Εξωτερικοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969025,
Τelefax: 2610 996664
E-mail:[email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469Β7Θ-ΞΚ0
Πάτρα 27 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1818
ΠΡΟΣ : Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ενταυθα
ΚΟΙΝ : - Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διδακτικού και Εκπαιδευτικού
εν γένει Προσωπικού)
Ενταυθα
ΘΕΜΑ: «Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών»
ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 1350/27.12.2013 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 2998/29.1.2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής
Σχολής.
Σας γνωρίζουμε, ότι η Σύγκλητος στην αριθ. 19/20.2.2014 συνεδρίασή της,
αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω σχετικά, ενέκρινε τον Κατάλογο
Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος για τη συγκρότηση επιτροπών για την επιλογή και
εξέλιξη καθηγητών του Τμήματος σας, ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΤΟΜΕΑ
Ονοματεπώνυμο
Ίδρυμα
Τμήμα
Βαθμίδα
Ερευνητικά Αντικείμενα τελευταίας 10ετίας
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
Structural integrity combined to sustainability criteria
Baniotopoulos
Charalampos
Charalambides
Panos G.
University of
Birmingham
http://www.birmingha
School of
(energy aspects, LCA, support to the new Eurocode under preparation), c.baniotopoulos@b m.ac.uk/staff/profiles/c
Civil
Professor
Wind energy structures & Energy transmission lines,
ham.ac.uk
ivil/baniotopoulosEngineering
charalampos.aspx
Renovation/strengthening of historical buildings using simultaneously
strengthening and sustainability criteria.
Department
Mechanics of materials and micromechanics modeling, nonlinear material
http://me.umbc.edu/d
University of
of
behavior, finite elements and computational mechanics in material
Professor
[email protected] r-panos-gMaryland Mechanical
research, theoretical and numerical considerations of the failure process in
charalambides/
Engineering
brittle and ductile materials, and fracture mechanics. Fiber composites,
thin film decohesion and mechanics of interfaces. Laminated composites
and delamination cracking. Biomechanics, Manufacturing processes and
Fixturing.
Probabilistic modelling of performance profiles and life-cycle assessment;
Fragility, damage and loss estimation for buildings under seismic loading;
Civil and
Spatial variability of material properties and deterioration processes;
Chryssanthopoulos
Environment
[email protected].
Professor Imperfection sensitivity and damage tolerance of steel shell structures;
Marios
al
uk
Structural Health Monitoring of metallic bridges; Repair of metallic
University of
Engineering
structures using FRP materials; Reliability-based fatigue life prediction of
Surrey
bridges and offshore structures
Department
of Civil,
University at
Structural
CONSTANTINO Buffalo, State
and
Professor Earthquake engineering (seismic protection/isolation)
U MICHAEL C.
University of
Environment
New York
al
Engineering
Daniel Isaac M.
https://www.surrey.ac.
uk/cee/people/marios_
chryssanthopoulos/ind
ex.htm
http://www.civil.buffal
[email protected]
o.edu/uploads/facultydu
staff/constantinou.pdf
Department
of Civil,
http://www.mccormic
Environment
Processing; characterization; micromechanics; fracture; fatigue; dynamic
Northwestern
imdaniel@northwes k.northwestern.edu/do
al and
Professor behavior; environmental effects; damage mechanics; nondestructive
University
tern.edu
cs/public_cv/DanielMechanical
evaluation; life prediction
Isaac-CV.pdf
Engineering
Deodatis George
Department
Columbia
of Civil
University in Engineering
Probabilistic mechanics, risk and reliability, uncertainty quantification,
Professor
the City of
and
hazards analysis.
New York Engineering
Mechanics
MARAGAKIS
EMMANUEL
Department
Earthquake response of buildings and bridges, Computer simulation, Fullof Civil and
http://www.unr.edu/ce
University of
scale field and laboratory experimental research of bridges and their
Environment Professor
[email protected] e/faculty/manosNevada
components, Dynamic and earthquake response of railway bridges,
al
maragakis.html
Fatigue analysis of railway bridge connections, Underground piping
Engineering
systems, Earthquake response
of non-structural components
Filippou Filip C.
Hassiotis Sophia
[email protected] http://civil.columbia.e
mbia.edu
du/george-deodatis
Civil &
Nonlinear Analysis of Structures; Finite Element Analysis; Constitutive
Environment
[email protected] http://www.ce.berkele
Professor Models of Materials
al
y.edu
y.edu/~filippou/
Design, Analysis and Behavior of Structures under Seismic Excitations
University of
Engineering
California
Berkeley
Department
Topological optimization of plates; design optimization to reduce
Stevens
of Civil,
vibrations. Large scale instrumentation of bridges; design of integral
Associate
Institute of Environment
abutment bridges; studies on earth pressures; soil-structure interaction.
