close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE - Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

embedDownload
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1.
Αθανάσιος Ι. Χρυσανθόπουλος
Χημικός (Διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής)
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας,
26504, Ρίο, Πάτρα.
Τηλέφωνο: 2610 969811, e-mail: [email protected]
2.
ΣΠΟΥΔΕΣ
2.1. Βασικές σπουδές: 2o Λύκειο Νέων Λιοσίων (Βαθμός απολυτηρίου 17.3).
2.2. Ανώτατες σπουδές: (3 έτη και 10 μήνες), Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πάτρας (Βαθμός πτυχίου 7.17).
2.3. Μεταπτυχιακές σπουδές: (6 έτη): Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Τμήμα Χημικών
Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας (Επίδοση Άριστα).
2.4. Μεταδιδακτορικές σπουδές:
•
01/11/1999-σήμερα: Μεταδιδακτορικός συνεργάτης, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο
Χημικής Μηχανικής (ITE/ΕΙΧΗΜΥΘ) (εργαστήριο καθ. Γ.Ν. Παπαθεοδώρου και Σ.
Γιαννόπουλου).
•
21/1/2001-12/2/2001 & 1/6/2001-1/9/2001: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο
Laboratoire de Chimie Structurale Universite de Pau et des Pays de l' Adour.
•
01/04/1999-30/06/1999
&
01/11/2000-30/11/2000:
Μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο εργαστήριο φασματοσκοπίας του Institute of Theoretical and
Physical Chemistry, Technical University of Braunshcweig, Germany.
•
01/2000–σήμερα: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, στο εργαστήριο Υπολογιστικής
Χημείας του καθ. Γεωργίου Μαρούλη (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πάτρας).
2.5. Επιμορφωτικές σπουδές: Παρακολούθηση των κατωτέρω επιμορφωτικών σεμιναρίωνπρογραμμάτων:
•
05/10/1992-22/12/1992: 'Περιβαλλοντική Διάγνωση Επιχειρήσεων', Διάρκεια 300
ώρες, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ελληνικό
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Φραντζή, Νέος Κόσμος, Αθήνα).
•
01/10/1991-20/12/1991:
Παρακολούθηση
προγράμματος
επαγγελματικής
κατάρτισης στην τοπική ανάπτυξη, Δήμος Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Αττικής.
•
15/02/1991-19/04/1991:
'Συνολικός
έλεγχος
ποιότητας
για
χημικούς
εργαστηριακού ελέγχου', Διάρκεια 200 ώρες, Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.
•
29/07/1990-10/02/1991: 'Ανάλυση και προγραμματισμός Η/Υ', Διάρκεια 600
ώρες, Computer and Business studies, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέων Λιοσίων.
•
14/05/1990-24/07/1990, 22/10/1990-29/12/1990, 14/01/1991-26/04/1991:
'Απλές εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στον αγροτικό τομέα', Συνολική Διάρκεια 800
ώρες, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ελληνικό
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Φραντζή, Νέος Κόσμος, Αθήνα).
2.6. Ξένες γλώσσες, γλώσσες προγραμματισμού
Αγγλικά:
Πολύ
καλή
γνώση,
Πολύ
καλή
γνώση
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών μέσω Basic και Fortran, καθώς και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου
(Word,
AmiPro),
γραφικών
(Origin,
IsisDraw),
υπολογιστικών
πακέτων
μοριακής
προσομοίωσης (MOPAC, Gaussian) και προσομοίωσης διεργασιών καύσης (RUN-1DL).
3.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
•
Οικονομική υποστήριξη δύο εβδομάδων από την ευρωπαϊκή κοινότητα για πειραματικές
μετρήσεις NMR στη Γαλλία (Large scale facility: High Resolution Solid and High
Τemperature Liquid Multinuclear NMR, at CRMHT-Orléans France).
•
Οικονομική υποστήριξη μικρής διάρκειας (1/11/2000-30/11/2000) από τον Ευρωπαϊκό
επιστημονικό οργανισμό ESF (European Science Foundation), για εκπόνηση εργασίας
στην ερευνητική περιοχή της Femtochemistry and Femtobiology στην Γερμανία.
•
Τρίμηνη Υποτροφία Επιμόρφωσης από τον Γερμανικό οργανισμό υποτροφιών DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst).
•
Υποτροφίες παρακολούθησης διεθνών σεμιναρίων στην ερευνητική περιοχή των τηγμάτων
αλάτων (EUCHEM molten salts conferences) από τον Ευρωπαϊκό επιστημονικό οργανισμό
ESF (European Science Foundation).
•
Μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική Υποτροφία Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης από το
Ερευνητικό
Ινστιτούτο
Χημικής
Μηχανικής
και
Χημικών
Διεργασιών
Υψηλής
Θερμοκρασίας (Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ.), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).
•
Υποτροφία καλής επίδοσης σπουδών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για το
τρίτο έτος σπουδών (1986-1987) στο τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Thin Solid Films (Conference volume) (Elsevier).
2. Electrochemical and Solid-State Letters (ESL) (The Electrochemical Society).
3. Current Applied Physics (Elsevier).
4. Vibrational Spectroscopy (Elsevier).
5. Current Nanoscience (Bentham).
6. Materials Letters (Elsevier).
7. Physica E (Elsevier).
8. Nanoscale Research Letters (Springer).
9. Journal of Physics and Chemistry of Solids (Elsevier).
10. Journal of Chemical Physics (American Institute of Physics).
4.
ΟΜΙΛΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
•
20λεπτη ομιλία στο ICCMSE (International Conference of Computational Methods in
Sciences and Engineering) 2004, με θέμα: 'Electric properties of boron and aluminum
trihalides', Athens, Greece, 19-23 November 2004.
•
20λεπτη ομιλία στο 4th GRACM congress on computational mechanics, με θέμα: 'Analysis
of Methane-Air Flame Structures near Extinction Limits Using CSP', Patras, Greece, 27
June 2002.
•
Σεμινάριο-ομιλία (ωριαία) μετά από πρόσκληση στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του
Kaiserslautern της Γερμανίας με θέμα: 'Structural investigation of Vanadium oxosulfate
complexes in crystalline, amorphous and molten state and of molten GdCl 3-KCl
2
mixtures, using Raman and UV/VIS spectroscopy' (πρόσκληση από τον Prof. Dr. R.
Wortmann, Νοέμβριος 2000).
5.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
5.1. Τα τελευταία έτη έχω αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με
το
Ι.Τ.Ε./Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ., σχετική με την μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων (δομή,
ενεργειακές καταστάσεις, φάσμα δόνησης) θειούχων και σελινιούχων ενώσεων του
αρσενικού.
5.2. Από το 2005 έως και σήμερα έχω αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες στο Τμήμα
Επιστήμης των Υλικών του Παν/μίου Πάτρας και στο Ι.Τ.Ε./Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ., σχετικές με την
σύνθεση νανοδομημένων υλικών και μελέτη αυτών με φασματοσκοπίες σκέδασης,
απορρόφησης, φθορισμού και μικροσκοπία με σκοπό την κατανόηση (α) των μηχανισμών
ανάπτυξης, (β) της δομής και (γ) των φυσικοχημικών/οπτικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών.
Νανοδομημένα υλικά στα οποία έχω κυρίως εστιάσει τις ερευνητικές μου δραστηριότητες
περιλαμβάνουν:
To
οξείδιο
του
ψευδαργύρου,
φωτοευαίσθητα
νανο-κολλοειδή
χαλκογονούχων υάλων, μεσοπορώδεις βιοενεργές ύαλοι παρασκευασμένες με τη μέθοδο
sol-gel.
5.3. 1/5/2003-31/12/2004:
Συμμετείχα
σε
ερευνητική
ομάδα
η
οποία
μελετά
με
φασματοσκοπία απορρόφησης και φασματοσκοπία Raman τη δομή και τη θερμοδυναμική
σταθερότητα ιωδιούχων ενώσεων των αλκαλίων με λανθανίδια στην αέρια φάση. Η μελέτη
αυτή γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες (~1300Κ) με χρήση οπτικών ινών. Η εργασία
αναπτύσσεται στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών
Υψηλής
Θερμοκρασίας
(ITE/ΕΙΧΗΜΥΘ),
σε
συνεργασία
με
τον
Καθηγητή
Γ.Ν.
Παπαθεοδώρου στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
5.4. 1/11/2002-1/12/2003: Μελέτη με φασματοσκοπία Raman της δομής και ποσοτική
ανάλυση
βιομορίων (πρωτεΐνες, αμινοξέα, υδατάνθρακες κ.α.) που βρίσκονται στο αίμα. Η
ερευνητική εργασία αναπτύχθηκε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και
Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ITE/ΕΙΧΗΜΥΘ), σε συνεργασία με τον
Καθηγητή Σ. Κουρή (Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πάτρας) και την εταιρία LamdaTech.
5.5. 1/11/2001-31/5/2003: Συμμετείχα σε ερευνητική ομάδα η οποία μελετά υπολογιστικά τη
δομή και την δυναμική της φλόγας σε μίγματα υδρογονανθράκων και αέρα στο Ερευνητικό
Ινστιτούτο
Χημικής
Μηχανικής
και
Χημικών
Διεργασιών
Υψηλής
Θερμοκρασίας
(ITE/ΕΙΧΗΜΥΘ), σε συνεργασία με τους Δρ. Δ. Γκούση και Δρ. Γ. Σκεύη.
6.6.
21/1/2001-12/2/2001 & 6/2001 – 8/2001: Συμμετείχα στην εγκατάσταση και έναρξη
λειτουργίας πειραματικής διάταξης Raman στο Laboratoire de Chimie Structurale
Universite de Pau et des Pays de l' Adour, σε συνεργασία με τον Prof. Cloude Pouchan.
Στο ίδιο εργαστήριο μελετήθηκε η δομή του υαλώδους μεταφωσφορικού νατρίου καθώς και
των δομικών αλλαγών μετά από προσθήκη οξειδίου του βαναδίου (V), με χρήση της
τεχνικής οπισθοσκέδασης της δονητικής φασματοσκοπίας Raman. Επίσης τα ίδια υλικά
μελετήθηκαν με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (31P,
51
V και
23
Na MAS NMR) στο CNRS-
CRMHT Orleans France, σε συνεργασία με τον ερευνητή του CNRS, Dr. Frank Fayon.
5.7. 01/11/2000-30/11/2000: Επιμόρφωση στην τεχνική της ανίχνευσης ενός μορίου
(χρωμοφόρου) με χρήση laser υψηλής ισχύος (παλμικό Ti:Sapphire και Nd:YAG lasers) και
3
του φαινομένου της απορρόφησης δύο φωτονίων. Η επιμόρφωση έλαβε χώρα σε εργαστήριο
φασματοσκοπίας του Institute of Theoretical and Physical Chemistry, Technical
University of Braunshcweig, Germany, σε συνεργασία με τον Prof. Dr. Gericke και τον apl.
Prof. Dr. Uwe Hohm.
5.8. 01/07/1999-σήμερα: Σε συνεργασία με τον καθ. Γεώργιο Ν. Παπαθεοδώρου μελετήθηκε,
με την βοήθεια φασματοκοπίας Raman και UV/VIS σε υψηλές θερμοκρασίες, η δομή
τηγμάτων
αλάτων
χλωριδίων
σπανίων
γαιών
και
χλωριούχων
αλκαλίων.
Επίσης
συσχετίσθηκε η πιθανότητα να συμβεί ff ηλεκτρονιακή μετάπτωση, με τις παραμέτρους
Judd-Ofelt και την συμμετρία των πολύεδρων συναρμογής γύρω από τις σπάνιες γαίες.
5.9. 01/04/1999-σήμερα: Σε συνεργασία με τον apl. Prof. Dr. Uwe Hohm, μελετήθηκαν:
•
Με τη βοήθεια φασματοσκοπίας Collision-Induced Light Scattering (CILS) οι
ασθενείς διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μορίων C(CH3)4 (νεοπεντανίου) στην αέρια
φάση.
•
Η ανισοτροπία της πολωσιμότητας του διοξειδίου του άνθρακος με τη βοήθεια
φασματοσκοπίας Rayleigh and Raman.
•
Η δομή οργανομεταλλικών ενώσεων λανθανιδών Ln(C5H5)3, στην στερεή, υγρή και
αέρια κατάσταση, με τη βοήθεια φασματοσκοπίας Raman και ηλεκτρονιακής
απορρόφησης.
5.10. 13/09/1998-18/09/1998: Μελέτη
της δομής
τηγμάτων,
κρυστάλλων και γυαλιών
ανόργανων ενώσεων (αλογονίδια μετάλλων), με χρήση φασματοσκοπίας απορρόφησης
ακτίνων-Χ (EXAFS) (Daresbury Laboratory Synchrotron Radiation Source, Warrington,
United Kingdom), σε συνεργασία με τους Prof. Sabyasachi Sen (Associate Professor, Dept.
of Chemical Eng. & Materials Science, University of California, Davis) και Δρ. Γεωργία Δ.
Ζήση.
5.11.01/1997 – 12/2000: Μελέτη της δομής και των οπτικών ιδιοτήτων απομονωμένων μορίων
του τύπου ΜΧ3 και ΑlX (όπου Μ: Αl, B και Χ: H, F, Cl, Br, I), ScF, AlCl3·POCl3, με χρήση
μεθόδων Υπολογιστικής Κβαντικής Χημείας, σε συνεργασία με τον καθηγητή Γεώργιο
Μαρούλη (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πάτρας).
5.12.03/1993 - 02/1999: Διδακτορική Διατριβή στο πεδίο της Φυσικοχημείας και Ανόργανης
Χημείας, στο τμήμα Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πάτρας και στο Ερευνητικό
Ινστιτούτο
Χημικής
Μηχανικής
και
Χημικών
Διεργασιών
Υψηλής
Θερμοκρασίας
(Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ.) (επιβλέπων καθ. Γ.Ν. Παπαθεοδώρου).
Κατά τη διάρκεια της διατριβής έγινα γνώστης εις βάθος των τεχνικών της φασματοσκοπίας
Raman και ηλεκτρονικής απορρόφησης UV/Vis. Παρασκεύασα πολύ καθαρές ανόργανες
χημικές ενώσεις, με τεχνικές αδρανούς ατμόσφαιρας και υπερυψηλού κενού και τέλος
μελέτησα την δομή και τη καταλυτική ενεργότητα συμπλόκων ενώσεων του βαναδίου, σε
υψηλές θερμοκρασίες.
5.13.07/1993 - 07/1995: Στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος συμμετείχα σε ερευνητική
ομάδα η οποία ανέπτυξε ένα θεωρητικό-υπολογιστικό μοντέλο για την ανάλυση της
διεργασίας πλήρους μετατροπής των αλογονανθράκων (freon), μετά από αντίδραση με
νάτριο, σε άλλες 'φιλικές' προς το περιβάλλον χημικές ενώσεις, σε συνεργασία με τον καθ.
Σ. Παύλου (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πάτρας).
4
5.14.25/07/1994 - 21/08/1994: Επισκέπτης ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU,
Lyngby, Denmark), όπου έγιναν ποσοτικές μετρήσεις σε τήγματα ανόργανων αλάτων, με
χρήση φασματοσκοπίας UV/Vis, σε συνεργασία με τον καθ. Rasmus Fehrmann (Technical
University, Lyngby, Denmark).
5.15.05/1990 - 02/1993: Επόπτης-ερευνητής στο εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας. Ερευνητικό Θέμα:
Βιβλιογραφική μελέτη, εργαστηριακή και πιλοτική παραγωγή, έλεγχος και αδρανοποίηση
μικροοργανισμών-βελτιωτικών ζωοτροφής (προβιοτικά).
5.16.09/1987 - 06/1988: Διπλωματική Εργασία (επιβλέπων καθ. Α. Αλετράς, εργαστήριο
Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας), με θέμα την απομόνωση και τον
χαρακτηρισμό μεγαλομορίων από βιολογικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της εργασίας
εξοικειώθηκα με τεχνικές ανάλυσης και χαρακτηρισμού βιοχημικών ενώσεων.
6.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
6.1. Απρίλιος 2011 έως Αύγουστος 2011, Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80),
μερικής απασχόλησης του μαθήματος Ανόργανη Χημεία ΙΙ (εργαστήριο) στο τμήμα
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6.2. Μάρτιος 2008 έως Ιούλιος 2011, Διδάσκων στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή (Π.Δ.
407/80), μερικής απασχόλησης των εργαστηρίων: Χημεία ΙΙ (Γενική Χημεία), Επιστήμης
Υλικών IV, Φυσικοχημεία και Χημεία ΙΙΙ, καθώς και στο μάθημα Χημείας ΙΙΙ (Ενόργανη
Ανάλυση),στο τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
6.3. Οκτώβριος 2005 έως Φεβρουάριος 2008, Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80),
μερικής απασχόλησης των εργαστηρίων: Φυσικοχημεία (χειμερινά εξάμηνα 2005, 2006,
2007), Χημεία ΙΙ (Γενική Χημεία) (εαρινό εξάμηνο 2006, 2007) & Χημεία ΙΙΙ (Ενόργανη
Ανάλυση) (χειμερινά εξάμηνα 2006, 2007), καθώς και στο μάθημα Χημείας ΙΙΙ (Ενόργανη
Ανάλυση) (Χειμερινά εξάμηνα: ακαδ. έτη 2008-2010 αυτοδύναμη διδασκαλία; ακαδ. έτος
2007-2008
συνδιδασκαλία
με
τον
Καθηγητή
Ν.
