Αξιολόγηση ωρομισθίων - 2011-12

EIΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
H επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από τους :
1. Καββουσανό Εµµανουήλ, Καθηγητή
2. Κονταξάκης Κων/νος, Επίκουρο Καθηγητή
3. Κατσαπρακάκης ∆ηµήτριος, Επίκουρο Καθηγητή
εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων Επιστηµονικών και Εργαστηριακών
Συνεργατών του Τµήµατος για την διδασκαλία των µαθηµάτων που ανακοινώθηκαν,
και σύµφωνα µε τον νόµο :
1. Συνέταξε πίνακα µε όλους τους υποψήφιους - κατ’ αλφαβητική σειρά - στον
οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα αυτών, τον οποίο πίνακα και
ανακοινώνει.
2. Συνέταξε , ανά γνωστικό αντικείµενο που έχει προκηρυχθεί, πίνακα στον οποίο
αναγράφονται κατά αξιολογική σειρά όλοι οι ενδιαφερόµενοι να το διδάξουν. Η
κατάταξη των υποψηφίων έγινε µε βάση τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων.
3. Κάποια από τα γνωστικά αντικείµενα, παρά το ότι είχαν προκηρυχθεί δεν
εµφανίζονται στους πίνακες. Τα µαθήµατα των εν λόγω γνωστικών αντικειµένων
θα διδαχθούν από το µόνιµο προσωπικό. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από το
γεγονός ότι στο εξής δεν θα διδάσκονται κάθε εξάµηνο όλα τα µαθήµατα, οπότε
οι µόνιµοι διδάσκοντες πρέπει να αναλάβουν περισσότερα µαθήµατα – κάτι που
έγινε γνωστό µετά την προκήρυξη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η επιτροπή στο θέµα της ‘σχετικότητας’ του
υποψήφιου µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος που ζητά να διδάξει, όπως
αυτή τεκµηριώνεται είτε από αποδειγµένη σχετική µε το αντικείµενο επαγγελµατική
εµπειρία είτε από σχετικές µε το αντικείµενο µεταπτυχιακές σπουδές. Στο πλαίσιο
αυτό, πολλοί εκ των υποψηφίων κρίθηκε ότι έχουν οριακή µόνο σχέση µε το
αντικείµενο. Για αυτούς δεν θεωρήθηκε σκόπιµο να υπάρξει κατάταξη. Η γενικότερη
επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου σε θέµατα Μηχανολογίας ελήφθη υπόψη, σε
καµιά όµως περίπτωση δεν θεωρήθηκε απόδειξη εµπειρίας στο συγκεκριµένο
αντικείµενο που ο υποψήφιος καλείται να διδάξει.
Η επιτροπή επίσης, για όσους εργαστηριακούς κυρίως συνεργάτες έχουν
εργασθεί στο παρελθόν, έλαβε υπόψη την γενικότερη ενασχόλησή τους µε το
εργαστήριο, τις ενέργειές τους για την αναβάθµισή του καθώς και τη
συνεργασιµότητα µε τα άλλα µέλη του εργαστηρίου αλλά και του Τµήµατος
γενικότερα .
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιτροπή οµόφωνα συµφώνησε και κατάρτισε τους
εξής πίνακες αξιολόγησης τους οποίους και υποβάλλει στο Συµβούλιο του Τµήµατος
για την επιλογή των υποψηφίων.
