ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΕΠΠ (2006)
ELECTRICAL POWER
ENGINEERING
(Εν
αναµονή αναγνώρισης)
Κατασκευαστική ∆ΙΑΣ (10 µήνες)
1
2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
5
6 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΙΛΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ
7
8 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχανολόγος –
Αεροναυπηγός (2009)
Επιστήµη και Τεχνολογία
Υλικών (2010)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (2003)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
(2010)
Πολιτικός Μηχανικός
(2008)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(2006)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ (2005)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ
Πειραιά (1996)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 έτος επαγγελµατική προϋπηρεσία
5 έτη επαγγελµατική εµπειρία
12 εξάµηνα εργ. συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
1 έτος επαγγελµατική εµπειρία
MSc : Περιβαλλοντική
Πολιτική και ∆ιαχείριση
(2009)
1 έτος διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
Επίβλεψη Μηχανολογικών ‘Έργων (15 µήνες)
MsC Engineering in control
systems, University of
Sheffield
3 έτη : Megaplast, προϊστάµενος τµήµατος συντήρησης και
αυτοµατισµού
7 έτη : Controltech, προϊστάµενος τµήµατος συντήρησης και
αυτοµατισµού
16 εξάµηνα διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
9
10 ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φυσική (2003)
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οργάνωση και ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων (2003)
∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1993)
11
12
Μ∆Ε : Οπτική και όραση
(2006)
MSc: ∆ιοίκηση ανθρωπίνου
δυναµικού (2005)
MSc: ∆ιοίκηση επιχειρήσεων
(2005)
Phd : «Συµπύκνωση µειγµάτων
επί σωλήνων µε λεπτή
εξωτερική πτερύγωση» (2001)
3 δηµοσιεύσεις
2 έτη διδακτική εµπειρία (λύκειο)
5 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
«Γενική Τράπεζα ΑΕ» : Μηχανολόγος Μηχανικός (12 έτη)
«ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ» : Υπεύθυνος Λειτουργίας και
Συντήρησης (2 έτη)
11 δηµοσιεύσεις
1/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2002)
ΕΛ ΜΠΟΡΓΚΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛ
14
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(2005)
15 ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική (2006)
13
16
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Α.
(ΕΡΓ)
ΗΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
17
18 ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
(2005)
Οικονοµική και
Περιφερειακή ανάπτυξη
(2010)
Οικονοµικές επιστήµες
(2011)
Πολιτικός Μηχανικός
(2003)
Ηλεκτρολόγος και
µηχανικός Η/Υ (2003)
21
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(1984)
22 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστήµη και Τεχνολογία
Υλικών (2011)
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1989)
23
ΚΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(1985)
ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΧΡΙΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
∆ίπλωµα ∆ιεθνών,
Ευρωπαϊκών,
Οικονοµικών και
Πολιτικών Σπουδών
MSc : Mechatronics
Μ∆Ε : Έλεγχος Ποιότητας και
διαχείριση περιβάλλοντος
2 δηµοσιεύσεις
Μ∆ : Τεχνολογίες Προστασίας
Περιβάλλοντος
- 5 έτη επαγγελµατική προυπηρεσία
MSc: Βελτιστοποίηση οδικού
δικτύου (2005)
Phd: Logistics
Μ∆ : ∆ιαχείριση Τεχνικών
Εργων (2009)
14 δηµοσιεύσεις
5 χρόνια διδακτική εµεπιρία σε ΑΕΙ
5 έτη επαγγελµατική εµπειρία
1 έτος εκπαιδευτική εµπειρία σε ΑΕΙ
-18 έτη Μελέτη και επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων Ιδιωτικών
Έργων ως Ελεύθ. Επαγγελµατίας
-17 έτη ωροµίσθια και Εργ. Συν. στο Τµ. Μηχ/γίας (Μηχαν.
