βιογραφικο σημειωμα - Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προσωπικά στοιχεία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
: Δημήτριος Α. Τάσης
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
: Ιωάννινα (GR)
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
: Ελληνική
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος – δύο τέκνα
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
: Μάϊος1993 – Απρίλιος1995
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστήμης
Υλικών, Ρίο Πάτρας 26504
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: 2610-969811
E-MAIL
: [email protected]
Σπουδές
Οκτώβριος 1996 – Οκτώβριος 2001
Διδακτορική Διατριβή στο Tμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (GR)
Επιβλέπων : Αναπλ. Καθ. A. K. Ζαρκάδης
Θέμα : ‘Φωτοδιάσπαση παραγώγων της ανιλίνης και βενζοφαινόνης – Εφαρμογή σε
αντιδράσεις φωτοπολυμερισμού’
Οκτώβριος 1988 – Απρίλιος 1993
Πτυχιακές σπουδές στο Tμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (GR)
Γλώσσες
: Αγγλικά (άριστα)
Ιταλικά (πολύ καλά)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μάρτιος 2008 – σήμερα:
Διδάσκων του ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα Επίκ. Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα
Επιστήμης Υλικών
Μάρτιος 2004 – Φεβρουάριος 2008:
Διδάσκων του ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα Λέκτορα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα
Επιστήμης Υλικών
Απρίλιος 2002 – Μάρτιος 2004:
Mεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Trieste (Ιταλία), Τμήμα Φαρμακευτικών
Επιστημών, Επιβλέπων: Kαθ. Maurizio Prato
Το πεδίο έρευνας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Πανεπιστήμιο Trieste
αφορούσε τη χημική τροποποίηση φουλερενίων και νανοσωλήνων άνθρακα καθώς και το
φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό αυτών.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χημεία των συνθετικών αλλότροπων
μορφών του άνθρακα (φουλερένια, νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο) και ο
χαρακτηρισμός των χημικά τροποποιημένων νανοδομών με διάφορες φασματοσκοπικές
τεχνικές (UV-Vis, FTIR, Raman, XPS, TGA, TEM). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη
μελέτη των ηλεκτρονιακών, φωτοφυσικών, μηχανικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των
νανοδομών για την ανάπτυξη λειτουργικών πολυμερικών σύνθετων υλικών.
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αφορούν το σχεδιασμό και τη σύνθεση υβριδιακών
υλικών για τη μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και τη μηχανική ενίσχυση
πολυμερικών νανο-ινών. Επιπλέον, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη
μελέτη της αυτο-οργάνωσης μοριακών συστημάτων και τη σταθεροποίηση των
νανοδομών μέσω κατάλληλων χημικών προσεγγίσεων με σκοπό την ανάπτυξη
εφαρμογών στη νανοτεχνολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α. Επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα ‘Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι’ και
‘Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ’ του Τμήματος Χημείας Παν. Ιωαννίνων κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 1997-1998, 1999-2000 και 2000-2001 ως υποψήφιος διδάκτορας.
β. Επικουρικό διδακτικό έργο στο μάθημα ‘Εργαστήριο Οργανικής Χημείας’ του Π.Σ.Ε.
Αγρο-οικολογίας Παν. Ιωαννίνων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998-1999 και 1999-2000 ως
υποψήφιος διδάκτορας.
γ. Αυτόνομο διδακτικό έργο στα μαθήματα ‘Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών Ι’,
‘Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙI’, ‘Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών III’, ‘Εργαστήριο
Επιστήμης
Υλικών
IV’,
‘Εργαστήριο
Φυσικοχημείας’
και
‘Εργαστήριο
Υλικά/Περιβάλλον’, του Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών κατά το χρονικό
διάστημα Μάρτιος 2004 – παρόν ως διδάσκων ΠΔ 407/80.
δ. Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών:
1) Συνεπιβλέπων (με τον κ. Κ. Γαλιώτη) σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία II με τίτλο
‘Πολυμερή νανοσύνθετα υλικά: παρασκευή, διεπιφανειακή πρόσφυση και μηχανικές
ιδιότητες’ του Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών (2005).
2) Συνεπιβλέπων (με τους κ.κ. Α. Βανακάρα, Γ. Καλόσακα και Ουρ. Παύλου) σε
προπτυχιακή διπλωματική εργασία II με τίτλο ‘Χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών
νανοσωλήνων άνθρακα με αλβουμίνη που χρησιμοποιούνται σε βιολογικές εφαρμογές’ του
Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών (2008).
3) Συνεπιβλέπων (με τον κ. Κ. Παπαγγελή) σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία I/II με
τίτλο ‘Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές χημικά τροποποιημένων νανοσωλήνων
άνθρακα’ του Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών (2009).
4) Συνεπιβλέπων (με τον κ. Κ. Γαλιώτη) σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι/II με
τίτλο ‘Σύνθετα υλικά με βάση τους νανοσωλήνες άνθρακα’ του Τμήματος Επιστήμης
Υλικών Παν. Πατρών (2009).
5) Συνεπιβλέπων (με τον κ. Γ. Ψαρρά) σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι/II με τίτλο
‘Σύνθετα υλικά με βάση το γραφένιο’ του Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών
(2010).
