Φιλολογίας - Erasmus - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(MΗΝΕΣ)
Université de Liège - (Βέλγιο)
http://www.ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in
http://www.ulg.ac.be/erasmus/in/dos
sier
1
www.ulg.ac.be/en/erasmus/in/applica
tion
Online registration
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 15/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/11/13
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
2
Plovdiv University ‘Paissii
Hilendarski’ - (Βουλγαρία)
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05122)
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Prof. Dominique Longree, Dept Sciences
de l'Antiquite, e-mail:
[email protected] - Mrs
Dominque d' Arripe, Erasmus Institutional
Coordinator, e-mail :
[email protected],
[email protected]
Dr. N. Cherneva, Erasmus Faculty
Coordinator, e-mail:
Classical
Philology
Π
Μ
Δ
2
18
Eastern
European
Languages and
Π
2
10
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.uni-plovdiv.bg/
3
‘St. Cyril ad St. Methodius’
University of Veliko Turnovo (Βουλγαρία)
(Τηλ. 2651 0 05198)
Επικ. Καθηγητής
Ι. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05163)
http://www.uni-vt.bg
[email protected]
[email protected] – International
Relations Office, e-mail: [email protected]
European Integration and Mobility Office,
e-mail: [email protected] - Assoc.Prof.A.
Petrova, Department of General
Linguistics and Balkan Studies, e-mail:
[email protected]
Cultures
Languages &
Humanities
Π
Μ
Δ
2
12
Π
Μ
Δ
3
27
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
- (Γαλλία)
http://www.paris-sorbonne.fr/
http://www.paris-sorbonne.fr/linternational/
4
http://www.paris-sorbonne.fr/linternational/le-service-desrelations/la-politique-des-ri/
Επικ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05205)
http://www.paris-sorbonne.fr/linternational/venir-etudier-a-parissorbonne/dans-le-cadre-d-erasmus3002/notice-d-information-2010-2011/
Erasmus Office, Email:
[email protected]
e.fr, [email protected], [email protected], [email protected]; [email protected],
[email protected]
Modern
Languages of
the EU
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Universite PARIS8 VincennesSaint Denis - (Γαλλία)
http://www.univ-paris8.fr
5
http://echanges.univparis8.fr/move/moveonline/incoming/
welcome.php
http://www.univ-paris8.fr/INTERNATIONAL
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ
(Τηλ. 2651 0 05183)
Annick LEMONNIER,Erasmus –student
flow for outgoing students, E-mail:
[email protected];[email protected]
Languages &
Philological
Sciences
S.Vassilaki, Departmental coordinator Martine Montoya, Service des Relations
Internationales, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Modern EU
Languages
Π
Μ
1
10
3
27
Απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Institut National des Langues et
Civilisations Orientales - (Γαλλία)
6
http://www.inalco.fr
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_espa
ce.php3?id_rubrique=6
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05133)
Π
Μ
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Université Paris – Ouest Nanterre
La Défense (Paris X) - (Γαλλία)
7
http://www.u-paris10.fr
http://www.u-paris10.fr/sri
http://www.uparis10.fr/76917656/1/fiche___page
libre/&RH=interang_ints&RF=intera
ng_sri
Επικ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05205)
Prof. Jacovides Anna, Department of
Philosophy and Languages, e-mail : [email protected], Service des Relations
Internationales, Fatima Salah, e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Modern EU
LanguagesClassical
Philology
Mme Marie-Paule Masson, Coordinateur
Departemental, Department Grec
Moderne - Arts, Letters, Langues, Sciences
Humaines & Sociales, e-mail : [email protected] International Relations, e-mail :
[email protected] Bureau Erasmus IN, E-mail: [email protected]
Modern EU
Languages
Π
1
6
Μ
1
6
Δ
1
6
3
27
Université Paul Valéry Montpellier
III - (Γαλλία)
8
http://www.univ-montp3.fr/
http://www.univmontp3.fr/ri/index.php?part=venirerasmus
http://www.univmontp3.fr/riinscriptions/move/moveo
nline/incoming/welcome.php
http://www.univmontp3.fr/ri/doc/espace-etu/venirprog/Progaca.pdf
http://www.univ-
Επικ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05205)
Π
Μ
Δ
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
montp3.fr/filemanager/insc_adm/cale
ndrier2011_2012.pdf
http://www.univmontp3.fr/ri/index.php?part=venirerasmus3
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 31/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 30/09/14
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Université de Pau et des Pays de l’
Adour - (Γαλλία)
9
http://www.univ-pau.fr
http://www.univ-pau.fr/live/