Professor
Technology al and Ocean
Identification of structural damage using dynamic measurements;
Engineering
structural dynamics.
http://archive.stevens.e
sophia.hassiotis@ste du/ses/math/faculty/fa
vens.edu
culty_profile.php?facul
ty_id=39
Department
of Civil,
The
http://www.ce.utexas.e
Architectural
Computational mechanics; wave propagation and structural dynamics;
University of
[email protected]. du/facultyKallivokas Loukas F.
and
Professor earthquake engineering; inverse problems in engineering; acoustics;
Texas at
edu
directory/profiles/louk
Environment
numerical methods; large-scale computational modeling and visualization
Austin
as-kallivokas.html
al
Engineering
University of
Warwick
Karavasilis
Theodore L.
School of Associate
Engineering Professor
Novel damage-free seismic-resistant steel structures
Seismic design/assessment of steel and steel-concrete composite
structures
Multi-hazard resistant design
Passive and semi-active dampers
Self-centering structural systems
Demountable steel and steel-concrete composite structures
Steel-concrete composite bridges
Large-scale structural testing
Real-time hybrid testing
Software development for nonlinear static and dynamic structural
analysis and design
http://www.eng.warwi
T.Karavasilis@warw
ck.ac.uk/staff/tk/CV7.
ick.ac.uk
pdf
Katafygiotis
Lambros
Probabilistic structural dynamics; system identification; structural model
Civil and
http://www.ce.ust.hk/
The Hong
updating; structural health monitoring and condition assessment;
Environment
[email protected]. Web/FacultyStaffDeta
Professor structural reliability; earthquake engineering; wind engineering;
Kong
al
hk
il.aspx?FacultyStaffId=
University of
modeling of uncertain environmental loads; simulation methods;
Engineering
31&Type=Faculty
Science &
stochastic stability of dynamic systems; robust structural control;
Technology
computational stochastic mechanics /dynamics.
Department
Self Consolidating and High Performance Concrete, Earthquake
of Civil and
engineering, Structural Controls, Bridge Health Evaluation, Structural
Associate
Environment
Optimization, Use of Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites to
Professor
al
Strengthen/Repair Structures, Finite Elements, Inelastic Constitutive
Engineering
Modeling, Interface Characteristics of Dissimilar Materials.
Kiousis Panos D.
Colorado
School of
Mines
Panagiotou Marios
Civil &
Univ. of Environment Assistant
California
al
Professor
Berkeley Engineering
[email protected] http://inside.mines.ed
u
u/~pkiousis/
Structural Earthquake Engineering; Analytical and Experimental
Development of Earthquake-resilient Structures Using Isolation
http://www.ce.berkele
Devices, Rocking Components and High-performance Materials;
panagiotou@berkel
y.edu/people/faculty/p
Modeling of Reinforced Concrete Structures Under Seismic Excitation; ey.edu
anagiotou
Engineering Characterization of Earthquake Ground Motions; SoilFoundation-Superstructure Interaction Under Seismic Excitation
Pilakoutas Kypros
Department
of Civil & Professor Σκυρόδεμα, Προηγμένα Υλικά, Επισκευές και Ενισχύσεις, Σεισμική
University of Structural of
Μηχανική
Sheffield Engineering
Rizos Dimitris
Structural mechanics and modeling with emphasis on: (i) Development
and implementation of computational methods (BEM, FEM, DEM,
Civil and
Hybrid Methods) for problems in wave propagation, soil-structure
Environment Associate interaction, structural dynamics, and transient analysis of multi-phase
[email protected]
al
Professor media, such as the train-rail-trackbed-soil interaction problems; (ii)
Engineering
Analysis and Design of freight, passenger and High Speed Railway
University of
infrastructure (bridges, tunnels, tracks, etc); (iii) Bridge Engineering and
South
High Performance Materials for civilian and military applications.
Carolina
Scarpas Athanasios
(Tom)
http://www.citg.tudelf
t.nl/en/aboutFaculty of
faculty/departments/st
Delft
Civil
Associate Constitutive modelling of geomaterials, Pavement mechanics, Mechanics A.Scarpas@tudelft. ructuralUniversity of Engineering
Professor of multiphase media, Non-linear finite element analysis techniques.
nl
engineering/sections/st
Technology
and
ructuralGeosciences
mechanics/people/pag
es/dr-a-scarpas/
Spanos Pol D.
Stavridis Andreas
Taflanidis
Alexandros A.
Rice
University
k.pilakoutas@sheffi http://www.shef.ac.uk/
eld.ac.uk
civil/staff/academic/kp
Department
Stochastic Structural Dynamics, Stochastic Mechanics. Digital Signal
of
Processing and Simulation: Theory and Diverse Applications; Dynamical
Mechanical
Systems: Parameters Identification and Response Determination; and
Engineering Professor
[email protected]
Performance/Safety Assessment for Statics and Dynamics Problems in:
and
Aerospace, Biomedical, Forensic(standard of care/intellectual property),
Materials
Marine, Petroleum, and Structural Engineering.
