κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.14 12:24:51
EEST
Reason:
Location: Athens
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)
Ταχ. ∆/νση : Λεωφ. Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β.Βασιλείου
Τηλ: 210-6969814
Fax: 210-6969470
E-mail:[email protected]
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014
Α.Π.: 13/12-02/15980/1235
ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα
«Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή»,
στον
Άξονα
Προτεραιότητας
4
«Ενίσχυση
της
Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων
στις
8
Περιφέρειες
Σύγκλισης»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) όπως
ισχύει.
2. Tο Π∆ 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
Α΄221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 4 του Π.∆.85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το Π∆ 118/2013 «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
µετονοµασία
των
Υπουργείων
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄152).
5. Το Π∆ 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153).
6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 1 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
7. Το Π.∆. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆.
191/96 (ΦΕΚ Α΄154).
8.
Το Π.∆. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19).
9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 για
την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid).
10. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-032008 (ΦΕΚ Β΄540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/7-4-2008 (ΦΕΚ Β΄603) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
118267/14-12-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει κάθε φορά».
13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI
2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. C/2012/9763/18-12-2012
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
14. Την υπ’αριθµ. ∆13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β΄1540) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και
οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς
αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/23.04.2010 (ΦΕΚ
Β΄525) όµοια απόφαση
15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α΄51) «Κύρωση της από 18 ∆εκεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».
16. Την υπ’ αριθµόν 23049/οικ.6.5910 Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
∆υναµικού»
στην
«Ειδική
Υπηρεσία
Συντονισµού
και
Εφαρµογής ∆ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της
Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β’ 1949).
17. Το Π.∆. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄132 ) «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δοµή και
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)».
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 2 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
18. Το Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις».
20. Το
Ν.
4178/2013
(ΦΕΚ
Α΄174)
«Αντιµετώπιση
της
Αυθαίρετης
∆όµησης
–
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β΄2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική
διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών».
22. Την υπ’ αριθµ. 20237/14.4.2014 (ΦΕΚ 956/Β/16.4.2014) Απόφαση µε θέµα:
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής,
µε
Α.Π.
13/12-
01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του
Προγράµµατος
«Ενίσχυση
∆ικαιούχων
για
την
απόκτηση
της
ιδιότητας
του
Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/
22.05.2014 απόφαση και ισχύει.
24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/05.03.2014 Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση
Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόρριψη των αιτήσεων των συνηµµένων Πινάκων 1, 2 και 3 οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση
προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»”, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
(Ε.Π.ΑΝ.Α.∆).
Οι αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1,2 και 3 θεωρούνται µη ολοκληρωµένες και
απορρίπτονται για τους κατωτέρω λόγους:
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 3 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
1. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 1 αφορά στον έλεγχο της πληρότητας των
στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα στη µη προσκόµιση των
απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του
προγράµµατος, εντός της οριζόµενης από την προκήρυξη καταληκτικής ηµεροµηνίας,
όπως προέκυψε από τον έλεγχο πληρότητας των ακόλουθων δικαιολογητικών:
•
αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013,
•
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του,
•
δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
2. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 2 αφορά στην εκπρόθεσµη κατάθεση της
αίτησης στο σύστηµα. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είναι
µεταγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2013, ηµεροµηνία η οποία σύµφωνα µε την
πρόσκληση του προγράµµατος αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης
αιτήσεων.
3. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 3 αφορούν στη µη απόκτηση της ιδιότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησης στο Πρόγραµµα,
δηλαδή µέσα στο χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών από την υποβολή της, όπως
αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π.
13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο
του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του
Ενεργειακού
Επιθεωρητή»,
όπως
αντικαταστάθηκε
µε
την
Α.Π.
13/12-
01/9155/799/22.5.2014 όµοια ΚΥΑ.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).
Ο Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 4 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
Συνηµµένα:
1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα.
3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής.
Κοινοποίηση:
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆)
- Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Εσωτερική διανοµή:
- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
- Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
- Ε.Υ.Σ.Ε.∆. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 5 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Κωδικός
Αίτησης
5419
296
5927
7966
2634
2380
7426
2842
9797
1189
2425
3636
3280
7731
8238
718
6434
3569
11528
4858
7696
405
1795
9345
5889
5281
5978
1695
6623
7747
188
2844
9796
4837
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
8
11
29
56
75
85
109
119
121
133
155
157
183
187
205
227
299
313
377
441
465
485
491
533
569
574
593
636
653
688
699
718
757
780
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΟΘΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΗ
ΤΡΥΦΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΘΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΟΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ
ΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΗΜΗΚΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΣ
ΦΑ∆ΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ
ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΧΑΝΑ
ΦΡΥΤΖΑΛΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ
ΨΗΝΙΑΣ
∆ΑΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑ
∆ΙΠΛΑΣ
ΖΙΩΓΑΣ
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΥ
ΤΖΑΜΤΖΗΣ
ΜΑΛΛΙΩΡΗ
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΛΙΤΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
102372863
26068137
47144059
44666182
113958855
132247485
42062968
79132079
67603757
44833345
42834033
72314432
70545306
44012475
125685679
100541460
43563435
113220547
64039282
37681343
68203110
132909240
122516798
103085651
57235310
120179801
120436348
113244754
45775151
24268139
101042145
74850076
104727059
28056496
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 6 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Κωδικός
Αίτησης
4695
3783
5033
7209
5068
829
8144
225
6192
2695
11376
1200
6005
8553
635
4374
4693
1209
2921
2193
2551
2035
11672
4530
7552
379
5149
3146
4341
4089
4590
1889
9185
4274
6072
5468
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
781
795
847
858
879
920
936
959
973
994
1020
1062
1099
1119
1127
1132
1133
1148
1283
1296
1345
1350
1375
1401
1466
1470
1480
1491
1533
1560
1605
1610
1624
1633
1684
1715
ΦΩΤΗΣ
∆ΑΝΑΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΙΟΓΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΑΤΑΣ
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ
∆ΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΝΗΣ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΛΑΧΑΝΑ
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ
ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΣ
ΚΙΟΣΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΛΙΟΣ
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΒΕΛΑΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ
ΜΗΤΡΟΠΙΑ
ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ
35010890
30717998
51840800
119528995
100708785
133529100
128300114
30833832
37293567
77135455
101007432
76555519
140653531
46278212
28020659
44472283
43551817
46372636
25447300
45755096
47626940
122519070
53299639
47436831
79156618
121495125
79704560
66523852
119904618
128565165
100503430
104850420
40569409
43993460
41308895
47367730
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 7 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Κωδικός
Αίτησης
10029
286
1201
1909
467
10101
48
11203
4461
403
6101
3770
2938
7121
6958
854
2614
8138
10155
4419
10320
4266
4940
812
1110
545
5202
2128
3856
4360
7173
2559
11205
1529
3487
5374
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
1716
1729
1730
1756
1776
1848
1892
1902
1927
1934
1935
1942
1970
1979
1981
2041
2043
2053
2078
2079
2109
2135
2175
2206
2236
2237
2280
2290
2318
2335
2346
2358
2377
2385
2391
2392
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΟΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ
ΤΑΝΗΣ
ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΙ∆ΗΣ
ΝΤΕΛΙΟΣ
ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ
ΦΟΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ
ΑΡΑΒΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ
ΑΡΓΥΡΕΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΦΩΤΗΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΙ∆ΗΣ
ΡΑΝΤΟΥ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΖΕΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
125272861
44380573
38632520
28459304
44660595
132932384
29592360
70523467
35427308
114544078
56984060
77172506
42807878
137855375
44458276
28314938
73750762
144221368
119841074
74675048
132323019
46393306
61509322
72531739
45856701
101818799
111074949
21217761
122535310
133531574
127111410
37382214
76765744
45847765
67865898
77494255
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 8 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Κωδικός
Αίτησης
11383
7545
4085
7357
1624
3682
1850
5547
9879
2448
440
3586
2381
1860
1383
129
6850
768
7458
316
4933
4935
3915
3729
2059
8564
11293
1202
711
8088
7595
1540
10810
1633
3389
6337
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
2399
2400
2442
2448
2469
2472
2482
2483
2522
2618
2619
2624
2631
2643
2648
2676
2706
2712
2718
2757
2780
2782
2785
2793
2837
2844
2881
2920
2949
2965
3005
3007
3023
3029
3049
3092
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΜΤΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΩ∆ΗΣ
ΣΟΥΛΕΙΜΙΖΗ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΡΕΝΤΑ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΒΟΥΤΟΣ
∆ΡΑΓΩΝΑΣ
ΛΙΒΕΡΗΣ
ΠΩΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΙ∆Η
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΜΗΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΛΑΣ
ΚΟΛΙΟΚΟΤΑΣ
ΚΩΤΟΥΖΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΨΑΡΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
∆ΑΓΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
113830823
101782159
34503188
40723301
116205758
41725918
141242451
43795260
78834111
55809209
46867610
44374799
302604790
46679634
46174306
46457527
22943861
15520886
38751102
113640093
46459023
41407314
117033708
104807244
127849072
136355518
102189061
49306976
52118085
100705193
41628092
24869234
110351996
120012459
116953240
47622049
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 9 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
Κωδικός
Αίτησης
5716
216
6959
2124
8078
2412
4268
771
1334
7163
4784
2972
164
8787
6803
9747
2130
10356
2030
4319
2537
1859
951
1325
1968
1721
3864
4478
1533
11372
3956
1612
7729
10457
133
8510
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
3097
3100
3104
3140
3148
3202
3227
3240
3253
3265
3279
3287
3296
3304
3326
3327
3331
3372
3383
3406
3427
3441
3442
3454
3456
3489
3522
3527
3532
3566
3581
3588
3590
3631
3638
3648
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΙΡΗΝΗ ΗΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΓΚΙΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΝΤΙΤΟΡΑ
ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ
ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΤΑΓΑΡΗΣ
ΜΙΣΙΡΛΗΣ
ΚΥ∆ΩΝΙΑΤΗΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ
ΚΥΡΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ
ΚΟΡΟΜΠΛΗ
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
ΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣ
ΜΠΟΥΛΑ
ΤΣΙΓΓΕΛΗ
ΡΟΥΝΤΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣ
119927110
134023393
28511159
63815959
46583950
133508720
121741119
64139324
110822565
45226010
121070725
