Εδώ

Αθήνα
Αριθµ. πρωτ.
9/9/2013
28795/2013
Προς:
• Σωµατεία Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε µέριµνα και ευθύνη των Τοπικών
Ε.Π.Σ. να ενηµερώσουν τα Σωµατεία τους Γ΄ Εθνικής).
• Όλες τις ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟ∆/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - έδρες τους.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας στέλνουµε συνηµµένα τα στοιχεία των Σωµατείων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
περιόδου 2013 – 2014 ανά Όµιλο, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ήλωση
Συµµετοχής τους.
Κοινοποίηση:
• Γ.Α.∆.Α. – Τµήµα επιχειρήσεων (Λ. Αλεξάνδρας 173)
(Να σταλεί µε µέριµνα της Γ.Α.∆.Α. στις κάτωθι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις)
• Υποδ/θυνση Αντιµετώπισης Αθλητικής Βίας (φάξ: 2106565682)
• ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Αθηνών (φάξ: 2106453155)
• ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Πειραιώς (φάξ: 2104174530)
• ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Β. Α. Αττικής (φάξ: 2106006006)
• ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆. Α. Αττικής (φάξ: 2105448960)
• ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ν. Α. Αττικής (φάξ: 2106994140)
• Προς όλες τις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές – έδρες τους (µε µέριµνα
των τοπικών Ε.Π.Σ.).
• Ε.Σ.Κ.Α.Ν.
ΟΜΑ∆ΕΣ
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
A/A
1.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Π.Μ.Α.Σ.
1η (ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ) (1760)
ΓΗΠΕ∆Ο
ΤΗΛ: 2310 - 765155
ΦΑΞ: 2310 - 765155
2.
ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α.Σ.
η
1 (∆.∆. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ) (200)
η
2 (∆.∆. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) (200)
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ Γ.Σ. 1η (∆.
∆. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ) (1000)
η
2 (∆ΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ) (300)
∆ΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ Α.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ) (800)
ΤΗΛ: 25940 - 44717
ΦΑΞ: 25940 - 44937
ΑΚΡΟΤΟΠΑΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
64008
ΤΗΛ: 2510 - 326410
ΦΑΞ: 2510 - 227106
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ
ΤΗΛ: 23990 - 51210
ΦΑΞ: 23990 - 51148
ΛΑΚΚΩΜΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ
64100
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΑΚΚΩΜΑ
63080
5.
∆ΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Γ.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) (500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) (800)
ΤΗΛ: 25220 - 41443
ΦΑΞ: 25210 - 39301
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
66200
∆ΡΑΜΑ
6.
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ) (2000)
η
2 (∆ΑΚ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ) (300)
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΑΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ) (500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. Π. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ) (500)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) (1000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ) (500)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΠΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) (4000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) (1500)
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΙΛΚΙΣ) (3000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΧΕΡΣΟΥ) (1000)
ΚΟΣΜΙΟΥ Π. Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΟΣΜΙΟΥ)
ΤΗΛ: 25540 - 22987
ΦΑΞ: -----------------
∆.Α.Κ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙ
68400
ΤΗΛ: 23410 - 91475
ΦΑΞ: 23410 - 98154
Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ
ΑΓΙΟΝΕΡΙ
57011
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: ------------------
Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
53
ΒΑΡΟΣΙΟΥ
62300
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
56123
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΙΛΚΙΣ
61100
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΑΣ
η
1 (ΣΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ) (8000)
2
2 ( ΒΟΗΘ. ΣΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ )
ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΠΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ) (2400)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ) (2000)
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) (5000)
2
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ) (500)
η
ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ.Γ.Σ. 1
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ) (1000)
η
2 (∆. ∆. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ) (300)
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΜΓΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΕΡΡΩΝ) (8500)
η
2 (ΣΤ. ΣΤ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ) (2000)
ΤΗΛ: 2310 - 725775
ΦΑΞ: 2310 - 725076
28
28
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
5
2013–2014
ΗΣ
ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
157
ΠΟΛΗ – Τ.Κ.
ΕΥΟΣΜΟΣ
56244
ΤΗΛ: 23410 - 22685
ΦΑΞ: 23410 - 22685
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: -----------------
ΚΟΣΜΙΟ
ΤΗΛ: 2310 - 587870
ΦΑΞ:2310 - 940090
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
27
ΤΗΛ: 23730 - 21271
ΦΑΞ: 23730 - 21271
Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 25910 - 25655
ΦΑΞ: 25910 - 25655
∆.Α.Κ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΛ: 25920 –23593
ΦΑΞ: 25920 - 22612
Λ. ΣΤΡΑΤΩΝΟΝ
1
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
64200
ΚΑΒΑΛΑ
ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ
64100
ΤΗΛ: 23210 - 35745
ΦΑΞ: 23210 - 35788
∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΟΣΜΙΟ
69100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΝΕΑΠΟΛΗ
56727
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2310-765155
ΠΡ. 6977299010
Γ.Γ. 6980480181
25920 – 44717
ΠΡ. 6973052552
Γ.Γ. 6974143986
2510 – 326421
ΠΡ. 6946365400
Γ.Γ. 6986234654
23990 – 51210
ΠΡ. 6977224145
Γ.Γ. 6937370240
25220 – 41443
ΠΡ. 6947078228
Γ.Γ. 6944895892
FAX
2310-765155
pmasagrotikos
@yahoo.gr
25920 – 44937
podoxori
@otenet.gr
2510 – 227106
[email protected]
6972016683
ΠΡ. 6949123118
Γ.Γ. 6972016683
23410 – 76566
ΠΡ. 6985079517
Γ.Γ. 6937195273
6937954887
ΠΡ. 6978554433
Γ.Γ. 6973353201
2310 – 587387
ΠΡ. 6977242676
Γ.Γ. 6974995887
23410 – 24581
ΠΡ. 6942424751
Γ.Γ. 6944341216
---------------------ΠΡ. 6972244130
Γ.Γ. 6946004973
2310 – 616995
ΠΡ. 6944550497
Γ.Γ. 6937328286
23730 – 21271
ΠΡ. 6945717554
Γ.Γ. 6936102308
25910 - 25655
ΠΡ. 6977411046
Γ.Γ. 6946089992
25920 – 23593
ΠΡ. 6936583290
Γ.Γ. -----------------23210 – 35745
ΠΡ. 6932485042
Γ.Γ. 6974550201
25540 – 24346
asevros
@gmail.com
23410 – 76566
Loupeid
@otenet.gr
23230 – 24579
Sakis76
@hotmail.gr
2310 – 649960
Iraklisampelokipon80
@gmail.com
23410 – 20924
kilkisiakosfc
@yahoo.gr
25310 – 71000
Zekman100
@yahoo.gr
2310 – 616995
andronis
@metropolisradio.gr
23730 – 21271
2310 – 850645
25210 – 39301
giorg.giannikis
@gmail.com
25910 - 25655
georgios.kon
@gmail.com
25920 – 22612
23210 – 35788
paepauser
@gmail.com
ΟΜΑ∆ΕΣ
Α/Α
1.
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2013–2014
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ) (2500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΖΑΛΟΓΓΟΥ) (500)
∆ΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ΑΕ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ) (1000)
ΓΗΠΕ∆Ο
ΤΗΛ: 26820 - 28358
ΦΑΞ: 26820 - 28358
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
178
ΠΟΛΗ–Τ.Κ.
ΠΡΕΒΕΖΑ
48100
ΤΗΛ: 26510 - 62690
ΦΑΞ: 26510 - 62690
ΚΡΑΝΟΥΛΑ
3.
∆ΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΑΣ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) (400)
ΤΗΛ: --------------ΦΑΞ: ---------------
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
4.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ Α.Π.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ) (800)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ) (700)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) (1500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ) (500)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΜΦΑΟΦ
(ΣΤ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ) (1000)
ΤΗΛ: 26830 - 23465
ΦΑΞ: 26830 - 23465
ΣΟΛΩΝΟΣ
ΓΚΙΚΑ 27
ΚΡΑΝΟΥΛΑ
45500
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
54500
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆Α
48200
ΤΗΛ: 26650 - 22592
ΦΑΞ: 26650 - 22592
∆ΗΜ. ΣΤ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
46100
ΤΗΛ: 2310 - 792392
ΦΑΞ: 2310 - 792392
ΓΗΠ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
57300
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΓΣ
η
1 (Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) (8000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ) (300)
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΧΛΟΗΣ) (400)
η
2 (Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) (8000)
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Α.Π.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ) (700)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ) (800)
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
η
1 (∆ΑΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ) (3500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. . ΣΕΡΒΙΩΝ) (600)
ΛΑΡΙΣΑ 1964 ΑΕ
ΣΤ. ΑΛΚΑΖΑΡ (ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ) (13.200)
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: ------------------
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄
65Α
ΤΗΛ: 24670 - 81047
ΦΑΞ: 24670 - 24191
ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ
18
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
52100
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
52100
ΤΗΛ: 26830 - 32379
ΦΑΞ: 26830-23465
ΤΗΛ: 24610 - 34311
ΦΑΞ: 24610 - 34311
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΤΣΟΝΤΖΑ
3-5
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
48300
ΚΟΖΑΝΗ
50100
ΤΗΛ: 2410 - 531418
ΦΑΞ: 2410 - 536487
Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
35
ΤΗΛ: 2310 - 706180
ΦΑΞ: 2310 - 765155
ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ &
ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ ΓΩΝΙΑ
ΤΗΛ: 6978691450
ΦΑΞ: -------------------
ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΛΙΘΕΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
41222
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ
56334
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΑΝΑΛΙΩΝ
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
51100
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΕΛ. ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ) (1000)
η
2 (ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ) (1500)
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Π.Σ.
