Πρόγραμμα - Ιγνάτιος Καράμηνας

29η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Τετάρτη 10 Απριλίου 2013, 5ο ∆.Σ. Χαϊδαρίου, Πάρνηθας και ∆όξης, τηλ.:210-5813451
Ώρα προσέλευσης 8:00 π.µ. / 8:15 - 8:30 (χωρισµός Τµηµάτων)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/ ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
08:30-10:00
10:30-12:00
ΚΡΟΚΟΥ
12:30-14:00
ΑΡΒΑΝΙΤΗ-
1
Α΄ τάξης
ΤΡΙΓΚΑ
2
Β΄ τάξης
ΚΡΟΚΟΥ
3
Γ΄ τάξης
ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
4
∆΄ τάξης
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5
Ε΄ τάξης
ΒΑΡΦΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΗ
6
ΣΤ΄ τάξης
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
7
∆ιευθυντές/
Υπ. Ολοήµερου/
Τµ. Ένταξης/
Παράλληλης
Στήριξης
ΑΣΒΕΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ
ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ
8
9
Ειδικότητες Ι
(ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ16)
Ειδικότητες ΙΙ
(ΠΕ11,ΠΕ08,ΠΕ1
8,ΠΕ19,ΠΕ32)
ΑΡΒΑΝΙΤΗΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΓΚΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
Χρηστάκης Κων/νος, Ειδικός Πάρεδρος ε.τ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, «Προβλήµατα
συµπεριφοράς στο σχολείο: Μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς».
Αρβανίτη-Παπαδοπούλου Τότα, Σχολική Σύµβουλος 23ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής
Αττικής, «Στρατηγικές επικοινωνίας στην τάξη, για την πρόληψη των προβληµάτων
συµπεριφοράς».
Ασβεστάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος 31ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«∆ιαπροσωπικές σχέσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου».
Ατταλιώτου Κυριακή, Σχολική Σύµβουλος 3ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Αττικής,
«Η
Ειδική Αγωγή στο Γενικό Σχολείο».
Βάρφη
Βικτωρία,
∆ιευθύντρια ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Π.
Φαλήρου, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Προβλήµατα συµπεριφοράς και αυτοεκτίµηση».
Γιαννούλης Γιαννούλης, Σχολικός Σύµβουλος 35ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«Η συµβολή της Φιλαναγνωσίας στην πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού».
Ευαγγέλου Οδυσσέας, Σχολικός Σύµβουλος 36ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισµός».
Καράµηνας Ιγνάτιος, Σχολικός Σύµβουλος 29ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Συµπεριφοράς στη Σχολική Τάξη».
Κατσιγιάννη Βικτωρία, Σχολική Σύµβουλος 72ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«Το φαινόµενο του εκφοβισµού στο ∆ηµοτικό Σχολείο».
Καφαλούκου Κων/να, ∆ιευθύντρια του 1ου ∆Σ Περιστερίου, Ειδική Παιδαγωγός, «Σχολικός
εκφοβισµός /θυµατοποίηση (bullying/victimization)».
Κοσµόπουλος Γιάννης, ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής, Med στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, «Μελέτη
Περίπτωσης - Αναλύοντας τα προβλήµατα συµπεριφοράς µέσα από σενάριο».
Κρόκου
Ζωή, Σχολική Σύµβουλος 5ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Φθιώτιδας,
«Μαθησιακές ∆υσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς».
Μιχαηλίδης Κων/νος, Σχολικός Σύµβουλος 42ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«Συµπεριφορές σχολικής επιρροής».
Τζανάκη Χαρίκλεια, Σχολική Σύµβουλος 64ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης Αττικής,
«Στρατηγικές διαχείρισης συµπεριφοράς στην τάξη και παρεµβάσεις».
Τρίγκα
Ελένη, Σχολική Σύµβουλος 3ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Αττικής,
«Αντιµετωπίζοντας τη διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας».