Φορητά Όργανα Μέτρησης & Ελέγχου

ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Α Ν Α Λ Υ Τ Ε Σ
Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν
Κωδικός
F Y R I T E
Περιγραφή είδους
Fyrite Tech 50
12.51.01.01
Μετράει : Οξυγόνο (Ο2), Θερμοκρασία καυσαερίων,
θερμοκρασία αέρα
Υπολογίζει : Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Βαθμό απόδοσης
καύσης, Περίσσεια αέρα
Περιλαμβάνει : Όργανο, ακροφύσιο δειγματοληψίας
καυσαερίων, βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό πλαστικό,
λαστιχένια θήκη προστασίας του οργάνου με μαγνήτη,
μπαταρίες, οδηγίες χρήσης
Fyrite Tech 60
12.51.01.02
ης
Μετράει : Οξυγόνο (Ο2), Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
Θερμοκρασία καυσαερίων, θερμοκρασία αέρα
Υπολογίζει : Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) air free, Βαθμό απόδοσης καύσης, Περίσσεια
αέρα
Περιλαμβάνει : Όργανο, ακροφύσιο δειγματοληψίας
καυσαερίων, βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό πλαστικό,
λαστιχένια θήκη προστασίας του οργάνου με μαγνήτη,
μπαταρίες, οδηγίες χρήσης
12.60.01.01
Εκτυπωτής
12.61.01.01
Χαρτί εκτυπωτή (5 ρολά)
12.51.01.05
Ακροφύσιο καυσαερίων
12.60.01.02
Υδατοπαγίδα
12.61.01.02
Φίλτρο υδατοπαγίδας
12.51.01.10
Αισθητήρας οξυγόνου (Ο2)
12.51.01.11
Αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα (CΟ)
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
T E C H
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Α Ν Α Λ Υ Τ Ε Σ
Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν
Κωδικός
12.51.05.01
INSIGHT
Περιγραφή είδους
Μετράει : Οξυγόνο(Ο2), Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Θερμοκρασία καυσαερίων (Tstack), Θερμοκρασία
αέρα (Tair), Ελκυσμό (Draft), Διαφορική πίεση (ΔP)
Υπολογίζει : Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Βαθμό απόδοσης καύσης (Eff), Βαθμό απωλειών (qA),
Περίσσεια αέρα (EA), Λόγο CO/CO2, Μονοξείδιο το Άνθρακα σε αναφορά με συγκεκριμένη
περιεκτικότητα Ο2 (CO-O2 ref)
Περιέχει: όργανο, ακροφύσιο, βαλίτσα από σκληρό πλαστικό, μπαταρίες, οδηγίες χρήσης, καλώδιο USB,
λογισμικό.
Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
•
Μνήμη
Αποθήκευση 100 σετ μετρήσεων
Σύνδεση με υπολογιστή
•
Όλες οι μετρήσεις μπορούν να μεταφερθούν στον προσωπικό σας υπολογιστή μέσω του USB
καλωδίου
•
Αισθητήρες B-Smart
Αυτόματη βαθμονόμηση
Εύκολη πρόσβαση
•
Αυτοδιάγνωση
Ένδειξη χρόνου ζωής αισθητήρα O2
Υπενθυμίσεις βαθμονόμησης
Οθόνη γραφικών LCD
•
Φωτιζόμενη
Ρυθμιζόμενη από το χρήστη
Δυνατότητα zoom
Ήχος πλήκτρων
•
Πατώντας κάθε πλήκτρο παράγεται ήχος για επιβεβαίωση
Αυτόματη απενεργοποίηση
•
Το όργανο σβήνει αυτόματα αν παραμείνει χωρίς χρήση για κάποιο χρόνο
Αυτόματος αερισμός
•
Κατά την απενεργοποίηση, το όργανο αυτόματα ενεργοποιεί την αντλία του ώστε να
΄΄ξεπλύνει΄΄ τους αισθητήρες του Οξυγόνου και του Μονοξειδίου με φρέσκο αέρα
12.60.01.01
Εκτυπωτής
12.61.01.01
Χαρτί εκτυπωτή (5 ρολά)
Τροφοδοτικό 220 VAC
Ακροφύσιο καυσαερίων διπλού σωλήνα
Υδατοπαγίδα
Φίλτρο υδατοπαγίδας
12.51.05.09
12.51.02.12
12.60.01.02
12.61.01.02
ης
F Y R I T E
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
P C A ®2
Α Ν Α Λ Υ Τ Ε Σ
Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν
Κωδικός
Περιγραφή είδους
®
12.60.01.01
12.61.01.01
PCA 2-225
Μετράει : Ο2, CO, Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
PCA®2-235
Μετράει : Ο2, CO, NO, Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
PCA®2-245
Μετράει : Ο2, CO, CO(High), Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
PCA®2-255
Μετράει : Ο2, CO, SO2, Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
PCA®2-265
Μετράει : Ο2, CO, NO, NO2, Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
PCA®2-275
Μετράει : Ο2, CO, NO, SO2, Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
PCA®2-285
Μετράει : Ο2, CO, NO, CO(High), Tstack, Tair, Draft, ΔP
Υπολογίζει : CO2, Eff, EA
Εκτυπωτής
Χαρτί εκτυπωτή (5 ρολά)
12.51.02.10
Τροφοδοτικό 220 VAC
12.51.02.11
Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα
12.51.02.12
Ακροφύσιο καυσαερίων διπλού σωλήνα
12.60.01.02
12.61.01.02
12.51.02.21
12.51.02.22
12.51.02.23
12.51.02.13
12.51.02.14
12.51.02.15
12.51.02.16
12.51.02.17
12.51.02.18
12.51.02.19
12.51.02.20
Υδατοπαγίδα
Φίλτρο υδατοπαγίδας
Αισθητήρας απλός Ο2
Αισθητήρας απλός CO
Αισθητήρας απλός CO-high
Αισθητήρας απλός ΝΟ
Αισθητήρας απλός ΝΟ2
Αισθητήρας απλός SO2
Αισθητήρας smart CO
Αισθητήρας smart CO-high
Αισθητήρας smart NO
Αισθητήρας smart NO2
Αισθητήρας smart SO2
12.51.02.01
12.51.02.02
12.51.02.03
12.51.02.04
12.51.02.05
12.51.02.06
12.51.02.07
--- Ο2 : Οξυγόνο / CO : Μονοξείδιο του Άνθρακα / CO(High) : Μονοξείδιο του Άνθρακα υψηλή περιεκτικότητα (4000-20000 ppm) /
NO : Οξείδιο του Αζώτου / NO2 : Διοξείδιο του Αζώτου / SO2 : Διοξείδιο του Θείου / Tstack : Θερμοκρασία καυσαερίων / Tair : Θερμοκρασία αέρα
καύσης-περιβάλλοντος / Draft : Ελκυσμός / ΔP : Διαφορική πίεση / Eff : Βαθμός απόδοσης καύσης / EA : Περίσσεια αέρα
®
---Κάθε αναλυτής PCA 2 παραδίδεται με: Διπλό ελαστικό σωλήνα δειγματοληψίας καυσαερίων, ακροφύσιο μήκους 30cm, εργοστασιακά
βαθμονομημένους και εγκατεστημένους αισθητήρες, βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό πλαστικό, λαστιχένια θήκη προστασίας του οργάνου, οδηγίες
χρήσης, καλώδιο USB και λογισμικό σύνδεσης με υπολογιστή, ανταλλακτικά φίλτρα υδατοπαγίδας και μπαταρίες.