25022291
120359584
139734733
27291020
46277670
28224994
62346298
105198929
44319031
26100363
46147992
111473752
67505579
64002307
117156550
71976872
126651705
105464044
111890258
61742629
116099748
132383919
136502130
65484744
302168404
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 10 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
Κωδικός
Αίτησης
7930
2222
8376
6329
7316
5375
1131
1125
2811
6503
5012
5208
1938
2311
4532
1381
431
4281
3136
8139
821
7067
7192
7200
7027
260
183
5982
3227
8773
312
5059
5223
1177
3209
2914
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
3661
3677
3679
3735
3745
3764
3776
3778
3848
3877
3891
3917
3931
3932
3934
3943
3947
3954
3964
3967
3971
3993
3995
3997
4010
4057
4087
4093
4118
4131
4141
4160
4163
4165
4170
4222
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΛΙΤΣΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΛΟΒΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΑΡΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΤΕΡΙΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΡΕΚΑΛΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΑΝΑΒΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΗ
77892061
109104681
47718115
76855092
101000074
47823996
119908760
72520971
49242638
110459968
119574350
100681406
52466880
25254250
36852685
17770766
111180918
67658049
41245683
20651186
45914200
46931948
72863285
100070240
138766548
31619677
111821450
114482582
29460478
122502550
41464671
78425106
132787270
69889855
45618274
130492643
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 11 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
Κωδικός
Αίτησης
7414
6237
9700
2706
272
2930
1512
7065
39
1939
79
4296
4074
3601
3845
5205
9980
10070
3862
7799
9873
9597
10828
9510
276
7467
10045
891
822
2378
10100
4283
6818
1098
3768
5870
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
4247
4283
4320
4339
4340
4367
4373
4400
4402
4415
4418
4432
4435
4470
4506
4525
4531
4545
4588
4600
4608
4620
4625
4651
4652
4653
4671
4690
4714
4731
4734
4745
4777
4824
4827
4852
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΦΩ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΕΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ
ΣΠΑΘΗΣ
ΜΠΕ∆ΡΕΛΗΣ
ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ
ΡΑΛΛΗΣ
ΚΟΥΡΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΟΥΣΙΓΚΑΣ
ΛΟΥΚΟΥ
ΣΑΡΡΗΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΤΣΑΝΤΟΣ
ΓΚΙΑΤΑΣ
ΜΟΥΡΑΤΗΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΡΑΜΑΛΙΩΤΗ
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΝΤΗ ΛΟΥΛΑΚΗ
ΠΑΤΡΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΤΖΙΤΖΟΓΛΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΤΟΣ
ΜΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ
47348019
34559240
112470460
77456109
36416826
134921920
62424822
27342560
123605117
144103813
66836438
51839769
117109180
122050435
302682663
121529329
121866162
32818049
57590092
127863287
26348762
28426924
114936191
67790522
114100800
45713070
46675010
25911924
75752622
120179200
134042790
100283674
109880633
115158896
64502013
43293639
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 12 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
Κωδικός
Αίτησης
3188
4555
6944
8529
9499
6585
388
3196
9146
7837
2367
2520
1061
4245
774
9466
7246
4337
5515
4816
7710
7253
5120
4953
11215
6529
4336
2352
3415
2312
4803
9891
4444
10156
5556
4329
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
4858
4860
4867
4871
4873
4874
4883
4885
4886
4895
4929
5004
5019
5078
5088
5106
5110
5121
5133
5135
5145
5169
5177
5213
5227
5228
5263
5287
5304
5334
5399
5416
5419
5427
5433
5436
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΟΣ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΣΟΛΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΤΑΡΑΠΕΡΑΣ
ΜΕΜΤΣΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΑΣΚΟΥΝΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΛΙΟΥΤΑΣ
ΜΠΟΖΑΝΤΖΗΣ
ΚΟΛΙΟΣ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΣΙΚΑΝ∆ΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΓΑΓΚΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ
ΓΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΧΑΣΑΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΑΡΡΗΣ
ΤΑΟΥΣΑΝΙ∆ΗΣ
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΜΑΛΑΜΗΣ
ΧΑΪ∆ΑΣ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ
26611570
63798553
45438484
23753682
65381104
45308260
38956802
117843594
61401614
46339295
61666825
113213650
79807770
130156856
44958210
76565297
302662953
32500418
29511329
37794884
27190301
100080281
107127256
66757400
42169944
49881055
59948110
61354854
31412629
105463361
127875618
65127593
17528517
72568118
41869729
115928778
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 13 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
Κωδικός
Αίτησης
10113
8715
4646
6407
1716
8941
4368
8604
1417
1155
9020
9316
305
459
4801
2910
3579
8455
2131
9079
8706
9986
9724
3702
1143
9036
446
1416
4107
2588
11232
154
9245
9618
108
1001
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
5457
5497
5503
5507
5517
5525
5543
5556
5646
5648
5668
5720
5743
5745
5747
5763
5787
5827
5831
5872
5933
5940
5989
5997
6001
6016
6043
6072
6076
6125
6152
6166
6170
6175
6221
6256
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΝ∆ ΑΛΒΕΡΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΙΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
∆ΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΕΚΑΤΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΗΡΤΖΙ∆ΗΣ
ΧΛΕΜΠΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΣΟΥΡΛΗ
ΖΙΩΓΑΣ
ΚΟΤΑΝΤΑΚΗ
ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ
ΙΠΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΚΑΙΣΣΑΡΗ
ΜΠΟΤΣΙΟΣ
ΛΑΖΟΣ
ΖΑΜΠΑΣ
ΙΣΤΑΤΙΑ∆Η
ΠΑΠΠΑΣ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΙ∆ΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΝΗ
ΚΡΑΝΑΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΓΑΛΥΦΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ
ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ
ΚΟΚΚΟΤΗ
43207011
125322371
128596283
45612675
101784571
46455779
27627921
113567383
63050497
31083621
101761059
100905387
135952825
108827479
47792272
49472874
117137595
126519847
113096490
114954805
56208322
64197991
114977831
76193670
132821950
101831693
45119381
37476544
59509044
26637271
137163162
126529773
127400385
65767210
113231389
133334230
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 14 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
Κωδικός
Αίτησης
11377
5366
3453
5203
4299
5562
5565
8035
324
4937
8940
1510
7743
6522
7159
5163
2734
4931
6266
8195
10333
5829
9545
1079
1858
8812
9693
8629
3968
7940
8549
9869
4129
141
5290
567
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
6258
6290
6293
6337
6363
6365
6366
6411
6419
6452
6453
6454
6456
6461
6476
6493
6506
6517
6524
6528
6531
6554
6570
6576
6581
6600
6603
6636
6642
6651
6660
6673
6676
6677
6713
6728
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΗΣ
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ
ΜΙΜΗΣ
ΚΑΝ∆ΥΛΙ∆ΟΥ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΡΙΒΛΗ
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΝΟΥΤΣΗΣ
ΖΑΜΠΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗ
ΚΟΛΙΑ∆ΗΜΑΣ
ΧΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΜΠΟΥΝΤΖΗ
ΚΟΡ∆ΑΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΛΕΛΕ∆ΑΚΗ
ΛΥΚΟΥΡΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΣΙΓΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΓΟΥΡΑ
∆ΑΛΚΥΡΙΑ∆ΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΚΛΑΡΗ
117800373
101379203
28834711
115900917
102708049
47638705
101043584
51855917
125313903
42954817
43274300
116059019
123624224
42566102
23662538
119286873
139400303
70264649
105335965
42818764
32145834
125618840
120394783
107566517
101801479
67941550
45601360
114493166
34789973
46578720
46367800
114250598
100771983
70279687
114609352
41270618
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 15 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
6922
6400
1686
8720
421
773
2434
1952
5695
3613
3879
8932
1782
2722
8652
736
9129
9791
883
7196
2384
10942
8140
7954
537
7847
6233
484
5244
2995
4954
3249
2834
5128
2139
6733
6737
6773
6796
6797
6814
6815
6820
6835
6872
6876
6880
6922
6924
6939
6945
6946
6958
6960
6971
6994
6997
7012
7027
7047
7068
7096
7105
7139
7151
7182
7184
7209
7219
7225
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΙΩΤΗΣ
∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ
ΣΚΡΕΜΜΥ∆Α
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΧΟΗΣ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΛΛΗ
ΚΑΥΚΑ ΤΖΙΝΑΕΤΗ
ΧΑΤΖΗΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΤΕΛΛΙΟΥ
ΡΗΤΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΠΑΣ
∆ΑΟΥΤΗΣ
ΛΑΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΕΟΓΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΚΕΤΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΖΑΣ
ΑΚΡΙΒΑΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ
132356284
70272698
119293680
121068268
124393650
102497579
45336652
67273242
124225179
44064816
41496343
41906348
136740758
113060420
64919224
301382503
31526227
113972721
47773571
45700602
101756640
110010551
71451582
49305562
113249504
121732608
66352470
120281125
53145165
51743157
68452310
65006408
128319962
71279175
118411482
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 16 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
Κωδικός
Αίτησης
8034
6973
8907
3324
8933
5794
10075
2983
10377
4015
1990
9672
3611
753
8396
11001
2956
8332
3893
6179
9091
613
1402
3992
1495
1000
7667
935
7709
2015
2081
3812
7653
7658
4473
3888
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
7236
7239
7240
7255
7263
7284
7293
7312
7324
7339
7368
7372
7381
7414
7427
7432
7464
7483
7529
7543
7552
7580
7581
7587
7592
7597
7612
7613
7617
7660
7661
7693
7695
7696
7698
7704
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΖΙΝΑ
ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ
ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΝΑΚΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
ΤΣΙΧΛΑΣ
ΠΕΘΑΙΝΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΚΑΤΣΙΝΑΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΜΑΤΣΙΡΑΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
∆ΡΑΚΑΚΗ
ΤΣΑΠΑΚΗ
ΣΙΓΛΙ∆ΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΑΘΑΡΑΚΗ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΗ
41778579
55368701
47331916
122504204
66537703
56530210
106907472
116093037
111881225
117811025
46372280
101819711
31208888
122533090
119660379
17225764
145361049
104148258
46804622
47647401
63837116
53486341
44077258
73284992
74320631
101399447
47063837
122999362
29373579
102710414
101794392
44050117
124474320
137456118
17674300
114469676
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 17 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
Κωδικός
Αίτησης
3957
4232
8951
583
2300
8962
7610
5750
506
7360
1687
2382
5032
7513
7660
5717
6802
2166
7815
8801
5288
3871
8584
2129
2608
5247
4325
6672
5428
10941
621
2019
795
894
11228
298
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
7731
7756
7762
7764
7835
7839
7847
7853
7854
7869
7870
7879
7892
7895
7897
7900
7909
7931
7948
7952
7957
7960
7963
7986
7994
8059
8069
8070
8071
8080
8082
8111
8115
8131
8140
8151
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΑΚΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΧΑΜΠΑΙΟΣ
ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΒΕΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ
ΡΟΥΒΑΣ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΦΕΚΑΣ
ΞΕΙ∆ΙΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΝΙ∆ΗΣ
ΒΟΡΡΙΣΗΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΠΠΑΤΟΣ
ΑΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΛΩΛΗΣ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΥ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
ΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ
110473084
27178324
104120201
42905976
43497882
121511455
100442087
37237060
41999733
50710510
301727595
70532612
73110980
133028526
31087251
100052699
21877148
29222937
70368881
127415675
51695106
124533348
45802286
43850319
46681586
136626765
119279163
44259933
116214560
46722689
70417820
46221508
27896659
41625108
107570186
100125520
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 18 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
Κωδικός
Αίτησης
6513
5034
9257
4449
8535
988
2207
10260
7158
8060
5267
6187
848
2797
5531
7275
5900
5040
1276
3602
6878
3120
10264
5764
5010
7401
7904
7952
9330
3870
8164
8172
8175
8177
8179
8196
8197
8232
8254
8258
8261
8267
8268
8286
8287
8292
8335
8365
8369
8376
8381
8412
8448
8451
8465
8471
8477
8498
8507
8540
ΚΑΛΙΝΤΖΕΟΥ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΠΕΡΛΕΠΕ
ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗ
ΝΤΡΟΓΓΟΥΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ
Α∆ΡΑΚΤΑΣ
ΜΠΟΤΣΗ
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ
ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣΘΕΝΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΟ∆ΗΣ
ΜΠΑΝΤΙΑ
ΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΜΟΥΝΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ
ΜΑΡΩΠΑΚΗ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑ
ΒΑΓΕΝΑΣ
128597255
42439150
129387876
120441727
113552333
107587003
41574510
44488293
76180035
33448820
55993475
132233628
21030724
127843123
105632019
127804054
43337604
122809640
44065340
302154100
29837956
132375692
301163400
47642780
120383443
114280150
74729909
134005302
131502374
43410707
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
496.
