close

Enter

Log in using OpenID

19 - Tiemme

embedDownload
19
19/A
ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SOLAR THERMAL
SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
SYSTEM AND COMPONENTS
FOR SOLAR THERMAL
PLANTS
19
ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SOLAR SYSTEMS
ΘΕΡΜΙΚO ΗΛΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
SOLAR SYSTEM FOR DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION
ΣΥΣΤΗΜΑ SANITANK
ραγ
Πα
SANITANK SYSTEM
ή
ωγ
Το σύστημα SANITANK αποτελεί την πιο απλή εφαρμογή των θερμικών ηλιακών
συστημάτων, καλύπτοντας από τον ήλιο την ανάγκη για ZNX συχνά σε ποσοστά
άνω του 80%. Μπορεί να βρει εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, από
μια μικρή κατοικία μέχρι και την εγκατάσταση ενός μεγάλου ξενοδοχείου καθώς η
γκάμα των θερμοδοχείων της ΤΙΕΜΜΕ ξεκινά από 200 lit και φτάνει μέχρι 5000
lit. To σύστημα SANITANK μπορεί να συνδεθεί με όλους τους τύπους λέβητα
(πετρελαίου, αερίου, ξύλου, pellet κλπ). Μπορεί επίσης να λειτουργήσει και με
επίτοιχο λέβητα αερίου, αξιοποιώντας τη λειτουργία της άμεσης παραγωγής ΖΝΧ
τη στιγμή της ζήτησης.
Τέλος το σύστημα διαθέτει ειδική σειρά δοχείων ώστε στην περίπτωση που θα
εγκατασταθεί σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας, να μπορεί οικονομικά να
καλύπτει τις ανάγκες του ΖΝΧ.
ΖΝΧ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ / rough dimensions
The SANITANK system is the simplest application
Άτομα/
of solar thermal systems, covering from the sun
1-2
2-4
4-6
6-8
8 - 10
10 - 12
the total needs for DHW in a percentage
residents
frequently more than 80%. It can find application
in almost all cases, from a small detached house up
Θερμοδοχείο
200l
300l
400l
500l
800l
1000l
to a big hotel as the range of TIEMME’s boilers
Boiler
start from 200 lit and goes up to 5000 lit. To
SANITANK system can be combined with all types
Αριθμός συλλεκτών
of boiler (oil, gas, wood, pellet, etc.). It can also
1
2
3
4
5
6
No collectors
work together with a wall hanged gas boiler and
take advantage of its instant DHW production.
Τιμή
Finally, the system is supplied with a specific set of
3.720
4.708
5.786
7.218
8.437
9.772
boilers designed to give maximum performance in
Price W
the production of DHW in a combination with a
Οι τιμές αφορούν ένα πλήρες σύστημα, χωρίς τις σωληνώσεις που συνδέουν τους συλλέκτες με το θερμοδοχείο και είναι ενδεικτικές
heat pump.
ΘΕΡΜΙΚO ΗΛΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
SOLAR SYSTEM FOR DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION AND SPACE HEATING INTEGRATION
ΣΥΣΤΗΜΑ COMBI TANK IN TANK
A compact solution for the production of DHW and
space heating contribution. The COMBI TANK IN TANK
system is a system that requires little space in the boiler
room and can be easily installed on new buildings or
renovations. The system is built around a single storage
tank that performs with exceptional efficiency production
of DHW and space heating contribution. The hot water,
according to the regulations, is stored in an enameled
container which is immersed in the buffer tank.
The temperature stratification of the tank drives the hot
water on top so as to heat the DHW, and the cooler
water to the bottom, so that the absorption of solar
energy is done with the better possible efficiency.
Δια
COMBI TANK IN TANK SYSTEM
CT
MP
CO A
Μια compact λύση για την παραγωγή ZNX και την υποβοήθηση της θέρμανσης
σε μια κατοικία. Το σύστημα COMBI TANK IN TANK είναι ένα σύστημα που
απαιτεί μικρό χώρο στο λεβητοστάσιο και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε
νέα κτήρια αλλά και σε περιπτώσεις ανακαινίσεων. Το σύστημα είναι κτισμένο
γύρω από ένα μόνο θερμοδοχείο που επιτελεί με εξαιρετικό βαθμό απόδοσης
και την παραγωγή ΖΝΧ αλλά και την υποβοήθηση της θέρμανσης.
Το ΖΝΧ, σύμφωνα με τους κανονισμούς, φυλάσσεται σε επισμαλτωμένο δοχείο
που βρίσκεται βυθισμένο μέσα στο δοχείο αδρανείας και ζεσταίνεται από αυτό.
Η θερμοκρασιακή διαστρωμάτωση του δοχείου αδρανείας οδηγεί το ζεστό
νερό στο πάνω μέρος, ώστε να ζεστάνει το ΖΝΧ, και το ψυχρότερο νερό στο
κάτω μέρος, ώστε η απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας να γίνεται με τον
καλύτερο βαθμό απόδοσης.
ς
σ τ ά ει
σ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ / rough dimensions
Άτομα/
residents
2-4
3-5
5-7
ΚΑΤΟΙΚΙΑ m2
Area
100
150
200
Θερμοδοχείο
Boiler
600l
800l
1000l
4
5
6
8.885
10.434
12.269
Αριθμός συλλεκτών
No collectors
Τιμή
Price W
Οι τιμές αφορούν ένα πλήρες σύστημα, χωρίς τις σωληνώσεις που συνδέουν τους συλλέκτες με το θερμοδοχείο και είναι ενδεικτικές
Ο πίνακας διαστασιολόγησης είναι ενδεικτικός και δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο τους αναλυτικούς υπολογισμούς / rough dimensions, project is required
198
ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SOLAR SYSTEMS
ΘΕΡΜΙΚO ΗΛΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
SOLAR SYSTEM FOR DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION AND SPACE HEATING INTEGRATION
ΣΥΣΤΗΜΑ INSTANTANEO
Το σύστημα INSTANTANEO είναι ένα συνδυασμένο θερμικό ηλιακό σύστημα,
που παράγει ΖΧΝ αλλά και υποβοηθά τη θέρμανση μιας κατοικίας. Το σύστημα
διαθέτει ένα θερμοδοχείο που λειτουργεί ως δοχείο αδρανείας για την
υποβοήθηση της θέρμανσης και παράλληλα παράγει το απαραίτητο ΖΝΧ τη στιγμή
που το ζητά ο χρήστης. Η παραγωγή αυτή γίνεται με τη βοήθεια ενός
ανοξείδωτου εναλλάκτη, που βρίσκεται βυθισμένος μέσα στο δοχείο αδρανείας,
εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση. Με τον τρόπο αυτό, το
κρύο νερό του δικτύου κινούμενο μέσα στον εναλλάκτη καθ’ όλο το μήκος του
θερμοδοχείου βγαίνει ζεστό, κατάλληλο για χρήση αλλά και απόλυτα φρέσκο,
καθώς δεν αποθηκεύθηκε σε κάποιο δοχείο μέχρι την κατανάλωσή του.
