Επικύρωση αποτελεσμάτων

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αμαλίας 12
ΤΚ: 105 57, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Στεφάνου, Χ. Παπαδημητρίου
Ηλ. Δ/νση: [email protected]
Τηλ.:210- 373 6127, 210-3736133
Fax: 210- 373 6185
Αθήνα, 5-2-2014
Α.Π. 3411
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα
Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα υλοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 9/02-01-2014 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Διαδικασία υλοποίησης
ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 24/Β’) και ειδικότερα την παρ. 10 αυτής.
2. Τον ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
τις παρ. 2,3 και 6 του άρθρου 14.
3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού»
(ΦΕΚ 187/Α΄), όπως ισχύει.
4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄).
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αριθμ. 10694/26-07-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού
(ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ) με την οποία διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού ο
Αναστάσιος Λιάσκος.
7. Την από 05/2/2014 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επικυρώνουμε α) τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων και των επιλαχόντων υποψηφίων με
βάση τη μοριοδότηση των προσόντων τους, που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Ταχύρρυθμο
Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού το οποίο θα υλοποιηθεί από το
1
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, από 17/02/2014 έως και
17/04/2014, και β) τον πίνακα απορριπτέων, ως ακολούθως:
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ΠΑΖΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
1274
ΔΙΠΛΑ
ΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1184
ΠΑΛΛΕΚΙ
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΣΕΡΤΖΙΟ
1168
ΚΟΚΚΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1152
ΔΑΛΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1152
ΖΕΡΜΠΟΥΛΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΖΕΡΜΠΟΥΛΗΣ
1151
ΝΑΣΙΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1130
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1127
VAN DER STAAIJ
ALEXANDRA MARIA
HENDRIK
1110
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1107
ΚΡΙΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1061
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
1058
ΠΛΑΪΤΑΚΗ
ΙΡΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
1054
ΓΚΙΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1052
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1031
ΠΑΠΑΖΑΚΑ
ΣΙΜΟΣ
1023
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1019
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1019
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1019
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
985
ΡΑΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
983
ΣΙΝΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
975
ΤΣΟΠΕΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
968
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ΦΑΚΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
960
ΝΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
959
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
953
ΞΑΝΘΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
948
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
943
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
940
ΠΑΤΣΑΤΖΗ
ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
938
ΚΑΛΟΣΤΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
937
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
937
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
935
ΜΠΙΛΟΥΚΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
934
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
933
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ-ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
924
ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
923
ΒΡΑΤΣΑΛΗ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
919
ΔΕΛΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
917
ΤΟΤΟΜΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
898
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
893
ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
893
ΛΙΑΠΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
891
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
886
ΑΝΕΣΤΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
883
ΔΑΝΕΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
878
ΜΑΒΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
871
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
867
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
865
ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
863
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4
ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΑΒΕΡΚΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
862
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
862
ΜΑΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
858
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
858
ΓΚΙΟΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
857
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
848
ΒΛΑΧΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
846
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
842
ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
840
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΡΟΣΟΣ
838
ΤΣΟΥΒΑΛΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
831
ΚΑΡΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
829
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
825
ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΛΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
823
ΜΙΧΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
823
ΚΟΚΚΑΡΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
823
ΤΣΑΦΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
822
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
821
ΡΑΠΤΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
821
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
820
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
816
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
815
ΦΑΙΝΗ
ΚΛΕΙΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ
813
ΓΚΑΛΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
813
ΖΗΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
811
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
810
ΤΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
806
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
806
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
803
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
5
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
796
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
795
ΚΑΡΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
792
ΣΑΚΚΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
791
ΜΠΛΕΤΣΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
788
ΜΑΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
787
ΜΠΕΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
784
ΓΕΡΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
777
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
776
ΚΑΤΣΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
774
ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
774
ΖΥΜΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
773
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
767
ΡΟΥΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
766
ΦΑΚΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΣ
765
ΚΙΟΥΠΡΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
764
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
763
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
761
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
760
ΚΙΤΣΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
760
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
756
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
748
ΤΣΙΠΟΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
742
ΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
740
ΓΩΣΣΕΝΣ
ΛΥΔΙΑ
ΕΜΙΛ ΠΩΛ ΛΟΥΙ
740
ΜΗΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
738
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
735
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
733
ΜΕΛΙΣΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
731
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
69.