η
1 (ΣΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) (800)
η
2 (ΣΤ. ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) (800)
ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Φ.Α.Σ.
η
1 (∆ΑΚ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) (3000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ) (300)
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ) (2000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΥ∆ΡΙΟΥ) (800)
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ) (450)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) (450)
ΤΗΛ: ------------------ΦΑΞ: ------------------
13
ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
16
ΤΗΛ: 26450 - 22788
ΦΑΞ: 26450 - 22788
ΚΑΡΑΒΕΛΑ
ΤΗΛ: 24930 - 81757
ΦΑΞ: 24930 - 81757
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ CITY
31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
40200
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
26820 - 21242
ΠΡ. 6944999264
Γ.Γ. 6972720040
26510 - 62690
ΠΡ. 6947846102
Γ.Γ. 6972273767
----------------ΠΡ. 6977676304
Γ.Γ. 6976816223
26830 – 24867
ΠΡ. 6972022954
Γ.Γ. 6949981414
26650 – 21520
ΠΡ. 6937044188
Γ.Γ. 6942620703
2310 – 794187
ΠΡ. 6944177539
Γ.Γ. 6972216644
24670 – 82008
ΠΡ. 6978077277
Γ.Γ. 6979294631
24670 – 81047
ΠΡ. 6937455856
Γ.Γ. 6948661163
26830 – 32091
ΠΡ. 6942012370
Γ.Γ. 6945611933
24610 – 34493
ΠΡ. 6972252490
Γ.Γ. 6936914126
2410 – 259344
ΠΡ.
Γ.Γ.
2310 – 760180
ΠΡ. 6977443608
Γ.Γ. 6979976179
26610 - 42496
ΠΡ. 6978691450
Γ.Γ. 6979202626
24620 - 22360
ΠΡ. 6972509162
Γ.Γ. 6943257195
26450 - 21702
ΠΡ. 6936882300
Γ.Γ. 6995564348
24930 - 81757
ΠΡ. 692322629
Γ.Γ. 6989005250
FAX
26820 - 24863
amarantosanastasios
@gmail.com
26510 – 62690
2310 – 788178
doxapentalofou
@yahoo.gr
26830 – 24867
info@
ethnikosfilippiadas.gr
26650 – 21520
spiridonkosioris
@yahoo.gr
2310 – 792522
yianzap
@gmail.com
24670 – 24951
Xanmous81
@yahoo.gr
24670 – 81047
26830 – 24667
keravnosthe
@yahoo.gr
24610 – 34489
kozanpae
@gmail.com
2410 – 259344
[email protected]
2310 – 760180
tapodysseaskordelioy
@yahoo.gr
26610 – 42496
Kerk_spor
@yahou.gr
24620 – 22360
faspyrsos
@gmail.com
26430 – 23966
tilikratis
@hotmail.com
24930 – 81757
Oikonomos_t
@yahoo.gr
ΟΜΑ∆ΕΣ
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ) (500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ) (1200)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ∆ΟΜΟΚΟΥ) (600)
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2013–2014
ΓΗΠΕ∆Ο
ΤΗΛ: 24920 - 32484
ΦΑΞ: 24920 - 32484
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΤΣΗ
ΤΗΛ: 22320 - 22577
ΦΑΞ: 22323 - 50234
ΤΗΛ: ----------------ΦΑΞ: -----------------
ΡΙΤΣΟΥ
k΄
ΘΕΜΙ∆ΟΣ 1
ΗΣ
7 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
17
ΤΗΛ: 22940 - 22811
ΦΑΞ: 22940 - 22811
ΓΗΠΕ∆Ο ΑΓΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: -----------------
1 ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣΑΜΜΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ο.