Λεβέντη;
ακαδ.
έτη
2005-2007
συνδιδασκαλία με τον Επικ. Καθηγητή Ν. Μπουρόπουλο), στο τμήμα Επιστήμης Υλικών
του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Ανατεθέν έργο
Εργαστήριο Φυσικοχημείας:
1. Προσδιορισμός θερμότητας αντίδρασης εξουδετέρωσης.
2. Κατασκευή διαγράμματος φάσεων τριαδικού συστήματος.
Εργαστήριο Χημείας ΙΙ:
1. Σύνθεση ανόργανων αλάτων και σύμπλοκων ενώσεων.
2. Σύνθεση οργανικών ενώσεων.
3. Σύνθεση πολυμερικών ενώσεων.
4. Απομόνωση καφεϊνης.
5. Χρωματογραφικός διαχωρισμός χημικών ενώσεων.
Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙV:
Σύνθεση πυριτικών υάλων με τη μέθοδο sol-gel.
Παρασκευή υδρόξυ απατίτη.
Μάθημα - εργαστήριο Χημείας ΙΙΙ:
5
Ενόργανες μέθοδοι ατομικής και μοριακής χημικής ανάλυσης; φασματοσκοπικές (UV/VIS, IR,
NMR, Raman, μικροσκοπία), χρωματογραφικές (HPLC, MS) και ηλεκτροχημικές μέθοδοι
ανάλυσης. Σύγγραμμα: D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, “Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης”.
6.4. Φεβρουάριος 2001 έως Ιούνιος 2011, Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80),
μερικής
απασχόλησης
των
εργαστηρίων
Φυσικοχημεία
ΙΙΙ
(εαρινά
εξάμηνα)
&
Φυσικοχημεία IV (χειμερινά εξάμηνα), στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Ανατεθέν έργο: Φασματοσκοπίες απορρόφησης, κινητική χημικών αντιδράσεων, μερικές
γραμμομοριακές ποσότητες, ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις, προσδιορισμός μοριακού βάρους
κρυοσκοπικώς, εξάρτηση ηλεκτρεγερτικής δύναμης από την θερμοκρασία, καμπύλη λειτουργίας
γαλβανικού στοιχείου, εσωτερικό ιξώδες πολυμερών, μέτρηση θερμοχωρητικότητας αερίων,
προσρόφηση.
6.5. Οκτώβριος 2010 έως Φεβρουάριος 2011, Επιστημονικός συνεργάτης, μερικής απασχόλησης,
με πλήρη προσόντα, στο τμήμα Οπτικής και οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Πατρών (παράρτημα
Αιγίου).
Ανατεθέν έργο: Διδασκαλία του μαθήματος Στοιχεία Χημείας.
6.6. Σεπτέμβριος 2005 έως Ιούνιος 2006, Εργαστηριακός συνεργάτης, μερικής απασχόλησης, με
πλήρη προσόντα, του εργαστηρίου: Γενική και Ανόργανη Χημεία, στο τμήμα Ιχθυοκομίας
και Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.
Ανατεθέν έργο: Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής χημείας.
6.7. Μάρτιος 2003 έως Αύγουστος 2003, Διδάσκων στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στα
εργαστήρια Φυσικοχημείας και Ενόργανης ανάλυσης του τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πάτρας.
Ανατεθέν έργο: Χρωματογραφία HPLC, προσδιορισμός θερμότητας αντίδρασης, κινητική
χημικών αντιδράσεων.
6.8. Συνδιδασκαλία
του
μαθήματος
“Εισαγωγή
στους
Η/Υ”
(χειμερινό
εξάμηνο
2002,
συνδιδασκαλία με τον αναπλ. καθ. Ε. Ντάλα) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου
Πάτρας.
Ύλη μαθήματος
Εισαγωγή στους υπολογιστές, λογικά διαγράμμτα, Υπολογιστικοί μέθοδοι εύρεσης ριζών
εξισώσεων, επίλυσης ολοκληρωμάτων, παρεμβολή, διαφορικές εξισώσεις.
Επικουρικό διδακτικό έργο
6.9. Ως βοηθός συμμετείχα στην διδασκαλία των ακολούθων μαθημάτων–εργαστηρίων του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας (ακαδημαϊκά έτη 1993 έως
και 1996):
• Εργαστήριο Φυσικοχημείας (Καθ. Γ.Ν. Παπαθεοδώρου).
• Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (Αναπλ. Καθ. Γ. Στάϊκος).
• Φυσικοχημεία ΙΙ (Καθ. Δ. Θεοδώρου).
• Αριθμητικές Μέθοδοι, δύο διδακτικά εξάμηνα (Καθ. Ι. Τσαμόπουλος).
• Χημική Θερμοδυναμική ΙΙ (Καθ. Δ. Θεοδώρου).
6
6.10. Συνεπίβλεψη -17- Διπλωματικών-Πτυχιακών εργασιών:
6.10.1. Συνεπιβλέπω με το Καθηγητή Σ. Περλεπέ την Διπλωματική Εργασία Ι του κ.
Γρηγορίου
Πατσού,
στο
Τμήμα
Επιστήμης
Υλικών
(τίτλος:
Σύνθεση,
και
χαρακτηρισμός υβριδικών νανοδομών οξειδίων μετάλλων και ενώσεων συναρμογής
μεταβατικών μετάλλων.
Τα παρελθόντα έτη συμμετείχα στην επίβλεψη 16 διπλωματικών εργασιών:
6.10.2. Συνεπιβλέπω με το Επίκ. Καθηγητή Σ. Μπασκούτα την Διπλωματική Εργασία Ι &
ΙΙ του κ. Δημητρίου Καραγιάννη, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Σύνθεση,
χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων ημιαγώγιμων νανοδομημένων οξειδίων του
ψευδαργύρου).
6.10.3. Mε το Επίκ. Καθηγητή Σ. Μπασκούτα την Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ του κ.
Ιωάννη Βασιλάκη, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Σύνθεση νανοδομών
οξειδίου του ψευδαργύρου με αέρια μεταφορά).
6.10.4. Με τον Επίκ. Καθηγητή Ν. Μπουρόπουλο και τον Κύριο Ερευνητή Σ. Γιαννόπουλο
την Διπλωματική Εργασία Ι & II του κ. Ν. Ρουμπή, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών
(τίτλος: Σύνθεση και χαρακτηρισμός βιενεργών υάλων CaO-SiO 2).
6.10.5. Με το Καθηγητή Δ. Φωτεινό την Διπλωματική Εργασία Ι & II της κας Λυδίας
Διαμαντοπούλου, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Υλικά προστασίας από την
ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία).
6.10.6-9. Στο τμήμα Χημείας σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ε. Ντάλα (κα Ηλιάνα
Παπανδρέου, κος Μάριος Χατζηχαραλάμπους, κος Παναγιώτης Κίτρου και κος
Μιλτιάδης Μιλτιάδου). Το κομμάτι το εργασιών που επιβλέπω αφορά κυρίως την
εύρεση - αν υπάρχουν - των ενεργών κέντρων πάνω σε πολυμερικά μόρια
(συμπολυμερή πολυβουταδιενίου - πολυστυρολίου, διαζόλες και ολιγοπεπτίδια)
και των υπολογισμό της ενέργειας σύνδεσης ανθρακικών και φωσφορικών αλάτων.
Στις μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται ημιεμπειρικές υπολογιστικές μέθοδοι
μοριακών τροχιακών (MOPAC PM3/PM5).
6.10.10. Με τον Επίκ. Καθηγητή Ν. Μπουρόπουλο την Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ του κ.
Κλεάνθη Κάτσικα, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Οι φασματοσκοπίες
απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) και σκέδασης Raman, ως εργαλεία
μελέτης της δομής υλικών).
6.10.11. Με το Επίκ. Καθηγητή Σ. Μπασκούτα την Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ του κ.
Γεώργιου Γκοργκόλη, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Σύνθεση νανοδομών
οξειδίων μετάλλων με αέρια μεταφορά).
6.10.12. Με το Καθηγητή Ε. Ντάλα την Διπλωματική Εργασία της κας Σωτηρίας-Ευτέρπης
Τέλλα, στο Τμήμα Χημείας (τίτλος: Μελέτη της κρυσταλλικής ανάπτυξης βατερίτη
από υπέρκορα διαλύματα CaCΟ3 σε επιφάνειες Al2O3 αλούμινας).
6.10.13. Με το Καθηγητή Δ. Φωτεινό την Διπλωματική Εργασία Ι του κ. Μιχαήλ
Καραγιάννη, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Επιστρώσεις για την προστασία
από την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία).
6.10.14. Με τον Καθηγητή Δ. Φωτεινό στη Διπλωματική Εργασία Ι της κας Αικατερίνης
Σταυροπούλου, στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών (τίτλος: Υλικά προστασίας από την
ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία).
6.10.15. Κος Δημήτριος Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Γ. Μαρούλη στο
Τμήμα Χημείας,
7
6.10.16. Κος Αθανάσιος-Μάριος Μυριούνης, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Γ. Μαρούλη
στο Τμήμα Χημείας,
6.10.17. Κος Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Σ. Κουρή στο
Τμήμα Φυσικής.
Επιμορφωτής
6.11. Κατά την διετή (1991-1992) συνεργασία μου, ως Χημικός-ελεύθερος επαγγελματίας, με το
Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (Φραντζή 9, Ν. Κόσμος, Αθήνα),
μεταξύ άλλων, επέβλεπα και καθοδηγούσα επιστημονικά, ομάδες πτυχιούχων Θετικών και
Πολυτεχνικών σχολών, στα πλαίσια Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.
Ανατεθέν έργο: Εργαστηριακή και πιλοτική παραγωγή Streptococus Faecium, έλεγχος και
βελτίωση παραγόντων ανάπτυξης του βιολογικού υλικού, έλεγχος μεταλλάξεων, αδρανοποίηση και
παραγωγή προβιοτικού υλικού.
7.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Πίνακας 1. Σύνοψη επιστημονικών εργασιών.
α/α
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Επιστημονικές εργασίες
Διπλωματική εργασία
Διδακτορική διατριβή
Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας (Τμήμα Χημείας)
Ηλεκτρονική βάση θερμοχημικών δεδομένων
Δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά
7.6
7.7
Εργασίες υπό κρίση
Δημοσιευμένες μετά από κρίση σε ειδικές εκδόσεις διεθνών
επιστημ. εκδοτ. οίκων (IOP, IUPAC, Electrochemical Society, κλπ)
Κεφάλαια σε βιβλία
Δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων
Posters, ολιγόλεπτες παρουσιάσεις σε συνέδρια
7.8
7.9
7.10
Αριθμός
1
1
1
1
36
0
12
4
8
46
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ
7.1. Διπλωματική εργασία:
Ξ.
Αγγελόπουλος
και
Α.
Χρυσανθόπουλος
'Απομόνωση
και
χαρακτηρισμός
των
ετεροπολυσακχαριτών, που υπάρχουν στα οπτικά γάγγλια της σουπιάς', Τμήμα Χημείας,
Παν/μιο Πάτρας, 1988 (υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγ. Α. Αλετράς).
Η εργασία είχε σαν πρωταρχικό στόχο την απομόνωση των ετεροπολυσακχαριτών (ΕΠ) που
υπάρχουν στα οπτικά γάγγλια της σουπιάς. Ο διαχωρισμός έγινε βάση της διαφορετικής
πυκνότητας
αρνητικού
πρωτοπαρατηρήθηκε
φορτίου
μετά
από
που
πέψη
παρουσιάζουν
με
το
αυτοί.
πρωτεολυτικό
Η
ιδιότητα
ένζυμο
τους
παπαϊνη
αυτή
και
ηλεκτροφόριση. Ο διαχωρισμός των ΕΠ έγινε με χρωματογραφία ανταλλαγής. Τα διάφορα
κλάσματα μελετήθηκαν με ενζυματικές πέψεις και φυσικοχημικές μεθόδους και λήφθησαν
πληροφορίες σχετικά με το είδος των σακχαριτικών ομάδων.
8
7.2. Διδακτορική διατριβή:
Α. Χρυσανθόπουλος 'Φασματοσκοπική μελέτη Raman, UV/VIS, της δομής ενώσεων
συναρμογής του βαναδίου, σε τήγματα πυροθειϊκών και θειϊκών αλκαλίων', Τμήμα Χημικών
Μηχανικών, Παν/μιο Πάτρας, 1999 (Επιβλέπων Καθηγ. Γ.Ν. Παπαθεοδώρου και Σ.
Μπογοσιάν).
Η διδακτορική διατριβή αφορούσε τη μελέτη του συτήματος V2O5-M2S2O7 (-M2SO4) / O2 ή
SO2 (M= K, Cs), στην αέρια, υγρή, υαλώδη και κρυσταλλική κατάσταση, με χρήση
φασματοσκοπίας Raman και UV/VIS. Το σύστημα αυτό και γενικά οι οξυγονούχες ενώσεις
του βαναδίου, παρουσιάζουν αξιοσημείωτο 'χημικό' ενδιαφέρον λόγω του μεγάλου φάσματος
εφαρμογών τους, όπως ώς ημιαγωγοί, υλικά με σημαντικές οπτικές ιδιότητες, καταλύτες,
υλικά με σημαντική βιολογική δράση και μέσα επικάλυψης.
Διαπιστώθηκε ότι: α) Για τα δυαδικά συστήματα του πεντασθενούς βαναδίου σε πυροθειϊκό
κάλιο και καίσιο, η δομή του τήγματος και της υαλώδους κατάστασης αποτελείται από
παραμορφωμένα τετράεδρα SO4 και από πολύεδρα VVOx, στα οποία χαρακτηριστική είναι η
παρουσία της σταθερής ομάδας V=O. β) Σε μικρές συγκεντρώσεις βαναδίου, το τήγμα
αποτελείται από διμερή σύμπλοκα ανιόντα διαλυμένα σε πυροθειϊκό αλκάλιο, ενώ με την
αύξηση της γραμμομοριακής συγκέντρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου μέχρι και 50%,
παρουσιάζεται τάση προς 'πολυμερισμό'. γ) Η προσθήκη K2SO4 στο δυαδικό μίγμα οδηγεί
σε ‘σπάσιμο’ γεφυρωτικών
δεσμών
V-O-V και σχηματισμό
ανιοντικών
συμπλόκων
VO2(SO4)2 . δ) Στην κρυσταλλική κατάσταση υποστηρίζεται ο σχηματισμός τριών ενώσεων:
3-
K4(VO)2(SO4)5, K4(VO)2O(SO4)4 και KVO2SO4. ε) Η προσθήκη διοξειδίου του θείου υπεράνω
του δυαδικού τήγματος V2O5(3%)-Κ2S2O7, οδηγεί σε αναγωγή των διμερών συμπλόκων
ενώσεων του πεντασθενούς βαναδίου προς μονομερείς ενώσεις του τετρασθενούς βαναδίου,
με ταυτόχρονη οξείδωση του διοξειδίου του θείου προς τριοξείδιο.
7.3. Σημειώσεις Εργαστηριακών ασκήσεων:
Ε. Ντάλας - Α. Χρυσανθόπουλος, ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IV’, Τμήμα
Χημείας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.
7.4. Βάση θερμοχημικών δεδομένων
Γ.Ν. Παπαθεοδώρου, Α. Χρυσανθόπουλος, Γ.Δ. Ζήση, Δημιουργία σε ηλεκτρονική μορφή
βάσης θερμοχημικών δεδομένων για τα αλογονίδια των σπανίων γαιών, στα πλαίσια
ευρωπαϊκού προγράμματος.
