οδηγός ανακύκλωσης

Ενεργός
Τεύχος 4o
καταναλωτής
περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον
οδηγός ανακύκλωσης
ανακύκλωση
επαναχρησιμοποίηση
ανταλλαγή
Χαρτί - πλαστικό - γυαλί - αλουμίνιο λευκοσίδηρο - λαμπτήρες - ηλεκτρικές
& ηλεκτρονικές συσκευές - τηγανέλαια
- ορυκτέλαια - φάρμακα - ρούχα
- μέταλλα - αυτοκίνητα - ελαστικά μελάνια - μπαταρίες - συσσωρευτές καταλύτες.
για τη Μαγνησία
e Ποια προϊόντα ανακυκλώ­νο­νται
ή μπορούν να επαναχρησιμοποιη­θούν;
e Που υπάρχουν σημεία ανακύκλω­σης
για κάθε προϊόν στη Μαγνησία;
e Πως θα ανακυκλώσουμε σωστά;
ση:
κύκλω
­ λή­ματα
α
ν
ροβ
α
π
ν
α
τ
η
τ
ι
α
Με
τα κ
ορρίμμα
π
α
α
τ
που
αι
πό­ροι,
ί
ειώνοντ υς.
ο
Μ
ικ
σ
υ
ς
ια και φ , ξα­να­βάζοντα
αυρός
σής το
ε
ι­
σ
γ
ρ
ί­
ρ
η
ε
έ
θ
χ
­
ν
ε
ς
ια
δ
ύση
νται
ξα­
, ένα
ονομού εχώς από τη φ υ μπορούν να
.
ικ
κλωση
α
ο
ύ
ι
ξ
κ
­
δ
Ε
ί
α
π
­
ν
Α
ου
συν
ά πο
, που
στα σκ
άν­­ ονται
ς τα υλικ
υπιδιών
β
ή
ο
μ
γ
κ
α
σ
ω
λ
γ
ε
οι
ά
μ
α
500 κιλ ρές, παράγου
­ α παρ ύν.
μ
αιρας,
ύ
φ
ν
ε
ο
σ
ρ
τ
ό
ο
μ
ισ
τ
τ
χ
σ
ε
α
θο
ς
του
ματ
90%
Τουλά
­ ιμοποιη ρύπανση τη
ό­­λυνση
ν σε χω Πάνω από το
ησ
μ
υ
ρ
ο
χ
­
η
γ
α
ή
υ
ν
λ
α
ίο
α
Τ
κα­­τ
κηπ
εί.
ας.
ται η
ο καθέν να ανακυκλωθ λλά
υ θερμο τ­ ων.
Μειώνε
ο
ς
τ
ν
ίω
σ
­
ίω
η
­
ρ
τ
ά
ε
υλικά, α
μπορεί
μπές αε ν υπόγειων υδ ασίας.
α
ο
ά
τ
τ
π
σ
υ
κ
η
α
ε
ρ
η
χ
εργ
από
αι ά
ι τω
λωσ
Ανακύκ
φους κα ται νέες θέσεις
ια δεν είν
ά
.
δ
ί­
δ
ς
ε
ε
π
­
,
λ
υ
ν
ύ
ο
ω
κ
ν
σ
άτ
τες
γού
ς πρώ ργασία απορριμ
Δημιουρ
χρή­σι­με
ε
εξ
επα­νεπ
είναι η
.
ροϊό­ντα
σε νέα π
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Τυπώνεται σε ανακυκλωμένο χαρτί
Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας
οδηγός ανακύκλωσης
Τηγανέλαιο
Τηγανέλαιο
ΔΕΝ το πετάµε
στην αποχέτευση γιατί τη βουλώνει.
στα σκουπίδια γιατί τα κάνει εύφλεκτα.
στη θάλασσα γιατί διώχνει πλαγκτόν και ψάρια.
στην ύπαιθρο γιατί µολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.
Μπορούμε να ανακυκλώσουμε οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για το μαγείρεμα
και το τηγάνισμα, όπως σπορέλαια (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο), ελαιόλαδο,
πυρηνέλαιο.
Το χρησιµοποιηµένο λάδι μετατρέπεται σε προϊόν σαπωνοποιίας ή χρησιμοποιείται στην
παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) και βιολιπαντικών.
Που ανακυκλώνουμε.
ανακυκλώνουμε
Στη περιοχή μας υπάρχει κάδος ανακύκλωσης λαδιού στο πεζοδρόμιο του σούπερ μάρκετ
«Βασιλόπουλος» στη 2ας Νοεμβρίου της εταιρείας «Revive» http://www.revive.gr.
Ανα­κύκλω­ση λαδιών κάνει και η εταιρεία «Σέλας» http://www.selas.com.gr
Ορυκτέλαια - λιπαντικά
και οι συσκευασίες τους
Τ
α χημικά στοιχεία και οι ενώσεις
που πε­ριέχονται είναι επικίνδυνα
(καρκινογόνα, με­ταλ­λα­ξιο­γόνα
κ.λ.π) για το φυσικό περιβάλλον και την
υγεία μας. Χρη­σι­μο­ποιούνται επίσης
πα­ρά­νομα ως καύ­σι­μα σε βιοτεχνίες,
σπί­­τια, θερμοκήπια.
Αναγεννώνται (ανακυκλώνονται)
σε ειδι­κές εγκα­τα­στάσεις πα­ράγο­ντας
νέο ορυ­κτέ­­λαιο, που είναι ίδιας ποιό­
τητας με το «παρθέ­­νο».
Που ανα­κυ­κλώ­νου­­με.
Αλλάζουμε λάδια, ή πα­ραδίδουμε
τα λά­δια οχη­­μά­των κάθε εί­
δους και τις συσκευασίες
τους, σε συ­­νεργεία
αυ­­το­­­κι­­νήτων
που
συ­­­­­νεργά­­ζο­­νται με
α­­δειο­­­δο­­τη­μ ένους
φο­­­­ρείς πα­ρα­­λα­
βής ορυ­­­­κτελαίων.
Ενεργός καταναλωτής
2
Συσσωρευτές
Συσσωρευτές
Π
εριέχουν τοξικές και καρκινο­
γό­νες ου­σίες όπως μό­λυβδο,
θειικό οξύ κ.α. Με την ανα­κύ­
κλω­ση, προστα­τεύουμε το περι­βάλ­λον
από επι­κίνδυ­νες ουσίες και εξοικονομούμε
ενέργεια από την ανα­κύκλωση των υλικών
τους.
Σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται η εγκα­τά­λειψη
τους στο περιβάλλον, αλλά επι­βάλ­λεται η παράδοση τους
στα σημεία πώ­λησης.
Που ανακυκλώνουμε
Σε όλα τα συνεργεία που διαθέτουν κά­δους συλλογής
συσσωρευτών (η­λε­κτρο­­­λογεία αυτοκινήτων).
Ο
Καταλύτες
ι καταλύτες έχουν χαρακτηριστεί «στε­ρεά από­
βλη­τα» και κάτω από συγκε­κρι­μένες συνθήκες,
μπο­ρεί να μο­λύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα
συ­­νεργεία αυ­το­­­κινήτων πρέπει να πα­ρα­δίδουν τους κα­
τα­­λύ­τες σε αδειοδοτημένες εταιρείες δια­χεί­ρι­σης στε­ρεών
αποβλήτων που τους συλλέγουν και
τους στέλνουν για ανακύκλωση σε
με­γάλες υψι­κα­μίνους ώστε η πο­σό­
τητα επαναπόκτησης των ευγενών
με­τάλλων να χρησιμοποιηθεί για την
κα­τασκευή καινούριων καταλυτών.
οδηγός ανακύκλωσης
Ανακυκλώνουμε
σωστά
υς
ο
δ
ά
κ
ε
λ
π
μ
στους
Μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα ανα­
κύκλωσης αν γνωρίζουμε ποια προϊόντα ανα­
κυκλώνουμε, ποια όχι και ποια λάθη δεν πρέπει
να κάνουμε.
Ανακυκ λώνουμε
Χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκι­βώ­­
e Χαρτί.
τια από η­λεκτρικές συσκευές, τρόφιμα, και είδη
καθαρισμού, χα­ρτοσακούλες, συσκευασίες τύ­που
τετραπάκ, εφη­μερίδες, βιβλία, περιοδικά, φα­κέ­
λους κ.α.
Δεν ανακυκλώνουμε, χαρτοπετσέτες, χαρτο­
μά­ντιλα, χαρτιά υγείας, μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και
σκισμένες σελίδες, βρεγμένα ή λαδωμένα χαρτιά.
e Πλαστικό. Πλαστικές συσκευασίες από π.χ.
μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, τρό­φι­μα απορ­ρυ­
παντικά, είδη καθαρισμού. Όλα τα πλα­στι­κά εί­δη,
πλαστικές θήκες, πλα­στικές σακούλες και σα­κου­
λάκια, κ.α.
Δεν ανακυκλώνονται οι βιοδιασπώμενες ή
φω­­τοδιασπώμενες σακούλες, καλαμάκια, πλα­στι­
κά μαχαιροπίρουνα, πλαστικά έπιπλα, αφρο­λέξ,
φε­λιζόλ, CD, DVD, τηλεκάρτες, κα­θώς και συ­
σκευα­σίες, που περιείχαν τοξικά υλι­κά (ορυ­κτέ­
λαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα).
Συσκευασίες από αλουμίνιο π.χ.
e Αλουμίνιο.
κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες, αλουμινένια
μπολ μιας χρήσης κ.α.
Δεν ανακυκλώνονται τα αλουμινόχαρτα.
Λευκοσιδηρές συσκευασίες
e Λευκοσίδηρο.
από π.χ. γάλατα εβαπορέ, κονσέρβες, ζωοτροφές,
το­ματοπολτό, μεταλλικά ταψάκια κλπ.
Γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερά,
e Γυαλί.
γά­λατα, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά,
αρώ­ματα, χυμούς, φάρμακα, βαζάκια τροφίμων
κ.α.
Δεν ανακυκλώνουμε, σπασμένα γυα­λιά,
μπου­κάλια, τζάμια ή καθρέφτες, κε­ρα­μικά και υλι­
κά από πηλό.
Δεν Ανακυκ λώνουμε
στους μπλε κάδους
Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύ­
κλω­σης: μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συ­
σκευές, ελαστικά, ρούχα, παπούτσια, δοχεία από λά­
δια αυτοκινήτων ή φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλι­κά,
στρώ­ματα, παλιά έπιπλα, δερμάτινα, υπολείμ­ματα των
τροφών, κλαδιά από τα δέντρα.
Λάθη που κάνουμε
στην ανακύκλωση:
Ογκώδη αντικείμενα: Πρέπει να τσακίζουμε τα χα­
ρτό­­κουτα και να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια
του νερού, για να εξοικονομούμε χώρο.
Βρώμικες συσκευασίες: Μπουκάλια με υγρά, συ­
σκευα­σίες έτοιμου φαγητού που είναι γεμάτες λάδια και
λίπη, αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο στα εργοστάσια
δια­λογής και εκθέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους.
Κά­νουμε ένα μικρό ξέπλυμα ή ένα απλό σκούπισμα
ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, υγρά κ.λπ.
Ελλιπής διαχωρισμός: Πρέπει να πετάμε τα υλι­κά
όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Όταν υπάρχει χαρτί ενω­­
μέ­νο με πλαστικό, τα διαχωρίζουμε. Στα γυά­λι­να μπου­
κά­λια βγάζουμε τα πλαστικά ή μεταλλικά κα­πά­κια.
Σφιχτοδεμένες σακούλες: Για εύκολη διαλογή πρέ­
πει τα σκουπίδια να είναι χύμα. Κλείνουμε ξανά τους
κάδους, για να προστατεύσουμε τα ανακυκλώσιμα υλι­
κά από τη βροχή.
Τα οχήματα συλλογής μεταφέρουν
το περιεχόμενο των μπλε κάδων
στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Εκεί, τα υλικά διαχωρίζονται ανά κατηγορία,
συμπιέζονται, δεματοποιούνται και
προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες
για την περαιτέρω αξιοποίηση τους.
3
Ενεργός καταναλωτής
οδηγός ανακύκλωσης
Ηλεκτρικές &
Ηλεκτρονικές συσκευές
Ανακυκλώνοντας τις συσκευές μας μειώνουμε:
a τον όγκο των σκουπιδιών,
a τον κίνδυνο ρύπανσης του
ουσίες που περιέχουν
περιβάλλοντος από βλαβερές
a την εξόρυξη και την επεξεργασία μη ανανεώσιμων φυσικών
πόρων.
Ποιες συσκευές
ανακυκλώνονται:
q
Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυ­
ντή­­ρια, κουζίνες, ηλεκτρικές θερμάστρες, ανε­μι­
στή­ρες, κλιματιστικά).
Μικρές οικιακές συσκευές (ηλ. σκούπες, σί­
δερα, τοστιέρες, καφετιέρες, ρολόγια, ζυγαριές,
συ­­σκευές μαλλιών, ξυρίσματος).
Εξοπλισμός πληροφορικής και τη­λε­πι­κοι­
νω­­νιών (υπολογιστές, οθόνες, πληκτρολόγια,
φο­­ρη­τοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές,
συ­σκευές FAX, τηλέφωνα, κινητά).
Καταναλωτικά είδη (ραδιόφωνα, τηλεοράσεις,
βι­ντεο­κάμερες, DVD, συσκευές CD, μουσικά
όργα­να).
Φωτιστικά είδη (μονόφωτα , πολύφωτα, φω­
τι­­στι­κά γραφείου, λαμπτήρες φθορισμού, εξοι­κο­
νό­μησης).
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
(τρυ­πάνια, τροχοί, πριόνια, χορτοκοπτικά).
Παιχνίδα και εξοπλισμός ψυχαγωγίας
και αθλητισμού (ηλεκτρικά παιχνίδια, φορητές
κονσόλες, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικός εξοπλισμός
με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία κ.α.).
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συσκευές για
την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την αντι­
με­τώπιση ασθενειών).
Οι συσκευές αποσυναρμολογούνται σε ειδι­κές
μονάδες, απομακρύνονται οι βλαβερές ου­σίες
που περιέχουν, κάποια αξιοποιήσιμα μέ­ρη τους
διο­­χετεύονται στην αγορά και τα υπό­λοιπα κα­τα­
λήγουν στην ανακύκλωση.
Ενεργός καταναλωτής
4
Που ανακυκλώνουμε
q
Α. Μεγάλες (ογκώδεις) συσκευές:
Τηλεφωνoύμε στην υπηρεσία κα­θα­
ριότητας τουΔήμου Βόλου τηλ. 2421080959,
ή στο Δήμο μας, για την παραλαβή τους.
Στην περίπτωση που αγοράσουμε μια
και­νούργια συσκευή, το κατάστημα από το
οποίο την αγοράσαμε είναι υποχρεω­μένο
να πα­ραλάβει την παλιά και να τη στείλει
για ανα­κύκλωση.
Β. Μικρές συσκευές:
Μεταφέρω τη μικροσυσκευή σε ένα από
τα παρακάτω σημεία της περιοχής μας που
υπάρχουν κάδοι της εταιρείας «Ανακύκλωση
Συσκευών» www.electrocycle.gr
οδηγός ανακύκλωσης
για τη Μαγνησία
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Επωνυμία
Διεύθυνση
Συλλογή
Η. ΝΑΚΟΣ Α.Ε.
Αλμυρός
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.
Κ. Καρτάλη 229
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ
Δημητριάδος 253-255
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 66
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Α.Ε.
Ιωλκού 79
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρήγα Φερραίου & Αγ. Γεωργίου Αγριά
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε CITYSTORE
Δημητριάδος 54
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2ας Νοεμβρίου 46
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΓΩΓΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Κοραή 67
ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
PRAKTIKER
Αρ. Ζάχου & Μητρ. Γρηγορίου
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
PUBLIC
Ογλ 28 & Ι. Κονταράτου 9
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Αχιλλοπούλου 171
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Ιάσωνος 36
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Κασσαβέτη 14 & Αλεξάνδρας
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Χρυσ.Σμύρνης 2 & Σινώπης Ν. Ιωνία
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
CARREFOUR
Λαρίσης 206 Ν. Ιωνία
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μαιάνδρου 191 Ν.Ιωνία
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΛΙΑΠΗ ΚΩΝ. ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικράς Ασίας 14 Ν.Ιωνία
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.-ΚΑΓΙΑΦΑ Β. & ΣΙΑ ΕΕ
Δερβενακίων 4
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ε.ΦΟΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Μπορέλ 10-14, Δημητριάδος 16
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Π. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Δημητριάδος 72
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ ( ΣΑΡΡΗΣ)
Κασσαβέτη 7
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γκλαβάνη 118
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΔΕΜΕΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κ. Καρτάλη 174
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κωνσταντά 135
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΚΟΝΤΟΒΑΣ Ο.Ε.