6) Συνεπιβλέπων (με τους κ.κ. Κ. Αυγουστάκη και Γ. Καλόσακα) σε προπτυχιακή
διπλωματική εργασία Ι με τίτλο ‘Σύνθεση και χαρακτηρισμός χημικά τροποποιημένων
νανοσωλήνων άνθρακα – Έλεγχος βιοσυμβατότητας σε κυτταρικές καλλιέργειες’ του
Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών (2010).
7) Συνεπιβλέπων (με τον κ. Κ. Παπαγγελή) σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι/II με
τίτλο ‘Αεροπηκτώματα με βάση μίγματα νανοσωλήνων άνθρακα με πολυμερή’ του
Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών (2010).
8) Συνεπιβλέπων (με τον κ. Κ. Παπαγγελή) σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι/II με
τίτλο ‘Χημική αποφλοίωση γραφενίου και εφαρμογές’ του Τμήματος Επιστήμης Υλικών
Παν. Πατρών (έναρξη χειμερινό εξάμηνο 2010/2011).
9) Συνεπιβλέπων (με τους κ.κ. Γ. Αυγουρόπουλο και Ν. Μπουρόπουλο) σε προπτυχιακή
διπλωματική εργασία Ι/II με τίτλο ‘Μελέτη νανοσωλήνων άνθρακα ως καταλυτικά
υποστρώματα’ του Τμήματος Επιστήμης Υλικών Παν. Πατρών (έναρξη χειμερινό
εξάμηνο 2010/2011).
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Ως υποψήφιος διδάκτορας συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ95-682 για
το χρονικό διάστημα Ιούλιος 1996 - Ιούλιος 1998 (Παν. Ιωαννίνων). Τίτλος έργου:
«Σύνθεση οργανομεταλλικών πολυχρωμοφορικών συστημάτων του καρβονυλικού
χρωμοφόρου. Μελέτη της φωτοδιάσπασής των και χρησιμοποίησής των σε αντιδράσεις
φωτοπολυμερισμού».
2. Ως υποψήφιος διδάκτορας συμμετείχα στο πρόγραμμα Νο 609 της Ερευνητικής
Επιτροπής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το Ιανουάριο 1997 – Δεκέμβριο 1997. Τίτλος
έργου: «Φωτοπολυμερισμός βινυλικών μονομερών με εκκινητές που φέρουν το χρωμοφόρο
της ανιλίνης».
3. Ως υποψήφιος διδάκτορας συμμετείχα σε πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ που αφορούσε
προσφορά επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στα φοιτητικά εργαστήρια οργανικής
χημείας Τμήματος Χημείας και Π.Σ.Ε. Αγρο-οικολογίας (Παν. Ιωαννίνων).
4. Ως υποψήφιος διδάκτορας συμμετείχα στο πρόγραμμα Νο 61/0736 της Ερευνητικής
Επιτροπής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το Ιανουάριο 1999 – Δεκέμβριο 1999. Τίτλος
έργου: «Μελέτες μαγνητικών ιδιοτήτων μεταλλικών συμπλόκων με υποκαταστάτες
ελεύθερες ρίζες».
5. Ως υποψήφιος διδάκτορας έλαβα υποτροφία INTERREG II, Μέτρο 5-2 (διμερής
συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας) από Ιανουάριο 2000 - Δεκέμβριο 2000.
6. Ως υποψήφιος διδάκτορας συμμετείχα στο πρόγραμμα Νο61/0968 της Ερευνητικής
Επιτροπής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το Μάϊο 2001 – Ιούλιο 2001. Τίτλος έργου:
«Επίδραση πολυφαινολών οίνων στην υγεία και την πρόληψη ασθενειών».
7. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής συμμετείχα στο European Research Training Network
FUNCARS (HPRNT-CT-1999-00011) από Απρίλιο 2002 – Μάρτιο 2003 (Πανεπιστήμιο
Τrieste, Τμήμα Φαρμακευτικών Επιστημών, Ιταλία).
8. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής συμμετείχα στο European Research Training Network
CASSIUSCLAYS (HPRN-CT-2002-00178) από Μάρτιο 2003 – Μάρτιο 2004
(Πανεπιστήμιο Trieste, Τμήμα Φαρμακευτικών Επιστημών, Ιταλία).
9. Ως ανεξάρτητος ερευνητής συμμετείχα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο
“Supramolecular nanocomposites” ACRONYM: SUPRAN, στα πλαίσια του NETWORK
of EXCELLENCE “NANOFUN-POLY” από τον Μάιο 2006 – Μάιο 2008. Συντονιστές
προγράμματος: Καθ. κ.κ. Κ. Τσιτσιλιάνης, Κ. Γαλιώτης.
10. Ως ανεξάρτητος ερευνητής συμμετείχα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Marie Curie for the
Transfer of Knowledge με τίτλο “High volume fraction nanocomposites incorporating
modified carbon nanotube reinforcements” ACRONYM: CNTCOMP, σε συνεργασία με
τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υλικών Πανεπ. Πατρών κ.κ. Κ. Γαλιώτη και Κ.
Παπαγγελή με συνολικό προϋπολογισμό 750000 Euro (Ιούνιος 2006 – Μάϊος 2010). Στην
πρόταση αυτή έχω συμμετάσχει ενεργά στο στάδιο της συγγραφής και υποβολής, ενώ
ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα από τα πακέτα εργασίας του προγράμματος.
11. Ως ανεξάρτητος ερευνητής συμμετέχω στην επιστημονική μελέτη “Μηχανική
συμπεριφορά δισδιάστατων κρυστάλλων: Η περίπτωση του γραφενίου” που
χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (Ιανουάριος – Δεκέμβριος
2011). Ομάδα Μελέτης: Καθ. Κ. Γαλιώτης (Συντονιστής, ΙΤΕ/Πανεπιστήμιο Πατρών),
Prof. Κ. Novoselov (Πανεπιστήμιο Manchester), Δρ Ι. Παρθένιος (ΙΤΕ), Επίκ. Καθ. Κ.
Παπαγγελής (Πανεπιστήμιο Πατρών), Διδάσκων ΠΔ407/80 Δ. Τάσης (Πανεπιστήμιο
Πατρών).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
α. Δίμηνη παραμονή (καλοκαίρι 1997) στο Max-Planck Institut fur Strahlenchemie
(Muelheim, Γερμανία) για πρακτική στη μέθοδο laser flash photolysis (ερευνητική ομάδα
του Καθ. Steen Steenken).
β. Δίμηνη παραμονή (καλοκαίρι 2000) στο τμήμα Χημείας (Perugia, Ιταλία) για
πρακτική στη μέθοδο laser flash photolysis και τη μελέτη φωτοφυσικών διεργασιών
(ερευνητική ομάδα του Καθ. Fausto Elisei).
γ. Μηνιαία παραμονή (Φεβρουάριος 2001) στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Graz
(Αυστρία), με σκοπό την εκμάθηση των φασματοσκοπικών τεχνικών ESR και ENDOR
(ερευνητική ομάδα του Καθ. Gunter Grampp).
δ. Εβδομαδιαία παραμονή (Ιούνιος 2002) στο τμήμα Φυσικής (Fribourg/Bern, Ελβετία)
για πρακτική στις τεχνικές AFM-STM.
ε. Ερευνητική επίσκεψη 3 εβδομάδων (Ιούλιος 2006) στο τμήμα Φαρμακευτικών
Επιστημών του Trieste (Ιταλία), στα πλαίσια του προγράμματος CNTCOMP (ομάδα Καθ.
Maurizio Prato).
στ. Ερευνητική επίσκεψη 6 εβδομάδων (Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2008) στο τμήμα
Φαρμακευτικών Επιστημών του Trieste (Ιταλία), στα πλαίσια του προγράμματος
CNTCOMP (ομάδα Καθ. Maurizio Prato).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. “4-[Diphenyl(trimethylsilyl)methyl]benzophenone as initiator in the photopolymerization of methyl methacrylate and styrene”, D. Tasis, M. G. Siskos, A. K.
Zarkadis, Macromolecular Chemistry and Physics 1998, 199, 1981-1987.
2.
“Mechanism of the photodissociation of 4-[diphenyl(trimethylsilyl)methyl] N,Ndimethylaniline”, D. Tasis, M. G. Siskos, A. K. Zarkadis, S. Steenken, G. Pistolis,
Journal of Organic Chemistry 2000, 65, 4274-4280.
3.
“Supramolecular organized structures of fullerene-based materials and organic
functionalization of carbon nanotubes” D. Tasis, N. Tagmatarchis, V. Georgakilas, C.
Gamboz, M.-R. Soranzo, M. Prato, Comptes Rendus Chimie 2003, 6, 597-602.
4.
“Soluble carbon nanotubes” D. Tasis, N. Tagmatarchis, V. Georgakilas, M. Prato,
Chemistry European Journal 2003, 9, 4000-4008.
5.
“Single wall carbon nanotubes – ferrocene nanohybrids: first observation of intramolecular electron transfer in functionalized SWNTs” D. M. Guldi, M. Marcaccio, D.
Paolucci, F. Paolucci, N. Tagmatarchis, D. Tasis, E. Vázquez, M. Prato, Angewandte
Chemie International Edition 2003, 42, 4206-4209.
6. “Anion recognition by functionalized single wall carbon nanotubes” A. Callegari, M.
Marcaccio, D. Paolucci, F. Paolucci, N. Tagmatarchis, D. Tasis, E. Vázquez, M. Prato,
Chemical Communications 2003, 2576-2577.
7. “Chemistry of carbon nanotubes” D. Tasis, N. Tagmatarchis, A. Bianco, M. Prato,
Chemical Reviews 2006, 106, 1105-1136 (ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ).
Όσο αφορά τη διετία 2006-2007, αυτή η ανασκόπηση είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας
των άρθρων με την υψηλότερη επισκεψιμότητα (most accessed) από όλα τα άρθρα του
περιοδικού για την περίοδο 1995-2007. Επιπλέον, είναι από τις πρώτες στη λίστα των
άρθρων του περιοδικού (δημοσιευμένα στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2006 - παρόν) με
τις πιο πολλές ετερο-αναφορές.
8. “Growth of calcium phosphate mineral on carbon nanotube buckypapers” D. Tasis, D.