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τοµέας Α΄ Μηχατρονικής και Βιοµηχανικών Εφαρµογών
Α. Θέσεις επιστηµονικών συνεργατών :
1. Μηχανική – Αντοχή των Υλικών
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Παπαδάκης Νικόλαος
Πασιπουλαρίδης Ευάγγελος
όλα
όλα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ρισανου Αναστασία
Ψάνης Χριστόδουλος
Τζιράκης Κωνσταντίνος
Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος
Σταυρακάκης Γεώργιος
Κλώντζας Εµµανουήλ
Χατζηδάκη Αυγουστα
Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Τζανάκης Θεόδωρος
Κανακάκης Ευάγγελος
Αποστολάκης Μάριος
όλα
όλα
όλα
Αντοχή Υλικών
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
2. Βιοµηχανικές – κατασκευαστικές τεχνολογίες
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
*
*
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΥΟΥΧΟΙ
Πετούσης Μάρκος
όλα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κουριδάκης Εµµανουήλ
Σταυρακάκης Γεώργιος
Κανιτάκης Γεώργιος
Αποστολάκης Μάριος
Χατζηδάκη Αυγουστα
όλα
όλα
όλα
όλα
2
3. Σχεδιασµός µε Η/Υ
Σειρά
κατάταξ
ης
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΥΟΥΧΟΙ
Πετούσης Μάρκος
όλα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καλαφάτας Γεώργιος
Κορνελάκης Αρης
Χατζηδάκη Αυγουστα
Τζανάκης Θεόδωρος
όλα
όλα
όλα
CAD 3D
Β. Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών :
1. Μηχανική – Αντοχή των Υλικών
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
4
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Παπαδάκης Νικόλαος
Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος
Κλώντζας Εµµανουήλ
Χριστοπούλου Χριστίνα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Κανακάκης Ευάγγελος
Χατζηδάκη Αυγουστα
Τζανάκης Θεόδωρος
Αποστολάκης Μάριος
Πρεάρη Μελίνα
Καλογεράκης Ιωάννης
Αναγνωστάκης Αθανάσιος
Κατρίνη Αικατερίνη
Παζαράκης Μιχαήλ
Νικητόπουλος Φώτιος
Ηλιάδης Ιωάννης
Σταυρακάκης Γεώργιος
3
2. Βιοµηχανικές – κατασκευαστικές τεχνολογίες
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
4
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Πετούσης Μάρκος
Μανιάτη Μαρί-Μισέλ
Μεσσαριτάκης Γεώργιος
Φραγκιαδάκης Αθανάσιος
όλα
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις
όλα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κουριδάκης Εµµανουήλ
Κουριδάκης Ιωσήφ
Ξυπολύτου Αντωνία
Σταυρακάκης Γεώργιος
Ταβερναράκης ∆ηµήτριος
Κανιτάκης Γεώργιος
Ψωµάς Στυλιανός
Κουριδάκης Ιωάννης
Λουκέρης Νικόλαος
Χατζηδάκη Αυγουστα
Περογιαννάκη Σοφία
Κανακάκης Ευάγγελος
Σταµατάκη Ανθούλα
Περτσελάκης Εµµανουήλ
όλα
όλα
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
όλα
Κατασκευαστικές τεχνολογίες
4
3. Σχεδιασµός µε Η/Υ
Σειρά
κατάταξ
ης
Ονοµατεπώνυµο
1
2
3
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Πετούσης Μάρκος
Πολύζος Θωµάς
Μανιάτη Μαρί-Μισέλ
4
5
6
Κοζυράκης Γεώργιος
Φραγκιουδάκης ∆ηµήτριος
Μπιζιώτης Γεώργιος
1
2
3
4
5
6
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
όλα
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι,ΙΙ
Σχεδιασµός Μηχανών µε την βοήθεια
Η/Υ
όλα
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