Δημοσιεύσεις πρωτότυπων εργασιών
1. Catalytic activity and deactivation of SO2 oxidation catalysts in simulated power plant flue
gases. Masters, S. G.; Chrissanthopoulos, A.; Erikson, K. M.; Boghosian, S.; Fehrmann, R.; Journal
of Catalysis (1997), 166 (1), 16-24.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η απενεργοποίηση, με τον ταυτόχρονο σχηματισμό σύμπλοκων
ενώσεων του βαναδίου, του εμπορικού καταλύτη της οξείδωσης του SO2. Η μελέτη έγινε με συνδυασμό
μετρήσεων καταλυτικής ενεργότητας και in situ φασματοσκοπίας EPR σε θερμοκρασιακό εύρος 3509
480οC. Η σύσταση του αέριου ρεύματος τροφοδοσίας του καταλύτη ήταν 0.2% SO2, 4.5% O2, 15% CO2
και ~80% N2; και 0.2% SO2, 4% O2, 7% H2O, 14% CO2 και ~75% N2. Ευρέθη ότι παρουσία ή απουσία
υγρασίας και στις δύο περιπτώσεις η ένωση του V(IV) K4(VO)3(SO4)5 καταβυθίζεται σε θερμοκρασίες
χαμηλότερες αυτής της απενεργοποίησης του καταλύτη. Για συγκεκριμένη σύσταση του καταλυτικού
τήγματος η θερμοκρασία απενεργοποίησης στο ‘υγρό’ ρεύμα τροφοδοσίας επηρεάζεται ισχυρά από την
δομή του αδρανούς υποστηρικτή του καταλύτη, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε ‘ξηρό’ ρεύμα
τροφοδοσίας. Σε έναν από τους καταλύτες που μελετήθηκαν με πορώδη δομή, παρατηρήθηκε ότι μία
ένωση του V(III) καταβυθίζεται πρώτα κατά την απενεργοποίηση σε ‘υγρό’ ρεύμα, ενώ η ένωση του V(IV),
K4(VO)3(SO4)5, είναι η μόνη που καταβυθίζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η υγρασία έχει
σημαντική επίδραση στην λειτουργικότητα του καταλύτη οξείδωσης του SO2.
2. Vanadium(V) complexes in molten salts of interest for the catalytic oxidation of sulfur
dioxide. Boghosian, Soghomon; Borup, Flemming; Chrissanthopoulos, Athanassios; Catalysis
Letters (1997), 48 (3, 4), 145-150.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια φασματοσκοπική μελέτη Raman υψηλών
θερμοκρασιών των δομικών και δονητικών ιδιοτήτων των συμπλόκων του VV σε μίγματα τηγμάτων
αλάτων V2O5-Cs2S2O7 (0 ≤ XV2O5 ≤ 0.24) και V2O5-Cs2S2O7-Cs2SO4 (0 ≤ XV2O50 ≤ 0.25) στους 450οC.
Βασιζόμενοι στη σύγκριση των εντάσεων των κορυφών Raman και στην απόδοσή τους σε συγκεκριμένες
ομάδες, καταλήξαμε στο ότι το σύμπλοκο του VV στο μίγμα V2O5-Cs2S2O7 έχει τη μορφή του διμερούς
(VO)2O(SO4)44- με χαρακτηριστική ομάδα την γέφυρα V-O-V. Η προσθήκη του Cs2SO4 στο V2O5-Cs2S2O7
οδηγεί σε αντίδραση του διμερούς του VV με θειικά ιόντα και τα φασματικά δεδομένα αποδίδονται στην
ακόλουθη αντίδραση: (VO)2O(SO4)44- + 2SO42- ↔ 2VO2(SO4)3- + S2O72-. Τα αποτελέσματα της μελέτης
κρίνεται ότι είναι σημαντικά για την κατανόηση του μηχανισμού της οξείδωσης του SO2 σε μοριακό
επίπεδο.
3. Frequency-dependence of the polarizability anisotropy of CO2 revisited. Chrissanthopoulos,
A.; Hohm, U.; Wachsmuth, U.; Journal of Molecular Structure (2000), 526, 323-328.
Περίληψη
Παρουσιάζεται μία πειραματική εργασία όπου προσδιορίζεται η ανισοτροπία της πολωσιμότητας του
CO2 στα 514.5 και 488.0 nm με μέτρηση του λόγου αποπόλωσης γραμμικώς πολωμένης ακτινοβολίας
laser που διαπερνά το αέριο. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν δημοσιευμένα δεδομένα για τα ρ(ω) και α(ω) και
επιπλέον πληροφορίες εξαγόμενες από μετρήσεις Kerr-effect, εξήχθει μια τιμή για την ανισοτροπία της
στατικής πολωσιμότητας του CO2, κ(0) = 15.2(1.6) au. Η μεγάλη αβεβαιότητα της τάξης του 10%
προκύπτει από το γεγονός ότι όλες οι χρησιμοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες πειραματικές τιμές results.
4. Probing the structure of GdCl3-KCl melt mixtures by electronic absorption spectroscopy of
the hypersensitive f←f transitions of Ho 3+ and by Raman spectroscopy. Chrissanthopoulos, A.;
Papatheodorou, G. N.; Physical Chemistry Chemical Physics (2000), 2 (16), 3709-3714.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη της δομής των τηγμάτων GdCl3-KCl σε διάφορες
συστάσεις και θερμοκρασίες, με τις μεθόδους της φασματοσκοπίας f←f ηλεκτρονιακής απορρόφησης
στο ορατό και υπεριώδες και της φασματοσκοπίας σκέδασης Raman. Τα δεδομένα από τα φάσματα
Raman συνηγορούν ότι σε πλούσια σε KCl μίγματα τα κυρίαρχα είδη είναι τα οκτάεδρα GdCl63-, ενώ σε
πλούσια σε GdCl3 μίγματα τα οκτάεδρα παραμορφώνονται και ενώνονται μέσω ακμής. Ο κυρίαρχος
αριθμός συναρμογής του Gd, στα υπό μελέτη τήγματα και σε όλες τις συστάσεις είναι έξι. Κατεγράφησαν
τα ηλεκτρονιακά φάσματα απορρόφησης του Ho3+ μέσα σε τήγμα LiCl, CsCl και τηγμένη ευτηκτική
LiCl-KCl. Τα δεδομένα δεικνύουν ότι ο κυρίαρχος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τις εντάσεις των
υπερευαίσθητων μεταβάσεων του Ho3+ είναι ο βαθμός της οκταεδρικής παραμόρφωσης σε συνδυασμό
με την ευρύτερη συμμετρία γύρω από το HoCl63-. Η αλλαγή της πολωσιμότητας των ιόντων αλογόνου και
αλκαλίου στο τήγμα δεν φαίνεται να επηρεάζει δραστικά της ένταση της κορυφής απορρόφησης που
αντιστοιχεί στην f←f μετάβαση. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η ένταση της υπερευαίσθητης κορυφής αυξάνει
με την αύξηση του γραμμομοριακού κλάσματος του GdCl3. Οι παραπάνω μεταβολές αποδίδονται στην
αύξηση της παραμόρφωσης των οκταέδρων HoCl63-, που ασκεί το μητρικό τήγμα. Επίσης τα
καταγεγραμμένα φάσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν δραστικές αλλαγές στον αριθμό συναρμογής κατά
τη μετάβαση από τα αραιά σε GdCl3 τήγματα στο καθαρό GdCl3 και υποστηρίζουν τα συμπεράσματα της
φασματοσκοπικής μελέτης Raman ότι ο αριθμός συναρμογής του Gd3+ είναι έξι σε όλες τις συστάσεις.
5. Thermophysical properties of tetramethylmethane and tetramethylsilane gas calculated by
means of an isotropic temperature-dependent potential. Zarkova, L.; Pirgov, P.; Hohm, U.;
Chrissanthopoulos, A.; Stefanov, B. B.; International Journal of Thermophysics (2000), 21 (6),
1439-1461.
10
Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη υπολογίστηκε ένα ισοτροπικό θερμοκρασιακά εξαρτώμενο δυναμικό (ITDP) για
την περιγραφή των δυαδικών αλληλεπιδράσεων των μορίων του τετραμεθυλομεθανίου, C(CH3)4 και
τετραμεθυλοσιλανίου, Si(CH3)4, στην αέρια φάση. Οι παράμετροι του δυναμικού των C(CH3)4 και
Si(CH3)4, προσδιορίστηκαν επιλύοντας ένα αντίστροφο πρόβλημα ελαχιστοποίησης του αθροίσματος των
ζυγισμένων τετραγώνων των σχετικών αποκλίσεων μεταξύ των πειραματικών και υπολογισμένων τιμών
του ιξώδους (η) των καθαρών αερίων, τον δεύτερης τάξης συντελεστή (Β) της καταστατικής εξίσωσης των
αερίων, και ο δεύτερης τάξης ακουστικός συντελεστής (β) της καταστατικής εξίσωσης. Επιπροσθέτως
διαπιστώθηκε καλή συμφωνία μεταξύ των υπολογισμών και φασματοσκοπικών μετρήσεων Raman του
C(CH3)4. Παρατίθενται πίνακες με προτεινόμενες τιμές για τις θερμοφυσικές ιδιότητες των δύο αερίων
για τη θερμοκρασιακή περιοχή 250 έως 800 K.
6. Electric dipole moment and polarizability of ScF. Chrissanthopoulos, Athanassios; Maroulis,
George; Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics (2001), 34 (1), 121-125.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία υπολογίσαμε τις ακριβείς τιμές της ηλεκτρικής διπολικής ροπής και της
πολωσιμότητας του ScF. Στη θεμελιώδη δονητική κατάσταση η διπολική ροπή ισούται με μ = -0.592
ea0, η μέση τιμή και η ανισοτροπία της πολωσιμότητας ισούται με α = 102.02 and Δα = -21.42
e2a02Eh-1. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες μεταβάλλονται με το μήκος του δεσμού σύμφωνα με την σχέση
μ(R)/ea0 = -0.590 - 1.139(R - Re) - 0.058(R - Re)2 -0.056(R - Re)3 + 0.051(R - Re)4, α (R)/e2a20Eh-1 =
102.03 - 10.19(R - Re) + 8.25(R - Re)2 -3.42(R - Re)3 + 1.85(R - Re)4, Δα(R)/e2a20Eh-1 = -21.47 +
18.07(R - Re) - 5.02(R - Re)2 +3.77(R - Re)3 - 1.50(R - Re)4. Γύρω από το πειραματικώς προσδιορισθέν
μήκος δεσμού Re = 1.787 Å το ScF είναι σημαντικά πιο πολώσιμο συγκρινόμενο με τα ισοηλεκτρονιακά
με αυτό διατομικά μόρια AlCl και SiS.
7. Structure of Vanadium Oxosulfato Complexes in V 2O5-M2S2O7-M2SO4 (M = K, Cs) Melts. A
High Temperature Spectroscopic Study. Boghosian, Soghomon; Chrissanthopoulos, Athanassios;
Fehrmann, Rasmus. Journal of Physical Chemistry B (2002), 106 (1), 49-56.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη των οξοθειϊκών συμπλόκων του V(V) και V(IV) τα
οποία σχηματίζονται στα καταλυτικά τήγματα V2O5-M2S2O7-M2SO4 (M = K, Cs), κάτω από ατμόσφαιρα
SO2(g) ή O2(g). Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με τις φασματοσκοπικής μεθόδους
ηλεκτρονιακής απορρόφησης (visible/NIR) και σκέδασης Raman, σε θερμοκρασία 450οC. Τα φάσματα
απορρόφησης στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο των τηγμάτων V2O5-K2S2O7 κάτω από ατμόσφαιρα SO2
(PSO2 = 0-1.2 atm) φανερώνουν ισορροπία V(V) ↔ V(IV): (VO)2O(SO4)44-(l) + SO2(g) ↔ 2VO(SO4)22-(l) +
SO3(g). Το SO2 δεν συναρμόζεται στο σύμπλοκο του V(V) αλλά σε αυτό του V(IV) για πιέσεις PSO2 > 0.4
atm σύμφωνα με την αντίδραση: VO(SO4)22-(l) + SO2(g) ↔ VO(SO4)2SO22-(l). Τα φασματικά
χαρακτηριστικά και οι σχετικές εντάσεις των κορυφών Raman δεικνύουν ότι το διμερές σύμπλοκο
(VO)2O(SO4)44-, με γεφυρωτικό δεσμό V-O-V, σχηματίζεται στο δυαδικό μίγμα V2O5-M2S2O7. Οι
φασματικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν όταν το μίγμα V2O5-K2S2O7 αλληλεπιδράσει με το SO2 ή όταν
προστεθεί M2SO4 στο δυαδικό μίγμα V2O5-M2S2O7, δεικνύουν διάσπαση του γεφυρωτικού δεσμού V-O-V
και σχηματισμό των μονομερών συμπλόκων ιόντων VIVO(SO4)22- ή VVO2(SO4)23-, αντίστοιχα. Έχει γίνει
απόδοση των χαρακτηριστικών κορυφών των φασμάτων στα διάφορα σύμπλοκα που σχηματίζονται στο
τήγμα. Τα φασματικά δεδομένα παρουσιάζονται σε σχέση με τις πιθανές δομές. Για πρώτη φορά
χρησιμοποιήθηκε φασματοσκοπία δόνησης σε υψηλές θερμοκρασίες για την μελέτη των δομικών και
δονητικών ιδιοτήτων των τηγμάτων V2O5-K2S2O7 και V2O5-K2S2O7-K2SO4. Τα αποτελέσματα είναι
σημαντικά για την κατανόηση του μηχανισμού οξείδωσης του SO2 σε μοριακό επίπεδο.
8. Structural investigation of vanadium - sodium metaphosphate glasses. Chrissanthopoulos,
A.; Pouchan, C.; Papatheodorou, G. N.; Zeitschrift fuer Naturforschung, A: Physical Sciences (2001),
56 (11), 773-776.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε με φασματοσκοπία σκέδασης Raman η δομή υάλων του συστήματος
V2O5-Na2O-P2O5. Έγινε απόδοση των κορυφών του φάσματος σε δονήσεις τάσης διάφορων φωσφορικών
ομάδων συνδεδεμένων με άτομα φωσφόρου ή βαναδίου. Με την μεταβολή της σύστασης και αύξηση του
οξειδίου του βαναδίου το δίκτυο των φωσφορικών τροποποιείται έτσι ώστε οι αλυσίδες του
μεταφωσφορικού νατρίου ‘σπάνε’ και επανασυνδέονται με δομικές μονάδες οξοβαναδίου σχηματίζοντας
ένα νέο δομικό δίκτυο με νέες -V-O-P- ομάδες.
9. The overgrowth of calcium carbonate hexahydrate on new functionalized polymers. Malkaj,
P.; Chrissanthopoulos, A.; Dalas, E.; Journal of Crystal Growth (2002), 242 (1-2), 233-238.
Περίληψη
11
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια κινητική μελέτη της κρυστάλλωσης του εξαένυδρου
ανθρακικού ασβεστίου σε πολυμερή που έχουν την λειτουργική ομάδα –C=N, με την τεχνική της
σταθερής σύστασης. Η παρουσία των ανωτέρω λειτουργικών ομάδων σταθεροποιεί την ανωτέρω
κρυσταλλική μορφή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος η οποία μετατρέπεται αργά σε βατερίτη. Η
φαινόμενη τάξη της διεργασίας κρυστάλλωσης είναι 4.0±0.3, τιμή που φανερώνει ένα μηχανισμό
ελεγχόμενο από την επιφανειακή διάχυση. Όπως επιβεβαιώνεται και με κβαντομηχανικούς
υπολογισμούς ο σχηματισμός του κρίσιμου πυρήνα κρυστάλλωσης επιτελείται από ένα αριθμό ιόντων
ίσο με n*=5. Η επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης είναι 33 mJ∙m-2. Ο σχηματισμός του
εξαϋδρίτη εκκινεί μέσω της αλληλεπίδρασης των ιόντων Ca2+ με το αρνητικά φορτισμένο άκρο της
ομάδας –C=N.
10. Temperature induced changes on the structure and the dynamics of the "tetrahedral"
glasses and melts of ZnCl2 and ZnBr2. Yannopoulos, S.N.; Kalampounias, A.G.;
Chrissanthopoulos, A.; Papatheodorou, G.N.; Journal of Chemical Physics (2003), 118 (7), 31973214.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη με φασματοσκοπία Raman του υαλώδους,
υπέρψυκτου και τηγμένου ZnCl2 και ZnBr2, σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών -196 to 800oC και
περιγράφονται λεπτομερώς οι δομικές αλλαγές που προκαλούνται με την μεταβολή της θερμοκρασίας.
