ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ - πολυδομικη

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
(πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ)
Λ. Αµαλίας 26, 10557 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3311201-4, Fax: 210 3311207,
www.etean.com.gr, e‐mail: [email protected], Προς: Ωφελούµενους Συνηµµένου Πίνακα 2
Ηµ. Απόφασης: 05-08-2011
Α.Π.: 132739
ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούµενων στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισµό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ό,τι αφορά την επιλεξιµότητα των επενδύσεων για την
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στη στέγαση.
2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και
ειδικότερα το άρθρο 44.
3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, και ειδικότερα τα
άρθρα 43−46.
4. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση / Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικότερα τα άρθρα
4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού.
5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/31-03-2010).
6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) «Περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003
(ΦΕΚ 249/Α/30−10−2003), µε το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23−12−2004), µε
το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14−2−2006), µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.
3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008), µε το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ
258/Α/18−12−2008) και µε το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21−7−2009) και
ισχύει σήµερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.
7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4−6−2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»
και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
10. Τον Ν. 3912 / 2011 (ΦΕΚ Α΄, 17/17-02-2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων
και των υποχρεώσεων της ανώνυµης εταιρείας µε ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που
συστήθηκε µε το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήµερα.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 περί Σύστασης του Ταµείου
Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β΄, 1262/
06-08-2010).
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/17-08-2010 για τη συγκρότηση της
Επενδυτικής Επιτροπής του Ταµείου Εξοικονοµώ κατ’ οίκον»
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05-01-2011
Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» (ΦΕΚ Β΄, 54/26-01-2011)
προκήρυξης
του
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/28-02-2011 (ΦΕΚ Β΄, 324/01-03-2011)
περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράµµατος
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/21-04-2011 (ΦΕΚ Β΄, 909/20-05-2011)
περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράµµατος
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄, 1180/09-062011) περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράµµατος
17. Τη συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), µε ηµεροµηνία 04-08-2010.
18. Τις συµφωνίες χρηµατοδότησης και συνεπένδυσης µεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόµενων χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων (Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Πειραιώς, Efg Eurobank, Alpha Bank).
19. Την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 3/08-042011, η οποία εξέλεξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθµ. 4/12-042011 πρακτικό ∆Σ µε το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και
∆/ντα Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Παπαρσένο, ως νόµιµο εκπρόσωπο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
20. Τις «κατ’ αρχήν επιλέξιµες» εισερχόµενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένταξη στο
πρόγραµµα από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.
21. Την απόφαση υπ. αριθµ 9/28.06.2011 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην
οποία εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο να υπογράφει την κατάσταση
επιλέξιµων, µη επιλέξιµων και µη υπαγόµενων αιτήσεων στο πρόγραµµα
22. Την απόφαση 9/01-08-2011 της Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’
οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιµων αιτήσεων .
2
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αποφασίζουµε την υπαγωγή στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» των Ωφελούµενων του
συνηµµένου Πίνακα 2 του Παραρτήµατος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας,
στους παρακάτω άξονες των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», του Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Περιφερειών
Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Άξονας Προτεραιότητας
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα
Άξονας προτεραιότητας 4: "Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας".
Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξης
Άξονας προτεραιότητας 6: "Προστασία Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής".
Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης
Άξονας προτεραιότητας 7: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".
Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης
Άξονας προτεραιότητας 8: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας".
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότητας-ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής".
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Άξονας προτεραιότητας 3: "Υποδοµές και υπηρεσίες
προσπελασιµότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου".
Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου
Άξονας προτεραιότητας 5: "Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας".
Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος συγχρηµατοδοτούνται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, που θα
πραγµατοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρηµένη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη της
κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Συνολικά υπάγονται: 1097 Ωφελούµενοι, µε συνολικό επιλέξιµο προϋπολογισµό επενδύσεων
12.147.290,77 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος, που συνιστά
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων από τους
Ωφελούµενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 4 µήνες από την υπογραφή της
δανειακής σύµβασης µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.
Εάν µέχρι την υπογραφή της δανειακής σύµβασης δεν έχουν προσκοµιστεί τα δικαιολογητικά που
τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούµενου θα
ανακληθεί.
Τα ωφελήµατα του Προγράµµατος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι
και προϋποθέσεις του Προγράµµατος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρµογής του
Προγράµµατος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους της σύµβασης δανείου µε την Τράπεζα.
Οι ∆ικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενηµερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραµµα µέσω των
συνεργαζόµενων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της παρούσης στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ώστε να
προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συµβάσεων, εντός του χρονικού ορίου
3
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της παρούσης.
2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
2.1. Κίνητρα του Προγράµµατος
Ανάλογα µε την ένταξη των Ωφελούµενων στις κατηγορίες κινήτρων Α ή Β και βάσει του τελικού
επιλέξιµου προϋπολογισµού, εκταµιεύεται δάνειο 65% ή 85% και χορηγείται επιχορήγηση 35% ή
15%, αντίστοιχα µε την κατηγορία, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων. προµηθευτών σε
τραπεζικό τους λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.
Η διάρκεια των δανείων είναι 4 έτη, µε έναρξή τους από την ηµεροµηνία της πρώτης εκταµίευσης.
Το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης ανέρχεται σε 4,93 %, που επιδοτείται κατά 100%, πλέον της
εισφοράς του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) που ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον
Ωφελούµενο. Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόµενους µε κόστος
διαχείρισης φακέλου αιτήµατος.
Επιπλέον, καλύπτεται το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’
177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση
υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραµµα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του
προγράµµατος.
2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης παρακολούθησης του
φυσικού αντικειµένου
Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, ο Ωφελούµενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη
διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να
διενεργηθεί εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεµβάσεων.
Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου
του προγράµµατος: αναβάθµιση κατά µια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η
ετησία εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης
του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη
βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού
αντικειµένου, τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προγράµµατος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστηµάτων, την υλοποιηµένη
ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών
δαπανών που του προσκοµίζει ο Ωφελούµενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο
Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήµατος X.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συµπληρώνει το «Έντυπο Επιµερισµού Κόστους
βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαµέρισµα σε πολυκατοικία» (Παράρτηµα ΧI) βάσει του
«Εντύπου Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παραστατικών
δαπανών.
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων, η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση
των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης (συµβατικός χρόνος υλοποίησης).
Ο Ωφελούµενος προσκοµίζει στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό τα δικαιολογητικά του
Παραρτήµατος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν το πέρας του συµβατικού χρόνου υλοποίησης.
Παράταση της προθεσµίας υλοποίησης µπορεί να χορηγείται από τον ∆ικαιούχο, µόνο µε
τεκµηρίωση σοβαρών λόγων αδυναµίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για µέγιστο χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο συνεργαζόµενο
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό σχετικού αιτήµατος τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν τη λήξη του
συµβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.
2.3 ∆ιαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούµενους
4
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
Εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί προσκαλούν τους Ωφελούµενους για υπογραφή των δανειακών συµβάσεων.
Εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στον χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό, υπογράφονται οι δανειακές συµβάσεις κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού
Εφαρµογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπεται καθυστέρηση υπογραφής της δανειακής
σύµβασης για µέγιστο χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών.
Η υπογραφή της δανειακής σύµβασης από τον Ωφελούµενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της
απόφασης υπαγωγής.
Με την υπογραφή της σύµβασης παρέχεται στον Ωφελούµενο δυνατότητα εκταµίευσης
προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της
απόφασης υπαγωγής.
Η εκταµίευση της προκαταβολής γίνεται για την πληρωµή των προµηθευτών / αναδόχων, απ’
ευθείας σε τραπεζικό λογαριασµό τους µετά από εντολή του Ωφελούµενου.Η µεταφορά των
απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστηµάτων γίνεται µε ευθύνη του
προµηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό δαπάνης και σχετικό ∆ελτίο Αποστολής
(∆.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συµπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεµβάσεων –
Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτηµα Χ). Τα ∆.Α. συνοδεύονται από αντίγραφα πιστοποίησης των
ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστηµάτων.
Το ∆.Α. πρέπει να εκδίδεται σε πλήρη συµφωνία µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σηµειώνεται ότι σε
περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιµολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Ιδιώτης».
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαµέρισµα που
αφορούν αποκλειστικά σε µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις και ένα παραστατικό για τις κοινόχρηστες
παρεµβάσεις µε την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».
Επιλέξιµα για το Πρόγραµµα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και τα
εξοφληµένα παραστατικά στην περίπτωση πληρωµής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών
εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου µετά από την ηµεροµηνία έναρξης
επιλεξιµότητας της αίτησης του Ωφελούµενου (ηµεροµηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη
ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης.
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται µόνο από έναν προµηθευτή / ανάδοχο ανά
κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και
εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
∆εν λαµβάνονται υπόψη:
•
Πληρωµές που διενεργεί ο Ωφελούµενος µε εξαίρεση την πληρωµή Ενεργειακού
Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών.
•
Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας,
ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.
•
Η εξόφληση δαπανών µε τη χρήση επιταγών τρίτων.
•
Πληρωµές οι οποίες έγιναν µε τρόπο και µε παραστατικά τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα ∆.Α. που δεν θα εκδίδονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
δεν θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνται επιλέξιµες για το Πρόγραµµα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προµηθευτής των υλικών / συστηµάτων παρέχει για τα
χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986, (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράµµατος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη
∆ήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράµµατος, για
την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση / εφαρµογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο
προµηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής των υλικών και
ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συµπληρώνεται Υπεύθυνη ∆ήλωση για το σύνολο
των ανωτέρω (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΧ-Γ του Οδηγού του
5
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
Προγράµµατος). Ο Ωφελούµενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό τις ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, προκειµένου να χορηγηθούν τα κίνητρα.
2.4. ∆ιαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράµµατος
Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Οδηγού του
Προγράµµατος):
I.
Ο Ωφελούµενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκοµίζει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτηµα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράµµατος) στο
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.
II.
∆ιενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με χρήση
του Πληροφοριακού Συστήµατος και σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής διαµορφώνεται,
βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών και τυχόν
καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούµενο που έχουν
καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεµβάσεων (Παράρτηµα ΧΙ του Οδηγού του
Προγράµµατος), ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός.
III.
Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαµόρφωση του επιλέξιµου προϋπολογισµού
της προηγούµενης παραγράφου II, ανά Ωφελούµενο, γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την
αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιµερισµού κόστους (Παράρτηµα ΧΙ του
Οδηγού του Προγράµµατος).
IV.
Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί µε υπέρβαση του επιλέξιµου
προϋπολογισµού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηµατοπιστωτικός
οργανισµός διενεργεί τις πληρωµές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει
παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών µε πόρους του Ωφελούµενου µετά από
εντολή του.
V.
Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκταµιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και
καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών
αναδόχων / προµηθευτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του
Προγράµµατος. Στην περίπτωση καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν
τον Ωφελούµενο, ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον
Ωφελούµενο.
VI.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της προηγούµενης παραγράφου V
χρησιµοποιούνται και για την πληρωµή του κόστους των κοινόχρηστων παρεµβάσεων,
επιµεριζόµενα στους Ωφελούµενους.
VII.
Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός καταβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων
που δικαιούται ο Ωφελούµενος. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος των ενεργειακών
επιθεωρήσεων καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουµένων, ο οποίος το κατανέµει
στους ιδιοκτήτες.
VIII.
Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός επισηµαίνει στο σώµα των προσκοµισθέντων
παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ’ οίκον, µε βάση το ΠΕΑ …….. .Για το σύνολο των
δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό ….. €». Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες
παρεµβάσεις ανά διαµέρισµα.
Επισηµαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωµένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεµβάσεις (στην
περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεµβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες
παρεµβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει µη ολοκλήρωση του έργου, µη τήρηση των όρων
και προϋποθέσεων του προγράµµατος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιµο
προϋπολογισµό της απόφασης υπαγωγής εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην ακόλουθη ενότητα 2.5.
για τις συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος.
2.5. Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος
6
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον ∆ικαιούχο απόφαση ανάκλησης
υπαγωγής του έργου του Ωφελούµενου από το Πρόγραµµα, η οποία συνεπάγεται τη µη χορήγηση
των κινήτρων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταµιευθεί η προκαταβολή και ο
Ωφελούµενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου µετά την υλοποίηση του
έργου και κατά την προσκόµιση των δικαιολογητικών για την εκταµίευση του υπολοίπου ποσού του
δανείου διαπιστωθεί η µη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος
(Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύµβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του
Προγράµµατος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής. Η απόφαση
ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του
Ωφελούµενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου µε προϋπολογισµό µικρότερο από τον επιλέξιµο βάσει της
απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούµενου, είτε επειδή τα προσκοµισθέντα παραστατικά
υπολείπονται του επιλέξιµου προϋπολογισµού του έργου είτε επειδή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί η
εξόφλησή τους (µη καταβολή από τον Ωφελούµενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται
ανάλογα από τον ∆ικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρµόζονται τα κίνητρα, καθώς και το
ποσό µε το οποίο ο ∆ικαιούχος συµµετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύµβαση
αναπροσαρµόζεται βάσει του νέου επιλέξιµου προϋπολογισµού. Η τροποποίηση της απόφασης
υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και
την αναπροσαρµογή της δανειακής σύµβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταµιευθεί
είτε επιστρέφεται άµεσα από τον Ωφελούµενο είτε αποτελεί αντικείµενο νέας δανειακής σύµβασης
που δεν διέπεται από τους όρους του Προγράµµατος.
Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που
διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η µη ορθή υλοποίηση του έργου, ο ∆ικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής
και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούµενο ή την αναπροσαρµογή αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύµβαση
από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ο ∆ικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ο
∆ικαιούχος δεν ανακτά τα καταβληθέντα κίνητρα από τον Ωφελούµενο.
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή µετά την
ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η µη τήρηση των όρων επιλεξιµότητας του έργου, ο ∆ικαιούχος
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του Ωφελούµενου
και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.
2.6. Υποχρεώσεις του Ωφελούµενου
Ο ωφελούµενος του Προγράµµατος υποχρεούται:
•
Να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό του Προγράµµατος.
•
Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση µε την Τράπεζα.
•
Να δεχθεί προγραµµατισµένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά
όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα
σχετικά ζητούµενα στοιχεία.
•
Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του και για το ίδιο διάστηµα
να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έντυπα του
Προγράµµατος, τα δύο ΠΕΑ και τα παραστατικά των παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν.
•
Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεµβάσεων, την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες εγκρίσεις ή/και άδειες που
προβλέπονται από αυτή.
7
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΔΑ:
Α.Ε.)
4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Συνηµµένα:
-
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηµατοδότησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
-
Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούµενων
Κοινοποίηση:
-
Επενδυτική Επιτροπή «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον»
-
ΕΥΣΕ∆/ΕΝΚΑ
-
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ
8
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηµατοδότησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος συγχρηµατοδοτούνται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΟΠΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
04
03
299700
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180001
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
6:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ε.Π. Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξης
Άξονας
προτεραιότητας
6:
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής"
06
01
299728
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180002
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
7:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
2010ΣΕ06180004
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
2010ΣΕ06180005
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Άξονας
προτεραιότητας
8:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
07
08
09
09
299726
299727
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Σ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άξονας
προτεραιότητας
4:
"Ολοκλήρωση του ενεργειακού
συστήµατος
της
χώρας
και
ενίσχυση της αειφορίας"
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότητας-ενέργειας στην
Περιφέρεια Αττικής".
01
13
299724
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180007
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3:
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου
Άξονας
προτεραιότητας
3:
"Υποδοµές
και
υπηρεσίες
προσπελασιµότητας
στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
03
11
299746
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180008
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας
Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Άξονας
προτεραιότητας
5:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
05
12
299745
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180006
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
–
-
9 ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
7:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
07
09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ε.Π.
Θράκης
Μακεδονίας
Άξονας
προτεραιότητας
8:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας
08
09
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε.Π. Αττικής
Άξονας
προτεραιότητας
1:
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότητας-ενέργειας στην
Περιφέρεια Αττικής".
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου
Άξονας
προτεραιότητας
3:
"Υποδοµές
και
υπηρεσίες
προσπελασιµότητας
στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
03
11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ε.Π.
Θεσσαλίας
Στερεάς
Ελλάδας
Ηπείρου
Άξονας
προτεραιότητας
5:
"Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας
ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας
05
12
–
-
01
13
352483
352489
352494
352496
352491
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ0618003
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180010
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180011
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2010ΣΕ06180009
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180012
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
2010ΣΕ06180013
ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
352492
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
03
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
04
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άξονας
προτεραιότητας
4:
"Ολοκλήρωση
του
ενεργειακού
συστήµατος της χώρας και ενίσχυση
της αειφορίας"
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ – Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
10 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Πίνακας 2:
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούµενων
11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Α.Φ.Μ.
ΕΙ∆ΟΣ
ΚΤΗΡΙΟΥ
(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ,
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ
ΟΣ
Υ
Α/
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
)
Ο∆ΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
(ΑΡΙΘΜΟΣ , ΤΚ) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Α∆ΕΙΑΣ Ή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΛΛΟΥ
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΣ
ΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
Σ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
∆ΑΝΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ
ΜΗΝΕΣ)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (x
2)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
∆ΑΝΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Αντικατάσταση
κουφωµάτων
(πλαίσια /
υαλοπίνακες)
και τοποθέτηση
συστηµάτων
σκίασης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
Τοποθέτηση
θερµοµόνωσης
στο κτηριακό
κέλυφος
συµπεριλαµβαν
οµένου του
δώµατος /
στέγης και της
πιλοτής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
Αναβάθµιση του
συστήµατος
θέρµανσης και
παροχής
ζεστού νερού
χρήσης:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
9-201108052360
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υ
067797535
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ
∆.∆.Βόλου
10, T.K. 38333
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.116,70
5.968,20
3.879,33
48 Όχι
404,19
2.088,87
411,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2083.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3885.00
0.00
2
9-201108052362
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΜΑΡΙΑ
Η
064984937
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΗΜΗΤΡΗ
∆.∆.Ιστιαίας
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
0, T.K. 34200
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.592,44
9.259,90
6.018,94
48 Όχι
627,14
3.240,97
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7968.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1291.50
3
9-201108052364
ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΥ
038530483
1:Α
Μονοκατοικία
-
KOINOTIKH -,
T.K. 58100
∆.∆.Μυλοτόπου
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
22.582,84
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6585.84
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11200.00
4797.00
4
9-201108052373
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
123559089
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ10,
T.K. 18902
∆.∆.Αµπελακίων Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.627,00
9.010,00
5.856,50
48 Όχι
610,21
3.153,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9010.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
5
9-201108052374
ΡΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
108636779
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΙΜΙΛΙΟΥΒΕΑΚΗ
∆.∆.Ναούσης
8, T.K. 59200
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.230,52
10.230,52
6.649,84
48 Όχι
692,89
3.580,68
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3682.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6548.52
0.00
6
9-201108052375
ΧΙΚΙΜΤΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
030381988
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
Ο∆ΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ∆.∆.Φλαµπούρου Σερρών
ΠΑΤΡΙΚΙ 0, T.K.
62200
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.904,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3630.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8274.00
5000.00
7
9-201108052376
ΚΑΝΥΧΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
030764766
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΑΡ∆ΟΣ -, T.K.
85109
∆.∆.Ρόδου
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
17.937,80
10.050,80
6.533,02
48 Όχι
680,71
3.517,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5353.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3397.60
1300.00
8
9-201108052377
ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ
006157991
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΣΑΝΑ 0, T.K.
63073
∆.∆.Σανών
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
20.654,87
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5333.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10500.00
2600.00
9
9-201108052378
ΠΑΙΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
020678149
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 35001
∆.∆.Μαλεσίνης
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.322,80
10.132,40
6.586,06
36 Όχι
514,26
3.546,34
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5575.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3367.20
1190.00
10
9-201108052379
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
021747121
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΝΥΦΙ
ΝΑΥΠΛΙΑΣ 0,
T.K. 21055
∆.∆.Ανυφίου
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
19.488,00
14.345,60
9.324,64
48 Όχι
971,57
5.020,96
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9141.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5204.00
0.00
11
9-201108052380
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
014179878
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΕΜΕΣΟΥ 1,
T.K. 16346
∆.∆.Ηλιούπολης
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.924,00
11.419,00
7.422,35
48 Όχι
773,39
3.996,65
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6176.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4335.00
908.00
12
9-201108052381
∆ΕΜΕΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
049011639
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΑΒΡΑ∆ΙΑΝΗ -,
T.K. 72051
∆.∆.Κριτσάς
Λασιθίου
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
7.935,62
4.654,40
3.025,36
48 Όχι
315,24
1.629,04
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3354.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
13
9-201108052382
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
044563353
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 477, ∆.∆.Ηρακλείου
T.K. 14122
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
12.239,00
10.012,00
6.507,80
48 Όχι
678,10
3.504,20
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3920.00
6092.00
14
9-201108052383
ΜΑΝΤΖΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
016915231
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 20,
T.K. 52100
∆.∆.Μανιάκων
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.520,15
14.516,35
9.435,63
48 Όχι
983,16
5.080,72
457,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8222.55
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6293.80
15
9-201108052384
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 078076043
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
- , T.K. 45500
∆.∆.Βουνοπλαγιά
Ιωαννίνων
ς
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.594,18
6.856,80
4.456,92
48 Όχι
464,34
2.399,88
510,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6856.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
16
9-201108052385
ΝΙΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 025817561
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ -,
T.K. 33056
∆.∆.Μαναγούλης Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.403,80
6.330,64
4.114,92
48 Όχι
428,73
2.215,72
500,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6330.64
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
028707003
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΠΕΡ∆ΙΚΑ 38,
T.K. 54639
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.684,43
5.684,43
3.694,88
48 Όχι
385,02
1.989,55
332,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
984.43
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4700.00
ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ
121084778
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡΟ
ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ
29, T.K. 26225
∆.∆.Πατρέων
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.911,00
10.213,50
6.638,78
48 Όχι
691,76
3.574,73
504,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9063.50
1150.00
9-201108052388
ΜΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
065737440
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
- , T.K. 58100
∆.∆.Γιαννιτσών
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.300,00
5.300,00
3.445,00
48 Όχι
358,97
1.855,00
324,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5300.00
20
9-201108052389
ΧΩΜΑΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
015973328
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΘΡΑΚΗΣ 16, T.K.
∆.∆.Καβάλας
65404
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.124,26
13.124,26
8.530,77
48 Όχι
888,88
4.593,49
637,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8707.09
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4417.17
0.00
21
9-201108052390
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
042271312
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
IΣ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ 10,
T.K. 68300
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.800,00
7.800,00
5.070,00
48 Όχι
528,28
2.730,00
305,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6500.00
1300.00
22
9-201108052391
ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
028413732
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΗΦΑΚΗ 16, T.K. ∆.∆.Ηρακλείου
71409
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
24.096,73
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
756,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
12210.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7560.00
0.00
23
9-201108052392
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ
016003555
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1AΟΡ
ΣΟΦΟΚΛΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7,
T.K. 56728
∆.∆.Νεαπόλεως
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.550,00
6.550,00
4.257,50
48 Όχι
443,61
2.292,50
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4750.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1800.00
0.00
24
9-201108052393
ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
012351614
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
92, T.K. 53100
∆.∆.Φλωρίνης
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.767,45
9.742,00
6.332,30
48 Όχι
659,81
3.409,70
530,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6742.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3000.00
25
9-201108052394
Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
025036688
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΓ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 22,
T.K. 56429
∆.∆.Σταυρουπόλε
Θεσσαλονίκης
ως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.993,94
4.993,94
3.246,06
48 Όχι
338,22
1.747,88
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2533.94
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2460.00
26
9-201108052395
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
040942233
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΜΟΥΛΚΙ 0, T.K.
20200
∆.∆.Μουλκίου
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
549,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8150.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5600.00
1250.00
27
9-201108052396
ΖΥΡΠΙΑ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
062668496
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
∆.∆.Ανατολικού
38, T.K. 50200
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.623,69
14.671,69
9.536,60
48 Όχι
993,68
5.135,09
506,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1371.69
10800.00
28
9-201108052397
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
021728886
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΑΝΕΥ -, T.K.
∆.∆.Λυγιά
30300
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.012,47
4.512,50
2.933,13
48 Όχι
305,65
1.579,38
455,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4512.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
29
9-201108052398
ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
109503747
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α# ΟΡ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 0,
T.K. 57014
∆.∆.Ολυµπιάδος Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.597,00
9.405,80
6.113,77
48 Όχι
637,02
3.292,03
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8105.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
30
9-201108052399
ΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
109464000
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 19,
T.K. 69100
∆.∆.Κοµοτηνής
Ροδόπης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.287,11
7.287,11
4.736,62
48 Όχι
493,50
2.550,49
404,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7287.11
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
31
9-201108052400
ΣΧΑΛΕΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
104650980
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΣΚΟΥΦΑ 67, T.K.
∆.∆.Αιγίου
25100
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.911,00
8.396,00
5.457,40
48 Όχι
568,63
2.938,60
440,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7376.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1020.00
32
9-201108052401
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
029050662
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΠΟΝΤΟΥ 64,
T.K. 11527
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
14.538,40
13.816,40
8.980,66
48 Όχι
935,72
4.835,74
316,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
959.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
12857.00
33
9-201108052402
ΜΑΡΤΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
016025989
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ6,
T.K. 59100
∆.∆.Βέροιας
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.791,02
4.791,02
3.114,16
48 Όχι
324,47
1.676,86
403,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3499.52
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1291.50
34
9-201108052403
ΦΙ∆ΕΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
027235998
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
- , T.K. 63075
∆.∆.Νέων Ρόδων Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.750,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
399,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7200.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8250.00
1300.00
17
9-201108052386
ΝΤΕΡΚΟΥ
18
9-201108052387
19
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆.∆.∆ιδυµοτείχου Εβρου
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
35
9-201108052404
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
124736625
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΘΕΟΜΗΤΩΡΟΣ
∆.∆.Αλίµου
29, T.K. 17456
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
8.528,74
8.377,87
5.445,62
48 Όχι
567,42
2.932,25
344,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7077.87
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
36
9-201108052405
ΤΖΙΤΖΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
031822354
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2B
ΑΓΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ -,
T.K. 18010
∆.∆.Αιγίνης
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
15.006,00
14.685,50
9.545,58
48 Όχι
994,59
5.139,93
328,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6436.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3111.90
5137.60
37
9-201108052406
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
044143082
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
6
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε
33, T.K. 54248
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.600,00
2.600,00
1.690,00
48 Όχι
176,08
910,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2600.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
38
9-201108052407
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΚ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΟΣ
047150865
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 01,
T.K. 35005
∆.∆.Μαρτίνου
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.285,34
9.426,90
6.127,49
48 Όχι
638,47
3.299,42
485,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9426.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
39
9-201108052408
ΠΑΙΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
009630087
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 35001
∆.∆.Μαλεσίνης
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.524,40
7.887,20
5.126,68
48 Όχι
534,18
2.760,52
326,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7887.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
40
9-201108052409
ΑΚΡΙΒΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
043733139
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ 76, T.K. ∆.∆.Πυλαίας
55535
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.931,00
8.844,50
5.748,93
48 Όχι
598,99
3.095,58
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6876.50
1968.00
41
9-201108052410
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
009837105
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
-
ΚΡΕΣΤΕΝΑ -,
T.K. 27055
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.980,00
6.980,00
4.537,00
48 Όχι
472,72
2.443,00
352,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6980.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
42
9-201108052411
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
068225094
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ
∆.∆.Κερατσινίου
106, T.K. 18863
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.961,03
6.960,53
4.524,34
48 Όχι
471,42
2.436,19
360,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6960.53
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
43
9-201108052412
ΒΑΡ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 035237469
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ
ΠΕΡΓΑΜΟΥ 46,
T.K. 12242
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.571,48
9.395,40
6.107,01
48 Όχι
636,30
3.288,39
305,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6074.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3321.00
0.00
44
9-201108052413
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
007768093
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΣΕΡΡΩΝ 8, T.K. ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
54453
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.386,47
6.461,54
4.200,00
48 Όχι
437,64
2.261,54
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4700.74
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4674.00
45
9-201108052414
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
104088720
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ ΑΝΥΦΙ 01, T.K.
21055
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.301,20
8.525,00
5.541,25
48 Όχι
577,39
2.983,75
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8525.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
46
9-201108052415
ΓΙΑΛΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
129861081
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΜΗΤΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ
∆.∆.Χαλκιδέων
Υ 33, T.K. 34100
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.534,00
10.534,00
6.847,10
48 Όχι
713,47
3.686,90
459,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4630.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5904.00
0.00
47
9-201108052416
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ
ΑΝΘΗ
044855362
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 16, ∆.∆.Μεταµορφώσ
Αθηνών
T.K. 14452
εως
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
15.416,00
12.886,00
8.375,90
48 Όχι
872,72
4.510,10
328,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5772.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7114.00
0.00
48
9-201108052417
ΜΑΡΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
035760180
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
I1
ΑΘΙΚΙΑ 0, T.K.
20005
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.990,95
8.175,00
5.313,75
48 Όχι
553,68
2.861,25
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6875.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
49
9-201108052418
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
023754390
1:Α
Μονοκατοικία
-
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ∆.∆.Κάτω
, T.K. 26500
Καστριτσίου
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.286,00
10.750,00
6.987,50
48 Όχι
728,07
3.762,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8520.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
930.00
1300.00
50
9-201108052419
ΖΑΝΝΙΚΟΥ
ΣΜΑΡΑΓ∆Η
141707615
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛ ∆.∆.Βροντάδου
Η 29, T.K. 82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.752,12
7.752,12
5.038,88
48 Όχι
525,06
2.713,24
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6497.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1255.12
51
9-201108052420
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
066318696
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΑΚΡΕΣ 01, T.K.
∆.∆.Ζαρού
70002
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.000,00
9.999,20
6.499,48
48 Όχι
677,23
3.499,72
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6599.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3400.00
0.00
52
9-201108052421
ΜΙΣΙΡΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 021667772
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΡΓΟΣ 01,
T.K. 82102
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.280,00
8.984,40
5.839,86
48 Όχι
608,44
3.144,54
539,70
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7084.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1900.00
∆.∆.Σκιλλουντίας Ηλείας
∆.∆.Αιγάλεω
∆.∆.Αγίας
Τριάδος
∆.∆.Αθικίων
∆.∆.Νενήτων
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
53
9-201108052422
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 078985552
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΣΥΡΟΥ 16, T.K.
82100
54
9-201108052423
ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
030767130
1:Α
Μονοκατοικία
-
55
9-201108052424
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 121076613
Σ
1:Α
Μονοκατοικία
56
9-201108052425
ΤΣΑΦΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
050112743
1:Α
57
9-201108052426
ΣΤΡΑΤΑΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
064310630
58
9-201108052427
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Υ
59
9-201108052428
ΚΟΥΡΤΗ
60
9-201108052430
61
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΜΕΤΟΧΙ
ΚΑΡΡΩΝ 0, T.K. ∆.∆.Κολυµβαρίου Χανίων
73006
Κρήτης
Όχι
-
ΜΟΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΣΠΗΛΑΙΟΥ 6,
T.K. 26332
∆.∆.Πατρέων
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
Μονοκατοικία
-
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 01, T.K.
25200
∆.∆.Αράξου
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B2
44ΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ∆.∆.Ρεθύµνης
T.K. 74100
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
051282164
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A OP
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ∆.∆.Νέας
1, T.K. 71601
Αλικαρνασσού
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
113228293
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΣΤ1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ 37, T.K. ∆.∆.Πατρέων
26223
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΟΥ
064877265
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆4
ΒΙΤΣΕΝΤΣΟΥ
ΚΟΡΝΑΡΟΥ 5,
T.K. 54248
9-201108052432
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
057907813
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΛΑΤΩΝΟΣ &
ΙΑΣΩΝΟΣ 6, T.K. ∆.∆.Τρικκαίων
42100
62
9-201108052435
ΜΠΟΥΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
037430253
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΝΑΡΙΤΗ 0,
T.K. 21100
63
9-201108052437
ΧΟΝ∆ΡΟΥ∆ΑΚΗ ΜΙΜΙΝΑ
049034390
1:Α
Μονοκατοικία
64
9-201108052442
ΜΥΛΩΝΑ
ΧΑΪ∆Ω
055804590
1:Α
Μονοκατοικία
65
9-201108052443
ΓΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
037144285
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
66
9-201108052445
ΠΕΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
116970419
1:Α
67
9-201108052446
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ
ΘΑΝΟΥΛΑ
018390104
68
9-201108052447
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛ
ΗΛΙΑΣ
ΟΣ
69
9-201108052448
ΣΤΑΜΟΥ
70
9-201108052454
71
72
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆.∆.Χίου
Χίου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.416,00
5.536,80
3.598,92
48 Όχι
374,99
1.937,88
350,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4416.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1120.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.000,00
6.288,40
4.087,46
48 Όχι
425,90
2.200,94
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6288.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.755,00
8.786,80
5.711,42
48 Όχι
595,11
3.075,38
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7486.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.881,98
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
402,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7517.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6400.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.670,50
5.670,50
3.685,83
48 Όχι
384,05
1.984,68
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4622.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1048.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.154,00
9.673,60
6.287,84
48 Όχι
655,19
3.385,76
413,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8373.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.250,00
9.250,00
6.012,50
48 Όχι
626,48
3.237,50
345,50
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4871.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4379.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.605,00
4.605,00
2.993,25
48 Όχι
311,06
1.611,75
378,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4605.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.950,55
7.570,80
4.921,02
48 Όχι
511,47
2.649,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7570.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.697,00
11.307,60
7.349,94
48 Όχι
763,85
3.957,66
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10107.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1200.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.756,01
7.996,00
5.197,40
48 Όχι
540,18
2.798,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5120.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1575.20
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ
ΧΑΛΚΙΑ 42, T.K. ∆.∆.Χίου
82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
58500
∆.∆.Ανύδρου
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.092,08
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4396.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9446.40
1300.00
Θ. ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η
1, T.K. 60066
∆.∆.Νέας
Αγαθουπόλεως
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.314,14
6.314,14
4.104,19
48 Όχι
426,56
2.209,95
494,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6314.14
0.00
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 81107
∆.∆.Παρακοίλων Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.438,56
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
458,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8138.56
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7300.00
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆.∆.∆ρεπάνου
12, T.K. 26504
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.770,00
7.770,00
5.050,50
48 Όχι
524,94
2.719,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7770.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
040756159
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΕΟΧΩΡΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0,
T.K. 24200
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.306,00
7.630,00
4.959,50
48 Όχι
515,51
2.670,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7630.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑΝΝΑ
056649914
1:Α
Μονοκατοικία
Ι. ΜΑΚΑ &
Α.Γ.ΚΟΥΝΟΥ 28, ∆.∆.Ζάρκου
T.K. 42100
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.951,01
14.951,01
9.718,15
48 Όχι
1.010,05
5.232,85
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5900.01
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
4551.00
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
116839073
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΡΑΜΑΣ 242,
T.K. 18546
∆.∆.Πειραιώς
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
5.673,52
5.673,52
3.687,78
48 Όχι
383,28
1.985,73
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4473.52
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1200.00
9-201108052455
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΒΑΗΣ
101503532
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
01/04
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆.∆.Καβάλας
ΠΟΛΕΩΣ 26, T.K.
65403
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.943,41
5.943,41
3.863,21
48 Όχι
401,57
2.080,19
434,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4643.41
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
9-201108052458
ΝΑΛΠΑΝΤΙ∆ΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
124166845
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
Γ.ΒΟΣΤΑΝΗ 43,
∆.∆.Μυτιλήνης
T.K. 81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
12.987,60
8.441,94
48 Όχι
877,41
4.545,66
465,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6733.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6254.00
ΙΣΟΓ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
∆.∆.Ναυπλιέων
∆.∆.Νεοχωρίου
Αριστοµένους
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π. Αττικής
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
73
9-201108052462
ΚΟΡΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
047610063
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
74
9-201108052463
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
071715229
1:Α
Μονοκατοικία
75
9-201108052464
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 007810042
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
76
9-201108052465
ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
010902666
1:Α
77
9-201108052466
ΒΟΥΛΤΣΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
021546593
78
9-201108052467
ΞΕΦΤΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
79
9-201108052471
ΑΡΝΑΟΥΤΗ
80
9-201108052472
81
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
7.554,55
4.910,45
48 Όχι
510,39
2.644,09
628,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6254.55
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.948,55
9.948,55
6.466,55
48 Όχι
672,12
3.481,99
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5500.55
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4448.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.872,00
6.450,00
4.192,50
48 Όχι
435,74
2.257,50
422,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5150.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.973,00
12.800,00
8.320,00
48 Όχι
864,76
4.480,00
404,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7900.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
900.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.850,00
4.850,00
3.152,50
48 Όχι
327,70
1.697,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4850.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.926,78
8.525,00
5.541,25
48 Όχι
575,91
2.983,75
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
385.00
2000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.316,59
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
394,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3363.39
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6000.00
5953.20
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.000,00
7.030,00
4.569,50
48 Όχι
474,97
2.460,50
480,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7030.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.100,00
6.100,00
3.965,00
48 Όχι
412,10
2.135,00
444,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.938,00
14.938,00
9.709,70
48 Όχι
1.009,20
5.228,30
451,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1971.00
12967.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.062,00
11.317,00
7.356,05
48 Όχι
764,58
3.960,95
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6796.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1068.00
3453.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.743,95
12.874,50
8.368,42
48 Όχι
869,78
4.506,08
303,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6574.50
6300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.567,40
8.003,55
5.202,30
48 Όχι
540,70
2.801,24
423,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1762.00
6241.55
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.549,20
8.549,20
5.556,98
48 Όχι
577,56
2.992,22
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5051.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3498.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.940,00
13.940,00
9.061,00
48 Όχι
941,76
4.879,00
504,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3300.00
1500.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.280,60
13.235,20
8.602,88
48 Όχι
894,15
4.632,32
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6901.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6333.60
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.240,00
10.240,00
6.656,00
48 Όχι
691,84
3.584,00
422,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6240.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.994,73
6.796,00
4.417,40
48 Όχι
459,11
2.378,60
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4796.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2000.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.948,20
5.270,00
3.425,50
48 Όχι
356,02
1.844,50
375,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5270.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ
67, T.K. 40003
∆.∆.Αγιάς
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΙΣ
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ,
Χ.Θ. 2 ΧΛΜ 0,
T.K. 40003
∆.∆.Αγιάς
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
∆Ω∆ΩΝΗΣ 12,
T.K. 26334
∆.∆.Πατρέων
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
1:Α
Μονοκατοικία
ΙΣ
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 3,
T.K. 60300
∆.∆.Πύδνας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
016584265
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 0,
T.K. 44020
∆.∆.Μοναστηρίου Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
129460469
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ∆.∆.Ξηροποτάµο
∆ράµας
0, T.K. 66100
υ
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΡΕΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
104866698
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ.
