close

Enter

Log in using OpenID

180-19-000-00

embedDownload
Ðñïößë
Profiles Overview
R=1:4
A01
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
A02
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
M 9300
749
45,00
50,50
M 9350
785
45,00
56,00
M 9320
850
54,00
50,50
M 9321
1028
54,00
75,50
M 9310
1034
59,00
56,00
M 9360
1156
59,00
80,40
M 9510
1007
59,00
59,30
M 9530
1133
59,00
83,70
M 9359
2223
180,00
56,00
M 9339
1770
120,10
50,40
M 9379
1446
117,60
42,40
M 9380
1034
72,40
56,00
M 9382
1106
82,85
72,75
M 9381
1036
117,60
13,30
Ðñïößë - Profiles Overview
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
R=1:4
X mm
Y mm
M 9536
874
45,00
72,50
MO 065
609
45,40
56,80
M 9130
1630
115,50
62,00
M 9420
1521
116,00
56,00
M 9423
1350
93,00
56,00
M 9424
1208
74,50
56,00
M9480
1222
67,00
59,50
M9518
1035
59,00
59,30
M9531
2538
61,00
147,00
M 9434
1018
59,00
56,00
M 9537
2024
45,00
147,00
M 9533
2465
45,00
147,00
M 9303
1841
45,00
147,00
M 9507
1679
45,00
147,00
A03
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
A04
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
M 9501
965
52,00
69,60
M 9550
966
52,00
69,60
M 9502
1079
52,00
77,80
M 9551
1077
52,00
77,80
M 9503
1319
52,00
93,90
M 9572
1320
52,00
93,80
M 9505
1098
52,00
77,80
M 9560
1115
61,00
69,60
M 9514
1041
61,00
69,60
M 9561
1206
61,00
77,80
M 9515
1142
60,70
77,80
M 9562
1450
61,00
93,90
M 9363
1104
60,90
82,70
M 9589
1817
61,00
122,00
Ðñïößë - Profiles Overview
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
R=1:4
X mm
Y mm
M 9481
1269
67,00
77,90
M 9523
886
45,00
69,60
M 9511
1004
52,00
64,60
M 9524
1022
52,00
77,80
M 9512
1115
52,00
72,80
M 9527
1241
52,00
98,50
M 9513
1350
52,00
88,90
M9525
970
52,00
69,60
M9520
1136
61,00
64,60
M 9526
1032
52,00
77,80
M9521
1229
61,00
72,80
M 9517
1239
98,50
52,00
M 9522
1470
61,00
88,90
M 9395
944
45,00
62,00
A05
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
A06
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
M 9570
877
45,00
64,80
M 9484
1112
58,80
61,00
M 9372
941
45,00
65,00
M 9554
1058
66,80
61,00
M 9344
889
45,00
61,00
M 9305
927
45,00
67,80
M 9345
1372
52,00
91,00
M 9545
1008
45,00
67,80
M 9398
602
42,00
40,30
M9308
1165
45,00
89,00
M 9504
930
49,00
61,00
M9548
1342
45,00
89,00
M 9544
904
53,80
61,00
M 9307
1264
45,00
112,00
Ðñïößë - Profiles Overview
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
R=1:4
X mm
Y mm
M 9547
1528
45,00
112,40
M 9576
956
76,00
45,00
M 9132
2539
115,50
100,00
M 9506
641
84,00
29,90
M 9485
1438
70,00
67,80
M9347
614
69,00
24,70
M 9532
1306
61,00
67,80
M 9346
384
39,50
10,00
M 9421
1365
70,00
67,80
M 9564
604
100,00
25,00
M 9422
1605
93,00
67,80
M 9578
209
28,40
9,00
M9577
1504
70,00
80,00
M 9316
132
18,90
4,20
M 9351
70
16,90
4,60
A07
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
A08
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
M 9334
898
39,00
70,00
M 9399
1240
39,00
100,00
M 9426
615
74,40
43,90
M 9325
401
45,00
30,40
M 9427
428
59,00
26,60
M 9309
483
54,00
30,40
M 9529
1040
77,70
77,70
M 6000
503
59,60
52,50
M 9428
1599
118,40
118,40
M 216
348
14,00
50,00
M 9375
834
54,00
54,00
M 9416
411
48,30
54,80
M 9376
595
53,20
41,40
M 11118
324
33,20
43,00
T 35
871
70,00
70,00
M 11119
379
38,20
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
43,00
Ðñïößë - Profiles Overview
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
R=1:4
X mm
Y mm
M 9331
367
39,00
23,90
M 9341
914
29,00
87,00
M 9337
245
39,00
14,20
M 9029
422
26,00
33,60
M 9335
320
36,30
13,90
M 9338
470
24,90
80,00
M 9340
207
28,00
14,10
M 9336
349
10,00
50,00
M 9332
221
12,80
30,50
M 9348
277
25,00
60,00
M 6023
944
22,00
105,80
M 9356
670
25,00
110,00
M 9336A
386
56,00
19,90
M 9357
384
25,00
60,00
M 9058
696
21,00
68,00
M9333
515
22,80
59,00
A09
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
A10
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
M 9343
520
16,00
66,00
M 9313
175
19,00
26,50
M 9342
465
25,00
100,00
M 946
229
19,60
M 9358
800
10,00
124,50
M 9565
254
19,30
26,70
M 11471
230
20,50
M 9352
252
19,40
25,80
M 11116
184
16,20
20,70
M 9312
241
19,30
26,60
M 9317
180
21,00
15,90
M 11451
301
19,40
M 9412
199
13,50
22,50
M 11452
313
22,50
M 9413
328
24,00
32,00
M 6001
148
14,00
16,30
34,80
26,70
26,60
26,60
Ðñïößë - Profiles Overview
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
X mm
Y mm
ÐÑÏÖÉË
PROFILE
ÐÑÏÖÉË No/Profile No
BÜñïò / Weight (gr/m)
R=1:4
X mm
Y mm
M 9311
304
29,50
26,60
M 9112
251
19,45
26,10
M 9365
344
28,00
26,60
M 9508
272
25,50
26,60
M 9318
315
26,50
26,10
M 11462
297
22,50
26,60
M 9322
479
45,00
30,80
M 11463
311
26,50
M 11453
328
26,50
M 11464
330
30,50
M 11454
346
30,50
M 9590
260
20,50
M 9314
366
42,00
27,00
M 9319
329
23,00
33,50
26,60
26,60
26,60
26,60
34,80
A11
Ðñïößë
Profiles
R=1:1
B01
M 9300
ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ ×ÁÌÇËÇ
FRAME SMALL FLAT
ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ ÌÅÓÁÉÁ
FRAME MEDIUM FLAT
W=785 gr/m
34,00
50,50
56,00
W=749 gr/m
M 9350
28,50
140-00-219-00
140-11-420-00
180-19-000-00
45,00
M 9320
50,50
W=850 gr/m
M 9321
W=1028 gr/m
50,50
ÊÁÓÁ “CLASSIC” ÌÉÊÑÇ
FRAME “CLASSIC” SMALL
180-19-000-00
53,50
28,50
180-19-000-00
ÊÁÓÁ “CLASSIC” ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
FRAME “CLASSIC” WITH
SUPPLEMENTARY PROFILE
75,50
45,00
140-11-420-00
140-11-420-00
54,00
180-19-000-00
54,00
ÊÁÓÁ “CLASSIC” ÌÅÓÁÉÁ
FRAME “CLASSIC” MEDIUM
W=1156 gr/m
56,00
ÊÁÓÁ “CLASSIC” ÌÅÓÁÉÁ ÌÅ
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
FRAME “CLASSIC” MEDIUM WITH
ARMATURE
180-19-000-00
56,00
W=1034 gr/m
M 9360
80,40
M 9310
180-19-000-00
140-00-219-00
34,00
140-00-219-00
180-19-000-00
180-19-000-00
180-19-000-00
59,00
B02
180-19-000-00
59,00
Ðñïößë - Profiles
M 9536
M 9510
ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ ×ÁÌÇËÇ
FRAME SMALL FLAT
W=874 gr/m
R=1:1
ÊÁÓÁ “CLASSIC” ÌÅÃÁËÇ
FRAME “CLASSIC” LARGE
W=1007 gr/m
37,30
180-19-000-00
50,50
50,50
72,50
59,30
59,00
140-11-420-00
110-23-416-00
180-19-000-00
180-19-000-00
180-19-000-00
ÊÁÓÁ “CLASSIC” ÌÅÃÁËÇ ÌÅ
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
M 9530
W=1133 gr/m
FRAME “CLASSIC” LARGE WITH
ARMATURE
ÊÁÓÁ ÊÁÌÐÕËÇ ÌÅÃÁËÇ
FRAME ROUND LARGE
W=1222 gr/m
180-19-000-00
59,30
M 9480
83,70
45,00
59,50
67,00
37,50
61,70
180-19-000-00
110-23-416-00
180-19-000-00
110-23-443-00
180-19-000-00
180-19-000-00
M 9434
ÊÁÓÁ ÊÁÌÐÕËÇ ÌÅÓÁÉÁ
FRAME ROUND MEDIUM
W=1018 gr/m
180-19-000-00
59,00
M 9518
W=1035 gr/m
59,30
37,30
140-00-219-00
180-19-000-00
34,00
56,00
180-19-000-00
ÊÁÓÁ ÊÁÌÐÕËÇ ÌÅÃÁËÇ
FRAME ROUND LARGE
110-23-416-00
180-19-000-00
59,00
180-19-000-00
180-19-000-00
180-19-000-00
59,00
B03
M 9424
56,00
W=1208 gr/m
ÊÁÓÁ ÊÁÌÐÕËÇ ÌÅÓÁÉÁ
FRAME ROUND MEDIUM
140-00-219-00
180-19-000-00
140-00-219-00
34,00
180-19-000-00
180-19-000-00
74,50
M 9423
ÊÁÓÁ ÊÁÌÐÕËÇ ÌÅÓÁÉÁ
FRAME ROUND MEDIUM
56,00
W=1350 gr/m
140-00-219-00
180-19-000-00
140-00-219-00
34,00
180-19-000-00
180-19-000-00
93,00
M 9420
ÊÁÓÁ ÊÁÌÐÕËÇ ÌÅÃÁËÇ
FRAME ROUND LARGE
56,00
W=1521 gr/m
140-00-219-00
180-19-000-00
116,00
B04
140-00-219-00
180-19-000-00
34,00
180-19-000-00
Ðñïößë - Profiles
M 9130
R=1:1
ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ
FRAME FLAT
62,00
W=1630 gr/m
40,00
180-19-000-00
140-00-219-00
180-19-000-00
180-19-000-00
115,50
M 9339
ENIAIA ÊÁÓÁ
FRAME WINDOW/SHUTTER
W=1770 gr/m
50,40
180-19-000-00
28,40
140-00-219-00
140-11-420-00
180-19-000-00
180-19-000-00
120,10
M 9359
ENIAIA ÊÁÓÁ ÌÅÃÁËÇ
LARGE FRAME WINDOW/SHUTTER
W=2223 gr/m
56,00
180-19-000-00
140-00-219-00
180-19-000-00
140-00-219-00
180-19-000-00
180,00
B05
M 9379
ÊÁÓÁ ÄÉÁÉÑÏÕÌÅÍÇ
FRAME TWO PIECES
13,30
42,40
W=1446 gr/m
180-19-000-00
117,60
M 9380
ÊÁÓÁ ÄÉÁÉÑÏÕÌÅÍÇ
FRAME TWO PIECES
56,00
W=1034 gr/m
140-00-219-00
180-19-000-00
72,40
MO 065
140-11-260-00
ÊÁÓÁ ÄÉÁÉÑÏÕÌÅÍÇ
FRAME TWO PIECES
W=1106 gr/m
72,75
W=609 gr/m
56,80
M 9382
ÊÁÓÁ ÄÉÁÉÑÏÕÌÅÍÇ
FRAME TWO PIECES
140-11-260-00
180-19-012-00
180-19-000-00
45,40
82,85
B06
180-19-000-00
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 9381
ÊÁÓÁ ÄÉÁÉÑÏÕÌÅÍÇ
FRAME TWO PIECES
13,30
W=1036 gr/m
117,60
M 9533
ÔÁÌÐËÁÓ
ÔÁÌÐËÁÓ
W=2024 gr/m
KICKPLATE
45,00
125,00
125,00
147,00
KICKPLATE
147,00
W=2465 gr/m
M 9537
45,00
B07
M 9507
M 9303
ÔÁÌÐËÁÓ
KICKPLATE
125,00
147,00
W=1841 gr/m
125,00
147,00
W=1679 gr/m
ÔÁÌÐËÁÓ
KICKPLATE
45,00
M 11471
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏ ÐÑÏÖÉË ÅÉÓÏÄÏÕ
SUPPLEMENTARY PROFILE DOORS
M 9346
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏ ÐÑÏÖÉË ÅÉÓÏÄÏÕ
W=384 gr/m
34,80
W=230 gr/m
45,00
39,50
10,00
20,50
B08
SUPPLEMENTARY PROFILE DOORS
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 9531
ÔÁÌÐËÁÓ
KICKPLATE
W=2538 gr/m
W=956 gr/m
ÖÕËËÏ ÃÉÁ “ALLEZ-RETOUR”
SASH FOR SALOON DOORS
125,00
147,00
76,00
180.19000
M 9576
45,00
30,80
45,00
M 9322
W=479 gr/m
61,00
M 9347
W=614 gr/m
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏ ÐÑÏÖÉË ÅÉÓÏÄÏÕ
SUPPLEMENTARY PROFILE DOORS
M 9590
W=260 gr/m
ÐÑÏÓÈÅÔÏ ÊÁÓÁÓ ÃÉÁ “ALLER-RETOUR”
ADDITIONAL PROFILE FOR SALOON
DOORS
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏ ÐÑÏÖÉË ÅÉÓÏÄÏÕ
SUPPLEMENTARY PROFILE DOORS
34,80
24,70
69,00
