Νέοι ΑΝαπληρωτές προϊστάμενοι της ΓΓΕΕ

ΑΔΑ: 75Τ1ΟΞΘΩ-Μ6Β
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.12 15:45:36
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου-Καλλιθέα
Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Τηλ.: 210/9098.400
FAX: 210/9098.433
Αθήνα, 12.11.2014
Α.Π. 20050
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19296/27.10.2014 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 4275/2014(Α΄149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2526/2007) – Επιλογή
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις» και ιδίως της υποπερ. αα) της περ. β)
της παρ. 1 αυτού,
β) των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης και τους ΟΤΑ», όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 102/2014 (Α΄ 169) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής»,
δ) του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 134)
ε) του ν. 3166/2003 (Α΄ 178) «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του
Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των
μέσων ενημέρωσης» όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 87 του Υ.Κ., όπως ισχύει (ν. 3528/2007)
2) Την υπ’ αριθ. Υ 462/17.06.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β΄1634).
3) Την υπ’ αριθ. 19229/27.10.2014 διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Κατάταξη προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Προβολής»
4) Την υπ’ αριθ. 19230/27.10.2014 απόφαση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Κατανομή
θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
20047/12.11.2014 απόφαση.
5) Την υπ’ αριθ. 19231/27.10.2014 απόφαση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Προβολής».
6) Την υπ’ αριθ. 19295/27.10.2014 απόφαση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τοποθέτηση
υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής
1
ΑΔΑ: 75Τ1ΟΞΘΩ-Μ6Β
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
20049/12.11.2014 απόφαση.
7) Την υπ’ αριθ. 19296/27.10.2014 απόφαση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Προβολής»
8) Το γεγονός ότι την 29.10.2014 παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των
Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α) του ν. 4275/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του π.δ.
102/2014.
9) Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.
10) Την από 11.11.2014 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής.
11) Τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας και την ομαλή
μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα.
12) Τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 19296/27.10.2014 απόφαση.
Τοποθετούμε και αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Τμήματα της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, τους
παρακάτω υπαλλήλους, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πδ. 102/2014 ισχύει και η παρούσα, ήτοι 29.10.2014
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Κοινοποίηση:
- Ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι
Εσωτ. Διανομή:
- Γρ. Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
- Γρ. Γεν.Γραμ. Ενημέρωσης
- Γρ. Γεν.Γραμ. Επικοινωνίας και Προβολής
- Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Άμεσης Ενημέρωσης
2
ΑΔΑ: 75Τ1ΟΞΘΩ-Μ6Β
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΠΑΣΙΑΛΗ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΕ
Β
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΩΝ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕ
Δ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΝΕΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ,
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΣΕΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΝΑΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ
ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Ε
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Β
Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΛΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ
Δ
ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΑΪΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΑΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
3
ΠΕ
ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Β
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γ
Δ
ΑΔΑ: 75Τ1ΟΞΘΩ-Μ6Β
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΛΑΔΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΕ
Β
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΕΤΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒ. Β
ΚΑΙ
ΓΡΑΜ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒ. Β
ΚΑΙ
ΓΡΑΜ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒ. Β
ΚΑΙ
ΓΡΑΜ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΥ* ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒ. Β
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΓΡΑΜ.
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΕ
Β
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΠΠΑΣ*
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒ. Β
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ
ΓΡΑΜ.
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ* ΘΩΜΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒ. Β
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΓΡΑΜ.
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
*με ανάθεση καθηκόντων
4
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