close

Enter

Log in using OpenID

3η Πρόσκληση Μέτρο 123Α (ΑΔΑ).pdf

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ.
ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-ΥΣΕ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αθήνα, 13 /12/2013
Αριθμ. Πρωτ. :4708/155641
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΛΕΙ
Τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν
στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν
επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του
Μέτρου 123 Α:
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο,
να
καταθέσουν
αιτήσεις
ενίσχυσης
στην υπ’ αρ. 4435/144452/22-11-2013
(ΦΕΚ
σύμφωνα
με
3078/τ.Β’/04-12-2013)
τα
προβλεπόμενα
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.
1
πρωτ. 132480/386/10-03-2011 (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/16-05-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
που αφορά στον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013
καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1187/38812/28-03-2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β΄/29-03-2013)
και στην με αριθμ. πρωτ. 4627/152254/06-12-2013 ( ΦΕΚ 3141/τ.Β/2013) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 165386/1386/28-072011 (ΦΕΚ1858/τ.Β΄/22-08-2011) Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στον «Καθορισμό
λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α -Αύξηση της αξίας
των γεωργικών προϊόντων- του «Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
περιόδου 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 547/17711/12-02-2013
(ΦΕΚ 731/τ. Β΄/ 29-03-2013).
Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου και
αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών
προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, όπως ορίζονται
στο άρθρο 38 της Ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται
στο παράρτημα Ι αυτής, εκτός αυτών της αλιείας, δηλαδή προϊόντων του εδάφους και της
κτηνοτροφίας καθώς και προϊόντων πρώτης μεταποιήσεως, τα οποία έχουν άμεση σχέση με
αυτά.
Στόχος του ανωτέρω μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων :
Α) που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη
μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, καθώς και
Β) κατά το πλείστον συμβάλλουν :
I. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής
παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική
υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών
με παραγωγούς κ.λπ.),
II. στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των
στηριζόμενων επιχειρήσεων, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας,
τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του
καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων,
2
III. στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας ή προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης
“νησιωτικό” ή “ορεινό”, φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης, παράγονται με
σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών,
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,
IV. στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της δημόσιας
υγείας, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή,
V. στη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής
διαβίωσης των ζώων.
VI. στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση πωλήσεων,
εξαγωγική δραστηριότητα) για τα γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο
πλαίσιο της ΚΟΑ.
Για
την
υλοποίηση
των
επενδύσεων
προκαλείται
Δημόσια
Δαπάνη
ύψους
204.159.699,00 € με τα 17.857.142,00€ να αφορούν σε χρηματοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης
του τομέα του γάλακτος, στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων.
Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε
100.000.000,00 € και διατίθεται ως εξής:
80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού από
100.000,00€ μέχρι 5.000.000,00€,
20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού
μεγαλύτερου των 5.000.000,00€ και μέχρι 10.000.000,00€, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
Ποσό τουλάχιστον 17.857.142,00€ Δημόσιας Δαπάνης συνολικά θα διατεθεί
για χρηματοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης του τομέα του γάλακτος, εφόσον
εγκριθούν σχετικά επενδυτικά σχέδια.
Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν
προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.
Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι:
3

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της “Σύστασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003” σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03.

οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €, για τις οποίες προβλέπεται μείωση
κατά το ήμισυ του μέγιστου ποσοστού του άρθρου 4, παράγραφος 1 της ΚΥΑ.

οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά
την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο
ποσοστό στήριξης.
Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες
μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές
εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας,
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος
της πραγματοποίησης του σχεδίου.
Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους οι οποίοι πρέπει:

να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς
δραστηριότητες,

να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04),

να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.,

να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί
και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους,

να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και
δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους ,

να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο
χαρακτήρα. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων ισχύει η
ανωτέρω δέσμευση,

να καταδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την οικονομική τους βιωσιμότητα,

να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής,
με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν
4
μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους πραγματοποίησης της
επένδυσης,

να μη λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, εταιρειών αστικού δικαίου και
κοινοπραξίας,

να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Δεν ενισχύονται οι επενδύσεις:
α) Για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε.,
εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και
μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.
β) Για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.
γ) Στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.
δ) Που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
ε) Των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000€ ή
μεγαλύτερος των 10.000.000€, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.
στ) Οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια της ΚΟΑ όπως
αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του Μέτρου, με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων, που καθορίζονται σε αυτούς (Παράρτημα Α της Κ.Υ.Α.). Με
στόχο την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της
κοινοτικής χρηματοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης μεταξύ
πυλώνα I & II, ισχύουν οι διοικητικοί κανόνες που περιλαμβάνονται στο Π.Α.Α..
ζ) Που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης.
η) Υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση οι οποίες
στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας.
5
Ανά τομέα ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις:
Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1.Τομέας : Κρέας
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
1.1.
Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την
βιολογική κτηνοτροφία και να μπορούν να πιστοποιηθούν ανάλογα τα
βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
1.2.
Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε
νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή
(πλην Κρήτης και Εύβοιας).
1.3.
Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων,
μονάδων
τεμαχισμού
-
τυποποίησης
κρέατος
και
παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων .
1.4.
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και
παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων
σε
περιπτώσεις
καθετοποίησης
της
παραγωγής.
1.5.
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
1.6.
Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ).
1.7.
Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών του τομέα,
συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
1.8.
Προμήθεια κινητών ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών
θαλάμων στις νησιωτικές περιοχές Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (εκτός Κρήτης
και Ευβοίας) για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων
(κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των
προϊόντων.
2.Τομέας : Γάλα
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
2.1.
Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω
επάρκειας γάλακτος (ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής).
2.2.
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με
ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να
τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα
6
ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
2.3.
Ίδρυση,
επέκταση,
εκσυγχρονισμός
με
ή
χωρίς
μετεγκατάσταση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο
δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο
των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του
γάλακτος σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και
οι περιβαλλοντικοί όροι.
2.4.
Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων
προϊόντων γάλακτος.
2.5.
Εκσυγχρονισμός
–
επέκταση
με
ή
χωρίς
μετεγκατάσταση
μονάδων
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
2.6.
Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
3.Τομέας : Αυγά – Πουλερικά
3.1.
Υποτομέας: Αυγά
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
3.1.1.
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης
και συσκευασίας αυγών.
3.1.2.
Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων
με βάση τα αυγά, τηρώντας τα όρια των ατομικών, εθνικών και
περιφερειακών δικαιωμάτων.
3.1.3.
Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που
τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές
εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.
3.2. Υποτομέας: Σφάγεια Πουλερικών
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
3.2.1.
Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών
πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις
για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
3.2.2.
Εκσυγχρονισμός
με
ή
χωρίς
μετεγκατάσταση
υφιστάμενων
μονάδων
πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για
βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
3.2.3.
Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
3.2.4.
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων κοπής,
τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών κυρίως σε
συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.
3.2.5.
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός
υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.
7
4. Τομέας: Διάφορα Ζώα - ΜΕΛΙ
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
4.1.
Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης συσκευασίας μελιού.
4.2.
Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές
– νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης –
επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.
4.3.
Ίδρυση - εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λ.π..
(Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν.
1234/2007)
5. Τομέας: Διάφορα Ζώα – Σηροτροφία – Άλλα Είδη
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
5.1.
Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
5.2.
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης
σαλιγκαριών.
Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
6. Τομέας: Δημητριακά
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
6.1.
Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με
εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
6.2.
Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
6.3.
Ίδρυση
ξηραντηρίων
δημητριακών.
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
μετεγκατάσταση μονάδων ξηραντηρίων δημητριακών.
6.4.
Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων
αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων
ρυζιού
με
τοποθέτηση
συστημάτων
προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης.
6.5.
Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
6.6.
Εκσυγχρονισμός
αποφλοίωσης
με
ρυζιού
ή
χωρίς
με
μετεγκατάσταση
εξοπλισμό
λείανσης,
υφισταμένων
μονάδων
χρωματοδιαλογής
και
υδροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς
μετεγκατάσταση.
6.7.
Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
6.8.
Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
7. Τομέας: Ελαιούχα Προϊόντα
Α) Ελαιόλαδο
8
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
7.1.
Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση
της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται
βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις
ελαιοτριβείων
με
δυναμικότητα
ανάλογη
των
συγχωνευθέντων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές
περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.
7.2.
Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιολάδου.
7.3.
Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή
επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
7.4.
Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών
ελαιολάδου.
Β) Άλλα Έλαια
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
7.5
Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση
σπορελαιουργείων
Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν :

Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα
ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή
υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια
εθνική αρχή.
Οι ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα τριετή προγράμματα
δράσης των Ο.Ε.Φ. βάσει των Καν. 1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν. 867/2008 της Επιτροπής.
8. Τομέας: Οίνος
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
8.1.
Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση – συγχώνευση οινοποιείων για παραγωγή
οίνων ποιότητας χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
8.2.
Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και
νησιώτικες περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
8.3.
Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε
9
οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.
9. Τομέας: Οπωροκηπευτικά
Ι. Στο επίπεδο της εμπορίας
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
9.1.
Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης
νωπών
οπωροκηπευτικών,
πατάτας,
σύκων,
οσπρίων
,
μανιταριών και ξηρών καρπών.
9.2.
Ίδρυση
εγκαταστάσεων
στατικών
ψυγείων
και
κατασκευή
μικρής
δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας
κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης
και Εύβοιας).
9.3.
Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων
μονάδων
συσκευασίας,
αποθήκευσης
νωπών
τυποποίησης,
διαλογής,
οπωροκηπευτικών,
συντήρησης,
πατάτας,
σύκων,
ψύξης,
οσπρίων
,
μανιταριών και ξηρών καρπών.
ΙΙ. Στο επίπεδο της μεταποίησης
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
9.7.
Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως
όσον αφορά:
9.8.

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

την παραγωγή νέων προϊόντων
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα
κ.λ.π.)
α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα
-
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση
υφισταμένων
μονάδων
βιομηχανικών ροδακίνων
κονσερβοποίησης
και αχλαδιών,
οπωροκηπευτικών,
λοιπών
φρούτων και
λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
-

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

την παραγωγή νέων προϊόντων.
Ίδρυση
νέων
μονάδων
οπωροκηπευτικών
(πλην
μεταποίησης
βιομηχανικής
(κονσερβοποίησης)
τομάτας),
βιομηχανικών
ροδακίνων και αχλαδιών, σταφίδας, σύκων, λοιπών φρούτων και
λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων
μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
10

την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)
σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηραμένων φρούτων
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων
αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ).
ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων,
χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
9.9.

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

στην ψυκτικές εγκαταστάσεις,

την παραγωγή νέων προϊόντων
Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών και
λιαστής ντομάτας, κυρίως όσον αφορά:

στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών

στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή
μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.
9.10.
9.11.
Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης
υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα
μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και
ζωοτροφών.
Μεταποίηση ξηρών καρπών.
α)Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
μεταποίησης ξηρών καρπών.
9.12.
επέκταση,
μετεγκατάσταση
μονάδων
β)Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και
μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων
πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snacks κ.λ.π.
Μεταποίηση σύκων – σταφίδων
α) Εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας
σύκων.
β)
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
επέκταση,
μετεγκατάσταση
μονάδων
επεξεργασίας σταφίδων.
III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
9.13.
Εκσυγχρονισμός - μετεγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων
11
ελαιών
9.14.
Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και
γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων
9.15.
ΙV.
-
Στον τομέα των Γεωμήλων
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
9.16.
Ιδρύσεις
νέων
μονάδων,
εκσυγχρονισμός
–
επέκταση,
με
ή
χωρίς
μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών
σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την
παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
9.17.

προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,

τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π.

άλλα νέα προϊόντα
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή
προϊόντων ειδικής χρήσης π.χ. ξύδι, διάφορες σάλτσες, σακxαρώδη προϊόντα
που
χρησιμοποιούνται
γαλακτοκομικών
στη
προϊόντων
μαγειρική,
(σακχαρώδη
ζαχαροπλαστική,
προϊόντα
από
βιομηχανία
φρούτα
και
εσπεριδοειδή, σιρόπια, πάστες κοκτέιλς, snacks, μαστίχα κλπ)
Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια του
Τομέα που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που
έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών).
Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια :

Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους.

Ομάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες κατατάσσονται
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή
μεγαλύτερου από 500.000€. Η χρήση του οικονομικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπομένων δράσεων και
παράλληλα
να
αποφευχθεί
οποιοσδήποτε
κίνδυνος
επικάλυψης,
επιτυγχάνοντας
βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων.

Ομάδων Παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεμβάσεις
προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού.
10. Τομέας: Άνθη
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
10.1.
Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης, εκσυγχρονισμός, επέκταση
12
υφισταμένων μονάδων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.
10.2.
Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής)
από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών .
11. Τομέας: Ζωοτροφές
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
11.1.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων
τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP.
11.2.
Ίδρυση
μονάδων
παραγωγής
αποκλειστικά
βιολογικών
πλήρων
τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
11.3.
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
μετεγκαστάσταση
αποθηκευτικών
χώρων
ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της
χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με
δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.
11.4.
-
11.5.
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
μετεγκαστάσταση
μονάδων
παραγωγής
ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν
HACCP.
11.6.
-
12. Τομέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
12.1.
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
επέκταση,
μετεγκαστάσταση
μονάδων
επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. Τομέας: Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών
Δράση
Σύντομη Περιγραφή
13.1.
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός,
επέκταση,
μετεγκαστάσταση
μονάδων
τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και
κρόκου Κοζάνης.
13.2.
-
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ακόλουθα προϊόντα με Κωδικούς ΣΟ: 091020 Κρόκος, ex
091099 Θυμάρι, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη, ex 12119085
Βασιλικός,
μελισσόχορτο, δυόσμος, origanum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η κοινή), δενδρολίβανο,
φασκόμηλο, νωπά ή διατηρημένα με ψύξη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη Χώρα
αναγνωρισμένη Ομάδα/Οργάνωση παραγωγών σε αυτά τα προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι
στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών για τα
ανωτέρω προϊόντα.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:
13
Οι μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων μονάδων που αναφέρονται στις δράσεις των ανωτέρω
τομέων γίνονται λόγω:
Α) Προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις εντός
οικισμών ή σε ΖΟΕ)
Β) Από ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους
Γ) Από ιδιόκτητους κατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους ιδιόκτητους κατάλληλους
Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της επιχείρησης στην αρχική
θέση.
Ως προϊόντα ποιότητας
είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91,
2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς
και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.
Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες):
α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
γ) Την
προμήθεια
και
εγκατάσταση
νέου
μηχανολογικού
εξοπλισμού
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των
εργαστηρίων
στο
βαθμό
που
εξυπηρετεί
την
λειτουργία
της
μονάδας,
περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές
διατάξεις.
δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως
τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη
μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την
αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
Πελάγους.
στ) Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με
προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο
πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων
αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
ζ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές
μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
η) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης
ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς
14
και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού
πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
ι)
Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
συμπεριλαμβανομένου
του
απαραίτητου
για
τη
λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των
εγκαταστάσεων.
ιβ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των
50.000 €.
ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες
της μονάδας.
ιδ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και
εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και
δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική
κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση
της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10
αριθ.2010/642/ΕΕ.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο
καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να
ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr , όπου θα
λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής , καθώς και της
έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να
υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης , η οποία θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης
εργασιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 4435/144452/22-11-2013 Κ.Υ.Α.,
καθώς και το άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 4627/152254/06-12-2013 Υ.Α..
15
Ποσοστά Παρεχόμενης Ενίσχυσης
Περιφέρειες επιλέξιμες
Περιφέρειες
Νησιά Αιγαίου Πελάγους
για το στόχο σύγκλισης
εκτός στόχου σύγκλισης
πλην Κρήτης
(Στερεά Ελλάδα)
και Εύβοιας
Ποσοστό Ενίσχυσης
Ποσοστό Ενίσχυσης
Ποσοστό Ενίσχυσης
50%
40%
65%
Κλιμάκωση
Κλιμάκωση
Κλιμάκωση
Αιτήσεις ενίσχυσης
50%
επιλέξιμου
προϋπ/μού μέχρι
Αιτήσεις ενίσχυσης
1.500.000€
Για το τμήμα
Πολύ μικρές,
επιλέξιμου
μικρές
προϋπ/μού από
και μεσαίες
επιχειρήσεις
45%
επιλέξιμου
προϋπ/μού μέχρι
1) Αιτήσεις
40%
6.000.000€
ενίσχυσης επιλέξιμου
65%
προϋπ/μού μέχρι
1.500.000€
1.500.000€ μέχρι
3.000.000€
Για το τμήμα
40%
επιλέξιμου
προϋπ/μού από
Για το τμήμα
3.000.000€ μέχρι
επιλέξιμου
6.000.000€
προϋπ/μού άνω
Για το τμήμα
35%
των 6.000.000€
επιλέξιμου
και μέχρι
προϋπ/μού άνω
10.000.000€
2) Για το τμήμα
επιλέξιμου
35%
60%
προϋπ/μού από
1.500.000€ μέχρι
3.000.000€
των 6.000.000€ και
μέχρι 10.000.000€
Επιχειρήσεις που
3) Για το τμήμα
απασχολούν
επιλέξιμου
προϋπ/μού από
λιγότερους από
750 υπαλλήλους
Ποσοστό ενίσχυσης
Ποσοστό ενίσχυσης
εργασιών
25%
20%
μικρότερο
μη κλιμακούμενο
μη κλιμακούμενο
ή έχουν κύκλο
50%
3.000.000€ μέχρι
6.000.000€
4) Για το τμήμα
επιλέξιμου
των
προϋπ/μού άνω
200.000.000€
των 6.000.000€
35%
και μέχρι
10.000.000€.
Τα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν περιπτώσεις, όπου τόσο οι πρώτες ύλες όσο και το
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόντα που καλύπτονται από το Παράρτημα
Ι της Συνθήκης.
16
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ενίσχυσης:
Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται από αξιολογητές ενταγμένους σε ειδικό μητρώο,
το οποίο θα τηρείται στο Υπ.Α.Α.Τ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ.
4435/144452/22-11-2013 Κ.Υ.Α., καθώς και το άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 4627/152254/06-122013 Υ.Α..
Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, μετά την ηλεκτρονική
και έντυπη υποβολή τους. Με σειρά προτεραιότητας πραγματοποιείται και η δέσμευση των
διαθέσιμων πιστώσεων, για τις αιτήσεις ενίσχυσης που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται κατ’ αρχήν ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 4435/144452/22-11-13 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/0412-2013) Κ.Υ.Α., ή/και απαιτηθούν διευκρινίσεις επί της αίτησης ενίσχυσης, αναζητούνται
από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έχει δηλωθεί
σαφώς με ευθύνη του φορέα, στην αίτηση ενίσχυσής του. Ο υποψήφιος δικαιούχος θα
πρέπει να προσκομίσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά ή/και τις απαιτούμενες
διευκρινίσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την προσκόμιση τους, συνεχίζεται η αξιολόγηση της
αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται
με απόφαση Γνωμοδοτικής επιτροπής.
Εάν τα ελλείποντα δικαιολογητικά συνίστανται σε: α) άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού
εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης και β) των απαραίτητων, κατά κατηγορία
επένδυσης, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ή των ισοδύναμων απαλλακτικών εγγράφων,
υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, για τα οποία έχει κατατεθεί
αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοσή τους, αντίγραφο του οποίου έχει υποβληθεί
στην αίτηση ενίσχυσης, ενημερώνονται οι αιτούντες, για την προσκόμισή τους εντός δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία αποστολής . Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που
κατά την υποβολή της αίτησης έχει προσκομισθεί αντίγραφο σχετικού αιτήματος του φορέα
για έκδοσή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω αδειών. Σε περίπτωση μη προσκόμισης
τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται με απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν λόγω
έλλειψης δικαιολογητικών ή παροχής διευκρινίσεων ή λόγω μη εμπρόθεσμης συμπλήρωσης
της αίτησης με τις αναγκαίες άδειες, εγκατάστασης ή εκπλήρωσης περιβαλλοντικών όρων,
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν νέα αίτηση ενίσχυσης συμπληρωμένη με όλα πλέον τα
17
δικαιολογητικά, χάνοντας όμως την προτεραιότητά τους. Η εν λόγω δυνατότητα
προβλέπεται έως μία φορά. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμες πιστώσεις.
Μετά τις σχετικές αποφάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) προσωρινοί πίνακες προκειμένου για την
ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων και τον υπολογισμό της επάρκειας ή μη των
διαθέσιμων πιστώσεων. Με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων αποστέλλεται
στους δικαιούχους Απόφαση Προέγκρισης από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής,
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αίτησης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την εξέτασή
τους. Οι δικαιούχοι δύνανται να κάνουν χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων φιλικών προς τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις μετά τη σύσταση και ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής μονάδας
του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Τ.Α.Ε.), μέσω του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. όπως επίσης να
αιτούνται χορήγησης προκαταβολής.
Οι αιτήσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ιδρύσεις
Α
νέων
μονάδων
ή
επεκτάσεις
παραγωγικής
δυναμικότητας
υφισταμένων,
προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός
των Ζωοτροφών-Δημητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.
Ιδρύσεις
Β
νέων
μονάδων
ή
επεκτάσεις
παραγωγικής
δυναμικότητας
εκτός
των
Α
υφισταμένων,
προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή μικρότερου των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους
Τομείς
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ζωοτροφών-Δημητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρμακευτικών
και
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β
Αρωματικών Φυτών.
Μετεγκαταστάσεις - Εκσυγχρονισμοί - συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς
Γ
αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς εκτός των Ζωοτροφών-Δημητριακών-Σπόρων-
Γ
Ανθέων-Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.
Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί – μετεγκαταστάσεις υφισταμένων,
Δ
προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφών –
Δημητριακών – Σπόρων – Ανθέων -Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.
Ιδρύσεις
Ε
νέων
μονάδων
–
επεκτάσεις
παραγωγικής
δυναμικότητας
υφισταμένων,
προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή μικρότερου των 500.000€, στους τομείς:
Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων – Ανθέων -Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Δ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ε
Κατηγορία χωρίς βαθμολόγηση. Περιλαμβάνονται:
α)
ΣΤ
Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων
προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς του
Παραρτήματος Α της 731/2011 ΚΥΑ.
β)
Αιτήσεις ενίσχυσης :
18
 που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών
συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της
υπηρεσίας, και αφορούν δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι
άδειες λειτουργίας.
 που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγράφων
αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας
περιβάλλοντος.
γ)
Αιτήσεις ενίσχυσης :
 που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 όπως αυτή ορίζεται
στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση) και προκειμένου για την ορθή διαχείριση
των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώματα ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά κλπ.), υλικά υψηλού
κινδύνου
των μεταδοτικών
σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών
(υποπροϊόντων
σφαγείων,
τεμαχιστηρίων κρέατος), υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές κλπ., ακατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν
στην προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο
ότι η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων
αντίστοιχης κατηγορίας. Προϋπόθεση για την ένταξη των παρεμβάσεων αυτών στην κατηγορία ΣΤ
είναι να αναφέρεται στην αίτηση ενίσχυσης η γεωγραφική κάλυψη της μονάδας (οριοθέτηση
περιοχών υποχρεωτικής κάλυψης).
 που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης
του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμβασης. Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις
ενίσχυσης θα εξετάζονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη
βαθμολογία στο κριτήριο που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή και της
δημόσιας υγείας. Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις ενίσχυσης
αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων.
 που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο
εργασιών, που εμφανίζουν κατά μέσο όρο τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης
ενίσχυσης, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Προϋπόθεση για την ένταξη αυτών στην κατηγορία
ΣΤ είναι το ποσοστό εξαγωγών να αφορά στο προϊόν ή στα προϊόντα που αποτελούν τελικό προϊόν
της μονάδας που αναφέρεται η αίτηση ενίσχυσης και να τεκμηριώνεται με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά .
 που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν, κατά τα τρία (3) προηγούμενα
έτη υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας (υπολογιζόμενες σε Ε.Μ.Ε.)