Κ. Καρτάλη
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ
Βόλος
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
MAKRO
Λαρίσης Ν. Ιωνία
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
WIND
Λεωφόρος Ειρήνης 96 Ν. Ιωνία
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
WIND
Δημητριάδος 84
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
WIND
Ιάσωνος 15-17
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΡΙΣΤΑ
Ε. Καραμπατζάκη 6
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΑΡΙΣΤΑ
Θυατειρών 2 Ν. Ιωνία
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Μπόνου 12-18 Ν. Ιωνία
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
VODAFONE
Όλα τα καταστήματα
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Όλα τα καταστήματα
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Δ.Ο.Υ Α Βόλου
Ξενοφώντος 1, 5ος όροφος
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ιωλκού - Αναλήψεως
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
5
Ενεργός καταναλωτής
οδηγός ανακύκλωσης
Μελάνια εκτυπωτών
εκτυπ ωτών
Α
νακυκλώνοντας τα άδεια δοχεία μελανιών, συμβάλ­
λου­με στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοι­
κο­νομούμε χρήματα.
Γίνεται ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση των
άδειων κεφαλών και δοχείων για inkjet και laser
εκτυπωτές, για φωτοτυπικά μηχανήματα και για
συσκευές τηλεο­μοιο­τυπίας (fax).
Εταιρείες ανακύκλωσης στο Βόλο:
BestInk http://bestink.iplaza.gr Σπ. Σπυ­ρί­
δη 83, τηλ.24210 24716, email:[email protected]
RECYCLink http://www.recyclink.gr Δον Δα­­­
λεζίου 25α, τηλ.24210 30200, email:[email protected]
Λαμπτήρες
Ο
ι λαμπτήρες και τα φωτιστικά μας μπο­
ρούν να ανακυκλωθούν υπεύθυνα, συ­
στη­­ματικά και αποτελεσματικά, έως και
98%, εύκολα και δωρεάν!
Ποιοι λαμπτήρες ανακυκλώνονται:
Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού.
Λαμπτή­ρες φθορισμού μικρών διαστάσεων.
Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, (οι­
κο­­νομίας) συμπεριλαμβανομένων των λαμπτή­
ρων νατρίου, υδραργύρου και των λαμπτή­ρων
αλο­γονούχων μετάλλων
Λαμπτήρες LED παντός τύ­που και ισχύος
ανε­ξαρτήτως κά­λυκα, ταινία LED (ανά μέ­τρο),
γιρλά­ντες LED (ανά μέ­τρο).
Δεν ανακυκλώνονται οι κοινοί λαμπτή­­
ρες πυρα­κτώ­σεως και
αλο­γό­νου.
Οι μεταχειρισμένοι λα­μπ­
τή­­­ρες προωθούνται σε ειδικές
βιο­­μηχανίες α­­να­­κύκλωσης
και από αυ­τούς προκύπτουν
ΓΥΑ­­ΛΙ - ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΟΥ­­
ΔΡΑ ΦΘΟ­­ΡΙ­ΣΜΟΥ – ΥΔΡΑΡ­­
ΓΥ­ΡΟΣ τα ο­­ποία α­φού επε­
ξεργα­­στούν και κα­θα­ρι­στούν
επα­­να­­χρη­σιμο­ποιού­νται.
Ενεργός καταναλωτής
6
­
Γενικές προφυλάξεις για τους λαμπτή­
ρες:
Πολλοί από τους λαμπτήρες οικονομίας πε­
ριέ­χουν υδράργυρο που μπορεί να εισέλθει στο
οικοσύστημα μας. Προσοχή κατά το βίδωμα ή
το ξεβίδωμα των λαμπτήρων κρατάτε τους από
την πλαστική βάση τους και όχι από το γυάλινο
κά­λυμ­μα. Τοποθετούμε τον καμένο λαμπτήρα
στο κουτί του καινούργιου με ασφάλεια και μετά
στον ειδικό κάδο συλλογής λαμπτήρων.
Σε περίπτωση που σπάσει κάποιος
λαμπτή­­ρας:
- Ανοίγουμε τα παράθυρα για να αεριστεί καλά
ο χώρος.
- Μαζεύουμε τα υπολείμματα με γάντια και τα
κλείνουμε σε αεροστεγή συσκευασία.
- Συλλέγουμε τα μικροθραύσματα από τους
λαμπτήρες με μια αυτοκόλλητη ταινία.
- Το εναποθέτουμε όλα σε κάδο
ανακύκλωσης λαμπτήρων. - Δεν χρησιμοποιούμε ηλε­κτρι­
κή σκού­πα γιατί ο υ­δράργυ­
ρος θα απλωθεί σε ο­λό­κληρο
το χώ­ρο.
νουμε.
Πο
υκλώ
υ ανακ
ικοί
χουν ειδ ρων
ρ
ά
π
υ
τή
ου
Δείτε π κλωσης λαμπ .
ύ
.
κ
α
Α
ν
ς Ε
κάδοι α ωτοκύκλωση
i.gr
της Φ
tokiklos
o
f
.
w
w
:
http://w
γνησία
στη Μα
οδηγός ανακύκλωσης
για τη Μαγνησία
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΘΗΝΩΝ 12 ΑΛΜΥΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ALPHA BANK
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝ.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΕLLΕΝΙC SΕΑWΑΥS ΜΑRΙΤ.
ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠ.
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΘΕΣΣ.
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΓΑΜΒΕΤ.
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε.
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι. ΚΩΣΤΑΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 176
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 33
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΕLΕCΤRΟΙΝVΕSΤ Α.Ε.
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 255 &
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ
ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 66
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΕΣ
ΧΙΟΥΧΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΟΥ
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΗΣ
ΨΑΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΙΩΛΚΟΥ 41
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΥΖΙΤΣΑΣ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡ.
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΔΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
14ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡ.
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ
2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΑΛΜΥΡΟΣ
Σ.Ε.Η.ΘΕ.
2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95Γ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΝΗ 116
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕ
ΒΟΛΟΥ 7
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ ΑΕ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΟΒΑΤΣΕΒΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΓΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΜΥΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μ.
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΙΑΘ.
ΠΑΡΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΛΚΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΖΑΓΟΡΑ
ΝΕC Δ.Ν. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΝΕΓΡΗ 5
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΑΣΩΝΟΣ 9 ΑΛΜΥΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛ.
ΑΔΑΜ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΚΙΑΘ.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 107
ΑΕΙΦ. ΕΤ. ΕΠ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΣ ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΓΕΛΙ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΤΕΛΕΟΣ
ΓΕΤΗΛ ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 22
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 40 ΒΕΛΕΣΤ.
ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 7
ALPHA BANK
Ε. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 ΣΚΙΑΘΟΣ
ΔΕΥΑΜΒ
ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛ.
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΔΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΕΥΑΜΒ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ
CΑRRΕFΟUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛ.
1ο ΧΛΜ. ΣΚΟΠ. -ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΥΑΜΒ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141
ALPHA BANK
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 113 ΑΛΜΥΡ.
ΓΕΤΗΛ ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΣΠ.ΖΗΡΑ 5
ALPHA BANK
ΠΑΡ. ΟΔΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΔΕΗ
ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΖΑΒΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΖΑΓΟΡΑ - ΠΕΡΑΧΩΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΛ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 117 ΑΛΜΥΡ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5
ΑΦΟΙ ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΟΕ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ 408
ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΛΙΟ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΕΩΝ
ΔΕΥΚΑΜΒ ΕΕΛ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ
7
Ενεργός καταναλωτής
οδηγός ανακύκλωσης
Επαναχρησιμοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση
Η
επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων είναι μία πε­ρι­
βαλλοντικά προτιμητέα εναλλακτική λύ­ση σε σχέ­ση
με άλλες μεθόδους διαχείρισης απο­­βλή­των, ε­πει­δή
εξοικονομείται ενέργεια, πολύτιμες πρώ­­τες ύλες, και μειώ­νεται
ο όγκος των απορριμμάτων.
Συσκευές και άλλα είδη που δεν χρησιμοποιούνται πια επει­
δή θέλουμε να τις αντικαταστήσουμε αλλά μπορούν να εξυ­πη­
ρετήσουν ανθρώπους που δεν μπορούν να αγο­ράσουν και­
νούριες.