ΤΗΝΟΥ 17, T.K.
21200
∆.∆.Άργους
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
9-201108052474
ΒΕΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
044000949
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 0,
T.K. 59031
∆.∆.Αγκαθιάς
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
82
9-201108052475
ΚΟΣΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
010238100
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΛΑΦΟΣ 0, T.K.
∆.∆.Ελάφου
40003
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
83
9-201108052477
ΣΑΦΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
011565305
1:Α
Μονοκατοικία
ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ
27, T.K. 19007
Κ.∆.Γραµµατικού
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
84
9-201108052478
ΚΟΠΤΕΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
124159203
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΒΟΣΤΑΝΗ 43,
T.K. 81100
∆.∆.Μυτιλήνης
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
85
9-201108052479
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
007924094
1:Α
Μονοκατοικία
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΛΟΝΙΟΙ 0,
T.K. 27071
∆.∆.Κοίτας
Λακωνίας
Πελοποννήσου
Όχι
86
9-201108052480
ΜΟΥΛΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
108221955
1:Α
Μονοκατοικία
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16,
T.K. 53100
∆.∆.Φλωρίνης
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
87
9-201108052481
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
101612830
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΛΑΜΩΤΟ 0,
T.K. 57012
∆.∆.Καλαµωτού
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
88
9-201108052482
ΚΑΓΙΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
107352080
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΚΛΗΠΙΑΥΡΟΦΙΛΙΤΟ 0,
T.K. 84100
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
89
9-201108052483
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
020396240
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΣΑΜΙΟΥ 29, T.K. ∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
84100
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
90
9-201108052484
ΓΚΟΤΣΗ-ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
066805683
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
∆.∆.Βύρωνος
37, T.K. 16233
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
91
9-201108052485
ΚΑΡΛΟΥ
115528525
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β
ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 14,
T.K. 12134
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
∆.∆.Περιστερίου
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
7.854,55
∆.∆.Ρεθύµνης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ν.ΞΥΛΟΥΡΗ 1,
T.K. 74100
Β-Ι
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5623.95
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4274.00
6284.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.356,65
4.319,80
2.807,87
48 Όχι
291,84
1.511,93
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4319.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.565,00
6.565,00
4.267,25
48 Όχι
443,51
2.297,75
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6565.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.819,18
11.208,80
7.285,72
48 Όχι
757,23
3.923,08
501,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9908.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.524,00
13.524,00
8.790,60
48 Όχι
913,67
4.733,40
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2517.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4590.00
6417.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.040,00
9.540,00
6.201,00
48 Όχι
644,53
3.339,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8940.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
600.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.815,80
9.815,80
6.380,27
48 Όχι
663,16
3.435,53
500,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8565.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1250.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.556,80
10.556,80
6.861,92
48 Όχι
713,19
3.694,88
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3021.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2200.00
5335.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.969,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9777.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5992.00
200.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.050,90
12.473,60
8.107,84
48 Όχι
842,74
4.365,76
372,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7823.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4650.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
15.000,00
14.999,60
9.749,74
48 Όχι
1.013,38
5.249,86
720,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8839.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6160.00
8.069,00
5.403,00
3.511,95
48 Όχι
365,04
1.891,05
356,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5403.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.789,56
7.748,00
5.036,20
48 Όχι
523,46
2.711,80
376,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6448.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.000,00
5.000,00
3.250,00
48 Όχι
337,81
1.750,00
539,22
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.335,00
9.335,00
6.067,75
48 Όχι
630,70
3.267,25
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1285.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8050.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.745,30
8.497,00
5.523,05
48 Όχι
574,03
2.973,95
304,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2777.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5719.50
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.001,38
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
304,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5142.38
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3859.00
6000.00
ΚΩΝ. ΛΙΑΣΚΑ 10,
∆.∆.Μακρακώµης Φθιώτιδος
T.K. 35011
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.822,00
11.132,00
7.235,80
48 Όχι
752,08
3.896,20
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6532.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4600.00
0.00
ΑΛΕΞΙΟΥ
∆.∆.Αγίων
∆ΙΑΚΟΥ 43, T.K.
Αναργύρων
13561
Αττικής
Ε.Π. Αττικής
8.910,00
7.096,20
4.612,53
48 Όχι
479,43
2.483,67
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7096.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆υτικής Ελλάδας Όχι
Α1
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 27,
T.K. 47100
∆.∆.Αρταίων
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
Α2
Γ. ΜΑΤΣΟΥ ΚΑΙ
ΤΖΑΝΕΤΟΥ 6,
T.K. 47100
∆.∆.Αρταίων
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
ΓΑΛΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
113231003
1:Α
Μονοκατοικία
93
9-201108052489
ΧΑΡΙΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
037518318
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
94
9-201108052490
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
022920767
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
95
9-201108052491
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
016886821
1:Α
Μονοκατοικία
ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΑ 0, ∆.∆.Ζαχλωριτίκω
Αχαϊας
T.K. 25100
ν
∆υτικής Ελλάδας Όχι
96
9-201108052492
ΦΕΡΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
024460846
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
Στερεάς Ελλάδας Όχι
97
9-201108052495
ΦΟΥΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
041482260
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ
∆.∆.Πυθαγορείου Σάµου
0, T.K. 83103
Βορείου Αιγαίου
98
9-201108052496
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
116239958
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΝΙΚ.ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ
21, T.K. 26334
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
99
9-201108052497
ΚΩΣΤΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
030746994
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΑΒΡΟΣΥΝΗΣ 16,
∆.∆.Χίου
T.K. 82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
100 9-201108052498
ΠΡΕΜΠΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
057509560
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 2, ∆.∆.Άργους
T.K. 52200
Ορεστικού
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
101 9-201108052499
ΜΠΟΥΧΑΛΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
061710005
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛ
ΕΩΣ 34, T.K.
∆.∆.Κερατσινίου
18755
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
102 9-201108052500
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΝΑ
024682848
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΤΟΤΣΙΟΥ 23,
T.K. 40100
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
103 9-201108052501
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 022524494
Σ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 17,
∆.∆.Άνω Λιοσίων ∆υτικής Αττικής
T.K. 13341
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
104 9-201108052502
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΣ
025361196
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
∆.∆.Καλαµάτας
13, T.K. 24100
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
105 9-201108052503
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
110809278
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆.∆.Ελασσόνος
6, T.K. 40200
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
106 9-201108052504
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ
064903750
1:Α
Μονοκατοικία
Ν. ∆ΑΓΛΑΡΗ 31,
∆.∆.Κορινού
T.K. 60062
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
107 9-201108052505
ΖΥΓΑΝΙΤΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
036376690
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2-∆1
ΒΑΙΝ∆ΗΡΙΟΥ 9,
T.K. 56123
∆.∆.Αµπελοκήπω
Θεσσαλονίκης
ν
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
108 9-201108052506
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΚΑΤΙΝΑ
019228786
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΑΝΩΝΥΜΗ 0,
T.K. 57000
∆.∆.Στεφανινών
Κεντρικής
Μακεδονίας
109 9-201108052507
ΛΑΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 008233730
1:Α
Μονοκατοικία
110 9-201108052508
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΛΟΥ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
16.181,95
Ηλείας
9-201108052487
013474151
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10,
∆.∆.Καβάσιλα
T.K. 27300
92
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
∆.∆.Ιστιαίας
∆.∆.Πατρέων
∆.∆.Τυρνάβου
Ευβοίας
Θεσσαλονίκης
Αθηνών
Όχι
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
111 9-201108052509
ΠΑΣΠΑΛΗ
ΖΩΗ
040834897
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ 9,
∆.∆.Φλωρίνης
T.K. 53100
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.300,00
8.508,00
5.530,20
48 Όχι
574,80
2.977,80
424,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3508.00
5000.00
112 9-201108052510
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
013014982
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ 4,
T.K. 35100
∆.∆.Λαµιέων
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.610,00
7.961,20
5.174,78
48 Όχι
537,90
2.786,42
392,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7961.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
113 9-201108052512
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
075647810
1:Α
Μονοκατοικία
ΛΟΥΤΡΑ
ΛΕΣΒΟΥ 0, T.K.
81100
∆.∆.Λουτρών
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.308,00
7.276,00
4.729,40
48 Όχι
491,51
2.546,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7276.00
114 9-201108052513
ΖΗΚΟΥ∆Η
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
122672906
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΟΓΛ 4, T.K.
41222
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.747,46
6.747,46
4.385,84
48 Όχι
455,88
2.361,61
424,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6747.46
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
115 9-201108052514
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
138654108
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΣΤΑΚΟΥ 8, T.K.
∆.∆.Πατρέων
26331
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.578,88
13.213,00
8.588,45
48 Όχι
892,67
4.624,55
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6733.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5280.00
1200.00
116 9-201108052516
ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟ
ΣΟΦΙΑ
Υ
107172577
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΛΕΝΗΣ 4, T.K.
∆.∆.Ταύρου
17778
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.500,00
10.366,40
6.738,16
48 Όχι
700,30
3.628,24
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1366.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3200.00
5800.00
117 9-201108052517
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 011580554
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΙΝ∆ΟΥ
∆.∆.Καλυβίων
∆ΑΒΑΚΗ 35, T.K.
Θορικού
19010
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.773,60
7.291,80
4.739,67
48 Όχι
492,66
2.552,13
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4373.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1918.60
1000.00
118 9-201108052518
ΜΠΑΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
021314978
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ -,
∆.∆.Άνω Σταυρού Θεσσαλονίκης
T.K. 57014
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
18.473,37
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
528,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9589.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5934.75
119 9-201108052520
ΜΗΝΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
044569683
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ 0,
∆.∆.Καρδαµαίνης ∆ωδεκανήσου
T.K. 85302
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας στην
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
12.790,00
11.878,40
7.720,96
48 Όχι
802,47
4.157,44
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4108.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6470.00
1300.00
120 9-201108052521
∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
045761969
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ 0,
T.K. 33100
∆.∆.∆ελφών
Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.465,28
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
493,38
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9141.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
121 9-201108052522
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 025499806
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 42100
∆.∆.Πηγής
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.005,05
11.078,85
7.201,25
48 Όχι
748,53
3.877,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4731.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5050.00
1297.65
122 9-201108052523
ΤΡΙΠΟ∆Η
053068468
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
83104
∆.∆.Πύργου
Σάµου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.982,86
13.494,05
8.771,13
48 Όχι
911,67
4.722,92
411,04
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6178.85
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6027.60
1287.60
123 9-201108052524
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σ
061644593
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
33053
∆.∆.Λιδορικίου
Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.708,00
8.708,40
5.660,46
48 Όχι
588,35
3.047,94
364,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7408.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
124 9-201108052525
ΛΟΥΡΜΠΑΣ
029847010
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
∆.∆.Κίρρας
25, T.K. 33200
Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.500,00
12.957,20
8.422,18
48 Όχι
875,32
4.535,02
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7957.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
125 9-201108052526
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆Ο
ΑΡΕΤΗ
Υ
066950849
1:Α
Μονοκατοικία
ΧΩΡΥΓΙ 0, T.K.
61100
∆.∆.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.496,00
8.253,10
5.364,51
48 Όχι
557,57
2.888,59
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5523.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2729.50
0.00
126 9-201108052527
ΜΑΚΑΡΕΣ
008596344
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΛΑΤΕΙΑ
∆ΟΜΟΚΟΥ 0,
T.K. 35010
∆.∆.∆οµοκού
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
18.562,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
548,70
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6552.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3000.00
6000.00
127 9-201108052528
ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 041413070
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΜΠΟΥΚΙΟΥ 4,
T.K. 35100
∆.∆.Λαµιέων
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.398,00
9.398,00
6.108,70
48 Όχι
634,90
3.289,30
445,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9398.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
128 9-201108052529
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
074979960
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 62043
∆.∆.Ακριτοχωρίο
Σερρών
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.550,00
6.550,00
4.257,50
48 Όχι
442,49
2.292,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2081.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
840.00
3628.50
ΑΓΓΕΛΑ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ1 ΟΡ
Α ΟΡ
1 ΙΣ
1
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.064,00
8.814,00
5.729,10
48 Όχι
595,49
3.084,90
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2989.00
5825.00
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.955,60
6.955,60
4.521,14
48 Όχι
469,87
2.434,46
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5655.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.138,00
4.026,00
2.616,90
48 Όχι
271,95
1.409,10
451,74
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1150.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1600.00
1276.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.991,00
8.991,00
5.844,15
48 Όχι
607,44
3.146,85
500,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7691.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
560,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6739.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7261.00
1000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.192,00
7.192,00
4.674,80
48 Όχι
485,90
2.517,20
420,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7192.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.050,00
12.600,00
8.190,00
48 Όχι
851,26
4.410,00
508,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8100.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2600.00
1900.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.052,77
9.211,63
5.987,55
48 Όχι
622,28
3.224,07
388,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4960.75
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4250.88
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.790,57
7.389,84
4.803,39
48 Όχι
499,25
2.586,44
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6304.84
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1085.00
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιµετώπιση
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιµετώπιση
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιµετώπιση
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιµετώπιση
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
450,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7500.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.170,91
11.618,80
7.552,22
48 Όχι
784,94
4.066,58
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7918.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2400.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.300,00
7.300,00
4.745,00
48 Όχι
493,15
2.555,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.155,00
14.155,00
9.200,75
48 Όχι
956,30
4.954,25
472,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7650.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5205.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.464,00
10.464,00
6.801,60
48 Όχι
706,92
3.662,40
394,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10464.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.761,50
5.508,40
3.580,46
48 Όχι
372,13
1.927,94
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4728.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
780.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.562,00
8.410,80
5.467,02
48 Όχι
568,18
2.943,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8410.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
773,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
5000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.350,00
12.896,00
8.382,40
48 Όχι
871,22
4.513,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7246.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4350.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.940,00
11.018,80
7.162,22
48 Όχι
744,46
3.856,58
507,90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5618.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5400.00
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
42, T.K. 72100
∆.∆.Αγίου
Νικολάου
ΣΚΟΝΤΟΒΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
108736858
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 34500
∆.∆.Αγίου Λουκά Ευβοίας
131 9-201108052532
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
100698505
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ
∆.∆.Παλαιοκήπου Λέσβου
0, T.K. 81106
Βορείου Αιγαίου
Όχι
132 9-201108052533
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
022025146
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΓΑΙΤΗ 5, T.K.
41335
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
133 9-201108052534
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
068806282
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΛΑΤΣΗ 0, T.K. ∆.∆.Πραιτωρίου
40200
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
134 9-201108052535
ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 005646174
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 13,
T.K. 26224
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
135 9-201108052536
ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
122052637
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2-Α1
Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ
∆.∆.Γρεβενών
27, T.K. 51100
Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
136 9-201108052537
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 002566734
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆ΩΜΑ
ΑΝΘΕΜΙΟΥ 8,
T.K. 71306
∆.∆.Ηρακλείου
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
137 9-201108052538
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
061443629
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ
11, T.K. 10443
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
138 9-201108052539
∆ΡΑΚΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
114698276
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΣΤΙ∆Α 0, T.K.
∆.∆.Ρόδου
85106
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
139 9-201108052540
ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 007431240
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΤΡ.
ΚΥΡΙΛΛΟΥ 51,
T.K. 68100
∆.∆.Αλεξανδρου
Εβρου
πόλεως
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
Ε.Π. Περιβάλλον
και Αειφόρος
Ανάπτυξης
140 9-201108052542
ΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
074657370
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΚΕΧΡΕΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ
ΡΟΥΜΑΤΩΝ 0,
T.K. 73002
∆.∆.Παλαιών
Ρουµάτων
Χανίων
Κρήτης
Όχι
Ε.Π. Περιβάλλον
και Αειφόρος
Ανάπτυξης
141 9-201108052543
ΤΣΟΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
015917890
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 3,
∆.∆.Βέλου
T.K. 20002
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
Ε.Π. Περιβάλλον
και Αειφόρος
Ανάπτυξης
142 9-201108052544
ΖΑΡΑΦΕΤΑ
ΕΛΕΝΗ
035477385
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
01
Π.Ε.Ο.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 270,
T.K. 20002
∆.∆.Κοκκωνίου
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
Ε.Π. Περιβάλλον
και Αειφόρος
Ανάπτυξης
143 9-201108052545
ΧΟΝ∆ΡΟ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
076665794
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΚΑΚΟΥΡΗ 20,
T.K. 35008
∆.∆.Καµένων
Βούρλων
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
144 9-201108052546
ΚΟΤΣΟΜΗΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
110923390
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 35005
∆.∆.Μαρτίνου
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
145 9-201108052547
ΤΖΙΚΑ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
122347464
1:Α
Μονοκατοικία
BYZANTIOY 34,
T.K. 40200
∆.∆.Ελασσόνος
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
146 9-201108052548
ΘΕΡΙΑΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
050136464
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 31100
∆.∆.Απολπαίνης Λευκάδας
Ιονίων Νήσων
Όχι
147 9-201108052549
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
011195234
1:Α
Μονοκατοικία
Ηπείρου
Όχι
130 9-201108052531
ΕΛΕΝΗ
1
1
∆.∆.Λαρίσης
∆.∆.Πατρέων
ΚΑΡΥΩΤΙ 0, T.K.
∆.∆.Καριωτίου
46200
Λασιθίου
Θεσπρωτίας
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
1:Α
ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Όχι
047857441
129 9-201108052530
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Κρήτης
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
8.255,00
48 Όχι
858,01
4.445,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5400.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.143,19
6.143,19
3.993,07
48 Όχι
414,99
2.150,12
426,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6143.19
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.098,10
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
424,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8917.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4880.60
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.050,00
7.440,00
4.836,00
48 Όχι
502,65
2.604,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.113,10
5.894,80
3.831,62
48 Όχι
398,23
2.063,18
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5894.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.800,25
13.490,39
8.768,75
48 Όχι
911,38
4.721,64
424,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6970.39
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6520.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.412,36
8.998,00
5.848,70
48 Όχι
607,89
3.149,30
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1019.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4378.80
3600.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.900,00
11.900,00
7.735,00
48 Όχι
803,93
4.165,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5600.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
9.487,00
8.342,00
5.422,30
48 Όχι
563,57
2.919,70
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4075.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4267.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.657,16
5.146,95
3.345,51
48 Όχι
347,71
1.801,43
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2746.95
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2400.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.324,90
5.324,90
3.461,18
48 Όχι
359,79
1.863,72
387,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5324.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.221,00
11.426,00
7.426,90
48 Όχι
771,94
3.999,10
377,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6350.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3776.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.691,15
10.490,10
6.818,56
48 Όχι
708,72
3.671,54
348,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5990.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.916,45
9.794,80
6.366,62
48 Όχι
661,72
3.428,18
540,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8494.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
26.291,25
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7540.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9247.75
1968.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.784,83
9.889,20
6.427,98
48 Όχι
668,14
3.461,22
482,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9889.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.907,60
14.086,10
9.155,96
48 Όχι
951,63
4.930,14
362,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4326.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
4760.10
Χανίων
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.067,13
14.537,04
9.449,07
48 Όχι
982,08
5.087,96
490,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9137.04
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5400.00
0.00
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
7.749,00
7.005,00
4.553,25
48 Όχι
473,27
2.451,75
396,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7005.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Α ΟΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
46030
∆.∆.Μαζαρακιάς Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟ
ΕΛΕΝΗ
Υ
120409162
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
10, T.K. 38221
∆.∆.Βόλου
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
150 9-201108052552
ΠΙΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
032340418
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β4
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12, T.K. 85100
∆.∆.Ρόδου
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
151 9-201108052553
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
065959987
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΜΟΡΓΟΣ 0,
T.K. 84008
∆.∆.Αιγιάλης
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
152 9-201108052554
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
016946232
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
46200
∆.∆.Καριωτίου
Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
153 9-201108052555
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
109002688
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
46031
∆.∆.Γλυκής
Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
154 9-201108052556
ΜΠΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
004252593
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0,
T.K. 46200
∆.∆.Παραµυθίας Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
155 9-201108052557
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 049748686
1:Α
Μονοκατοικία
ΟΦΡΥΝΙΟ ΑΡ.
ΟΙΚ. 1 0, T.K.
64008
∆.∆.Οφρυνίου
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
156 9-201108052559
ΛΟΥΡΙ∆Α
ΕΛΕΝΗ
069298895
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΡΕΩΣ 26, T.K.
19500
∆.∆.Λαυρεωτικής
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
157 9-201108052560
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΣ
005437604
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 26500
∆.∆.Νέου
Κοµπηγαδίου
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
158 9-201108052561
ΑΥΓΕΡΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
136849033
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 8,
∆.∆.Βόλου
T.K. 38221
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
159 9-201108052562
ΛΕΝΤΖΑΡΗ
ΑΜΑΛΙΑ
042501160
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
24, T.K. 17237
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
160 9-201108052563
ΜΑΡΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
008348140
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ∆.∆.Αγίων
16, T.K. 13562
Αναργύρων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
161 9-201108052564
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥΚΑΛΟΥ
ΣΤΑΜΩ
047473630
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΜΥΚΑΛΗΣ 2,
T.K. 28200
Κεφαλληνίας
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
162 9-201108052565
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
056686670
1:Α
Μονοκατοικία
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
∆.∆.Λουτρών
ΜΑΓΟΥΛΑ 0, T.K.
Υπάτης
35016
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
163 9-201108052566
ΑΣΒΕΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
006244668
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α3
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟ
Υ ΙΑΚΩΒΟΥ 29, ∆.∆.Μυτιλήνης
T.K. 81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
164 9-201108052567
ΡΑΠΗ
ΕΛΕΝΗ
136294674
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1-∆1
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
8, T.K. 53100
∆.∆.Φλωρίνης
Φλωρίνης
165 9-201108052568
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
112361924
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
73005
∆.∆.Αλικιανού
166 9-201108052569
ΛΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
108329429
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΤΣΙΜΑΡΑ 6, T.K.
∆.∆.Υµηττού
17236
149 9-201108052551
Α ΟΡ
Α2
∆.∆.Υµηττού
∆.∆.Ληξουρίου
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
12.700,00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
13.900,00
1:Α
ΜΠΙΝΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
071981323
148 9-201108052550
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Ε.Π. Αττικής
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
8.920,00
5.798,00
48 Όχι
602,64
3.122,00
320,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5720.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3200.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.430,00
7.174,00
4.663,10
48 Όχι
484,68
2.510,90
424,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5874.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.597,20
9.595,20
6.236,88
48 Όχι
648,22
3.358,32
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9595.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.518,42
7.402,82
4.811,83
48 Όχι
500,16
2.590,99
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4552.82
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2000.00
850.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.647,26
9.400,00
6.110,00
48 Όχι
635,06
3.290,00
583,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8100.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.123,00
4.448,00
2.891,20
48 Όχι
300,49
1.556,80
406,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3148.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.146,30
7.146,30
4.645,09
48 Όχι
482,80
2.501,21
461,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7146.30
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.480,95
14.109,25
9.171,01
48 Όχι
953,25
4.938,24
665,70
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7823.67
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1196.08
5089.50
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.895,80
12.950,30
8.417,69
48 Όχι
874,89
4.532,61
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3730.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5019.90
4200.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.400,00
12.850,00
8.352,50
48 Όχι
868,15
4.497,50
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2050.00
5800.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
20.233,50
13.529,40
8.794,11
48 Όχι
914,05
4.735,29
337,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7026.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5642.00
861.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.800,00
6.285,20
4.085,38
48 Όχι
424,66
2.199,82
438,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6285.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.437,50
8.437,50
5.484,37
48 Όχι
570,02
2.953,13
448,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
762.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6375.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.112,49
5.067,83
3.294,08
48 Όχι
342,34
1.773,74
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5067.83
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.506,00
12.506,00
8.128,90
48 Όχι
844,92
4.377,10
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7212.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3994.00
1300.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.754,00
11.754,00
7.640,10
48 Όχι
794,10
4.113,90
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5454.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.968,30
14.960,90
9.724,58
48 Όχι
1.010,75
5.236,32
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6077.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6165.00
2718.30
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.396,95
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
365,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4743.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5048.75
5605.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.497,60
5.497,60
3.573,44
48 Όχι
371,44
1.924,16
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4197.60
1300.00
ΑΘΗΝΑ
051793228
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆3
ΗΡΩΩΝ 2, T.K.
55337
∆.∆.Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
168 9-201108052571
ΧΑΡΙΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
041871079
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21, T.K. 26333
∆.∆.Παραλίας
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
169 9-201108052572
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
025515927
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΠ. ΑΝ∆ΡΕΑ 72,
∆.∆.Κάτω Αχαΐας Αχαϊας
T.K. 25200
∆υτικής Ελλάδας Όχι
170 9-201108052573
ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΓΛΟ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Υ
108546910
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ 10,
T.K. 60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
171 9-201108052574
ΓΟΓΟΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
138364596
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΕΡ∆ΙΚΑ 0, T.K. Κ.∆.Πέρδικας
46100
Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
172 9-201108052575
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
024870964
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΜΟΝΗΣ
ΤΟΠΛΟΥ 34, T.K. ∆.∆.Ηρακλείου
71307
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
173 9-201108052576
ΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
020201998
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆.∆.Σικυώνος
37, T.K. 20200
(έδρα Κίατο,το)
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
174 9-201108052577
ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
015406715
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
62055
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
175 9-201108052578
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
Υ
045857457
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆.∆.Πολιχνίτου
3, T.K. 81300
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
176 9-201108052579
ΒΛΑΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
031190402
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3 ΟΡ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148,
∆.∆.∆ράµας
T.K. 66100
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
177 9-201108052580
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
135354120
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ∆.∆.Νέας
33, T.K. 14342
Φιλαδελφείας
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
178 9-201108052581
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 004082329
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΡ-2
ΣΚΡΑ 2, T.K.
56533
∆.∆.Πολίχνης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
179 9-201108052582
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 017015029
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΠΑΤΡΕΩΣ 56,
T.K. 26221
∆.∆.Πατρέων
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
180 9-201108052583
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΚΛΕΙΩ
016101561
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι∆ 6
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ
∆.∆.Ιωαννιτών
45, T.K. 45332
Ιωαννίνων
Ηπείρου
181 9-201108052584
ΓΙ∆Η
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
036358007
1:Α
Μονοκατοικία
Ε.Ο. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ ΛΕΠΟΥΡΩΝ 0,
∆.∆.Αλιβερίου
T.K. 34500
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
182 9-201108052585
∆ΟΒΑ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
079282309
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 15,
∆.∆.Ελασσόνος
T.K. 40200
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
183 9-201108052586
ΚΕΪΣΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
100301727
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 0, ∆.∆.Σιδηροκάστρ
Σερρών
T.K. 62055
ου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
184 9-201108052587
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 025029218
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΡΩΜΝΗΣ 38,
T.K. 68100
∆.∆.Αλεξανδρου
Εβρου
πόλεως
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
185 9-201108052588
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
062189450
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ∆.∆.Αλεξανδρου
Εβρου
3, T.K. 68100
πόλεως
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Β-3
Β3
1
1
∆.∆.Παραλίας
∆.∆.Ροδοπόλεως Σερρών
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
9.259,00
ΜΗΛΟΓΛΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
167 9-201108052570
Όχι
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆ΙΑΚΟΥ 15, T.K. ∆.∆.Πατρέων
26333
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆.∆.Κερατσινίου
81, T.K. 18775
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
95, T.K. 12351
∆.∆.Αγίας
Βαρβάρας
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 34016
∆.∆.Κονιστρών
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 11, ∆.∆.Αργυρούπολ
Αθηνών
T.K. 16452
ης
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε1
ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 95∆.∆.Πειραιώς
97, T.K. 18537
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΛΕΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ 10,
T.K. 84100
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΑΜΑΣΕΙΑΣ 4,
T.K. 16231
∆.∆.Βύρωνος
Αθηνών
Αττικής
026671436
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΣΟΛΩΝΟΣ 14,
T.K. 61100
∆.∆.Κιλκίς
Κιλκίς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
126878487
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
073468639
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
197 9-201108052600
ΜΑΝΗΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
046925339
1:Α
198 9-201108052601
ΜΠΙΤΖΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
131854712
199 9-201108052602
200 9-201108052603
ΦΟΥΚΑΣ
201 9-201108052604
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
14.901,34
8.695,00
5.651,75
48 Όχι
587,42
3.043,25
486,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7395.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.775,20
7.169,70
4.660,30
48 Όχι
484,40
2.509,40
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3738.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3431.70
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.348,00
7.478,40
4.860,96
48 Όχι
505,18
2.617,44
400,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7478.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
29.548,00
15.000,00
9.750,00
45 Όχι
949,42
5.250,00
432,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9780.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6550.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
4.900,00
4.000,00
2.600,00
48 Όχι
270,21
1.400,00
374,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.213,95
6.581,42
4.277,92
48 Όχι
444,63
2.303,50
424,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6581.42
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας στην
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
7.590,00
7.440,00
4.836,00
48 Όχι
502,65
2.604,00
398,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.405,00
6.502,50
4.226,62
48 Όχι
439,29
2.275,88
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5202.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
6.442,59
6.432,09
4.180,85
48 Όχι
434,57
2.251,23
438,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5632.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
799.59
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆.∆.Αµαρουσίου Αθηνών
13Α, T.K. 15122
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
16.023,00
14.580,00
9.477,00
48 Όχι
984,99
5.103,00
792,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7080.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6200.00
1300.00
Ε1
ΛΟΜΒΑΡ∆ΟΥ 11∆.∆.Αθηναίων
13, T.K. 11473
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.725,69
7.953,60
5.169,84
48 Όχι
537,37
2.783,76
392,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7953.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ
∆.∆.Λουτροτόπου Αρτας
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ
0, T.K. 47100
Ηπείρου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.265,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
450,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9031.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
2180.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ4,
∆.∆.Κορίνθου
T.K. 20100
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.638,70
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
514,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9819.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6500.00
0.00
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 029546354
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 43100
∆.∆.Αρτεσιανού
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.311,00
14.311,00
9.302,15
48 Όχι
966,91
5.008,85
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8223.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4796.00
1292.00
020899014
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ. ∆ΡΟΣΙΝΗ 16,
T.K. 14343
∆.∆.Νέας
Χαλκηδόνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
5.836,95
4.902,89
3.186,87
48 Όχι
331,25
1.716,01
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4902.89
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
033685260
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΟ
0, T.K. 51030
∆.∆.Πολυδένδρου Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
15.323,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5900.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7942.00
1300.00
202 9-201108052605
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
017426887
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β6
ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ
24, T.K. 10445
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.023,00
7.625,00
4.956,25
48 Όχι
515,15
2.668,75
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6400.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1225.00
203 9-201108052606
ΚΟΝ∆ΥΛΗ
043060579
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΓΡΑΜΜΟΥ 46,
T.K. 16451
∆.∆.Αργυρούπολ
Αθηνών
ης
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.257,60
7.952,29
5.168,98
48 Όχι
537,31
2.783,30
531,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7952.29
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
186 9-201108052589
ΜΟΣΧΙ∆ΗΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 031065154
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
187 9-201108052590
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
116773749
1:Α
Μονοκατοικία
188 9-201108052591
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
069326259
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
189 9-201108052592
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
079696137
1:Α
Μονοκατοικία
190 9-201108052593
ΞΑΝΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
035071810
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
191 9-201108052594
∆ΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
114775089
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
192 9-201108052595
ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
031962744
1:Α
193 9-201108052596
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
051116291
194 9-201108052597
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
195 9-201108052598
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
196 9-201108052599
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
A-1
∆2
Β1
Πειραιώς
Αθηνών
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.021,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
406,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
11521.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4500.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.000,00
5.000,00
3.250,00
48 Όχι
337,81
1.750,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.060,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
444,90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7820.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1500.00
5740.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.520,61
7.679,90
4.991,93
48 Όχι
518,86
2.687,97
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7679.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.276,61
8.276,61
5.379,79
48 Όχι
559,15
2.896,81
440,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1976.61
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.598,00
11.542,00
7.502,30
48 Όχι
779,73
4.039,70
325,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4470.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2275.00
4797.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.556,00
6.556,00
4.261,40
48 Όχι
444,02
2.294,60
406,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6556.00
0.00
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.000,00
8.000,00
5.200,00
48 Όχι
541,83
2.800,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆.∆.Αλίµου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
15.798,77
10.044,50
6.528,93
48 Όχι
680,27
3.515,58
440,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8744.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
∆.∆.Καρδίτσης
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.517,43
10.515,00
6.834,75
48 Όχι
712,14
3.680,25
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5595.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4920.00
ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 7,
∆.∆.Ηλιούπολης
T.K. 16345
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.000,00
7.000,00
4.550,00
48 Όχι
474,09
2.450,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7000.00
0.00
A2
ΚΑΠΕΤΑΝ
ΝΤΟΓΡΑ 5, T.K.
54352
∆.∆.Πυλαίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.987,60
9.987,60
6.491,94
48 Όχι
676,40
3.495,66
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4477.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5510.40
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
ΙΩΑΝ 18, T.K.
73400
∆.∆.Κισσάµου
Χανίων
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.361,90
14.198,00
9.228,70
48 Όχι
961,58
4.969,30
465,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7568.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5400.00
1230.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
77, T.K. 41334
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.539,79
11.539,79
7.500,86
48 Όχι
781,59
4.038,93
511,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6739.79
4800.00
043016556
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 7
28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,
T.K. 16232
∆.∆.Βύρωνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
9.488,99
9.427,10
6.127,62
48 Όχι
638,48
3.299,49
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4927.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3200.00
1300.00
ΕΛΕΝΗ
056509075
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 34Α,
Θεσσαλονίκης
ς
T.K. 57400
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.951,57
7.951,57
5.168,52
48 Όχι
538,53
2.783,05
457,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6351.34
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1600.23
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
145052738
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3
Β. ΟΛΓΑΣ 114,
T.K. 54643
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.515,32
5.515,32
3.584,96
48 Όχι
373,53
1.930,36
414,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5515.32
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
033348149
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1-1
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
∆.∆.Ναούσης
1, T.K. 59200
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
17.199,40
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
310,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5799.40
6400.00
204 9-201108052607
ΤΑΣΙ∆ΟΥ
ΖΩΗ
100743197
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΕΑ ΧΙΛΗ
∆.∆.Αλεξανδρου
Εβρου
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
πόλεως
0, T.K. 68100
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
205 9-201108052608
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
102167683
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 28086
Κεφαλληνίας
Ιονίων Νήσων
Όχι
206 9-201108052609
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
034511047
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0, ∆.∆.Γιαννιτσών
T.K. 58100
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
207 9-201108052610
ΤΣΙΟΡΒΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
067002417
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ 0,
T.K. 21100
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
208 9-201108052611
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
108236182
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆3 2Ο
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 12,
∆.∆.Φλωρίνης
T.K. 53100
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
209 9-201108052612
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
007102001
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΣΚΟΠΑ∆ΩΝ 7,
T.K. 41335
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
210 9-201108052724
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
141951661
1:Α
Μονοκατοικία
-
Π.ΠΕΛΛΑΣ 1,
T.K. 58005
∆.∆.Πέλλης
Πέλλας
211 9-201108052725
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
071453723
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΙΑΟΥΛΗ 2, T.K.
∆.∆.Φιλώτα
53070
212 9-201108052726
ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
078356723
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 18,
T.K. 17456
213 9-201108052727
ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΥ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ
051761869
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A2
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 72,
T.K. 43100
214 9-201108052728
ΚΟΥΡ∆ΟΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
032915439
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
215 9-201108052729
ΤΟΚΑ
ΕΛΙΖΑ
128276251
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
216 9-201108052730
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
048143429
1:Α
217 9-201108052731
ΜΠΑΡΜΠΗ
ΙΩΑΝΝΑ
063223794
218 9-201108052732
ΚΟΡΠΗ
ΕΛΕΝΗ
219 9-201108052733
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ
220 9-201108052734
ΧΑΤΖΗ
221 9-201108052735
ΒΑΡ∆ΑΓΙΑΝΝΙ∆Ο
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Υ
∆.∆.Σκάλας
∆.∆.Αγίου
Αδριανού
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Ηµαθίας
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
13.613,00
8.848,45
48 Όχι
921,99
4.764,55
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4988.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2145.00
6480.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
18.351,37
9.230,77
6.000,00
48 Όχι
625,19
3.230,77
466,56
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10340.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.620,27
14.243,01
9.257,96
48 Όχι
964,66
4.985,05
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5199.44
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3877.57
5166.00
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
17.233,98
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
363,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5833.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4717.50
4626.10
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.962,37
6.089,60
3.958,24
48 Όχι
412,41
2.131,36
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3785.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2304.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.750,65
10.769,23
7.000,00
48 Όχι
729,37
3.769,23
596,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5693.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5969.60
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.570,00
6.494,00
4.221,10
48 Όχι
439,82
2.272,90
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4594.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1900.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
19.439,41
11.626,00
7.556,90
48 Όχι
787,36
4.069,10
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10326.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
21.035,08
14.483,48
9.414,26
48 Όχι
980,91
5.069,22
352,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4063.48
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9120.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.316,00
11.617,00
7.551,05
48 Όχι
786,80
4.065,95
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7035.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3381.20
1200.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.837,00
11.168,00
7.259,20
48 Όχι
756,38
3.908,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4581.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1775.00
4812.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.060,00
10.959,60
7.123,74
48 Όχι
742,28
3.835,86
393,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9659.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.150,00
11.872,00
7.716,80
48 Όχι
804,06
4.155,20
426,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7612.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4260.00
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.138,74
8.138,74
5.290,18
48 Όχι
549,85
2.848,56
379,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6839.86
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1298.88
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.426,00
13.426,00
8.726,90
48 Όχι
909,33
4.699,10
592,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8226.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5200.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.972,64
8.906,65
5.789,32
48 Όχι
603,26
3.117,33
453,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4100.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4806.65
0.00
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.803,37
11.145,90
7.244,84
48 Όχι
754,91
3.901,07
518,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9845.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.089,00
9.089,00
5.907,85
48 Όχι
615,58
3.181,15
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6039.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3050.00
0.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.201,00
5.051,00
3.283,15
48 Όχι
342,07
1.767,85
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3751.00
1300.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
029465462
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΓΛΥΖΟΥΝΙΟΥ1,
∆.∆.Χίου
T.K. 82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
223 9-201108052737
ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
109616244
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 01,
T.K. 23051
∆.∆.Στεφανιάς
Λακωνίας
Πελοποννήσου
Όχι
224 9-201108052738
ΓΚΟΥΤΗ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
067756682
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΝ∆ΡΟΥ 14, T.K.
