μπανιέρες & υδρομασάζ / collection

Solid bath tubs __________________________
Wavy_____________________________________________________ 4
Index
Elipse ____________________________________________________ 6
Περιεχόµενα
Υδροµασάζ - Hydromassage _______________
Περιγραφή συστηµάτων - System description ___________________ 8
Γωνιακές µπανιέρες - Corner bath tubs _______
Kos 105χ105 ___________________________________________ 16
Lindos 120χ120 ________________________________________ 18
Ευθύγραµµες µπανιέρες - Parallel bath tubs __
Europe 125χ125__________________________________________ 20
Dilos 105χ65__________________________________________ 42
Naxos 130χ130 ___________________________________________ 22
Pamela Series ________________________________________ 44
Knossos 130χ130 _________________________________________ 24
Paola Series__________________________________________ 46
Skopelos 130x130 ______________________________________ 26
Eos Series ____________________________________________ 48
Poseidon 140χ140
Korina 170χ75_________________________________________ 50
______________________________________ 28
Artemis 145χ145 _______________________________________ 30
Imia 160x70
________________________________________ 52
Miami 165x75 ________________________________________ 54
Ασύµµετρες µπανιέρες - Αsymmetrical bath tubs
Afroditi 170χ70 ________________________________________ 56
Milos 142χ93 __________________________________________ 32
Myrto 180x90 ____________________________________________ 58
Sithonia 153χ95 _______________________________________ 34
Myrina 165χ95 _________________________________________ 36
Μπανιέρες Elite - Elite bath tubs ____________
Corfu Φ150 ____________________________________________ 38
Creta190χ112 __________________________________________ 40
Βαρέως τύπου µπανιέρες - Heavy Duty bath tubs
Eos Series Βαρέως Τύπου _______________________________ 60
Paola Series Βαρέως Τύπου______________________________ 62
Pamela Series Βαρέως Τύπου ____________________________ 64
Sithonia Βαρέως Τύπου ___________________________________ 66
Knossos Βαρέως Τύπου _________________________________ 68
Αξεσουάρ - Accessories __________________________
Aισθητική, Ποιότητα, Υγιεινή.
Elegance, Quality, Hygiene.
2
Solid: Υψηλή αισθητική και ποιότητα
Solid: Elegance and Quality
Το solid είναι υλικό τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προ-
Solid is a pioneering material with high specifications. Its
διαγραφών µε βασικά συστατικά ειδικές ρητίνες και φυσική
basic components are high performance resins and natural
αλουµίνα. Είναι οµοιογενές (έχει την ίδια σύσταση σε κάθε
alumina. It is compact and non porous, thus in any kind of
σηµείο) και δεν έχει καθόλου πόρους. Γι αυτό και στις εφαρ-
application there is no need for covering or dyeing, a fact
µογές του δεν απαιτείται καµία επίστρωση ή βαφή, γεγονός
that makes the material renewable for a lifetime.
που επιτρέπει τη διαρκή ανανέωσή τους µε ένα απλό τρίψιµο.
Also homogeneity offers to the material additional thermal
Στην οµοιογένειά του επίσης οφείλονται και οι µοναδικές του
and chemical attributes:
ιδιότητες:
• Great resistance to bacteria and germs ( this material is
• Μεγάλη αντοχή σε βακτηρίδια και µικροοργανισµούς (χρησµοποιείται όπου απαιτούνται αυστηροί όροι υγιεινής, νοσοκοµεία, εργαστήρια, εστιατόρια).
appropriate for places with strict hygiene rules, such as
hospitals, restaurants, laboratories)
• Great stain resistance
• Μεγάλη αντοχή στους λεκέδες.
• Great resistance to chemical cleaning liquids
• Μεγάλη αντοχή στα χηµικά καθαριστικά.
• Great thermal shock resistance up to 180οC
• Αντοχή σε θερµοκρασίες έως και 180οC.
• Great fire resistance (it delays fire spreading)
• Μεγάλη αντίσταση στη φωτιά (επιβραδύνει την εξάπλωσή της).
The company that initially produced solid surfaces is Dupont,
Η πρώτη εταιρία που κατασκεύασε οµοιογενείς επιφάνειες
naming the respective product Corian. In Greece, apart from
(solid surfaces) είναι η Dupont, ονοµάζοντας το αντίστοιχο προϊ-
corian solid surfaces applications, also other companies
όν της corian. Στη χώρα µας χρησιµοποιούνται οµογενείς επι-
have entered the market promoting this kind of product in a
φάνειες corian ή άλλων εταιριών που εισάγονται σε µορφή φύλ-
sheet form. The sheets are cut, thermoformed and then fixed
λων. Στη συνέχεια τα φύλλα κόβονται, θερµοφορµάρονται και
together by special glue giving the respective outcome of
κολλιούνται ώστε να κατασκευαστούν τα αντίστοιχα προϊόντα.
corian applications.
Η Apper είναι η µοναδική βιοµηχανία στην Ελλάδα η οποία
Apper is the sole manufacturing company in Greece that
παράγει solid surfaces σε χυτή µορφή που της επιτρέπει τη
produces solid surfaces in a cast form by using moulds. The
χρησιµοποίηση καλουπιών, µε αποτέλεσµα τα προϊόντα της να
advantage of this kind of method is that the products are
είναι απολύτως συµπαγή, χωρίς καµία ενδιάµεση κόλληση.
totally compact without any intermediate pasting.
Όλες οι εφαρµογές solid της Apper είναι πιστοποιηµένες
All solid applications of Apper are certificated from the
από τον ευρωπαϊκό φορέα ECPA (Europian Cast Polymer
European Cast Polymer Association.
Assosiation).
