ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ

Β
ΒΙΙΟ
ΟΓΓΡΡΑ
ΑΦ
ΦΙΙΚ
ΚΟ
ΟΣ
ΣΗ
ΗΜ
ΜΕ
ΕΙΙΩ
ΩΜ
ΜΑ
Α
Ν
Νεεκκττααρρίίααςς ΓΓκκιιζζάάννηη
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
TΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
email:
HOMEPAGE:
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΚΙΖΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ρόδος, Ν. Δωδ/σου
Ελληνική
+30-2610-367521 (γραφείο)
+30-2610-367520
[email protected]
Προσωπική: http://ngizani.weebly.com/
Επαγγελματική:
http://www2.eap.gr/school.jsp?articleId=4753&categoryId
=178&parentId=133&css=red_s.css
ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
https://www.researchgate.net/profile/Nectaria_Gizani/info/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=27465361&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://twitter.com/astrosirene
https://www.facebook.com/nectaria.gizani
__________________________________________________________________________________________
1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γυμνάσιο Κω, Κως
Λύκειο Κω, Κως
19ο Λύκειο Αθηνών
09/80-06/83
09/83-06/84
09/84-06/86
__________________________________________________________________________________________
2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Διδακτορικό Δίπλωμα Ραδιοαστρονομίας, Jodrell Bank Observatory (πρώην Nuffield Radio Astronomy
Laboratories, NRL) , Πανεπιστήμιο του Manchester, Manchester, Αγγλία, 09/94 -12/97.
Απευθείας αποδοχή για Διδακτορικό, βάσει προσόντων.
Πραγματοποίηση διδακτορικού σε τρία (3) χρόνια.
‘Ενας από τους τρεις (3) κατόχους υποτροφίας από το Bρετανικό Ιδρυμα PPARC (Particle Physics and
Astronomy Research Council) για την πραγατοποίηση διδακτορικής έρευνας.
1
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Περιβάλλον Διπλών Ραδιοπηγών Σχετιζομένων με Ενεργούς Γαλαξιακούς
Πυρήνες – Environments of Double Radiosources associated with Active Galactic Nuclei”. Επιβλέποντες
Δρς A. Pedlar, J. P. Leahy και S. T. Garrington.
Η Διατριβή προτάθηκε για το βραβείο καλύτερης διατριβής της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρίας
(Royal Astronomical Society, RAS) σε Παν/ο της Αγγλίας στον τομέα της Αστρονομίας Αστροφυσικής (RAS thesis prize 1998), Ιανουάριος 1999 και για το βραβείο της καλύτερης Διατριβής
της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας (ΕΛΑΣΕΤ), Δεκέμβριος 1998.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ


Έγινα δεκτή στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης ‘Ηλεκτρονική &
Υπολογιστές’ διετούς φοίτησης κατόπιν συνέντευξης από το τμήμα Φυσικής του Παν/ου Πατρών,
Οκτώβριος 2008.
2) Πιστοποιητικό εγγραφής, φοίτησης και ολοκλήρωσης 1.5 από τα 2 χρόνια του Ενδεικτικού
Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης `Μετεωρολογίας΄, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελλάδα, 09/93 -06/ 94.
3. ΠΤΥΧΙΟ
Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 09/87 -06/92.
Βαθμός Πτυχίου: "ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”. Ανάγνωση όρκου αποφοίτησης βάσει βαθμολογίας.
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: “Πόλωση Ραδιοκυμάτων πάνω από Ηλιακά Κέντρα Δράσης”.
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Cambridge University English Proficiency, Ιούνιος 1990.
Κάτοχος άδειας επάρκειας προσόντων για διδασκαλία, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Γερμανικά: Zeugnis Ζentrale Mittelstufenprufung, Ιούνιος 1993
(τώρα επίπεδο Kleines Deutsches Sprachdiplom).
Ιαπωνικά: Certificate Japanese-Language Proficiency 4, Δεκέμβριος 1993 (τώρα επίπεδο Proficiency level
3).
Πορτογαλικά: Άριστο επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (εντατικά μαθήματα στο Cambridge
School, Λισαβώνα και τριετή εργασία στην Πορτογαλία).
Ρώσικα: Αρχικό στάδιο εκμάθηνσης .
__________________________________________________________________________________________
4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
4.1. Μονογραφίες/Βιβλία
Αστροσωματιδιακή Φυσική
1. Bagley, P. et al. (The KM3Net Collaboration, Gizani, N.A.B.), 2009, “KM3NeT Technical Design
Report for a Deep-Sea Research Infrastructure in the Mediterranean Sea Incorporating a Very Large
Volume Neutrino Telescope”, in Carr, J., Hallewell, G., Holford, A., Katz, U., Kooijman, P.,
Moscoso, L., Piattelli P. and Rapidis, P., (eds), supported by the EU in the 6th Framework
Programme under Contract Number 011937
2
2. Bagley, P. et al. (The KM3Net Collaboration, Gizani, N.A.B.), 2008, “KM3Net Conceptual
Design Report for a deep-sea research infrastructure incorporating a very large volume neutrino
telescope in the Mediterranean sea”, in Carr, J., Hallewell, G., Holford, A., Katz, U., Kooijman, P.,
Moscoso, L., Piattelli P. and Rapidis, P., (eds), supported by the EU in the 6th Framework
Programme under Contract Number 011937.
Αστροφυσική-Ραδιοαστρονομία
3. " Το Περιβάλλον Διπλών Ραδιοπηγών Σχετιζοµένων µε Ενεργούς Γαλαξιακούς Πυρήνες", Thesis
Dissertation, Jodrell Bank Observatory (JBO), Παν/ο Manchester, Manchester, Αγγλία, Δεκέµβριος 1997.
4. "Τα πρώτα αποτελέσµατα στις ακτίνες Χ και τα ραδιοκύµατα για τις Ραδιοπηγές Ηρaκλή Α κaι
3C388". Continuation Report για τη συνέχιση της Διδακτορικής της έρευνας,, JBO, Παν/ο Manchester,
Manchester, Αγγλία, Αύγουστος 1995.
5. "Μαγνητικά Πεδία σε Ελλειπτικούς Γαλαξίες και σε Σμήνη Γαλαξιών".Literature Review ως μέρος
της Διδακτορικής έρευνας, JBO, Παν/ο Manchester, Manchester, Αγγλία, Απρίλιος 1995.
6. "Προσοµοιώσεις απεικόνισης δακτυλιοειδών πηγών ΟΗ-ΙR". Technical Project Report για την
εύρεση µοντέλλων απεικόνισης των ΟΗ masers χρησιµοποιώντας δεδοµένa του συµβολοµέτρου
ΜΕRLIN (Multi Element Radio Linked Interferometer Network) της Αγγλίας, JBO, Παν/ο Manchester,
Manchester, Αγγλία, Δεκέµβριος 1994.
Ηλιακή Φυσική
7. "Πόλωση Ραδιοκυμάτων απο Ηλιακά Κέντρα Δράσης", Πτυχιακή διπλωματική Εργασία (Βαθμός 9.),
Παν/ο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούνιος 1992.
__________________________________________________________________________________________
4.2
Με Κριτές
4.2.1 Scientific Journals
Κύριος συγγραφέας σε 18 από τις 31 δημοσιευμένες εργασίες (από τις οποίες, 9 είναι μονογραφίες)
Public author identifier : http://arxiv.org/a/gizani_n_1
Authors combined http://arxiv.org/a/gizani_n_1.atom2
Authors in separate atom: http://arxiv.org/a/gizani_n_1.atom
(au:Gizani, au:Nectaria in arXiv)
Ο παρακάτω κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες λόγω
δημοσιεύσεων πάνω στην επιστημονική περιοχή της Αστροσωματιδιακής Φυσικής, της
Αστροφυσικής-Ραδιοαστρονομίας, Ηλιακής Φυσικής και Multi-desciplenary publications.
Αστροσωματιδιακή Φυσική (Σύνολο 10 Δημοσιεύσεις)
1. Bicer, M., …. , Gizani, N., …et al., 2013, “First Look at the Physics Case of TLEP”, Journal
of High Energy Physics, submitted, hep-ex/ 1308.6176
3
2. Kavatsyuk, O., Löhner, H., …, Gizani, N.A.B., et al. (The KM3NeT Collaboration), 2013,
“Expansion cone for the 3-inch PMTs of the KM3NeT Optical Modules”, JINST (Journal of
Instrumentation), pg. 1, doi:10.1088/1748-0221/8/03/T03006, http://iopscience.iop.org/17480221/8/03/T03
3. Adrián-Martínez, S. ., …, Gizani, N.A.B., et al. (The KM3Net Collaboration), 2012,
“Detection Potential of the KM3NeT Detector for High-Energy Neutrinos from the Fermi
Bubbles”, Astroparticle Physics, Vol. 42, pg. 7, Doi: 10.1016/j.astropartphys.2012.11.010,
arXiv:1208.1226v1
4. Kalekin, O. ., …, Gizani, N.A.B.,
et al., (The KM3Net Collaboration), 2012,
"Photomultipliers for the KM3NeT optical modules", NIMPA, Vol. 695, pg. 313,
DOI:10.1016/j.nima.2011.11.004
5. Gizani, Nectaria A. B., 2012,” On the extragalactic jet asymmetry and composition, and the
production of high energy cosmic rays”, NIMPA, Vol. 692, p. 280, arXiv:1209.0575 astroph.HE , Doi: 10.1016/j.nima.2012.01.044
6. Gizani, Nectaria A. B., 2012,” On the origin and acceleration of cosmic rays: Cooling
flow clusters and AGN hosts”, NIMPA, Vol. 662, Suppl. 1, S254-257, arXiv:1109.1703
astro-ph.CO, doi: 10.1016/j.nima.2010.12.018
7. Leisos, A., Bourlis, G., N.A.B Gizani, Christopoulou, E.P., Tsirigotis, A.G., Tzamarias, S.E.,
2011, “Calibration and optimization of a very large volume neutrino telescope using extensive
air-showers”,
NIMPA,
626-627,
arXiv:1109.1713
astro-ph.IM,
doi:
10.1016/j.nima.2010.06.247
8. Gizani, N.A.B., Bourlis, G., Christopoulou, P., Leisos A., Tsirigotis, A.G. and Tzamarias,
S.E., 2009, “Getting to know HELYCON: The alternative CR detector”, Publications of the
Astronomical Society of the Pacific (PASP), Tsinganos, K., Hatzidimitriou, D. & Matsakos, T.
(eds.), Vol. 424, pg.450.
9. Tsirigotis, A.G., Bourlis, G., Gizani, N. A. B., Leisos A. and Tzamarias, S.E., 2008, “Use of
floating surface detector stations for the calibration of a deep-sea neutrino telescope”, NIMPA,
595, Issue 1, 80, arXiv: 1109.1698 astro-ph.IM, doi:10.1016/j.nima.2008.07.011 .
10. J.P. Leahy, N. Gizani & D. Tsakiris, 2001, ``X-ray constraints on jet composition'', in R. Laing &
K. Blundell (eds), `Particles and fields in Radio Galaxies', Astronomical Society of the Pacific
(ASP) Conf. Ser., Vol. 250, pg. 345,
http://www.aspbooks.org/a/volumes/author_index/list_articles/?author=Gizani%
2C%20Nectaria
Αστροφυσική – Ραδιοαστρονομία (Σύνολο 13 Δημοσιεύσεις)
1.
Cotton, W. D., Bridle, A. H., Perley, R., O’Dea, C. P., Baum, S. A., Tremblay, G. R.,
Kharb, P., Kassim, N. & Gizani, N. A. B. , 2013, “Radio Emission in Hercules A I:
Observations”, ApJ, submitted
2.
Gizani, Nectaria A. B., J.P. Leahy & S. T. Garrington, 2013, “Probing Extragalactic
Magnetic Fields: The Hercules A cluster”, MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society), submitted
3.
Gizani, Nectaria A. B. & Garrett, M.A.G., 2013, “The Milliarcsecond structure of 3C 310 Pointed European VLBI Network Imaging”, MNRAS, in press
4.
Cecconi, B., Bougeret, J.-L., Zarka, P., Thide, B., Bergman, J., Falcke, H., Berthelier, J-J.,
Gurvits, L., Griessmeier, J-M., Briand, C., Zaslavsky, A., Roettgering, H., Aminaei, A. KleinWolt, M., Konovalenko, A., Woan, G., Garrett, M., Gizani, Nectaria, 2012, “Radio Astronomy
from the Moon”, Proceedings of the 39th COSPAR Scientific Assembly, Vol. 39, pg 282
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012cosp...39..282C
4
5.
Gizani, Nectaria A.B., Cohen, A. & Kassim, N. E., 2005, “First Results of the 74 MHz
VLA-Pie Town link. Hercules A at Low Frequencies”, MNRAS, 358,1061 (arXiv:astroph/0501470),
http://www.citebase.org/fulltext?format=application%2Fpdf&identifier=oai%3AarXiv.org%3Aast
ro-ph%2F0603057
6.
Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., 2004, ``A multiband study of Hercules A. I.
ROSAT observations of the intracluster medium'', MNRAS, 350, 865 (arXiv:astro-ph/0402072).
7.
Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., 2003, ``A multiband study of Hercules A. II.
Multifrequency
VLA
imaging'',
MNRAS,
342,
399
(arXiv:astro-ph/0305600),
http://front.math.ucdavis.edu/physics.astro-ph/0305
8.
Gizani, Nectaria A.B., Garrett, M. A., & Leahy, J. P., 2002, ``Probing the pc- and kpc-scale
environment of the powerful radio galaxy Hercules A'', PASA (Publications of the Astronomical
Society of Australia), 19, No 1, 69 (arXiv:astro-ph/0111607),
http://www.publish.csiro.au/?act=view_file&file_id=AS01082.pdf
www.atnf.csiro.au/pub/people/mstorey/19_1/gizani/as01082.ps.gz
http://www.publish.csiro.au/?act=view_file&file_id=AS01082.pdf
9.
Two
Gizani, Nectaria A.B., Garrett, M. A. & Leahy, J. P., 2002, `` The Multiwavelength Study of
Unique Radio Galaxies'', Journal of Astrophysics and Astronomy, 23, 89,
http://www.ias.ac.in/jaa/dec2002/pdf/Aind.pdf
http://www.ias.ac.in/jaa/marjun2002/pdf/Jaa299.pdf
http://www.iisc.ernet.in/academy/jaa/marjun2002/pdf/Jaa299.pdf
10. Leahy, J.P. & Gizani, Nectaria A.B., 2000, ``ROSAT observations of 3C388-A test of minimum
energy'', ApJ, 555,709, (doi:10.1086/321528 )
11. Leahy, J.P. & Gizani, Nectaria A.B., 1999, ``Testing Minimum Energy with Powerful Radio
Sources in Clusters of Galaxies'', New Astronomy Reviews (NewAR), 46, 117 (arXiv:astroph/9909121),
http://aps.arxiv.org/abs/astro-ph/9909121
12. Gizani, N.A.B. & Leahy, J.P., 1999, ``The Environment of Hercules A'', NewAR, 43, 639.
13. Augusto, P., González-Serrano, I., Edge, A.C., Gizani, N.A.B., Perez-Fournon, I. & Wilkinson,
P.N., 1999, ``The kpc-scale radio population'', NewAR, 43, 663 (arXiv:astro-ph/9910183),
ftp://ftp.nfra.nl/jive/nar/preprints/pa.ps.gz
Multidesciplenary Publications (Σύνολο 1 Δημοσίευση)
1. Eleni E. Varsaki, Nectaria A. B. Gizani, Vassilis Fotopoulos & Athanassios N. Skodras,
2013, “Data hiding in astronomical FITS images”, Astronomy and Computing,
arXiv:astro-ph/1209.0442
4.2.2 Συνέδρια
Αστροσωματιδιακή Φυσική (Σύνολο 9 Δημοσιεύσεις)
1. Nonis, S. & Gizani, Nectaria, A. B., 2013, “Using diffuse radio emission in clusters of
galaxies to probe the cosmic web, cosmic rays and dark matter”, Proceedings of the ICRC
(The Astroparticle Physics Conference) 2013, Brazilian Journal of Physics, astro-ph/
0809523, in press.
2. Gizani, Nectaria A. B., 2011, “Implications of pc and kpc jet asymmetry to the cosmic ray
acceleration”, in “High Energy Phenomena in Relativistic Outflows III (HEPRO III)” ,
5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 8, pg. 331-335, J.M.
Paredes, M. Ribó, F.A. Aharonian and G.E. Romero (eds.), World Scientific Publishing
Company, arXiv: 1209.0797 astro-ph.HE , DOI: 10.1142/S2010194512004825
Gizani, Nectaria A. B., 2011, “Extended reagions of radio emission not associated with the
AGN phenomenon as sources of acceleration of cosmic rays: The case of cD galaxies”, in
“High Energy Phenomena in Relativistic Outflows III (HEPRO III)” , International Journal of
Modern Physics: Conference Series, Vol. 8, pg. 336-339, J.M. Paredes, M. Ribó, F.A.
Aharonian and G.E. Romero (eds.), World Scientific Publishing Company, arXiv: 1209.0801
astro-ph.HE , DOI: 10.1142/S2010194512004837
Gizani, Nectaria A. B., 2011, “The role of AGN jets and intracluster magnetic fields in the
formation and acceleration of cosmic rays.”, in IAU Symposium 275: “Jets at all scales”,
Proceedings IAU Symposium No. 275, G. E. Romero, R. A. Sunyaev and T. Belloni (eds.),
Cambridge University Press, arXiv:1209.0574 astro-ph.HE,
doi:10.1017/S1743921311014815
Gizani, Nectaria A. B., 2011, “Searching for radio relics and halos. Their
role in the formation and acceleration of extragalactic cosmic rays.”, in IAU Symposium
275: “Jets at all scales”, Proceedings IAU Symposium No. 275, G. E. Romero, R. A. Sunyaev
and T. Belloni (eds.), Cambridge University Press, arXiv: 1108.1750 astro-ph.CO,
doi:10.1017/S1743921311014827
Gizani, Nectaria A. B., 2010, “Probing Cosmic Rays in AGN and Clusters of Galaxies using
radio observation” , ISKAF2010, PoS, in Morganti, R., van Leeuwen, J., Mellema, S., Serra,
P. and Tibbe, M. (eds.), pg. 65 [PoS(ISKAF2010)065]
http://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=112
Gizani, Nectaria A. B., 2010, “AGN and Cosmic Rays: The role of radio features &
intracluster magnetic fields in the formation & acceleration of cosmic rays.”, in Proceedings
of the Workshop “Astronomy with Megastructures: Joint science with the E-ELT and SKA”,
Hook I., Rigopoulou, D., Rawlings, S. and Karastergiou A. (eds.), Crete University Press, pg.
105
Gizani , N.A.B., Tsirigotis, A.G., Bourlis, G., Christopoulou, P., Leisos A. and Tzamarias,
S.E., 2010, “Cosmic Ray detectors at low budjet: The case of HELYCON”, in Proceedings of
the Workshop “Astronomy with Megastructures: Joint science with the E-ELT and SKA”,
Hook I., Rigopoulou, D., Rawlings, S. and Karastergiou A. (eds.), Crete University Press, pg.
139
Bourlis, G., Christopoulou, P., Gizani, N., Leisos, A., Razis, P., Tsirigotis, A., Tzamarias, S.
E. and Verganelakis, B., 2006, "HELYCON: Towards a sea top infrastructure", IDM 2006,
Proceedings of the 6th International Workshop on the Identification of Dark Matter, published
in World Scientific, http://helycon.eap.gr/HELYCON-Calibration.pdf
Αστροφυσική – Ραδιοαστρονομία (Σύνολο 1 Δημοσίευση)
1.
Gizani, Nectaria A. B., Garrett, M. A., & Leahy, J. P., 2001, ``The Multi-wavelength Study of
two Unique Radio Galaxies'', in Manchanda, R.K. & Paul, B. (eds), `Multicolour Universe',
Conference Proceedings, pg 152,
http://www.easjournal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/ea
s/pdf/2003/01/eas2003029.pdf
6
4.3 Χωρίς Κριτές
4.3.1 Συνέδρια
Αστροσωματιδιακή Φυσική (Σύνολο 6 Δημοσιεύσεις)
1
3
4
5
6
Eleni E. Varsaki, Nectaria A. B. Gizani, Vassilis Fotopoulos, Athanassios N. Skodras, 2011,
“Alternative Astronomical FITS imaging”, in the 11th Asian-Pacific Regional IAU Meeting
2011, NARIT Conference Series (NCS), Vol. 1, S. Komonjinda, Y. Kovalev, and David
Ruffolo (eds.), arXiv:1209.0442 astro-ph.IM
http://conference.narit.or.th/ncs/index.php/ncs/author/submission/883
Eleni E. Varsaki, Nectaria A. B. Gizani, Vassilis Fotopoulos, Athanassios N. Skodras, 2011,
th
“Hiding Information in Astronomical Images”, in online proceedings of the 10 Hellenic
Astronomical Conference.
Gizani, N.A.B., Papathanasopoulos, K., Vatikiotis, L. and Zervas, E., 2010, “Impact of solar
activity on climate changes in Athens region, Greece”, in Proceedings of “Energy and
Climate Change” , Euro – Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy, arXiv:
1108.1726 physics.ao-ph
Gizani, Nectaria A.B., 2010, "On the nature of cosmic rays from active galactic nuclei and
clusters of galaxies using radio data", Proceedings of the 13th Hellenic Conference of the
Association of Greek Physicists, entitled "Physics and Man. Scientific results and
Technologies for the improvement of life", electronic publication , ISBN 978-960-9457-002.
Bourlis, G., Christopoulou, P., Gizani N., Leisos, A., Razis, P., Tsirigotis, A., Tzamarias, S.
E., and Verganelakis, B., 2006, “HELYCON: Hellenic Lyceum Cosmic Observatories
Network; A progress report”, CRSP 2006, 2nd Workshop on Cosmic Rays in Schools
Projects,
online
proceedings
of
the
symposium,
http://www.lip.pt/events/2006/ecrs/proc/ecrs06-s3-67.pdf , and CD edition.
Αστροφυσική – Ραδιοαστρονομία (Σύνολο 14 Δημοσιεύσεις)
1
2
3
4
Gizani , Nectaria A. B. & Garrett, M., 2011, “On AGN central engines: The case of powerful
radio sources with weak cores”, in the 11th Asian-Pacific Regional IAU Meeting 2011,
NARIT Conference Series (NCS), Vol. 1, S. Komonjinda, Y. Kovalev, and David Ruffolo
(eds.), http://conference.narit.or.th/ncs/index.php/ncs/author/submission/260
Gizani, Nectaria A.B., 2005, " Intracluster Magnetic Fields", in Afonso, J. & Santos, N.
(eds.), Proceedings of the XVENAA Portuguese Astronomical Conference, published in
World Scientific.
Gizani, Nectaria A.B. & Garrett, M.A., 2004, “pc-scale Asymmetry in kpc-scale Symmetric
Radio Galaxies”, in Laskarides, P. G. (ed.), On-line Proceedings of the 6th Greek
Astronomical
Conference,
published
in
“http://www.astro.auth.gr/elaset/meetings.html/helas_2003_proceedings
.pdf”, pg. 155.
Gizani, Nectaria A.B., Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A., Kassim, N., Gonzáles-Serrano, I. &
Leahy, J.P., 2004, “Rings instead of Hotspots”, in Laskarides, P. G. (ed.), On-line Proceedings of
the
6th
Greek
Astronomical
Conference,
published
in
7
5
6
“http://www.astro.auth.gr/elaset/meetings.html/helas_2003_proceedings.pdf”
, pg. 183
Gizani, Nectaria A.B., Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A., Kassim, N., Gonzáles-Serrano, I. &
Leahy, J.P., 2003, “The Formation of Rings in powerful Radio Galaxies-A multiwavelength
approach”, In Plionis, M. (ed.), Proceedings of the conference “Multi-wavelength Cosmology”,
Kluwer Academic Publishers, CD edition
Gizani, Nectaria A.B., Garrett, M.A., 2002, ``3C310 and Hercules A: The pc-scale Study'',
in Ros, E., Porcas, R.W., Lobanov, A.P., & Zensus, J.A. (eds.), Proceedings of the 6th European
VLBI Network Symposium, p. 163,
http://www.evlbi.org/publications/symp_no4_preprints.html
or
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbi/evn2002/book/NGizani1.ps.gz
7
Gizani, Nectaria A.B. & Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A., Kassim, N., Gonzáles-Serrano, I.
& Leahy, J.P., 2002, ``The Multi Wavelength Study of the two Unique Radio Galaxies Hercules A
and 3C310 - The story so far '', in Ros, E., Porcas, R.W., Lobanov, A.P., & Zensus, J.A. (eds.),
Proceedings of the 6th European VLBI Network Symposium on new developments in VLBI
science and Technology, p. 159,
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbi/evn2002/book/NGizani2.pdf
8
9
Gizani, N.A.B., Garrett, M. & Leahy, J.P., 2000, ``The Behaviour of the central engine of the
powerful extragalactic radio source Hercules A'', in J.E. Conway, A.G. Polatidis, R.S. Booth
and Y.M. Philström, (eds.), Proceedings of the 5th European VLBI Network Symposium,
Onsala Space Observatory Publications ISBN 91-631-0548-9, p. 19
Gizani, N.A.B., Garrington, S.T., Lawson, D., Shearer, A. & Golden, A., 2000, ``MERLIN
Telescopes: New site RFI surveys and a possible new MERLIN, irish, radio telescope'', in Vernin,
J., Benkhaldoun, Z., Muñoz-Tuñόn, C. (eds.), `Astronomical site evaluation in the visible and
radio range', IAU Τechnical Workshop Proceedings, ASP Conference Series, The Astronomical
Society of the Pacific Publishers, Vol. 266, p. 488,
http://www.aspbooks.org/a/volumes/author_index/list_articles/?author=Giz
ani%2C%20N.
or
http://www.nuigalway.ie/news/presidents_report/documents/20012002/pr_200
12002_engineering.pdf
10 Gizani, N.A.B., Garrett, M., Leahy, J.P. & Augusto, P., 2000, ``Probing the pc-scale environment
of the powerful key-object Hercules A: The behaviour of its central engine'', Astronomical and
Astrophysical Transactions (AApTr), Gordon and Breach Science Publishers, Vol. 20, Issue 2, p.
263,
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a751875822~tab=c
ontent
11
Augusto, P., Gonzalez-Serrano, I., Gizani, N.A.B., Edge, A.C. & Perez-Fournon, I., 2000,
``Probing the structure and size of the NLRs in AGN with radio jets'', AApTr, Gordon and Breach
Science Publishers, Vol., 20, Issue 2, p. 275,
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10556790108229710
12 Gizani, N. A. B., 1999, ``The Environment of the Powerful Extragalactic Radiosource Hercules A''
,Proceedings of the Astrophysics Meeting on ``Accretion Processes in Astrophysical
Environments'', Niarchos, P. & Harlaftis, E., (eds.), p. 57.
13 Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., 1999, ``The ROSAT X-ray study of two powerful radio
galaxies at z~0.1'', in Georgantopoulos, I., Plionis, M. (eds.), Proceedings of the conference on
'Large-scale structure in the X-ray Universe', Editions Frontieres (Seguier/ Atlantica) Publishers,
p.367
8
14 Gizani, N.A.B. & Leahy, J.P., 1996, ``The Environment of Hercules A'', in Ekers E., Fanti C.,
Padrielli L., (eds.), IAU Symp. 175 'Extragalactic Radio Sources', Kluwer Academic Publishers, p.
351.
Ηλιακή Φυσική (Σύνολο 3 Δημοσιεύσεις)
1
2
3
Gizani, Nectaria A.B., 2003, “Unusual Inversion of Polarization in Sunspot associated Sources”, in
Rust, D. & Schmieder, B. (eds.), IAU Series, Highlights of Astronomy, Astronomical Society of
the Pacific (ASP), IAU Publisher, Vol. 12, pg. 137.
Gizani, N.A.B., Alissandrakis, C., Bogod, V., Garaimov, V., Zheleznyakov, V. & Zlotnik, E.,
2000, ``RATAN-600 observations of unusual inversion of polarization in sunspot associated
microwave Sources'', AApTr, Gordon and Breach Science Publishers, Vol. 20, Issue 3, p. 543
Alissandrakis, C. & Gizani, N. & Bogod, V. & Garaimov, V. & Zheleznyakov, V. & Zlotnik, E.,
1999, `` RATAN-600 observations of unusual inversion of polarization in microwave sources'', in
Wilson, A. (ed.), Proceedings of the 9th European Meeting on Solar Physics on `Magnetic Fields
and Solar Processes', ESA SP Series Publications, Vol. 448, pg. 1225
Multidesciplenary Publications
Gizani, N.A.B., Papathanasopoulos, K., Vatikiotis, L. and Zervas, E., 2010, “Impact of solar
activity on climate changes in Athens region, Greece”, in Proceedings of “Energy and Climate
Change” , Euro – Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy, arXiv: 1108.1726
physics.ao-ph
Gizani, N.A.B., Garrington, S.T., Lawson, D., Shearer, A. & Golden, A., 2000, ``MERLIN Telescopes:
New site RFI surveys and a possible new MERLIN, irish, radio telescope'', in Vernin, J., Benkhaldoun,
Z., Muñoz-Tuñόn, C. (eds.), `Astronomical site evaluation in the visible and radio range', IAU
Τechnical Workshop Proceedings, ASP Conference Series, The Astronomical Society of the Pacific
Publishers, Vol. 266, p. 488,
4.3.2 Επιστημονικά Σχολεία
Gizani Nectaria N.A. B., 2002, "The Multi-wavelength Study of two Unique radio galaxies", in
Proceedings of the Euro Winter School 'Observing with the Very Large Telescope Interferometer
(VLTI)', European Astrophysical Society Publication Series, pg. 279,
1.
http://www-laog.obs.ujf-grenoble.fr/~jmmc/obsvlti/
or
http://rphysap.journaldephysique.org/index.php?option=com_intuition&task=sim
ilar&url=/articles/rphysap/abs/1984/02/rphysap_1984__19_2_95_0/rphysap_1984_
_19_2_95_0.html
_____________________________________________________________________
4.4 Άλλες Δημοσιεύσεις
4.4.1 Επιστημονικά Βιβλία
9
1. Image of Hercules A radio emission overlaid in the X-ray emission of its cluster, από το άρθρο
Gizani, N. A. B. & Leahy, J.P., 1999, δημοσιευμένη στο βιβλίο ‘An Introduction to Radio
Astronomy’, των Bernard F. Burke, Francis Graham-Smith, 3rd edition, Gambridge University