®
---Κάθε αναλυτής PCA 2 μπορεί να αναβαθμιστεί σε ανώτερο μοντέλο με την προσθήκη αισθητήρων και αναβάθμιση του λογισμικού.
®
---Όλοι οι αναλυτές PCA 2 μπορούν να εμφανίσουν τα καυσαέρια αναφορικά με συγκεκριμένη περιεκτικότητα %O2
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
Ε Κ Π Ο Μ Π Ω Ν
Κωδικός
Ο.Ε.
Α Ν Α Λ Υ Τ Η Σ
Κ Α Υ Σ Η Σ
Περιγραφή είδους
ECA 450 Base Unit
12.51.03.01
• Διπλός σωλήνας δειγματοληψίας καυσαερίων μήκους
4,57 m
• Μεταλλικό ακροφύσιο μήκους 30 cm
• Ενσωματωμένος εκτυπωτής
• Μνήμη 1900 τεστ μετρήσεων
• Καταγραφή μετρήσεων (Data logging)
• 10 επιλέξιμα καύσιμα
• Εμφάνιση δεδομένων προσαρμόσιμη από το χρήστη
• Μετατροπή μονάδων
• Τιμές σε αναφορά με συγκεκριμένη περιεκτικότητα %Ο2
• O2 : 0.1 έως 20.9%
• CO (H2 compensated) : 0 έως 4000 ppm
• Πίεση/ Ελκυσμός : - 70 έως + 70 mbar
• Tstack : -20 έως 1315 oC
• Tair : -20 έως 999 oC
• Eff : 0.1 έως 100%
• EA : 1.0 έως 250%
• CO2 : 0 έως max του καυσίμου
ECA 450 NOx Kit
12.51.03.02
Περιλαμβάνει ό,τι και η ECA 450 Base Unit καθώς επίσης
και ΝΟ και ΝΟ2 αισθητήρες καθώς και compact sample
conditioner (σύστημα απομάκρυνσης της υγρασίας από τα
καυσαέρια)
ECA 450 NOx και SOx Kit
12.51.03.03
Περιλαμβάνει ό,τι και η ECA 450 Base Unit καθώς επίσης
και ΝΟ,ΝΟ2 και SO2 αισθητήρες καθώς και compact
sample conditioner (σύστημα απομάκρυνσης της
υγρασίας από τα καυσαέρια)
Α Κ Ρ Ο Φ Υ Σ Ι Α
Κωδικός
Γ Ι Α
E C A
4 5 0
Περιγραφή είδους
Compact Sample Conditioner/ Probe Assembly
12.51.03.04
Περιλαμβάνει σύστημα ακροφυσίου με μεταλλικό
ακροφύσιο μήκους 30 cm, διπλό ελαστικό σωλήνα μήκους
4.57 m, Ψύκτη Peltier, φίλτρο, αντλία συμπυκνωμάτων και
τροφοδοτικό
60 cm Probe Assembly
12.51.03.05
Περιλαμβάνει σύστημα ακροφυσίου με μεταλλικό
ακροφύσιο μήκους 60 cm, διπλό ελαστικό σωλήνα μήκους
4.57 m σύστημα φίλτρου-υδατοπαγίδας
91 cm Probe Assembly
12.51.03.06
Περιλαμβάνει σύστημα ακροφυσίου με μεταλλικό
ακροφύσιο μήκους 91 cm, διπλό ελαστικό σωλήνα μήκους
4.57 m σύστημα φίλτρου-υδατοπαγίδας
122 cm High Temperature Probe Assembly
12.51.03.07
12.51.03.08
ης
Περιλαμβάνει σύστημα ακροφυσίου με μεταλλικό
ακροφύσιο μήκους 122 cm, διπλό ελαστικό σωλήνα
μήκους 4.57 m σύστημα φίλτρου-υδατοπαγίδας
6 m Hose extension
Επέκταση μήκους 6 m με διπλό ελαστικό σωλήνα και
καλώδιο του αισθητηρίου θερμοκρασίας
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
Κ Α Ι
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Χ Η Μ Ι Κ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι
Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν
Κωδικός
Α Ν Α Λ Υ Τ Ε Σ
Περιγραφή είδους
12.51.04.01
Πλήρης χημικομηχανικός αναλυτής καύσης
• Μετρητής Διοξειδίου του Άνθρακα 0 – 20%
• Θερμόμετρο καυσαερίων 100-500 oC
• Μετρητής Ελκυσμού MZF +1.0 – 0.0 – 5 mm Η2Ο
• Τρόμπα αιθάλης – κλίμακα αιθάλης - χαρτιά
• Κανόνας υπολογισμού βαθμού
απόδοσης/απωλειών
• Βαλίτσα από σκληρό πλαστικό
12.51.04.03
Μετρητής Διοξειδίου του Άνθρακα 0-20% (κενός)
12.51.04.04
Μετρητής Οξυγόνου 0-21% (κενός)
12.51.04.05
Υγρό για μετρητή Διοξειδίου του άνθρακα
12.51.04.06
Υγρό για μετρητή Οξυγόνου
12.51.04.07
Μετρητής Ελκυσμού MZF +1.0 – 0.0 – 5 mm Η2Ο
12.51.04.08
Κανόνας υπολογισμού βαθμού απόδοσης
12.51.04.09
12.51.04.10
12.51.04.11
12.51.04.12
12.51.04.13
ης
Ο.Ε.
Τρόμπα αιθάλης με κλίμακα αιθάλης και φίλτρα
χαρτιού
Τρόμπα
Κλίμακα αιθάλης
Φίλτρα χαρτιού (40 τεμ)
Λιπαντικό για τρόμπα
12.51.04.14
Θερμόμετρο καυσαερίων 100-500 oC , στέλεχος 23
cm
12.51.04.15
Φορητό μανόμετρο U
12.51.04.16
Υγρό για το φορητό μανόμετρο
12.51.04.17
Μετρητής ελκυσμού Draftrite pocket +2.5 – 0.0 – 3.5
mm Η2Ο
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Φ Ο Ρ Η Τ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ
Κωδικός
Ο.Ε.
Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ
Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν
Περιγραφή είδους
SNIFIT® 50 αναλυτής CO
12.52.01.02
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Εύρος: 0-1,999 ppm
Ανάλυση: 1 ppm
Οθόνη: 3-1/2" οθόνη με πράσινο-κίτρινο φως
Αισθητήρας:Ηλεκτροχημικός
Βαθμονόμηση: Εργοστασιακή στα 100 ppm
Ακρίβεια αισθητήρα: ±5% της ένδειξης
Βάρος: 0.23 Kg
Διαστάσεις: 140 x 50 x 40 mm
Τροφοδοσία: 9-volt battery
Διάρκεια μπαταρίας: 6 μήνες φυσιολογικής λειτουργίας
Χειροκίνητος μηδενισμός: Ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις
μηδενισμού σε επικίνδυνα περιβάλλοντα
• Αυτόματη απενεργοποίηση: Μετά από 30 λεπτά περνά
αυτόματα σε κατάσταση OFF
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40°C
• Εγγύηση: 1 χρόνος
Monoxor III (αναλυτής CO)
12.52.01.03
12.52.01.04
Περιλαμβάνει ακροφύσιο και ελαστικό σωλήνα, οδηγίες χρήσης και
βαλίτσα από σκληρό πλαστικό και έχει δυνατότητα εκτύπωσης των
μετρήσεων
• Εύρος: 0-2000 ppm
• Ανάλυση: 1 ppm
• Οθόνη: οθόνη φωτιζόμενη, υγρών κρυστάλλων, 24 ψηφίων
• Ακρίβεια αισθητήρα: ±5% της ένδειξης
• Βάρος: 473 gr μαζί με τις μπαταρίες
• Διαστάσεις: 190mm x 79mm x 53mm
• Τροφοδοσία: 4 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ
• Διάρκεια μπαταρίας: 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας
• Θερμοκρασία λειτουργίας: Όργανο :0-40°C
Ακροφύσιο : 538 °C
• Εγγύηση: 2 χρόνια συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα
Monoxor III – Kit (αναλυτής CO)
Περιλαμβάνει ό,τι και το Monoxor III αλλά έχει επιπλέον εκτυπωτή
και ιμάντα ανάρτησης
Θερμόμετρο Υπερύθρων
12.52.01.05
•
•
•
•
•
•
Θερμοκρασία : -20 έως 400 °C
Ενδείκτης laser
Ανάλυση : 1 °C
Δυνατότητα αποθήκευσης min/max τιμών
Φωτειζόμενη οθόνη
Περιλαμβάνεται μαλακή βαλίτσα και μπαταρίες
Μηχανικό Ανεμόμετρο ΤΗ 4200
12.52.01.17
• 0-8,800 FPM
• Θερμοκρασία: 0°C έως 60°C
• Ευαίσθητο σε χαμηλής Sensitive for low/high air velocity
• Ενδείξεις σε Km/hr, Knots, M/S
• Περιλαμβάνεται μαλακή βαλίτσα και μπαταρίες
Μηχανικό υγρόμετρο
12.51.04.18
ης
Υπολογίζει με ακρίβεια τη σχετική υγρασία.
Περιέχει έναν κανόνα που σχετίζεται με τη θερμοκρασία
υγρού και ξερού βολβού για απευθείας ένδειξη της σχετικής
υγρασίας.
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Κωδικός
Ο.Ε.
Περιγραφή είδους
Comfort Chek 500
Φορητό όργανο μέτρησης ποιότητας περιβάλλοντος
εσωτερικών χώρων
Τεχνολογία NDIR
12.52.03.01
Μετράει:
• CO2: 0 - 5,000 ppm
• Θερμοκρασία: -10°C έως 60°C
• Σχετική Υγρασία: 0 έως 99,9%
Εμφανίζει ταυτόχρονα στην οθόνη:
• CO2 (πραγματικού χρόνου, ΜΙΝ, ΜΑΧ, STEL, ή TWA)
• Θερμοκρασία (αέρα, DP ή WB)
• Σχετική Υγρασία
Data logging: 26,000 σημεία σε εσωτερική μνήμη
Θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ και λογισμικό
Τροφοδοσία: 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες για 20- 24 ώρες
συνεχούς λειτουργίας
Διαστάσεις: (170 mm x 70 mm x 32 mm)
Βάρος: (200 gr)
Διατίθεται με βαλίτσα από σκληρό πλαστικό
Εγγύηση: 2 χρόνια συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα
IEQ CHEK
Φορητό όργανο μέτρησης ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικών
χώρων
Αρχή Ανίχνευσης: Τεχνολογία NDIR – Ηλεκτροχημικά – με ανιχνευτή
φωτοιονισμού (PID)
Εγκαθίστανται μέχρι και 7 αισθητήρες
Ανιχνεύονται ανάλογα με τη σύνθεση του οργάνου:
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Οξυγόνο (O2), Φορμαλδεΰδη (HCHO), TVOCs,
Διοξείδιο του Αζώτου (NO2), Μονοξείδιο του Αζώτου (NO), διοξείδιο του θείου
(SO2), αμμωνία (NH3), υδρόθειο (H2S) και καύσιμα αέρια.
Μετράει με οποιαδήποτε σύνθεση οργάνου:
• Θερμοκρασία: -5°C έως 55°C
• Σχετική Υγρασία: 0 έως 99,9%
Εμφανίζει ταυτόχρονα στην οθόνη όλους τους εγκατεστημένους αισθητήρες,
διάρκεια ζωής μπαταρίας, ενδεικτικό αντλίας και μπάρα διαδικασίας
βαθμονόμησης.
Data logging: πάνω από 1,000,000 σημεία σε κάρτα μνήμης SD
Προαιρετικά: Θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ και λογισμικό
Τροφοδοσία: 3 ΑΑ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH για 12- 14 ώρες
λειτουργίας (ανάλογα με τους εγκατεστημένους αισθητήρες)
Διαστάσεις: (197 mm x 98 mm x 78 mm)
ης
12.52.03.02
IEQ CHEK CO2 (0-5000ppm), αντλία
12.52.03.03
IEQ CHEK CO2 (0-5000ppm), αντλία, data logging
12.52.03.04
IEQ CHEK CO2 (0-5000ppm), CO, διάχυση
12.52.03.05
IEQ CHEK CO2 (0-5000ppm), CO, αντλία
12.52.03.06
IEQ CHEK CO2 (0-5000ppm), CO, NO2, αντλία, data
12.52.03.07
IEQ CHEK CO2 (0-5000ppm), TVOC (0-2000ppm), CO,
12.52.03.08
IEQ CHEK CO2 (0-10,000ppm), διάχυση, data logging
12.52.03.09
IEQ CHEK CO2 (0-20%), αντλία
logging
αντλία, data logging, εξωτερική μπαταρία
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Φ Ο Ρ Η Τ Ο Ι Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Τ Ε Σ Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Σ
Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Α Ε Ρ Ι Ω Ν Κ Α Ι Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν
Α Ε Ρ Ι Ω Ν
Κωδικός
L E A K A T O R
Περιγραφή είδους
®
Leakator 10
Φορητός ανιχνευτής καυσίμων αερίων
• 10 πολύ φωτεινά LEDs
• Ακουστική ειδοποίηση
• 30 ώρες διάρκεια μπαταρίας
• Ευαισθησία: 20 ppm (μεθάνιο) ρυθμιζόμενη
12.52.01.06
•
•
•
•
12.52.01.07
από το χρήστη
Ρόδα ελέγχου - ρύθμισης ευαισθησίας
Έγχρωμα LEDs κατάστασης λειτουργίας
Πατενταρισμένος αισθητήρας στερεής
κατάστασης
50 cm μήκους εύκαμπτο ακροφύσιο
Leakator®10 ETO
Φορητός ανιχνευτής Οξειδίου του Αιθυλενίου
Leakator®Jr
Φορητός ανιχνευτής καυσίμων αερίων
•
•
•
•
12.52.01.08
•
•
•
•
•
•
•
ης
Συμπαγής σχεδιασμός : Χωράει στην παλάμη
του ενός χεριού (15cm x 5cm x 3.8cm)