Ρευστών (Ε), Μηχανολ. Σχέδιο Ι, Μηχανολ. Σχέδιο ΙΙ)
2 δηµοσιεύσεις
MsC Πολυτεχνείο Κρήτης,
Μηχανικών Παραγωγής και
∆ιοίκησης
PhD Πολυτεχνείο Κρήτης,
Μηχανικών Παραγωγής και
∆ιοίκησης
12 έτη Επαγγελµατική εργασία στον ιδιωτικό τοµέα
Επίκουρος Καθηγητής και ∆ιευθυντής στην Ακαδηµία
Εµπορικού Ναυτικού Κρήτης
3 ∆ηµοσιεύσεις
-2 έτη (περίπου) Μηχανικός επίβλεψης- ασφάλειας στα ΕΛ∆Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- 1 έτος 9 µήνες υπεύθυνος εργοταξίου Μηχ/κων στη ∆ΕΗ
- Πολυετής εµπειρία (> 14 έτη) σε Η/Μ ργα ∆ηµοσίου, ως
εργολήπτης
- 15 έτη Εργ. Συν. Τµηµ. Μηχ/γίας
24
25
7 µήνες διδασκαλία ΠΣΕ ΤΕΙ Κρήτης
10 εξάµηνα εργ. συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
2 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
-4 έτη επαγγελµατική εµπειρία στην Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ
και Ελεύθερος Επαγγελµατίας
- 4 εξαµ. Εργ. Συνεργ. ΤΕΙ Κρήτης (Τµήµατα ΘΕ.ΚΑ. και
Ηλεκτρολογίας)
Μ∆Ε : ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
2/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
(2006)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
(2002)
26
27
28 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επιστήµη Περιβάλλοντος
(2001)
MSc : ∆ιαχείριση
καταστροφών (2008)
Phd : Επιστήµη και Μηχανική
Περιβάλλοντος (2010)
Μ∆Ε : Υπολογιστική
Μηχανική
Phd : Υπολογιστική
Αεροδυναµική
Μ∆Ε : Γεωργία και
περιβάλλον (2004)
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ –
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1999)
ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, (2009)
MsC Οργάνωση και ∆ιοίκηση,
Πολυτεχνείο Κρήτης (2011)
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
(2004)
Μ∆Ε : Επιστήµη και
Τεχνολογία Υλικών (2008)
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα :
Χηµεία (2009)
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2002)
MSc Fluids,
Υποψ ∆ιδακτ.
29
30
31
32
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
33
34 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
35
36 ΚΟΤΣΑΓΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ
ΚΟΥ∆ΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανικός Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
ΤΕ (2009)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1984)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
(2008)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2008)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (1987)
2 έτη επαγγελµατική εµεπιρία
6 δηµοσιεύσεις
8 δηµοσιεύσεις
10 έτη επαγγελµατική εµεπιρία
1 δηµοσίευση
8 έτη µηχανικός αυτοµάτων συστηµάτων (MECHATRON
ABEE)
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ – Μηχανολόγος : 5 µήνες
7 έτη εργ. συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
11 ∆ηµοσιεύσεις
Έρευνα σε θέµατα υλικών :
3 έτη πριν τη λήψη µεταπτυχιακού τίτλου
2 έτη µετά τη λήψη µεταπτυχιακού
1 έτος διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
2 έτη 4 µήνες ερευνητική εργασία
3 έτη διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
7 ∆ηµοσιεύσεις
1 δηµοσίευση
9 έτη εκπαιδευτική εµπειρία σε Β’ βάθµια εκπαίδευση.
ΜΠ∆ (2009)
4 ∆ηµοσιεύσεις
Εγκατάσταση – ∆ιαχείριση – Υποστήριξη ∆ικτύου (4 µήνες)
∆ιδασκαλία σε ΑΕΙ (6 εξάµηνα)
Masters of Arts : Human
resource Management
1 χρόνο διδακτική εµπειρία στην µεταλυκιακή εκπαίδευση.