∆.∆.Σαλαµίνος
18901
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
225 9-201108052739
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
035519608
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
K1
ΚΙΛΚΙΣ 8, T.K.
13562
∆.∆.Αγίων
Αναργύρων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
226 9-201108052740
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΧΡΥΣΑ
Υ
119153892
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A3
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24,
T.K. 14231
∆.∆.Νέας Ιωνίας Αθηνών
Αττικής
Όχι
227 9-201108052741
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
110743746
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β
ΑΡΒΗΣ 39, T.K.
71305
∆.∆.Ηρακλείου
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
228 9-201108052742
ΜΑΛΑΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
116987936
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΤΕΣΗ 81,
T.K. 81100
∆.∆.Μυτιλήνης
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
229 9-201108052743
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
030228005
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΕΙΡΗΝΗΣ 3, T.K.
∆.∆.Κισσάµου
73400
Χανίων
Κρήτης
Όχι
230 9-201108052744
ΠΡΩΙΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
120279511
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΩΝ -,
∆.∆.Καρδαµύλων Χίου
T.K. 82300
Βορείου Αιγαίου
Όχι
231 9-201108052745
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
049026419
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΒΙΚΕΛΑ 3, T.K.
82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
232 9-201108052746
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
123705522
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
∆.∆.Χαϊδαρίου
8Α, T.K. 12461
Αθηνών
Αττικής
Όχι
233 9-201108052747
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
010698546
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 27054
∆.∆.Ζαχάρως
Ηλείας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
234 9-201108052748
ΚΛΩΝΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
064595458
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΑΓΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 75,
T.K. 12136
∆.∆.Περιστερίου
Αθηνών
Αττικής
Ε.Π. Αττικής
235 9-201108052760
ΖΕΡΒΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
013188287
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆.∆.Πατρέων
36, T.K. 26443
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
236 9-201108052871
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΝΕΟΚΛΗΣ
Σ
036559493
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
- , T.K. 62200
∆.∆.∆ηµητρητσίο
Σερρών
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
237 9-201108052872
ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
076489604
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
4, T.K. 57013
∆.∆.Ωραιοκάστρο
Θεσσαλονίκης
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
238 9-201108052873
ΠΕΠΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
130594518
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 19,
T.K. 35100
∆.∆.Λαµιέων
239 9-201108052874
ΝΑΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 108803710
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΛΟΧΑΓΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΗ 25,
T.K. 56121
∆.∆.Αµπελοκήπω
Θεσσαλονίκης
ν
240 9-201108052875
ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΣ
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
∆.∆.Αχαρνών
296, T.K. 13671
054291640
Ανατολικής
Αττικής
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
14.718,00
ΓΕΟΜΕΛΟΥ
Φθιώτιδος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
222 9-201108052736
∆.∆.Χίου
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π. Αττικής
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.800,00
3.800,00
2.470,00
48 Όχι
257,39
1.330,00
300,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.770,00
13.530,00
8.794,50
48 Όχι
916,36
4.735,50
380,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7230.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.120,00
4.120,00
2.678,00
48 Όχι
279,01
1.442,00
303,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4120.00
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.207,40
7.207,40
4.684,81
48 Όχι
488,16
2.522,59
427,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7207.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
10.477,83
8.361,43
5.434,93
48 Όχι
566,32
2.926,50
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4993.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2518.43
850.00
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.759,68
5.759,68
3.743,79
48 Όχι
390,12
2.015,89
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5759.68
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆.∆.Πύδνας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.229,70
14.229,70
9.249,31
48 Όχι
963,71
4.980,40
304,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6979.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1750.00
5500.00
ΑΛΚΙΑΝΟΣ -,
T.K. 73005
∆.∆.Αλικιανού
Χανίων
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.330,36
5.946,80
3.865,42
48 Όχι
402,75
2.081,38
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5946.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
-
ΙΩΣΗΦ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ
12Α, T.K. 73100
∆.∆.Χανίων
Χανίων
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.684,00
10.769,23
7.000,00
48 Όχι
729,37
3.769,23
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8103.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5535.00
918.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΜΑΞΙΜΟΥ
ΓΡΑΙΚΟΥ 14, T.K. ∆.∆.Αρταίων
47100
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.718,40
7.718,40
5.016,96
48 Όχι
522,74
2.701,44
449,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7718.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 50, ∆.∆.Ιλίου (Νέων
T.K. 13121
Λιοσίων)
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
8.433,00
6.378,80
4.146,22
48 Όχι
432,04
2.232,58
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5078.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
057813673
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΑΓΛΑΟΠΗΣ 4,
T.K. 15771
∆.∆.Ζωγράφου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.640,78
5.432,41
3.531,07
48 Όχι
367,93
1.901,34
403,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5432.41
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑΝΝΑ
073416618
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 23,
T.K. 13121
∆.∆.Ιλίου (Νέων
Λιοσίων)
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
19.056,15
13.732,00
8.925,80
48 Όχι
930,03
4.806,20
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5862.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6619.20
1250.00
ΤΖΑΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
024636371
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΙΑΚΟΥ 42, T.K. ∆.∆.Σιατίστης
50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.093,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
463,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5023.00
4570.00
255 9-201108052890
ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
035754473
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛ
∆.∆.Αρκαλοχωρίο
ΟΥ 28, T.K.
Ηρακλείου
υ
70300
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.547,03
6.611,22
4.297,29
48 Όχι
447,78
2.313,93
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6549.22
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
62.00
0.00
256 9-201108052891
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
007354486
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΜΠΟΥΡ∆ΑΝΟΥ
1, T.K. 59200
∆.∆.Ναούσης
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.555,39
14.555,39
9.461,00
48 Όχι
985,79
5.094,39
458,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5173.38
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9382.01
0.00
257 9-201108052892
ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
073477913
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΝ∆ΡΕΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 51,
T.K. 13561
∆.∆.Αγίων
Αναργύρων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.292,00
10.112,00
6.572,80
48 Όχι
684,85
3.539,20
348,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6632.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3480.00
0.00
258 9-201108052893
ΤΥΡΟΠΩΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
054820911
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΛΩΜΑΡΙ 0, T.K.
∆.∆.Πλωµαρίου
81200
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
11.113,00
7.559,60
4.913,74
48 Όχι
512,05
2.645,86
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4821.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1438.00
1300.00
003747936
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ
Θεσσαλονίκης
ς
25, T.K. 54633
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ
072156900
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
42 ΧΛΜ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,
T.K. 30400
243 9-201108052878
ΒΟΓΑΖΙΩΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
067644360
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆3
ΓΡΑΒΙΑΣ 11, T.K.
∆.∆.Μενεµένης
56122
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
244 9-201108052879
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
031307713
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΠΕΡΓΑΜΟΥ 14,
T.K. 33100
∆.∆.Αµφίσσης
Φωκίδος
245 9-201108052880
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
068012598
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
THNOY 16, T.K.
14452
∆.∆.Μεταµορφώσ
Αθηνών
εως
246 9-201108052881
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
040803190
1:Α
Μονοκατοικία
-
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 30, ∆.∆.Μηλιάς
T.K. 60100
(Κάτω Μηλέας)
247 9-201108052882
ΓΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙ
ΕΛΕΝΗ
ΩΤΟΥ
105013104
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ -, T.K.
60064
248 9-201108052883
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
009653617
1:Α
Μονοκατοικία
-
249 9-201108052884
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ
ΑΘΗΝΑ
Υ
146300588
1:Α
Μονοκατοικία
250 9-201108052885
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟ
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Υ
115073004
1:Α
251 9-201108052886
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
012699692
252 9-201108052887
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
253 9-201108052888
ΧΕΛΙΟΥ∆ΑΚΗ
254 9-201108052889
241 9-201108052876
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
242 9-201108052877
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆.∆.Αιτωλικού
Κεντρικής
Μακεδονίας
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
259 9-201108052894
ΡΟΥΜΠΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΘΗ
045243379
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α-1
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 54, ∆.∆.Ιλίου (Νέων
T.K. 13122
Λιοσίων)
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
8.484,54
7.723,70
5.020,41
48 Όχι
523,12
2.703,30
384,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6423.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
260 9-201108052895
ΜΟΥΤΤΗ
ΣΟΦΙΑ
066402335
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΜΚΑΖΟΥΛΗ 60,
T.K. 85100
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
15.006,75
13.306,75
8.649,39
48 Όχι
901,20
4.657,36
496,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7038.75
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4968.00
1300.00
261 9-201108052896
ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
056660170
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΣΗΣΤΟΥ 87, T.K.
∆.∆.Νικαίας
18450
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
4.387,20
3.610,00
2.346,50
48 Όχι
244,51
1.263,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
640.00
2970.00
262 9-201108052897
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ
ΕΛΕΝΗ
132082190
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B1
ΣΙΩΚΟΥ 25, T.K. ∆.∆.Αγίου
18233
Ιωάννου Ρέντη
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.757,00
11.679,80
7.591,87
48 Όχι
791,07
4.087,93
423,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7079.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4600.00
0.00
263 9-201108052898
ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
053170346
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1Z
ΧΙΟΥ 1, T.K.
14342
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.272,68
5.591,20
3.634,28
48 Όχι
378,71
1.956,92
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5591.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
264 9-201108052899
ΚΑΠΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
069402666
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ - ∆.∆.Βαθέος
, T.K. 18010
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.498,59
13.077,40
8.500,31
48 Όχι
885,69
4.577,09
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6504.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6573.40
0.00
265 9-201108052900
ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΥ
021788207
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΑΤ20
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 20,
∆.∆.Μυτιλήνης
T.K. 81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.869,88
5.812,82
3.778,33
48 Όχι
393,66
2.034,49
412,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4541.31
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1271.51
266 9-201108052901
ΜΑΚΡΗ
ΖΩΟΠΗΓΗ
079677031
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΑΝ ΡΟ∆ΙΟΥ 96,
∆.∆.Ρόδου
T.K. 85100
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.519,84
10.562,50
6.865,63
48 Όχι
715,38
3.696,88
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6162.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4400.00
267 9-201108052902
ΚΑΛΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
079086949
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
Π
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆.∆.Ηρακλείου
19, T.K. 14121
Αθηνών
Αττικής
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.485,78
7.485,78
4.865,76
48 Όχι
506,96
2.620,02
336,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3463.68
4022.10
268 9-201108052903
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
300866235
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 248, T.K.
30008
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
8.507,00
7.320,00
4.758,00
48 Όχι
495,73
2.562,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6120.00
1200.00
269 9-201108052904
ΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
033307980
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ3-4
ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ 3,
∆.∆.Νέας Ιωνίας Αθηνών
T.K. 14232
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.523,10
12.523,10
8.140,02
48 Όχι
848,15
4.383,09
396,28
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6092.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6430.60
0.00
270 9-201108052905
ΤΖΑΜΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
057520667
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΑΓΚΑ∆ΑΚΙΑ 0,
T.K. 29092
∆.∆.Λαγκαδακίων Ζακύνθου
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.389,65
7.389,65
4.803,27
48 Όχι
500,47
2.586,38
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6092.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1297.65
271 9-201108052906
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
079883895
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΑΓΛΑΟΠΗΣ 4,
T.K. 15771
∆.∆.Ζωγράφου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.441,52
5.272,23
3.426,95
48 Όχι
357,08
1.845,28
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5272.23
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
272 9-201108052907
∆ΗΜΑΝΟΠΟΥΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΣ
110852127
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΑΚΗ
∆.∆.Φλωρίνης
41, T.K. 53100
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.584,00
7.584,00
4.929,60
48 Όχι
513,63
2.654,40
334,30
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4017.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1095.00
2472.00
273 9-201108052908
ΛΕΙΒΑ∆Α
ΠΑΥΛΙΝΑ
032933389
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
I1
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
66, T.K. 26222
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.609,90
10.609,90
6.896,44
48 Όχι
718,56
3.713,47
346,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9309.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
274 9-201108052909
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
016681409
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟ
∆.∆.Μεσσήνης
Υ 3, T.K. 24200
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.495,02
10.569,80
6.870,37
48 Όχι
715,89
3.699,43
752,30
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8660.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1909.80
0.00
275 9-201108052910
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
029643222
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A-1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 21,
T.K. 12136
∆.∆.Περιστερίου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
20.787,00
12.667,50
8.233,88
48 Όχι
857,94
4.433,63
328,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6367.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
276 9-201108052911
ΓΑΛΕΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
008932866
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΧΑΝΙΩΝ 6, T.K.
65404
∆.∆.Καβάλας
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
2.922,28
2.908,27
1.890,38
48 Όχι
196,98
1.017,89
353,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2908.27
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆.∆.Ρόδου
∆.∆.Νέας
Φιλαδελφείας
∆.∆.Καλλιθέας
∆.∆.Πατρέων
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
Ε.Π. Αττικής
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
277 9-201108052912
ΓΕΩΡΓΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
068949545
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
18, T.K. 52100
278 9-201108052913
ΓΙΟΝΤΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
130057830
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
279 9-201108052914
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
017184199
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
280 9-201108052915
ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 062394757
1:Α
281 9-201108052916
ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ
015069595
282 9-201108052917
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΣ
283 9-201108052918
ΒΑΣΟΥΡΗ
284 9-201108052919
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
6.935,00
4.507,75
48 Όχι
469,67
2.427,25
328,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3635.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.280,00
7.228,70
4.698,66
48 Όχι
489,59
2.530,05
476,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2228.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.085,00
8.085,00
5.255,25
48 Όχι
547,56
2.829,75
353,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4615.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3470.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.400,00
7.400,00
4.810,00
48 Όχι
501,16
2.590,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1700.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.075,16
10.072,36
6.547,03
48 Όχι
682,18
3.525,33
368,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6389.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3683.16
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.588,00
8.160,00
5.304,00
48 Όχι
552,67
2.856,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8160.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.050,00
8.677,60
5.640,44
48 Όχι
587,70
3.037,16
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7377.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.205,00
14.064,40
9.141,86
48 Όχι
952,54
4.922,54
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7324.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6740.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.600,00
10.788,80
7.012,72
48 Όχι
730,67
3.776,08
494,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9488.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.951,02
14.951,02
9.718,16
48 Όχι
1.012,59
5.232,86
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5309.02
4642.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.957,00
7.131,00
4.635,15
48 Όχι
482,97
2.495,85
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3606.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3525.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.332,33
6.332,33
4.116,01
48 Όχι
428,86
2.216,32
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3132.33
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3200.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.822,00
7.821,20
5.083,78
48 Όχι
529,71
2.737,42
443,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
821.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1000.00
6000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.386,60
14.386,60
9.351,29
48 Όχι
974,38
5.035,31
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4771.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9615.60
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.640,00
12.321,60
8.009,04
48 Όχι
834,51
4.312,56
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6509.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4512.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.578,00
5.578,00
3.625,70
48 Όχι
377,80
1.952,30
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5578.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
4.428,00
4.428,00
2.878,20
48 Όχι
299,89
1.549,80
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4428.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
3.542,40
2.576,00
1.674,40
48 Όχι
174,46
901,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2576.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
9.919,99
5.677,20
3.690,18
48 Όχι
384,50
1.987,02
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4477.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1200.00
Όχι
ΟΜΗΡΟΥ 5, T.K.
∆.∆.Τρικκαίων
42100
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
∆1
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 9,
∆.∆.Λαρίσης
T.K. 41223
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆3
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ
∆.∆.Λαρίσης
41, T.K. 41222
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
51, T.K. 52056
∆.∆.Πολυκάρπης Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
005918043
1:Α
Μονοκατοικία
-
Ο∆ΥΣΣΕΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
22, T.K. 12461
∆.∆.Χαϊδαρίου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
ΜΑΡΙΑ
124162545
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΑΦΙΑ 0, T.K.
81100
∆.∆.∆αφίων
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΜΑΛΙΤΑ
ΣΟΦΙΑ
104604729
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η 15,
T.K. 40100
∆.∆.Τυρνάβου
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
285 9-201108052920
ΚΟΤΣΟΜΙΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
039759202
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 01,
T.K. 35001
∆.∆.Μαλεσίνης
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
286 9-201108052921
∆ΕΡΒΕΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 035213331
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΟΥΤΣΟ 0, T.K. ∆.∆.Κουτσού
67064
Ξάνθης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
287 9-201108052922
ΣΑΠΙΚΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
007183109
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 81200
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
288 9-201108052923
ΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
036722184
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14,
∆.∆.∆ράµας
T.K. 66100
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
289 9-201108052924
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
104621148
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΡΟΣΙΝΗ 6, T.K.
∆.∆.Αµπελώνος
40400
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
290 9-201108052925
ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
057075021
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 66100
∆.∆.∆ράµας
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
291 9-201108052926
ΚΡΙΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
072827680
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΝΩΠΟΛΗ 01,
T.K. 73011
∆.∆.Ανωπόλεως Χανίων
Κρήτης
Όχι
292 9-201108052927
ΞΕΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
105795160
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ 2, T.K. ∆.∆.Αργυρούπολ
Αθηνών
16777
ης
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
293 9-201108052928
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΛΟΥ
069101833
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ∆.∆.Νέας Ιωνίας Αθηνών
34, T.K. 14235
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
294 9-201108052929
ΥΦΑΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
031728490
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ
∆.∆.Βύρωνος
5-7, T.K. 16231
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
295 9-201108052930
ΜΠΑΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
127429237
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΝΕΟΧΩΡΙ 0, T.K. ∆.∆.Νεοχωρίου
30001
Μεσολογγίου
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
∆.∆.Ακρασίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
6.935,00
∆υτικής
Μακεδονίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καστοριάς
∆.∆.Καστορίας
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.361,74
11.361,74
7.385,13
48 Όχι
769,51
3.976,61
438,90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6340.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5021.44
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.730,00
11.730,00
7.624,50
48 Όχι
794,45
4.105,50
412,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5430.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.171,65
13.606,85
8.844,45
48 Όχι
921,57
4.762,40
501,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8321.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5285.65
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
11.684,68
8.688,00
5.647,20
48 Όχι
588,44
3.040,80
574,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8688.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
1.285,00
1.285,00
835,25
48 Όχι
87,05
449,75
520,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1285.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.922,40
8.772,00
5.701,80
48 Όχι
594,13
3.070,20
454,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8772.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.630,00
12.630,00
8.209,50
48 Όχι
855,39
4.420,50
634,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
560.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10770.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.949,88
14.949,88
9.717,42
48 Όχι
1.012,50
5.232,46
700,98
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11649.88
3300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.450,00
12.450,00
8.092,50
48 Όχι
843,22
4.357,50
488,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8850.00
1100.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.350,39
14.133,26
9.186,62
48 Όχι
957,22
4.946,64
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7425.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2971.00
3737.26
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.555,90
9.555,90
6.211,34
48 Όχι
647,21
3.344,57
370,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6555.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3000.00
0.00
ΠΕΣΤΩΝ 51, T.K. ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
54453
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.705,05
14.552,33
9.459,01
48 Όχι
985,58
5.093,32
320,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4226.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7225.43
3100.00
∆7
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ
22, T.K. 54627
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.092,20
3.092,20
2.009,93
48 Όχι
209,48
1.082,27
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3092.20
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΚΟΤΖΙΑ 10, T.K.
∆.∆.Περιστερίου
12137
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.635,00
6.635,00
4.312,75
48 Όχι
449,35
2.322,25
312,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5605.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1030.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
K1
ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 32,
T.K. 14123
∆.∆.Λυκοβρύσεω
Αθηνών
ς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.600,00
7.496,00
4.872,40
48 Όχι
507,68
2.623,60
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6896.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
600.00
146963570
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 18,
T.K. 17456
∆.∆.Αλίµου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.287,00
6.234,00
4.052,10
48 Όχι
422,26
2.181,90
496,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6234.00
ΗΛΙΑΣ
057246778
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΟΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆.∆.Κατερίνης
-, T.K. 60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
10.680,00
9.631,20
6.260,28
48 Όχι
652,28
3.370,92
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8531.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1100.00
ΕΥΤΥΧΙΑ
071243074
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
Γ.∆ΡΟΣΙΝΗ 4,
T.K. 14343
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
9.971,00
7.065,00
4.592,25
48 Όχι
478,50
2.472,75
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5765.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
296 9-201108052931
ΚΑΝΤΟΥΝΑΤΑΚ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΣ
050441434
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ 8,
T.K. 73133
297 9-201108052932
ΓΟΥΣΗ
054595094
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B2
298 9-201108052933
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
033618596
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
299 9-201108052934
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
106154549
1:Α
300 9-201108052935
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΡΓΩ 118676877
301 9-201108052936
ΓΑΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
302 9-201108052937
Χανίων
Κρήτης
Όχι
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
∆.∆.Λαρίσης
17, T.K. 41221
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
A
ΙΠΠΑΡΧΟΥ 7,
T.K. 11636
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A ΟΡ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
48, T.K. 22100
∆.∆.Τριπόλεως
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΕΒΡΟΥ 81, T.K.
11527
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
128587970
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
Π.ΒΟΥΤΣΑ 27,
T.K. 38446
∆.∆.Βόλου
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
ΓΕΝΝΗΤΣΕΦΤΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΣ
021705965
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΑΣΤΡΙ -, T.K.
40003
∆.∆.Καστρίου
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
303 9-201108052938
ΒΑΜΒΑ
ΜΑΤΙΝΑ
103038232
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 52057
∆.∆.Αµπελοκήπω
Καστοριάς
ν
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
304 9-201108052939
∆ΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
071541759
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΟΙΜΗΣΗΣ 1,
T.K. 62400
∆.∆.Ηρακλείας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
305 9-201108052940
∆ΗΜΟΛΙΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
017713446
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 45500
∆.∆.Μουζακαίων Ιωαννίνων
Ηπείρου
306 9-201108052941
ΖΑΡΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
075179917
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΠΕΛΟΠΙ∆ΟΥ 8,
T.K. 54250
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
307 9-201108052942
ΚΙΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
077727750
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
05 ∆1
308 9-201108052943
ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 015463316
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
309 9-201108052944
ΠΛΑ∆ΕΛΑ
ΑΡΕΤΗ
130000616
1:Α
310 9-201108052945
ΣΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
115938796
311 9-201108052946
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Υ
312 9-201108052947
ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ
313 9-201108052948
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΜΑΡΙΑ
∆.∆.Χανίων
Σερρών
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
∆.∆.Νέας
Χαλκηδόνος
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
314 9-201108052949
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
038381960
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΛΕΧΟΒΟΥ 6,
T.K. 56430
∆.∆.Σταυρουπόλε
Θεσσαλονίκης
ως
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.400,71
5.400,71
3.510,46
48 Όχι
365,78
1.890,25
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
600.71
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4800.00
315 9-201108052950
ΚΟΥΜΠΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
020635948
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΗΝΕΙΑ∆Α 0,
T.K. 42031
∆.∆.Πηνειάδος
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.901,60
14.301,60
9.296,04
48 Όχι
968,60
5.005,56
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8301.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6000.00
316 9-201108052951
ΒΟΓ∆ΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
020757990
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΦΦΑ 6, T.K.
50010
∆.∆.Κρόκου
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.715,16
12.714,42
8.264,37
48 Όχι
861,14
4.450,05
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11414.42
1300.00
317 9-201108052952
ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
058375304
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 50010
∆.∆.Κοντοβουνίο
Κοζάνης
υ
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.295,00
11.295,00
7.341,75
48 Όχι
764,98
3.953,25
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6695.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4600.00
318 9-201108052953
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
024600602
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
- , T.K. 50100
∆.∆.Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.483,20
9.483,20
6.164,08
48 Όχι
642,31
3.319,12
475,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9483.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
319 9-201108052954
ΒΡΥΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
041357816
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΒΑΣ Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ
Θεσσαλονίκης
ς
26, T.K. 54351
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.700,00
5.700,00
3.705,00
48 Όχι
386,06
1.995,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3180.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2520.00
320 9-201108052955
ΚΑΚΑΝΟΥ∆Η
ΜΑΡΙΑ
038343862
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
9A
ΑΝ∆ΡΕΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 6, T.K. ∆.∆.Λαρίσης
41223
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.560,51
9.559,68
6.213,79
48 Όχι
647,46
3.345,89
365,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5783.68
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3776.00
321 9-201108052956
ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
018047295
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΠΑΛΤΕΙΑ 4ΩΝ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 5,
T.K. 74100
∆.∆.Ρεθύµνης
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
17.079,00
10.620,00
6.903,00
48 Όχι
719,25
3.717,00
484,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6420.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4200.00
0.00
322 9-201108052957
ΜΑΜΟΥΝΑ
ΚΑΤΙΝΑ
120293161
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
∆ΑΦΝΩΝΑΣ -,
T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.651,00
12.172,50
7.912,13
48 Όχι
824,39
4.260,38
421,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6572.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5600.00
323 9-201108052958
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
039073056
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ε1
ΑΓΛΑΟΠΗΣ 4,
T.K. 15771
∆.∆.Ζωγράφου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
4.559,61
3.893,60
2.530,84
48 Όχι
263,72
1.362,76
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3893.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
324 9-201108052959
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
069479473
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2∆3
∆ΑΜΩΝΟΣ 11,
T.K. 54627
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.425,00
4.425,00
2.876,25
48 Όχι
299,70
1.548,75
398,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1875.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2550.00
325 9-201108052960
∆ΗΜΟΥ
ΠΑΤΡΑ
120713020
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 3,
T.K. 60100
∆.∆.Κατερίνης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.970,00
5.970,00
3.880,50
48 Όχι
404,29
2.089,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5120.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
850.00
326 9-201108052961
ΖΑΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
003600256
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ#&∆#
ΙΜΒΡΟΥ 3, T.K.
54453
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.560,00
11.560,00
7.514,00
48 Όχι
782,91
4.046,00
510,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5960.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5600.00
327 9-201108052962
ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
011430853
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
16ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27, ∆.∆.Κατερίνης
T.K. 60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.884,71
5.884,71
3.825,06
48 Όχι
398,55
2.059,65
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5884.71
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
328 9-201108052963
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
050622884
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΙΑΒΑΤΟΣ 1,
T.K. 59100
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.090,90
5.999,24
3.899,51
48 Όχι
406,35
2.099,73
437,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5999.24
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
329 9-201108052964
ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
011095930
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ1
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 12,
∆.∆.Καισαριανής Αθηνών
T.K. 16121
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
8.725,05
8.271,05
5.376,18
48 Όχι
560,18
2.894,87
368,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6971.05
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
330 9-201108052965
ΘΗΒΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
058241129
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ 13,
T.K. 35100
∆.∆.Ροδίτσης
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.934,60
8.507,30
5.529,75
48 Όχι
576,18
2.977,56
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7207.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
331 9-201108052966
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
010713124
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 34100
∆.∆.Μύτικα
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.030,00
7.440,00
4.836,00
48 Όχι
503,88
2.604,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
∆.∆.Βέροιας
Κοζάνης
Πιερίας
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
12.302,00
7.996,30
48 Όχι
833,16
4.305,70
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6454.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5848.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.758,75
8.612,00
5.597,80
48 Όχι
583,25
3.014,20
417,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7512.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1100.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.189,00
4.581,00
2.977,65
48 Όχι
310,27
1.603,35
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1781.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.686,40
14.565,90
9.467,84
48 Όχι
986,50
5.098,07
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9765.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4800.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.870,00
7.828,40
5.088,46
48 Όχι
530,20
2.739,94
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2828.40
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.793,00
10.193,00
6.625,45
48 Όχι
690,34
3.567,55
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3400.00
6793.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5100.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8400.00
1500.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.522,40
9.522,40
6.189,56
48 Όχι
644,94
3.332,84
517,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
918.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8004.00
600.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.658,00
7.542,00
4.902,30
48 Όχι
510,81
2.639,70
448,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4200.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1742.00
1600.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.418,00
9.417,80
6.121,57
48 Όχι
637,82
3.296,23
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8117.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.550,00
11.550,00
7.507,50
48 Όχι
782,27
4.042,50
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6550.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
17.125,68
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
696,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7615.68
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7690.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.179,50
6.625,30
4.306,45
48 Όχι
448,70
2.318,86
306,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6625.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
13.137,00
9.728,40
6.323,46
48 Όχι
658,88
3.404,94
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5448.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4280.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.745,36
5.745,36
3.734,48
48 Όχι
389,12
2.010,88
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2595.36
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3150.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.179,45
4.764,75
3.097,09
48 Όχι
322,69
1.667,66
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3464.75
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
21.399,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
422,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4608.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11200.00
2450.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.165,25
14.026,15
9.117,00
48 Όχι
949,97
4.909,15
340,28
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6080.38
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4075.07
3870.70
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
17.137,00
13.500,00
8.775,00
48 Όχι
914,31
4.725,00
462,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6000.00
0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ
016043504
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟ ∆.∆.Ξάνθης
Υ 18, T.K. 67100
Ξάνθης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
333 9-201108052968
ΚΑΛΥΒΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
068792003
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 14,
T.K. 35100
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
334 9-201108052969
ΚΑΛΙΑΚΟΥ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
052152392
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 60100
∆.∆.Γανοχώρας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
335 9-201108052970
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
067913970
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΧΡ
ΚΑΛΟΤΑΝΤΑΝΟ ∆.∆.Αγρινίου
Υ 12, T.K. 30100
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
336 9-201108052971
ΜΥΚΩΝΙΑΤΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
116991138
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ ΠΥΡΓΩΝ- ∆.∆.Πύργων
ΘΕΡΜΗΣ , T.K. Θερµής
81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
337 9-201108052972
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
005066002
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΗΛΕΙΑΣ 01, T.K. ∆.∆.Ηρακλείας
27065
Ηλείας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
338 9-201108052973
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
051936430
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΣΕΡΡΩΝ 01, T.K. ∆.∆.Σερρών
62100
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
339 9-201108052974
ΠΑΙ∆ΟΥΣΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
124639745
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΟΡΟΦΟ
ΞΕΝΟΜΙ∆Η 1,
T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
340 9-201108052975
ΠΡΩΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
038080793
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A OP
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΒΑΝΟΥ 22,
T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
341 9-201108052976
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
017181401
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ 0,
T.K. 22012
∆.∆.Τριπόλεως
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
342 9-201108052978
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
154253651
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 16,
∆.∆.Περιστερίου
T.K. 12133
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
343 9-201108052979
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΘΗ
079668384
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΧΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
01, T.K. 82100
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
344 9-201108052980
ΚΕΡΦΥΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
065835493
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΜΑΡΤΙΝΟ -, T.K. ∆.∆.Αταλάντης
35005
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
345 9-201108052981
ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΝ∆ΑΛΕΝΑ
062338330
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ
1, T.K. 84800
∆.∆.Τριοβασάλου Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
346 9-201108052982
ΖΑΠΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
023555653
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΒΑΣΟΥ 5, T.K.
54635
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
347 9-201108052983
ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
019861358
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B
Μ ΚΑΤΑΠΟΤΗ
34, T.K. 72300
∆.∆.Σητείας
Λασιθίου
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
348 9-201108052984
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
037909815
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
∆.∆.Βύρωνος
8Α, T.K. 16233
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
349 9-201108052985
ΚΙΟΥΡΤΙ∆ΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
103375457
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι3
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ
∆.∆.Αθηναίων
78, T.K. 11852
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
350 9-201108052986
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
037831104
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ 86,
T.K. 21200
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
∆.∆.Καλλιµασιάς Χίου
∆.∆.Άργους
Φθιώτιδος
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
13.935,00
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
332 9-201108052967
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
3.617,32
48 Όχι
376,93
1.947,79
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2415.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3150.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
17.034,47
13.314,40
8.654,36
48 Όχι
901,75
4.660,04
721,26
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6834.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6480.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.845,34
3.845,34
2.499,47
48 Όχι
260,46
1.345,87
416,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2845.34
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.331,00
7.331,00
4.765,15
48 Όχι
496,47
2.565,85
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6032.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1299.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.939,71
2.939,71
1.910,81
48 Όχι
199,07
1.028,90
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2939.71
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.963,28
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6133.18
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7835.10
1995.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.477,06
7.902,06
5.136,34
48 Όχι
535,21
2.765,72
525,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2902.06
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
16.631,43
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
331,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8245.43
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7860.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.150,00
11.150,00
7.247,50
48 Όχι
755,18
3.902,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11150.00
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.373,15
7.766,65
5.048,32
48 Όχι
526,01
2.718,33
377,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3572.65
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2894.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.674,00
4.674,00
3.038,10
48 Όχι
316,57
1.635,90
348,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
480.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4194.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.748,00
5.748,00
3.736,20
48 Όχι
389,30
2.011,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5748.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.620,00
8.620,00
5.603,00
48 Όχι
583,77
3.017,00
343,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8150.00
470.00
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.996,26
4.996,26
3.247,57
48 Όχι
338,35
1.748,69
507,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4996.26
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆.∆.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.511,58
7.511,58
4.882,53
48 Όχι
508,71
2.629,05
413,56
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3560.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3951.58
ΗΡΑΣ 9, T.K.
59100
∆.∆.Βέροιας
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.631,00
4.631,00
3.010,15
48 Όχι
313,67
1.620,85
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2631.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2000.00
-
ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0,
T.K. 66031
∆.∆.Αγίας
Παρασκευής
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.171,30
8.889,73
5.778,32
48 Όχι
602,06
3.111,41
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3297.27
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1342.31
4250.15
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 68300
∆.∆.Πυθίου
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.600,00
12.600,00
8.190,00
48 Όχι
853,38
4.410,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5300.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7300.00
0.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B1
ΒΥΡΩΝΟΣ 29,
T.K. 60100
∆.∆.Κατερίνης
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.148,29
5.000,00
3.250,00
48 Όχι
338,61
1.750,00
405,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
Β2
ΜΗΤΡ.ΑΜΒΡΟΣΙ
ΟΥ 35, T.K.
∆.∆.Λαρίσης
41221
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Σ
017710721
1:Α
Μονοκατοικία
-
353 9-201108052989
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
003377590
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
354 9-201108052990
ΓΚΑΜΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 006917960
1:Α
355 9-201108052991
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
075841711
356 9-201108052992
ΚΑΡΤΣΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
357 9-201108052993
ΚΑΡΠΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
358 9-201108052994
352 9-201108052988
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Θεσσαλίας
Όχι
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
∆.∆.Αγκουσελιαν
Ρεθύµνης
ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ών
, T.K. 74053
Κρήτης
Όχι
1
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3,
T.K. 65302
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
Μονοκατοικία
-
ΑΝΑΞΕΙ∆ΑΜΟΥ
∆.∆.Σπαρτιατών
6, T.K. 23100
Λακωνίας
Πελοποννήσου
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ 1ΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε
38, T.K. 55337
∆.∆.Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
033138982
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 66100
∆.∆.Καλλιφύτου
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
022941437
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΧΕΙΡΩΝΟΣ 118,
∆.∆.Βόλου
T.K. 38333
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
045601600
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡΟ
ΘΡΙΑΜΒΟΥ 17,
T.K. 14122
∆.∆.Ηρακλείου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
359 9-201108052995
ΚΑΤΩΤΟΙΚΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
071269711
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 50006
∆.∆.Κοµνηνών
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
360 9-201108052996
ΚΕΣΚΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
047494404
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΓΡΙΒΑ 17, T.K.
68300
∆.∆.∆ιδυµοτείχου Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
361 9-201108052997
ΚΟΚΚΟΝΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
028626946
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α5
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ
8, T.K. 54640
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
362 9-201108052998
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
135750510
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΛΟΧΑΓΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΗ 25,
T.K. 56121
∆.∆.Αµπελοκήπω
Θεσσαλονίκης
ν
Κεντρικής
Μακεδονίας
363 9-201108052999
ΜΑΝ∆ΡΕΛΑΣ
ΝΑΟΥΜ
017913524
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆.∆.Αλεξανδρεία
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ηµαθίας
ς
88, T.K. 59300
364 9-201108053000
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
050335975
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
- , T.K. 59031
∆.∆.Μελίκης
365 9-201108053001
ΜΗΤΡΟΥ
ΗΛΙΑΣ
015270973
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆3
ΠΕΡΓΑΜΟΥ 14,
T.K. 60100
366 9-201108053002
ΜΟ∆ΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
049050002
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3-2
367 9-201108053003
ΜΠΕΝΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
020819227
1:Α
Μονοκατοικία
368 9-201108053004
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΗΣ
058888331
1:Α
369 9-201108053005
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ
027357639
1:Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
5.565,10
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
5.565,10
1:Α
ΒΑΙΟΣ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
034280333
351 9-201108052987
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
∆.∆.Καβάλας
Λαρίσης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
370 9-201108053006
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
015919545
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΚΑΨΟΧΩΡΑ 01, ∆.∆.Αλεξανδρεία
Ηµαθίας
T.K. 59300
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
371 9-201108053007
∆ΕΒΕΣΙΑ∆ΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
033551686
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΣΩΡΟΥ 63A, T.K.
∆.∆.Αµαρουσίου Αθηνών
15125
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
372 9-201108053008
ΚΑΡΩΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
106179519
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΝΕΣΤΑΝΗ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ -, T.K. ∆.∆.Νεστάνης
22005
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
373 9-201108053009
ΜΠΕΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
009057543
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 53071
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
374 9-201108053010
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
038977940
1:Α
Μονοκατοικία
-
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
∆.∆.Μιντιλογλίου Αχαϊας
69, T.K. 26500
∆υτικής Ελλάδας Όχι
375 9-201108053011
ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100054343
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΒΑΛΕΣΤΡΑ &
ΧΑΟΥΣ 8, T.K.
73131
∆.∆.Χανίων
Χανίων
Κρήτης
Όχι
376 9-201108053012
ΓΛΥΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
120014766
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΙΩΝΙΑΣ 32, T.K.
74100
∆.∆.Ρεθύµνης
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
377 9-201108053013
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
044462935
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ
163, T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
378 9-201108053014
ΒΟΛΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
077877371
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΟΡ-1
ΠΕΤΡΟΥΣΑ 01,
T.K. 66200
∆.∆.Πετρούσσης ∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
379 9-201108053015
ΓΚΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
070856108
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΦΙΛΛΙΠΟΥ 54,
T.K. 57100
∆.∆.Κουφαλίων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
380 9-201108053016
ΓΚΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
128912106
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 15,
T.K. 57100
∆.∆.Κουφαλίων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
381 9-201108053017
ΨΥΛΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
066457647
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΡΑ∆ΟΒΥΖΙΩΝ
39, T.K. 47100
∆.∆.Αρταίων
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
382 9-201108053018
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
010667127
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
- , T.K. 65500
∆.∆.Νέας
Καρβάλης
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
383 9-201108053019
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΤΙΝΟΥ
104885990
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΗΛΙΑ ΜΑΥΡΑ 4,
T.K. 21200
∆.∆.Άργους
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
384 9-201108053020
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
028557242
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΦΩΤΕΙΝΟΥ 9,
T.K. 31100
∆.∆.Λευκάδος
Λευκάδας
Ιονίων Νήσων
Όχι
385 9-201108053021
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΝΑ
Υ
059653411
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛ
ΟΥ 32, T.K.
∆.∆.Άργους
21200
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
386 9-201108053022
ΚΑΡΥ∆Α
∆ΡΟΣΗ
037505704
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΡ
Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
∆.∆.Φλωρίνης
26, T.K. 53100
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
387 9-201108053023
ΛΟΥΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
131418176
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
∆.∆.Μαρκοπούλο Ανατολικής
ΚΑΙ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ υ Μεσογαίας
Αττικής
, T.K. 19003
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
388 9-201108053024
ΒΥΡΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
028314336
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -,
T.K. 81100
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆.∆.Μελίτης
∆.∆.Ταξιαρχών
Λέσβου
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
6.494,85
6.494,60
4.221,49
48 Όχι
439,86
2.273,11
354,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6494.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.510,25
10.971,30
7.131,35
48 Όχι
743,05
3.839,96
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5036.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5934.50
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.850,00
12.046,80
7.830,42
48 Όχι
815,90
4.216,38
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8046.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.692,62
10.988,97
7.142,83
48 Όχι
744,28
3.846,14
485,10
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5497.22
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4191.75
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6020.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5656.90
3322.80
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.531,00
3.740,40
2.431,26
48 Όχι
253,36
1.309,14
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2440.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.633,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
409,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6083.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4016.00
5055.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.349,50
6.970,00
4.530,50
48 Όχι
472,04
2.439,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3270.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2400.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.874,86
13.958,91
9.073,29
48 Όχι
945,39
4.885,62
571,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5558.99
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8399.92
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.843,04
5.843,04
3.797,98
48 Όχι
395,68
2.045,06
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4750.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1093.04
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.858,48
5.858,48
3.808,01
48 Όχι
396,76
2.050,47
527,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4560.83
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1297.65
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.916,50
10.916,50
7.095,73
48 Όχι
739,37
3.820,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5512.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5404.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.275,00
7.275,00
4.728,75
48 Όχι
492,72
2.546,25
305,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2875.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4400.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.685,71
4.617,60
3.001,44
48 Όχι
312,72
1.616,16
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4617.60
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.502,00
13.106,40
8.519,16
48 Όχι
887,66
4.587,24
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6806.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.027,87
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
561,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6349.17
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5920.00
3758.70
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.838,00
13.298,00
8.643,70
48 Όχι
900,62
4.654,30
470,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7876.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5422.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
24.398,20
7.736,80
5.028,92
48 Όχι
524,02
2.707,88
504,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6856.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
880.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
5.372,00
4.589,60
2.983,24
48 Όχι
310,83
1.606,36
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4589.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.922,00
12.922,00
8.399,30
48 Όχι
875,16
4.522,70
343,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6642.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4600.00
1680.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.688,30
8.113,30
5.273,65
48 Όχι
549,50
2.839,66
552,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5570.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1472.50
1070.00
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
8.322,00
8.322,00
5.409,30
48 Όχι
563,61
2.912,70
360,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7022.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Λ ΚΥΘΗΡΩΝ 79,
∆.∆.Αλίµου
T.K. 17456
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.900,00
5.252,40
3.414,06
48 Όχι
355,75
1.838,34
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5252.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
A
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 46, ∆.∆.Νιγρίτης
T.K. 62200
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.512,00
14.007,00
9.104,55
48 Όχι
948,65
4.902,45
800,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8807.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3950.00
1250.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΡ
KOINOTIKH -,
T.K. 62100
∆.∆.Κάτω
Καµήλας
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.303,93
11.278,45
7.330,99
48 Όχι
763,87
3.947,46
456,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7229.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2850.00
1199.25
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΡΟΧΩΜΑ 0,
T.K. 57011
∆.∆.Προχώµατος Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.477,00
9.477,00
6.160,05
48 Όχι
641,86
3.316,95
501,30
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9477.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
302670800
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 8,
T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.202,30
14.993,30
9.745,65
48 Όχι
1.015,43
5.247,66
348,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6904.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6240.10
1849.20
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
041275534
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΙΘΡΙΟΥ 7, T.K.
82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.866,42
14.710,42
9.561,77
48 Όχι
996,30
5.148,65
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5418.42
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3742.00
5550.00
ΝΕΡΑΝΤΖΙ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
022904189
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ2
ΚΡΕΣΝΑΣ 7, T.K.
∆.∆.Κατερίνης
60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.333,07
4.333,07
2.816,50
48 Όχι
293,46
1.516,57
320,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2983.07
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
500.00
850.00
399 9-201108053035
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
047299334
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΚΡΕΣΝΑΣ 17-19,
∆.∆.Καλαµαριάς
T.K. 54639
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.239,69
8.239,69
5.355,80
48 Όχι
558,08
2.883,89
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3439.69
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4800.00
400 9-201108053036
ΝΩΝΟΤΑ
ΕΛΕΝΗ
046958487
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ 6, T.K. ∆.∆.Περιστάσεως Πιερίας
60100
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.476,22
6.476,22
4.209,54
48 Όχι
438,64
2.266,68
445,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6476.22
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
401 9-201108053037
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ
024293818
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ∆.∆.Μυλοποτάµο
∆ράµας
-, T.K. 66100
υ
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.800,00
9.100,00
5.915,00
48 Όχι
616,32
3.185,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2600.00
402 9-201108053038
ΠΙΠΙΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
043659629
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ 5, T.K.
∆.∆.Ελασσόνος
40200
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.032,00
11.814,00
7.679,10
48 Όχι
800,13
4.134,90
376,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2400.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8114.00
1300.00
403 9-201108053039
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
003444279
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A2
ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ 20,
T.K. 22100
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.158,58
7.909,60
5.141,24
48 Όχι
535,69
2.768,36
340,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7909.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
404 9-201108053040
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟ
ΜΕΡΟΠΗ
ΥΛΟΥ
069114933
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
∆.∆.Αιγάλεω
14, T.K. 12242
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.466,50
8.610,00
5.596,50
48 Όχι
583,15
3.013,50
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5860.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1450.00
1300.00
405 9-201108053041
ΣΑΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
106050400
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆51ΟΣ
ΑΓΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ 1,
T.K. 50200
∆.∆.Πτολεµαΐδος Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.943,92
4.943,92
3.213,55
48 Όχι
334,85
1.730,37
402,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3645.92
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1298.00
406 9-201108053042
ΚΑΛΛΗΣΠΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
049605626
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΥΜΑ
01, T.K. 82102
∆.∆.Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.240,00
9.220,80
5.993,52
48 Όχι
624,48
3.227,28
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7920.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
389 9-201108053025
ΣΚΛΑΒΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
116225630
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
01
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3,
T.K. 26335
∆.∆.Πατρέων
390 9-201108053026
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
017579241
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 7,
T.K. 59300
∆.∆.Αλεξανδρεία
Ηµαθίας
ς
391 9-201108053027
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
052318022
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A OP
ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
∆.∆.Ωρωπού
6, T.K. 19011
392 9-201108053028
ΤΣΙΧΛΑ
ΡΕΒΒΕΚΑ
040409358
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Υ1
393 9-201108053029
ΜΑΚΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
146905485
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
394 9-201108053030
ΜΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
032401268
1:Α
395 9-201108053031
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
020817351
396 9-201108053032
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ
ΕΛΠΙΣΙΑ
397 9-201108053033
ΚΩΣΤΑΛΟΥ
398 9-201108053034
∆.∆.Τριπόλεως
Αχαϊας
Χίου
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
48 Όχι
689,80
3.564,75
322,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2286.00
4899.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.611,00
12.219,00
7.942,35
48 Όχι
827,53
4.276,65
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5580.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6639.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.244,00
6.875,00
4.468,75
48 Όχι
465,63
2.406,25
320,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5575.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.842,40
9.842,40
6.397,56
48 Όχι
666,63
3.444,84
504,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4842.40
5000.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.621,07
5.933,00
3.856,45
48 Όχι
401,82
2.076,55
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4633.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.316,00
8.255,00
7.016,75
48 Όχι
731,14
1.238,25
395,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6955.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.795,85
5.795,85
3.767,30
48 Όχι
392,55
2.028,55
417,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5795.85
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
18.775,00
13.005,00
8.453,25
48 Όχι
880,79
4.551,75
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3185.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7920.00
1900.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
14.587,97
9.987,20
6.491,68
48 Όχι
702,26
3.495,52
510,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9987.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
6.350,00
6.350,00
4.127,50
48 Όχι
446,53
2.222,50
438,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1850.00
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
11.200,00
11.200,00
7.280,00
48 Όχι
787,56
3.920,00
397,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
1200.00
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
12.844,72
12.844,72
8.349,07
48 Όχι
903,19
4.495,65
452,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7831.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5013.72
0.00
ΝΗΣΑΚΙ ΒΟΛΤΕΣ
∆.∆.Νησακίου
0, T.K. 49100
Κερκύρας
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
6.123,80
5.872,60
3.817,19
48 Όχι
413,00
2.055,41
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2740.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3132.00
1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ -, T.K.
58100
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
5.314,54
5.314,54
3.454,45
48 Όχι
373,69
1.860,09
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5314.54
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΚΑΡΑΒΟΣ -, T.K.
∆.∆.Αλιβερίου
34500
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
EFG
EUROBANK SA
15.530,00
10.252,00
6.663,80
48 Όχι
720,92
3.588,20
412,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7652.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2600.00
0.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α3
ΞΑΝΘΟΥ 1, T.K.
∆.∆.Πυλαίας
55535
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
9.975,84
9.942,84
6.462,85
48 Όχι
699,20
3.479,99
640,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8487.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1455.84
0.00
128296599
1:Α
Μονοκατοικία
1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΡΟΝΤΟΥ
∆.∆.Βροντούς
ΠΙΕΡΙΑΣ , T.K.
60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
11.726,09
8.961,69
5.825,10
48 Όχι
630,22
3.136,59
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6993.69
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1968.00
0.00
043280527
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 21, ∆.∆.Κάτω
T.K. 66033
Νευροκοπίου
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
13.558,54
13.370,54
8.690,85
48 Όχι
940,19
4.679,69
508,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2780.64
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4989.90
5600.00
1
ΒΑΚΧΟΥ 24, T.K.
∆.∆.Ηρακλείου
14122
Αθηνών
Αττικής
Όχι
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΗΣ
030974376
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΓΕΡΓΕΡΗ 0, T.K.
∆.∆.Γέργερης
70017
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
409 9-201108053045
ΣΙΑΜΟΥΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
012070091
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
Β ΣΑΧΙΝΗ 6, T.K.
∆.∆.Ιωαννιτών
45444
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
410 9-201108053046
ΣΙΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
046209415
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
Γ ΜΕΓΑ 4, T.K.
50300
∆.∆.Σιατίστης
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
411 9-201108053047
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ
∆ΗΜΟΣ
Σ
047602710
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι2
∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 16,
T.K. 22100
∆.∆.Τριπόλεως
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
412 9-201108053048
ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
068555490
2:Β
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆4
ΛΥΚΕΙΟΥ 43,
T.K. 15341
∆.∆.Αγίας
Παρασκευής
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
413 9-201108053049
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
013565480
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ -, T.K.
∆.∆.Μελιδονίου
74052
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
414 9-201108053050
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
064355346
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΥ∆ΝΗΣ 4, T.K.
∆.∆.Κορινού
60062
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
415 9-201108053051
ΜΑΡΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
128056543
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 0,
∆.∆.Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης
T.K. 57001
Κεντρικής
Μακεδονίας
416 9-201108053052
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
027448285
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
32, T.K. 56334
417 9-201108053053
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
101523198
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΣΥΡΟΥ 10, T.K.
∆.∆.Καβάλας
65201
418 9-201108053054
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 118434890
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΑΝΩ ΚΩΜΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ
50100, T.K.
50100
419 9-201108053055
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΟΣ
016879080
1:Α
Μονοκατοικία
1
420 9-201108053056
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
ΑΙΜΙΛΑΝΤΑ
048109960
1:Α
Μονοκατοικία
421 9-201108053057
ΧΑΛ∆ΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
037097913
1:Α
422 9-201108053058
ΛΑΒ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 024001156
423 9-201108053059
ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
424 9-201108053060
ΤΣΕΚΛΙ∆ΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
408 9-201108053044
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.620,25
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
LLAZAR
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
10.185,00
1:Α
MERTIRI
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
13.885,00
079278449
407 9-201108053043
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
∆.∆.ΕλευθερίουΚορδελιού
Θεσσαλονίκης
(Ελευθερίου)
∆.∆.Άνω Κώµης
∆.∆.Αραβησσού
Ε.Π. Αττικής
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
10.500,00
7.900,00
5.135,00
48 Όχι
555,53
2.765,00
615,30
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1200.00
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 0,
∆.∆.Τριποτάµου
T.K. 53100
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
17.600,00
13.665,20
8.882,38
48 Όχι
960,90
4.782,82
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7215.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6450.00
0.00
Ο1
ΓΚΟΤΣΗ 22, T.K.
∆.∆.Πατρέων
26223
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
14.800,00
13.058,80
8.488,22
48 Όχι
918,26
4.570,58
1.004,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
13058.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Μονοκατοικία
1
ΛΕΥΚΤΡΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0, T.K. ∆.∆.Λεύκτρων
32200
Βοιωτίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
EFG
EUROBANK SA
9.848,94
9.848,94
6.401,81
48 Όχι
692,55
3.447,13
605,86
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3780.94
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6068.00
0.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
∆ΕΛΦΩΝ 127,
T.K. 54248
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
5.626,24
5.605,20
3.643,38
48 Όχι
394,20
1.961,82
308,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5605.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
035278384
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ
∆.∆.Περιστερίου
74, T.K. 12137
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
16.520,40
12.044,00
7.828,60
48 Όχι
846,91
4.215,40
392,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7025.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5019.00
0.00
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
020758506
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β2
ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ 6,
∆.∆.Κρόκου
T.K. 50010
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
8.929,47
8.929,47
5.804,16
48 Όχι
627,91
3.125,31
500,04
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8929.47
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΚΑΝΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
069333447
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 23,
T.K. 18452
∆.∆.Νικαίας
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.171,99
7.997,49
5.198,37
48 Όχι
562,40
2.799,12
450,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6697.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1299.99
433 9-201108053069
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
043065028
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
4Γ
16ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3,
T.K. 59100
∆.∆.Βέροιας
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
12.091,00
12.091,00
7.859,15
48 Όχι
850,20
4.231,85
404,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6091.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6000.00
434 9-201108053070
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
016116863
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ -, T.K.
35100
∆.∆.Λυγαριάς
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
EFG
EUROBANK SA
13.550,00
12.035,60
7.823,14
48 Όχι
846,30
4.212,46
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6985.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5050.00
435 9-201108053071
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
010900022
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
∆.∆.Φλωρίνης
Υ 28, T.K. 53100
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
9.692,40
8.259,50
5.368,68
48 Όχι
580,79
2.890,83
444,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3259.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
436 9-201108053072
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΥΛΟΥ
114382663
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΑΝΕΜΟΧΩΡΙΟΝ ∆.∆.Πύργου
, T.K. 27100
Ηλείας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
12.449,99
9.517,60
6.186,44
48 Όχι
669,24
3.331,16
549,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8217.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
437 9-201108053073
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
023700640
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 32,
T.K. 59031
∆.∆.Μελίκης
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
στην Περιφέρεια
Θράκης
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
17.500,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.054,78
5.250,00
693,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7414.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2800.00
5800.00
438 9-201108053074
ΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
013453710
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 0,
T.K. 22002
∆.∆.Αρτεµισίου
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
14.987,40
14.156,05
9.201,43
48 Όχι
995,45
4.954,62
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7649.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5206.85
1300.00
439 9-201108053075
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
067394992
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΟΞΑΤΟΥ 6,
T.K. 14343
∆.∆.Νέας
Χαλκηδόνος
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.013,99
8.110,30
5.271,70
48 Όχι
570,30
2.838,61
732,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8110.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
440 9-201108053076
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
036703993
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΡΓΑΝΩΝ 10,
T.K. 14234
∆.∆.Νέας Ιωνίας Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.800,10
6.253,90
4.065,03
48 Όχι
439,78
2.188,87
364,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6253.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
441 9-201108053077
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ
028297765
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 30, ∆.∆.Αγίας
T.K. 12351
Βαρβάρας
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.478,81
6.921,96
4.499,27
48 Όχι
486,72
2.422,69
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5621.96
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
442 9-201108053078
ΑΡΚΑ∆ΙΑΝΟΥ
063021428
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ -, ∆.∆.Αγίων
T.K. 29092
Πάντων
Ζακύνθου
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
5.104,50
2.968,00
1.929,20
48 Όχι
208,72
1.038,80
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2968.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
425 9-201108053061
ΝΤΌΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟ
025137555
Σ
1:Α
Μονοκατοικία
1
∆ιακοπτό -, T.K.
25003
426 9-201108053062
ΚΥΡΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
072894471
1:Α
Μονοκατοικία
1
427 9-201108053063
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΙΚΤΩΡ
016991184
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
428 9-201108053064
ΣΟΥΡΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
074819478
1:Α
429 9-201108053065
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
014682299
430 9-201108053066
ΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
431 9-201108053067
∆ΡΑΚΟΣ
432 9-201108053068
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΕΙΑ
∆.∆.∆ιακοπτού
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
EFG
EUROBANK SA
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
6.819,95
6.735,55
4.378,11
48 Όχι
473,64
2.357,44
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4955.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1779.95
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 13, ∆.∆.Πτολεµαΐδος Κοζάνης
T.K. 50200
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
6.492,00
5.837,00
3.794,05
48 Όχι
410,45
2.042,95
348,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4537.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Ι1
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΥ ∆.∆.Αγίου
14, T.K. 17343
∆ηµητρίου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
EUROBANK SA
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.434,76
12.016,96
7.811,02
48 Όχι
845,01
4.205,94
347,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4832.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7184.76
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ 9, T.K.
13674
∆.∆.Αχαρνών
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.005,00
9.701,40
6.305,91
48 Όχι
682,21
3.395,49
363,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4765.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3636.40
1300.00
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 0,
T.K. 63074
∆.∆.Παλαιοχωρίο
Χαλκιδικής
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
16.190,00
11.735,00
7.627,75
48 Όχι
825,18
4.107,25
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1295.00
1300.00
027646892
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
4
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ ∆.∆.Νέας
7, T.K. 14343
Χαλκηδόνος
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.387,30
8.517,20
5.536,18
48 Όχι
598,89
2.981,02
480,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8517.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
035865959
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
8
ΠΕΣΤΩΝ 11, T.K. ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
54638
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
5.500,12
5.241,98
3.407,29
48 Όχι
368,62
1.834,69
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4991.98
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
250.00
0.00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
055213278
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17,
∆.∆.Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης
T.K. 57009
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
6.009,15
6.009,15
3.905,95
48 Όχι
422,56
2.103,20
448,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5574.15
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
435.00
451 9-201108053087
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Υ
112740924
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3Α
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΕΦΤΑΛΙΩΤΟΥ
20, T.K. 54454
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
4.795,77
4.795,77
3.117,25
48 Όχι
337,26
1.678,52
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4795.77
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
452 9-201108053088
ΛΟΥΛΟΥ∆Α
ΜΑΡΙΑ
072660838
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ
∆.∆.Βόλου
248Β, T.K. 38221
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
EFG
EUROBANK SA
8.503,00
6.823,40
4.435,21
48 Όχι
479,81
2.388,19
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4593.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2230.00
453 9-201108053089
ΨΥΧΗ
ΑΡΓΥΡΩ
120273580
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
14, T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
EFG
EUROBANK SA
13.000,00
10.421,60
6.774,04
48 Όχι
732,85
3.647,56
621,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9421.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1000.00
454 9-201108053090
ΤΕΡΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
036754262
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡΟ
ΛΟΞΗΣ
ΦΑΛΑΓΓΟΣ 48,
T.K. 32200
∆.∆.Θηβαίων
Βοιωτίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
EFG
EUROBANK SA
11.670,62
7.983,44
5.189,24
48 Όχι
561,37
2.794,20
459,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6683.44
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
455 9-201108053091
ΜΑΝΕΤΤΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
074546736
1:Α
Μονοκατοικία
1
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 0,
T.K. 25008
∆.∆.Σταροχωρίου Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
13.650,00
12.174,80
7.913,62
48 Όχι
856,09
4.261,18
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7304.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3570.00
1300.00
456 9-201108053092
ΒΑΤΑΜΙ∆ΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
059563177
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7,
∆.∆.Ευόσµου
T.K. 56224
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
5.122,11
5.122,11
3.329,37
48 Όχι
360,18
1.792,74
347,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5122.11
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
457 9-201108053093
ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
032635602
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ∆.∆.Πατρέων
Υ 29, T.K. 26332
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
16.739,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.054,78
5.250,00
340,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3600.00
3900.00
458 9-201108053094
ΜΗΤΩΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
018139130
1:Α
Μονοκατοικία
1
Θ.ΣΛΑΜΠΑΚΗ
26, T.K. 61300
∆.∆.Γουµένισσας
Κιλκίς
(Γουµενίσσης)
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
12.837,88
12.784,88
8.310,17
48 Όχι
899,02
4.474,71
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7430.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4054.08
1300.00
459 9-201108053095
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
015149104
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΣΙΑΠΚΑ 1, T.K.
45500
∆.∆.Ελεούσης
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
EFG
EUROBANK SA
17.073,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.054,78
5.250,00
453,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6806.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5073.00
5000.00
460 9-201108053096
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 063237319
ΗΣ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1-5ου
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 62, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54643
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
EFG
EUROBANK SA
7.024,14
7.024,14
4.565,69
48 Όχι
493,89
2.458,45
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1981.14
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5043.00
443 9-201108053079
ΜΠΟΥΝΙΤΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
028832084
1:Α
Μονοκατοικία
1
4
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
∆.∆.Λαρίσης
ΠΕΖΙΚΟΥ 1, T.K.
41334
444 9-201108053080
ΚΟΛΙΣΙΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
014589401
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
445 9-201108053081
ΨΥΛΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
058379444
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
446 9-201108053082
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
057794746
1:Α
447 9-201108053083
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
018329606
448 9-201108053084
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ
449 9-201108053085
ΛΕΜΟΝΑΚΗ
450 9-201108053086
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
Λαρίσης
Αθηνών
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Ιωαννίνων
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
∆.∆.Νέας Ιωνίας Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
7, T.K. 56727
∆.∆.Συκεών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
A1
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
73, T.K. 60300
∆.∆.Αιγινίου
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ 13, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54250
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΚΥΠΡΟΥ 0, T.K.
∆.∆.Αλµυρού
37100
Θεσσαλίας
112797848
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΣΧ.∆ΑΒΑΚΗ 5,
T.K. 54641
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΥ
107386346
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΟΛΥΜΠΟΥ 1,
T.K. 84100
469 9-201108053106
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
075799393
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
470 9-201108053107
ΒΑΤΣΟΣ
011595635
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
471 9-201108053108
ΒΕΡΒΕΛΙ∆ΟΥΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΚΑΡΑΘΟ∆ΩΡΟΥ
062661667
1:Α
472 9-201108053109
ΒΛΑΓΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
025293797
473 9-201108053110
ΒΛΑΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
EFG
EUROBANK SA
6.958,00
6.958,00
4.522,70
48 Όχι
489,27
2.435,30
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5658.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη EFG
τας-ενέργειας
EUROBANK SA
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.188,00
6.188,00
4.022,20
48 Όχι
435,14
2.165,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4938.00
1250.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.970,00
5.970,00
3.880,50
48 Όχι
403,33
2.089,50
344,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3400.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2570.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.321,00
10.321,00
6.708,65
48 Όχι
697,24
3.612,35
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3421.00
4200.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.578,27
3.578,27
2.325,88
48 Όχι
241,78
1.252,39
346,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3578.27
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.528,69
7.551,31
4.908,35
48 Όχι
510,15
2.642,96
464,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6251.31
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.300,00
3.300,00
2.145,00
48 Όχι
222,90
1.155,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
300.00
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
12.497,88
12.494,40
8.121,36
48 Όχι
844,10
4.373,04
376,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4062.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1832.00
6600.00
∆.∆.Καλαµάτας
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
39, T.K. 24100
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.281,00
8.865,00
5.762,25
48 Όχι
598,90
3.102,75
506,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3615.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5250.00
0.00
A1
ΚΑΜΠΑΝΗ 0,
T.K. 61100
∆.∆.Γαλλικού
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.740,00
7.740,00
5.031,00
48 Όχι
522,93
2.709,00
512,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6920.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
320.00
500.00
Μονοκατοικία
A1
ΠΕΡΑΜΟΥ 6,
T.K. 62100
∆.∆.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
417,90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7051.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5332.00
2617.00
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 64200
∆.∆.Χρυσοχωρίο
Καβάλας
υ
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.347,23
10.347,23
6.725,70
48 Ναι
694,78
3.621,53
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6047.23
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4300.00
030113435
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
I2
ΛΕΩΝΙ∆Α
ΠΑΛΑΣΚΑ 4, T.K. ∆.∆.Αθηναίων
10445
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
3.885,00
2.445,00
1.589,25
48 Ναι
164,15
855,75
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
945.00
474 9-201108053111
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 008966728
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΛΑΧΑΝΑ 6, T.K.
15343
∆.∆.Αγίας
Παρασκευής
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.511,54
8.838,49
5.745,02
48 Ναι
593,41
3.093,47
408,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7583.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1255.39
475 9-201108053112
ΒΟΥΒΟΥΛΙΚΑ
ΦΑΝΗ
053247827
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ε15
ΙΩΝΟΣ
∆ΡΑΓΟΥΜΗ 75,
T.K. 54630
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.319,10
6.190,40
4.023,76
48 Όχι
418,24
2.166,64
320,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6190.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
476 9-201108053113
ΓΟΥΡΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
030895570
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΛΥΓΙΑ 0, T.K.
31100
∆.∆.Κατούνης
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.625,40
10.329,60
6.714,24
48 Ναι
693,60
3.615,36
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9029.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
477 9-201108053114
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
133888907
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΥ 12,
T.K. 54250
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.475,17
3.249,00
2.111,85
48 Όχι
219,52
1.137,15
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3475.17
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
478 9-201108053115
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
011505695
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
E1
ΜΗΤΡ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
4, T.K. 38446
∆.∆.Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.794,08
3.672,50
2.387,13
48 Όχι
248,16
1.285,38
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3672.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
461 9-201108053097
ΚΙΤΣΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
053736069
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 17,
∆.∆.Θηβαίων
T.K. 32000
462 9-201108053098
ΝΤΟΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
106744537
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 55,
T.K. 14233
463 9-201108053099
ΒΥΡΟΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
113772028
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2ος
464 9-201108053100
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
057277073
1:Α
Μονοκατοικία
465 9-201108053101
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΥ
053655491
1:Α
466 9-201108053102
ΓΙΑΤΑΓΑΝΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
013399945
467 9-201108053104
ΓΚΙΖΗ
ΜΑΡΙΑ
468 9-201108053105
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Βοιωτίας
Μαγνησίας
Λευκάδας
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.893,35
12.194,63
7.926,51
48 Όχι
823,81
4.268,12
447,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8904.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3290.63
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.620,00
11.620,00
7.553,00
48 Όχι
785,03
4.067,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7380.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4240.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
16.198,60
13.630,40
8.859,76
48 Όχι
920,89
4.770,64
383,04
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6330.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7300.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.707,59
8.707,59
5.659,93
48 Ναι
584,64
3.047,66
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4807.59
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1300.00
2600.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.335,47
4.163,53
2.706,29
48 Όχι
281,25
1.457,24
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4163.53
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.318,50
5.488,80
3.567,72
48 Όχι
370,75
1.921,08
367,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5488.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.133,29
2.043,85
1.328,50
48 Όχι
138,12
715,35
316,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2043.85
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.048,37
2.073,46
1.347,75
48 Όχι
140,09
725,71
303,56
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2073.46
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.615,00
10.162,30
6.605,50
48 Όχι
686,55
3.556,81
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4862.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5300.00
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
9, T.K. 54248
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.355,47
10.661,23
6.929,80
48 Όχι
720,27
3.731,43
320,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5661.23
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
A1
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 0,
∆.∆.Ροδιάς
T.K. 71500
Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.993,38
14.940,16
9.711,10
48 Όχι
1.009,35
5.229,06
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3318.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7963.46
3658.70
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΦΥΛΗΣ 60, T.K.
13451
∆.∆.Καµατερού
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.100,00
6.100,00
3.965,00
48 Όχι
412,10
2.135,00
357,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6100.00
0.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΦΥΛΗΣ 60, T.K.
13451
∆.∆.Καµατερού
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.350,00
6.350,00
4.127,50
48 Όχι
429,01
2.222,50
357,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6350.00
0.00
030294881
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
∆.∆.Γαργαλιάνων Μεσσηνίας
15, T.K. 24400
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
18.195,00
12.233,00
7.951,45
48 Όχι
826,46
4.281,55
511,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8898.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2735.00
600.00
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
112559281
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ 8, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54248
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.807,88
4.807,88
3.125,12
48 Όχι
324,81
1.682,76
332,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4807.88
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
494 9-201108053131
ΚΑΨΑΣΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
042518964
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ
∆.∆.Ζακυνθίων
ΑΣ 0, T.K. 29092
Ζακύνθου
Ιονίων Νήσων
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.807,74
12.807,74
8.325,03
48 Όχι
865,26
4.482,71
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6442.92
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6364.82
495 9-201108053132
ΚΕΜΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
030267239
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 10, T.K. ∆.∆.Ορεστιάδος
68200
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.529,40
10.529,40
6.844,11
48 Όχι
711,34
3.685,29
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2804.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3010.00
4715.00
496 9-201108053133
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
013902807
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΒΑΤΕΡΟ 1, T.K.
50100
∆.∆.Βατερού
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.500,00
5.500,00
3.575,00
48 Όχι
371,55
1.925,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
497 9-201108053134
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
050287371
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΡΙΝΟΣ 0, T.K.
74100
∆.∆.Ρεθύµνης
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.574,00
4.690,00
3.048,50
48 Ναι
314,88
1.641,50
541,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4690.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
479 9-201108053116
∆ΑΓΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
006651968
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 0,
T.K. 57500
∆.∆.Θέρµης
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
480 9-201108053117
∆ΑΚΑΝΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 057461903
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ
0, T.K. 70100
∆.∆.Αρχανών
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
481 9-201108053118
∆ΑΛΕΖΙΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
107359971
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ
ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΑΝΩ
ΜΑΝΝΑ 0, T.K.
84100
∆.∆.Μάννα
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
482 9-201108053119
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΙΟΣ
016340001
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΑΛΚΗΣΤΙ∆ΟΣ 75,
∆.∆.Βόλου
T.K. 38222
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
483 9-201108053120
∆ΟΥΓΑΛΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
023254900
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΕΡΕΣΣΟΣ 0, T.K.
∆.∆.Ερεσού
81105
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
484 9-201108053121
∆ΕΜΕΡΟΥΤΗ
ΥΠΕΜΑΧΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
129855351
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΛΕΩΦ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 9, ∆.∆.Χαλκιδέων
T.K. 34100
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
485 9-201108053122
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
063202092
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
∆.∆.Ηρακλείου
0, T.K. 71303
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
486 9-201108053123
ΚΟΥΤΣΟΠΕΡΑΚ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Η
055375243
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣ 4, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54351
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
487 9-201108053124
ΚΟΥΦΟΥ∆ΑΚΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
100610155
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 0,
T.K. 73100
488 9-201108053125
ΚΡΥΖΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
038093868
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ2
489 9-201108053126
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
037591546
1:Α
Μονοκατοικία
490 9-201108053127
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
039085288
1:Α
491 9-201108053128
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
044551679
492 9-201108053129
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ
493 9-201108053130
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆.∆.Χανίων
Χανίων
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
045035610
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆15
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
5, T.K. 54643
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΡΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ
019915120
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΓΙΟΥ
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ς
0, T.K. 84100
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
500 9-201108053137
ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
014933161
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2ΟΡΟΦ
ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΗ 48,
T.K. 72200
∆.∆.Ιεραπέτρας
Λασιθίου
Κρήτης
Όχι
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
501 9-201108053138
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
069965555
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1 Β2
ΚΙΤΣΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ 1,
T.K. 11144
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
502 9-201108053139
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
054399071
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΤΙΡΥΝΘΟΥ 1,
T.K. 13451
∆.∆.Καµατερού
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
503 9-201108053141
ΚΑΛΚΑΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
030137630
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
∆.∆.Σταυρουπόλε
Υ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Ξάνθης
ως
9, T.K. 56429
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
504 9-201108053142
ΚΑΛΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
124609231
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΚΩΜΗΣ 0, T.K.
82102
∆.∆.Καλαµωτής
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
505 9-201108053143
ΚΑΜΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
062903126
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΙΣΑΥΡΩΝ 91,
T.K. 71303
∆.∆.Ηρακλείου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
506 9-201108053144
ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
107253598
1:Α
Μονοκατοικία
Ι
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΩΤΤΗ 0, T.K.
84300
∆.∆.Νάξου
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
507 9-201108053145
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
100168371
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
Α∆ΑΜΙ∆Η 26,
T.K. 54351
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
508 9-201108053146
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
009548288
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ 8, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54250
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
509 9-201108053147
∆ΡΟΣΟΥ
ΣΜΑΡΑΓ∆Η
127154366
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΣΙΣΥΦΟΥ 65,
T.K. 20100
∆.∆.Κορίνθου
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
510 9-201108053148
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
057475890
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΛΙΣΒΟΡΙ 0, T.K.
81300
∆.∆.Μυτιλήνης
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
511 9-201108053149
ΕΠΙΤΡΟΠΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
073150050
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ16
ΑΒΕΡΩΦ 42, T.K.
∆.∆.Τρικκαίων
42100
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
512 9-201108053150
ΖΑΒΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
111049690
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΡΩΜΥΛΙΑΣ 70,
T.K. 37100
∆.∆.Ευξεινουπόλ
Μαγνησίας
εως
Θεσσαλίας
Όχι
513 9-201108053151
ΖΑΡΙΦΗ
ΜΑΡΙΑ
049416919
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΤΙΡΥΝΘΟΥ 5,
T.K. 16561
∆.∆.Γλυφάδας
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
514 9-201108053152
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 013758934
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
I1
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8,
T.K. 68500
∆.∆.Φερών
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
515 9-201108053153
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
042294454
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
34, T.K. 73100
∆.∆.Χανίων
Χανίων
Κρήτης
Όχι
516 9-201108053156
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΒΑΙΑ
067596960
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΦΛΕΜΙΓΚ 20,
T.K. 54642
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
498 9-201108053135
ΚΟΚΚΩΝΙ∆ΟΥ
ΓΡΑΝΗ
499 9-201108053136
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.340,33
3.340,33
2.171,21
48 Όχι
225,63
1.169,12
394,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3340.33
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
20.499,26
11.225,60
7.296,64
48 Όχι
758,38
3.928,96
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6145.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5080.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.268,81
8.965,81
5.827,78
48 Όχι
605,69
3.138,03
559,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7665.81
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.787,56
9.456,00
6.146,40
48 Ναι
634,91
3.309,60
476,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8156.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.455,50
6.444,70
4.189,06
48 Όχι
435,36
2.255,65
359,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6444.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.890,00
8.488,43
5.517,48
48 Όχι
573,49
2.970,95
369,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5188.43
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2000.00
1300.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.300,00
11.302,00
7.346,30
48 Όχι
763,54
3.955,70
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6128.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3873.20
1300.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.337,70
3.432,81
2.231,33
48 Όχι
231,91
1.201,48
452,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3432.81
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
14.310,00
8.000,00
5.200,00
48 Ναι
537,10
2.800,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.050,00
6.050,00
3.932,50
48 Όχι
408,72
2.117,50
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3100.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2950.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.089,98
3.028,00
1.968,20
48 Όχι
204,53
1.059,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3028.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
22.163,60
14.564,00
9.466,60
48 Όχι
983,94
5.097,40
476,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8324.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5640.00
600.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.996,00
9.961,00
6.474,65
48 Όχι
672,91
3.486,35
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6756.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3205.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.450,00
2.416,40
1.570,66
48 Όχι
163,23
845,74
313,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2416.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.958,00
7.898,00
5.133,70
48 Όχι
533,55
2.764,30
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6599.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1299.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.420,22
9.040,00
5.876,00
48 Όχι
610,72
3.164,00
401,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3240.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5800.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
16.640,14
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
395,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5313.98
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
10156.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.571,88
4.048,80
2.631,72
48 Ναι
271,83
1.417,08
486,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4048.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.820,00
7.165,00
4.657,25
48 Όχι
484,10
2.507,75
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2915.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4250.00
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ6,
T.K. 54635
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Α1
ΜΥΚΑΛΗΣ 10,
T.K. 38445
∆.∆.Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΣΕΛΛΙΑ 1, T.K.
74060
∆.∆.Μύρθιου
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0,
T.K. 64100
∆.∆.Νικήσιανης
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
017461160
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΚΑΡΑΟΛΗ 9,
T.K. 57007
∆.∆.Αδένδρου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
∆ΗΜΟΣ
052801950
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
∆.∆.Πολιτικών
ΚΕΝΤΡΟ 0, T.K.
34400
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΛΑΧΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
058237835
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΣΚΡΑ 4, T.K.
41221
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
526 9-201108053166
ΛΕΚΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
106968780
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
12, T.K. 70006
∆.∆.Καστελλίου
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
527 9-201108053167
ΛΕΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
064887222
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΘΗΣΕΩΣ 4, T.K. ∆.∆.Ασβεστοχωρί
Θεσσαλονίκης
57010
ου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
528 9-201108053168
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ
019648246
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B1
ΦΩΚΙ∆Η 19, T.K.