Science
http://www.ce.sc.edu/
DeptInfo/Members/fa
culty/rizos.html
http://memsweb.rice.e
du/spanos/
Department
Earthquake Engineering, Performance of Structures Under Extreme Loads,
of Civil,
Large-Scale Static and Dynamic Testing of Structures and Non-Structural
University at
http://www.civil.buffal
Structural
Elements, Concrete and Masonry Structures, Condition Assessment and
Buffalo, State
Assistant
[email protected] o.edu/uploads/facultyand
Damage, Identification of Existing Structures, Retrofit of Existing
University of
Professor
u
staff/Stavridis_13Environment
Structures for Extreme Loading, Micro- and Macro-Modeling of
New York
10.pdf
al
Structures, Use of Sustainable, Innovative and Composite, Materials for
Engineering
Civil Applications
Department
of Civil and
Environment
University of
Associate
al
Probabilistic analysis and design, risk assessment, risk mitigation
Notre Dame
Professor
Engineering
& Earth
Sciences
Purdue
Tzempelikos
University
Thanos (Athanasios)
http://www3.nd.edu/~
[email protected] hipad/CV_Taflanidis.
pdf
https://engineering.pu
School of
Design of energy-efficient buildings, advanced building envelopes, indoor
Assistant
[email protected] rdue.edu/CE/People/v
Civil
environment, dynamic facades, daylighting, glazings, shading design and
Professor
du
iew_person?resource_i
Engineering
control, lighting controls, integration of green and renewable technologies,
d=46102
solar energy applications, photovoltaics, building energy modeling and
simulation.
Voyiadjis George Z.
Department
Louisiana of Civil and
Damage mechanics of metals, metal matrix composites, and ceramics
State
Environment Professor with emphasis on the theoretical modeling, numerical simulation of
University
al
material behavior, and experimental correlation.
Engineering
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ KINGSTON Department
ΚΩΣΤΑΣ
UNIVERSIT of Civil
ΚΑΘΗΓ
Y,
Engineering
Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Σεισμική Μηχανική
ΗΤΗΣ
and
(Costas
Georgopoulos)
U.K.
Construction
Department
Σεισμική Μηχανική,
of Civil,
ΖΕΡΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ DREXEL Architectural
UNIVERSIT
&
Professor Τεχνική Σεισμολογία,
(ASPASIA ZERVA) Y U.S.A. Environment
al
Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής
Engineering
ΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Panagiotis
Kotronis)
Institut de
Recherche en
Ecole
Καθηγητ
Centrale de Génie Civil
Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Υπολογιστική Μηχανική
ής
Nantes (FR)
et
Mécanique
McGill
University
Canada
Λιγνός Δημήτρης
ΜΑΡΚΕΝΣΚΩΦ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
(Xanthippi
Markenscoff)
ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ
(Konstantin
Meskouris)
Πανταζοπούλου
Σταυρούλα
ΤΑΣΣΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
(John Tassoulas)
Performance-Based Earthquake Engineering; Collapse Assessment
of Structural Systems; Seismic Design of Steel Structures; Seismic
Rehabilitation of Steel Structures; Experimental Methods in
Civil
Assistant Earthquake Engineering; Fatigue and Fracture of Steel Structures;
Engineering Professor Earthquake Protective Systems - Passive Control; Health
Monitoring
http://sec.kingston.ac.
uk/aboutCostas.Georgopoul
SEC/people/academic/
[email protected]
view_profile.php?id=1
115
[email protected]
http://www.pages.drex
el.edu/~zervaa/
http://www.ecPanagiotis.Kotronis nantes.fr/[email protected]
panagiotis108855.kjsp
dimitrios.lignos@m
http://www.mcgill.ca/c
cgill.ca
ivil/keyword/Dimitrios
%20G.%20Lignos
University of Department
of
California,
Καθηγήτ
San Diego Mechanical
Μηχανική των Υλικών & των Κατασκευών
ρια
(USA)
& Aerospace
Engineering
http://www.jacobsscho
[email protected] ol.ucsd.edu/faculty/fac
u
ulty_bios/index.sfe?fm
p_recid=139
RWTH
Department
Καθηγητ
Aachen Univ. of Civil
Ανάλυση των Κατασκευών, Δυναμική των Κατασκευών
ής
(DE)
Engineering
http://www.lbb.rwthaachen.de/aw/cms/LB
[email protected] B/Themen/Mitarbeite
h-aachen.de
r_NEU2/Ablagestrukt
ur/~tki/konstantin_me
skouris/?lang=de
Τμήμα
Πολιτικών
Μηχανική του οπλισμένου σκυροδέματος, σεισμική συμπεριφορά των
Πανεπιστήμι Μηχανικών
Καθηγήτ
και
κατασκευών, χρήση νέων υλικών στο σχεδιασμό και την αναβάθμιση
ο Κύπρου
ρια
Μηχανικών
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Περιβάλλοντ
ος
http://www.eng.ucy.ac
.cy/ceepostgradstudies/
Pantazopoulou.stav index_files/Page849.ht
[email protected]
m
Civil,
Architectural
The
&
Καθηγητ Ανάλυση των κατασκευών, Δυναμική των κατασκευών, Υπολογιστική
University of
Texas at Environment ής
μηχανική
Austin (USA)
al
Engineering
http://www.ce.utexas.e
[email protected]. du/facultyedu
directory/profiles/john
-tassoulas.html
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ University of Department Καθηγητ Σεισμική Μηχανική, Σχεδιασμός των Κατασκευών, Μεταλλικές
Toronto (CA) of Civil
Σ
ής
Κατασκευές
(Constantin
Engineering
Christopoulos)
Πέτρου Μιχάλης
http://www.lsu.edu/cs
[email protected]
mlab/director/director.
