τελικα αποτλεσματα απθ 2015

ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
Πληροφορίες: Α. Στεφάνου
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ. 10557, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210- 3736125
Fax: 210-3736185
Εmail: [email protected]
Αθήνα, 25/2/2015
Α. Π. : 3845
(Βαθμός Προτεραιότητας)
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο
Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 09 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθμ. 1199/16-1-2015 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Υλοποίηση
ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 86/Β), και ειδικότερα την
παράγραφο 9 αυτής.
2. Το ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α), όπως ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 14 αυτού.
3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 112/Α).
4. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α) και ειδικότερα το άρθρο 2
αυτού.
5. Το π.δ. 112/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ
179/Α’)
6. Την με αριθμ. 10694/26-07-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Τουρισμού (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ) με την οποία διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Τουρισμού ο Αναστάσιος Λιάσκος.
7. Την από 21-1-2015 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού
και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
8. Την υπ’ αριθμ. 2099/23-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα «Σύσταση
επιτροπής εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που έλαβαν οι υποψήφιοι για
εισαγωγή: α) στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού,
που θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 09
Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015, (ΑΔΑ: ΨΨΝΛΟΟ-3Μ2)
9. Το υπ’ αριθμ. 3301/17-2-2015 έγγραφο «Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για
εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που
θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 09
Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015»
10. Το υπ’ αριθμ 3755/25-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επικυρώνουμε : α) τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων και των επιλαχόντων
υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο
επάγγελμα του ξεναγού που θα υλοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης από 09 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015, βάσει της μοριοδότησης την
οποία έλαβαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1199/16-1-2015
απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, και β) τον πίνακα απορριπτέων, ως
ακολούθως:
A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1404
2
ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1247
3
ΝΑΣΙΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1130
4
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΙΑ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
1121
5
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ
1070
6
ΜΕΡΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1058
7
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1054
8
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1053
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
9
ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1035
10
ΠΕΤΡΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1035
11
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1031
12
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1019
13
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1015
14
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1012
15
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
983
16
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
981
17
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
981
18
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
975
19
ΚΙΟΥΠΡΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
964
20
ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΡΤΙΒΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
951
21
ΜΗΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
948
22
ΜΑΟΥΣΙΔΟΥ-ΒΟΖΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
937
23
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΘΩΜΑΣ
935
24
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΚΟΣΜΑΣ
931
25
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
919
26
ΕΡΜΕΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΟΡΕΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
898
27
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
895
28
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
892
29
ΓΚΡΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
885
30
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥΣΙΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
883
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
31
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
883
32
ΜΠΑΛΤΖΩΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
883
33
ΡΟΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
881
34
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
876
35
ΓΗΡΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
869
36
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
865
37
ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
864
38
ΠΛΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
863
39
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
860
40
ΝΤΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
857
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
41
ΜΠΙΣΙΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
855
42
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
850
43
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
848
44
ΜΠΡΙΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
845
45
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
838
46
ΜΟΛΕΣΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
836
47
ΚΙΑΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
835
48
ΓΑΡΔΙΚΗ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΪΟΣ
833
49
ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
832
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
50
ΛΕΦΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
829
51
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
826
52
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
822
53
ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
821
54
ΤΣΕΤΛΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
820
55
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
815
56
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
815
57
ΧΑΡΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
815
58
ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
808
59
ΚΟΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
805
60
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
796
61
ΜΠΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
794
62
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
793
63
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
792
64
ΘΩΜΛΟΥΔΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
791
65
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΗΝΑΣ
790
66
ΤΑΓΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
787
67
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΗΛΙΑΣ
781
68
ΚΕΜΑΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
780
69
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
777
70
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
773
71
ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
772
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
72
ΒΑΣΙΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
772
73
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
771
74
ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
770
75
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
765
76
ΣΔΡΑΛΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
765
77
ΣΤΑΜΙΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
764
78
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
763
79
ΜΑΤΕΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
762
80
ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
761
81
ΜΟΥΡΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
760
82
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
760
83
ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
757
84
ΤΣΑΦΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
756
85
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
745
86
ΓΙΑΝΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
743
87
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
742
88
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
737
89
ΜΑΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
737
90
ΜΑΡΑΓΓΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
733
91
ΛΑΓΚΟΥΣΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
733
92
ΚΩΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΥΛΟΣ
725
93
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
711
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
94
ΚΟΚΚΟΚΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
709
95
ΚΑΡΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
708
96
ΛΑΪΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
708
97
ΛΕΙΨΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
707
98
ΜΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
704
99
ΚΟΥΤΛΙΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
702
100
ΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
702
101
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
698
102
ΝΕΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
696
103
ΙΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
693
104
ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
690
105
ΦΑΡΤΣΑΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
680
106
ΒΙΑΝΝΗΣ
ΟΘΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
678
107
ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
676
108
ΤΟΣΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
675
109
ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
671
110
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
671
111
ΛΙΑΠΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
665
112
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
652
113
ΚΟΜΟΡΤΖΗ
ΚΑΛΟΥΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
652
114
ΜΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
650
115
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
650
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
116
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
645
117
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΜΑΡΚΟΣ
645
118
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
643
119
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
633
120
ΔΡΑΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
622
121
ΜΑΡΩΝΙΤΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
620
122
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
617
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
123
ΖΑΡΚΙΑ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
124
ΣΚΥΛΙΤΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΘΙΜΟΣ
125
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
126
ΚΑΤΣΟΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
127
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)
ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ)
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
128
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΑΝΝΑ
ΑΛΙΚ
129
ΛΑΦΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΚΟΣ
130
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
131
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
132
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
133
ΚΑΝΤΑΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
134
FERNANDEZ
BELMONTE
MIGUEL
JOSE IGNACIO
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ) ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
1. ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 2.