- 13,5 έτη σε Εµπορικές Εταιρείες λιπαντικών, ανταλλακτικών
και αυτοκινήτων
- 10 εξάµηνα ωροµίσθιος ΤΕΙ Κρήτης (ΜΕΚ Ι)
37
38 ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
39 ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40 ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
Εφαρµοσµένα
Μαθηµατικά
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
10 έτη επαγγελµατική εµπειρία
32 έτη εκπαιδευτική πρ/σία σε ΑΕΙ
- 8 εξάµηνα ωροµίσθιος ΤΕΙ Κρήτης (Βιοµηχανικά συστήµατα
3/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
(2005)
41 ΚΤΕΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
Φυσική (2002)
42
43 ΛΕΦΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2002)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.
ΚΡΗΤΗΣ (2000)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝ.
ΚΡΗΤΗΣ (1995)
44
45 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙ - ΜΙΣΕΛ
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ε. (ΕΡΓ)
ΜΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
47
48
ΜΑΤΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆..
(ΕΡΓ, ΕΠ)
49 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ
Phd : πεδιακές µέθοδοι
συναρµολόγησης
µικροαντικειµένων (2010)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2008)
5 έτη επαγγελµατική εµπειρία
Μ.∆.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (2005)
MSc Υπολογιστική
Χρηµατοοικονοµική
University of Essex (2008)
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας στο
Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και Μηχανικών Η/Υ από το
2009
Μ∆Ε : Εφαρµοσµένη
Μηχανική (ΕΜΠ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1992)
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
(2007)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(1999)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1997)
ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2002)
ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
51
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1990)
ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
(2002)
53 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ
54 ΜΠΟΤΙΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ
Οικονοµικές Επιστήµες
(2008)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
50
κίνησης-Εργαστήριο)
10 έτη επαγγελµατική εµπειρία
31 έτη εκπαιδευτική πρ/σία σε ΑΕΙ
Ερευνητική δραστηριότητα
15 δηµοσιεύσεις
Εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ΑΕΙ
Μ∆Ε : ∆ιοίκηση επιχειρήσεων
Μ∆Ε "Επιχειρησιακή Έρευνα
" (2002)
ΜΒΑ (2003)
PhD :
“Endothelial Cell Responses to
High Wall Shear Stress
Environments” (2008)
MSc ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (2004)
MSc: Οικονοµική θεωρία και
πολιτική
-3 έτη Επαγγελµατική εµπειρία σε ιδιωτικές εταιρείες
- 1 έτος διευθύνων σύµβουλος-µέτοχος εταιρίας Σύµβουλων
Μηχανικών
- Πολυετή εκπαιδευτική εµπειρία σε διάφορες ιδρύµατα
(University of Maryland, Λύκειο, ΚΕΚ, ΝΕΛΕ, κλπ).
- 11 επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις
∆ιδακτική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ
∆ιδακτική εργαστηριακή εµπειρία (3 έτη)
1 δηµοσίευση
- 7 έτη τεχνικός παραγωγής (ΒΑΜΗΠΑΣΤ)
Εκπαιδευτική εµπειρία στην ∆/µια εκπαίδευση
3 έτη επαγγελµατική προϋπηρεσία.
Πολυετής επαγγελµατική εµπειρία
- 18 εξαµ. Εργ. Συν. στο ΤΕΙ Κρήτης
8 έτη υπεύθυνος ποιότητας στην Βιοµηχανία
6 Χρόνια διδασκαλία σε ΑΕΙ
11 ∆ηµοσιεύσεις
Βοηθός Έρευνας (5 έτη)
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης (1 έτος)
1 χρόνο εκπαιδευτική εµπειρία σε ΑΕΙ
- 19 Εξαµ. Εργ. Συν. στο Τµ. Μηχ/γιας
- 18 έτη (περίπου) Ελευθ. Επαγγελµατίας
- Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα
-6 µήνες IWECO
- 6 έτη TUV Rheinland
- 3 έτη ΑΕΝΑΟΣ
-2 έτη διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
2 δηµοσιεύσεις
7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ
4/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
55
56 ΞΥΠΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
57 ΞΥΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
58 ΠΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1 ΧΡΟΝΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
Εκπαιδευτική εµπειρία σε δευτεροβάθµια και µετα λυκειακή
εκπαίδευση
3 έτη επαγγελµατική εµπειρία
MSc : Αρχιτεκτονική …
(2007)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2005)
Μ.∆. : Τεχνολογίες
Προστασίας Περιβάλλοντος
(2010)
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1997)
MSc (1999)
Phd (2003)
60
61 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ
62 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
63 ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Α.