du
htm
Τμήμα Καθηγητ
Δομικά υλικά, πειραματικές μεθόδους, συμπεριφορά οπλισμένου και
Πανεπιστήμι Πολιτικών ής
ο Κύπρου
προεντεταμένου σκυροδέματος, επισκευές, και υλικά υψηλής
Μηχανικών
http://www.civil.engin
c.christopoulos@ut eering.utoronto.ca/staf
oronto.ca
f/professors/christopou
los.htm
[email protected]
http://www.eng.ucy.ac
.cy/ceepostgradstudies/
index_files/Page849.ht
και
Μηχανικών
Περιβάλλοντ
ος
επιτελεστικότητας
m
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ονοματεπώνυμο
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ANAGNOSTOU
GEORGIOS)
2
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ίδρυμα
Τμήμα
Βαθμίδα
ΖΕΡΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
(ZERVA ASPASIA)
4
ΚΟΛΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Βραχομηχανική,
Υπόγεια ‘Εργα,
Εδαφομηχανική
georgios.anagnos
[email protected]
.ch
http://www.tunnel.eth
z.ch/people/ganagnos
TU
KAISERSLAUTERN
DEPARTMENT
OF CIVIL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εδαφοδυναμική,
Αλληλεπίδραση
Εδάφους-Κατασκευής
Θεμελιώσεις
christos.vrettos@
bauing.uni-kl.de
http://www.unikl.de/bg/mitarbeiter/vr
ettos_en.pdf
DREXEL
UNIVERSIT
Y U.S.A.
DEPARTMENT
OF CIVIL,
ARCHITECTUR
AL
&
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Σεισμική Μηχανική,
[email protected]
http://www.pages.drex
el.edu/~zervaa/
UNIVERSIT
Y OF
INNSBRUCK
FACULTY OF
CIVIL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εδαφομηχανική,
Κατασταστικές
Σχέσεις, Υπόγεια
έργα
dimitrios.kolymb
[email protected]
http://www.uibk.ac.at/
geotechnik/staff/kolym
bas.html
UNIVERSIT
Y OF
CUPRYS
DEPARTMENT
OF CIVIL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Βραχομηχανική,
Γεωπεριβαλλοντική
Μηχανική, Μηχανική
Πετρελαίων
[email protected]
c.cy
http://www.ucy.ac.cy/g
oto/law/enUS/~panospap.aspx
KIT
KARLSRUHE
GERMANY
INSTITUTE OF
SOIL
MECHANICS
AND ROCK
MECHANICS
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γεωμηχανική,
Εδαφοδυναμική,
Θεμελιώσεις
Theodoros.triant
[email protected]
http://www.ibf.unikarlsruhe.de/personen/
triantafyllidis_en.html
MIT, USA
DEPARTMENT
OF
MECHANICAL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μηχανική
Θαλασσίων Κυμάτων
[email protected]
http://meche.mit.edu/
people/index.html?id=
2
Τεχνική Σεισμολογία,
Αλληλεπίδραση
Εδάφους-Κατασκευής
(PAPANASTASIO
U PANOS)
6
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔ
ΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(TRIANTAFYLLI
DIS
THEODOROS)
7
ΑΚΥΛΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Σ (AKYLAS
TRIANTAPHYLL
Βιογραφικό
DEPARTMENT
OF CIVIL
ENGINEERING
(KOLYMPAS
DIMITRIOS)
5
Ηλ.
