ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ - geognosi sa

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Γεωτεχνικές έρευνες - Εργαστήριο γεωτεχνικής & γεωπεριβαλλοντικής
µηχανικής - Γεωτεχνικές µελέτες και σχεδιασµός γεωτεχνικών έργων Επιβλέψεις γεωτεχνικών έργων - Ειδικές µετρήσεις, γεωτεχνικές
δοκιµές πεδίου, δοκιµαστικές φορτίσεις, monitoring
∆ιεξαγωγή Γεωτεχνικών ερευνών
Ερευνητικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας - πρεσσιοµετρικές, πλωτές
Στατικές πενετροµετρήσεις
Εργαστηριακές δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής
Χηµικές αναλύσεις εδάφους - υπόγειου νερού
Μελέτες Γεωτεχνικού Σχεδιασµού - Επιβλέψεις Γεωτεχνικών έργων
Μελέτες θεµελιώσεων οικοδοµικών, τεχνικών, λιµενικών, υδραυλικών κ.λπ. έργων υποδοµής
Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους
Μελέτες επιχωµάτων - ορυγµάτων και αντιστηρίξεων
Μελέτες οπλισµένης γης - οπλισµένων επιχωµάτων, προστασίας πρανών και στερέωσης
ορυγµάτων
Μελέτες σταθεροποίησης - αποκατάστασης κατολισθήσεων
Μελέτες σηράγγων
Μελέτες υπόγειας υδραυλικής και αποστραγγίσεων
Εξειδικευµένο λογισµικό και πλήρης Μηχανοργάνωση
Ειδικές µετρήσεις πεδίου και ποιοτική παρακολούθηση έργων
Ποιοτικός - γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευών
Ενοργάνωση, καταγραφή και αξιολόγηση µετρήσεων καθιζήσεων, οριζοντίων µετακινήσεων και
πιέσεων υπεδάφους και υπογείων υδάτων, παραµορφώσεων κατασκευών
Οργανοµετρικές δοκιµαστικές φορτίσεις και έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων - διαφραγµάτων
∆οκιµαστικές αντλήσεις, airlift, δειγµατοληψίες υπόγειου νερού
Πρεσσιοµετρήσεις, πενετροµετρήσεις, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις κ.λπ. ειδικές επιτόπου δοκιµές
Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων
Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας
Προφορτίσεις
Τσιµεντενέσεις
Πάσσαλοι και µικροπάσσαλοι
Χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια
Αγκυρώσεις
Jet grouting
Soil nailing
Οπλιση επιχωµάτων - γεωσυνθετικά
Έδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ.: 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη, Tηλ.: +30 2310 383500, Fax: +30 2310 383501, http://www.geognosi.gr, e-mail: [email protected]
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
2.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
3.
ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
4.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ
5.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & MONITORING
6.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
8.
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
1.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο χώρο των γεωτεχνικών ερευ-
νών - µελετών και γεωτεχνικό σχεδιασµό έργων υποδοµής, µε αριθµό µητρώου 232, κύριο
πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία 21, αλλά και σε εξειδικευµένες µελέτες όπως υδραυλικές µελέτες φραγµάτων, διευθετήσεων υδατορευµάτων, ειδικές στατικές µελέτες γεωτεχνικών έργων, καθώς και µελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Ιδρύθηκε το 1983 υπό τη µορφή Α.Ε., η δε σύστασή της είναι σήµερα πολυµετοχική µε εταίρους 13 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 11 είναι πολιτικοί µηχανικοί, εξειδικευµένοι κατά
το πλείστον στη γεωτεχνική µηχανική, ίδια κεφάλαια 1.296.760,57 € και µετοχικό κεφάλαιο
492.000 €.
Από το 1999 η εταιρία είναι µόνιµα ασφαλισµένη έναντι επαγγελµατικής ευθύνης µέχρι του
ποσού των 2.500.000 €. Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρησης ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΝ ISO
9001:2008, το δε εργαστήριο γεωτεχνικής µηχανικής της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια
λειτουργίας από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Από το 2006, η εταιρία αποτελεί µέλος της ένωσης AGS
(Association of Geotechnical & Geoenvironmental specialists).
Η πορεία της εταιρίας από τη σύστασή της παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση, µε αποτέλεσµα τα µεγέθη της να την κατατάσουν κατά τα τελευταία έτη συνήθως µεταξύ της 20ης και
30ης θέσης των ελληνικών ανώνυµων εταιριών µελετών έργων υποδοµής (ανεξαρτήτως ειδικότητας), ως ένα από τα µεγαλύτερα γεωτεχνικά µελετητικά γραφεία της χώρας και σε
πρωτεύουσα θέση µεταξύ των αντίστοιχων µελετητικών γραφείων της Βόρειας Ελλάδας.