η
1 ( ∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ) (1000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ) (6000)
ΚΥΜΗΣ ΑΟ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΥΜΗΣ)
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: ------------------
ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
78
ΚΑΖΑΡΜΑΣ
1
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
43100
ΛΑΜΙΑ 1964 ΠΑΣ
η
1 (∆ΑΚ. ΛΑΜΙΑΣ) (5500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΝΘΗΛΗΣ) (1000)
ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ) (300)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) (500)
ΝΑΟΥΣΑ ΦΑΣ
(∆ΑΚ. ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΤΗΛ: ----------------ΦΑΞ: -----------------
ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
1
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΛΑΜΙΑ
35100
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΙΑΣ ΑΜΕΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΙΑΣ) (600)
η
2 (Β΄ ∆ΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) (800)
∆ΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΓΙΑΣ) (1000)
η
2 (ΣΤ. ΑΛΚΑΖΑΡ) (13.000)
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΣ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ) (2000)
ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ) (2000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ) (1000)
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ Α.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ) (3000)
Η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΕΡΙΝΟΥ) (800)
ΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΛΕΥΚΑ∆ΙΩΝ)
η
2 ( ∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 ΑΟ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) (14.000)
ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ)
η
2 (ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΤΗΛ: 6947131008
ΦΑΞ: 2222022022
ΤΗΛ: 2410 - 851288
ΦΑΞ: 2410 - 851288
Ο
ΠΟΛΗ–Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
40400
ΛΑΡΙΣΑ
∆ΟΜΟΚΟΣ
35010
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
60100
ΑΓΙΑ
40003
ΛΑΡΙΣΑ
ΒΕΡΟΙΑ
59100
ΚΥΜΗ
34003
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
41500
ΛΑΡΙΣΑ
ΝΑΟΥΣΑ
59200
ΤΗΛ: 23320 - 25597
ΦΑΞ: 23320 - 25597
ΕΝΤΟΣ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΤΗΛ: 24950 - 41646
ΦΑΞ:24950 - 41646
ΠΥΡΓΕΤΟΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ
40007
ΤΗΛ: 24250 - 23232
ΦΑΞ: 24250 - 22870
ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ
63
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
37500
Ε.Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΑ
Λ. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ
13
ΧΑΛΚΙ∆Α
34100
ΤΗΛ: 23320 - 42451
ΦΑΞ: 23320 - 42568
ΤΗΛ: ----------------ΦΑΞ: ----------------ΤΗΛ: 22210 – 76270
ΦΑΞ: 22210 – 76270
ΑΝΘΕΜΙΑ
59035
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
24920 – 32484
ΠΡ. 6986131000
Γ.Γ. 6948404645
22323 – 50504
ΠΡ. 6947029336
Γ.Γ. 6977702265
23510 – 77062
ΠΡ. 6970889748
Γ.Γ. 6984690105
24940 – 22811
ΠΡ. 6972295957
Γ.Γ. 6973997663
23310 - 29221
ΠΡ. 6972899800
Γ.Γ. 6980201152
24410 – 40383
ΠΡ. 6978844907
Γ.Γ. --------------6947131008
ΠΡ. 6947131008
Γ.Γ. 6978995152
22310 – 23637
ΠΡ. 6976446281
Γ.Γ. 6936999383
2410 – 851288
ΠΡ. 6974361062
Γ.Γ. 6977226776
23320 – 25597
ΠΡ. 6974505851
Γ.Γ. 6972277772
24950 – 41646
ΠΡ. 6974899451
Γ.Γ. 6944632854
24250 - 23877
ΠΡ. 6932417639
Γ.Γ. 6979003094
23320 – 42451
ΠΡ. 6936612415
Γ.Γ. 6972702122
------------------ΠΡ. 6974899451
Γ.Γ. 6944632854
22210 – 80789
ΠΡ. 6947899451
Γ.Γ. 6974060850
FAX
24920 - 32484
alexadris
@me.com
22320 – 23012
g.manopoulos
@domokos.gr
23510 – 38165
axilleasfc
@yahoo.gr
24940 – 22811
troxos4
@hotmal.com
23310 – 77740
Makroxori1963
@yahoo.gr
24410 – 40383
22220 – 22022
dkimis
@otenet.gr
22310 – 23637
boulam
@otenet.gr
2410 – 851288
maxitisterpsitheas
@hotmail.gr
23320 – 25597
24950 – 41646
aspyrget
@otenet.gr
24250 – 23833
papadamge
@ath.forthnet.gr
23320 – 42568
a.s.leykadiwn
@gmail.com
24310 – 34174
22210 – 83293
Dpapat
@tee.gr
ΟΜΑ∆ΕΣ
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Α.Π.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) (800)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) (1600)
ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ) (2000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΑΓΕΪΚΩΝ) (300)
∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ) (500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΒΑΡ∆ΑΣ) (800)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ Α.Π.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΣΑΓΕΪΚΩΝ) (700)
η
2 (ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ) (500)
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ΑΕ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ) (700)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ) (350)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ) (5000)
η
2 (ΣΤ. Ε.Π.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) (2650)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΡΤΑΣ) (2000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΑΜΠΟΙ ∆ΗΜΑΡΙΟΥ) (1000)
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ) (7500)
η
2 (ΣΤ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) (2500)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) (1600)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) (800)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
η
1 (ΣΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ) (5613)
η
2 (ΣΤ. Ε.Π.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) (650)
Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Σ.