ταχυδρομείο
ETH
ZURICH
SWITZERLA
ND
(VRETTOS
CHRISTOS)
3
Ερευνητικά
Αντικείμενα
τελευταίας 10ετίας
OS)
8
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ANAGNOSTOU
EMMANOUIL)
UNIVERSIT
Y OF
CONNECTI
CUT, USA
DEPARTMENT
OF CIVIL AND
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υδρολογία,
Υδρομετεωρολογία,
Μοντέλα Πρόγνωσης
Καιρού, Ανάλυση
Δορυφορικών
Δεδομένων και
Δεδομένων Ραντάρ,
Πλημμυρική
Διακινδύνευση,
Υπόγεια Νερά
[email protected]
nn.edu
http://www.engr.ucon
n.edu/cee/research/wre
/15-research/58nick.html
9
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ
(GEORGAKAKOS
ARIS)
GEORGIA
TECH, USA
SCHOOL OF
CIVIL AND
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υδρολογία, Διαχείριση
Υδατικών Πόρων,
Διαχείριση Ξηρασιών
και Πλημμύρων,
Κλιματική Αλλαγή,
Συστήματα
Υποστήριξης Λήψεως
Αποφάσεων
[email protected]
ch.edu
http://www.ce.gatech.e
du/people/faculty/401/
overview
10
ΔΕΣΤΟΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
(DESTOUNI
GEORGIA)
STOCKHOL
M
UNIVERSIT
Y, SWEDEN
DEPARTMENT
OF PHYSICAL
GEOGRAPHY
AND
QUATERNARY
GEOLOGY,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Υδρολογία,
Υδρογεωλογία,
Υπόγεια Νερά,
Κλιματική Αλλαγή,
Διαχείριση Υδατικών
Πόρων
georgia.destouni
@natgeo.su.se
http://www.ink.su.se/e
nglish/research/ourresearchers/georgiadestouni-1.71719
11
ΔΙΠΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(DIPLAS PANOS)
LEHIGH
UNIVERSIT
Y, USA
DEPARTMENT
OF CIVIL AND
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιβαλλοντική
Υδραυλική
panos.diplas@leh
igh.edu
http://www.lehigh.edu
/~incee/people/faculty_
diplas_p.html
12
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(KATOPODES
NIKOLAOS)
UNIVERISY
T OF
MICHIGAN,
USA
DEPARTMENT
OF CIVIL &
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιβαλλοντική
Ρευστομηχανική
[email protected]
http://wwwpersonal.umich.edu/~n
dk/
13
ΚΙΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
(KITANIDIS
PETER)
STANFORD
UNIVERSIT
Y, USA
DEPARTMENT
OF CIVIL AND
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υδρολογία,
Περιβαλλοντική
Ρευστομηχανική
peterk@stanford.
edu
http://www.stanford.ed
u/~peterk/
14
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
(PAPALEXANDRI
S MILTIADIS)
CATHOLIC
UNIVERSIT
Y OF
LOUVAIN,
BELGIUM
INSTITUTE OF
MECHANICS,
MATERIALS
AND CIVIL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αριθμητική Μηχανική
των Ρευστών
miltiadis.papalex
andris@uclouvai
n.be
http://sitesfinal.uclouvain.be/imm
c/institut/people/persos
/miltos.php
15
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ
Υ ΘΑΝΟΣ
(PAPANICOLAO
U THANOS)
UNIVERSIT
Y OF IOWA,
USA
DEPARTMENT
OF CIVIL AND
ENVIRONMENT
AL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιβαλλοντική
Υδραυλική
athanasiospapanicolaou@ui
owa.edu
http://www.engineerin
g.uiowa.edu/facultystaff/profiledirectory/cee/papanicol
aou_t.php
16
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(SCARLATOS
PANAGIOTIS)
FLORIDA
ATLANTIC
UNIVERIST
Y, USA
DEPARTMENT
OF CIVIL
ENVIRONMENT
AL &
GEOMATICS
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υδατικοί Πόροι,
Παράκτια και
Ποτάμια Δυναμική
[email protected]
http://www.cege.fau.ed
u/directory/pdscarlatos
17
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
(SCLAVOUNOS
MIT, USA
DEPARTMENT
OF
MECHANICAL
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υδροδυναμική
Θαλασσίων
Κατασκευών και
[email protected]
http://meche.mit.edu/
people/index.html?id=
ENGINEERING
PAUL)
Μηχανική
Θαλασσίων Κυμάτων
76
18
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ
Σ ΦΩΤΗΣ
(SOTIROPOULO
S FOTIS)
UNIVERSIT
Y OF
MINNESOT
A, USA
DEPARTMENT
OF CIVIL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αριθμητική Μηχανική
των Ρευστών
[email protected]
http://www.ce.umn.ed
u/directory/faculty/soti
ropoulos.html
19
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Υ ΜΙΧΑΗΛ
(TRIANTAFYLLO
U MICHAEL)
MIT, USA
DEPARTMENT
OF
