to choose two (2) sets
of hinge. Nevertheless, you have to pay attention to the weight of the sash, because this kind of hinge is appropriate only
if the weight of each sash does not exceed 80 kg. If the sash exceeds this weight, it is necessary to choose an additional
accessory suitable for a sash of 130 kg 415.1659500.
Âáóéêü óåô µç÷áíéóµïý - ðëåõñÜ ÷åñïõëéïý / Jet AK8 Locking parts for geared handle (415.1580100)
Ãéá êÜèå öýëëï ðïõ èÝëïõìå íá Ý÷åé ëáâÞ (áíïéãüµåíï Þ áíïéãï - áíáêëéíüµåíï) èá ðñÝðåé íá ðÜñïõìå 1 óåô áðü
ôï âáóéêü óåô µç÷áíéóµïý.
For each sash having a geared handle (either opening or tilt 'n turn) one (1) set from the basic bag mechanism should be
taken.
Øáëßäé (áíÜëïãï µå ôï ðëÜôïò ôïõ öýëëïõ) / Jet AK stay arm (according the width of sash) (415.1580*00)
Ãéá êÜèå öýëëï áíïéãï - áíáêëéíüµåíï èá ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå ôï áíÜëïãï øáëßäé óýµöùíá µå ôç äéÜóôáóç
ôçò ðáôïýñáò ôïõ öýëëïõ.
For each tilt'n turn sash, a suitable stay arm has to be chosen according the dimensions of the fittings of the sash.
Ôõöëü øáëßäé ÁÊ-8 ñõèµéæüµåíï / Side Hung sash hinge adjustable (415.6310600)
Ãéá êÜèå öýëëï áíïéãüµåíï èá ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå ôï ôõöëü øáëßäé
äçë. µïíüöõëëï áíïéãüµåíï =1 / äßöõëëï áíïéãï-áíáêëéíüµåíï =1.
For each opening sash, one (1) side hung sash hinge adjustable should be chosen
i.e. one (1) for single opening sash, one (1) for tilt 'n turn double sash.
ËáâÞ / Handle
Óýµöùíá µå ôçí áéóèçôéêÞ µáò åðéëÝãïõµå êáé ôçí áíÜëïãç óðáíéïëÝôá.
The suitable geared handle has to be chosen according to the esthetics of the client.
Âáóéêü êïõôß ðßóù åíßó÷õóçò / Bag of middle lock (415.1580800)
Óôá öýëëá ôá áíïéãï - áíáêëéíüµåíá èá ðñÝðåé íá åðéëÝãïõµå 1 óåô áðü ôï âáóéêü êïõôß ðßóù åíßó÷õóçò.
Åäþ èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîïõµå üôé áíÜëïãá µå ôï ýøïò ôïõ öýëëïõ åðéëÝãïõµå êáé ôçí áðáéôïýµåíç ðïóüôçôá
ðïõ ÷ñåéáæüµáóôå. Åðßóçò µðïñïýµå íá ÷ñçóéµïðïéÞóïõµå ôï óåô êáé ãéá åíßó÷õóç, óôï ðëÜôïò ôïõ öýëëïõ (êÜôù µÝñïò) ãéá êáëýôåñç áóöÜëåéá - óôåãÜíùóç ôçò êáôáóêåõÞò.
In case of tilt'n turn sashes, one (1) bag of middle lock should be chosen. It is important to mention that the necessary
quantity is chosen according the height of the sash. Apart from that, this set can be used in order to reinforce the width
of the sash for better security and water - air tightness of the construction.
Ðßóù êëåßóéµï ñõèµéæüµåíï 14/18 / Middle bearing 14/18 (415.352900)
Óôá öýëëá, ôá áíïéãüµåíá, èá ðñÝðåé íá åðéëÝãïõµå 1 óåô áðü ôï ðßóù êëåßóéµï, ðïõ áíÜëïãá µå ôï ýøïò ôïõ öýëëïõ
õðïëïãßæïõµå ôçí ðïóüôçôá. ð.÷. 1000 mm 1ôåµ. - 2000 mm 1ôåµ.
In case of opening sashes one (1) of middle bearing is needed. Its quantity depends of the height of the sash.
e.g. 1000 mm 1 piece - 2000 mm 1 piece
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
171
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
ÐëáêÜêé áíÜêëéóçò / Tilt locking plate (415.9640100)
ÐÜíôá 1 ôåµÜ÷éï äçë. µïíüöõëëï 1 ôåµ. / äßöõëëï 1 ôåµ.
Always, one piece has to be used: one piece for a single sash, one piece for double sash
ÐëáêÜêé êëåéäþµáôïò µç ñõèµéæüµåíï / Locking plate (415.9590100)
Áíáëüãùò ôá êëåéóßµáôá ôïõ µç÷áíéóµïý ðïõ Ý÷ïõµå åöáñµüóåé óôç êáôáóêåõÞ µáò.
A locking plate should be chosen according the closings of the mechanism applied to the construction.
ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÔÅCHNICAL GUIDELINES OF ALUMINIUM MECHANISM
ÏÑÉÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ / MECHANISM LIMITS
ÌÝãéóôï âÜñïò öýëëïõ 80 kg. / Maximum weight of sash 80 kg.
ÐëÜôïò öýëëïõ áðü 355 mm Ýùò 1700 mm. / Width of sash from 355 mm to 1700 mm.
¾øïò öýëëïõ áðü 500 mm Ýùò 2400 mm. / Height of sash from 500 mm to 2400 mm.