Με χωρητικότητες θερμοδοχείου από 800 έως 1500 lit το INSTANTANEO
αποτελεί μια εξαιρετική λύση για μικρές και μεσαίες κατοικίες.
ΦΡΕΣ Κ
Ο
Νερ
ό
Ζεσ
τό
INSTANTANEO SYSTEM
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ / rough dimensions
The INSTANTANEO system is a combined solar
thermal system for DHW production and space heating contribution. The system has a storage tank
that acts as a buffer to contribute in space heating,
and at the same time produces the necessary DHW
when the user asks for it. This production is made
using a stainless steel heat exchanger, immersed in
the buffer tank, thus ensuring the best possible yield.
In this way, the cold water moving through the
exchanger, throughout the length of the storage
tank, comes out hot, suitable for use and absolutely
fresh, not stored in a container until the consumption. With storage tank capacities from 800 to
1500 lit the INSTANTANEO is an excellent solution
for small and medium-sized houses
Άτομα/
residents
2-4
4-6
6-8
8 - 12
ΚΑΤΟΙΚΙΑ m2
Area
100
150
200
250
Θερμοδοχείο
Boiler
800l
800l
1000l
1500l
4
5
6
10
9.458
10.537
12.272
18.958
Αριθμός συλλεκτών
No collectors
Τιμή
Price W
Οι τιμές αφορούν ένα πλήρες σύστημα, χωρίς τις σωληνώσεις που συνδέουν τους συλλέκτες με το θερμοδοχείο και είναι ενδεικτικές
ΘΕΡΜΙΚO ΗΛΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
SOLAR SYSTEM FOR DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION AND SPACE HEATING INTEGRATION
ΣΥΣΤΗΜΑ TWIN TANK
ΜΑ
Τ
ΣΥ Σ Η
TWIN TANK SYSTEM
This system has two separate storage tank to
perform each of the processes. A storage tank
with two heat exchangers, takes over the production of DHW and a larger storage tank with
one heat exchanger haw the task of space heating contribution. In this way, it ensures a simple
and efficient operation of the system.
The programming is such that the top priority is
the needs for DHW. When this is covered with a
simple automation, the extra energy stored in
the buffer tank to be used in space heating contribution.This system disengages the number of
inhabitants and area of residence giving the designer the ability to engineer the dimensioning of
the system exactly to the needs and the geometry of the house achieving excellent performance
solutions to small, medium or large applications
.
2Δ
Το σύστημα αυτό διαθέτει δύο ξεχωριστά θερμοδοχεία που επιτελούν το καθένα
από μια διεργασία. Ένα θερμοδοχείο με δύο εναλλάκτες, αναλαμβάνει τη παραγωγή
του ΖΝΧ και ένα μεγαλύτερο θερμοδοχείο, με έναν εναλλάκτη, την υποβοήθηση
της θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απλή και αποδοτική λειτουργία
του συστήματος. Ο προγραμματισμός του είναι τέτοιος, ώστε να δίνει απόλυτη
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών για ΖΝΧ. Όταν αυτό καλυφθεί, με έναν
απλό αυτοματισμό, η επιπλέον ενέργεια αποθηκεύεται στο δοχείο αδρανείας, ώστε
να χρησιμοποιηθεί για την υποβοήθηση της θέρμανσης. Το σύστημα αυτό
απεμπλέκει τον αριθμό των κατοίκων και την επιφάνεια της κατοικίας δίνοντας έτσι
στον μελετητή μηχανικό τη δυνατότητα να διαστασιολογήσει το σύστημα ακριβώς
σύμφωνα με τις ανάγκες και τη γεωμετρία της κατοικίας πετυχαίνοντας λύσεις
εξαιρετικής απόδοσης σε μικρές, μεσαίες ή και μεγάλες εφαρμογές.
οχ ε ί ων
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ / rough dimensions
Άτομα/ residents
2-4
4-6
6-8
8 - 12
ΚΑΤΟΙΚΙΑ m2/Area
100
150
200
250
Θερμοδοχείο ΖΝΧ / Boiler DHW
300l
400l
500l
1000l
Θερμοδοχείο Αδράνειας / Boiler
800l
800l
1000l
1500l
4
5
6
10
9.607
11.087
12.691
20.302
Αριθμός συλλεκτών
No collectors
Τιμή / Price W
Οι τιμές αφορούν ένα πλήρες σύστημα, χωρίς τις σωληνώσεις που συνδέουν τους συλλέκτες με το θερμοδοχείο και είναι ενδεικτικές
Ο πίνακας διαστασιολόγησης είναι ενδεικτικός και δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο τους αναλυτικούς υπολογισμούς / rough dimensions, project is required
199
19
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ
COMPONENTS FOR SOLAR SYSTEMS - boiler
ÊÙÄ.4703BOILER
ÊÙÄ.4700BOILER
Θερμοδοχείο για την παραγωγή
ΖΝΧ με έναν εναλλάκτη
Tank for domestic hot water with single exchanger
Θερμοδοχείο για ΖΝΧ με δύο
εναλλάκτες (ηλιακός εναλλάκτης
+ εναλλάκτης λέβητα)
Tank for domestic hot water with
double exchangers (solar exchanger
+ auxiliary boiler exchanger)
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0017
200l
900,00
1
470 0005
200l
1.050,00
1
470 0018
300l
1.050,00
1
470 0004
300l
1.200,00
1
470 0038
400l
1.250,00
1
470 0032
400l
1.500,00
1
470 0006
500l
1.600,00
1
470 0050
500l
1.700,00
1
470 0075
800l
2.400,00
1
470 0072
800l
2.800,00
1
470 0033
1000l
2.900,00
1
470 0040
1000l
3.150,00
1
470 0076
1500l
σε ζήτηση/
on request
1
470 0030
1500l
1
470 0073
2000l
σε ζήτηση/
on request
σε ζήτηση/
on request
ÔÉÌÇ
* Μεγαλύτερη χωρητικότητα κατόπιν ζήτησης / Bigger capacity on request
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0021
800l
3.300,00
1
470 0016
1000l
3.700,00
1
470 0022
1500l
5.150,00
1
470 0074
2000l
6.100,00
1
ÊÙÄ.4702BOILER
Θερμοδοχείο tank in tank για ΖΝΧ και
υποβοήθηση θέρμανσης με δύο
εναλλάκτες (ηλιακός εναλλάκτης
+ εναλλάκτης λέβητα)
Tank for domestic hot water and
space heating with two exchangers
(solar + auxiliary boiler)
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Bo
470 0019
650 (180)
2.200,00
1
470 0010
800 (180)
2.600,00
1
470 0035
1000 (235)
3.100,00
1
ÊÙÄ.4704BOILER
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0077
500l
1.200,00
470 0078
800l
1.400,00
470 0051
1000l
470 0037
470 0079
Θερμοδοχείο για την παραγωγή
ZNX με εναλλάκτη για αντλία
θερμότητας
Tank for domestic hot water with
single exchanger for heat pump
1
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0082
300
1.500,00
1
1
470 0301
400
2.050,00
1
1.500,00
1
470 0083
500
2.200,00
1
1500l
2.300,00
1
470 0302
800
3.600,00
1
2000l
2.950,00
1
470 0303
1000
4.200,00
1
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0080
300
1.700,00
1
470 0081
400
2.200,00
1
470 0044
500
2.500,00
1
470 0304
800
4.400,00
1
470 0305
1000
5.000,00
1
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.4707BOILER
ÊÙÄ.4705BOILER
Δοχείο αποθήκευσης νερού
θέρμανσης χωρίς σερπαντίνες
Tank for space heating with no
heat exchanger
Θερμοδοχείο για την παραγωγή
ZNX με διπλό εναλλάκτη (ηλιακός
εναλλάκτης+ εναλλάκτης για αντλία
θερμότητας)
Tank for domestic hot water with
double exchangers (solar + heat
pump)
200
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.4706BOILER
Θερμοδοχείο υποβοήθησης
θέρμανσης με ηλιακό εναλλάκτη.