MECHANICAL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Υδροδυναμική
Θαλασσίων
Κατασκευών
[email protected]
http://meche.mit.edu/
people/index.html?id=
91
20
ΤΣΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(TSONIS
ANASTASIOS)
UNIVERSIT
Y OF
WISCONSIN
MILWAUKE
E, USA
DEPARTMENT
OF
MATHEMATICA
L SCIENCES
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μετεωρολογία,
Υδρομετεωρολογία,
Υδρολογική
Διακινδύνευση,
Στοχαστικές
Ανελίξεις, Κλιματική
αλλαγή
[email protected]
du
http://www4.uwm.edu
/letsci/math/people/fac
ulty/tsonis.cfm
21
ΦΟΥΦΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΗ
(FOUFOULAGEORGIOU EFI)
UNIVERSIT
Y OF
MINNESOT
A, USA
DEPARTMENT
OF CIVIL
ENGINEERING
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Υδρολογία,
Υδρομετεωρολογία,
Υδρολογική
Διακινδύνευση,
Στοχαστικές
Ανελίξεις, Κλιματική
αλλαγή
[email protected]
http://www.ce.umn.ed
u/~foufoula/cv.php
22
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(CHRISTAKOS
GEORGE)
SAN DIEGO
STATE
UNIVERSIT
Y, USA
DEPARTMENT
OF
GEOGRAPHY
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Θεωρία
Πιθανοτήτων,
Στατιστική,
Γεωστατιστική,
Στοχαστικές
Ανελίξεις,
Περιβαλλοντικά
Συστήματα,
Περιβαλλοντική
Διακινδύνευση
[email protected]
su.edu
http://geography.sdsu.e
du/People/Faculty/chri
stakos.html
ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
York
University,
Toronto,
Canada
FACULTY OF
SCIENCE AND
ENGINEERING
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ
ΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Geodesy,
Geodynamics, gravity
field, geoid, statistical
data analysis
[email protected]
http://science.yorku.ca/
index.php/canadakorea
delegates/1366-spirospagiatakis.html
23
(PAGIATAKIS
SPIROS)
[email protected]
http://science.yorku.ca/
publish.yorku.ca/~spiro
s/spiros.html
24
ΡΙΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
(CHRIS RIZOS)
University of
New South
Wales, Sidney,
Australia
School of Civil &
Environmental
Engineering
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Geodesy, Navigation,
various applications of
Geodesy
[email protected]
u.au
http://www.civeng.uns
w.edu.au/staff/chris_riz
os
http://www.gmat.unsw
.edu.au/snap/staff/chris
_rizos.htm
Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ
Ονοματεπώνυμο
Diplas
Sotiropoulo
s
Papanikolao
u
Katopodis
Panos
Βαθμί
δα
Τμήμα,
Πανεπιστή
μιο
Civil And
Environme
ntal
Engineering
, Virginia
Tech
University
Ηλεκτρονι
κό
Ταχυδρομε
ίο
pdiplas@vt.
edu
Fotis
Civil
Engineering
, University
of
Minnesota
fotis@umn.
edu
Thanos
A.N.
Civil and
Environme
ntal (CEE)
Engineering
, The
University
of Iowa
apapanic@e
ngineering.
uiowa.edu
Christos
(Chris)
Civil and
Environme
ntal
Engineering
, University
of Alberta
Chris.Katop
[email protected];
cskatopodis
@gmail.co
m
Διεύθυνση
Τηλ.
Γνωστικό
Αντικείμεν
ο
(σύμφωνα
με ΦΕΚ)
Ερευνητικά
Αντικείμενα
τελευταίας
10ετίας (ο,τι
γνωρίζετε)
Sendimentation
engineering:
Measurements,
processes and
modelling
Computational
fluid dynamics,
topics in
biofluids,
hydraulics,
environmental
fluid mechanics,
chaotic
advection, and
large-scale
transport in
geophysical
flows. Advanced
numerical
algorithms for
simulating
turbulent flows
in real-life
natural and manmade
environments
using statistical
turbulence
models that
directly resolve
the dynamics of
unsteady,
coherent
structures.
River Mechanics
and
Geomorphology.
Sediment
Transport of
Cohesive and
non- Cohesive
Sediments.
Watershed
Processes and
Quality.
Integration,
Sensor
Technology and
Cyberinfrastructure.
Numerical
Modeling of the
Erosion.
Water Resources
Engineering and
Ecology,
including
Ecohydraulics
and
Ecohydrology.
River restoration,
instream or
ecological flows,
fish passage, fish
and fish habitat.
Interdisciplinary
research that
bridges
engineering and
ecology, with
particular
emphasis on
hydraulics,
hydrology, river
mechanics and
fish physiology,
fish migrations
and fish habitat.