Press, 2010
2. Image of Hercules A από το άρθρο «The Multiwavelength Study of Two Unique Radio
Galaxies, Gizani, N. A. B., Garrett, M. A. and Leahy, J. P., Journal of Astrophysics and
Astronomy, Vol. 23, p.89 » in Prof. Mitch Begelman and Prof. Martin Rees “Gravity's Fatal
Attraction, 2nd edition”, 2009.
3. Archived images of Hercules A, Gizani, Nectaria A.B., 2003, NASA/IPAC Extragalactic
Database.
4. Image of Hercules A by Gizani, Nectaria A.B., in Marc Kutner's ``Principles of Astrophysics'',
2003, Cambridge University Press.
4.4.2 Εκλαίκευση της επιστήμης
1. Gizani, N.A.B., 2001, “Leonidas 2001”, Έκθεση σχετικά με την παρατήρηση των μετεωριτών
Λεωνιδών στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβώνας στην Πορτογαλία. Δημοσιεύθηκε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.portaldoastronomo.org/actividades_leonidas.php
2. Gizani, N. & Augusto, P., 2000, ``The Leonid Storm from Radio Observations at Madeira'',
European Astronomical Society (EAS) Newsletter, Issue 19, p. 11,
http://eas.iap.fr/eas19.ps.gz
3.
Augusto, P. & Gizani, N.A.B., 2000, ``Radio Leonids at Madeira'', A&G, Vol. 41, Issue 1, p.
1.4, 10.1046/j.1468-4004.2000.014.1.x.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1468-4004.2000.014.1.x/pdf
4.4.3 Abstracts
1. Gizani A.B. Nectaria, 2013, “Probing Extragalactic Magnetic Fields and their Role in Cosmic
Rays”, 11o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Book of Abstracts,
http://www.helas.gr/conf/2013/program.php
2. Gizani A.B. Nectaria, 2007, “Lord AGNs of the Rings”, 8ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο,
Book of Abstracts,
http://www.ee.duth.gr/hac/anouncements/BookOfAbstracts.pdf
3. Gizani, N. A. B., Bourlis, P., Christopoulou, A. Leisos, P. Razis , A. G. Tsirigotis and S.E.
Tzamarias , 2007, “Using HELYCON, an extensive Air Shower Array, to calibrate KM3NeT"
,
8ο
Ελληνικό
Αστρονομικό
Συνέδριο,
Βοοk
of
Abstracts,
http://www.ee.duth.gr/hac/anouncements/BookOfAbstracts.pdf
4. Gizani, Nectaria A.B, 2003, “Two unique Radio Galaxies at Low Redshift: 3C310 & Hercules A”,
., Staveley-Smith, L. (ed.), Abstract Book of the 25th General Assembly of the International
Astronomical Union (IAU), Symp.216 με τίτλο “Maps of the Cosmos”, p.11,
http://www.atnf.csiro.au/iau-ga/iau216/posterprogram.pdf
5. Gizani, Nectaria A.B., Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A., Kassim, N., Gonz'ales-Serrano, I. &
Leahy, J.P.,2003, “Rings in Radio Galaxies: A Multiwavelength approach”,
in Hunstead, R.W. Gibson, B. & Nulsen, P. (eds.), Abstract Book of the 25th General Assembly of
the IAU, JD10 με τίτλο “The Cosmic Cauldron: Evolution in Galaxy Clusters”, p. 203.
6. Gizani, Nectaria A.B., “Measuring Cluster Magnetic Fields”, 2003,
in Hunstead, R.W. Gibson, B. & Nulsen, P. (eds.), Abstract Book of the 25th General Assembly of
the IAU, JD10 με τίτλο “The Cosmic Cauldron: Evolution in Galaxy Clusters”, p. 203.
10
7. Gizani, Nectaria A.B & Garrett, M.A.., 2003, “Jet Misalignment in Radio Galaxies-The Unification
Theory”,
in Jauncey, D.L., Kellermann, K.I. & Wall, J.V. (eds.), Abstract Book of the 25th General
Assembly of the IAU, JD18 με τίτλο “Quasar Cores & Jets”, p. 247.
8. Gizani , N. A. B., M. A. Garrett, J. P. Leahy, 2001, “The central engine of the powerful and
unusual radio galaxy Hercules A”, Proceedings of the 5th Hellenic Astronomical Conference,
http://www.astro.auth.gr/elaset/helasmtg/2001/proceedings.htm
9. Gizani, N. A. B., 1999, ``Environment of Double Radio SourcesAssociated with Active Galactic
Nuclei'', The Observatory, Vol. 119, No. 1148, Stickland, D. J., Argyle, R. W., O'Brien, P. T.,
Fossey, S. J., (eds.), The editors of ``The Observatory'' are the publishers, p. 54.
10. Gizani, N.A.B. & Leahy, J.P., 1998, `` The environment of powerful AGN. Hercules A's magnetic
field'', Abstract Book of the Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM) 1998
on `Prospects of astronomy and astrophysics for the new millennium', Prague (Czech Republic),
ESA publications division, p. 36.
11. Alissandrakis, C. & Gizani, N.A.B. & Bogod, V. & Garaimov, V. & Zheleznyakov, V. & Zlotnik,
E., 1998, `` Unusual inversion of polarization in sunspot associated microwave sources: RATAN600 observations and their interpretation'', Pohjolainen S., (ed.), Abstract Book of the CESRA
Workshop on Coronal Explosive Events, Metsähovi Publications on Radio Science, p. 72.
12. Alissandrakis, C. & Gizani, N.A.B., 1998, `` Unusual inversion of polarization in sunspot
associated microwave sources'', Abstract Book of the JENAM 98 on `Prospects of astronomy and
astrophysics for the new millennium', Prague (Czech Republic), ESA Publications Division, p.
220
__________________________________________________________________________________________
5. AΝΑΦΟΡΕΣ
Συνολικά 251 αναφορές από τη δουλειά μου στην Αστροφυσική των AGNs και στην Αστροσωματιδιακή
Φυσική. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μόνο τα refereed άρθρα για τα οποία υπάρχουν
ετεροαναφορές.Συμπληρώθηκε χρησιμοποιώντας δύο βάσεις δεδομένων, τις Smithsonian/NASA
Astrophysics Data System (ADS), το ISI (Institute for Scientific Information) Web of Science (R)-Powered
by ISI Web of Knowledge (SM) και το ISPIRE (πρώην SPIRES) και Google Scholar. Ο αριθμός των
ετεροαναφορών δηλώνεται στη στήλη “Hits2”.
Hits1 Hits2 Cited Author
0
0
3
6
3
6
26
7
1
3
4
6
2
19
2
2
2
0
2
7
7
31
3
1
3
2
7
1
23
1
Cited Work
Volume
Page
Year
GIZANI NAB
2013arXiv1308.6176B
GIZANI NAB
Astroparticle Physics
42
7
2012
GIZANI NAB
ΝΙΜPA
626
231
2011
GIZANI NAB
ΝΙΜPA
595
80
2008
GIZANI NAB
MNRAS
358
1061
2005
GIZANI NAB
MNRAS
350
865
2004
GIZANI NAB
MNRAS
342
399
2003
GIZANI NAB
6th evn vlbi netw proc
159
2002
GIZANI NAB
6th evn vlbi netw proc
163
2002
GIZANI NAB
JAPA
23
89
2002
GIZANI NAB
PASA
19
69
2002
GIZANI NAB
NewAR
46
117
2002
GIZANI NAB
ASPC
250
345
2001
GIZANI NAB
ApJ
555
709
2001
GIZANI NAB
5thevn vlbi netw/onsala proc
19
2000
11
1
1
1
5
0
6
1
1
0
1
0
8
3
3
0
1
GIZANI NAB
IAU Τechnical ASPC
GIZANI NAB
A & G
GIZANI NAB
EAS Newsletter
GIZANI NAB
NewAR
GIZANI NAB
ESA SP Series
GIZANI NAB
NewAR
GIZANI NAB THESIS U MANCHESTER
GIZANI NAB
IAU S
266
41
19
43
448
43
175
488
2000
1.4
2000
11
2000
639
1999
1225
1999
663
1999
1997
351
1996
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
6.1 Ομιλίες
6.1.1 Συνέδρια/Meetings/Workshops
1. “Probing Extragalactic Magnetic Fields”, 11th Hellenic Astronomical Conference, Academy of Athens,
Athens, Σεπτέμβριος, 2013
2. "Magnetic fields and jets as particle acceleration sites in active galaxies", HEP 2013: 'Conference on
Recent Developements in High Energy Physics and Cosmology', Παν/μιο Αιγαίου, Χίος, Ελλάδα,
Απρίλιος 2013
3. “Tracing Jets of Supermassive Blackholes”, 5th WGs- Meeting of COST Action MP0905 “Black Holes
& Jets”, INAF-IASF, Palermo, Σικελία, Noέμβριος 2012
4. “On AGN central engines: The case of powerful radio sources with weak cores”, 11th Asian-Pacific
Regional IAU Meeting, NARIT Institute, Chiang Mai, Thailand, Ιούλιος 2011
3. ¨On the Role of pc- to kpc- scale jet asymmetry and Cosmic Ray Acceleration”, 10th Ελληνικό
Αστρονομικό Συνέδριο, Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2011.
4. ” Probing cosmic rays in AGN and Clusters of galaxies using radio observations”, Arena 2010,
4th International Workshop on Acoustic and Radio EeV Neutrino detection Activities, Nantes,
France, Ιούνιος 2010.
5. “HELYCON: Progress report”, by S. E. Tzamarias, G. Bourlis, B. Christopoulou, N. Gizani, S.
Leisos and A. Tsirigotis, “XXVI Workshop on Recent Developments in High Energy Physics
and Cosmology”, Olympia – Greece, April 2008, http://hep10.physics.uoc.gr/HEP2008/
6. “Using HELYCON, an extensive Air Shower Array, to calibrate KM3NeT", 8ο Ελληνικό Αστρονομικό
Συνέδριο, Θάσος, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2007.
http://www.ee.duth.gr/hac/anouncements/BookOfAbstracts.pdf
7. ``pc-scale Asymmetry in kpc-scale Symmetric Radio Galaxies'', 6o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2003.
8. ``3C310 and Hercules A: The pc-scale Study'', 6ο EVN (European Very Long Baseline Interferometry
(VLBI) Network) Symposium, MPIfR, Βόννη, Γερμανία, Ιούνιος 2002.
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbi/evn2002/book/NGizani1.pdf
9. ``The Multi-wavelength Study of two Unique and key Radio Galaxies at Low Redshift'', Διεθνές
Συνέδριο με τίτλο `The Multicolour Universe', TIFR, Mumbai, Iνδία, Σεπτέμβριος 2001.
http://www.tifr.res.in/~multi/participants.html
10. ``Probing the pc- and kpc-scale Environment of the Powerful Radio Galaxy Hercules A'', Διεθνές
Workshop με τίτλο `AGN Variability Across the Electromegnetic Spectrum', Sydney, ATNF,
Αυστραλία, Ιούνιος 2001.
http://www.atnf.csiro.au/people/lkedzior/agn_presentations/Nectaria.Gizani.ppt
12
11. ``Probing the pc-scale environment of the powerful key-object Hercules A: The behaviour of its
Central Engine''.JENAM (Joint European and National Astronomical Meeting), 2000, Παν/ο
Μόσχας, Μόσχα, Ρωσία, Ιούνιος 2000.
12. ``The Behaviour of the Central Engine of the Powerful Extragalactic Radio Source Hercules A'', 5ο
EVN Symposium, Onsala, Σουηδία, Ιούνιος 2000.
13. ``Το Περιβάλλον της Εξωγαλαξιακής Ραδιοπηγής Ηρακλή Α'', Meeting του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, με τίτλο `Accretion Processes in Astrophysical Environments', Εθνικό
Αστεροσκοπείο, Αθήνα, Ελλάδα, Ιανουάριος 1999.
6.1.2 Προσκεκλημένος Ομιλητής
1. “Οι Άρχοντες AGNs των Δακτυλιδιών”, Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Παν/ο
Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2006.
2. "The Lord AGNs of the Rings", Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE) Astro-Lunch, JIVE, The
Netherlands, Μάιος 2005.
3. "3C310 and Hercules A", ASTRON/JIVE Astro-Lunch, ASTRON/JIVE, The Netherlands, Ιούνιος 2005
http://www.astron.nl/~bahren/wiki/doku.php?id=research:meetings_and_seminar
s:astro-lunch
4. “Probing the Origin of Rings in AGN: An extensive Multi-λ study from pc- to kpc-scales”,
Universidade de Coimbra, Departamento de Matemática, Coimbra, Πορτογαλία, Φεβρουάριος
2005.
5. The rebirth of old, unique radio sources - A probe from radio to γ-ray wavelengths'', Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογικής Επιστήμης, Σάμος, Ελλάδα, Ιανουάριος 2004.
6. `` Probing unique AGNs using multiwavelength observations across the electromagnetic spectrum'',
Πανεπιστήμιο Πάτρας, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Αστροφυσικής, Πάτρα, Ελλάδα, Δεκέμβριος, 2003.
7. ‘` The multiwavelength study of two exceptional radio galaxies: 3C310 & Hercules A'', Naval Research
Laboratory (NRL), Washington, USA, February 2003.
8. `` The monster behind the beauty – The multiwavelength story of the two unique DRAGNs Hercules A
and 3C310'', Centro de Astronomia da Univ. do Porto (CAUP), CAUP, Porto, February 2003.
9. "New VLBI observations of 3C310", Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE) Astro-Lunch, JIVE,
The Netherlands, Φεβρουάριος 2000.
10. ``About Hercules A and more'', Jodrell Bank Observatory Colloquium, JBO, Παν/ο Manchester,
Manchester, Αγγλία, Νοέμβριος 1999.
11. ``Περι το περιβάλλον του Ηρακλή Α σε κλίμακα pc- και kpc και περι άλλων'', Colloquium του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Πεντέλη, Ελλάδα, Δεκέμβριος 1999.
6.1.3 Review Talks
1. ``Properties of Cluster radio emission'', Paper Review, Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής
(IAA) Journal Club, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), Πεντέλη, Αθήνα, Ελλάδα, Μάιος 2004.
2. ``Radio Galaxies in Cooling Cores'', Paper Review, Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής (IAA)
Journal Club, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA), Πεντέλη, Αθήνα, Ελλάδα, Νοέμβριος 2003.
3. .``Hercules A and 3C310 two Radio Galaxies with similar and unusual Behaviour''. Colloquium του
Αστεροσκοπείου της Λισαβώνας , Λισαβώνα, Πορτογαλία , Μάρτιος 2001.
4. ``Η μελέτη της ισχυρότατης εξωγαλαξιακής ραδιοπηγής Ηρακλή Α'', Colloquium του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Τμήμα Αστροφυσικής, Αθήνα, Ελλάδα, Ιανουάριος 1996.
13
5. ``Can tangled Magnetic Fields supress Thermal Conduction in Cluster Cooling Flows?''. Jodrell Bank
Journal Club, JBO, Manchester, Αγγλία, Ιούνιος 1996.
6. "Magnetic Fields in Elliptical Galaxies and in Clusters of Galaxies", Jodrell Bank Journal Club, JBO,
Manchester, Αγγλία, Απρίλιος 1995.
7. ``Τα Πρώτα Αποτελέσματα από την Παρατήρηση του Ηρακλή Α και του 3C388 στα Ραδιοκύματα και
στις Ακτίνες Χ'', Colloquium του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αστροφυσικής, Αθήνα, Ελλάδα,
Σεπτέμβριος 1995.
8. ``Preliminary Results (Radio & X-ray observations) for Hercules A and 3C388'', Jodrell Bank Internal
Symposium, JBO, Manchester, Αγγλία, Νοέμβριος 1995.
9. ``On the Excitation of Cyclotron Harmonic Waves by Newborn Heavy Ions''. Colloquium του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αστροφυσικής, Αθήνα, Ελλάδα, Ιούνιος 1991.
6.1.4 Eπιστημονικά Σχολεία
1. ” Intracluster magnetic fields and the Hercules A cluster”, International Advanced School με τίτλο
‘A Pan-Chromatic View of Clusters of Galaxies and the Large-Scale Structure’, Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (ΙΝΑΟΕ), Puebla, Mexico, Ιούνιος 2005
2. ``From a Star to Clusters of Galaxies and vice-versa''. 4ο EVN VLBI School, JIVE (Joint Institute
for VLBI in Europe), Dwingeloo, Ολλανδία, Νοέμβριος 1999.
_____________________________________________________________________
6.2 Posters
6.2.1 Συνέδρια
1.
"Using diffuse radio emission in clusters of galaxies to probe the cosmic web, cosmic rays
and dark matter", Gizani, Nectaria A. B., 2013, 33rd International Cosmic Ray Conference
(ICRC 2013) - The Astroparticle Physics Conference, Rio de Janeiro, Brazil, July 2013.
2.
“Extended radio emission associated to merger events as sources of CR acceleration:
Cooling flow clusters and AGN cD hosts”, Gizani, Nectaria A. B., 2012, Working Group 3 of
ESA Gaia Mission, EGSG 2012 “ExtraGalactic Science with Gaia: ’Unresolved galaxies’ ’QSOs’ - ’Reference Frames’, Σεπτέμβριος 2012.
3.
“Hiding Information in Astronomical Images”, Eleni E. Varsaki, Nectaria A. B. Gizani,
Vassilis Fotopoulos, Athanassios N. Skodras, 10ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Ιωάννινα,
Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2011.
4.
“Alternative Astronomical FITS imaging”, Eleni E. Varsaki, Nectaria A. B. Gizani,
Vassilis Fotopoulos, Athanassios N. Skodras, 11ο Asian-Pacific Regional IAU Meeting, NARIT
(National Astronomical Research Institute of Thailand), Chiang Mai, Tαϋλάνδη, Ιούλιος 2011.
5.
“Implications of the directional jet asymmetry to the UHE cosmic ray acceleration”,
Gizani, Nectaria A. B., “High Energy Phenomena in Relativistic Outflows (HEPRO)”
Conference Series III, Βαρκελώνη, Ισπανία, Ιούνιος 2011.
6.
“Extended radio emission associated to merger events as sources of CR acceleration: The
case of cD galaxies”, Gizani, Nectaria A. B., HEPRO III, Βαρκελώνη, Ισπανία, Ιούνιος 2011.
7.
” On the extragalactic jet asymmetry and composition, and the production of high energy
cosmic rays”, Gizani, Nectaria A. B., 11ο Roma International Conference on Astro-Particle
physics (RICAP 11), Ρώμη, Ιταλία, Μάιος 2011.
14
8.
” On the origin and acceleration of cosmic rays: Cooling flow clusters and AGN hosts”,
Gizani, Nectaria A. B., RICAP 11, Ρώμη, Ιταλία, Μάιος 2011.
9.
“The role of AGN jets and intracluster magnetic fields in the formation and acceleration
of cosmic rays”, Gizani, Nectaria A. B., IAU Symposium No. 275 με τίτλο “Jets at all scales”,
Buenos Aires, Argentina, Σεπτέμβριος 2010
10.
“Searching for radio relics and halos. Their role in the formation and acceleration of
extragalactic cosmic rays.”, Gizani, Nectaria A. B., IAU Symposium No. 275 με τίτλο “Jets at
all scales”, Buenos Aires, Argentina, Σεπτέμβριος 2010
11. “Getting to know HELYCON: The alternative CR detector”, Gizani, Nectaria A. B., G.
Bourlis, P. Christopoulou, A. Leisos, A.G. Tsirigotis and S.E. Tzamarias, Arena 2010, 4th
International Workshop on Acoustic and Radio EeV Neutrino detection Activities,
Nantes, France, Ιούνιος 2010.
12. “Probing Cosmic Rays in AGN and Clusters of Galaxies using radio observation”,
Gizani, Nectaria A. B., ISKAF 2010, Astronomy Meeting, Assen, The Netherlands, May
2010
13. “Getting to know HELYCON: The alternative CR detector”, Gizani, Nectaria A. B., G.
Bourlis, P. Christopoulou, A. Leisos, A.G. Tsirigotis and S.E. Tzamarias, ISKAF 2010,
Astronomy Meeting, Assen, The Netherlands, May 2010
14.
“AGN and Cosmic Rays: The role of radio features & intracluster magnetic fields in the
formation & acceleration of cosmic rays.”, Gizani, Nectaria A. B., Διεθνές Συνέδριο με τίτλο
“Astronomy with Megastructures: Joint science with the E-ELT and SKA”, Κρήτη, Ελλάδα,
Μάιος 2010
15. , “Cosmic Ray detectors at low budjet: The case of HELYCON”, N.A.B. Gizani, A.G.
Tsirigotis, G. Bourlis, P. Christopoulou, A. Leisos and S.E. Tzamarias, Διεθνές Συνέδριο με
τίτλο “Astronomy with Megastructures: Joint science with the E-ELT and SKA”, Κρήτη,
Ελλάδα, Μάιος 2010
16. ” Η φύση της κοσμικής ακτινοβολίας από ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες και σμήνη
γαλαξιών μέσω ραδιοπαρατηρήσεων”, Νεκταρία Α. Β. Γκιζάνη, 13ου Πανελλήνιο Συνέδριο
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών με τίτλο « Φυσική και Άνθρωπος: Ερευνητικά αποτελέσματα και
τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής», Πάτρα, Μάρτιος 2010.
17. “Getting to know HELYCON: The alternative CR detector”, G. Bourlis, P. Christopoulou,
N.A.B. Gizani, A. Leisos, A.G. Tsirigotis and S.E. Tzamarias, 9ο Ελληνικό Αστρονομικό
Συνέδριο, Αθήνα, Σεπτέμβριος, 2009.
18. “Use of floating surface detector stations forthe calibration of a deep-sea neutrino
telescope”, G. Bourlis, N. A. B. Gizani, A. Leisos, A. G. Tsirigotis, S.E. Tzamarias,
RICH2007, Τεριέστη, Ιταλία, Οκτώβριος 2007.
19. “Lord AGNs of the Rings”, 8ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος, Σεπτέμβριος
2007.
http://www.ee.duth.gr/hac/anouncements/BookOfAbstracts.pdf
20. Poster of the Grupo de Astrofísica da Universidade de Coimbra, the part of the
Extragalactic Astronomy by Nectaria A.B. Gizani, 2º Fórum Espacial, Νοέμβριος 2005.
21. "Intracluster Magnetic Fields" , Gizani, Nectaria A.B., 2005, XVENAA Portuguese
Astronomical Conference, Observatório Astronómico de Lisboa, Lisbon, Portugal, Ιούλιος 2005.
22. ``Rings instead of Hotspots'', Gizani, Nectaria A.B. & Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A.,
Kassim, N., Gonzáles-Serrano, I. & Leahy, J.P., 6o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2003.
23. “Two unique Radio Galaxies at Low Redshift: 3C310 & Hercules A”, Gizani, Nectaria A.B.,
25th General Assembly, International Astronomical Union (IAU), Symp. 216 με τίτλο “Maps of the
Cosmos”, Sydney, Australia, Ιούλιος 2003.
15
24. “Rings in Radio Galaxies: A Multiwavelength approach”,
Gizani, Nectaria A.B., 25th General Assembly, IAU, JD10 με τίτλο “The Cosmic Cauldron: Evolution
in Galaxy Clusters”, Sydney, Australia, Ιούλιος 2003.
25. “Measuring Cluster Magnetic Fields”,
Gizani, Nectaria A.B., 25th General Assembly, IAU, JD10 με τίτλο “The Cosmic Cauldron: Evolution
in Galaxy Clusters”, Sydney, Australia, Ιούλιος 2003.
26. “Jet Misalignment in Radio Galaxies-The Unification Theory”,
Gizani, Nectaria A.B., 25th General Assembly, IAU, JD18 με τίτλο “Quasar Cores & Jets”, Sydney,
Australia, Ιούλιος 2003.
27. “The Formation of Rings in powerful Radio Galaxies-A multiwavelength approach”,
Gizani, Nectaria A.B. & Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A., Kassim, N., Gonz'ales-Serrano, I. &
Leahy, J.P., Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Multi-wavelength Cosmology”, Μύκονος, Ελλάδα, Ιούνιος
2003.
28. “Unusual Inversion of Polarization in Sunspot associated Sources”, Gizani, Nectaria A.B., 25th
General Assembly, IAU, Joint Discussion 03 (JD03) με τίτλο “Magnetic Fields and Helicity in the
Sun and Heliosphere”, Sydney, Australia, Ιούλιος 2003.
29. "The Multi Wavelength Study of the two Unique Radio Galaxies Hercules A and 3C310-The
story so far '', Gizani, Nectaria A.B. & Garrett, M.A., Morganti, R., Cohen, A., Kassim, N., Gonz'alesSerrano, I. & Leahy, J.P., 6o EVN Symposium, MPIfR, Βόννη, Γερμανία, Ιούνιος 2002
http://www.evlbi.org/publications/symp_no4_preprints.html
30. ``The ROSAT X-ray Study of Two Powerful Radio Galaxies at z~0.1'', Gizani, Nectaria A.B. &
Leahy, J.P., JENAM 2000 με τίτλο `European Astronomy at the Turn of the Millennium', Παν/ο
Μόσχας, Μόσχα, Ρωσία, Ιούνιος 2000.
31. ``RATAN-600 observations of unusual Inversion of Polarization in Sunspot associated
Microwave Sources'', Gizani, N.A.B., Alissandrakis, C., Bogod, V., Garaimov, V., Zheleznyakov, V.
& Zlotnik, E., JENAM 2000, Παν/ο Μόσχας, Μόσχα, Ρωσία, Ιούνιος 2000.
32. ``MERLIN Telescopes: New site RFI surveys and a possible new MERLIN, Irish, Radio
Telescope'', Gizani, N.A.B., Garrington, S.T., Lawson, D., Shearer, A. & Golden, A., IAU Workshop
με τίτλο `Astronomical Site Evaluation in the Visible and Radio Range', Marrakesh, Morocco,
Νοέμβριος 2000
http://cal.it.nuigalway.ie/papers/1134749184
33. ``Testing minimum energy with powerful radio sources in clusters of galaxies'', Leahy, J.P. &
Gizani, Nectaria A.B., Διεθνές Workshop με τίτλο `Life Cycles of Radio Galaxies', The Space
Telescope Science Institute, Baltimore, MD, ΗΠΑ, Ιούλιος 1999
http://www.citebase.org/abstract?id=oai%3AarXiv.org%3Aastro-ph%2F9909121
34. ``The X-ray Study of Two Powerful Radio Galaxies at z ~0.1'', Gizani, Nectaria A.B. & Leahy,
J.P., Διεθνές Workshop με τίτλο `Large-Scale Structure in the X-ray Universe', Σαντορίνη, Ελλάδα,
Σεπτέμβριος 1999.
35. ``The Environment of Hercules A'', Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., 4ο EVN /JIVE
Symposium και Users Meeting, JIVE, Dwingeloo, Ολλανδία, Οκτώβριος 1998
ftp://ftp.nfra.nl/jive/nar/preprints/ng.ps.gz
36. ``Unusual Inversion of Polarization in Sunspot associated Microwave Sources: Ratan-600
observations and their interpretation'', Alissandrakis, C. & Gizani, N. & Bogod, V. & Garaimov, V.
& Zheleznyakov, V. & Zlotnik, E., Community of European Solar Radio Astronomers Workshop
(CESRA) με τίτλο `Coronal Explosive Events', Espoo, Φιλανδία, Ιούνιος 1998.
37. ``Faraday Rotation in Hercules A and the source's Environment'', Gizani, Nectaria A.B. &
Leahy, J.P., National Astronomical Meeting (NAM) 1997, Southampton University, Aγγλία,
Απρίλιος 1997.
16
38. ``Hercules A and its Environment'', Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., Leicester Workshop
με τίτλο `New Results in X-ray Astronomy', University of Leicester, Leicester, Αγγλία, Ιούνιος
1997.
39. ``Radio and X-ray results for Hercules A and its Εnvironment'', Leahy, J.P. & Gizani, Nectaria
A.B., Royal Astronomical Society Meeting `Unified Models of Radio-Loud AGN', Λονδίνο,
Αγγλία, Ιανουάριος 1996.
40. ``The Environment of Hercules A'', Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., Διεθνές Συνέδριο στο
Jodrell Bank Observatory, με τίτλο `High Sensitivity Radio Astronomy', Jodrell Bank Observatory,
Μαnchester, Αγγλία, Ιανουάριος 1996.
41. ``Radio & X-ray observations on Hercules A and its environment'', Gizani, Nectaria A.B. &
Leahy, J.P., National Astronomical Meeting (NAM) 1996, Liverpool John Moores University,
Αγγλία, Απρίλιος 1996.
42. ``The study of Hercules A's Environment'', Gizani, Nectaria A.B., Ετήσια Έκθεση Poster,
University of Manchester, Μanchester, Αγγλία, Σεπτέμβριος 1996.
43. ``The Environment of Hercules A'', Gizani, Nectaria A.B. & Leahy, J.P., IAU Symposium No
175 `Extragalactic Radio Sources', Bolognia, Ιταλία, Οκτώβριος 1995.
6.2.2 Επιστημονικά Σχολεία
1.” Intracluster magnetic fields and the Hercules A cluster”, Gizani, Nectaria A.B., International Advanced
School με τίτλο ‘A Pan-Chromatic View of Clusters of Galaxies and the Large-Scale Structure’, Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (ΙΝΑΟΕ), Puebla, Mexico, Ιούνιος 2005.
2. "The Multi-wavelength Study of two Unique radio galaxies", Gizani, Nectaria A.B. ,Euro Winter School
με τίτλο "Οbserving with the VLTI (Very Large Telescope Interferometer)", Les Houches, Γαλλία,
Φεβρουάριος 2002
http://www.jmmc.fr/obsvlti/book/Gizani.pdf
ή
http://www.easjournal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/e
as/abs/2003/01/eas2003029/eas2003029.html
6.2.3 Εκλαίκευση της Επιστήμης
1. «Η εξερεύνηση της, απόκοσμης, κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου»,
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Κύκλος ομιλιών της Διαδραστικής Έκθεσης του Ευγενιδίου
Ιδρύματος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2013,
http://www.youtube.com/watch?v=mHp9_0XX1qw&feature=youtu.be
https://vimeo.com/60542571
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=410
2. ¨Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου¨, ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Κύκλος
ομιλιών της ερασιτεχνικής Αστρονομικής Εταιρίας της Πάτρας "Ωρίων", Παν/ο Πατρών, Πάτρα,
Απρίλιος 2012, http://www.orionas.gr/articles/presentations.html .
3. ”Κοσμική Ακτινοβολία: Η πολυποίκιλη αγγελιοφόρος του Σύμπαντος”, Ημερίδα Αστρονομίας και
Αστροφυσικής για το Έτος Αστρονομίας 2009, ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Αστρονομική
Εταιρία Πάτρας ‘Ωρίων’, Συνεδριακό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, Δεκέμβριος 2009
4. " Ακούμε ή Βλέπουμε στα Ραδιοκύματα;" , ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Ελληνική Αστρονομική
Ένωση (ΕΑΕ), Ευγενίδιο Ίδρυμα, Αθήνα, Φεβρουάριος 2009.
17
5. "Ραδιοκύματα: Ακούμε ή βλέπουμε", ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Κύκλος ομιλιών της
ερασιτεχνικής Αστρονομικής Εταιρίας της Πάτρας "Ωρίων", Παν/ο Πατρών, Πάτρα, Μάιος 2007.
6. "Το Αστέρι μας ο Ήλιος". Ομιλία σχετικά με τον ήλιο και την έκλειψη ηλίου 2006 ορατή από το
Καστελλόριζο, ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, Ρόδος, Ελλάδα,
Απρίλιος 2006.
7. " Ο Ήλιος το δικό μας Αστέρι", ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ, Δημόσια ομιλία στους πολίτες της
Ρόδου σχετικά με τον ήλιο και την έκλειψή του ορατή από το Καστελλόριζο 2006, και το σύμπαν,
Ξενοδοχείο Θέρμαι, Ρόδος, Μάρτιος 2006.
__________________________________________________________________________________________
7
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. Λέκτορας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
(ΣΘΕΤ) στο γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων ή/και
Αστροσωματιδιακή Φυσική", Iούνιος 2009 – σήμερα
 Σε διαδικασία εξέλιξης στη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο
"Αστροσωματιδιακή Φυσική και Ραδιοαστρονομία". Έγινε δεκτή από τη Διοικούσα Επιτροπή του
Παν/μίου τον Ιανουάριο 2013
 Ορισμός μου ως Εκπροσώπου της ΣΘΕΤ στην ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας),
Φεβρουάριος 2013 Ορισμός μου μαζί με δύο μέλη ΔΕΠ από τη ΣΚΕ (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών) και ΣΕΤ
(Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών) του ΕΑΠ στην ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας),
Φεβρουάριος 2013- Καθήκοντα: Σύνθεση των Εκθέσεων Προόδου των επιμέρους Σχολών του
ΕΑΠ και συγγραφή ενιαίας Έκθεσης Προόδου του ΕΑΠ βάσει αυτών.
 Διοργάνωση Κύκλου Ομιλιών στη ΣΘΕΤ και διατήρηση Ιστοσελίδας του Κύκλου αυτού
http://class.eap.gr/LotusQuickr/sthet/PageLibraryC2257706006BE032.nsf/h_Toc/34c6af340b8bac2
2c2257871001b62f7/?OpenDocument 2009-2012
2. Λέκτορας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Ηλιακή Φυσική» , «Γαλαξίες-Κοσμολογία» και
«Παρατηρησιακή Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, Τομέας Αστρογεωφυσικής, Τμήμα
Φυσικής, Παν/ο Ιωαννίνων, Οκτώβριος 2008 – Αύγουστος 2009. Διδασκαλία με χρήση ηλεκυτονικών
μέσων παρουσίασης.
3. Εργαστηριακός Συνεργάτης για το μάθημα « Ειδικά Θέματα Φυσικής» - εργαστήρια Φυσικής του
τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πατρών, εαρινό εξάμηνο, Μάρτιος 2008-Ιούλιος 2008.
4. Επίκουρος Καθηγητής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Γαλαξίες-Κοσμολογία» και
«Παρατηρησιακή Φυσική» για το εαρινό εξάμηνο, Τομέας Αστρογεωφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Παν/ο
Ιωαννίνων, Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2008. Διδασκαλία με χρήση ηλεκυτονικών μέσων παρουσίασης.
5. Επιστημονικός συνεργάτης στην περιοχή της Αστροσωματιδιακής Φυσικής για την πραγματοποίηση
έρευνας στο έργο με τίτλο: «Design Study of the km3 architecture», στα πλαίσια του προγράμματος
«Design Study for a deep sea facility in the Mediterranean for the neutrino astronomy and associated
studies» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση, Ελληνικό Ανοικτό Παν/ο, Σχολή Θετικών
ΕπιστημώνΣύμβαση
Ανάθεσης
Έργου,
Ιούνιος
2006-Ιούνιος
2008.
http://www.km3net.org/CDR/CDR-KM3NeT.pdf
18
6. Υπεύθυνη N. Δωδεκανήσου για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αγροτών (επιχειρηματίες αγροτουρισμού,
αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, επαγγελματίες γενικά) "Ησίοδος" από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική
Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων),
Δεκέμβριος 2005 – Αύγουστος 2006.
7. Διδασκαλία Φυσικής και Χημείας στους πρωτοετείς σπουδαστές του Τ.Ε.Ε. Τουριστικών Επαγγελμάτων
Ρόδου, Οκτώβρης 2005-Ιούνιος 2006 (χρήση οπτικοακουστικών μέσων).
8. Επιστημονικός συνεργάτης (Postdoctoral Research Assistant) στην περιοχή της Εξωγαλαξιακής
Αστρονοµίας, Grupo de Astrofísica da Universidade de Coimbra (GAUC) με βάση το Faculdade Ciências
(Τμήμα Επιστήμης), Πανεπιστήμιο Λισαβώνας, Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών με αριθμό
Συμβολαίου SFRH/BPD/11551/2002 από το Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Coimbra, Πορτογαλία,
Νοέμβριος 2004 – Νοέμβριος 2005 (ανανεώσιμο συμβόλαιο ανά έτος μέχρι το 2007 ).
9. Επικεφαλής του Τμήματος Τηλεφωνικής Διερμηνείας και Διερμηνέας στην Πορτογαλική, Αγγλική και
Ελληνική γλώσσα και στις Ολυμπιακές-Παραολυμπιακές Εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών-Παραολυμπιακών Αγώνων, στα πλαίσια της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE,
OAEΔ/O.E.O.A. Αθήνα 2004, Ελλάδα, Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2004.
10. Επιστημονικός συνεργάτης στην περιοχή της Εξωγαλαξιακής Αστρονομίας, Ινστιτούτο Αστρονομίας,
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Μεταδιδακτορική Υποτροφία ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών),
Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2003 – Απρίλιος 2004.
11. Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου της Λισαβώνας (CAAUL), Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών
με αριθμό Συμβολαίου PRAXIS XXI/BPD/18860/98 από το Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
Λισαβώνα, Πορτογαλία, Απρίλιος 2001 – Απρίλιος 2003.
12. Επιστημονικός συνεργάτης στην περιοχή της Εξωγαλαξιακής Αστρονομίας, Τμήμα Ραδιοαστρονομίας του
Πανεπιστημίου του Manchester, Jodrell Bank Observatory (JBO), Αγγλία, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2000.
13. Επιστημονικός συνεργάτης στην περιοχή της Εξωγαλαξιακής Αστρονομίας, Τμήμα Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Μαδέρα, Πρόγραμμα PRAXIS XXI/BPD/18860/98 από το Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, Πορτογαλία, Centro de Ciências Matemάticas, Μαδέρα, Πορτογαλία, Σεπτέμβριος 1999 –
Σεπτέμβριος 2000.
14. Επιστημονικός συνεργάτης στην περιοχή της Ηλιακής Φυσικής, Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, Τμήμα
Φυσικής, Τομέας Αστρογεωφυσικής, Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 95 από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Τεχνολογίας,, Ιανουάριος 1998 – Aύγουστος 1999.
_________________________________________________________________________________________
8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. Συντονισμός και Διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) «Δομή της Ύλης και του Σύμπαντος»
με κωδικό όνομα ΠΣΦ 61, στα πλαίσια των Προχωρημένων Σπουδών στη Φυσική (Μaster
Course), Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ),
Οκτώβριος 2009 – σήμερα. Οι φοιτητές διδάσκονται Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Σωματιδιακή
Φυσική, Θεωρίες Gauge, Αστροφυσική και Κοσμολογία. Δηλαδή η ΘΕ πραγματεύεται θέματα από
το πολύ μικρό (Σωματιδιακή Φυσική) μέχρι το πολύ μεγάλο (Αστροφυσική) και επιπλέον
ενώνονται όλα αυτά κάτω από την ομπρέλλα της Κοσμολογίας (Κβαντική Κοσμολογία-πρώτα
19
κλάσματα δευτερολέπτου από τη γέννηση του Σύμπαντος-θεωρίες βαθμίδας, μέχρι Σχετικιστική
και Παρατηρησιακή Κοσμολογία που αφορούν την επιστημονική περιοχή της ΑστροφυσικήςΚοσμολογίας) που κατεξοχήν μελετά τη δημιουργία του Σύμπαντος. Δεδομένου του εύρους της
ύλης της μεταπτυχιακής ΘΕς γίνεται προσπάθεια εστίασης στη γνώση αλλά και απόκτησης
επιστημονικών δεξιοτήτων. Παρέχονται στους φοιτητές από τη Συντονίστρια-Σύμβουλο
βοηθητικές σημειώσεις και παρουσιάσεις ανά επιστημονική περιοχή. Διατήρηση και συνεχή
ενημέρωση ιστοσελίδας του μαθήματος και των ιστοσελίδων που αφορούν τη ΘΕ γενικά (study,
open, class).
2. Διδασκαλία του μαθήματoς “Active Galactic Nuclei (AGNs)”, μάθημα εξωγαλαξιακής
αστρονομίας, Master (MSc) course, Τομέας Αστρονομίας, Αστροφυσικής & Μηχανικής, Τμήμα
Φυσικής, Παν/ο Αθηνών, Φεβρουάριος 2011.
3. Διδασκαλία των μαθημάτων «Ηλιακή Φυσική», «Γαλαξίες-Κοσμολογία» και «Παρατηρησιακή
Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, Τομέας
Αστρογεωφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Παν/ο Ιωαννίνων, Οκτώβριος 2008 – Φεβρουάριος 2009.
4. Διδασκαλία των μαθημάτων «Γαλαξίες-Κοσμολογία» και «Παρατηρησιακή Φυσική» για το εαρινό
εξάμηνο, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Τομέας Αστρογεωφυσικής, Τμήμα
Φυσικής, Παν/ο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2008.
5. Εργαστηριακός Συνεργάτης για το μάθημα « Ειδικά Θέματα Φυσικής» - εργαστήρια Φυσικής του
τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πατρών, εαρινό εξάμηνο, Μάρτιος 2008-Ιούλιος 2008.
6. Επιλογή ως ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στη θεματική ενότητα ΦΥΕ 34
(Κλασσική Φυσική ΙΙ, περιλαμβάνει: Σχετικότητα, Από την Κλασσική στην Κβαντική Φυσική,
Ταλαντώσεις και Κύματα) για το ακαδημαικό έτος 2007-2008, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).
7. Διδασκαλία Φυσικής και Χημείας στους πρωτοετείς σπουδαστές του Τ.Ε.Ε. Τουριστικών
Επαγγελμάτων Ρόδου (χρήση οπτικουακουστικών μέσων), Οκτώβρης 2005-Ιούνιος 2006.
8. Διδασκαλία του μαθήματoς “Active Galactic Nuclei (AGNs)”, μάθημα εξωγαλαξιακής
αστρονομίας, 2005 BEST Coimbra Summer Course, Coimbra 2005 - Space Odyssey, Board of
European Students of Technology, Τμήμα Μαθηματικών (χρήση οπτικουακουστικών μέσων),
Παν/ο Coimbra, Πορτογαλία, Ιούλιος 2005.
9. Διδασκαλία του μαθήματoς “Active Galactic Nuclei (AGNs)”, μάθημα εξωγαλαξιακής
αστρονομίας (4 ώρες), Master (MSc) course, Τομέας Αστρονομίας, Αστροφυσικής & Μηχανικής,
Τμήμα Φυσικής, Παν/ο Αθηνών, Φεβρουάριος 2004.
10. Επιβλέπων της διατριβής Master φοιτητή (1) με θέμα «Rings in radio-galaxies», Τομέας
Αστρονομίας, Αστροφυσικής & Μηχανικής, Τμήμα Φυσικής, Παν/ο Αθηνών, Δεκέμβριος 2003 –
Ιούνιος 2004.
11. Διδασκαλία μαθήματος Πολυμέσα, 2ο Δημόσιο ΙΕΚ Πειραιά, Πειραιάς, Ιανουάριος 1999 - Ιούνιος
1999.
20
12. Διδασκαλία μαθημάτων Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, (Διδασκαλία Προγραμμάτων Εxcel, Word
και Λειτουργικών Συστημάτων Dos, Windows), ΙΕΚ Γιαννούδα, Αθήνα, Ιανουάριος 1999 Ιούνιος 1999.
13. Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
(Math/Physics Tutor) 1ου έτους, Πανεπιστήμιο Manchester, Manchester Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 1997.
14. Φροντιστής (Tutor) σε ομάδες 4 έως 5 κοριτσιών για την ημερίδα Women and Physics. Με σκοπό
την επίδειξη Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Department of Physics,
University of Manchester, Manchester, UK, 6 – 7 Aπριλίου 1995
15. Διδασκαλία σε Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μαθημάτων Φυσικής και Χημείας Α’
και Β’ Λυκείου, Αυλίδα, Σεπτέμβριος 1992 - Ιούνιος 1993.
16. Ιδιαίτερα Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών της Χημείας Α’ και Β’ Λυκείου, Σεπτέμβριος
1991- Ιούνιος 1992.
8.1 EΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Επιβλέπουσα Διπλωματικών Διατριβών στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιζτημίου στην περιοχή της Αστροσωματιδιακής Φυσικής, Ιούνιος 2010-σήμερα (συνολικά
πέντε).
* Συγγραφή Σημειώσεων για το επιστημονικό γράψιμο Βιβλιογραφικής αλλά και Τεχνικής Έρευνας
με τίτλο «Βασικές Οδηγίες Συγγραφής Κειμένου και Διαμόρφωσης της Παρουσίασης της
Διπλωματικής»
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2013
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
Η δημιουργία και επιτάχυνση της κοσμικής ακτινοβολίας από εξωγαλαξιακές πηγές
Μελέτη της συσχέτισης των Radio halos/relics και της κοσμικής ακτινοβολίας
Περι της συσχέτισης των γ-ray bursts και των κοσμικών ακτίνων
Μελέτη της συνιστώσας της κοσμικής ακτινοβολίας που προέρχεται από τον ήλιο
Ο Ρόλος των Κοσμικών Μαγνητικών Πεδίων
6. Η Σημασία της Κοσμικής Μικροκυματικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου στο Σύμπαν: Θεωρητική και
πειραματική προσέγγιση και ο ρόλος της στην κοσμική ακτινοβολία
7. Μελέτη της ενοποίησης των AGNs και γαλαξίες Starbursts. Η συνεισφορά τους στην Κοσμική
Ακτινοβολία.
8. Κινηματική, Δυναμική και θερμική ιστορία του σύμπαντος Friedmann
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Επιβλέπουσα (2) Διδακτορικών Φοιτητών στην Περιοχή της Αστροσωματιδιακής Φυσικής και
Ραδιοαστρονομίας
21
8.2 Επιτυχείς ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Επίδοση συστατικών επιστολών σε μεταπτυχιακό φοιτητή για το Ινστιτούτο Αστρονομίας του
Παν/μίου της Χαβάη, του Οchio και του Caltech για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, ως
διδάσκουσας του φοιτητή στα μαθήματα ‘Γαλαξίες-Κοσμολογία’, ‘Παρατηρησιακή Αστροφυσική’
και ‘Ηλιακή Φυσική’.
2. Επίδοση συστατικών επιστολών σε μεταπτυχιακή φοιτήτρια για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών της Φυσικής Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αθηνών και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» του Τμήματος Φυσικής του Ε.Μ.Π.
3. Επίδοση συστατικής επιστολής σε μεταπτυχιακή φοιτήτρια για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" του Παν/μίου Ιωαννίνων.
4. Επίδοση συστατικής επιστολής για το Σχολείο Αστροσωματιδιακής Φυσικής του Παν/μίου
Nijmegen του διδακτορικού μου φοιτητή
5. Επίδοση συστατικής επιστολής στο διδακτορικό φοιτητή για να συμμετάσχει στο ASTRON/JIVE
summer student programme
6. Επίδοση συστατικής επιστολής στο διδακτορικό φοιτητή για να συμμετάσχει στο ISAPP 2013
School on Astroparticle Physics
7. Επίδοση συστατικής επιστολής στο διδακτορικό φοιτητή για να συμμετάσχει στο 2nd Sardinian
Summer School in Astrophysics
8. Επίδοση συστατικής επιστολής στο διδακτορικό φοιτητή για να συμμετάσχει στο Fifth European
Radio Interferometry School (ERIS) 2013
9 ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αστροσωματιδιακή Φυσική
i.
Ευθύνη Συνεργασίας και Εργασία για την απόκτηση κεραιών CODALEMA του πειράματος
Aστροσωματιδιακής Φυσικής CODALEMA, Γαλλία, στα πλαίσια της χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για τον
εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσικής 2013. Συνεργασία με τo Groupe Astroparticules, Laboratoire
SUBATECH, Nantes, France.
ii.
Επεξεργασία ραδιο-δεδομένων από τις Low Band LOFAR antennas του ραδιοσήματος καταιγισμών
κοσμικής ακτινοβολίας υπερυψηλών ενεργειών στα πλαίσια του Προγράμματος Αστροσωματιδιακής
Φυσικής του ραδιοσυμβολομέτρου LOFAR αλλά και του πειράματος LORA, Univ. of Nijmegen (Prof.
Heino Falcke), Αύγουστος, 2011.
iii.
Now How προσομοιώσεων ραδιοσήματος καταιγισμών κοσμικής ακτινοβολίας υπερυψηλών ενεργειών
με τα software REAS και COREAS (Dr. Huege).
iv.
Ευθύνη Συνεργασίας και Εργασία για την απόκτηση Low Band LΟFAR κεραίες του πειράματοςσυμβολομέτρου LOFAR, Ολλανδία, στα πλαίσια της χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για τον εξοπλισμό του
εργαστηρίου Φυσικής 2010-2012.
v.
Η ιδέα της λήψης της ραδιοκυματικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από καταιγισμούς κοσμικής
ακτινοβολίας υπερυψηλής ενέργειας αποτέλεσε μέρος του κορμού σε επιτυχή πρόταση στην Αριστεία
(Πρόγραμμα ASTRONEU, βλ. § 12, αλλά και επόμενο bullet).
22
vi.
Συμμετοχή (λόγω ειδικότητας) στην πρόταση του Εργαστηρίου Φυσικής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ που
συμμετείχε στον ανοικτό διαγωνισμό του ΕΑΠ για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του με
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Η συμετοχή αφορούσε στην επιστημονική δικαιολόγηση για απόκτηση κεραιών
ανίχνευσης και καταγραφής ραδιοκυμάτων που εκπέμπονται από καταιγισμούς κοσμικής ακτινοβολίας
υπερυψηλής ενέργειας, 2010.
vii.
Κατασκευή Ανιχνευτών Κοσμικής Ακτινοβολίας για την ανίχνευση μιονίων για το τηλεσκόπιο
κοσμικής ακτινοβολίας HELYCON (HEllenic LYceum Cosmic Observatories Network,
http://helycon.eap.gr), για τη βαθμονόμηση του τηλεσκοπίου νετρίνων KM3Net.
βαθμονόμηση ΕΜCO (high voltage power supply), καλωδίων και φωτοπολλαπλασιαστών (PMT
Photomultiplier Tubes), Ιούνιος 2006
Ραδιοαστρονομία
viii.
Επιτυχή συγγραφή προτάσεων παρατήρησης με ραδιο-συμβολόμετρα και λήψη και επεξεργασία
ραδιοδεδομένων (βλ. § 10.2, 10.3).
ix.
Very Large Baseline Interferometry (VLBI) Οbserver (π.χ. οδήγηση του VLBI field system, αλλαγή
μαγνητικών δίσκων μεταξύ άλλων), Jodrell Bank Observatory, Παν/ο Μanchester, Αγγλία, Σεπτέμβριος
1995- Μάϊος 1997.
_________________________________________________________________________________________
10
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
10.1 Δεξιότητες στους Η/Υ
1. Data Analysis (Astronomical και Astroparticle Physics) & (Astronomical) Image Processing Software
and Analysis
MATLAB - The Language of Technical Computing, high-level language and interactive
environment for numerical computation, visualization, and programming
AIPS κυρίως για τα ραδιοκύματα , DIFFMAP για τα ραδιοκύματα , CR-TOOLS for processing LOFAR
High Energy cosmic ray radio data (LORA particle detector data included in the analysis), ASTERIX
για τις ακτίνες Χ, IRAF για δεδομένα στο οπτικό και υπέρυθρο μήκος κύματος
2. Data & Spectrum Processing Software
MATHEMATICA, APM, PIMMS, STARLINK packages για επεξεργασία εικόνας, STARLINK packages
XSPEC για επεξεργασία φάσματος, FIGARO, SAOimage, ICL, XANADU, CHANPHA.
3. Γνώση της χρήσης του πακέτου ASPRO για την ανάλυση οπτικών δεδομένων του οπτικού
συμβολόμετρου VLTI.
4. Plotting and Graphic Packages
PONGO Graphics, GNUPLOT Plotting Program, Xfig, Grapher, εφαρμογές σχεδι ασμού τ ων
Windows, Lotus, Harvard Graphics
5. Data & Astropartical Processing Software & Packages
23
Radio software REAS, COREAS για εκτενείς προσομοιώσεις εκπομπής ραδιοκυμάτων μέσω του
μηχανισμού γεωσύνχροτρον από κατιονισμούς κοσμικής ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας,
χρησιμοποιώντας
προσομοιώσεις Monte Carlo, όπως επίσης και προγράμματα επεξεργασίας ραδιο-δεδομένων από ένα
ψηφιακό μοντέλο ραδιο-συμβολόμετρου που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις κεραίες.
CORSIKA (COsmic Ray Simulations)
πρόγραμμα για λεπτομερή προσομοίωση εκτεταμένων κατιονοσμών που δημιουργούνται από
σωματίδια κοσμικής ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας), και προγράμματα προσομοίωσης Monte Carlo
εσωτερικά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
PAW (Physics Analysis Workstation),
για γραφική παρουσίαση δεδομένων, όπως επίσης και στατιστική και μαθηματική ανάλυση,
GEANT 4
εργαλείο προσομοίωσης της διάβασης σωματιδίων μέσα από την ύλη
6. Γλώσσες Προγραμματισμού
BASIC, ASSEMBLY, FORTRAN, C, C++ ( μαθήματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΟΚ),
PERL script language, PHP, VBScript, Html, xml, CSS, Java Script, ASP, Oracle
IDL programming language
7. Λειτουργικά Συστήματα
MSDOS, VMS και UNIX, WINDOWS, LINUX (Redhat, Suse, Fedora Core), SOLARIS (για Sun
workstations)
8. Computer Office Packages
LINUX Staroffice, WINDOWS Microsoft Office, Open Office
9. Image Processing Software
Photoshop, Corel Draw, Corel Photopaint και Photostyler και ανάλογων προγραμμάτων LINUX
10. Presentation Software
Pagemaker και Powerpoint και γενικά με τα προγράμματα των Windows Microsoft Office, LINUX
Staroffice και Openoffice
11. Spreadsheet & Database Software
EXCEL και LINUX Staroffice spreadsheet software, ACCESS, MS SQL Server 2000, ORACLE,
MSProject
12. Text editing programs
LATEX, Microsoft Word, Vi, nedit και CHIWRITER
13. Internet Access Programs
Netscape, Mosaic, LINUX Mozilla, Mozilla FireFox για Windows, Microsoft Internet Explorer
14. Γνώση δικτύων Internet, Novell & Ithernet.
15. Κατασκευή WWW pages χρησιμοποιώντας γλώσσα HTML, Weebly, Google-sites, web editors,
FrontPage, Macromedia Dreamweaver MX, ANSI SQL, Microsoft Visual InterDev
16. Προγραμματισμός Bάσεων Δεδομένων με εργαλεία Microsoft: Programming a MS SQL Server 2000
Database
24
17. Γνώση επικοινωνίας με web server, σχεδίαση ιστόχωρων, μελέτη αναγκών & σχεδιασμός-πρακτικές
εφαρμογές (case study), σχεδιασμός και υλοποίηση έργου πληροφορικής στο διαδίκτυο, ασφάλεια
εφαρμογών.
18. Εφαρμογές παρακολούθησης έργων
Sapiens PC, MSProject
19. Γνώση Υγιεινής, Νομοθεσίας, Ασφάλειας Διαδικτυακών Συστημάτων
20. Γνώση τεχνολογίας πολυμέσων (γραφικά (και 3D), ήχος, κινούμενη εικόνα, video για web, μετάδοσηλήψη, επεξεργασία), προγράμματα ImageModeler, 3ds max, Windows Movie Maker.
21. System Managing
Αναβάθμιση Προσωπικού Υπολογιστή (PCς), εγκατάσταση drives, hard disks, κλπ,
εγκατάσταση Λειτουργικών Συστηματων, και software (π.χ. ταυτόχρονη εγκατάσταση WINDOWS και
LINUX), VMware.
22. Χρήση SCANNER και Πολυμέσων
_____________________________________________________________________
10.2 Παρατηρησιακή Εμπειρία - Ανάλυση Δεδομένων
1. ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