η
1 (ΣΤ. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΛΑΠΠΑ)
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ ΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΒΑΡ∆ΑΣ) (500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ) (500)
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.
η
1 (∆ΑΚ ΑΡΓΟΥΣ) (6000)
η
2 (∆ΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ) (700)
ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ ΣΤ. ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ) (2000)
η
2 (∆.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ) (2000)
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 ΕΝΩΣΗ–ΜΙ∆ΕΑΣ
η
1 (∆.Α.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) (2700)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ) (500)
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.Φ.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) (5000)
2η (ΣΤ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΙΑΣ) (1500)
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2013–2014
ΓΗΠΕ∆Ο
ΤΗΛ: 26320 - 23567
ΦΑΞ: 26320 - 23567
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗ
113
ΠΟΛΗ–Τ.Κ.
ΑΙΤΩΛΙΚΟ
30400
ΤΗΛ: 26933 – 00732
ΦΑΞ: 26933 – 00732
∆ΗΜ. ΣΤΑ∆ΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
25200
ΤΗΛ: 6932746047
ΦΑΞ: --------------
Π.Ε.Ο.
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΥΡΓΟΥ
8
--------------------------
Ν. ΜΑΝΩΛΑ∆Α
ΤΗΛ: 27210 - 82164
ΦΑΞ: 27210 - 82164
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
48
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100
ΤΗΛ: 26810 - 28920
ΦΑΞ: ----------------
--------------------
ΤΗΛ: 27410 - 23240
ΦΑΞ: 27410 - 72130
ΤΗΛ: 26310-22201
ΦΑΞ: 26310-22201
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
30
ΛΙΜΑΝΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
∆ΙΑΣΕΛΟ
47048
ΑΡΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
20100
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΤΗΛ: 27210 - 24605
ΦΑΞ: 27210 - 63508
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
93
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100
ΤΗΛ: 6944107316
ΦΑΞ:26930-23616
ΣΤΑ∆ΙΟ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: ----------------ΦΑΞ: ----------------
∆ΗΜ. ΓΗΠ. ΒΑΡ∆ΑΣ
ΤΗΛ: 27510-22952
ΦΑΞ: 27510-66250
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
2
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ
27092
ΒΑΡ∆Α
ΑΡΓΟΣ
21200
ΤΗΛ: 2710 - 234949
ΦΑΞ: 2710 - 234949
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
91 - 93
ΤΡΙΠΟΛΗ
22100
ΤΗΛ: 27520 - 99085
ΦΑΞ: 27520 - 23288
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
5
ΝΑΥΠΛΙΟ
21100
∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α
27200
ΤΗΛ: 26930 - 41114
ΦΑΞ: 26930 - 41000
ΤΗΛ: ----------------ΦΑΞ: ----------------
ΤΗΛ: 26220 - 38039
ΦΑΞ: 26220 - 38041
ΣΑΓΕΪΚΑ
ΑΧΑΙΑΣ
25005
ΚΡΑΝΙ∆Ι
21300
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
26320 – 23934
ΠΡ. 6973310634
Γ.Γ. 6944472009
26933 – 00732
ΠΡ. 6946122432
Γ.Γ. 6971780703
6932746047
ΠΡ. 6944826846
Γ.Γ. 6932746041
26930 – 41114
ΠΡ. 6972034160
Γ.Γ. 6977654701
27540 - 23523
ΠΡ. 6936555890
Γ.Γ. 6972087042
27210 – 82164
ΠΡ. 6977381581
Γ.Γ. 6944916026
6978307101
ΠΡ. 6944303135
Γ.Γ. 6978307101
27410 - 81898
ΠΡ. 6985025635
Γ.Γ. 6944186064
26310 – 55004
ΠΡ. 6949393210
Γ.Γ. 6985976684
27210 – 24605
ΠΡ. 6947444544
Γ.Γ. 6938532292
2610 – 430174
ΠΡ. 6972209415
Γ.Γ. 6944107316
26230 – 73669
ΠΡ. 6944551978
Γ.Γ. 6937404042
27513 – 60748
ΠΡ. 6972078001
Γ.Γ. -------------2710 – 234949
ΠΡ. 6934424213
Γ.Γ. 6946129613
27520 – 99085