Το 36µελές επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της, ο άρτιος εξοπλισµός
των τµηµάτων ερευνών (πεδίου - εργαστηρίου - monitoring), η υψηλής επιστηµονικής
στάθµης και εµπειρίας στελέχωση και η αποτελεσµατική µηχανοργάνωση (δικτυακή εγκατάσταση, λογισµικό διαχείρησης δραστηριοτήτων, εξειδικευµένο λογισµικό και προγράµµατα
υποστήριξης) συµβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων εξειδικευµένων υπηρεσιών.
Θεσσαλονίκη, 2011
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ν. Νάσκος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Dr. Εδαφοµηχανικός Κατασκευών E.C.Paris
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
2.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
∆ιεξαγωγή Γεωτεχνικών ερευνών
” Ερευνητικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας - πρεσσιοµετρικές, πλωτές
” Στατικές πενετροµετρήσεις
” Εργαστηριακές δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής
” Χηµικές αναλύσεις εδάφους - υπόγειου νερού
Μελέτες Γεωτεχνικού σχεδιασµού - Επιβλέψεις Γεωτεχνικών έργων
” Μελέτες θεµελιώσεων οικοδοµικών, τεχνικών, λιµενικών, υδραυλικών κ.λπ. έργων υποδοµής
” Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους
” Μελέτες επιχωµάτων - ορυγµάτων και αντιστηρίξεων
” Μελέτες οπλισµένης γης - οπλισµένων επιχωµάτων, προστασίας πρανών και στερέωσης ορυγµάτων
” Μελέτες σταθεροποίησης - αποκατάστασης κατολισθήσεων
” Μελέτες σηράγγων
” Μελέτες υπόγειας υδραυλικής και αποστραγγίσεων
Ειδικές µετρήσεις πεδίου και ποιοτική παρακολούθηση έργων
” Ποιοτικός - γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευών
” Ενοργάνωση, καταγραφή και αξιολόγηση µετρήσεων καθιζήσεων, οριζοντίων µετακινήσεων και πιέσεων υπεδάφους και υπογείων υδάτων, παραµορφώσεων κατασκευών
” Οργανοµετρικές δοκιµαστικές φορτίσεις πασσάλων
” Έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων (PIT, υπέρηχοι) και διαφραγµάτων (υπέρηχοι)
” ∆οκιµαστικές αντλήσεις, airlift, δειγµατοληψίες υπογείων υδάτων
” Πρεσσιοµετρήσεις, πενετροµετρήσεις, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις, φορτίσεις πλάκας,
επιτόπου CBR, µετρήσεις πυκνότητας - βαθµού συµπύκνωσης µε ραδιοϊσότοπα
Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων - διευθετήσεων υδατορευµάτων
” Υδρολογικές - υδραυλικές µελέτες
” Τεχνικές οριστικές µελέτες
” Μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
” Επίβλεψη, επιστασία κατασκευής και ποιοτικοί έλεγχοι
Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας
” Προφορτίσεις
” Τσιµεντενέσεις
” Πάσσαλοι και µικροπάσσαλοι
” Χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια
” Αγκυρώσεις
” Jet grouting
” Soil nailing
” Οπλιση επιχωµάτων - γεωσυνθετικά
Περιβαλλοντικές µελέτες
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μ. Κελτσίδου, Τ. Πολ. Μηχ.
Γ. Τσάτσος, ∆ικηγόρος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Προϊστάµενος: Ε.Μήτσιος, Οικονοµολόγος
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ν ι κ ό λ α ο ς Ν ά σ κ ο ς , ∆ ρ . Π ο λ ι τ ι κ ό ς Μ η χ α νι κ ό ς
∆/νων Σύµβουλος
Θ. Μπέρσου, Τ. Πολ. Μηχ.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
& ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Θ. Μπέρσου, Τ. Πολ. Μηχ.
Ν. Κουριδάκη, Πολ. Μηχ.
Μ. Κελτσίδου, Τ. Πολ. Μηχ.
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Κ. Τσιφλίδου, Οικονοµολόγος
Ε. Τυρανή, Λογίστρια ΤΕΙ
∆. Ανδρονικίδου, Χηµικός, M.Sc.