http://www.univpau.fr/live/international
http://ri.univ-pau.fr/
MME ELIANE SBRUGNERA, Academic
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ
(Τηλ. 2651 0 05183)
http://ri.univ-pau.fr/live/calendrier
http://www.univ-pau.fr/live/formations
http://ri.univ-pau.fr/live/etudiantseuropeens/erasmus
http://ri.univ-pau.fr/live/etudiants-
coordinator
UFR LETTRES PAU, e-mail:
[email protected] –
Direction des Relations
Internationales, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Classical
Philology
Π
2
12
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
europeens/erasmus/logement
http://www.crousbordeaux.fr/residences-et-villagesdans-les-pyrenees-atlantiques.html
http://ri.univ-pau.fr/live/etudiantseuropeens/erasmus/logement
Language: Mainly French (recommended
level B2, B1 is accepted)
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 10/06/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/11/13
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Université de Toulouse – Le Mirail (Γαλλία)
10
http://www.univ-tlse2.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/accueilutm/universite/organisation/services/s
ervice-des-relations-internationales5428.kjsp
Επικ. Καθηγήτρια
ΑΘ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05177)
DR. CH. ORFANOS, Departmental
coordinator - Service des Relations
Internationales, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Classical
Philology
-
2
18
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Universität zu Köln - (Γερμανία)
11
http://www.uni-koeln.de
http://verwaltung.unikoeln.de/international/content/index_
eng.html
http://www.kstw.de/
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
(Τηλ. 2651 0 05198)
Christiane Biehl, Institutional
Coordinator, International Office, email: [email protected],
Modern EU
Languages
Π
1
6
3
18
[email protected]
Freie Universität Berlin - (Γερμανία)
12
http://www.fu-berlin.de
http://www.fu-berlin.de/fuinternational (International Relations)
http://www.fuberlin.de/en/studium/international/st
udium_fu/auslandssemester/index.ht
ml
http://www.fuberlin.de/en/studium/international/st
udium_fu/auslandssemester/erasmus_
in/index.html
http://www.fuberlin.de/en/studium/international/st
udium_fu/auslandssemester/erasmus_
in/infos_incomingstudents/index.html
Καθηγητής
Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05110)
Prof. Dr. Niehoff-Panagiotidis JOHANNES,
Departmental coordinator, FB Philosophie
und Geisteswissenschaften, Institut fur
Griechische und Lateinische Philologies Dr. Eva LACK, Institutional Coordinator,
International Relations e-mail:
http://www.fu-berlin.de/fu-international
Erasmus Programme Administrators, email: [email protected],
[email protected],
[email protected] , [email protected], [email protected]
Modern EC
Languages
Π
Μ
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn - (Γερμανία)
http://www.uni-bonn.de
http://www.internationales.unibonn.de
Online application:
http://www.erasmus.uni-bonn.de
13
Good and sufficient knowledge of German
(B1/B2)
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05122)
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 15/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 01/11/13
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Frau Dr. Elena Pallanza, Institut für
Philosophie, e-mail: [email protected] - Universität Bonn, International
Office, e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected]
Π
Languages &
Philological
Μ
3
27
1
9
Sciences
Δ
Université de Genève - (Ελβετία)
15
http://www.unige.ch
http://www.erasmusinfo.ch (Erasmus
info)
http://www.unige.ch/international/mo
bint/ProgrammeIN/erasmusin/infoetu
d.html
Επικ. Καθηγητής
Δ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05205)
Mr Ol. VINCENT, ERASMUS Istitutional
Cordinator, International Relations, email: [email protected], Mrs
Sylvia De Raemy, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Languages &
Philological
Sciences –
Modern Greek
-
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Language requirements: fluency in French
Universidad de Cádiz - (Ισπανία)
16
http://www.uca.es/
http://www.uca.es/es/internacional
http://www.uca.es/cslm
http://www.uca.es/ori/erasmus/erasm
us-in-coming
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 31/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 01/11/13
Επικ. Καθηγητής
ΣΤ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ
(Τηλ. 2651 0 05181)
Manuel Sanchez Ortiz de Landaluce,
Filologia Griega, Faculty de Filosofia y
Letras, e-mail:
[email protected] - Oficina de
Relaciones Internacionales, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Classical
Philology
Π
2
18
International Relations Office, e-mail:
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
Classical
Philology
Π
1
9
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με τη
διαδικασία υποβολής αίτησης Erasmus
στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Universidad de Murcia - (Ισπανία)
Online application (instructions can be
found on the web page)
17
http://www.um.es/
http://erasmus.um.es
http://www.um.es/internacionales
http://www.um.es/estudios/oferta.ph
Επικ. Καθηγητής
ΣΤ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ
(Τηλ. 2651 0 05181)
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
p
http://vimur.um.es/vimur/index.jsp
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 30/06/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 30/11/13
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Universidad de Oviedo - (Ισπανία)
http://www.uniovi.es
http://directo.uniovi.es/catalogo/Lista
Planes.asp?idioma=I&TipoPlan=T (ECTS
course descriptions)
18
http://www.uniovi.es/internacional/es
tudiantesint
http://www.uniovi.es/internacional/es
tudiantesint/acceso/erasmusest/antes
Επικ. Καθηγητής
ΣΤ. ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ
(Τηλ. 2651 0 05181)
M.Garcia Valdes, F. Javier, Facultad de
Filologia Clasica y Romanica, e-mail:
[email protected] - Mónica Bohigas,
International Relations, E-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected]
Modern EU
Languages
Π
Δ
2
1
18
9
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Universidad de Barcelona
(Ισπανία)
19
http://www.ub.es
http://www.ub.edu/uri/welcome_en.ht
m
Αναπλ. Καθηγητής
Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05189)
* Μόνο για μαθήματα Φιλολογίας *
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρήση Καταλανικής γλώσσας*
Dr. Xavier Riu, Departamental
Coordinator, Facultat de Filologia, e-mail:
[email protected] - International Exchange
Office, e-mail: [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected]
Languages &
Philological
Π
2
10
Π
Δ
1
1
9
9
Sciences
Universidad del Pais Vasco - (Ισπανία)
20
http://www.ehu.es/p200-home/es
http://www.relacionesinternacionales.ehu.es/p274hmencont/en/contenidos/informacion/i
nternational_visitors/en_inf/language_c
ourses.html
http://www.relacionesinternacionales.ehu.es/p274hmencont/en/contenidos/informacion
/international_visitors/en_inf/erasmus
_students.html
http://www.encuestafacil.com/RespW
eb/Cuestionarios.aspx?EID=917367&M
SJ=NO#Inicio
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05122)
G. Iztueta, Erasmus Coordinator of the
Faculty of Philology and Geography –
History - A. Doiz, Director for Cooperation
& International Mobility, e-mail:
General &
[email protected],
Literature
Comparative
[email protected],
[email protected];ana.zu
[email protected]
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21
Universidad de la Laguna (Tenerife)
- (Ισπανία)
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
http://www.ull.es
(Τηλ. 2651 0 05198)
Prof. Ernesto Gil Lopez, Departmental
Coordinator, Facultad de Filologia, e-mail:
[email protected] - Prof. Elena Pastor Tejera,
Institutional Coordinator, Oficina de
Relaciones Internacionales, e-mail:
[email protected]
Universidad de Granada - (Ισπανία)
22
Online application (instructions can be
found on the web page)
http://www.ugr.es
http://www.turismodegranada.org/
Αναπλ. Καθηγητής
ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ
(Τηλ. 2651 0 05122)
Prof. Mosjos MORFAKIDIS, Facultad de
Filologia y Letras, E-mail: [email protected],
Oficina de Relaciones Internacionales, email: [email protected], [email protected],
[email protected]
Modern EU
Languages
Modern
Languages of
the EU
Translation Interpretation
Π
3
27
Π
2
18
Μ
3
30
Π
3
18
(information about Granada)
Università degli Studi di Catania 23
(Ιταλία)
http://www.unict.it
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05133)
http://www.flingue.unict.it/
Prof. An. Zimbone, Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere, Moderne
Dipartimento di Filologia Moderna
Cattedra di Lingua e Letteratura Greca
Moderna, e-mail: [email protected] –
International Relations Office:
[email protected], [email protected],
[email protected]
Modern EU
Languages
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Università degli Studi di Bari (Ιταλία)
http://www.uniba.it/
24
http://www.uniba.it/studenti/opportu
nita-allestero/erasmus
(Instructionsnstructions can be found on the
web page)
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 20/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 20/11/13
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
(Τηλ. 2651 0 05198)
Dr. Francesco TRITTO, Institutional
Coordinator, E-mail:
[email protected] - Dr.