Φάρμακα
Τ
α φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε
πια δεν πρέπει να μένουν στο σπίτι
γιατί είναι επικίνδυνα ειδικά όταν
υπάρχουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά.
Πετώντας τα φάρμακα, που δεν χρειαζόμαστε
στα σκουπίδια, επιβαρύνουμε το έδαφος
και τον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες
χημικές ουσίες.
Α. Επαναχρησιμοποίηση
Τα μη ληγμένα φάρμακα μπορούμε να
τα πα­­ραδώσουμε στο Κοινωνικό Φαρμα­­
κείο που ίδρυσαν η Ι. Μη­τρό­πολη
Δη­μητριάδος και ο Φαρμα­κευ­­τικός
Σύλλογος στο Πνευματικό Κέντρο
Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή κά­θε μέρα 9.00
-13.00 π.μ τηλ. 24210-28833,
ώστε να χρη­σιμοποιηθούν από
άπο­ρους και ανα­σφά­λι­
στους πολίτες.
Β. Συλλογή και ασφαλής
κα­ταστροφή
Στους περιέκτες ειδι­
κών προ­διαγραφών του
ΙΦΕΤ που υπάρχουν σε
όλα τα φαρμα­κεία
Απορρίπτονται:
- όλα τα φάρμακα καθώς
και
τα
υπολείμματα
φαρμά­κων οικιακής χρήσης με ή χωρίς την συσκευασία
τους,
- φάρμακα σε υγρή μορφή (σιρόπια κλπ) καλά κλει­
σμέ­να,
- λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα που πωλούνται από
τα φαρμακεία (συμπληρώματα διατροφής, δερμα­
τοκαλλυντικά κλπ)
ΔΕΝ απορρίπτονται:
υλικά που χρησιμοποιούνται για την λήψη θε­ρα­πευ­
τικών σχημάτων (π.χ. σύριγγες, νυστέρια, οροί, θερμό­
με­τρα υδραργύρου κλπ).
Έπιπλα, οικιακά είδη, βιβλία, παιχνίδια, ιατρικός εξοπλισμός,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, κ.α.
Τ
α μεταχειρισμένα μας
προϊόντα μπο­ρού­με να
τα χαρίσουμε σε συ­
νανθρώπους μας που τα έχουν
ανάγκη, σε κοινωνικούς φο­ρείς, ή
να τα αντα­λλάξουμε στο Δίκτυο Ανταλ­λαγών
& Αλλη­λεγγύης http://www.tem-magnesia.gr
Ενεργός καταναλωτής
8
τηλ. 24210 38317.
Υπάρχει ανάγκη για ένα οργα­­
νω­­μέ­νο σύ­­στη­μα συλλογής - επι­
σκευής - απο­θή­κευσης - επα­­να­
χρη­σιμοποίησης με­τα­­χει­ρι­σμένων
ει­δών στη πε­ριο­χή μας.
οδηγός ανακύκλωσης
για τη Μαγνησία
Ρούχα,
Ρούχα, παπούτσια
παπούτσια
κλπ.
κλπ.
Φ
ιλική προς το περιβάλλον διαχείριση και
επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών
για μείωση της παραγωγής α­πορ­ριμμάτων,
εξοικονόμηση ενέργειας και φυ­σικών πόρων. Ο κάθε
πολίτης μπορεί να βοη­θή­σει αφού όλοι έχουμε ρούχα και
άλλα είδη που δεν τα χρειαζόμαστε πια.
Α. Επαναχρησιμοποίηση
Ρούχα και παπούτσια σε καλή κατάσταση. Μπορείτε να τα παραδίδετε καθαρά στα παρακάτω
σημεία:
Ονομασία
Κοινωνικό παντοπωλείο
Δήμου Βόλου
«Διακονία» Ιεράς
Μητρόπολης Δημητριάδος
Ορφανοτροφείο Βόλου
Γηροκομείο Βόλου
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Είδη
Γιανιτσών 2 Παλαιά
έναντι Village
2421055156
Ρούχα, παπούτσια, σχολικά, παιχνίδια,
βιβλία, οικιακά σκεύη,
2421020125
Ρούχα, παπούτσια, σχολικά, παιχνίδια,
κλινοσκεπάσματα
2421023264
Ρούχα παπούτσια
για παιδιά ανω των 9 ετών
2421078910
Ρούχα νυχτός, κλινοσκεπάσματα
Γαλλίας Γλάδστωνος
9.00. έως 12,00 π.μ
Χείρωνος με
Ορφανοτροφείου
Γηροκομείου 59
Β. Ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση
Ρούχα, παπούτσια, υφάσματα, κουρτίνες σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Τα μαζεύουμε σε σακούλες και τα τοποθετούμε στους μεταλλικούς κάδους της εταιρείας Green
collect http://www.greencollect.gr που θα βρούμε στα παρακάτω σημεία:
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ – ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ – ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Τσοποτού με Καραϊσκάκη (περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου)
Σχολή Γεωπονίας (προς Φυτόκο))
Λεωφόρος Αθηνών – Επαρχ. Οδό Πευκακίων, Βόλος
Τμήμα Χωροταξίας ( απέναντι από το ΚΤΕΛ)
ΕΛ.ΤΑ Δέματα ( Χατζημιχάλη 3 Νεάπολη, Βόλος )
Επισκοπής με Εθνικής Αντίστασης ( Περιοχή Τσιμπούκη)
Κολοκοτρώνη ( Περιοχή Αγ. Ανάργυροι)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παπαστράτου)
Παιδότοπος ( Περιεφειακή οδός – Άλλης Μεριάς , Βόλος )
Μεταμορφώσεως (λίγο κάτω από τη Γ. Δήμου)
Μ. Παπαρήγα με περιφερειακό (στη γέφυρα)
LIDL Νέας Ιωνίας ( Λαμψάκου – Φυτόκου Νέα Ιωνία , Βόλος )
Παρασκευοπούλου με Θειρών ( κοντά στο σουπερμάρκετ Αρβανιτίδη)
e
Τα ρούχα
που είναι σε καλή κατάσταση πηγαίνουν για
επαναχρησιμοποίηση, ενώ τα υπόλοιπα μετατρέπονται σε
ρούχα καθαρισμού, στουπιά, μονωτικά και άλλα χρήσιμα υλικά.
Ε ίν α ι σ ε εξ έλ
ιξ η
δ ια γω νι σ μ ό ς
από
το Δ ή μ ο Β ό λο
υ
γι α επ έκ τα σ
η
το υ σ υ σ τή μ α
το ς
σ ε π ερ ισ σ ό τε
ρ α σ η μ εί α .
9
Ενεργός καταναλωτής
οδηγός ανακύκλωσης
Μέταλλα
Μ
ε την ανακύκλωση τα μέταλλα επα­νέρχο­νται στην αρχική τους
μορφή και γίνονται ξανά χρή­σιμα για την καθημερινότητα
μας.
Ποια μέταλλα ανακυκλώνουμε:
Μη σιδηρούχα μέταλλα:
- Μπρούτζο, Χαλκό (παλιά αντικείμενα, σκεύη, υδραυλικά κ.α.)
- Αλουμίνιο (προφίλ κουφωμάτων, σκεύη, συσκευασίες κ.α.)
- Μόλυβδο (υδραυλικά κ.α)
Σιδηρούχα μέταλλα: Σίδηρος, Ανοξείδωτα, Μαντέμι.
Εταιρείες ανακύκλωσης μετάλλων στη Μαγνησία
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. Viometal Scrap
Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Τηλ: 6982473198
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ - ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Τηλ. 2421009040
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΝ. - ΣΚΕΝΤΖΑ ΒΑΣ. ΟΕ
ΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Τηλ: 2421084523
ΚΟΦΦΑ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 2421088078
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΡΟΚΙΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΥ, Τηλ. 2422023609
ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Α ΒΙ.ΠΕ. Τηλ. 2421096815, 2421084815
Παλιά αυτοκίνητα
αυτοκίνητα
Τ
α εγκαταλελειμμένα αυτο­κί­νη­
τα απο­τελούν απόβλητα που
ρυ­παί­νουν το περιβάλ­λον.
Η ανακύκλωση αυτοκινήτων γίνεται στην Ελλάδα, από
την «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» Ε.Δ.Ο.Ε,
www.edoe.gr. Σε ειδικές μονάδες αφαιρούνται τα τοξικά υγρά
και στερεά. Ορισμένα μέρη τους χρησιμοποιούνται ως με­τα­χει­ρι­
σμένα ανταλλακτικά, ενώ άλλα ανακυκλώνονται.