20,50
B09
M 9501
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÉÊÑÏ
SASH SMALL FLAT
M 9502
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÅÓÁÉÏ
SASH FLATMEDIUM
W=1079 gr/m
55,80
47,60
69,60
77,80
W=965 gr/m
140-11-420-00
110-23-443-00
180-20-000-00
180-20-000-00
52,00
52,00
M 9505
W=1098 gr/m
ÖÕËËÏ “CLASSIC” ÌÅÓÁÉÏ
SASH “CLASSIC” MEDIUM
180-19-000-00
71,90
93,90
77,80
W=1319 gr/m
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÅÃÁËÏ
SASH LARGE FLAT
55,80
M 9503
110-23-416-00
110-38-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
52,00
B10
52,00
Ðñïößë - Profiles
M 9514
ÖÕËËÏ “CLASSIC” ÌÉÊÑÏ
SASH “CLASSIC” SMALL
M 9515
W=1142 gr/m
ÖÕËËÏ “CLASSIC” ÌÅÓÁÉÏ
SASH “CLASSIC” MEDIUM
55,80
180-19-000-00
47,60
69,60
77,80
W=1041 gr/m
R=1:1
140-11-420-00
110-23-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
60,70
61,00
W=1104 gr/m
ÖÕËËÏ “CLASSIC” ÌÅÃÁËÏ
SASH “CLASSIC” LARGE
69,60
W=966 gr/m
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÓÁÉÏ
SASH ROUND MEDIUM
60,70
82,70
180-19-000-00
M 9550
47,60
M 9363
140-11-420-00
110-11-420-00
180-20-000-00
180-20-000-00
52,00
60,90
B11
M 9551
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÓÁÉÏ
SASH ROUND MEDIUM
M 9572
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÃÁËÏ
SASH ROUND LARGE
W=1320 gr/m
71,90
55,80
93,80
77,80
W=1077 gr/m
110-23-416-00
110-38-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
52,00
52,00
M 9560
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÉÊÑÏ
SASH ROUND SMALL
W=1115 gr/m
M 9561
ÖÕËËÏ “CLASSIC” ÌÅÓÁÉÏ
SASH “CLASSIC” MEDIUM
W=1206 gr/m
55,80
47,60
77,80
180-19-000-00
69,60
180-19-000-00
140-11-420-00
110-23-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
61,00
61,00
B12
Ðñïößë - Profiles
M 9562
W=1450 gr/m
M 9589
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÃÁËÏ
SASH ROUND LARGE
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÃÁËÏ
SASH ROUND LARGE
W=1817 gr/m
180-19-000-00
71,90
100,00
93,80
122,00
180-19-000-00
R=1:1
110-38-416-00
180-20-000-00
110-38-416-00
61,00
M 9481
W=1269 gr/m
180-20-000-00
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÓÁÉÏ
SASH ROUND MEDIUM
ÖÕËËÏ ÌÉÊÑÏ ÌÅ
ÅÍÓÙÌAÔÙÌÅÍÏ ÐH×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
SASH FOR DOUBLE GLAZING, SMALL
gr/m
M 9511
W=1004
180-19-000-00
55,80
64,60
77,90
25,20
110-23-443-00
140-11-420-00
180-20-000-00
67,00
52,00
B13
M 9512
ÖÕËËÏ ÌÅÓÁÉÏ ÌÅ
ÅÍÓÙÌAÔÙÌÅÍÏ ÐH×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
W=1115 gr/m
SASH ROUND MEDIUM
M 9513
ÖÕËËÏ ÌÅÃÁËÏ ÌÅ
ÅÍÓÙÌAÔÙÌÅÍÏ ÐH×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
W=1350 gr/m
SASH ROUND LARGE
25,20
72,80
88,90
25,20
110-23-416-00
110-38-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
52,00
52,00
M 9520
ÖÕËËÏ ÌÉÊÑÏ ÌÅ
ÅÍÓÙÌAÔÙÌÅÍÏ ÐH×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
W=1136 gr/m
SASH ROUND SMALL
M 9521
ÖÕËËÏ ÌÅÓÁÉÏ ÌÅ
ÅÍÓÙÌAÔÙÌÅÍÏ ÐH×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
W=1229 gr/m
25,60
SASH ROUND MEDIUM
25,60
180-19-000-00
72,80
64,60
180-19-000-00
140-11-420-00
110-23-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
61,00
61,00
B14
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 9522
ÖÕËËÏ ÌÅÃÁËÏ ÌÅ
ÅÍÓÙÌAÔÙÌÅÍÏ ÐH×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
W=1470 gr/m
SASH ROUND LARGE
M 9523
W=886 gr/m
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÉÊÑÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ ÅÎÙ
SASH FLAT SMALL OP. OUTSIDE
88,90
180-19-000-00
69,60
25,60
140-11-420-00
110-38-416-00
180-20-000-00
45,00
180-20-000-00
61,00
M 9527
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÅÃÁËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ ÅÎÙ
SASH FLAT LARGE OP. OUTSIDE
M 9524
W=1022 gr/m
ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÅÓÁÉÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ ÅÎÙ
SASH FLAT MEDIUM OP. OUTSIDE
77,80
98,50
W=1241 gr/m
110-23-416-00
120-43-416-00
110-43-400-00
180-20-000-00
52,00
180-20-000-00
52,00
B15
M 9525
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÉÊÑÏ ÁÍÏÉÃ.ÅÎÙ
SASH ROUND SMALL OP. OUTSIDE
M 9526
W=1032 gr/m
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÓÁÉÏ ÁÍÏÉÃ.ÅÎÙ
SASH ROUND MEDIUM OP. OUTSIDE
77,80
69,60
W=970 gr/m
140-11-420-00
110-23-416-00
180-20-000-00
180-20-000-00
52,00
52,00
M 9517
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÃÁËÏ ÁÍÏÉÃ.ÅÎÙ
SASH ROUND LARGE OP. OUTSIDE
98,50
W=1239 gr/m
110-38-416-00
180-20-000-00
52,00
B16
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 9344
W=889 gr/m
ÌÐÉÍÉ ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏÕ
ADJ. PROFILE FOR PIVOTING WINDOW
M 9570
ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
SASH FOR SHUTTERS
W=877 gr/m
64,80
35,00
61,00
45,00
110-23-416-00
180-20-000-00
45,00
M 9372
ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
SASH FOR SHUTTERS
W=941 gr/m
65,00
25,20
110-23-416-00
M 9345
91,00
W=1372 gr/m
ÖÕËËÏ ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏÕ
SASH FOR PIVOTING WINDOW
180-20-000-00
45,00
M 9395
ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
SASH FOR SHUTTERS
W=944 gr/m
62,00
50,80
25,20
110-11-420-00
110-23-416-00
180-20-000-00
52,00
45,00
B17
M 9398
ÌÐÉÍÉ
ADJOINING PROFILE
W=602 gr/m
42,00
40,30
5,00
M 9504
ÌÐÉÍÉ
ADJOINING PROFILE
W=930 gr/m
49,00
5,00
5,00
61,00
M 9484
ÌÐÉÍÉ
ADJOINING PROFILE
W=1112 gr/m
58,801
5,00
5,00
61,00
B18
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 9544
ÌÐÉÍÉ
ADJOINING PROFILE
W=904 gr/m
53,80
61,00
5,00
M 9554
ÌÐÉÍÉ
ADJOINING PROFILE
61,00
66,80
W=1058 gr/m
5,00
M 9305
M 9545
W=1008 gr/m
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”-PROFILE
45,00
23,80
23,80
67,80
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”-PROFILE
67,80
W=927 gr/m
45,00
B19
M 9308
M 9548
45,00
45,00
45,00
M 9307
45,00
M 9547
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
W=1528 gr/m
45,00
68,00
68,00
112,00
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
112,00
W=1264 gr/m
B20
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
W=1342 gr/m
89,00
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
89,00
W=1165 gr/m
45,00
Ðñïößë - Profiles
M 9132
R=1:1
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
56,00
100,00
W=2539 gr/m
115,00
M 9485
M 9532
W=1306 gr/m
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
70,00
23,80
23,80
67,80
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
67,80
W=1438 gr/m
61,00
B21
M 9422
M 9421
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
W=1365 gr/m
93,00
23,80
23,80
67,80
67,80
W=1605 gr/m
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
70,00
M 9506
M 9577
ÐÅÑÂÁÆÉ ÁÐÏÑÑÏÇÓ
DRIP SILL LARGE
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ
“T”- PROFILE
W=1504 gr/m
29,90
36,00
80,00
W=641gr/m
70,00
84,00
M 9564
ÐÑÏÓÈÅÔÏ ÐÑÏÖÉË
ADDITIONAL PROFILE
25,00
W=604 gr/m
100,00
B22
1:4
Ðñïößë - Profiles
M 9578
ÐÑÏÓÈÇÊÇ ÔÁÌÐËÁ
ADJOINING PROFILE FOR KICK PLATE
ÍÔÉÆÁ
PLATE
W=132 gr/m
28,40
18,90
M 9351
ÊÁÐÁÊÉ
COVER
W=70 gr/m
M 6000
W=503 gr/m
4,20
9,00
W=209 gr/m
M 9316
R=1:1
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
SUPPLEMENTARY PROFILE DECORATIVE
4,60
16,90
M 9325
W=401gr/m
ÖÔÅÑÏ ÊÁÓÁÓ
FRAME
52,50
30,40
59,60
45,00
M 9416
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
SUPPLEMENTARY PROFILE DECORATIVE
W=411gr/m
M 9309
48,30
30,40
54,80
W=483 gr/m
ÖÔÅÑÏ ÊÁÓÁÓ
FRAME
54,00
180-19-000-00
B23
M 216
W=348 gr/m
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
SUPPLEMENT. PROFILE DECORATIVE
M 11118
W=324 gr/m
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
SUPPLEMENT. PROFILE DECORATIVE
33,20
43,00
50,00
14,00
180-11-118-00
180-19-000-00
M 6001
W=148 gr/m
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
SUPPLEMENT. PROFILE DECORATIVE
M 11119
W=379 gr/m
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
SUPPLEMENT. PROFILE DECORATIVE
16,30
14,00
38,20
W=148 gr/m
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ
WATER CAP
43,00
M 11116
16,20
20,70
180-11-119-00
M 9317
W=180 gr/m
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ
WATER CAP
M 9313
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=175 gr/m
15,90
21,00
19,00
B24
26,50
22,00
39,00
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 946
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=229 gr/m
M 9565
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=254 gr/m
19,60
26,70
22,00
26,70
32,00
22,00
36,00
19,30
M 9352
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=252 gr/m
M 9312
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=241 gr/m
19,40
26,60
25,80
22,00
28,00
22,00
28,00
19,30
M 11451
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=301 gr/m
M 11452
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=313 gr/m
22,00
26,60
22,00
26,60
19,00
23,00
22,50
19,40
M 9311
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=304 gr/m
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=344 gr/m
29,50
26,60
180-19-000-00
22,00
26,60
13,50
22,00
12,00
M 9365
28,00
B25
M 9318
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=315 gr/m
M 11453