Οπτική ένδειξη: 1 LED μεταβλητής
συχνότητας
Ακουστική ειδοποίηση: Ισχυροί ήχοι τικ
2 επίπεδα ευαισθησίας: Για τον εντοπισμό
τόσο μεγάλων όσο και μικρών διαρροών
LED ένδειξης κατάστασης λειοτουργίας
Μεγάλη διάρκεια μπαταριών: Τέσσερις ΑΑ
μπαταρίες παρέχουν 14 ώρες λειτουργίας
Αισθητήρας οξειδίου μετάλλου χαμηλής
κατανάλωσης τύπου φις
30 cm μήκους εύκαμπτο ακροφύσιο
Κέλυφος από σκληρό ABS πλαστικό
UL Classified for Class I, Div. 1 groups A, B, C
& D hazardous locations
Εγγύηση : 2 χρόνια στο όργανο
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Φ Ο Ρ Η Τ Ο Ι Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Τ Ε Σ
Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Σ Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Κωδικός
T R U
P O I N T E
Περιγραφή είδους
®
Tru Pointe
Φορητός ανιχνευτής ψυκτικών
•
•
12.52.01.09
•
•
•
•
•
•
•
•
Ανιχνεύει όλα τα CFC, HFC, και HCFC
ψυκτικά
Πατενταρισμένος αισθητήρας θερμαινόμενης
διόδου
Ακαριαία απόκριση
Πολύ εύκολη αντικατάσταση αισθητήρα
Τροφοδοσία από μπαταρία και ένδειξη
χαμηλής φόρτισης
Λειτουργία σε υψηλή και χαμηλή ευαισθησία
Αυτόματη βαθμονόμηση
Ακουστική και οπτική ειδοποίηση διαρροής
Εύκολο στη χρήση – λειτουργία με το ένα χέρι
Δεν απαιτείται βαθμονόμηση από το χρήστη
Δ Ι Π Λ Ο Ι Φ Ο Ρ Η Τ Ο Ι Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Τ Ε Σ
Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Σ K A Y Σ Ι Μ Ω Ν – Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
I N F O R M A N T
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Informant® 2 C/R
Φορητός ανιχνευτής καυσίμων αερίων και
ψυκτικών
•
Περιλαμβάνονται: Αισθητήρας καυσίμων
αερίων, αισθητήρας ψυκτικών, οδηγίες χρήσης,
4 ΑΑ μπαταρίες και βαλίτσα μεταφοράς από
σκληρό πλαστικό
Ανιχνεύει όλα τα CFC, HCFC and HFC ψυκτικά
συμπεριλαμβανομένων των R-12, R-22, R-123,
R-134a και μίγματα όπως R-404A, R-408A, R409A and R-410A
Ανιχνεύει όλα τα καύσιμα αέρια
12.52.01.10
•
•
Informant® 2 R
Φορητός ανιχνευτής ψυκτικών
•
12.52.01.11
•
ης
Περιλαμβάνονται:
Αισθητήρας
ψυκτικών,
οδηγίες χρήσης, 4 ΑΑ μπαταρίες, 5 φίλτρα και
μαλακή βαλίτσα μεταφοράς
Ανιχνεύει όλα τα CFC, HCFC and HFC
ψυκτικά συμπεριλαμβανομένων των R-12, R22, R-123, R-134a και μίγματα όπως R-404A,
R-408A, R-409A and R-410A
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
®
2
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Κωδικός
Ο.Ε.
Περιγραφή είδους
Informant® 2 C
Φορητός ανιχνευτής καυσίμων αερίων
12.52.01.12
•
Περιλαμβάνονται:
Αισθητήρας
καυσίμων
αερίων, οδηγίες χρήσης, 4 ΑΑ μπαταρίες, 5
φίλτρα και μαλακή βαλίτσα μεταφοράς
•
Ανιχνεύει όλα τα καύσιμα αέρια
Deluxe Informant® 2 C/R
Φορητός ανιχνευτής καυσίμων αερίων και
ψυκτικών
•
12.52.01.13
•
•
Περιλαμβάνονται: Αισθητήρας καυσίμων
αερίων, αισθητήρας ψυκτικών, λαστιχένια
θήκη προστασίας του οργάνου, φακός,
οδηγίες χρήσης, 6 ΑΑ μπαταρίες, 5 φίλτρα και
βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό πλαστικό
Ανιχνεύει όλα τα CFC, HCFC and HFC
ψυκτικά συμπεριλαμβανομένων των R-12, R22, R-123, R-134a και μίγματα όπως R-404A,
R-408A, R-409A and R-410A
Ανιχνεύει όλα τα καύσιμα αέρια
Deluxe Informant® 2 R
Φορητός ανιχνευτής ψυκτικών
•
12.52.01.14
•
Περιλαμβάνονται:
Αισθητήρας
ψυκτικών,
λαστιχένια θήκη προστασίας του οργάνου,
φακός, οδηγίες χρήσης, 6 ΑΑ μπαταρίες, 5
φίλτρα και βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό
πλαστικό
Ανιχνεύει όλα τα CFC, HCFC and HFC
ψυκτικά συμπεριλαμβανομένων των R-12, R22, R-123, R-134a και μίγματα όπως R-404A,
R-408A, R-409A and R-410A
Deluxe Informant® 2 C
Φορητός ανιχνευτής καυσίμων αερίων
12.52.01.15
•
•
ης
Περιλαμβάνονται:
Αισθητήρας
καυσίμων
αερίων, λαστιχένια θήκη προστασίας του
οργάνου, φακός, οδηγίες χρήσης, 6 ΑΑ
μπαταρίες, 5 φίλτρα και βαλίτσα μεταφοράς
από σκληρό πλαστικό
Ανιχνεύει όλα τα καύσιμα αέρια
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Φ Ο Ρ Η Τ Ο Ι Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Τ Ε Σ
Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Η Σ Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Κωδικός
Σ Ε Ι Ρ Α
Περιγραφή είδους
H 10 PM
Φορητός ανιχνευτής ψυκτικών
Ανιχνεύει διαρροές για CHCs, HFCs, HCFCs
12.52.01.16
Μοναδικό σύστημα βαθμονόμησης του αισθητήρα
Εντοπίζει μικρές και μεγάλες διαρροές
H 25 IR
Βιομηχανικός φορητός ανιχνευτής ψυκτικών
Τεχνολογία υπερύθρων (IR)
12.52.01.18
Ανιχνεύει και ποσοτικοποιεί διαρροές για CHCs, HFCs,
HCFCs και αλογονούχα αέρια
Υψηλή ευαισθησία (0,01oz/yr)
Γρήγορη απόκριση (μικρότερη του 1s)
Ειδική παραγγελία για R600-a και SF6
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
Η
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Φ Ο Ρ Η Τ Ο Ι Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Τ Ε Σ
Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε
Υ Π Ε Ρ Η Χ Ο Υ Σ
Κωδικός
T R U
P O I N T E
Περιγραφή είδους
Tru Pointe® Ultra Kit
12.54.05.01
Ειδικά σχεδιασμένο για ανίχνευση διαρροών σε HVAC
συστήματα
Ανιχνεύει ταυτόχρονα εσωτερικές διαρροές, διαρροές
κενού και πίεσης
12.54.05.02
Tru Pointe® Ultra Kit w/Soundblaster
Tru Pointe® Ultra HD Kit
12.54.05.03
12.54.05.04
με υψηλής ποιότητας ακουστικά STEREO
Tru Pointe® Ultra HD Kit w/Soundblaster
Tru Pointe® 1100 Kit
Σχεδιασμένο για ανίχνευση διαρροών και προληπτική
συντήρηση.
Με δύο αισθητήρες:
12.54.05.05
- Ο ένας για να ανιχνεύσει διαρροές κενού και
διαρροές πίεσης πεπιεσμένου αέρα, ψυκτικών,
ατμού και αζώτου.
- Ο άλλος επιτρέπει γρήγορη ανίχνευση σε
ανωμαλίες ροής αντλιών, ατμοπαγίδων και
ατμοφρακτών, όπως και μηχανική φθορά σε
ρουλεμαν και άλλα κινούμενα μέρη μηχανών.