Η συστηματική μελέτη έδειξε ότι και τα δύο στερεά παρουσιάζουν μόνο μία κρυσταλλική φάση, εάν
απουσιάζει πλήρως η υγρασία. Τα ανηγμένα ισοτροπικά και ανισοτροπικά φάσματα Raman των δύο
κρυσταλλικών ενώσεων είναι ισόμορφα. Συνήθως στα ισοτροπικά φάσματα εμφανίζονται δραστικές
αλλαγές στις σχετικές εντάσεις κορυφών με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Η σύγκριση των φασματικών
χαρακτηριστικών που καταγράφονται από τους κρυστάλλους, υάλους και τήγματα, δεικνύει ότι η δομή
δικτύου των υάλων και τηγμάτων αποτελείται από τετράεδρα ZnX4/2 (X = Br,Cl), τα οποία ενώνονται το
ένα με το άλλο μέσω αλογόνου, με κορυφές ή ακμές. Αυτά ακολούθως σχηματίζουν μεγαλύτερες
δομικές μονάδες (αλυσίδες, clusters, κ.λ.π.) και συμμετέχουν σε μεγαλύτερα δομικά δίκτυα αφού
γεφυρωθούν με αλογόνα. Στα σύνορα αυτών των δομών εμφανίζονται ουδέτερα ή φορτισμένα τελικά
αλογόνα τα οποία είναι συναρμοσμένα στο ψευδάργυρο ο οποίος έχει ένα μέσο αριθμό συναρμογής ίσο
με τρία. Η αύξηση της θερμοκρασίας διασπά αυτές τις ενδιάμεσες δομές σε μικρότερα συσσωματώματα,
αυξάνει τον αριθμό των τελικών δεσμών και ανακατανέμει τις μικρότερης κλίμακας δομές. Η ικανότητα
των τηγμάτων ZnX2 να σχηματίζουν υάλους αποδίδεται στην παρουσία και ανάμιξη των τριών
τοπολογικά διαφορετικών δικτύων μέσα στην δομή τους. Τα δεδομένα της παρούσης μελέτης βρίσκονται
σε ποιοτική συμφωνία με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής όσον αφορά τις δονήσεις. Στο φάσμα
Raman χαμηλών συχνοτήτων παρουσιάζεται καθαρά η κορυφή Boson, η οποία παραμένει καλά
διαχωρισμένη και στο φάσμα του τήγματος σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο τήξης. Η μορφή του
φάσματος στην περιοχή της κορυφής Boson περιγράφεται και αναλύεται με βάση σχετικών θεωρητικών
μοντέλων και εμπειρικούς συσχετισμούς.
11. Calcite overgrowth on carboxylated polymers. Dousi, E.; Kallitsis, J.; Chrissanthopoulos, A.;
Mangood, A. H.; Dalas, E., Journal of Crystal Growth (2003), 253 (1-4), 496-503.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια κινητική μελέτη της κρυστάλλωσης του ασβεστίτη σε
πολυμερή που περιέχουν την ομάδα -C=O, με τη μέθοδο σταθερής προσθήκης. Η φαινόμενη τάξη της
διεργασίας κρυστάλλωσης είναι 2.2±0.3, τιμή που φανερώνει ένα μηχανισμό ελεγχόμενο από την
επιφανειακή διάχυση. Ο αριθμός των ιόντων που σχηματίζουν τον κρίσιμο πυρήνα είναι 3-6. Αυτή η
τιμή επιβεβαιώνεται και με κβαντομηχανικούς υπολογισμούς με χρήση της ημιεμπειρικής μεθόδου
PM3 του υπολογιστικού πακέτου MOPAC. Η επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης είναι
30-32 mJ∙m-2. Όπως δεικνύουν και οι υπολογισμοί ο σχηματισμός του ασβεστίτη εκκινεί μέσω της
αλληλεπίδρασης των ιόντων Ca2+ με το αρνητικά φορτισμένο άκρο της ομάδας –C=Ο.
12. The overgrowth of hydroxyapatite on new functionalized polymers. Dalas, E.;
Chrissanthopoulos, A., Journal of Crystal Growth (2003), 255 (1-2), 163-169.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια κινητική μελέτη της κρυστάλλωσης του υδροξυαπατίτη (HAP)
σε πολυμερή που έχουν την λειτουργική ομάδα –C=N, με την τεχνική της σταθερής σύστασης. Η
φαινόμενη τάξη της διεργασίας κρυστάλλωσης είναι 2, τιμή που φανερώνει ένα μηχανισμό ελεγχόμενο
από την επιφανειακή διάχυση. Ο σχηματισμός του κρίσιμου πυρήνα κρυστάλλωσης επιβεβαιώθηκε με
υπολογισμούς με την ημιεμπειρική υπολογιστική μέθοδο PM3 του υπολογιστικού πακέτου MOPAC.
Η επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης είναι 109 mJ∙m-2. Ο σχηματισμός του HAP εκκινεί
μέσω της αλληλεπίδρασης των ιόντων Ca2+ με το αρνητικά φορτισμένο άκρο της ομάδας –C=N.
12
13. Understanding nucleation of calcium carbonate on gallium oxide using computer
simulation. Malkaj, P.; Chrissanthopoulos, A.; Dalas, E.; Journal of Crystal Growth (2004), 264 (13), 430-437.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η πυρηνογένεση και η περαιτέρω κρυστάλλωση βατερίτη σε οξείδιο
του Ga(III) με την τεχνική της σταθερής σύστασης. Η φαινόμενη τάξη της διεργασίας κρυστάλλωσης
είναι 1.17±0.15, τιμή που φανερώνει ένα μηχανισμό ελεγχόμενο από την επιφανειακή διάχυση. Ο
αριθμός των ιόντων που σχηματίζουν τον κρίσιμο πυρήνα είναι n*= 3. Ο μηχανισμός της πυρηνογένεσης
βατερίτη στο οξείδιο διερευνήθηκε με την ημιεμπειρική υπολογιστική μέθοδο PM5 του MOPAC. Η
επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης είναι 26.4±2.7 mJ∙m-2.
14. Numerical investigation of methane combustion under mixed air-steam turbine
conditions-FLAMESEEK. Skevis,G.; Chrissanthopoulos,A.; Goussis,D.A.; Mastorakos,E.; Derksen,
M.A.F.; Kok, J. B. W., Applied Thermal Engineering (2004), 24 (11-12), 1607-1618.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη μίας υπολογιστικής μεθοδολογίας για τη
προσομοίωση της καύσης του μεθανίου σε περιβάλλον υψηλής πίεσης και υψηλής υγρασίας, με χρήση
της μεθόδου CSP (computational singular perturbation method). Το προτεινόμενο μοντέλο
χαρτογραφεί διάφορες θερμοχημικές παραμέτρους στην περιοχή της φλόγας και εφαρμόζεται σε
συνθήκες τυρβώδους καύσης για αναμεμιγμένα, μερικώς αναμεμιγμένα ή διαχωρισμένα αέρια
τροφοδοσίας της φλόγας.
15. Calcite crystallization on oxadiazole-terpyridine copolymer. Chrissanthopoulos, A.;
Tzanetos, N.P.; Andreopoulou, A.K.; Kallitsis, J.; Dalas, E., Journal of Crystal Growth (2005), 280
(3-4), 594-601.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η πυρηνογένεση και η περαιτέρω κρυστάλλωση του ασβεστίτη σε
συμπολυμερές οξαδιαζόλης-τερπυριδίνης με τη μέθοδο σταθερής σύστασης. Η φαινόμενη τάξη της
διεργασίας κρυστάλλωσης υπολογίσθηκε ίση με 2.3±0.2 δεικνύοντας ένα μηχανισμό επιφανειακής
διάχυσης. Ο αριθμός των ιόντων που σχηματίζουν των κρίσιμο πυρήνα ευρέθη πειραματικώς ίσος με
n*=3 σε συμφωνία με τα αποτελέσματα υπολογιστικής μελέτης με τη μέθοδο PM3 του υπολογιστικού
πακέτου MOPAC. Η επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης υπολογίσθηκε ίση με 29.5
mJ∙m-2.
16. The structure of molten rare earth iodide-alkali iodide mixtures. A. Chrissanthopoulos,
G.D. Zissi and G.N. Papatheodorou, Zeitschrift fuer Naturforschung, A: Physical Sciences (2005), 60
(10), 739-748.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία έχουν καταγραφεί τα φάσματα Raman τηγμένων μιγμάτων LnI3-CsI (Ln= Ce, Dy,
Ho) και μελετήθηκε η εξάρτησή τους από τη θερμοκρασία και τη σύσταση. Επίσης κατεγράφησαν τα
φάσματα Raman των πολυκρυσταλλικών ενώσεων CeI3, DyI3, Cs3CeI6, Cs3DyI6 και Cs3Dy2I9, από
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως θερμοκρασίες άνω των ~750 oC, όπου συμβαίνει τήξη των
περισσοτέρων από αυτά τα άλατα. Τα δεδομένα συγκρίθηκαν με προηγούμενες μελέτες σχετικές με τα
χλωρίδια και τα βρωμίδια των σπανίων γαιών και συσχετίστηκαν με τη δομή του τήγματος.
17. Temperature dependence of the ff hypersensitive transitions of Ho3+ and Nd3+ in molten
salt solvents and the structure of the LaCl3-KCl melts. A. Chrissanthopoulos and G.N.
Papatheodorou, Journal of Molecular Structure (2006), 782 (2-3), 130-142.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία κατεγράφησαν τα ηλεκτρονιακά φάσματα απορρόφησης στην περιοχή της
υπερευαίσθητης f←f μετάβασης 5G6 ←5I8 για το Ho3+ και 4G5/24I9/2 για το Nd3+, μέσα σε τηγμένη
ευτηκτική LiCl-KCl και σε τήγμα LaCl3-KCl. Η επίδραση του πεδίου των υποκαταστατών στην
οκταεδρική συμμετρία έχει ταυτοποιηθεί και οι μεταβολές της γραμμομοριακής απορροφητικότητας με
την θερμοκρασία και την σύσταση έχουν μετρηθεί. Η περιγραφή των φασμάτων έγινε με βάση την
γεωμετρία συναρμογής των ιχνοστοιχείων (probe) Ho3+ και Nd3+ μέσα στα τηγμένα-άλατα διαλύτες. Τα
δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα της υπερευαίσθητης
μετάβασης των Ho3+ και Nd3+, είναι ο βαθμός της παραμόρφωσης της οκταεδρικής συμμετρίας σε
συνδυασμό με την συνολική ασυμμετρία στην κατανομή του φορτίου γύρω από το LnCl63- (Ln= Ho, Nd).
Δεν παρουσιάζονται δραστικές αλλαγές στην πρώτη σφαίρα συναρμογής του ιχνοστοιχείου καθώς
μεταβαίνουμε από το αραιό σε LaCl3 τήγμα στο καθαρό τηγμένο LaCl3. Συμπερασματικά στο μητρικό
τήγμα ο αριθμός συναρμογής του La3+ είναι το πιο πιθανό να είναι 6. Ένα ακόμα στοιχείο που οδηγεί σε
13
αυτό το συμπέρασμα είναι οι τιμές των παραμέτρων Judd-Ofelt για το Nd3+ και στα δύο τήγματα του
NdCl3 και του La(Nd)Cl3.
18. Vibrational modes and structure of the LaCl 3-CsCl melts. Zissi, G.D.; Chrissanthopoulos, A.;
Papatheodorou, G.N., Vibrational Spectroscopy (2006), 40 (1), 110-117.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία κατεγράφησαν τα φάσματα Raman τηγμένων μιγμάτων LaCl3-CsCl σε δέκα
διαφορετικές συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων του στερεού και τηγμένου καθαρού LaCl3, σε
θερμοκρασίες έως και 900οC. Οι συστηματικές φασματικές αλλαγές με την αλλαγή της σύστασης και
της θερμοκρασίας σχολιάζονται σε σχέση με τη δομή του τήγματος και συγκρίνονται με άλλα συστήματα
αλογονιδίων των λανθανιδών με αλογονίδια αλκαλίων. Τα δεδομένα συνηγορούν ότι σε πλούσια σε CsCl
μίγματα τα κυρίαρχα είδη είναι τα οκτάεδρα LnCl63-, ενώ σε πλούσια σε LaCl3 μίγματα σχηματίζεται ένα
ασθενές δίκτυο οκταέδρων που γεφυρώνονται με άτομα χλωρίου. Το πιο πιθανό είναι ο κυρίαρχος
αριθμός συναρμογής στα υπό μελέτη τήγματα να είναι έξι. Επίσης παρουσιάζονται τα ανηγμένα
ισοτροπικά και ανισοτροπικά φάσματα Raman και συγκρίνονται με προσφάτως δημοσιευμένα φάσμα
μετά από υπολογιστική μελέτη.
19. ZnS deposition on oxadiazole-terpyridine copolymer. A. Chrissanthopoulos, N.P. Tzanetos,
A.K. Adreopoulou, J. Kallitsis, E. Dalas, J. Appl. Polym. Sci. (2006), 101 (3), 1913-1918.
Περίληψη
Ο συνδυασμός ανόργανων αλάτων με μακρομόρια οδηγεί σε υπερμοριακές δομές με νέες ενδιαφέρουσες
φυσικές και χημικές ιδιότητες. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εναπόθεση ZnS (Wurtzite) σε
συμπολυμερές οξαδιαζόλης-τερπυριδίνης P-90/10 το οποίο συνετέθη με συμπολυμερισμό ελευθέρων
ριζών. Η φαινόμενη τάξη της διεργασίας κρυστάλλωσης ευρέθη ίση με 2 καταδεικνύοντας ένα
επιφανειακό μηχανισμό. Ο σχηματισμός του κρίσιμου πυρήνα προχώρησε μέσω συμπλοκοποίησης
μορίων ZnS στα άτομα –Ν- όπως αποδεικνύεται με υπολογιστικές μεθόδους. Ο αριθμός των ιόντων που
σχηματίζουν τον κρίσιμο πυρήνα βρέθηκε πειραματικά ότι ισούται με n*exp = 1.71±0.24, σε συμφωνία
με τους υπολογισμούς που έγιναν με τη ημιεμπειρική μέθοδο PM3 του υπολογιστικού πακέτου
MOPAC. Η επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης ZnS βρέθηκε ίση με 121 mJ∙m-2, τιμή
τυπική για άλατα με περιορισμένη διαλυτότητα.
20. Calcium phosphate crystallization on polyglycine, polytyrosine and polymethionine. A.
Chrissanthopoulos, P. Malkaj, E. Dalas, Materials Letters (2006), 3874-3878.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια κινητική μελέτη της κρυστάλλωσης υδροξυαπατίτη (HAP) σε
πολυαμινοξέα πολυγλυκίνη, πολυτυροσίνη και πολυμεθειονίνη, με την τεχνική της σταθερής σύστασης.
Η φαινόμενη τάξη της διεργασίας κρυστάλλωσης βρέθηκε ίση με 2, δεικνύοντας μηχανισμό
επιφανειακής διάχυσης. Παράλληλη υπολογιστική μελέτη κατέληξε στον υπολογισμό του n*=3±1 και
στην πρόταση τριών πιθανών μηχανισμών για το σχηματισμό του κρίσιμου πυρήνα. Η υπολογιζόμενη
από τα κινητικά δεδομένα επιφανειακή ενέργεια για την ανάπτυξη της φάσης του HAP ήταν 109±15
mJ∙m−2.
21. Crystallization of Hydroxyapatite on Oxadiazole-Based Homopolymers. J. Kanakis, A.
Chrissanthopoulos, N. P. Tzanetos, J. K. Kallitsis, and E. Dalas, Crystal Growth & Design (2006), 6
(6), 1547 –1552.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εναπόθεση υδροξυαπατίτη (HAP) σε ομοπολυμερές οξαδιαζόλης. Η
μελέτη έγινε σε σταθερά υπέρκορα διαλύματα με pH 7.40, θερμοκρασία 37 οC και αλατότητα 0.15 M
NaCl. Η δεύτερης-τάξης εξάρτηση της καταβύθισης HAP από τον υπερκορεσμό του διαλύματος
φανερώνει ένα μηχανισμό κρυστάλλωσης ελεγχόμενο από την επιφανειακή διάχυση. Η επιφανειακή
ενέργεια του αναπτυσσομένου σε ομοπολυμερές οξαδιαζόλης πυρήνα HAP υπολογίστηκε ίση με 158
mJ∙m-2. Η επιλεκτική ανάπτυξη του HAP στο πολυμερές πιθανότατα γίνεται σε ενεργά κέντρα των
ομάδων -N-N- του μακρομορίου, όπως δεικνύετε και με υπολογιστική μελέτη.
22. Vapor complexation in the CsI-HoI3 system up to 1300 K and the f←f hypersensitive
transition intensities of Ho(III) in different coordination geometries, G.N. Papatheodorou, A.
Chrissanthopoulos, Journal of Molecular Structure 832(1-3), (2007) 38-47.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της ηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας
απορρόφησης ακτινοβολίας στο ορατό και σε θερμοκρασίες 850-1300 Κ, για να μελετήσουμε τις αέριες
χημικές ενώσεις υπεράνω των τηγμάτων HoI3-CsI (1:1), CsI και στερεού HoI3. Οι μετρήσεις
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ακόλουθων ενθαλπιών μετάβασης: ΔHsubl(HoI3)= 271±3
14
kJ∙mol-1, ΔΗvap.(CsHoI4)= 155±2 kJ∙mol-1 και ΔHvap.(CsI)= 151±2 kJ∙mol-1. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην επίδραση του πεδίου των υποκαταστατών στην υπερευαίσθητη μετάβαση 5G6←5I8 του Ho(III) για
τρεις ιωδιούχες ενώσεις με διαφορετική γεωμετρία συναρμογής: HoI3(g), CsHoI4(g) και HoI6−3 (σε τήγμα
CsI). Οι γραμμομοριακές απορροφητικότητες (ε) και η πιθανότητες μετάβασης (f) αυξάνουν καθώς ο
αριθμός συναρμογής μειώνεται από το οκταεδρικό HoI6−3 (ε = 65 L mol-1∙cm-1; f = 99x10-6) στο
παραμορφωμένο τετραεδρικό HoI4− (ε = 235 L mol-1∙cm-1; f = 290x10-6) και τέλος στο επίπεδο τργωνικό
HoI3 (ε= 390 L∙mol-1∙cm-1; f= 500x10-6). Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της
υπερευαίσθητης μετάβασης είναι ο αριθμός συναρμογής και η συμμετρία, η πολωσιμότητα του
υποκαταστάτη καθώς και ο θερμοκρασιακός παράγοντας Boltzmann.