Kastanis, C. Galiotis, N. Bouropoulos, Physica Status Solidi b 2006, 243, 3230-3233.
9. “One-step electrospun nanofiber-based composite ropes” L. Liu, M. Eder, I. Burgert,
D. Tasis, M. Prato, H. D. Wagner, Applied Physics Letters 2007, 90, 083108.
10. “Tensile mechanics of electrospun multiwalled nanotube/poly(methyl methacrylate)
nanofibers” L. Liu, D. Tasis, M. Prato, H. D. Wagner, Advanced Materials 2007, 19,
1228-1233.
11. “Water-soluble carbon nanotubes by redox radical polymerization” D. Tasis, K.
Papagelis, M. Prato, I. Kallitsis, C. Galiotis, Macromolecular Rapid Communications
2007, 28, 1553-1558.
12. “Novel ZnO nanostructures grown on carbon nanotubes by thermal evaporation” A.
Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, V. Dracopoulos, D. Tasis, S. N.
Yannopoulos, Thin Solid Films 2007, 515, 8524-8528.
Όσο αφορά το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007, αυτό το άρθρο είναι στις πρώτες
θέσεις της λίστας των άρθρων του περιοδικού με την υψηλότερη επισκεψιμότητα (hottest).
13. “Growth of calcium carbonate on noncovalently modified carbon nanotubes” D.
Tasis, S. Pispas, C. Galiotis, N. Bouropoulos, Materials Letters 2007, 61, 5044-5046.
14. “Covalently functionalized carbon nanotubes as macroinitiators for radical
polymerization” K. Papagelis, M. Kalyva, D. Tasis, J. Parthenios, Α. Siokou, C. Galiotis,
Physica Status Solidi b 2007, 244, 4046-4050.
15. “Colloidal stability of carbon nanotubes in an aqueous dispersion of phospholipid” D.
Douroumis, D. Fatouros, N. Bouropoulos, K. Papagelis, D. Tasis, International Journal
of Nanomedicine 2007, 2, 761-766 (INVITED).
16. “Oxidized multi-walled carbon nanotube film fabrication and characterization” D.
Kastanis, D. Tasis, K. Papagelis, J. Parthenios, C. Tsakiroglou, C. Galiotis, Advanced
Composites Letters 2007, 16, 243-248.
17. “Diameter-selective solubilization of carbon nanotubes by lipid micelles” D. Tasis, K.
Papagelis, D. Douroumis, J.R. Smith, N. Bouropoulos, D.G. Fatouros, Journal of
Nanoscience and Nanotechnology 2008, 8, 420-423.
18. “Chemical oxidation of multi walled carbon nanotubes” V. Datsyuk, M. Kalyva, K.
Papagelis, J. Parthenios, D. Tasis, A. Siokou, I. Kallitsis, C. Galiotis, Carbon 2008, 46,
833-840.
Όσο αφορά το εξάμηνο Απρίλιος-Οκτώβριος 2008, αυτό το άρθρο είναι στις πρώτες θέσεις
της λίστας των άρθρων του περιοδικού με την υψηλότερη επισκεψιμότητα (hottest).
Επιπλέον, είναι το πρώτο στη λίστα των άρθρων του περιοδικού (δημοσιευμένα στο
χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2008 - παρόν) με τις πιο πολλές ετερο-αναφορές.
19. “Single-walled carbon nanotubes decorated with a pyrene-fluorenevinylene
conjugate” D. Tasis, J. Mikroyannidis, V. Karoutsos, C. Galiotis, K. Papagelis,
Nanotechnology 2009, 20, 135606 (7pp).
20. “High volume fraction carbon nanotube epoxy composites” Z. Spitalsky, G.
Tsoukleri, D. Tasis, C. Krontiras, S. Georga, C. Galiotis, Nanotechnology 2009, 20,
405702 (7pp).
21. “Carbon nanotube-fluorenevinylene hybrids: synthesis and photophysical properties”
J. Mikroyannidis, K. Papagelis, M. Fakis, D. Tasis, Chemical Physics Letters 2009, 483,
241-246.
22. “The effect of oxidation treatment on the properties of multi-walled carbon nanotube
thin films” Z. Spitalsky, C. Aggelopoulos, G. Tsoukleri, C. Tsakiroglou, J. Parthenios, S.
Georga, C. Krontiras, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis, Materials Science Engineering
B, 2009, 165, 135-138.
23. “Carbon nanotube-polymer composites: chemistry, processing, mechanical and
electrical properties” Z. Spitalsky, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis, Progress in
Polymer Science, 2010, 35, 357-401 (INVITED, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ).
Όσο αφορά την περίοδο Οκτώβριος2009-Σεπτέμβριος2010, αυτό το άρθρο είναι στη πρώτη
θέση της λίστας των άρθρων του περιοδικού με την υψηλότερη επισκεψιμότητα (hottest).
24. “Fabrication of polymeric nano-objects using as building elements PS5P2VP5
heteroarm star copolymers” D. Tasis, C. Tsitsilianis, Journal of Polymer Science Part B,
2010, 48, 1636-1641.
25. “Current progress on the chemical modification of carbon nanotubes” N. Karousis, N.
Tagmatarchis, D. Tasis, Chemical Reviews, 2010, 110, 5366-5397 (INVITED,
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ).