∆.∆.Ιτέας
33200
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
529 9-201108053169
ΛΕΩΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
014058104
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
ΠΑΝ.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
∆.∆.Κατερίνης
46, T.K. 60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
530 9-201108053170
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
043573035
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΚΑΝ∆ΙΑΝΟΥ
ΡΩΜΑ 3, T.K.
29100
Ζακύνθου
Ιονίων Νήσων
531 9-201108053171
ΜΑΝΑΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
028736987
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
∆.∆.Γραβιάς
16, T.K. 33057
532 9-201108053172
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΩΝ
026937950
1:Α
Μονοκατοικία
A1
533 9-201108053173
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
137923223
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
534 9-201108053174
ΜΑΡΟΚΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
072738738
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
15.000,00
14.810,00
9.626,50
48 Ναι
994,38
5.183,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6015.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7500.00
1295.00
9.235,29
8.733,60
5.676,84
48 Όχι
590,02
3.056,76
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7433.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
2.956,00
2.956,00
1.921,40
48 Όχι
199,70
1.034,60
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2956.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.768,40
8.768,40
5.699,46
48 Όχι
592,35
3.068,94
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7010.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1758.40
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.347,37
12.797,80
8.318,57
48 Ναι
859,29
4.479,23
403,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6464.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5033.00
1300.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.948,00
3.860,00
2.509,00
48 Όχι
260,79
1.351,00
480,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1060.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.802,00
14.802,00
9.621,30
48 Όχι
1.000,00
5.180,70
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6238.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3644.00
4920.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
18.197,60
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8413.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6789.60
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.882,00
11.882,00
7.723,30
48 Όχι
802,71
4.158,70
845,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6850.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1428.00
3604.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.979,13
6.191,21
4.024,29
48 Όχι
418,28
2.166,92
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2131.21
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2760.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.787,70
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
488,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6893.95
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5073.75
3820.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.999,60
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
469,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9528.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5520.00
0.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.201,68
4.201,68
2.731,09
48 Ναι
282,09
1.470,59
346,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4201.68
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.671,98
11.608,00
7.545,20
48 Όχι
784,26
4.062,80
658,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10508.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1100.00
Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.937,39
10.928,70
7.103,66
48 Όχι
738,36
3.825,05
434,10
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9637.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1291.50
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
∆.∆.Καλλονής
8, T.K. 81107
Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.200,00
13.895,90
9.032,34
48 Ναι
933,03
4.863,57
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1730.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6165.50
6000.00
Β1
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ
∆.∆.Κερατσινίου
97, T.K. 18758
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.811,00
5.104,00
3.317,60
48 Όχι
344,80
1.786,40
402,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3804.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Α1
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
Ο∆ΟΣ ΓΑΛΑΤΑΝΑΥΠΛΙΟΥ 0,
T.K. 18020
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
16.352,81
13.251,80
8.613,67
48 Όχι
895,27
4.638,13
478,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8451.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4800.00
0.00
517 9-201108053157
ΑΓΓΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
129374961
1:Α
Μονοκατοικία
A1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 35200
∆.∆.Ζελίου
518 9-201108053158
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
017331980
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΝΙΡΒΑΝΑ 42,
T.K. 84100
519 9-201108053159
ΑΜΙΡΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
053442215
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α11
520 9-201108053160
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΟΣ
073551240
1:Α
Μονοκατοικία
521 9-201108053161
ΑΝ∆ΡΕ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
016827673
1:Α
522 9-201108053162
ΑΝΣΟΥΡΙΑΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
023581401
523 9-201108053163
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σ
524 9-201108053164
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ
525 9-201108053165
∆.∆.Ζακυνθίων
∆.∆.Τροιζήνος
Φθιώτιδος
Όχι
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
535 9-201108053175
ΜΑΤΖΗΡΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
072230410
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
58400
∆.∆.Βορεινού
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
16.388,08
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10120.00
6265.67
536 9-201108053176
ΜΗΝΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
029771778
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7,
T.K. 60300
∆.∆.Αιγινίου
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.950,00
13.850,00
9.002,50
48 Όχι
935,69
4.847,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6950.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6900.00
537 9-201108053177
ΜΙΣΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
107025762
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΑΣ ∆.∆.Τσάκων
ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΤΣΑΚ
ΩΝ 0, T.K. 58400
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.926,00
9.926,00
6.451,90
48 Όχι
670,60
3.474,10
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3650.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6276.00
538 9-201108053178
ΜΙΧΑΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
047171781
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆.∆.Χίου
0, T.K. 82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3500.00
6000.00
539 9-201108053179
ΜΟΣΧΟΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
072683620
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ 0, T.K.
71500
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.751,65
10.191,10
6.624,22
48 Όχι
688,53
3.566,89
660,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4396.95
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2337.00
3457.15
540 9-201108053180
ΜΠΑΛΑΣΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
134535221
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
∆.∆.Πύργου
8, T.K. 27100
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.123,50
9.784,00
6.359,60
48 Όχι
660,99
3.424,40
569,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9784.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
541 9-201108053181
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
110293350
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ
54, T.K. 72200
Λασιθίου
Κρήτης
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.578,00
8.020,80
5.213,52
48 Όχι
541,86
2.807,28
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6870.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1150.00
542 9-201108053182
ΜΠΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
027821742
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ1
ΜΑΓΝΗΤΩΝ 233,
∆.∆.Βόλου
T.K. 38222
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.314,30
5.314,30
3.454,30
48 Ναι
356,80
1.860,01
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5314.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
543 9-201108053183
ΜΥΡΟΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
042601108
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 64200
∆.∆.Χρυσοχωρίο
Καβάλας
υ
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.317,56
15.000,00
9.750,00
48 Ναι
1.007,14
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3217.56
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9000.00
3100.00
544 9-201108053184
ΝΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
056791156
1:Α
Μονοκατοικία
A1
∆ΑΜΑΣΙ 0, T.K.
40100
∆.∆.∆αµασίου
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.869,00
10.184,00
6.619,60
48 Όχι
688,03
3.564,40
411,30
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7104.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3080.00
0.00
545 9-201108053185
ΝΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
101391124
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 13,
T.K. 48100
∆.∆.Πρεβέζης
Πρεβέζης
Ηπείρου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
11.669,04
10.106,10
6.568,97
48 Ναι
678,57
3.537,14
436,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7251.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2854.50
0.00
546 9-201108053187
ΝΤΕΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
113250877
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
∆.∆.Σιατίστης
ΜΠΑΤΣΗ 2, T.K.
50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.790,92
14.790,92
9.614,10
48 Όχι
999,24
5.176,82
409,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4690.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7301.44
2799.48
547 9-201108053189
ΝΤΟΜΠΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
029881574
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
ΤΥΡΝΒΑΟΥ 0,
T.K. 40100
∆.∆.Τυρνάβου
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.931,29
14.931,29
9.705,34
48 Όχι
1.008,77
5.225,95
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10650.89
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3050.40
1230.00
548 9-201108053190
ΞΕΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ
106475634
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
AN 1
ΠΕΛΟΠΙ∆ΟΥ 7,
T.K. 54250
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.407,09
4.407,09
2.864,61
48 Όχι
297,77
1.542,48
354,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4407.09
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
549 9-201108053191
ΠΑΓΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 052556097
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥ ∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
Σ 44, T.K. 84100 ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
13.181,81
11.781,69
7.658,10
48 Όχι
795,94
4.123,59
313,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6281.69
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5500.00
550 9-201108053192
ΠΑΛΗΟΜΠΕΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
037752266
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ2
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54642
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.535,00
4.326,00
2.811,90
48 Όχι
292,24
1.514,10
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4326.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
551 9-201108053193
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
063752700
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
∆.∆.Ορχοµενού
39, T.K. 32300
Βοιωτίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.846,77
14.461,62
9.400,05
48 Όχι
977,01
5.061,57
461,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9306.77
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5154.85
0.00
552 9-201108053194
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124163959
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΜΑΡΙΚΑΣ
ΛΟΥΛΗ 10, T.K.
81100
∆.∆.Μυτιλήνης
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.700,00
6.649,60
4.322,24
48 Όχι
449,25
2.327,36
514,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6649.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
553 9-201108053195
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
114839249
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 9,
T.K. 12462
∆.∆.Χαϊδαρίου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.378,16
6.378,16
4.145,80
48 Ναι
428,26
2.232,36
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1381.28
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4996.88
0.00
∆.∆.Ηρακλείου
∆.∆.Ιεραπέτρας
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
554 9-201108053196
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙ∆Α ΕΛΕΝΗ
075046752
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
ΞΑΝΘΟΥ 7, T.K. ∆.∆.Αγίων
13561
Αναργύρων
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.142,21
5.200,00
3.380,00
48 Ναι
349,16
1.820,00
399,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3900.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
555 9-201108053197
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
123504447
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΚΑΡΥ∆ΙΤΣΑ 1,
T.K. 50100
∆.∆.Κοζάνης
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.420,28
10.420,28
6.773,18
48 Όχι
703,98
3.647,10
472,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8452.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1967.48
0.00
556 9-201108053198
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
017158827
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΑΘΙΚΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,
T.K. 20005
∆.∆.Κορίνθου
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.409,50
6.800,00
4.420,00
48 Όχι
459,38
2.380,00
574,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6800.00
0.00
557 9-201108053199
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Σ
022995753
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΓΙΑΣΜΑ 0, T.K.
∆.∆.Αγιάσµατος
64011
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.700,10
5.460,10
3.549,07
48 Ναι
366,61
1.911,04
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1960.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3500.10
0.00
558 9-201108053200
ΠΑΠΟΥ∆ΗΣ
050464299
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΓΕΝΙΣΕΑ 1, T.K.
∆.∆.Γενισέας
67064
Ξάνθης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.895,05
14.895,05
9.681,78
48 Όχι
1.006,26
5.213,27
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5750.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9145.05
0.00
559 9-201108053201
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ
ΣΟΦΙΑ
ΥΛΟΥ
066274683
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆9
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
∆ΡΑΓΟΥΜΗ ΦΙΛ.
Θεσσαλονίκης
ς
2, T.K. 54635
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.401,31
7.383,95
4.799,57
48 Όχι
498,85
2.584,38
416,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7383.95
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
560 9-201108053202
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
062928225
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΚΑ∆ΜΟΥ 18, T.K.
∆.∆.Βέροιας
59100
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.664,42
8.664,42
5.631,87
48 Όχι
585,37
3.032,55
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4004.42
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4660.00
561 9-201108053203
ΠΑΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
012293030
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
∆ΗΜΟΧΑΡΟΥΣ
28, T.K. 54250
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.235,45
13.149,13
8.546,93
48 Όχι
888,34
4.602,20
365,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6177.16
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5771.97
1200.00
562 9-201108053204
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
121905456
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
∆ΗΜΟΧΑΡΟΥΣ
30, T.K. 54250
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.414,25
3.408,80
2.215,72
48 Όχι
230,28
1.193,08
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1808.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1600.00
563 9-201108053205
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΕΛΛΗ
132379212
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 15,
∆.∆.Χίου
T.K. 82100
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.956,50
14.956,50
9.721,73
48 Όχι
1.010,44
5.234,78
668,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9228.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5128.00
600.00
564 9-201108053206
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
070617331
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ3
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 5, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54632
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.565,97
4.565,97
2.967,88
48 Όχι
308,51
1.598,09
303,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2519.56
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2046.41
0.00
565 9-201108053207
ΠΙΣΚΟΙΑ
ΕΛΕΝΗ
100280242
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΛΟΥ∆ΙΑ 3, T.K.
42100
∆.∆.Τρικκαίων
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.000,00
7.000,00
4.550,00
48 Όχι
472,94
2.450,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7000.00
0.00
566 9-201108053208
ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
107362810
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 0,
T.K. 84100
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.658,40
7.378,40
4.795,96
48 Όχι
498,45
2.582,44
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6078.40
1300.00
567 9-201108053209
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
004260071
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΛΟΥΣΑΡ∆ΑΚΙ
ΒΑΡΗ 0, T.K.
84100
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.233,56
11.178,80
7.266,22
48 Όχι
755,22
3.912,58
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6618.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3260.00
1300.00
568 9-201108053210
ΡΑΛΛΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
072575619
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ
0, T.K. 68400
∆.∆.Πρωτοκκλησί
Εβρου
ου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.138,51
5.132,82
3.336,33
48 Όχι
346,77
1.796,49
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5132.82
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
569 9-201108053211
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
031959230
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΠΑΡΑΚΟΠΗ 0,
T.K. 84100
∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
8.138,20
7.980,40
5.187,26
48 Όχι
539,15
2.793,14
440,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6680.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
570 9-201108053212
ΣΕΡΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
118953467
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆ΟΥ38,
∆.∆.Συκεών
T.K. 56625
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.225,08
4.225,08
2.746,30
48 Όχι
285,44
1.478,78
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4225.08
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
571 9-201108053213
ΣΚΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
012309393
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆.∆.Ερµουπόλεω
Κυκλάδων
12, T.K. 84100
ς
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
7.142,80
7.122,80
4.629,82
48 Όχι
481,23
2.492,98
460,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7122.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
572 9-201108053214
ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
026749601
1:Α
Μονοκατοικία
∆2
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 15,
T.K. 61200
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
13.528,00
13.528,00
8.793,20
48 Ναι
908,33
4.734,80
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6228.00
7300.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ηµαθίας
Χίου
Τρικάλων
Θεσσαλονίκης
∆.∆.Πολυκάστρο
Κιλκίς
υ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
573 9-201108053215
ΣΟΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
014071901
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΛΙΜΝΗ 5, T.K.
82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
574 9-201108053216
ΣΠΙΓΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
023525488
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
15, T.K. 12462
∆.∆.Χαϊδαρίου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
575 9-201108053217
ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
014525663
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
Β ΠΑΡ.ΠΡΟΚΟΥ
∆.∆.∆ιδυµοτείχου Εβρου
4, T.K. 68300
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
576 9-201108053218
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
103502790
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
∆ΟΜΙΝΙΚΟΥ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛ ∆.∆.Μοιρών
ΟΥ 1, T.K. 70400
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
577 9-201108053219
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
130180727
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
Γ.ΜΥΛΩΝΑ 15,
T.K. 45500
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
578 9-201108053220
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ
054074750
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΜΕΣΣΑΡΙΑ
∆.∆.Μεσαριάς
ΑΝ∆ΡΟΥ 0, T.K.
Άνδρου
84500
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
579 9-201108053221
ΤΕΛΛΗΣ
ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ
012906636
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝ
∆.∆.Κατερίνης
ΑΣ 7, T.K. 60062
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
580 9-201108053222
ΤΖΙΟΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
037977142
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧ
ΩΝ 36, T.K.
∆.∆.Γιαννιτσών
58100
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
581 9-201108053224
ΤΣΑΚΑΛ∆ΗΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
013065619
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΚΡΟΒΥΛΩΝ 2,
T.K. 68100
∆.∆.Άβαντος
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
582 9-201108053225
ΤΣΑΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
023501221
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
37, T.K. 57010
∆.∆.Φιλύρου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
583 9-201108053226
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
011508476
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΚΟΥ 4, T.K. ∆.∆.Σιατίστης
50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
584 9-201108053227
ΤΣΙΜΠΛΙ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
008307772
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
∆.∆.Συκεών
35, T.K. 56626
Θεσσαλονίκης
585 9-201108053228
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
016624114
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΝΕΑ ΚΑΡ∆ΙΑ 1,
T.K. 50100
586 9-201108053229
ΤΣΟΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
067443247
1:Α
Μονοκατοικία
A1
587 9-201108053230
ΤΣΟΝΤΖΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
033863737
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
588 9-201108053231
ΦΑΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
006266114
1:Α
589 9-201108053232
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 051843783
590 9-201108053233
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
014632757
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.225,00
5.874,00
3.818,10
48 Όχι
396,82
2.055,90
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5874.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.594,00
7.945,00
5.164,25
48 Ναι
533,47
2.780,75
311,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7945.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
9.999,72
9.999,56
6.499,71
48 Ναι
671,41
3.499,85
402,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5819.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4179.96
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
18.558,10
5.300,00
3.445,00
48 Όχι
358,08
1.855,00
399,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5300.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.323,96
10.323,96
6.710,57
48 Όχι
697,49
3.613,39
393,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6668.96
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2395.00
1260.00
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
12.312,42
5.580,00
3.627,00
48 Ναι
374,69
1.953,00
527,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5580.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.523,01
5.523,01
3.589,96
48 Όχι
373,14
1.933,05
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5523.01
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
4.580,10
4.580,10
2.977,07
48 Όχι
309,46
1.603,04
405,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3530.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1050.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.740,00
13.535,20
8.797,88
48 Όχι
914,43
4.737,32
538,86
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8669.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4866.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.208,25
7.266,25
4.723,06
48 Όχι
490,92
2.543,19
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6658.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
608.25
0.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
16.729,86
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
478,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6722.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7434.75
1300.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
3.833,42
3.833,42
2.491,72
48 Όχι
258,99
1.341,70
300,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3525.92
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
307.50
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.901,15
14.901,15
9.685,75
48 Όχι
1.006,71
5.215,40
478,90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7640.75
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5966.44
1293.96
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΥ 4, T.K. ∆.∆.Τυρνάβου
40100
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.965,50
5.965,50
3.877,58
48 Όχι
403,03
2.087,93
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5965.50
∆4
ΗΠΕΙΡΟΥ 5, T.K. ∆.∆.Αγίου
55438
Παύλου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.199,97
5.199,97
3.379,98
48 Όχι
351,34
1.819,99
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2299.97
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2900.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆14
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Θεσσαλονίκης
ς
Υ 61, T.K. 54453
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
7.540,73
7.540,73
4.901,47
48 Όχι
509,43
2.639,26
462,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7540.73
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
1:Α
Μονοκατοικία
A1
205/ΞΥΛΟΚΕΡΙΖ
Ανατολικής
∆.∆.Μαραθώνος
Α , T.K. 19005
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
21.049,00
14.500,00
9.425,00
48 Όχι
979,59
5.075,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8100.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6400.00
0.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ-2
ΒΕΡΓΗ 4, T.K.
15772
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
3.800,00
3.107,50
2.019,88
48 Όχι
209,92
1.087,63
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3107.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
∆.∆.Ανατολής
∆.∆.Κοζάνης
∆.∆.Ζωγράφου
Χαλκιδικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
591 9-201108053234
ΦΟΥΣΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 009578951
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
B1
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 36,
T.K. 33200
∆.∆.Ιτέας
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.144,00
14.704,00
9.557,60
48 Όχι
993,37
5.146,40
440,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7884.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5520.00
1300.00
592 9-201108053235
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 021270873
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
ΣΟΥΛΙΝΗ 41,
T.K. 56625
∆.∆.Συκεών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
12.482,00
10.365,60
6.737,64
48 Όχι
700,30
3.627,96
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4065.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
593 9-201108053236
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
056996635
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΕΡΑΤΕΙΝΟ 0,
T.K. 64011
∆.∆.Κεραµωτής
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.667,60
8.667,60
5.633,94
48 Ναι
581,99
3.033,66
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
867.60
5000.00
594 9-201108053237
ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
128427198
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆6
ΚΡΗΤΗΣ 39, T.K. ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
54645
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.464,00
6.464,00
4.201,60
48 Όχι
436,68
2.262,40
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2174.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4290.00
595 9-201108053238
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
004908248
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A0
ΦΕΙ∆ΙΟΥ 39, T.K.
∆.∆.Ηλιούπολης
16341
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.421,00
6.700,00
4.355,00
48 Όχι
452,63
2.345,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5580.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1120.00
596 9-201108053239
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
023301929
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΥΨΗΛΩΝ
ΑΛΩΝΙΩΝ 17,
T.K. 20400
Πελοποννήσου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
10.328,00
8.130,00
5.284,50
48 Όχι
549,28
2.845,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6830.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
597 9-201108053240
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
071197305
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 11, T.K. ∆.∆.Φαρκαδόνος Τρικάλων
42031
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
16.427,20
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5416.21
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3675.00
6850.00
598 9-201108053241
ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
021839709
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΚΑΛΛΙΠΑ∆Ο 0,
T.K. 29100
Ζακύνθου
Ιονίων Νήσων
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.333,20
10.149,60
6.597,24
48 Όχι
685,66
3.552,36
339,56
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10149.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
599 9-201108053242
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
107815981
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1,
∆.∆.Σερβίων
T.K. 50500
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
6.691,59
6.391,59
4.154,53
48 Όχι
431,88
2.237,06
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2591.59
0.00
600 9-201108053243
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 029720895
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΣΚΟΥΦΑ 265,
T.K. 38334
∆.∆.Βόλου
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
13.700,00
10.450,00
6.792,50
48 Ναι
701,65
3.657,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5750.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4700.00
601 9-201108053244
ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υ
065838815
1:Α
Μονοκατοικία
Ι1
ΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΤΤΗ 0, T.K.
84300
∆.∆.Νάξου
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
15.560,00
14.400,00
9.360,00
48 Ναι
966,86
5.040,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
14400.00
602 9-201108053245
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υ
062295036
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΝΩ ΒΑΘΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ
∆.∆.Βαθέος
ΓΑΛΑΤΑΣ 0, T.K.
83100
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.098,55
4.903,50
3.187,28
48 Ναι
329,20
1.716,23
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5098.55
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
603 9-201108053246
ΧΑΤΖΗΠΑΡΕ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
115950318
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΣΚΟΥΦΑ 12, T.K.
∆.∆.Γαλατσίου
11146
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
10.768,22
7.747,60
5.035,94
48 Όχι
523,42
2.711,66
486,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6747.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1000.00
604 9-201108053247
ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
039293090
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΕΥΘΥΜΙΑΣ
ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΟΥ ∆.∆.Τυρνάβου
73, T.K. 40100
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
14.158,87
11.838,87
7.695,27
48 Όχι
799,85
4.143,60
406,42
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7461.22
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3080.00
1297.65
605 9-201108053248
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΥΛΟΣ
020470652
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΠΑΠΑΦΗ 6, T.K.
∆.∆.Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
38446
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
17.065,00
14.750,00
9.587,50
48 Όχι
996,46
5.162,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4480.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5270.00
5000.00
606 9-201108053249
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
106809050
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ4
28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 182, ∆.∆.Βόλου
T.K. 38222
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.241,40
4.140,90
2.691,59
48 Ναι
278,04
1.449,32
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3540.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
600.00
607 9-201108053250
ΨΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
026697593
1:Α
Μονοκατοικία
A1
ΑΘΑΝΑΗΛ
ΣΜΕΡΑΙ∆ΟΥ 11, ∆.∆.Αµφιλοχίας
T.K. 30500
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
ΑLPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ
5.276,50
5.276,50
3.429,73
48 Όχι
356,48
1.846,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5276.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
608 9-201108053251
ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
059371745
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΚΥΠΡΟΥ 3, T.K.
∆.∆.Σιατίστης
50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.885,97
7.885,97
5.125,88
48 Όχι
534,09
2.760,09
530,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7135.97
750.00
609 9-201108053252
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σ
009804264
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆
∆.∆.Ναούσης
Η 10, T.K. 59200
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.078,66
6.078,66
3.951,13
48 Όχι
411,68
2.127,53
399,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6078.66
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Αθηνών
∆.∆.Ξυλοκάστρου Κορινθίας
∆.∆.Ζακυνθίων
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΑLPHA
τας-ενέργειας
ΤΡΑΠΕΖΑ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.507,82
13.507,82
8.780,08
48 Όχι
914,84
4.727,74
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7877.82
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4480.00
1150.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.075,00
7.075,00
4.598,75
48 Όχι
479,14
2.476,25
370,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5775.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.600,00
3.600,00
2.340,00
48 Όχι
243,83
1.260,00
467,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3600.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.942,16
2.942,16
1.912,40
48 Όχι
199,26
1.029,76
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2942.16
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.990,00
14.990,00
9.743,50
48 Όχι
1.015,25
5.246,50
693,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10690.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4300.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.482,00
6.950,00
4.517,50
48 Όχι
470,73
2.432,50
445,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6950.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.096,00
4.666,00
3.032,90
48 Όχι
316,02
1.633,10
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3506.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1160.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.299,02
8.971,82
5.831,68
48 Όχι
607,63
3.140,14
442,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2989.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5982.72
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.919,66
12.917,96
8.396,67
48 Όχι
874,91
4.521,29
371,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8993.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2624.76
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.047,00
12.047,00
7.830,55
48 Όχι
815,91
4.216,45
461,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7747.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3000.00
1300.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.498,11
14.498,11
9.423,77
48 Όχι
981,91
5.074,34
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4028.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4699.91
5770.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.441,94
6.441,94
4.187,26
48 Όχι
436,23
2.254,68
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6441.94
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.100,00
8.066,40
5.243,16
48 Όχι
546,32
2.823,24
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1766.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.250,00
8.150,00
5.297,50
48 Όχι
551,99
2.852,50
352,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5450.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1400.00
1300.00
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.800,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5090.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6000.00
4500.00
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
∆.∆.Βύρωνος
9, T.K. 16232
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.283,00
7.283,00
4.733,95
48 Όχι
493,29
2.549,05
348,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5983.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
4
ΘΕΜΟΥ
ΚΟΡΝΑΡΟΥ 32,
T.K. 65404
∆.∆.Καβάλας
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
16.900,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
368,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8578.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7000.00
1300.00
A
ΚΡΗΝΙ∆ΩΝ 6,
T.K. 12131
∆.∆.Περιστερίου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
9.635,70
7.131,20
4.635,28
48 Όχι
483,00
2.495,92
388,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5831.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
610 9-201108053253
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΟΣ
013837279
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΛΙΚΑΜΠΟΣ 01,
∆.∆.Αλικάµπου
T.K. 73007
Χανίων
Κρήτης
Όχι
611 9-201108053254
ΚΡΙΘΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
132319393
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
54, T.K. 71306
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
612 9-201108053255
ΤΟΠΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
059982661
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΥΛΟΥ 14, T.K.
Θεσσαλονίκης
ς
54640
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
613 9-201108053256
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
115194140
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ3
ΘΕΡΜΟΠΟΥΛΩ
∆.∆.Τρικκαίων
Ν 12, T.K. 42100
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
614 9-201108053257
ΛΟΥΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
076776200
1:Α
Μονοκατοικία
-
28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6,
T.K. 19012
∆υτικής Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
615 9-201108053258
ΖΕΡΒΟΣ
ΝΙΚΩΝ
017456333
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
I1
ΧΑΜΑΡΕΤΟΥ 43,
∆.∆.Σπαρτιατών
T.K. 23100
Λακωνίας
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
616 9-201108053259
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
127027120
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ1
ΚΑΒΑ∆ΕΛΛΑ 9,
T.K. 14342
∆.∆.Νέας
Φιλαδελφείας
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
617 9-201108053260
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
045529806
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΕΠΑΡΧ Ο∆ΟΣ
ΛΕΠΟΥΡΩΝΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 0,
T.K. 34106
∆.∆.Κονιστρών
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
618 9-201108053261
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
044251799
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΠΥΡΡΟΥ 21, T.K. ∆.∆.Αρταίων
47100
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
619 9-201108053262
ΑΛΕΥΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
077817860
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
2, T.K. 61100
∆.∆.Κιλκίς
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
620 9-201108053263
ΒΑΡΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
026657050
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΞΥΛΑΓΑΚΗ -,
T.K. 69400
∆.∆.Ξυλαγανής
Ροδόπης
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
621 9-201108053264
∆ΗΜΟΡΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
032050292
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΤΑΠΑ 41, T.K. ∆.∆.Κατερίνης
60100
Πιερίας
622 9-201108053265
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
034992190
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆15
ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 2,
T.K. 54633
623 9-201108053266
ΖΥΓΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
076413290
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ
∆.∆.Κατερίνης
16, T.K. 60100
624 9-201108053267
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 026653627
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΦΤΕΛΙΑ 0, T.K.
66031
625 9-201108053268
ΤΣΟΥΡΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
133626631
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ1
626 9-201108053269
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
072395670
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
627 9-201108053270
ΤΖΑΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
131586657
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆.∆.Ηρακλείου
∆.∆.Βιλίων
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
∆.∆.∆οξάτου
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.539,20
11.786,40
7.661,16
48 Όχι
798,25
4.125,24
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4986.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6800.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
17.502,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
440,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7832.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8900.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.359,00
14.359,00
9.333,35
48 Όχι
972,50
5.025,65
435,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7959.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6400.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
29.974,09
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
569,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
12392.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4746.91
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.416,31
11.408,51
7.415,53
48 Όχι
772,65
3.992,98
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1625.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3317.31
6466.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
14.602,80
9.491,82
48 Όχι
989,01
5.110,98
418,50
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6982.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7620.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.260,00
9.260,00
6.019,00
48 Όχι
627,14
3.241,00
559,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9260.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.056,00
14.416,00
9.370,40
48 Όχι
976,35
5.045,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4374.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
6042.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.218,80
8.034,90
5.222,69
48 Όχι
544,19
2.812,22
387,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4834.90
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3200.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.940,00
7.440,00
4.836,00
48 Όχι
503,88
2.604,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.370,65
7.355,65
4.781,17
48 Όχι
498,20
2.574,48
446,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7355.65
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.360,00
7.360,00
4.784,00
48 Όχι
498,47
2.576,00
389,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6060.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.427,41
9.230,67
5.999,94
48 Όχι
625,19
3.230,73
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4096.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4534.27
600.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.560,00
3.560,00
2.314,00
48 Όχι
241,13
1.246,00
784,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2700.00
860.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.744,44
10.496,00
6.822,40
48 Όχι
710,88
3.673,60
399,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5496.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.812,00
6.812,00
4.427,80
48 Όχι
461,36
2.384,20
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6812.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.772,00
8.772,00
5.701,80
48 Όχι
594,13
3.070,20
355,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7472.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.307,14
5.140,00
3.341,00
48 Όχι
348,14
1.799,00
410,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5140.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
7.235,00
6.304,80
4.098,12
48 Όχι
427,02
2.206,68
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5004.80
1300.00
ΜΑΝΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
063387045
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ6,
T.K. 19001
∆.∆.Κερατέας
629 9-201108053272
ΜΕΡΑΒΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
043056787
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 24,
T.K. 16451
∆.∆.Αργυρούπολ
Αθηνών
ης
630 9-201108053273
ΚΟΥΤΡΟΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
050499761
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΜΑΣΤΡΟ 01, T.K.
∆.∆.Μάστρου
30001
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
631 9-201108053274
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
041559881
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 33,
∆.∆.Γαζίου
T.K. 71414
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
632 9-201108053275
∆ΕΛΛΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
139808634
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
∆.∆.Υµηττού
11, T.K. 17236
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
633 9-201108053276
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
071605538
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
14, T.K. 52200
∆.∆.Άργους
Ορεστικού
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
634 9-201108053277
ΜΑΣΑΛΑ
ΝΤΖΕΝΗ
079963871
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1&2
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΗ 57,
T.K. 45221
∆.∆.Ιωαννιτών
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
635 9-201108053278
ΜΗΤΡΟΥΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
047202910
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 64008
∆.∆.Ποδοχωρίου Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
636 9-201108053279
ΧΟΝΤΟΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
119123887
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
Υ 39, T.K. 54643 ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
637 9-201108053280
ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
054464936
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΛΟΡ∆ΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 38,
T.K. 47100
∆.∆.Αρταίων
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
638 9-201108053281
ΜΟΥΤΖΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
009033152
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2.1
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25,
T.K. 52200
∆.∆.Άργους
Ορεστικού
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
639 9-201108053282
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
079567929
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 5,
∆.∆.Αθηναίων
T.K. 11253
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
640 9-201108053283
ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
024313778
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 64200
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
641 9-201108053284
ΒΑΛΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
038241022
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ 1,
∆.∆.Βόλου
T.K. 38221
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
642 9-201108053285
ΜΠΟΥΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
027616445
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1, ∆.∆.Αγίου
T.K. 20008
Βασιλείου
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
643 9-201108053286
ΝΑΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
103021108
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΑΝΑΞΙΜΑΝ∆ΡΟΥ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
8, T.K. 54250
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
644 9-201108053287
ΝΤΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
105181671
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29,
T.K. 47100
∆.∆.Αρταίων
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
645 9-201108053288
ΣΥΜΠΟΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
072279112
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α3
ΑΡΚΑ∆ΩΝ 16,
T.K. 11852
∆.∆.Αθηναίων
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
646 9-201108053289
ΓΙΑΛΛΙΖΗΣ
ΣΤΕΡΓΟΣ
052481071
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΥΛΙ 01, T.K.
∆.∆.Κω
85300
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
∆.∆.Αγιάσµατος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Αττικής
628 9-201108053271
Ανατολικής
Αττικής
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
039391163
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ
∆.∆.Χερσονήσου Ηρακλείου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01,
T.K. 70008
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ
036987740
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟ
ΑΡΤΗΣ 56, T.K.
13123
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
649 9-201108053292
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
047543901
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΕΘΝΙΚΗΣ
∆.∆.Νέας
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Σµύρνης
1, T.K. 17124
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
650 9-201108053293
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣ
001872703
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
∆.∆.Αµπελοκήπω
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -,
Καστοριάς
ν
T.K. 52057
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
651 9-201108053294
ΠΑΠΑΧΙΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
034327698
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ 5,
T.K. 54639
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
652 9-201108053295
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
061756161
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΑΤΡΑΚΟΣ 22,
T.K. 41334
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
653 9-201108053296
ΠΑΤΑΒΑΛΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
101025290
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 27,
∆.∆.Βόλου
T.K. 38221
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
654 9-201108053297
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
009070147
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 52050
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
655 9-201108053298
ΚΑΤΣΙΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
101769229
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΑΣΗΜΑΚΗ
ΦΩΤΗΛΑ 24, T.K. ∆.∆.Τριπόλεως
22100
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
656 9-201108053299
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
124005263
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ 01,
∆.∆.Ιεραπέτρας
T.K. 72200
Λασιθίου
Κρήτης
Όχι
657 9-201108053300
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
057712352
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΚΑ 34, T.K.
∆.∆.Χαλκιδέων
34100
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
658 9-201108053301
ΧΑΤΖΗ∆ΟΥΜΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΣ
062953210
1:Α
Μονοκατοικία
-
∆ΗΜ.Ο∆ΟΣ
ΣΚΑΛΑΣ
∆.∆.Ερεσού
ΕΡΕΣΣΟΥ -, T.K.
81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
659 9-201108053302
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
071006960
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1O ΟΡ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ -, T.K.
62400
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
660 9-201108053303
ΣΩΤΗΡΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
058464269
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A ΟΡ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ∆.∆.Κουτσοποδίο
Αργολίδος
2, T.K. 21200
υ
Πελοποννήσου
661 9-201108053304
ΜΟΥΤΑΦΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
056591724
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
Υ∆ΡΑΣ 13, T.K.
13675
∆.∆.Αθηναίων
662 9-201108053305
ΣΑΡ∆ΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
020823818
1:Α
Μονοκατοικία
-
- , T.K. 68001
∆.∆.Νέας Βύσσης Εβρου
663 9-201108053306
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
007805972
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑ
∆.∆.Τυµπακίου
ΚΗ 6, T.K. 70200
664 9-201108053307
ΓΕΡΑΚΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
105868315
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 14,
T.K. 12133
665 9-201108053308
ΦΑΚΟΥΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
024869210
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΦΟ∆ΕΛΕ 0, T.K.
∆.∆.Φόδελε
71500
647 9-201108053290
∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
648 9-201108053291
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆.∆.Ιλίου (Νέων
Λιοσίων)
∆.∆.Περιστερίου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
13.469,00
10.510,00
6.831,50
48 Όχι
711,80
3.678,50
870,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5310.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5200.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.543,60
6.008,60
3.905,59
48 Όχι
406,96
2.103,01
301,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5000.00
1008.60
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
18.395,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
389,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7330.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3895.00
5000.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
16.768,57
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
430,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4034.07
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6400.00
5789.50
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.102,00
12.101,80
7.866,17
48 Όχι
819,61
4.235,63
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6296.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4505.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.495,00
2.495,00
1.621,75
48 Όχι
169,00
873,25
329,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2495.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.320,00
10.631,80
6.910,67
48 Όχι
720,09
3.721,13
737,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10631.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.000,00
6.725,60
4.371,64
48 Όχι
455,51
2.353,96
569,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6725.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.800,00
5.800,00
3.770,00
48 Όχι
392,81
2.030,00
393,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
1300.00
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.571,86
8.544,80
5.554,12
48 Όχι
578,71
2.990,68
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3180.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2164.80
3200.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.204,00
13.204,00
8.582,60
48 Όχι
894,31
4.621,40
338,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7109.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5092.00
1002.50
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.762,21
10.762,21
6.995,44
48 Όχι
728,90
3.766,77
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5446.16
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5316.05
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.837,49
12.876,00
8.369,40
48 Όχι
872,12
4.506,60
528,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7556.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5319.20
0.00
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
25.740,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.015,88
5.250,00
348,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6750.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10218.00
4630.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
8.268,00
7.063,40
4.591,21
48 Όχι
478,39
2.472,19
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5008.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2055.00
0.00
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.731,55
10.731,55
6.975,51
48 Όχι
726,83
3.756,04
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6285.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4446.55
0.00
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.738,00
14.715,20
9.564,88
48 Όχι
996,62
5.150,32
413,10
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10653.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3062.00
1000.00
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.901,00
12.360,00
8.034,00
48 Όχι
837,12
4.326,00
327,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4360.00
1300.00
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
12.160,00
12.160,00
7.904,00
48 Όχι
823,56
4.256,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6560.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5600.00
0.00
∆.∆.Καλοχωρίου Καστοριάς
∆.∆.Λιθοτόπου
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Αθηνών
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.799,36
10.910,80
7.092,02
48 Όχι
738,99
3.818,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9610.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
∆.∆.Αµπελοκήπω
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42,
Θεσσαλονίκης
ν
T.K. 56123
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.340,60
7.839,44
5.095,64
48 Όχι
530,97
2.743,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5189.43
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2650.01
-
ΓΕΩΡ.ΣΤΑΓΚΟΥ
∆.∆.Καλλιµασιάς Χίου
ΛΗ -, T.K. 82100
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.071,56
9.061,08
5.889,70
48 Όχι
613,69
3.171,38
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4928.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4132.28
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΜΠΕΓΕΤΗ 14,
T.K. 68300
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.990,00
9.079,60
5.901,74
48 Όχι
614,92
3.177,86
373,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5439.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2340.00
1300.00
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΚΟΡΗΣΟΣ -, T.K.
∆.∆.Κορησού
52052
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
14.999,60
9.749,74
48 Όχι
1.015,88
5.249,86
865,50
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10819.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2880.00
1300.00
037239864
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΣΟΦΟΚΛΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44, ∆.∆.Πολίχνης
T.K. 56429
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.500,00
5.235,00
3.402,75
48 Όχι
354,56
1.832,25
312,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5235.00
0.00
132184353
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΣΑΠΦΟΥΣ 162,
T.K. 17675
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.149,00
9.563,60
6.216,34
48 Όχι
647,72
3.347,26
493,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4563.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
008563233
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
12
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆.∆.Καλαµαριάς
4, T.K. 54635
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6.764,00
5.423,00
3.524,95
48 Όχι
367,30
1.898,05
322,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4888.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
535.00
0.00
674 9-201108053317
ΣΥΤΖΙΟΥΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
044451750
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΠΛΑΚΑ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -,
T.K. 60200
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.681,76
8.261,76
5.370,14
48 Όχι
559,50
2.891,62
357,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7311.76
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
950.00
675 9-201108053318
ΤΑΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
030288721
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤ
ΟΠΟΥΛΟΥ 4,
∆.∆.Χαλκιδέων
T.K. 34100
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
15.000,00
14.465,00
9.402,25
48 Όχι
979,68
5.062,75
389,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7275.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5436.00
1754.00
676 9-201108053319
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Υ
070955565
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α΄ ΟΡ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 16,
∆.∆.Ηρακλείου
T.K. 71306
Ηρακλείου
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.225,83
8.979,90
5.836,94
48 Όχι
608,16
3.142,97
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5321.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2360.00
1298.40
677 9-201108053320
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
030460341
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
∆.∆.Αλεξανδρεία
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ 24,
Ηµαθίας
ς
T.K. 59300
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.500,00
7.500,00
4.875,00
48 Όχι
507,96
2.625,00
419,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7500.00
678 9-201108053321
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
038906128
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,
T.K. 20002
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.000,00
11.140,00
7.241,00
48 Όχι
754,47
3.899,00
404,10
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9840.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
679 9-201108053322
ΒΑΛΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
113543705
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A2
∆ΙΚΑΙΑΡΧΟΥ&
ΚΟΡΑΗ 131, T.K. ∆.∆.Βύρωνος
16232
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.073,70
9.392,50
6.105,13
48 Όχι
636,17
3.287,38
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4607.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4784.70
680 9-201108053323
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
052788345
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΠΥΝ∆Α 01, T.K.
60064
∆.∆.Πύδνας
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.059,62
5.059,62
3.288,75
48 Όχι
342,70
1.770,87
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4613.17
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
446.45
0.00
681 9-201108053324
ΤΣΟΡΟΒΑΣ
076205753
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ 04, T.K.
24300
∆.∆.Φιλιατρών
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.230,00
6.900,00
4.485,00
48 Όχι
467,33
2.415,00
453,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5600.00
1300.00
682 9-201108053325
ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
049610986
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ∆.∆.Ιεραπέτρας
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 0,
T.K. 72200
Λασιθίου
Κρήτης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.648,27
13.505,60
8.778,64
48 Όχι
914,68
4.726,96
507,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7125.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5080.00
1300.00
683 9-201108053326
ΤΕΡΖΙΤΑΝΟΥ
073621990
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΓΕΥΓΕΛΗΣ 31,
T.K. 56121
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.300,00
5.300,00
3.445,00
48 Όχι
358,97
1.855,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2300.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3000.00
666 9-201108053309
ΠΕΝΤΑΣΚΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ
053532491
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3,
T.K. 26500
667 9-201108053310
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
120079377
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ 3
668 9-201108053311
ΚΟΥΜΕΛΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
049675616
1:Α
Μονοκατοικία
669 9-201108053312
ΣΙΒΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
026579484
1:Α
670 9-201108053313
ΣΙΟΥΤΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
078995164
671 9-201108053314
ΣΟΥΛΑΜΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
672 9-201108053315
ΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
673 9-201108053316
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΟΜΝΙΚΗ
∆.∆.Παραλίας
Αχαϊας
∆.∆.∆ιδυµοτείχου Εβρου
∆.∆.Καλλιθέας
∆.∆.Λιτοχώρου
∆.∆.Ελληνοχωρίο
Κορινθίας
υ
∆.∆.Αµπελοκήπω
Θεσσαλονίκης
ν
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.613,38
12.613,27
8.198,63
48 Όχι
854,24
4.414,64
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7764.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3549.27
1300.00
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
9, T.K. 54248
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13.390,94
12.326,94
8.012,51
48 Όχι
834,89
4.314,43
319,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4104.44
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2872.00
5350.50
-
ΜΥΚΑΛΗΣ 9,
T.K. 19100
∆υτικής Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη ΤΡΑΠΕΖΑ
τας-ενέργειας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
17.675,46
10.410,03
6.766,52
48 Όχι
705,03
3.643,51
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3970.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4240.00
2199.63
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 30,
∆.∆.Λαµιέων
T.K. 35100
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7.750,53
4.916,53
3.195,74
48 Όχι
332,95
1.720,79
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2566.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2350.53
0.00
1:Α
Μονοκατοικία
-
Π.ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 38,
T.K. 66100
∆.∆.∆ράµας
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.207,78
11.539,00
7.500,35
48 Όχι
781,52
4.038,65
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5224.15
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2807.00
3507.85
049699792
1:Α
Μονοκατοικία
-
2Η ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ 4,
T.K. 82100
∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.885,00
13.187,00
8.571,55
48 Όχι
893,14
4.615,45
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7817.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4120.00
1250.00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
051016986
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
∆ΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
4, T.K. 62100
∆.∆.Σερρών
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.882,00
9.605,00
6.243,25
48 Όχι
650,53
3.361,75
447,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4345.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5260.00
ΤΡΙΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
019080580
2:Β
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
∆.∆.Καµένων
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
Βούρλων
T.K. 35008
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.000,00
5.000,00
4.250,00
48 Όχι
442,86
750,00
322,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
692 9-201108053335
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
040806757
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ1
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟ
Σ 15Α, T.K.
∆.∆.Κατερίνης
60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5.147,61
4.704,11
3.057,67
48 Όχι
318,60
1.646,44
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3498.71
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1205.40
693 9-201108053336
ΜΑΥΡΙ∆ΑΚΗ
ΝΙΚΗ
101597808
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A
ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30,
T.K. 73136
Χανίων
Κρήτης
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.020,42
11.864,76
7.712,09
48 Όχι
803,54
4.152,67
544,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5124.76
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5440.00
1300.00
694 9-201108053337
ΕΛΑΙΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
077023433
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
27-29, T.K. 54351 ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.655,00
12.046,00
7.829,90
48 Όχι
815,85
4.216,10
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5146.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6900.00
695 9-201108053338
ΒΕΝΕΤΑΤΟΥ
ΖΩΗ
051406313
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
16
Ε∆ΜΟΝ∆ΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΡΟΣΤΑΝ 41, T.K.
Θεσσαλονίκης
ς
54642
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.888,00
3.888,00
2.527,20
48 Όχι
263,33
1.360,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3888.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
696 9-201108053339
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Υ
040914037
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΟΘΩΝΟΣ 36,
T.K. 25100
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.195,00
7.770,00
5.050,50
48 Όχι
526,24
2.719,50
488,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7770.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
697 9-201108053340
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
074767914
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆.∆.Ναούσης
31, T.K. 59035
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14.745,05
12.117,57
7.876,42
48 Όχι
820,70
4.241,15
355,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5474.35
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1108.72
5534.50
698 9-201108053341
ΤΣΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
013261888
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
13, T.K. 45221
∆.∆.Ιωαννιτών
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
10.760,92
10.760,92
6.994,60
48 Όχι
728,83
3.766,32
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6760.92
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4000.00
0.00
699 9-201108053342
ΤΣΙΜΠΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
016866220
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΑΜΟΡΙΟ -, T.K.
68004
∆.∆.Αµορίου
Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
8.952,91
8.952,91
5.819,39
48 Όχι
606,38
3.133,52
478,50
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8952.91
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
700 9-201108053343
ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
033762270
1:Α
Μονοκατοικία
-
2Η ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΚΟΥ 8, T.K. ∆.∆.∆ιδυµοτείχου Εβρου
68300
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
11.227,39
11.227,23
7.297,70
48 Όχι
760,39
3.929,53
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5668.25
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4558.99
999.99
701 9-201108053344
ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 055633433
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β 49,
∆.∆.Κατερίνης
T.K. 60100
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9.044,40
9.044,40
5.878,86
48 Όχι
612,57
3.165,54
397,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5092.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3952.00
684 9-201108053327
∆ΕΛΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
036736895
1:Α
Μονοκατοικία
-
ΛΑΒΑΡΑ -, T.K.
68004
685 9-201108053328
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
066818389
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
4ΟΣ/3
686 9-201108053329
ΠΡΟΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
054804498
1:Α
Μονοκατοικία
687 9-201108053330
ΘΡΑΨΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
046930301
1:Α
688 9-201108053331
ΘΕΟΛΟΓΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
022728257
689 9-201108053332
ΤΣΙΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΑ
690 9-201108053333
ΤΖΙΝΑΡΑΣ
691 9-201108053334
∆.∆.Λαβάρων
∆.∆.Μεγαρέων
∆.∆.Χανίων
∆.∆.Αιγίου
Εβρου
Πιερίας
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆.∆.Αγίου
- ΚΛΗΜΑΤΑΚΙ,
ΓΡΕΒΕΝΑ 0, T.K. Γεωργίου
51030
Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.352,95
5.773,82
3.752,98
48 Όχι
390,08
2.020,84
463,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5773.82
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ 21,
∆.∆.Ναούσης
T.K. 59200
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.749,00
8.549,00
5.556,85
48 Όχι
577,54
2.992,15
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2344.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4905.00
1300.00
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
Ο∆ΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΘΗΒΩΝ 0, T.K.
18758
∆.∆.Θηβαίων
Βοιωτίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.560,17
4.100,00
2.665,00
48 Όχι
276,97
1.435,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΟΦΟΥΛΗ 37,
T.K. 57010
∆.∆.Ασβεστοχωρί
Θεσσαλονίκης
ου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.829,35
13.829,35
8.989,07
48 Όχι
934,32
4.840,27
492,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7529.35
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.220,17
4.925,17
3.201,36
48 Όχι
332,75
1.723,81
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3450.17
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1475.00
0.00
ΘΕΣΗ ΚΥΨΕΛΗ
∆.∆.Μελίκης
0, T.K. 59031
Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.860,43
10.739,58
6.980,72
48 Όχι
725,59
3.758,85
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4344.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2280.00
4115.58
Μονοκατοικία
ΝΕΝΗΤΑ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΡΓΟΣ 0,
T.K. 82100
∆.∆.Νενήτων
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.064,00
13.925,50
9.051,57
48 Όχι
940,80
4.873,93
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6400.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7525.50
0.00
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΑ∆Α 35, T.K.
50300
∆.∆.Σιατίστης
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
3.602,67
3.602,67
2.341,73
48 Όχι
243,39
1.260,93
431,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3602.67
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
024636205
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΥΡΑ
ΣΑΝΟΥKΟΣ 6,
T.K. 50300
∆.∆.Σιατίστης
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.231,98
4.929,80
3.204,37
48 Όχι
333,04
1.725,43
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4279.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
650.00
0.00
711 9-201108053355
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 006167007
Σ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ∆.∆.Σιατίστης
27, T.K. 50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.372,20
8.372,20
5.441,93
48 Όχι
565,58
2.930,27
361,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7091.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1280.50
712 9-201108053356
ΣΕΒΑΣΤΟΣ
014660547
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 81106
∆.∆.Παλαιοκήπου Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
21.924,00
11.709,20
7.610,98
48 Όχι
791,02
4.098,22
471,42
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
11709.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
713 9-201108053357
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΡΙΑ
Υ
118382887
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΑΛΟΥΜΠΑΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ, Χ.Θ. 0,
T.K. 22028
∆.∆.Λουτρών
Ηραίας
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.085,09
12.085,00
7.855,25
48 Όχι
816,43
4.229,75
504,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10785.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
714 9-201108053358
ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 018232857
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1,
T.K. 42100
∆.∆.Μεγάλων
Καλυβίων
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.840,88
12.762,33
8.295,51
48 Όχι
862,13
4.466,82
550,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5862.39
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6899.94
715 9-201108053359
ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΝΙ
ΑΛΕΞΙΟΣ
∆ΗΣ
062179049
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ4
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕ
∆.∆.Αµπελοκήπω
ΩΣ 45, T.K.
Θεσσαλονίκης
ν
56123
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.280,37
6.280,37
4.082,24
48 Όχι
424,29
2.198,13
406,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4980.37
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
716 9-201108053360
∆ΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
075512048
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 47100
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.771,99
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6750.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1722.00
7299.94
717 9-201108053361
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
014116843
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΥΠΡΟΥ 4, T.K.
∆.∆.Σιατίστης
50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.260,00
8.260,00
5.369,00
48 Όχι
558,02
2.891,00
511,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7170.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1090.00
718 9-201108053362
∆ΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
069948301
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΕΛΦΩΝ 7, T.K.
∆.∆.Κίρρας
33200
Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.000,00
6.000,00
3.900,00
48 Όχι
405,37
2.100,00
422,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6000.00
719 9-201108053363
ΤΣΑΜΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
037002420
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΛΥΒΙΑ 0, T.K.
∆.∆.Καλυβίων
30100
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.097,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4397.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10700.00
0.00
702 9-201108053346
ΚΩΤΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
007508812
1:Α
Μονοκατοικία
703 9-201108053347
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
064651528
1:Α
Μονοκατοικία
704 9-201108053348
ΠΕΛΕΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
007633069
1:Α
Μονοκατοικία
705 9-201108053349
ΚΕΠΑΠΤΣΙ∆ΟΥ
ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ
051477312
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
706 9-201108053350
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΣ
016697849
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΡ∆ΑΣΣΑ 0, T.K.
∆.∆.Αρδάσσης
50200
707 9-201108053351
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
014637476
1:Α
Μονοκατοικία
708 9-201108053352
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
115895780
1:Α
709 9-201108053353
ΗΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
051561153
710 9-201108053354
∆ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
2
3
1
∆1
∆.∆.Αγίας
Παρασκευής
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5530.00
7221.70
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.357,40
8.971,79
5.831,66
48 Όχι
606,10
3.140,13
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4215.79
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4756.00
9.203,00
5.819,30
3.782,54
48 Όχι
393,10
2.036,76
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4519.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
3.847,42
3.847,42
2.500,82
48 Όχι
259,94
1.346,60
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1847.42
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2000.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
8.056,10
7.595,10
4.936,81
48 Όχι
513,17
2.658,29
520,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7595.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.597,31
7.770,00
5.050,50
48 Όχι
524,94
2.719,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6470.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.996,00
14.928,00
9.703,20
48 Όχι
1.008,53
5.224,80
608,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7778.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7150.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
7.773,00
7.773,00
5.052,45
48 Όχι
525,12
2.720,55
439,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2464.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4189.00
1120.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
12.392,25
11.464,25
7.451,76
48 Όχι
774,51
4.012,49
316,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5775.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5688.75
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.970,00
8.368,00
5.439,20
48 Όχι
565,30
2.928,80
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7218.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1150.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.963,54
6.959,53
4.523,69
48 Όχι
470,15
2.435,84
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2059.53
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3600.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
2.725,60
2.725,60
1.771,64
48 Όχι
184,14
953,96
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2725.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.286,27
10.286,27
6.686,07
48 Όχι
694,95
3.600,19
419,28
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10286.27
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
19.336,12
12.412,80
8.068,32
48 Όχι
838,62
4.344,48
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5362.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6000.00
1050.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.930,00
4.930,00
3.204,50
48 Όχι
333,09
1.725,50
385,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4930.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
3.193,08
3.193,08
2.075,50
48 Όχι
215,70
1.117,58
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3193.08
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.134,98
8.519,35
5.537,57
48 Όχι
575,55
2.981,77
391,32
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5364.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3154.95
0.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.022,90
7.312,45
4.753,09
48 Όχι
494,04
2.559,36
420,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4157.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3154.95
0.00
ΧΑΪ∆Ω
133262007
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
∆.∆.Σκάλας
Κεφαλληνίας
Ιονίων Νήσων
Όχι
721 9-201108053365
ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
024943579
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΑΜΜΟΥ 1, T.K.
84003
∆.∆.Αρτεµώνος
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
722 9-201108053366
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
016383897
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 13,
T.K. 16344
∆.∆.Ηλιούπολης
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
723 9-201108053367
ΤΖΩΤΖΑ
ΑΓΝΗ
064018711
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Κ.ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ 8, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54633
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
724 9-201108053368
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
041864992
1:Α
Μονοκατοικία
ΦΥΓΑΛΕΙΑΣ 20,
T.K. 12133
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
725 9-201108053369
ΠΑΓΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
100521435
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΧΑΡΑΒΗ 0, T.K. ∆.∆.Αγίου
49100
Παντελεήµονα
Κερκύρας
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
726 9-201108053370
ΟΥΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
044990756
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 11,
∆.∆.Κατερίνης
T.K. 60100
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
727 9-201108053371
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
009017000
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2ΟΡ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ 48,
T.K. 12351
∆.∆.Αγίας
Βαρβάρας
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
728 9-201108053372
ΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
014106794
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 8,
T.K. 14122
∆.∆.Ηρακλείου
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
729 9-201108053373
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
041165984
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΟΚΛΑΨ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 0,
T.K. 24011
∆.∆.Μελιγαλά
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
730 9-201108053374
ΓΚΙΟΜΙΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑ
136245540
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 4,
T.K. 64100
∆.∆.Ελευθερουπ
Καβάλας
όλεως
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
731 9-201108053375
ΓΚΙΟΜΙΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
018308125
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΣΜΥΡΝΗΣ 4,
T.K. 64100
∆.∆.Ελευθερουπ
Καβάλας
όλεως
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
732 9-201108053376
ΤΑΝΟΓΛΙ∆Η
ΑΝΝΑ
066849747
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΚΟΤΖΙΑ 8, T.K.
16346
∆.∆.Ηλιούπολης
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
733 9-201108053377
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
040286225
1:Α
Μονοκατοικία
ΘΕΣΗ ΠΑΝΩ
ΧΩΡΙΟ 0, T.K.
29100
∆.∆.Παντοκράτορ
Ζακύνθου
ος
Ιονίων Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
734 9-201108053378
ΣΤΕΦΙΑ∆ΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
057953530
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2 ΟΡ
Κ.ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ
∆.∆.Γρεβενών
26, T.K. 51100
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
735 9-201108053379
ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
058340224
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΝΑΤΣΙΝΑ 10,
T.K. 54248
Κεντρικής
Μακεδονίας
736 9-201108053380
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
019839352
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ∆.∆.Ιλίου (Νέων
23, T.K. 13121
Λιοσίων)
Αθηνών
737 9-201108053381
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
031493437
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α# ΟΡ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ∆.∆.Ιλίου (Νέων
23, T.K. 13121
Λιοσίων)
Αθηνών
Αθηνών
Γρεβενών
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
15.301,70
ΒΑΣΣΗ
∆.∆.Περιστερίου
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
720 9-201108053364
∆15
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η 14,
Θεσσαλονίκης
ς
T.K. 54639
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.000,00
4.152,00
2.698,80
48 Όχι
280,57
1.453,20
307,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4152.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Μονοκατοικία
∆ΕΣΚΑΤΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0,
T.K. 51200
Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.845,16
14.845,16
9.649,35
48 Όχι
1.002,94
5.195,81
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5542.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8003.16
1300.00
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΚΟΥΦΑ 0, T.K.
∆.∆.Μυτιληνιών
83103
Σάµου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.050,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6820.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7060.00
1170.00
034413392
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
16, T.K. 12136
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.734,20
10.866,80
7.063,42
48 Όχι
734,15
3.803,38
317,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6930.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3936.00
0.00
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
006255197
1:Α
Μονοκατοικία
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
9.776,00
6.354,40
48 Όχι
660,44
3.421,60
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8576.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1200.00
0.00
ΑΝ∆ΡΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
104401926
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2 ΟΡ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 65,
T.K. 54635
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.636,60
4.596,60
2.987,79
48 Όχι
310,52
1.608,81
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4596.60
744 9-201108053388
ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
031065314
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
182, T.K. 26222
∆.∆.Πατρέων
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.845,01
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
353,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6574.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3536.00
5900.00
745 9-201108053389
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΟΥ
111244330
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
#Error
∆.∆.∆ράµας
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.896,24
5.804,00
3.772,60
48 Όχι
392,12
2.031,40
385,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5804.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
746 9-201108053390
ΜΑΥΡΟΦΡΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
045405780
1:Α
Μονοκατοικία
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 7,
T.K. 61200
∆.∆.Πολυκάστρο
Κιλκίς
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.370,72
14.711,64
9.562,56
48 Όχι
993,91
5.149,07
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4853.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8798.20
1059.64
747 9-201108053391
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
047555592
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
∆.∆.Τριπόλεως
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.790,00
11.790,00
7.663,50
48 Όχι
796,48
4.126,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10490.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
748 9-201108053392
ΓΛΗΓΟΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
049259701
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆.ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 6,
∆.∆.Λευκάδος
T.K. 31100
Λευκάδας
Ιονίων Νήσων
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.287,40
7.340,80
4.771,52
48 Όχι
495,88
2.569,28
365,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6070.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1270.00
749 9-201108053393
ΣΠΑΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
041627359
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΛΩΜΑΡΙ -, T.K.
∆.∆.Πλωµαρίου
81200
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
20.666,05
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
678,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4525.60
3094.16
750 9-201108053394
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
023936554
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
13.450,00
8.742,50
48 Όχι
908,71
4.707,50
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6850.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6600.00
751 9-201108053395
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
031089729
1:Α
Μονοκατοικία
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΛΑΠΑΤΑΣ 0, T.K. ∆.∆.Τρεχλού
25001
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.455,85
11.933,65
7.756,87
48 Όχι
806,22
4.176,78
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8032.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2800.00
1100.85
752 9-201108053396
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
128214574
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΟΦΑ∆ΕΣ 0,
T.K. 43300
∆.∆.Αµπέλου
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.049,50
10.731,30
6.975,34
48 Όχι
724,98
3.755,96
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4413.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5309.70
1008.00
753 9-201108053397
ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
018859273
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΟΥΛΙΩΤΗ 31,
T.K. 43200
∆.∆.Παλαµά
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.348,33
11.941,92
7.762,24
48 Όχι
806,81
4.179,67
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5557.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1982.15
4402.17
754 9-201108053398
∆ΑΜΑΣΚΗΝΙ∆ΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
030211096
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 5, ∆.∆.Σιδηροκάστρ
Σερρών
T.K. 62300
ου
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.900,00
12.740,40
8.281,26
48 Όχι
860,70
4.459,14
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6428.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5012.00
1300.00
755 9-201108053399
ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
045496739
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΩΝΥΜΗ 0,
T.K. 47052
∆.∆.Τριζονίων
Φωκίδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.943,80
7.500,40
4.875,26
48 Όχι
506,71
2.625,14
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6700.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
800.00
756 9-201108053400
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
038398418
1:Α
Μονοκατοικία
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 2,
T.K. 34005
∆.∆.Λίµνης
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
23.732,76
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7196.16
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2800.00
5899.10
738 9-201108053382
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
063942832
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
739 9-201108053383
ΧΥΤΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
066331971
1:Α
740 9-201108053384
ΑΝ∆ΡΕΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
131321213
741 9-201108053385
ΚΛΑ∆ΗΣΤΡΑΒΑΝΤΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
742 9-201108053386
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
743 9-201108053387
Α3
Α ΟΡ
∆.∆.∆εσκάτης
∆.∆.Περιστερίου
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆.∆.Αρναίας
1, T.K. 63074
Β2
∆.∆.Λαµιέων
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ, Χ.Θ.:
0,100 , T.K.
21300
∆.∆.∆ιδύµων
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.238,88
6.147,00
3.995,55
48 Όχι
415,31
2.151,45
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5040.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1107.00
3 ΟΡ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
50003
∆.∆.Ερατύρας
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.893,42
9.980,00
6.487,00
48 Όχι
674,26
3.493,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5200.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3530.00
1250.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
Κ.Ο. ΚΑΤΟΥΝΑΣ
∆.∆.Κατούνας
0, T.K. 30004
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.950,00
14.950,00
9.717,50
48 Όχι
1.010,01
5.232,50
369,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6650.00
4500.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
Κ.Ο. ΚΑΤΟΥΝΑΣ
∆.∆.Κατούνας
0, T.K. 30004
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.250,00
13.206,80
8.584,42
48 Όχι
892,24
4.622,38
369,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5456.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3250.00
4500.00
119862893
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧ
ΩΝ 11, T.K.
∆.∆.Τσοτιλίου
50002
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.040,50
6.409,70
4.166,30
48 Όχι
433,01
2.243,40
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6409.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΥΛΟΥ
053084192
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΑΝΟ
ΜΙΑΟΥΛΗ 31,
T.K. 55337
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.190,00
5.712,00
3.712,80
48 Όχι
385,92
1.999,20
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3712.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2000.00
763 9-201108053407
∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
066600630
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ∆.∆.Μαυροχωρίο
Καστοριάς
78, T.K. 52056
υ
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.469,83
8.615,20
5.599,88
48 Όχι
582,03
3.015,32
452,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8615.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
764 9-201108053408
ΚΟΥΛΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
052384793
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΗΣ 55, T.K. ∆.∆.Κιλκίς
61200
Κιλκίς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.668,70
9.668,70
6.284,65
48 Όχι
653,19
3.384,05
411,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9668.70
0.00
765 9-201108053409
ΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
055120615
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι1
ΑΡΑΧΘΟΥ 10,
T.K. 45221
∆.∆.Ιωαννιτών
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.387,40
4.609,10
2.995,91
48 Όχι
311,37
1.613,19
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4609.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
766 9-201108053410
ΣΟΥΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
017796801
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι-5
ΙΑΤΡΠΟΥ
ΖΑΝΝΑ 21, T.K.
54643
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.354,00
12.239,00
7.955,35
48 Όχι
826,88
4.283,65
367,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6439.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5800.00
767 9-201108053411
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
034316635
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26,
T.K. 41222
∆.∆.Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.726,41
10.726,41
6.972,16
48 Όχι
724,64
3.754,24
460,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5051.41
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2875.00
2800.00
768 9-201108053412
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
109824125
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΕΥΣΕΒΙΟΥ
ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ 1,
T.K. 25001
∆.∆.Καλαβρύτων Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
3.704,40
2.407,86
48 Όχι
250,27
1.296,54
364,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3704.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
769 9-201108053413
ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ
016508176
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ 0,
T.K. 74052
∆.∆.Μελιδονίου
Ρεθύµνης
Κρήτης
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.171,00
14.394,00
9.356,10
48 Όχι
972,40
5.037,90
640,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5951.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2046.00
6397.00
770 9-201108053414
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΤΗ
137116831
1:Α
Μονοκατοικία
ΦΙΛΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 0,
∆.∆.Φίλιας
T.K. 81113
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.850,00
7.736,40
5.028,66
48 Όχι
522,65
2.707,74
400,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5784.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1952.00
0.00
771 9-201108053415
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
010721740
1:Α
Μονοκατοικία
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 9,
∆.∆.Φιλιατρών
T.K. 24300
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
31.879,45
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
752,70
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
21000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
879.45
772 9-201108053416
ΛΑΠΠΑΣ
020260231
1:Α
Μονοκατοικία
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ 0,
T.K. 44003
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
19.288,71
14.649,20
9.521,98
48 Όχι
989,67
5.127,22
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8699.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5950.00
773 9-201108053417
ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
103482910
1:Α
Μονοκατοικία
Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΙ∆Η
∆.∆.Χωριστής
26, T.K. 66100
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
21.670,80
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3629.05
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11000.00
7041.75
774 9-201108053418
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
009739892
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΝΩΝΥΜΗ 0,
T.K. 23057
∆.∆.Κροκεών
Λακωνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.000,00
6.000,00
3.900,00
48 Όχι
405,37
2.100,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6000.00
775 9-201108053419
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
054113939
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΡΙΣΒΗ -, T.K.
81107
∆.∆.Αρίσβης
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.143,28
7.143,28
4.643,13
48 Όχι
482,60
2.500,15
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7143.28
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
757 9-201108053401
ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ
025189460
1:Α
Μονοκατοικία
758 9-201108053402
ΤΣΟΤΣΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
025560787
1:Α
Μονοκατοικία
759 9-201108053403
ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
054446120
1:Α
760 9-201108053404
ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
036151623
761 9-201108053405
ΣΙΩΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
762 9-201108053406
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α ΟΡ
∆.∆.Τριανδρίας
∆.∆.Ριαχόβου
Λαρίσης
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.162,50
8.555,62
48 Όχι
889,23
4.606,88
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6224.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6188.00
750.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.199,77
8.172,80
5.312,32
48 Όχι
552,13
2.860,48
380,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8172.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
3.608,89
3.608,89
2.345,77
48 Όχι
243,83
1.263,11
431,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3608.89
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.738,45
9.958,45
6.472,99
48 Όχι
672,74
3.485,46
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5158.45
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4800.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.478,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
439,54
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10978.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4500.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.372,75
8.372,75
5.442,28
48 Όχι
565,59
2.930,46
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5734.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
738.75
1900.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.768,00
5.558,00
3.612,70
48 Όχι
375,51
1.945,30
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4258.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
13.474,00
4.455,35
2.895,97
48 Όχι
300,98
1.559,37
358,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4455.35
0.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.820,00
9.820,00
6.383,00
48 Όχι
663,43
3.437,00
450,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9820.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.602,85
13.802,85
8.971,85
48 Όχι
932,47
4.831,00
524,88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10296.75
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3506.10
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.158,00
10.508,00
6.830,20
48 Όχι
709,89
3.677,80
456,90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7820.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1435.00
1253.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
20.196,61
11.897,60
7.733,44
48 Όχι
803,79
4.164,16
573,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10597.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.300,00
5.500,00
3.575,00
48 Όχι
371,55
1.925,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1500.00
2000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.681,31
11.681,31
7.592,85
48 Όχι
789,19
4.088,46
360,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5682.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5998.71
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.345,00
14.600,00
9.490,00
48 Όχι
986,38
5.110,00
570,56
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10000.00
4600.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.090,00
8.057,45
5.237,34
48 Όχι
544,33
2.820,11
328,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6005.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2052.25
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
5.341,89
5.341,89
3.472,22
48 Όχι
360,89
1.869,66
716,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5341.89
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
6.300,00
6.300,00
4.095,00
48 Όχι
425,64
2.205,00
452,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
14.763,00
11.909,10
7.740,91
48 Όχι
804,61
4.168,19
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6309.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5600.00
0.00
Αττικής
2
ΖΑΡΑΚΕΣ -, T.K.
∆.∆.Ζαράκων
34017
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΜΑΡΑΣΛΗ 36,
T.K. 54248
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
29, T.K. 56625
∆.∆.Συκεών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 061260099
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ -,
T.K. 47046
∆.∆.Πιστιανών
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
027489071
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑ
Σ 30-36, T.K.
∆.∆.Αρταίων
47100
Αρτας
Ηπείρου
Όχι
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
016280940
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΒΒΑΛΟΣ 0,
T.K. 31100
∆.∆.Καβάλου
Λευκάδας
Ιονίων Νήσων
Όχι
783 9-201108053427
∆ΕΛΗΜΙΧΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
074650969
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑΣ
15, T.K. 12244
∆.∆.Αιγάλεω
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
784 9-201108053428
ΚΟΚΑΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 103303554
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 0,
T.K. 43100
∆.∆.Καλλιθήρου
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
785 9-201108053429
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
059588123
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 70, ∆.∆.Ωραιοκάστρο
Θεσσαλονίκης
T.K. 57013
υ
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
786 9-201108053430
ΚΟΛΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
124601430
1:Α
Μονοκατοικία
1
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΗ 0, T.K.
82102
∆.∆.Κοινής
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
787 9-201108053431
ΠΑΡΧΑ
ΡΕΒΕΚΚΑ
047089146
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗΣ 1,
T.K. 22100
∆.∆.Τριπόλεως
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
788 9-201108053432
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
102131601
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
10Σ-∆
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 7, ∆.∆.Γρεβενών
T.K. 51100
Γρεβενών
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
789 9-201108053433
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
029803916
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ 0,
T.K. 66033
∆.∆.Κάτω
Νευροκοπίου
∆ράµας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
790 9-201108053434
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
023807222
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Ι2
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 70,
T.K. 41336
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
791 9-201108053435
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
012146250
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
Ο∆ΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- ∆.∆.Γρανίτσης
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
0, T.K. 36072
Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
792 9-201108053436
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΣ
019867338
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
28ΗΣ
∆.∆.Καλυβίων
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 36,
Θορικού
T.K. 19010
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
793 9-201108053437
Α∆ΑΜΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
068277238
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ∆.∆.Νέων
39, T.K. 19015
Παλατίων
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
794 9-201108053438
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
061639860
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
Αργολίδος
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΜΑΡΙNΑ-ΕΙΡΗΝΗ 101207208
1:Α
Μονοκατοικία
777 9-201108053421
ΓΚΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
108700966
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
778 9-201108053422
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
031807105
1:Α
779 9-201108053423
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ
051433665
780 9-201108053424
ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΣ
781 9-201108053425
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
782 9-201108053426
1
1
∆.∆.Γυµνού
Όχι
Ε.Π. Αττικής
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
16.131,53
Ανατολικής
Αττικής
ΓΙΑΤΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ) ∆.∆.Αναβύσσου
0, T.K. 19013
776 9-201108053420
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΓΗΞ 4, T.K.
45500
∆.∆.Ζίτσης
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
1, T.K. 18452
∆.∆.Νικαίας
Πειραιώς
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
Ε' ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 8,
∆.∆.Αµυνταίου
T.K. 53200
Φλωρίνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
Β ΟΡΟ
ΤΡΕΧΑΚΗ ΚΥΡ.
12, T.K. 82100
Χίου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆.∆.Μελιγαλά
37, T.K. 24002
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆ΩΜΑ
ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ∆.∆.Νέας
36, T.K. 19005
Μάκρης
Ανατολικής
Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
100665302
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
7Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆.∆.Μυτιλήνης
0, T.K. 81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΡΙΑ
Υ
108802995
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΙΕΡ. ΑΝΤ.
ΙΩΣΗΦΙ∆Η 26,
T.K. 56224
∆.∆.Ευόσµου
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
803 9-201108053448
ΜΑΚΙ∆ΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
046522225
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΕΥ Ο∆ΟΥ 0,
T.K. 57000
∆.∆.Στεφανινών
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
804 9-201108053449
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
031749853
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ
0, T.K. 57011
∆.∆.Γεφύρας
Θεσσαλονίκης
805 9-201108053450
ΧΑΧΑΜΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
052405363
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΑΨΟΥΡΗ 39,
T.K. 41222
∆.∆.Λαρίσης
806 9-201108053451
ΣΠΑΘΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
033189287
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΡΑΝΙΑ 0, T.K.
40001
∆.∆.Κρανέας
Ελασσόνος
807 9-201108053452
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
106762555
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ.
ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ
10, T.K. 14232
∆.∆.Νέας Ιωνίας Αθηνών
808 9-201108053453
ΞΑΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
039415116
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
19
∆ΟΥΚ.
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 68, ∆.∆.Αθηναίων
T.K. 11523
809 9-201108053454
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΜΕΡΣΙΝΗ
049831906
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΜΠΕΛΙΚΟ 0,
T.K. 81200
∆.∆.Αµπελικού
810 9-201108053455
ΤΡΑΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
074139528
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΜΗΛΟΥ 2, T.K.
54638
811 9-201108053456
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
078347855
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 13,
T.K. 60100
812 9-201108053457
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
072036083
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ &
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ∆.∆.Μεγαρέων
5, T.K. 19100
795 9-201108053439
ΚΩΤΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
016371014
1:Α
Μονοκατοικία
796 9-201108053440
ΚΕΛΙ∆ΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
116840569
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
797 9-201108053442
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
133121260
1:Α
Μονοκατοικία
798 9-201108053443
ΜΟΥΝ∆ΡΟΣ
ΣΙΜΟΣ
004991052
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
799 9-201108053444
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
001920312
1:Α
800 9-201108053445
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
012253910
801 9-201108053446
ΧΡΟΝΗ
802 9-201108053447
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Α1
1
2ΟΣ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.500,00
14.775,60
9.604,14
48 Όχι
998,25
5.171,46
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5725.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1800.00
7250.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
14.979,14
12.217,94
7.941,66
48 Όχι
825,41
4.276,28
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2970.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2322.24
6924.90
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.793,21
9.429,25
6.129,01
48 Όχι
637,05
3.300,24
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6768.91
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2660.34
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.836,40
10.500,40
6.825,26
48 Όχι
709,38
3.675,14
319,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5734.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2866.40
1900.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.758,76
9.250,57
6.012,87
48 Όχι
624,97
3.237,70
572,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9250.57
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.029,87
10.754,20
6.990,23
48 Όχι
726,59
3.763,97
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7794.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2959.80
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.314,00
8.062,80
5.240,82
48 Όχι
544,65
2.821,98
357,72
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1762.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.895,00
9.895,00
6.431,75
48 Όχι
668,48
3.463,25
355,68
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8895.00
1000.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.999,50
14.799,50
9.619,67
48 Όχι
999,83
5.179,83
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6107.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3192.00
5500.00
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.380,85
10.771,04
7.001,17
48 Όχι
727,69
3.769,86
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5223.34
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2047.70
3500.00
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.702,34
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
426,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7750.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4134.00
3376.00
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.352,00
13.352,00
8.678,80
48 Όχι
902,02
4.673,20
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5552.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2800.00
5000.00
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
18.855,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
350,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7960.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9800.00
0.00
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
15.000,00
14.850,00
9.652,50
48 Όχι
1.003,29
5.197,50
313,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6330.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7220.00
1300.00
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.809,35
12.820,01
8.333,00
48 Όχι
866,10
4.487,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9780.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3040.01
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.755,00
14.592,00
9.484,80
48 Όχι
985,78
5.107,20
312,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5717.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3300.00
5575.00
∆.∆.∆ίου
Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.431,30
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4728.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4905.60
6000.00
∆υτικής Αττικής
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
10.387,00
10.387,00
6.751,55
48 Όχι
701,75
3.635,45
417,30
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10387.00
0.00
∆.∆.Χίου
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.622,50
10.084,50
6.554,92
48 Όχι
681,33
3.529,58
1.391,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7186.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1290.00
1608.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.365,00
9.364,80
6.087,12
48 Όχι
632,66
3.277,68
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4364.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.294,04
7.308,48
4.750,51
48 Όχι
493,78
2.557,97
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4979.89
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2328.59
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.500,00
9.992,00
6.494,80
48 Όχι
675,04
3.497,20
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6992.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.452,10
13.924,05
9.050,63
48 Όχι
940,71
4.873,42
331,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5802.47
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
8121.58
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.342,60
8.625,80
5.606,77
48 Όχι
582,73
3.019,03
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7325.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.896,31
9.896,31
6.432,60
48 Όχι
668,59
3.463,71
411,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3617.96
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5078.35
1200.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.920,00
4.862,40
3.160,56
48 Όχι
328,50
1.701,84
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4862.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.270,00
10.270,00
6.675,50
48 Όχι
693,88
3.594,50
328,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5270.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
16.000,00
14.781,60
9.608,04
48 Όχι
998,61
5.173,56
379,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5781.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5700.00
3300.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.435,99
10.435,99
6.783,39
48 Όχι
705,03
3.652,60
406,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5579.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4856.99
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.456,10
6.456,10
4.196,46
48 Όχι
436,16
2.259,64
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4575.06
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
897.04
984.00
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.904,39
12.321,16
8.008,75
48 Όχι
832,43
4.312,41
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7321.16
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.100,00
6.550,00
4.257,50
48 Όχι
442,49
2.292,50
644,96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5250.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.222,00
13.222,00
8.594,30
48 Όχι
893,27
4.627,70
397,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6922.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
∆.∆.Ελίκης
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.850,00
6.600,00
4.290,00
48 Όχι
445,86
2.310,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5400.00
1200.00
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54645
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.305,44
6.305,44
4.098,53
48 Όχι
426,01
2.206,90
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3355.44
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2950.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆.∆.Νέων
25, T.K. 63200
Μουδανιών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
22.137,39
11.130,39
7.234,75
48 Όχι
751,98
3.895,64
332,28
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6130.39
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
813 9-201108053458
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
037691938
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ 31,
T.K. 57001
814 9-201108053459
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
019581103
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
∆.∆.Λαρίσης
34, T.K. 41221
815 9-201108053460
ΖΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
027292305
1:Α
816 9-201108053461
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
124258696
817 9-201108053462
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
818 9-201108053463
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
819 9-201108053465
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
Μονοκατοικία
ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΟΣ ∆.∆.Κοκκινοπηλο
Λαρίσης
0, T.K. 60200
ύ
Θεσσαλίας
Όχι
1:Α
Μονοκατοικία
ΒΡΥΣΗ -, T.K.