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
(ΙΣΠΑΝΙΑ) ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
135
136
137
138
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΝΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
1. ΔΕΝ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
2. ΔΕΝ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2
ΠΤΥΧΙΟ ΑΛΛΟ
ΑΠΟ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΜΠΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ)
2. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι του Πίνακα Α της παραγράφου 1 της απόφασης
αυτής, προκειμένου να εγγραφούν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης,
οφείλουν να καταθέσουν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο
μέχρι και την Δευτέρα 2/3/2015, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (Πρώην Υπουργείο Τουρισμού/Διεύθυνση Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών
Ξεναγών) συμπληρωμένη την αίτηση του Παραρτήματος, συνοδευόμενη
από φωτοαντίγραφο απόδειξης καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο
πρόγραμμα, ύψους εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (675€). {Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
fax
2310
994354,
e-mail:
[email protected] και Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού (Πρώην Υπουργείο Τουρισμού/Διεύθυνση Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών
Ξεναγών, fax : 210-3736185, e-mail:[email protected]}.
Τα δίδακτρα συμμετοχής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως
άνω ημερομηνία στον τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
Θεσσαλονίκης (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.) με αριθμό
λογαριασμού 5202-002079-917 και αριθμό IBAN: GR 45 0172 2020 0052 0200
2079 917, Τράπεζα Πειραιώς, με την αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΠΘ. Στην απόδειξη πληρωμής απαραίτητα
θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα του επιλεγέντα υποψηφίου.
Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τις υπευθύνους γραμματειακής υποστήριξης του
προγράμματος, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κ. Αφροδίτη Μπουσουλέγκα και
κ. Γεωργία Κωλέττη, στο τηλέφωνο 2310994355.
Όσοι από τους επιλεγέντες δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο παραπάνω
πρόγραμμα κατάρτισης, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα με mail ή fax
την Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (fax : 210-3736185, email:[email protected])
Οι επιλεγέντες που δεν υποβάλλουν έως και την ως άνω ημερομηνία (2/3/2015)
τη σχετική αίτηση εγγραφής και την απόδειξη πληρωμής διδάκτρων,
αποκλείονται και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από επιλαχόντες κατά τη
σειρά κατανομής των μορίων τους.
3. Οι επιλαχόντες εφ΄ όσον υπάρξουν κενές θέσεις, ειδοποιούνται με ευθύνη του
Τμήματος Ανωτέρων Σχολών & Σχολών Ξεναγών της Διεύθυνσης Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προκειμένου να καταβάλουν εγκαίρως τα δίδακτρα
και υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από απόδειξη
καταβολής διδάκτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα στο
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού (Πρώην Υπουργείο Τουρισμού/Διεύθυνση
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών
Ξεναγών), μέχρι και την Παρασκευή 6/3/2015 και ώρα 10.00 π.μ.
4. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη παρακολούθησης του προγράμματος για
οποιοδήποτε λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και
www.auth.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Αν. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Αν. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
4. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
2. Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών
ΑΔΑ: 7ΘΚ8465ΦΘΘ-ΖΨΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληρ.: Α. Μπουσουλέγκα, Γ. Κωλέττη
Τηλ: 2310 994355
Φαξ: 2310 994354
Κοιν.: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού
Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Τμήμα Ανωτέρων Σχολών & Σχολών Ξεναγών
Φαξ: 210- 3736185
ΑΙΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΠΩΝΥΜΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Α.Δ.Τ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΚ: . . . . . . . .
ΠΟΛΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΗΛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΙΝ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
../../2015
Ο/Η ΑΙΤ ………..
(Υπογραφή)
Με την παρούσα αίτηση, παρακαλώ να με εγγράψετε
στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο
επάγγελμα του Ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί
από 09 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 1199/16-1-2015
απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 86/Β’).
Σας υποβάλλω συνημμένα την απόδειξη καταβολής
διδάκτρων στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 675 ευρώ.