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ØÁËÉÄÉÙÍ / STAY ARM DIMENSIONS
1. Ãéá ðëÜôïò öýëëïõ 355 mm - 600 mm a
øáëßäé Íï. 1 (gr. 30)
For width of sash 355 mm - 600 mm a
stay arm Íï. 1 (gr. 30)
2. Ãéá ðëÜôïò öýëëïõ 601 mm - 1000 mm a
øáëßäé Íï. 2 (gr. 50)
For width of sash 601 mm - 1000 mm a
stay arm Íï. 2 (gr. 50)
3. Ãéá ðëÜôïò öýëëïõ 1001 mm - 1300 mm a
øáëßäé Íï. 3 (gr. 90)
For width of sash 1001 mm - 1300 mm a
stay arm Íï. 3 (gr. 90)
4. Ãéá ðëÜôïò öýëëïõ 1300 mm - 1700 mm a
÷ñçóéìïðïéïýìå øáëßäé Íï. 2 + äåýôåñï øáëßäé
For width of sash 1300 mm - 1700 mm a
we use stay arm Íï. 2 + a second stay arm
ÊÏÐÅÓ ÍÔÉÆÙÍ ÓÕÍÄÅÓÇÓ (Áíïéãüìåíïõ - Áíáêëéíüìåíïõ öýëëïõ)
CUT ANALYSIS OF ROD CONNECTORS (TILT' N TURN SASH)
1. Íôßæá Ô1 (Þ êÜôù áðü ëáâÞ)
Ô1 = Ê.Ë. - 210 mm
¼ðïõ Ê.Ë. = Áðüóôáóç êÝíôñïõ ëáâÞò áðü êÜôù ìÝñïò öýëëïõ
Rod Ô1 (or under the geared handle)
Ô1 = C.G. - 210 mm
Where C.G. = Distance between the center and the geared handle from the down side of the sash
2. Íôßæá Ô2 (Þ ðÜíù áðü ëáâÞ)
Ô2 = Õ.Ö. - Ê.Ë. - 210 mm
¼ðïõ Õ.Ö. = Ïëéêü ýøïò öýëëïõ
Rod Ô2 (or above the geared handle)
Ô2 = H.S. C.G. - 210 mm
Where H.S. =Total height of sash
172
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
3. Íôßæá Ô3 (Þ óôï øáëßäé)
Ãéá øáëßäé Íï. 1 a
Ô3 = Ð.Ö. - 95 mm (åíóùìáôùìÝíç íôßæá)
Ãéá øáëßäé Íï. 2 a
Ô3 = Ð.Ö. - 535 mm
¼ðïõ Ð.Ö. = Ïëéêü ðëÜôïò öýëëïõ
Ãéá øáëßäé Íï. 3 (gr. 90) a
Ô3 = Ð.Ö. - 785 mm
Rod Ô3 (Þ óôï stay arm)
For stay arm Íï. 1 a
Ô3 = Ð.Ö. - 95 mm (incorporated rod)
For stay arm Íï. 2 a
Ô3 = Ð.Ö. - 535 mm
W here W.S. = Total width of sash
For stay arm Íï. 3 (gr. 90) a
Ô3 = W.S. - 785 mm
ÊÏÐÅÓ ÍÔÉÆÙÍ ÓÕÍÄÅÓÇÓ (Áñéóôåñïý áíïéãüìåíïõ öýëëïõ - ìç÷áíéóìüò ÁLLEN)
CUT ANALYSIS OF ROD CONNECTORS (left hinged casement ALLEN mechanism)
1. Íôßæá Ô8 (Þ êÜôù áðü ìç÷áíéóìü ALLEN)
Ô8 = È.Á. - 132 mm
Rod Ô8 (or under the ALLEN mechanism)
Ô8 = Á.P. - 132 mm
2. Íôßæá Ô9 (Þ ðÜíù áðü ìç÷áíéóìü ALLEN)
Ô9 = È.Á. - Ê.Ë. - 130,50 mm
¼ðïõ È.Á. = ÈÝóç ALLEN
Rod Ô9 (or above the ALLEN mechanism)
Ô9 = Á.P. - C.G. - 130,50 mm
Where Á.P. = ALLEN Position
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
173
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÓÔÇÍ ÊÁÓÁ
MOUNTING THE MECHANISM TO THE FRAME
1. ÔïðïèÝôçóç êáé óýóöéîç ôïõ ãùíéáêïý ìåíôåóÝ (êÜôù).
2. ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ðåßñïõ êáé ôïðïèÝôçóç óôïí êõñßùò ìåíôåóÝ.
3. ÔïðïèÝôçóç êáé óýóöéîç ôïõ ìåíôåóÝ ôïõ øáëéäéïý (ðÜíù).
4. Óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò ðñüóèåôïõ øáëéäéïý:
ÔñõðÞóôå ôéò ïðÝò óõãêñÜôçóçò óôï êáíÜëé ôçò êÜóáò.
Âéäþóôå ôï ðñüóèåôï øáëßäé.
5. ÔïðïèåôÞóôå ôá ðëáêÜêéá êëåéóßìáôïò óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï.
Ôï ðëáêÜêé áíÜêëéóçò ðñÝðåé íá öùëéÜæåé.
6. ÔåëéêÞ óõíáñìïëüãçóç.
ÊñåìÜóôå ôï öýëëï óôïí êÜôù ìåíôåóÝ.
ÐéÝóôå ôïí ðÜíù ðåßñï ðñïò ôá ðÜíù, ìÝ÷ñé íá ôåñìáôßóåé.
Óößîôå ôïõò ìåíôåóÝäåò êáé ôïðïèåôÞóôå ôçí ôÜðá.
1. Setting & tightening of corner hinge (down).
2. Adaptation of the axle for stay arm bearing and its setting to the basic hinge.
3. Setting & tightening of the stay arm hinge (up).
4. In case of additional stay arm use:
Drill the holding holes to the channel of the frame.
Screw the additional stay arm.
5. Set the locking plate of closing according to the drawing.
The tilt-locking plate has to rest.
6. Final assembly.
Mount the sash to the down hinge.
Press the upper pin connector towards up until it rests.
Tighten the hinges and set the holding end.
ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÓÔÏ ÖÕËËÏ
MOUNTING THE MECHANISM TO THE SASH
1. ÔïðïèåôÞóôå ôç ãùíßá ìåôáöïñÜò êßíçóçò.
2. ÔïðïèåôÞóôå ôïí ðÜíù ìåíôåóÝ óôï øáëßäé êáé áóöáëßóôå ôïí, ìå ðåñéóôñïöÞ ôçò áóöÜëåéáò ôïõ øáëéäéïý.
3. ÐåñÜóôå ôï øáëßäé óôï êáíÜëé ôïõ öýëëïõ.
4. Ðñïóáñìüóôå ôïí ìåíôåóÝ øáëéäéïý óôï öôåñü ôïõ öýëëïõ.
5. Ðñïóáñìüóôå ôï øáëßäé êáé âéäþóôå ôï, ìÝ÷ñé íá ôåñìáôßóåé ç âßäá.
6. ÐåñÜóôå ôï êëåßóôñï êáé âéäþóôå ôçí ãùíßá ìåôáöïñÜò êßíçóçò.
7. ÔïðïèåôÞóôå ôï ÷åñïýëé ìå ôçí áóöÜëåéá.
8. ÐåñÜóôå ôçí ãùíßá ôïõ êÜôù ìåíôåóÝ êáé âéäþóôå ôïí ìåíôåóÝ.