497.
498.
499.
500.
3439
9413
8833
6190
4511
8556
8564
8565
8591
8596
ΕΛΕΝΗ
ΖΩΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΟΠΟΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΠΟΥΤΖΑ
106243491
117811781
55467936
127413461
114491658
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 19 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
Κωδικός
Αίτησης
2474
6391
6732
6011
8234
6680
4467
6667
5069
4075
5385
1347
6120
1706
1800
7291
9299
794
6546
4475
6918
3482
4491
6610
673
675
7860
8363
588
3962
11502
7908
6799
11485
5560
4303
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
8630
8685
8729
8744
8758
8771
8858
8863
8896
8944
8946
8948
8953
8956
8957
8960
9019
9020
9037
9047
9049
9051
9063
9087
9088
9089
9097
9106
9117
9135
9138
9150
9159
9172
9173
9177
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΜΟΝΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ
ΧΑΙΤΑΣ
ΚΑΤΣΙ∆ΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΣΚΙΠΕΤΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΥΛΑ
ΚΕΡΑΜΙ∆Α
ΡΟΥΜΠΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΠΡΕΒΕ∆ΩΡΟΣ
ΣΧΕΤΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΞΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΣΤΡΟΥΜΠΗ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΑΣΠΡΟΥ∆Η
ΛΥΡΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ
ΣΑΚΚΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ
ΣΑΜΟΥΛΑ∆ΑΣ
36040437
27926889
49241390
40503064
31105758
128164333
43850370
47323492
43848926
61704207
49756569
15191109
113193400
132372536
43372262
52722633
106595982
108000360
47040326
32492684
302659948
32355616
77471070
302666706
112504602
105191062
118759517
70910511
120203737
105157401
71877360
53708415
114617493
66334186
117327631
122673626
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 20 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
Κωδικός
Αίτησης
8684
7883
7004
5550
11661
1415
7213
7578
5682
11095
9870
1315
3594
6847
4178
6211
4806
7294
1841
4976
5370
9128
231
5964
4594
4483
1627
11005
1519
2628
5995
4348
10638
2791
11467
7686
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
9194
9238
9294
9306
9310
9312
9324
9370
9383
9395
9397
9398
9435
9483
9484
9503
9508
9557
9606
9613
9635
9648
9691
9716
9734
9816
9827
9843
9850
9872
9875
9904
9910
9928
9930
9931
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΕΡΑΤΖΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ
ΣΕΛΛΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ
ΙΣΠΙΚΟΥ∆Η
ΦΑΚΟΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ
ΘΩΜΟΣ
ΜΠΙΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ
ΜΠΡΑΖΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΚΟΥΝΗ
ΜΠΑΜΠΟΥ
ΚΟΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ
ΝΤΑΦΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΚΑΡΛΟΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΒΑΣ∆ΕΚΗ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ
ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΛΙ∆ΗΣ
ΚΑΡΓΙΩΤΙ∆ΟΥ
ΦΟΥΦΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙ∆ΗΣ
ΤΑΣΙΟΥ∆ΗΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΤΑΣΙΟΣ
129035987
46736645
25793104
130258246
104739243
119948049
68008769
59683808
111319066
41882623
67636659
27318073
64148671
43093980
28106037
114442074
129033110
111305191
61706380
137453927
130156217
55077473
120438225
119905098
102411820
112221872
56167267
132245209
117253190
142456346
27623043
42540276
47494938
39993487
40463191
301812913
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 21 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
Κωδικός
Αίτησης
5799
9250
1465
5910
6955
6831
7579
6811
7585
3990
5573
6863
5879
3692
3034
1187
6170
5614
5887
4700
3273
6201
2878
2735
9888
7345
6389
426
435
1646
2783
4865
10285
6516
7321
7361
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
9972
9990
10066
10070
10072
10092
10096
10133
10190
10198
10258
10294
10300
10311
10328
10343
10356
10367
10371
10377
10390
10408
10416
10438
10467
10470
10489
10491
10493
10495
10528
10539
10555
10577
10607
10610
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΑΚΚΟΥ
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
ΧΑΒΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΤΣΑΓΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΤΖΙΚΑΣ
ΝΤΙΚΟΥ∆ΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΣΠΑΘΗ
ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ
ΝΑΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
ΦΗΚΑΡΗ
ΦΥΚΑΡΗ
47219744
56138118
44289151
110058872
124622566
301422578
100946136
132931431
14588270
43433167
47799408
68860796
52116934
44050234
41905075
34842395
128978377
103549370
47020769
123882434
63724994
49466081
29238265
25309505
118955424
37487915
79467076
129308564
45809632
136811983
116100868
49568663
104914180
70919843
21529812
21530061
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 22 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
Κωδικός
Αίτησης
3085
9121
5118
5189
10738
836
8698
5996
5912
8160
9016
1642
1625
925
9331
6628
4499
8663
7816
11520
2766
2726
2321
3714
5749
619
6244
986
11176
10379
7711
3868
4086
610
4680
2209
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
10640
10762
10801
10824
10835
10854
10884
10914
10920
10924
10969
11003
11031
11055
11076
11159
11216
11234
11258
11273
11283
11288
11289
11293
11298
11301
11334
11337
11340
11372
11374
11423
11424
11425
11427
11435
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΗ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΩΡΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ
∆ΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
ΛΟΥΡ∆ΗΣ
ΚΟΛΙΑ∆ΗΜΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΟ
ΜΙΣΥΡΗ
ΝΤΟΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ
∆ΑΦΕΡΜΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΒΛΑΣΤΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
ΛΕΒΑΝΤΑΚΗΣ
ΜΕΚΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ
ΑΣΠΙΩΤΗ
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΒΑΡΣΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ
100909546
114613090
55065486
67609866
71852297
122525863
61657029
77312022
45483295
300750171
66260629
121741887
120393946
28656895
64203086
64614650
44835283
118900996
125586978
27196514
128300870
103295840
54004852
43812247
122532762
113968930
40869720
136233379
147056087
26869113
137324078
36791651
46284650
132844728
122543346
27273026
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 23 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
Κωδικός
Αίτησης
8389
3703
6677
4168
7668
3912
568
6838
3994
2702
8103
3491
4951
7240
6220
6380
8979
7549
645
8434
4826
5036
5220
2539
4271
1805
7122
5248
5706
4485
4950
7367
3365
6640
10618
6401
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
11437
11438
11444
11500
11569
11572
11647
11655
11694
11877
11890
11913
11918
11930
11959
11960
11967
11971
11995
12023
12030
12086
12088
12090
12093
12095
12097
12100
12126
12159
12202
12205
12208
12209
12215
12250
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΥ∆ΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΟΥΝΙΑ∆ΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΠΛΑΤΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΚΡΑΣΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΑΜΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΚΑΠΟΥΡΤΖΙ∆Η
ΖΑΠΑΝΤΗ
ΣΥΚΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ
ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΤΣΙΦΛΗΣ
ΚΑΠΕΤΗ
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΚΡΟΤΣΗ
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
112224794
44553187
144349179
25577665
110287750
30853369
41558699
28515540
301927650
70443302
108022468
100506200
31846390
70303028
131458715
102422453
125851569
129235383
27612460
22053378
136451487
38058694
139576911
100928524
111255380
113592865
143468331
46325611
104735152
120428533
45092585
47344426
23355121
49025957
122010818
100057695
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 24 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
Κωδικός
Αίτησης
7169
5487
5485
9050
6684
890
4300
4942
2184
7687
10613
8646
2418
281
10424
4192
287
11692
5648
3634
4284
2994
4376
5398
8497
3448
7459
4100
1629
1399
4047
4758
2033
5056
4400
11624
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
12262
12293
12295
12297
12298
12309
12365
12375
12398
12421
12440
12466
12485
12493
12494
12513
12525
12559
12565
12594
12596
12690
12699
12700
12703
12723
12730
12747
12757
12827
12881
12942
12952
12955
12976
12997
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΙΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΑΣΙΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΙΑΝΟΥ
ΚΟΝΤΖΟΒΑ-ΚΕΣΟΥ∆Η
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΤΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΝΤΑΦΛΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΓΑΣ
ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΡΟΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΝΙΝΟΣ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΛΙ∆ΟΥ
∆ΙΠΛΑ
ΚΟΥΚΑΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ
73808349
26615150
114506420
130069853
114115954
20711046
75983805
111171645
119084532
47125371
106168610
62702814
125616035
70994923
301159655
46798961
66792702
45204932
121527244
67225570
119910895
61740300
25806847
45044483
44719340
140724940
37399405
77429457
46201800
75395097
28555064
131251593
134512650
104870718
114568501
104097205
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 25 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
Κωδικός
Αίτησης
10943
7599
6766
3907
3954
273
4191
9042
5430
1920
229
4363
7559
2344
5991
5082
5694
8723
4917
9283
3322
5638
9861
3764
7850
3810
3901
4316
9251
9460
9885
4956
3152
3709
11588
5396
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
13107
13213
13223
13299
13300
13304
13345
13352
13391
13396
13405
13411
13430
13431
13432
13451
13453
13476
13499
13517
13654
13686
13709
13717
13741
13747
13748
13768
13785
13799
13803
13827
13848
13877
13934
13966
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α∆ΑΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΒΕΡΒΕΡΑ
ΜΠΛΙΚΑΣ
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΣΧΗΣ
ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΚΟΥΑΛΙΑΡΕΛΛΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΚΟΝΕΛΑΣ
ΖΑΝΙ∆ΑΚΗ
∆ΕΡΜΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΛΑΧΟΥΡΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΣΑΜΟΛΑ∆ΟΣ
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΓΥΠΑΚΗ
∆ΕΛΗΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΙΑΣ
140865320
45564507
117323889
140101202
49263020
73493218
132493440
121073580
45719638
57929713
100270470
140878013
54122360
64548168
30459262
66916924
107120570
46882974
114008859
130041205
70692066
122963734
65331205
108956738
75147606
302263364
137815377
123600460
139405808
45774154
42404198
34435279
76602212
136416749
131484980
54289841
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 26 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
Κωδικός
Αίτησης
8081
8791
6166
11666
5865
4966
4856
6783
4465
6992
9318
6671
4825
4411
5303
1862
8122
1409
7901
7870
4509
5566
8618
5233
8826
2066
275
4571
4741
3150
4626
4566
3985
3140
3164
3670
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
13973
13976
13983
14036
14045
14057
14063
14069
14103
14130
14131
14151
14152
14154
14162
14178
14183
14191
14192
14193
14197
14198
14201
14207
14215
14216
14220
14222
14223
14234
14242
14247
14253
14284
14285
14308
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΙΑΤΡΑΚΗΣ
ΚΑΠΟΤΑΣ
ΚΑΓΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΣΑΡΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΡ∆Α
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗ
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΚΟΥΚΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ
ΝΑΟΥΜ
ΜΟΣΧΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
119436032
130490465
53359131
134047194
49597401
133517531
24225011
79489462
105318526
114252555
20508775
119266966
139443917
145005100
77379450
140938954
128718475
66831793
120245882
101571356
113175246
47287452
135224940
66845540
74652914
137466370
56578032
32493122
45647602
44470972
28372235
65411788
100069450
124227867
125845460
110068005
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 27 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
Κωδικός
Αίτησης
9083
956
3370
2038
2009
7964
2962
6002
744
6028
14311
14316
14323
14348
14387
14388
14396
14406
14417
14419
ΑΡΑΒΑΝΗΣ
ΜΠΙΤΖΙΟΣ
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΣΧΕΤΑΚΗΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ
∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
128458300
131854712
109108679
70686510
104919101
113193424
78503579
134035320
70991160
101796011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
8650
5053
5732
7955
4759
11706
9370
8328
4546
9159
8494
8167
9571
6512
6116
6348
8357
9047
9998
3011
5737
1497
4651
5210
8125
14420
14448
14451
14455
14524
14549
14553
14560
14563
14570
14581
14583
14584
14589
14617
14621
14626
14632
14638
14642
14648
14650
14661
14679
14686
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΓΟΥΡΛΕΜΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ
ΜΠΕΖΑΝΤΕ
ΑΡΧΟΛΕΚΑ
ΑΛΜΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ
ΑΚΤΣΙΑΛΗ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ
ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΓΟΡΙΤΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΡΙΚΟΣ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΒΙΣΒΙΚΗΣ
ΣΠΑΧΟΣ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
70814086
37571037
37508189
120624624
110135570
113229580
26257157
29611408
41904091
46864723
62321937
128586984
120449147
73673438
136696872
120154660
134191550
104101468
78261119
54870361
138664415
66604720
56048950
53644440
67581459
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 28 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
Κωδικός
Αίτησης
512
3114
2868
3760
2919
7402
9702
7126
2545
8899
508
3782
6365
3296
4860
9038
9546
7622
437
14695
14766
14770
14776
14782
14783
14802
14805
14818
14824
14829
14893
14925
14937
14938
14957
14959
14963
14964
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΛΥ∆ΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΤΗ
ΓΚΙΑΛΑ ΦΗΚΑΡΗ
ΒΑΡΣΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΗ
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΙ∆ΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΤΤΑΣ
ΓΙΩΝΝΑΣ
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ
108687663
302671427
42402250
112389005
107142040
27659304
110346777
110344460
49251008
120538605
49701374
138737079
116308864
134001388
130030854
126312037
77225842
120191537
134049882
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
6426
2958
10626
7742
3536
6933
3294
4537
10366
9103
2625
10552
327
870
3364
14969
14971
14996
14999
15007
15009
15017
15026
15037
15062
15091
15094
15105
15123
15146
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΒΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆Η
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΠΙΛΛΗΣ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΙ∆Η
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
118780238
78975221
152051547
114459007
45376350
37640754
132335866
111891199
70825469
127249620
139585391
46219377
139570090
108654287
100456645
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 29 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
Κωδικός
Αίτησης
11138
8398
5072
6976
9934
9500
3211
10396
8599
8511
7895
11613
5627
8561
9398
2330
9490
6511
5524
3128
3135
7289
6993
4921
228
9722
4498
6024
2510
4729
11703
3523
5692
9533
11434
11433
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
15180
15181
15189
15216
15274
15285
15321
15331
15332
15354
15356
15357
15359
15374
15414
15428
15433
15443
15444
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΤΖΙ∆ΗΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΖΕΚΑ
ΝΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ
ΛΟΥΤΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΣΩΡΡΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΣΑΝΑΚΗΣ
ΣΩΡΡΑΣ
ΠΑΛΗΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΓΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ
ΒΛΑΣΙΑ∆ΗΣ
104688318
112791463
47399197
27318386
65641570
47685050
66546306
136526428
115161274
101168290
121817026
78484665
46850350
79744220
136558807
63519650
61210385
45368115
127017612
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
15467
15471
15479
15481
15485
15501
15510
15517
15547
15551
15552
15563
15636
15652
15661
15685
15688
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ
ΑΤΑΛΛΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ
ΒΡΑΓΚΑΛΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ
ΤΣΙΩΝΗ
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ
ΛΙΑΤΣΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΓΕΝΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
44314780
46592909
101775920
113220719
61414972
128980570
25521436
136505710
70952618
52642288
122518640
62444716
121510391
15111765
120430215
114414340
32749943
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 30 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
Κωδικός
Αίτησης
7386
5735
4985
7415
1933
6081
6111
4543
3853
5238
2960
8829
7888
10174
9595
4896
7419
503
2902
636
693
7663
1238
1274
3830
2638
5843
8693
6860
9756
2072
2239
8569
2515
2739
9548
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
15702
15711
15712
15737
15757
15767
15811
15823
15841
15874
15887
15913
15914
15920
15937
15947
16007
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΓΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΑΥΣΙΚΑ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ
ΑΥ∆ΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
43427892
45248559
46592798
115150260
65393754
34325110
55120559
67515690
49675376
45537775
132368596
130176228
137980125
134006857
129844096
48161122
48354614
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
16029
16033
16035
16037
16058
16072
16076
16088
16098
16126
16127
16135
16146
16177
16197
16201
16238
16253
16267
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ
ΚΥΤΟΥΓΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΝΙΣΙΩΤΗ
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΗΣ
Α∆ΑΜΟΣ
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ
ΑΡΣΕΝΟΥ
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΑ∆ΗΣ
ΦΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΕΓΚΛΗ
138567351
133286539
122329305
132228587
28715838
134411212
49651796
65203244
43095881
47748826
139409740
25506144
51962587
110841383
47251191
73794389
138740778
136389466
145009411
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 31 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
Κωδικός
Αίτησης
3344
3359
5478
11190
4159
3547
3578
16337
16340
16361
16362
16365
16366
16376
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ
ΚΑΡΥ∆Η
137829996
115029693
109654537
47251793
25422618
42670821
137368604
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
5803
3923
4984
3971
4002
4754
4244
4328
10952
6241
7519
4389
4383
4489
4531
4554
4529
8062
4981
4581
5112
4664
4647
4745
5567
8239
7096
4851
16404
16413
16414
16425
16432
16441
16482
16496
16499
16504
16505
16508
16509
16513
16519
16524
16526
16528
16529
16536
16541
16553
16554
16555
16561
16574
16602
16610
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΡΑΟΥΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΕΡΑΣ ΦΛΟΡΕΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ
ΧΑΡΑΜΗ
∆ΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ
ΚΟΚΛΑ
ΛΑΚΚΑ
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΡΙΒΥΖΑ∆ΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΤΖΕΤΖΟΥΜΗΣ
ΤΑΣΑΙΝΑ
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΚΟΥΝΗ
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΙ∆ΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΣΙΑΪΝΗ
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΟΣ
ΚΑΠΕΛΛΟΣ
46169892
114526964
139550041
138553776
31142312
142159315
124408955
54104967
110517731
147399350
138999370
127249202
143482362
45961236
104193727
104850260
140401745
50762531
104121547
107572966
79646853
300460339
129027490
62706512
114254200
119681639
102362833
137956740
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 32 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
965.