26. “Impact of the fabrication method on the physicochemical properties of carbon
nanotube-based aerogels” T. Skaltsas, G. Avgouropoulos, D. Tasis, Microporous and
Mesoporous Materials, 2011, 143, 451-457.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
1. “Carbon nanotubes” L. Vaccari, D. Tasis, A. Goldoni, M. Prato, Τίτλος βιβλίου:
Nanostructures – Fabrication and Analysis Editor: Η. Νejo, Nanoscience and Technology
Series, SPRINGER, 2007, Chapter 5, p.151-215.
2. “DFT studies about the interaction of carbon nanotubes with various chemical species”
A. Chrissanthopoulos, D. Tasis, Τίτλος βιβλίου: DFT calculations on fullerenes and
carbon nanotubes Editors: V. Basiuk, S. Irle, RESEARCH SIGNPOST, 2008, Chapter
10, p.391-411 (INVITED).
3. “Supramolecular nanocomposites” C. Tsitsilianis, D. Tasis, C. Galiotis, Τίτλος
βιβλίου: White book : Polymer nanoscience and nanotechnology, a european perspective
Editor: European Network of Excellence on Nanostructured and Multifunctional Polymer
Based Materials and Nanocomposites, 2008, Chapter 2, p. 21-53.
4. “Carbon nanotube filled polymer composites” D. Tasis, K. Papagelis, Τίτλος βιβλίου:
Advances in polymer composites – Nanocomposites Editors: S. Thomas, K. Joseph, S. K.
Malhotra, K. Goda, M. S. Sreekala, JOHN WILEY & SONS INC., in press (INVITED).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗ
1. “Fullerene-based morphologically organized superstructures and soluble functionalized
carbon nanotubes materials”, V. Georgakilas, N. Tagmatarchis, D. Voulgaris, D. Tasis,
M. Prato, D. M. Guldi, M. Melle-Franco and F. Zerbetto, In the Exciting World of
Nanocages and Nanotubes, P. Kamat, D. Guldi, K. Kadish Eds., Electrochemical Society:
Pennigton, USA, 2002, 12, 82-87.
2. “Sidewall electrophilic functionalization of carbon nanotubes”, N. Tagmatarchis, V.
Georgakilas, D. Tasis, M. Prato, H. Shinohara, American Institute of Physics Conf.
Proceedings, 2003, 685, 287-290.
3. “Organic functionalization of carbon nanotubes” D. Tasis, N. Tagmatarchis, V.
Georgakilas, D. Pantarotto, L. Vaccari, A. Bianco, D.M. Guldi, M. Prato, American
Institute of Physics Conf. Proceedings, 2003, 685, 282-286.
4. “Applications of soluble carbon nanotubes”, D. Tasis, N. Tagmatarchis, V.
Georgakilas, M. Prato, D. Pantarotto, A. Bianco, D. M. Guldi, in Fullerenes and
Nanotubes : The building blocks of next generation nanodevices, D. M. Guldi, P. V.
Kamat, F. D’Souza Eds., Electrochemical Society: Paris, 2003, 13, 264-269.
5. “Fabrication of multifunctional carbon nanotube – polymer composites by
sophisticated processing techniques”, D. Tasis, Proceedings of 2nd Polymeric Composites
Symposium held by UCTEA Chamber of Turkey Chemical Engineers, Izmir, Turkey,
2010, 161-174.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1. Συμμετοχή στη συγγραφή της εργαστηριακής άσκησης «Επίδραση οξέων στο
μάρμαρο» του μαθήματος ΥΛΙΚΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Παν.
Πατρών).
2. Επιμέλεια σύνταξης φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΙΙΙ (Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Παν. Πατρών). Αφορά την ανανέωση και
βελτίωση του ήδη υπάρχοντος φυλλαδίου από τον παλιό Οδηγό Σπουδών.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1. Παρουσίαση poster στο 40 Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας Πολυμερών (Πάτρα, 1997)
με τίτλο ‘4-[διφαινυλο(τριμεθυλοσίλυλο)μέθυλο]βενζοφαινόνη ως φωτοεκκινητής
βινυλικών μονομερών’ Δ. Α. Τάσης, Μ. Γ. Σίσκος, Α. Κ. Ζαρκάδης.
2. Παρουσίαση poster στο 10 Διεθνές Συνέδριο Χημείας χωρών Νότιο-Ανατολικής
Ευρώπης (Χαλκιδική, 1998) με τίτλο ‘Photochemistry and photoinitiator properties of 4[diphenyl(trimethylsilyl)methyl]benzophenone and 4-[diphenyl(trimethylsilyl)methyl]N,Ndimethylbenzenamine’ M. G. Siskos, D. A. Tasis, A. K. Zarkadis.
3. Παρουσίαση poster στο 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού
Στρες (Ιωάννινα, 1998) με τίτλο ‘Φωτοχημική παρασκευή 4-άμινο-τριαρυλομεθυλικών
ριζών και χαρακτηρισμός αυτών με παλμική φωτόλυση laser και φασματοσκοπία ESR’ Δ.
Α. Τάσης, Β. Γεωργακίλας, Σ. Κ. Γκάρας, Ν. Ε. Καρακώστας, Μ. Γ. Σίσκος, Α. Κ.