3
Wavy
Solid bath tub
Υψος / Height
56 cm
Χωρητικότητα / Volume
190 lt.
1.900
0.900
1.900
0.176
0.554
1.716
0.920
0.343
0.080
0.565
0.080
0.565
Τιµή / Price
Μετ. Βάση / Metal Base
€ 4.200
€ 168
Εµπ. Ξυλινη Ποδιά / Front wooden panel € 252
Πλ. Ξυλινη Ποδιά / Side wooden panel
4
€ 126
0.432
5
Elipse
Solid bath tub
Υψος / Height
56 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 5.250
Μπαταρια / Faucet
€ 1.050
6
7
Υδροµασάζ
Ενέργεια Υγεία Απόλαυση Αρµονία
Hydromassage
Energy Health Enjoyment Harmony
Το υδροµασάζ υλοποιεί µε σύγχρονες τεχνικές µια πανάρχαια γνώση:
Hydro massage materializes with modern techniques an immemorial
υπάρχει άφθονη ζωτική ενέργεια στο νερό που βρίσκεται σε κίνηση, χάρη
στην ποσότητα του διαλυµένου αέρα που περιέχει. Για το λόγο αυτό, πέρα
από την απόλαυση που προσφέρει, η επίδρασή του στον ανθρώπινο οργανισµό είναι πολλαπλά ευεργετική. Συγκεκριµένα µε το υδροµασάζ, όταν το
knowledge: When water is in movement, abundant vital energy exists in it,
thanks to the quantity of dissolved air that contains. For this reason,
beyond the enjoyment that offers, its affect on human organism is multiple
νερό βρίσκεται στην κατάλληλη θερµοκρασία (37oC), αυξάνεται η ροή του
beneficial. More specifically, during hydro massage function, when the
αίµατος και η θερµοκρασία του σώµατος ανεβαίνει, ελαττώνεται η αρτηρια-
water reaches the suitable temperature of 37o C, the blood flow increases,
κή πίεση, αυξάνονται οι παλµοί και διαστέλλονται τα αιµοφόρα αγγεία.
the body temperature rises, the arterial pressure decreases, the pulse
Καθώς το σώµα χαλαρώνει τα κύτταρα ανανεώνονται, το δέρµα τονώνεται
και η επιδερµίδα αναζωογονείται. Έτσι βοηθα ιδιαίτερα σε παθήσεις που
σχετίζονται µε το νευρικό σύστηµα, αρθριτικά, ρευµατισµούς, φλεβίτιδα.
Αποτελεί επίσης µέθοδο αντιµετώπισης του στρες και της αϋπνίας, του πρη-
goes up and the blood vessels distend. Gradually, the body relaxes, while
the cells are renewed, the skin is stimulated and the cuticle is revived. So,
this way, it has been proven that it is particularly relieving to complaints
ξίµατος των άκρων και, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις γυναίκες, της κυτ-
related to nervous system, arthritis, rheumatism and phlebitis. It also
ταρίτιδας.
constitutes a confrontation method of stress, insomnia, and links swelling.
Η καλύτερη πρόταση
στα συστήµατα υδροµασάζ
The best proposal
for hydro massage systems
Η εταιρία Apper υπήρξε πρωτοπόρος στον Ελληνικό χώρο στην παραγω -
Apper Company has become a pioneer in the production of hydro
γή συστηµάτων υδροµασάζ και κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις.
massage systems in Greek market and possesses the first place in sales.
Συνδυάζοντας την πολυετή εµπειρία της και την υψηλή τεχνογνωσία µε την
Combining its long experience and the expert know –how with the
άρτια οργάνωση παραγωγής (ISO 9000) προσφέρει στους πελάτες της τα
excellent production set-up (ISO 9000) it offers to customers the most
πλέον αξιόπιστα συστήµατα υδροµασάζ σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
reliable hydro massage systems in particularly accessible prices.
Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι και εγγύηση
Strict qualitative controls and guarantee
Οι σύµφωνες µε τα διεθνή στάνταρ προδιαγραφές των υλικών* και οι
The material specifications* absolutely conformed to international
αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι εγγυώνται την άψογη και ασφαλή λειτουργία
standards and strict qualitative controls ensure the irreproachable and
των υδροµασάζ Apper. Κάθε σύστηµα συνοδεύεται από εγγύηση καλής
safe Apper hydro massage systems’ operation. Every system is
λειτουργίας ενός έτους. Παράλληλα εξειδικευµένοι και έµπειροι τεχνικοί
accompanied by an operation guarantee that lasts for one year. At the
εξασφαλίζουν άµεση και αποτελεσµατική υποστήριξη των προϊόντων της
same time, specialized and experienced technicians provide all over
εταιρίας µας σε όλη την Ελλάδα.
Greece direct and effective support of the company’s products.
*Όλα τα ηλεκτρολογικά µέρη διαθέτουν πιστοποιητικά CE, TUV.
*All the electrical parts are accompanied by certificates CE, TUV.
8
Υδροµασάζ 220 Apper
Μια ευέλικτη, αξιόπιστη και οικονοµική
πρόταση
Hydromassage 220 Apper
Flexible, reliable and economic proposal
Τα τελευταία χρόνια η αγορά του υδροµασάζ έχει διευρυνθεί σε µεγάλο
great extent. A variety of models with various characteristics exists, and as
βαθµό. Υπάρχει πλήθος µοντέλων µε ποικίλα χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα
ο καταναλωτής να δυσκολεύεται να επιλέξει µεταξύ των συστηµάτων, µη µπορώντας να αντιστοιχίσει τις προσφερόµενες λειτουργίες µε την αξία τους.