Κωδικός
Αίτησης
4998
16632
∆ΟΥΛΑΜΗΣ
129944704
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
6142
6181
7257
6007
5231
7015
6012
5894
6524
8600
8097
7982
5687
5712
5786
5848
8513
5907
8970
6999
6048
11690
6307
6160
6438
7958
6304
6338
6635
6616
6459
6588
6691
8998
16644
16661
16689
16690
16729
16747
16786
16789
16792
16803
16812
16846
16861
16868
16870
16898
16911
16932
16940
16955
16992
16996
17022
17026
17082
17089
17109
17132
17138
17141
17167
17220
17246
17252
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΟΣ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆ΑΦΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΗ
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΕΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
ΖΙΩΒΑ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΜΠΟΛΛΑΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΜΠΟΥΡΟΥ
ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΙ∆ΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΕΤΙ∆ΗΣ
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ
∆ΟΥΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΥΡΟΥΞΟΥΣ
ΧΑΛΚΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
126519614
75443573
70432047
135216625
100611336
127675750
134027982
136815828
41738139
142177578
20634245
146875612
101033150
47109912
43526220
47310957
122412395
100875016
131515345
100700947
130418351
46123400
122396711
138372615
79608086
51710046
25883299
128976046
70413752
134529994
47091596
119929810
29299086
127689268
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 33 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
Κωδικός
Αίτησης
6839
6866
7699
9946
7761
7505
9421
7796
7810
9959
7141
9473
7355
7359
7362
7412
7571
9133
9601
7884
7933
7563
7592
8061
7821
9522
7802
8472
7868
8047
11457
8025
8050
8128
8403
8205
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
17311
17337
17343
17383
17384
17392
17407
17408
17409
17420
17460
17546
17568
17572
17574
17593
17597
17599
17619
17657
17680
17686
17702
17715
17796
17799
17802
17819
17830
17856
17879
17883
17900
17925
17938
17963
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΛΙΟΝΤΟΥ
Α∆ΑΜΟΥ
ΣΤΡΟΥΖΑΣ
ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ
ΠΛΟΥΜΗ
ΚΑΤΣΙΚΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ
ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
ΠΑΡΙΩΤΗΣ
ΤΣΗΚΟΣ
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗΣ
ΜΑΜΜΑΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΣΙΟΛΑΣ
ΣΤΡΙΛΥΓΚΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ
ΜΠΑΖΙΓΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ
ΚΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
135230700
111324119
107493270
62066842
142177738
113230798
148551232
47860015
121521252
115190896
70625320
70527301
104104526
100291846
48330284
70285055
47399462
125802410
68907935
108039600
101555424
42947722
142507615
22375877
25580528
44804927
142180325
41933418
76943111
130992465
124874536
301885131
130958945
140405062
128487588
133262787
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 34 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
Κωδικός
Αίτησης
8248
9846
8321
8916
8359
8387
8397
10254
11614
10478
8488
8555
8550
9107
8595
8695
8666
8930
8680
8747
9198
8766
8938
8949
8821
8869
9278
8952
9264
11375
9556
8948
8968
8965
9414
9090
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
17974
17993
18006
18008
18014
18031
18035
18036
18043
18047
18069
18072
18089
18103
18108
18111
18138
18139
18144
18178
18181
18184
18188
18196
18206
18239
18252
18256
18257
18258
18260
18277
18282
18286
18287
18301
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΙΚΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ
ΛΥ∆ΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ
ΚΟΛΙΟΣ
ΝΤΡΑΒΑΛΙΑΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΟΛΑΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΤΣΑΤΣΙΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ
ΠΛΟΤΣΙΚΑ
ΖΑΧΑΡΗ
ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΤΖΙΝΝΗΣ
ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΝΕΤΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΗ
ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΖΗΝΑΣ
ΡΕΜΠΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
74279015
119655646
28397150
145157980
43447922
116116842
101305668
116364432
47399450
78976149
43753163
100910650
100910810
106188485
138593448
137105552
110012175
138650122
133502892
61661067
110270766
79604051
124183031
103061757
106176714
143472541
145528886
145031245
49223255
68404613
130153473
124157873
137822203
145031386
65502373
130496469
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 35 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
Κωδικός
Αίτησης
9491
9044
9122
9081
9192
10449
9341
9196
11237
9197
9333
9258
9322
9332
9582
9359
9376
9461
9594
9433
9566
9452
9544
9520
9521
9553
9581
18311
18315
18316
18319
18323
18352
18356
18364
18365
18368
18372
18396
18424
18425
18438
18439
18445
18449
18469
18475
18482
18485
18504
18516
18517
18526
18528
ΣΑΜΑΡΤΖΙ∆ΟΥ
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΨΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ
ΤΣΙΚΑΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ
ΚΟΥΜΑ∆ΟΡΑΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΡΑΛΛΗΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ
ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΚΗ
ΜΗΝΟΥ∆ΑΚΗ
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ∆ΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΑΤΣΙΑΣ
ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ
ΦΟΥΝΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΜΑΓΚΙΝΑ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ
ΑΣΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
111082452
29200908
110084620
69750396
30017656
124662724
34570674
135951275
106186001
135243283
301867936
300162348
142619791
144316580
122965580
124023139
122178178
54351040
40993823
106257876
47332360
151852250
46313808
134661016
146309939
56870633
136693347
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
9580
9575
9653
11303
10282
9864
9877
9979
18533
18536
18572
18653
18669
18707
18717
18727
ΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΛΒΑΝΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΣΒΟΣ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΑΛΛΑ
ΠΑΣΧΟΥ∆ΗΣ
151310299
45431827
130408517
47418051
66908266
113235825
122826242
128992986
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 36 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
Κωδικός
Αίτησης
10999
10532
9913
9925
10698
10939
9961
10342
10911
10050
11196
10132
11521
11229
10233
10225
11608
10215
10236
10918
11361
10921
10427
11596
11440
10468
11106
10531
10744
10566
10851
10651
10640
10702
10647
10661
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
18732
18736
18737
18750
18770
18776
18777
18797
18843
18846
18859
18877
18886
18893
18896
18897
18948
18951
18996
19003
19007
19035
19044
19050
19085
19114
19117
19149
19153
19166
19184
19217
19218
19221
19222
19235
Όνοµα
Επώνυµο
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΛΩΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΡΟΥΞΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΛΑΙΝΟΣ
ΖΩΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΥ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΡΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΖΗΚΙ∆ΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΩΝΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΤΑΛΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΕΣΣΟΥ∆Η ΚΑΡΑΜΠΕΡΙ∆ΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΣΙ∆ΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
ΛΥΜΟΥΡΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
44155068
65830290
43664885
136973799
102363829
130162273
125963229
68156625
134554444
103378109
28262519
115009393
41703477
72238025
114366270
22242755
45872172
100429250
141564280
131151521
25619267
49401875
128460318
47368541
47351811
46697800
47963803
117027241
140716097
44020997
106204385
105602906
45983879
302205858
134231667
114366534
Σελίδα: 37 / 62
Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
Κωδικός
Αίτησης
10781
10817
10690
10692
10697
10713
11034
10936
10915
11460
11459
10875
10885
10889
11175
10916
10957
10956
10978
11640
11021
11012
11169
11686
11589
11214
11242
11516
11698
11283
11311
11346
11365
11435
11446
11647
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
19244
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ
77091509
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
19259
19262
19265
19267
19277
19286
19297
19324
19344
19345
19372
19376
19378
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΥΣΑ-ΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΛΙΤΣΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΝΤΕΛΛΑΣ
ΠΑΤΕΛΟΥ
ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ
ΠΛΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ
ΤΕΜΠΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
107912480
49197743
39761406
117821215
118273173
103097190
142042868
42941293
28108215
44470333
64528028
144618476
113220824
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
19391
19397
19414
19415
19426
19427
19435
19437
19496
19517
19532
19545
19555
19560
19561
19577
19584
19594
19599
19624
19630
19631
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΞΟΥΡΓΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ
ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΪΝΙ∆ΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΒΙΤΣΑ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΣΠΑΤΙΩΤΗ
ΜΟΡΦΙ∆ΗΣ
ΜΠΙΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΑ
132440967
140929379
122826567
119944038
128978920
138567603
142636505
136434731
119931657
100736772
27348016
104709318
76116338
68374260
132465962
122538373
43051466
130444276
138666642
56649557
151468970
122525090
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 38 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
Κωδικός
Αίτησης
11452
11630
11702
11707
11710
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
19633
19691
19712
19713
19716
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ
46593408
44443042
78659501
114140963
113240417
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Κωδικός
Αίτησης
11720
11723
11722
11717
11721
11716
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
Περιφέρεια
3301
9107
14172
18741
18903
19818
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΛΕΓΡΗΣ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΝΗ
100500206
15431392
136506534
123899060
114454835
132418790
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία
λήξης της αίτησής.
α/α
1
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
609
ΜΑΡΙΝΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
122781729
2
3
4
5
6
10170
9610
6631
5142
8394
2949
678
685
766
857
968
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΨΩΦΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
128575853
140086267
125261940
29248492
62645772
7
8
4550
5665
989
1157
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΘΗ
44768008
131181826
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 39 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4622
10981
7557
5821
5871
3756
10636
2275
10046
2536
4523
4846
10748
1207
1426
1476
1599
1602
1772
1793
1844
1864
1876
2194
2209
2222
ΜΙΛΚΑ
ΚΟΣΜΑΝΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΦΡΑΝΤΖΙ∆ΗΣ
∆ΑΡ∆ΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ
ΜΑΡΑΒΑ
ΓΥΠΑΡΗ
ΛΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆Η
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΓΥΠΑΡΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78801651
140416826
301756498
301375063
124998822
59569305
142520220
62351390
143694997
127024351
129595038
114505803
62573065
22
23
24
9614
2424
9947
2411
2413
2477
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
114443231
70365290
109145050
25
3958
2493
ΧΡΗΣΤΟΣ
129257500
26
3336
2509
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
122504100
27
28
29
10655
10487
1137
2567
2587
2625
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
129462137
110727224
125587686
30
31
32
6619
9685
10175
2658
2823
2953
ΤΣΙΜΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩ ΤΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
144450350
117817527
120552650
33
34
35
9535
4817
8516
2955
2985
2987
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΝΙΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39147953
136421759
47380357
36
9030
3079
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
130101439
37
38
9505
8386
3087
3115
ΖΗΚΙ∆ΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
113965256
126541829
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 40 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
39
Κωδικός
Αίτησης
8121
Όνοµα
Επώνυµο
3133
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
119937312
40
41
42
43
44
45
46
1901