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=328 gr/m
26,50
26,60
22,00
26,10
15,50
22,00
15,00
26,50
M 11454
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=346 gr/m
M 9314
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=366 gr/m
42,00
30,50
M 9319
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=329 gr/m
M 9112
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=251 gr/m
26,10
28,00
33,50
27,90
23,00
M 9508
19,45
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=272 gr/m
M 11462
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=297 gr/m
26,60
19,00
26,60
16,00
25,50
B26
27,00
22,00
26,60
22,00
11,00
22,50
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 11463
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=311 gr/m
M 11464
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=330 gr/m
11,00
26,60
26,60
15,00
30,50
26,50
M 9412
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=199 gr/m
M 9413
ÐÇ×ÁÊÉ
GLAZING BEAD
W=328 gr/m
27,40
22,50
32,00
28,00
24,00
13,50
W=834 gr/m
ÐÑÏÖÉË ÃÙÍÉÁÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ 90Ï
CORNER PROFILE 90O
W=595 gr/m
ÐÑÏÖÉË ÃÙÍÉÁÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ 135Ï
CORNER PROFILE 135O
53,20
54,00
54,00
M 9376
41,40
M 9375
B27
M 9529
Ï
ÐÑÏÖÉË ÃÙÍÉÁÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ 90
O
CORNER PROFILE 90
77,70
W=1040 gr/m
77,70
T 35
W=871 gr/m
Ö70,00
B28
ÊÏËÙÍÁ ÃÙÍÉÁÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ
CIRCULAR COLUMN FOR VARIABLE ANGLES
Ðñïößë - Profiles
M 9428
R=1:1
Ï
ÐÑÏÖÉË ÃÙÍÉÁÊÇÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ 90
O
CORNER PROFILE 90
W=1599 gr/m
118,40
118,40
M 9427
M 9426
W=615 gr/m
ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÉÓÉÁÓ
ÊÁÓÁÓ ÃÉÁ ÃÙÍÉÁÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ
ADJ. PROFILE FOR CIRCULAR COLUMN
26,60
43,90
W=428 gr/m
ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÉÓÉÁÓ
ÊÁÓÁÓ ÃÉÁ ÃÙÍÉÁÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ
ADJ. PROFILE FOR CIRCULAR COLUMN
59,00
74,40
B29
M 9335
ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
COVER FOR SINGLE GLAZING
W=320 gr/m
14,10
W=207 gr/m
ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
COVER FOR SINGLE GLAZING
13,90
M 9340
28,00
ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
COVER FOR DOUBLE GLAZING
M 9331
ÂÁÓÇ ÐÅÑÓÉÄÁÓ
BASE PROFILE
W=367 gr/m
14,20
W=245 gr/m
23,90
M 9337
36,30
39,00
39,00
M 9332
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁ ÐÅÑÓÉÄÁÓ
END PROFILE
M 9343
ÐÅÑÓÉÄÁ
BLIND
W=520 gr/m
66,00
30,50
W=221 gr/m
12,80
16,00
B30
R=1:1
Ðñïößë - Profiles
M 9356
W=670 gr/m
ÃÁËÏÍÁÊÉ
SHUTTER BLIND
M 9333
ÐÅÑÓÉÄÁ
BLIND
W=515 gr/m
29,80
80,00
W=470 gr/m
ÃÁËÏÍÁÊÉ
SHUTTER BLIND
110,00
M 9338
22,80
M 9342
W=465 gr/m
ÃÁËÏÍÁÊÉ
SHUTTER BLIND
24,90
W=277 gr/m
ÃÁËÏÍÁÊÉ
SHUTTER BLIND
100,00
M 9348
M 9357
W=384 gr/m
ÃÁËÏÍÁÊÉ
SHUTTER BLIND
25,00
60,00
60,00
25,00
25,00
25,00
B31
M 9358
ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÏ, 10 mm
FILLER PROFILE, 10 mm
W=800 gr/m
M 9341
W=914 gr/m
ÐËÁÉÓÉÏ ÔÁÌÐËÁ
ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ
CORNICE
M 9336
W=349 gr/m
ÏÂÁËÉÍÁ
ADJUSTABLE BLIND
87,00
124,50
50,00
10,00
M 9336A
ÐÅÑÓÉÄÁ
BLIND
W=386 gr/m
19,9
0
10,00
M 9058
ÖÕËËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ
SASH FOR FLY-SCREEN
M 9029
W=422 gr/m
ÐÑÏÓÈÅÔÏÓ ÏÄÇÃÏÓ
DRIVER FOR
FLY-SCREEN
33,60
68,00
56,0
0
W=696 gr/m
29,00
140-90-280-00
600-02-206-00
B32
21,00
26,00
Ðñïößë - Profiles
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÃÁËÏÍÁÊÉ
“T”PROFILE FOR SHUTTERS
M 6023
ÃÅÌÉÓÌÁ
BLIND
W=944 gr/m
70,00
W=898 gr/m
105,,80
M 9334
R=1:1
39,00
22,00
M 9399
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÌÅÃÁËÏ
“T” PROFILE LARGE
100,00
W=1240 gr/m
39,00
B33
Tõðïëïãßá
Ôypology
R=Free
C01
7
3
8
3
1
1
2
2
1
1
6
4
3
3
5
2
2
10
9
90o
11
65o - 230o
o
135
2
19
1
15
12
17
18
13
14
14
14
16
16
16
16
20
2
C02
13
12
21
14
14
14
16
16
16
R=Free
ÔïìÝò - Sections
52,00
10,50
200-06-860-01
28,00
13,50
200-06-860-01
M 9112
44,80
22,00
M 9551
290-90-000-00
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ
M 11116
55,80
220-00-930-00
180-20-000-00
59,30
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
210-74-006-0*
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï
125,80
5,00
110-23-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
220-63-000-00
M 9518
110-23-416-00
31,30
310-00-800-00
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ
180-19-000-00
M 9506
45,00
3,50
200-06-860-01
28,00
20,00
20,00
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
13,50
200-05-304-00
22,00
M 9312
44,80
290-90-000-00
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ
110-23-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
220-00-930-00
180-20-000-00
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
180-19-000-00
109,10
M 9317
M 9502
55,80
5,00
ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ
210-74-006-0*
59,30
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï
310-00-800-00
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ
110-23-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
M 9510
31,30
220-63-000-00
180-19-000-00
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
D01
1
1.
54,00
12,50
28,00
13,50
1
200-05-304-00
200-06-860-01
180-19-000-00
22,00
M 9312
310-00-800-00
28,50
50,50
50,50
290-00-002-00
140-11-420-00
M 9320
1a.
1b.
54,00
45,00
3,50
12,00
17,50
29,50
M 9300
200-06-860-01
200-05-304-00
200-68-310-00
28,00
13,50
M 9321
M 9311
M 9312
200-06-860-01
200-05-304-00
290-00-002-00
28,50
75,50
310-00-800-00
50,50
50,50
290-00-002-00
50,50
310-00-800-00
22,00
22,00
180-19-000-00
D02
53,50
180-19-000-00
140-11-420-00
220-61-000-00
140-11-420-00
ÔïìÝò - Sections
78,10
1c.
33,00
R=Free
1.
28,00
17,10
M 9424
200-05-304-00
200-06-860-01
180-19-000-00
1.
22,00
M 9312
140-00-219-00
56,00
290-00-002-00
22,50
140-00-219-00
310-00-800-00
180-19-000-00
70,60
25,50
1e.
59,00
28,00
17,10
17,50
M 9319
180-19-000-00
28,00
13,50
M 9112
200-06-860-01
200-06-860-01
M 9480
200-06-860-01
22,00
33,50
180-19-000-00
290-00-002-00
56,00
140-00-219-00
M 9434
180-19-000-00
180.19.000.00
180-19-000-00
34,00
110-23-441-00
26,00
59,50
310-00-800-00 290-00-002-00
56,00
1d.
180-19-000-00
180-19-000-00
180-19-000-00
D03
3.
5,00
50,50
M 9501
220-00-930-00
200-06-860-01
210-74-006-0*
140-11-420-00
140-11-420-00
M 9300
36,60
200-05-304-00
220-63-000-00
M0.20
M 9312
180-20-000-00
350-50-401-02
2.
3
45,00
3,50
2
28,00
13,50
200-06-860-01
200-05-304-00
M 9501
290-90-000-00
140-11-420-00
M 9300
92,10
220-00-930-00
47,60
5,00
36,60
22,00
M 9312
180-20-000-00
210-74-006-0*
50,50
220-63-000-00
140-11-420-00
D04
22,50
310-00-800-00
ÔïìÝò - Sections
R=Free
52,00
2a.
10,50
28,00
3
13,50
200-06-860-01
200-06-860-01
M 9112
M 9550
22,00
2
290-90-000-00
180-19-000-00
47,60
140-11-420-00
97,60
220-00-930-00
180-20-000-00
210-74-006-0*
56,00
310-00-800-00
220-63-000-00
28,00
140-00-219-00
180-19-000-00
M 9434
180-19-000-00
3a.
56,00
5,00
36,60
M 9434
M 9550
180-19-000-00
180-19-000-00
140-00-219-00
210-74-006-0*
140-11-420-00
220-00-930-00
200-06-860-01
200-06-860-01
180-19-000-00
180-20-000-00
220-63-000-00
350-50-401-02
D05
250-62-000-00
3b.
5,00
56,00
36,60
M 9310
M 9514
180-19-000-00
180-19-000-00
220-00-930-00
210-74-006-0*
200-06-860-01
140-11-420-00
140-00-219-00
200-05-304-00
180-19-000-00
180-20-000-00
220-63-000-00
M 9312
350-50-401-02
2b.
3
61,00
19,50
28,00
13,50
200-05-304-00
200-06-860-01
M 9312
22,00
2
M 9514
290-90-000-00
140-11-420-00
250-62-000-00
180-19-000-00
56,00
310-00-800-00
210-74-006-0*
180-20-000-00
140-00-219-00
180-19-000-00
D06
220-63-000-00
28,00
180-19-000-00
M 9310
97,60
47,60
220-00-930-00
ÔïìÝò - Sections
5,00
56,00
R=Free
3c.
44,80
250-62-000-00
M 9310
M 9515
180-19-000-00
180-19-000-00
220-00-930-00
180-19-00-000
210-74-006-0*
200-06-860-01
140-00-219-00
200-05-304-00
180-19-000-00
180-20-000-00
110-23-416-00
220-63-000-00
M 9312
350-50-401-02
2c.
61,00
3
19,50
28,00
13,50
200-06-860-01
200-05-304-00
180-19-000-00
M 9312
M 9515
22,00
2
110-23-416-00
105,80
220-00-930-00
55,80
290-90-000-00
M 9310
180-19-000-00
210-74-006-0*
180-20-000-00
56,00
310-00-800-00
250-62-000-00
220-63-000-00
28,00
140-00-219-00
180-19-000-00
180-19-000-00
D07
61,00
2d.
19,50
28,00
13,50
3
M 9312
200-06-860-01
180-19-000-00
200-05-304-00
2
22,00
M 9561
97,60
290-90-000-00
220-00-930-00
180-19-000-00
47,60
110-23-416-00
M 9424
180-20-000-00
56,00
210-74-006-0*
220-63-000-00
140-00-219-00
28,00
140-00-219-00
310-00-800-00
180-19-000-00
180-19-000-00
3d.
56,00
5,00
44,80
M 9424
140-00-219-00
180-19-000-00
M 9561
180-19-000-00
180-19-000-00
220-00-930-00
110-23-416-00
200-06-860-01
140-00-219-00
210-74-006-0*
200-05-304-00
180-19-000-00
180-20-000-00
350-50-401-02
D08
220-63-000-00
M 9312
ÔïìÝò - Sections
R=Free
70,60
2e.
25,50
28,00
3
17,10
2
200-06-860-01
200-06-860-01
180-19-000-00
M 9319
33,50
M 9481
220-00-930-00
110-23-443-00
44,40
M 9480
180-19-000-00
109,40
290-90-000-00
59,50
210-74-006-0*
31,50
220-63-000-00
110-23-443-00
180-19-000-00
250-62-000-00
180-19-000-00
59,50
5,00
3e.