Ζαρκάδης, S. Steenken.
4. Παρουσίαση poster στο 370 Συνέδριο IUPAC [Βerlin (GER), 1999] με τίτλο
‘Photochemistry of aniline derivatives’ M. G. Siskos, D. Tasis, A. K. Zarkadis, S.
Steenken.
5. Παρουσίαση poster στο 370 Συνέδριο IUPAC [Βerlin (GER), 1999] με τίτλο
‘Photodissociation of the benzylic bond in arylmethyl derivatives of benzophenone : a
laser flash photolysis and ESR study’ A. K. Zarkadis, V. Georgakilas, D. A. Tasis, M. G.
Siskos, S. Steenken.
6. Παρουσίαση poster στο 40 Συνέδριο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 2001) με τίτλο ‘Σύνθεση και φωτοχημική συμπεριφορά
διχρωμοφόρων οργανικών συστημάτων της ανιλίνης και της βενζοφαινόνης’ Δ. Α. Τάσης,
Μ. Γ. Σίσκος, Α. Κ. Ζαρκάδης, Δ. Αλίβερτης.
7. Παρουσίαση poster στο XVIIth International Winterschool Euroconference on
Electronic Properties of Novel Materials [Kirchberg (AU), 2003] με τίτλο “Organic
functionalization of carbon nanotubes” D. Tasis, N. Tagmatarchis, V. Georgakilas, D.
Pantarotto, L. Vaccari, D.M. Guldi, M. Prato.
8. Παρουσίαση poster στο XVIIth International Winterschool Euroconference on
Electronic Properties of Novel Materials [Kirchberg (AU), 2003] με τίτλο “Sidewall
electrophilic functionalization of carbon nanotubes” N. Tagmatarchis, V. Georgakilas, D.
Tasis, M. Prato, H. Shinohara.
9. Διάλεξη στο European Workshop on Carbon Nanotube/Nanofibre Reinforced Polymers
[Cambridge (UK), 2003] με τίτλο “Covalent functionalization of carbon nanotubes”.
10. Παρουσίαση poster στο EuroNanoForum [Trieste (IT), 2003] με τίτλο “Soluble
functionalized carbon nanotubes” N. Tagmatarchis, D. Tasis, L. Vaccari, M. Prato, E. Di
Fabrizio, C. Gamboz, M.-R. Soranzo, F. Paolucci, D. M. Guldi.
11. Παρουσίαση poster στο XVIIΙth International Winterschool Euroconference on
Electronic Properties of Novel Materials [Kirchberg (AU), 2004] με τίτλο “Applications
of soluble functionalized carbon nanotubes” N. Tagmatarchis, D. Tasis, L. Vaccari, M.
Prato, E. Di Fabrizio, C. Gamboz, M.-R. Soranzo, F. Paolucci, D. M. Guldi.
12. Παρουσίαση poster στο Spring Meeting of the European Materials Research Society
[Strasbourg (FR), 2004] με τίτλο “Synthesis and characterization of metal nanoparticles”
V. Tzitzios, V. Georgakilas, D. Petridis, D. Tasis.
13. Παρουσίαση poster στο 205th Electrochemical Society Meeting [San Antonio (USA),
2004] με τίτλο “Nanotubes – Versatile platform for donor-acceptor chemistry” D. Guldi,
M. Prato, N. Tagmatarchis, D. Tasis, E. Vasquez.
14. Παρουσίαση poster στο XXth International Winterschool Euroconference on
Electronic Properties of Novel Materials [Kirchberg (AU), 2006] με τίτλο
“Biomineralization studies onto carbon nanotube thin films” D. Tasis, D. Kastanis, C.
Galiotis, N. Bouropoulos, S. Pispas.
15. Παρουσίαση poster στο XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης &
Επιστήμης Υλικών [Πάτρα (GR), 2006] με τίτλο “Ανάπτυξη ανόργανων κρυστάλλων σε
νανοσωλήνες άνθρακα” Δ. Τάσης, Ν. Μπουρόπουλος, Σ. Πίσπας, Κ. Γαλιώτης.
16. Παρουσίαση poster στο 1ο International Symposium on Transparent Conducting
Oxides [Ηράκλειο (GR), 2006] με τίτλο “ZnO nanostructures grown on carbon
nanotubes by thermal evaporation” A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos,
V. Dracopoulos, D. Tasis, S. N. Yannopoulos.
17. Παρουσίαση poster στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών [Πάτρα (GR), 2006] με
τίτλο “Production of high volume fraction epoxy nanocomposites reinforced by
functionalized carbon nanotubes” D. Kastanis, D. Tasis, J. Parthenios, K. Papagelis, C.
Galiotis.
18. Παρουσίαση poster στο XXIst International Winterschool Euroconference on
Electronic Properties of Novel Materials [Kirchberg (AU), 2007] με τίτλο “Covalently
functionalized carbon nanotubes as macroinitiators for radical polymerization” K.
Papagelis, M. Kalyva, D. Tasis, J. Parthenios, Α. Siokou, C. Galiotis.