23. Calcite particles formation, in the presence of soluble polyvinyl-alcohol matrix, P. Malkaj,
E. Dalas, D.G. Kanellopoulou, A. Chrissanthopoulos, D. Sevastos, Powder Technology, 177 (2007)
71–76.
Περίληψη
Παρουσιάζουμε μια κινητική μελέτη σχηματισμού σωματιδίων ανθρακικού ασβεστίου παρουσία
Πολυβινυλικής αλκοόλης, με τη μέθοδο σταθερής σύστασης. Η παρουσία του προαναφερθέντος
πολυμερούς επάγει την καταβύθιση ασβεστίτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πιθανότητα λόγω της
παρουσίας των υδροξυλομάδων. Η φαινόμενη τάξη της διεργασίας κρυστάλλωσης υπολογίστηκε ίση με
2.25±0.16 καταδεικνύοντας ένας επιφανειακό μηχανισμό. Ο αριθμός των ιόντων που σχηματίζουν τον
τρισδιάστατο πυρήνα βρέθηκε ότι ισούται με n*=9. Η επιφανειακή ενέργεια της αναπτυσσόμενης φάσης
ήταν 28 mJ m-2, σχετικά μικρή λόγω των ατελειών του πλέγματος.
24. Semiempirical Molecular Orbital Study of Glycine solvation and of Binding Calcium
Carbonate on Glycine polypeptides, A. Chrissanthopoulos, E. Dalas, Journal of Computational
Methods in Sciences and Engineering, 7 (2007) 75-84.
Περίληψη
Ημιεμπειρικοί υπολογισμοί βασιζόμενοι στη θεωρία των μοριακών τροχιακών χρησιμοποιήθηκαν για
την μελέτη του αμινοξέος γλυκίνη και της αλληλεπίδρασης του ολιγοπεπτιδίου της γλυκίνης με το
ανθρακικό ασβέστιο. Ταυτοποιήσαμε τα ενεργά κέντρα του αμινοξέος, τα οποία αλληλεπιδρούν με τα
ανθρακικό ασβέστιο ανιχνεύσαμε την επίδραση της ύπαρξης του διαλύτη (νερού) στην σταθεροποίηση
της δομής και στη διαδικασία κρυστάλλωσης.
25. Novel ZnO nanostructures grown on carbon nanotubes by thermal evaporation, A.
Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, V. Dracopoulos, D. Tasis and S. N. Yannopoulos,
Thin Solid Films, 515 (2007) 8524–8528 (Thin Solid Film’s Top 25 most read articles - counted by
article downloads on ScienceDirect - for Oct.-Dec. 2007).
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σύνθεση ετεροδομών οξειδίου του ψευδαργύρου και
νανοσωλήνων άνθρακα με την μέθοδο της αέριας μεταφοράς. Με την μικροσκοπία ηλεκτρονιακής
σάρωσης πιστοποιήθηκε ότι η βασική μορφολογία του νανοδομημένου ZnO ήταν ράβδοι, οι οποίοι σε
περαιτέρω ανάπτυξη δίνουν διάφορες δομές όπως πολύποδες και νάνο-αχινούς, εξαρτώμενες από τις
πειραματικές συνθήκες και τα σημεία ανάπτυξης των νανοδομών πάνω στους νανοσωλήνες άνθρακα. Η
μελέτη της δομής και των οπτικών ιδιοτήτων έγινε με περίθλαση ακτίνων-χ και φασματοσκοπία
φωτοφωταύγειας. Ημιεμπειρικοί υπολογισμοί βασιζόμενοι στη θεωρία μοριακών τροχιακών μελέτησαν
το χημικό ‘δέσιμο’ του ZnO στο νανοσωλήνα άνθρακα.
26. Preparation of ZnO nanoparticles by thermal decomposition of zinc alginate, S. Baskoutas,
P. Giabouranis, S. Yannopoulos, V. Dracopoulos, L. Toth, A. Chrissanthopoulos, N. Bouropoulos,
(2007), Thin Solid Films (2007), 515 (2007) 8461–8464.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος παρασκευής νανοκρυστάλλων οξειδίου του
ψευδαργύρου. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη θερμική διάσπαση πηκτωμάτων αλγινικού ψευδαργύρου.
Τα πηκτώματα παρήχθησαν σε μορφή σφαιριδίων μετά από αντίδραση διαλυμάτων ψευδαργύρου με
αλγινικό νάτριο. Τα υγρά σφαιρίδια θερμάνθηκαν στους 800 και 450 °C για 24 h και τα προϊόντα
χαρακτηρίσθηκαν με περίθλαση ακτίνων-χ (XRD), μικροσκοπία ηλεκτρονιακής σάρωσης (SEM),
μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων (TEM) και φασματοσκοπία σκέδασης micro-Raman. Η ανάλυση
XRD έδειξε ότι όλα τα δείγματα είχαν κρυσταλλική δομή βουρτζίτη. Η ανάλυση TEM σε συνδυασμό με
περίθλαση ηλεκτρονίων επίσης έδειξε την παρουσία κρυστάλλων εξαγωνικής δομής. Το μέσο μέγεθος
των κρυστάλλων προσδιορίστηκε από τις μικρογραφίες SEM. Ευρέθη ότι το μέγεθος επηρεάζεται από
την πηγή του ψευδαργύρου και την θερμοκρασία. Η παρουσία ατελειών του κρυσταλλικού πλέγματος
και της επιφάνειας μελετήθηκαν με την φασματοσκοπία Raman.
15
27. Vibrational spectroscopic and computational studies of sol-gel derived CaO-MgO-SiO 2
binary and ternary bioactive glasses, A. Chrissanthopoulos, N. Bouropoulos and S.N.
Yannopoulos, Vibrational Spectroscopy 48 (2008) 118–125 (Vibrational Spectroscopy Top 25 most
read articles - counted by article downloads on ScienceDirect - for Oct.-Dec. 2008).
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μία μελέτη φασματοσκοπίας δόνησης των δομικών
χαρακτηριστικών των δυαδικών xCaO·(100-x)SiO2, xMgO·(100-x)SiO2 και του τριαδικού xCaO-yMgO(100-x-y)SiO2 συστήματος, για διάφορες τιμές του x μέχρι 50%. Οι φασματοσκοπίες Raman και IR
δεικνύουν την αποδόμηση του δικτύου της σίλικας με την προσθήκη των οξειδίων τροποποιητών. Οι
κύριες φασματικές διαφορές των τροποποιημένων με οξείδια αλκαλικών γαιών sol-gel υάλων
παρατηρούνται στην περιοχή 900-1200 cm-1, όπου εμφανίζονται οι δονήσεις τετραέδρων SiO4 με μηγεφυρωτικά οξυγόνα. Το CaO είναι πιο δραστικός τροποποιητής σε σύγκριση με το MgO, ενώ και τα δύο
οξείδια επιφέρουν σημαντικότερες δομικές αλλαγές στους πορώδεις sol-gel υάλους από τους υάλους
που παράγονται με ταχεία ψύξη του τήγματος. Οι αποδομημένες μονάδες παρέχουν τα απαραίτητα
κέντρα δέσμευσης των ιόντων Ca/Mg, ενισχύοντας την βιοενεργότητα των υάλων. Τα πειραματικά
ευρήματα υποστηρίζονται από προσομοίωση της δομής με ημιεμπειρικές μεθόδους βασιζόμενες στη
θεωρία των μοριακών τροχιακών.
28. Effect of cluster size of chalcogenide glass nanocolloidal solutions on the surface
morphology of spin-coated amorphous films, T. Kohoutek, T. Wagner, M. Frumar, A.
Chrissanthopoulos, O. Kostadinova, S.N. Yannopoulos, J. Appl. Phys. 103 (2008) 063511.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη άμορφων λεπτών υμενίων χαλκογονούχων υλικών τα
οποία έχουν εναποτεθεί με την τεχνική επικάλυψης με περιστροφή (spin-coating), από κατάλληλα
διαλύματά τους σε βουτυλαμίνη. Η επιφάνεια των παραγόμενων υμενίων παρουσιάζει κοκκώδη υφή η
οποία πιστεύεται ότι σχετίζεται με το μέγεθος των νανοσωματιδίων στο αρχικό διάλυμα. Η παρούσα
εργασία εστιάζεται στη διαλεύκανση της συσχετίσεως αυτής σε λεπτά άμορφα υμένια χαλκογονούχων
ενώσεων (As33S67). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται φασματοσκοπία οπτικής απορρόφησης και
δυναμική σκέδαση φωτός για την μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων και της κατανομής των μεγεθών των
νανοσωματιδίων, αντίστοιχα σε διάφορες συγκεντρώσεις της χαλκογονούχας ένωσης. Η μικροσκοπία
ατομικής δύναμης χρησιμοποιείται για τη μελέτη της μορφολογίας της επιφάνειας των υμενίων τόσο
στην κατάστασή τους αμέσως μετά την εναπόθεση όσο και μετά από σταθεροποίησης της δομής τους με
θέρμανση. Η δυναμική σκέδαση φωτός έδειξε ότι το μέγεθος των σωματιδίων στο διάλυμα εξαρτάται από
τη συγκέντρωση. Η φασματική εξάρτηση του μεγέθους, δηλαδή η μελέτη του μεγέθους με φως διαφόρων
μηκών κύματος αποκάλυψε ένα σημαντικό, αθερμικό φαινόμενο φωτο-συσσωμάτωσης στην υγρή
κατάσταση.
29. Optical and Dielectric Properties of ZnO/PVA Nanocomposites, N. Bouropoulos, G.C.
Psarras, N. Moustakas, A. Chrissanthopoulos and S. Baskoutas, Physica Status Solidi (a) 205 No. 8
(2008) 2033–2037.
Περίληψη
Νανοσύνθετα πολυβινυλοαλκοόλης και οξειδίου του ψευδαργύρου παρασκευάσθηκαν με την μέθοδο
έκχυσης διαλύματος. Τα νανο-σωματίδια ZnO με εξαγωνική δομή βουρτσίτη και μέσα μεγέθη 59, 82
και 150 nm παρασκευάσθηκαν με θερμική αποσύνθεση διένυδρου οξικού ψευδαργύρου. Η
μορφολογία των κρυστάλλων που παρήχθησαν χαρακτηρίσθηκε με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) και
ηλεκτρονιακή μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Οι οπτικές ιδιότητες των νανοσύνθετων προσδιορίσθηκαν
με την φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους (UV-visible) και η ηλεκτρική απόκρισή τους με την
διηλεκτρική φασματοσκοπία ευρέως φάσματος, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Από τα διηλεκτρικά
δεδομένα προκύπτει ότι, και στα τρία νανοσύνθετα υμένια, παρατηρούνται φαινόμενα διεπιφανειακής
πόλωσης που μετακινούνται προς υψηλότερες συχνότητες, ενώ ταυτόχρονα η έντασή τους μειώνεται, με
την μείωση της μέσης διαμέτρου των νανο-εγκλεισμάτων.
30. A Density Functional Investigation of the Structural and Vibrational properties of the
highly symmetric molecules M4O6, M4O10 (M= P, As, Sb, Bi), A. Chrissanthopoulos and C.
Pouchan, Vibrational Spectroscopy 48 (2008) 135–141.
Περίληψη
Τα οξείδια M4O6, M4O10 (M: N, P, As, Sb, Bi) των στοιχείων της ομάδας 15 (VA) του περιοδικού πίνακα
έχουν δομές τύπου κλωβού. Αυτά τα χημικά είδη μπορούν να βρεθούν ως ανεξάρτητα μόρια στην αέρια
φάση ή ως δομικές μονάδες στη συμπυκνωμένη ύλη. Επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως ως μοριακά
μοντέλα τα οποία μπορούν να περιγράψουν τη δομή και τις φυσικοχημικές ιδιότητες διαφόρων χημικών
συστημάτων στην στερεή ή υγρή κατάσταση. Η γνώση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (μήκη και
γωνίες δεσμών), των ατομικών φορτίων και των συχνοτήτων δόνησης τάσης, είναι σημαντική για την
16
μελέτη και κατανόηση της φύσης των χημικών δεσμών μεταξύ μετάλλου και οξυγόνου σε αυτά τα μόρια.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία συστηματική μελέτη με χρήση υπολογιστικών μεθόδων
βασιζόμενων στην θεωρία του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας (DFT), της δομικών και
φασματικών αλλαγών των μορίων M4O6 και M4O10 με την αλλαγή του μετάλλου και σε δύο διαφορετικές
συμμετρίες (Td and D2h). Και για τις δύο οξειδωτικές καταστάσεις του μετάλλου και για τις δύο
συμμετρίες ανιχνεύθηκε μια χαλάρωση του δεσμού του με το οξυγόνο και μετατόπιση της συχνότητας
δόνησης σε χαμηλότερες ενέργειες, από τον φώσφορο στο βισμούθιο.
31. The Ho(III) as structural probe for high temperature ionic liquids: RCl 3 (R= rare earth), A.
Chrissanthopoulos, G.N. Papatheodorou, J. Mol. Struct. 892 (2008) 93–102.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συνδυασμένη μελέτη φασματοσκοπίας απορρόφησης στο
ορατό και φασματοσκοπίας σκέδασης Raman, για εξαγωγή πληροφοριών για την δομή και για τις
δομικές αλλαγές που συμβαίνουν όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία, στα τριαλογονίδια YCl3 και TbCl3.
Κατεγράφησαν τα φάσματα των ff ηλεκτρονιακών μεταβάσεων του ιχνοστοιχείου (probe) Ho3+ σε
‘μήτρα’ YCl3 και TbCl3 στην στερεή και υγρή κατάσταση. Η μελέτη έγινε σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
έως και άνω των σημείων τήξης των δύο ενώσεων. Στο ίδιο θερμοκρασιακό εύρος κατεγράφησαν τα
φάσματα Raman με σκοπό τον χαρακτηρισμό όλων των φάσεων των υπό μελέτη υλικών. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην επίδραση του πεδίου των υποκαταστατών του Ho3+ στην υπερευαίσθητη μετάβαση
5
G65I8 και στις ομοιότητες που παρουσιάζει το φάσμα με γνωστά φάσματα απορρόφησης του χλώροελπασόλιθου του ολμίου. Κατά την τήξη του YCl3 και α-TbCl3 παρατηρήθηκαν ομαλές φασματικές
αλλαγές με σχεδόν αμετάβλητη γραμμομοριακή απορροφητικότητα (μεταξύ 30 – 40 L∙mol-1∙cm-1),
γεγονός που δεικνύει ότι πιθανότατα το ιόν Ho3+ σχηματίζει παραμορφωμένο-οκταεδρικό πολύεδρο
συναρμογής (αριθμός συναρμογής ίσος με έξι) και για τις δύο ενώσεις και στις δύο φάσεις. Δραστικές
φασματικές αλλαγές παρατηρήθηκαν κατά την αλλαγή φάσης: α-TbCl3 σε β-TbCl3 όπου η συναρμογή
μεταβάλλεται από έξι σε οκτώ και η γραμμομοριακή απορροφητικότητα τετραπλασιάζεται. Τα φάσματα
των τηγμάτων Y(Ho)Cl3 και Tb(Ho)Cl3 συσχετίσθηκαν με αυτά των La(Ho)Cl3 και Gd(Ho)Cl3 και
ερμηνεύθηκαν με βάση τις ενεργειακές καταστάσεις του Ho3+ σε παραμορφωμένο-οκταεδρικό πεδίο
υποκαταστατών. Σε συνδυασμό με τους γραμμομοριακούς όγκους των τηγμάτων RCl3 (R= σπάνια γαία)
και μετρήσεις με φασματοσκοπία Raman για τα ίδια συστήματα, εξάγεται και προτείνεται μια κοινή,
πιθανή δομή των τηγμάτων των χλωριδίων των σπανίων γαιών.