44,90
250-62-000-00
M 9480
M 9481
180-19-000-00
180-19-000-00
110-23-443-00
220-00-930-00
210-74-006-0*
110-23-443-00
180-19-000-00
200-06-860-01
200-06-860-01
180-19-000-00
220-63-000-00
350-50-401-02
M 9319
D09
92,10
4.
22,50
180-20-000-00
220-00-930-00
M 9523
28,00
140-11-420-00
140-11-420-00
200-06-860-01
13,50
200-05-304-00
210-74-006-0*
220-63-000-00
M 9312
M 9300
50,50
5.
19,60
22,00
4
45,00
3,50
28,00
13,50
200-05-304-00
200-06-860-01
M 9312
5
22,00
M 9523
290-90-000-00
69,60
19,60
310-00-800-00
220-63-000-00
92,10
140-11-420-00
180-20-000-00
50,50
210-74-006-0*
22,50
220-00-930-00
140-11-420-00
M 9300
D10
45,00
350-50-401-02
3,50
69,60
R=Free
ÔïìÝò - Sections
4a.
105,80
28,00
77,80
180-20-000-00
220-00-930-00
M 9526
10,50
350-50-401-02
180-19-000-00
200-06-860-01
52,00
28,00
140-00-219-00
210-74-006-0*
200-06-860-01
13,50
110-23-416-00
220-63-000-00
180-19-000-00
180-19-000-00
M 9112
M 9434
56,00
5a.
27,80
22,00
4
52,00
28,00
200-06-860-01
13,50
200-06-860-01
M 9526
5
M 9112
22,00
10,50
310-00-800-00
77,80
27,80
290-90-000-00
180-19-000-00
105,80
110-23-416-00
220-63-000-00
56,00
180-20-000-00
210-74-006-0*
28,00
220-00-930-00
140-00-219-00
M 9434
180-19-000-00
180-19-000-00
D11
6.
6
45,00
3,50
28,00
200-06-860-01
13,50
200-05-304-00
M 9312
M 9317
290-90-000-00
220-00-930-00
140-11-420-00
47,60
5,00
36,60
22,00
M 9501
210-74-006-0*
180-20-000-00
310-00-800-00
350-50-401-02
M 9308
220-63-000-00
210-74-006-0*
55,80
5,00
180-20-000-00
220-00-930-00
M 9312
M 9502
200-06-860-01
D12
200-05-304-00
22,00
44,80
110-23-443-00
180,40
33,00
89,00
220-63-000-00
ÔïìÝò - Sections
7.
7
45,00
3,50
R=Free
28,00
13,50
M 9502
200-05-304-00
M 9312
220-00-930-00
110-23-443-00
55,80
22,00
200-06-860-01
8.
45,00
3,50
180-20-000-00
28,00
13,50
210-74-006-0*
200-06-860-01
M 9501
200-05-304-00
M 9312
22,00
160,60
5,00
220-63-000-00
55,80
36,60
M 9504
220-00-930-00
140-11-420-00
47,60
5,00
M 9502
110-23-443-00
22,00
130,60
180-20-000-00
210-74-006-0*
220-63-000-00
M 9312
39,00
22,00
200-05-304-00
89,00
200-06-860-01
8
200-06-860-01
M 9308
M 9312
200-05-304-00
D13
7
6
6a.
52,00
10,50
28,00
7a.
70,60
25,50
13,50
28,00
17,10
M 9112
200-06-860-01
200-06-860-01
180-19-000-00
22,00
M 9550
M 9481
M 11116
220-00-930-00
47,60
33,50
290-90-000-00
M 9319
200-06-860-01
140-11-420-00
180-20-000-00
210-74-006-0*
350-50-401-02
110-23-443-00
44,40
220-63-000-00
M 9484
220-63-000-00
160,80
5,00
M 9308
180,40
33,00
310-00-800-00
220-63-000-00
210-74-006-0*
210-74-006-0*
55,80
44,40
180-20-000-00
220-00-930-00
220-00-930-00
110-23-443-00
22,00
33,50
110-23-416-00
M 9551
200-06-860-01
D14
M 9112
200-06-860-01
M 9481
180-19-000-00
200-06-860-01
M 9319
ÔïìÝò - Sections
7
R=Free
8
8.
7b.
45,00
52,00
28,00
10,50
28,00
3,50
13,50
13,50
M 9112
200-06-860-01
200-05-304-00
200-06-860-01
M 9312
39,00
47,60
140-11-420-00
22,00
22,00
200-06-860-01
M 9544
144,20
220-63-000-00
5,00
M 9308
220-63-000-00
138,80
M 9550
210-74-006-0*
180-20-000-00
180-20-000-00
55,80
210-74-006-0*
47,60
220-00-930-00
220-00-930-00
110-23-416-00
22,00
22,00
140-11-420-00
M 9551
200-06-860-01
M 9550
200-06-860-01
M 9112
200-06-860-01
200-06-860-01
M 9112
D15
9.
9
90o
52,00
28,00
3,50
20,50
200-05-304-00
200-06-860-01
36,60
M 9312
5,00
M 9501
220-00-930-00
140-11-420-00
180-19-000-00
210-74-006-0*
50,50
146,10
180-20-000-00
220-63-000-00
22,50
140-11-420-00
47,60
M 9320
22,00
180-20-000-00
M 9312
220-63-000-00
210-74-006-0*
220-00-930-00
M 9501
M 9320
54,00
50,50
146,10
200-06-860-01
180-19-000-00
M 9375
D16
140-11-420-00
140-11-420-00
54,00
200-05-304-00
5,00
36,60
R=Free
ÔïìÝò - Sections
10.
10
52,00
3,50
200-05-304-00
36,60
200-06-860-01
5,00
135o
20,50
28,00
M 9312
M 9501
220-00-930-00
140-11-420-00
M 9320
146,10
180-19-000-00
180-20-000-00
50,50
210-74-006-0*
220-63-000-00
0
,5
22
140-11-420-00
22,15
M 9376
220-63-000-00
0
,6
47
180-20-000-00
0
,0
22
140-11-420-00
22
5
,1
210-74-006-0*
M 9320
220-00-930-00
140-11-420-00
M 9312
,5
50
180-19-000-00
0
M 9501
200-05-304-00
10
6,
14
00
5,
200-06-860-01
0
,6
36
D17
11.
11
52,00
3,50
28,00
20,50
200-05-304-00
200-06-860-01
o
65 - 230
M 9312
36,60
22,00
M 9501
M 9510
140-11-420-00
47,60
5,00
o
220-00-930-00
123,50
180-19-000-00
180-20-000-00
59,30
210-74-006-0*
31,30
220-63-000-00
110-23-416-00
180-19-000-00
180-19-000-00
22,60
7,00
M 9427
220-60-000-00
7,0
0
180-19-000-00
37,3
0
,00
0
O7
22,
00
110-23-416-00
13,
5
0
M 9312
T 35
220-60-000-00
200-05-304-00
M 9427
180-19-000-00
180-19-000-00
90
59,3
0
M 9510
D18
3,5
0
81,
0
200-06-860-01
52,
0
60
28,
00
22,
R=Free
ÔïìÝò - Sections
11a.
52,00
10,50
11
13,50
28,00
M 9112
200-06-860-01
o
65 - 230
200-06-860-01
36,60
220-00-930-00
140-11-420-00
47,60
5,00
o
22,00
M 9550
180-19-000-00
120,20
180-20-000-00
56,00
210-74-006-0*
220-63-000-00
140-00-219-00
28,00
M 9434
180-19-000-00
22,60
M 9427
7,00
180-19-000-00
7,0
0
220-60-000-00
34,
00
O
M 9427
,00
70
180-19-000-00
22,
00
140-00-219-00
M 9112
220-60-000-00
60
M 9434
28,
00
200-06-860-01
56,
00
50
60
52,
180-19-000-00
78,
00
180-19-000-00
22,
13,
50
200-06-860-01
10,
T 35
D19
12
13
125,20
12.
5,00
59,30
60,90
M 9510
180-19-000-00
M 9503
180-19-000-00
200-06-860-01
220-00-930-00
210-74-006-0*
200-05-304-00
110-23-416-00
220-63-000-00
180-19-000-00
M 9312
180-20-000-00
440-65-130-00
71,90
31,30
22,00
125,20
13.
125,20
5,00
60,90
59,30
M 9510
M 9503
180-19-000-00
180-19-000-00
200-06-860-01
220-00-930-00
210-74-006-0*
200-05-304-00
110-23-416-00
M 9312
180-20-000-00
220-63-000-00
22,00
71,90
125,20
D20
180-19-000-00
110-38-416-00
350-50-401-02
31,30
ÔïìÝò - Sections
R=Free
12
13
121,90
56,00
12a.
250-62-000-00
60,90
5,00
M 9434
M 9562
180-19-000-00
180-19-000-00
220-00-930-00
180-19-000-00
140-00-219-00
210-74-006-0*
200-06-860-01
200-05-304-00
180-19-000-00
220-63-000-00
180-20-000-00
M 9312
440-65-130-00
71,90
28,00
22,00
121,90
121,90
60,90
13a.
5,00
56,00
M 9434
M 9562
180-19-000-00
180-19-000-00
220-00-930-00
180-19-000-00
200-06-860-01
110-38-416-00
140.00.219.00
210-74-006-0*
200-05-304-00
180-19-000-00
M 9312
220-63-000-00
180-20-000-00
22,00
71,90
350-50-401-02
28,00
121,90
D21
14.
45,00
3,50
28,00
13,50
200-05-304-00
200-06-860-01
M 9312
16.
22,00
16
45,00
3,50
28,00
290-00-002-00
13,50
310-00-800-00
200-05-304-00
M 9308
22,00
89,00
M 9312
45,00
200-06-860-01
290-00-002-00
22,00
310-00-800-00
200-06-860-01
200-05-304-00
M 9303
147,00
125,00
3,50
28,00
M 9312
13,50
45,00
D22
620-03-006-0*
M 9346
620-03-006-0*
15,00
10,00 5,00
14
220-61-000-00
R=Free
ÔïìÝò - Sections
10.
61,00
19,50
28,00
M 9112
200-06-860-01
200-06-860-01
180-19-000-00
9.
13,50
28,00
13,50
M 9112
200-06-860-01
23,80
290-00-002-00
67,80
19,50
22,00
61,00
M 9532
200-06-860-01
22,00
22,00
180-19-000-00
290-00-002-00
180-19-000-00
200-06-860-01
200-06-860-01
M 9531
125,00
147,00
M 9112
310-00-800-00
8,00
14
620-03-006-0*
620-03-006-0*
16
D23
15.
52,00
3,50
28,00
200-06-860-01
15
20,50
200-05-304-00
M 9312
22,00
M 9501
290-90-000-00
220-00-930-00
140-11-420-00
47,60
M 9317
210-74-006-0*
180-20-000-00
310-00-800-00
350-50-401-02
M 9308
33,00
196,50
220-63-000-00
220-63-000-00
210-74-006-0*
180-20-000-00
71,90
220-00-930-00
22,00
110-38-416-00
M 9503
M 9312
200-05-304-00
200-06-860-01
3,50
28,00
52,00
D24
20,50
ÔïìÝò - Sections
R=Free
15a.
52,00
10,50
28,00
15
13,50
200-06-860-01
200-06-860-01
M 9112
22,00
M 9550
M 11116
290-90-000-00
220-00-930-00
180-20-000-00
210-74-006-0*
47,60
140-11-420-00
310-00-800-00
33,00
196,50
220-63-000-00
350-50-401-02
M 9308
220-63-000-00
210-74-006-0*
180-20-000-00
71,90
220-00-930-00
22,00
110-38-416-00
M 9112
M 9572
200-06-860-01
200-06-860-01
D25
17.
18
17
126,50
56,00
5,00
M 9350
Silicone
43,50
22,00
220-63-000-00
M 9312
13,50
210-74-006-0*
140-00-219-00
45,00
28,00
200-05-304-00
180-19-000-00
220-00-930-00
200-06-860-01
180-20-000-00
28,00
3,50
M 9527
440-65-135-00
98,50
126,50
18.
22,00
43,50
5,00
56,00
220-63-000-00
M 9350
Silicone
M 9312
13,50
210-74-006-0*
28,00
45,00
200-05-304-00
140-00-219-00
180-19-000-00
120-43-416-00
200-06-860-01
3,50
220-00-930-00
M 9527
180-20-000-00
350-50-401-02
D26
98,50
28,00
ÔïìÝò - Sections
R=Free
17.
