βρίσκω δουλειά Συμβουλές για να λάβετε επιχορήγηση Ενα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΥΠΟΣ 0 04.09.2007
επιχειρείν 31
βρίσκω δουλειά
Σημαντική οικονομική
ενίσχυση μπορεί να
λάβει ένα λαογραφικό
μουσείο.
Συμβουλές
για να λάβετε
επιχορήγηση
Ε
να λαογραφικό μουσείο
μπορεί να λάβει την επιχορήγηση - έως 300.000
ευρώ - για να καλύψει
δαπάνες που σχετίζονται με την
ίδρυση ή αναβάθμιση εκθεμάτων
αγροτικής και λαογραφικής κληρονομιάς, με την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού καθώς επίσης και
με την καταγραφή πολιτιστικών
και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς.
Οι δικαιούχοι που διεκδικούν την
επιχορήγηση θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τους τις εξής συμβουλές:
 Οσοι υποψήφιοι (φυσικά πρόσωπα) έχουν ηλικία από 18-35 ετών,
μοριοδοτούνται περισσότερο από
αυτό.
 Καταλυτικό ρόλο για την έγκριση της πρότασής σας θα παίξουν η
τεχνογνωσία που μπορεί να έχετε
στο αντικείμενο, η εμπειρία σας σε
αυτό, οι σπουδές σας και τα τυχόν
παρόμοια έργα που στο παρελθόν
έχετε με επιτυχία υλοποιήσει.
 Οι υφιστάμενοι φορείς που ασχολούνται ήδη με το αντικείμενο
(ΜΚΟ, ΟΤΑ, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Μουσεία κ.λπ.), καλό είναι να
διαθέτουν την υλικοτεχνική υπο-
δομή και το απαραίτητο προσωπικό (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) για την υλοποίηση των έργων
που υλοποιούν.
 Ο προϋπολογισμός της πρότασής
σας πρέπει να είναι ρεαλιστικός και
να υπάρχει συνάφεια του κόστους
και του μεγέθους του έργου.
 Αν είναι δυνατόν, να προβλέψετε
να εισάγετε στη νέα σας επιχείρηση καινοτόμα στοιχεία και υπηρεσίες που θα την κάνουν ανταγωνιστικότερη.
 Αν προβλέψετε με την ολοκλήρωση του έργου σας να συνεργαστείτε και με άλλους ομοειδείς φορείς,
θα λάβετε περισσότερα μόρια.
 Καλό είναι να έχετε εξασφαλίσει
κατά την υποβολή της πρότασής
σας τις απαιτούμενες για το έργο
που θα υλοποιήσετε εγκρίσεις (μελέτες, άδειες κ.λπ.).
 Οι στόχοι που θα θέτετε στην πρότασή σας θα πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμοι, να συμβάλλουν
στην τοπική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος (χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, φιλικών τεχνολογιών κ.λπ.) και κυρίως
στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς της περιοχής.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Προϋπολογισμός
Επιδότηση
Ιδια Συμμετοχή
250.000,00 €
250.000, 00 €
0€
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
130.000,00 €
ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
35.000,00 €
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
10.000,00 €
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
4.000,00 €
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
3.500,00 €
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
700,00 €
3 ΠΛΗΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
3.500,00 €
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
800,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑ
3.000,00 €
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
15.000,00 €
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.000,00€
ΜΕΛΕΤΕΣ
6.000,00 €
Δικαιολογητικά
➊ Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
➋ Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
➌ Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του δήμου
ή της κοινότητας.
➍ Πιστοποιητικό καταγωγής του δήμου ή της
κοινότητας.
Για συλλογικούς φορείς τα στοιχεία 1 & 2 υποβάλλονται από όλα τα μέλη με ποσοστό άνω του 20%
καθώς και από τον πρόεδρο ή διαχειριστή του
φορέα. Για ΟΤΑ υποβάλλονται από το δήμαρχο.
Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος επενδυτής
είναι συλλογικός φορέας (φορέας – επενδυτής), μέλη του οποίου είναι επίσης φορείς (φορείς – μέλη), οι οποίοι συμμετέχουν στο φορέα
– επενδυτή με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του
20%, θα πρέπει τα στοιχεία 1 & 2 να υποβάλλονται και από τα μέλη των φορέων - μελών, οι
οποίοι κατέχουν επίσης ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20%.
Οι ενέργειες των υποψηφίων
Μέχρι την έγκριση
 Υποβάλλουμε στην Τοπική Ανα-
πτυξιακή Εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα, πλήρη
φάκελο που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, την απαιτούμενη οικονομοτεχνική μελέτη και την αίτηση
συμμετοχής.
 Γίνεται η αξιολόγηση της αίτησης
και ενημερωνόμαστε γραπτώς για
το αποτέλεσμα.
Μετά την έγκριση
 Υπογράφουμε τη σύμβαση επιχορήγησης, με το Φορέα που διαχει-
ρίζεται το Πρόγραμμα.
 Υλοποιούμε το 50% του έργου, δηλ. πραγματοποιούμε και
εξοφλούμε τις μισές δαπάνες
(125.000,00 €) που έχουμε δηλώσει ότι θα πραγματοποιηθούν.
 Ζητάμε με σχετική αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του 50% του έργου, να μας χορηγηθεί η Α’ δόση της επιχορήγησης,
που είναι το 50% της επιχορήγησης, δηλ. 125.000,00 €.
 Ζητάμε με νέα σχετική αίτηση
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) Τηλέφωνο: 24410-42363, email: [email protected]
συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του υπολοίπου 50% του έργου, να μας χορηγηθεί η β’ δόση της
επιχορήγησης, που είναι το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης, δηλ.
125.000,00 €.
 Πραγματοποιείται έλεγχος του
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, δηλ. γίνεται αυτοψία εκπροσώπου του Φορέα Διαχείρισης στο χώρο της επένδυσης.
 Μας χορηγείται η β’ και τελική
δόση.
Επιχειρείν: Γιώργος Μαστρομιχάλης (MBA) ειδικευμένος Σύμβουλος σε αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected])