Ατομικά συμβόλαια

Πίνακασ Συνεργαηόμενων/ Συμβεβλθμζνων
Νοςθλευτικών Ιδρυμάτων για Ατομικά Συμβόλαια
Τελευταία ενημέρωση 07/04/2014
*Διευκρινίηουμε ότι θ ςυνεργαςία με τισ κλινικζσ ΓΑΙΑ, ΙΑ΢Ω ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ΢, ΜΗΣΕΡΑ και ΛΗΣΩ αφορά όλα τα τμιματα εκτόσ από το μαιευτικό, ενώ του ΙΑ΢Ω και του ΡΕΑ μόνο τθ Γυναικολογικι Κλινικι.
Περιφζρεια
Είδοσ Συνεργαςίασ
Νοςοκομείο
Περιοχι
Διεφκυνςθ
Τθλζφωνο
Website
ΑΣΣΙΚΗ
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ATHENS EYE HOSPITAL
Γλυφάδα
Κολοκοτρωνθ 35 & ΢άκθ Καράγιωργα 2109697000
www.athenseyehospital.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
MEDITERRANEO
Γλυφάδα
Ηλείασ 10-12
2109117000
www.mediterraneohospital.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
METROPOLITAN
Ν. Φάλθρο
Εκν. Μακαρίου 9
2104809000
www.metropolitan-hospital.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
πλ.Μαβίλθ
Δορυλαίου 24
2106475000
www.athinaiki-mediclinic.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Αμπελόκθποι
Γερουλάνου 15
2106921503
www.bioiatriki.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πειραιάσ
Φιλελλινων 34
2104582200
www.bioiatriki.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΕΡΡΙΚΟ΢ ΝΣΤΝΑΝ
Αμπελόκθποι
Μεςογείων 107
2106972000
www.dunant.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΕΤΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
Ακινα
Ακαναςιάδου 9
2106416600
www.euroclinic.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΑΙΑ*
Μαροφςι
Διςτόμου 5-7
2106198100-120
www.iatrikokentro.gr
www.gaiamaternity.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μαροφςι
Διςτόμου 5-7
2106198100-121
www.iatriko.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑΣΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ
Π.φάλθρο
Άρεωσ 36, 17562
2109892100
www.iatrikofalirou.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑΣΡΙΚΟ ΨΤΧΙΚΟΤ
Ψυχικό
Άντερςεν 1,
2106974000
www.iatrikopsychikou.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΕΡΙ΢ΣΕΡΙΟΤ
Περιςτζρι
Εκνάρχου Μακαρίου 60
2105799000
www.iatrikoperisteriou.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑ΢Ω GENERAL
Χολαργόσ
Λ. Μεςωγείων 264
210 6502000
www.iaso.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑ΢Ω*
Μαροφςι
Λ. Κθφιςίασ 37-39
210 6184000
www.iaso.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΕΤΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Ακινα
Λεμεςοφ 39-41 κ Αχαρνών 209
2108691900
www.euroclinic.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑ΢Ω ΠΑΙΔΩΝ
Μαροφςι
Λ. Κθφιςίασ 37-39
2106184000
www.iaso.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΛΗΣΩ*
Ακινα
Μουςών 7-13
2106902000
www.leto.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΜΗΣΕΡΑ*
Μαροφςι
Ερ.΢ταυροφ 6
2106869000
www.mitera.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΠΑΙΔ.ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΣΕΡΑ
Μαροφςι
Ερ.΢ταυροφ 6
2106869000-60
www.mitera.gr
΢ελίδα 1 από 2
Πίνακασ Συνεργαηόμενων/ Συμβεβλθμζνων
Νοςθλευτικών Ιδρυμάτων για Ατομικά Συμβόλαια
Τελευταία ενημέρωση 07/04/2014
*Διευκρινίηουμε ότι θ ςυνεργαςία με τισ κλινικζσ ΓΑΙΑ, ΙΑ΢Ω ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ΢, ΜΗΣΕΡΑ και ΛΗΣΩ αφορά όλα τα τμιματα εκτόσ από το μαιευτικό, ενώ του ΙΑ΢Ω και του ΡΕΑ μόνο τθ Γυναικολογικι Κλινικι.
Περιφζρεια
Είδοσ Συνεργαςίασ
Νοςοκομείο
Περιοχι
Διεφκυνςθ
Τθλζφωνο
Website
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ
Πειραιάσ
Ακτι Κουντουριώτου 7Α
2104198800
www.peiraiko.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΡΕΑ*
Παλαιό Φάλθρο
Λεωφ. ΢υγγροφ 383 & Πεντζλθσ 17,
Σ.Κ. 17564
2109495453- 454
www.reamaternity.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΤΓΕΙA
Μαροφςι
Κθφιςίασ & Ερ. ΢ταυροφ 4
2106867000
www.hygeia.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
Μθτροπόλεωσ 86
2310 372600
www.bioiatriki.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑΣΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
Αςκλθπιοφ 10
2310400000
www.iatrikodiavalkaniko.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
Γραβιάσ 2
2310 895100
www.genikikliniki.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
Νικολάου Μάνου 16
2310 896500
www.euromedica.gr
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΚΤΑΝΟΤ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
Βιηφθσ 1
2310 966100
www.kyanousstavros.gr
ΚΡΗΣΗ
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
(Iasis Hospital)
ΧΑΝΙΑ
Μ. Μπότςαρθ 76-78
28210-70800
www.iasishospital.gr
ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ
΢υμβεβλθμζνο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΙΑ΢Ω ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ΢*
ΛΑΡΙ΢Α
8ο χλμ. ΠΕΟ Λάριςασ-Ακθνών
2410 555450
www.iaso.gr
ΑΣΣΙΚΗ
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ATHENS VISION
Ακινα
Λ.΢υγγροφ 328-330
2109595215
www.athensvision.gr
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
EYE DAY CLINIC
Ακινα
Βας. ΢οφίασ 64 6οσ όροφοσ
2103614700-1
www.athensdayclinic.gr
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΑΣΣΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
Νζα Ερυκραία
Ελ. Βενιηζλου 141
2108001146
2108001170
www.attiko.eu
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΒΛΕΜΜΑ
Ακινα
Πατθςίων 88
2108210808
www.vlemma.gr
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΟΡΑ΢Ι΢
Π.φάλθρο
Τμθττοφ 7 κ Πεντζλθσ
2109408100-3
www.orasis.gr
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακινα
Βας.΢οφίασ 64
2107253441
www.eyecenter.gr
ΑΧΑΪΑ
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΟΛΤΜΠΙΟΝ
Πάτρα
Βόλου και Μειλίχου
2610 464000
www.olympion-sa.gr
ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ
΢υνεργαηόμενο για Ατομικά ΢υμβόλαια
ΑΚΕ΢Ω ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΒΟΛΟ΢
Βερναρδάκθ 13
24210 30188-9
www.akeso.com.gr
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
΢ελίδα 2 από 2