34016
∆.∆.Βρύσης
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
018951410
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
10, T.K. 71305
∆.∆.Ηρακλείου
Ηρακλείου
Κρήτης
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
032109614
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΟΣ
∆.∆.Πατρέων
12 Γ, T.K. 26226
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΠΥΡΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
059281790
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 26,
∆.∆.Σερρών
T.K. 62100
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
820 9-201108053466
ΦΟΡΤΟΥΝΑ
ΕΛΕΝΗ
077601981
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
ΦΑΙ∆ΡΑΣ 13,
T.K. 54249
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
821 9-201108053467
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙ
ΑΜΑΛΙΑ
ΟΥ
044445207
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
∆.∆.Λαρίσης
13, T.K. 41221
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
822 9-201108053468
ΤΣΙΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
075549275
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΩΣ 429, T.K.
∆.∆.Λεχαίου
20011
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Όχι
823 9-201108053469
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
035607400
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓ
ΑΝΩΝΥΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
57011
∆.∆.Προχώµατος Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
824 9-201108053470
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
117893192
1:Α
Μονοκατοικία
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 114,
T.K. 57100
∆.∆.Κουφαλίων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
825 9-201108053471
ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
021077378
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
17, T.K. 57100
∆.∆.Κουφαλίων
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
826 9-201108053472
ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
148260011
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α ΟΡ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
10, T.K. 35002
∆.∆.Αµφικλείας
Φθιώτιδος
827 9-201108053473
ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
137462832
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3ΟΡ-1
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
120, T.K. 54248
828 9-201108053474
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΥΛΟΥ
041882113
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,
T.K. 25100
829 9-201108053475
ΚΑΡ∆ΑΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
032981431
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
4
830 9-201108053476
ΜΟΣΧΟΝΙ∆ΟΥ
ΑΝΝΑ
022660025
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
1
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
∆.∆.Θέρµης
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Αχαϊας
Χαλκιδικής
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
831 9-201108053477
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
010346080
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
3
ΠΑΛΑΜΑ 6, T.K.
∆.∆.Λαρίσης
41223
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
832 9-201108053478
ΡΟΥΣΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
043319531
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΣΙΣΑΜΟΣ 0, T.K.
∆.∆.Καρπάθου
85700
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
833 9-201108053479
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
043319950
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΠΗΓΑ∆ΙΑ 0, T.K. ∆.∆.Καρπάθου
85700
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
834 9-201108053480
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 015443526
1:Α
Μονοκατοικία
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΑΜΑΛΙΑΣ 29,
T.K. 37100
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
835 9-201108053481
ΜΗΛΙΩΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
056460411
1:Α
Μονοκατοικία
Πελοποννήσου
Όχι
Θεσσαλίας
Όχι
Όχι
∆.∆.Αλµυρού
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ∆.∆.Μεσοποτάµο
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Μεσσηνίας
υ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
24014
ΑΝΘΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 43060
836 9-201108053482
ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
053156390
1:Α
Μονοκατοικία
837 9-201108053483
ΠΑΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
108764507
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣΟΓΕ
ΦΛΕΒΑΣ 13, T.K. ∆.∆.Ιλίου (Νέων
13122
Λιοσίων)
Αθηνών
Αττικής
838 9-201108053484
ΣΩΡΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
041869582
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
6 ΟΡΟ
ΣΙΣΙΝΗΣ 20, T.K.
∆.∆.Πατρέων
26225
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
839 9-201108053485
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
019877412
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
∆.∆.Κατωµερίου
Λευκάδας
Ιονίων Νήσων
840 9-201108053486
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΥ
016110428
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΠΛΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15, T.K. 25200
∆.∆.Κάτω Αχαΐας Αχαϊας
841 9-201108053487
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
027695524
1:Α
Μονοκατοικία
842 9-201108053488
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Υ
032636334
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
843 9-201108053489
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
Υ
104543707
1:Α
844 9-201108053490
ΚΑΡΒΕΛΑΣ
030735088
845 9-201108053491
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
846 9-201108053492
Α
∆.∆.Ανθοχωρίου Καρδίτσας
Όχι
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π. Αττικής
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.520,00
4.520,00
2.938,00
48 Όχι
305,34
1.582,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4520.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.210,00
10.140,00
6.591,00
48 Όχι
684,99
3.549,00
448,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8840.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.340,00
10.875,00
7.068,75
48 Όχι
734,72
3.806,25
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2875.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6700.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.049,97
8.044,36
5.228,83
48 Όχι
543,46
2.815,53
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4479.96
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2264.40
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
21.598,80
14.448,80
9.391,72
48 Όχι
976,15
5.057,08
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7948.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5200.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.940,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
405,76
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6112.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4839.60
4675.00
8.290,64
8.290,64
5.388,91
48 Όχι
560,07
2.901,72
380,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7085.24
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1205.40
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.532,00
8.532,00
5.545,80
48 Όχι
576,43
2.986,20
351,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7232.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
18.000,00
14.721,60
9.569,04
48 Όχι
994,57
5.152,56
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6721.60
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
18.242,80
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
616,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
11042.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7200.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.070,00
5.845,00
3.799,25
48 Όχι
394,83
2.045,75
797,46
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5845.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΤΙΒΕΡΙΟΥ 4, T.K. ∆.∆.Ιλίου (Νέων
13121
Λιοσίων)
Αθηνών
Αττικής
1
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ
∆.∆.Πατρέων
2, T.K. 26334
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.949,20
9.949,20
6.466,98
48 Όχι
672,16
3.482,22
332,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5749.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3000.00
1200.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
Μ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4, ∆.∆.Κουφαλίων
T.K. 57100
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.000,00
7.900,00
5.135,00
48 Όχι
533,73
2.765,00
462,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
7900.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α# ΟΡ
ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ -,
T.K. 24001
∆.∆.Κορυφασίου Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.512,80
8.500,00
5.525,00
48 Όχι
574,26
2.975,00
493,92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7200.00
1300.00
110553533
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 21,
T.K. 24001
∆.∆.Πύλου
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
21.057,60
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
993,82
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7862.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6400.00
1300.00
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υ
054248895
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
4
ΤΟΜΠΑΖΗ 39,
T.K. 54644
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.300,00
8.300,00
5.395,00
48 Όχι
560,74
2.905,00
324,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4500.00
847 9-201108053493
ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ
045136887
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
16
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
2, T.K. 54641
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
3.444,00
3.444,00
2.238,60
48 Όχι
232,71
1.205,40
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3444.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
848 9-201108053494
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 025424140
Σ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ3
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 20,
T.K. 54632
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.500,00
10.500,00
6.825,00
48 Όχι
709,37
3.675,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5500.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
849 9-201108053495
ΠΕΤΣΙΟΣ
017557680
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 0,
T.K. 46200
∆.∆.Προδροµίου Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
18.967,92
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2200.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8752.04
6569.90
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεσσηνίας
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
850 9-201108053496
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
109024226
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
851 9-201108053497
ΣΙΚΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
056703935
1:Α
Μονοκατοικία
852 9-201108053498
ΚΑΝ∆ΥΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
020826882
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
853 9-201108053499
ΜΟΝΑΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
029152629
1:Α
854 9-201108053500
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛ
ΕΛΕΝΗ
ΟΥ
047423835
855 9-201108053501
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
856 9-201108053502
ΠΑΡ∆ΑΚΑ
857 9-201108053503
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
Ε.Π. Κρήτης και προσπελασιµότη
Νήσων Αιγαίου τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΝΕΡΑΪ∆Α 0, T.K.
∆.∆.Παραµυθίας Θεσπρωτίας
46200
Ηπείρου
Όχι
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
24001
∆.∆.Βλαχοπούλο
Μεσσηνίας
υ
Πελοποννήσου
Όχι
Α1
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 0,
T.K. 64007
∆.∆.Νικήσιανης
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α2
Κ.Ν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆
Η 8 & ΚΛ.
∆.∆.Ρόδου
ΠΕΠΠΕΡ 33, T.K.
85100
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
13Γ1
Θ.
ΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ
6, T.K. 56121
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
024620742
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΝΩΣΤΗ 0, T.K.
∆.∆.Καλονερίου
50300
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
114696166
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΟΜΝΗΝΟΥ 3,
T.K. 85101
∆ωδεκανήσου
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
ΚΟΝΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
101536587
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
858 9-201108053504
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
010206009
1:Α
Μονοκατοικία
859 9-201108053505
ΣΠΗΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
139063865
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
860 9-201108053506
ΜΠΕΝΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
066718391
1:Α
861 9-201108053507
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
054047920
862 9-201108053508
ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
863 9-201108053509
Α ΟΡ
Γ2
∆.∆.Αµπελοκήπω
Θεσσαλονίκης
ν
∆.∆.Ιαλυσού
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
201, T.K. 56123 ς
ΘΕΡΜΟ 0, T.K.
30008
∆.∆.Θέρµου
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.812,00
12.812,00
8.327,80
48 Όχι
865,59
4.484,20
518,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11512.00
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
18.066,90
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7722.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2400.00
4907.70
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.120,80
7.120,80
4.628,52
48 Όχι
481,09
2.492,28
447,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7120.80
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.680,00
5.680,00
3.692,00
48 Όχι
383,72
1.988,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5680.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.742,89
9.742,89
6.332,87
48 Όχι
658,26
3.410,01
302,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5691.14
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4051.75
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.152,01
5.929,35
3.854,07
48 Όχι
400,56
2.075,27
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4816.36
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1112.99
0.00
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας στην
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
9.978,50
7.739,30
5.030,54
48 Όχι
522,90
2.708,76
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4742.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1696.50
1300.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.479,63
7.479,63
4.861,75
48 Όχι
505,33
2.617,87
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2728.63
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4751.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.525,60
10.584,40
6.879,86
48 Όχι
715,08
3.704,54
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7097.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3486.80
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.880,00
11.528,00
7.493,20
48 Όχι
778,81
4.034,80
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6580.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3648.00
1300.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
∆.∆.Σικυώνος
ΣΜΥΡΝΗΣ(έδρα Κίατο,το)
ΝΕΑΠΟΛΗ 0,
T.K. 20200
Κορινθίας
Πελοποννήσου
Μονοκατοικία
ΝΙΚ.
ΜΟΥΡΚΟΥΤΑ 51, ∆.∆.Κύµης
T.K. 34003
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
12.460,00
8.099,00
48 Όχι
841,79
4.361,00
540,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
11460.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1000.00
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΛΑΤΑΝΑ -, T.K.
∆.∆.Πλατάνας
34003
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.700,00
7.900,00
5.135,00
48 Όχι
533,73
2.765,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6700.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1200.00
108710056
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΗΠΟΙ 0, T.K.
34016
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.500,00
8.500,00
5.525,00
48 Όχι
574,26
2.975,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
3500.00
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΟΥ
040906340
1:Α
Μονοκατοικία
0
6ΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ∆.∆.Πατρέων
93, T.K. 26331
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.858,80
10.103,19
6.567,07
48 Όχι
682,58
3.536,12
889,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9303.84
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
799.35
864 9-201108053510
ΦΡΥ∆ΑΚΗ
132916986
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΕΡΕΣΟΥ 15, T.K.
∆.∆.Μυτιλήνης
81100
Λέσβου
Βορείου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
7.462,50
4.850,62
48 Όχι
504,18
2.611,88
507,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1162.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6300.00
865 9-201108053511
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
027603093
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΤΡ.
ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗ 0,
T.K. 24300
∆.∆.Φιλιατρών
Μεσσηνίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.148,70
6.526,40
4.242,16
48 Όχι
440,96
2.284,24
630,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6526.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
866 9-201108053512
ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
027585292
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΗΡΙΝΘΟΣ 0,
T.K. 34004
∆.∆.Κηρίνθου
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.558,15
8.173,55
5.312,80
48 Όχι
552,21
2.860,74
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6568.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1605.15
867 9-201108053513
ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
020856179
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
∆.∆.Μεγάλου
Χωρίου
Ευρυτανίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.903,91
11.826,31
7.687,10
48 Όχι
799,01
4.139,21
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6570.40
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5255.91
0.00
868 9-201108053514
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 035660500
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΛΩΝΙ 0, T.K.
35003
∆.∆.Κλωνίου
Φθιώτιδος
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.500,00
6.579,60
4.276,74
48 Όχι
444,49
2.302,86
481,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6579.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΕΙΡΗΝΗ
Β1
∆.∆.Κονιστρών
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
∆υτικής Ελλάδας Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.436,00
8.436,00
5.483,40
48 Όχι
569,95
2.952,60
473,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7136.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.019,80
11.251,60
7.313,54
48 Όχι
760,14
3.938,06
385,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7400.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3851.60
0.00
Ν. ΖΕΡΒΑ 0, T.K.
∆.∆.∆ερβιζιάνων Ιωαννίνων
44100
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
812,52
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
12000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1100.00
1900.00
ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ 0,
T.K. 62055
Σερρών
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.972,00
9.972,00
6.481,80
48 Όχι
673,69
3.490,20
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9972.00
0.00
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆Α
∆.∆.Περιστερίου
ΚΗ 8, T.K. 12133
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
15.992,71
8.168,50
5.309,52
48 Όχι
551,81
2.858,98
546,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8168.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ∆.∆.Νέας
33, T.K. 14342
Φιλαδελφείας
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
11.204,00
11.196,00
7.277,40
48 Όχι
756,40
3.918,60
492,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6896.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3100.00
1200.00
Μονοκατοικία
ΚΟΤΤΗ 0, T.K.
84300
∆.∆.Νάξου
Κυκλάδων
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.018,08
7.355,60
4.781,14
48 Όχι
496,91
2.574,46
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6075.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1280.00
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
46200
∆.∆.Καρβουναρίο
Θεσπρωτίας
υ
Ηπείρου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.771,40
11.528,50
7.493,52
48 Όχι
778,87
4.034,98
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6620.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4908.00
078174699
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ2
ΓΡΗΓΟΡΗ
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 213,
Θεσσαλονίκης
ς
T.K. 54352
Κεντρικής
Μακεδονίας
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
3.969,39
3.360,00
2.184,00
48 Όχι
226,97
1.176,00
344,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3360.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
ΙΩΑΝΝΗΣ
044673702
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΟΡ1
ΦΙΛΩΤΙ 0, T.K.
84302
∆.∆.Νάξου
Κυκλάδων
16.062,12
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
432,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10477.12
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
500.00
5085.00
ΚΑΤΣΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
025102703
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΟΡ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 53200
∆.∆.Αγίου
Παντελεήµονος
Φλωρίνης
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.190,23
5.190,23
3.373,64
48 Όχι
350,64
1.816,58
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4750.23
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
440.00
0.00
880 9-201108053528
ΤΟΤΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
054127606
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 6,
∆.∆.Αργοστολίου Κεφαλληνίας
T.K. 28100
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.525,53
8.290,50
5.388,82
48 Όχι
560,06
2.901,68
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6990.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
881 9-201108053529
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
058495260
1:Α
Μονοκατοικία
#Error
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
17.313,40
14.238,30
9.254,89
48 Όχι
961,94
4.983,41
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5896.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2827.20
5514.60
882 9-201108053530
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΥΛΟΣ
042402494
1:Α
Μονοκατοικία
ΘΕΡΜΟΥ 0, T.K.
∆.∆.Θέρµου
30008
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
14.953,50
9.719,77
48 Όχι
1.010,25
5.233,73
451,26
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7800.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3753.50
3400.00
883 9-201108053531
ΧΟΝΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
056827970
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆.∆.Καλυβίων
0, T.K. 30100
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.616,00
6.607,65
4.294,97
48 Όχι
446,44
2.312,68
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5347.65
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1260.00
884 9-201108053532
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
001903296
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Γ2
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
∆.∆.Πατρέων
191, T.K. 26222
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.640,00
4.640,00
3.016,00
48 Όχι
313,45
1.624,00
463,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4640.00
0.00
885 9-201108053533
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
011591925
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
∆.∆.Τρικκαίων
36, T.K. 42100
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.874,00
8.674,00
5.638,10
48 Όχι
585,99
3.035,90
486,16
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7374.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
886 9-201108053534
ΝΤΟΥΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
041423492
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 22013
∆.∆.Καστρίου
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
12.964,23
12.299,82
7.994,88
48 Όχι
830,97
4.304,94
565,50
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8958.62
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3341.20
0.00
887 9-201108053535
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
301557541
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 0,
T.K. 34004
∆.∆.Στροφυλιάς
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.800,00
14.800,00
9.620,00
48 Όχι
999,86
5.180,00
503,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8000.00
6800.00
869 9-201108053515
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
109866509
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β ΟΡ
Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ
ΠΥΡΓΟΥ 37, T.K. ∆.∆.Βάρδας
27052
870 9-201108053516
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
301588740
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0, T.K.
34010
871 9-201108053517
ΛΥΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
038659358
1:Α
Μονοκατοικία
872 9-201108053518
ΤΣΕΛΕΚΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
030167345
1:Α
Μονοκατοικία
873 9-201108053519
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΖΩΗ
ΤΗ
030003025
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Χ
874 9-201108053520
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
116473507
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β1
875 9-201108053523
ΖΩΡΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
056336608
1:Α
876 9-201108053524
ΝΑΤΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
012304324
877 9-201108053525
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
Υ
878 9-201108053526
ΚΑΛΑΒΡΟΣ
879 9-201108053527
ΙΣΟΓ
Ηλείας
∆.∆.Αγίας Άννης Ευβοίας
∆.∆.Κάτω
Ποροΐων
∆.∆.Μεγάλης
Χώρας
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
Νοτίου Αιγαίου
Όχι
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
Ιονίων Νήσων
Όχι
Αιτωλοακαρνανία
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ς
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
προσπελασιµότη Ε.Π. Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
τας στην
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Υποδοµές και
υπηρεσίες
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας στην
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.790,80
11.201,50
7.280,97
48 Όχι
756,72
3.920,53
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7601.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3600.00
0.00
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘ.
∆.∆.Θεσσαλονίκη
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 3,
Θεσσαλονίκης
ς
T.K. 54641
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
6.334,50
6.314,50
4.104,42
48 Όχι
426,58
2.210,08
502,36
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1414.50
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4900.00
0.00
1
ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆.∆.Φιλιατρών
ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1, T.K.
24300
Πελοποννήσου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.180,00
9.180,00
5.967,00
48 Όχι
620,17
3.213,00
561,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9180.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
7
ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8,
T.K. 54643
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
2.829,00
2.829,00
1.838,85
48 Όχι
191,10
990,15
459,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
2829.00
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1 ΟΡ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 12, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 57008
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.570,48
4.570,48
2.970,81
48 Όχι
308,74
1.599,67
374,12
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4570.48
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
043296549
1:Α
Μονοκατοικία
2Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
∆.∆.Βρασνών
0, T.K. 57021
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.000,00
12.100,00
7.865,00
48 Όχι
817,47
4.235,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3800.00
1300.00
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
010951600
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3,
T.K. 15121
∆.∆.Πεύκης
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
9.199,70
8.510,30
5.531,69
48 Όχι
574,92
2.978,61
428,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7210.30
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1300.00
ΚΑΚΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
054206542
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΛΙΑΝΙ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 0,
T.K. 22008
∆.∆.Καλλιανίου
Αρκαδίας
Πελοποννήσου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.242,78
10.398,80
6.759,22
48 Όχι
702,54
3.639,58
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10398.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
896 9-201108053544
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
021543580
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΑΚΡΟΙΝΟΥ 4,
T.K. 41335
∆.∆.Λαρίσης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.000,00
7.000,00
4.550,00
48 Όχι
472,94
2.450,00
463,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7000.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
897 9-201108053545
ΚΑΤΗΡΤΖΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
007797598
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
33, T.K. 48100
∆.∆.Μύτικα
Πρεβέζης
Ηπείρου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.434,11
7.434,02
4.832,11
48 Όχι
502,24
2.601,91
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4087.62
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3346.40
0.00
898 9-201108053546
∆ΟΝ∆ΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
118869988
1:Α
Μονοκατοικία
ΨΑΧΝΩΝ
ΤΡΙΑ∆ΑΣ 0, T.K. ∆.∆.Ψαχνών
34400
Ευβοίας
Στερεάς Ελλάδας Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Θεσσαλίας –
ποιότητας ζωής
Στερεάς Ελλάδας
στην Περιφέρεια
- Ηπείρου
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
19.320,00
15.000,00
9.750,00
48 Όχι
1.013,39
5.250,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
9220.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6240.00
1300.00
899 9-201108053547
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
043439621
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ ΜΕΓ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 0,
T.K. 63076
∆.∆.Μεγάλης
Παναγίας
Χαλκιδικής
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.842,15
13.768,35
8.949,42
48 Όχι
930,17
4.818,92
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
3927.20
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3000.00
6841.15
900 9-201108053548
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
046444901
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
0
Β ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 3,
T.K. 45332
∆.∆.Ιωαννιτών
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.264,26
7.141,70
4.642,10
48 Όχι
482,44
2.499,60
343,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7141.70
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
901 9-201108053549
ΣΙΟΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
030364691
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
Β ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 3,
T.K. 45332
∆.∆.Ιωαννιτών
Ιωαννίνων
Ηπείρου
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.982,04
7.610,00
4.946,50
48 Όχι
514,09
2.663,50
446,84
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7610.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
902 9-201108053550
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΧΡΥΣΗ
Υ
104120888
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Β3
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ
∆.∆.Πατρέων
44-48, T.K. 26222
Αχαϊας
∆υτικής Ελλάδας Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.198,44
7.248,44
4.711,48
48 Όχι
489,73
2.536,95
380,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7248.44
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
903 9-201108053551
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
027303059
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 84,
T.K. 41300
∆.∆.Καρδίτσης
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
Όχι
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
4.400,00
4.400,00
2.860,00
48 Όχι
297,24
1.540,00
588,48
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4400.00
904 9-201108053552
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
044715955
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5,
T.K. 54645
∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
10.232,00
10.232,00
6.650,80
48 Όχι
691,26
3.581,20
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4632.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5600.00
905 9-201108053553
ΝΤΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
017557410
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
A1
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 38,
T.K. 46200
∆.∆.Παραµυθίας Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.502,40
6.868,80
4.464,72
48 Όχι
464,07
2.404,08
466,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6868.80
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
906 9-201108053554
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΝΑ
126390795
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
2
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 26,
∆.∆.Καλαµαριάς
T.K. 55134
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
7.250,00
6.900,00
4.485,00
48 Όχι
466,16
2.415,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
6900.00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 1,
T.K. 41500
888 9-201108053536
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΙΝΟΥ
036055881
1:Α
Μονοκατοικία
889 9-201108053537
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 014769590
Σ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
17
890 9-201108053538
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
015931927
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
891 9-201108053539
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
055461944
1:Α
892 9-201108053540
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΑΤΙΝΑ
134882267
893 9-201108053541
ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
894 9-201108053542
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
895 9-201108053543
∆1
2
∆.∆.Αγίων
Αναργύρων
Λαρίσης
Μεσσηνίας
Θεσσαλονίκης
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΒΟΥΡΙ 0, T.K.
∆.∆.Βαβουρίου
46032
Θεσπρωτίας
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 15,
∆.∆.Περιστερίου
T.K. 12131
Αθηνών
Αττικής
Όχι
Ε.Π. Αττικής
Μονοκατοικία
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆.∆.Νέας
2, T.K. 37400
Αγχιάλου
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
Όχι
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΡΥΩΤΙ 0, T.K.
∆.∆.Παραµυθίας Θεσπρωτίας
46200
Ηπείρου
Όχι
044288559
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
ΙΣ
ΚΟΣΜΑ
ΑΙΤΟΛΟΥ ΚΑΙ
∆.∆.Τρικκαίων
ΚΛΕΙΝΟΥ 3, T.K.
42100
Τρικάλων
Θεσσαλίας
Όχι
055736262
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆1
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 8,
T.K. 55133
Θεσσαλονίκης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΣ
035618739
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
∆2
ΝΑΘΑΝΑΗΛ 17, ∆.∆.Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
T.K. 54644
ς
Κεντρικής
Μακεδονίας
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
914 9-201108053562
ΤΣΑΝΑΚΑΣ
057470358
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
1
Ε.Ο ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 0,
T.K. 48200
∆.∆.Παναγίας
Ηπείρου
Όχι
915 9-201108053563
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
040762283
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
Α
ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ 0,
T.K. 68010
∆.∆.∆ιδυµοτείχου Εβρου
Ανατολικής
Μακεδονίας &
Θράκης
Όχι
907 9-201108053555
ΜΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
108982885
1:Α
Μονοκατοικία
908 9-201108053556
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
041719868
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας
909 9-201108053557
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 020461888
1:Α
910 9-201108053558
ΣΙΩΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
030441467
911 9-201108053559
ΤΣΙΑΠΡΑΚΑ
ΟΛΓΑ
912 9-201108053560
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
913 9-201108053561
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2
∆.∆.Καλαµαριάς
Πρεβέζης
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΕΟΧΩΡΙ 0, ∆.∆.Μυτιλήν
T.K. 81200 ης
Λέσβου
Βορείου
Αιγαίου
9-201108053565 ΒΙ∆ΑΛΗ
ΝΙΚΗ
108704615
1:Α
Μονοκατοικία
Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
9-201108053566 ΣΑΜΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
046174392
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
∆ΑΚΡΥΩΝ 7, ∆.∆.Μυτιλήν
T.K. 81100 ης
Λέσβου
Βορείου
Αιγαίου
Α∆ΑΜΟΥ9-201108053567 ΤΖΑΝΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
140417602
1:Α
ΠΟΝΤΟΗΡΑ
ΚΛΕΙΑΣ 30, ∆.∆.Αθηναίω
T.K. 11527 ν
Αθηνών
Αττικής
9-201108053568 ΨΑΡΡΑ
ΜΑΡΙΑ
135350918
1:Α
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
9, T.K.
∆.∆.Μεταµορ
14451
φώσεως
Αθηνών
Αττικής
4.030,00
48 Όχι
418,83
2.170,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6200.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Ενίσχυση
υποδοµών
ΕΘΝΙΚΗ
προσπελασιµότη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
τας-ενέργειας
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην Περιφέρεια
Αττικής"
9.450,10
9.450,10
6.142,56
48 Όχι
638,42
3.307,54
350,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
6950.10
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2500.00
0.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.808,98
9.808,98
6.375,83
48 Όχι
662,69
3.433,14
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8518.98
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
1290.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
11.857,72
10.892,00
7.079,80
48 Όχι
735,84
3.812,20
440,10
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8092.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1600.00
1200.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.321,00
13.321,00
8.658,65
48 Όχι
899,98
4.662,35
406,40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
8321.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
5000.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
5.760,00
5.760,00
3.744,00
48 Όχι
389,08
2.016,00
405,24
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
5760.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
0.00
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π. Μακεδονίας ποιότητας ζωής
Θράκης
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.977,00
8.977,00
5.835,05
48 Όχι
606,50
3.141,95
384,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
4354.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
0.00
4623.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
13.700,00
9.075,00
5.898,75
48 Όχι
613,11
3.176,25
377,44
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0.00
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2375.00
6700.00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.001,60
12.301,60
7.996,04
48 Όχι
831,08
4.305,56
528,80
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
7001.60
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
300.00
5000.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4927.60
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11923.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7450.40
5360.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5000.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6030.00
4500.00
1500.00
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
"Ολοκλήρωση
Ε.Π.
του ενεργειακού
Ανταγωνιστικότητ
συστήµατος της
α και
χώρας και
Επιχειρηµατικότη
ενίσχυση της
τα
αειφορίας"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
920
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α
6.200,00
Όχι
919
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Ε22
8.000,00
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
918
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
917
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0,
T.K. 34017 ∆.∆.Κύµης
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Ολοκλήρωση
του ενεργειακού
συστήµατος της
χώρας και
ενίσχυση της
αειφορίας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
916
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9-201108053564 ΚΟΝΤΕΛΗΣ Σ
027172669
Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητ
α και
Επιχειρηµατικότη
τα
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότη
Ε.Π. Αττικής
τας-ενέργειας
στην Περιφέρεια
Αττικής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Ε.Π. Περιβάλλον
Περιβάλλοντοςκαι Αειφόρος
Αντιµετώπιση
Ανάπτυξης
Κλιµατικής
Αλλαγής"
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
8.352,00
20.049,00
17.240,00
5.000,00
13.400,00
6.227,60
11.923,00
12.810,40
5.000,00
12.030,00
4.047,94
7.749,95
8.326,76
3.250,00
7.819,50
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
420,76
805,50
865,44
337,81
812,75
2.179,66
4.173,05
4.483,64
1.750,00
4.210,50
400,00
645,12
361,48
408,00
342,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
921
ΤΟΥΡΒΑΛΙ∆
9-201108053569 ΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 024784797
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1 ΟΡ
Α∆ΑΝΩΝ 9,
T.K. 82100 ∆.∆.Χίου
Χίου
Βορείου
Αιγαίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
9-201108053570 ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
020909036
1:Α
Μονοκατοικία
Αττικής
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
923
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗ
9-201108053571 ΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
012944200
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆2
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ
Υ 25, T.K.
41221
∆.∆.Λαρίσης Λαρίσης
Θεσσαλίας
924
9-201108053572 ΧΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
041697153
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΚΟΜΜΕΝΟΥ
69, T.K.
47100
∆.∆.Αρταίων Αρτας
Ηπείρου
925
9-201108053573 ΣΤΑΘΗ
ΕΛΕΝΗ
113271166
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆10
ΦΟΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝ
Η 6, T.K.
50100
∆.∆.Κοζάνης Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
9-201108053574 ΡΑΜΜΟΣ
ΑΗ∆ΟΝΗΣ
121531313
1:Α
ΜΟΡ∆ΕΧΑΙ
ΦΡΕΖΗ 18,
T.K. 45445
∆.∆.Ιωαννιτώ
ν
Ιωαννίνων
Ηπείρου
9-201108053575 ΤΖΙΜΑ
ΜΑΡΙΑ
114478300
1:Α
ΡΩΜΑ 63,
T.K. 45221
∆.∆.Ιωαννιτώ
ν
Ιωαννίνων
Ηπείρου
9-201108053576 ΚΑΡΑΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
050320300
1:Α
Μονοκατοικία
Όχι
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
929
9-201108053577 ΒΥΖΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
012268401
1:Α
Μονοκατοικία
ΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΖΑΚΟΥ
13Α, T.K.
45500
∆.∆.Ιωαννιτώ
ν
Ιωαννίνων
Ηπείρου
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
928
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0,
∆.∆.Καστρίο
T.K. 46100 υ
Θεσπρωτίας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
Όχι
927
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
2 ΟΡ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
926
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β2
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
922
ΣΩΚΡΑΤΟΥ
Σ 40, T.K.
∆.∆.Ηρακλείο
14122
υ
Αθηνών
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
18.739,00
13.329,00
7.509,65
14.863,00
9.206,98
13.752,68
6.844,11
8.031,05
14.582,00
13.834,00
13.329,00
7.509,65
14.220,40
8.177,96
10.467,68
6.844,11
8.031,05
8.940,00
8.992,10
8.663,85
4.881,27
9.243,26
5.315,67
6.803,99
4.448,67
5.220,18
5.811,00
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
934,62
900,49
507,36
960,70
552,50
707,22
462,39
542,57
603,97
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
4.841,90
4.665,15
2.628,38
4.977,14
2.862,29
3.663,69
2.395,44
2.810,87
3.129,00
518,76
400,00
300,00
300,00
300,00
372,00
355,68
400,00
405,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6734.00
5800.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3500.00
4829.00
5000.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4159.65
0.00
3350.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5300.40
3920.00
5000.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4228.00
3949.96
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5756.82
765.00
3945.86
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5644.86
0.00
1199.25
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
6731.05
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8940.00
0.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
930
9-201108053578 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 023771104
1:Α
Μονοκατοικία
KOINOTIKH
3, T.K.
∆.∆.Αµπελοχ
47043
ωρίου
Ιωαννίνων
Ηπείρου
931
9-201108053579 ΣΕΡ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
018813941
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΘΙΑΝΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
Υ 0, T.K.
73100
∆.∆.Χανίων
Χανίων
Κρήτης
932
ΠΑΠΑΘΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
9-201108053580 ΣΙΟΥ
ΝΟΣ
052546960
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
14
ΚΡΗΤΗΣ 1,
T.K. 50100
∆.∆.Κοζάνης Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
9-201108053581 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 018777556
1:Α
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
0, T.K.
∆.∆.Καστρίο
46100
υ
Θεσπρωτίας Ηπείρου
Όχι
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
934
9-201108053582 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
027202734
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β1
ΠΙΝ∆ΟΥ 29,
T.K. 59100 ∆.∆.Βέροιας Ηµαθίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
9-201108053583 ΠΑΣΧΑΛΗ
ΧΑΙ∆Ω
065538321
1:Α
ΕΥΕΡΓΕΤΩ
Ν 44, T.K.
45332
∆.∆.Ιωαννιτώ
ν
Ιωαννίνων
Ηπείρου
9-201108053584 ΣΑΪΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
068140271
1:Α
Μονοκατοικία
Κρήτης
9-201108053585 ΣΟΚΟΛΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡ
Α
121709261
1:Α
ΠΑΡΓΑΣ 31, ∆.∆.Ηγουµενί
T.K. 48100 τσης
Θεσπρωτίας Ηπείρου
9-201108053586 ΣΟΚΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
073875811
1:Α
ΠΑΡΓΑΣ 31, ∆.∆.Ηγουµενί
T.K. 46100 τσης
Θεσπρωτίας Ηπείρου
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
Όχι
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
Ε.Π.
Ανταγωνιστικ
ότητα και
Επιχειρηµατι
κότητα
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
συστήµατος
της χώρας
και ενίσχυση
της
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
938
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Γ ΟΡ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
937
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β ΟΡ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
Όχι
936
ΤΥΜΠΑΚΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
0, T.K.
∆.∆.Ηρακλείο
70200
υ
Ηρακλείου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
935
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Γ3
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
933
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣΟΓΕ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
17.473,00
11.878,00
8.156,00
13.561,00
8.709,04
7.220,00
10.815,70
8.092,31
13.342,31
15.000,00
9.246,00
8.100,00
13.532,60
8.709,04
7.020,00
9.709,60
7.415,90
10.115,90
9.750,00
6.009,90
5.265,00
8.796,19
5.660,87
4.563,00
6.311,24
4.820,33
6.575,33
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
1.013,39
624,63
547,22
914,25
588,41
474,25
656,00
501,03
683,41
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
5.250,00
3.236,10
2.835,00
4.736,41
3.048,16
2.457,00
3.398,36
2.595,57
3.540,57
400,00
467,94
483,60
320,00
357,56
318,00
400,00
300,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4477.20
3600.00
7300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7946.00
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8100.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
6336.00
7196.60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3134.04
0.00
5575.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5720.00
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5554.00
4155.60
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6115.90
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6115.90
4000.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
939
ΤΣΙΜΠΕΡΙ∆
9-201108053587 ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
039492042
2:Β
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β
ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡ ∆.∆.Νέου
ΙΟΥ 5Α, T.K. Σιδηροχωρίο
69100
υ
Ροδόπης
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
Όχι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
9-201108053588 ΜΠΕΛΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 135767109
1:Α
ΦΙΛΩΤΑ 22, ∆.∆.Σταυρου Θεσσαλονίκη Κεντρικής
T.K. 56431 πόλεως
ς
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
941
ΚΑΛΛΙΜΑΝ
9-201108053589 ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 048162420
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
0, T.K.
∆.∆.Πολυδρό
33051
σου
Φωκίδος
Στερεάς
Ελλάδας
942
9-201108053590 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 013524238
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆1
∆.ΤΕΡΤΙΠΗ
17, T.K.
43100
∆.∆.Καρδίτσ
ης
Καρδίτσας
Θεσσαλίας
943
ΜΑΙΣΤΡΕΛΛ
9-201108053591 Η
ΕΛΠΙ∆Α
065803157
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
ΜΟΛΙΝΟΥ 8, ∆.∆.Μυτιλήν
T.K. 81100 ης
Λέσβου
Βορείου
Αιγαίου
944
9-201108053592 ΕΞΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
017618965
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
20, T.K.