Η διαγραφή του οχήματος γίνεται μόνο αν παραδοθούν σε νό­
μιμη μονάδα με το σήμα της ΕΔΟΕ.
Μονάδες ανακύκλωσης αυτοκινήτων στη Μαγνησία (από τον κατάλογο της ΕΔΟΕ)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ - ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Τηλ. 2421009040
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΡΟΚΙΟΥ, ΑΛΜΥΡΟΥ, Τηλ. 2422023609
ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Α ΒΙ.ΠΕ. Τηλ. 2421096815, 2421084815
Ελαστικά
Τ
α ελαστικά κατασκευάζονται από φυ­σι­
κό και συνθετικό καουτσούκ.
Έχουν επίστρωση από χάλυβα σε
κάποια σημεία, ενώ περιέχουν λινά, οξεί­διο
ψευδαργύρου, θείο και διάφορες άλλες οργα­
νι­κές ουσίες. Δεν επιτρέπεται να πετάγονται
στο περιβάλλον ή να μεταφέρονται σε χώρους
Ενεργός καταναλωτής
10
ταφής σκουπιδιών ολόκληρα ή τεμαχισμένα και κυρίως
δεν πρέπει να καίγονται.
Τα ελαστικά μετά τη χρήση τους:
- είτε αναγομώνονται και επαναχρησιμοποιούνται,
- είτε παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για κο­
πή, τεμαχισμό, κοκκοποίηση και χρήση ως πρόσθετων
σε ασφαλτοτάπητες για δρόμους, αεροδρόμια κ.α.
Που ανακυκλώνουμε
Η παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών μας
γί­νεται σε όλα τα καταστήματα ελαστικών.
οδηγός ανακύκλωσης
για τη Μαγνησία
Οργανικά απορρίμματα,
κομποστοποίηση
Μ
ε τη κομποστοποίηση, που αποτελεί τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο διαχεί­ρισης - ανακύκλωσης των οργα­νι­κών απορριμμάτων,
εξοικονομούμε χρήματα, ζωντα­νεύου­με τα φυτά μας και βοηθάμε στη
προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι μια φυ­σική διαδικασία που μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια ουσία
που λέγεται κομπόστ ή χού­μους ή εδαφοβελτιωτικό (πλού­σιο, σκούρο και
άοσμο), τέλειο λίπασμα για τον κήπο μας.
Υπάρχουν ειδικοί για κάθε περίπτωση κάδοι κομποστοποίησης κή­που,
μπαλκονιού, κουζίνας, χώρων εστιάσεως καθώς και κάδοι περιστρεφόμενοι.
Για την αποτελεσματική κομποστοποίηση χρειάζεται σωστή ανα­λο­γία των
υλικών από τη κουζίνα και τον κήπο, σωστός αερισμός, σωστή υγρασία και
σωστό μέγεθος υλικών. Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι
«εργάτες» της κομποστοποίησης.
Το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Οργανικά υπολείμματα όπως
κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, κομμένα κλαδιά, χόρτα, λαχανικά, φρούτα ακόμη και εσπεριδοειδή, αποφάγια,
χαρτί, υπολείμματα καφέ κ.α.
Μπορούμε να βρούμε συμβουλές για την κομποστοποίηση στο site του Δήμου Βόλου: http://www.
volos-city.gr ή να ενημερωθούμε από το Γραφείο Στήριξης οικιακής κομποστοποίησης της Διεύθυνσης
Πρασίνου του Δήμου Βόλου κα. Μαργαρίτα Λυγούρα τηλ: 24210 60304
Είναι σε εξέλιξη νέο πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για προμήθεια οικιακών συσκευών που θα μετατρέπουν
τα οικιακά οργανικά απορρίμματα σε υγρό λίπασμα.
Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών
και κα­τεδα­φίσεων (μπάζα)
Σ
αυτών.
ύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 Νόμου 2939/
2001, επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την
επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών
Τα υλικά που περιέχονται στα μπάζα:
1. Αδρανή απόβλητα.
Τα απόβλητα αυτά δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική,
χημική ή βιολογική μετατροπή, που μπορεί να προκαλέσει
ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλά­ψει την υγεία του
ανθρώπου. Μέταλλα, τσι­μέντα, σοβάδες, άμμος, πέτρες,
χαλίκια, τούβλα, μπε­τόν, γυαλί, τζάμια, πλα­κάκια, πλαστικά,
μονω­τι­κά υλικά (πολυουρεθάνη, φε­λι­ζόλ, αφρολέξ, υαλο­
βάμβα­κας).
2. Επικίνδυνα απόβλητα.
Είναι απόβλητα­ που περιέχονται σε σχετικές απο­­­φάσεις
και νομοθετικές ρυθμίσεις (στην Οδη­γία 91/689/ΕΟΚ,
απόφαση του Συμβου­­λίου 94/904/ΕΟΚ) και περιλαμβάνουν:
Πο­­­­­λυχλω­­ριωμένα διφαινύλια (PCBs), χημικά για την υγρα­
σία, κόλλες , μείγματα με βάση την πίσσα, υλι­κά με βάση τον
αμίαντο και άλλα βαρέα μέταλλα (π.χ. μό­λυβδο), ορυκτές ίνες
(μονωτικά), διάφορες βα­φές και βερνίκια, επεξεργασμένη
ξυλεία, ρητίνες, γυ­ψοσανίδες, άδεια ή μισογεμάτα δοχεία
καυσίμων/λι­παντικών μηχανημάτων, ηλεκτρικές συσκευές
που πε­ριέχουν τοξικές ουσίες, ψυκτικά που περιέχουν
CFC (τετραχλωροφθοροάνθρακες), συστήματα πυ­ρό­σβε­
σης που περιέχουν CFC, ραδιενεργές ουσίες.
Οι Δήμοι της περιοχής πρέπει να εξεύρουν χώρους και
συστήματα διαχείρισης για να λύσουν το πρόβλημα της
ανεξέλεγτης εναπόθεσης μπάζων .
Ο
Κλαδιά
ι Δήμοι της περιοχής πρέπει να πάρουν
πρω­­τοβουλίες για αξιοποίηση των κλαδιών
με θρυμ­ματισμό και κομποστοποίηση. Μέ­
ρος αυτών μπορεί να μετατρέπεται σε πέλλετ.
Μπαταρίες
Ε
ίναι ιδιαίτερα τοξικές διότι
πε­ριέ­χουν καρκινογόνα βα­
ρέα μέ­­ταλλα όπως μόλυβδο,
υ­δράργυ­­ρο ή κάδμιο καθώς και
δια­­βρω­­τικά οξέα.
Αν τις πετάξουμε στα απορρίμματα θα κα­τα­λή­
ξουν στις χωματερές, από εκεί στον υδροφόρο ορί­
ζοντα και μπορεί να τα ξαναβρούμε στο πιάτο ή στο
ποτήρι μας.
Αν ανακυκλωθούν χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.
Δείτε σε ποια σημεία υπάρχουν ειδικοί κάδοι συλ­
λο­γής μπαταριών της «ΑΦΗΣ» www.afis.gr.
11
Ενεργός καταναλωτής
οδηγός ανακύκλωσης
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΦΟΡΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ι. ΝΑΟΥΣ
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ELECTROINVEST AE
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 255
ΔΕΥΑΜΒ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
1 ΕΠΑΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
ELSYVO
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 126Β
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
1 ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ
ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 1
ENTER OE
ΓΑΛΛΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
1 ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ
FDB PHOTOPRESS
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 129
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
FOTO KARMI EPE
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 231
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΡΙΑ
FOTOSHOP
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
1ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 3
INK CENTER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 134
ΔΙΑΧ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
2 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
JUMBO AEE
ΖΑΧΟΥ 27
ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1
2ο ΔΗΜΟΤ. -2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙ
ΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
MARKS AND SPENCER
ΕΡΜΟΥ 186
ΕΘΝ. ΙΔΡ. ΝΕΟΤΗΤΑΣ
2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.
ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ
OFFICE 1 SUPERSTORE
Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 202
ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝ. ΟΜΑΔΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΩΝ 153 & ΓΚΛΑΒΑΝΗ
2ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 3
HAAGEN DAZS
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 56
ΕΚΑΒ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
2ο ΤΕΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 211
ΕΛΛ. ΕΤ. ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ 5
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.
ΣΕΣΚΛΟ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣ.
Σ.ΣΠΥΡΙΔΗ 86
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τα. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 55 &
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟ
3 ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΣΙΝΟΗΣ 4
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 118
ΕΤ. ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 32
4ο ΤΕΕ
ΦΥΤΟΚΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Κ.ΛΕΧΩΝΙΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 59
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ 2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 138Δ
Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ
ΙΑΣΩΝΟΣ 112
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 100
Κ.Ε.Π.