Georgakako
s
Korfiatis
Koutsospyr
os
Christodoul
atos
Christodoul
ou
Aris
School of
Civil and
Environme
ntal
Engineering
, Georgia
Tech
George
Civil,
Environme
ntal and
Ocean
Engineering
, Stevens
Institute of
Technology
Agamem
non
Christos
Symeon
Profess
or
Profess
or
Profess
or
Associ
ate
Profess
or
Mechanical,
Civil, and
Environme
ntal
Engineering
, University
of New
Haven
Civil,
Environme
ntal and
Ocean
Engineering
, Stevens
Institute of
Technology
Civil and
Environme
ntal
Engineering
, University
of Cyprus
Integrated Water
Resources
Management,
Decision
Support Systems
ageorgak@c
e.gatech.edu
gkorfiat@ste
vens.edu
404 Edwin
A. Stevens
Hall
Castle
Point on
Hudson,
Hoboken
NJ 070305991 USA
Environmental
Engineering
issues
201.21
6.5263
Περιβαλλον
τική
Μηχανική
akoutsospyr
os@newhav
en.edu
300 Boston
Post Rd.
West Haven
Ct. 06516
2039327398
Περιβαλλον
τική
Μηχανική
christod@st
evens.edu
Castle Point
on Hudson,
Hoboken
NJ 070305991 USA
schristo@uc
y.ac.cy
201.21
6.5675
Physical/chemica
l and biological
treatment
processes for
environmental
control,
contaminant fate
and transport,
and sustainable
remedial
processes
Main thrust of
expertise involves
the
environmental
aspects of
geotechnical
engineering
applications,
with emphasis on
geoenvironmenta
l practices for
hazardous waste
management
(1)
Rehabilitation of
Urban
Infrastructure
and Risk
Analysis, (2)
Building
Information
Models (BIM),
and (3)
Computer-aided
engineering,
Information
Technology,
Software
Development,
System
Integration and
Modern
Computing
Techniques
(such as artificial
intelligence).
Αφαίρεση αρσενικού και
άλλων επικινδύνων ρύπων
από το πόσιμο νερό.
Εφαρμογή τεχνολογίας
πλάσματος για τη
διάσπαση οργανικών
ρύπων και τη
μικροβιακή απολύμανση.
Βιολογική επεξεργασία
λυμάτων. Φυσικοχημική
επεξεργασία υγρών
αποβλήτων.
Διάσπαση επικίνδυνων
ρύπων με βιολογικές
διεργασίες.
Επεξεργασία οικιακών
λυμάτων, Τύχη και μεταφορά
ρύπων σε περιβαλλοντικά
συστήματα, Διεργασίες για
την απορύπανση υπόγειων
υδάτων, Απορύπανση
εδαφών. Παρακολούθηση
ποιότητας νερού.
Πλήρως ολοκληρωμένα και
αυτοματοποιημένα
συστήματα διεύθυνσης
κατασκευαστικών έργων
(FIAPP) με έμφαση στη
μοντελοποίηση έργων σε
τρεις διαστάσεις (3D) και
στη προσομοίωση της
κατασκευής σε τέσσερεις
διαστάσεις (4D), τεχνολογίες
πληροφορικής, ανάπτυξης
λογισμικού για εφαρμογές
σε προβλήματα μηχχανικής,
και ενοποιημένα συστήματα
διαχείρισης πληροφοριών
για διεύθυνση έργων,
προγραμματισμός έργων,
επιμέτρηση και διαχείριση
κινδύνου (risk analysis) με
έμφαση έργα υποδομής,
τεχνητή νοημοσύνη
(τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και
ασαφής λογική) και
βελτιστοποίηση διαχείρισης
αστικών δικτύων
υδατοπρομήθειας.
Kagioglou
Mike
Profess
or
Profess
or
Pavlostathis
Spyros
G.
Associ
ate
Profess
or
Xagoraraki
Irene
Associ
ate
Profess
or
Papelis
Lambis
School of
the Built
Environme
nt,
University
of Salford
School of
Civil and
Environme
ntal
Engineering
, Georgia
Institute of
Technology
Civil and
Environme
ntal
Engineering
, Michigan
State
University
Civil
Engineering
, New
Mexico
State
University
Healthcare
infrastructures,
process
management and
operations,
knowledge
management and
benefits
realisation.
m.kagioglo
[email protected]
c.uk
spyros.pavlo
[email protected]
atech.edu
xagorara@m
su.edu
lpapelis@n
msu.edu
3204
Environme
ntal Science
&
Technology
Building
311 Ferst
Drive;
Atlanta,
Georgia
303320512 USA
A124
Engineering
Research
Complex,
East
Lansing, MI
48824
Civil
Engineering
Department
, Box
30001,
MSC-3CE,
New
Mexico
State
University,
Las Cruces
NM 880038001
(404)
8949367
Αποκατάσταση ρυπασμένων
φυσικών συστημάτων με
βιολογικές διεργασίες.
Επεξεργασία αστικών
λυμάτων και βιομηχανικών
υγρών αποβλήτων.
Επεξεργασία και αξιοποίηση
αγροτικών αποβλήτων και
παραπροιόντων. Παραγωγή
ενέργειας και βιοκαυσίμων
από απόβλητα.
Βιομετατροπή δύσκολα
αποδομούμενων οργανικών
ενώσεων. Ανάπτυξη
μικροβιακών αλοφιλικών και
θερμοφιλικών διεργασιών.
