Παράτημα ΙΙ_ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ 4
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ 4.1
Δράση 4.1.1 – Ιδιωτικές επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των
Αλιευτικών Περιοχών
Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
27/01/2014
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΑΛ 2007-2013
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
1
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93 , 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
2221026626
ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 4.1 του τοπικού
προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» της Αναπτυξιακής Ευβοίας
Α.Ε
Δράση « 4.1.1»
Κατηγορία Πράξεων: ………
Τίτλος προτεινόμενης πράξης «…………………………………………………………………»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ Αλιείας για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):
FAX :
Ε-mail :
Ημερομηνία:
Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε
συνημμένα το φάκελο υποψηφιότητας έργου
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
Ο/ Η αιτών/ αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος
εκπρόσωπος)
........................................................
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)
Συνημμένα
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................
Φάκελος υποψηφιότητας
Αριθ. Πρωτ. : ......................................................
Α/Α πρότασης
:
(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ Αλιείας)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
2
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
IΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
5. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σημειώνεται ότι όλα τα αναφερόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας δεσμεύουν το δικαιούχο και θα
πρέπει να αποδεικνύονται κατά την αποπληρωμή της πράξης από την ΟΤΔ Αλιείας Αναπτυξιακή Ευβοίας
Α.Ε καθώς και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ Αλιείας και δικαιούχου.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
3
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δε συμπληρώνεται επαγγελματική εμπειρία που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης
ΥΠΑΡΞΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ( Π.Χ ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) Αναφέρεται η παρούσα επαγγελματική ιδιότητα/κατάσταση του φορέα της πρότασης και
παρατίθενται τυχόν πρόσθετα στοιχεία του βιογραφικού που σχετίζονται με τη προτεινόμενη πράξη και
δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες π.χ. μακροχρόνια άνεργοι (με σχετική βεβαίωση
από τον ΟΑΕΔ), εντοπιότητα (με σχετική βεβαίωση από τον Δήμο) κ.τ.λ.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –
Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΦΜ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*)
Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου
συμπληρώνεται μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του.
(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
5
€)
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
4.1.1
…………..
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΝΟΜΟΣ:
ΔΗΜΟΣ:
ΤΟΠΙΚΗ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ. 2008)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΛΛΟ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο
ΙΔΡΥΣΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
6
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Για επενδύσεις υποδομών διανυκτέρευσης συμπληρώνεται:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΑΞΗ
ΚΛΙΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
Υπάρχουσα
κατάσταση (*)
Μετά την υλοποίηση
(*) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις προτάσεων που αφορούν εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων
διανυκτέρευσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της
πράξης όσον αφορά α) τα βασικά τεχνικά και β) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, καθώς και τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
7
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α) Συμβολή της επένδυσης στην εξυπηρέτηση των στόχων και προτεραιοτήτων του τοπικού
προγράμματος.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β) Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της
πράξης. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης σε σχέση
με τις συνθήκες της αγοράς, με την ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας, το νέο περιβάλλον που
διαμορφώνεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου, τη συμπληρωματικότητα
και
συνέργια της επένδυσης με τις συναφείς δράσεις ,ενέργειες και έργα στην περιοχή ,καθώς και στο
βαθμό κάλυψης /εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ) Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με την τοπική αρχιτεκτονική. Τήρηση και ανάδειξη
στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
Αναφέρονται
στοιχεία της
προτεινόμενης
πράξης
που την καθιστούν συμβατή
με την
αρχιτεκτονική και αισθητική της περιοχής, προσδιορίζουν την εναρμόνισή της με το ευρύτερο
περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
8
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Ε) Συμβολή της επένδυσης στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας σε σχέση με τη δυνατότητα αύξησης
της επισκεψιμότητας της περιοχής, τη δυνατότητα μεταβιβασιμότητας των αποτελεσμάτων της
επένδυσης , την ενδυνάμωση και αναβίωση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, την ανάδειξη
ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής, της παραδοσιακής κουζίνας, οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας κ.λ.π.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ
Α) Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
9
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Β) Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων.
Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (ISO κ.λπ.) που
προβλέπονται στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης και προσκομίζονται αντίστοιχες προσφορές
για την τεκμηρίωση του κόστους.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ) Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αξιοποίηση διαδικτύου. (Προσκομίζονται
αντίστοιχες προσφορές για την τεκμηρίωση του κόστους).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Δ) Συμβολή της επένδυσης στην εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
Αναφέρονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές (υποδομές /διαρρυθμίσεις) που
