ΛΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΛΑ˳ΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ* ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ* ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ* ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ* ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ* ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ* ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: Εὐριπίδου 12- 105 59 Ἀθῆναι
τηλ.: 210 3216626-2103210295 Fax:210 3217619
∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ: Κότσικα 5- 104 34 Ἀθῆναι
τηλ.: 210 8847385-8 Fax: 210 8847498
ΛΑ˳ΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
149ον ΑΚΑ∆ΗΜΑ˳ΚΟΝ ΕΤΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ Καθηγητοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΙΓΟΜΕΝΙ∆Η
Ἀκαδηµἀκοῦ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΝ
(Ἔναρξις 14-10-2013
Λῆξις 24-1-2014)
45 - Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α - 45
ΑΘΗΝΑΙ
2013
ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Ἔναρξις 14-10-2013 Λῆξις 24-1-2014
(Αἴθουσαι ΛΑ˳ΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
(Εὐριπίδου 12-1ος, 2ος καί 4ος Ὄροφοι)
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΑ--ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ
Α-1. ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ
Χριστολογικοί Τίτλοι
Ὁµ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 19.00- 21.00
Α-2. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΛΥΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Ρηγόπουλος
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 14/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 19.00- 21.00
Α-3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
∆ογµατικός καί Κοινωνικός Χριστιανισµός
Καθηγητής κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
∆ευτέρα 19.00- 21.00
Α-4. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
∆ρΝ ∆ρΘ Ἀρχιµ. π. Χρυσόστοµος Κ. Παπαθανασίου
(22/10, 12/11, 26/11, 10/12,
21/1)
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 19.00- 21.00
Α-5. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ὁµ. Καθηγητής κ. ∆ηµήτριος Γόνης
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 14/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 17.00- 19.00
Α-6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ
τέως Καθηγητής κ. Νικόλαος Π. Μπρατσιώτης
(16/10, 30/10, 13/11, 27/11,
11/12, 8/1, 22/1)
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 17.00- 19.00
Α-7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ Α΄:
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Λέκτωρ κυρία Εὐαγγελία ∆άφνη
(23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12,
15/1)
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 17.00- 19.00
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Β -1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
∆ρ κυρία Χρύσα Ἀλεξοπούλου
Ἀρχἀκή Λυρική Ποίηση
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τρίτη
18.00- 19.00
Μεγάλου Βασιλείου: Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο Λόγων
Ἐπίτ. Γεν. Ἐπιθεωρητής Μ.Ε. κ. Παναγιώτης Κ. Βλάχος
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
Πέµπτη
18.00- 19.00
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Β-2. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γ. Νικολόπουλος
(21/10, 11/11, 25/11, 9/12,
20/1)
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
∆ευτέρα 19.00-21.00
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Γ-1. ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ
∆ρ κυρία Ποτίτσα Γρηγοράκου
(11/11, 25/11, 9/12, 13/1)
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
Γ-2. ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
κ. Σαράντος Ἰ. Καργάκος
(22/10, 12/11, 26/11, 10/12)
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Τρίτη 19.00--21.00
Γ-3. ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ:
Α΄ ΜΕΡΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
(Γεύµατα, ∆εῖπνα, Ποτό, Μαγειρική καί ὅλα τά σχετικά µέ τήν ∆ιατροφή)
Καθηγήτρια κυρία Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα
(24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 16/1)
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Πέµπτη 19.00--21.00
Γ-4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Καθηγητής κ. Χάρης Ν. Μελετιάδης
(15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12,
14/1)
ΣΤ΄ ΑΜΦ. ΚΩΝΣΤ.Π. ∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 19.00--21.00
Γ-5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Ἀντιναύαρχος κ. Ἀναστάσιος ∆ηµητρακόπουλος
Τά Προεόρτια. Ὁ Πόλεµος 40-41. Ἡ Ἀποδηµία τοῦ Στόλου
31/10
Ἡ ∆ράση τοῦ Ἀπόδηµου Ναυτικοῦ 1940-1944
Ἡ Ἐπάνοδος τοῦ Στόλου στήν Ἑλλάδα
28/11
Ἡ Ἀντιστασιακή ∆ράση τοῦ Ναυτικοῦ κατά τήν Κατοχή
καί οἱ ∆ιαφυγές στήν Μέση Ἀνατολή
12/12
(Συνέχισις τῶν ∆ιαλέξεων ἄν ἀπαιτηθῇ)
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
16/1
Πέµπτη 17.00--19.00
Γ-6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
∆ρ κ. Ἰωάννης Σ. Παπαφλωρᾶτος
(15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12,
14/1)
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 17.00--19.00
Γ-8. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
13/11 Τετάρτη 17.00-19.00
Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
11/12 Τετάρτη 17.00-19.00
ΣΤ΄ ΑΜΦ. ΚΩΝΣΤ.Π. ∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ζίας
Γ-9. ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΗ ΤΕΧΝΗ: ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
Ἐπίκ. Καθηγήτρια κυρία Εὐθυµία Ε. Μαυροµιχάλη
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(8/11, 22/11, 29/11)
Παρασκευή 17.00- 19.00
∆΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
∆-1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Γρηγόριος Φιλ. Κωσταρᾶς
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Πέµπτη 19.00- 21.00
∆-2. ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Γ. Πολίτης
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(5/11, 19/11, 3/12, 17/12, 14/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 17.00-19.00
∆-3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΤ
Καθηγητής κ. Μιχαήλ ∆ηµητρακόπουλος
(23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12,
8/1, 22/1)
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 17.00-19.00
∆-4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Καθηγητής κ. Θεόδωρος Γεωργίου
(14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12,
13/1)
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
∆ευτέρα 17.00-19.00
∆-5. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Λεωνίδας Μπαρτζελιώτης
(24/10, 7/11, 21/11,5/12, 19/12,
9/1, 23/1)
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Πέµπτη 17.00--19.00
Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
Συντονιστής ὁ Καθηγητής κ. Ἄγγελος Ἀγγελόπουλος
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Πέµπτη 19.00- 21.00
ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Ἠλίας Μαριολάκος
17.10.2013
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Καθηγητής κ. Ἄγγελος Ἀγγελόπουλος
24.10.2013
Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Τσιλιµίγκρας
31.10.2013
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Ἀναπλ. Καθηγήτρια κυρία Ἕλενα Φλόκα
7.11.2013
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
∆ιευθυντής Ἐρευνῶν κ. Βασίλειος Τριτάκης
14.11.2013
ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ
Ἀναπλ. Καθηγητής κ. Βασίλειος Γεωργαλάς
21.11.2013
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ
Ἐπίκ. Καθηγήτρια κυρία Παναγιώτα Πρέκα
28.11.2013
Η ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ρ Ἐρευνήτρια κυρία Νεκταρία Ἀδακτύλου
5.12.2013
ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΟ HIGGS
Καθηγητής κ. Νικόλαος Γιόκαρης
12.12.2013
ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθηγήτρια κυρία Ἑλένη Μαυροµιχελάκη
19.12.2013
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
∆ρ κ. Γεώργιος Τσάγκαρης
9.1.2014
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ἀναπλ. Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Καρτάλης
16.1.2014
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Ἀκαδηµἀκός- Καθηγητής κ. Παναγιώτης Λιγοµενίδης
23.1.2014
ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Συντονιστής ὁ Καθηγητής κ ∆ηµήτριος Κυριακίδης
ΑΣΦΑΛΗ ΡΟΥΧΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ
∆ρ κυρία Αἰκατερίνη Μαργαρίτου
14/10
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Καθηγητής κ. ∆ηµήτριος Στ. Κορρές
21/10
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ Ή ΠΑΝΤΑ ΥΓΙΕΙΣ
∆ιευθυντής Ἐρευνῶν κ. Εὐστάθιος Γκόνος
4/11
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ἰ. Λεγάκης
11/11
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ
∆ρ κ. Εὐστάθιος Νικολαρόπουλος
14/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Πέµπτη 19.00- 21.00
ΧΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ἀναπλ. Καθηγήτρια κυρία Αἰκατερίνη Τυλιγάδα
18/11
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΑΝΕΥΡΙΣΜΑ
Καθηγητής κ. Γεώργιος Κούστας
20/11
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
Τετάρτη 19.00- 21.00
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
Καθηγητής κ. ∆ηµήτριος Κυριακίδης
16/12
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΘΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Καθηγητής κ. Λεωνίδας Ντούντας
20/12
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Παρασκευή 17.00- 19.00
ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Ἐπιµελήτρια Β΄ κυρία Αἰκατερίνη Χλίβα
13/1
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Καθηγήτρια κυρία Ρωξάνη Ἀγγελοπούλου
20/1
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ.Ι.ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ἐρευνήτρια κυρία Βάσω Πλέτσα
20/1
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ
∆ρ κ. Σταύρος Βουτζούλιας
21/1
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ.Ι.ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τρίτη 17.00- 19.00
Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ζ-1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
Καθηγήτρια κυρία Βαλεντίνη-Ἀναστασία Ρήγα
(21/10, 18/11, 2/12, 20/1)
ΣΤ΄ ΑΜΦ. ΚΩΝΣΤ.Π. ∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
Ζ-2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
Καθηγητής κ. Ἐµµανουήλ Μάρκογλου
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Πέµπτη 17.00- 19.00
Ζ-3. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Καθηγητής κ. ∆ιονύσιος Μαγκλιβέρας
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 15/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 17.00-19.00
Ζ-4. Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆ηµοσιολόγος κ. Χαράλαµπος Μπαµπίλης
(23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12,
8/1, 22/1)
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ.Ι.ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 17.00—19.00
Ζ-5. ΗΓΕΣΙΑ – ΗΓΕΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Κλεοµένης Σ. Κουτσούκης
(31/10, 14/11, 28/11, 12/12, 9/1,
23/1)
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ.Ι.ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Πέµπτη 17.00--19.00
Ζ-6. ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΤΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Ὁµ Καθηγητής κ. Ἀλέξανδρος Γιαννιώτης
(20/11, 4/12,18/12, 15/1)
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ.Ι.ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τετάρτη 19.00—21.00
Ζ-7. Η ΠΟΛΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
Πόλη καί Λογοτεχνία, Πόλη καί Κινηµατογράφος, Πόλη καί Ποίηση, Πόλη καί Θέατρο,
Πόλη καί Κόµικς (Εἰκονόγραπτο), Πόλη καί Γελοιογραφία, Πόλη καί Ζωγραφική, Πόλη καί
Ἐπιστηµονική Φαντασία, Πόλη καί Ὄπερα, Πόλη καί Τραγούδι
∆ρ κ. Ἰωάννης Ρέντζος
(17/10, 31/10, 14/11,28/11, 12/12,
9/1, 23/1)
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Πέµπτη 19.00-21.00
Ζ-8. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
16/10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
13/11
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
4/12
15/1
∆ρ κ. Κωνσταντῖνος Ἰ. Ρηγόπουλος
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ.Ι.ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τετάρτη 19.00-21.00
Ζ-9. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑ˳ΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ
Καθηγητής κ. Ἐµµανουήλ Βαρβούνης
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
(21/10, 11/11, 25/11, 9/12, 20/1)
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
∆ευτέρα 17.00- 19.00
Ζ-10. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΑ
κ. Ἀθανάσιος Λερούνης
(22/10, 12/11, 26/11, 10/12, 21/1)
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Η΄ ΚΥΚΛΟΣ:
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τρίτη 19.00- 21.00
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΝ
ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συντονιστής ∆ρ Ἐµµανουήλ Γούναρης Ἐµπειρογνώµων Πρεσβευτής, τ.
Ἐπίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αἰγαίου (Π∆ 407), ∆ιεθνολόγος, PhD
Πανεπιστηµίου Βερολίνου (F.U.)
