close

Enter

Log in using OpenID

(1) Άτομο, Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ

embedDownload
ΑΔΑ: ΒΙΦ846ΨΖΣ4-Θ5Ω
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ΢ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ΢
ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΕΚΔΗΛΩ΢Η΢ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ΢ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑ΢Η΢
ΠΡΟ΢ ΢ΤΝΑΨΗ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΩΝ ΜΙ΢ΘΩ΢Η΢ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πλθροφορίεσ: Λεωνίδασ Αλεξόπουλοσ
Σθλζφωνο: 210772 1666
E-mail: [email protected]
Ακινα, 20/05/2014
Αρ. Πρωτ.:13003
Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
τθσ Πράξθσ ΘΑΛΘ΢- ΕΜΠ «ΘΑΛΗ΢ - ΕΜΠ Εμβιομηχανική και ςυςτημική ανάλυςη εκφφλιςησ χόνδρου ςτην
αρθρίτιδα», κωδικό MIS 380168, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1107 και ΢υντονιςτι τον Επ. Κακθγθτι Ε.Μ.Π. Λεωνίδα
Αλεξόπουλο, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από Εκνικοφσ
Πόρουσ μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ, ανακοινϊνει ότι
ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι ζργου ςφμφωνα με
τον κάτωκι πίνακα:
• Ζνα (1) Άτομο, Μηχανικόσ Η/Τ και Πληροφορικήσ, για Πρωτεομική και Γενομική Ανάλυςη Δεδομζνων και
μοντελοποίηςη ΢ηματοδοτικών Μονοπατιών. (Σόποσ εργαςίασ: ΕΜΠ, Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν)
 Διπλωματοφχοσ Σμιματοσ Μθχανικϊν Θ/Τ & Πλθροφορικισ (25 μονάδεσ)
 Γνϊςθ Αγγλικϊν (15 μονάδεσ)
 Σεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε βιοπλθροφορικι για ανάλυςθ βιολογικϊν ςθμάτων και ςθματοδοτικϊν
μονοπατιϊν (30 μονάδεσ)
 Γνϊςεισ ςε Perl, MATLAB, C#, C, Java, PHP και ςε βάςεισ δεδομζνων (SQL, My-SQL) (30 μονάδεσ)
• Ζνα (1) Άτομο, Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ, για ανάλυςη βιολογικών και εμβιομηχανικών πειραμάτων.
(Σόποσ εργαςίασ: ΕΜΠ, Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν)
 Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (15 μονάδεσ)
 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικϊν και βαςικζσ γνϊςεισ Γερμανικϊν και Γαλλικϊν (25 μονάδεσ)
 Σεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε ανάλυςθ βιολογικϊν ςθμάτων (30 μονάδεσ)
1
ΑΔΑ: ΒΙΦ846ΨΖΣ4-Θ5Ω