Tank for space heating with single
heat exchanger
ÔÉÌÇ
1
* Μεγαλύτερη χωρητικότητα κατόπιν ζήτησης / Bigger capacity on request
ÊÙÄ.4701BOILER
Θερμοδοχείο INSTANTANEO για
ΖΝΧ και υποβοήθηση θέρμανσης με
τρεις εναλλάκτες (δύο ηλιακοί
εναλλάκτες + εναλλάκτης ΖΝΧ)
Tank for domestic hot water and
space heating with three exchangers
(two solar exchangers + DHW
exchanger)
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0300
300l
900,00
1
470 0174
500l
1.100,00
1
470 0175
800l
1.500,00
1
470 0176
1000l
1.600,00
1
470 0177
1500l
2.400,00
1
470 0178
2000l
3.200,00
1
ÔÉÌÇ
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΗΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
COMPONENTS FOR SOLAR SYSTEMS - SOLAR COLLECTORS
ÊÙÄ.4710PS
ÊÙÄ.4711PS
ÊÙÄ.4716KITFX
ÊÙÄ.4721KITFX
Επίπεδος επιλεκτικός ηλιακός
συλλέκτης
High selective solar flat collector,
universal assembling
Ρυθμιζόμενες βάσεις επίπεδης
στέγης (30ο, 40ο, 65ο)
Flat roof mounting kit for 1, 2 or 3
vertical collectors with adjustable
racks 30° - 45° - 60°
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
m2
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ
Absorber
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΑΡ. ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
N° Collectors
470 0002
2,02
Mirotherm
800,00
1
470 0128
1 (οριζ.)
470 0122
2,34
Tinox
950,00
1
470 0129
2 (καθ.)
470 0002
ÔÉÌÇ
470 0122
- Ολική επιφάνεια 2,02 m2
- Ολική επιφάνεια 2,34 m2
- Gross area 2,02 m2
- Gross area 2,34 m2
- Επιφάνεια απορροφητή1,81m2
- Επιφάνεια απορροφητή 2,14m2
- Ονομαστική παροχή 120l/h
- Ονομαστική παροχή 120l/h
- Ισχύς αιχμής 1.471W
- Ισχύς αιχμής 1.713W
- Θερ/σια στασιμότητας 206°C
- Θερ/σια στασιμότητας208°C
- Absorber area 1,81m2
- Nominal flowrate 120l/h
- Peak power 1.471W
ΤΥΠΟΣ
Type
4710PS
470 0060
1 (καθ.)
ΤΥΠΟΣ
Type
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
392,00
1
ÔÉÌÇ
2 vert. (1 οριζ.)
628,00
1
επέκταση/extending
321,00
1
470 0086
1 (καθ.)
392,00
1
628,00
1
321,00
1
2 vert. (1 οριζ.)
επέκταση/extending
4710PS
Price W
470 0064
470 0087
4711PS
Βάση εγκατάστασης μέσα σε κεραμοσκεπή για 1, 2 ή περισσότερους
συλλέκτες.
Solar collector frame for installation
in inclinated tiled roof for 1, 2 or
more collectors
ΑΡ. ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
N° Collectors
470 0084
1
470 0009
2
470 0085
470 0133
470 0135
2
470 0134
επέκταση/extending
1
3 (καθ.)
1.147,00
1
1 (οριζ.)
628,00
1
470 0138
2 (καθ.)
840,00
1
470 0139
3 (καθ.)
1.147,00
1
4711PS
ÊÙÄ.4716KITSUP
Πρόσθετη βάση για κεραμοσκεπές
μικρής κλίσης (< 20ο).
Additional bracket for low slope roof
(< 20°)
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0131
12°-18°-24°-30°
241,00
1/1
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.4720KIT
Κιτ σύνδεσης για 2 συλλέκτες,
παράλληλη σύνδεση με
χαλκοσωλήνα Φ22
Standard connections for 2
collectors, vertical mounting
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0039
Φ 22
28,00
1/10
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.4720KITADD
Κιτ υδραυλικής σύνδεσης μεταξύ
των συλλεκτών για παράλληλη
σύνδεση
Kit for further vertical collectors
art. 4710PS2020
ÊÙÄ.4717KIT
ÊÙÄ.4718KIT
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
1
840,00
- Stagnation temperature 208°C
470 0034
470 0088
628,00
470 0137
- Nominal flowrate 120l/h
Βάσεις για στέγη με κεραμοσκεπή
για 1, 2 ή περισσότερους συλλέκτες
On inclinated tiled roof mounting kit
for 1, 2 or more vertical/horizontal
solar collectors
ΑΡ. ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
N° Collectors
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
- Absorber area 2,14m2
ÊÙÄ.4715KIT
ÊÙÄ.4719KIT
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÔÉÌÇ
470 0130
- Peak power 1.713W
- Stagnation temperature 206°C
Price W
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0046
Φ 22
6,20
1/25
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.4720KITORIZ
ΤΥΠΟΣ
Type
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
995,00
1
4710PS
1.405,00
1
επέκταση/extending
632,00
1
1
995,00
1
1.405,00
1
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
632,00
1
470 0065
Φ 22
40,00
1/10
4711PS
ÔÉÌÇ
Κιτ σύνδεσης για 2 συλλέκτες,
σύνδεση σε σειρά με χαλκοσωλήνα
Φ22
Standard connections for 2 collectors, horizontal mounting
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.
4720KITADDORIZ
ÊÙÄ.4715KITADD
Κιτ σύνδεσης δύο βάσεων
4715ΚΙΤ
Universal connecting set for 2 mounting kits art. 4715KIT and 4719KIT
Κιτ σύνδεσης για επιπρόσθετο
οριζόντιο συλλέκτη για σύνδεσησε
σειρά
Kit additional horizontal collectors
art. 4710PS
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0187
56,60
1
470 0090
Φ 22
15,00
1/25
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
201
19
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
COMPONENTS FOR THERMAL SOLAR SYSTEMS
NEO
ÊÙÄ.4745
ÊÙÄ.2134SUN
Αντλητικό συγκρότημα ηλιακών
συστημάτων. Μόνωση με υποδοχή
για τον ελεγκτή 4735Ε
Pumping station for solar thermal
system. Insulation designed for
entering the controller art. 4735E
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΛΙΤΡΑ/ΜΙΝ
Litre / min
470 0275
1 - 10
470 0276
8 - 30
ÔÉÌÇ
Price W
Τρίοδη σφαιρική βάνα διανομής.
με τρελά ρακόρ
3-way diverter motorized ball valve
with 3 unions connections
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
ΤΡΟΦ/ΣΙΑ
Power
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
1
472 0009
3/4”
230 Vac
122,00
1/4
1
472 0013
1”
230 Vac
138,00
1/4
Δες κεφ.19Β
ÊÙÄ.4735E
ÊÙÄ.4738SUN
4738KIT
Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμικών
ηλιακών συστημάτων με οθόνη LCD
Programmable electronic temperature
controller for solar systems, large LCD
display
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΙ
Input
Sensor
Output
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÔÉÌÇ
470 0013
3
2
1
200,00
1/20
470 0001
4
3
2
250,00
1/20
470 0020*
6
5
3
650,00
1/20
470 0047
10
-
6
1.150,00
1/20
*Η συσκευασία περιλαμβάνει 3 αισθητήρια /3 sensors in the box
Ρυθμιζόμενη θερμοστατική αναμικτική βαλβίδα 1" Αρσ. για θερμικά
ηλιακά συστήματα
1” M thermostatic adjustable mixing
valve for solar thermal system
AÊÙÄÉÊÏÓ
Code
470 0188
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
74,00
2/10
Κιτ ουρές 1/2" (3τεμ)
1/2” tails kit (3 pcs)
Κιτ ουρές 3/4" (3τεμ)
3/4” tails kit (3 pcs)
22,50
1/10
26,00
1/10
Κιτ ουρές 3/4" (3τεμ) με αντεπίστροφα
42,00
1/10
32,00
1/10
470 0190
470 0192
Δοχείο διαστολής 2,5 bar
Expansion vessel 2.5 bar
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Θερ/κη αναμικτική βαλβίδα 1"
1” M thermostatic mixing valve
470 0189
470 0191
ΚΩΔ.4730V
ÔÉÌÇ
3/4” tails kit (3 pacs) with check valve
Κιτ μηχ. σύνδεσης χαλκού Φ22Ø22
copper tails kit (3 pcs)
ÔÉÌÇ
ÊÙÄ.4736SONDA
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0031
18 l
100,00
1
470 0045
25 l
125,00
1
470 0066
35 l
195,00
1
ÔÉÌÇ
Αισθητήριο θερμοκρασίας PT1000
με καλώδιο σηλικόνης 2 m και χαλύβδινο αισθητήριο 6x25mm
Temperature PT1000 sensor, silicon
cable length 2m, stainless steel probe
6x25mm
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0027
59,00
1/50
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4731ANTIG
ΚΩΔ.4746KIT
Αντιπαγωτικό υγρό για θερμικά
ηλιακά συστήματα, χρησιμοποιείται
μετά από ανάμιξη
Antifreeze liquid for solar systems,
(to be mixed)
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΛΙΤΡΑ
Litre
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0026
10
134,00
1
ÔÉÌÇ
Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής
αποτελούμενο από σωλήνα 50 cm
με σπείρωμα 3/4", στήριγμα τοίχου, βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4"
Expansion vessel connection set
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0041
3/4”
46,00
1/10
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4742 / 4743
Ανόδιο μαγνησίου
Magnesiun anode
ΚΩΔ.4741
Ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση
για θερμοδοχεία
Stainless steel electrical resistence
for tank
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΣΥΝΔΕΣΗ
Connection
ΜΗΚΟΣ
Lenght
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0058
1”
320 mm
19,70
1/1
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΣΥΝΔΕΣΗ
Connection
POTENZA
Power
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0070
1” 1/4
400 mm
19,70
1/1
470 0091
1” 1/2
3 KW
162,00
1/1
1/1
470 0063
1” 1/2
4 KW
200,00
1/1
470 0069
1” 1/4
500 mm
ÔÉÌÇ
39,50
470 0052
1” 1/2
5 KW
228,00
1/1
1/5
470 0092
2”
8 KW
370,00
1/1
1/5
470 0093
2”
10 KW
466,00
1/1
1/10
470 0094
2”
12 KW
557,00
1/1
Ηλεκτρονικό ανόδιο, σύνδεση 1/2"Correx impressed current anode. 1/2” thread
470 0061
470 0095
470 0053
202
450 mm
600 mm
750 mm
395,00
530,00
557,00
ÔÉÌÇ
19
19/B
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
COMPONENTS FOR
SOLAR THERMAL
SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
SYSTEM AND COMPONENTS
FOR SOLAR THERMAL
PLANTS
19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
PUMPING STATIONS FOR SOLAR THERMAL SYSTEM
ΚΩΔ.4745
Συκγρότημα κυκλοφορητή, διπλής γραμμής,
θερμικών ηλιακών συστημάτων, με μόνωση.
Περιλαμβάνει
απαερωτή,
σφαιρικούς
διακόπτες με θερμόμετρα, συγκρότημα
ασφαλείας στα 6 bar και μηχανικό
παροχόμετρο.
Twin line solar pumping station provided with
insulation box. Version with de-aireator, ball
valves with built-in thermometer, 6 bar safery
group and mechanical flowmeter
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / 3 SPEEd PUMP
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Solar pump
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Flowmeter
470 0232
Grundfos solar
15/65
Wilo ST
15/6 Eco
470 0233
470 0228
470 0229
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Διάσταση : DN 25-1"
- Συνδέσεις : 3/4" Θ
- Μέγιστη πίεση : 10 bar
- Μέγιστη θερ/σια : 160°C
- Μεταλλικό υλικο: ορείχαλκος
CW617N
- Στεγανοποιήσεις: EPDM Perox,
φθοριωμένο ελαστικό
- Μονώση : Διογκωμένο
πολυπροπυλαίνιο EPP
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / HIgH EFFICIENCY PUMP
Price W
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Solar pump
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Flowmeter
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
1÷10 l/min
425,00
1/1
470 0234
700,00
1/1
425,00
1/1
470 0235
Grundfos solar
PM 15/85
1÷10 l/min
8÷30 l/min
8÷30 l/min
700,00
1/1
1÷10 l/min
425,00
1/1
470 0230
720,00
1/1
8÷30 l/min
425,00
1/1
470 0231
Wilo Stratos
TEC ST 15/7
1÷10 l/min
8÷30 l/min
720,00
1/1
ITT- Lowara Ecocirc
EA 15/6
1÷10 l/min
600,00
1/1
8÷30 l/min
600,00
1/1
Halm HEP
15/7.0
1÷10 l/min
665,00
1/1
8÷30 l/min
665,00
1/1
470 0237
470 0240
470 0242
ΚΩΔ.4745
Συκγρότημα κυκλοφορητή, διπλής γραμμής,
θερμικών ηλιακών συστημάτων, με μόνωση.
Περιλαμβάνει
απαερωτή,
σφαιρικούς
διακόπτες με θερμόμετρα, συγκρότημα
ασφαλείας στα 6 bar και ηλεκτρονικό
παροχόμετρο (Vortex)
Twin line solar pumping station provided with
insulation box. Version with de-aireator, ball
valves with buit-in thermometer, 6 bar
safety group and electronic flowmeter
(Vortex)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / 3 SPEEd PUMP
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Solar pump
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
470 0243
Grundfos solar PM 15/85
470 0241
Wilo Stratos TEC ST 15/7
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-Διάσταση : DN 25-1"
-Συνδέσεις : 3/4" Θ
- Μέγιστη πίεση : 10 bar
- Μέγιστη θερ/σια : 160°C
- Μεταλλικό υλικο: ορείχαλκος
CW617N
- Στεγανοποιήσεις: EPDM Perox,
φθοριωμένο ελαστικό
- Μονώση : Διογκωμένο πολυπροπυλαίνιο EPP
ÔÉÌÇ
TECHNICAL FEATURES:
- Dimension: DN 25 - 1"
- Connection: 3/4” F
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum operating temperature:
160°C
- Material: Brass CW 617N
- Gaskets: EPDM Perox; Fluorired
rubber
- Insolating box : PPE
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / HIgH EFFICIENCY PUMP
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Solar pump
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Flowmeter
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
2÷40 l/min
975,00
1/1
470 0244
ITT- Lowara Ecocirc EA 15/6
2÷40 l/min
875,00
1/1
2÷40 l/min
1000,00
1/1
470 0245
Halm HEP 15/70
2÷40 l/min
940,00
1/1
Flowmeter
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4744
Συκγρότημα κυκλοφορητή, μονής γραμμής,
θερμικών ηλιακών συστημάτων, με μόνωση.
Περιλαμβάνει σφαιρικό διακόπτη με
θερμόμετρο, συγκρότημα ασφαλείας στα
6 bar και μηχανικό παροχόμετρο.
Single line solar pumping station provided
with insulation box. Version with ball valves
with built-in thermometer, 6 bar safety group
and mechanical flowmeter
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / 3 SPEEd PUMP
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Solar pump
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Flowmeter
470 0257
Grundfos solar 15/65
470 0258
Wilo ST 15/6 Eco
204
TECHNICAL FEATURES:
- Dimension: DN 25 - 1"
- Connection: 3/4” F
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum operating temperature:
160°C
- Material: Brass CW 617N
- Gaskets: EPDM Perox; Fluorired rubber
- Insolating box : EPP
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÔÉÌÇ
470 0236
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
NEO
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-Διάσταση : DN 25-1"
-Συνδέσεις : 3/4" Θ
- Μέγιστη πίεση : 10 bar
- Μέγιστη θερ/σια : 160°C
- Μεταλλικό υλικο: ορείχαλκος
CW617N
- Στεγανοποιήσεις: EPDM Perox,
φθοριωμένο ελαστικό
- Μονώση : Διογκωμένο
πολυπροπυλαίνιο EPP
TECHNICAL FEATURES:
- Dimension: DN 25 - 1"
- Connection: 3/4” F
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum operating temperature:
160°C
- Material: Brass CW 617N
- Gaskets: EPDM Perox; Fluorired
rubber
- Insolating box : EPP
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / HIgH EFFICIENCY PUMP
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
1÷10 l/min
325,00
1/1
1÷10 l/min
325,00
1/1
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Solar pump
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Flowmeter
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0261
Grundfos solar PM 15/85
1÷10 l/min
585,00
1/1
470 0262
Wilo Stratos TEC ST 15/7
1÷10 l/min
605,00
1/1
470 0263
ITT- Lowara Ecocirc EA 15/6
1÷10 l/min
485,00
1/1
470 0264
Halm HEP 15/70
1÷10 l/min
545,00
1/1
ÔÉÌÇ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ACCESSORIES FOR SOLAR THERMAL SYSTEM
ΚΩΔ.4746KIT
ΚΩΔ.4746
Σετ σύνδεσης δοχείου διαστολής
αποτελούμενο από σωλήνα 50 cm
με σπείρωμα 3/4", στήριγμα
τοίχου, βαλβίδα αντεπιστροφής
3/4"
Expansion vessel connection set
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0041
3/4”
46,00
1/10
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4747
Απαερωτής για υδραυλικό
συγκρότημα με συνδέσεις 3/4" Α/Α
και orings άμεσης στεγανοποίησης
Deareator for pumping station with
3/4” M x 3/4” M self-sealing
Βαλβίδα αντεπιστροφής για
δοχείο διαστολής, με σύνδεση
3/4" Α- 3/4"Θ
Check valve for expansion vessel 3/4”
M - 3/4” F
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0028
3/4” M - 3/4” F
20,90
5/50
NEO
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4748D
Γκρούπ ασφαλείας με μανόμετρο
1-10 bar και βαλβίδα ασφαλείας
6 bar
Solar safety group with manometer
1-10 bar, safety valve 6 bar
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0057
3/4”
33,85
1/20
470 0227
-
32,00
1/10
NEO
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4749FLOW
Συγκρότητμα πλήρωσης/εκκένωσης
με ενσωματωμένο μηχανικό
παροχόμετρο για θερμικά ηλιακά
συστήματα
Filling and drain set with built-in
mechanical flowmeter
NEO
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4749FLOW
Συγκρότητμα πλήρωσης/εκκένωσης
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
παροχόμετρο (Vortex) για θερμικά
ηλιακά συστήματα
Filling and drain set with built-in
electronic flowmeter
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0267
1”F x 3/4”F - 1÷10 l/min
85,00
1/5
470 0269
1”F x 3/4”F - 2÷40 l/min
230,00
1/5
470 0268
1”F x 3/4”F - 8÷30 l/min
81,00
1/5
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4745MANOP
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4749
Λαβή με ενσωματωμένο
εμβαπτιζόμενο θερμόμετρο για
συγκρότημα κυκλοφορητή,
θερμικών ηλιακών συστημάτων
Handle with thermometer for
pumping station for solar thermal
system
Συγκρότητμα πλήρωσης/εκκένωσης
για θερμικά ηλιακά συστήματα
Filling and drain set with 3/4” F/F
connectors
CODICE
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0183
Blu/Blu
17,50
10/40
470 0024
3/4”
93,00
1/10
470 0184
Rossa/Red
17,50
10/40
NEO
ÔÉÌÇ
NEO
ΚΩΔ.4749E
Αισθητήρας για ηλεκρονικό
παροχόμετρο
Electronic flowmeter sensor
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.4745C
Υποδοχή τοποθέτηση
ηλεκτρονικού ελεγκτή
PPE frame for electronic regulator
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÔÉÌÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0283
Steca “TR201”
17,00
1/10
470 0272
2÷40 l/min
151,00
1/5
470 0284
Resol “DELTASOL A”
17,00
1/10
470 0285
Resol “DELTASOL B”
17,00
1/10
470 0286
Sorel “TDC”
17,00
1/10
470 0287
Prozeda “SOLARREG”
17,00
1/10
470 0288
Seitron “ELIOS”
17,00
1/10
ÔÉÌÇ
Το πλαίσιο για τον κάθε ηλεκτρονικό ελεγκτή, είναι διαφορετικό
The frame change follow electronic regulator
205
19
ΠΑΡΕΛΚOΜΕΝΑ
NEO
ACCESSORIES
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ / 3 SPEEd PUMP
ΚΩΔ.3890PG
ΚΩΔ.3890PW
Κυκλοφορητής 3 ταχυτ. για ηλιακά
συστήματα Grundfos Solar 16/65.