(EΠ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2000)
Μηχανολόγος Μηχανικός
(2001)
Επιστήµη Υπολογιστών
(2010)
Μηχανικός Παραγωγής
και ∆ιοίκησης (2004)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1992)
ΠΤΥΧΙΟ ΣΕΛΕΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1997)
Phd : « .. Αντοχή … σύνθετα
υλικά»
Μ∆Ε : Επιχειρησιακή
Ερευνα(2008)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΩΜΑΣ
67
68 ΠΡΕΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ
ΡΙΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1996
69
70 ΣΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1992)
6 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
5 ½ έτη ερευνητική εµπειρία (ΤΕΙ Κ, Warwick)
19 ∆ηµοσιεύσεις
5 έτη διδακτική εµπειρία
8 έτη επαγγελµατική εµπειρία
8 έτη διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
8 δηµοσιεύσεις
2 έτη επαγγελµατική εµπειρία
2 έτη επαγγελµατική προϋπηρεσία.
-12 εξαµ. Εργ. Συν. στο Τµ. Μηχ/γίας
- 25 έτη (περίπου) Ε.Τ.Π. στο Τµ. Μηχ/γίας
Μ∆Ε 2001
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 2007
22 δηµοσιεύσεις
20 εξαµ. Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης, Πανεπιστηµίο Κρήτης
23 ήνες επαγγελµατική εµπειρία
6 έτη ερευνητικής εµπειρίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
25 έτη ∆ιδακτική εµπειρία στο ΤΕΙ Κρήτης
9 έτη επαγγελµατική εµπειρία
66
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός
(2009)
7 χρόνια επαγγελµατική προϋπηρεσία
1 δηµοσίευση
5 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59
65
(1990)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ
(2003)
Επιστήµη
Υπολογιστών(2005)
Αρχιτέκτων Μηχανικός
(2004)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.
(2006)
1 έτος επαγγελµατική εµπειρία
Μεταπτυχιακό : Φυσική
Συµπυκνωµένης Ύλης
∆ιδακτορικό : Προσοµοίωση
Συστηµάτων Πολυµερών και
Κολλοειδών
15 έτη διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
21 δηµοσιεύσεις
6 χρόνια Ερευνητική εµπειρία
- 12 έτη (περίπου) εµπειρία σε Η/Μ έργα
- 20 εξαµ. Εργ. Συν. στο Τµ. Μηχ/γίας (Μηχ. Εργαστήριο)
5/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1995)
Μ∆Ε : Τεχνολογίες
προστασίας περιβάλλοντος
71
ΣΚΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός
Α.Π.Θ. (1998)
MsC Imperial College, Coastal
Engineering (2003)
PhD Computational Fluid
dynamics, Imperial College
(2003)
ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(1998)
MSc «Περιβαλλοντικός
σχεδιασµός κτιρίων»
(2001)
Υποψ. ∆ιδάκτωρ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ Ε.
74
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟς
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2000)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ (2002)
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΟΛΓΑ
MsC Επιχειρησιακή Έρευνα,
Πολυτεχνείο Κρήτης (2005)
75
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ (2002)
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΘΟΎΛΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χηµικός Μηχανικός
(2003)
72
73
78 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ
Concept Τεχνική ΕΠΕ, ΑΚΟΜΜ Α.Ε.