32. Effect of silver doping on the structure and phase separation of sulfur-rich As-S glasses:
Raman and SEM studies, F. Kyriazis, A. Chrissanthopoulos, V. Dracopoulos, M. Krbal, T. Wagner,
M. Frumar, and S.N. Yannopoulos, J. Non-Cryst. Solids, 355 (2009) 2010–2014.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη της δομής και του μακροσκοπικού διαχωρισμού
φάσης που παρατηρείται σε ύαλους σύστασης Ag x (As33S67)100-x όπου 0<x<25. Η μελέτη της τοπικής και
της μέσης-κλίμακας δομής πραγματοποιήθηκε με χρήση κλασσικής φασματοσκοπίας Raman σε
διάφορες πολώσεις. Επίσης για την μελέτη του διαχωρισμού και της σύστασης κάθε φάσης
χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της μικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης και μικροανάλυσης ακτίνων-χ
οι οποίες έδωσαν πληροφορίες για την μορφολογία και τη σύσταση των δύο φάσεων, δηλαδή της
πλούσιας και της φτωχής σε Ag φάσης. Η ανάλυση των φασμάτων Raman έδειξε ότι οι μικρο-περιοχές
της δομής της υάλου οι οποίες είναι πλούσιες σε θείο μειώνονται συστηματικά με την αύξηση του
ποσοστού του Ag. Η μικροσκοπία ηλεκτρονικής σάρωσης έδειξε ότι για ποσοστό ~7 at. % Ag η πλούσια
σε Ag φάση υφίσταται μια μετάβαση τύπου percolation και μετατρέπεται σε συνεχή φάση. Η μετάβαση
αυτή συνδέεται με την δραματική αύξηση της αγωγιμότητας των υάλων οδηγώντας τα συστήματα αυτά σε
υπερ-ιοντική συμπεριφορά.
33. Novel composites materials from functionalized polymers and silver coated titanium
oxide capable for calcium phosphate induction, control of Orthopedic biofilm infections. An
“in vitro” study. Minos Tyllianakis, Evangelos Dalas, Myrto Christofidou, Joannis Kallitsis,
Athanassios Chrissanthopoulos, Petros G. Koutsoukos, Christina Bartzavali, Nora Gourdoupi,
Konstantinia Papadimitriou, Eudokia K. Oikonomou, Spyros N. Yannopoulos; J Mater Sci: Mater
Med 21 (2010) 2201–2211, DOI 10.1007/s10856-010-4086-5.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο σχηματισμός κρυστάλλων φωσφορικού ασβεστίου “in vitro” σε
υδατικό διάλυμα φωσφορικών σε φυσιολογικές συνθήκες, στην επιφάνεια τριών συμπολυμερών τα οποία
περιέχουν τις λειτουργικές ομάδες P=O, S=O και C=O. Η μελέτη της κρυσταλλικής ανάπτυξης έγινε σε
συνθήκες σταθερού υπερκορεσμού. Περαιτέρω αντιμικροβιακή προστασία επιτυγχάνεται με εισαγωγή
στην πολυμερική μήτρα νανοκρυστάλλων τιτάνιας (TiO2) στους οποίου έχει εναποτεθεί με ακτινοβόλιση
υπεριώδους, άργυρος. Μελετήθηκε η συμπεριφορά των σύνθετων υλικών παρουσία μικροοργανισμών
17
(SEM, SAM, CAM και PAM). Η αντιμικροβιακή δράση αυξάνει με τη μείωση του μεγέθους των
νανοκρυστάλλων TiO2/Ag, με τη μεγιστοποίησή της να συμβαίνει στο τρίτο πολυμερές το οποίο στη
δομή του έχει επίσης τεταρτοταγές αμμώνιο. Ο συνδυασμός ενός ημιαγωγού (TiO 2) με επικάλυψη με ένα
λεπτό υμένιο μεταλλικού Ag έχει το πλεονέκτημα της θερμικής καταστροφής παθογόνων οργανισμών σε
βάθος 100Å με ακτινοβόληση εγγύς υπέρυθρου.
34. Synthesis and characterization of ZnO/NiO p-n heterojunctions: ZnO nanorods grown on
NiO thin film by thermal evaporation. A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, V.
Dracopoulos, P. Poulopoulos and S. N. Yannopoulos, Photonics and Nanostructures (2011), Volume
9, Issue 2, April 2011, Pages 132-139.
Abstract
The present article describes the synthesis and characterization of ZnO nanostructures grown on a
NiO thin film. The structure and morphology of the as-grown film of ZnO nanorods was
characterized by scanning electron microscopy, and x-ray diffraction revealing a rather well ordered
array of ZnO nanorods aligned normally to the substrate. Photoluminescence spectroscopy was used
to study optical properties providing evidence for several types of defects in the as grown
nanostructures. A comparison between the off-resonance Raman spectra of the nanostructures and
bulk ZnO showed a number of atypical Raman bands in the former whose origin is discussed in
terms of resonantly-enhanced LO phonons via the extrinsic Fröhlich interaction. p-NiO/n-ZnO
heterojunction diodes are currently emerging as attractive materials with potential use in electronic
and optoelectronic devices.
35. Structure and vibrational modes of AgI-doped AsSe glasses: Raman scattering and abinitio calculations, O. Kostadinova, A. Chrissanthopoulos, T. Petkova, P. Petkov and S.N.
Yannopoulos, Journal of Solid State Chemistry 184 (2), (2011) 447-454.
Abstract
We report an investigation of the structure and vibrational modes of (AsSe) 100-x(AgI)x, bulk glasses
using Raman spectroscopy and first principles calculations. The short- and medium-range
structural order of the As50Se50 glass is elucidated by analyzing the reduced Raman spectra,
recorded at off-resonance conditions. Three distinct local environments are revealed including
stoichiometric-like and As-rich network sub-structures and cage-like molecules (As 4Sen, n=3, 4)
decoupled from the network. Ab-initio calculations are employed to study the geometric and
vibrational properties of molecular units that are parts of the glass structure, facilitating the
interpretation of the Raman spectra. Appreciable structural changes are caused by the
incorporation of AgI into the glass structure. AgI is responsible for the annihilation of molecular
units and for the depolymerization of the As-rich network-like sub-structure via the introduction of
As-I terminal bonds.
36. Vibrational dynamics and surface structure of amorphous materials. T. Scopigno, W.
Steurer, S. N. Yannopoulos, A. Chrissanthopoulos, M. Krisch, G. Ruocco and T. Wagner, Nature
Communications (2011), 2:195, Febr. 2011.
Abstract
In contrast to crystalline solids, where long range structural periodicity determines the dynamics
and thermodynamics, thermal and vibrational properties in amorphous materials have long been a
source of controversy. While some progress in this field has been achieved for the “bulk structure” of
non-crystalline solids, the surface structural arrangement and the corresponding vibrational density
of states (VDoS) of amorphous solids is practically an unexplored theme. Here, we use a
combination of experimental (grazing incidence inelastic x-ray scattering) and computational (ab
initio calculations and semi-empirical molecular orbital theory) techniques to clarify the differences
in the atomic structure and VDoS between the bulk and the surface (top 5 nm) of a technologically
relevant material, amorphous Se. By scrutinizing a variety of possible structural models of a-Se we
find that pairs of three-fold coordinated Se atoms are responsible for the observed differences in
surface and bulk VDoS. Structural studies of amorphous surfaces may have implications in
understanding surface engineering at the nanoscale and nanoparticles’ properties where the
surface–to–bulk ratio of atoms plays a crucial role.
7.7.
Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικές εκδόσεις Συνεδρίων μετά από κρίση
Σ-1. Activity and deactivation of molten salt catalyst during SO 2 oxidation and SO2 removal
from flue gasses. Boghosian, S.; Chrissanthopoulos, A.; Karydis, D. A.; Masters, S. G.; Eriksen, K.
M.; Fehrmann, R.; Proceedings - Electrochemical Society (1994), 94-13(MOLTEN SALTS), 625-32.
Περίληψη
18
Στην παρούσα εργασία μετρήθηκε η καταλυτική ενεργότητα εμπορικών καταλυτών οξείδωσης του SO2,
σε αέριο τροφοδοσίας παρόμοιο με αυτό από μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση γαιάνθρακα, με ή
χωρίς υδρατμούς. Η μελέτη καταλήγει στο ότι οι συνηθισμένοι καταλύτες δεν επηρεάζονται από την
παρουσία του νερού, κάτι που δεν συμβαίνει για έναν ειδικά κατασκευασμένο καταλύτη με διαφορετικό
μέγεθος πόρων. Μελέτη με ESR στηρίζει την ιδέα ότι η απενεργοποίηση του καταλύτη συμβαίνει λόγω
καταβύθισης ενός συμπλόκου του V(III) και όχι του V(IV), όπως συνήθως συμβαίνει.
Σ-2. Physicochemical and structural properties of DeNOx and SO 2 oxidation catalysts. Masters,
S. G.; Oehlers, C.; Nielsen, K.; Eriksen, K. M.; Fehrmann, R.; Chrissanthopoulos, A.; Boghosian, S.;
Proceedings - Electrochemical Society (1996), 96-7(Molten Salts), 74-79.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη εμπορικών καταλυτών απομάκρυνσης των οξειδίων
του αζώτου και οξείδωσης του διοξειδίου του θείου, με φασματοσκοπικές, θερμικές, ηλεκτροχημικές
μεθόδους και ακτίνες-χ. Παρουσιάζονται δομικές πληροφορίες για τα σύμπλοκα και γενικότερα τις
ενώσεις του βαναδίου, που σχηματίζονται στους καταλύτες, καθώς επίσης φυσικοχημικές ιδιότητες των
καταλυτικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν σε σχέση με τους προτεινόμενους
μηχανισμούς της καταλυτικής δράσης.
Σ-3. Activity and deactivation of molten salt catalysts during SO 2 oxidation and flue gas
desulfurization. Chrissanthopoulos, A.; Masters, S. G.; Zervopoulou, E.; Psarakis, P.; Boghosian,
S.; Environmental Research Forum (1996), 1-2 (Chemistry and Energy), 55-61.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μετρήσεις καταλυτικής ενργότητας εμπορικών καταλυτών
θειικού οξέος και μη υποστηριγμένων τηγμάτων αλάτων V2O5-M2S2O7 (M = Na, K, Cs). Οι πειραματικές
συνθήκες προσομοιάζουν αυτές μονάδων παραγωγής θειικού οξέος και αποθείωσης αερίων. Τα
διαγράμματα Arrhenius παρουσιάζουν αλλάζουν κλίση σε θερμοκρασίες οι οποίες εξαρτώνται ισχυρά
από την σύσταση του καταλύτη και τις μερική πίεση του SO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας. Γενικά
παρατηρήθηκε ότι η απενεργοποίηση του καταλύτη συμβαίνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες με τη
παρουσία μεγαλυτέρων κατιόντων-αλκαλίων ή με την ανάμιξη περισσοτέρων του ενός αλκαλίου. Οι
κρυσταλλικές ενώσεις που καταβυθίστηκαν σε χαμηλές θερμοκρασίες-απενεργοποίησης απομονώθηκαν
και χαρακτηρίστηκαν ως προϊόντα καταλυτικής απενεργοποίησης.
Σ-4. Molten rare earth halides: Structure and thermodynamics. Chrissanthopoulos, A.; Zissi, G.
D.; Papatheodorou, G. N.; Schriften des Forschungszentrums Juelich, Reihe Energietechnik/Energy
Technology (2000), 15 (Pt. 1, High Temperature Materials Chemistry, Part 1), 43-48.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη της δομής τηγμάτων τριχλωριδίων των σπανίων γαιών
και των μιγμάτων τους με χλωρίδια αλκαλίων, με φασματοσκοπία σκέδασης Raman. Συμπεραίνεται ότι
η δομή όλων αυτών των τηγμάτων είναι παρόμοια, με βασική δομική μονάδα τα οκτάεδρα,
παραμορφωμένα ή μη, RX63- (R= σπάνια γαία). Μελετήθηκαν συστηματικά οι συχνότητες δόνησης και
οι εντροπικοί παράμετροι αλληλεπίδρασης και υπολογίσθηκαν οι ενθαλπίες ανάμιξης για τα τήγματα
RCl3-ACl.
Σ-5. Structural and redox properties of vanadium complexes in molten salts of interest for the
catalytic oxidation of sulfur dioxide. Boghosian, Soghomon; Chrissanthopoulos, Athanassios;
Fehrmann, Rasmus; Proceedings - Electrochemical Society (2000), 99-41(Molten Salts XII), 228-239.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται φάσματα απορρόφησης (UV/Vis) σε θερμοκρασία 450 oC που
ελήφθησαν από τηγμένα μίγματα V2O5-K2S2O7 σε ατμόσφαιρα SO2 (PSO2=0-1.2 atm). Τα δεδομένα είναι
σε συμφωνία με την ισορροπία VV↔VIV: (VO)2O(SO4)44-(l) + SO2(g) ↔ 2VO(SO4)22-(l) + SO3(g). Το διοξείδιο
του θείου δεν συναρμόζεται στο σύμπλοκο του VV αλλά αυτό συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό στο
σύμπλοκο του VIV για PSO2>0.4 atm σύμφωνα με την ισορροπία: VO(SO4)22-(l)+SO2(g)↔ VO(SO4)2SO22-(l).
Επιπροσθέτως φασματοσκοπική μελέτη Raman υψηλών θερμοκρασιών ερμήνευσε τις δομικές και
δονητικές ιδιοτήτων των συμπλόκων του βαναδίου σε μίγματα τηγμάτων αλάτων V2O5-M2S2O7M2SO4/SO2-O2 (M = K or Cs). Τα φασματικά χαρακτηριστικά και οι σχετικές εντάσεις των κορυφών
Raman δεικνύουν τον σχηματισμό των διμερών σύμπλοκων ενώσεων (VO)2O(SO4)44- με χαρακτηριστική
ομάδα την γέφυρα V-O-V στα τήγματα V2O5-M2S2O7. Η αλληλεπίδραση με το SO2 ή η προσθήκη θειικών
αλάτων οδηγεί σε διάσπαση της γέφυρας V-O-V και σχηματισμό των σύμπλοκων ενώσεων VIVO(SO4)22- ή
VVO2(SO4)23-. Οι κυριότερες κορυφές Raman αποδόθηκαν σε ομάδες των ενώσεων του VV και VIV και τα
φασματικά δεδομένα συζητήθηκαν σε σχέση με τα προτεινόμενα δομικά μοντέλα.
19
Σ-6. Analysis of methane-air flame structures near extinction limits using CSP,
Chrissanthopoulos, A., Skevis, G., Mastorakos, E. (2002) Analysis of methane-air flame structures
near extinction limits using CSP. 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, June
27-29, 2002.
Σ-7. Structural investigation of the caesium-lanthanide(III) iodide melts using Raman
spectroscopy. Chrissanthopoulos, A.; Zissi, G. D.; Papatheodorou, G. N., Institute of Physics
Conference Series (2004), 182 (Light Sources 2004), 267-268.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια φασματοσκοπική μελέτη Raman τηγμένων μιγμάτων LnI3-CsI
(Ln= Ce, Dy). Μελετήθηκε η εξάρτηση των φασμάτων από τη θερμοκρασία και τη σύσταση. Επίσης
κατεγράφησαν τα φάσματα Raman των πολυκρυσταλλικών ενώσεων Cs3CeI6 και Cs3DyI6, από
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως το σημείο τήξης. Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται σε συνδυασμό με
τη δομή του ρήγματος.
Σ-8. UV/Vis spectroscopic investigation of the vapor species above Hol 3 and CsI.HoI4.
Chrissanthopoulos, A.; Zissi, G. D.; Papatheodorou, G. N., Institute of Physics Conference Series
(2004), 182 (Light Sources 2004), 269-270.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της ηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας
απορρόφησης ακτινοβολίας στο ορατό/υπεριώδες, για να μελετήσουμε την αέρια φάση υπεράνω
στερεού HoI3 και τήγματος HoI3-CsI (50:50). Για τα δύο συστήματα μετρήθηκαν τα φάσματα σε
διάφορες θερμοκρασίες. Με χρήση της βιβλιογραφικής τιμής της τάσης ατμών του HoI3(s),
υπολογίστηκαν η γραμμομοριακή απορροφητικότητα και η πιθανότητα της υπερευαίσθητης μετάβασης
του Ho3+ 4f4f (5G65I8). Οι τιμές αυτές είναι συμβατές με δομή χαμηλής συμμετρίας (τριγωνική) για το
HoI3(g). Στα φάσματα που κατεγράφησαν από την αέρια φάση σε ισορροπία με το δυαδικό μίγμα
παρουσιάζονται δύο κορυφές απορρόφησης οι οποίες αποδίδονται στην μετάβαση 5G65I8 δύο
διαφορετικών χημικών ειδών ολμίου. Το ένα σχετίζεται με το HoI3(g) και το άλλο με το αέριο σύμπλοκο
CsHoI4.
Σ-9. Electric properties of boron and aluminum trihalides. Chrissanthopoulos, A.; Maroulis, G.,
Lecture Series on Computer and Computational Sciences (2004), 1(International Conference of
Computational Methods in Sciences and Engineering 2004), 1065-1068.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία υπολογίσαμε τις ηλεκτρικές πολυπολικές ροπές και την πολωσιμότητα των
τριαλογονιδίων του βορίου και αλουμινίου MX3 (M = B, Al; X = F, Cl, Br, I). Οι ηλεκτρικές ιδιότητες
εξήχθησαν με τη βοήθεια της θεωρίας αυτοσυνεπούς πεδίου (SCF) και της δευτέρας-τάξεως MøllerPlesset θεωρίας (MP2), με χρήση ειδικά σχεδιασμένων συναρτήσεων βάσης τύπου Gaussian. Τα
αποτελέσματά μας για το BI3 υποστηρίζουν πρόσφατα πειραματικά δεδομένα των Keir και Ritchie για
την μέση τιμή και την ανισοτροπία της πολωσιμότητας.