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και οι οποίες πρέπει
σαφώς να περιλαμβάνονται στη μελέτη και στα αρχιτεκτονικά σχέδια. του φακέλου
υποψηφιότητας.
Νέα κτίρια
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
10
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Υφιστάμενα κτίρια
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Περιβάλλον χώρος
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ε) Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργεια και
υποβολή αποδεικτικών συνεργασίας με τους φορείς της περιοχής για την τεκμηρίωσή της.
Περιγράφεται η διαδικασία με την οποία προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργεια ενσωματώνονται
και αξιοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Περιγραφή τεχνολογικής καινοτομίας.
Α) Ως καινοτομία προϊόντων & διαδικασίας νοείται η εγκαθίδρυση καινοτομιών στην παραγωγική
διαδικασία, όπως νέοι μέθοδοι προηγμένης τεχνολογίας για την παραγωγή, προσφορά και
διανομή των προϊόντων, η σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες, στις μεθόδους εμπορίας, η
ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων και των αγορών τους, η παραγωγή νέων
προϊόντων.
Β) Ως καινοτομία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες νοείται ο καινοτόμος , ο προηγμένης τεχνολογίας
χαρακτήρας των υπηρεσιών , η ανάπτυξη λογισμικού , η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
11
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Διατηρητέο κτίριο
Παραδοσιακό κτίριο
Αναφορά στα έγγραφα που τεκμηριώνουν τον παραδοσιακό ή διατηρητέο χαρακτήρα του κτιρίου.
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ
(Εγκεκριμένη)
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΔΕΝ
ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Τεχνική μελέτη
Έγκριση χαρακτηρισμού κτιρίου
παραδοσιακού ή διατηρητέου
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
12
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Έγκριση καταλληλότητας
οικοπέδου (ΕΟΤ)
Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
(ΕΟΤ)
Οικοδομική άδεια
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ
Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ
για τις εξαιρέσεις
Άλλες (να αναφερθούν
αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και
τα αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή
υποβληθείσες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
13
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί /εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης άδεια /μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την
έναρξη εργασιών.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΛΛΑ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
14
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
<25
<25
<25
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
>25
>25
>25
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(αυτοαπασχόληση)
Η κατανομή των θέσεων εργασίας σε άνδρες, γυναίκες και ηλικιακές κλίμακες είναι ενδεικτική και δε
δεσμεύει τον υποψήφιο.
Για τον προσδιορισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης, ανάγονται οι εποχιακές θέσεις
απασχόλησης σε έτη απασχόλησης (ανθρωποέτη ) π.χ. οι 2 εποχιακές θέσεις τρίμηνης απασχόλησης ισούνται
με 0,5 ετήσιες ισοδύναμες ( 2*3/12) = 0,5 ετήσιες ισοδύναμες
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:
o Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,
o Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
o Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να
τεκμηριώνονται επαρκώς και να προκύπτουν από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
πράξης
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
15
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σημειώνεται η συμβολή στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Ειδικά για προτάσεις που
αφορούν εγκατάσταση /χρήση ΑΠΕ πρέπει να τεκμηριωθούν ο θαθμός κάλυψης των αναγκών της
επιχείρησης (%) που επιτυγχάνεται με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΑΠΕ, καθώς και η ετήσια
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τη χρήση ΑΠΕ. Για προτάσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων
που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να τεκμηριωθεί το ποσοστό εξοικονόμησης
ενέργειας που αναμένεται να επιτευχθεί και η αντίστοιχη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας. Λαμβάνεται επίσης υπόψη τυχόν πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων, το ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή του σχετικού συστήματος, καθώς και
τυχόν εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π. χ ISO 14001,EMAS)
Ενέργεια
Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης (KWh):
Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ (KWh):
Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ (KWh):
Περιγραφή του συστήματος (εκτός ΑΠΕ) που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Νερό
3
Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης (m ):
3
Νερό που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος(m ):
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση νερού:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Στερεά απόβλητα
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων που παράγονται
από τη λειτουργία του έργου:
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο
(π.χ. ISO 14001, EMAS):
Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω πεδία δεν πρέπει να συμπεριληφθούν ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από
την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία της πράξης.
Σημειώνεται επίσης ότι συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές μελέτες που τεκμηριώνουν τις
ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου σε ΑΠΕ ή την εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή σχετικού συστήματος ή
την διαχείριση αποβλήτων.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
16
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης ΑΠΕ
Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ.
Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης.
Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης.
Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται από αντίστοιχη μελέτη, η οποία θα
πρέπει να επισυνάπτεται.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
17
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΤΟΣ
-3
-2
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
-1
1
2
3
4
5
4
5
Αριθμός
διανυκτερεύσεων