70.
71.
72.
ΑΛΕΞΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
731
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
729
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
729
ΤΟΣΚΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
725
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
725
ΚΟΛΥΒΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
725
ΜΠΑΚΕΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
724
ΑΧΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
721
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
721
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
720
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΗΛΙΑΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
717
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
713
ΜΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
713
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
708
ΚΑΡΓΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
708
ΓΚΟΒΕΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
707
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
706
ΨΥΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
705
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΡΩΝ
702
ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
702
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΧΡΥΣΗΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
700
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
698
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
693
ΤΡΙΒΙΖΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
692
ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
691
ΝΤΡΟΓΚΟΥΝΤΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΝΤΙΘ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
680
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
675
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
674
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
6
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
671
ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
671
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
671
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
667
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
667
ΔΑΝΑΔΑΚΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
660
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΥ
ΔΟΥΚΙΣΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
660
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΣΙΟΣ
660
ΤΣΑΦΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
656
ΛΑΠΠΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
650
ΤΣΑΤΣΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
648
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
643
ΓΙΑΝΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
643
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΝΑΣ
639
ΣΙΑΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
636
ΛΑΓΚΟΥΣΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
633
ΒΟΥΛΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
625
ΡΟΖΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
621
ΚΑΜΑΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
617
ΜΑΝΤΑΝΗ
ΚΕΡΑΣΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
613
ΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
613
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
612
ΚΑΚΟΥΛΗ
ΝΙΚΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
608
ΚΟΤΣΙΚΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
592
ΒΡΑΝΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
592
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
Α/Α
7
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
1 ΛΙΟΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΠΛΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
3 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 ΠΕΦΑΝΗ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΜΑΚΡΗ
8
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
7 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΛΑΣΚΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
9 ΜΗΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν πτυχίου (άλλο
πτυχίο από τα οριζόμενα
στην προκήρυξη )
Εκπρόθεσμη
ταχυδρομική αποστολή
αίτησης
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν πτυχίου (άλλο
πτυχίο από τα οριζόμενα
στην προκήρυξη )
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν πτυχίου (άλλο
πτυχίο από τα οριζόμενα
στην προκήρυξη )
Υποβλήθηκε αντίγραφο
πτυχίου χωρίς βαθμό.
Δεν υποβλήθηκε το
σχετικό πιστοποιητικό
του Πανεπιστημίου που
αναγράφει τον βαθμό
πτυχίου.
Υποβλήθηκε αντίγραφο
πτυχίου χωρίς βαθμό.
Δεν υποβλήθηκε το
σχετικό πιστοποιητικό
του Πανεπιστημίου που
αναγράφει τον βαθμό
πτυχίου.
Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν της
άριστης γνώσης
τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας
Δεν πληρούνται τα
τυπικά προσόντα α)
πτυχίου σύμφωνου με
τα οριζόμενα στην
προκήρυξη και β) τίτλου
άριστης γνώσης
τουλάχιστον μιας ξένης
γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
μίας ξένης γλώσσας
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11 ΘΕΡΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΘΩΝ
12 ΜΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ
13 ΑΔΑΜΟΥ
9
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
14 ΓΚΑΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
16 ΧΑΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
17 ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν προσκόμισε
επίσημη μετάφραση του
τίτλου ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
19 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΛΑ
21 ΔΑΣΚΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22 ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν της άριστης
γνώσης τουλάχιστον
μίας ξένης γλώσσας
Ελλιπής φάκελος - Δεν
υποβλήθηκε αίτηση
συμμετοχής
Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν πτυχίου
(άλλο πτυχίο από τα
οριζόμενα στην
προκήρυξη )
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν πτυχίου (άλλο
πτυχίο από τα οριζόμενα
στην προκήρυξη )
Δεν προσκόμισε
πρωτότυπο τίτλο ξένης
γλώσσας
Δεν πληρούται το
τυπικό
προσόν (άλλο πτυχίο
από τα οριζόμενα στην
προκήρυξη )
24 ΣΤΟΥΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν της
άριστης γνώσης
τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας
25 ΠΑΪΣΙΔΟΥ
26 DENTES
10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
SELIM
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HAYIM
1.Δεν διαθέτει
υπηκοότητα ελληνική ή
κράτους- μέλους της Ε.Ε.