(517)
3538539
Ποιότητα νερού και δημόσια
υγεία. Τύχη ιών και
φαρμακευτικών ουσιών
σε περιβαλλονιτκά
συστήματα.
(575)
6463023
Χημεία νερού και εδάφους.
Φυσικοχημικές διεργασίες
για τον καθαρισμό νερού
και την επεξεργασία λυμάτων.
Τύχη και μεταφορά
ιχνοστοιχείων. Διαχείριση
υδατικών πόρων.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Για το αντικείμενο Πετροπούλου (Διαφορικές εξισώσεις):
1)
Alex Himonas, Professor, Department of Mathematics, University of Notre Dame,
USA Ερευνητική περιοχή: Διαφορικές εξισώσεις.
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web Page: http://www3.nd.edu/~himonas/index.htm
2)
Nikos Stylianopoulos, Professor, Department of Mathematics and Statistics,
University of Cyprus, Cyprus. Ερευνητική περιοχή: Αριθμητική ΑνάλυσηΟρθογώνια Πολυώνυμα.
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www2.ucy.ac.cy/~nikos/
3)
Panayotis G. Kevrekidis, Professor, Department of Mathematics and Statistics,
University of Massachusetts, USA. Ερευνητική περιοχή: Διαφορικές εξισώσειςΔυναμικά συστήματα.
E-mail: [email protected]
Web Page: https://www.math.umass.edu/~kevrekid/
4)
Demetrios T. Papageorgiou, Professor, Department of Mathematics, Imperial
College London, UK. Ερευνητική περιοχή: Διαφορικές εξισώσεις-Δυναμικά
συστήματα-Αριθμητική Ανάλυση-Μηχανική Ρευστών.
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www2.imperial.ac.uk/~depapa/
5)
Athanassios Fokas, Professor, Department of Applied Mathematics and Theoretical
Physics, University of Cambridge, UK. Ερευνητική περιοχή: Διαφορικές
εξισώσεις-Δυναμικά συστήματα.
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tf227
Για το αντικείμενο Οικονόμου (Πιθανότητες – Στατιστική):
1. Λημνιός Νικόλαος, Καθηγητής (University of Compiegne, France), Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά - Στοχαστικές διαδικασίες, Μαρκοβιανές διαδικασίες
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www.utc.fr/~nlimnios/
2. Χριστοφίδης Αναστάσιος, Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Πιθανότητες –
Στατιστική, Ανισότητες Πιθανοτήτων, Συνδεδεμένες τυχαίες μεταβλητές (associated
random)
E-mail: [email protected]
Web Page: http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/tasos
3. Φωκιανός Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Στατιστική,
Κατηγορικές Χρονοσειρές, Ημιπαραμετρική Στατιστική, Ανάλυση Χωρικών
E-mail: [email protected]
Web Page: http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/fokianos
4. Καραγρηγορίου Αλέξανδρός, Αν. Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Στατιστική,
Statistical Modeling, Time Series Analysis, Model Selection Criteria, Biostatistics
E-mail: [email protected]
Web Page: http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/alex
5. Παπαροδίτης Ευστάθιος, Καθηγητής (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Πιθανότητες –
Στατιστική, Time Series Analysis, Inference for Stochastic Processes, Resampling and
Bootstrap Methods, Nonparametric Methods, GoodnessE-mail: [email protected]
Web Page: http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/stathisp
Για το αντικείμενο Παπαδάκη - Περδίου (Ουράνιος Μηχανική Δυναμικά συστήματα):
1. Panayotis G. Kevrekidis, Professor
Department of Mathematics and Statistics, University of Massachusetts, USA
Research Areas: Mathematical Physics, Nonlinear PDEs and DDEs, Dynamical Systems,
Mathematical Biology
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www.math.umass.edu/~kevrekid/
2. John G. Papastavridis, Associate Professor
The George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Tech, USA
Research Areas: Automation and Mechatronics, Analytical, structural and nonlinear
mechanics, vibrations and stability
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www.me.gatech.edu/faculty/papastavridis
3. Konstantina Trivisa, Professor
Department of Mathematics, University of Meryland, USA
Research Areas: Nonlinear Partial Differential Equations, Applied Mathematics
E-mail: [email protected]
Web Page: http://www2.math.umd.edu/~trivisa/
4. Michalis Dafermos, Professor
Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, University of Cambridge,
UK
Research Areas: Partial Differential Equations, General Relativity
E-mail: [email protected]
Web Page: https://www.dpmms.cam.ac.uk/~md384/
5. Alex Himonas, Professor
Department of Mathematics, University of Notre Dame, USA
Research Areas: PDEs
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web Page: http://www3.nd.edu/~himonas/
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αξιολογητές 1 και 3 της κας Πετροπούλου συμπίπτουν με τους
αξιολογητές 1 και 6 των Περδίου - Παπαδάκη
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