Με στόχο την ενηµέρωση και προστασία των πελατών της η εταιρία µας δηµι-
Throughout last years the hydro massage market has been expanded to a
a result, the consumer can hardly make a selection among the systems,
since it is difficult to correspond the operations provided with the respective
value.
ούργησε το 220 Apper.
Aiming at the customers’ familiarization and protection, our company has
Πρόκειται για ένα σύνολο δυνατοτήτων που έχει σαν βάση το 220 S (standard),
produced the Apper 220. It refers to a combination of facilities that can be
ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που διαθέτει τις βασικές λειτουργίες για ένα απο-
adapted on 220 S (standard), an electronic system that provides the basic
τελεσµατικό και ασφαλές υδροµασάζ. Όλες οι επιπρόσθετες λειτουργίες που
επιλέγονται, προσαρµόζονται στο βασικό σύστηµα και τιµολογούνται ξεχωριστά. Έτσι ο καταναλωτής είναι σε θέση όχι µόνο να δηµιουργήσει ένα σύστη-
functions for an effective, safe hydro massage operation. In this way, the
consumer can form a system based on his/her requirements and at the
µα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του, αλλά και να γνωρίζει επακριβώς την τιµή
same time realize the correspondence of each additional operation with its
της κάθε επιπρόσθετης λειτουργίας.
respective value.
9
Apper 220S (standard)
•
Ηλεκτρονικός διακόπτης on/off
Apper 220S (standard)
•
6 ρυθµιζόµενα τζετ νερού-αέρα.
•
On/off switch button
Σε όλα τα συστήµατα υδροµασάζ animus τα τζετ παροχής νερού είναι σωστά
κατανεµηµένα και έχουν τη δυνατότητα προσανατολισµού έως και 30ο προς
όλες τις κατευθύνσεις, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή λειτουργία.
Ρυθµιζόµενη είναι επίσης και η ποσότητα του παρεχόµενου νερού-αέρα
ώστε να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. (Περιστρέφοντας
το τζετ παροχής, αυξοµειώνεται η παροχή του νερού).
•
6 adjustable water-air jets
•
Αισθητήρας στάθµης νερού
In all animus hydro massage systems the jets that supply water are
properly distributed and can be rotated up to 30o to all directions, ensuring
the best potential operation. Moreover, the quantity of water-air supplied is
also adjustable – by revolving the jets - according to the user’s preferences.
•
All the systems are equipped with water level sensor that prevents the
Όλα τα συστήµατα, επίσης, διαθέτουν αισθητήρα στάθµης νερού, ο οποίος
δεν επιτρέπει τη λειτουργία εάν το νερό δεν είναι στο αναγκαίο επίπεδο,
προστατεύοντας αποτελεσµατικά το µοτέρ.
•
Ρυθµιστές έντασης
Water level sensor
initiation of operation in case that water does not reach the adequate level.
This way, the motor is effectively protected.
•
Intensity regulators
The system provides two intensity regulators (air control) that adjust the air
Το σύστηµα διαθέτει δυο ρυθµιστές έντασης (air control) για τη ρύθµιση της
παροχής αέρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη.
supply according to the user’s preferences.
•
Αντλία 1 HP
•
1 HP pump
•
Βαλβίδα υπερχείλισης
•
Drain and overflow
•
Περιµετρική µεταλλική βάση
•
Perimetric metal base
Τιµή / Price
10
€ 960
Αεροµασάζ (A)
Air massage (A)
Κάθε σύστηµα υδροµασάζ Apper µπορεί να συνδυαστεί µε αεροµασάζ.
Each Apper hydro massage system can be combined with air massage
12 τζετ θερµαινόµενου αέρα (air jet) τοποθετηµένα στον πυθµένα της µπα-
as well. Twelve air jets are placed in the seabed of bathtub and generate
νιέρας δηµιουργούν «αποτέλεσµα Geyser» που επιδρά ευεργετικά στο νευ-
the ‘Geyser result’ that affects the nervous system beneficially. The hot air
ρικό σύστηµα. Ο θερµαινόµενος αέρας που απελευθερώνεται µε ένα ευχά-
that is released offers a pleasant massage, while it simultaneously turns
ριστο µασάζ καθαρίζει το δέρµα από τις τοξίνες.
the toxins away from the skin.
Η ενεργοποίηση του αεροµασάζ πραγµατοποιείται µε ανεξάρτητο χειριστήριο,
The air massage is activated through a separate remote control so that it
ώστε τα δυο συστήµατα να λειτουργούν συγχρόνως αλλά και ανεξάρτητα.
can either operate simultaneously with hydro massage or independently.
Η ποσότητα του παρεχοµένου αέρα είναι ρυθµιζόµενη ώστε να προσαρµό-
Τhe quantity of water-air supplied is adjustable – by revolving the jets -
ζεται στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.
according to the user’s preferences. The air massage system, thanks to
Το σύστηµα αεροµασάζ, χάρη στην ειδική λειτουργία «blowing after» στε-
the ‘blowing after’ function that provides, dries out the piping and the jets.
γνώνει τις σωληνώσεις και τα τζετ, κάνοντας πλήρη αποστράγγιση.
In this way the draining operation is complete.
Τιµή / Price
€ 800
11
Χρωµατοθεραπεία (C)
Chromo therapy (C)
Το χρώµα είναι µια ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Ο ανθρώπινος οργανισµός
The color is an electromagnetic radiation. The human organism
αποτελεί έναν ευαίσθητο δέκτη που επηρεάζεται από κάθε µορφή ακτινοβο-
constitutes a sensitive receptor that is influenced by each form of radiation.