1. Put the corner transmission.
2. Put the upper hinge to the stay arm and secure it by twisting the security pin of the stay arm.
3. Pass the stay arm to the rod channel of the sash.
4. Adapt the hinge of the stay arm over the end of the sash.
5. Adapt stay arm and screw it until it ends.
6. Pass the latch and screw the corner transmission.
7. Put the handle with the security pin.
8. Pass the lower corner piece of the hinge and screw the hinge.
174
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
End cover for shutters with a kick plate
Τάπα παντζουριου για τυπολογία φύλλου παντζουριου με ταμπλά
Φ5
Φ8
Φ5
Φ8
200.0023100
The kick plate must be cut as shown, and then it
slides into the sash and is assembled with two fasteners.
Silicone glue is applied to the end cover before fastening
to the sash.
Ο ταμπλάς θα πρέπει να κατεργαστεί όπως φαίνεται στο
σχέδιο, στη συνέχεια να τοποθετηθεί συρταρωτά στο
φύλλο και να συνδεθεί με δυο βίδες.
Στην τάπα θα πρέπει να τοποθετηθεί σιλικόνι πρωτού
εφαρμόσει στο φύλλο.
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
175
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
Solution for round glazing beads without glazing bead corners
Ëýóç ãéá êáìðýëá ðç÷Üêéá ÷ùñßò ôçí ÷ñÞóç ÷õôþí ãùíéþí (êïðÞ 45Ï)
311.0941200
M9518
The clip “311.0941200” is placed 50 mm from each corner and in the center of the frame in order to
secure the glazing bead.The clips should not interfere with the glazing supports or water egress.
Το εξάρτημα “311.0941200” τοποθετείται σε απόσταση 50mm απο κάθε πλευρά του προφίλ και στο
κέντρο αυτού, έτσι ώστε να ασφαλίσει το πηχάκι. Το εξάρτημα δεν πρέπει να εμποδίζει τα τακάκια τζαμιού.
176
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
Maximum panel width is 25 mm
Μέγιστο πάχος πάνελ 25mm
Ö 11
Ö8
V05.2009
Frame can be made with spring cleats
Η σύνδεση γίνετε με μηχανική γωνία
Alumil M9400 Softlight plus
177
M9400 Softline plus
Λεπτομέριες|Details
Detail for assembling operable shutter blinds
Λεπτομέρεια συναρμολογής κινητής περσίδας
The mechanism is placed on the left and right
side on the sash
Ο μηχανισμός τοποθετήται στις δυο κάτετες
πλευρές του φύλλου
The top and bottom rails can be adjusted up
and down
Η πρώτη και η τελευταία σειρά μπορεί να ρυθμιστεί πάνω-κάτω
178
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÅîáñôÞìáôá
Accessories
R=Free
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
179
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
113 11 ... ..
113 14... ..
|Crimp cleat
|Aluminum
|Aluminum
113 23 ... ..
|Aluminum
113 38 ... ..
|Crimp cleat
|Aluminum
113 43 ... ..
|Crimp cleat
|Aluminum
125 38 ... ..
Γωνία σύνδεσης βιδωτή|Screw corner
|Aluminum
|Crimp cleat
|Aluminum
113 33 ... ..
|Crimp cleat
180
113 19 ... ..
|Crimp cleat
|Crimp cleat
|Aluminum
125 23 ... ..
Γωνία σύνδεσης βιδωτή|Screw corner
|Aluminum
125 33... ..
Γωνία σύνδεσης βιδωτή |Screw corner
|Aluminum
125 43 ... ..
Γωνία σύνδεσης βιδωτή|Screw corner
|Aluminum
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή|Spring cleat
Alumil M9400 Softlight plus
140 00 219 00
|Aluminum
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
140 11 190 00
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή |Spring cleat
|Aluminum
140 11 230 00
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή|Spring cleat
|Aluminum
140 11 260 00
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή|Spring cleat
|Aluminum
140 11 420 00
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή|Spring cleat
|Aluminum
140 23 420 00
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή|Spring cleat
|Aluminum
140 38 420 00
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή|Spring cleat
|Aluminum
Γωνία σύνδεσης áíôéêùíùðéêïύ|Screw
corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
160 11 221 91( INOX βίδα)
160 11 221 00
Σύνδεσμος ταφ |”T” - connector
|Aluminum
160 11 223 91( INOX βίδα)
160 11 223 00
Σύνδεσμος ταφ |”T” - connector
|Aluminum
160 33 001 00
Σύνδεσμος ταφ |”T” - connector
|Aluminum
165 00 001 00
Οäçãός ôñõðήìáôïς ôάö ãéá ×õôïύς|Screw
óõíäåóìïύς
corner
|Aluminum
170 09 319 02
Γωνία καμπ. κουμπώματος |Corner piece
Χυτό αλουμίνιο|Die cast aluminium
140 90 280 00
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
181
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
170 60 112 01
Γωνία καμπ. κουμπώματος |Corner piece
Χυτό αλουμίνιο|Die cast aluminium
170 60 561 00
Γωνία καμπ. κουμπώματος |Corner piece
Χυτό αλουμίνιο|Die cast aluminium
170 60 562 00
Γωνία καμπ. κουμπώματος |Corner piece
Χυτό αλουμίνιο|Die cast aluminium
170 60 563 00
Γωνία καμπ. κουμπώματος |Corner piece
Χυτό αλουμίνιο|Die cast aluminium
170 60 564 00
Γωνία καμπ. κουμπώματος |Corner piece
Χυτό αλουμίνιο|Die cast aluminium
180 00 550 00
Γωνία επιπεδότητας ãéá áñìïêάëõðôñï|Alignment corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
180 11 118 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
180 11 119 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
180 14 270 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
180 19 000 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Ατσάλι |Steel
180 19 012 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Ατσάλι |Steel
180 20 000 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
182
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
180 95 510 00
Γωνία επιπεδότητας |Alignment corner
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 304 03 (μάυρο)|Black
300 93 040 02 (λευκό) |White
Τάπα στεγάνωσης |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 425 00
300 09 425 10 (μάυρο)|Black
Τάðá ìðéíéïύ ãéá äåîéά äίöõëëç
áíïίã. ìέóá åίóïäï|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 484 00 (μάυρο)|Black
Τάπα στεγάνωσης äίöõëëïõ|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 504 03 (μάυρο)|Black
Τάπα στεγάνωσης äίöõëëïõ|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 544 03 (μάυρο)|Black
Τάπα στεγάνωσης äίöõëëïõ|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 554 00 (μάυρο) |Black
Τάπα στεγάνωσης äίöõëëïõ|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 19 504 00 -δεξιά(μάυρο)|Black
300 19 504 10 -αριστερί(μάυρο)|Black
Τάðá ìðéíéïύ ãéá äίöõëëç áíïίãομενη
åίóïäï |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 19 554 00 -δεξιά(μάυρο)|Black
300 19 554 10 -αριστερί(μάυρο)|Black
Τάðá ìðéíéïύ ãéá äίöõëëç áíïίãομενη
åίóïäï|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 29 504 00 -δεξιά(μάυρο)|Black
300 29 504 10 -αριστερί(μάυρο)|Black
Τάðá ìðéíéïύ åéóόäïõ ãéá äίöõëëç áíïίãομ.
åίóïäï |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 09 317 02 (λευκό)|White
310 09 317 03 (μάυρο)|Black
310 09 317 24 (γκρι) |Grey
Τάπα εξωτερικου νεροχύτη|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 09 346 00 (μάυρο)
Σύνδεσμος κατωκασιου-κάσα|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
183
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
310 09 425 00 (μάυρο)|Black
Τάπα ðñόóèåôïõ åéóόäïõ |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 09 431 00 (μάυρο)|Black
Τάπα ðñόóèåôïõ åéóόäïõ |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 09 591 00 (μάυρο)|Black
Τάπα ðñόóèåôïõ |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 10 201 03 (μάυρο) |Black
Τάπα ïâáëίíας |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 11 116 02 (λευκό) |White
310 11 116 03 (μάυρο)|Black
310 11 116 24 (γκρι) |Grey
Τάπα εξωτερικου νεροχύτη|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 11 501 02 (λευκό)|White
310 11 501 03 (μάυρο)|Black
310 11 501 04 (γκρι) |Grey
310 11 501 06 (καφέ) |Brown
|Water cap
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 63 150 00 (μάυρο) |Black
Τάπα στεγάνωσης |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
311 00 015 00 (μάυρο)|Black
Τάπα öéëçôού Ì9ÏÏ4|End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
311 00 700 00
Κεντρικό στεγανωτικό|Central seal
PVC|PVC
311 09 412 00
Κëίðς ãéá ðçχάêé|Plastic clips for glazing
beads
PVC|PVC
311 14 302 00 (μάυρο)|Black
Τάπα öύëëïõ ìå åíóùìáôùìέíç ëáâή|End
Πολυαμίδιο|Polyamide
cover
300 09 347 00 (μάυρο)|Black
Τάπα ðñόóèåôïõ - öύëëï åéóόäïõ |End cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
184
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
470 00 216 00
Πëáóôéêό óôήñéîçς äéáêïóìçôéêïύ|End cap
PVC |PVC
470 11 836 00
Πείρος για συνδέσμους|Break away nail Φ6
Ατσάλι |Steel
290 00 002 00 / 2mm πράσινο
290 00 003 00 / 3mm καφέ
290 00 004 00 / 4mm μπορντό
290 00 005 00 / 5mm μάυρο
Τακάκι τζαμίου |Glazing wedge
PVC |PVC
290 00 007 00 (μάυρο)|Black
Τακάκι τζαμίου |Glazing wedge
PVC |PVC
471 00 800 00
Ανεμοφράχτης|Weather barrier
Αλουμίνιο&ΕPDM|Aluminum&EPDM
Άβαφο |Mill finish
455 00 300 00
Χερούλι εισόδου μονο σωληνωτό, αριστερό
|Pull handle-left
Inox |Ινοχ
Ασήμι |Silver
455 03 000 00
Χερούλι εισόδου äéðëό σωληνωτό
|Pull handle
Inox |Ινοχ
Ασήμι |Silver
455 00 670 00
Χερούλι εισόδου μονό|Door handle inox
Inox |Ινοχ
Ασήμι |Silver
455 00 812 00(λευκό)|White
Χερούλι εισόδου διπλό Maxima|Pair of door
handles
440 01 350 00
Κλειδαριά γλώσας ενός σημείου |Locker
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
440 02 035 00
Êëåéäáñéά μaχaιñùôή |Locker
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
440 65 135 00
Κλειδαριά γλώσας |Locker
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
185
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
470 76 135 00
Êëåéäáñéά μaχaιñùôή |Locker
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
450 73 003 00
Κλειδαριά 3 σημείων 1570mm|3 point locker
1570mm
Inox |Ινοχ
Άβαφο |Mill finish
450 73 013 00
Κλειδαριά 3 σημείων 1570mm|3 point locker
1570mm
Inox |Ινοχ
Άβαφο |Mill finish
460 01 900 00
Κύλινδρος |Locker plus cylinder
Μπρουτζος|Bronze
Νίκελ |Nickel
450 83 713 00
Áíôίêñéóìá êëåéäáñéάς 7301R 13|Strike plate
Inox |Inox
485 83 813 00
Áíôίêñéóìá êëåéäáñéάς 7301R 13|Strike plate
Inox |Inox
460 02 400 00
Κύλινδρος |Locker plus cylinder
Μπρουτζος|Bronze
Νίκελ |Nickel
460 02 401 07
Κύλινδρος |Locker plus cylinder
Μπρουτζος|Bronze
Νίκελ |Nickel
460 01 750 00
Κύλινδρος |Locker plus cylinder
Μπρουτζος|Bronze
Νίκελ |Nickel
350 54 000 02 (λευκό) |White
350 54 000 03 (μάυρο) |Black
Mεντεσές |Hinge
|Aluminum
360 56 000 02 (λευκό)
360 56 000 03 (μάυρο)
360 56 000 11 (ασημί ανοδίωση)
Μεντεσές βαρέως τύπου|Hinge for doors
|Aluminum
350 00 003 00 (λευκό)|White
Ìåíôåóές justor állez - retour|Hinge saloon
|Aluminum
door
186
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
472 00 490 00
Καπάκι ανοξείδοτο για TS490 |Inox cap for
TS490
INOX|INOX
Άβαφο |Mill finish
415 15 800 00 (άâáöï)|Mill finish
415 15 800 02 (λευκό)|White
415 15 800 03 (μάυρο)|Black
415 15 800 11 (ασημί ανοδίωση)|Silver anod.