EVN, Arecibo, EVN with individual limitations  Παρατήρηση (imaging) του ραδιογαλαξία
του Hercules A στα 18 και 6 cm (total intensity), 12 ώρες στην κάθε συχνότητα.
 UK-MERLIN (Multi Element Radio Linked Interferometer Network),
Jodrell Bank Observatory, University of Manchester, UK. Παρατήρηση ραδιογαλαξιών (total intensity)
στα 18 cm , 16 ώρες.
www.merlin.ac.uk/documents/BiennialReport1999-2000.pdf

NL-WSRT (Westerbork Synthesis Radio Telescope), ASTRON, Westerbork, The
Netherlands.
Παρατηρήσεις HI (21 cm) ραδιογαλαξιών, 8 +13 ώρες.
 NRAO-VLA (Very Large Array), Socorro, New Mexico. Multiconfiguration παρατήρηση
ραδιογαλαξιών στα 18, 21, 22, 23, 6, 3.6, 3.5 cm (total intensity και polarization),  30 ώρες.

NRAO-VLA+ Pie Town Link (a real-time link μεταξύ Pie Town VLBA antenna και VLA),
New
Mexico. Multiconfiguration παρατήρηση ραδιογαλαξιών στα 90 και 400 cm, για τη μελέτη του spectral
ageing, 10 ώρες.
 India-GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope), Imaging (total intensity) ραδιογαλαξιών
στα 235 και 610 MHz και μελέτη spectral ageing , 8 ώρες.