όλα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φασουλάς Βασίλειος
Χορτάτσος Θεόδωρος
Καλλέργη Ειρήνη
Μορφουλάκη Μαρία
Ταβερναράκης ∆ηµήτριος
Καστανάκης ΒλάσιοςΝεκτάριος
Σαρινάκης Αριστείδης
Ξυπολύτου Αντωνία
Χρισοδουλάκης Γεώργιος
Νικητόπουλος Φώτιος
Παζαράκης Μιχαήλ
Κοντοµήτρου Βασιλική
Κατρίνη Αικατερίνη
Χατζάκης Γεώργιος
Ξυπάκης ∆ηµήτριος
Αναγνωστάκης Αθανάσιος
Συµιανάκης Σήφης
Καλαφάτας Γεώργιος
Καλογεράκης Ιωάννης
Κορνελάκης Αρης
Ελ Μποργκίνη Ραφαέλ
Αλεξανδράκης Βασίλειος
Λουκέρης Νικόλαος
Σταµατάκη Ανθούλα
Χατζηδάκη Αυγουστα
Τζανάκης Θεόδωρος
Τριανταφύλλου Χριστίνα
5
Εργαστήριο Η.Υ. Τµήµατος
όλα
όλα
όλα
όλα
Μηχανολογικό Σχεδιο Ι,Σχεδιασµός
Μηχανών µε την βοήθεια Η/Υ
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Εργαστήριο Η.Υ. τµήµατος
Εργαστήριο Η.Υ. Τµήµατος
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
όλα
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι,ΙΙ
όλα
ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ Εργαστήριο Η.Υ
όλα
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι,ΙΙ,
Εργαστήριο Η.Υ
όλα
ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ Εργαστήριο Η.Υ
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι,ΙΙ
όλα
ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ Εργαστήριο Η.Υ
όλα
όλα
όλα
όλα
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι,ΙΙ,CAD 3D
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
4. Μηχανολογικό Εργαστήριο
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Μανιάτη Μαρί-Μισέλ
Λουκέρης Νικόλαος
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Φανιουδάκης Βασίλειος
Τριανταφύλλου Χριστίνα
Σαρινάκης Αριστείδης
Μποτίνη Ευφροσύνη
Μαραβελάκης Κωνσταντίνος
Ταβερναράκης ∆ηµήτριος
Ανδριανάκη Κυριακή
Νικητόπουλος Φώτιος
Κανιτάκης Γεώργιος
Παζαράκης Μιχαήλ
Κορνάρος Ευάγγελος
Σταµατάκη Ανθούλα
Περογιαννάκη Σοφία
Αλεξανδράκης Βασίλειος
Περτσελάκης Εµµανουήλ
όλα
Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
όλα
Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
όλα
όλα
Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
5. Έλεγχος Μηχανών µε Η/Υ
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
4
1
2
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΥΟΥΧΟΙ
Πετούσης Μάρκος
∆ασκαλάκης Κωνσταντίνος
Βέλλος Κωνσταντίνος
Λαζάρου Παναγιώτης
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Σταµατάκη Ανθούλα
Παπαδάκης Γεώργιος
6
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
Εισαγωγή στη
Μηχανοτρική,Τεχνολογία
Ελέγχου,Ροµποτική
Τοµέας Β΄ - Ενέργειας και Εγκαταστάσεων
Α. Θέσεις επιστηµονικών συνεργατών:
1. Ρευστοµηχανική
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Μεταξά Ελένη
Καράµπελας Σταύρος
Σκουλά Ζαχαρένια
όλα
Μηχανική Ρευστών
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ρισανου Αναστασία
Σταυρακάκης Γεώργιος
Τζιράκης Ευάγγελος
Τζιράκης Κωνσταντίνος
Αποστολάκης Μάριος
Τζανάκης Θεόδωρος
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Σειρά
κατάταξ
ης
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Ψάνης Χριστόδουλος
1
2
3
4
όλα
