θεμα: ∆ιοργανωση σεμιναριων προγραμματος «οικονομικης

OPEN TECHNOLOGY SERVICES “OTS”
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
ΑΠΟ:
Τ ΕΧ ΝΙ Κ Η ∆ Ι Ε Υ Θ ΥΝ ΣΗ OT S
Τ Ο Μ ΕΑ Σ Ε Κ ΠΑ Ι ∆ Ε Υ ΣΗΣ
Θεσσαλονίκη, 31/08/2012
Αρ. Πρωτ. 1720/2012
ΠΡ Ο Σ : ∆ Ι ΕΥ ΘΥ Ν Σ Η ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Ω Ν
Υ ΠΟ Ψ Η:∆Ι Ε Υ ΘΥ Ν Τ Ε Σ, Π Ρ ΟΪ ΣΤΑΜ Ε Ν Ο Ι ΚΑ Ι Υ ΠΑ ΛΛ ΗΛ ΟΙ ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Ω Ν
Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΩ Ν
ΘΕΜΑ: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι,
Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία µας ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των πελατών για
συνεχή
επιµόρφωση,
διοργανώνει
επαναλαµβανόµενα
σεµινάρια
Κατάρτισης
Προϋπολογισµού στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη.
Παρακάτω επισυνάπτεται πίνακας µε το περιεχόµενο και τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής
των σεµιναρίων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Εισηγητής των σεµιναρίων θα είναι η κα Γαζέπη Ελένη.
Το κόστος συµµετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικών
σηµειώσεων, coffee & snack και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί είναι σε ηλεκτρονική µορφή και σε σηµειώσεις
Ώρα προσέλευσης: 8:45πµ - 9:00πµ
Ώρες διεξαγωγής: 9:00 πµ έως 14:00 µµ
Το σεµινάριο µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα επιδότησης επαγγελµατικής
κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕ∆, για όσους είναι ασφαλισµένοι µε ΙΚΑ.
Η OTS µπορεί να αναλάβει δωρεάν την προετοιµασία και υποβολή του
φακέλου κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράµµατος στον ΟΑΕ∆.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την
κα Γαζέπη Ελένη και την κα Κουδούνη Εύη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310590128 και 2310590158
FAX: 2310518757
Ε-mail: [email protected] και [email protected]
Με εκτίµηση
Για την ΟΤS Α.Ε.
Τσιρίδης Νικόλαος
Τεχνικός ∆ιευθυντής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, τ.κ. 54627
ΤΗΛ: 2310 590100 – FAX: 2310 518757
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΜΟΥ 12, τ.κ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210 6872900 – FAX: 210 6872929
OPEN TECHNOLOGY SERVICES “OTS”
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σεµινάριο / Πόλη / Ηµεροµηνία
Απευθύνεται
Σκοπός
1ο Σεµινάριο:
«Κατάρτιση Προϋπολογισµού ΟΤΑ»
Κόστος: 180,00/ηµέρα + 23% ΦΠΑ
Θεσσαλονίκη
11/09/2012
ή
18/9/2012
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ OTS
Γιαννιτσών 90, 1ος όροφος,
Θεσσαλονίκη
(απέναντι από το CityGate)
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η
Σε χρήστες του
προγράμματος της σύνταξη του προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 2013.
Οικονομικής
Διαχείρισης της
OTS, οι οποίοι
ασχολούνται με
την Κατάρτιση
Προϋπολογισμού.
2ο Σεµινάριο:
«Κατάρτιση Προϋπολογισµού Περιφερειών»
Κόστος: 180,00/ηµέρα + 23% ΦΠΑ
Θεσσαλονίκη
12/09/2012
ή
19/9/2012
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ OTS
Γιαννιτσών 90, 1ος όροφος,
Θεσσαλονίκη
(απέναντι από το CityGate)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, τ.κ. 54627
ΤΗΛ: 2310 590100 – FAX: 2310 518757
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η
Σε χρήστες του
προγράμματος της σύνταξη του προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 2013.
Οικονομικής
Διαχείρισης της
OTS, οι οποίοι
ασχολούνται με
την Κατάρτιση
Προϋπολογισμού.
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΜΟΥ 12, τ.κ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210 6872900 – FAX: 210 6872929
OPEN TECHNOLOGY SERVICES “OTS”
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σεµινάριο / Πόλη / Ηµεροµηνία
Απευθύνεται
Σκοπός
3ο Σεµινάριο:
«Κατάρτιση Προϋπολογισµού»
Κόστος: 180,00/ηµέρα + 23% ΦΠΑ
Ηράκλειο
24/9/2012
(για τον τόπο διεξαγωγής του
σεμιναρίου θα ενημερωθείτε
ύστερα από τις συμμετοχές)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΥ 125, τ.κ. 54627
ΤΗΛ: 2310 590100 – FAX: 2310 518757
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η
Σε χρήστες του
προγράμματος της σύνταξη του προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 2013.
Οικονομικής
Διαχείρισης της
OTS, οι οποίοι
ασχολούνται με
την Κατάρτιση
Προϋπολογισμού.
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΜΟΥ 12, τ.κ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210 6872900 – FAX: 210 6872929
OPEN TECHNOLOGY SERVICES “OTS”
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Αίτηση Συµµετοχής σε Σεµινάριο
Στοιχεία ενδιαφεροµένων
Σεµινάριο
Ηµεροµηνία
∆ιεξαγωγής
Τόπος
∆ιεξαγωγής
Ονοµατεπώνυµο
Υπηρεσία / ∆ήµος:
Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου Υπηρεσίας:
∆ιεύθυνση εργασίας
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
Συνολικό Κόστος συµµετοχής:
(Σας παρακαλώ να σηµειώσετε το τελικό καθαρό
ποσό για το σύνολο των ατόµων)
Εγκριτική Απόφαση Οικονοµικής Υπηρεσίας:
Συµπληρώνετε την αντίστοιχη Εγκριτική Απόφαση Οικονοµικής Υπηρεσίας για τη
συµµετοχή των υπαλλήλων του δήµου σας και την πληρωµή του σεµιναρίου
εντός µηνός από την τιµολόγηση του. (Τιµολογείται στο τέλος της εκπαίδευσης)
Όνοµα Υπευθύνου :
Ηµεροµηνία και Υπογραφή- Σφραγίδα Υπηρεσίας:
Για την επιβεβαίωση της συµµετοχή σας, παρακαλούµε όπως αποστείλετε µε φαξ στο
2310518757
την αίτηση, αφού συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία της αίτησης, σφραγίδα και υπογραφή
υπευθύνου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΥ 125, τ.κ. 54627
ΤΗΛ: 2310 590100 – FAX: 2310 518757
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΜΟΥ 12, τ.κ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210 6872900 – FAX: 210 6872929