Συμπληρώνεται για επενδυτικά σχέδια που αφορούν δημιουργία και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΤΟΣ
Αριθμός
-3
-2
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
-1
1
2
3
επισκεπτών
χωρίς διανυκτέρευση
Συμπληρώνεται για επενδυτικά σχέδια που αφορούν δημιουργία και εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις ειδικές μορφές
τουρισμού.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
18
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Τα ποσά στους πίνακες που ακολουθούν συμπληρώνονται σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το προτεινόμενο κόστος των ενεργειών του προϋπολογισμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται
επαρκώς (σχέδια, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, αναλυτικός προϋπολογισμός). Για τις
κατασκευαστικές εργασίες λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας τιμών μονάδος (Παράρτημα
πρόσκλησης). Για όλες τις ενέργειες του προϋπολογισμού, πλην των κατασκευαστικών
υποβάλλονται:
o
τρεις (3) σχετικές προσφορές (προτιμολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια
(prospectus)
o
ή τεκμηριώνεται η ύπαρξη λιγότερων προσφορών
o
ή τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
19
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
20
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.1.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
21
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Τα ανωτέρω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος
χώρου.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
22
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Σε περίπτωση πολλών κτιρίων συμπληρώνεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά).
Το τμήμα αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο διότι βάσει αυτού θα γίνουν οι αναλυτικές
προμετρήσεις. Ως εκ τούτου και πρέπει να αναγράφονται όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία που αφορούν στους επιμέρους χώρους του κτιρίου και στα υλικά κατασκευής.
Σε περίπτωση που προβλέπεται πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα να
γίνεται αναλυτική περιγραφή των εργασιών.
1
Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:
2
Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:
3
Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:
4
Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:
5
Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
23
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
2
Υ.01
Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις
μ
Υ.02
Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ
ΚΑ
Υ.03
Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ
ΚΑ
Υ.04
Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης
ΚΑ
Υ.05
Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης
ΚΑ
Υ….
Άλλο
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α
ΠΧ.01
Περίφραξη
μ
ΠΧ.02
Εσωτερική οδοποιία
μ2
ΠΧ.03
Αίθριος (αύλειος) χώρος
μ2
ΠΧ.04
Χώρος πρασίνου
μ2
ΠΧ.05
Υπαίθριος χώρος στάθμευσης
μ2
ΠΧ…..
Άλλο
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ
01.01
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις
μ3
01.02
Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης
μ3
01.03
Γενικές εκσκαφές βραχώδεις
μ3
01.04
Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής
μ3
01.05
Ειδικές επιχώσεις
μ3
02.01
Καθαιρ.πλινθοδομής
μ3
02.02
Καθαιρ.πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα
μ3
02.03
Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος
μ3
02.04
Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματο
μ3
02.05
Καθαιρ.επιχρησμάτων
μ2
02.06
Καθαιρ.τοίχων διά τη διαμόρφωση
θυρών
μ2
02.07
Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών
παραθύρων
τεμ
02.08
Καθαίρεση ημίξεστης .ή ξεστής
λιθοδομής
μ3
02.09
Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς
τύπου
μ2
02.10
Καθαίρεση επικεράμωσης
μ2
03.01
Οπλισμένο σκυρόδεμα
(Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)
μ3
03.01.1
Οπλισμένο σκυρόδεμα
(Προσβάσιμες περιοχές)
μ3
03.02
Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων
μ2
03.03
Εξισωτικές στρώσεις
μ2
03.04
Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος
μ2
03.05
Σενάζ δρομικά
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
μ.μ.
24
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ.Μ.
03.06
Σενάζ μπατικά
03.07
Μανδύας χυτού σκυροδέματος
μ
03.08
Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος
μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
μ.μ.
3
2
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ
ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Δ
04.01
Λιθοδομές με κοινούς λίθους
μ2
04.02
Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους
μ
04.03
Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος
μ
04.04
Πλινθοδομές δρομικές
μ
04.05
Πλινθοδομές μπατικές
μ2
04.06
Τσιμεντολιθοδομές
μ2
04.07
Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί
μ2
04.08
Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές
μ2
04.09
Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά
πλευρά
μ2
05.01
Αβεστοκονιάματα τριπτά
μ2
05.02
Αβεστοκονιάματα τριπτά
(με kourasanit)
μ2
05.03
Επιχρήσματα χωριάτικου τύπου
μ2
05.04
Ετοιμο επίχρησμα
μ2
05.05
Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων
λιθοδομών
μ2
06.01
Με πλακίδια πορσελάνης
μ2
06.02
Με λίθινες πλάκες
μ2
06.03
Με ορθογωνισμένες πλάκες
μ2
06.04
Με πέτρα στενάρι
μ2
06.05
Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)
μ2
06.06
Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με
βερνικόχρωμα
μ.μ
07.01
Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους
μ2
07.02
Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)
μ2
07.03
Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες
μ2
07.04
Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)
μ2
07.05
Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ
μ2
07.06
Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας
μ2
07.07
Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας
μ2
07.08
Με λωρίδες δρυός
μ2
07.09
Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς
πλήρης
μ2
07.10
Βιομηχανικό δάπεδο
μ2
2
3
2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
25
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Ε
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ.Μ.
08.01
Πόρτες πρεσσαριστές κοινές
μ2
08.02
Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από
MDF
μ2
08.03
Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από
δρύ,καρυδιά κλπ
μ
08.04
Εξώθυρες καρφωτές περαστές από
ξύλο καστανιά
μ
08.05
Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο
καστανιάς
μ
08.06
Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία
μ
08.07
Υαλοστάσια από ορενγκονταιν
μ
08.08
Σκούρα από σουηδική ξυλεία
μ
08.09
Σκούρα από ορεγκονταιν
μ2
08.10
Σιδερένιες πόρτες
μ2
08.11
Σιδερένια παράθυρα
μ2
08.12
Bιτρίνες αλουμινίου
μ2
08.13
Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα
κουφώματα αλουμινίου
μ2
08.14
Υαλοστάσια αλουμινίου με
θερμοδιακοπή
μ2
08.15
Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως
Τ90 πλήρως εξοπλισ.
τεμ
08.16
Δίφυλλη πυράντοχη πότρα Τ30 εως Τ90
πλήρως εξοπλισμένη
τεμ
09.01
Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)
μ2 οψης
09.02
Ντουλάπες (ανιγκρέ)
μ2 οψης
09.03
09.04
Ντουλάπια κουζίνας κοινά
Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή
ξυλεία
10.01
Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος
μ2
10.02
Θερμομόνωση κατακόρυφων
επιφανειών
μ2
10.03
Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου
μ2
10.04
Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους
μ2
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
2
2
2
2
2
2
μ.μ.
μ.μ.
ΜΑΡΜΑΡΙ
ΚΑ
Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές
παραθ. μπαλκονιών
μ.μ.
11.02
Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος
μ.μ.
12.01
Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας
δρυός
μ2
12.02
Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης
μ.μ
14.01
Από γυψοσανίδες
μ2
14.02
Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό
σκελετό
μ2
14.03
Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες
πλήρης
μ2
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
11.01
ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
26
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΙΔΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ
Σ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΤΗΘΑΙΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕ
ΙΣ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ.Μ.
15.01
Κεραμοσκεπή με φουρούσια
εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ.
μ2
15.02
Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με
κεραμίδια
μ
16.01
Από οπλισμένο σκυρόδεμα
μ.μ.
16.02
Από δρομική πλινθοδομή
μ.μ.
16.03
Από κιγκλίδωμα σιδερένιο
μ.μ.
16.04
Από κιγκλίδωμα αλουμινίου
μ.μ.
16.05
Από κιγκλίδωμα ξύλινο
μ.μ.
17.01
Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα
μ2
17.02
Πλαστικά επί τοίχου
μ
17.03
Πλαστικά σπατουλαριστά
μ2
17.04
Τσιμεντοχρώματα
μ2
17.05
Ντουκοχρώματα
μ2
17.06
Βερνικοχρωματισμός ξύλινων
επιφανειών
μ2
18.01
Τζάκι απλό
αποκ
18.02
Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)
αποκ
18.03
Συντήρηση -αποκατάσταση
τοιχογραφιών
μ2
19.01
Πλήρες σέτ λουτρού
αποκ
19.02
Σέτ WC
αποκ
20.01
Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρούwc. (Σωληνώσεις)
αποκ
20.02
Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρούwc (Συνδέσεις)
αποκ
21.01
Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις)
αποκ
21.02
Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα
,καυστήρας,λεβητας)
αποκ
23.01
Κατοικίας (Σωληνώσεις)
μ2/κατ
23.02
Κατοικίας (καλοδιώσεις,ρευματολήπτες)
μ2/κατ
23.03
Καταστήματος (Σωληνώσεις)
μ2/κατ
23.04
Καταστήματος (καλοδιώσεις
ρευματολήπτες)
μ2/κατ
24.01
Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις
αποκ
24.02
Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων
Στασ
25.01
Ηλιακός συλλέκτης
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
2
2
ΟΜΑΔΑ Ζ
ΔΙΑ
Φ.
Η/Μ
ΕΡΓ
ΑΣΙ
ΕΣ
ΑΝΕΛΚΥΣ
ΤΗΡΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣ
Η
ΚΛΙΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕ
Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
τεμ
27
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Η
ΜΕΤΑΛΛ
ΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚ
ΕΥΗ
ΣΥΝΟΛΟ
26.01
Μεταλλικός σκελετός
26.02
Πάνελ με μόνωση
κιλ
μ2
ΣΥΝΟΛΟ
Τα είδη εργασιών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα μπορούν να συμπληρωθούν, κατά την
κρίση της ΟΤΔ.
Ο παραπάνω πίνακας να υποβληθεί σε Excel.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
28
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά
χαρακτηριστικά)
Μ.Μ. (π.χ.
2
3
τεμ, m , m ,
κ.λπ.)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Μ.Μ. (π.χ.
2
3
τεμ, m , m ,
κ.λπ.)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Μ.Μ. (π.χ.
2
3
τεμ, m , m ,
κ.λπ.)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά
χαρακτηριστικά)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά
χαρακτηριστικά)
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
29
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α/Α
1
2
3
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
Μελέτη για έκδοση οικοδομικής
άδειας
Τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη
- επιμετρήσεις
Δαπάνες μελέτης εφαρμογής και
4
πιστοποίησης συστημάτων και
σημάτων ποιότητας
5
Άλλη
ΣΥΝΟΛΟ
Το συνολικό κόστος της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
της επένδυσης. Στον περιορισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μελέτης εφαρμογής και
πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
4.2.6 ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1
Διαφημιστικά φυλλάδια
2
Λογότυπο
3
4
5
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
Προβολή σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης
Ηλεκτρονική προβολή (αξιοποίηση
διαδικτύου)
Άλλο
ΣΥΝΟΛΟ
Το συνολικό κόστος της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
της επένδυσης..
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
30
4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
(*)
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
2. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4. ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
Α'
ΤΡΙΜΗΝΟ
Β'
ΤΡΙΜΗΝΟ
…………….
……………
(**)
(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο
(**) Στο σύνολο του έργου Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης της πράξης ανά τρίμηνο
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
31
4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΠΟΣΑ (€)
καταθέσεις
μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια
συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου
τραπεζικός δανεισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
32
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
5. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Από τη μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης (προ
φόρων και αποσβέσεων) τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της.