ΠΡ. 6945153410
Γ.Γ. 6933020188
26220 – 38039
ΠΡ. 6974563511
Γ.Γ. 6982564240
FAX
26320 – 23263
arisaitolikou
@hotmail.gr
26933 – 00732
axaiki
@yahou.gr
26230 – 71382
26930 – 41000
kostasbatelos
@yahoo.gr
27540 – 23523
ermionidafc
@gmail.com
27210 – 82164
loukasloukas
@yahoo.gr
26810 – 67233
Peritsir
@hotmail.com
27410 – 81898
paskorinthos
@gmail.com
26310 – 55004
aemfc1931
@gmail.com
27210 – 63508
takstas
@gmail.com
26930 - 23616
stelios9510
@gmail.com
26230 – 73669
27513 – 60748
panargeiakos
@outlook.com.gr
2710 – 234949
panarcadikos
@gmail.com
27520 – 25002
panafp
@hotmail.com
26220 – 38041
g.kotsilimpas
@p-i.gr
ΟΜΑ∆ΕΣ
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ) (1000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ) (4500)
ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΟ
(ΣΤ. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ Π.Ο.) (1000)
ΓΗΠΕ∆Ο
ΤΗΛ: 210 - 4814847
ΦΑΞ: -----------------
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
59
ΤΗΛ:2810 - 230787
ΦΑΞ:2810 - 230787
ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ
ΤΕΡΜΑ
3.
∆ΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ ΠΑΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΒΥΡΩΝΑ) (4500)
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: ------------------
ΠΡΟΥΣΣΗΣ
22
4.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΑΟ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ) (5000)
ΤΗΛ: 210 - 7250864
ΦΑΞ: 210 - 7250864
5.
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) (5000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ) (1000)
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΥ Π.Γ.Σ.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ) (1200)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΑΛΕΜΕ) (1200)
ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΟΡΦΟΥ) (700)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ) (750)
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ) (10000
ΤΗΛ: 210 - 4931619
ΦΑΞ: 210-4931619
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
226
ης
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
65
A/A
1.
2.
6.
7.
8.
ΤΗΛ: 28220 - 22350
ΦΑΞ: 28220 - 22350
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΤΗΛ: 22890 - 79361
ΦΑΞ: 22890 - 79361
ΟΡΝΟΣ ΚΟΡΦΟΣ
ΤΗΛ: 210 - 2757276
ΦΑΞ: 210 - 2757276
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1
2013–2014
ΠΟΛΗ–Τ.Κ.
ΚΑΜΙΝΙΑ
18541
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ
71303
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΒΥΡΩΝΑΣ
16232
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
16122
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΑΙΑ
18453
ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
73400
ΧΑΝΙΑ
ΟΡΝΟΣ
84600
ΜΥΚΟΝΟΣ
Ν. ΙΩΝΙΑ
14234
ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ
71305
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗ
19500
ΛΑΥΡΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
19200
9.
Ο ΓΙΟΥΧΤΑΣ ΑΟ
(∆ΗΜ.ΣΤ. ΑΡΧΑΝΩΝ) (300)
ΤΗΛ: 2810 - 751100
ΦΑΞ: -----------------
ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ
10
10.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Σ.
(∆ΗΜ. ΣΤ. Γ. ΡΑΦΙΑΣ) (400)
ΤΗΛ: 22920 - 26618
ΦΑΞ: 22920 - 26618
Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ
11.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) (2800)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ) (2000)
ΠΕΥΚΗΣ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ) (1000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ) (500)
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Α.Ο.