18
17
126,50
56,00
5,00
22,00
43,50
M 9424
180-19-000-00
140-00-219-00
180-19-000-00
220-63-000-00
210-74-006-0*
200-06-860-01
180-19-000-00
200-06-860-01
220-00-930-00
180-20-000-00
M 9517
440-65-135-00
28,00
10,50
28,00
140-00-219-00
52,00
13,50
M 9112
98,50
126,50
22,00
43,50
56,00
5,00
M 9424
18.
180-19-000-00
140-00-219-00
M 9112
13,50
180-19-000-00
220-63-000-00
210-74-006-0*
140-00-219-00
28,00
10,50
52,00
200-06-860-01
180-19-000-00
200-06-860-01
M 9517
110-38-416-00
350-50-401-02
220-00-930-00
180-20-000-00
98,50
28,00
D27
19.
19
52,00
3,50
28,00
200-06-860-01
20,50
200-05-304-00
M 9312
22,00
M 9503
71,90
440-65-135-00
154,00
220-00-930-00
180-20-000-00
210-74-006-0*
M 9312
M 9308
200-06-860-01
3,50
200-05-304-00
28,00
52,00
D28
20,50
22,00
39,00
220-63-000-00
ÔïìÝò - Sections
R=Free
19a.
19
52,00
28,00
10,50
200-06-860-01
13,50
200-06-860-01
M 9112
22,00
M 9572
71,90
440-65-135-00
M 9308
180-20-000-00
210-74-006-0*
39,00
220-63-000-00
22,00
154,00
220-00-930-00
M 9112
200-06-860-01
200-06-860-01
3,50
28,00
20,50
52,00
D29
20.
52,00
10,50
20
28,00
13,50
200-06-860-01
200-06-860-01
M 9550
5,00
36,60
22,00
M 9112
220-00-930-00
140-11-420-00
47,60
M 9350
180-20-000-00
51,00
210-74-006-0*
140-00-219-00
28,00
220-63-000-00
180-19-000-00
219,10
28,00
180-19-000-00
140-00-219-00
51,00
220-63-000-00
210-74-006-0*
M 9350
98,50
220-00-930-00
5,00
180-20-000-00
22,00
43,50
440-65-135-00
M 9112
M 9517
200-06-860-01
200-06-860-01
10,50
28,00
52,00
D30
13,50
ÔïìÝò - Sections
R=Free
45,00
3,50
20a.
28,00
13,50
20
200-05-304-00
200-06-860-01
220-00-930-00
140-11-420-00
180-20-000-00
47,60
5,00
36,60
M 9312
22,00
M 9501
M 9350
220-63-000-00
140-00-219-00
28,00
51,00
210-74-006-0*
180-19-000-00
219,10
28,00
180-19-000-00
140-00-219-00
51,00
220-00-930-00
210-74-006-0*
180-20-000-00
98,50
220-63-000-00
5,00
M 9350
43,50
440-65-135-00
M 9312
200-06-860-01
3,50
22,00
M 9527
200-05-304-00
28,00
13,50
45,00
D31
45,00
21.
3,50
28,00
21
13,50
200-05-304-00
200-06-860-01
M 9312
22,00
M 9527
5,00
98,50
43,50
120-43-416-00
61,00
220-00-930-00
202,00
5,00
M 9504
210-74-006-0*
M 9527
98,50
220-63-000-00
200-06-860-01
3,50
200-05-304-00
28,00
45,00
13,50
22,00
43,50
440-65-135-00
M 9312
D32
5,00
180-20-000-00
ÔïìÝò - Sections
21a.
21
52,00
10,50
28,00
200-06-860-01
R=Free
13,50
200-06-860-01
M 9112
43,50
22,00
M 9517
61,00
220-00-930-00
202,00
5,00
M 9544
5,00
98,50
120-43-416-00
210-74-006-0*
43,50
98,50
220-63-000-00
5,00
180-20-000-00
22,00
440-65-135-00
M 9112
M 9517
200-06-860-01
10,50
200-06-860-01
28,00
13,50
52,00
D33
12b.
12
52,00
25,00
M 9513
101,60
220-00-930-00
140-11-260-00
MO 065
140-11-260-00
M 9382
180-19-000-00
180-19-000-00
44,10
180-19-012-00
220-63-000-00
Silicone
180-19-000-00
Min
D34
69,00
Max 100,00
133,00
88,90
440-65-135-00
ÊïðÝò
Cutting Analysis
R=Free
E01
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9300
M 9320
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9300
M 9320
M
A
X
22,50
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
ç (or)
22,50
MAY
A = Y - 45 mm
A = M+12 mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9300
M 9320
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9544
M 9484
M 9554
M 9514
M 9515
M 9363
M 9300
M 9320
M 9504
M
5,00
A
22,50
A
X
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A =
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 45,0 mm
E02
X - 50,0 mm Þ (or)
2
A = M+7
2
mm
Þ (or)
A = M+12
mm
22,50
ÊïðÝò - Cutting Analysis
R=Free
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9434
M 9423
M 9350
M 9424
M AY
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9420
M 9359
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M
A
Y
28,00
M 9350
M 9359
M 9310
28,00
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
A = Y - 56,0 mm
ç (or)
A= M +12 mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9434
M 9423
M 9350
M 9424
M 9420
M 9359
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9544
M 9484
M 9554
M 9501
M 9502
M 9503
M 9504
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9350
M 9359
M 9310
M
28,00
5,00
A
A
28,00
Y
Y - 61,0
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A =
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 56,0
mm
ç (or)
M+7 mm
A=
2
mm
ç (or)
A = M +12 mm
2
E03
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9510
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9518
M
A
Y
31,30
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
31,30
MAY
A = Y- 62,6
ç (or)
A = M +12
mm
mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9510
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9504
M 9484
M 9554
M 9544
M 9544
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9518
M
31,30
5,00
A
A
Y
Y - 67,6
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
A =
(WIDTH OF SASH)
2
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
E04
A = Y - 62,6
mm ç (or)
mm
ç (or)
A=
M+7
2
mm
A = M + 12 mm
31,30
ÊïðÝò - Cutting Analysis
R=Free
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9480
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M
A
Y
31,50
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
ç (or)
31,50
MAY
A = Y - 63 mm
A = M +12 mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 9480
M 9511
M 9512
M 9513
M 9481
M 9520
M 9521
M 9522
M 9550
M 9551
M 9560
M 9561
M 9562
M 9572
M 9589
M 9484
M 9544
M 9554
M
5,00
A
31,50
A
31,50
X
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A =
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Y - 63,0 mm
X - 68,0 mm Þ (or)
2
Þ (or)
A = M+7
2
mm
A = M +12 mm
E05
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
SINGLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW WITH SHUTTER
X
A
28,00
28,00
M
M 9570
M 9570
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
M
A
28,00
28,00
28,00
28,00
X
M 9501
M 9502
M 9503
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
ç (or)
A = M + 12,00 mm
Y1 B1 N1
B = Y - 56,00 mm
ç (or)
B = N + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
B1 = Y1 - 35,30 mm
ç (or)
M 9570
B1 = N1 + 12,0 mm
M 9380
*The cutting analysis are beeing calculated with an
European camera hinge shutter, glass.
E06
M 9381
7,30
* Tá ìÝôñá êïðÞò õðïëïãßóôçêáí ìå ìåíôåóÝ
(European camera) êáé ãéá ðáíôæïýñé êáé ôæÜìé
B Y
28,00
A = X - 56,00 mm
N
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
R=Free
ÊïðÝò - Cutting Analysis
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW WITH SHUTTER
X
A
28,00
28,00
M
M 9570
M 9501
M 9502
M 9503
M 9570
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
M
A
28,00
28,00
28,00
28,00
X
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
N
Y B
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
A = X - 56,00 mm
ç (or)
M 9501
M 9502
M 9503
A = M + 12,00 mm
N
M 9570
M 9372
M 9395
B Y
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
M 9570
M 9372
M 9395
B = N + 12,00 mm
M 9379
M 9380
M 9359
28,00
ç (or)
28,00
B = Y - 56,00mm
E07
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW WITH SHUTTER
X
M
A
A
28,00
M 9395
M 9501
M 9502
M 9503
M 9380
M 9395
M 9398
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
...
M 9554
M 9544
M 9504
M 9380
A
28,00
28,00
28,00
A
M
28,00
28,00
X
M 9501
M 9502
M 9503
Y B
N
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
N1 B1 Y1
A = X - 61,00
mm ç (or) A = M + 7,00 mm
2
2
B =Y - 56,00mm
ç (or)
B = N + 12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
M 9397
E08
B1 = N1 + 12,0 mm
M 9381
7,30
B1 = Y1 - 35,30 mm
ç (or)
M 9380
28,00
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
ÊïðÝò - Cutting Analysis
R=Free
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
DOUBLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW WITH SHUTTER
X
M
A
A
28,00
M 9395
M 9395
M 9501
M 9502
M 9503
M 9380
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9395
M 9398
...