Εἰσηγηταί-Καθηγηταί Λἀκοῦ Πανεπιστηµίου (κατά κατηγορία) *
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Τετάρτη 19.00- 21.00
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Παρασκευή 19.00- 21.00
* Περί τῶν Εἰσηγητῶν βλπ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ὑπό τόν τίτλον: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΝ
ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Θ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΓΕΝΝΗΣΗ-ΓΑΜΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ)
Ὑπεύθυνη ἡ ∆ιεθύντρια κυρία Αἰκατερίνη Πολυµέρου-Καµηλάκη
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
∆ευτέρα 17.00- 19.00
ΕΘΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
∆ιευθύντρια κυρία Αἰκατερίνη Πολυµέρου-Καµηλάκη
14.10.2013
ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
Ἐρευνητής κ. Ἰωάννης Καραχρῆστος
4.11.2013
ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
Ἐρευνητής κ. Παρασκευάς Ποτηρόπουλος
18.11.2013
ΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ἐρευνητής κ. Εὐάγγελος Καραµανές
Ἐρευνήτρια κυρία Κούλα Χρυσοῦ
2.12.2013
ΕΘΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
∆ιευθύντρια κυρία Αἰκατερίνη Πολυµέρου-Καµηλάκη
16.12.2013
ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
Ἐρευνητής-Μουσικολόγος κ. Ἰωάννης Πλεµµένος
13.1.2014
Ι΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΞΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
Ι-1. ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
∆ρ Ἱστορίας τῆς Τέχνης κυρία Κλαίρη Β. Παπαπαύλου
(23/10, 6/11, 20/11, 4/12,
18/12)
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
Τετάρτη 17.00- 19.00
ΙΑ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΑ-1. Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
15/10
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
12/11
Καθηγητής κ. Στέφανος Γερουλάνος
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Τρίτη 17.00- 19.00
ΙΑ-2. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ – ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α΄καί Β΄Μέρος)
κυρία Μαρία Κ. Γκίζη
8/11, 29/11
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Παρασκευή 17.00- 19.00
ΙΑ-3. ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Ἀντώνιος Παναγιωτόπουλος
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
21/10
∆ευτέρα 17.00- 19.00
ΙΑ-4. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Καθηγητής κ. Γεώργιος Ρούβαλης
22/10
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τρίτη 17.00- 19.00
ΙΑ-5. ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
∆ρ κ. Λεωνίδας Στυλιανόπουλος
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
1/11, 15/11
Παρασκευή 17.00- 19.00
ΙΑ-6. ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΩΝ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου
4/11
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
ΙΑ-7. ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (PIDS)
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
MD,PHD κυρία Μαρία Σ. Βασιλειάδου
6/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τετάρτη 19.00--21.00
ΙΑ-8. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕ∆ΡΟ ΒΙΛΙΟΡΑ
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
7/11
Πέµπτη 19.00- 21.00
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΡΑΟΥΛ ΕΡΝΑΝΤΕΣ
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
13/12
Παρασκευή 19.00- 21.00
Καθηγητής κ. Στυλιανός Ροδαρέλης
ΙΑ-9. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Πέτρος Γέµτος
11/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
ΙΑ-10. Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ἀναπλ. Καθηγήτρια κυρία Βασιλική Ἰ. Κουσκουνᾶ
13/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τετάρτη 19.00- 21.00
ΙΑ-11. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΑΝΑΠΑΥΛΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΜΑΤΟΥ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Χρόνης
15/11
Ε΄ Αἴθ. Ν.Π.∆ΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
Παρασκευή 17.00- 19.00
ΙΑ-12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
∆ρ κυρία Σουζάνα ∆ανάλη-Κωτσάκη
18/11
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ευτέρα 17.00-19.00
ΙΑ-13. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. ∆ηµήτριος Βἀόπουλος
22/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Παρασκευἠ 17.00- 19.00
ΙΑ-14.
Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ.