Βασικό σετ μηχανισμού |Basic set tilt and turn
Ατσάλι |Steel
415 15 801 00
Βασικό σετ μηχανισμού |Basic set tilt and turn
Zamak
415 46 551 00 (άâáöï)|Mill finish
415 46 551 02 (λευκό)|White
415 46 551 03 (μάυρο)|Black
415 46 551 11 (ασημί ανοδίωση)|Silver anod.
Xeίρoëáâç SPACIO |Handle SPACIO
|Aluminum
V05.2009
472 10 100 00
Σούστα επαναφοράς δαπέδου |Floor closer
100 kg
Άβαφο |Mill finish
472 15 020 00
Μπράτσο για σούστα TS490N|Arm for door
closer TS490N
Άβαφο |Mill finish
415 16 595 00
Ðñόóèåôï åîάñô. ãéá ìåíôåóέ 130 kg|Add. parts
for hinge 130 kg
100 kg
Ασημί |Silver
415 96 401 00
Ðëáêάêé áíάêëéóçς|Tilt-locking plate
Zamak
415 17 527 00
Ìåôáö. êίíçóçς ëáâής ΑΚ-8 äίöõëëïõ D/F
Zamak
|Driver for D/F
Άβαφο |Mill finish
Alumil M9400 Softlight plus
415 95 901 00
Ðëáêάêé êëåéäώìáôïς ìç ñõèìéæόìåíï |Locking plate
Zamak
415 63 654 00
Áóöάëåéá χåñïõëéïύ|Wrong operation safety
device
Zamak
415 15 805 00
Ψαλίδι μηχανισμού Νο1,300mm |Scissor arm
No1,300mm
INOX - Zamak
187
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
415 15 806 00
Ψαλίδι μηχανισμού Νο2 |Jet AK stay arm 30
INOX - Zamak
415 15 807 00
Ψαλίδι μηχανισμού Νο3|Jet AK stay arm 30
INOX - Zamak
415 12 964 00
Ψαλίδι äέõôåñï ÁÊ - ÉÊ, ÁÊ - 8 |Additional stay
arm
INOX - Zamak
415 63 106 00
Ôõöëό øáëίäé ÁÊ - 8 ñõèìéæόìåíï |Side hung
Inox-Zamak
sash hinge adj.
415 15 808 00
Âáóéêό êïõôί ðίóù åíίóχõóçς |Bag of middle
Zamak
lock
415 62 390 00
Åíίóχõóç ALU |Locking pin element
Zamak
415 62 290 00
Ãùíίá êίíçóçς ÁÊ80 GU 978 |Corner transInox-Zamak
mission
416 72 250 02 (λευκό)|White
416 72 250 06 (êáφέ) | Brown
416 72 250 11(áóήìé) |Silver
Óðáíéïëέôá ìå êáñέ |Handle with square pin
|Aluminum
Âáóéêό êïõôί ëáâής óðáíéïë. ìå êáññέ|Jet AK 8 locking
parts with mill-in gear
Zamak
415 45 929 00
Âáóéêό êïõôί êñõöïύ óύñôç ALLEN |Bag of
Zamak
inactive sash gear
Ðëáêάêé êëåéäώì. óύñôç ñõèìéæ. (óέô) |Shoot bolt
locking plate adj. (set)
Zamak
188
415 45 939 00
Alumil M9400 Softlight plus
415 51 811 00
415 15 803 00
Ìïíïêόììáôïς óύñôçς åîùôåñéêός |Rebate
Zamak
shoot bolt
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
415 63 961 00
Ðëáêάêé êëåéäùì. óύñôç ñõèìéæ. |Shoot bolt
locking plate adj.
Zamak
416 80 009 00 (êόêêéíï)|Red
Êάëõìá ëáâής ìïíïêόì. óύñôç |Protective
Πολυαμίδιο|Polyamide cap for rebate lever
415 94 160 00
Íôίæá óõíä. ìïíïêïì. óύñôç åîùô.|Push rod for
rebate shoot bolt
|Aluminum
415 15 818 00
Óήñôåς åîùôåñéêïί d/k|Shoot rods for inactive
sash d/k
|Aluminum
415 15 816 00
×åéñéóôήñéï åîùôåñéêώí óύñôùí d/k |Slide for
Πολυαμίδιο|Polyamide
shoot bolt d/k
415 17 509 00
Óύñôçς ìåôáöïñέá ëáâής ãéá áíïéãόìåíï
|Shoot bolt
Zamak
415 13 529 00
Ðίóù êëåίóéìï ñõèìéæόìåíï 14/18 |Middle
bearing 14/18
Zamak
415 15 820 11(ασημί ανοδίωση)|Silver anod.
415 15 820 00(άâáöï)|Mill finish
415 15 820 02(λευκό)|White
415 15 820 03(μάυρο)|Black
Äéðëός ìåíôåóές áíïéãïìέíïõ öύëëïõ|Double
hinge
|Aluminum
415 15 817 00
Óύñôçς åîùôåñéêός d/f |Shoot bolt d/f
Πολυαμίδιο|Polyamide
415 15 819 00 (êόêêéíï)|Red
Áíôίêñéóìá êëåéäáñéάς óύñôç åîùôåñéêό d/f
|Bolt locking plate d/f
Πολυαμίδιο|Polyamide
V05.2009
415 12 962 00
Óõãêñαôçôής öύëëïõ |Âág of door latch
Zamak
Άβαφο |Mill finish
Alumil M9400 Softlight plus
300 00 460 00
Øáëίäé ìçχáíéóìïύ Íï 2 |Scissor arm No2
INOX - Zamak
189
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
300 00 501 00
Âïçèçôéêό έîôñá ìðñάôóï|Additional scissor
arm
INOX - Zamak
390 00 123 00
Êéô χùñίς ðåίñï ãéá χåñïύëé FLOW μe ðåίñï
|Kit for handle "FLOW”
390 00 300 00
Ìðñάôóï Íï 1|Scissor hinge No1
390 50 020 00
Βασικό σετ μηχανισμού |Basic set tilt and turn
Ατσάλι |Steel
390 50 101 00
Αντίκρισμα πίσω κλείσιματος ρυθμιζόμενο |
Lock point
Ατσάλι |Steel
390 50 110 00
Σετ για εξτρα κλείσιμο|Set extra lock point
Ατσάλι |Steel
390 50 340 00
Ôåñìáôéêό äéðëό |Lock point
Inox-Zamak
390 51 102 00
Ðëáéíό έîôñá êëåίóéìï|Extra lock point
390 50 330 00
Φωλιά χυτή |Lock point
Ατσάλι |Steel
390 51 020 00
Φωλιά χυτή ,äéðëή|Lock point
Ατσάλι |Steel
350 50 401 02 (λευκό)
350 50 401 09 (ασημί)
350 50 402 11 (ασημί ανοδίωση)
Σέτ μεντεσέ μηχανισμού 70kg |Hinge 70kg
|Aluminum
350 50 501 02 (λευκό)
350 50 502 03 (μάυρο)
350 50 502 11 (ασημί ανοδίωση)
350 50 503 11 (ασημί)
Μεντεσές 130kg |Hinge 130kg
|Aluminum
190
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
380 50 113 02 (λευκό) |White
380 50 114 03 (μάυρο) |Black
Σπανιολέτα μηχανισμού|Handle for windows
Ατσάλι |Steel
380 50 901 02 (λευκό) |White
380 50 901 11 (ασημί ανοδίωση) |Silver anod.