Lucia Cioce, Mobilita internazionale, Email: [email protected]
Modern EU
Languages
Π
2
12
-
1
6
Università Ca’ Foscari Venezia Prof. C. CARPINATO, Dipartimento di
Scienze dell’ Antichità e del Vicino, E-mail:
(Ιταλία)
http://www.unive.it
25
http://www.unive.it/programmes_cou
rses
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=26435
Καθηγητής Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05110)
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=73693
[email protected] - Dot.A.CattarinSezione Stage, Mobilita Iternationale e
Placement E-mail: [email protected];
[email protected] [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected];
[email protected]
Languages &
Philological
Sciences
(Modern
Greek)
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
id=75386
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=75896
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=76829
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=10497
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=10395
Language requirements: Good level of
written and spoken Italian. You may
check your Italian language level at
http://claonline.unive.it/Index.htm
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με
τη διαδικασία υποβολής αίτησης Erasmus
Università degli Studi di Padova (Ιταλία)
26
http://www.unipd.it/
http://www.unipd.it/programmi/eras
mus/erasmus.html (Foreign Students
Καθηγητής Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05110)
Prof. P. MASSIMO, Dipartimento di
Scienze del Mondo Antico, e-mail:
[email protected] – Erasmus contact
in the faculty of Arts and Philosophy,
Alessandra Miola, e-mail:
[email protected] - International
Modern EU
Languages
Π
2
18
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Welcome Guide)
Relations Office, e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected]
http://www.sassa.org (Accommodation)
Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” (Ιταλία)
27
http://www.iuo.it
http://www.iuo.it/index2.php?content
_id=17&content_id_start=2
http://www.iuo.it/index2.php?content
_id=2338&content_id_start=1
http://www.iuo.it/index2.php?content
_id=17&content_id_start=2
Επικ. Καθηγητής
ΑΠ. ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05102)
International Relations Office, e-mail:
[email protected], [email protected]
Less widely
taught
languages
Π
3
27
Prof. Isabella Bernardini, Facolta di Lingue
e Letterature Straniere, Dip. To di Lingua e
Letteratura Neogreca - International
Mobility Office, e-mail:
[email protected],
[email protected];kelly.
[email protected]
Modern EU
Languages
Π
2
18
Università del Salento (Ιταλία)
28
http://www.unile.it
http://www.unisalento.it/web/guest/s
tudies_abroad
http://www.unisalento.it/c/document
_library/get_file?uuid=c4a37726-46144256-b887ccf43488e507&groupId=10122
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05133)
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Ιταλία)
Καθηγητής
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
http://www.unisa.it/
(Τηλ. 2651 0 05133)
Università degli Studi di Salerno
29
University of Cyprus - (Κύπρος)
http://www.ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/goto/mainportal
/en-US/FacultiesandDepartments.aspx
30
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 15/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 15/10/13
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ
(Τηλ. 2651 0 05183)
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με
τη διαδικασία υποβολής αίτησης Erasmus στο
Παν/μιο Κύπρου
Dr. Francesca Dell’Acqua, Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale, e-mail:
[email protected] – Ufficio Relazioni
Internazionali, Erasmus, e-mail:
[email protected]
Byzantine
Philology
PROF. DEMOKRITOS KALTSAS, Dept. of
Classical Studies and Philosophy, email: [email protected] - DR. G.