M 9554
M 9544
M 9504
M 9380
A
28,00
28,00
28,00
A
M
28,00
28,00
X
M 9501
M 9502
M 9503
A = X - 61,00
mm ç (or) A = M + 7,00 mm
2
2
N
Y B
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
N
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
M 9570
M 9372
M 9395
B
Y
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
B = N + 12,00 mm
M 9570
M 9372
M 9395
M 9380
M 9359
M 9379
28,00
ç (or)
28,00
B = Y - 56,00 mm
E09
28,00
28,00
ÔÑÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
THREE- LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW WITH SHUTTER
M 9380
M 9501
M 9502
M 9503
A
A
M 9395
M 9395
M 9504
M 9398
A
A
M 9504
E10
M 9501
M 9502
M 9503
M 9380
28,00
28,00
M 9395
X
M
A
M
A
X
M 9398
ÊïðÝò - Cutting Analysis
R=Free
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
A = X - 66,00 mm
3
A = X - 66,00 mm ç (or) A = M + 2,00 mm
3
3
ç (or) A = M + 2,00 mm
3
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
B = Y - 56,00 mm
ç (or)
B = N + 12 mm
(HEIGHT OF SASH)
B = Y - 56,00 mm
ç (or)
B= N + 12,00 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
28,00
M 9380
N1B1 Y1
Y B
28,00
M 9570
M 9372
M 9395
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
B Y
M 9570
M 9372
M 9395
M 9570
M 9372
M 9395
M 9380
M 9359
M 9381
M 9379
28,00
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
28,00
N
Y B
M 9501
M 9502
M 9503
M 9570
M 9372
M 9395
7,30
M 9501
M 9502
M 9503
28,00
28,00
28,00
B1 = N1 + 12,0 mm
N
ç (or)
N
B1 = Y1 - 35,30 mm
E11
28,00
28,00
ÔÅÔÑÁÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ ÌÅ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉ
FOUR- LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW WITH SHUTTER
M 9380
M 9501
M 9502
M 9503
A
A
M 9395
M 9395
M 9504
A
A
M 9398
M 9504
A
M 9504
A
A
M 9398
M 9395
M 9501
M 9502
M 9503
28,00
E12
28,00
M 9380
X
M
M
A
X
M 9398
ÊïðÝò - Cutting Analysis
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
A = X - 471,00 mm
(WIDTH OF SASH AND SHUTTER)
A = X - 71,00
mm
4
ç (or) A = M - 3,00 mm
4
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
ç (or) A = M - 3,00 mm
4
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SASH AND SHUTTER)
B=Y - 56,00 mm
ç (or)
(HEIGHT OF SASH)
R=Free
B = N + 12 mm
B = Y - 56,00 mm
ç (or)
B = N + 12,00 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
(HEIGHT OF SHUTTER)
28,00
M 9501
M 9502
M 9503
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
M 9505
M 9514
M 9515
M 9363
M 9550
M 9551
M 9572
M 9560
M 9561
M 9562
M 9589
M 9481
M 9511
M 9512
M 9513
M 9520
M 9521
M 9522
N1B1 Y1
Y B
B Y
M 9570
M 9372
M 9395
N
M 9395
M 9380
M 9380
M 9359
28,00
M 9381
7,30
28,00
M 9570
M 9372
M 9395
M 9379
28,00
28,00
M 9501
M 9502
M 9503
N
Y B
28,00
B1 = N1 + 12,0 mm
28,00
ç (or)
N
B1 = Y1 - 35,30 mm
E13
ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏ
PIVOTING WINDOW
M 9300
M 9348
M1
M 9344
22,50
M 9300
M 9348
M
A
X
M1
22,50
M 9344
M
A
X
22,50
22,50
22,50
N1
ÐËÁÔÏÓ ÌÐÉÍÉÏÕ
(WIDTH OF ADJ. PROFILE)
A = X - 4 5 , 0 mm
Þ (or)
A = M +12 mm
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
N1 = Y - 111,00 mm
ÕØÏÓ ÌÐÉÍÉÏÕ
(HEIGHT OF ADJ. PROFILE)
E14
NAY
M 1 = X - 111,00 mm
A = Y - 4 5 , 0 mm
Þ (or)
A = N +12 mm
22,50
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
R=Free
ÊïðÝò - Cutting Analysis
ÐÏÑÔÁ ÄÉÐËÇ
DOUBLE SWINGING DOORS
16,00
54,50
25,00
16,00
A
A
54,50
X
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A =
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
B = Y - 64,50 mm
5,00
54,50
X - 166
mm
2
10,00
B Y
E15
ÅîáñôÞìáôá
Accessories
R=Free
F01
110-11-420-00
115-11-420-00
110-23-400-00
115-23-400-00
110-23-416-00
115-23-416-00
110-23-464-00
115-23-464-00
F02
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
110-11-420-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
115-11-420-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
110-23-400-00
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
115-23-400-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
110-23-416-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
115-23-416-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
110-23-464-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
115-23-464-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
21-20-00-859
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
21-20-00-745
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
21-20-00-835
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
21-20-00-239
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
72
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
21-20-00-744
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
120
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MO4600
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
21-20-00-866
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
72
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
21-20-00-049
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
21-20-00-848
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
21-20-00-557
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
120
115-43-400-00
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
Stock No :
115-43-4000-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
20-20-00-316
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
120-23-404-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ / SCREW CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
42
120-23-404-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
125-23-404-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ / SCREW CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
Stock No :
125-23-404-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
21-20-00-315
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
120-43-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ / SCREW CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
120
120-43-326-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
110-43-400-00
110-43-400-00
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
115-38-416-00
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
115-38-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
36
110-38-416-00
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
110-38-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
R=Free
125-43-416-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ / SCREW CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
125-43-416-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
F03
140-00-219-00
140-11-260-00
140-11-420-00
140-23-420-00
140-38-420-00
140-90-280-00
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
140-00-219-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÁÔÓÁËÉ / STEEL
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
140-11-260-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÁÔ0219
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ ÃÉÁ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÊÁÓÅÓ / SCREW CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
Stock No :
ÌS0400
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ - ×ÕÔÇ / SCREW CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
140-11-420-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
140-23-420-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
140-38-420-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ - ×ÕÔÇ / SCREW CORNER
×ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / ÌÉLL FINISH
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
140-90-280-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
23 × 42 mm
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
14,3 × 40,5 mm
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ - ×ÕÔÇ / SCREW CORNER
×ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
250
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
11 × 26 mm
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÂÉÄÙÔÇ - ×ÕÔÇ / SCREW CORNER
×ÕÔÏ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
250
ÌÏ4201
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
400
Stock No :
38 × 42 mm
MS3400
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ / SCREW CORNER
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
200
180-19-000-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
180-19-000-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
Stock No :
MO1900
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER
ÁÔÓÁËÉ / STEEL
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 20 × 500
180-19-012-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
F04
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
180-19-012-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÌÏ1912
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
2000
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
Stock No :
MD60112A
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
170-60-112-01
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ / CORNER PIECE FOR ROUND GLAZING BEAD
XYTO ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / MILL FINISH, 170-60-112-02 ËÅÕÊÏ / WHITE,
170-60-112-03 MAYPO / BLACK, 170-60-112-06 KAÖÅ / ÂROWN
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
MD605061
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
170-60-561-00
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ / CORNER PIECE FOR ROUND GLAZING BEAD
XYTO ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / MILL FINISH, 170-60-561-02 ËÅÕÊÏ / WHITE,
170-60-561-03 MAYPO / BLACK, 170-60-561-06 KAÖÅ / ÂROWN
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
MD605062
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
170-60-562-00
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ / CORNER PIECE FOR ROUND GLAZING BEAD
XYTO ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / MILL FINISH, 170-60-562-02 ËÅÕÊÏ / WHITE,
170-60-562-03 MAYPO / BLACK, 170-60-562-06 KAÖÅ / ÂROWN
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
MD605063
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
170-60-563-00
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ / CORNER PIECE FOR ROUND GLAZING BEAD
XYTO ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / MILL FINISH, 170-60-563-02 ËÅÕÊÏ / WHITE,
170-60-563-03 MAYPO / BLACK, 170-60-563-06 KAÖÅ / ÂROWN
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
MD605064
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
170-60-564-00
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ / CORNER PIECE FOR ROUND GLAZING BEAD
XYTO ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / DIE-CAST
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ABAÖÏ / MILL FINISH, 170-60-564-02 ËÅÕÊÏ / WHITE,
170-60-564-03 MAYPO / BLACK, 170-60-564-06 KAÖÅ / ÂROWN
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
FAP1481I
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
100 - 400
421-01-481-00
ÂÁÓÉÊÏ ÓÅÔ ÌÏÍÏÖÕËËÏÕ / BASIC SET TILT & TURN
1 - 50
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
421-14-049-00
ØÁËÉÄÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÌÉÊÑÏ / SCISSOR ARM
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 50
421-14-049-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
FAP1449AI
421-01-481-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
170-60-564-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
100 - 400
170-60-563-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
100 - 400
170-60-562-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
100 - 400
170-60-561-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
50 - 1000
170-60-112-01
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
2000
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
180-20-000-00
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
180-20-000-00
ÃÙÍÉÁ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ / ALIGNMENT CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
R=Free
F05
421-14-050-00
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
421-14-050-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
FAP1450AI
Stock No :
ØÁËÉÄÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÌÅÃÁËÏ / SCISSOR ARM
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 50
426-01-872-02
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
426-01-872-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
FAP1972L
Stock No :
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ LOTHUS / HANDLE FOR SHUTTERS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
426-01-891-02
426-01-890-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ËÅÕÊÏ / WHITE, 426-01-872-03 MAYPO / BLACK
426-01-890-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
FAP1890A
Stock No :
ÍÔÉÆÁ / DRIVE ROD
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 10
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
1000 mm
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
426-01-891-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
FAP1891AL
Stock No :
KAÐÁÊÉ ÍÔÉÆÁÓ / DRIVE ROD CAP
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
426-01-892-00
1 - 10
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ËÅÕÊÏ / WHITE, 426-01-891-03 MAYPO / BLACK
426-01-892-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
1 - 10
FAP1892AX
Stock No :
ÁÊÑÁ ÊËÅÉÄÙÌÁÔÏÓ / LOCK POINTS
ÉÍÏ×
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 50
426-01-893-02
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
426-01-893-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÖÙËÉÁ ×ÕÔÇ / LOCK POINT
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
426-22-550-00
426-09-381-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
ÖÙËÉÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ ×ÁÌÇËÇ / LOCK POINT FOR 9395
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
426-22-550-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
1 - 10
ËÅÕÊÏ / WHITE, 426-01-893-03 MAYPO / BLACK
426-09-381-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
F06
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
FAP1893AL
Stock No :
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
GIES2255000
ÐÅIÑÏÓ ÃÉÁ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ ÍÏVA / LOCKING PIN FOR SHUTTERS
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
300
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
GIES237900
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
426-23-790-00
ÊÉÔ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / KIT FOR SHUTTERS
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
455-10-007-00