380 50 902 03 (μάυρο)|Black
Χερούλι μηχανισμού με κλειδι GLOBO|Handle
for windows with key
Ατσάλι |Steel
380 50 121 02(λευκό)|White
380 50 121 03(μάυρο)|Black
×åñïύëé ìçχáíéóìïύ, FLOW ìå ðåίñï|Handle
for windows
Zamak
380 53 111 02(λευκό)|White
380 53 111 03(μάυρο)|Black
Óðaνioëέτa aνoιãoμέíïõ, MAXIMA|Handle
for windows
Zamak
350 54 003 02(λευκό)|White
350 54 003 03(μάυρο)|Black
Ìåíôåóές êáâáëçôός |Hinge clampable
|Aluminum
480 00 094 00
Κιτ σπανιολέτας ανοιγομένου camera|Handle
for windows
Ατσάλι |Steel
Μάυρο|Black
350 50 601 02 (λευκό)|White
350 50 601 03 (μάυρο)|Black
Σέτ μεντεσέ μηχανισμού 70kg
|Aluminum
350 50 000 02 (λευκό)|White
Ìåíôåóές äéðëός |Hinge
|Aluminum
474 01 502 00
Σύρτης δίφυλλου|Dead bolt latch
|Aluminium
Άβαφο |Mill finish
425 00 878 00
Οδηγός ντίζας φεγγίτη |Driver for hopper
Πολυαμίδιο|Polyamide
|White
425 06 555 00
Ντίζα φεγγίτη |Rod for hopper
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
|Hinge 70kg
474 22 002 00
Σύρτης δίφυλλου áðëός |Dead bolt latch
|Aluminium
Άβαφο |Mill finish
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
191
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
425 30 373 00(ασημί)|Silver
425 30 375 02(λευκό)|White
Øáëίäé êáé óôήñéãìá öύëëïõ öåããίôç|Scissor
and casement bracket
425 30 401 00
Καπάκι ντίζας φεγγίτη |Cover for transom rod
|Aluminum
Ασήμι |Silver
425 30 611 00(ασημί)|Silver
425 30 613 02(λευκό)|White
×åñïύëé öåããίôç ìå ãùíίá|Handle for hopper
Ατσάλι |Steel
425 40 166 02(λευκό)|White
Ìçχáíéóìός öåããίôç|Mechanism for hopper
470 00 243 02
Αεροπλανάκι |Finger pull lock
Αλουμίνιο&PVC |Aluminum&PVC
Μάυρο|Black
|White
473 10 000 00 (μάυρο)|Black
Êïìðάóï|Stay arm
|Aluminum
473 24 210 00 (μάυρο)|Black
Êïìðάóï ðñïâáë. 5 èέóåùí|Stay arm for hopper with 5 positions
|Aluminum
473 94 120 00 (μάυρο)|Black
Êïìðάóï âáñέùw ôύðïõ, öñέíï stop|Stay arm
for hopper with stop
|Aluminum
350 16 058 02 (λευκό)
350 16 058 03 (μάυρο)
350 16 058 09 (ασημί)
350 16 058 11 (ασημί ανοδίωση)
Μύλος περιστρεφομένου|Friction hinge
|Aluminum
380 16 058 02 (λευκό)|White
380 16 058 03 (μάυρο)|Black
Xeίρoëáâç ðñïâáëëόìåíïõ MAXIMA|Door
|Aluminum
handle
426 01 872 02 (λευκό)|White
426 01 872 03 (μάυρο)|Black
Óðáíéïëέôá ðáíôæïõñéïύ LOTHUS|Handle for
|Aluminum
shutters
425 10 878 00
Οδηγός ντίζας φεγγίτη |Driver for hopper
Πολυαμίδιο|Polyamide
|White
192
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
426 01 890 00
Ντίζα φεγγίτη |Drive rod
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
426 01 891 02(λευκό)|White
426 01 891 03(μάυρο)|Black
Kaðάêé íôίæáς |Drive rod cap
|Aluminum
426 01 892 00
Άêñá êëåéäώìáôïς|Lock points
ΙΝΟΧ
426 01 893 02(λευκό)|White
426 01 893 03(μάυρο)|Black
Φωλιά χυτή |Lock point
Ατσάλι |Steel
426 00 938 10(μάυρο)|Black
Öùëéά ðáíôæïõñéïύ χáìçëή äáðέäïõ|Lock
Πολυαμίδιο|Polyamide
point for Μ9395
426 09 395 00
Áíôίêñéóìá êëåéä. óôï ðάíù ìέñïς ðáíôæïõñéïύ|Locking point
426 22 550 00
Ðåίñïς ãéá óðáíéïëέôá ðáíôæ. ÍÏVA |
Locking pin for shutters
426 23 790 00
Êéô ðáíôæïõñéïύ |Kit for shutters
|Aluminum
455 10 007 00
Ìçχáíéóìïς êίíçóçς ðåñóίäáς NACO |Mechanism for adj. blinds
|Aluminum
380 00 200 02 (λευκό)|White
380 00 200 03 (μάυρο)|Black
Óðáíéïëέôá ðáíôæïõñéïύ LOTHUS|Handle for
|Aluminum
shutters
480 05 101 00
Kit ãéá óðáíéïëέôá ðáíôæïõñéïύ, TABU|Kit for
shutter handle
|Aluminum
350 57 000 02(λευκό)|White
350 57 002 03(μάυρο)|Black
Ìåíôåóές ðáíôæïõñéïύ (êάóáς-öύëëïõ)|Hinge for shutters
|Aluminum
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
193
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
350 57 003 02(λευκό)|White
350 57 004 03(μάυρο)|Black
Ìåíôåóές ôåôñάöõë. ðáíôæ. (öύëëïõ-öύëëïõ)
|Hinge four leaf shutters
|Aluminum
310 09 570 00(μάυρο)|Black
Ôάðá öύëëïõ ðáíôæïõñéïύ|End cover for shutter sash
Πολυαμίδιο|Polyamide
