ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΘΓ3465ΦΘΗ-ΠΟ1
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.09 14:28:36
EET
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 09.02.2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 1129/16067
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣ
Τον Υφυπουργό
Ταχ.∆/νση : Αχαρνών 2
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Ταχ.Κώδικας : 10176 – Αθήνα
Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Πληροφορίες : Ειρ.Αργυροπούλου
κ. Παναγιώτη Σγουρίδη
Τηλέφωνο : 210 - 2124066
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2685/99 «Περί δαπανών κινήσεως(ΦΕΚ/τ.Α΄/99 Υπουργών ».
2. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 63/2005/ΦΕΚ98τ.Α΄/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το υπ΄ αριθµ. 252/3769/15.1.2015(ΦΕΚ74/Τ.Β./16.1.2015 απόφαση «Μεταβίβαση
στους Γενικούς Γραµµατείς, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους
∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του δικαιώµατος να υπογράφουν ‘µε
Εντολή Υπουργού΄».
4. Το Π.∆.25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.01.2015), µε το οποίο ορίσθηκε Υφυπουργός
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παναγιώτης
Σγουρίδης.
5. Την υπ΄αριθ.2896/15924/09.02.2015απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος
του ΚΑΕ 0716.
6. To από 08.02.2015 υπηρεσιακό σηµείωµα.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Την µετακίνησή σας λόγω εκτάκτων αναγκών στις 08.02.2015 στο Νοµό ΈβρουΑλεξανδρούπολη, προκειµένου να επισκεφτείτε τις πληγείσες περιοχές ,να έχετε
συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη καθώς και µε τους τοπικούς φορείς σε θέµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων σας.
Μέσο µετακίνησης: αεροπλάνο
Ηµέρα αναχώρησης: 08.02.2015
Ηµέρες εκτός έδρας: δύο ( 2)
Ηµέρα επιστροφής: 09.02.2015
Ο Υφυπουργός δεν επιθυµεί ηµερήσιας αποζηµίωσης.
Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού
ειδ. Φορέας 29/110 ΚΑΕ 0716, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
Ελένη Ματθιουδάκη