ΠΩΣ ΕΒΙΩΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑ∆Α
22/11 Α΄ ΜΕΡΟΣ , 29/11 Β΄ ΜΕΡΟΣ
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Παρασκευή 19.00- 21.00
κ. Σπυρίδων Φασούλας
ΙΑ-15. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ
κ. Νικόλαος Τσιρώνης
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
20/11
Τετάρτη 19.00- 21.00
ΙΑ-16. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ
Καθηγήτρια κυρία Κλαίρη Συνοδινοῦ
21/11
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πέµπτη 17.00--19.00
ΙΑ-17. Η ΠΑΝΙ∆Α ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ἐπίκ. Καθηγητής κ. Ἀναστάσιος Λεγάκης
25/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
ΙΑ-18. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΜΟΝΑΧΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
κυρία Ἑλένη Τεγοπούλου
25/11, 9/12
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
∆ευτέρα 19.00- 21.00
ΙΑ-19. ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΑΤΙΑ
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Ὁµ. Καθηγητής. π. Γεώργιος Μεταλληνός
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
26/11, 10/12
Τρίτη 17.00- 19.00
ΙΑ-20. Ο ΚΙΚΕΡΩΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
τ. Ἐπίκ. Καθηγητής κ. Ἀντώνιος Σακελλαρίου
27/11
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τετάρτη 19.00- 21.00
ΙΑ-21. ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ: Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Καθηγητής κ. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος
4/12
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τετάρτη 19.00--21.00
Α-22. ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΤΕΙΧΕΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
∆ρ κ. Κωνσταντῖνος Μ. Σταµατόπουλος
9/12
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
∆ευτέρα 17.00- 19.00
Α-23. ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΙΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΣΤΑ
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Καθηγητής Ἐπισκέπτης κ. Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος
11/12
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τετάρτη 19.00--21.00
ΙΑ-24. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Ἐµµανουήλ Μικρογιαννάκης
10/1
ΑΙΘ. Μ.ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Παρασκευή 17.00- 19.00
ΙΑ-25. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
Ὁµ Καθηγήτρια κυρία Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
15/1
Τετάρτη 19.00- 21.00
ΙΑ-26. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καρύδης
16/1
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πέµπτη 19.00- 21.00
ΙΑ-27. ΦΙΛΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΝΑΠΑΙΟΙ
Φιλόλογος-Θεολόγος κ. Ἰωάννης Μπουγάτσος
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
17/1
Παρασκευή 17.00- 19.00
ΙΑ-28. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Καθηγητής κ. Χριστόφορος Χαραλαµπάκης
22/1
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Τετάρτη 19.00--21.00
ΙΑ-29. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ὁµ. Καθηγητής κ. Μιχαήλ Βέλλας
24/1
∆΄ Αἴθ. ΣΤΥΛ.Γ.ΚΟΡΡΕ
Παρασκευή 17.00--19.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ε.Ε.Π.)
Θεωρία καί Πρακτική
∆ιευθυντής ὁ κ. Ἀγαµέµνων Τσελίκας, Φιλόλογος
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Πέµπτη 17.00- 19.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ * (Ε.Ε.Τ.)
