ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΑΛΙΔΗ Για θζςη επίκουρου

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΛΙΞΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΢ΣΑΛΙΔΗ
Για θζςη επίκουρου καθηγητή με γνωςτικό αντικείμενο «Τεχνολογίεσ πληροφορικήσ για εξαγωγή και μοντελοποίηςη
γνώςησ με μεθόδουσ ανάλυςησ δεδομζνων»
Φεβρουάριοσ 2014
ΣΑΚΣΙΚΑ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΑ
ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜ/ΝΟ
Καραπιςτόλησ Δημήτριοσ
E-MAIL
[email protected]
Δεληγιάννησ Ιγνάτιοσ
[email protected]
Αδαμίδησ Παναγιώτησ
[email protected]
Διαμαντάρασ
Κωνςταντίνοσ
[email protected]
ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ
ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜ/ΝΟ
Φράγκοσ Χρίςτοσ
E-MAIL
[email protected]
Φλώρου Γιαννοφλα
[email protected]
ΣΑΚΣΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟ΢ ΑΛΛΟΔΑΠΗ΢
ΣΜΗΜΑ
Διοίκηςησ
Επιχειρήςεων
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
ΦΟΡΕΑ΢
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
http://www.mkt.teithe.gr/faculty/permanent/dimitrioskarapistolis-ph-d/
http://www.it.teithe.gr/the-department/staff
ΣΜΗΜΑ
Διοίκηςησ
Επιχειρήςεων
Λογιςτικήσ και
Χρηματοοικονομικήσ
ΦΟΡΕΑ΢
ΤΕΙ Αθήνασ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
http://www.teiath.gr/userfiles/jbouris/documents/cvs/fra
gos_cv.pdf
http://ad.teikav.edu.gr/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=93&Itemid=94
ΤΕΙ Ανατολικήσ
Μακεδονίασ και
Θράκησ
http://aetos.it.teithe.gr/~adamidis/
http://aetos.it.teithe.gr/~kdiamant/
ΟΝΟΜ/ΝΟ
Tseloni Andromachi
E-MAIL
[email protected]
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΆ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΆ ΜΖΛΗ
ΟΝΟΜ/ΝΟ
E-MAIL
Σταμάτησ Δημοςθζνησ
[email protected]
Κώςτογλου Βαςίλειοσ
[email protected]
Δζρβοσ Δημήτριοσ
[email protected]
Σιακά Κζρςτιν Βιόλα
[email protected]
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΆ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜ/ΝΟ
E-MAIL
Αγγελήσ Βαςίλειοσ
[email protected]
Κομπατςιάρησ Ιωάννησ
[email protected]
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟ΢ ΑΛΛΟΔΑΠΗ΢
ΣΜΗΜΑ
Department of
Social Sciences
ΦΟΡΕΑ΢
University of
Loughborough,
Ηνωμζνο Βαςίλειο
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
http://www.lboro.ac.uk/departments/socialsciences/staff/
academicandresearch/tseloni-andromachi-.html
ΣΜΗΜΑ
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
Μηχανικών
Πληροφορικήσ Τ.Ε.
ΦΟΡΕΑ΢
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
Α.Τ.Ε.Ι.
Θεςςαλονίκησ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
http://aetos.it.teithe.gr/~demos/
ΣΜΗΜΑ
Διοίκηςησ
Επιχειρήςεων
Ερευνητήσ Α’
βαθμίδασ
ΦΟΡΕΑ΢
Παν/μίου Αιγαίου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content
&view=article&id=858&Itemid=507
http://www.iti.gr/iti/people/Ioannis_Kompatsiaris.html
Ινςτιτοφτο
Πληροφορικήσ και
Τηλεματικήσ του
Εθνικοφ Κζντρου
Ζρευνασ &
Τεχνολογικήσ
Ανάπτυξησ
http://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/
http://aetos.it.teithe.gr/~dad/Site/D.A._Dervos.html
http://aetos.it.teithe.gr/~siaka/
ΟΝΟΜ/ΝΟ
Τςαπατςοφλησ Νικόλαοσ
E-MAIL
ΣΜΗΜΑ
[email protected] Επικοινωνίασ και
Σπουδών
Διαδικτφου
ΦΟΡΕΑ΢
Τεχνολογικοφ
Πανεπιςτημίου
Κφπρου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
https://www.cut.ac.cy/cis/staff/academic/nicolas.tsapatso
ulis/