EVN Παρατήρηση (imaging) ραδιογαλαξιών στα 18 cm (total intensity), 8 ώρες.
Global VLBI, περιλαμβάνει EVN και VLBA (Very Large Baseline Array). Παρατήρηση
ραδιογαλαξιών στα 18 cm (total intensity imaging), 8 ώρες.
 LOFAR Ανάλυση high energy cosmic ray radio emission σε συνδιασμό με τα δεδομένα
κοσμικής ακτινοβολίας από το Scintillation Counter Array LORA.
25

RΑΤΑΝ-600, single dish. Παρατηρήσεις
εκατοστομετρικά μήκη κύματος.
πόλωσης
ηλιακών
κέντρων
δράσης
σε
2. ΥΠΕΡΥΘΡΟ (imaging & spectroscopy)

TNG (3.58 m Telescopio Nazionale Galileo), Roque de Los Muchachos Observatory, La
Palma,
Spain. Imaging Ραδιογαλαξιών, Εαρινό Εξάμηνο 2003 (2 grey nights).
http://www.ing.iac.es/PR/newsletter/news7/tel3.html
 WHT (4.2m William Herschel Telescope), Roque de Los Muchachos Observatory, La Palma,
Spain. Spectroscopy Ραδιογαλαξιών, Εαρινό Εξάμηνο 2003 (1 dark night).
http://www.ing.iac.es/PR/newsletter/news7/tel3.html
3. ΟΠΤΙΚΟ

Nordic Optical Telescope (NOT, 2.5m), Roque de Los Muchachos Observatory, La Palma,
Spain. Imaging Νεαρών Ραδιοπηγών (CSS Sources)

Εμπειρία στο γράψιμο αιτήσεων για χρόνο καθώς και ανάλυση δεδομένων με το Οπτικό
Συμβολόμετρο VLTI (Very Large Telescope Interferometer).

Παρατηρήσεις με το Eκπαιδευτικό Oπτικό Τηλεσκόπιο MEADE30 inch καιτου αντίστοιχου
CCD και Φασματογράφου.
4. AΚΤΙΝΕΣ Χ

ROSAT (Roentgen Satellite) PSPC και HRI. Παρατήρηση ραδιογαλαξιών (8065 και 22748 s
αντίστοιχα).
5. ΑΚΤΙΝΕΣ γ
Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις ακτίνες γ από τους δορυφόρους Integral,
Fermi και Egret.
_____________________________________________________________________
10.3 Επιτυχημένες Αιτήσεις για Χρόνο Παρατήρησης σε Τηλεσκόπια
1. Gizani, Nectaria A. B., Garrett, Michael, Ros Eduardo & Alberdi Antxon, 2013, " Tracing
parsec-scale structure in the Hercules A's core region", EVN, Arecibo, EVN with individual
limitations, Imaging (total intensity) του ραδιογαλαξία Hercules A στα 6 cm και 18 cm (12 ώρες).
2. Gizani, Nectaria A.B., Κulkarni, V. K. & Pramesh Rao, A., 2003, ``Imaging of the powerful
and unusual radiogalaxy 3C310 at low frequencies'', GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope),
Imaging (total intensity) του ραδιογαλαξία 3C310 στα 235 και 610 MHz και μελέτη spectral ageing (8
ώρες), Καλοκαίρι 2003.
3. Gizani, Nectaria A.B. & Gonzalez-Serrano Ι., 2002, ``Rings in powerful Radio Galaxies'', TNG
(με την κάμερα NICS) + WHT (με την ISIS), Near Infrared J, H, K Imaging και Long-slit
26
Spectroscopy των Ραδιογαλαξιών Hercules A και 3C310 (2 grey nights στο TNG και 1 dark night at
WHT), Άνοιξη 2003.
4.
Gizani, Nectaria A.B., Cohen, A. & Kassim, N., 2002, ``The study of the spectral
ageing of the powerful and unusual radio galaxy Hercules A'', VLA + Pt link, Total intensity
παρατηρήσεις του Ραδιογαλαξία Hercules A, A-, B-configurations στις 4- και Q- μπάντες, 10 ώρες,
Άνοιξη – Καλοκαίρι 2002.
5. Gizani, Nectaria A.B. & Morganti, R., 2002, ``Is the HI absorption detected against the lobe of
3C310 real?'', WSRT, Παρατηρήσεις HI (21 cm) του Ραδιογαλαξία 3C310 , 13 ώρες, Άνοιξη 2002.
6.
Gizani, Nectaria A.B. & Morganti, R., 2001, ``Search for HI absorption in Hercules A
and 3C310'', WSRT, Παρατηρήσεις HI των Ραδιογαλαξιών Hercules A and 3C310, 8 ώρες,
Καλοκαίρι 2001.
7. Gizani, Nectaria A.B. & Garret, M. A., 2000, ``Probing the pc-scale environment of the
powerful radio galaxy 3C310'', MERLIN, Παρατηρήσεις Total Intensity του 3C310 στα 1.4 GHz, 8
ώρες, Director's Time, Άνοιξη 2001.
8. Gizani, Nectaria A.B. & Garret, M. A. 2000, ``Probing the pc-scale environment of the
powerful radio galaxy 3C310'', Global VLBI , Παρατηρήσεις Total Intensity του 3C310 στα 1.4
GHz,, 8 ώρες, Άνοιξη 2001.
9. Gizani, Nectaria A.B., Garret, M. A. & Leahy, J.P., 1999, ``Probing the pc-scale environment
of the powerful radio galaxy Hercules A'', MERLIN, Παρατηρήσεις Total Intensity του Hercules A
στα 1.4 GHz, 8 ώρες, Director's Time, Άνοιξη 2000.
10. Gizani, Nectaria A.B. & Garret, M. A., 1998, ``Probing the pc-scale environment of the
powerful radio galaxy Hercules A'', EVN, Παρατηρήσεις Total Intensity του Hercules A στα 1.4
GHz, 8 ώρες, Άνοιξη 1999.
11. Leahy, J.P. & Gizani, Nectaria A.B. 1994, ``The Environment of the powerful radio source
Hercules A'', VLA, Παρατηρήσεις Polarization and Total Intensity του Ραδιογαλαξία Hercules A
στις A, B, C, D-configurations στις μπάντες L, X (1.4 and 8 GHz  30 ώρες), Καλοκαίρι 1994 –
95.
_____________________________________________________________________
10.4 Εκλαϊκευση της Eπιστήμης

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης, που είναι όμιλος για την ενίσχυση
της ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα, Μέλος από Μάρτιο 2008-

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ερασιτεχνικής Αστρονομικής Εταιρείας Πατρών "Ωρίων", Μέλος από
Σεπτέμβρη 2006 -

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Οργάνωσης Nuclio (Nucleo Interactivo de Astronomia) για την
εκλαϊκευση της επιστήμης, Μέλος από Ιούνιος 2001 μέχρι Ιούλιος 2002.

Φροντιστής (Tutor) σε ομάδες 4 έως 5 κοριτσιών για την ημερίδα “Women and Physics”: Επίδειξη
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Department of Physics, University of
Manchester, Manchester, UK, 6 - 7 Aπριλίου 1995.


Προσκεκλημένη ομιλητής σε εκδηλώσεις εκλαίκευσης της Αστρονομίας (βλ. παράγραφο 6.4.2).
Διοργάνωση ερασιτεχνικών αστρονομικών παρατηρήσεων και δημοσίευση των αποτελεσμάτων (άθρα
και reports, βλ. παραγράφους 4.3.2, 6.2.3 & 11.4).
27
10.5 Οργανωτική Εμπειρία





Διοργάνωση κύκλου εσωτερικών επιστημονικών ομιλιών της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας, του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου στα πλαίσια του Colloquioum
(Απρίλιος 2010-- ).
Συμμετοχή στη διοργάνωση της Εκδήλωσης Μοντέρνας Κοσμολογίας από την Ε.Ε.Σ.Φ.Υ.Ε.
για την προβολή του HELYCON στο κοινό καθώς και στην επιστημονική και εκπαιδευτική
κοινότητα, Πάτρα, 22 Μαίου 2007.
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (LOC) του συνεδρίου με τίτλο "X-ray Surveys:
Evolution of Accretion, Star- Formation and the Large Scale Structure", του Ινστιτούτου
Αστρονομίας & Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ρόδος, Ελλάδα, 2-6
Ιουλίου, 2007
Οργάνωση Δημόσας Ομιλιας για το κοινό επί τη ευκαιρία της έκλειψης ηλίου του 2005,
Ξενοδοχείο Θέρμαι, Ρόδος, Μάρτιος 2005.
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Τμημάτων Μάθησης για το Ν. Δωδ/σου, από το
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), στα πλαίσια του
προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και
Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας-ΗΣΙΟΔΟΣ» , Δεκέμβριος 2005-

Διοργάνωση των εσωτερικών επιστημονικών ομιλιών του Ινστιτούτου Αστρονομίας &
Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα πλαίσια του Journal Club (Φθινόπωρο
2003-Άνοιξη 2004).

Μέλος της LOC για τη διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελλήνων Αστρονόμων, στο
Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
, Σεπτέμβριος 2003.

Οργάνωση Δημόσιων Ομιλιών για το κοινό (Φθινώπορο 1999, Άνοιξη 2001), Τμήμα
Μαθηματικών, Παν/ο Μαδέρα, Πορτογαλία.

Οργάνωση Αστρονομικών παρατηρήσεων για το κοινό καθώς και υποβολή των αποτελεσμάτων
τους στη ``[email protected]'' (βλ. σχετικές δημοσιέυσεις για την παρατήρηση των Λεονιδών 1999 και
2001), Τμήμα Μαθηματικών, Παν/ο Μαδέρα, Πορτογαλία.

Oργάνωση διεθνούς Research Group Meeting στο Τμήμα Μαθηματικών, Παν/ο Μαδέρα,
Πορτογαλία, Ιούνιος 1999.
__________________________________________________________________________________________
11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
11.1 Επιστημονικά Συνέδρια
Αστροσωματιδιακής Φυσικής
1. 33rd International Cosmic Ray Conference (ICRC 2013): The Astroparticle Physics Conference,
Rio de Janeiro, Brazil, July 2013
2. "HEP 2013: Conference on Recent Developement in High Energy Physics and Cosmology", Χίος,
Ελλάδα, Απρίλιος 2013
3. "The Biggest accelerators in space and on earth", joint workshop with the CERN Theoretical
Physics Division and the Large Hadron Collider Physics Centre at CERN (LPCC), COST Action
28
MP0905 ‘Black Holes in a Violent Universe’, Γενεύη, Ελβετία, Μάρτιος 2013
4. "High Energy Phenomena in Relativistic Outflows III (HEPRO III)" Conference Series III,
Βαρκελώνη, Ισπανία, Ιούνιος 2011.
5. 11th Roma International Conference on Astro-Particle Physics (RICAP 11), Ρώμη, Ιταλία, Μάϊος
2011.
6. Arena 2010, 4th International Workshop on Acoustic and Radio EeV Neutrino detection
Activities, Nantes, France, Ιούνιος 2010
7. HEP2008 (annual workshop of the Hellenic Society for the study of High Energy Physics),
Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ), Aρχαία Ολυμπία, Ελλάδα,
16 - 19 Απριλίου 2008.
8. XXV Workshop on Recent Developments in High Energy Physics & Cosmology, Ελληνική Εταιρεία
Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα, 28-31 Μαρτίου 2007.
9. ΚΜ3ΝeΤ Collaboration Meeting, Ινστιτούτο Νέστωρ, Πύλος,Μεσσηνία, Ελλάδα, 16-18 Απριλίου
2007.
10. ΗΕΡ2006 με τίτλο ‘ Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology, International
Center of Hellenic Culture and Vocational Training, Παν/ο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα, 13-16
Απριλίου 2006.
11. KM3NeT Kick-off Meeting, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Νυρεμβέργη, Γερμανία, 1113 Απριλίου 2006.
Αστροφυσικής
1. 11o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2013.
2. 5th WGs- Meeting of COST Action MP0905 “Black Holes & Jets”, Palermo, Σικελία, Noέμβριος
2012
3. EGSG 2012 “ExtraGalactic Science with Gaia: ’Unresolved galaxies’ - ’QSOs’
- ’Reference Frames’, Working Group 3 του Gaia Mission της ΕSA, Νίκαια, Γαλλία, Σεπτέμβριος
2012
4. 10o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Ιωάννινα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2011.
5. 11th Asian-Pacific Regional IAU Meeting, NARIT, Chiang Mai, Ταϋλάνδη, Ιούλιος 2011.
6. IAU Symposium No. 275 με τίτλο “Jets at all scales”, Buenos Aires, Argentina, Σεπτέμβριος 2010
7. ISKAF 2010, Astronomy Meeting, Assen, The Netherlands, May 2010
8. “Astronomy with Megastructures: Joint science with the E-ELT and SKA”, Κρήτη, Ελλάδα,
Μάιος 2010
9. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, με τίτλο « Φυσική και Άνθρωπος:
Ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής», Πάτρα, Μάρτιος
2010.
10. 9ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Παν/ο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2009.
11. 8ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2007.
12. 6o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος
2003.
13. 25th General Assembly of the IAU, Sydney, Australia, Ιούλιος 2003.
14. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Multi-wavelength Cosmology”, Μύκονος, Ελλάδα, Ιούνιος 2003.
15. 6ο EVN Symposium, MPIfR, Βόννη, Γερμανία, Ιούνιος 2002.
http://www.evlbi.org/publications/symp_no4_preprints.html
16. Διεθνές Workshop με τίτλο `AGN Variability Across the Electromegnetic Spectrum', ATNF, Sydney,
Aυστραλία, Ιούνιος 2001.
17. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο `Multicolour Universe', TIFR, Mumbai, Ινδία, 11-14 September 2001.
29
18. IAU Workshop με τίτλο `Astronomical Site Evaluation in the Visible and Radio Range', Marrakesh,
Morocco, Νοέμβριος 2000
19. JENAM 2000 με τίτλο ``European Astronomy at the Turn of the Millennium'', Παν/ο Μόσχας, Μόσχα,
Ρωσία, Ιούνιος 2000.
20. 5ο EVN Symposium, Onsala, Σουηδία, Ιούνιος 2000.
21. Ημερίδα με τίτλο "Αστρονομία 2000+", με τίτλο ``Greek Prospects for the 21st century'', Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, Νοέμβιος 1998.
22. ASPE'98 (Advances in Solar Physics Euroconferences) , με τίτλο ``Magnetic Fields and Oscillations'',
Potsdam/Caputh, Germany, Σεπτέμβριος 1998.
23. ASPE'97 με τίτλο ``3-Dimensional Structure of Solar Active Regions'', Πρέβεζα, Ελλάδα, Οκτώβριος
1997.
24. 1ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 1992.
_____________________________________________________________________
11.2
Επιστημονικά Σχολεία

“Astrophysics at Very-High Energies”, 40th Saas-Fee Course, ανάλυση δεδομένων ακτίνων γ από
τους δορυφόρους Fermi, Integral και Egret, Les Diablerets, Switzerland, 14-20 March 2010
 «Cosmic rays and neutron monitors: A training course in science and applications» ,
Neutron Monitor Database (NMDB), Training Course, Παν/ο Αθηνών, Αθήνα, Σεπτέμβριος
14-19, 2009, http://www2.nmdb.eu/?q=node/123
 CORSIKA SCHOOL 2008. Διεθνές ετήσιο σχολείο με σκοπό να προσφέρει σε διδακτορικούς
φοιτητές και νέους ερευνητές στο πεδίο της αστροσωματιδιακής φυσικής τη γνώση που
χρειάζεται για την προσομοίωση και την κατανόηση εκτεταμένων κατιονισμών κοσμικής
ακτινοβολίας (και της εκπομπής τους στα ραδιοκύματα – REAS package), Karlsruher Institut
für Technologie (KIT), Freudenstadt-Lauterbad , Γερμανία, Νοέμβριος 2008.
 International Advanced School με τίτλο ‘A Pan-Chromatic View of Clusters of Galaxies and the
Large-Scale Structure’, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (ΙΝΑΟΕ), Puebla,
Mexico, Ιούνιος 2005.
 1ο Σχολείο VLTI, Les Houches, Γαλλία, Φεβρουάριος 2002. Διδασκαλία οπτικής συμβολομετρίας
(διδάχτηκε για πρώτη φορά) και πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα VLTI. Συμμετοχή μετά από
επιλογή υποψηφίων (επιλογή 50 από 110 υποψηφίους).
 3ο EVN VLBI Σχολείο, JIVE, Dwingeloo, Ολλανδίa, Νοέµίριος 1999.
Διδαχή θεωρίας VLBI και επεξεργασίας δεδομένων VLBI.
11.3