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ) (4500)
η
2 (Ε.Α.Κ. ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ) (2000)
ΡΟΥΒΑΣ ΑΣ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ) (600)
ΤΗΛ: 210 - 5545158
ΦΑΞ: 210 - 5558056
ΤΗΛ: -----------------ΦΑΞ: ------------------
ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ
90
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ &
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΤΗΛ: 210 - 4944940
ΦΑΞ: -210 - 4944940
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
16
ΤΗΛ: 28940 - 41450
ΦΑΞ: 28940 - 41450
ΓΕΡΓΕΡΗ
ΓΕΡΓΕΡΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 210 - 9920588
ΦΑΞ: 210 - 9697803
ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ &
ΙΩΝΙΑΣ 130
ΑΛΙΜΟΣ
ΤΡΑΧΩΝΕΣ
17456
ΑΛΙΜΟΣ
12.
13.
15.
ΤΡΑΧΩΝΩΝ Α.Ο.
(Α΄∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΛΙΜΟΥ «ΤΡΑΧΩΝΩΝ) (500)
ΠΕΥΚΗ
15121
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ
18120
5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 – 4221079
ΠΡ. 6985719263
Γ.Γ. 6973592810
2810 – 230787
ΠΡ. 6944525070
Γ.Γ. 6977311524
6978811746
ΠΡ. 6906389215
Γ.Γ. 6971721859
2130 – 271260
ΠΡ. 6932592226
Γ.Γ. 6980619157
210 – 4250826
ΠΡ. 6938490825
Γ.Γ. 6974765556
28220 - 22350
ΠΡ. 6976630002
Γ.Γ. 6939569030
22890 – 79361
ΠΡ. 6944337434
Γ.Γ. 6944356695
210 – 2757276
ΠΡ. 6945350050
Γ.Γ. 6974665884
2810 – 313536
ΠΡ. 6947771717
Γ.Γ. 6942844407
22920 – 26618
ΠΡ. 6972332275
Γ.Γ. 6937278078
210 - 5551248
ΠΡ. --------------Γ.Γ. 6937047776
210 - 2896400
ΠΡ. 210 - 2896447
Γ.Γ. 6946958224
210 - 4250730
ΠΡ. 6974033751
Γ.Γ. 6944681634
28940 - 41090
ΠΡ. 6978448101
Γ.Γ. 6977784592
210 – 9920588
ΠΡ. 6945269730
Γ.Γ. 6932343433
FAX
210 – 4221079
info@
atromitospireosfc.gr
2810 – 230787
kalempoympas
@yahoo.gr
210 – 7652578
matildimarneri
@gmail.com
2130 - 27260
210 – 4254038
info
@ionikosfc.gr
28220 – 22350
Kissamikos1996
@gmail.com
22890 – 79361
aomykonou
@gmail.com
210 – 2757276
2810 – 315662
g.arnogiannakis
@gmail.com
22920 – 26618
oakoslalympivriou
@gmail.com
210 – 5572293
Infoppg-g
@com.gr
210 – 2849016
aopeukis
@gmail.com
210 – 4250736
28940 – 41056
210 – 9697803
aotraxones
@gmail.com
ΟΜΑ∆ΕΣ
A/A
1.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Α.Ε.Κ.
η
1 (Ο.Α.Κ.Α.) (69.000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ
η
1 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) (750)
η
2 (∆ΗΜ. ΓΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ) (300)
ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ.ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ) (12.000)
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΓΗΠΕ∆Ο
ΤΗΛ: 210 - 6834522
ΦΑΞ: 210 - 6834021
ΤΗΛ: -----------------------ΦΑΞ: ----------------------ΤΗΛ: 210 - 5442114
ΦΑΞ: 210 - 5313444
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
37
2013–2014
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
20
ΠΟΛΗ–Τ.Κ.