λίας. Υπάρχουν πανάρχαιες θεωρίες που περιγράφουν την επίδραση των χρω-
Immemorial theories exist that describe the colors’ effect in physical,
µάτων σε σωµατικό, ψυχολογικό και νοητικό επίπεδο, διαφορετική για κάθε
psychological and intellectual level. These opinions are nowadays
χρώµα. Οι απόψεις αυτές σήµερα επανεξετάζονται και βρίσκουν εφαρµογή
reexamined and applied in holistic medical science.
στην ολιστική ιατρική.
The chromo therapy operation that is combined with Apper hydro
Το σύστηµα χρωµατοθεραπείας που συνδυάζεται µε τα υδροµασάζ της
massage system is based on the beneficial effect of four fundamental
Apper, βασίζεται στην ευεργετική επίδραση τεσσάρων βασικών χρωµάτων:
colors:
Κόκκινο: Ανεβάζει τη θερµοκρασία του σώµατος, δίνει ενέργεια, δρα κατά της
Red: It increases the body temperature, gives energy, acts against anemia,
αναιµίας, κακής κυκλοφορίας του αίµατος, εξαλείφει την κόπωση.
bad circulation of blood and eliminates the lassitude.
Πράσινο: Επιδρά ευεργετικά στο νευρικό σύστηµα, καταπολεµά την αϋπνία
Green: It beneficially affects the nervous system, and also fights the
και την εξάντληση.
insomnia and exhaustion.
Μπλε: Ηρεµιστικό, βοηθά στη χαλάρωση και την αναζωογόνηση του οργανισµού.
Blue: Tranquilizer: it helps in relaxation and invigoration of organism.
Κίτρινο: Βοηθά στην αποτοξίνωση του δέρµατος, βελτιώνει τη διάθεση.
Yellow: It helps in skin detoxification, and improves the temper.
Τιµή / Price
12
€ 400
Φωτεινή αισθησιακή απόλαυση (L)
Ραδιόφωνο FM stereo (R)
Μια ενσωµατωµένη λάµπα στο σώµα της µπανιέρας δηµιουργεί αισθησιακή
Εάν θέλετε να συνδυάσετε τη χαλάρωση ενός υδροµασάζ µε την απόλαυση της
ατµόσφαιρα, κάνοντας ακόµα πιο απολαυστικό το υδροµασάζ.
µουσικής, η Apper µπορεί να προσαρµόσει σε κάθε σύστηµα ένα απόλυτα
αξιόπιστο στερεοφωνικό ραδιόφωνο, µε δυνατότητα αποθήκευσης σταθµών.
Radio FM stereo (R)
Luminous sensual enjoyment (L)
If you want to combine the relaxation that hydro massage offers you with
An incorporated lamp in the seabed of bathtub creates a sensual atmos-
the enjoyment of music, Apper can adapt in every system an absolutely
phere that makes hydro massage even more enjoyable.
reliable stereo radio.
Τιµή / Price
€ 150
Τιµή / Price
€ 380
13
Πρόγραµµα αυτόµατης
απολύµανσης (D)
Θερµαντήρας νερού (H)
Σε κάθε σύστηµα υδροµασάζ µπορεί να
στα συστήµατα υδροµασάζ εξασφαλίζει τη
προστεθεί ειδικό σύστηµα αυτόµατης απο-
διατήρηση της θερµοκρασίας του νερού στα-
του οξυγόνου (Ο2), είναι γνωστό στην
λύµανσης. Η ενεργοποίησή του διοχετεύει
θερή στους 37oC.
ιατρική για τις θεραπευτικές και απολυµαντικές του ιδιότητες.
της µπανιέρας. Με κάθε σύστηµα απολύ-
Heater (H)
µανσης διατίθεται δωρεάν µια φιάλη µε
The placement of a water heater in the
Σε κάθε υδροµασάζ µπορεί να προστε-
απολυµαντικό υγρό.
hydro massage system ensures the
θεί σύστηµα οζονοποίησης, το οποίο
απολυµαντικό υγρό στα τζετ, τις σωληνώσεις, την αντλία και σε όλη την επιφάνεια
Η τοποθέτηση ειδικού θερµαντήρα νερού
maintenance of water temperature in 37oC
Disinfection
automatic program (D)
constantly.
Τιµή / Price
€ 450
In every hydro massage system, automatic
Οζονοθεραπεία (O)
Το όζον (Ο3), µια αλλοτροπική µορφή
δηµιουργεί υψηλή συγκέντρωση όζοντος στο νερό. Η οζονοθεραπεία οξυγονώνει το δέρµα, διευρύνει και καθα-
disinfection program can be added. As soon
ρίζει τους πόρους αποµακρύνοντας τα
as it is activated, disinfectant liquid is transmitted to the jets, the piping, the pump and
νεκρά κύτταρα. Παράλληλα το όζον,
to all the surface of bathtub. With every disinfection system a bottle with disinfectant
χάρη στις αντισηπτικές του ιδιότητες,
liquid is offered free of charge.
απολυµαίνει το σύστηµα.
Τιµή / Price
€ 200
∆ιαφορικός διακόπτης
(Αντιηλεκτροπληξιακό) (P)
Η εταιρία Apper στην κατασκευή των
συστηµάτων υδροµασάζ ακολουθεί όλα τα
διεθνή στάνταρ που εγγυώνται τη µέγιστη
gen (O2), is well known in medical
κή εγκατάσταση του σπιτιού σας δεν περι-
science for its therapeutic and disin-
η τοποθέτηση διαφορικού διακόπτη στο
Το σύστηµα περιλαµβάνει 6 ειδικά
fectant attributes.
In each hydro massage system the
σύστηµά σας.