Σχολεία Επαγγελματικών Προσόντων
Καλοκαιρινό Σχολείο του Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), για την
ανακάλυψη και απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων πέρα από τις επιστημονικές, Πανεπιστήµιο του
Sheffield, Αγγλίa, Ιούλιος 1996. Αποδείχθηκε ότι διαθέτει ηγετικές ικανότητες που διακρίνονται
ευκολότερα σε δύσκολες καταστάσεις.
_____________________________________________________________________
11. 4 Εκλαίκευση της Επιστήμης
11. 4.1 Eρασιτεχνική Αστρονομία
30


Πανελληνια Συγκέντρωση Ερασιτεχνών Αστρονόμων, Πάρνωνας, Ιούλιος 2010
6th Conference of Greek Amateur Astronomers, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Σεπτέμβριος 2009
_____________________________________________________________________
11.5 Επιμορφωτικά Σεμινάρια
11.5.1 Η/Υ-Software


Coursera – Genetics and Evolution, Duke University, Ιανουάριος – Απρίλιος, 2013
Coursera – Astrobiology, University of Endiborough,, Φεβρουάριος 2013
 Oracle Database 10g: Administration Workshop I, Σεμινάριο της Oracle για εγκατάσταση της βάσης
δεδομένων ORACLE, Πάτρα, Ελλάδα, 15-19 Ιανουαρίου 2007, 5 ημέρες.
 Oracle Database 10g: SQL Fundamentals II, Σεμινάριο της Oracle για εκμάνθηση της βάσης
δεδομένων ORACLE, Πάτρα, Ελλάδα, 11-12 Ιανουαρίου 2007, 2 ημέρες.
 Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη δημιουργία SQL βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο, ΙΕΚΕΠ Ν.
Ιωνίας, Φεβρουάριος 2004-Μάιος 2004. Πρακτική άσκηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
(Μάιος 2004).
Εκμάθηνση Εργαλείων Html web editors, FrontPage, Dreamweaver MX, Html, xml, CSS, Java
Script, ASP, Oracle, ANSI SQL, Access, γλωσσών προγραμματισμού, VBScript, τεχνολογία
πολυμέσων (γραφικά (και 3D), ήχος, κινούμενη εικόνα, video για web), επικοινωνία με web server,
σχεδίαση ιστόχωρων, μελέτη αναγκών & σχεδιασμός-πρακτικές εφαρμογές (case study),
σχεδιασμός και υλοποίηση έργου πληροφορικής στο διαδίκτυο, ασφάλεια εφαρμογών (300 ώρες).
 Ημερίδα εκδήλωσης Λύσεων Αποθήκευσης με θέμα: “Freedom for All, Storage Exclusively:
Δικτυακή αποθήκευση, The storage Market, Data Management Solutions”, με τη συμμετοχή των
Hitachi Data Systems και Sun Microsystems, διοργανωμένο από τη General Data Business (GDB),
Νοέμβριος 2003 (1 ημέρα).
 Επιδοτούμενα (από την ΕΟΚ & τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς) Σεμινάρια πάνω σε Δίκτυα-Unixκαι τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ από την (150 ώρες) ΕΜΑ Εκπαίδευση
Μικροηλεκτρονικής & Αυτοματισμών, Αθήνα, Σεπτέµβριος - Δεκέμβριος 1993.
 Επιδοτούμενο (από την ΕΟΚ) Σεμινάριο στην Αριθµητική Ανάλυση & τη Γλώσσα Προγραμματισμού
FORTRAN (300 ώρες) από το Εθνικό Ιδρυµa Ερευνών (Ε.Ι.Ε ), Κέντρο Θεωρητικής και Φυσικής
Χημείας, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1993
11.5.2 Instrumentation

Ημερίδα αυτοματισμού με θέμα “Όργανα και συστήματα μετρήσεων και ελέγχου: Oscilloscopes
(storage & sampling, Digital & Optical Communications-Signal Analyzers, Data GeneratorsArbitrary Waveform Generators, Logic Analyzers, Real time spectrum Analysis-Wireless systems,
General purpose & Defense Applications)” διοργανωμένο από την εταιρία Θεοδώρου Αυτοματισμοί
ΑΒΕΤΕ και του οίκου TEXTRONIX, Μάρτιος 2004.
11.5.3 Σεμινάρια άλλης Επιστημονικής Κατεύθυνσης

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο ``Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια", διοργανώθηκε από την ΕΟΚ ως
μέρος του προγράμματος SAVE, για εξοικονόμηση ενέργειας, και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο
Ενεργειακής Εκπαίδευσης), Αθήνα, Ελλάδα, Δεκέμβριος 1993.
31

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο ``Η Νευτώνια Φυσική και η διάδοση της στον ευρύτερο Βαλκανικό
χώρο", διοργάνωση απο την 'Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, Ελλάδα, Δεκέμβριος 1993.
Τετραήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Η Διδακτική Πραξη", Εκδόσεις Πατάκη & Σ. Πατάκη
Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα, Νοέµβριος 1993.
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο " Όζον και ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία στην περιοχή της Μεσογείουεπιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία", διοργάνωση από τον Τομέα Φυσικής Εφαρμογών του Παν/ου
Αθηνών και το Φωτοβιολογικό Τμήμα της Δερματολογικής Κλινικής των Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα,
Οκτώβριος 1993.
Επιδοτούμενο (από την ΕΟΚ & το Υπουργείο Πολιτισμού) Σεμινάριο στην Αρχαιοµετρία («Φυσική &
Αρχαιολογία») (300 ώρες) από την Ακαδηµία Αθηνών-Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, Ελλάδα,
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1992.



11.5.4 Σεμινάρια απόκτησης Επαγγελματικών Προσόντων


Παρακολούθηση Σεμιναρίου «Υπευθύνων Οργάνωσης και Λειτουργίας Τμημάτων Μάθησης» από
το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση
Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της ΟικονομίαςΗΣΙΟΔΟΣ», 14 Ιανουαρίου 2006, 6 ώρες.
Career Seminar για ενημέρωση σχετικά με την ελληνική αγορά εργασίας και τις πιστοποιήσεις
στον Τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, New Horizons Computer Learning
Centers, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005, 3 ώρες.
11.5.5 Σεμινάρια απόκτησης προσόντων σε πεδίο Οικονομικής Κατεύθυνσης


Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος 25 ωρών με τίτλο «Μάρκετινγκ» από το Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Δωδ/σου, 7/04/200618/04/2006, 25 ώρες, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων»
από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ν. Δωδ/σου, 8/03/2006-03/04/2006, 25 ώρες, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
11.5.6 Σεμινάρια απόκτησης προσόντων Γενικής Παιδείας

Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη
Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας-ΗΣΙΟΔΟΣ» από το Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο Ν. Δωδ/σου, 7/04/2006-03/06/2006, 150 ώρες
Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης..
_________________________________________________________________________________________
12 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-PRINCIPAL INVESTIGATOR
32





Principal Investigator στην επιστημονική έρευνα E13A014 με τον τίτλο “Tracing parsec-scale
structure in the Hercules A's core region” EVN στα 6 και 18 cm, Φεβρουάριος 2013.
Συνεργάσθηκε με τους Prof. Mike Garrett, ASTRON, Oλλανδία, Prof. Dr. Eduardo Ros
University of Valencia, Ισπανία, Dr. Antxon Alberdi, Instituto de Astrofísica de Andalucía
(IAA, CSIC), Ισπανία.
Principal Investigator στην επιστημονική έρευνα “Identifying the nucleus and small scale
emission of the key-radiogalaxy 3C310” Global VLBI στα 6 cm, Φεβρουάριος 2013.
Συνεργάσθηκε με το Prof. Mike Garrett, ASTRON, Oλλανδία.
Δημιουργός, Συντονιστής και ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα Αστροβιολογίας με τον
τίτλο HELL-ABYSS
(HELLenic AstroBiologY Scientific reSearch), International
Astronomical Union, Office of Astronomy for Development (OAD) call for proposals, με
συνεργάτες από το Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο, Οκτώβριος 2012. Η πρόταση πήρε πολύ καλή
σειρά. Και πρακτικά πρώτη στη λίστα εφεδρικών προτάσεων.
Δημιουργός, Συντονιστής και ερευνητής στον ερευνητικό διαγωνισμό Prodex για την Ελλάδα
της ESA (Εuropean Spece Agency) του προγράμματος με τίτλο “ PYTHIA: ProgressivelY
Towards Hellenic Invisible Astronomy”, με συνεργάτες από το Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο, το
Παν/μιο Πατρών, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα ερευνητικά κέντρα για τη ραδιοαστρονομία,
CSIRO της Αυστραλίας και ΑSTRON της Ολλανδίας. To πρόγραμμα PYTHIA σκοπό έχει την
εξοικείωση των ελλήνων επιστημόνων, φοιτητών και ευρύ κοινού στην ‘αόρατη’ αστρονομία
(Ραδιοαστρονομία, και Αστρονομία ακτίνων Χ και γ). Για τη Ραδιοαστρονομία ζητήθηκε η
αγορά τριών μικρών κεραιών τύπου πιάτου για τη λειτουγία τους και ως single dish (η κάθε
μία) και ως συμβολόμετρου (και οι τρεις μαζί). Για την Αστρονομία Χ και γ, θα
επεξεργαστούν δεδομένα από τους αντίστοιχους δορυφόρους της ESA, Νοέμβριος 2010.
Principal Investigator στην επιστημονική έρευνα “Unique Radio galaxies: Environment &
Properties” και “The Multiwavelength Study of the two unique and Key Object Radio galaxies
Hercules A & 3C310” που εμπνεύσθηκε, δημιούργησε και οργάνωσε η ίδια. Για αυτό το
ερευνητικό πρόγραμμα πέτυχε χρηματοδότηση από το 1999-2005, συμβόλαια με αριθμό
PRAXIS XXI/BPD/18860/98 και SFRH/BPD/11551/2002 από το Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, Πορτογαλία και συνεργάσθηκε με το Prof. Mike Garrett, JIVE, The Netherlands.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ




Συνεργάτης του Working Group 4 “Supermassive Black Holes” του COST (European
Cooperation in Science and Technology) Action MP0905 “Black Holes in a Violent
Universe”, Οκτώβριος 2012 Συμμετοχή στο Project SURO (Space-based Ultra-long wavelength Radio Observatory),
διεθνές radio astronomy project αποτελούμενο από μικρές ραδιο-κεραίες στο διάστημα (PI
Prof W. Baan, Ολλανδία). Συμμετέχω ως ραδιοαστρονόμος μαζί με άλλα δύο μέλη
αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα σε συνεργασία με όλα τα διάσημα Παγκόσμια Ιδρύματα με
ειδίκευση στη Ραδιοαστρονομία (π.χ. ASTRON, MPIfR, JBO, Oxford, NRL, Leiden Obs.,
JPL, Berkeley, Haystack, CSIRO, κλπ), 2010  .
Συμμετοχή στο Project Farside Explorer, διεθνές radio astronomy project για να τοποθετηθούν
ραδιο-κεραίες στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (PI: Dr. M. Wieczorek, IPGP, Paris)
Συνεργασία στο Ερευνητικό Έργο ASTRONEU (Development and Applications of Novel
Instrumentation and Experimental Methods in Astroparticle Physics ή Ανάπτυξη και
Εφαρμογές Κενοτόμων Οργάνων και Πειραματικών Μεθόδων στην Αστροσωματιδιακή
Φυσική) στην περιοχή της Αστροσωματιδιακής Φυσικής για τα υποέργα: (α) Προσομοιώσεις
της ραδιοεκπομπής εκτεταμένων κατιονισμών κοσμικής ακτινοβολίας που ανιχνεύονται με το
HELYCON που είναι συστοιχία ανιχνευτών σπινθιρισμού και (β) Εγκατάσταση και
33





Λειτουργία των Codalema Antennas για την ανίχνευση αυτής της ραδιοεκπομπής. Συνεργασία
με τα Παν/μια Θεσσαλονίκης, Αιγαίου, το Ανοικτό Κύπρου, και το Ερευνητικό Κέντρο
Δημόκριτος, Οκτώβριος 2009 , Πρόγραμμα Θαλής για την ενίσχυση της διεπιστημονικής ή
και διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας
Συνεργάτης της επιστημονικής ομάδας με τίτλο GREAT ‘WGC3 (Working Group 3 του Gaia
Mission της ΕSA): Quasars’ για την επεξεργασία και ερμηνεία των αστρομετρικών
παρατηρήσεων μεγάλης ακρίβειας από το δορυφόρο Gaia της ESA και του ραδιο
συμβολομέτρου Very Large Baseline Interferometry των εξωγαλαξιακών ενεργών γαλαξιακών
πυρήνων κβάζαρ και τη σύνδεση των αποτελεσμάτων με Galaxy fossils (τοπική κοσμολογία),
και τοπικές αποκλίσεις από τη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας (μέσα στο ηλιακό μας
σύστημα)
Mέλος της επιστημονικής ομάδας του Διεθνούς Προγράμματος για το υποθαλάσσιο τηλεσκόπιο
νετρίνων ΚΜ3Νet. Το ΚΜ3Νet είναι μια μελλοντική ερευνητική κατασκευή-τηλεσκόπιο νετρίνων
βαθιάς θάλασσας (θα τοποθετηθεί στη Μεσόγειο) με όγκο αρκετών κυβικών χιλιομέτρων.
Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Θαλής για την ενίσχυση της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής
έρευνας και καινοτομίας με τίτλο ‘Παρακολούθηση και μοντελοποίηση των μεταβολών της
γαλαξιακής και ηλιοσωματιδιακής κοσμικής ακτινοβολίας και της επίδρασής τους στο
γεωδιάστημα’, σε συνεργασία με το Παν/μιο Αθηνών, και το Αστεροσκοπείο Αθηνών, Οκτώβριος
2009.
Συνεργάτης στο πρόγραμμα HellenicKM3Net: “Hellenic-KM3Net-Network”. Ερευνητικό
Πρόγραμμα ESFRI: “Creation of National Research Networks on Thematic areas related to
Research Infrastructures of the European Roadmap for Research Infrastructures”
Συνεργάτης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Improving Human Potential» (IHP)του
προγράμματος 'AccestResearch Infrastructure(IHP-ARI)μέσω του JIVE, συμβόλαιο
NERBFMGECT950012, Νοέμβριος 1999-Ιούνιος 2003
__________________________________________________________________________________________
13 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
13.1 Reviewer
 Reviewer στο περιοδικό Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics (JASTP), Εlsevier
Editors