Ερευνητικό πρόγραµµα στο ΕΜΠ και στο Βρετανικό
Ερευνητικό Συµβούλιο Μηχανικής και Φυσικών Επιστηµών
υδραυλικά και θαλάσσια έργα
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης
(εκπαιδευτικό έργο)
Πολύ σοβαρό ερευνητικό έργο (Μεγάλος αριθµός
δηµοσιεύσεων)
-1 έτος 3 µήνες τεχνική υποστήριξη συντήρησης & λειτουργίας
νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου
-6 µήνες ∆ιαχείριση ∆ηµ. Έργων για την εταιρεία Τεχνοδοµική
Κρήτης Α.Ε.
-1,5 έτη Μελέτη & επίβλεψη σχολ. κτιρίων για τον Ο.Σ.Κ.
- 12 εξάµηνα ωροµίσθιος ΤΕΙ Κρήτης (Ενεργ. ∆ιαχείριση
Κτιρίων)
- 1 έτος ΙΝΕΠ
3 δηµοσιεύσεις
6 έτη επαγγελµατική εµπειρία.
4 εξάµηνα διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
Πολυτεχνείο Κρήτης, επιτροπή ερευνών
ΟΑΝΑΚ, Πρακτική άσκηση
Συσκευασίες Κλεινάκη Α.Ε.
Κέντρο υποδοχής επενδυτών Νοµαρχίας Ηρακλείου
3 έτη διδασκαλία σε ΑΕΙ
3 ∆ηµοσιεύσεις
4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ (Καρατζης ΑΕ,
NETMECHANICS ΕΠΕ)
3 εξάµηνα διδασκαλία σε ΑΕΙ
76
77
1 δηµοσίευση
8 µήνες µηχανικός (∆ροµέας)
4 χρόνια µηχανικός ∆ΕΥΑ Σερρών
5 χρόνια µηχανικός ∆ΕΥΑ Ηρακλείου
4 έτη ελευθ. επάγγελµα
14 εξάµηνα ωροµίσθιος ΤΕΙ Κρήτης (Μηχανολογικό σχέδιο,
ΗΥ)
Μ∆Ε : Υπολογιστική
µηχανική(2005)
Phd : Μαθ. Μοντ, Θερµικής
Άνεσης .. (2010)
7 χρόνια επαγγελµατική πρ/σία
16 δηµοσιεύσεις
3 χρόνια διδακτική εµπειρία σε ΑΕΙ
Επιστήµη υπολογιστών
(2009)
6/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χ. (ΕΡΓ)
-4 έτη σε Βιοµ. Πλαστικών
- 6 έτη εργ.συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
-6 έτη συνεργάτης µελετητικής εταιρείας
-συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
- 1 δηµοσίευση
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2003)
79
80 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
81 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χηµικός Μηχανικός
(2002)
Πολιτικός Μηχανικός
(2007)
ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧ
(2000)
82
83 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
84
85 ΤΣΙΠΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
86 ΥΦΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2002)
Α∆ΣΕΝ –Τµήµα
Μηχανικών 1991
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
1998
∆ηµόσια Υγιεινή (2004)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
(1996)
87
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1979)
88 ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οικονοµικές επιστήµες
(2004)
ΦΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1992)
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
(2002)
ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μ. (ΕΡΓ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2003)
89
Μ∆Ε : Υλικά και επεµβάσεις
συντήρησης (2003)
Μ∆Ε : Υδραυλική Μηχανική
(2008)
PhD
Εκποµπές οχηµάτων σε
συσχετισµό µε την κίνηση στο
λεκανοπέδιο (2007)
Phd : Υπολογιστική
Μοντελοποίηση (2009)
6 χρόνια επαγγελµατική προϋπηρεσία
6 µήνες επαγγελµατική προϋπηρεσία
2 δηµοσιεύσεις
Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
Μηχανολόγος στην Τεχνική Υπηρεσία ΕΜΠ και ΤΕΙ Κρήτης
(2 έτη)
22 δηµοσιεύσεις
∆ύο χρόνια εργασιακή εµπειρία
7 δηµοσιεύσεις
1 έτος σε Τεχνικό γραφείο
6,5 έτη σε Τεχνική εταιρεία
6 εξάµηνα διδασκαλία σε ΑΕΙ
∆ιοίκηση της υγείας (2009)
MPhil (2000)
Εκπαιδευτική εµπειρία σε µεταλυκειακή εκπαίδευση
10 έτη εργ. συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης.