ΓΑΤΤΣΟΥ & 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΑΒ.
ΝΕΓΡΗ-ΚΟΡΩΝΙΟΥ 13
Κ.Π.Α. ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 9
ΒΙΚΥ ΚΟΚΟΓΙΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΗ
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
5 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΥΣΗΣ & ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΖΟΥΓΛΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 54
ΑΡΗΣ Φ. ΚΟΡΚΟΒΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27
ΓΥΜΝ. ΒΟΛΟΥ1ο, 2ο, 3ο
4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο
Β. & Φ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΟΕ
ΡΟΖΟΥ 15
2ο ΓΡ. Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.
Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 74 & ΚΟΡΑΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
1ο, 2ο, 3ο
ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ.
Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 56Α
304 ΠΕΒ
ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΒΕΝ
Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 222
32 ΙΜΑ32 - ΤΑΞΠ/Ν
ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΒΕΝ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 77
64 ΜΕ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΒΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 195Α
ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΩΡΙΩΝ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΒΛΑΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 339Α
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 179
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣ.
ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 72
"Η ΝΙΚΗ" Π.Α.Ε.
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΑΓΡΙΑΣ
1ο, 2ο
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ.
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.
ΧΕΙΡΩΝΟΣ & ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΑΙΣΩΝΙΑΣ
1ο, 2ο, 3ο
Γ. & Κ. ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΟΕ
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 240
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 95
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο
Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΓΑΛΛΙΑΣ 22
111 ΠΜ
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ
9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.& Π. Ο.Ε.
ΙΩΛΚΟΥ 157
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
5 ΧΛΜ ΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ
14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο
ΓΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΛΚΟΥ 277
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤ.
ΖΑΧΟΥ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ
19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 24ο
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ Ν.ΑΦΟΙ ΟΕ
10ο χιλ.ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΣ/Ι ΤΑΞΥΠ
ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. ΒΟΛΟΥ
25ο, 29ο, 31ο, 32ο
ΓΩΓΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΟΡΑΗ 67
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚ.
ΙΩΛΚΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
1ο, 2ο
ΔΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 16
ΟΣΕ ΑΕ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ Δ. & Θ.
ΚΩΣΝΤΑΝΤΑ 138Α
ΟΣΕ ΑΕ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
8ο, 9ο, 11ο, 13ο
ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 164
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Π.ΜΕΛΑ 3 & ΙΑΣΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 130
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣ.
30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 27
ΠΑΣΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ 10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΑΝΑΚΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΑΖΗ 216
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛ
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤ.
ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΤΩΝ
ΤΟΡΟΥΤΖΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ & ΟΓΛ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39
ΕΚΠΑΙΔ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 217
ΔΙΒΑΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΘΡΑΚΩΝ 31Δ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ.
ΓΑΛΛΙΑΣ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΕΚΠ. ΟΡΓ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΟΥΡΗ 3
ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤ.
ΑΛΜΥΡΟΥ 6
ΣΠ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΡ/ΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ.
ΚΥΠΡΟΥ 9
Ε.ΦΟΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ
ΙΑΣΩΝΟΣ 3
ΣΥΛ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 76 & ΒΑΣΣΑΝΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1
ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ.
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 104
ΣΥΝΔ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΣΤΕΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 174
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 108
ΣΩΜΑ ΕΛΛ. ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Ι.ΚΑΡΤΑΛΗ 26
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ 57
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Π. & Λ.
Λ.ΑΘΗΝΩΝ
ΣΩΜ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 92Β
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΡΑΚΕΙΑΣ 73
ΖΕΡΒΑΣ Π. & ΥΙΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 48, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΤΜ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ & ΡΟΖΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47
ΖΗΚΟΣ ΑΧΙΛΛ.
ΜΑΓΝΗΤΩΝ 111
ΦΥΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο Π
ΣΟΛΩΝΟΣ 2, ΙΑΣΟΝΟΣ
ΛΥΚΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 1ο, 2ο,
3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο,
ΖΗΚΟΣ ΑΧΙΛΛ.
ΠΑΓΑΣΩΝ 68
ΛΥΚΕΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
1ο, 2ο
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΛΙΑΣ 8Δ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
BARILLA HELLAS AE
Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 36
ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
COCA COLA 3E
Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΑΜΥΡΑ 35
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 269Α
CRETA POLANSKA ΜΟΪΔΙΝΗ
ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 7
ΜΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 243
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 7
DIAMANTIS AUTO ELECTRICS
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 44Α
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 108
ASPIS BANK A.T.E.
ΙΑΣΩΝΟΣ 52
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ. & ΛΥΚ.
54ου ΣΥΝΤ. ΕΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.
ΓΚΛΑΒΑΝΗ 96
Ενεργός καταναλωτής
12
οδηγός ανακύκλωσης
για τη Μαγνησία
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕΠ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 17
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 128
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ
2ο, 9ο, 12ο, 23ο, 30ο
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 126
ALPHA BANK
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
4ο, 13ο
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΓΚΛΑΒΑΝΗ 96
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΛΑΧΑΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛ.
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 140
ATEbank
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ 64
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤ.
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 213
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΦΥΤΟΚΟ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ.
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 104
DSGI SOUTH EAST EUROPE
ΙΑΣΩΝΟΣ 58
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 33
EUROBANK ERGASIAS
ΙΑΣΩΝΟΣ 62
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1
E-SHOP.GR AE
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 100
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΗΧΩΡΙ
ΚΛΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 53
HELLENIC SEAWAYS
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 33
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.
3ΟΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 114Α
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΑΜΥΡΑ
ING ΕΑΑΖ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6
ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΛΕΞ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 75
INTERNATIONAL LIFE
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 32
ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΙΟΛΟΥ 23
MARFIN BANK
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 251
ΤΟΠΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΚΟΥΛΟΣΟΥΛΑΣ Β. & Σ. ΟΕ
ΑΘΗΝΩΝ 156
MARFIN BANK
ΛΑΡΙΣΗΣ 157
ΤΣΙΑΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 82Α
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚ.
Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 63Α
NEC - Δ.Ν. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΝΕΓΡΗ 5
ΤΣΙΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝ.
ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 56
ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓ.
Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 141
OLYMPIC HANDLING
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΦΡΟΝΤ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Α.Ε.
ΙΩΛΚΟΥ 79
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
ΙΑΣΩΝΟΣ 115
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 8
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜ.
2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 80
PUBLIC
ΟΓΛ 28
ΚΥΒΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 64
RECYCLINK ΕΠΕ
ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ 25Α
ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΡΑΗ 98
ΑRΤΕΝΙUS HELLAS SA
Β΄ΒΙ. ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
COSMOTE AE
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 82
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 115
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΓΡΙΑ
MOBITEL
ΣΠΥΡΙΔΗ 54
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 28
ΑΓΧΙΑΛΟΣ NET
ΕΛΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 4
OTESHOP
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22
ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 176
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ 406
OTESHOP Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΧΡ. ΛΟΥΛΗ
ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΚΩΝ.
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ
ΑΥΤΟΚ. ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΕΠΕ
ΑΘΗΝΩΝ 74-76
VODAFONE
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 76
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 186
ΑΦΟΙ ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ
ΑΙΣΩΠΟΥ Β' ΚΤΕΟ
VODAFONE
ΣΠΥΡΙΔΗ 89
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΡΑΗ 90
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 21Α
Α. ΣΤΕΛΛΟΥ-Χ. ΤΣΙΒΙΟΥΡΑΣ ΕΠΕ
ΙΑΣΩΝΟΣ 80
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ
Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 68
ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠ. & ΥΙΟΣ ΕΕ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138
ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4
Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 23
ΛΕΛΕΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 198
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 27
Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 4
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 54
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ
Α΄ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΜΕΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓ.
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 174
ΜΑΡΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 285
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΡΥΣ.ΖΩΓΙΑ 3
Ι.ΑΡΑΠΗΣ Α.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 84
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒ.
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134
ΚΑΛΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 117
ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.
ΙΑΣΩΝΟΣ 138
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜ.
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ
Α.ΟΕ
Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 96
ΜΕΛΑΧΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΔΟΥ .
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 135
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΡΜΟΥ 173
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΗΣ 203
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΛΚ.
30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 98, Ν.
ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 8
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΕ
ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 51
ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΟΡΕΣΤΗ 3
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞ.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΕ
ΙΩΛΚΟΥ 37Α
ΜΟΚΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ 17-19
Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 118
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΛΛΗ
Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 45
ΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΜ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27
Δ.ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-Ι.ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 5
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ
Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ 106Α
ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝ.
ΙΩΛΚΟΥ 287
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ
ΥΔΡΑΣ 5
ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 51Δ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ 7
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΝΗ 116
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ι.ΚΑΡΤΑΛΗ 93
CHAMPION ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΝΤΑΒΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 144Α
ΔΡΟΜΕΑΣ ΟΕ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46
PRAKTIKER
ΖΑΧΟΥ
ΝΤΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 141-143
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Π. & Ι. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΟΕ
ΙΩΛΚΟΥ 155
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
Α΄ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ
ΑΤΛΑΝΤΙΚ
Π. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 72
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 84
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΓΕΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 92
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩ.
ΓΚΟΥΡΑ 11
Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΛΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘ.
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡ.
ΙΩΛΚΟΥ 366
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Κ. ΕΥΤ.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΣΠ.ΖΗΡΑ 5
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
MAKRO CASH & CARRY
5 ΧΛΜ Ε.Ο ΒΟΛΟΥ ΛΑΡ.
ΠΑΛΜΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 22
ΕΨΑ ΑΕ
ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 191
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 193
ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 119
ΕΤ. ΣΥΜΜ. & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦ.
ΦΥΤΟΚΟΥ & ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡ.
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 51
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΑΝΘΟΥ 29
ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΛΑΒΑΝΗ 148-150
ΗΛΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΕ
ΒΟΛΟΥ 7
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ .
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 255
ΙΜΑΣ ΑΕ
Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ Β+7
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤ.
ΒΑΚΧΟΥ 28
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 4
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑ
ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 6
Κ.ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΥΔΡΑΣ 1
ΠΕΝΤΕ ΑΕ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 20
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΛΚΟΥ 34
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ-ΤΟΥΛΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΣΑΪΤΑ ΣΕΣΚΛΟΥ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1
ΠΑΡΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΛΚΟΥ 25Γ
ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚ.
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 13
ΤΥΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20
ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι. ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ Ν. ΟΕ
Λ.ΔΗΜΟΚΡ. -Κ.ΛΕΧΩΝΙΑ
Γ. & ΑΘ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
13
Ενεργός καταναλωτής
οδηγός ανακύκλωσης
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 22
ΡΕΦΕΝΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 17
ΠΑΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΛΚΟΥ 302
ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ
ΙΑΣΟΝΟΣ 95
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
ΠΙΝΑΤΣΗ ΠΟΛΥΔΩΡΑ
ΒΑΚΧΟΥ 9
ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ
ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 2
ΣΕΦΕΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΛΑΡΙΣΗΣ 154
ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΓΡΗ 9
ΚΙΑΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 359
ΣΙΩΡΑΣ Κ. ΑΤΕΕ
ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΙ
ΙΩΛΚΟΥ 25
ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 22
ΣΚΑΦΙΔΑΣ-ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 49
ΡΑΔΙΟΚΟΣΜΟΣ
ΓΑΛΛΙΑΣ 39
ΚΟΥΜΠΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ 14
ΣΥΣΤ. ΑΜΥΝΤ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α' ΒΙ. ΠΕ.
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ.
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 91
ΣΦΕΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. & ΣΙΑ
ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΕΠΕ
ΙΑΣΟΝΟΣ 128
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ
2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 32
Σ.ΔΗΜΟΤΣΑΛΗ Ι.ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΟΕ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΟΣΙΝΗ 7
Σ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΟΠΑΛΗ 69
ΤΖΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 21
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 229
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΤΟΠΑΝΗ 70
ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ.
ΛΟΥΝΤΕΜΗ Σ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡ.
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 57Α
Μ. ΒΟΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 43
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΕ
ΥΔΡΑΣ 11
ΣΙΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΙΚΑΡΩΝ 9
Μ.Κ.ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Ζ.ΠΗΓΗΣ 51
ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ.
ΑΡΓΕΝΤΗ 17
ΣΙΜΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΛΛΩ
ΑΓ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 3
ΦΟΡΟΥΛΗΣ Α. & ΥΙΟΙ
Α ΒΙΠΕ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
Μ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ 34
ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΑΕ
ΛΑΡΙΣΗΣ 165
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛ.
14 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΕΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓ.
2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 7
ΜΕΤΚΑ ΑΕ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣ.
4 ΧΛΜ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΣΤΕΛΙΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΤΟΠΑΛΗ 22
ΜΙΧΑΗΛ Β.ΤΡΙΧΑΣ Β. ΟΕ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ 13
ΧΑΛΥΦΑΣ ΚΩΝ.
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 4
ΣΤΕΛΙΑΡΟΥ ΑΛΕΞ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 46
ΧΙΩΤΕΛΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ
Θ.ΤΟΡΟΥΖΙΑ 8
ΣΥΜΙΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔ.
ΔΙΜΗΝΙΟΥ 13
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΠΕ
PORTARIA HOTEL
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.-ΚΑΓΙΑΦΑ Β.
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 4
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 72
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
Ε. ΑΕΡΟΠ. 80, Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ
ΝΤΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 12
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜ.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ
ΚΑΡΤΑΛΗ 150
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 55
ΤΣΑΡΝΑΣ ΚΩΝΣ.Σ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 33
ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ Ι. & ΣΙΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23
ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 34
ΤΣΙΑΜΠΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΙΩΛΚΟΥ 311
ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 17
ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 14
ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΡ.ΖΑΧΟΥ 128
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ-ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΟΕ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 20
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΔΕΡΜΙΔΕΣΙΟΥ 107 Ν. ΙΩΝ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ.Μ. ΕΠΕ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΙΩ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜ.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 66
ΦΕΡΦΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 172 Α
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41
ΧΟΡΕΜΗΣ ΖΗΣΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55
ΦΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 97
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΛΑΡΙΣΗΣ 231
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΧΑΝΑ 36
ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ
ΕΡΜΟΥ 210
ΜΠΛΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 128
ΨΑΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΙΩΛΚΟΥ 41
ΦΩΤΟΡΑΜΑ ΕΠΕ
Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 162
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ENTER
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΝΗΛΙΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΕΡ.ΠΑΠΑ 1
KIVO HOTEL
ΒΑΣΙΛΙΑΣ
9Η ΜΣΕΠ
ΧΑΝΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΟΛΟΥ 4
LA BELLA CASA
ΠΕΡΙΦ. ΣΚΙΑΘΟΥ
ATEbank
ΖΑΓΟΡΑ
1ο ΕΠΑΛ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
MARKET FIRST
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ
OTESHOP
ΖΑΓΟΡΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΡ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΑ
OLYMPIC HANDLING SA
ΑΕΡΟΔΡ. ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΖΑΓΟΡΑ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
OTESHOP
ΧΩΡΑ
ΑΛΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 9
TUI HELLAS
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΑΔΑΜ ΑΓΗΣ.
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞ.
ΠΟΥΡΙ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
OTESHOP
ΜΥΡΜΗΔΟΝΩΝ 2
ΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΖΑΓΟΡΑΣ
SEHTHE
2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95Γ
ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΡΑ ΤΡ.
ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ
SOVEL AE
ΒΙ.ΠΕ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΙΟΛΕΤ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡ.
3 ΧΛΜ ΠΕΡΙΦΕΡ.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΟΥΡΠΗ
Γ.ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΡΕΣΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
ΤΣΙΓΓΕΛΙ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 100
ΚΑΜΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓ.
ΖΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Π.
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 119
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΚΑΤΑΣΚ. ΧΑΝ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΤΜΗΜΑ
Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45
ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΥΓΓΡΟΥ
ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩ.
ΜΟΥΡΕΣΙ
ΑΦΟΙ ΜΑΝΘΟΥ ΜΠΟΥΡΧΑ
ΒΟΛΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12
ΜΗΤΡΟΥ ΑΘΑΝ.
ΑΝΗΛΙΟ
ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΓΓΑ ΟΕ
ΑΘΗΝΑΣ 28
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΒΟΛΟΥ 13
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΤ. ΑΝΤ. ΡΗΓΑ 9
ΞΕΝΟΔ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΒΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡ.
ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡ. ΚΕΝΤΡΟ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΖΑΓΟΡΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 122
ΖΑΜΠΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΡΕΝΤΖΟΥΛΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΓΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΕ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ
ΡΗΓΑΚΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞ.
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ
ΤΑΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY AE
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤ.
ΞΟΥΡΙΧΤΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΤΕΛΕΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ
ΦΩΤΟ ΣΩΤΟΣ
ΖΑΓΟΡΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΟΥΡΠΗ
Ενεργός καταναλωτής
14
οδηγός ανακύκλωσης
για τη Μαγνησία
ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 31
1ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧ.
ΛΑΥΚΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΟΥΡΠΗ
ΚΩΣΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΜΥΡΙ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΣΟΥΡΠΗ
ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
OTESHOP
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΜΥΓΔΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣ.
Γ.ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΔ.
ΑΦΗΣΣΟΣ
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΝΑΙΝΑ
ΝΑΟΥΜ ΔΑΦΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΛΗ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ.
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΩΝΑ
ΣΟΥΡΠΗ
ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΕ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ
ΒΕΡΓΩΝΗΣ
ΚΟΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΞΕΙΝ.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 56
ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΑΕ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ
ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝ.
ΛΑΥΚΟΣ
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
ΞΕΝΟΔ. ΜΟΥΣΕΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
ΤΡΙΚΕΡΙ
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΥΡΠΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚ.
ΚΟΡΑΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΕΘΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΟΜΑΔΑ
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 129-131
ΣΕΡΑΠΙΣ ΑΕ
ΤΡΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΥΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΘΗΝΩΝ 12
ΣΚΙΑΤΗΟΣ ΟΕ
PAPADIAMANTH 1
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΘΗΝΩΝ 12
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ Μ. - ACS
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΛΙΝΑ
ΖΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΡΜΟΥ 118
ALPHA BANK
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΜΥΡΙ
ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΔΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΥΧΤΑΣ ΚΩΝ.
ΤΡΙΚΕΡΙ
Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΛΗΜΑ
ΚΑΑΥ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
Κ.Π.Α.2 ΑΛΜΥΡΟΥ
ΟΘΡΥΟΣ 15
ATEbank
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΑΑΥ
ΜΑΛΑΚΙ
ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΘ.
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
OTESHOP ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΧΩΡΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙ.
ΜΗΛΙΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
Α.Ι.Ν. ΠΡΟΒΙΑΣ Ο.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠ.
ΣΟΥΡΠΗ
ΑΛΕΞΙΑΝ ΑΛΕΞ.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΕΠ
ΣΥΚΗ
ΚΕΠ ΑΛΜΥΡΟΥ
Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ 117
ΓΥΜΝ. & ΛΥΚΕΙΟ
ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΠ
ΜΗΛΙΕΣ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗ
ΣΟΥΡΠΗ
ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΕΠ
ΠΡΟΜΥΡΙ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΤΕΛΕΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΝΙΚ.
ΒΥΖΙΤΣΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤ.
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΝΟΡΜΟΣ
ΚΟΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΕΡΙ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤ.
ΒΡΥΝΑΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΓΕΩΡ.
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ.
ΑΪΔΙΝΙ
ΖΕΡΒΑΣ ΙΩ. & ΣΙΑ ΕΕ
2 ΧΛΜ Ε.Ο.
ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜ.
ΠΡΟΜΥΡΙ
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ
ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ ΕΥΞ.
Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚ.
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΜΑΓΓΑΣ ΧΡ. & ΓΕΩΡΓ.
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 111Β
ΛΑΟΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΡΙΚΕΡΙ
ΜΠΑΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ 71
ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΝΙΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥ & ΖΟΥΜΠΟΣ ΕΛ. Ο.Ε
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΡΓΑΛΙΑΣΤΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓ.
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΟΛΙΖΟΥ ΒΑΣ.
ΜΗΛΙΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΟΥΡΠΗ
ΝΑΥΤ. ΙΣΤΙΟΠΛ. ΟΜΙΛΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Σ & Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΟΕ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
Π.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ 2
ΞΕΝΟΔ. AEOLOS
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΟΛΙΑ ΒΑΓΙΑ
ΜΗΛΙΝΑ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝ.
Β. ΠΑΥΛΟΥ 48
ΞΕΝΟΔ. ΑΜΑΛΙΑ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΠΤΕΛΕΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΠΑΠΑΛΙΩΣΣΑΣ ΧΡ. ΟΕ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 117
ΣΠ. ΖΕΡΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
1 ΔΗΜ - 1 ΝΗΠΙΑΓ.
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΥΡΠΗ
ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ.
ΣΟΥΡΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΕΡΕΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 77
ALPHA BANK
ΠΑΡΑΛ. ΟΔΟΣ
ΤΕΑΣ - ΤΕΑΥ - ΤΕΕΠ
ΟΔΟΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ - ΚΑΝ
ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 10
ΦΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
1 ΤΥΑΔ - 17 ΛΔΒ
ΟΔΟΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ - ΚΑΝ
ΧΡΥΣΟΥ Γ."ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ"
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΡΩΝ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΝΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΡΛΑΣ
ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ELECTRIC
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
KNAUF USG ΣΥΣΤ. ΑΒΕΕ
Β' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 14
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ. & ΒΑΣ.
ΚΑΒΟΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙ
OTESHOP
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
ΒΑΦΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ
ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΒΑΣ.
ΠΑΤΗΤΗΡΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ρ ΦΕΡΑΙΟΥ 41
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΛΟΧΟΣ ΣΤΡ. / 1 ΤΑΞ.
ΟΔΟΣ ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΛΑ
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΒΟΤΣΗ
ΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡ.
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣΕ ΑΕ
Σ.Σ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΕΤ. ΠΡΟΣΤΑΣ. ΦΩΚΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜ. ΜΟΜ
ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΑΤΑΡΙΚΟΣ ΚΩΝ.
19 ΧΛΜ ΠΕΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
15
Ενεργός καταναλωτής
Πριν να ανακυκλώσουμε πρέπει
να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων.
Προτιμάμε τα προϊόντα που η συσκευασία τους είναι μικρή
και φιλική προς το περιβάλλον.
Αποφεύγουμε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Επιλέγουμε επι­
στρεφόμενες φιάλες και προϊόντα σε οικονομικές συ­σκευα­
σίες.
Σκεφτόμαστε ότι κάτι που δεν χρειαζόμαστε εμείς και το έχουμε
για πέταμα, ίσως είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλον.
Χρησιμοποιούμε πάνινη τσάντα αντί για πλαστικές σακούλες.
Προτιμάμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Προσέχουμε τα σήματα στις συσκευασίες:
Ανακυκλωμένο υλικό
(προέρχονται από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη).
Ανακυκλώσιμο υλικό
(μπορεί να ανακυκλωθεί).
Υπάρχουν όμως σημαντικές κατηγορίες υλικών (οργανικά υλικά, μπάζα, έντυπο χαρτί, έπιπλα
κλπ.), για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα συστήματα διαχείρισης. Πρέπει να δημιουργηθούν. Διαδη­
μο­τικά Κέντρα Ανακύκλωσης, όπου θα μπορούν οι πολίτες να παραδίδουν τέτοιου είδους υλικά.
Οι Σουηδοί ανακυκλώνουν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 96% τα απορρίμματα που παράγουν και
αξιοποιούν τα σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται για την παραγωγή ενέργειας.
Πράσινη πρόταση
Η πρόταση μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι να επεκταθεί το σύστημα των 2 κά­δων,
σε 4 κάδους ώστε να ξεχωρίζουμε ακόμα περισσότερο τα απορρίμματά μας στην πηγή. Ο πρώτος
κά­δος πρέπει να είναι μόνο για το χαρτί/χαρτόνι, ο δεύτερος κάδος για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα
υλικά συσκευασίας (πλαστικά, γυαλί, μέταλλα), ο τρίτος κάδος για τα οργανικά (υπολείμματα κου­
ζίνας, κλαδέματα), που θα οδηγούνται για κομποστοποίηση σε σχετικές μονάδες και ο τέταρτος
κάδος θα είναι για τα υπολείμματα, που θα οδηγούνται για περαιτέρω διαλογή και εν συνεχεία ότι
μένει στο ΧΥΤΥ.
Παράλληλα θα πρέπει να επεκταθούν τα σημεία συλλογής
για τις συσκευές, τους λαμπτήρες, το λάδι, τους λαμπτήρες,
τα φάρμακα, το ρουχισμό, τα έπιπλα κ.α.
Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ. 2421045615
e-mail:[email protected]
http://www.enkavolou.gr
Η δράση «οδηγός ανακύκλωσης» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Πράσινη Θεσσαλία – Δράση για τη ζωή»
του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013