Τα ποσά στους πίνακες που ακολουθούν συμπληρώνονται σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
33
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται μόνο για τα καταλύματα)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΤ
ΗΤΑ (%)
Έτος -3
ΠΛΗΡ.
%
ΕΣΟΔΑ
Έτος -2
ΠΛΗΡ. %
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Έτος -1
ΠΛΗΡ. %
ΕΣΟΔΑ
1ο έτος
ΠΛΗΡ. %
1. ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
Υψηλή περίοδος (από …….….έως…….)
Αρ. κλιν x ημέρ περιόδ x μέση τιμή ανά
κλίνη .
Κλίνες…... x ......…. ..Ημ. x ................…Euro.
Μέση περίοδος (από …….….έως…….)
Αρ. κλιν x ημέρ περιόδ x μέση τιμή ανά
κλίνη .
Κλίνες…... x ......…. ..Ημ. x ................…Euro.
Χαμηλή περίοδος (από …….….έως…….)
Αρ. κλιν x ημέρ περιόδ x μέση τιμή ανά
κλίνη .
Κλίνες…... x ......…. ..Ημ. x ................…Euro.
2. ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Πρωϊνό - γεύματα)
Διανυκτερεύσεις x εκτιμούμενο έσοδο ανά
διανυκτέρευση
Διανυκτερεύσεις……….. x .......…...Euro
3. ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ - BAR
Διανυκτερεύσεις x εκτιμούμενο έσοδο ανά
διανυκτέρευση
Διανυκτερεύσεις……….. x .......…...Euro
4. ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ
5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
6. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
34
ΕΣΟΔΑ
3ο
έτος
2ο έτος
ΠΛΗΡ. %
ΕΣΟΔΑ
ΠΛΗΡ.
%
4ο έτος
ΕΣΟΔΑ
ΠΛΗΡ. %
5ο έτος
ΕΣΟΔΑ
ΠΛΗΡ. %
ΕΣΟΔΑ
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων εκτός από τα καταλύματα)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΕΤΟΣ -2
ΕΤΟΣ -1
ΕΤΟΣ 1
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΕΤΟΣ 4
ΕΤΟΣ 5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- προϊόν ….
- προϊόν …..
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
35
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων εκτός από τα καταλύματα)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ
ΕΤΟΣ -2
ΕΣΟΔΑ
ΕΤΟΣ -1
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΤΟΣ 1
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
3. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
36
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
ΕΤΟΣ 4
ΕΤΟΣ 5
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α/Α
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
ανθρωπομήνες
37
κόστος/ανθρωπομήνα
ετήσιο κόστος
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΟΣ -2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΟΣ -1
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
38
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΟΣ 4
ΕΤΟΣ 5
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-3
-2
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
-1
1ο έτος
2ο έτος
3ο έτος
4ο έτος
5ο έτος
1. Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και
επιβαρύνσεις) (πίνακας 5.3.1)
2. Δαπάνες πρώτων υλών και
προσφερόμενων υπηρεσιών
Πρώτων και βοηθητικών υλών (πίνακας 5.3.2)
……….
3. Γενικά έξοδα
Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Δαπάνες Συντήρησης
Φόροι - τέλη
Έντυπα & Γραφική ύλη
Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού
Διάφορα άλλα έξοδα
Διάφορα αναλώσιμα
Ενοίκια
4. Δαπάνες διαφήμισης – προώθησης και
προβολής
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ
κ.λπ.), Δαπάνες Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού, Διάφορα άλλα έξοδα, Διάφορα αναλώσιμα, Δαπάνες διαφήμισης προώθησης και προβολής.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
39
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
-3
-2
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
-1
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
ΕΣΟΔΑ (Από πίνακα 5.1 ή 5.2.2)
ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 5.4)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
Μείον:
* Τόκοι μακρ/σμων δανείων
* Τόκοι βραχ/σμων δανείων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ
Μείον Αποσβέσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον φόρος εισοδήματος μη
διανεμομένων κερδών
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Για τον υπολογισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούμε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο της ενδιάμεσης κατανάλωσης
κάθε έτους
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
40
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2
41
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