κατά μέσο όρο. Προϋπόθεση για την ένταξη αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι να προσκομιστούν όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμηριωτικά έγγραφα και στοιχεία.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης που εξαιρούνται από τη διαδικασία βαθμολόγησης δεν εξαιρούνται από την
εξέταση της βιωσιμότητας της πρότασης και εξετάζονται σε χρόνο που αποφασίζεται από
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή.
Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν, δύνανται να
υποβάλλουν σχετική ένσταση στη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή εντός τριάντα (30)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απορριπτικής απόφασης.
Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του Καν. 1698/05 κατά
προτεραιότητα μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων και υπό τον όρο
19
ότι η βαθμολογία τους υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση, η οποία εγγυάται τις
ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία του
εγγράφου με το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους ειδοποιεί για
την
καταρχήν
έγκριση
της
αίτησης
ενίσχυσης,
να
υποβάλλουν
στη
Διεύθυνση
Προγραμματισμού & Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα επιπλέον
δικαιολογητικά
που
προβλέπονται
στην
υπ’
αριθ.
4435/144452/22-11-2013
Κ.Υ.Α.
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση οριστικής ένταξής τους η οποία αποτελεί και ανάληψη
δέσμευσης από την πλευρά του ΥπΑΑΤ για την καταβολή των ενισχύσεων.
Με Υπουργική Απόφαση δύναται αφενός να ανασταλεί η ισχύς της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος όταν το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των υποβληθείσων
αιτήσεων επενδύσεων υπερβαίνει το σύνολο του προκηρυχθέντος ποσού και αφετέρου να
αρθεί η αναστολή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ύπαρξης αδιάθετων πόρων. Δύναται
να ενταχθούν στις διατάξεις του Μέτρου επιλαχούσες αιτήσεις ενίσχυσης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2049/20-04-11/ΦΕΚ 1183/Β/09-06-11
απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, με τίτλο “Τροποποίηση και
κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό
της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείμενο
δημοσιοποίησης.
Υποχρεώσεις δικαιούχου ενισχυόμενης επιχείρησης:
Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στην αίτηση ενίσχυσης που υποβλήθηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
έτυχε έγκρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 & 10 και μέσα
στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η μη τήρηση των όρων χορήγησης της συνδρομής μπορεί να επισύρει την ανάκληση
της απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α..
Οποιαδήποτε
αλλαγή
επέλθει
στην
αίτηση
ενίσχυσης
μετά
την
απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόσο στα στοιχεία του δικαιούχου ή
της επένδυσης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης αποτελεί αντικείμενο
τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11
της Κ.Υ.Α..
Ο δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα:
α) Να ενημερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20
β) Να υποβάλλει στην Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ., την οριστική μελέτη
της πράξης μαζί με την ισχύουσα οικοδομική άδεια και τα θεωρημένα, από την αρμόδια
πολεοδομία, σχέδια, προκειμένου αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες παρακολούθησης
της πράξης. Η οικοδομική άδεια πρέπει να υποβάλλεται με την έναρξη των εργασιών και όχι
αργότερα από την αίτηση αποπληρωμής του έργου, τα δε αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια
πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη των εργασιών.
γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες
που παρακολουθούν την εκτέλεση της πράξης.
δ) Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν
και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του
Κράτους και της Ε.Ε.
ε) Να αναρτά κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης πινακίδα στο χώρο
πραγματοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του αντίστοιχου
Προγράμματος ενίσχυσης της Επένδυσης.
στ)Να αναλίσκει κατά προτεραιότητα το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συμμετοχής
του όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, για την αντιμετώπιση των πρώτων
δαπανών του έργου. Σε περίπτωση που στο έγγραφο προέγκρισης προβλέπεται αύξηση
εταιρικού – μετοχικού κεφαλαίου, ο δικαιούχος θα πρέπει μέχρι την υποβολή του φακέλου με
τα δικαιολογητικά για την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
να έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
 του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης "1540" του Υπ.Α.Α.Τ. ,
 της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και των διαδικτυακών τόπων
www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr
Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκινά από την 30η/12/ 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content