Προτάθηκε ως Referee στο διεθνούς φήμης αστρονομικό επιστημονικό περιοδικό Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society (ΜΝRAS) στην επιστημονική εργασία με τίτλο "Intermittent
jet activity in the radio galaxy 4C29.30?" των Jamrozy, Marek; Konar, Chiranjib; Saikia, Dhruba;
Stawarz, Lukasz; Mack, Karl-Heinz; Siemiginowska, Aneta με ref. MN-06-1635-MJ. Προτάθηκε ώς
expert reviewer από τον editor της εργασίας, Dr. Tim Pearson.
13.2
Διεθνείς Συνεργασίες Αστροσωματιδιακής Φυσικής και ΑστροφυσικήςΡαδιοαστρονομίας
 Dr. Lilian Martin και Richard Dallier, Heads of Researchers, Groupe Astroparticules,
Laboratoire SUBATECH, CODALEMA Experiment, Nantes, France.
 Prof. Dr. Eduardo Ros University of Valencia, Ισπανία, Dr. Antxon Alberdi, Instituto de
Astrofísica de Andalucía (IAA, CSIC), Ισπανία. Συνεργασία για το pc-scale ράδιο-περιβάλλον
των Hercules A στα 6 και 18 cm.
34
 Prof. Heino Falcke (Lofar, Univ. of Nijmegen), Ολλανδία Συνεργασία στην επεξεργασία
ραδιοδεδομένων της κοσμικής ακτινοβολίας από το συμβολόμετρο LOFAR. Συνεπίβλεψη δύο
Ελλήνων διδακτορικών φοιτητών.
 Prof. Heino Falcke (Lofar, Univ. of Nijmegen), Drs Tim Huege (Lofar), Mark Bentum
(Lofar), Ad M. Van den Berg (Lopes), Bob van Eijk (Lopes), Jodrell Bank Group of
electronics, UK. Συνεργασία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιο-διπολικών κεραιών στην
Πάτρα στα πλαίσια του πειράματος HELYCON, για τη μελέτη της εκπομπής ακτινοβολίας στα
ραδιοκύματα από την κοσμική ακτινοβολία.
 Prof. M. Garrett, Director ASTRON, πρώην Director του Joint Institute for VLBI in Europe
(JIVE), The Netherlands. Συνεργασία για το pc-scale ράδιο-περιβάλλον των Hercules A και
3C310, EVN , Global VLBI radio data αντίστοιχα, και MERLIN radio data.
 Dr. Everton Lüdke, Departamento de Física, Universidade Federal de Santa Maria, Santa
Maria, RS, Brasil. Συνεργασία για το ερευνητικό έργο «Using diffuse radio emission in clusters of
galaxies to probe the large scale structure of the Universe, cosmic rays and dark matter» που
εμπνεύσθηκα. Η έρευνα περιλαμβάνει την ανάλυση-επεξεργασία ραδιοδεδομένων, δεδομένων στις
ακτίνες Χ και πιθανών γάμα, μιας ομάδας από 67 σμήνη γαλαξιών σε redshift, 0.02 < z < 0.1, για
να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ της διαχεόμενης ραδιοεκπομπής και των δομών μεγάλης
κλίμακας, της σκοτεινής ύλης και των κοσμικών ακτίνων.
 Dr. Sonia Anton, University of Porto, Portugal. Συνεργασία στα πλαίσια του working group
GREAT ‘WGC3: Quasars’ του δορυφόρου Gaia της ESA για παρατηρήσεις κβάζαρ και τη σύνδεση
των αποτελεσμάτων με Galaxy fossils (τοπική κοσμολογία), και τοπικές αποκλίσεις από τη θεωρία
της Γενικής Σχετικότητας (μέσα στο ηλιακό μας σύστημα).
 Dr. I. Gonzalez-Serrano, Universidad de Cantabria, Spain. Συνεργασία για τη μελέτη των πηγών
στο υπέρυθρο και το οπτικό μέρος του φάσματος.
 Drs. N. Kassim και A. Cohen, Naval Research Laboratory, Washington, USA. Συνεργασία για
τα νέα high resolution low frequency ράδιο data του Hercules A που τα πήραμε με το VLA και το
oversubscribed Pie Town Link.
http://www.phys.unm.edu/~gbtaylor/LWA_memo56.pdf.
 Dr. V. Kulkarni & Prof. P. Rao, NCRA-TIFR, Bombay, India. Συνεργασία για τα GMRT radio
data της ραδιοπηγής 3C310 για τη μελέτη spectral ageing.
 Dr. J.P. Leahy, Jodrell Bank Observatory, University of Manchester, UK. Συνεργασία για
τη μελέτη στα ραδιοκύματα του περιβάλλοντος του Hercules A, VLA και ROSAT X-ray data.
 Dr. R. Morganti, Netherlands Foundation for Research in Astronomy (NFRA), The
Netherlands. Συνεργασία για HI παρατηρήσεις των δύο Ραδιογαλαξιών, Westerbork (WSRT)
data.
 Dr. K. Dolag, Dipartamento di Astronomia, Universita di Padova. Συνεργασία για τη
μελέτη των μαγνητικών πεδίων των ραδιογαλαξιών βασιζόμενοι στον αλγόριθμο και τα
θεωρητικά μοντέλα τους.
 Dr. M. Πλειώνης, Διευθυντής Ερευνών (Research Director), Ινστιτούτο Αστρονομίας &
Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. Συνεργασία για την
πραγματοποίηση ραδιοπαρατηρήσεων απομακρυσμένων σμηνών γαλαξιών, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για κοσμολογική έρευνα.
 Kαθηγήτρια Ελένη Μαυρομιχαλάκη, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής,
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής, Αθήνα, Ελλάδα. Συνεργασία για την
καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των εξεταζόμενων γεγονότων από Ραδιοφασματογράφους και Ράδιο-συμβολόμετρα και υπολογισμός δόσεων ακτινοβολίας.
 Καθηγητής Σπύρος Τζαμαρίας, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.),
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Συνεργασία στην περιοχή της
35
Αστροσωματιδιακής Φυσικής, Πειράματα “ Design Study of the km3 architecture (KM3NeT)
(έληξε, βλ. §7)” & “HELYCON”.
 Καθ. Κανάρης Κ. Τσίγγανος & Δρ. Ν. Βλαχάκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής,
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής, Αθήνα, Ελλάδα. Συνεργασία για την
πραγματοποιήση θεωρητικών εξομοιώσεων των πηδάκων του Ηρακλή Α.
13.3 Χρηματοδοτήσεις για Επιστημονικά Ταξείδια–
– Συνέδρια– Σχολεία
Βάσει προσόντων (παρουσίαση των επιστημονικών εργασιών της σε μορφή ομιλιών και πόστερ,
βιογραφικού σημειώματος) δέχθηκα διεθνή και εθνική χρηματοδότηση γιa την κάλυψη τaξιδιωτικών
εξόδων κaι εξόδων διαµονής, για τη συµµετοχή της στα διεθνή/εθνικά συνέδρια (κονδύλιa συνεδρίων,
IAU budjet, RadioNet-FP7, κλπ), στα ευρο- επιστημονικά σχολεία, στα επιστημονικά ταξείδια για την
επεξεργασία δεδομένων. Επιλεκτικά αναφέρονται τα
Συνέδρια (Αστρο-)Σωματιδιακής Φυσικής (ICRC, KM3NeT, ΕΕΣΦΥΕ, RICAP, HEPRO, COST,
GAIA)
Συµπόσιa EVN /JIVE,
Σχολείο Saas-Fee, VLBI school, Advanced School με τίτλο ‘A Pan-Chromatic View of Clusters of
Galaxies and the Large- Scale Structure‘, Corsika School 2008, KCETA
IAU 275, ΙΑU XXV 2003 (κονδύλια από IAU, Ελληνική Αστρονομική Εταιρία (ΕΛΑΣΕΤ) και (ΕΑE)
Ελληνική Αστρονομική Επιτροπή),
Ευρωσυνέδριa ASPE’97, 98 και CESRA’98,
στην 9η Ευρωπαϊκή Συνάντηση στον Τομέα της Ηλιακής Φυσικής,
Τοπικά κονδύλια για την κάλυψη τaξιδιωτικών εξόδων εξόδων κaι εξόδων διαµονής, γιa τη συµµeτοχή
της στις ημερίδες 'Αστρονομία 2000+' και 'Accretion processes in Astrophysical Environments',
ΕΛΑΣΕΤ,Νοέμβριος1998.
Χρηματοδότηση από το Jodrell Bank για επιστημονικά ταξίδια, για τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή
συνέδρια, meetings, επιστημονικά ταξείδια και RAS (Royal Astronomical Society) meetings.
14 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή της Eξωγαλαξιακής Παρατηρησιακής
Αόρατης Αστρονομίας (π.χ. Ραδιοαστρονομίας) και Αστροφυσικής- και της Aστροσωματιδιακής
Φυσικής με έμφαση:









Ενεργειακοί γαλαξιακοί πυρήνες (Active Galactic Nuclei, AGNs) και κοσμική ακτινοβολία
(περιοχές επιτάχυνσης κοσμικής ακτινοβολίας εξαιρετικά υψηλής ενέργειας, UHECR)
Relics και Haloes σε σμήνη Γαλαξιών – Κοσμικό Δίκτυο – Σκοτεινή Ύλη
Ανίχνευση και καταγραφή της Κοσμικής ακτινοβολίας (ΚΑ) στα ραδιοκύματα και
προσομοίωση του φαινομένου
Επίδραση της ΚΑ στον άνθρωπο και ειδικότερα από τον ήλιο- Υπολογισμός δόσεων
ακτινοβολίας
Παρατηρησιακή Κοσμολογία - Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου (Cosmic Microwave
Background, CMB) – Koσμικό Δίκτυο – Σκοτεινή Ύλη
Μελέτη Εξωγαλαξιακών Ραδιοπηγών AGN σε όλα τα μήκη κύματος
Μελέτη Μαγνητικών Πεδίων εντός και στο περιβάλλoν των AGN
Σμήνη Γαλαξιών
Θεωρίες Ενοποίησης των AGN (Unified Theories)
36





Μελέτη Νεαρών Εξωγαλαξιακών Ραδιοπηγών (Compact Symmetric Sources, CSS)
Intracluster Medium (ICM)
Interstellar Medium (ISM)-Μεσοαστρική ύλη
Δημιουργία κωδίκων για simulations των πηδάκων (jets) των ραδιοπηγών
Intergalactic Medium (IGM)
Καθώς και στις περιοχές των:


Ηλιακής Φυσικής
Instrumentation
15. RESEARCH GRANTS-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ








Μεταδιδακτορικός Ερευνητής για το έργο: «Design Study of the km3 architecture», στα
πλαίσια του προγράμματος «Design Study for a deep sea facility in the Mediterranean for the
neutrino astronomy and associated studies» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση.
Ιούνιος 2006-Ιανουάριος 2008.
Υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα «Unique Radio galaxies: Environment & Properties»,
GAAUC, μέσω του Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Πορτογαλία, συμβόλαιο
SFRH/BPD/11551/2002 Noέμβριος 2004 - Noέμβριος 2007.
Μεταδιδακτορική υποτροφία εσωτερικού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με
αριθμό συμβολαίου 332, για την πραγματοποίηση έρευνας, προτεινόμενης από την ίδια, στο
Ινστιτούτο Αστρονομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου με τίτλο «Ιδιόμορφοι Ραδιογαλαξίες
Περιβάλλον και Ιδιότητες», Απρίλιος 2003 – 2004.
Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Enigma” για την ανάλυση των δεδομένων στο υπέρυθρο
των υπό μελέτη Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων, Μάιος – Ιούνιος 2004.
Υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα «The Multiwavelength Study of the two unique and Key
Object Radio galaxies Hercules A & 3C310», CCM - Παν/ο της Μαδέρα, και CAAUL, μέσω του
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Πορτογαλία, συμβόλαιο PRAXIS XXI/BPD/18860/98
Σεπτέμβριος 1999 - Σεπτέμβριος 2000 και Απρίλιος 2001- Απρίλιος 2003.
Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Ηλιακή Φυσική Πλάσματος¨Παρατηρήσεις και Θεωρία”,
ΠΕΝΕΔ 95, ΓΓΕΤ για έρευνα σε θέματα ηλιακής ραδιοαστρονομίας με παρατηρήσεις πόλωσης από
το ραδιοτηλεσκόπιο RATAN-600 της εκατοστομετρικής εκπομπής ηλιακών κέντρων δράσης.
Τριετής υποτροφία “Fees Only” (για μη Βρετανούς), από το Αγγλικό Ιδρυμα PPARC (Particle
Physics and Astronomy Research Council), για την απευθείας πραγματοποίηση Διδακτορικού στο
Τμήμα Ραδιοαστρονομίας του Πανεπιστημίου Manchester (της προσφέρθηκε η μία από από τις 3 θ
διαθέσιμες θέσεις από το Παν/ο, κατόπιν συνέντευξης), Αγγλία Σεπτέμβριος 1994 - Ιούνιος 1997.
Οι σπουδές του Διδακτορικού δεν ξεπέρασαν το όριο των 3 ετών όπως ήταν η απάιτηση από το
ίδρυμα.
Υποτροφία από το BFWG Foundation κατα τη διάρκεια του Διδακτορικού, για την ενίσχυση
ικανών γυναικών επιστημόνων, ‘Ανοιξη 1996.
37
16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
.









Επιλογή ως αναπληρωματικό μέλος για επιστημονική επίσκεψη στη Γερμανία στο πλαίσιο του
Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδος-Γερμανίας έτους 2012 (Απόφαση Α.Π.:
24582/Β4/08-03-2012 Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
Η Διατριβή προτάθηκε για το βραβείο καλύτερης διατριβής της Βασιλικής Αστρονομικής
Εταιρίας (Royal Astronomical Society, RAS) σε Παν/ο της Αγγλίας στον τομέα της Αστρονομίας Αστροφυσικής (RAS thesis prize 1998), Ιανουάριος 1999.
Η Διατριβή προτάθηκε και για το βραβείο της καλύτερης Διατριβής της Ελληνικής
Αστρονομικής Εταιρίας (ΕΛΑΣΕΤ), Δεκέμβριος 1998.
Προτάθηκε από το Διευθυντή του Jodrell Bank Observatory για μεταδιδακτορική θέση στο
Παν/ο Queen΄sUniversity,της προσφέρθηκε η θέση αυτή αμέσως μετά την κατάθεση της
διατριβής της, Belfast, Ιρλανδία, Σεπτέμβριος 1997.
Το η ερευνητική της εργασία σε μορφή poster µε τίτλο “The study of Hercules A’s
Environment” ανακηρύχθηκε
το καλύτερο poster Αστρονομίας του Πανεπιστημίου
Manchester, Manchester, Αγγλία, Οκτώβριος 1996.
Το ίδιο poster ήταν το 7ο καλύτερο, ανάμεσα στα poster από τα τμήματα του Παν/ου
Manchester, Manchester, Αγγλία, Οκτώβριος 1996.
Αποδείχθηκε ότι διαθέτει ηγετικές ικανότητες που διακρίνονται ευκολότερα σε δύσκολες
καταστάσεις, αποτέλεσμα του Θερινού Σχολείου EPSRC, Παν/ο Sheffield, Sheffield, UK,
Σεπτέμβριος 1996.
Βραβεία Προόδου και Αριστεία Προόδου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και στις τρείς τάξεις του Λυκείου, Σεπτέμβριος 1983, Ιούνιος 1986.
Μετάλλειο από το Δήμο Αθηναίων, πρωτειάς στη Δευτέρα Λυκείου, Σεπτέμβριος 1985.
_________________________________________________________________________________________
17
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 Μέλος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων (Hellenic Association of University Women),
Μάρτιος 2010 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Ιατρικής (Greek Aerospace Medical Association,
http://www.gasma.gr/default.asp?side_menu=0
 Μέλος της Ερασιτεχνικής Αστρονομικής Εταιρείας της Πάτρας «Ωρίωνας» (http://www.orionas.gr/),
Σεπτέμβρης 2006 
Μέλος
της
Ερασιτεχνικής
Ελληνικής
Αστρονομικής
Ένωσης
(ΕΑΕ,
http://www.astronomia.org.gr/links.php), Μάρτιος 2008Μέλος
της
ΕΕΣΦΥΕ
(Ένωση
Ελλήνων
Φυσικών
Υψηλών
Ενεργειών,
http://hsshep.web.cern.ch/hsshep/eesfye/ec_gr.html)
Μέλος της IAU, http://www.iau.org/administration/membership/individual/9779/
(International Astronomical Society, http://www.iau.org/).
 Μέλοs της Royal Astronomical Society (RAS, http://www.ras.org.uk/).
 Μέλος της European Astronomical Society (EAS, http://eas.unige.ch/).
 Μέλος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας (ΕΛΑΣΕΤ, http://www.astro.auth.gr/elaset/).
 Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ, http://www.eef.gr/).
 Μέλος του Nucleo Interactivo de Astronomia (Nuclio, http://www.nuclio.pt/), για την εκλαίκευση
της επιστήμης, Πορτογαλία (Ιούνιος 2001-2002) .
_________________________________________________________________________________________
38
18 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 Δόκιμη εθελόντρια Σαμαρείτισα του Ερυθρού Σταυρού που οδηγεί στον τίτλο της Σαμαρείτισας του
Ερυθρού Σταυρού. 15-μηνη θεωρητική (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, δεξιότητες) και
πρακτική (105 ώρες ΣΑΒ (Σταθμός Α’ Βοηθειών), 150 ώρες υπηρεσία) εκπαίδευση για την
προσφορά Α’ βοηθειών σε πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη, Σεπτέμβριος 2006-.
 Δόκιμη εθελόντρια Ναυαγοσώστης του Ερυθρού Σταυρού που οδηγεί στον τίτλο του Ναυαγοσώστη
του Ερυθρού Σταυρού. 3-μηνη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση (75 ώρες υπηρεσία ως
ναυαγοσώστης) για την προσφορά Α’ βοηθειών σε πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη
στο υδάτινο στοιχείο κυρίως αλλά και έξω από αυτό, Σεπτέμβριος 2007 Κατάδυση: Μέλος του Ευρωπαικού και Ελληνικού Κέντρου Κατάδυσης. Δύτης ανοικτής θαλάσσης
(ένα αστέρι) και πτυχίο PADI που επιτρέπει την κατάδυση και σε άλλες θάλασσες εκτός των
ελληνικών, Ιούνιος 1994. Τώρα επίπεδο Advanced.
 Κολύμβηση: Πανεπιστημιάδα, Αθήνα, Φεβρουάριος 1990. Χάλκινο Μετάλλειο στο ελεύθερο και
Ασημένιο στο πρόσθιο είδος κολύμβησης.
 Γενικά Ενδιαφέροντα: Σκάκι, διάβασμα, μουσική, τραγούδι (τραγούδησε μόνη σε τοπικές
εκδηλώσεις), ζωγραφική (κάτοχος διακρίσεων) χειροτεχνία και κάθε είδους κατασκευή (κάτοχος
διακρίσεων), (υποβρύχιο) ψάρεμα, τρέξιμο, τέννις, βόλλεϋ, ενόργανη και γενικά η γυμναστική.
 Εκμάθηνση ξένων γλωσσών και οτιδήποτε αφορά τον πολιστισμό των άλλων λαών (βλ. Παράγραφο
2.4).
 Ενασχόληση με το μοντελισμό (αεροπλάνων).
 Παρακολούθηση μαθημάτων χορού, latin (Cuban, LA και New York style), Reggaeton (μέλος της
τοπικής ομάδας Desafio), αργεντίνικο tango και ελληνικών δημοτικών χορών (3 χρόνια).
Συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις.
 Παρακολούθηση Σεμιναρίων Φωτογραφίας απο το Τμήμα Φωτογραφίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ακαδημαικό έτος 1992-1993. Πραγματοποίηση λήψεων συμπεριλαμβανομένων
υποβρύχιων, μικρό- και
μακροφωτογράφηση. Εμφανίσεις φωτογραφιών μαυρόασπρου φιλμ.
• Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος 25 ωρών με τίτλο «Φωτογραφία» από το
Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Δωδ/σου
(9/03/2006-11/04/2006). Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης .
 Επαγγελματίας σχεδιάστρια μόδας, CEAC DIPLOM Ισπανία 1988.
39