42
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της επένδυσης /πληρότητας στοιχείων
πρότασης και των κριτηρίων επιλογής πράξεων. Αναλυτικά τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ.
1.
Δικαιολογητικά πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ακριβές αντίγραφο ή νομίμος
επικυρωποιημένο). Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό σύσταση εταιριών υποβάλλεται το
σχετικό αντίγραφο από όλα τα μέλη τους.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό
σύσταση εταιριών υποβάλλεται από όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών νομικών
προσώπων υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή/ και το Δ/ντα Σύμβουλο ή /και το διαχειριστή
ή/ και το νόμιμο εκπρόσωπο.
3. Υπεύθυνη του Ν. 1599/86 Δήλωση (συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα που ακολουθεί)
4. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις τουρισμού, υποβάλλεται σήμα Ε.Ο.Τ
5. Για τις λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις, υποβάλλεται άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
6. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπεύθυνη Δήλωση ότι η υφιστάμενη επιχείρηση είναι πολύ
μικρή ΜΜΕ (Η δήλωση διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»). Στην
κατηγορία ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
7. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις βεβαίωση έναρξης εργασιών.
8. Έντυπα Ε1, Ε3, E5 και Ε7 των τριών τελευταίων ετών (κατά περίπτωση).
9. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν απασχολεί προσωπικό Υπεύθυνη Δήλωση (ότι δεν
απασχολώ προσωπικό),
10. Επιπλέον τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν:
 Καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού και ΦΕΚ ορισμού νόμιμου
εκπρόσωπου
 Για υπό σύσταση εταιρεία σχέδιο καταστατικού
 Πίνακα μετόχων /εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ημερομηνία
 Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών,
 Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ και τυχόν προσλήψεις μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης. Σε περίπτωση μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μισθό,
υποβάλλεται και η σχετική εντολή της Γ.Σ.
 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα για υποβολή πρότασης
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
43
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
2.
Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ιδιότητας του «κατά κύριο
επάγγελμα αλιέα»
Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που αφορούν στους επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι θα
αποτελέσουν δικαιούχους πράξεων στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 του Τοπικού
Προγράμματος είναι:
1. Επαγγελματίες αλιείς. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι
για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του επαγγελματία αλιέα (πλοιοκτήτη ή αλιεργάτη),
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι:
i. Ατομική άδεια αλιείας,
ii. Ασφάλιση ως αλιέας, στον ΟΓΑ, σίγουρα οι ασφαλισμένοι μετά το έτος
2003, ή ΝΑΤ ή ΙΚΑ,
iii. Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου.
2. Κάτοχοι αλιευτικής εκμετάλλευσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι
ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι αλιευτικού σκάφους είναι:
i. Επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ (οι ιδιοκτήτες σκάφους
παράκτιας αλιείας έχουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά της παραγράφου
1 ανωτέρω, ενώ οι ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους με αλιευτικά εργαλεία
μηχανότρατα και γριγρί είναι κάτοχοι εμπορικής επιχείρησης και δεν
έχουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 ανωτέρω).
Σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα αλιέων που είναι ταυτόχρονα και κάτοχοι
αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την έναρξη της νέας δραστηριότητας, που
ενδεχόμενα να απαιτεί την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ή την έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ.
ως κύριας απασχόλησης, δεν θα πληρείται πλέον η βασική προϋπόθεση για τα παράκτια
σκάφη, για αποκλειστική ή κύρια ενασχόληση με την αλιεία και συνεπώς δεν θα μπορούν να
συνεχίσουν να είναι κάτοχοι παράκτιου αλιευτικού σκάφους.
3.
Δικαιολογητικά κάλυψης ίδιας συμμετοχής