300 09 398 00(μάυρο)|Black
Ôάðα óôåãάíùóçς äίöõëëïõ ðáíôæïõñéïύ|End
cover
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 34 000 00(μάυρο)|Black
Óύíäåóìïς ôáìðëά ðáíôæïõñéïύ|T-connector
for shutters
Πολυαμίδιο|Polyamide
310 93 330 02(λευκό)|White
310 93 330 03(μάυρο)|Black
Ôάðá äéðëής ðåñóίäáς|End cover
|Aluminum
800 00 930 00
Πρεσάκι αέρος |Pneumatic punch mashine
800 26 380 00
Πρεσάκι αέρος |Pneumatic punch mashine
800 24 001 00
Πρεσάκι χειρός |Manual punch mashine
852 12 603 00
Ξυλουριστικό|Drill bit
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
852 12 604 00
Ξυλουριστικό|Drill bit
Ατσάλι |Steel
Άβαφο |Mill finish
600 02 206 00
Ράυλο áíôéêùíùðéêïύ ñõèìéæόìåíï|Adjustable
wheel
PVC|PVC
660 36 010 00
Åíίóχõóç áíôéêñίóìáôïς êëåéäáñéάς|Strike
plate
|Aluminum
194
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
620 69 104 04-No4 (γκρι)
620 69 105 03-No5 (μάυρο)
620 69 105 04-No5 (γκρι)
620 69 106 02-No6 (λευκό)
620 69 106 03-No6 (μάυρο)
620 69 106 04-No6 (γκρι)
620 69 107 03-No7 (μάυρο)
620 69 107 04-No7 (γκρι)
620 69 108 02-No8 (λευκό)
620 69 108 03-No8 (μάυρο)
620 69 108 04-No8 (γκρι)
620 69 100 02-No10(λευκό)
620 69 100 03-No10(μάυρο)
620 69 100 04-No10(γκρι)
V05.2009
620 69 112 03-No12(μάυρο)|Black
620 69 112 04-No12(γκρι) |Grey
620 69 118 02-No18(λευκό)|White
620 69 118 03-No18(μάυρο)|Black
620 69 118 04-No18(γκρι) |Grey
Âïõñôóάêé απλό |Brush
Alumil M9400 Softlight plus
195
M9400 Softline plus
Εξαρτήματα |Accessories
200 04 023 01 / 2-4mm (μάυρο)|Black
200 04 045 01 / 4-6mm (μάυρο)|Black
200 04 067 01 / 6-8mm (μάυρο)|Black
Λάστιχο σφήνα |Glazing Gasket
EPDM
206 06 860 01 (μάυρο)|Black
200 06 860 12 (γκρι) |Grey
|Glazing gasket
EPDM
210 65 200 01(μάυρο)|Black
Λάστιχο κεντρικό|Central gasket
EPDM
210 74 006 01(μάυρο)|Black
Λάστιχο κεντρικό|Central gasket
EPDM
220 00 930 01(μάυρο)|Black
Ëάóôéχï íõχάêé ìå äéðëό öôåñό|Gasket
EPDM
220 60 000 01(μάυρο)|Black
Λάστιχο φούσκα με πορτοκαλί πλάτη|Gasket
PVC
220 63 000 01(μάυρο)|Black
Ëάóôéχï íõχάêé ðáôçôό|Gasket
EPDM
250 09 347 01(μάυρο)|Black
Λάστιχο στεγάνωσης εισόδου |Gasket
EPDM
250 11 170 01(μάυρο)|Black
Λάστιχο στεγάνωσης εισόδου |Gasket
EPDM
250 11 270 01(μάυρο)|Black
Λάστιχο στεγάνωσης εισοδού |Gasket
EPDM
250 62 000 01(μάυρο)|Black
Åîùôåñéêό ëάóôéχï añìïύ|Gasket
EPDM
196
Alumil M9400 Softlight plus
250 74 074 01(μάυρο)|Black
Γωνία βουλκανισμένη |Vulcanised corner
EPDM
V05.2009
M9400 Softline plus
ÓôáôéêÜ
Statics
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
197
M9400 Softline plus
ÓôáôéêÜ |Statics
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
M0065
7,17
4,22
3,72
1,70
4,84
2,47
2,83
1,96
2,25
M0165
8,45
2,78
4,06
3,04
19,86
12,25
4,59
1,62
3,08
M9062
15,61
9,75
3,75
1,60
5,79
1,44
1,6
4,0
3,30
M9072
22,91
5,24
4,51
4,37
22,96
7,01
2,79
3,24
4,88
M9089
5,26
1,56
1,84
3,37
18,11
8,19
3,33
2,21
3,46
M9130
26,77
4,56
2,94
5,87
88,42
27,12
5,67
3,26
6,04
M9132
118,67
22,52
5,00
5,27
145,59
29,12
6,28
5,00
9,40
M9228
10,12
6,57
3,26
1,54
2,89
0,88
1,29
3,28
2,87
M9300
4,16
2,17
1,90
1,92
7,72
2,46
2,57
3,14
2,78
M9305
6,15
3,55
3,39
1,73
8,11
2,39
2,77
3,39
3,43
M9307
41,80
22,47
5,60
1,86
14,27
2,55
3,34
5,60
4,68
M9308
18,36
9,23
4,44
1,99
12,39
2,78
2,51
4,45
4,32
M9310
9,31
3,65
2,24
2,55
16,13
4,81
3,35
3,35
3,83
M9320
5,62
2,41
2,07
2,33
11,79
3,96
3,07
2,98
3,15
M9321
11,44
4,22
4,04
2,71
15,47
4,41
2,69
3,51
3,76
M9334
13,57
6,79
3,50
2,00
8,26
2,36
1,90
3,50
3,33
M9339
12,60
2,27
2,14
5,56
100,60
34,69
6,45
2,90
6,54
198
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÓôáôéêÜ |Statics
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
M9344
7,43
2,76
2,75
2,69
7,91
2,36
1,81
3,35
3,29
M9345
20,06
10,03
4,47
2,00
17,78
3,84
3,20
4,63
5,11
M9350
5,92
3,04
2,18
1,95
8,26
2,42
2,55
3,42
2,91
M9359
18,09
1,93
2,33