µικροτζέτ νερού-αέρα τα οποία λόγω της
θέσης και τους σχήµατος τους προσφέρουν
Ozone (O3), an allotropic form of oxy-
ασφάλεια. Παρόλα αυτά, εάν η ηλεκτρολογιλαµβάνει αντιηλεκτροπληξιακό, είναι δυνατή
Micro (M)
Ozone therapy (O)
use of ozone therapy creates a mas-
ένα απαλό και χαλαρωτικό µασάζ στην
Protection switch (P)
sive collection of ozone in water.
πλάτη και στους ώµους του χρήστη.
Apper Company, follows throughout all its
Ozone therapy oxygenates the skin,
production procedure of hydro massage
extends and cleans the pores and
Micro (M)
systems all the international standards that
guarantee the maximum safety.
removes the destroyed cells. At the
The system includes 6 water-air microjets.
Nevertheless, if the electrical installation of
They are positioned and shaped in a way
same time, the ozone provides anti-
your house does not include protection
that offer a soft and relieving massage to
switch, our company can adapt it in your
the back and the shoulders.
system.
Τιµή / Price
14
€ 350
Τιµή / Price
septic attributes that disinfect the system.
€ 130
Τιµή / Price
€ 250
Airforce
Airforce
Ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό σύστηµα υδροµασάζ που περιλαµβάνει:
Airforce is the most complete electronic hydro massage system.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• 9 Προεπιλεγµένα προγράµµατα
• Σύστηµα δηµιουργίας 3
προσωπικών προγράµµάτων
• Υδροµασάζ µε παλµικότητα και 6
jets νερού - αέρα
• Αεροµασάζ µε παλµικότητα και 12
jets αέρα
• Σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού των
air jets (blowing after)
• Σύστηµα αυτόµατης απολύµανσης
• Υγρό απολύµανσης
• Ένδειξη υγρού απολύµανσης
• Λάµπα φωτισµού
• Αισθητήρα στάθµης νερού
• Ένδειξη θερµοκρασίας και ώρας
• Αντλία 1Hp
• Βαλβίδα υπερχείλισης
• Μεταλλική περιµετρική βάση
EXTRA
• Τηλεχειριστήριο
• Ραδιόφωνο
• Χρωµατοθεραπεία
• Οζονοθεραπεία
• Θερµαντήρας νερού
• Αντιηλεκτροπληξιακό
INCLUDES:
• 9 programs
• System for personal program creation
• Pulsation hydro massage with 6
water-air jets
• Pulsation air massage with 12 air jets
• Automatic draining of jets
(blowing after)
• Automatic disinfection system
• Disinfectant liquid
• Liquid indicator
• Lamp
• Water level sensor
• Temperature & time indication
• 1Hp pump
• Drain & overflow
• Metal frame
EXTRA
• Remote control
• Radio
• Chromo therapy
• Ozone therapy
• Heater
• Protection switch
Τιµή / Price
€ 2.590
Τηλεχειριστήριο Τιµή/Telecontrol Price € 100
S150 Πνευµατικό Σύστηµα Υδροµασάζ
S150 Hydraulic Hydro massage system
Περιλαµβάνει:
• Πνευµατικό πλήκτρο εκκίνησης
• Ρυθµιστής έντασης
• 6 ρυθµιζόµενα τζετ νερού- αέρα
Includes:
• Hydraulic on/off button
• Intensity regulator
• 6 adjustable water – air jets
• Αντλία 1 HP
• Βαλβίδα υπερχείλισης
• Περιµετρική βάση
Το σύστηµα S150 είναι µια αξιόπιστη οικονοµική πρόταση, χωρίς τη δυνατότητα συνδυασµού µε επιπρόσθετες λειτουργείες
System S150 is a reliable economic solution that cannot be combined with any additional function.
• 1HP water pump
• Drain and overflow
• Perimetric metal base
Τιµή / Price
€ 860
15
KOS 105χ105 CORNER BATH TUB
Υψος / Height
39 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 220
Ποδιά / Panel
€ 90
68
105
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Κos
105x105
Κos
105x105
16
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
-
-
-
Λαβές/Handles
21cm
24cm
-
-
-
-
-
-
Καταράκτης/Tap waterfall
-
-
-
Protection A/F
-
-
17
LINDOS 120χ120 CORNER BATH TUB
Υψος / Height
41 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 260
Ποδιά / Panel € 110
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Lindos
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
120x120
€ 860 € 960
Lindos
120x120
18
-
€ 200
Λαβές/Handles
21cm
24cm
€ 23
€ 33
€ 150
-
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
-
-
Protection Μulti
€ 130
€ 1.690
19
Europe 125χ125
Υψος / Height
40 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 280
Ποδιά / Panel
€ 110
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Europe
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
125x125
€ 860 € 960
Europe
125x125
21cm
€ 23
-
€ 200
Λαβές/Handles
20
24cm
€ 33
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
-
Protection Μulti
€ 130
€ 1.690
21
Naxos 130χ130
92
Υψος / Height
42 cm
Χωρητικότητα / Volume
145
170 lt.