Συνδέσεις 1" και απόσταση εδρών
130 mm
Grundfos Solar 15/65 3-speed solar
systems pump. 1” connections and
130 mm interaxes
Κυκλοφορητής 3 ταχυτ. για ηλιακά
συστήματα Wilo ST 15/6 Eco.
Συνδέσεις 1" και απόσταση εδρών
130 mm
Wilo ST 15/6 Eco 3-speed solar
systems pump. 1” connections and
130 mm interaxes
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0224
Grundfos solar 15/65
164,00
1/1
470 0211
Wilo ST 15/6 Eco
174,00
1/1
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / HIgH EFFICIENCY PUMP
ΚΩΔ.3890PW
ΚΩΔ.3890PG
Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
για ηλιακά συστήματα Grundfos Solar
16/65 με έλεγχο PWM. Συνδέσεις 1"
και απόσταση εδρών 130 mm
Grundfos Solar 15/85 high efficiency
pump with PWM control. 1”connections and 130 mm interaxes
Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για
ηλιακά συστήματα Wilo Stratos TEC
ST15/7 με έλεγχο PWM. Συνδέσεις 1"
και απόσταση εδρών 130 mm
Wilo Stratos TEC 15/7 high efficiency
pump with PWM control. 1” connections
and 130 mm interaxes
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
470 0274
Grundfos PM 15/85-130
447,00
1/1
470 0273
Wilo Stratos TEC ST 15/7
472,00
1/1
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.3890PL
ΚΩΔ.3890PH
Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
για ηλιακά συστήματα Halm HEP
15/7.0 με έλεγχο PWM. Συνδέσεις
1" και απόσταση εδρών 130 mm
Halm HEP 15/7.0 high efficiency pump
with PWM control. 1” connections
and 130 mm interaxes
Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για
ηλιακά συστήματα ITT Lowara Ecocirc
EA15/6 με έλεγχο PWM. Συνδέσεις 1"
και απόσταση εδρών 130 mm
ITT-Lowara Ecocirc EA 15/6 high
efficiency pump with PWM control. 1”
connections and 130 mm interaxes
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
470 0290
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
ITT-Lowara Ecocirc EA
15/6
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
334,00
1/1
470 0289
Halm HEP 15/7.0
405,00
1/1
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ÂÁËÂÉÄÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
SAFETY VALVES FOR WATER-HEATER
ΚΩΔ.1919
ΚΩΔ.1909N
Βαλβίδα ασφαλείας
θερμοσιφώνων
Safety valve for
water-heater
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
u Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 120°C
uΟνομαστική πίεση: PN10
u Υλικό σώματος: ορείχαλκος CW 617N
u Σπειρώματα: Α/Θ ISO 228
Βαλβίδα ασφαλείας
ηλεκτρικού
θερμοσίφωνα
παλαιού τύπου
Safety valve for electric boilers
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
u Max operating temperature : 120°C
u Nominal pressure : PN10
u Body: CW 617N brass
u Threads: male/female ISO 228
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
ΡΥΘΜΙΣΗ
Calibration
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
1930002
1/2”
8,5 bar
3,45
5/50
ÔÉÌÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
1909N041012
1/2”
7,35
1/500
ΚΩΔ.1939N /1949N
Βαλβίδα ασφαλείας
ηλιακού θερμοσίφωνα
αρσενική
Male safety valve for solar
boilers
ΚΩΔ.1929
Βαλβίδα ασφαλείας
θερμοσιφώνων
με λαβή
Safety valve with handle
for water-heater
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
1939N0004
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
u Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 120°C
uΟνομαστική πίεση: PN10
u Υλικό σώματος: ορείχαλκος CW 617N
u Σπειρώματα: Α/Θ ISO 228
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
u Max operating temperature : 120°C
u Nominal pressure : PN10
u Body: CW 617N brass
u Threads: male/female ISO 228
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
ΡΥΘΜΙΣΗ
Calibration
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
1930001
1/2”
8,5 bar
4,30
5/50
206
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
1/2”
4,70
1/500
5,10
1/500
θηλυκή / female
1949N0004
1/2”
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ
FITTINGS FOR STAINLESS STEEL CORRUGATED PIPE
ΚΩΔ.1100FD
ΚΩΔ.1572FD
Ίσιο ρακόρ, παξιμάδι-δαχτυλίδι για
χαλκοσωλήνα, αρσενικό σπείρωμα με
επίπεδη επιφάνεια για μονωμένο
ανοξείδωτο σωλήνα.
Straight fitting, nut and compression ring
for copper pipe, male thread with flat seat
for corrugated steel pipe with flat
washer
Ταφ αρσενικό με επίπεδη
επιφάνεια στεγανοποίησης
για ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα
T fitting male thread with flat seat
for corrugated steel pipe and flat
washer
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710023
15 x 1/2”
2,10
10/100
4710020
1/2" x 1/2" x 1/2"
2,45
10/100
4710010
15 x 3/4”
3,15
5/100
4710040
3/4" x 1/2" x 1/2"
5,90
5/75
4710048
16 x 1/2”
3,00
10/100
4710041
3/4" x 1/2" x 3/4"
6,30
5/75
4710026
18 x 1/2"
3,25
10/100
4710060
3/4" x 3/4" x 1/2"
6,10
5/75
4710009
18 x 3/4"
3,45
5/100
4710011
3/4" x 3/4" x 3/4"
6,30
5/75
4710001
22 x 3/4"
3,75
5/100
4710049
1" x 3/4" x 14"
7,30
5/50
4710007
22 x 1"
4,55
5/75
4710042
28 x 1" 1/4
18,40
5/100
ΚΩΔ.1104FD
Γωνιακό ρακόρ, παξιμάδι-δαχτυλίδι
για χαλκοσωλήνα, αρσενικό σπείρωμα
με επίπεδη επιφάνεια για μονωμένο
ανοξείδωτο σωλήνα.