9,35
28,71
8,78
8,64
3,27
8,23
M9360
15,69
5,27
4,25
2,98
20,41
5,39
2,92
3,79
4,28
M9370
10,55
5,24
2,96
2,01
10,68
2,94
2,48
3,63
3,46
M9372
9,85
3,88
3,68
2,54
10,38
3,69
1,96
2,81
3,49
M9375
14,48
5,17
2,80
2,80
14,48
4,99
2,90
2,90
3,09
M9376
3,56
1,53
2,57
2,33
6,30
4,04
2,99
1,56
2,20
M9377
27,20
9,92
4,75
2,74
18,39
3,61
2,45
5,09
4,43
M9380
7,56
1,91
1,86
3,96
16,11
4,32
3,27
3,73
3,83
M9391
14,22
10,53
3,75
1,35
4,40
1,17
1,46
3,75
3,29
M9393
49,5
26,05
5,0
1,90
12,32
2,46
1,99
5,00
4,82
M9394
55,81
29,37
4,72
1,90
12,80
2,42
1,99
5,27
5,13
M9395
9,33
4,51
3,41
2,07
10,65
3,82
2,42
2,79
3,50
M9399
46,83
24,39
5,00
1,92
11,58
2,32
1,97
5,00
4,59
M9420
19,11
3,15
2,55
6,07
79,07
25,92
5,53
3,05
5,63
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
199
M9400 Softline plus
ÓôáôéêÜ |Statics
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
M9421
14,75
4,58
3,39
3,22
20,91
6,17
3,78
3,39
5,06
M9422
21,94
4,69
3,39
4,68
45,69
13,48
4,62
3,39
5,95
M9423
15,21
3,23
2,48
4,71
44,25
14,18
4,60
3,12
4,99
M9424
11,93
3,34
2,40
3,57
25,71
8,03
3,88
3,20
4,47
M9428
107,61
15,92
6,78
6,76
107,61
21,31
5,05
5,05
5,92
M9430
11,17
3,62
2,39
3,08
18,92
5,73
3,61
3,30
4,16
M9434
9,32
3,64
2,24
2,56
15,82
4,72
3,34
3,35
3,77
M9480
12,52
4,06
2,54
3,08
19,91
5,84
3,62
3,41
4,52
M9481
18,34
5,07
3,96
3,62
23,37
6,10
3,08
3,83
4,70
M9485
18,28
5,99
3,39
3,05
23,96
7,07
3,95
3,39
5,33
M9501
7,36
2,72
3,43
2,71
12,63
3,58
2,49
3,53
3,57
M9502
11,55
4,43
3,86
2,61
14,88
3,80
2,59
3,92
4,00
M9503
24,31
9,69
4,69
2,51
19,31
4,11
2,69
4,70
4,88
M9505
13,48
5,29
3,96
2,55
15,36
4,03
2,64
3,81
4,07
M9510
10,40
4,02
2,48
2,59
16,40
4,69
3,30
3,50
3,73
M9511
8,96
3,07
3,57
2,92
13,15
4,55
2,28
2,89
3,73
M9512
13,45
4,80
3,99
2,80
15,47
4,72
2,39
3,28
4,13
200
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
M9400 Softline plus
ÓôáôéêÜ |Statics
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
M9513
27,39
10,22
4,79
2,68
20,13
4,91
2,52
4,10
5,05
M9514
7,72
2,26
3,47
3,41
14,75
4,24
2,69
3,48
3,85
M9517
30,46
9,76
4,93
3,12
17,58
3,58
2,08
4,91
4,59
M9518
10,78
4,16
2,49
2,59
16,75
4,87
3,31
3,44
3,83
M9527
28,60
9,17
4,88
3,12
17,53
3,53
2,08
4,97
4,59
M9529
29,33
6,77
4,33
4,33
29,33
8,53
3,44
3,44
3,85
M9530
17,61
5,85
4,46
3,01
20,65
5,28
2,88
3,91
4,20
M9532
13,73
5,51
3,39
2,49
16,75
4,94
3,61
3,39
4,84
M9535
30,35
9,06
6,13
3,35
26,87
6,18
3,45
4,35
4,56
M9536
8,18
3,60
3,66
2,27
10,02
2,80
2,23
3,58
3,24
M9543
11,30
4,79
4,46
2,36
10,59
2,79
2,15
3,79
3,36
M9545
6,09
3,44
3,43
1,77
8,68
2,59
2,72
3,35
3,73
M9547
47,03
24,49
5,60
1,92
15,91
2,84
0,74
5,60
5,66
M9548
19,74
10,56
4,45
1,87
12,56
2,82
2,63
4,46
4,97
M9550
8,42
3,13
3,49
2,69
12,69
3,67
2,50
3,46
3,58
M9551
12,78
4,93
3,91
2,59
14,89
3,86
2,60
3,86
3,99
M9560
10,76
3,39
3,73
3,17
17,78
2,55
2,92
6,96
4,13
V05.2009
Alumil M9400 Softlight plus
201
M9400 Softline plus
ÓôáôéêÜ |Statics
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò
ùò ðñïò ê.â. Üîïíá y
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
M9561
15,90
5,08
4,14
3,13
20,08
5,53
2,96
3,63
4,47
M9562
31,72
10,37
4,96
3,06
25,81
5,81
3,04
4,44
5,42
M9570
8,62
3,80
3,36
2,27
9,93
3,18
2,23
3,12
3,25
M9572
26,67
10,67
4,75
2,50
19,60
4,22
2,70
4,64
4,93
M9576
17,60
8,63
3,04
2,04
11,55
8,63
2,44
4,55
3,54
M9577
25,30
7,83
4,00
3,23
24,96
7,83
3,76
4,00
5,57
M9589
75,27
25,34
6,36
2,97
34,40
5,89
3,13
5,84
6,75
M9594
10,61
5,28
3,38
2,01
11,69
3,01
2,50
3,88
3,67
M9595
7,82
4,60
3,69
1,70
8,99
2,52
2,81
3,57
3,23
M9596
22,29
9,60
4,51
2,32
13,04
2,67
2,18
4,88
4,04
T35
18,91
5,40
3,50
3,50
18,94
5,41
3,50
3,50
3,23
202
Alumil M9400 Softlight plus
V05.2009
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
7 924 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content