Σ-10. Physicochemical Properties of Lanthanide(III) Iodide Species Formed In and Above
Molten Salts, A. Chrissanthopoulos, G. D. Zissi and G. N. Papatheodorou; Proceedings Electrochemical Society PV 2004-24 Molten Salts XIV, (2004) 825.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία κατεγράφησαν τα φάσματα Raman τηγμάτων LnI3-CsI (Ln= Ce, Dy, Ho) σε
διάφορες συστάσεις και θερμοκρασίες. Μελετήθηκαν επίσης οι αλλαγές στους τρόπους δόνησης με την
τήξη των πολυκρυσταλλικών ενώσεων Cs3LnI6 and Cs3Dy2I9. Τα φασματικά δεδομένα φανερώνουν ότι,
όπως και σε άλλα LnX3-AX (Ln: λανθανίδιο, A: αλκάλιο, X: F, Cl, Br) δυαδικά συστήματα, σε όλες τις
συστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των καθαρών τηγμάτων LnI3 η πρώτη σφαίρα συναρμογής γύρω
από το λανθανίδιο περιλαμβάνει έξι υποκαταστάτες-αλογόνα. Αυτές οι δομικές μονάδες ενώνονται και
σχηματίζουν ένα ασθενές ‘δίκτυο’. Κατεγράφησαν επίσης σε διάφορες θερμοκρασίες τα ηλεκτρονιακά
φάσματα απορρόφησης στο ορατό των ατμών υπεράνω στερεού HoI3 και τηγμένου μίγματος HoI3-CsI,
50:50 mol%. Με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα της τάσης ατμών του HoI3(s), υπολογίστηκαν η
γραμμομοριακή απορροφητικότητα και η πιθανότητα να συμβεί η υπερευαίσθητη ηλεκτρονιακή
μετάβαση 4f←4f (5G6←5I8) στο Ho3+. Οι τιμές αυτών είναι συμβατές με ένωση επίπεδης τριγωνικής
συμμετρίας για το HoI3(g). Τα φάσματα των ατμών που βρίσκονται σε ισορροπία με 1:1 δυαδικό υγρό
μίγμα παρουσιάζουν δύο κορυφές απορρόφησης οι οποίες αποδόθηκαν στην μετάβαση 5G6←5I8 δύο
διαφορετικών χημικών ειδών Ηο. Το ένα συσχετίζεται με το HoI3(g) και το άλλο με το σύμπλοκο CsHoI4.
Σ-11. Semiempirical Molecular Orbital Study of Binding of Calcium Carbonate on
Polypeptides, A. Chrissanthopoulos and E. Dalas, Lecture Series on Computer and Computational
20
Sciences (2006), (International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering
2006), vol. 7B 1459-1462.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε, με ημιεμπειρικούς υπολογισμούς βασιζόμενους στη θεωρία των
μοριακών τροχιακών, η αλληλεπίδραση του ανθρακικού ασβεστίου με αμινοξέα (γλυκίνη, μεθειονίνη).
Προσδιορίστηκαν τα ενεργά κέντρα των αμινοξέων στα οποία δεσμεύονται τα ιόντα ασβεστίου και
ανθρακικά και ανιχνεύθηκε η επίδραση του διαλύτη(νερού) στην πυρηνογένεση.
Σ-12. Computer simulation study of low dimensional structures of As-S glasses, A.
Chrissanthopoulos, F. Kyriazis and S. N. Yannopoulos, Computational Methock in Science and
Engineering, Advances in Computational Science, edited by T. E. Simos and G. Maroulis, 2009
American Institute of Physics, CP1148, Vol. 2, 297.
Περίληψη
Θεωρητικοί υπολογισμοί (Ab-initio και DFT) χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη των γεωμετρικών και
των δονητικών χαρακτηριστικών των δομικών μονάδων του στοιχειακού θείου και των υάλων θειούχου
αρσενικού. Υπολογίστηκαν τα μήκη, οι γωνίες και οι δίεδρες γωνίες που σχηματίζουν οι δεσμοί για τους
δακτυλίους S8, τις ελικοειδείς αλυσίδες Sn και τους κλωβούς AS4S4, As4S6 και As4S10. Οι συχνότητες
δόνησης υπολογίστηκαν και συγκρίθηκαν με πειραματικά δεδομένα.
7.8.
Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία:
1. A. Chrissanthopoulos and G.N. Papatheodorou, ‘The electronic hypersensitive transitions as
structural probe for molten rare-earth trichlorides’ in Progress in Molten Salts Chemistry 1
(edited by R.W. Berg and H.A. Hjuler), Elsevier Paris (2000) 167-171 (ISBN 2-84299-249-0).
Abstract
The 4f4f hypersensitive electronic transitions of the trivalent holmium ion is used to probe the
structural changes of GdCl3-KCl molten salt system at different compositions and temperatures. The
changes of intensity, position and shape of the probe ion absorption bands are correlated to the
structure of the melt. The results support the view that a loose network like structure of bridged
octahedra is formed in pure GdCl3.
2. A. Chrissanthopoulos and D. Tasis, ‘DFT studies about the interaction of carbon nanotubes
with various chemical species’, Review chapter in the book "DFT calculations on fullerenes and
carbon nanotubes" (edited by V.A. Basiuk and S. Irle), The Research Signpost, Kerala, India (2008).
Abstract
Technologically important nanomaterials come in all shapes and sizes. They can range from onedimensional nanowires to two-dimensional nanoplatelets or spherical quantum dots. Depending
upon the spatial dimension of the system, various computer simulation methods can be used for the
investigation of its properties. This review illustrates the theoretical studies on the chemical
functionalization of carbon nanotubes by Density Functional Theory approach. Moreover, theoretical
predictions are compared with experimental data for various modification schemes.
3. T. Kohoutek, T. Wagner, M. Frumar, A. Chrissanthopoulos, O. Kostadinova, S.N. Yannopoulos,
‘Nanocolloidal Solutions of As–S glasses and their relation to the surface morphology of spincoated amorphous films’ in J.P. Reithmaier et al. (eds.), Nanostructured Materials for Advanced
Technological Applications, 211 Springer Science + Business Media B.V. (2009).
Abstract
Amorphous chalcogenide (As–S) thin films can be fabricated by the spin-coating technique from
appropriate solutions of the corresponding glasses. Such films exhibit a grainy texture, which is
presumably related to the cluster size in the solution. In this paper we report on a possible relation
between the grain size of the surface of spin-coated As33S67 chalcogenide thin films and the cluster
size of the glass in butylamine solutions, using atomic force microscopy and dynamic light
scattering, respectively. A novel athermal photo-aggregation effect in the liquid state is reported also.
4. F. Kyriazis, S.N. Yannopoulos, A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, ‘ZnO
nanostructures grown by thermal evaporation and thermal decomposition methods’ in J.P.
Reithmaier et al. (eds.), Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, 211
Springer Science + Business Media B.V. 2009.
Abstract
We report on the growth of novel ZnO nanostructures using thermal evaporation and thermal
decomposition methods. Thermal evaporation is used to produce ZnO/carbon nanotubes
21
heterostructures, while ZnO nanocrystals were produced by thermal decomposition of zinc alginate
gels. The nanostructures were characterized by a variety of techniques including x-ray diffraction,
scanning electron microscopy, Raman scattering, and photoluminescence spectroscopy. Semiempirical molecular orbital calculations gave information on the nature of the binding between ZnO
and carbon nanotubes.
22
7.9. Δημοσιεύσεις άρθρων στα πρακτικά Διεθνών - Εθνικών Συνεδρίων:
C8. Α. Χρυσανθόπουλος, Σ. Μπασκούτας, Ν. Μπουρόπουλος, Σ.Ν. Γιαννόπουλος, "Συσχέτιση
ενεργειακού χάσματος και μεγέθους νανοδομών του οξειδίου του ψευδαργύρου: Πείραμα και
κβαντομηχανικοί υπολογισμοί", 7ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα,
3-5 Ιουνίου, 2009.
C7. Γ.Δ. Ζήση και Α. Χρυσανθόπουλος, Φασματοσκοπική μελέτη UV/Vis των αλογονιδίων των
λανθανιδών σε θερμοκρασίες 600-1300Κ' 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής
Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, (2005).
C6. Α. Χρυσανθόπουλος, Γ. Σκεύης, Δ.Α. Γκούσης και Ε. Μαστοράκος, 'Επίδραση της υγρασίας στις
διεργασίες έκλυσης θερμότητας και παραγωγής ρύπων σε φλόγες μεθανίου' 4ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, (2003) 425-428.
C5. A. Chrissanthopoulos, G. Skevis and E. Mastorakos, "Analysis of Methane-Air Flame
Structures near Extinction Limits Using CSP", 4 th GRACM congress on computational mechanics
Proceedings, Patras, (2002).
C4. A. Chrissanthopoulos and G. Maroulis, "Molecular Structure and Properties of the
AlCl3·POCl3 Complex" Proc. Int. G. Papatheodorou Symp., S. Boghosian, C.G. Kontoyannis and
G.A. Voyiatzis, Eds., Patras Greece (1999) 229 (ISBN-960-7839-01-3).
C3. Α. Χρυσανθόπουλος, Σ. Μπογοσιάν, 'Φασματοσκοπική μελέτη ενεργών συστατικών V(V) σε
τήγματα αλάτων που καταλύουν την οξείδωση του διοξειδίου του θείου', Πρακτικά 1ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, (1997) 239-244.
C2. Α. Χρυσανθόπουλος, Σ. Μπογοσιάν, 'Φυσικοχημική μελέτη της οξείδωσης του διοξειδίου του
θείου σε καταλύτες τηγμένων αλάτων', Πρακτικά 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Β’ τόμος,
Αθήνα, (1995) 1024-1027. Η περίληψη δημοσιεύθηκε στα Chimika Chronika, New Series 26
(1997) 272.
C1. Α. Χρυσανθόπουλος, F. Borup, Σ. Μπογοσιάν, 'Μελέτη με φασματοσκοπία Raman του
καταλυτικού συστήματος V2O5-M2S2O7 (M= K, Cs) (l) / O2 ή SO2 (g), σε θερμοκρασία 450οC',
Πρακτικά 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Πάτρα, (1996) 726-729.
7.10. Συμμετοχή σε Διεθνή-Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια-Σχολεία με γραπτές (posters) ή
προφορικές παρουσιάσεις
P46. ‘Structural study of AgI- and Ag-doped As50Se50 bulk molecular glasses: Vibrational
spectroscopy and ab initio calculations’ T. Petkova, O. Kostadinova, V. Ilcheva, A.
Chrissanthopoulos, P. Petkov and S. N. Yannopoulos, 11th International Conference on the
Structure of Non-Crystalline Materials (NCM11), June 27th - July 2nd, 2010, in Paris, France, 2010
(poster).
P45. ‘ZnO nanostructures grown on carbon nanotubes by thermal evaporation’, Athanassios
Chrissanthopoulos, Sotirios Baskoutas, Nikolaos Bouropoulos, Vassilios Dracopoulos, Demetrios
Tassis, Spyros N. Yannopoulos, ICO-Photonics-Delphi-2009 (poster).
P44. ‘Συσχέτιση ενεργειακού χάσματος και μεγέθους νανοδομών του οξειδίου του ψευδαργύρου:
πείραμα και κβαντομηχανικοί υπολογισμοί’, Α. Χρυσανθόπουλος, Σ. Μπασκούτας, Ν. Μπουρόπουλος,
Σ.Ν. Γιαννόπουλος, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου,
2009 (ομιλία).
P43. ‘Computer simulation study of low dimensional structures of As-S glasses’, A.
Chrissanthopoulos, F. Kyriazis and S. N. Yannopoulos, International Conference on Computational
Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE), Heraklion, Crete, Septemeber 25-30, 2008 (poster).
P42. ‘Changes of the electronic absorption spectra of Ho(III) upon melting rare earth chlorides and
structural implications’, A. Chrissanthopoulos, A. Kalampounias, G.N. Papatheodorou; EUCHEM
2008 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, 24-29 August, 2008 Copenhagen, Denmark
(poster).
P41. Th. Hasapis, E. Hatzikraniotis, K.S. Andrikopoulos , F. Kyriazis, A. Chrissanthopoulos, V.
Dracopoulos, M. Krbal, T. Wagner, S.N. Yannopoulos and K.M. Paraskevopoulos ‘Structural and
vibrational studies of the ternary glassy Agx(As33S67)100-x system’, XXIV Panhellenic Conference on
Solid State Physics and Materials Science Heraklion, Crete, September 21-24, 2008 (oral).
P40. F. Kyriazis, N. Bouropoulos, A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, D. Tasis, V. Drakopoulos,
and S.N. Yannopoulos ‘ZnO nanostructures grown by thermal evaporation and thermal
decomposition methods’, XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science
Heraklion, Crete, September 21-24, 2008 (poster).
P39. O. Kostadinova, T. Kohoutek, T. Wagner, M. Frumar, A. Chrissanthopoulos, S.N. Yannopoulos,
‘Effect of cluster size of chalcogenide nanocolloidal dispersions on the surface morphology on spincoated amorphous films’, Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, 1-13
23
June 2008, Sozopol, Bulgaria (poster).
P38. F.C. Kyriazis, A. Chrissanthopoulos, V. Nikolakis, I.G. Giannakopoulos,V. Drakopoulos N.
Bouropoulos, ‘ZnO nanostructures grown on zeolite substrate by thermal evaporation’,
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications, 1-13 June 2008, Sozopol,
Bulgaria (poster).
P37. E. Dalas, A. Chrissanthopoulos, E. Pierri, N. Klouras ‘Inhibition of Hydroxyapatite Formation
by Titanocene-aminoacids complexes’, 13o Πανελλήνιο Συμπόσιο Φαρμακοχημείας, Αθήνα Μάρτιος
2008 (poster).
P36. E. Dalas, A. Chrissanthopoulos, Z. Vasileiou, K. Barlos, D. Gatos ‘Calcium phosphate
overgrowth on sodium urate in the presence of the Cysteine rich Mdm2 peptide’, 13o Πανελλήνιο
Συμπόσιο Φαρμακοχημείας, Αθήνα Μάρτιος 2008 (poster).
P35. Athanassios Chrissanthopoulos, Nikolaos Bouropoulos, S.N. Yannopoulos ‘A vibrational
spectroscopic study of sol-gel produced CaO-MgO-SiO2 bioactive glasses’, poster presentation at the
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED VIBRATIONAL SPECTROSCOPY (ICAVS), Corfu
2007.
P34. Athanassios Chrissanthopoulos and Claude Pouchan ‘A Density Functional Investigation of the
Structural and Vibrational properties of the highly symmetric molecules M 4O6, M4O10 (M= P, As, Sb,
Bi)’, poster presentation at the 4th ICAVS, Corfu 2007.
P33. N. Bouropoulos, G. C. Psarras, N. Moustakas, Α. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas « Optical
and dielectric properties of ZnO/PVA nanocompsosites» E-MRS 2007 Spring Meeting May 2007,
Strasburg, France.
P32. F. Kyriazis, A. Chrissanthopoulos, S. N. Yannopoulos, V. Nikolakis, I. G. Giannakopoulos, V.
Drakopoulos, N. Bouropoulos, S. Baskoutas, “ZnO nanostructures grown on zeolite substrate by
thermal evaporation” 13th International Conference on Modulated Semiconductor structures (MSS13) Genova, July 15-20 2007.
P31. S. Baskoutas, A. Chrissanthopoulos, S.N. Yannopoulos, N. Bouropoulos ‘Synthesis and optical
properties of zinc oxide nanoparticles’, 2ο Συνέδριο Βιοεπιστημών (poster), Πάτρα 2007.
P30. Ν. Μπουρόπουλος, Α. Χρυσανθόπουλος, Σ.Ν. Γιαννόπουλος, «Σύνθεση και μελέτη με
φασματοσκοπία δόνησης
CaO-MgO-SiO2 Sol-Gel βιοενεργών υάλων». 2o Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Εμβιομηχανικής 4-6 Μαίου 2007, Αρχαία Ολυμπία, (poster).
P29. Athanassios Chrissanthopoulos and Evangelos Dalas ‘Semiempirical Molecular Orbital Study
of Binding of Calcium Carbonate on Polypeptides’, poster presentation at the ICCMSE, Crete 2006.
P28. Sotirios Baskoutas, Panayotis Giabouranis, Spyros Yannopoulos, Vassilios Dracopoulos, Lajos
Toth, Athanassios Chrissanthopoulos and Nikolaos Bouropoulos ‘Preparation of ZnO nanoparticles
by thermal decomposition of zinc alginate’, poster presentation at the 1st International Symposium
on transparent conducting oxides, 23-25 Oct 2006 Hersonissos, Crete, Greece (TCO).