∆ιευθύντρια ἡ Καθηγήτρια κυρία Λουΐζα Κακίση
(2ωρον ἀνά 15ήµερον)
(15/10, 5/11, 3/12, 17/12, 14/1)
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
*Ἡ ἐπιλογή γίνεται ἀπό τήν διδάσκουσα.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ *
Τεχνολογίαι Πληροφορικῆς
Ἀνάλυσις καί Σχεδιασµός Πληροφοριακῶν Συστηµάτων
∆ίκτυα-Τηλεµατική
Ὑπολογισµική-Μαθηµατικά καί Ἐφαρµογές των
Ὑπολογισταί καί Λῆψις Ἀποφάσεων
Οἰκονοµικά Πληροφοριακῶν Συστηµάτων
Ἀσφάλεια Πληροφοριακῶν Συστηµάτων
∆ιοικητική Πληροφοριακῶν Συστηµάτων
Γ΄ Αἴθ. ΕΥΣΤ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
(2ωρον καθ’ ἑβδοµάδα)
Παρασκευή 17.00- 19.00
Συντονιστής ὁ Καθηγητής κ Γεώργιος Χαραµῆς
∆ιδάσκοντες:
Ἀν. Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κατερέλος
Καθηγητής κ. Σωκράτης Κάτσικας
Καθηγητής κ. Ἠλίας Λυπητάκης
Ἐπίκ. Καθηγητής κ. Ὀδυσσεύς Μανωλιάδης
Καθηγητής κ. ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος
Ὁµ. Καθηγητής κ. Ἀντώνιος Παναγιωτόπουλος
∆ρ κ. Κωνσταντῖνος Παπανδρέου
κ. Ἰωάννης Πετρόπουλος, Χηµικός
Λέκτωρ κ. Θεόδωρος Πιτταρᾶς
Καθηγητής κ. Ἄγγελος Πρωτοπαππᾶς
Καθηγητής κ. Ἀλέξανδρος Σιδερίδης
Ἐπίκ. Καθηγητής κ. Σπυρίδων Φουντούκης
Καθηγητής κ. Γεώργιος Χαραµῆς
* Ἡ φοίτησις εἶναι µονοετής. Οἱ ὑποψήφιοι φοιτηταί –φοιτήτριαι θά πρέπει νά εἶναι πτυχιοῦχοι
Ἀνω- τάτης Σχολῆς καί νά προσκοµίσουν κατά τήν ἐγγραφήν ἐπικυρωµένον ἀντίγραφον τοῦ πτυχίου
των. Ὁ ἀριθµός τῶν φοιτώντων θά εἶναι 30 ἄτοµα καί θά πραγµατοποιηθῇ ἐφ’ ὅσον ὁ ἀριθµός
συµµετεχόντων εἶναι 10.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΝ
ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Εἰσηγηταί-Καθηγηταί Λἀκοῦ Πανεπιστηµίου (κατά κατηγορία)
Πρώην Ὑπουργοί-Άξιωµατούχοι ∆ιεθνῶν Ὀργανισµῶν
∆ρ Γεράσιµος Ἀρσένης Οἰκονοµολόγος, τ. Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀµύνας, Ἐµπορικῆς
Ναυτιλίας, Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευµάτων, Ἀξιωµατοῦχος ΟΗΕ, ΟΟΣΑ
∆ρ Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ἐ.ἀ. Ἀρχηγός ΓΕΣ, τ. Ὑπουργός Ἐθνικῆς
Ἄµυνας
Καθηγητής Χρῆστος Ροζάκης, Ὁµ. Καθηγητής Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου, τ.
Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπἀκοῦ ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων
τοῦ Ἀνθρώπου
∆ρ Παναγιώτης Γεννηµατᾶς, Ἀντιπρόεδρος Εὐρωπἀκῆς Τράπεζας Ἐπενδύσεων ἐ.τ.
Σπυρίδων Φλογα˙της, Καθηγητής Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου, τ. Ὑπουργός
Ἐσωτερικῶν,
∆ηµοσίας
∆ιοίκησης
καί
Ἀποκέντρωσης,
∆ιευθυντής
Εὐρωπἀκοῦ
Ὀργανισµοῦ ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Καθηγητής Γρηγόριος Τσάλτας Πρύτανις Παντείου Πανεπιστηµίου, τ. Ὑπουργός
Περιβάλλοντος
Ἀνώτατοι ∆ικαστικοί
Ἰωάννης Παπανικολάου, Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.
∆ιπλωµατικοί-Ἐµπειρογνώµονες-Νοµικοί Σύµβουλοι ΥΠ.ΕΞ
Ἀθανάσιος Θεοδωρακόπουλος Πρέσβυς ἐ.τ., Ἐλευθέριος ∆ανέλης Πρέσβυς ἐ.τ.,
Πέτρος Μαυροειδής Πρέσβυς, Χρῆστος Μπότζιος Πρέσβυς ἐ.τ., Γεώργιος Γεννηµατάς
Πρέσβυς ἐ.τ., Σπυρίδων Γεωργιλές Πρέσβυς ἐ.τ., Χαράλαµπος ∆ηµητρίου Πρέσβυς ἐ.τ.,
Μιλτιάδης Χισκάκης Πρέσβυς ἐ.τ., ∆ηµήτριος Καρἀτίδης Πρέσβυς ἐ.τ, Ἀλέξανδρος
Μαλλιάς Πρέσβυς ἐ.τ., ∆ρ Ἐµµανουήλ Γούναρης τέως Ἐµπειρογνώµων-Πρεσβευτής,
∆ρ
Ἀθανάσιος
Κοτσίρης
Ἐµπειρογνώµων-Πρεσβευτής,
∆ρ
Στυλιανός
Ζαχαρίου
Ἐµπειρογνώµων Σύµβουλος, ∆ρ Βασίλειος Πατρώνας Νοµικός Σύµβουλος ἐ.τ.