12.54.05.06
Tru Pointe® 1100 Kit w/Soundblaster
Tru Pointe® 2100 Kit
Με πολλαπλές μπάντες ανίχνευσης
12.54.05.07
12.54.05.08
12.54.05.09
12.54.05.10
ης
Ιδεώδες εργαλείο επιθεώρησης για προβλήματα
φθορών και απροσδιόριστων διαρροών
Tru Pointe® 2100 Kit w/Soundblaster
Soundblaster Ultrasonic Sound Generator
Γεννήτρια υπερήχων
Extension Probe Kit
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Μ Ο Ν Ι Μ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Σ Η Σ
Δ Ι Α Ρ Ρ Ο Ω Ν Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Τιμή (€)
HGM-SZ
ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ανιχνευτής αλογόνων
Μετράει CHCs, HFCs, HCFCs και halons
12.55.01.01
Τύπος αισθητήρα: NDIR
Εύρος: 0 – 10.000ppm
Ευαισθησία: 1ppm
Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης: 152μ.
HGM-MZ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟΣ ανιχνευτής αλογόνων
12.55.01.02
4 ΖΩΝΩΝ
12.55.01.03
8 ΖΩΝΩΝ
12.55.01.04
12 ΖΩΝΩΝ
12.55.01.05
16 ΖΩΝΩΝ
12.55.01.06
12.55.01.07
12.55.01.08
12.55.01.09
4 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
8 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
12 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
16 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
AGM-SZ
ΜΟΝΟΖΩΝΙΚΟΣ ανιχνευτής αμμωνίας
Μετράει NH3 (γνωστό ως R-717)
12.55.01.10
Τύπος αισθητήρα: NDIR
Εύρος: 25 – 10.000ppm
Ευαισθησία: 25ppm
Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης: 152μ.
AGM-MZ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟΣ ανιχνευτής αμμωνίας
12.55.01.13
12.55.01.14
ης
4 ΖΩΝΩΝ
8 ΖΩΝΩΝ
12.55.01.15
12.55.01.16
12.55.01.17
12.55.01.18
12.55.01.19
12.55.01.20
12 ΖΩΝΩΝ
16 ΖΩΝΩΝ
4 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
8 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
12.55.01.21
Απομακρυσμένο display HGM-RD (αλογόνα)
12.55.01.22
Απομακρυσμένο display ADM-RD (αμμωνία)
12 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
16 ΖΩΝΩΝ με απομακρυσμένο display
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Φ Ο Ρ Η Τ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Σ Η Σ
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ
Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν
Κωδικός
&
Περιγραφή είδους
R22-id Refrigerant Identifier
12.54.02.01
Ανιχνευτής παρουσίας για R22
PUR CHEK Advanced Refrigerant Identifier
12.54.02.02
Τεχνολογία NDIR
Προηγμένος ανιχνευτής παρουσίας για R12, R134a,
R22, υδρογονάνθρακες και αέρα.
PUR CHEK pro Refrigerant Analyzer
Τεχνολογία NDIR
12.54.02.3
ης
Προηγμένος αναλυτής για τα περισσότερα μίγματα
ψυκτικών. Επίσης και για R404a, R407c και R410a.
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α
Κωδικός
Ο.Ε.
Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Περιγραφή είδους
Stinger 2000
Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικών
Κατάλληλο για σχεδόν όλα τα ψυκτικά μέσα
12.71.01.01
Ελαφρύ και στιβαρό
Όριο υψηλής πίεσης: 550 psi (37.9bar)
Κενό: 15’’ Hg+
Συμπιεστής: 0,8HP
FM 3700
Μηχάνημα ανάκτησης ψυκτικών
12.71.01.02
Κατάλληλο για σχεδόν όλα τα ψυκτικά μέσα
Όριο υψηλής πίεσης: 450 psi
Κενό: 13’’ Hg+
Συμπιεστής: 1HP
CS 100
Ηλεκτρονική ζυγαριά ψυκτικού μέσου
12.71.02.01
ης
Έως 150kgr
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α
Ο.Ε.
Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Καστάνια
12.71.04.18
Model: HTRW122 Part No: 2002-0122
Τετραγωνικό 3/16", 1/4", 5/16’’ και 3/8’’
Καστάνια
Model: HTRW123 Part No: 2002-0123
12.71.04.19
Τετραγωνικό 3/16" και 1/4", Εξαγωνικό 1/2" και
9/16"
Χτένι
Model: HT351 Part No: 2002-6000
12.71.04.12
6-σε-1 διαστήματα των 8, 9, 10, 12, 14, και 15 πτερύγια
ανά ίντσα
Για τον καθαρισμό και την ευθυγράμμιση των πτερυγίων
του συμπυκνωτή ή του εξατμιστή
Κόφτης τριχοειδών σωλήνων
Model: HT128 Part No: 2002-8000
12.71.04.20
Κόβει όλους τους τύπους των τριχοειδών σωλήνων
χωρίς να καταστρέφει τις σωλήνες.
Κλειδί αφαίρεσης βαλβίδων
Model: HTVCRT Part No: 2002-0125
12.71.04.17
Δύο άκρων
Για τυποποιημένη VC-6400 μικρή διάμετρο και VC-6500
μεγάλη διάμετρο.
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Κωδικός
Ο.Ε.
Περιγραφή είδους
Ξύστρα γρεζιών
Model: HT208 Part No: 2002-6900
12.71.04.13
Από κράμα ψευδαργύρου σε κόκκινο χρώμα
Εξομαλύνει τις εσωτερικές και εξωτερικές άκρες των
σωληνώσεων
Σετ 4 τηλεσκοπικών καθρεπτών
επιθεώρησης
Model: HT31M Part No: 2002-0300
12.08.01.03
Κυκλικοί καθρέπτες διαμέτρου 3,17cm και επέκταση από
12,06cm έως 49,53cm
Κυκλικοί καθρέπτες διαμέτρου 5,08cm και επέκταση από
21,59cm έως 45,72cm
Ορθογώνιοι καθρέπτες 5.08cm x 8,89cm και επέκταση
από 21,59cm έως 49,53cm
Οβάλ καθρέπτες 2.54cm x 5,08cm, και επέκταση από
12,06cm έως 51,43cm
Σετ εκτόνωσης σωλήνων
Model: HT1000 Part No: 2002-6300
12.71.04.21
Χειριστήριο εκτόνωσης και 6 κεφαλές εκτόνωσης
Κεφαλές εκτόνωσης: 3/8", 1/2", 5/8" 3/4", 7/8" και 1"
Πλαστικό εργαλείο εξομάλυνσης – καθαρισμού για 1/8"
έως 1-1/2" O.D.
Διατίθεται με πλαστική βαλίτσα
Σετ εργαλείων κοπής και εκχείλωσης
σωλήνων
Model: HT1226 Part No: 2002-6400
12.71.04.01
Σωληνοκόφτης 1/8" έως 1-1/8"
Εργαλείο εκχείλωσης 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
και 5/8"
Διατίθεται με πλαστική βαλίτσα
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Κωδικός
Ο.Ε.