P27. Athanassios Chrissanthopoulos, Sotirios Baskoutas, Nikolaos Bouropoulos, Vassilios
Dracopoulos, Demetrios Tassis and Spyros N. Yannopoulos, ‘ZnO nanostructures grown on carbon
nanotubes by thermal evaporation’, poster presentation at the 1st TCO, Crete 2006.
P26. Π. Γιαμπουράνης, Σ. Μπασκούτας, Α. Χρυσανθόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Β. Δρακόπουλος, Ν.
Μπουρόπουλος, ‘Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO)’, ημερίδα
τμήματος Επιστήμης των Υλικών 2006 και συνέδριο φυσικής στερεάς κατάστασης, Πάτρα 2006 (poster).
P25. A. Chrissanthopoulos, G.D. Zissi, G.N. Papatheodorou, “Probing the Structure of LaCl 3-ACl (A=
K, Cs) Molten Mixtures by Electronic Absorption Spectroscopy of the hypersensitive f-f transitions of
Nd3+ and Ho3+ centres and by Raman Spectroscopy”, in 7 th Int. Symposium on Molten Salts
Chemistry and Technology, Toulouse, France 2005 (poster).
P24. A. Chrissanthopoulos, G.N. Papatheodorou, ‘Physicochemical properties of Lanthanide(III)
iodide species formed in and above molten salts’, in Electrochemical Society meeting, Hawaii 2004
(poster).
P23. A. Chrissanthopoulos, G.D. Zissi, G.N. Papatheodorou, “UV/Vis spectroscopic investigation of
the vapor species above HoI3 and CsI⋅HoI4”, in 10th Int. Symposium on the Science and Technology of
Light Sources, Toulouse, France 2004 (poster).
P22. A. Chrissanthopoulos, G.D. Zissi, G.N. Papatheodorou, “Structural investigation of the
caesium-lanthanide(III) iodide melts using Raman spectroscopy”, in 10 th Int. Symposium on the
Science and Technology of Light Sources, Toulouse, France 2004 (poster).
P21. A. Chrissanthopoulos, D. Papageorgiou, G.D. Zissi, G.N. Papatheodorou, ‘Raman and UV/Vis
spectroscopic investigation of metal halide lamps related lanthanide iodides’, in EUCHEM conf. on
Molten Salts, Poland 2004 (poster).
P20. A. Chrissanthopoulos, A. Miriounis, G.D. Zissi, G.N. Papatheodorou, ‘Raman spectroscopic
investigation of the alkali iodide melts’, in EUCHEM conference on Molten Salts, Poland 2004
(poster).
P19. G. Skevis, D. Goussis, A. Chrissanthopoulos, E. Mastorakos, M. Derksen, J. Kok, ‘Modelling
24
Methane Combustion under MAST Conditions’, 1st Indernational conference on industrial gas
turbine technologies, Brussels, (2003) (ομιλία που δόθηκε από τον Δρ Γ. Σκεύη).
P18. A. Chrissanthopoulos, G. Skevis and E. Mastorakos, ‘Analysis of Methane-Air Flame
Structures near Extinction Limits Using CSP’, 4 th GRACM congress on computational mechanics
Proceedings, Patras, (2002) (20λεπτη ομιλία στα αγγλικά).
P17. A. Chrissanthopoulos, C. Pouchan, G.N. Papatheodorou, F. Fayon, D. Massiot,
'Structural investigation of vanadium-sodium metaphosphate glasses, using solid-state NMR and
Raman spectroscopy' in EUCHEM Conference on Molten Salts, Oxford, UK, 2002 (poster).
P16. G.D. Zissi, A. Chrissanthopoulos, ‘Spectroscopic investigation of the structural properties of
the DyI3-CsI binary system’ in EUCHEM conference on Molten Salts, Oxford, UK, 2002 (poster).
P15. A. Chrissanthopoulos, P. Karamanis, G. Maroulis, ‘Electric Dipole Moment, Polarizability and
Hyperpolarizability of AlH, AlF and AlCl’ in XXVII CHITEL conference, Toulouse, September 2001
(poster).
P14. U. Hohm, A. Loose and A. Chrissanthopoulos, ‘Gas phase Raman Spectra and Dipolepolarizabilities of the Rare-Earth tris(cyclopentadienides) Nd(C 5H5)3, Sm(C5H5)3 and Er(C5H5)3’ in the
1st International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, August 19-24, Turku, Finland,
2001 (poster).
P13. A. Chrissanthopoulos, C. Pochan and G.N. Papatheodorou, 'Structural investigation of metal
phosphates using light scattering and computer simulation' in Molten salts: from fundamental to
applications, NATO-ASI, May 4-14, Kas, Turkey, 2001 (poster).
P12. A. Chrissanthopoulos and G.N. Papatheodorou, ‘The electronic hypersensitive transitions as
structural probe for molten rare-earth trichloride’ in EUCHEM Conference on Molten Salts,
Karrebæksminde, Denmark, 2000 (poster).
P11. L. Zarkova, P. Pirgov, G. Paeva, U. Hohm, A. Chrissanthopoulos, B.B. Stefanov,
'Thermophysical Properties of Neopentane Gas, C(CH 3)4, Calculated by Means of Isotropic
Temperature-Dependent Potentials' in Eleventh International School on Vacuum, Electron and Ion
Technologies, Varna, Bulgaria, 1999 (poster).
P10. G. Photiadis, A. Chrissanthopoulos and G.N. Papatheodorou, 'Structural properties of molten
MCl4-CsCl (M= Zr, Th) mixtures studied by Raman spectroscopy' in Gordon Conference on Molten
Salts and Liquid Metals, Plymouth N.H. 1999 (poster).
P9. ‘Raman spectroscopic study of V2O5-K2S2O7 Glassy and Crystalline compounds’ in EUCHEM
Conference on Molten Salts, Porquerolles Island, France, 1998 (poster).
P8. ‘Spectroscopic investigation of the V(V)- and V(IV)-complexes in V 2O5-K2S2O7 / K2SO4 melts’ in
EUCHEM Conference on Molten Salts, Smolenice Castle, Slovakia, 1996 (poster).
P7. ‘Spectroscopic investigation of SO2-Coordination to Vanadium in Sulfuric Acid Catalyst Model
Systems’ in EUROPACAT II, Maastricht, The Netherlands, 1995 (poster).
P6. ‘Compound characterization and SO2 coordination in K2S2O7-V2O5 melts’ in Gordon Conference
on Molten Salts and Liquid Metals, Plymouth N.H., 1995 (poster).
P5. ‘Catalytic activity, ESR investigations and deactivation of model melts and industrial catalysts
during SO2 oxidation’ in EUCHEM Conf. on Molten Salts, Bad Herrenalb, Germany, 1994 (poster).
P4. S. Boghosian, A. Chrissanthopoulos, D.A. Karydis, S.G. Masters, K.M. Eriksen and R.
Fehrmann, ‘Activity and Deactivation of Molten Salt Catalyst During SO 2 Oxidation and SO2 removal
from flue gasses’ in Ninth International Symposium on Molten Salts, San Francisco, California,
1994 (poster).
P3. Α. Χρυσανθόπουλος, Κ. Ηλιόπουλος, Σ. Κουρής, ‘Ποσοτικός προσδιορισμός Γλυκόζης με χρήση
φασματοσκοπίας Raman’ Laser Olympics, Αθήνα, Οκτώβριος 2004 (poster).
P2. Α. Χρυσανθόπουλος, F. Borup και Σ. Μπογοσιάν, ‘Μελέτη με φασματοσκοπία Raman του
καταλυτικού συστήματος V2O5-M2S2O7 (M=K,Cs)(l)/O2 ή SO2(g),σε θερμοκρασία 450οC’ 17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Χημείας, Πάτρα 1996 (poster).
P1. Α. Χρυσανθόπουλος και Σ. Μπογοσιάν, ‘Φυσικοχημική μελέτη της οξείδωσης του διοξειδίου του
θείου σε καταλύτες τηγμένων αλάτων’ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Αθήνα, 1995 (poster).
25
Πίνακας 2. Επιστημονικές Εργασίες
α/α
Έτος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Σ-1
Σ-2
Σ-3
Σ-4
Σ-5
Σ-6
1997
1997
2000
2000
2000
2001
2002
2001
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2011
2011
2011
1994
1996
1996
2000
2000
2002
Τίτλος Περιοδικού
Journal of Catalysis
Catalysis Letters
Journal of Molecular Structure
Physical Chemistry Chemical Physics
International Journal of Thermophysics
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Ph
Journal of Physical Chemistry B
Zeitschrift fuer Naturforschung, A: Physical Sci
Journal of Crystal Growth
Journal of Chemical Physics
Journal of Crystal Growth
Journal of Crystal Growth
Journal of Crystal Growth
Applied Thermal Engineering
Journal of Crystal Growth
Zeitschrift fuer Naturforschung, A: Physical Sci
Journal of Molec. Struct.
Vibrational Spectroscopy
J. Appl. Polym. Sci.
Materials Letters
Crystal Growth & Design
J. Mol. Struct.
Powder Technology
Journal of Computational Methods in Sciences and Eng
Thin Solid Films
Thin Solid Films
Vibrational Spectroscopy
J. Appl. Phys.
Physica Status Solidi a
Vibrational Spectroscopy
J. Mol. Struct.
J. Non-Cryst. Solids
J. Mat. Sci. Mat. In Med.
Photonics and Nanostructures
Journal of Solid State Chemistry
Nature Communications
Proceedings - Electrochemical Society
Proceedings - Electrochemical Society
Environmental Research Forum
High Temperature Materials Chemistry, Part 1
Proceedings - Electrochemical Society
4th GRACM congress on computational mechanics
Proceedings
Σ-7
2004 Institute of Physics Conference Series
Σ-8
2004 Institute of Physics Conference Series
Σ-9
2004 Lecture Series on Computer and Computational
Sciences, VSP
Σ-10 2004 Proceedings - Electrochemical Society
Σ-11 2006 Lecture Series on Computer and Comp. Sciences, VSP
Σ-12 2008 Computational Methock in Science and Engineering,
Advances in Computational Science, AIP
* Νέο περιοδικό. Δεν έχει ακόμα impact factor.
I.F.
Ετεροαναφορές
5.167
1.867
1.594
4.064
0.889
2.089
4.189
0.737
1.757
3.149
1.757
1.757
1.757
1.349
1.757
0.737
1.594
1.810
1.187
1.748
4.215
1.594
1.766
*
1.884
1.884
1.810
2.201
1.205
1.810
1.594
1.449
1.955
2.131
2.340
*
7
13
7
17
3
4
2
3
2
13
15
12
3
2
7
8
5
2
3
24
20
4
4
12
1
2
1
2
1
3
1
1
Οι εργασίες Σ-1 έως Σ-12 έχουν δημοσιευθεί μετά από κρίση σε ειδικούς τόμους συνεδρίων.
Είμαι συν-συγγραφέας στο ακόλουθο εργαστηριακό βιβλίο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές 5 ου εξαμήνου στο τμήμα
Χημείας ΠΠ: Ε. Ντάλας - Α. Χρυσανθόπουλος: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IV’, Τμήμα Χημείας, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2009.
26
Πίνακας 3. Αναφορές (Citations) επιστημονικών εργασιών.
α/α
Δημοσίευσης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
34
Σ-4
Σ-5
Σ-7
Σ-8
Σ-12
Έτος
δημοσίευσης
1997
1997
2000
2000
2000
2001
2002
2001
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2011
2000
2000
2004
2004
2009
C7
C8
2000
2002
αναφορές
ετερο-
ιδιο-
αυτο-
29
31
9
27
6
4
15
3
10
26
20
19
4
4
8
2
11
6
3
2
3
27
22
4
6
14
1
1
4
1
2
1
3
1
1
7
13
7
17
3
4
2
3
2
13
17
12
3
2
7
0
8
5
3
0
3
24
20
4
4
13
0
1
2
1
2
1
1
0
1
20
16
2
4
3
0
13
0
2
13
0
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
6
0
0
0
0
6
0
3
6
1
0
1
1
1
1
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
3
2
3
0
0
0
0
Άλλες
1
0
1
0
Συνολικά
335
209
88
38
h= 11
8.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
8.1. Ως έμπειρος ερευνητής:
01.02.2006 έως 31.12.2007 στο ερευνητικό έργο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, με τίτλο ‘ΝΈΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΕΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΌΜΩΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΏΝ ΥΆΛΩΝ: ΣΎΝΘΕΣΗ, ΔΟΜΉ,
ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ’, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκουρος Καθηγητής Ν.
Μπουρόπουλος, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
8.2. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής:
8.2.1. 01.07.2003 έως και 31.12.2004 (18 μήνες)
Contract number ΝΝΕ5-2001-282, τίτλος: «An integrate approach to design high
intensity discharge lighting systems».
27
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
Ερευνητικό έργο: Μελέτη με φασματοσκοπία απορρόφησης και φασματοσκοπία
Raman της δομής και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων ιωδιούχων ενώσεων των αλκαλίων
με λανθανίδια στην αέρια φάση. Η μελέτη αυτή έγινε σε υψηλές θερμοκρασίες
(~1300Κ) με χρήση οπτικών ινών.
01.11.2002 έως και 30.06.2003 (8 μήνες).
Contract number LAMDATECH ΕΠΕ, τίτλος: «NISAN administered Tests with
Network Diagnostics via a Noninvasive Sensor».
Ερευνητικό έργο: Μελέτη με φασματοσκοπία Raman της δομής και ποσοτική
ανάλυση, διαφόρων βιομορίων (πρωτεϊνες, αμινοξέα, υδατάνθρακες κ.α.) που
βρίσκονται στο αίμα.
01.11.2001 έως και 31.10.2002 (12 μήνες).
Contract number ΕΟΚ/ΕN-5, τίτλος: «ΕΝΚ5-CT2000-00115) (Flame sensors for
efficient gas turbine engine cycles – FLAMESEEK».
Ερευνητικό έργο: Υπολογιστική μελέτη της δομής και της δυναμικής της φλόγας σε
μίγματα υδρογονανθράκων και αέρα.
01.01.2000 έως και 31.07.2000 (7 μήνες).
ΠΕΝΕΔ (99ΕΔ44), τίτλος: «Δομική και δυναμική προσέγγιση του φαινομένου της
υαλώδους μετάβασης».
Ερευνητικό έργο: Σύνθεση και μελέτη με φασματοσκοπία Raman υάλων οξειδίου
του βορίου και γερμανίου.
01.07.1999 έως και 31.12.1999 (6 μήνες).
Contract number JOE3-CT97-0045, τίτλος: «Advanced solid Polymer Fuel Cell for
operation at temperature up to 200oC».
Ερευνητικό έργο: Κατασκευή διάταξης υψηλής θερμοκρασίας και προσαρμογή της
σε θάλαμο αδρανούς ατμόσφαιρας (glove box).
8.3. Ως μεταπτυχιακός ερευνητής:
8.3.1. 01.12.1998 έως και 31.03.1999 (4 μήνες).
Contract number ENV4-CT98-0704, τίτλος: «Novel remediation strategies for
preservation of marble structures endangered from environmental damages».
8.3.2. 01.07.1996 έως και 31.08.1997 (14 μήνες).
ΠΕΝΕΔ/Μ-2, 127/3.2, τίτλος: «Ηλεκτρολυτική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών
σε τήγματα αλάτων με ένα από τα αντιδιαβρωτικά».
Ερευνητικό έργο: Καθαρισμός-σύνθεση και φασματοσκοπική μελέτη τηγμάτων
αλάτων.
8.3.3. 01.03.1996 έως και 30.06.1996 (4 μήνες).
Contract number SCI-0181-C, τίτλος: «Chemical and physical properties of molten
salts related to ….».
Ερευνητικό έργο: Δομική και φυσικοχημική μελέτη τηγμάτων αλάτων με
φασματοσκοπία Raman σε υψηλές θερμοκρασίες
8.3.4. 01.01.1994 έως και 31.01.1995 και 01.01.1996 έως και 28.02.1996 (15 μήνες).
Contract number BRE2-CT93-0447, τίτλος: «Molten salt catalysts for production
of sulfuric acid and SO2 removal from flue gas».
Ερευνητικό έργο: Μελέτη της δομής και της καταλυτικής ενεργότητας συμπλόκων
ενώσεων του βαναδίου με φασματοσκοπία Raman και ηλεκτρονική απορρόφηση
UV/Vis. σε υψηλές θερμοκρασίες.
8.3.5. 01.03.1993 έως και 31.12.1993 και 01.02.1995 έως και 31.12.1995 (21 μήνες).
Contract number EV5V-CT92-0238, τίτλος: «The destruction of environmentally
offensive waste Halocarbons using sodium metal».
Ερευνητικό έργο: Ανάπτυξη ενός θεωρητικού-υπολογιστικού μοντέλου για την
ανάλυση της διεργασίας πλήρους μετατροπής των αλογονανθράκων (freon), μετά
από αντίδραση με νάτριο, σε άλλες 'φιλικές' προς το περιβάλλον χημικές ενώσεις.
Πάτρα Μάιος 2011
Δρ Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
327 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content