19. Διάλεξη στο 3rd International Symposium on Nanostructured and Functional PolymerBased Materials and Nanocomposites [Κέρκυρα (GR), 2007] με τίτλο “Processing of high
volume fraction polymer composites reinforced by carbon nanotubes”.
20. Παρουσίαση poster στο XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
& Επιστήμης Υλικών [Αθήνα (GR), 2007] με τίτλο “Σύνθεση και χαρακτηρισμός
διαλυμάτων τροποποιημένων νανοσωλήνων άνθρακα μέσω προσρόφησης μακρομορίων
πρωτεϊνικής φύσης” Ε. Γούναρη, Ε. Καρούτσος, Δ. Τάσης.
21. Παρουσίαση poster στο XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
& Επιστήμης Υλικών [Αθήνα (GR), 2007] με τίτλο “Υδατοδιαλυτοί νανοσωλήνες
άνθρακα μέσω διεργασιών οξειδο-αναγωγικού ριζικού πολυμερισμού” Σ. Παπάζογλου, Δ.
Λάμπου, Γ. Κανδυλιώτη, Δ. Τάσης, Κ. Παπαγγελής.
22. Παρουσίαση poster στο XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
& Επιστήμης Υλικών [Αθήνα (GR), 2007] με τίτλο “Νανοσύνθετα εποξειδικής ρητίνης με
υψηλού ογκομετρικού κλάσματος τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα ως ενίσχυση” Δ.
Καστάνης, Ι. Παρθένιος, Δ. Τάσης, Κ. Παπαγγελής, Κ. Γαλιώτης.
23. Παρουσίαση poster στο International Conference on the Chemistry of Nanotubes
CHEMONTUBES2008 [Zaragoza (Spain), 2008] με τίτλο “Synthesis and photophysical
properties of a carbon nanotube/pyrene oligomer hybrid” D. Tasis, J. Mikroyannidis, V.
Karoutsos, C. Galiotis, K. Papagelis.
24. Ανακοίνωση στο 4th International Conference Nanofun-Poly [Rome (Italy), 2008] με
τίτλο “Production and characterization of high volume fraction epoxy nanocomposites
based on oxidized MWCNT films as reinforcements” D. Kastanis, D. Tasis, J. Parthenios,
K. Papagelis, C. Galiotis.
25. Ανακοίνωση στο 13th European Conference on Composite Materials (ECCM13)
[Stockholm (Sweden), 2008] με τίτλο “Carbon nanotube-based papers: structure,
properties and interface” D. Kastanis, J. Parthenios, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis.
26. Εκπαιδευτική διάλεξη στο Θερινό Σχολείο Πράσινη και Βιώσιμη Χημεία [Τμήμα
Χημείας Παν. Πατρών, 2008] με τίτλο «Χημεία νανοσωλήνων άνθρακα και εφαρμογές
αυτών».
27. Παρουσίαση poster στο 5th International Conference (ΝΝ08) & 2nd International
Summer School (SS-NN08) on Nanosciences and Nanotechnologies [Τμήμα Φυσικής,
ΑΠΘ, 2008] με τίτλο “Polymer nanocomposites based on carbon nanotube films” Z.
Spitalsky, C. Aggelopoulos, G. Tsoukleri, C. Tsakiroglou, J. Parthenios, C. Krontiras, D.
Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis.
28. Παρουσίαση poster στο XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
& Επιστήμης Υλικών [Ηράκλειο Κρήτης (GR), 2008] με τίτλο “ZnO nanostructures
grown by thermal evaporation and thermal decomposition methods” F. Kyriazis,
N. Bouropoulos, A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, D. Tasis, V. Drakopoulos and
S. N. Yannopoulos.
29. Διάλεξη στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών [Ιωάννινα (GR), 2008] με τίτλο
“Fabrication of nano-objects from star-shaped copolymers”.
30. Ανακοίνωση στο 17th International Conference on Composite Materials [Edinburgh
(UK), 2009] με τίτλο “Polymer nanocomposites based on CNT buckypapers” C. Galiotis,
Z. Spitalsky, G. Tsoukleri, G. Trakakis, J. Parthenios, D. Tasis, C. Krontiras, K.
Papagelis.
31. Παρουσίαση poster στο International Conference on Carbon Nanostructured Materials
(Cnano09) [Σαντορίνη (GR), 2009] με τίτλο “Tensile properties of graphene oxide tapes”
O. Frank, D. Tasis, G. Tsoukleri, K. Papagelis, J. Parthenios, C. Galiotis.
32. Παρουσίαση poster στο International Conference on Carbon Nanostructured Materials
(Cnano09) [Σαντορίνη (GR), 2009] με τίτλο “Controlled dispersion of carbon nanotubes
by amphiphilic polyelectrolytes” O. Frank, Z. Spitalsky, D. Tasis, K. Papagelis, C.
Tsitsilianis, C. Galiotis.
33. Παρουσίαση poster στο International Conference on Carbon Nanostructured Materials
(Cnano09) [Σαντορίνη (GR), 2009] με τίτλο “Polymer nanocomposites based on carbon
nanotube films” G. Trakakis, Z. Spitalsky, D. Tasis, K. Papagelis, J. Parthenios, C.
Tsakiroglou, C. Galiotis.