2 . Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν πτυχίου
(άλλο πτυχίο από τα
οριζόμενα στην
προκήρυξη)
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
1. Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν πτυχίου
(άλλο πτυχίο από τα
οριζόμενα στην
προκήρυξη)
2.Μη επικυρωμένο
αντίγραφο Α.Τ.
27 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν της
άριστης γνώσης
τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας
28 ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δεν πληρούται το
τυπικό προσόν της
άριστης γνώσης
τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας
29 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι του Πίνακα Α της παραγράφου 1 της παρούσης, προκειμένου να
εγγραφούν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα, οφείλουν να καταθέσουν το αργότερο μέχρι και την
Τρίτη 11-02-2014, συμπληρωμένη την αίτηση του Παραρτήματος 1, στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Υπουργείο Τουρισμού, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο
απόδειξης καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ύψους 700€. Τα δίδακτρα
συμμετοχής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως άνω ημερομηνία στον
τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) με αριθμό λογαριασμού 5202-002079-917 και αριθμό IBAN: GR 45 0172
2020 0052 0200 2079 917, Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Αγγελάκη, με την αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ. Στην απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να
εμφανίζεται απαραίτητα το όνομα του επιλεγέντα υποψηφίου.
3. Επιλεγέντες που δεν υποβάλλουν έως την ως άνω ημερομηνία (11-02-2014) την σχετική αίτηση
εγγραφής και την απόδειξη πληρωμής διδάκτρων, αποκλείονται και οι θέσεις τους
καταλαμβάνονται από επιλαχόντες, κατά σειρά κατανομής των μορίων τους.
4. Οι επιλαχόντες, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, ειδοποιούνται με ευθύνη του Τμήματος Α.Σ.Τ.Ε. &
Σχολών Ξεναγών προκειμένου να καταβάλλουν εγκαίρως τα δίδακτρα και υποβάλλουν την σχετική
αίτηση εγγραφής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης του προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο, τα δίδακτρα δεν
επιστρέφονται.
6. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τις υπεύθυνες γραμματειακής υποστήριξης του προγράμματος , κ.κ
Π. Νίτσιου και Α. Μπουσουλέγκα, στο τηλέφωνο 2310-994364. Οι αριθμοί φαξ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Τουρισμού είναι αντίστοιχα 2310-994354 και 210-3736185.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ
11
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου)
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Τουρισμού
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τουρ. Πολιτικής και Οργάνωσης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης
2.Τμήμα Α.Σ.Τ.Ε. & Σχολών Ξεναγών
12
ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΟ-5ΑΖ
Παράρτημα Ι
Προς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υπόψη κ.κ Π. Νίτσιου/Α. Μπουσουλέγκα
Φαξ: 2310-994354
Κοιν.: Υπουργείο Τουρισμού
Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Α.Σ.Τ.Ε. & Σχολών Ξεναγών
Φαξ: 210- 3736185
ΑΙΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Α.Δ.Τ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΚ: . . . . . . . .
ΠΟΛΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Με την παρούσα αίτηση, παρακαλώ να με εγγράψετε
στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο
επάγγελμα του Ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί
από 17 Φεβρουαρίου έως 17 Απριλίου 2014 στη
Θεσσαλονίκη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ.
9/02.01.2014 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού.
Σας υποβάλλω συνημμένα την απόδειξη καταβολής
στην Τράπεζα Πειραιώς διδάκτρων ύψους 700 ευρώ.
ΤΗΛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΙΝ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
../../2014
Ο/Η ΑΙΤ ………..
(Υπογραφή)
13