Περιγραφή είδους
Σετ εργαλείων κοπής και εκχείλωσης
σωλήνων
Model: HT278 Part No: 2002-6500
12.71.04.02
Σωληνοκόφτης 1/8" έως1-1/8"
Εργαλείο εκχείλωσης με 2 εκτονωτικά 1/8" to 3/4"
Καστάνια AC με 3/16", 1/4", 5/16" και 3/8"
Τετραγωνικό άνοιγμα
5 κεφαλές διαμόρφωσης από 3/16" έως 3/4"
Διατίθεται με πλαστική βαλίτσα
Εργαλείο εκχείλωσης και λείανσης σωλήνων
12.71.04.05
Model: HT525 Part No: 2002-0525
Για σωλήνες 3/16" έως 5/8" O.D.
Εργαλείο εκχείλωσης σωλήνων
12.71.04.11
Model: HT500 Part No: 2002-6100
Για σωλήνες 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" & 5/8" O.D.
Εργαλείο εκχείλωσης σωλήνων
Model: HT195 Part No: 2002-7100
12.71.04.03
Για σωλήνες 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 5/8"
O.D.
Εργαλείο εκχείλωσης σωλήνων βαρέως
τύπου
12.71.04.10
Model: HT203 Part No: 2002-7000
Για σωλήνες 5/8", 3/4" 7/8" & 1-1/8" O.D.
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Κωδικός
Ο.Ε.
Περιγραφή είδους
Σωληνοκόφτης
Model: HT1818 Part No: 2002-1818
12.71.04.07
Για σωλήνες 1/8" έως 1-1/8" O.D. Περιέχει ένα
εφεδρικό μαχαίρι. Σώμα από επιχρωμιωμένο κράμα
αλουμινίου.
Πρόσθετα εφεδρικά μαχαίρια (Model: HTRCW1 P/N:
2002-1871)
Σωληνοκόφτης
Model: HT780 Part No: 2002-0780
12.71.04.06
Για σωλήνες 1/8" έως 7/8" O.D. Σώμα από κράμα
ψευδαργύρου σε κόκκινο χρώμα.
Πρόσθετα εφεδρικά μαχαίρια (Model: HTRCW3 P/N:
2002-1873)
Σωληνοκόφτης
Model: HT1858 Part No: 2002-1858
12.71.04.08
Για σωλήνες 1/8" έως 5/8" O.D. Σώμα από κράμα
ψευδαργύρου σε κόκκινο χρώμα.
Πρόσθετα εφεδρικά μαχαίρια (Model: HTRCW3 P/N:
2002-1873)
Σωληνοκόφτης
Model: HT1878 Part No: 2002-1878
12.71.04.09
Για σωλήνες 1/8" έως 5/8" O.D. Σώμα από κράμα
ψευδαργύρου.
Πρόσθετα εφεδρικά μαχαίρια (Model: HTRCW2 P/N:
2002-1872)
Κουρμπαδόρος 3 σε 1, 180°
12.71.04.22
Model: HT666 Part No: 2002-6700
Για σωλήνες 1/4", 5/16" και 3/8" O.D.
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Κωδικός
Ο.Ε.
Περιγραφή είδους
Κουρμπαδόρος 3 σε 1, 90°
12.71.04.23
Model: HT368 Part No: 2002-6800
Για σωλήνες 1/4", 5/16" και 3/8" O.D.
Κόφτης σωλήνων PVC
12.71.04.14
Model: HT212 Part No: 2002-2120
Δυνατότητα έως και 1 5/8’’
Ελατήρια
Model: HT1434 Part No: 2002-1434
12.71.04.24
6 ανά πακέτο
Μεγέθη: 1/4" x 10" μήκος, 5/16" x 10", 3/8" x 10", 1/2" x
12", 5/8" x 14", και 3/4" x 14"
Ζουμπάς
Model: HT95 Part No: 2002-7200
12.71.04.04
Για σωλήνες 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" and 5/8" O.D.
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
Κ Α Σ Ε Σ
Κωδικός
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Μ Α Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Ω Ν
–
Σ Ε Τ
Σ Ω Λ Η Ν Ω Ν
Περιγραφή είδους
Κάσα μανομέτρων R-12/22/134a
Model: MS050 Part No: 2002-5000
12.71.03.01
Με 3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 1,5μ. με
προσαρμογείς ¼’’, ορειχάλκινο σώμα με γάντζο, 2
βανών.
Πίεση μανομέτρων 0-250PSI και 0-500PSI. Πίεση
σωλήνα 500PSI και μέγιστη πίεση 2500PSI.
Κάσα μανομέτρων R-12/22/134a με δείκτη
ροής
Model: MS040 Part No: 2002-4000
12.71.03.02
Με 3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 1,5μ. με
προσαρμογείς ¼’’, ορειχάλκινο σώμα με γάντζο, 2
βανών.
Πίεση μανομέτρων 0-250PSI και 0-800PSI. Πίεση
σωλήνα 800PSI και μέγιστη πίεση 2500PSI.
Κάσα μανομέτρων R-410a
Model: MS440 Part No: 2002-4400
12.71.03.03
Με 3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 1,5μ. με
προσαρμογείς ¼’’, ορειχάλκινο σώμα με γάντζο, 2
βανών.
Πίεση μανομέτρων 0-500PSI και 0-800PSI. Πίεση
σωλήνα 800PSI W.P. και μέγιστη πίεση 4000PSI.
Κάσα μανομέτρων R-410a με δείκτη ροής
Model: MS430 Part No: 2002-4300
12.71.03.04
Με 3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 1,5μ. με
προσαρμογείς ¼’’, ορειχάλκινο σώμα με γάντζο, 2
βανών.
Πίεση μανομέτρων 0-500PSI και 0-800PSI. Πίεση
σωλήνα 800PSI και μέγιστη πίεση 4000PSI.
Γραμμές πλήρωσης για R-12/22/134a
Model: MS470 Part No: 2002-4700
12.71.03.12
3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 1,5μ. με προσαρμογείς
¼’’, Πίεση σωλήνα 500PSI και μέγιστη πίεση
2500PSI.
Συμβατά με τις κάσες MS050, MS040, MS440, και
MS430
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Γραμμές πλήρωσης για R-410A
Model: HS460 Part No: 2002-4600
12.71.03.11
3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 1,5μ. με προσαρμογείς
¼’’. Πίεση σωλήνα 800PSI W.P. και μέγιστη πίεση
4000PSI.
Συμβατά με τις κάσες MS050, MS040, MS440, και
MS430
Σετ σωλήνων με σφαιρικές βάνες για R12/22/134a
Model: BV3 Part No: 2002-0003
12.71.03.13
3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 15cm με προσαρμογείς
¼’’. Πίεση σωλήνα 500PSI W.P. και μέγιστη πίεση
2500PSI.
Συμβατά με τις κάσες MS050 και MS040
Σετ σωλήνων με σφαιρικές βάνες για R-410A
Model: BV410A Part No: 2002-0040
12.71.03.20
3 σωλήνες (R/Y/B) μήκους 15cm με προσαρμογείς
¼’’. Πίεση σωλήνα 800PSI W.P. και μέγιστη πίεση
4000PSI.
Συμβατά με τις κάσες MS050 και MS040
Βαλβίδα πλήρωσης για R-134a χαμηλή
12.71.04.15
Part No: 2002-1340
Βαλβίδα πλήρωσης για R-134a υψηλή
Part No: 2002-1341
12.71.04.16
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ
Ο.Ε.