34. Ανακοίνωση στο συνέδριο της German Physical Society [Regensburg (GER), 2010]
με τίτλο “Resonant Raman scattering of chemically functionalized graphene” N.
Scheuschner, D. Tasis, K. Papagelis, J. Maultzsch.
35. Παρουσίαση poster στο Fullerene Silver Anniversary Symposium [Ηράκλειο (GR),
2010] με τίτλο “Preparation and physical properties of functionalized graphene/PVA
nanocomposites” I. Tantis, G. C. Psarras, D. Tasis.
36. Παρουσίαση poster στο Fullerene Silver Anniversary Symposium [Ηράκλειο (GR),
2010] με τίτλο “Synthesis and characterization of carbon nanotube-based aerogels” Th.
Skaltsas, G. Avgouropoulos, D. Tasis.
37. Παρουσίαση poster στο 3rd International Symposium on Transparent Conductive
Materials [Ηράκλειο (GR), 2010] με τίτλο “Surface electronic properties of graphene
films: An XPS, UPS and EELS study” A. Siokou, F. Ravani, O. Frank, D. Tasis, M.
Kalbac, C. Galiotis.
38. Παρουσίαση poster στο 8th Hellenic Polymer Society Symposium [Ηράκλειο (GR),
2010] με τίτλο “Fabrication and characterization of polymer nanocomposites based on
carbon nanotube films” G. Trakakis, K. Papagelis, D. Tasis, J. Parthenios, C. Galiotis.
39. Προσκεκλημένη ομιλία στο 2nd Polymeric Composites Symposium –Exhibition and
Brokerage Event held by UCTEA Chamber of Turkey Chemical Engineers, [Izmir
(Turkey), 2010] με τίτλο “Processing carbon nanotube – polymer composites: present
status”.
40. Παρουσίαση poster στο 4th International Conference on Micro-Nanoelectronics,
Nanotechnologies & MEMS [Αθήνα (GR), 2010] με τίτλο “Carbon nanotube/polymer
composite films by Resin Film Infusion method” G. Trakakis, D. Tasis, K. Papagelis, C.
Galiotis.
41. Παρουσίαση poster στο 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
[Θεσσαλονίκη (GR), 2011] με τίτλο “Carbon nanotube-based catalytic supports” G.
Avgouropoulos, S. Lampos, T. Skaltsas, D. Tasis, T. Ioannides.
42. Cambridge
ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Journal of the American Chemical Society - ACSNano – Nanomedicine - Carbon Journal of Physical Chemistry - Macromolecular Rapid Communications - Composites
Science and Technology – Journal of Colloid and Interface Science - Nanoscale Research
Letters – Chemical Physics Letters - Macromolecular Chemistry and Physics - Journal of
Nanoscience and Nanotechnology - Biotechnology Progress - Journal of Applied Polymer
Science - Materials Letters - Materials Chemistry and Physics - Materials Science and
Engineering B - Synthetic Metals - Physica E - Applied Surface Science – Express
Polymer Letters – Recent Patents on Engineering
• Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων (National Research Foundation of South
Africa)
• Guest Editor για ένα θεματικό τεύχος στο περιοδικό Current Organic Chemistry
(Bentham Publishers) [2011, Vol.15, Issue8, pp. 1105-1248]. Τίτλος: “Chemistry
of carbon-based nanostructures and applications in nanotechnology”
• Editor RSC book
Συγκεντρωτικός Πίνακας με χρήσιμα στοιχεία για τις δημοσιεύσεις. Οι αναφορές των
εργασιών ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων Scopus (07-1-2011).
Δείκτης h-factor: 10
Σύνολο Αναφορών: > 1600
Α/Α
Εργασία
Impact Factor
Συνολικές
Αυτο-
Αναφορές
αναφορές
1
Macromol. Chem. Phys. 1998
2.046
19
1
2
J. Org. Chem. 2000
3.959
9
0
3
Compt. Rend. Chim. 2003
1.305
8
0
4
Chem. Eur. J. 2003
5.454
260
1
5
Angew. Chem. Int. Ed. 2003
11.829
111
2
6
Chem. Commun. 2003
5.340
23
1
7
Chem. Rev. 2006
35.957
981
9
8
Phys. Stat. Sol. b 2006
1.150
8
1
9
Appl. Phys. Lett. 2007
3.554
8
0
10
Adv. Mater. 2007
8.379
34
0
11
Macromol. Rap. Comm. 2007
4.263
11
0
12
Thin Sol. Films 2007
1.727
22
0
13
Mater. Lett. 2007
1.940
4
0
14
Phys. Stat. Sol. b 2007
1.150
5
0
15
Int. J. Nanomed. 2007
2.612
6
0
16
Adv. Compos. Lett. 2007
0.311
2
1
17
J. Nanosci. Nanotechnol. 2008
1.435
3
0
18
Carbon 2008
4.373
93
2
19
Nanotechnology 2009_135606
3.137
1
0
20
Nanotechnology 2009_405702
3.137
2
0
21
Chem. Phys. Lett. 2009
2.169
0
0
22
Mater. Sci. Engin. B 2009
1.756
0
0
23
Progr. Pol. Sci. 2010
23.753
26
0
24
J. Pol. Sci. B 2010
1.586
0
0
25
Chem. Rev. 2010
35.957
1
0