Τιµή / Price
€ 310
Ποδιά / Panel
€ 116
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Naxos
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
130x130
€ 860 € 960 € 800
Naxos
130x130
21cm
€ 23
€ 200
Λαβές/Handles
22
24cm
€ 33
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
-
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
23
Knossos 130χ130
Υψος / Height
40.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 310
Ποδιά / Panel
€ 116
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Κnossos
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
130x130
€ 860 € 960
Κnossos
130x130
21cm
€ 23
-
€ 200
Λαβές/Handles
24
24cm
-
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
-
Protection A/F
€ 130
-
25
Skopelos 130χ130
Υψος / Height
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
42 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 310
Ποδιά / Panel
€ 116
Skopelos S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
130x130
€ 860 € 960 € 800
Skopelos
130x130
21cm
€ 23
€ 200
Λαβές/Handles
26
24cm
€ 33
€ 150
€ 400
€ 250
-
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 380
-
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
27
Poseidon 140χ140
Υψος / Height
41.3 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 350
Ποδιά / Panel
€ 116
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Poseidon
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
140x140
€ 860 € 960 € 800
Poseidon
140x140
21cm
€ 23
€ 200
Λαβές/Handles
28
24cm
€ 33
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
29
ARTEMIS 145χ145 CORNER BATH TUB
Υψος / Height
44 cm
Χωρητικότητα / Volume
280 lt.
Τιµή / Price
€ 370
Ποδιά / Panel
€ 116
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Αrtemis
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
145x145
€ 860 € 960 € 800
Artemis
145x145
21cm
€ 23
€ 200
Λαβές/Handles
30
24cm
€ 33
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
31
MILOS 142χ93 ASYMΜETRICAL BATH TUB
Υψος / Height
42 cm
Χωρητικότητα / Volume
140 lt.
Τιµή / Price
€ 240
Ποδιά / Panel
€ 110
Aριστερή/Left
∆εξιά/Right
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Μilos
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
142x93
€ 860 € 960
-
€ 200
Λαβές/Handles
Milos
21cm
24cm
142x93
€ 23
-
32
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
-
-
Protection A/F
€ 130
-
33
SITHONIA 153χ95 ASYΜMETRICAL BATH TUB
Υψος / Height
39 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 260
Ποδιά / Panel
€ 110
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Sithonia
S150
153x95
€ 860 € 960
S 220
Αero Disinfection
€ 800
€ 200
Λαβές/Handles
Sithonia
21cm
24cm
153x95
€ 23
-
34
Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
€ 150
€ 400
€ 250
€ 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
-
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
35
Myrina 165χ95
Υψος / Height
45 cm
Χωρητικότητα / Volume
190 lt.
∆εξιά/Right
Τιµή / Price
€ 280
Ποδιά / Panel
€ 110
Προτεινόµενη θέση βρύσης /
Recommended faucet position
Aριστερή/Left
Μyrina
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
165x95
€ 860 € 960 € 800
Myrina
21cm
165x95
€ 23
€ 200
Λαβές/Handles
36
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
24cm
-
-
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
37
CORFU Φ150 CIRCULAR BATH TUB
Υψος / Height
41.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
250 lt.
Τιµή / Price
€ 480
Corfu
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
150
€ 860 € 960 € 800
€ 200
Λαβές/Handles
Corfu
21cm
24cm
150
€ 23
€ 33
38
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
-
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
39
CRETA 190χ113 OVAL BATH TUB
Υψος / Height
48.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
260 lt.
Τιµή / Price
€ 450
Creta
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
190x113
€ 860 € 960 € 800
€ 200
Λαβές/Handles
Creta
21cm
24cm
190x113
€ 23
€ 33
40
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
41
DILOS 105χ65 PARALLEL BATH TUB
Υψος / Height
43 cm
Χωρητικότητα / Volume
45 lt.
Τιµή / Price
€ 143
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel
Dilos
105x65
€ 90
€ 50
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
-
-
-
-
Λαβές/Handles
Dilos
21cm
24cm
105x65
€ 23
-
42
Πλαϊνή ποδιά / Side panel
-
-
-
-
Καταράκτης/Tap waterfall
-
-
-
Protection Μulti
-
-
Μulti/A
A/F
-
-
43
PAMELA SERIES PARALLEL BATH TUB
120χ70
Υψος / Height
44 cm
Χωρητικότητα / Volume
75 lt.
Τιµή / Price € 167
130χ70
Υψος / Height
46 cm
Χωρητικότητα / Volume
85 lt.
Τιµή / Price € 176
140χ70
Υψος / Height
42 cm
Χωρητικότητα / Volume
95 lt.
Τιµή / Price € 185
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Pamela
120x70
130x70
140x70
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
€ 860 € 960 € 200
€ 150 € 400 € 250 € 350 € 380
€ 860 € 960 € 200
€ 150 € 400 € 250 € 350 € 380
Λαβές/Handles
Pamela
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
21cm
Καταράκτης/Tap waterfall
24cm
120x70
€ 23
€ 33
€ 367
130x70
€ 23
€ 33
€ 367
140x70
€ 23
€ 33
€ 367
44
Protection A/F
€ 130
€ 130
-
45
PAOLA SERIES PARALLEL BATH TUB
150χ70
170χ75
Υψος / Height
45 cm
Υψος / Height
44.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
105 lt.
Χωρητικότητα / Volume
150 lt.
Τιµή / Price
Τιµή / Price
€ 185
€ 216
160χ70
Υψος / Height
44 cm
Χωρητικότητα / Volume
123 lt.
Τιµή / Price
€ 193
170χ70
180χ80
Υψος / Height
44.5 cm
Υψος / Height
43 cm
Χωρητικότητα / Volume
140 lt.
Χωρητικότητα / Volume
210 lt.
Τιµή / Price
Τιµή / Price
€ 193
€ 260
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Paola
150x70
160x70
170x70
170x75
S150
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
S 220
€ 960
€ 960
€ 960
€ 960
180x80
€ 860 € 960 € 800
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 200
Λαβές/Handles
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
Paola
21cm
24cm
150x70
€ 23
€ 33
€ 367
160x70
€ 23
€ 33
€ 367
170x70
€ 23
€ 33
€ 367
170x75
€ 23
€ 33
€ 367
180x80
€ 23
€ 33
€ 367
46
Radio Heater
€ 380
€ 380 € 450
€ 380 € 450
€ 380 € 450
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 130 € 2.590
€ 130 € 2.590
€ 130 € 2.590
€ 130
€ 2.590
47
36
EOS SERIES PARALLEL BATH TUB
160χ70
34
Υψος / Height
40 cm
Χωρητικότητα / Volume
120 lt.
Τιµή / Price
€ 198
36
170χ70
Υψος / Height
40 cm
Χωρητικότητα / Volume
130 lt.
Τιµή / Price
€ 207
Προτεινόµενη θέση βρύσης /
34
Recommended
faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Eos
160x70
170x70
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
€ 860 € 960 € 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 450
€ 860 € 960 € 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 450
Λαβές/Handles
Καταράκτης/Tap waterfall
Eos
21cm
24cm
160x70
€ 23
€ 33
-
170x70
€ 23
€ 33
-
48
Protection A/F
€ 130 € 2.590
€ 130 € 2.590
49
KORINA 170χ75 PARALLEL BATH TUB
Υψος / Height
43.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
150 lt.
Τιµή / Price
€ 215
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
Korina
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
170x75
€ 860 € 960 € 800
Korina
21cm
24cm
170x75
€ 23
€ 33
€ 200
Λαβές/Handles
50
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
51
IMIA 160χ70 PARALLEL BATH TUB
Υψος / Height
42 cm
Χωρητικότητα / Volume
123 lt.
Τιµή / Price € 193
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Imia
160x70
€ 50
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
€ 860 € 960 € 800
€ 200
Λαβές/Handles
Imia
21cm
24cm
160x70
€ 23
€ 33
52
Πλαϊνή ποδιά / Side panel
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
-
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
53
MIAMI 165χ75
PARALLEL BATH TUB
Υψος / Height
43.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
110 lt.
Τιµή / Price € 198
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Πλαϊνή ποδιά / Side panel
€ 50
Miami
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
165x75
€ 860 € 960 € 800
Miami
21cm
24cm
165x75
€ 23
€ 33
€ 200
Λαβές/Handles
54
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 450
Protection
€ 130
55
AFRODITI 170χ70 PARALLEL BATH TUB
Υψος / Height
38 cm
Χωρητικότητα / Volume
130 lt.
Τιµή / Price
€ 193
Προτεινόµενη θέση βρύσης / Recommended faucet position
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel
Afroditi
€ 100
Πλαϊνή ποδιά / Side panel
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
170x70
Λαβές/Handles
Afroditi
21cm
24cm
170x70
€ 23
€ 33
56
€ 50
Καταράκτης/Tap waterfall
-
Protection A/F
57
MΥRTO 180χ90 PARALLEL BATH TUB
Υψος / Height
40 cm
Χωρητικότητα / Volume
250 lt.
Τιµή / Price
€ 335
180
152
90 76
50
24
40
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
Myrto
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
180x90
€ 860 € 960 € 800
€ 200
Λαβές/Handles
Myrto
21cm
24cm
180x90
€ 23
€ 33
58
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
59
EOS SERIES ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / HEAVY DUTY
160χ70
Υψος / Height
40 cm
Χωρητικότητα / Volume
120 lt.
Τιµή / Price
€ 277
Ειδική Ενίσχυση
Βάση πάχους 35mm
Βαρέως Τύπου
Heavy Duty
• Ειδική ενίσχυση, βαρειά κατασκευή
• Αντοχή στις πιο ισχυρές καταπονήσεις
• Espeacially toughened, heavy construction
• Great resistance to strong impact
170χ70
Υψος / Height
40 cm
Χωρητικότητα / Volume
130 lt.
Τιµή / Price
€ 290
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Eos
160x70
170x70
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
€ 860 € 960 € 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 450
€ 860 € 960 € 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 450
Λαβές/Handles
Eos
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
21cm
Καταράκτης/Tap waterfall
24cm
160x70
€ 23
€ 33
-
170x70
€ 23
€ 33
-
60
Protection A/F
€ 130 € 2.590
€ 130 € 2.590
61
PAOLA SERIES ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / HEAVY DUTY
150χ70
160χ70
170χ70
Υψος / Height
45 cm
Υψος / Height
44 cm
Υψος / Height
44.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
105 lt.
Χωρητικότητα / Volume
123 lt.
Χωρητικότητα / Volume
140 lt.
Τιµή / Price
Τιµή / Price
Τιµή / Price
€ 259
€ 270
€ 270
Ειδική Ενίσχυση
Βάση πάχους 35mm
Βαρέως Τύπου
Heavy Duty
• Ειδική ενίσχυση, βαρειά κατασκευή
• Αντοχή στις πιο ισχυρές καταπονήσεις
• Espeacially toughened, heavy construction
• Great resistance to strong impact
170χ75
180χ80
Υψος / Height
44.5 cm
Υψος / Height
43 cm
Χωρητικότητα / Volume
150 lt.
Χωρητικότητα / Volume
210 lt.
Τιµή / Price
Τιµή / Price
€ 302
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Paola
150x70
160x70
170x70
170x75
S150
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
S 220
€ 960
€ 960
€ 960
€ 960
180x80
€ 860 € 960 € 800
€ 364
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 800
€ 200
€ 150 € 400 € 250 € 350
€ 200
Λαβές/Handles
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
Paola
21cm
24cm
150x70
€ 23
€ 33
€ 367
160x70
€ 23
€ 33
€ 367
170x70
€ 23
€ 33
€ 367
170x75
€ 23
€ 33
€ 367
180x80
€ 23
€ 33
€ 367
62
Radio Heater
€ 380
€ 380 € 450
€ 380 € 450
€ 380 € 450
€ 450
Protection A/F
€ 130 € 130 € 2.590
€ 130 € 2.590
€ 130 € 2.590
€ 130
€ 2.590
63
PAMELA SERIES ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / HEAVY DUTY
120χ70
Υψος / Height
44 cm
Χωρητικότητα / Volume
75 lt.