Ερευνητική δραστηριότητα
- 12 Χρόνια σε θέση συντηρητή (Γούρνες)
- 5 µήνες εργοδηγός- 18 εξάµ. Εργ. Συν. σε Μηχ. Εργ. ΙΙ
7 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
Μ∆Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ (2005)
- 18 εξαµ. Εργ. Συν. στο Τµ. Μηχ/γίας
- 10 έτη (περίπου) απασχόληση σε προγράµµατα και µελέτες
ΤΕΙ Κρήτης
- 3 έτη ΠΛΕΚΤΑΜ Α.Ε.
- 2 έτη στην «Εµπορική & Βιοµηχανική Ανάπτυξη»
- 2 έτη EUROLUX
- 20 µήνες µηχ παρ 7 ∆ιοικησης
-4 έτη διδακτική εµπειρία στο ΤΕΙ Κρήτης (Τµ. ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, «Επιχειρησιακή Έρευνα», «∆ιοίκηση Έργων»
-0,5 έτος διδακτική εµπειρία στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργ.
Υγιεινή & Ασφάλεια)
90
91
92 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Χηµικός Μηχανικός
MSc in Andanced Mechanical
Engineering – University of
Sussex (2004)
Μ∆Ε : Ενέργεια και
-5 έτη επαγγελµατική εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα
2 έτη διδασκαλία σε ΑΕΙ
Σοβαρό ερευνητικό έργο (πολλές δηµοσιεύσεις)
7/8
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
(2001)
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
93
94 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
95 ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(1999)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(1997)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2010)
περιβάλλον (2005)
Phd: Χηµική Μηχανική (2005)
Μ∆Ε «Παραγωγή και
διαχείριση ενέργειας» (2003)
∆ιδακτική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ
- 12 εξάµηνα εργ. συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
4 έτη επαγγελµατική εµπειρία
3 έτη εκπαιδευτική εµπειρία (Β’ θµια εκπαίδευση)
- 3 εξαµ. Εργ. Συν. στο µάθηµα «Αιολικά Συστήµατα» στο
Π.Σ.Ε. ‘Ενεργ. & Περιβ. Τεχνολ.’ ΤΕΙ Κρήτης
- 16 εξαµ. Εργ. Συν. τµ. Μηχ/γίας (Σχεδιασµός µε Η/Υ)
- 4 δηµοσιεύσεις
- 10 έτη επαγγελµατικής προϋπηρεσίας στο Εργαστήριο
Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης
ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2000)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
(2005)
M∆Ε
Τεχνολογία Υλικών
11 δηµοσιεύσεις
97
ΧΡΙΣΑΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
98
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλ. Μηχανικός και Μηχ.
Η/Υ (2006)
Μ∆Ε (2006)
PhD: ∆ιοίκηση και Οικονοµική
Τηλ/κών ∆ικτύων (2008)
3 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
1 χρόνο εκπαιδευτική πρ/σία
ΨΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
(2003)
Phd : MΕΚ (2007)
96
99
100 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
101 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
102
Επιστήµη και τεχνολογία
υλικών
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (2008)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(1984)
Μ∆ : Επιστήµη και τεχνολογία
υλικών
2 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
1 χρόνο εκπαιδευτική εµπειρία
3 δηµοσιεύσεις
2 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία
2 δηµοσιεύσεις
3 έτη επαγγελµατική προϋπηρεσία
Πολυετής υψηλού επιπέδου βιοµηχανική εµπειρία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΕΜΜ.
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8/8