43200
∆.∆.Παλαµά Καρδίτσας
Θεσσαλίας
945
ΠΑΠΑΣΤΕΡ
9-201108053593 ΓΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
044819142
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΛΑΤΑΝΟΡ
ΕΥΜΑ 0,
∆.∆.Πλατανο
T.K. 50500 ρρεύµατος
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
9-201108053594 ∆ΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
042693569
1:Α
Μονοκατοικία
∆.∆.Βάµου
Χανίων
Κρήτης
9-201108053595 ΣΤΑΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 114116649
1:Α
ΜΗΤΡΟΠΟΥ
ΛΟΥ 6, T.K.
41221
∆.∆.Λαρίσης Λαρίσης
Θεσσαλίας
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
947
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Η
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
946
ΑΓΙΟΙ
ΠΑΝΤΕΣ -,
T.K. 73008
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
940
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΟΡ2
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
10.874,85
4.370,00
18.957,00
11.873,60
11.310,00
10.603,03
15.211,00
12.312,25
6.497,69
10.244,92
4.370,00
15.000,00
11.873,60
7.532,40
9.700,04
15.000,00
8.620,40
6.497,69
8.708,18
2.840,50
9.750,00
7.717,84
4.896,06
6.305,02
9.750,00
5.603,26
4.223,49
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
905,09
295,24
1.013,39
802,15
508,92
655,34
1.013,39
582,37
439,00
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
1.536,74
1.529,50
5.250,00
4.155,76
2.636,34
3.395,01
5.250,00
3.017,14
2.274,19
453,72
300,00
463,50
464,00
557,00
455,40
747,66
400,00
428,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1396.50
5165.42
3683.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4370.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
11454.00
6000.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6873.60
0.00
5000.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7532.40
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1700.04
8000.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5998.00
8014.00
1199.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3284.40
4036.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6027.44
470.25
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
948
9-201108053596 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
143476110
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β ΟΡ
Λ.
ΒΥΡΩΝΟΣ
278Α, T.K.
38222
∆.∆.Βόλου
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
949
9-201108053597 ΓΟΥΡΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
066110142
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
0
ΚΑΝΑΡΗ 8,
T.K. 34008 ∆.∆.Ερετρίας Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
950
9-201108053598 ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
055870070
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΑΤΡΩΝΠΥΡΓΟΥ 84, ∆.∆.Παραλία
T.K. 26333 ς
Αχαϊας
∆υτικής
Ελλάδας
ΛΑΜΠΡΟΠΟ
9-201108053599 ΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
107531136
1:Α
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ
ΟΥ ΝΕΖΕΡ
4, T.K.
∆.∆.Μεταµορ
14552
φώσεως
Αθηνών
Αττικής
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
9-201108053600 Σ
ΝΟΣ
025438211
1:Α
ΦΙΛΕΛΛΗΝ
ΩΝ 7, T.K.
54645
∆.∆.Θεσσαλο Θεσσαλονίκη Κεντρικής
νίκης
ς
Μακεδονίας
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
953
ΖΑΓΚΑΒΙΕΡ
9-201108053601 ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 020646350
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΩΚΡΑΤΟΥ
Σ 14, T.K.
47100
∆.∆.Αρταίων Αρτας
Ηπείρου
954
9-201108053602 ΦΩΤΟΣ
ΘΑΝΟΣ
028321991
1:Α
Μονοκατοικία
ΓΡΑΒΙΤΣΙΑ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
0, T.K.
44100
∆.∆.Κονίτσης Ιωαννίνων
Ηπείρου
955
ΠΑΠΑΘΕΟ∆
9-201108053603 ΩΡΟΥ
ΒΡΙΣΗΙ∆Α
153629488
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β-1
ΠΑΝΤΟΚΡΑ
ΤΟΡΟΣ 5,
∆.∆.Περιστερ
T.K. 12135 ίου
Αθηνών
Αττικής
956
9-201108053604 ΜΠΙΚΑ
ΑΛΙΚΗ
134459115
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣ1
ΣΠΕΤΣΩΝ
34, T.K.
12132
∆.∆.Περιστερ
ίου
Αθηνών
Αττικής
957
ΒΑΝΤΑΡΑΚ
9-201108053605 Η
ΜΑΡΙΑ
044160496
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β1
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Υ 65, T.K.
∆.∆.Αγίου
17341
∆ηµητρίου
Αθηνών
Αττικής
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
952
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆20-3
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
951
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
0
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
7.917,00
13.354,66
14.999,33
7.545,83
3.385,00
13.980,00
13.181,34
8.879,00
8.537,82
14.338,95
7.183,00
12.641,16
14.999,06
5.883,60
3.385,00
13.979,00
13.071,34
6.669,50
8.537,82
12.390,00
4.668,95
8.216,75
9.749,38
3.824,34
2.200,25
9.086,35
8.496,37
4.335,17
5.549,58
8.053,50
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
485,31
854,02
1.013,30
397,48
228,72
944,45
883,13
450,58
576,77
837,07
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
2.514,05
4.424,41
5.249,67
2.059,26
1.184,75
4.892,65
4.574,97
2.334,33
2.988,24
4.336,50
300,00
473,64
897,00
300,00
300,00
400,00
400,00
328,32
300,00
408,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5703.00
1480.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6051.50
5654.31
935.35
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13699.06
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4583.60
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3385.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6590.00
6789.00
600.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8296.34
1830.00
2945.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3817.50
0.00
2852.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4587.82
0.00
3950.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5690.00
5400.00
1300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
958
9-201108053606 ΚΟΣΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 066769667
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
ΣΟΛΩΝΟΣ
1, T.K.
47100
∆.∆.Αρταίων Αρτας
Ηπείρου
959
ΠΑΠΑΓΕΩΡ
9-201108053607 ΓΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
062795436
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΑΥΡΟΚΟΡ
∆ΑΤΟΥ 87,
T.K. 38221 ∆.∆.Βόλου
Μαγνησίας
Θεσσαλίας
960
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚ
9-201108053608 ΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
104918534
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
∆.∆.
ΑΣΗΜΙΟΥ 0,
T.K. 70016 ∆.∆.Ασηµίου Ηρακλείου
Κρήτης
961
ΜΑΡΚΟΠΟΥ
9-201108053609 ΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
044891220
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΠΑΛΑΛΑΙ
ΩΝ 76, T.K.
34200
∆.∆.Ιστιαίας
Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
962
9-201108053610 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ 065245524
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΣΟΦΟΚΛΕΟ
ΥΣ- Ο.Τ. 80 , ∆.∆.Κερατέα Ανατολικής
T.K. 19001 ς
Αττικής
Αττικής
963
ΤΟΥΡΙΜΠΑ
9-201108053611 ΜΠΑ
ΜΑΙΡΗ
063211863
2:Β
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
4
ΙΟΥΛΙΕΤΤΑΣ
Α∆ΑΜ 4,
∆.∆.Τρικκαίω
T.K. 42100 ν
Τρικάλων
Θεσσαλίας
964
ΑΓΓΕΛΟΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
9-201108053612 ΥΛΟΣ
Σ
059412615
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ∆.∆.Ιλίου
29, T.K.
(Νέων
13122
Λιοσίων)
Αθηνών
Αττικής
965
9-201108053613 ΖΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
146049800
1:Α
Μονοκατοικία
ΦΥΛΗΣ 271, ∆.∆.Αθηναίω
T.K. 11253 ν
Αθηνών
Αττικής
966
ΧΡΥΣΑΝΘΑ
9-201108053614 ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
079824822
2:Β
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣΟΓ
ΣΥΡΟΥ 46,
T.K. 18122
∆.∆.Κορυδαλ
λού
Πειραιώς
Αττικής
967
9-201108053615 ΒΑΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
042025961
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Ι1
ΖΑΝΝΗ 102,
T.K. 18537 ∆.∆.Πειραιώς Πειραιώς
Αττικής
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
14.749,00
12.969,91
10.438,51
16.440,18
11.008,50
11.938,00
4.715,50
17.951,94
18.309,01
10.500,00
14.749,00
10.828,31
8.427,77
8.939,38
9.827,60
11.938,00
4.714,41
14.489,25
13.889,96
7.293,60
9.586,85
7.038,40
5.478,05
5.810,59
6.387,94
10.147,30
3.064,36
9.418,01
11.806,46
4.740,84
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
996,43
731,56
569,40
603,94
663,91
1.054,68
318,51
978,89
1.227,09
492,73
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
5.162,15
3.789,91
2.949,72
3.128,78
3.439,66
1.790,70
1.650,04
5.071,24
2.083,49
2.552,76
300,00
595,50
500,00
574,62
649,60
300,00
300,00
728,92
310,16
372,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5465.00
1984.00
7300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2458.40
4778.31
3591.60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7827.77
0.00
600.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7652.80
0.00
1286.58
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9827.60
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5258.00
1680.00
5000.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3664.41
0.00
1050.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2539.25
6350.00
5600.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6784.00
0.00
7105.96
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7293.60
0.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙ
9-201108053616 ΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
057379354
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆3
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
0, T.K.
35200
∆.∆.Εξάρχου Φθιώτιδος
Στερεάς
Ελλάδας
Όχι
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
969
9-201108053617 ΣΑΛΤΑΡΗ
ΑΝΝΑ
041357970
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
0, T.K.
∆.∆.Λιµεναρί
64002
ων
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
9-201108053618 ∆Ι∆Η
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 061123148
1:Α
ΣΠΑΡΤΗΣ
49, T.K.
54660
9-201108053619 ΣΚΟΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η
139825409
1:Α
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟ
9-201108053620 ΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
054318472
1:Α
Μονοκατοικία
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ
ΣΟΥ &
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
2, T.K.
20100
∆.∆.Κορίνθου Κορινθίας
973
9-201108053621 ΠΑΠΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
051293928
1:Α
Κορινθίας
9-201108053622 ΣΑΡΡΗΣ
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣΟΓ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ
0, T.K.
∆.∆.Χανδριν
24001
ού
Μεσσηνίας
Πελοποννήσ
ου
Όχι
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ηπείρου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
975
9-201108053623 ΝΑΣΤΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ 112516778
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
(ΕΘΝ. Ο∆ΟΣ
ΙΩΑΝ-ΠΡΕΒ)
54, T.K.
∆.∆.Φιλιππιά
48200
δος
Πρεβέζης
976
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝ
9-201108053624 Η
ΕΙΡΗΝΗ
100667159
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕ
ΙΟΥ 17, T.K. ∆.∆.Μυτιλήν
81100
ης
Λέσβου
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
974
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
020744110
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
Όχι
972
ΨΑΡΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
0, T.K.
20500
∆.∆.Ψαρίου
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
∆.∆.Θεσσαλο Θεσσαλονίκη Κεντρικής
νίκης
ς
Μακεδονίας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0,
∆.∆.Καµαρίο
T.K. 22012 υ
Αρκαδίας
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
971
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣΟΓ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
970
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
21
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
968
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Βορείου
Αιγαίου
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
9.468,00
13.908,00
3.234,73
5.022,00
9.700,00
8.513,54
15.006,00
17.075,04
7.972,14
7.395,80
13.099,80
3.234,73
3.517,20
9.120,00
7.274,14
11.312,00
13.744,24
5.923,81
4.807,27
8.514,87
2.102,57
2.286,18
5.928,00
4.728,19
7.352,80
8.933,75
3.850,47
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
499,63
885,01
218,51
237,63
616,17
491,42
764,23
928,53
400,19
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
2.588,53
4.584,93
1.132,16
1.231,02
3.192,00
2.545,95
3.959,20
4.810,48
2.073,33
323,52
423,60
300,00
401,04
400,00
933,84
408,20
320,04
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5820.80
400.00
1175.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5803.80
0.00
7296.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
0.00
3234.73
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2781.20
736.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7820.00
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5974.14
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5012.00
0.00
6300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4449.20
4000.00
5295.04
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5923.81
0.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
977
ΤΣΙΡΙΚΤΣΙ∆
9-201108053625 ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
059569747
1:Α
Μονοκατοικία
ΙΕΡΟΛΟΧΙΤ
ΩΝ 3, T.K.
65201
∆.∆.Καβάλας Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
978
ΤΖΑΝΕΤΟΠ
9-201108053626 ΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
004818556
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α ΟΡ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΕ
ΙΟ 0, T.K.
∆.∆.Ζευγολα
24002
τείου
Μεσσηνίας
979
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝ
9-201108053627 ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 066293624
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆Ι
Α 0, T.K.
24001
∆.∆.Πύλου
Μεσσηνίας
980
9-201108053628 ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
012630928
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α
28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1, T.K.
∆υτικής
19008
∆.∆.Μάνδρας Αττικής
981
9-201108053629 ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 002754118
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1Α
Μ. ΚΙΟΥΡΙ
82, T.K.
18756
∆.∆.Κερατσιν
ίου
Πειραιώς
Αττικής
982
9-201108053630 ΜΠΕΚΡΗ
ΜΑΡΙΑ
031268492
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ
ΣΟΥ 25, T.K.
16233
∆.∆.Βύρωνος Αθηνών
Αττικής
983
9-201108053631 ΓΑΛΛΙΛΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
077656931
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
2∆1
Ν.
ΣΚΛΑΒΟΥ 1, ∆.∆.Θεσσαλο Θεσσαλονίκη Κεντρικής
T.K. 54635 νίκης
ς
Μακεδονίας
984
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
9-201108053632 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΟΣ
054317924
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1 ΟΡ
ΓΕΡΑΓΑ 4,
T.K. 20500
∆.∆.Νεµέας
Κορινθίας
Πελοποννήσ
ου
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
985
ΠΑΠΑΓΕΩΡ
9-201108053633 ΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
029801007
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Γ5
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
20, T.K.
∆.∆.Γρεβενώ
51100
ν
Γρεβενών
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
24.245,20
13.829,09
19.544,70
14.760,00
10.091,21
14.515,41
3.260,00
9.539,42
8.470,00
15.000,00
8.738,40
13.873,20
11.152,80
6.320,00
14.492,91
3.260,00
9.539,42
8.420,00
9.750,00
5.679,96
9.017,58
7.249,32
4.108,00
9.420,39
2.119,00
6.200,62
5.473,00
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
1.013,39
590,38
937,28
753,49
427,00
979,11
220,23
644,48
568,87
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
5.250,00
3.058,44
4.855,62
3.903,48
2.212,00
5.072,52
1.141,00
3.338,80
2.947,00
546,30
399,96
400,00
494,00
300,00
400,00
300,00
536,00
309,20
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9578.80
5489.25
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8738.40
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8573.20
4000.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9852.80
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3360.00
2960.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5186.40
7809.60
1496.91
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
0.00
3260.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8240.54
0.00
1298.88
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4000.00
3120.00
1300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
986
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤ
9-201108053634 Η
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
037689224
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
0
25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ
112, T.K.
26225
∆.∆.Πατρέων Αχαϊας
∆υτικής
Ελλάδας
987
9-201108053635 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 017570338
1:Α
Μονοκατοικία
ΝΙΚΗΦΟΡΟ
Υ ΓΡΗΓΟΡΑ
(ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΑΖ 56) 0,
T.K. 26443 ∆.∆.Πατρέων Αχαϊας
∆υτικής
Ελλάδας
988
ΜΕΓΑΠΑΝΟ
9-201108053636 Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
024144849
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
0, T.K.
∆.∆.Νεοχωρί
47041
ου
Αρτας
Ηπείρου
989
ΚΑΡΑΚΑΤΣ
9-201108053637 ΑΝΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 020858093
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
ΠΕΡΓΑΜΟΥ
60, T.K.
∆.∆.Νέας
14234
Ιωνίας
Αθηνών
Αττικής
990
9-201108053638 ΠΑΥΛΑΚΗ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ 029826585
1:Α
Μονοκατοικία
ΜΥΚΗΝΩΝ
5, T.K.
10435
∆.∆.Αθηναίω
ν
Αθηνών
Αττικής
991
9-201108053639 ΞΕΝΙΤΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
047920145
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β3
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟ
Υ 23, T.K.
∆.∆.Μυτιλήν
81100
ης
Λέσβου
Βορείου
Αιγαίου
992
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
9-201108053640 Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ
014958131
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΟΜΝΗΝΩ
Ν 10, T.K.
42100
∆.∆.Τρικκαίω
ν
Τρικάλων
Θεσσαλίας
993
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9-201108053641 ΤΖΟΥΑΝΑΣ Σ
076686777
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α ΟΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ 0,
T.K. 35100
∆.∆.Σταυρού Φθιώτιδος
Στερεάς
Ελλάδας
994
ΣΤΑΥΡΟΠΟ
9-201108053642 ΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
038212339
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆3
ΚΕΡΑΜΟΠΟ
ΥΛΟΥ 4, T.K. ∆.∆.Καστορί
52100
ας
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
7.000,00
29.994,83
15.507,00
7.810,24
25.000,00
7.952,00
15.100,00
10.025,00
13.926,63
6.428,40
15.000,00
15.000,00
7.173,74
12.440,00
7.252,50
15.000,00
8.593,60
13.926,63
4.178,46
9.750,00
9.750,00
4.662,93
8.086,00
4.714,12
9.750,00
5.585,84
9.052,30
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
434,25
1.013,39
1.013,39
484,67
840,44
489,99
1.013,39
580,60
940,88
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
2.249,94
5.250,00
5.250,00
2.510,81
4.354,00
2.538,38
5.250,00
3.007,76
4.874,32
300,00
400,00
400,00
1.104,00
568,62
300,00
400,00
400,00
374,64
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6428.40
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7540.00
8000.00
8326.92
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9107.00
6400.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6388.74
0.00
785.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12440.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5952.50
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6800.00
5700.00
2600.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7293.60
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5476.63
7150.00
1300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΖΗΣ
9-201108053643 ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
027902100
1:Α
Μονοκατοικία
∆υτικής
Μακεδονίας
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
Όχι
996
9-201108053644 ΙΓΓΛΕΣΗ
ΜΑΡΙΑ
063280205
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Γ2
ΓΑΜΒΕΤΤΑ
192, T.K.
∆.∆.Θεσσαλο Θεσσαλονίκη Κεντρικής
54248
νίκης
ς
Μακεδονίας
Όχι
997
ΓΚΑΣΟΠΟΥ
9-201108053645 ΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
021545105
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
2
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
ΟΥ 0, T.K.
∆.∆.Κωσταρ
52200
αζίου
Καστοριάς
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
998
9-201108053646 ΘΩΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ
022637452
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β1
ΜΙΑΟΥΛΗ
11, T.K.
56626
Θεσσαλονίκη Κεντρικής
∆.∆.Συκεών ς
Μακεδονίας
Όχι
999
9-201108053647 ΘΩΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 105702179
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β2
ΜΙΑΟΥΛΗ
11, T.K.
56626
Θεσσαλονίκη Κεντρικής
∆.∆.Συκεών ς
Μακεδονίας
1000
9-201108053648 ΜΠΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
032081023
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
0, T.K.
∆.∆.Παραποτ
42100
άµου
Τρικάλων
Θεσσαλίας
1001
9-201108053649 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
019646879
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΜΦΙΚΤΥΟ
ΝΩΝ 41-Α,
T.K. 35100 ∆.∆.Λαµιέων Φθιώτιδος
Στερεάς
Ελλάδας
1002
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
9-201108053650 Υ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
066130386
1:Α
Μονοκατοικία
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙ
Α 0, T.K.
∆.∆.Νέας
46100
Σελευκείας
Θεσπρωτίας Ηπείρου
1003
9-201108053651 ΤΣΙΩΡΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 023802515
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
3
ΗΠΕΙΡΟΥ 5, ∆.∆.Αργυρού
T.K. 16451 πολης
Αθηνών
Αττικής
1004
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝ
9-201108053652 ΥΛΟΥ
Η
119803101
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β3
ΣΚΕΠΑΣΤΟ
Υ 18-20, T.K. ∆.∆.Κοµοτην
69100
ής
Ροδόπης
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
995
ΝΙΚΗΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ
Υ 0, T.K.
50400
∆.∆.Κοζάνης Κοζάνης
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15.928,81
4.452,00
7.577,44
9.058,80
10.309,60
15.549,66
9.268,37
20.132,00
7.661,58
5.220,12
10.627,90
4.452,00
7.577,44
9.058,80
10.309,60
15.000,00
7.551,20
15.000,00
7.659,40
5.220,12
6.908,13
2.893,80
4.925,33
5.888,22
6.701,24
9.750,00
4.908,28
9.750,00
4.978,93
3.393,07
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
718,06
300,74
511,94
612,03
696,49
1.013,39
510,11
1.013,39
517,50
352,68
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
3.719,77
1.558,20
2.652,10
3.170,58
3.608,36
5.250,00
2.642,92
5.250,00
2.680,79
1.827,04
597,60
336,00
477,20
373,20
373,20
417,60
400,00
755,70
300,00
385,60
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8277.90
1500.00
850.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 542.00
0.00
3910.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
6680.33
897.11
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5498.80
3560.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5599.60
3560.00
1150.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5364.90
4084.76
6100.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7551.20
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15287.60
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5189.40
2470.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5220.12
0.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
1005
ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ
9-201108053653 Σ
ΗΣ
012059547
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Ε3
ΚΟΛΟΚΟΤΡ
ΩΝΗ 70, T.K.
41223
∆.∆.Λαρίσης Λαρίσης
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ
ΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
5, T.K.
50004
∆.∆.Αιανής
1006
9-201108053654 ΓΚΑΡΑΛΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 043079555
1:Α
Κοζάνης
Θεσσαλίας
∆υτικής
Μακεδονίας
Όχι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
9-201108053655 ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗ
049923548
1:Α
ΒΟΥΛΓΑΡΟ
ΚΤΟΝΟΥ 15, ∆.∆.Γιαννιτσ
T.K. 58100 ών
Πέλλας
Κεντρικής
Μακεδονίας
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
1008
9-201108053656 ΧΙΣΣΑΣ
ΗΛΙΑΣ
009826023
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΣΤΡΙ 0,
T.K. 46100
∆.∆.Καστρίο
υ
Θεσπρωτίας Ηπείρου
1009
9-201108053657 ΑΛΕΞΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
114813418
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0,
∆.∆.Μακρακ
T.K. 35011 ώµης
Φθιώτιδος
Στερεάς
Ελλάδας
1010
9-201108053658 ΜΑΡΡΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ 067465934
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΙΓΕΛΙΩΤΙΚ
ΩΝ 90, T.K.
25100
∆.∆.Αιγίου
Αχαϊας
∆υτικής
Ελλάδας
1011
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
9-201108053659 Σ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 013247833
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟ
ΥΣ 11, T.K.
26221
∆.∆.Πατρέων Αχαϊας
∆υτικής
Ελλάδας
1012
9-201108053660 TΖΑΛΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Σ
063721710
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΣΑΜΟΥΗΛ
21, T.K.
45333
∆.∆.Ιωαννιτώ
ν
Ιωαννίνων
Ηπείρου
1013
9-201108053661 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 024234020
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β3
ΚΩΝ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ
ΟΥ 17, T.K. ∆.∆.Καλαµαρ Θεσσαλονίκη Κεντρικής
55133
ιάς
ς
Μακεδονίας
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
1007
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Β4
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
9.265,20
15.782,00
5.609,70
10.071,00
13.230,80
7.595,00
9.560,00
11.129,99
6.282,35
9.265,20
15.000,00
5.609,70
6.632,80
13.230,80
6.649,60
7.915,00
8.338,00
5.982,35
6.022,38
9.750,00
3.646,30
4.311,32
8.600,02
4.322,24
5.144,75
5.419,70
3.888,52
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
625,92
1.013,39
378,99
448,11
893,83
449,25
534,76
563,30
404,19
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
3.242,82
5.250,00
1.963,40
2.321,48
4.630,78
2.327,36
2.770,25
2.918,30
2.093,82
413,00
635,28
303,20
420,00
400,00
400,00
585,68
452,00
335,28
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6165.20
0.00
3100.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8250.00
7532.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4859.80
0.00
749.90
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6632.80
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7330.80
0.00
5900.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6649.60
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7915.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8338.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4682.35
0.00
1300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΙΟΡ∆ΑΝΟΠ
9-201108053662 ΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
020970124
1:Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
87, T.K.
∆.∆.Θεσσαλο Θεσσαλονίκη Κεντρικής
54639
νίκης
ς
Μακεδονίας
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Υποδοµές
και
υπηρεσίες
προσπελασι
µότητας στην
Ε.Π. Κρήτης Περιφέρεια Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων
Νοτίου
και Νήσων
Αιγαίου
Αιγαίου"
Αιγαίου
"Υποδοµές
και
υπηρεσίες
προσπελασι
µότητας στην
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
∆υτικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
1015
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ
9-201108053663 ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
062337554
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α2
ΑΘΗΝΩΝ
94, T.K.
85100
∆.∆.Ρόδου
∆ωδεκανήσο Νοτίου
υ
Αιγαίου
1016
9-201108053664 ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
016311890
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜ
ΟΣ ΓΟΥΣΗ
0, T.K.
∆.∆.Φιλιππιά
48200
δος
Πρεβέζης
Ηπείρου
1017
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
9-201108053665 Σ
ΗΛΙΑΣ
055206588
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
2Η
ΠΑΡΟ∆ΟΣ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
16, T.K.
∆.∆.Φιλιππιά
48200
δος
Πρεβέζης
Ηπείρου
1018
9-201108053666 ΓΕΡΓΙΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
015624454
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆2-3
Υ∆ΡΑΣ 12,
T.K. 54639
∆.∆.Θεσσαλο Θεσσαλονίκη Κεντρικής
νίκης
ς
Μακεδονίας
Όχι
1019
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9-201108053667 Σ
Σ
026218390
1:Α
Μονοκατοικία
ΛΕΥΚΟΒΡΥ
ΣΗ 0, T.K.
∆.∆.Λευκόβρ
50100
υσης
Κοζάνης
∆υτικής
Μακεδονίας
1020
ΛΙΑΚΟΣΤΑΥ
ΡΟΥΣΜΥΡΝΙΟΤΟ
9-201108053668 ΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
066457790
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
∆2
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑ
ΤΟΥ 16, T.K.
83100
∆.∆.Σαµίων
Σάµου
Βορείου
Αιγαίου
1021
ΜΗΤΣΟΥΡΑ
9-201108053669 Σ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 071902717
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
0, T.K.
30002
∆.∆.Παλιαµπ Αιτωλοακαρν ∆υτικής
έλων
ανίας
Ελλάδας
1022
9-201108053670 ΚΟΥΤΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
035120187
1:Α
Μονοκατοικία
ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΚΑΛΑΜΠΑΚ
ΑΣ 0, T.K.
∆.∆.Καστρακ
42200
ίου
Τρικάλων
Θεσσαλίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
1014
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1 ΟΡ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
6.500,00
4.354,16
23.087,30
16.800,40
3.749,87
10.855,96
5.990,52
14.582,40
15.000,00
6.500,00
4.297,83
15.000,00
15.000,00
3.749,87
10.855,96
5.918,25
14.582,40
13.127,25
4.225,00
2.793,58
9.750,00
9.750,00
2.437,41
7.056,37
3.846,86
9.478,56
8.532,71
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
439,11
290,34
1.013,39
1.013,39
253,35
733,40
399,82
985,19
886,83
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
2.275,00
1.504,24
5.250,00
5.250,00
1.312,45
3.799,59
2.071,39
5.103,84
4.594,54
300,00
307,60
400,00
300,00
302,36
404,38
338,12
400,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5300.00
0.00
1200.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3097.83
0.00
1200.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9337.77
6000.00
1250.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4664.50
0.00
10746.40
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3749.87
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6756.00
4099.96
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5768.25
0.00
150.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14582.40
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
11827.25
1300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΣΑΠΑΝΑΓΙ
9-201108053671 ΩΤΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
138608349
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
9-201108053672 Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 066864173
1:Α
Μονοκατοικία
Βορείου
Αιγαίου
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
Όχι
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
1025
9-201108053673 ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
025610840
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
12, T.K.
60300
∆.∆.Αιγινίου Πιερίας
Κεντρικής
Μακεδονίας
1026
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝ
9-201108053674 ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
057180877
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΘΗΛΗ 0,
T.K. 35014 ∆.∆.Ανθήλης Φθιώτιδος
Στερεάς
Ελλάδας
1027
9-201108053675 ΡΑΜΜΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
076178156
2:Β
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α2
ΜΟΡ∆ΕΧΑΪ
ΦΡΕΖΗ 18,
T.K. 45445
∆.∆.Ιωαννιτώ
ν
Ιωαννίνων
Ηπείρου
1028
ΚΑΤΣΑΝΕΒ
9-201108053676 ΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
053061990
1:Α
Μονοκατοικία
ΙΜΠΡΟΣ 0,
T.K. 73011
∆.∆.Ίµπρου
Χανίων
Κρήτης
1029
9-201108053677 ΛΑΠΠΑΣ
ΖΩΗΣ
029360049
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
0, T.K.
∆.∆.Μολυβδ
44100
οσκεπάστου Ιωαννίνων
Ηπείρου
1030
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ
9-201108053678 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ Η
118371812
1:Α
Μονοκατοικία
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟ
ΥΣ 3, T.K.
∆.∆.Περιστερ
12136
ίου
Αθηνών
Αττικής
1031
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ9-201108053679 ΠΙΤΣΙΛΑ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
049628688
1:Α
Μονοκατοικία
Π. ΒΑΓΗ 2,
T.K. 64004
∆.∆.Θάσου
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
Κεντρικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
1024
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
0, T.K.
∆.∆.Σκοπέλο
81106
υ
Λέσβου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας"
1023
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑ
ΖΗ 9, T.K.
Θεσσαλονίκη Κεντρικής
57200
∆.∆.Λαγκαδά ς
Μακεδονίας
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.500,00
11.598,24
5.634,32
19.092,29
13.411,03
17.388,11
15.000,00
15.353,00
14.229,00
5.880,00
9.642,80
5.634,32
15.000,00
11.277,03
13.110,00
15.000,00
11.930,00
11.893,00
3.822,00
6.267,82
3.662,30
9.750,00
9.585,47
8.521,50
9.750,00
7.754,50
7.730,45
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
397,27
651,47
380,63
1.013,39
996,29
885,70
1.013,39
805,96
803,50
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
2.058,00
3.374,98
1.972,01
5.250,00
1.691,55
4.588,50
5.250,00
4.175,50
4.162,55
400,00
400,00
400,00
419,10
341,56
441,90
411,54
400,00
400,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5880.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6702.80
1690.00
1250.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5634.32
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8380.00
8440.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5489.47
3225.00
2562.56
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7260.00
0.00
5850.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4800.00
5600.00
4600.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4712.00
2298.00
4920.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7965.00
3928.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΚΟΥΜ
9-201108053680 ΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 035314062
1:Α
ΤΣΑΚΑΛΩΦ
69, T.K.
∆.∆.Πετρούπ
13231
ολης
Αθηνών
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ιονίων
Νήσων
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
Ε.Π.
Θεσσαλίας – ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Στερεάς
Ελλάδας Ελλάδας"
Ηπείρου
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αττικής
Όχι
1033
9-201108053681 ΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
127817142
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
0, T.K.
21060
∆.∆.Ιρίων
Αργολίδος
1034
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
9-201108053682 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΝΟΣ
031665829
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0,
∆.∆.Βουγιάτο
T.K. 29092 υ
Ζακύνθου
1035
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
9-201108053683 ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΟΣ
027473189
1:Α
Μονοκατοικία
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
0, T.K.
∆.∆.Θεολόγο
64002
υ
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
1036
9-201108053684 ΚΟΡΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
066115475
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
1037
ΠΑΙΡΑΜΙ∆Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ
9-201108053685 Σ
ΛΛΟΣ
032173151
1:Α
Μονοκατοικία
ΕΛΛΗΝΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟ
Υ 34, T.K.
∆.∆.Χαλκιδέ
34100
ων
Ευβοίας
1 ΧΛΜ
ΕΠ.Ο.
ΨΑΧΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
0, T.K.
∆.∆.Πολιτικώ
34400
ν
Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
Στερεάς
Ελλάδας
1038
ΓΕΩΡΓΟΣΟ
9-201108053686 ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
043460575
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α2
∆ΥΟΒΟΥΝΙΩ
ΤΗ 22, T.K.
12244
∆.∆.Αιγάλεω Αθηνών
Αττικής
1039
ΟΙΚΟΝΟΜΟ
9-201108053687 Υ
∆ΗΜΗΤΡΑ
020228730
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΣΟΦΟΚΛΕΟ
ΥΣ 12, T.K.
12242
∆.∆.Αιγάλεω Αθηνών
Αττικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
025795910
1:Α
Μονοκατοικία
∆ΟΛΙΑΝΑ -, ∆.∆.∆ολιανώ
T.K. 22001 ν
Αρκαδίας
9-201108053689 ΦΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
033874309
1:Α
ΚΟΡΥΤΣΑΣ
46, T.K.
12243
∆.∆.Αιγάλεω Αθηνών
Ε.Π.
Θεσσαλίας –
Στερεάς
Ελλάδας Ηπείρου
Πελοποννήσ
ου
Όχι
Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
1041
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α ΟΡ
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας"
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
1040
9-201108053688 ΜΕΓΚΛΗΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
1032
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α ΟΡΟ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
8.834,11
9.096,94
15.660,00
13.720,00
10.449,77
19.873,50
9.306,35
6.641,68
10.755,00
10.635,00
7.495,29
7.478,40
15.000,00
8.552,40
8.420,27
12.176,50
7.276,60
6.641,68
8.560,00
9.220,00
4.871,93
4.860,96
9.750,00
5.559,06
5.473,17
7.914,72
4.729,79
4.317,09
5.564,00
5.993,00
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
506,40
505,18
1.013,39
577,78
568,89
822,64
491,58
448,73
578,31
622,91
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
2.623,35
2.617,44
5.250,00
2.993,34
2.947,09
4.261,78
2.546,81
2.324,59
2.996,00
3.227,00
352,00
400,00
464,32
400,00
351,48
400,00
417,44
308,60
400,00
390,08
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2973.69
4521.60
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7478.40
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8870.00
4800.00
1972.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4252.40
3000.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6523.72
0.00
1896.55
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6140.00
3136.50
2900.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6520.00
756.60
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2471.99
1618.34
2551.35
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7260.00
0.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1120.00
8100.00
0.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
9-201108053690 ΞΙΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
040155981
1:Α
ΣΟΛΩΝΟΣ
2, T.K.
12244
∆.∆.Αιγάλεω Αθηνών
Αττικής
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Αττικής"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
1043
9-201108053691 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
054563270
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
2
∆ΟΜΟΚΟΥ
16, T.K.
12242
∆.∆.Αιγάλεω Αθηνών
Αττικής
1044
9-201108053692 ΖΑΛΜΑ
ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ 042595202
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
ΛΙΜΕΝΑΣ
ΘΑΣΟΥ 0,
T.K. 64004
∆.∆.Θάσου
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
1045
9-201108053693 ΝΤΟΚΟΜΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
115050666
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ 0,
∆.∆.Αγίας
T.K. 47100 Παρασκευής Αρτας
Ηπείρου
1046
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙ
9-201108053694 ΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 078459029
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ
4, T.K.
Κ.∆.Τσαριτσ
40200
άνης
Λαρίσης
Θεσσαλίας
1047
9-201108053695 ΤΣΟΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
032023634
1:Α
Μονοκατοικία
ΑΓ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ 35, T.K. ∆.∆.Πλατανίο
26500
υ
Αχαϊας
∆υτικής
Ελλάδας
1048
ΤΣΑΛ∆ΑΡΙ∆
9-201108053696 ΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
045851000
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
Α1
ΝΕΑ
ΚΑΡΒΑΛΗ 0, ∆.∆.Νέας
T.K. 64006 Καρβάλης
Καβάλας
Ανατολικής
Μακεδονίας
& Θράκης
1049
ΣΤΡΟΥΓΓΑΡ
9-201108053697 ΗΣ
ΑΛΚΗΣ
041533957
1:Α
Μονοκατοικία
ΗΦΑΙΣΤΟΥ
6, T.K.
46200
∆.∆.Παραµυ
θίας
Θεσπρωτίας Ηπείρου
1050
9-201108053698 ΣΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
033898922
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
1
ΟΚΤΩΝΙΑ 0, ∆.∆.Οκτωνιά
T.K. 34009 ς
Ευβοίας
Στερεάς
Ελλάδας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
1042
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣ
ΑΔΑ: 4Α5Ζ46ΨΧΨΖ-60Λ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
8.700,00
16.199,15
17.390,00
15.138,00
10.500,00
14.648,41
4.500,00
14.425,80
14.100,00
5.648,00
9.572,20
15.000,00
15.000,00
10.371,00
13.042,80
4.500,00
14.425,80
8.000,00
3.671,20
6.221,93
9.750,00
9.750,00
6.741,15
8.477,82
2.925,00
9.376,77
5.200,00
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
48 Όχι
381,58
646,71
1.013,39
1.013,39
700,67
881,13
304,05
974,59
540,47
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
1.976,80
3.350,27
5.250,00
5.250,00
3.629,85
4.564,98
1.575,00
5.049,03
2.800,00
300,00
441,40
577,44
400,00
516,84
400,00
373,68
400,00
300,00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5648.00
0.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4372.20
4600.00
600.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9565.00
6525.00
1300.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7288.00
7850.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7260.00
3111.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8858.80
4184.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00
4500.00
0.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7180.80
0.00
7245.00
08-10-2011
4 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6700.00
0.00
1300.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ"
Πελοποννήσ
ου
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Θεσσαλίας
Όχι
"Προστασία
Ατµοσφαιρικ
ού
Περιβάλλοντ
Ε.Π.
οςΠεριβάλλον Αντιµετώπισ
και Αειφόρος η Κλιµατικής
Ανάπτυξης Αλλαγής"
"Ολοκλήρωσ
η του
ενεργειακού
Ε.Π.
συστήµατος
Ανταγωνιστικ της χώρας
ότητα και
και ενίσχυση
Επιχειρηµατι της
κότητα
αειφορίας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
Ε.Π.
ποιότητας
Θεσσαλίας – ζωής στην
Στερεάς
Περιφέρεια
Ελλάδας Στερεάς
Ηπείρου
Ελλάδας"
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Όχι
"Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασι
µότηταςενέργειας
στην
Περιφέρεια
Ε.Π. Αττικής Αττικής"
Ε.Π. Αττικής
Όχι
Ε.Π.
Μακεδονίας
Θράκης
"Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητας
ζωής στην
Περιφέρεια Ε.Π.
∆υτικής
Μακεδονίας
Μακεδονίας" Θράκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ
1051
9-201108053699 ΒΑΘΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
051553294
1:Α
Μονοκατοικία
ΣΚΑΛΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
0, T.K.
23051
∆.∆.Σκάλας
Λακωνίας
1052
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
9-201108053700 Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
015061512
1:Α
Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικία
ς
ΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
185, T.K.
∆.∆.Τρ