11689
2315
10557
9889
7095
9866
3199
3294
3358
3381
3391
3466
3539
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΘΥΜΑΚΗ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΚΑΡΟΥΛΑ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
124992436
120440835
111950550
105310971
113558510
101776036
300471089
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
8040
2331
11492
957
8022
8023
8798
9494
4097
4406
3730
3918
3992
4098
4198
4417
4438
4462
4628
4722
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ
ΜΑΝΙΟΣ
ΣΑΡΡΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΑ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η
ΣΑΚΚΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
45879032
114313504
143472725
128970306
124450358
146313283
136824376
53759476
134160443
43890460
57
58
8174
2289
4786
4799
ΜΟΣΧΟΤΟΥ
ΤΟΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
116321550
139551990
59
8053
4801
ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
127127235
60
8647
4803
ΡΗΓΑ
ΜΑΡΙΑ
142515732
61
62
63
64
7897
9534
1947
2105
4809
4845
4870
4884
ΜΠΑΤΣΑΚΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑ
ΤΟΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
122525273
67630944
122009739
136523346
65
66
2721
11668
4991
5073
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΗ∆Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
131271186
30720259
67
68
69
10884
6620
11151
5107
5115
5189
ΣΑΛΠΙΓΓΙ∆ΗΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
124972290
79073862
21358348
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 41 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
70
71
Κωδικός
Αίτησης
11191
5582
Όνοµα
Επώνυµο
5226
5361
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΩΣΣΗΣ
72
73
11090
6738
5367
5380
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
2538
8950
6075
8063
6926
6462
7304
8111
8508
9275
8992
6851
9615
5462
5470
5493
5577
5744
5774
5789
5804
5805
5912
5946
6071
6116
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΒΛΑΣΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΝΤΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΤΑΡΑΤΣΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΓΚΙΟΥΛΑΦΕΝΤΗ
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
87
10555
6191
88
89
90
7063
9215
7744
6195
6268
6354
91
92
93
94
95
96
97
98
99
11060
9385
4924
7120
7983
6589
4842
10926
7097
100
101
102
6385
7650
4997
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44388534
127698609
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
62376371
69572317
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
138658899
56129496
32642979
127874542
134184521
49909972
40992377
119685663
110143581
118298641
57372193
70626769
113608622
ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
105490049
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
136605500
301735571
69722324
6503
6539
6545
6546
6552
6662
6671
6774
6852
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΤΣΑΛΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΗ
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
117842296
134523406
102197141
132219671
134534119
125345022
120184976
116075369
47389862
6864
6870
6877
ΑΡΜΟΥΤΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
125628403
105235407
45032773
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 42 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
103
104
5622
2836
6882
6891
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
113970266
45685194
105
106
11582
10149
6910
6943
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΕΝΤΖΑ
ΜΗΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ
102479746
113236674
107
10247
6954
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
134583870
108
109
110
5378
6795
10800
6977
7043
7079
ΤΑΝΤΣΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΓΛΑΡΟΣ
ΜΑΤΑΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47332488
74077595
104183666
111
112
113
114
115
116
9758
10573
4310
10305
9340
7277
7115
7201
7273
7308
7327
7405
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΘΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
101504215
142152130
43849007
30106548
66709505
68457526
117
118
119
120
8696
10455
9714
10694
7451
7471
7494
7538
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
300763074
24879450
46204315
49893921
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
121
122
11255
10501
7547
7558
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
75069556
77349931
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
123
124
125
126
127
128
129
130
131
7113
7123
3485
10456
6272
4229
10798
2905
11153
7628
7659
7676
7708
7766
7828
7841
7875
7977
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΑΓΚΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛ
ΟΣ
∆ΑΓΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΒΕΛΟΝΑ
ΚΑΝΑΒΟΥ
ΤΣΑΤΣΙΡΑΣ
ΖΑΡΙ∆ΑΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΘΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
67761298
113224699
134016039
128333305
134008445
124224484
121713317
122385665
41702260
132
8319
8031
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
112466297
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 43 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
133
134
135
136
137
138
139
140
Κωδικός
Αίτησης
1366
9404
6759
1234
2857
8099
3831
2997
Όνοµα
Επώνυµο
8035
8047
8063
8101
8233
8255
8280
8282
8300
8334
8352
8353
8368
8378
8408
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ
ΓΛΕΝΗ
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ
ΣΕΛΕΜΕΚΟΣ
ΒΑΚΑΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΥΡΟΣ
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ
141
142
143
144
145
146
147
11081
7353
6796
9130
5198
8886
8526
148
149
9896
3223
8492
8522
150
151
152
153
154
155
9617
8490
9504
7039
8539
10415
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
9629
2407
10558
7845
6493
8038
10518
9097
5805
7716
11646
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
132309990
128459135
124201194
125590899
115168320
113080073
77452111
76209684
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ
101802661
127875968
104198815
135407571
79418451
133503840
142513437
ΣΤΑΪΚΟΥ
ΤΟΜΑΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
129465698
102178741
8649
8657
8678
8696
8726
8767
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΣΟΥΡΓΙΑ∆ΑΚΗ
∆ΟΡΙΖΑ
ΠΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΣΕΜΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
114970530
134029453
66838376
110276408
103067528
140017145
8798
8927
8952
8986
9012
9081
9111
9127
9140
9236
9311
ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ
∆ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΕΛΗΣ
ΜΟΙΡΑΣ
ΣΑΒΒΙΝΟΣ
ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΟΥ
ΖΩΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΛΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΖΗΣΗΣ
52709008
63165147
301745853
69548380
121204861
110009435
28738262
119995536
39027918
102742381
44475027
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 44 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Κωδικός
Αίτησης
5724
5121
8428
10398
7839
9914
3193
11654
4125
Όνοµα
Επώνυµο
9417
9437
9438
9451
9523
9600
9652
9685
9773
ΖΕΡΒΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΤΑΝΤΟΥ
ΧΟΝ∆ΡΟ∆ΗΜΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ
ΜΕΝ∆ΩΝΙ∆Η
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΠΙΤΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
105164416
111834341
129325677
58365600
119539520
141725370
122505434
102188273
70822768
176
10277
9870
ΣΥΝΑΠΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
105407001
177
178
179
180
10689
3410
11039
11431
9900
9985
10137
10152
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
300637487
124162858
64064113
75480790
181
182
2816
5170
10153
10331
ΧΙΟΚΤΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΑΜΜΑΝΙΤΗΣ
ΚΛΑΙΡΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
116311217
52477451
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
4733
7531
11450
8966
11481
4895
672
6576
6325
6333
5368
9880
8642
10426
423
10345
10498
10516
10530
10582
10934
11086
11132
11230
11236
11264
11354
11445
11452
11766
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΥΡΤΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ
137474100
128579723
141374122
130157590
71542363
66709068
121741931
128554685
67886913
128340241
138963998
112217232
47361656
125972619
130992140
198
199
11470
6928
11875
11901
ΛΙΤΙΝΑ
ΚΑΛΑΦΙΚΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ
ΣΙΑΤΡΑ
ΚΑΠΠΑΣ
ΛΑΒ∆ΑΣ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ
ΓΚΑΤΖΗΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΦΟΥΝΤΟΡΑ∆ΑΚΗ
ΜΠΡΕΝΤΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗ
Σ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
76577745
129913045
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 45 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
200
201
202
203
204
205
Κωδικός
Αίτησης
4990
9530
11479
7832
11432
4861
Όνοµα
Επώνυµο
11965
12056
12119
12131
12144
12302
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΣΟΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
74727547
70910547
69464693
47110068
78825612
126462316
206
207
208
7603
11523
11218
12313
12388
12447
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ
∆Ε∆Ε
ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
102490867
123858182
121812750
209
210
211
212
213
214
8685
10375
10127
3681
2006
10928
12469
12528
12537
12552
12572
12576
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΒΑΒΑ∆ΑΚΗ
ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΤΑΞΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
131285406
300872985
29279898
143650024
70699762
61925618
215
8046
12704
∆ΕΒΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45703524
216
217
218
219
220
221
10008
3898
3712
7608
3492
8368
12714
12715
12764
12957
12992
13170
ΦΛΩΡΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
∆ΡΙΜΤΖΙΑΣ
ΧΑΛΟΥΛΟΣ
ΜΟΖΑΚΗΣ
ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
123629834
65376850
105314921
43738159
70349682
66833737
222
223
224
225
226
227
5470
9206
9191
9335
2463
9290
13250
13357
13413
13462
13552
13716
ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ
ΜΠΟΥΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ
ΤΖΑΝΕΛΛΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
128191833
113586895
138353533
71695588
134245856
109732138
228
5476
13726
ΚΑΡΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
65424827
229
8623
13808
ΧΑΣΙΜΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
133495687
230
9713
13872
ΤΣΑΛ∆ΑΡΙ∆ΟΥ
∆ΑΝΑΗ
102536099
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 46 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
231
Κωδικός
Αίτησης
2709
13878
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
9307
7076
5266
11480
2742
9732
3350
10734
4737
9317
7857
9154
11684
7540
9301
8048
10007
7941
11454
5878
10833
7878
8307
1844
10709
11031
10464
10791
9772
10268
5326
4379
5327
628
9742
13975
14027
14031
14038
14052
14081
14085
14228
14282
14343
14350
14351
14359
14360
14369
14386
14412
14416
14480
14534
14540
14562
14580
14588
14693
14697
14700
14744
14748
14772
14774
14785
14795
14816
14826
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΥΧΟΣ
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΤΑΣ
ΜΠΙΜΠΑ
ΛΑΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΣΟΣ
ΒΑΚΟΥΛΑΣ
ΤΣΕΛΗΣ
ΤΣΕΛΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΜΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΡΕΚΚΑ
ΒΑΣΣΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ
ΤΡΙΓΚΑΣ
∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΞΥΠΟΛΙΑ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΣΙΩΖΟΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΚΑΘΑΡΟΣ
ΡΟΜΠΟΤΟΣ
ΒΑΣΣΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ
116105526
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
135124884
131599745
143001811
130073252
105634989
127386177
143025716
66143357
117818247
75641946
65158521
113586601
78492886
68451823
111012634
110112045
119614467
131185444
77813209
107908823
137818804
101006908
72925300
124497542
41675310
121084613
24129940
145372316
151559542
100905260
128950092
134018149
132347183
130251478
116646982
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 47 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
267
268
269
270
Κωδικός
Αίτησης
9862
8609
10257
1560
14833
14882
14896
14910
271
272
6441
5372
14929
14931
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
4742
9917
7844
9853
8473
1894
11125
7664
8486
4775
2622
8750
2278
968
4653
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
5649
8699
11463
3865
5015
6998
8092
2273
8123
4199
10513
10048
4122
6970
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Όνοµα
Επώνυµο
14954
14955
14974
14985
15012
15073
15077
15120
15153
15187
15195
15244
15247
15298
15310
ΒΑΙΤΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΣ
ΧΑΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗ
Σ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΛΕΥΡΗ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
ΒΕΛΑΙΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΛΟΓΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΘΑΝΟΥ
ΜΙΖΙΚΥΡΗΣ
15343
15366
15373
15380
15383
15387
15401
15412
15429
15438
15440
15465
15484
15489
ΖΑΚΕΛΙ∆ΗΣ
ΓΑΖΑΚΗΣ
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ
ΣΙΑΦΑΣ
ΤΣΕΒΗΣ
ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ
ΦΕΛΕΚΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ
ΠΛΟΥΚΟΣ
ΝΤΑΓΚΑΣ
ΓΙΩΤΑΣ
ΖΑΦΟΛΙΑΣ
ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
130469732
110327892
63496692
68138590
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
63482509
78485778
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΙΝΕΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
109896298
140763770
138670237
146889782
141564673
131850713
126529576
132229535
124118510
105470561
77630257
64705037
42392552
105639094
119930280
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
113974996
113139886
140708480
114471069
62024200
55532148
146865540
121842871
118917665
65380193
45585540
68619009
71109137
100287151
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 48 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
11270
7861
9715
5769
6410
10629
9652
8542
8263
4968
8267
6481
7817
1011
9068
9646
8032
11625
369
563
3776
741
15599
15665
15669
15678
15733
15750
15775
15781
15782
15785
15796
15836
15903
15926
15935
15948
15960
15972
16024
16034
16039
16040
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
7998
7497
7506
4183
4258
10193
2480
1846
1985
2011
2134
335
336
3588
2234
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Όνοµα
Επώνυµο
16054
16068
16071
16075
16078
16085
16099
16108
16160
16163
16182
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ
ΝΙΖΑΜΗΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΚΟΥ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ
ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗ
ΛΑΒ∆ΑΣ
ΖΙΑΖΙΑΣ
ΚΟΥΛΙΟΣ
ΝΟΤΟΥ
ΦΕΤΣΗΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ
ΤΕΛΛΑΚΗΣ
ΒΙΓΛΑΚΗΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΤΡΑΓΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΟΣ
ΝΤΖΑΝΗΣ
16190
16196
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
44302720
116640387
128595089
150357370
140943614
101771028
130493013
136407789
143464159
132837910
145370894
153401040
136394998
127672194
150251840
300174777
140407528
28400320
108770970
16382458
143481863
127441590
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
138595386
139582444
122016282
136447740
79698002
25318065
144851065
122047770
151455010
42827496
119914730
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
122534301
127544713
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 49 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
337
Κωδικός
Αίτησης
2271
Όνοµα
Επώνυµο
16203
ΠΑΠΑΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
140887741
338
339
340
341
342
343
3385
3584
7197
3490
3027
3023
16218
16258
16275
16282
16287
16288
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ
ΣΑΡΛΑ
ΤΕΡΖΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
101529596
112532300
145702217
138694825
126505369
135582594
344
345
346
347
348
349
350
351
352
8670
10955
3430
8143
6115
10821
11002
4848
3836
16298
16316
16352
16358
16370
16375
16382
16393
16394
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΚΟΣ
ΦΙΚΑΡΗΣ
ΣΙ∆Α
ΚΟΥΤΣΑΝ∆ΡΙΑΣ
ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΑΡΙΑ
101875120
48170512
49342674
116737530
130012431
44521699
70493471
140427724
122187728
353
8644
16416
ΠΑΞΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
140693239
354
4658
16423
ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
47218133
355
356
3996
4771
16433
16438
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
139726407
127506075
357
358
359
360
4130
5538
4819
10339
16455
16460
16469
16478
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΛΕΖΗ
Σ
ΧΑΪ∆ΟΥ
ΠΛΟΥΜΠΗ
ΣΑΚΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
113930489
130158420
79836490
100908248
361
362
363
364
365
4367
4387
4926
4847
4694
16507
16510
16515
16525
16563
ΟΥΡΕΪΛΙ∆ΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΦΟΥΤΣΙΤΣΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ
125626182
140415240
124990768
124496256
67516312
366
367
4873
4876
16591
16604
ΣΚΕΡΛΕΤΙ∆ΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
130823485
75094749
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 50 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
368
369
370
Κωδικός
Αίτησης
4857
4871
5833
Όνοµα
Επώνυµο
16614
16618
16631
ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
371
372
373
4991
9479
8876
16635
16636
16639
374
375
376
5043
8830
5058
16648
16660
16667
377
378
379
380
381
382
383
5100
5133
5277
5555
7906
7914
5437
16677
16679
16736
16745
16754
16755
16773
384
385
8388
10153
16777
16796
386
387
388
389
390
5777
10394
6934
6942
5677
16809
16817
16818
16820
16842
391
7391
16848
392
393
394
395
396
397
398
399
9832
5923
5689
5754
6879
10088
6038
10625
16850
16863
16865
16883
16885
16904
16914
16920
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
139550890
76766095
50846622
ΝΤΑΝΤΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
101542096
144899939
144894839
ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛ
ΟΥ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΒΟΡΡΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ
ΜΠΟΥΡΛΙΤΣΗΣ
ΜΑΡΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
64621849
129025459
301289542
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
126518920
100957187
67949013
57909474
135650780
129693345
132397069
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
117040078
133342622
ΜΠΟΝΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ
ΠΑΝΕΤΑΣ
ΠΑΝΕΤΑΣ
ΚΩΤΣΙΑΝ∆ΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Σ
ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΜΕΤΑΞΑ
∆ΟΛΙΩΤΗΣ
ΛΕΓΚΑ
∆ΗΜΕΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
127240649
132994061
120601973
127671290
122192333
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
135553525
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
137232448
138707327
129327591
140924581
47035980
114461709
108681702
100908076
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 51 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
400
401
5893
6250
16924
16946
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΠΡΑΤΤΗ
ΜΗΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
127218631
101802452
402
403
404
405
406
407
408
5953
5956
11118
5971
6228
8977
7035
16953
16956
16963
16964
16969
16970
16991
ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΖΙΩΒΑΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
139410646
110130862
127186604
152061829
78966200
136690068
74179089
409
410
8882
6496
16998
16999
∆ΑΒΙΤΙ∆ΗΣ
ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
133538700
125304248
411
10648
17015
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
65234245
412
413
414
415
416
417
418
9634
6269
6302
9073
6716
7384
8115
17057
17060
17100
17110
17118
17119
17124
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
122504609
100964977
138852881
113185880
146578899
127730847
135210497
419
6476
17173
ΜΗΤΡΟΥ
ΝΙΚΟΥ
ΜΠΟΥΝΤΗΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
ΚΑΡ∆ΑΣΗ
ΝΥΚΤΑΣ
ΧΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
45723965
420
421
422
423
424
6581
6748
6819
6637
7161
17209
17214
17234
17240
17249
ΒΑΒΑΛΟΣ
ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ
∆ΑΒΛΑΝΤΗ
ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
112492900
301975345
144659250
114317877
134224234
425
426
427
428
429
430
6704
9147
6835
6782
7292
11212
17267
17270
17277
17292
17314
17319
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ
∆ΑΜΑΣΚΟΣ
ΒΟΥΡΝΑ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
105423467
66339890
138885410
143567505
301223412
135439311
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 52 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
431
432
433
434
Κωδικός
Αίτησης
7045
6852
10072
6861
17321
17327
17328
17335
435
436
437
438
439
9195
7482
6951
9358
7719
17338
17378
17385
17393
17395
440
441
442
443
444
445
446
447
7675
7021
7020
7059
7057
7356
10251
10266
17401
17410
17416
17432
17434
17453
17458
17461
448
449
450
451
452
453
454
455
456
7189
8843
7923
7269
8108
7241
8280
7340
7247
457
458
459
460
461
462
463
α/α
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
ΧΗΤΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑ
ΚΡΑΣΑ∆ΑΚΗ
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΗΣ
105604611
134220420
20507674
125594223
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
129914447
138706367
41887540
104614876
140772347
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
79715076
122485258
134235795
111867661
42417876
100583290
125848370
128336577
17479
17492
17493
17497
17498
17502
17507
17514
17516
ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΪΜΑΡΑΣ
ΣΚΑΡΚΑΛΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΞΟΥΡΙ∆ΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΓ∆ΑΝΟΣ
ΚΡΙΠΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
117825761
102407070
140400552
55053790
75511746
127736735
108369716
55880653
129341628
7264
17519
ΝΤΟΑΝΙ∆ΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
70515050
7376
7484
8565
11025
8777
7537
17547
17560
17562
17567
17571
17578
∆ΑΛΛΙ∆ΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΙ∆ΗΣ
ΚΛΟΥΚΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
136606557
128314942
101855132
147201314
111082440
110666945
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 53 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
464
465
Κωδικός
Αίτησης
9642
7773
Όνοµα
Επώνυµο
17581
17591
17601
ΦΡΑΝΣΕΣ
ΤΖΟΥΦΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛ
ΟΣ
466
7400
467
8884
17607
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
8682
7445
7443
7464
7746
7858
7498
7902
7942
8845
7577
7581
8594
9028
8066
7616
7649
8021
8017
7866
7779
7879
10587
17608
17626
17628
17643
17648
17659
17663
17672
17685
17692
17693
17700
17713
17718
17719
17723
17730
17781
17782
17789
17790
17791
17813
491
492
493
494
495
496
497
7867
9783
10656
7871
8334
7900
7927
17820
17823
17831
17833
17843
17844
17862
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΣΑΑΚ
ΜΥΡΤΩ
27229261
145062479
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
140850796
ΚΟΥΛΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
122535162
∆ΕΜΕΣΟΥΚΑ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΣΤΑΘΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ
ΑΝΑΓΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΦΑΚΙΡΗ
ΛΙΒΕΡΗ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ
ΡΟΜΑΝΤΖΗΣ
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΗ
ΜΠΙΡΙΚΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΟΥΝ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΛΙ∆ΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
142520569
138594666
125144470
152164683
140706080
62987827
140987647
144669519
133027530
139564856
138866025
134229033
51947861
143598094
41738637
142544008
102550125
132332827
70995225
127722990
101025610
130414327
134333506
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
140751991
15299284
115006317
129932834
129910934
64120662
142527940
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 54 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
Όνοµα
Επώνυµο
498
7946
17869
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
8009
8574
8237
8583
8098
8274
8536
8607
8161
8179
8824
8994
9037
8260
17878
17901
17902
17909
17912
17920
17930
17934
17944
17953
17960
17962
17969
17979
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
8256
8329
9074
9543
8305
8318
8906
8337
8372
9186
8375
8437
8931
8459
527
528
529
530
531
8653
9052
8514
8512
9167
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
140894977
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΥΨΩ
136644482
108662379
127880315
114456632
129593113
140782224
142164767
134221428
143754636
136448840
140881460
132357011
134045521
100948559
17980
17988
17990
17994
17995
17997
17999
18012
18021
18022
18023
18034
18054
18055
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΖΗΝΑΣ
ΦΟΗ
ΝΙΚΗΤΕΑ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΡΙΑΝΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
∆ΑΝΙΗΛ
ΚΑΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΗ
ΜΑΣΟΥΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΣΑΛΑΤΑ
ΚΑΡ∆ΑΡΗ
∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΟΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΙΤΖΙΛΑΣ
ΡΑΜΜΟΣ
ΤΟΥΜΠΑΣ
ΧΟΥΝΤΗ
∆ΡΟΥΓΚΑ
ΜΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
78982027
135104781
127885022
108891938
