∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ -ΤΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΤΡΙΑ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α/EMAIL
1ο ∆Σ
13Θ/ ΕΑΕΠ
Ηρώων
Πολυτεχνείου 81
∆άσος
12462
210 5815138
Μουστάκης
Εµµανουήλ
Προδροµίτης
∆ηµοκράτης
[email protected]
2ο ∆Σ
11Θ/ ΕΑΕΠ
Χρ. Περραιβού 8
Παναγίτσα
12461
210 5815208
Παπαδοπούλου
Χριστίνα
Καρράς Γιάννης
3ο ∆Σ
11Θ/ ΕΑΕΠ
Κορυτσάς 6
Κολυµβητήριο
12461
210 5813742
Μακρής
Μαρίνος
Βιλανάκη Ειρήνη
4ο ∆Σ
13Θ/ ΕΑΕΠ
Αγίας
Γρηγορούσας 3
Αγ.Γρηγορούσα
12461
210 5810487
Μαρούλη
Αργυρώ
Λάλας Ιωάννης
5 ∆Σ
11Θ
Πάρνηθας &
∆όξης
Κουνέλια
12461
210 5813451
Κοµµατάς
Νικόλαος
Βουµέλλης Σάββας
6ο ∆Σ
7Θ
Κοµνηνών 4-6
∆αφνί
12462
210 5811277
Τσόλκας
Σπυρίδων
7ο ∆Σ
11Θ
Γράµµου &
Ρόδου
Κέντρο
12461
210 5819642
Τάµπαλης
Κωνσταντίνος
Σαντοριναίος Κων/νος
Ηρ.Πολ/χνείου &
Αθ.∆ιάκ. 36-
∆άσος
12462
210 5324488
Καρβέλη
Παναγιώτα
Κατσαρού Θεώνη
9ο ∆Σ
7Θ
Κολοκοτρώνη
38 & Ιερά Οδ.
Practiker
12461
210 5900653
Στάικος
Σπυρίδων
---
10ο ∆Σ
12Θ/ ΕΑΕΠ
Τέρµα Μελίτας
Αγ.Γρηγορούσα
12461
210 5818225
Κάλλια Βασιλική
Υακίνθη Παπαϊωάννου
11ο ∆Σ
13Θ/ ΕΑΕΠ
Κυπρίων
Αγωνιστών 33-35
∆άσος
12462
210 5817941
Τσιλπιρίδου
∆έσποινα
Ορδόλης Ιωάννης
14ο ∆Σ
12Θ/ ΕΑΕΠ
Κερκύρας 8
Ελαιώνας
12461
210 5905476
ΠαναγιωτάκηΚαρβούνη Βίκυ
Γκουντέλας Ιωάννης
Α/Α
ο
8ο ∆Σ
12Θ/ ΕΑΕΠ
http://1dim-chaid.att.sch.gr/
http://2dimchaid.wordpress.com
[email protected]
http://3odhmotikoxaidari.blogspot.gr
[email protected]
http://blogs.sch.gr/4dimchaid/
http://4dim-chaid.att.sch.gr/
[email protected]
---
http://to-blogaki-mas.blogspot.com/
[email protected]
http://6dim-chaid.att.sch.gr/
[email protected]
http://tsiritiritsiritro.blogspot.com/
[email protected]
http://8dimotiko-haidariou.webnode.gr/
[email protected]
[email protected]
http://10dim-chaid.att.sch.gr/
[email protected]
http://edimotiko.blogspot.com/
[email protected]
http://14dimchaid.blogspot.com
[email protected]