Μ Α Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Α
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Μανόμετρο για R-12/22/134a - 250 psi
12.71.03.21
Model: MSG250 Part No: 2002-0250
Χρώμα μπλε, Κλίμακες για °F, PSI, kg/cm2
Σύνδεση: 1/8 NPT, Dial Size: 2-1/2"
Μανόμετρο για R-12/22/134a - 500 psi
Model: MSG550 Part No: 2002-0550
12.71.03.22
Χρώμα κόκκινο, Κλίμακες για °F, PSI, kg/cm2
Σύνδεση: 1/8 NPT, Dial Size: 2-1/2"
Μανόμετρο για R-410 - 500 psi
Model: MSG410 Part No: 2002-0410
12.71.03.23
Χρώμα μπλε, Κλίμακες για °F, °C, PSI, kg/cm2
Σύνδεση: 1/8 NPT, Dial Size: 2-1/2"
Μανόμετρο για R-410 - 800 psi
Model: MSG420 Part No: 2002-0420
12.71.03.24
Χρώμα κόκκινο, Κλίμακες για °F, °C, PSI, kg/cm2
Σύνδεση: 1/8 NPT, Dial Size: 2-1/2"
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
KIMO
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.
Φ Ο Ρ Η Τ Α
Ο Ρ Γ Α Ν Α
Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ
Μ Α Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Α
Σ Ε Ι Ρ Α
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Φορητό Μανόμετρο MP100S (16.414)
12.40.01.01
Εύρος: 0 έως ± 1,000 Pa
Περιλαμβάνει : Όργανο, 2 εύκαμπτους σωλήνες (άσπρο και
μαύρο) του 1 μέτρου, ανοξείδωτο σωλήνα Φ6 μήκους
100mm, πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.
Φορητό Μανόμετρο MP101S (16.416)
12.40.01.02
Εύρος: 0 έως ± 1,000 mmCE
Περιλαμβάνει : Όργανο, 2 εύκαμπτους σωλήνες (άσπρο και
μαύρο) του 1 μέτρου, ανοξείδωτο σωλήνα Φ6 μήκους
100mm, πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.
Φορητό Μανόμετρο MP105S (16.418)
12.40.01.03
Εύρος: 0 έως ± 500mbar
Περιλαμβάνει : Όργανο, 2 εύκαμπτους σωλήνες 4x6 (άσπρο
και μαύρο) του 1 μέτρου, πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή
βαλίτσα μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.
Φορητό Μανόμετρο MP112S (16.420)
12.40.01.04
Εύρος: 0 έως ± 2,000mbar
Περιλαμβάνει : Όργανο, 2 εύκαμπτους σωλήνες 4x6 (άσπρο
και μαύρο) του 1 μέτρου, πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή
βαλίτσα μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.
Μ Α Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Α
Τ Υ Π Ο Υ
Κωδικός
12.40.01.10
12.40.01.11
-
U
Περιγραφή είδους
Φορητό Μανόμετρο στήλης υγρού ΚΜ 45 (10.449)
Εύρος: 0-45mbar
Φορητό Μανόμετρο στήλης υγρού GF 500 VF1
(10.179)
Εύρος: 25-0-25mbar
12.40.01.12
Φορητό Μανόμετρο στήλης υγρού GF 700 VF1
(10.446)
Εύρος: 35-0-35mbar
12.40.01.13
Φορητό Μανόμετρο στήλης υγρού GF 1000 VF1
(10.171)
Εύρος: 50-0-50mbar
ης
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
1 0 0
KIMO
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.
Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ε Τ Ρ Α
Κωδικός
Σ Ε Ι Ρ Α
Περιγραφή είδους
Φορητό Θερμόμετρο TK100S
12.40.02.01
για θερμοζεύγη τύπου K,J,T
Κανάλια: 1
Εύρος: -200 έως +1,200 oC
Περιλαμβάνει : Όργανο, μαύρη θήκη από ABS,
πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα μεταφοράς,
Φορητό Θερμόμετρο TK102S
12.40.02.02
•
•
•
ης
για θερμοζεύγη τύπου K,J,T
Κανάλια: 2
Εύρος: -200 έως +1,200 oC
Περιλαμβάνει : Όργανο, μαύρη θήκη από ABS,
πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα μεταφοράς,
οδηγίες χρήσης.
Διατίθενται αισθητήρια τύπου Pt100, NTC.
Διατίθενται θερμόμετρα της σειράς 150, για τη βιομηχανία τροφίμων.
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας διατίθενται ξεχωριστά.
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
1 0 0
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
Ο Ρ Γ Α Ν Α
Κωδικός
Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ
Περιγραφή είδους
Ηχόμετρο SDA (17.017)
12.40.03.01
Για μέτρηση στάθμης ήχου.
Εύρος: 30 έως 120dB, κλάση 2
Περιλαμβάνει : Όργανο, πιστοποιητικό βαθμονόμησης,
μαλακή βαλίτσα μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.
Ηχόμετρο DB100 (16.922)
12.40.03.02
Για μέτρηση στάθμης ήχου.
Εύρος: 30 έως 130dB, κλάση 2
Περιλαμβάνει : Όργανο, πιστοποιητικό βαθμονόμησης,
μαλακή βαλίτσα μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.
Ηχόμετρο DB200 (22.117)
12.40.11.01
Για μέτρηση στάθμης ήχου.
Εύρος: 30 έως 130dB, κλάση 2
Περιλαμβάνει : Όργανο, καλώδιο USB, λογισμικό, κάρτα
SD, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, βαλίτσα μεταφοράς,
οδηγίες χρήσης.
Φωτόμετρο LX 100 (17.114)
12.40.04.01
Για μέτρηση φωτεινότητας.
Από 0 έως 100 000 lux, κλάσης C (NF C 42-710),
Λειτουργίες μεγίστου, ελαχίστου, μέσου και κράτησης.
Περιλαμβάνει : πιστοποιητικό βαθμονόμησης, μαλακή
βαλίτσα μεταφοράς.
Πυρανόμετρο SL 100 (17.113)
12.40.04.02
Για μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας.
Στιγμιαία ισχύς από 1 έως 1400 W/m2, ενεργητική έκθεση
μέχρι 100 KWh/m2.
Περίβλημα από ABS IP40, οθόνη γραφικών, μνήμη για
συνεχείς μετρήσεις 3 ημερών.
Περιλαμβάνει : ηλιακή κυψέλη IP66, καλώδιο 1,25m,
πιστοποιητικό βαθμονόμησης, μαλακή βαλίτσα μεταφοράς.
Πυρανόμετρο SL 200 (17.957)
12.40.04.05
Για μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας.
Στιγμιαία ισχύς από 1 έως 1400 W/m2, ενεργητική έκθεση
μέχρι 100 KWh/m2.
Περίβλημα από ABS IP40, οθόνη γραφικών, μνήμη για
συνεχείς μετρήσεις 31 ημερών (44,640 σημεία).
Περιλαμβάνει : ηλιακή κυψέλη IP66, καλώδιο 1,25m,
λογισμικό και καλώδιο, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και
βαλίτσα μεταφοράς
Μόνιμος μετρητής ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας
Ακτινοβολούμενη ηλιακή ισχύς σε W/m2.
Περίβλημα από ABS IP65.
Εύρος μέτρησης από 1 W/m2 έως 1200 W/m2.
Περιλαμβάνει : ηλιακή κυψέλη IP66, καλώδιο 5m, πιστοποιητικό
βαθμονόμησης.
12.40.04.03
12.40.04.04
CR 100 (16.578)
Τροφοδοσία: 18 to 30 Vdc, 2 καλωδίων Έξοδος: 4-20 mA.