ΜΑΡΟΥΣΙ
15123
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72100
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ
12242
∆ΗΜ. ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ) (700)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΓΑΛΛΟΥ) (3.000)
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
η
2 (Ο.Α.Κ.Α.) (69.000)
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ ΠΑΣΑ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΕΛΙΑΣ) (200)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ) (2.000)
ΘΥΕΛΛΑ ∆ΙΑΣΤ/ΣΕΩΣ ΡΑΦΗΝΑ ΑΠΟ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ) (500)
η
2 (ΝΕΟ ∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ) (100)
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΕ
(∆ΗΜ. ΣΤ. Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ) (4.000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ) (2.500)
ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΠΑΟ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ) (800)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΓΑΖΙΟΥ) (400)
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΒΑΡΗΣ) (1.800)
ΤΗΛ: ----------------ΦΑΞ: ----------------
Κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
31
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
71303
ΤΗΛ: 210-7773759
ΦΑΞ: 210-6834000
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
63 - 65
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
15771
ΤΗΛ:2810-226808
ΦΑΞ:2810-245941
ΣΤΑ∆ΙΟΥ
& ΠΥΘΕΩΣ 1
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
71601
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΦΡΑΓΚΕΙΟ) (1.500)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΒΙΛΙΩΝ) (1.500)
ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΑΞΟΥ) (1.000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΑΓΕΡΣΑΝΙΟΥ) (500)
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο.
(∆ΗΜ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ) (2.000)
η
2 (∆ΗΜ.ΣΤ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) (800)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α.Ο.
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ) (1.000)
η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΑΡΙΟΥ) (10.000)
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
(∆ΗΜ. ΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ) (800)
Η
2 (∆ΗΜ. ΣΤ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ) (1.000)
ΤΗΛ: -----------------------ΦΑΞ: -----------------------
Ο
24 Χ.µ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΤΗΛ: 210-8012549
ΦΑΞ: 210-8088635
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
192
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
19009
ΡΑΦΗΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
14562
ΤΗΛ: 2810-712055
ΦΑΞ: 2810-712055
ΓΗΠΕ∆Ο
ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
70001
ΤΗΛ: 210-9655063
ΦΑΞ: 210-9655063
ΜΟΥΤΟΥΣΗ
1
ΒΑΡΗ
16672
ΤΗΛ: 210-5555240
ΦΑΞ: 210-5545771
ΣΚΟΥΦΑ
6
ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 22850-23170
ΦΑΞ: 22850-23170
ΝΑΞΟΣ
ΝΑΞΟΣ
84300
ΤΗΛ: 210-4010161
ΦΑΞ: 210-4411910
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
164
ΠΕΡΑΜΑ
18863
ΤΗΛ: 210 –5751700
ΦΑΞ: 210–5751700
ΚΡΕΣΝΑΣ
90
ΤΗΛ: 22940-90959
ΦΑΞ: 22940-90959
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ
1
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131
ΡΑΦΗΝΑ
19009
6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 – 6855850
ΠΡ. 6946755775
Γ.Γ. 6956450049
28410 – 22374
ΠΡ. 6945969594
Γ.Γ. 6944880053
210 - 5313444
ΠΡ. 6945412041
Γ.Α. 6932287281
2810 – 370300
ΠΡ. 6978771630
Γ.Α. 6987089700
210-7777410
ΠΡ. 6942476501
Γ.Γ. 6973599910
2810 – 245941
ΠΡ. 6932763929
Γ.Γ. 6977985689
22940 - 76167
ΠΡ. 6974948399
Γ.Γ. 6972600534
210 – 8078831
ΠΡ. 6955666316
Γ.Γ. 6944666285
2810 – 712055
ΠΡ. 6946070901
Γ.Γ. 6949474043
210 – 9655063
ΠΡ. 210 - 8950433
Γ.Γ. 6944280737
210 – 5555240
ΠΡ. 6932108907
Γ.Γ. 6977119533
22850 – 23170
ΠΡ. 6944652667
Γ.Γ. 6978121008
210 – 4415040
ΠΡ. 6945950902
Γ.Γ. 6932080303
210 – 5777222
ΠΡ. 6944242438
Γ.Γ. 6977713801
22940 – 75099
ΠΡ. 6974851052
Γ.Γ. 6936524881
FAX
210 – 6855150
info
@aekfc.gr
28410 – 21810
aoan.football@
gmail.com
210 – 5313444
2810 – 370308
[email protected]
210 – 7777046
infoilisiakos
@yahoo.gr
2810 – 245941
pasairodotos@
irodotos.com
22940 - 76167
tameiaki@0164
syzefxis.gov.gr
210 – 8078881
team@
kifisiafc.gr
2810 – 712055
Nick_drou@
hotmail.com
210 – 9655063
210 – 5554771
mandraikosfc@
hotmail.com
22850 – 23170
panaxiakosfc@
gmail.com
210 – 4015042
Manthos.giourtzoglou
@gmail.com
210 – 5767764
stamoudikep@
yahoo.gr
22940 – 77799
Gchacholak
@ote.gr