ÌÇ×ÁÍ. ÊÉÍÇÓÇÓ ÐÅÑÓÉÄÁÓ NACO / MECHANISM FOR ADJUSTABLE BLINDS
AËÏÕÌÉÍÉÏ - PVC / ALUMINIUM - PVC
20
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 80
ÌÁÕÑÏ / BLACK
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
GIES467141
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
480-00-141-00
ÊÉÔ ÌÇ×ÁÍ. ÃÉÁ ÔÏÎÏÔÁ ÐÁÑÁÈÕÑÁ / MECHANISM FOR ROUND WINDOWS
1-5
ËÅÕÊÏ / WHITE
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
FAP3828
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
474-38-280-00
ÓÕÑÔÇÓ 3828 / DEAD BOLT LATCH 3828
1 - 50
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
FAP4124
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
474-03-828-00
ÖÙËÉÁ ÃÉÁ ÓÕÑÔÇ 474-38-280-00 / LOCK POINT FOR 474-38-280-00
100
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
FAP1502
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
474-01-502-00
ÓÕÑÔÇÓ ÄÉÖÕËËÏÕ / DEAD BOLT LATCH
1 - 10
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
380-01-831-02
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ / HANDLE FOR WINDOWS
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ËÅÕÊÏ / WHITE, 380-01-832-03 MAYPO / BLACK
20 - 80
380-01-831-02
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÌÏ1831
474-01-502-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
474-03-828-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
474-38-280-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
480-00-141-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
480-00-094-00
ÊÉÔ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ, CAMERA / KIT FOR WINDOW HANDLE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
480-00-094-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÉÔÌ9400
455-10-007-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
MP10007
426-23-790-00
20
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
R=Free
F07
380-11-241-02
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
380-11-241-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ / HANDLE FOR WINDOWS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
380-50-072-03
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ËÅÕÊÏ / WHITE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
380-00-200-02
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
480-05-101-00
XSM200
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / HANDLE FOR SHUTTERS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
1 - 10
ÌÁÕÑÏ / BLACK, 380-50-071-02 ËÅÕÊÏ / WHITE
380-00-200-02
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ERT500702
×ÅÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ, GLOBO / HANDLE FOR WINDOWS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
1-5
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
380-50-072-03
×ÑÙÌÁ / COLOR:
GIES1112410
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 20
ËÅÕÊÏ / WHITE, ÌÁÕÑÏ / BLACK
480-05-101-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÅRT510100
KIT ÃÉÁ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ, TABU / KIT FOR SHUTTER HANDLE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
20 - 160
350-00-003-00
360-56-000-11
350-51-000-02
350-54-001-03
×ÑÙÌÁ / COLOR:
F08
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
350-54-001-03
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
MO5401
ÌÅÍÔÅÓÅÓ / HINGE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÌÁÕÑÏ / BLACK, 350-54-000-02 ËÅÕÊÏ / WHITE
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
350-51-000-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
100
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
MO5100
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÔÅÔÑÁÖÕËËÏÕ / HINGE FOUR LEAF
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE, 350-51-002-03 ÌÁÕÑÏ / BLACK, 350-51-001-06 KAÖÅ / BROWN
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
360-56-000-11
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
80
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
FAP5600AI
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ / HINGE FOR DOORS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ / SILVER, 360-56-000-02 ËÅÕÊÏ / WHITE, 360-56-000-03 ÌÁÕÑÏ / BLACK
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
350-00-003-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 50
XRIS003
ÌÅÍÔÅÓÅÓ JUSTOR ÁLLEZ - RETOUR / HINGE SALOON DOOR
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
2 - 30
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MO5702
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK, 350-57-000-02 ËÅÕÊÏ / WHITE
Stock No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MO5704
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK, 350-57-003-02 ËÅÕÊÏ / WHITE
Stock No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
CIS4462035
80
440-01-350-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÃËÙÓÓÁÓ ÅÍÏÓ ÓÇÌÅÉÏÕ / LOCKER
ÁÔÓÁËÉ / STEEL
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ZINC
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 50
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION:
35 mm
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
CIS4621535
440-02-035-00
INOX
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ / SILVER
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
Stock No :
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
NF765135
35 mm
440-65-135-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÃËÙÓÓÁ / LOCKER
INOX
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ / SILVER
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 20
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION:
35 mm
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
FFA173521
440-73-521-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ FF ÌÅ ÃËÙÓÓÁ / LOCKER
ÁÔÓÁËÉ / STEEL
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 25
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ / SILVER
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION:
35 mm
Stock No :
NF760135
440-76-135-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ MAXAIÑÙÔÇ / LOCKER
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 40
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION:
35 mm
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
NF765135
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
440-76-135-00
INOX
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
440-73-521-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
440-65-135-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
440-02-035-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ MAXAIÑÙÔÇ / LOCKER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
440-01-350-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
350-57-004-03
AËOYMINIO / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
350-57-004-03
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÔÅÔÑÁÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / HINGE FOUR LEAF SHUTTERS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
80
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
350-57-002-03
AËOYMINIO / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
350-57-002-03
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / HINGE FOR SHUTTERS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
R=Free
440-65-135-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÃËÙÓÓÁ / LOCKER
INOX
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ / SILVER
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1 - 20
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION:
30 mm
440-65-135-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
F09
440-76-513-00
470-55-101-02
300-09-304-03
300-09-398-00
310-00-800-00
310-09-317-00
310-09-570-00
310-09-571-00
F10
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
440-76-513-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÉÍÏ×
×ÑÙÌÁ / COLOR:
AÓHMI / SILVER
Stock No :
ÅRT505101
AEÑÏÐËÁÍÁÊÉ / FINGER PULL LOCK
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE, 470-55-102-03 MAYPO/ BLACK
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
300-09-304-03
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
MO2301
ÔÁÐÅÓ ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ ÄÉÖÕËËÏÕ / END COVER
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO/ BLACK, 300-93-040-02 ËÅÕÊÏ / WHITE
300-09-398-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO/ BLACK
310-00-800-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO/ BLACK
310-09-317-00
Stock No :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE - ÌÁÕÑÏ / BLACK
310-09-570-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO/ BLACK
310-09-571-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
M9398
ÌS0800
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 7 × 1000
ÌÏ9317
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
1 - 70 × 120
M9317
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
MO9570
ÔÁÐÁ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / END COVER FOR SHUTTER SASH
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
150
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÔÁÐÁ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÍÅÑÏ×ÕÔÇ 9317 / END COVER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
3000939800
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ / WATER CAP
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
M9304
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÔÁÐÅÓ ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ ÄÉÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / END COVER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
20 - 160
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
1 - 20
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
470-55-101-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
NF765130
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÃËÙÓÓÁ / LOCKER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
Stock No :
M9570, M9372
MO9571
ÔÁÐÁ ÖÕËËÏÕ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / END COVER FOR SHUTTER SASH
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO/ BLACK
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
M9571, M9390
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
MP10201
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÌÁÕÑÏ / BLACK, 310-10-200-02
Stock No :
MO3400
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
Stock No :
300
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
MD6315
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
310-63-150-00
ÔÁÐÁ ÔÁÌÐËÁ / END COVER
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
Stock No :
80
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
M9315
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
ÌR10102
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
310-93-330-03
ÔÁÐÁ ÄÉÐËÇÓ ÐÅÑÓÉÄÁÓ / END COVER
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK, 310-93-330-02 ËÅÕÊÏ / WHITE
Stock No :
500
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
MO9002
M9333
ÐÑÏÖÉË / PROFILE:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
290-00-002-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
PVC
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1500
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
2 mm
MO9000
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
290-90-000-00
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
Stock No :
MB3000LH
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
1 - 10 x 400
455-00-300-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÉÍÏ×
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1-6
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ /SILVER
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
32 × 650 mm
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
MB3000D
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
455-00-300-00
×ÅÑÏÕËÉ ÅÉÓÏÄÏÕ ÌÏÍÏ ÓÙËÇÍÙÔÏ, AÑÉÓÔÅÑÏ / PULL HANDLE, LEFT
Stock No :
290-90-000-00
TAKAKI TZAMIOY / GLAZING WEDGE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
290-00-002-00
TAKAKI TZAMIOY / GLAZING WEDGE
Stock No :
310-93-330-03
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
310-63-150-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
310-34-000-00
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
310-34-000-00
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÔÁÌÐËÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ / T - CONNECTOR FOR SHUTTERS
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
700
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
310-10-201-03
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
310-10-201-03
ÔÁÐÁ ÏÂÁËÉÍÁÓ
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
R=Free
455-03-000-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÉÍÏ×
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
1-4
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ /SILVER
ÄÉÁÓÔÁÓÇ / DIMENSION :
32 × 650 mm
455-03-000-00
×ÅÑÏÕËÉ ÅÉÓÏÄÏÕ ÄÉÐËÏ ÓÙËÇÍÙÔÏ / PAIR OF DOOR HANDLES
F11
455-00-670-00
600-02-206-00
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
455-00-670-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÉÍÏ×
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ /SILVER
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
600-02-206-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
MBSLM670
×ÅÑÏÕËÉ ÅÉÓÏÄÏÕ ÌÏÍÏ / DOOR HANDLE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
Stock No :
1 - 16
MS2300
ÑÁÏÕËÏ ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÏ / ADJUSTABLE WHEEL
PVC
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
4 - 200
160-33-001-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
160-33-001-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
Stock No :
MO3301
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÔÁÖ / T - CONNECTOR
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
800-00-930-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
800-00-930-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
8000093000
ÐÑÅÓÁÊÉ ÁÅÑÏÓ / PNEUMATIC PUNCH MACHINE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
800-26-380-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
800-26-380-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
METRAERAN
ÐÑÅÓÁÊÉ ÁÅÑÏÓ / PNEUMATIC PUNCH MACHINE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
800-24-000-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
800-24-000-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
MO2400
ÐÑÅÓÁÊÉ ×ÅÉÑÏÓ / MANUAL PUNCH MACHINE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
852-12-603-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
852-12-603-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ / DRILL BIT
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
852-12-604-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
M9421, M9424
852-12-604-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
F12
Stock No :
CM4012604
ÎÕËÏÕÑÉÓÔÉÊÏ / DRILL BIT
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
CM4012603
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
M9422, Ì9423
50 - 500
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
455-00-812-00
×ÅÑÏÕËÉ ÅÉÓÏÄÏÕ ÄÉÐËÏ MASTER / DOOR HANDLE
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ËÅÕÊÏ / WHITE, 455-00-812-03 MAYPO / BLACK
20
455-00-812-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
GIES0812A
R=Free
F13
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200-02-050-00
PR5SFINA
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ Íï 5 / GLAZING GASKET Íï 5
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200-02-070-00
Stock No :
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ Íï 4 / GLAZING GASKET Íï 4
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200-02-300-00
Stock No :
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ Íï 7 / GLAZING GASKET Íï 7
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200-02-700-00
Stock No :
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ Íï 3 / GLAZING GASKET Íï 3
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200-02-800-00
Stock No :
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ Íï 8 / GLAZING GASKET Íï 8
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
200-03-006-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
PVC
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
EPDM
ÌÁÕÑÏ / BLACK
TO78
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 7 - 8 mm / GLAZING GASKET 7 - 8 mm
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
MO6860
ËÁÓÔÉ×Ï TZAMIOY 4 mm / GLAZING GASKET 4 mm
×ÑÙÌÁ / COLOR:
200-06-860-01
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
TO56
×ÑÙÌÁ / COLOR:
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 5 - 6 mm / GLAZING GASKET 5 - 6 mm
200-06-860-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
Stock No :
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
TO34
×ÑÙÌÁ / COLOR:
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 3 - 4 mm / GLAZING GASKET 3 - 4 mm
200-05-708-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
Stock No :
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
2000301000
×ÑÙÌÁ / COLOR:
200-05-506-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
Stock No :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï TZAMIOY ÓÖÇÍÁ 10 mm / GLAZING GASKET 10 mm
200-05-304-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
2000300600
×ÑÙÌÁ / COLOR:
PVC
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï TZAMIOY ÓÖÇÍÁ 6 mm / GLAZING GASKET 6 mm
200-03-010-00
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
Stock No :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
PR8SFINA
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
PR3SFINA
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
PR7SFINA
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
PR4SFINA
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
F14
Stock No :
Stock No :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
MO6860BMP
ËÁÓÔÉ×Ï TZAMIOY / GLAZING GASKET
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÌÁÕÑÏ / BLACK
ÅîáñôÞìáôá - Accessories
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÌÏ6000
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
EPDM
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MO6200N
250-62-000-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏÕ / GASKET
ÌÁÕÑÏ / BLACK
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
×ÑÙÌÁ / COLOR:
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
220-63-000-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ / GASKET
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÌÏ6300
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
220-61-000-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ ÌÅ ÃÊÑÉ ÐËÁÔÇ / GASKET
PVC
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
220-60-000-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ ÌÅ ÐÏÑÔÏÊÁËÉ ÐËÁÔÇ / GASKET
PVC
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÌÁÕÑÏ / BLACK
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
210-74-006-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÊÅÍÔÑÉÊÏ / CENTRAL GASKET
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ÌÏ7406
R=Free
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
250-74-074-00
ÃÙÍÉÁ ÂÏÕËÊÁÍÉÓÌÅÍÇ / VULCANIZED CORNER
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÌÁÕÑÏ / BLACK
F15
ÓôáôéêÜ
Statics
R=1:1
G01
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Jy
ÄéáôïìÞ
Profile
Ix
(cm )
4
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm )
(cm)
(cm)
(cm )
(cm )
(cm)
(cm)
(cm2)
3
4
3
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
M 216
3,84
7,53
2,29
0,51
0,26
0,10
0,89
2,71
1,29
M 946
0,57
0,40
1,23
1,43
0,24
0,17
0,53
1,43
0,86
M 6000
7,38
1,77
2,99
4,18
5,18
2,29
1,77
2,26
1,86
M 6001
0,17
0,21
0,75
0,82
0,10
0,11
0,57
0,88
0,55
M 6023
37,27
33,88
5,32
1,10
3,22
0,61
1,10
5,26
3,50
M 9029
1,51
1,16
1,51
1,30
1,51
0,82
1,30
1,85
1,56
M 9058
10,92
10,71
3,09
3,02
1,69
0,46
1,08
3,70
2,58
M 9112
0,59
0,52
1,35
1,13
0,31
0,25
0,81
1,26
0,93
M 9130
26,77
4,56
2,94
5,87
88,42
27,12
5,67
3,26
6,04
M 9132
118,67
22,52
5,00
5,27
145,59
29,12
6,28
5,00
9,40
M 9300
4,16
2,17
1,90
1,92
7,72
2,46
2,57
3,14
2,78
M 9303
142,73
65,47
6,64
2,18
23,14
2,87
2,32
8,06
6,82
M 9305
6,15
3,55
3,39
1,73
8,11
2,39
2,77
3,39
3,43
M 9307
41,80
22,47
5,60
1,86
14,27
2,55
3,34
5,60
4,68
M 9308
18,36
9,23
4,44
1,99
12,39
2,78
2,51
4,45
4,32
M 9309
1,48
0,72
0,96
2,06
5,35
2,57
3,34
2,08
1,79
M 9310
9,31
3,65
2,24
2,55
16,13
4,81
3,35
3,35
3,83
G02
ÓôáôéêÜ - Statics
R=1:1
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Ix
(cm )
4
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm )
(cm)
(cm)
(cm )
(cm )
(cm)
(cm)
(cm2)
3
4
3
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
M 9311
0,90
0,49
1,71
1,83
0,96
1,02
1,11
0,94
1,13
M 9312
0,68
0,54
1,46
1,25
0,31
0,26
0,68
1,18
0,89
M 9313
0,42
0,31
0,96
0,36
0,23
0,14
0,54
1,68
0,65
M 9314
1,01
1,39
1,82
2,61
2,46
2,96
1,59
0,83
1,36
M 9316
0,06
0,06
0,18
0,94
0,15
0,65
0,94
0,23
0,49
M 9317
0,12
0,10
0,82
1,17
0,30
0,40
0,93
0,75
0,67
M 9318
0,83
0,56
1,58
1,49
0,91
0,91
1,16
1,00
1,17
M 9319
0,90
0,66
1,77
1,36
0,55
0,35
0,93
1,57
1,22
M 9320
5,62
2,41
2,07
2,33
11,79
3,96
3,07
2,98
3,15
M 9321
11,78
4,36
4,07
2,70
15,57
4,49
2,70
3,47
3,81
M 9322
1,62
0,59
2,03
2,76
3,27
3,11
1,74
1,05
1,77
M 9325
0,91
0,55
0,83
1,66
3,39
1,12
2,84
3,04
1,48
M 9331
0,53
0,33
1,09
1,61
1,39
1,07
2,28
1,30
1,36
M 9332
0,68
1,26
1,65
0,54
0,12
0,09
0,74
1,40
0,82
M 9333
5,30
4,69
3,02
1,13
0,51
0,18
1,15
2,88
1,91
M 9334
13,57
6,79
3,50
2,00
8,26
2,36
1,90
3,50
3,33
M 9335
0,28
0,16
0,78
1,80
1,49
2,44
1,80
0,61
1,19
G03
ey2
I
x
ey1
ex2
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
ÄéáôïìÞ
Profile
ex1
M 9336
3,01
6,02
2,50
0,50
0,22
6,02
0,50
2,50
1,29
M 9336A
0,39
0,14
1,37
2,88
4,68
0,14
2,72
0,62
1,43
M 9337
0,26
0,13
0,65
1,96
1,49
0,13
1,94
0,77
0,91
M 9338
8,81
7,10
3,45
1,24
1,44
7,10
1,24
4,55
1,74
M 9339
12,63
2,27
2,13
5,57
100,92
2,27
6,44
2,91
6,55
M 9340
0,19
0,14
0,82
1,40
0,51
0,14
1,40
0,59
0,77
M 9341
25,53
17,61
4,11
1,45
2,13
0,46
1,45
4,59
3,39
M 9342
12,76
15,95
4,22
0,80
0,99
0,17
1,70
5,78
1,72
M 9343
8,06
8,40
3,06
0,96
0,47
0,13
0,64
3,53
1,92
M 9344
7,43
2,76
2,75
2,69
7,91
2,36
1,81
3,35
3,29
M 9345
19,92
10,01
4,48
1,99
17,71
3,82
3,21
4,64
5,08
M 9346
0,08
0,05
0,63
1,46
1,93
5,22
2,48
0,37
1,42
M 9347
0,64
0,19
0,89
3,35
9,71
6,15
3,55
1,58
2,27
M 9348
4,31
4,14
3,59
1,04
0,55
0,24
1,46
2,31
1,03
M 9350
5,92
3,04
2,18
1,95
8,26
2,42
2,55
3,42
2,91
M 9351
0,01
0,01
0,34
0,84
0,07
0,58
0,84
0,12
0,26
M 9352
0,62
0,52
1,42
1,20
0,33
0,29
0,73
1,13
0,93
G04
ÓôáôéêÜ - Statics
R=1:1
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
M 9356
23,79
19,19
4,72
1,24
1,14
0,18
1,25
6,28
2,48
M 9357
4,10
3,28
2,24
1,25
0,63
0,17
1,25
3,76
1,42
M 9358
39,48
78,96
6,10
0,50
0,53
0,08
0,50
6,35
2,96
M 9359
18,09
1,93
2,33
9,35
28,71
8,78
8,64
3,27
8,23
M 9360
15,69
5,27
4,25
2,98
20,41
5,39
2,92
3,79
4,28
M 9363
16,93
4,99
4,25
3,39
17,90
4,45
2,70
4,02
4,09
M 9365
0,92
0,59
1,68
1,57
1,04
1,06
1,23
0,98
1,27
M 9372
9,85
3,88
3,68
2,54
10,38
3,69
1,96
2,81
3,49
M 9375
14,48
5,17
2,80
2,80
14,48
4,99
2,90
2,90
3,09
M 9376
3,56
1,53
2,57
2,33
6,30
4,04
2,99
1,56
2,20
M 9379
11,21
2,10
1,88
5,33
78,36
33,20
6,43
2,36
5,35
M 9380
7,56
1,91
1,86
3,96
16,11
4,32
3,27
3,73
3,83
M 9381
0,88
0,15
0,76
5,88
50,38
88,39
5,88
0,57
3,84
M 9382
11,27
2,40
4,12
4,69
23,52
7,64
3,59
3,08
4,10
M 9395
9,33
4,51
3,41
2,07
10,65
3,82
2,42
2,79
3,50
M 9398
1,61
0,85
2,12
1,90
4,77
2,51
2,30
1,90
2,23
M 9399
46,83
24,39
5,00
1,92
11,58
2,32
1,97
5,00
4,59
G05
ey2
I
x
ey1
ex2
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
ÄéáôïìÞ
Profile
ex1
M 9412
0,43
0,60
1,18
0,72
0,14
0,13
0,63
1,07
0,74
M 9413
1,32
0,94
1,77
1,41
0,76
0,53
1,77
1,43
1,22
M 9416
5,82
1,66
2,19
3,51
3,49
1,59
1,31
2,19
1,52
M 9420
19,11
3,15
2,55
6,07
79,07
25,92
5,53
3,05
5,63
M 9421
14,75
4,58
3,39
3,22
20,91
6,17
3,78
3,39
5,06
M 9422
21,94
4,69
3,39
4,68
45,69
13,48
4,62
3,39
5,95
M 9423
15,20
3,26
2,47
4,66
44,20
14,17
4,63
3,12
5,00
M 9424
11,93
3,34
2,40
3,57
25,71
8,03
3,88
3,20
4,47
M 9426
2,88
1,13
2,75
2,54
15,02
9,75
4,90
1,54
2,28
M 9427
0,53
0,23
1,70
2,33
6,22
6,55
3,57
0,95
1,59
M 9428
107,61
15,92
6,78
6,76
107,61
21,31
5,05
5,05
5,92
M 9434
9,32
3,64
2,24
2,56
15,82
4,72
3,34
3,35
3,77
M 9480
12,52
4,06
2,54
3,08
19,91
5,84
3,62
3,41
4,52
M 9481
18,34
5,07
3,96
3,62
23,37
6,10
3,08
3,83
4,70
M 9484
10,77
4,66
3,27
2,31
14,15
5,00
3,57
2,83
4,12
M 9485
18,28
5,99
3,39
3,05
23,96
7,07
3,95
3,39
5,33
M 9501
7,36
2,72
3,43
2,71
12,63
3,58
2,49
3,53
3,57
G06
ÓôáôéêÜ - Statics
R=1:1
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
M 9502
11,55
4,43
3,86
2,61
14,88
3,80
2,59
3,92
4,00
M 9503
24,31
9,69
4,69
2,51
19,31
4,11
2,69
4,70
4,88
M 9504
6,51
3,60
3,49
1,81
9,18
3,52
3,09
2,61
3,44
M 9505
13,48
5,29
3,96
2,55
15,36
4,03
2,64
3,81
4,07
M 9506
0,85
0,20
1,02
4,23
17,31
11,78
4,17
1,47
2,37
M 9507
108,62
50,06
7,40
2,17
22,08
3,02
2,33
7,30
6,22
M 9508
0,78
0,53
1,60
1,46
0,63
0,60
1,09
1,05
1,01
M 9510
10,40
4,02
2,48
2,59
16,40
4,69
3,30
3,50
3,73
M 9511
8,85
3,03
3,57
2,92
13,08
4,54
2,28
2,88
3,72
M 9512
13,45
4,80
3,99
2,80
15,47
4,72
2,39
3,28
4,13
M 9513
27,03
10,12
4,81
2,67
20,02
4,92
2,52
4,07
5,00
M 9514
7,72
2,26
3,47
3,41
14,75
4,24
2,69
3,48
3,85
M 9515
14,68
4,33
4,25
3,39
17,90
4,82
2,81
3,71
4,23
M 9517
30,46
9,76
4,93
3,12
17,58
3,58
2,08
4,91
4,59
M 9518
10,78
4,16
2,49
2,59
16,75
4,87
3,31
3,44
3,83
M 9520
10,26
3,00
3,73
3,42
18,41
6,74
2,68
2,73
4,21
M 9521
15,45
4,61
4,14
3,35
20,82
6,65
2,74
3,13
4,55
G07
ey2
I
x
ey1
ex2
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
ÄéáôïìÞ
Profile
ex1
M 9522
30,93
9,55
4,97
3,24
26,49
6,76
2,86
3,92
5,44
M 9524
11,46
3,57
3,82
3,21
12,80
3,23
1,99
3,96
3,79
M 9525
8,51
2,60
3,50
3,27
11,26
3,25
1,93
3,46
3,59
M 9526
12,89
3,99
3,90
3,23
12,82
3,30
1,97
3,88
3,82
M 9527
28,60
9,17
4,88
3,12
17,53
3,53
2,08
4,97
4,59
M 9529
29,33
6,77
4,33
4,33
29,33
8,53
3,44
3,44
3,85
M 9530
17,61
5,85
4,46
3,01
20,65
5,28
2,88
3,91
4,20
M 9531
174,92
61,81
7,34
2,83
47,34
6,43
3,27
7,36
9,40
M 9532
13,73
5,51
3,39
2,49
16,75
4,94
3,61
3,39
4,84
M 9533
149,97
70,74
6,79
2,12
23,48
2,97
2,38
7,91
9,13
M 9536
8,18
3,60
3,66
2,27
10,02
2,80
2,23
3,58
3,24
M 9537
140,97
66,50
7,05
2,12
24,71
3,23
3,38
7,65
7,50
M 9544
7,02
3,15
3,45
2,23
10,01
3,78
3,14
2,65
3,35
M 9545
6,09
3,44
3,43
1,77
8,68
2,59
2,72
3,35
3,73
M 9547
47,03
24,49
5,60
1,92
15,91
2,84
0,74
5,60
5,66
M 9548
19,74
10,56
4,45
1,87
12,56
2,82
2,63
4,46
4,97
M 9550
8,42
3,13
3,49
2,69
12,69
3,67
2,50
3,46
3,58
G08
ÓôáôéêÜ - Statics
R=1:1
ey2
I
x
ey1
ex2
ex1
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
ÄéáôïìÞ
Profile
Distance from
Centroid
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
M 9551
12,78
4,93
3,91
2,59
14,89
3,86
2,60
3,86
3,99
M 9554
10,74
3,58
3,27
3,00
16,20
5,74
3,67
2,82
3,92
M 9560
10,76
3,39
3,73
3,17
17,78
2,55
2,92
6,96
4,13
M 9561
15,90
5,08
4,14
3,13
20,08
5,53
2,96
3,63
4,47
M 9562
31,40
10,33
4,97
3,04
25,55
5,78
3,05
4,42
5,37
M 9564
1,44
0,29
1,90
5,00
26,19
43,65
5,00
0,60
2,24
M 9565
0,64
0,47
1,33
1,35
0,27
0,20
0,58
1,33
0,94
M 9570
8,62
3,80
3,36
2,27
9,93
3,18
2,23
3,12
3,25
M 9572
26,23
10,58
4,74
2,48
19,48
10,58
2,72
4,64
4,89
M 9576
17,60
8,63
3,04
2,04
11,55
8,63
2,44
4,55
3,54
M 9577
25,30
7,83
4,00
3,23
24,96
7,83
3,76
4,00
5,57
M 9578
0,03
0,02
0,28
1,42
0,59
0,98
1,42
0,60
0,77
M 9590
0,76
1,46
2,01
0,52
0,39
0,27
1,35
1,47
0,96
M 11116
0,28
0,38
0,99
0,74
0,14
0,13
0,88
1,08
0,68
M 11118
2,79
1,19
2,41
2,34
0,82
0,44
0,97
1,87
1,20
M 11119
3,29
1,30
2,32
2,53
1,11
0,57
1,28
1,95
1,40
M 11451
0,87
0,82
1,60
1,06
0,47
0,44
0,85
1,06
1,14
G09
ey2
I
x
ey1
ex2
Ix
Wx
ey1
ex2
Jy
Wy
ex1
ey2
A
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm4)
(cm3)
(cm)
(cm)
(cm2)
Area
ÅðéöÜíåéá
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Distance from
Centroid
Distance from
Centroid
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá y
Moment of
Resistance
ÑïðÞ áíôßóôáóçò
Moment of Inertia
about Neutral Axis
ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò ùò ðñïò
ê.â. Üîïíá x
Áðüóôáóç áðï ôïí
ê.â. Üîïíá x
Jy
Ðßíáêáò 1.1 ÓôáôéêÝò Ðëçñïöïñßåò
Table 1.1 Statical Information
ÄéáôïìÞ
Profile
ex1
M 11452
0,86
0,85
1,67
1,01
0,69
0,70
1,24
0,99
1,16
M 11453
0,89
0,62
1,70
1,44
0,97
1,02
1,16
0,95
1,20
M 11454
0,96
0,55
1,76
1,74
1,34
1,49
1,31
0,90
1,31
M 11462
0,80
0,69
1,61
1,16
0,59
0,56
1,08
1,05
1,10
M 11463
0,84
0,60
1,67
1,39
0,87
0,88
1,26
0,99
1,16
M 11464
0,90
0,55
1,72
1,65
1,17
1,24
1,40
0,94
1,23
M 11471
0,12
0,08
0,90
1,57
0,51
0,73
0,97
0,70
0,85
MO 065
7,17
4,22
3,72
1,70
4,84
2,47
2,83
1,96
2,25
18,91
5,40
3,50
3,50
18,94
5,41
3,50
3,50
3,23
T 35
G10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
15 357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content