CR 101 (16.580)
Τροφοδοσία:24 Vac/Vdc. Έξοδος:0-10V.
Μετρητής υγρασίας HM 100S
12.40.05.01
ης
Για μέτρηση του επιπέδου υγρασίας σε ξύλα, πατώματα,
σοβά, μπετόν, τούβλα.
Ανάλυση: 0.1%, Ακρίβεια: +/- 1,0 %. Hold, Min/Max,
Επιλογή υλικού.
Περιλαμβάνει : ανταλλακτικά Pins, προστατευτικό κάλυμμα
και βαλίτσα μεταφοράς
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
KIMO
KIMO
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Θερμόμετρο – Ανεμόμετρο LV 110S (16.421)
12.40.06.01
Ακροφύσιο Ø 100 mm 0.2 to 35 m/s και 0 to +50°C.
Λειτουργίες: Ταχύτητα αέρα, θερμοκρασία, ροή αέρα και
ροή αέρα με κώνο Κ25, ανίχνευση κατεύθυνσης ροής
αέρα.
Περιλαμβάνει : πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς.
Θερμόμετρο – Ανεμόμετρο LV 101S (16.422)
12.40.06.02
Ακροφύσιο Ø 14 mm 0.6 to 40 m/s and 0 to +50°C.
Λειτουργίες: Ταχύτητα αέρα, θερμοκρασία και ροή αέρα
με κώνους.
Περιλαμβάνει : πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς.
Θερμόμετρο – Ανεμόμετρο LV 107S (16.423)
12.40.06.03
Ακροφύσιο Ø 70 mm 0.3 to 35 m/s και 0 to +50°C.
Λειτουργίες: Ταχύτητα αέρα, θερμοκρασία και ανίχνευση
κατεύθυνσης ροής αέρα.
Περιλαμβάνει : πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς.
Θερμόμετρο – Ανεμόμετρο VT 100S (16.424)
12.40.06.04
Ακροφύσιο μήκους 300mm, ανοξείδωτο hotwire, Ø 8
mm 0.15 to 30 m/s και 0 to +50°C
Λειτουργίες: Ταχύτητα αέρα, θερμοκρασία και ροή αέρα
με κώνους.
Περιλαμβάνει : πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς.
Θερμόμετρο – Υγρασιόμετρο HD 100S (16.426)
Λειτουργίες: Σχετική υγρασία, θερμοκρασία και σημείο
δρόσου.
12.40.07.01
5 to 95 %RH and -20 to +70°C
Περιλαμβάνει : πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς.
Ποιότητας Αέρα AQ 100S (16.441)
Λειτουργίες: Μέτρηση CO2 και θερμοκρασίας
12.40.08.01
0 to 5,000 ppm και -20 + 80°C°
Περιλαμβάνει :πιστοποιητικό ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα
μεταφοράς.
Ποιότητας Αέρα AQ 200P (19.780)
12.40.08.03
Λειτουργίες: Μέτρηση CO2, θερμοκρασίας και υγρασίας
0 έως 5,000 ppm, -20 + 80°C° και 5 έως 95 %RH
Στοιχείο μέτρησης τάσης ρεύματος (0-10 V - 4-20 mA) με
τα αντίστοιχα καλώδια και 2 κανάλια εισόδου Pt100 για
μέτρηση θερμοκρασίας (-100 to +400°C)
Περιλαμβάνει :πιστοποιητικό βαθμονόμησης, βαλίτσα
μεταφοράς, έξοδος για Η/Υ
Δυνατότητα
μέτρησης
θερμοπερατότητας (U Value)
ης
του
συντελεστή
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
KIMO
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Στροφόμετρο CT 100OS (16.425)
Οπτικό ακροφύσιο 60 έως 50,000 RPM και 4 έως 2,500
12.40.09.01 m/min
Περιλαμβάνει : 1μ. ταινία ανάκλασης, πιστοποιητικό
ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα μεταφοράς.
Στροφόμετρο CT 100CS (18.144)
12.40.09.02
Οπτικό ακροφύσιο και άκρο επαφής 60 έως 50,000 RPM
και 4 έως 2,500 m/min
Περιλαμβάνει : 1μ. ταινία ανάκλασης, πιστοποιητικό
ρύθμισης, μαλακή βαλίτσα μεταφοράς.
Μετρητής συντελεστή θερμοπερατότητας
value) TM 200U (22.770)
12.40.10.01
ης
(U-
Με στοιχείο 4 καναλιών για θερμοζεύγη K/J/T (-200 to
+1300°C), και 2 κανάλια PT100 (-100 to +400 °C).
Περιλαμβάνει :3 θερμοζεύγη FK-PFA 2mm, 1 ακροφύσιο
περιβάλλοντος SKA110, 1 ασύρματο ακροφύσιο
περιβάλλοντος, προστατευτική θήκη, 5 πιστοποιητικά
βαθμονόμησης, βαλίτσα μεταφοράς,
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε.
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Κωδικός
Περιγραφή είδους
Τύπου Κ, με ορατή συγκόλληση (FK-PFA-1-MM)
12.40.12.01
-50 to +250°C, κλάσης 1 θερμοζεύγος Κ με ορατή
συγκόλληση, καλώδιο μονωμένο με τεφλόν μήκους 1μ.,
έξοδος σε μικρό αντισταθμισμένο αρσενικό βύσμα.
Τύπου Κ, γενικής χρήσης (SKG 150)
12.40.12.02
-50 to +250°C, κλάσης 1
Ανοξείδωτο ακροφύσιο Ø 4.5 mm μήκους 150 mm με
λαβή, επαναφερόμενο καλώδιο και μικρό αντισταθμισμένο
αρσενικό βύσμα.
Τύπου Κ, Θερμοκρ. Περιβάλλοντος (SKA 150)
12.40.12.03
-50 to +250°C, κλάσης 1
Ανοξείδωτο, διάτρητο ακροφύσιο Ø 4.5 mm μήκους 150
mm με λαβή, επαναφερόμενο καλώδιο και μικρό
αντισταθμισμένο αρσενικό βύσμα.
Τύπου Κ, επαφής (SKC 150)
12.40.12.04
-50 to +250°C, κλάσης 1
Ανοξείδωτο ακροφύσιο Ø 4.5 mm μήκους 150 mm με
λαβή, επαναφερόμενο καλώδιο και μικρό αντισταθμισμένο
αρσενικό βύσμα.
Τύπου Κ, Velcro για σωλήνες (SKV 150)
12.40.12.05
-20 to +90°C, κλάσης 1
Velcro fixing for pipes Ø 100 mm (maximum), with 1.50 m
cable και μικρό αντισταθμισμένο αρσενικό βύσμα.
Τύπου Κ, με μύτη (SKP 150)
12.40.12.06
•
•
•
ης
-50 to +250°C, κλάσης 1
Ανοξείδωτο ακροφύσιο Ø 4.5 mm μήκους 150 mm με
λαβή, επαναφερόμενο καλώδιο και μικρό αντισταθμισμένο
αρσενικό βύσμα.
Διατίθενται αισθητήρια τύπου Pt100 & NTC.
Διατίθενται αισθητήρια για τη σειρά 150, για τη βιομηχανία τροφίμων.
Διατίθενται επεκτάσεις αισθητηρίων.
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132.31 ΤΗΛ : 210 – 50.20.809 FAX : 210 – 50.29.997 e – m a i l s a l e s @ o - m . g r
KIMO