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κανακάκης Ευάγγελος
Τζιράκης Ευάγγελος
Τζιράκης Κωνσταντίνος
Μεταξά Ελένη
Βρεττός Ιωάννης
Κανιτάκης Γεώργιος
Αναγνωστάκης Ιωάννης
7
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
ΜΕΚ Ι,ΜΕΚ ΙΙ
3. Θερµοδυναµική - Μετάδοση Θερµότητας
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
4
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κτενιαδάκης Μιχαήλ
∆αµανάκης Μιχαήλ
Σταυρακάκης Γεώργιος
Τζιράκης Κωνσταντίνος
Ρισανου Αναστασία
Ψάνης Χριστόδουλος
Κατρίνη Αικατερίνη
Βρεττός Ιωάννης
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
Β. Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών µε ειδικότητα :
1. Εγκαταστάσεις κτιρίων
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
4
5
6
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
∆αµανάκης Μιχαήλ
Κανακάκης Ευάγγελος
Σηφακάκη Κρυσταλλία
ΘΨΚ Ι,ΘΨΚ ΙΙ
ΘΨΚ Ι,ΙΙ
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κτενιαδάκης Μιχαήλ
Μορφουλάκη Μαρία
Τριανταφύλλου Χριστίνα
Σαρινάκης Αριστείδης
Μποτίνη Ευφροσίνη
Ηλιάδης Ιωάννης
Παζαράκης Μιχαήλ
Σταυρακάκης Γεώργιος
Ταβερναράκης ∆ηµήτριος
Ανδριανάκη Κυριακή
Νικητόπουλος Φώτιος
Βασιλάκης Γεώργιος
Λουκέρης Νικόλαος
Περογιαννάκη Σοφία
Αλεξανδράκης Βασίλειος
8
ΘΨΚ ΙΙ
όλα
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Ι
ΘΨΚ ΙΙ,Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις Ι
όλα
όλα
όλα
όλα
όλα
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Ι,ΙΙ
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Ι,ΙΙ,
ΘΨΚ ΙΙ
όλα
όλα
όλα
όλα
3.Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Σειρά
κατάταξ
ης
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Ψάνης Χριστόδουλος
Τζιράκης Ευάγγελος
Κανακάκης Ευάγγελος
Μανιάτη Μαρί-Μισέλ
ΜΕΚ Ι,ΜΕΚ ΙΙ
όλα
ΜΕΚ Ι,Ατµοστρόβιλοι,
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κουδουµάς Γεώργιος
Κανιτάκης Γεώργιος
Αναγνωστάκης Ιωάννης
Μαραβελάκης Κωνσταντίνος
Τριανταφύλλου Χριστίνα
Φανιουδάκης Βασίλειος
Ηλιάδης Ιωάννης
Μποτίνη Ευφροσύνη
Νικητόπουλος Φώτιος
Ψωµάς Στυλιανός
Κορνάρος Ευάγγελος
Βασιλάκης Γεώργιος
Λουκέρης Νικόλαος
Περογιαννάκη Σοφία
Αλεξανδράκης Βασίλειος
όλα
όλα
ΜΕΚ Ι,ΜΕΚ ΙΙ,Κινητήριες µηχανές
ΜΕΚ Ι,ΜΕΚ ΙΙ,Κινητήριες µηχανές
Ατµοστρόβιλοι-Ατµολέβητες
ΜΕΚ Ι,ΜΕΚ ΙΙ
όλα
ΜΕΚ Ι
ΜΕΚ Ι
όλα
όλα
ΜΕΚ Ι,ΜΕΚ ΙΙ,Κινητήριες µηχανές
όλα
όλα
όλα
4.Ρευστοµηχανική
Σειρά
κατάταξ
ης
Ονοµατεπώνυµο
Μαθήµατα που επιθυµεί να διδάξει
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ
Μεταξά Ελένη
Τζιράκης Κων/νος
Τζιράκης Ευάγγελος
Κοζυράκης Γεώργιος
Χαιρέτης Επαµεινώνδας
Σκουλά Ζαχαρένια
Σταυρακάκης Γεώργιος
Τζανάκης Θεόδωρος
1
ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κουριδάκης Εµµανουήλ
όλα
όλα
όλα
Μηχανική Ρευστών
όλα
όλα
9
όλα
2
Μορφουλάκη Μαρία
Ρισανου Αναστασία
Ηλιάδης Ιωάννης
Μποτίνη Ευφροσύνη
Ανδριανάκη Κυριακή
Πρεάρη Μελίνα
Κουριδάκης Ιωάννης
Αποστολάκης Μάριος
Λουκέρης Νικόλαος
όλα
όλα
όλα
όλα
Υδροδυναµικές Μηχανές
όλα
όλα
όλα
όλα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ Ε.
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Κ.
10
ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ∆.