144653583
134241704
114472299
105204178
73866330
46724775
126815974
106254284
138798245
133884078
18057
18071
18077
18079
18082
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
302365817
33944549
119754925
141257753
103517704
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 55 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Κωδικός
Αίτησης
10288
8571
8589
8982
8714
9175
8677
8751
9557
8683
8805
9051
8770
8767
11619
9848
8853
8935
9303
8939
8873
8874
9274
8894
9311
8928
9674
8929
8927
561
562
563
564
565
566
567
8934
9218
8971
8991
9053
9365
9049
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Όνοµα
Επώνυµο
18095
18102
18105
18107
18112
18118
18143
18151
18154
18155
18157
18159
18170
18176
18194
18212
18220
18224
18232
18236
18238
18240
18243
18251
18264
18267
18269
18272
18273
ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ
ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΚΑΟΥΡΗΣ
ΛΟΥΜΑΚΗ
ΚΟΚΟΣΙΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΡΙΖΟΣ
ΠΥΛΙΩΤΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΟΡΤΗΣ
ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ
ΧΥΤΑ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΠΑΣΣΙΑ
ΚΡΕΣΠΗ
ΛΩΛΗΣ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΤΣΗ
ΜΠΕΛΛΑ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΕΛΛΗ
18274
18288
18289
18294
18302
18304
18310
ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΕΛΛΗ
ΜΙΧΑΗΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΛΑΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
116992694
141855570
150351388
117806629
129913776
63967920
301078763
130482244
140768137
122029265
104045583
113219929
33336452
48321761
113217856
48297283
144024072
112519904
105150319
112536650
138384245
127634915
300774967
113079572
300342600
133530160
130481850
135588088
142693825
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
79878431
142668865
47106020
24683071
111649450
124049235
101551321
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 56 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
α/α
Κωδικός
Αίτησης
ΚΑΣ
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
9057
9313
9099
9085
9241
10979
9296
9282
9193
9561
9222
9314
9234
9256
9270
9291
9295
9630
9356
9353
9416
9643
9383
9632
9417
9422
11069
10997
9448
9472
9477
9514
9547
9555
9583
9606
18312
18313
18318
18325
18329
18337
18341
18347
18360
18373
18382
18391
18392
18395
18409
18410
18417
18429
18435
18440
18444
18447
18459
18460
18462
18472
18473
18486
18488
18502
18506
18513
18523
18529
18532
18550
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Όνοµα
Επώνυµο
ΚΑΡΑΒΕΛΗ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΦΡΙΤΖΙΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΧΥΤΑΣ
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ
ΚΡΙΤΖΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΚΚΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
ΤΖΟΥΡΑ
∆ΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ
ΤΖΗΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΑΠΑ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗΣ
ΒΗΚΑ - ΜΑΛΑΜΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΜΠΙΝΤΕΡΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΚΕΛΛΑ
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΠΕΡΚΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
128183360
140886260
73999788
127220872
122545192
141271004
130992780
130069890
70347025
64288170
138577934
65553312
117167110
124486841
104691612
66485197
46061545
114327809
130280253
116654804
140892112
68058110
142164990
146857956
101047546
302064688
162002179
132756593
41699080
120167250
138760114
124169718
140884161
136736099
100118078
66860807
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σελίδα: 57 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
604
605
606
Κωδικός
Αίτησης
9602
9635
9656
Όνοµα
Επώνυµο
18551
18563
18573
ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΣΙΑ∆ΗΜΑΣ
∆ΟΥΛ∆ΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
103828229
140705650
111088689
607
11028
18577
ΚΑΣΑΠΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
132495653
608
11663
18583
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
114432369
609
610
611
612
613
614
10924
10610
11210
9744
9770
9964
18587
18600
18608
18614
18647
18654
ΣΟΦΙΑΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΡΟΥΤΣΟΛΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
122533887
114567995
47263835
121858881
134938716
134984087
615
10758
18656
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
122504449
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
11677
9799
9827
9808
10818
9817
9953
9850
9855
9884
11417
10026
18657
18668
18670
18675
18682
18685
18698
18699
18702
18720
18722
18731
ΓΕΡΑΣΙΜΙ∆ΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΝΑΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ∆ΗΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ
ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΣΑΚΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
152591109
73712550
47109543
62147389
109898869
134227328
113178691
114567830
102427786
47275350
114857556
138554761
628
629
630
631
632
10279
10276
10031
11407
10102
18735
18756
18758
18807
18808
∆ΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
ΚΟΥΡ∆ΗΣ
ΤΣΟΥΛΕΛΛΗΣ
ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
114412579
146348627
47020689
116997930
124891686
633
634
635
10024
10684
10510
18823
18832
18833
ΜΑΛΕΖΗ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΝΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
127232705
113266746
136663656
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
ΑΦΜ
Σελίδα: 58 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
636
637
638
639
640
641
642
Κωδικός
Αίτησης
10206
10909
10069
10808
10089
10110
10124
Όνοµα
Επώνυµο
18838
18847
18856
18865
18872
18890
18900
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΚΟΝΕΑ
ΚΕΦΑΛΑ
ΝΤΟΥΦΑΣ
ΚΟΤΤΙΚΑΣ
ΚΑΠΗΣ
ΦΩΤΑΚΗ
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
10125
10130
10877
10131
10145
10192
10140
10141
10179
10503
10594
11149
11312
10231
11299
10239
10259
10604
10359
10376
11314
10418
10521
10466
18907
18908
18910
18912
18913
18917
18921
18922
18938
18958
18963
18971
18972
18977
18981
18995
19012
19034
19065
19073
19077
19091
19105
19113
667
10474
19123
668
669
670
10493
10953
10508
19128
19136
19137
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
34399055
111861275
101762136
128950276
105316594
65906080
114295334
ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΟΝ∆Η
ΖΙΑΚΑΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ
ΜΠΑΡΚΑ
ΠΛΙΑΚΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑ
∆ΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΑΛΕΠΟΥ∆ΕΛΛΗΣ
ΠΙΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΑ∆ΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
Ε∆ΜΟΝ∆ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΙΟΓΕΝΗΣ
61932032
101014146
132923314
121814687
41667185
68915437
129326533
140881318
115047834
70825992
125313097
39134889
111293950
124168039
46550273
146891046
100980861
138354449
100950463
114278859
77035432
107117748
144800157
137483213
ΤΑΣΣΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΟΥΒΑΝΑΚ
ΗΣ
ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
133527630
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
145503702
133286380
70950350
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 59 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
671
672
673
674
Κωδικός
Αίτησης
10509
10560
10522
10529
19138
19139
19143
19152
675
10740
19159
676
677
678
10572
11468
11163
19172
19180
19183
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
10763
10592
11158
10951
10756
10657
11246
10664
10668
10671
11320
10970
10705
10708
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
10716
10959
10717
11077
10739
10898
10771
10775
10776
10795
10807
10829
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Όνοµα
Επώνυµο
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΟΥΤΟΣ
ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΟΥΤΖΟΡΟΓΕΩΡΓΟ
Σ
19185
19193
19197
19219
19225
19231
19239
19241
19245
19247
19248
19264
19272
19273
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΣ
ΣΤΡΑΒΟ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΚΟΤΛΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ
ΜΠΡΑΟΥ∆ΑΚΗ
ΖΑΧΟΥ
ΛΑΣΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
19280
19282
19283
19287
19288
19299
19314
19315
19317
19325
19328
19329
ΟΥΡΕΪΛΙ∆ΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ
ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΠΙΤΣΑΚΗ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ
∆Ε∆ΙΚΟΥΣΗ
ΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΒΕ∆ΕΡΑΚΗΣ
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
147200182
70267340
130407545
45261940
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
140895009
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
129257480
123177665
117304680
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΛΒΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
142030279
62986173
46119618
119924630
120228178
134249566
136575080
130429630
148806583
44705300
113823623
27491367
111459536
73853911
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΑΤΣΩ
139428047
101836941
29358202
302283302
128582150
140004924
133327514
136354337
122015261
138591941
136716826
70734756
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 60 / 62
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
705
706
707
708
Κωδικός
Αίτησης
10822
10839
10849
11120
Όνοµα
Επώνυµο
19339
19343
19350
19358
ΓΚΑΓΚΑ
ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΟΥ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ
ΛΑΛΑ
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
10886
10864
10872
11499
10920
10899
10919
10913
11252
10988
11013
11030
11350
11071
11074
11253
11068
11123
11099
11473
11142
11572
11131
19359
19360
19365
19369
19380
19388
19393
19396
19413
19430
19441
19445
19450
19459
19462
19464
19466
19477
19484
19489
19494
19503
19504
732
733
11336
11154
734
735
736
737
738
739
11329
11192
11225
11204
11247
11429
α/α
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
ΚΑΣ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΛΑΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
66060484
144315705
111632675
139573202
ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΣΑΜΙΟΣ
ΤΣΕΤΣΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΟΣ
ΡΑΠΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΣ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ
ΦΑΜΕΛΟΥ
ΜΑΝΙΩΡΑΚΗ
ΤΟΣΚΑΣ
ΣΟΥΡΛΑΣ
∆ΑΛΙΕΤΟΣ
ΘΩΜΟΣ
ΣΑΝΤΑΡΜΑΚΗ
ΚΑΜΠΑΣ
ΜΠΡΑΙΜΗΣ
ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΡΛΟ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
100453944
42894773
79721114
127044767
136363592
134223471
138853576
103516930
71214503
65908281
64129724
100055862
139599094
144072475
128341434
115072474
28056957
140739062
114109855
137234024
100957925
115026330
145380076
19511
19515
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΤΡΑ
111000414
135977230
19533
19537
19538
19541
19550
19558
ΚΟΥΤΡΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
133532560
122190223
114266676
70844552
122958318
103808022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 61 / 62
ΑΔΑ: 766Λ0-Β2Ν
740
741
Κωδικός
Αίτησης
11675
11629
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
11678
11699
11351
11356
11394
11398
11424
11519
11439
11609
11443
11469
11574
11497
11509
11685
11532
11557
11561
11562
11575
11571
11573
11577
11693
11610
11696
α/α
Όνοµα
Επώνυµο
19565
19572
ΛΥΚΟΥΡΑΣ
ΜΠΡΑΝΤΖΟΥ
19580
19591
19593
19598
19611
19614
19620
19621
19622
19629
19632
19635
19639
19644
19646
19655
19656
19663
19666
19669
19671
19672
19673
19678
19686
19689
19708
ΚΟΝ∆ΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΩ∆ΗΣ
ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ
ΠΛΕΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
ΚΡΟΚΟΣ
∆ΑΝΟΓΛΙ∆ΗΣ
ΚΩΣΤΑΖΟΥ
∆ΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΛΗΣ
ΚΟΝ∆ΗΣ
ΕΣΑΜΠΑΛΙΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΞΕΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΙ∆ΟΥ
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ
ΠΡΕΒΕΝΤΑ
ΤΖΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΙΝΗ
ΑΦΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
134041595
134242749
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΡΟ∆ΟΠΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
152556200
30352784
158102213
47793871
33075259
125602682
138654422
122541330
143162680
139408534
121831094
61342462
110058675
302180811
127048047
104700096
111081340
153389532
146219610
119948676
114524020
132814400
144885241
130489903
71148034
144662395
25685928
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο Γενικός Γραµµατέας, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΕΕ.01.02.02, Έκδ.: 1
Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13
Σελίδα: 62 / 62