Μ. Πανδριά, Γραµµατέας
ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κ . Κ α ρ α τ ζ ο β ά λ η ς , Π ο λ ι τ ι κ ό ς Μ η χ α νι κ ό ς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. Χειλάς, ΠΕ Πληροφορικής
Ν. Νάσκος, ∆ρ. Πολ. Μηχ.
ΤΜΗΜΑ OΡΓΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΕ∆ΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Προϊστάµενος: Π. Γαλάτος, Γεωλόγος
Προϊστάµενος: Υ. Λιοτιέ, Γεωφυσικός, M.Sc.
Α. Μπαντής, Γεωλόγος
Προϊστάµενος: Κ.∆ηµαράς, Γεωλόγος
∆. Οικονόµου, Γεωλόγος
Θ. Στιµάρατζης, Γεωλόγος M.Sc.
Α. Παπαστεργίου, Γεωλόγος
∆. ∆αρόγλου, Γεωλόγος
Α. Νάσκος, Εργαστηριακός
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ
Ι.Μ. Θεµελιώτου, Γεωλόγος
Β. Κυριακού, Γεωλόγος M.Sc.
Φ. Μήτσιος, Γεωλόγος
Β. Θεοδωρίδου, Σχεδιάστρια
Yδραυλικό γεωτρύπανο ΚΑΤ-D800
Υδραυλικό γεωτρύπανο
CMV 900
Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 600
Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 420
Μηχανικά γεωτρύπανα (εφεδρικά):
Χειριστής: Ι. Γεωργιάδης
Χειριστής: Ν. Μπουτκόβαλης
Χειριστής: Π. Τσιάµης
Χειριστής: Ι. Ηλιάδης
α. GRAELIUS D750
β. BOYLES-17A
Σηµείωση:
Σύνολο ανθρώπινου δυναµικού της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.: 36 άτοµα, εκ των οποίων :
- 2 Ανώτατης εκπαίδευσης µε διδακτορική διατριβή
- 3 Ανώτερης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)
- 8 Ανώτατης εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακή διατριβή
- 5 Μέσης εκπαίδευσης και επαγγελµατικών σχολών
- 1 Ανώτατης εκπαίδευσης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
- 2 Τεχνικών σχολών και βασικής εκπαίδευσης
- 15 Ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
(Εταίροι & µόνιµοι συνεργάτες)
Γ. Μαυρίδης, ∆ρ. Πολ. Μηχ.
Ν. Τσάτσος, Πολ. Μηχ., M.Eng
Κ. Λοντζετίδης, Πολ. Μηχ. (Υπ.∆ρ.)
Κ. Καρατζοβάλης, Πολ. Μηχ.
Γ. Μπαλούκας, Πολ. Μηχ., M.Sc.
Π. Σαϊβανίδου, Πολ. Μηχ., Μ.∆.Ε.
Χ. Μηδιάτη, ∆οµοστ. Μηχ. M.Sc.
Κ. Λεονταρίδης, Πολ. Μηχ. M.Sc.
Πενετρόµετρα CPT:
α. Βαρύ Πενετρόµετρο Α.p.v. den
Berg 20 t
β. Ελαφρύ ελκόµενο Πενετρόµετρο
Guda 10 t
γ. Φορητό Πενετρόµετρο χειρός
Χειριστής: Ν. Μπουτκόβαλης
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
4.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ
Ο ιδιόκτητος γεωτρητικός εξοπλισµός της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. περιλαµβάνει σήµερα
οκτώ γεωτρητικά συγκροτήµατα, πλήρως εξοπλισµένα για τη διεξαγωγή γεωτεχνικών
ερευνών και συναφών επί τόπου δοκιµών.
•
Tρία εξ αυτών είναι ερπυστριοφόρα, µε ικανότητες προσπέλασης σε δύσβατες περιοχές και µεγάλες δυνατότητες, όσον αφορά τη ροπή στρέψης της κεφαλής, την πίεση και τη δύναµη εξολκής για διεξαγωγή γεωτρήσεων απαιτήσεων. Φέρουν επίσης
κοχλιωτές αντλίες µεγάλων δυνατοτήτων παροχής και πίεσης.
•
Ένα εξ αυτών είναι αυτοκινούµενο, υδραυλικής κεφαλής, επί τριαξονικού οχήµατος,
µε εξ ίσου µεγάλες δυνατότητες για διεξαγωγή γεωτρήσεων απαιτήσεων και επιπλέον, πλήρως εξοπλισµένο µε αυτοφερόµενο βυτίο, υδραυλική εµβολοφόρα αντλία
κλπ.