Καθηγηταί Πανεπιστηµίου ∆ιδάκτορες
Στυλιανός Περράκης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Ἰωάννης Σἐµένης,
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αἰγαίου, Χριστόδουλος Γιαλουρίδης Καθηγητής Παντείου
Πανεπιστηµίου, Ἰωάννης Βούλγαρης Ὁµ. Καθηγητής ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου,
Πέτρος Τσακπανίδης Ὁµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Λονδίνου, Παναγιώτης Ἰωακειµίδης
Ἐµπειρογνώµων-Πρεσβευτής
Γιόκαρης
Καθηγητής
Καθηγητής
Καποδιστριακοῦ
Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστηµίου,
Πανεπιστηµίου,
∆ηµήτριος
Ἄγγελος
Παπανικολάου
Καθηγητής Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου, Ἄγγελος Συρίγος Καθηγητής Παντείου
Πανεπιστηµίου, Νικόλαος Φίλιππας Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιῶς, Στέργιος
Μπαµπανάσης Ὁµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αἰγαίου, Θεόδωρος Καρυώτης Καθηγητής
Πανεπιστηµίου Maryland U.S.A., Παρασκευή Κεφαλᾶ Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου
Αἰγαίου, Μαριάνθη Κλάδη τ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστηµίου, Παναγιώτης
Τσάκωνας Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αἰγαίου, Παναγιώτα Μανώλη Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου Αἰγαίου, Πέτρος Σιουσιούρας Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αἰγαίου,
Πέτρος
Λιάκουρας
Καθηγητής
Πανεπιστηµίου
Πειραιῶς,
Θεόδωρος
Σούµπασης
Καθηγητής Οἰκονοµικοῦ Πανεπιστηµίου Βιέννης, Βύρων Ματαράγκας Καθηγητής
Πανεπιστηµίου Κύπρου, Γεώργιος Χρόνης τ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Ἀνώτατοι Ἀξιωµατικοί Εἰδικοί Ἐπιστήµονες
Γεώργιος Μακρίδης Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., τ. ∆ιευθυντής Γεωγραφικοῦ Σώµατος ΓΕΣ
∆ρ Ἰωάννης Παρίσης Ὑποστράτηγος Τ/Θ ἐ.ἀ.
∆ιδάκτορες Πανεπιστηµίου Εἰδικοί Ἐπιστήµονες
Μιλτιάδης Βασιλόπουλος, Εὐθύµιος Παπασταυρίδης, Γεράσιµος Παπαδόπουλος,
Εὐγενία Βαθάκου , Βασίλειος Καρκούλιας, Θεόδωρος Μπατρακούλης
∆ηµοσιογράφοι-Συγγραφεῖς
Γεώργιος Καραµπελιᾶς Ἐκδότης περιοδικοῦ Ἄρδην-Συγγραφεύς-Πολιτικός Ἀναλυτής,
∆ηµήτριος Κωσταντακόπουλος Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ, Σταῦρος Λυγερός
Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ, ∆ῆµος Βερύκιος Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ,
∆ρ Ἰωάννης Ρουµπάτης Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ, Κύρα Ἀδάµ Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ, Σεραφείµ Νησιώτης Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ, Ἀθανἀσιος
Λουκόπουλος Πολιτικός Ἀναλυτής-µέλος ΕΣΗΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΑΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Αἱ ἐγγραφαί διενεργοῦνται: Ἀπό 23ης Σεπτεµβρίου µέχρι 11ης Ὀκτωβρίου 2013
καθηµερινῶς (ἐκτός Σαββάτου) ἀπό 13.00-20.00 καί ἀπό 14ης Ὀκτωβρίου (ἔναρξις Α΄
ἑξαµήνου) µέχρι 25ης Ὀκτωβρίου 2013 ἀπό 14.00-16.00 (Εὐριπίδου 12-4ος Ὄροφος), τηλ. 210
32.10.295- 210 32.16.626 - Fax 210 32.17.619.