Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - erasmus

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Pädagogische Hochschule
1
(Αυστρία)
http://www.ph-tirol.ac.at
http://www.phtirol.ac.at/de/international
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(MΗΝΕΣ)
Αναπλ. Καθηγητής,
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05736)
Dr. Christine Lechner, EU Office
Co-ordination, e-mail:
[email protected];
[email protected]
Education
Π
1
6
Αναπλ. Καθηγητής,
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05736)
MRS. IS. JOOS, International Coordinator of the Faculty of Teacher
Training, e-mail:
[email protected]
Education,
Teacher Training,
Primary
Education
Π
3
12
University College Ghent
2
(Βέλγιο)
http://www.hogent.be
http://lera.hogent.be/student/buitenl
and/erasmus.cfm
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 31/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/11/13
Παρακαλούμε να αναζητήσετε
περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ASSOC. PROF. A. NICHEVA PETROVA,
St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Turnovo
3
(Βουλγαρία)
http://www.uni-vt.bg/2/
http://www.uni-vt.bg/2/?page=1205
Αναπλ. Καθηγητής,
ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664)
e-mail: [email protected] – Assoc. Prof.
B. Borissova, Erasmus Institutional
Coordinator, e-mail :
[email protected] – European
Integration and Mobility Office, email: [email protected]
Universität zu Köln
4
(Γερμανία)
http://www.uni-koeln.de
http://verwaltung.unikoeln.de/international/content/index_
eng.html
http://verwaltung.unikoeln.de/international/content/studiu
m_und_praktika_im_ausland/erasmus
/incomings/index_eng.html
http://www.kstw.de/
Freie Universität Berlin
5
(Γερμανία)
http://www.fu-berlin.de/en
DR. D. VOSSEBRECHER, Faculty of
Αναπλ. Καθηγητής,
ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664)
Καθηγήτρια Σ. ΒΟΥΡΗ
(Τηλ. 2651 0 05689)
Human Science, Centre for
International Relations, e-mail:
[email protected] -
Special Education
Π
2
12
Education
Π
M
2
12
International Office, e-mail:
[email protected],
[email protected]
PROF. DR. CHRISTOPH WULF,
Departmental Co-ordinator, FB
Erziehungswissenschaft und
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6
http://www.fu-berlin.de/fuinternational
http://www.fuberlin.de/en/studium/international/st
udium_fu/auslandssemester/erasmus_
in/index.html
http://www.fuberlin.de/en/studium/international/st
udium_fu/auslandssemester/erasmus_
in/infos_incomingstudents/index.html
http://www.fu-berlin.de/en/sites/abt4/mobilitaet/stud_in/allginfo/index.ht
ml
Psychologies; AB Anthropologie
und Erziehung, E- mail:
Bergische Universität
Wuppertal (Γερμανία)
PROF. DR. HEINZ SUENKER, Center
http://www.uni-wuppertal.de
http://www.hsw-international.de
http://www.hswinternational.de/vordereinreise/umzu
g
http://www.zsb.uni-wuppertal.de
http://www.daad.de
http://www.campus-germany.de
[email protected]
ERASMUS-Büro, e-mail:
[email protected],
Erasmus coordinator:
[email protected], [email protected], [email protected]
Αναπλ. Καθηγητής,
ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664)
for International Studies in Social
Policy and Social Services, e-mail:
[email protected],
Andrea Bieck, Erasmus
Coordinator, International Office,
e-mail: [email protected] –
Faculty advisor, Corinna
Rademacher, e-mail:
[email protected]
Education,
Teacher Training
Π
Μ
Δ
2
18
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
wuppertal.de
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Universität Hamburg (Γερμανία)
7
8
http://www.uni-hamburg.de
http://www.verwaltung.unihamburg.de/5/index_e.html
http://www.verwaltung.unihamburg.de/5/kontakt_e.html#Erasm
us%20Team
Αναπλ. Καθηγητής,
ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ (Τηλ. 2651 0 05664)
Universite PARIS8
Vincennes-Saint Denis
Αναπλ. Καθηγητής,
(Γαλλία)
(Τηλ. 2651 0 05736)
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Dr. Markus Friederici,
Departmental Coordinator, e-mail:
[email protected]
- Charlotte Sachter dipl. Kult,
Institutional Coordinator,
Abteilung Internationales, e-mail:
[email protected] - Department of
International Affairs, e-mail:
[email protected];
[email protected];
[email protected]
Education
Π
Μ
2
10
Annick LEMONNIER, Erasmus –student
flow for outgoing students, E-mail:
[email protected];[email protected]
Education
Π
Μ
1
10
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://www.univ-paris8.fr
http://echanges.univparis8.fr/move/moveonline/incoming/
welcome.php
http://www.univ-paris8.fr/INTERNATIONAL-
paris8.fr
Απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
Universite Lumerie Lyon 2
(Γαλλία)
9
10
www.univ-lyon2.fr
http://www.univlyon2.fr/international-/
http://www.univlyon2.fr/international/exchangeprograms/
Αναπλ. Καθηγητής,
κ. Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05736)
Universidad del Pais Vasco
Αναπλ. Καθηγητής,
κ. Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05736)
(Ισπανία)
http://www.ehu.es/p200-home/es
M. Mohamed Lahlou,
Departamental Coordinator,
Mme Emmanuelle LOP,
European Partnership Manager,
Email : [email protected] – International Relations
Division, e-mails : [email protected]
Educational
Psychology
Π
Μ
3
18
Education
Π
Μ
2
24
lyon2.fr, [email protected]
[email protected]
Elixabete LARRINAGA, Director for
International Mobility - Txomin
Villarroel – U.C. of Teacher