MAKRIDES, Director, Service for
Research, International and Public
Relations Dept. of Education, E-mail:
[email protected],
[email protected] ,
[email protected]
Classical
Philology
Royal Holloway International, e-mail:
studyabroad @rhul.ac.uk,
[email protected]
Classical
Philology
Π
http://www.rhul.ac.uk/home.aspx
http://www.rhul.ac.uk/international/st
udyabroadandexchanges/home.aspx
Καθηγήτρια
ΑΡ. ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ – ΤΑΤΤΗ
(Τηλ. 2651 0 05183)
1
6
1
10
1
9
Δ
Π
Μ
Δ
Royal Holloway, University of
London - (Ην. Βασίλειο)
31
Μ
Π
Μ
Δ
http://www.rhul.ac.uk/international/st
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
udyabroadandexchanges/erasmusexch
ange/home.aspx
32
King’s College London - (Ην. Βασίλειο)
Αναπλ. Καθηγητής
Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
(Τηλ. 2651 0 05189)
Prof. David Ricks, Department of
Byzantine and Modern Greek Studies,
e-mail: [email protected] – Ms
Sarah Williamson, Head of Study
Abroad Office, Mrs Liz Vehit,
Partnership’s Office, e-mail:
[email protected]
Languages &
Philological
Sciences
(Byzantine &
Modern
Greek)
DR. PR. KORDOS, Institute for
Interdisciplinary Studies ‚Artes
Liberales’, e-mail:
[email protected] –
International Relations Office, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Languages &
Philological
Sciences
Μ
2
10
2
12
Δ
University of Warsaw - (Πολωνία)
http://www.uw.edu.pl/en/
http://www.mobility.uw.edu.pl
Γλωσσική επάρκεια: B2 (according to the
CEFR)
33
http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?
L=E&M=/main_pages/levels.html
Αναπλ. Καθηγητής
Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05189)
http://www.informatorects.uw.edu.pl
http://www.bwz.uw.edu.pl/en/?page_
id=57
Π
Μ
Δ
http://www.bwz.uw.edu.pl/en/?page_
id=87
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
http:// www.iro.uw.edu.pl
http://uw.esn.pl/
Deadlines:
Χειμ. εξάμ. 2013/14 → 01/05/13
Εαρ. εξάμ. 2013/14 → 01/11/13
Παρακαλούμε ζητήστε από το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
αίτησης Erasmus στο συγκεκριμένο Παν/μιο
Universitatea din Bucuresti
34
(Ρουμανία)
http://www.unibuc.ro
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
(Τηλ. 2651 0 05198)
Trakya University - (Τουρκία)
http://www.trakya.edu.tr/Eng/
35
http://www.trakya.edu.tr/trakyaeu/tr
_html/tr_en/main_en.htm
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
(Τηλ. 2651 0 05198)
http://www.trakya.edu.tr/trakyaeu/tr
_html/tr_en/procedureis.htm
PROF. TUDOR DINU, Classical Languages
and Neogreek, e-mail: [email protected]
– Prof. Mihal Stroe, Faculty of Foreign
Languages and Literatures, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Modern EC
Languages
Π
2
10
Assist. Prof. Dr. Sema SANDALCI, Faculty
of Balkan Languages, e-mail:
[email protected], - Asli OZEN,
Erasmus Office Coordinator, e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Modern Greek
Philology
Π
4
24
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.
Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής
Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ERASMUS
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.trakya.edu.tr/trakyaeu/tr
_html/tr_en/contact.htm
36
Istanbul University - (Τουρκία)
http://www.istanbul.edu.tr/
Masaryk University in Brno (Δημοκρατία της Τσεχίας)
37
http://www.muni.cz/
http://czs.muni.cz/en/in/students/stud
ies/xprogram
Επικ. Καθηγήτρια
Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
(Τηλ. 2651 0 05198)
Αναπλ. Καθηγητής
Π. ΚΑΓΙΑΛΗΣ
(Τηλ. 2651 0 05189)
Assoc. Dr. Esin Ozansoy, Faculty of
Philosophy, Head of Department of
Modern Greek Language and Literature, email: [email protected] –
International Relations, e-mail:
[email protected]
Languages and
Philological
Sciences
ASSOC.PROF. DOTT. DASA
BARTONNKOVA, Faculty of Arts,
Department of Classical Studies, email: [email protected] - Office
for International Studies, e-mail:
[email protected],
[email protected]
Π
5
25
(=5*10)
2
12
Π
Languages and
Philological
Sciences
Μ
Δ
Τμηματικός υπεύθυνος LLP/Erasmus:
Δημήτριος Καργιώτης Επίκ. Καθηγητής, Τηλ. 26510 0 5205, e-mail: [email protected]
Σημειώσεις:
Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες
της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν την υποβολή της αίτησής τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει και τον υπεύθυνο Καθηγητή της διαπανεπιστημιακής συμφωνίας αλλά και τον Τμηματικό
υπεύθυνο.