Στη περίπτωση φυσικού προσώπου: βεβαιώσεις καταθέσεων, μετοχές, ομόλογα, λοιποί
άυλοι τίτλοι, προσύμφωνα πώλησης ακινήτων (συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τον
αστικό κώδικα), ευκόλως ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της πρότασης,
στο όνομα του φυσικού προσώπου

Στη περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών: τα παραπάνω στο όνομα ενός τουλάχιστον από
τους εταίρους ή μετόχους που θα συνοδεύεται από την δέσμευση (υπεύθυνη δήλωση) ότι
θα διατεθούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.

Στην περίπτωση εταιρειών: ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή φορολογικές
δηλώσεις τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει
κερδοφορία ικανή να καλύψει την ιδία συμμετοχή ή σχετική απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της για τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με αύξηση του μετοχικού ή
εταιρικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής.

Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του
υποψηφίου, στην περίπτωση που μέρος ή όλη η απαιτούμενη ιδία συμμετοχή της
πρότασης θα καλυφθεί με δάνειο.

Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής δεν απαιτείται να προσκομιστούν για
την εκπλήρωση των κριτηρίων πληρότητας της πρότασης. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά
προσκομίζονται προκειμένου το υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο να εξασφαλίσει τα μόρια
του κριτηρίου επιλογής Α2: Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
44
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
4.
Δικαιολογητικά κατοχής-χρήσης του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η
υλοποίηση της πρότασης
Α) τίτλοι κυριότητας: συμβόλαια πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής, δικαστική απόφαση
αναγνωριστικής χρησικτησίας, κληρονομική διαδοχή κ.λπ. οι οποίοι θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
Β) αποδεικτικά χρήσης ακινήτου: πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο, σύμβαση χρησιδανείου,
σύμβαση παραχώρησης χρήσης ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση
την κατοχή ή χρήση κυρίως στις περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δημόσιες εκτάσεις και για
πράξεις δημοσίου χαρακτήρα.

Στις περιπτώσεις μίσθωσης εφόσον στην πρόταση προβλέπονται: α) νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης με διάρκεια
τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο τοπικό
πρόγραμμα και πιστοποιητικό μεταγραφής. β) λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών
εγκαταστάσεων ή και προμήθεια εξοπλισμού) απαιτείται συμφωνητικό μίσθωσης ή
επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ, διάρκειας
τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στην περίπτωση που
το συμφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει συνταχθεί
συμβολαιογραφικά και να έχει μεταγραφεί εν συνεχεία στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πρέπει να τηρούνται για συμβάσεις
χρησιδανείου ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος θα
πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται την προτεινόμενη
χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής θα
πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται την προτεινόμενη
χρήση του ακινήτου από τον ψιλό κύριο. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις
δεν απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα να εξετασθεί αν πληρούνται όλα τα λοιπά
κριτήρια, που αφορούν το φορέα.

Σε περίπτωση συγκυριότητας, στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν εκτός
από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα δικαιολογητικά
πλήρους χρήσης /κατοχής του ακινήτου από τον συγκύριο που είναι υποψήφιος
επενδυτής σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω.
Ειδικά στην περίπτωση που συγκύριος είναι ανήλικος, θα πρέπει στο φάκελο
υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεμόνες για οποιαδήποτε πράξη
μεταβίβασης ή μίσθωσης αφορά το ιδανικό μερίδιο του ανηλίκου.

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση του ακινήτου με βάση τα
ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους,
συνοδευμένη από Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα παραχωρήσει το ακίνητο στην
εταιρεία για το σκοπό αυτό εφόσον το επενδυτικό σχέδιο εγκριθεί.
5.
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ρεαλιστικότητας και αξιοπιστίας του
κόστους της επένδυσης:

Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμένα από
μηχανικό.

Αρχιτεκτονικά σχέδια υπογεγραμμένα από μηχανικό:
o
κατόψεις (πλήρεις και με διάταξη εξοπλισμού και χαρακτηρισμό χώρων)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
45
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
o
όψεις
o
τομές

Φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί το σχέδιο.

Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥΠ. Πολιτισμού σε περίπτωση
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων

Για ίδρυση νέων καταλυμάτων και επέκταση υφιστάμενων απαιτείται αναλυτική
μοριοδότηση υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στη μελέτη και στα τεχνικά σχέδια που υποβάλλονται με τον φάκελο
υποψηφιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των ΚΥΑ
2974/710/08.04.2009 & 3427/9.06.2010 όπως ισχύουν κάθε φορά,

αναλυτική προμέτρηση εργασιών και αναλυτικός προϋπολογισμός για την σύνταξη του
οποίου ελήφθη υπόψη ο πίνακας τιμών μονάδος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης.

Για όλες τις ενέργειες του προϋπολογισμού, πλην των κατασκευαστικών υποβάλλονται:
6.

τρεις (3) σχετικές προσφορές (προτιμολόγια) και πληροφοριακά
φυλλάδια (prospectus)

ή τεκμηριώνεται η ύπαρξη λιγότερων προσφορών

ή τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος.
Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της σχετικής με το προτεινόμενο έργο
επαγγελματικής εμπειρίας /εκπαίδευσης / κατάρτισης του φορέα:

επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών σχετικού με τη φύση της πρότασης,

βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ για επαγγελματική κατάρτιση συναφή με το αντικείμενο
της πρότασης,

βεβαιώσεις εργοδότη,

κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από όλους
τους εταίρους.
Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Πρόεδρο,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και νομικό εκπρόσωπο.
Στην περίπτωση συνεταιρισμών δεν υποβάλλονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
7.
8.
Αποδεικτικά στοιχεία της ετοιμότητας του επενδυτικού σχεδίου:

Υπάρχουσες μελέτες, άδειες ή βεβαιώσεις απαλλαγής εάν δεν απαιτούνται από τον
αρμόδιο φορέα, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, ή
πρωτοκολλημένες
υποβληθείσες αιτήσεις για την έκδοσή τους .

Σύσταση νομικού προσώπου κλπ
Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της μόνιμης κατοικίας:
Στοιχεία τελευταίας τριετίας όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, εγγραφές
τέκνων 1ης & 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο,
φορολογικές δηλώσεις κλπ).
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
46
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
9.
Αποδεικτικό στοιχείο μακροχρόνια άνεργου
Θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.
10.
Λοιπά δικαιολογητικά

Στην περίπτωση που μέσω της πράξης προβλέπεται η αξιοποίηση τοπικών πόρων, πρώτων
υλών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται αποδεικτικά συνεργασίας με τους φορείς της
περιοχής για την τεκμηρίωσή της.

Στην περίπτωση που μέσω του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η εφαρμογή
συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), καθώς και η αξιοποίηση του
διαδικτύου, υποβάλλονται αντίστοιχες προσφορές που τεκμηριώνουν του κόστος των
παρεμβάσεων αυτών.

Για προτάσεις που αφορούν εγκατάσταση /χρήση ΑΠΕ πρέπει να τεκμηριωθούν ο
βαθμός κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης (%) που επιτυγχάνεται με την
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΑΠΕ, καθώς και η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας από τη χρήση ΑΠΕ. Υποβάλλεται συνημμένα της αίτησης – φακέλου
υποψηφιότητας μελέτη κάλυψης ενεργειακών αναγκών του επενδυτικού σχεδίου,
κατάλληλα υπογεγραμμένη.

Για προτάσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας,
πρέπει να τεκμηριωθεί το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που αναμένεται να
επιτευχθεί και η αντίστοιχη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Υποβάλλεται
συνημμένα της αίτησης – φακέλου υποψηφιότητας μελέτη κάλυψης ενεργειακών
αναγκών του επενδυτικού σχεδίου, κατάλληλα υπογεγραμμένη.

Στην περίπτωση που προβλέπεται σύστημα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων,
υποβάλλεται μελέτη υπολογισμού του (%) ποσοστού εξοικονόμησης νερού με την
εφαρμογή του σχετικού συστήματος, καθώς και τυχόν εγκατάσταση συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π. χ ISO 14001,EMAS.
Σημείωση: Στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να περιληφθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το
οποίο, κατά την κρίση του υποψήφιου φορέα, τεκμηριώνει την πρότασή του.
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από όλους
τους εταίρους.
Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Πρόεδρο,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και νομικό εκπρόσωπο.
Στην περίπτωση συνεταιρισμών δεν υποβάλλονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
47
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 1599/86
Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει τα εξής:
1. Η προτεινόμενη επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί /οριστικά υπαχθεί σε άλλο
πρόγραμμα /καθεστώς της 4 ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό
αντικείμενο.
2. Για πρόταση εκσυγχρονισμού:

α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου
από αναπτυξιακά προγράμματα, ή

β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο
έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την
απόφαση αποπληρωμής του.
3. Στην πρότασή μου δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.
4. Δεν μου έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών
ή Εθνικής Νομοθεσίας, σε σχέση με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
5. Δεν είμαι εν ενεργεία Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ κατά την έννοια του
άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός. (Στην περίπτωση προσωπικών
εταιρειών, υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλα τα μέλη τους. Στην
περίπτωση λοιπών εταιρειών Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλουν ο Πρόεδρος, ο Δ/νων
Σύμβουλος και ο νόμιμος εκπρόσωπος. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση
Συνεταιρισμών).
6. Δεν αποτελώ δικαιούχο τοπικού προγράμματος και δεν έχω υποβάλλει περισσότερες
της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Δεν αποτελώ εταίρο
/μέτοχο νομικού προσώπου που είναι δικαιούχος σε τοπικό πρόγραμμα ή έχει
υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. (Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος είναι εταιρεία, υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλους τους
εταίρους μετόχους της. Εφόσον ο υποψήφιος είναι Συνεταιρισμός το κριτήριο
εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα).
7. Δεν είμαι μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ή/ και δεν είμαι σύζυγος ή, συγγενής εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε ως και β’ βαθμού με
κάποιο εξ αυτών ή/ και δεν αποτελώ παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.
(Στην περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από
τα πρόσωπα που συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% ή έχουν την
ιδιότητα του Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου ή του Διαχειριστή).
8. Η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με τον Καν
(ΕΚ) 800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
9. Δεν τελώ σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό
συμβιβασμό.
10. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης. (Δηλώνεται στην περίπτωση νομικού προσώπου).
Σημείωση: Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης προσαρμόζεται ανάλογα με τη μορφή
του υποψήφιου (π.χ. άνδρας – γυναίκα, φυσικό, νομικό πρόσωπο κ.λπ) και με στόχο την
εξασφάλιση της φερεγγυότητας του επενδυτή και του φακέλου. Στη περίπτωση υπό
σύσταση νομικού προσώπου υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλα τα μέλη
του.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.1.1 & 4.1.1.2 & 4.1.1.3
48