Elbow fitting, nut and compression ring
for copper pipe, male thread with flat seat
for corrugated steel pipe and flat washer
ΚΩΔ.1552FD
Μαστός αρσενικός για τη σύνδεση
μονωμένου ανοξείδωτου σωλήνα
Nipple male thread with flat seat for
corrugated steel pipe and flat washer
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710021
15 x 3/4"
6,70
5/100
4710059
16 x 3/4"
6,70
5/100
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710006
18 x 3/4"
3/8" x 3/8”
1,25
25/100
6,10
5/100
4710052
4710002
22 x 3/4"
5/50
4710030
1/2" x 1/2"
1,65
10/100
6,70
4710032
22 x 1"
5/50
4710003
3/4" x 3/4"
2,55
10/100
9,90
1" x 1"
4,30
5/100
4710017
ΚΩΔ.1102FD
Μαστός συστολικός
4710019
3/4" x 1/2"
2,75
10/100
4710005
1" x 3/4"
4,50
5/100
4710035
1" 1/4 x 1"
8,70
5/50
4710039
1" 1/2 x 1" 1/4
12,60
5/50
4710056
2" x 1" 1/2
59,50
2/30
Ίσιο ρακόρ, παξιμάδι-δαχτυλίδι για
χαλκοσωλήνα, θηλυκό σπείρωμα με
έδρα στεγανοποίησης
Straight fitting, nut and compression
ring, female thread with flat seat
ΚΩΔ.1552FDR
Μαστός αρσ/αρσ με επίπεδη επιφάνεια στεγανοποίησης στη μία
πλευρά και o’ring στην άλλη
Straight male/male with flat seat /
O-ring
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710004
3/4” ΕΠΙΠ. ΣΤΕΓ. / FLAT SEAT
3/4”OR
3,40
10/100
4710046
1” ΕΠΙΠ. ΣΤΕΓ. / FLAT SEAT 3/4”OR
3,80
5/100
Έδρα σταγανοποίησης
Flat seat for flat washer
ΣΠΕΙΡΩΜΑ / THREAD
ISO 228
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710054
18 x 1/2"
3,15
10/100
4710044
22 x 1/2"
4,80
5/100
ΚΩΔ.1581FD
Συστολή αρσενικη/θηλυκή με επίπεδη επιφάνεια στεγανοποίησης
Reducing bush male female with
flat seat
ΚΩΔ.1553FD
Σύνδεσμος χαλκοσωλήνα,
ανοξείδωτου σιδηροσωλήνα
Straight fitting copper pipe/corrugated
steel pipe
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710050
1/2" x 3/8"
0,96
25/100
4710022
3/4" x 1/2"
1,55
10/100
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
ÔÉÌÇ
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710012
1" x 3/4"
2,70
10/100
4710016
Φ 22 - 3/4”
3,55
5/100
4710038
1" 1/4 x 1"
5,20
5/50
4710036
Φ 22 - 1”
5,20
5/100
4710043
1"1/2 x 1" 1/4
8,30
5/50
207
19
VALVOLE
ΡΑΚΟΡ
ΚΑΙA ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
SFERA PER COLLETTORI
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
A PASSAGGIO TOTALE
FULL BORE
FITTINGS
AND
BALL
ACCESSORIES
VALVES FORFOR
MANIFOLDS
INSTALLATION
ΚΩΔ.1117FD
ΚΩΔ.1118
Σταυρός με σύνδεση μηχ. σύσφιξης
για χαλκοσωλήνα και επίπεδη έδρα
στεγανοποίησης για ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα
Cross fitting with nut and compression
ring for copper pipe, male thread with
flat seat for corrugated steel pipe and
flat washer
Σταυρός με σύνδεση μηχ. σύσφιξης
για χαλκοσωλήνα
Cross fitting with nut and compression ring for copper pipe
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710033
18 x 3/4"
7,50
5/50
4710053
18 x 18
8,10
5/50
4710014
22 x 3/4"
7,60
5/50
4710029
22 x 22
8,30
5/50
ΚΩΔ.1119FD
ΚΩΔ.9561T
Σταυρός με αρσενικά σπειρώματα και
επίπεδη έδρα στεγανοποίησης για
ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα
Cross fitting with male threads with
flat seat for corrugated steel pipe and
flat washer
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710045
3/4” x 3/4"
6,90
5/50
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.1039S
Κυάθειο για αισθητήριο θερ/σιας
(Φ 6 mm), 1/2” με χάλκινο δακτ.
Probe housing 1/2” (sensor Φ 6 mm)
with copper ring included
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΜΗΚΟΣ
Lenght
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4720002
123 mm
10,10
5/15
4720005
164 mm
10,30
5/15
Ταφ μηχανικής σύσφιξης χαλκοσωλήνα με κυάθειο
αισθητηρίου θερμοκρασίας (Φ 6 mm)
Cross fitting with probe housing
(sensor Φ 6 mm), nut and compression
ring for copper pipe. Manual air relief
valve
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
ΜΗΚΟΣ ΑΙΣΘ.
Probe lenght
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710034
18 x 18
123 mm
15,90
2/10
ΚΩΔ.
2/10
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ASSEMBLy OPTIONS
4710024
22 x 22
123 mm
16,50
ΚΩΔ.1039J
Ταφ μηαχανικής
σύσφιξης χαλκοσωλήνα
με εξαεριστικό
Cross fitting with nut and compression fitting for copper pipe and manual air vent valve
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
ΜΗΚΟΣ ΑΙΣΘ.
Probe lenght
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4710047
18 x 18
123 mm
12,40
5/50
4710013
22 x 22
123 mm
13,00
5/50
ΚΩΔ.1900KITSUN
Αυτόματο εξαεριστικό με σφαιρικό
διακόπτη.
Μέγιστη θερμοκρασία 180°C
Automatic air-vent valve with ball
valve. Max temperature 180 °C
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4720004
1/2”
19,60
2/20
ΚΩΔ.3353G
Εξαεριστικό με χάλκινο δακτυλίδι
Air vent valve equipped with
copper ring
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
4720003
1/2”
3,25
10/500
208
1117FD - 1118 - 1119FD
ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ
FITTINGS FOR STAINLESS STEEL CORRUGATED PIPE
ΚΩΔ.1552SET
ΚΩΔ.8930SET
Σετ σύνδεσης ανοξείδωτων μονωμένων
σωλήνων αποτελούμενο από: 4 παξιμάδια,
4 στεγανοποιητικά,4 δακτυλίδια και
2 αρσενικούς μαστούς.
Connection set for corrugated steel pipes, made
up of: 4 nuts, 4 flat sealings, 4 rings to stop the
nut fitted on the corrugated pipe, 2 male nipples.
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Thread
Size
0710001
σωλ. DN16
0710003
0710005
Σετ εγκατάστασης ανοξείδωτων μονωμένων σωλήνων αποτελούμενο από:
4 παξιμάδια, 4 στεγανοποιητικά και
4 δακτυλίδια.
Installation set for corrugated steel pipe,
made up of: 4 nuts, 4 flat sealings, 4 rings
to stop the nut fitted on the corrugated
pipe.
Kit Price W
ΤΙΜΗ KIT
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Thread
Size
Kit Price W
ΤΙΜΗ KIT
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
3/4”
16,90
1/50
0710002
σωλ. DN16
3/4”
10,40
1/50
σωλ. DN20
1”
26,30
1/25
0710004
σωλ. DN25
1” 1/4
49,00
1/20
0710011
σωλ. DN20
1”
16,80
1/25
σωλ. DN25
1” 1/4
23,90
1/20
ΚΩΔ.8930IM
ΚΩΔ.9341SET
Δακτυλίδι για ανοξοίδωτο μονωμένο
σωλήνα
Nut for corrugated steel pipe
Σετ αποτελούμενο από στεγανοποιητική ροδέλα και δακτυλίδι για ανοξοίδωτο μονωμένο σωλήνα
Set made up of one flat sealing and one
ring for corrugated steel pipe
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
0710007
3/4”
2,05
10/100
0710008
DN16
0,80
10/100
0710012
1”
2,75
10/100
0710009
DN20
1,90
10/100
0710014
1” 1/4
4,10
10/50
0710013
DN25
2,50
10/100
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 0700X
INSTRUCTION TO FLANGE PIPE 0700X
Περάστε στο σωλήνα το παξιμάδι και το
δαχτυλίδι και στην συνέχεια σφίξτε το παξιμάδι στο ρακόρ με την επίπεδη επιφάνεια
στεγανοποίησης
Fit nut and ring on corrugated pipe then
screw female nut on male fitting with flat
seat.
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
INSTRUCTION FOR ASSEMBLING PIPE AND FITTING
Ξεβιδώστε το παξιμάδι, βεβαιωθήτε για τη
δημιουργία επίπεδης έδρας στο σωλήνα.
Unscrew female nut from male fitting.
Check flat seat on corrugated pipe.
Τοποθετήστε το δαχτυλίδι στεγανοποίησης και
σφίξτε το παξιμάδι.
Fit in the flat sealing and make the connection
nut-male fitting.
Ανοξοίδωτος μονωμένος σωλήνας
Corrugated steel pipe
Διάσταση συνδέσμου
Fitting size
DN16
3/4”
DN20
1”
DN25
1” 1/4
19
209
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
INOX PIPE FOR THERMAL SOLAR SYSTEMS
ΚΩΔ.0700X
ΚΩΔ.0705COL
Σετ 4 στηριγμάτων τοίχου για
τον σωλήνα 0700Χ
Set of 4 collars for pipe 0700X wall
mounting
Ζεύγος ανοξείδοτων, μονωμένων
σωλήνων με καλώδιο σύνδεσης του
αισθητηρίου με τη κεντρική μονάδα.
Couple of insulated corrugated stainless
steel pipe with wire to connect sensor and
controller
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W/m
ÔÉÌÇ/m
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
0700002
DN16 κουλούρα/coil 15 m
36,20
15 m
0710006
DN16
17,50
1/20
0700001
DN16 κουλούρα/coil 20 m
34,70
20 m
0710010
DN20
18,40
1/20
0700004
DN16 κουλούρα/coil 25 m
34,70
25 m
0710015
DN25
23,30
1/20
0700005
DN20 κουλούρα/coil 15 m
41,30
15 m
0700003
DN20 κουλούρα/coil 20 m
41,30
20 m
0700007
DN20 κουλούρα/coil 25 m
41,30
25 m
0700006
DN25 κουλούρα/coil 20 m
54,60
20 m
ΚΩΔ.0720X
Ανοξείδωτος σωλήνας γυμνός.
Naked inox pipe.
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ÄÉÁÓÔÁÓÇ
Size
Price W/m
ÔÉÌÇ
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
0700010
DN
4,45
500
0700013
DN16
4,45
100
0700011
DN20
6,40
500
0700012
DN25
8,70
250
0700015
DN25
8,70
50
210
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΛΗΝΑ “COBRASUN”
NEO
QUICK JOINT FITTINGS “COBRASUN”
ΚΩΔ.3000X
BREVETTATO
PATENTED
ΚΩΔ.3001X
Μαστός αρσενικός
Straight male fitting
Σύνδεσμος
Coupling fitting
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0036
DN16 x 1/2”
7,60
4/40
071 0043
DN16 x DN16
11,30
4/40
071 0037
DN16 x 3/4”
7,80
4/40
071 0044
DN20 x DN20
13,10
4/40
071 0038
DN16 x 1”
9,50
4/40
071 0045
DN25 x DN25
18,60
4/40
071 0039
DN20 x 3/4”
8,90
4/40
071 0040
DN20 x 1”
9,30
4/40
071 0041
DN25 x 1”
11,00
4/40
071 0042
DN25 x 1”1/4
10,20
4/40
ÔÉÌÇ
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.3002X
Μαστός θηλυκός
Straight female fitting
ΚΩΔ.3001KB
Ρακόρ σύνδεσης inox
σωλήνα/χαλκοσωλήνα
Coupling fitting stainless steel/copper
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0050
DN16 x 1/2”
6,80
4/40
071 0051
DN16 x 3/4”
7,70
4/40
071 0052
DN16 x 1”
10,40
4/40
071 0053
DN20 x 3/4”
7,60
4/40
ÔÉÌÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0046
DN16 x 15 χαλκός/copper
8,10
4/40
071 0054
DN20 x 1”
9,70
4/40
071 0047*
DN16 x 22/18 χαλκός/copper
8,40
4/40
071 0055
DN25 x 1”
14,70
4/40
071 0048*
DN20 x 22/18 χαλκός/copper
9,70
4/40
071 0049*
DN25 x 22/18 χαλκός/copper
15,10
4/40
ÔÉÌÇ
ΚΩΔ.3003KB
Γωνία σύνδεσης
χαλκοσωλήνα/
inox σωλήνα
stainless steel/copper
* Με συστολικό δακτυλίδι 22/18 / supplied with reducing bush 22/18
ΚΩΔ.3011X
Ρακόρ σύνδεσης ανοξείδωτου
σωλήνα με εξάρτημα χαλκού
Straight male fitting
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0056
DN16 x 22
13,00
4/40
ÔÉÌÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0079
DN16 x 22 χαλκός/copper
-
4/40
ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ
Manual Tightening
ÔÉÌÇ
ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
Mechanical Tightening
ΚΩΔ.3005X
Θηλυκή γωνία
Elbow fitting
female
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0078
DN16 x 3/4”
-
4/40
ÔÉÌÇ
19
ΚΩΔ.3007KB
Ταφ χαλκοσωλήνα/
inox σωλήνα/
χαλκοσωλήνα
Tee copper/
stainless steel/
copper
ÊÙÄÉÊÏÓ
Code
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Size
Price W
ÓÕÓ/ÓÉÁ
Unit/Box
071 0080
22 χαλκός/copper x DN16 x 22 χαλκός/copper
-
4/40
ÔÉÌÇ
211
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΩΛΗΝΑ “COBRASUN”
QUICK JOINT FITTINGS “COBRASUN”
NEO
BREVETTATO
PATENTED
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
Τοποθετήστε τη λεπίδα μέσα στην εσοχή, κάθετα στον σωλήνα.
Place the blade in the groove perpendicularly to the pipe.
Η τομή πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς γράζια.
The cut must be clean and without burrs.
Μην αποσυναρμολογείτε το εξάρτημα: αν τυχόν αυτό συμβεί το παχύ μέρος
του εσωτερικού δακτυλιδιού πρέπει να ακουμπά στο σώμα του ρακόρ.
Do not disassemble the fitting: should this accidentally occur, the foot of
the inner ring must be rested on the fitting body.
Σπρώξτε τον σωλήνα στο εξάρτημα μέχρι να ακουστεί “ΚΛΑΚ” (εικ. 6).
Push the pipe into the fitting until the “CLACK” sounds (fig.6).
Χαλαρώστε με το χέρι το παξιμάδι περίπου 1/2
στρ., εκτός και αν είναι ήδη χαλαρό (εικ. 5).
Manually loosen the bolt by approximately 1/2 rev,
unless is not already loose (fig.5).
ΟΧΙ
ΝΟ
212
ΝΑΙ
YES
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
1 589 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content