Τιµή / Price € 234
Ειδική Ενίσχυση
Βάση πάχους 35mm
Βαρέως Τύπου
Heavy Duty
• Ειδική ενίσχυση, βαρειά κατασκευή
• Αντοχή στις πιο ισχυρές καταπονήσεις
• Espeacially toughened, heavy construction
• Great resistance to strong impact
130χ70
140χ70
Υψος / Height
46 cm
Υψος / Height
42 cm
Χωρητικότητα / Volume
85 lt.
Χωρητικότητα / Volume
95 lt.
Τιµή / Price € 247
Τιµή / Price € 259
Εµπρόσθια ποδιά / Front panel € 100
Pamela
120x70
130x70
140x70
Πλαϊνή ποδιά / Side panel € 50
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
€ 860 € 960 € 200
€ 150 € 400 € 250 € 350 € 380
€ 860 € 960 € 200
€ 150 € 400 € 250 € 350 € 380
Λαβές/Handles
Καταράκτης/Tap waterfall
Pamela
21cm
24cm
120x70
€ 23
€ 33
€ 367
130x70
€ 23
€ 33
€ 367
140x70
€ 23
€ 33
€ 367
64
Protection A/F
€ 130
€ 130
-
65
SITHONIA
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / HEAVY DUTY
153χ95
Υψος / Height
39 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 364
Ποδιά / Panel
€ 110
Ειδική Ενίσχυση
Βάση πάχους 35mm
Βαρέως Τύπου
Heavy Duty
• Ειδική ενίσχυση, βαρειά κατασκευή
• Αντοχή στις πιο ισχυρές καταπονήσεις
• Espeacially toughened, heavy construction
• Great resistance to strong impact
Sithonia
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
153x95
€ 860 € 960 € 800
Sithonia
21cm
153x95
€ 23
€ 200
Λαβές/Handles
66
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
24cm
-
€ 367
€ 450
Protection A/F
€ 130
€ 2.590
67
KNOSSOS ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / HEAVY DUTY
130χ130
Υψος / Height
40.5 cm
Χωρητικότητα / Volume
170 lt.
Τιµή / Price
€ 434
Ποδιά / Panel
€ 116
Ειδική Ενίσχυση
Βάση πάχους 35mm
Βαρέως Τύπου
Heavy Duty
• Ειδική ενίσχυση, βαρειά κατασκευή
• Αντοχή στις πιο ισχυρές καταπονήσεις
• Espeacially toughened, heavy construction
• Great resistance to strong impact
Κnossos
S150 S 220 Αero Disinfection Lamp Chroma Οzone Micro Radio Heater
130x130
€ 860 € 960
Κnossos
130x130
21cm
€ 23
-
€ 200
Λαβές/Handles
68
24cm
-
€ 150
€ 400
€ 250 € 350 € 380
Καταράκτης/Tap waterfall
€ 367
-
Protection A/F
€ 130
-
69
ACCESSORIES
Τιµή / Price € 42
Extra jet
Τιµή / Price € 60
Επιβάρυνση αντλίας 1,5 Hp
Τιµή / Price € 40
Υγρό Χηµικού Καθαρισµού
Τιµή / Price € 30
Σετ επιδιόρθωσης µπανιέρας
Charge for pump 1,5 Hp
Disinfection liquid
Repair set
Τιµή / Price € 23
Τιµή / Price € 33
Λαβή 21cm (Χρωµέ/Λευκή)
Λαβή 24cm Χυτή (Χρωµέ)
Handle 21cm (Chrome/White)
Handle 24cm (Chrome)
Τιµή / Price € 367
Τιµή / Price € 28
Τιµή / Price € 57
Καταράκτης µε µείκτη και τηλέφωνο σπιράλ
Εταζέρα 70cm
Εταζέρα 140cm
Waterfall tub with mixer and shower hand
Shelf 70cm
Shelf 140cm
Θυρίδα εξαερισµού 30χ40
Τιµή / Price € 20
Τιµή / Price € 22
Μαγνητική θυρίδα επίσκεψης
Τιµή / Price 45cm: € 33 / 75cm: € 45
Βαλβίδα
Ventilation blind
Special magnetic door
Drain and overflow
70
Τιµή / Price € 120
Μεταλλική βάση στήριξης ευθύγραµµης µπανιέρας
Μεταλλική βάση στήριξης γωνιακής µπανιέρας
Adjustable metal base for parallel bathtubs
Adjustable metal base for corner bathtubs
Τιµή / Price
€ 100
Τιµή / Price
Τιµή / Price € 120
€ 50
Τιµή / Price € 30
Εµπρόσθια ποδιά
Πλαϊνή ποδιά
Σετ αλφαδιάσµατος
Front panel
Side panel
Adjustable set
Τιµή / Price € 50
Τιµή / Price 10x10cm: € 27 / 20x20cm: € 40
Αρµοκάλυπτρο µπανιέρας 15χ215. Βέργα 2.5m
Αρµοκάλυπτρο µπανιέρας 10χ10. Ταινία 3.5m / 20χ20. Ταινία 3.5m
Both edge finishing profile 15χ215. Stick 2.5m
Both edge finishing profile 10χ10. Τape 3.5m / 20χ20. Τape 3.5m
71
ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ | Ο.Τ. Α4 | 57022
Τ 2310.797.112 | F 2310.797.113
E [email protected]
>> www.apper.gr