Training of Vitoria, e-mail:
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[email protected];
[email protected]
http://www.relacionesinternacionales.ehu.es/p274hmencont/en/contenidos/informacion
/international_visitors/en_inf/languag
e_courses.html
http://www.relacionesinternacionales.ehu.es/p274hmencont/en/contenidos/informacion
/international_visitors/en_inf/erasmus
_students.html
http://www.encuestafacil.com/RespW
eb/Cuestionarios.aspx?EID=917367&M
SJ=NO#Inicio
University of Cyprus
(Kύπρος)
11
http://www.ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/goto/mainp
ortal/enUS/FacultiesandDepartments.aspx
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 15/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/10/13
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
Αναπλ. Καθηγητής,
κ. ΑΝ. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05687)
PROF. N. VALANIDES, Dept. of
Education, e-mail:
[email protected] - DR.G. MAKRIDES,
Director, Service for Research,
International and Public Relations
Dept. of Education, E-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Education
Π
Μ
1
1
5
3
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο Παν/μιο Κύπρου
University of Cyprus
12
(Kύπρος)
http://www.ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/goto/mainporta
l/enUS/FacultiesandDepartments.aspx
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 15/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/10/13
Αναπλ. Καθηγητής,
ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664)
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο Παν/μιο Κύπρου
13
European University Cyprus
Αναπλ. Καθηγητής,
(Kύπρος)
http://www.euc.ac.cy
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05736)
PROF. N. VALANIDES, Dept. of
Education, e-mail: [email protected],
DR.G.MAKRIDES, Director, Service for
Research, International and Public
Relations Dept. of Education, E-mail:
[email protected],
[email protected],
Special Education
Π
2
12
Stavroulla Antoniou, Erasmus Office,
Dept. of Admissions, e-mail:
[email protected] - Mrs. Efi
Michael, International Officer, email: [email protected]
Education,
Teacher Training
Π
Μ
4
24
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
University of Nicosia (Kύπρος)
http://www.unic.ac.cy/nqcontent.cfm
?a_id=1
14
http://www.unic.ac.cy/nqcontent.cfm
?a_id=5355&tt=graphic&lang=l1
http://www.unic.ac.cy/nqcontent.cfm
?a_id=6241&tt=graphic&lang=l1
Neapolis University Pafos
15
(Kύπρος)
http://www.nup.ac.cy/engb/home.aspx
PROF. DIMITRIOS STASINOS, Dept. of
Αναπλ. Καθηγητής,
κ. ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664)
Education, e-mail:
[email protected], Dr. Elena
Papanastasiou, Dept. of Education,
e-mail: [email protected] Erasmus office, e-mail:
[email protected]
Επικ. Καθηγήτρια,
κα ΕΛ. ΜΟΡΦΙΔΟΥ
(Τηλ. 26510 0 5888)
Student Services, e-mail:
Καθηγήτρια Σ. ΒΟΥΡΗ
(Τηλ. 2651 0 05689)
Ms J. Cepience, Head of International
Office, e-mail: [email protected]
Special
Education: Preprimary
education
(Training for
teachers at Basic
Levels)
Π
3
15
Education
Π
Μ
Δ
3
18
Teacher Training
Π
2
10
[email protected]
Klaipeda State College
16
(Λιθουανία)
http://www.kvk.lt/index.php/lt/klaipe
da-state-college
http://www.kvk.lt/index.php/lt/intern
ational-relations-department-menu
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN University) -
17
(Ολλανδία)
http://www.han.nl/start-en/
http://www.han.nl/opleidingen/excha
nge-courses/education-ininternational-perspective-/application/
Αναπλ. Καθηγητής,
κ. ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664)
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο Παν/μιο Κύπρου
Universitatea Babes-Bolyai Cluj
– Napoca - (Ρουμανία)
18
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.cci.ubbcluj.ro/
http://www.cci.ubbcluj.ro/index.php?
pag=incomingstudents
Αναπλ. Καθηγητής,
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05736)
Dr. Jeroen Gronheid, Head of
International Office, Faculty of
Education, e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected] – ΗΑΝ
University of Applied Sciences,
International Office, Magda
Lichtenberg, e-mail:
[email protected]
Education
Π
3
15 (=3*5)
PROF. VASILE CHRIS, Head of
Educational Sciences Department, email: [email protected] Carmen ŢÂGŞOREAN, Director,
Centre for International Coordinator,
e-mail:
[email protected]
Education Teacher Training
Π
2
12
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Uniwersytet Rzeszowski
19
(Πολωνία)
http://www.univ.rzeszow.pl/
http://www.univ.rzeszow.pl/eng/eras
mus.php
Univeristy of Maribor - (Σλοβενία)
20
http://www.uni-mb.si/
http://www.unimb.si/podrocje.aspx?id=5
Αναπλ. Καθηγητής,
κ. ΣΠ. ΣΟΥΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05664) –
Dr Anna Szpila, Institute of
Mathematics, e-mail:
[email protected]
Λέκτορας, κ. Κ. ΤΑΤΣΗΣ
(Τηλ. 26510 0 5870)
Mrs Lucyna Kustra, Head of
International Office, e-mail:
[email protected]
Καθηγητής,
κ. Κ. ΚΩΤΣΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05785)
Faculty of Arts, Coordinators:
Dr.Tomaž Onič, e-mail:
[email protected], Alenka
Marušič, e-mail:
[email protected]
Education
Science -
Psychology
Π
2
10
Π
M
Δ
2
2
12
12
Τμηματικός Υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Σπυρίδων Σούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 05664, E-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό υπεύθυνο.
Τελευταία ενημέρωση: 1/4/2013