Γνϊςεισ ςε SolidWorks, Ansys, Inventor, Autocad, Matlab, Fortran, C, C++, Python, SQL, latex
(30 μονάδεσ)
Ζνα (1) άτομο , Βιολόγοσ, για τη διεξαγωγή βιολογικών πειραμάτων μετρήςεωσ πρωτεϊνών ςε
πολυπλεκτικζσ τεχνικζσ ανοςοϊςτοχημείασ (Σόποσ εργαςίασ: ΕΜΠ, Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν)
 Διπλωματοφχοσ Βιολόγοσ (20 μονάδεσ)
 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικϊν (20 μονάδεσ)
 Σεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε πολυπλεκτικζσ τεχνικζσ μετριςεωσ πρωτεϊνϊν (30 μονάδεσ)
 Γνϊςεισ ςε κυτταροκαλλιζργεια, θλεκτροφόρθςθ SDS-­­PAGE, Ανάλυςθ western, απομόνωςθ RNA
από κφτταρα ςε καλλιζργεια, RT-­­PCR, Θλεκτροφόρθςθ νουκλεϊκϊν οξζων, τεχνικζσ μελζτθσ του
πολλαπλαςιαςμοφ και τθσ προςκόλλθςθσ κυττάρων (30 μονάδεσ)
Ζνα (1) Άτομο, Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ, για την εμβιομηχανική μελζτη εκφφλιςησ χόνδρου.
(Σόποσ εργαςίασ: ΕΜΠ, Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν)
 Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (20 μονάδεσ)
 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικϊν και βαςικζσ γνϊςεισ Γαλλικϊν (20 μονάδεσ)
 Σεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτθν εμβιομθχανικι (40 μονάδεσ)
 Σεκμθριωμζνθ εμπειρία ςε ςυςτιματα μετριςεων πρωτεϊνϊν (20 μονάδεσ)
΢ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων, οι ιςοβακμοφντεσ κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ.
Οι αμοιβζσ των ατόμων που κα επιλεγοφν κα είναι ανάλογεσ των προςόντων τουσ και των δυνατοτιτων που
παρζχονται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Ζργου. Σο χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ κα είναι
δϊδεκα (12) μινεσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ μζχρι τθν λιξθ του ζργου.
΢θμειϊνεται ότι για τουσ υποψιφιουσ των οποίων οι τίτλοι ΢πουδϊν Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν χορθγθκεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ κα πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊθν Δι.Κ.Α.Σ.΢.Α).
Οι υποψιφιοι διατθροφν το δικαίωμα (α) πρόςβαςθσ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των προτάςεων και τα
ατομικά φφλλα αξιολόγθςθσ/βακμολόγθςθσ των υπολοίπων υποψθφίων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του
Ν.2690/1999 και (β) υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των
αποτελεςμάτων ςτθ “Διαφγεια”.
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα) με πλιρθ
ςφραγιςμζνο φάκελο ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα
τίτλων ςπουδϊν, πιςτοποιιςεων και βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ . Επιπρόςκετα, οι υποψιφιοι κα πρζπει να
κατακζςουν οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ πρόταςθσ και
οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ ορκισ κρίςθσ για τισ γνϊςεισ, τθν
εμπειρία, τθν προςωπικότθτα και να βοθκιςει τθν επιτροπι επιλογισ ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τθν
καταλλθλότθτά τουσ.
Θ πρόταςθ κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι:
1. Ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα)
2. Βιογραφικό ΢θμείωμα
2
ΑΔΑ: ΒΙΦ846ΨΖΣ4-Θ5Ω
3. Αντίγραφα Σίτλων ΢πουδϊν
α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςθ από δθμόςιο φορζα ι
β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωκεί αρχικά από
δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ Ν. 4250/2014 ι
γ. ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν
επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
4. Άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία που επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που κα αναφζρονται ςτο Βιογραφικό
΢θμείωμα (Προχπθρεςία, ΢υςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.)
Θ υποβολι των προτάςεων και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο Πρωτόκολλο του
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςε φάκελο, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε να
υποβλθκοφν ταχυδρομικϊσ προςκομίηοντασ τθν απόδειξθ, με εμπρόκεςμθ κατάκεςθ μζχρι και τθν
04/06/2014 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ΢ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟ΢ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ΢
ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9
157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ
΢το Φάκελο κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφεται:
1. Θ ζνδειξθ για το Ζργο: «ΘΑΛΘ΢ - ΕΜΠ Εμβιομθχανικι και ςυςτθμικι ανάλυςθ εκφφλιςθσ χόνδρου ςτθν
αρκρίτιδα», με Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τον Κο Λεωνίδασ Αλεξόπουλο
2. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: 13003/20-05-2014.
3. Σο ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτον κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλο, τθλ.
210-7721666, ϊρεσ 09:00 – 13:30 ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ [email protected]
Καθ. Ι.Ν. ΑΒΑΡΙΣ΢ΙΩΣΗ΢
ΠΡΟΕΔΡΟ΢
ΣΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢
ΣΟΤ ΕΛΚΕ ΕΜΠ
3
ΑΔΑ: ΒΙΦ846ΨΖΣ4-Θ5Ω
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ:
«…………………………………………………..………………………………………………………………»
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗ΢Η΢:
ΘΕ΢Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η:
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (΢ΣΑΘΕΡΟ):
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ):
E-MAIL:
Παρακαλϊ να κεωριςετε τθν παροφςα πρόταςθ ωσ επίςθμθ υποψθφιότθτά μου για τθ ςυμμετοχι μου ςτθ
κζςθ ……………………………………………………………………..………………..………………………………………….. ςτο Πρόγραμμα
«……………………………………………………………………………………………………………….………» του Ε.Μ.Π. ςφμφωνα με τθν
προκιρυξθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ με Αρ. Πρωτ. …………../…..-…..-2014.
΢υνημμζνα Δικαιολογητικά:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
Ο/Θ Αιτ…………..
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
556 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content