•
∆ύο εξ αυτών είναι υδραυλικά - µηχανικά, µεταφερόµενα επί ελκύθρων.
•
Ένα εξ αυτών είναι γεωτρύπανο συνεχούς δειγµατοληψίας, αδιαταράκτου δείγµατος
µε πίεση σε µαλακά εδάφη, µε ειδικό δειγµατολήπτη λεπτού τοιχώµατος MOSTAP
65 και σύστηµα ξετυλίγµατος κάλτσας για την προστασία του δείγµατος. Το ίδιο µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο για διεξαγωγή στατικών πενετροµετρήσεων CPT, δυνατότητας 20 t.
•
Ενα εξ αυτών είναι ελαφρύ γεωτρύπανο χειρός, µε βενζινοκίνητο αποσπώµενο κινητήρα για διατρήσεις και δειγµατοληψίες µικρού βάθους σε µαλακά εδάφη.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ
CMV SMK 600 F1
(Ερπυστριοφόρο)
CMV SMK 900 TGS
(Ερπυστριοφόρο)
CMV MK 420GEL
(Ερπυστριοφόρο)
1.
2.
3.
ΚΑΤ-D800
(επί οχήµατος MAN)
4.
BOYLES BROSS 17A
(επί ελκήθρου)
GRAELIUS D750
(επί ελκήθρου)
Γεωτρύπανο - Πενετρόµετρο
Ap.v.den.Berg 20t-MOSTAP 65
(επί οχήµατος MERCEDES
2628)
5.
6.
7.
8.
Γεωτρύπανο hand Auger GUDA
ΒΑΡΟΣ
(ΤΟΝΟΙ)
ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ (ΗΡ)
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6,3
82
1986
00315
8,1
88
1986
00307
3,95
67
1990
00754
16,0
90
1992
ΚΑΤ.D800/20
6/92
(WMAM08138
4M156363 για
το όχηµα)
2,5
50
1972
64102330
1,6
45
1970
70190193
21,7
(19,55)
180
1983
(1984 για
το όχηµα)
ΤF12-10529
62433414777
59
-
6
1988
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
DEUTZ F6L
912/7478184
DEUTZ F6L
912/7020723
S4N 3105
684U781
DEUTZ FGL912/
5015699
(MAN D0826LF08/
17868225115311
για το όχηµα)
CKN137210
1129545
GKN18430
37111520
D.19807
422907-10-013586
Ο λοιπός γεωδιατρητικός εξοπλισµός πεδίου και επιτόπου δοκιµών εντός γεωτρήσεων, περιλαµβάνει :
•
Αυτόµατες ψηφιακές καταγραφικές πεντακαναλικές µονάδες παραµέτρων διάτρησης (βάθος, ταχύτητα, ροπή στρέψης, πίεση υγρού) τύπου LUTZ.
•
Aντλίες εµβολοφόρες, τύπου GRAELIUS TRIDO LISTER-BOYLES και φυγοκεντρικές (RUGERINI κλπ.).
•
Ελαφρύ ελκόµενο στατικό πενετρόµετρο CPT, τύπου GUDA, υδραυλικής προώθησης, µηχανικής καταγραφής, µε δυνατότητα διείσδυσης µέχρι 10 ton.
•
Ολων των τύπων δειγµατολήπτες για τη δειγµατοληψία αδιατάρακτων κλπ., παντός είδους εδαφικών δειγµάτων, δοκιµών SPT και κοπτικά διατρήσεων σε όλους
τους τύπους εδαφών ή σε οπλισµένα σκυροδέµατα. Ειδικές καροταρίες και δειγµατολήπτες εδάφους (διαιρούµενες, διπλές, Denison, Mostap 65, Shelby, Piston
Sampler). ∆ειγµατολήπτες για λήψη δειγµάτων υπογείου νερού από διάφορα βάθη.
•
Εξοπλισµό για διεξαγωγή επιτόπου δοκιµών πτερυγίου (field vane tests) της
εταιρίας WYKEHAM FARRANCE.
•
Πρεσσιόµετρο τύπου Menard της εταιρίας APAGEO µε δυνατότητα εκτέλεσης
πρεσσιοµετρήσεων µε πιέσεις µέχρι 10 Mpa, εξοπλισµένο µε το σύστηµα αυτόµατης καταγραφής SPAD.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
•
Πλήρη εξοπλισµό για τη διεξαγωγή δοκιµών επιτόπου µέτρησης διαπερατότητας
του εδάφους LUGEON, MAAG, LEFRANC.
•
Σωληνώσεις και λοιπό διατρητικό και βοηθητικό εξοπλισµός γεωτρυπάνων (σωλήνες, στελέχη διαφόρων διαµέτρων, κοπτικά, σύστηµα WIRE-LINE κλπ., εργαλεία).
•
Κώνους πενετροµέτρου CPT τύπου Mantle, Begemann, ηλεκτρικός (normal) και
πιεζοκώνος, µε στελέχη για βάθη µέχρι 60 µ. και σύστηµα αυτόµατης ηλεκτρονικής
καταγραφής των πενετροµετρήσεων (αυτοκινούµενο πενετρόµετρο A.p.v. den Berg
20 ton) ή µηχανικής καταγραφής (ελκόµενο πενετρόµετρο GUDA 10 ton).
•
Καροτιέρα λήψης δειγµάτων σκυροδέµατος - βράχου.
•
Μεταφορικά µέσα και λοιπός εξοπλισµός για εργοταξιακή εγκατάσταση.
•
Πλήρης εξοπλισµός για θαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις.
•
Εξοπλισµός επιτόπου δοκιµών πτερυγίου (Field Vane Test) εντός γεωτρήσεων
(max βάθος: 40 m).
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
5.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & MONITORING
¡
Υδραυλικοί γρύλλοι (6 τεµ.) δυνατότητας επιβολής max φορτίου 250 t έκαστος
(6*250=1500 t) της εταιρίας RARIPRESS, τύπου BS-2506-RO.
¡
Υδραυλικά πιεστήρια (2 τεµ.) δυνατότητας επιβολής πίεσης λαδιού =500 bars, διπλής ενέργειας της RARIPRESS, δίκτυο σωληνώσεων υψηλής πίεσης µε εν σειρά
σταθεροποιητή πίεσης.
¡
Συστήµατα βαθµιδωτών µανοµέτρων για την ακριβή µέτρηση της πίεσης (2 συστοιχίες µανοµέτρων) καθώς και ηλεκτρονικός µετρητής πίεσης 600 bars της KYOWA.
¡
Γέφυρες στήριξης µηκυνσιοµέτρων (πλαίσια δικτυωτών σιδηροδοκών) καθώς και
µαγνητικές βάσεις στήριξης µηκυνσιοµέτρων (17 τεµ.).
¡
Ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα (17 τεµ.), ακριβείας ανάγνωσης 0,001 mm και
0,01 mm, τύπου WS της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE.
¡
Αυτόµατη προγραµµατιζόµενη ψηφιακή καταγραφική ηλεκτρονική συσκευή 32 καναλιών τύπου ΜΡΧ-32 της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE, ειδικά τροποποιηµένη
για εγκατάσταση στο πεδίο.
¡
∆ύο φορητοί Η/Υ Notebook 80386 SX, 4MB RAM, 120 MB HD και 80486 DX, 8MB
RAM, 200 MB HD και πρόγραµµα καταγραφής ψηφιακών δεδοµένων ΜΡΧ-32.
¡
Ηλεκτρονικός αυτόµατος τροφοδότης - καταγραφέας strain gages κλπ. ηλεκτρονικών
αισθητήρων UCAM-1A εταιρίας KYOWA.
¡
Ηλεκτρονικός αυτόµατος scanner - τροφοδότης strain gages κλπ. ηλεκτρονικών αισθητήρων 10 καναλιών της εταιρίας KYOWA.
¡
Kινητό παραµορφωσίµετρο (extensometre amovible) 11 καταγραφών για µέτρηση
µικροπαραµορφώσεων θλίψης ή ελκυσµού εντός πασσάλων, διαφραγµάτων, βραχόµαζας κλπ.
¡
Ηλεκτρονικό κλισιόµετρο της LUCAS, ακριβείας 0,01 Deg.
¡
Εκτασιόµετρο SINCO ακριβείας ≈0,1 mm για παρακολούθηση µεταβολής απόστασης σηµείων απεχόντων µέχρι και 20 m.
¡
Ψηφιακό κλισίµετρο LUCAS ακριβείας 0,01 Deg για έλεγχο κλίσεων.
¡
∆ιάφοροι λοιποί αισθητήρες (strain gages, pressure transducers κλπ.).
¡
Πλήρης εξοπλισµός για επιτόπου µέτρηση πυκνότητας (συσκευές άµµου, ζυγοί ακριβείας κλπ.).
¡
Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων CBR.
¡
Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων φόρτισης πλάκας σε εδάφη ή
βράχο.
¡
Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων απ' ευθείας διάτµησης σε
βράχο.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
¡
Κρουσίµετρο Schmidt, επιτόπου vane test κλπ. φορητά όργανα µετρήσεων.
¡
Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου ακεραιότητας πασσάλων ΡΙΤ µε τη µέθοδο των ελαφρών κρουστικών ανακλάσεων, συνοδευόµενο από ψηφιακό καταγραφέα και κατάλληλο Λογισµικό.
¡
Ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστηµα ελέγχου συνέχειας σκυροδέτησης έγχυτων πασσάλων και έγχυτων διαφραγµατικών στοιχείων µε την µέθοδο συνεχούς διασκόπησης µε υπερήχους, της εταιρείας PILE TEST, συνοδευόµενο από κατάλληλο Λογισµικό.
¡
Ινκλινόµετρο SINCO DIGITILT DATAMADE και κατάλληλο software.
¡
Χωροβάτης NICON αυτόµατης οριζοντίωσης.
¡
Πέντε ηλεκτρονικά σταθµήµετρα.
¡
Γεωλογική πυξίδα Clark 69.
6.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6.Α
Γενική παρουσίαση
6.Β
Είδη δοκιµών - Προδιαγραφές - ∆υναµικότητα
6.Β.1.
∆οκιµές Γεωτεχνικής Μηχανικής
6.Β.2.
∆οκιµές Γεωχηµικών Αναλύσεων
6.Β.3
Συνήθης κίνηση εργαστηρίου και ∆υναµικότητα
(Αριθµός εκτελούµενων και δυναµένων να εκτελεσθούν δοκιµών)
6.Γ
Κάτοψη χώρων εργαστηρίου
6.∆
Εξοπλισµός Εργαστηρίου
6.∆.1
Γενικός Εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών χαρακτηριστικών και κατάταξης
6.∆.2.
∆οκιµές Υδροπερατότητας
6.∆.3.
Χηµικές Αναλύσεις
6.∆.4.
∆οκιµές Proctor, CBR
6.∆.5.
∆οκιµή Συµπιεστότητας - Στερεοποίησης
6.∆.6.
∆οκιµές Ανεµπόδιστης Θλίψης και Τριαξονικών δοκιµών
6.∆.7.
∆οκιµές Άµεσης ∆ιάτµησης Εδαφών
6.∆.8.
∆οκιµές Βραχοµηχανικής
6.∆.9.
∆οκιµές Αδρανών - Ασφαλτικών - Σκυροδέµατος
6.∆.10 Πρότυπα Όργανα Αναφοράς Εσωτερικών ∆ιακριβώσεων
6.Ε
Μηχανοργάνωση
6.ΣΤ Πιστοποιήσεις- ∆ιακριβώσεις
6.ΣΤ.1 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου
6.ΣΤ.2 Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου
6.ΣΤ.3 Πιστοποίηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO
6.ΣΤ.4 Μελετητικό Πτυχίο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
6.ΣΤ.5 Βεβαίωση Μέλους AGS
6.ΣΤ.6 ∆ιακριβώσεις
6.Ζ
Κατάλογος Προσωπικού και Οργανόγραµµα Εργαστηρίου
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.Α
Γενική παρουσίαση
Το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. άρχισε να λειτουργεί το Νοέµβριο 1983 και ήδη
έχει συµπληρώσει 23 έτη συνεχούς λειτουργίας.
Το 1987, το εργαστήριο αναβαθµίσθηκε µε την προσθήκη τριαξονικών δοκιµών, ενώ το
1992 έγινε εκσυγχρονισµός του εργαστηρίου µε την εγκατάσταση κεντρικής ψηφιακής καταγραφικής µονάδας τύπου ΜΡΧ-32 (εταιρίας Wykeham Farrance) µε ψηφιακούς µετρητές
µετακινήσεων - παραµορφώσεων ακριβείας 0,01mm και 0,001 mm και αναλογικούς –
ψηφιακούς µετρητές πίεσης της ίδιας εταιρίας.
Το ίδιο έτος εισήχθη στο εργαστήριο ένα σύστηµα κωδικοποίησης των δειγµάτων και των
αρχείων αποτελεσµάτων των δοκιµών, καθώς και το πρόγραµµα Η/Υ SOILAB µε το οποίο
γίνεται η εισαγωγή - επεξεργασία - παρουσίαση και σύνθεση των αποτελεσµάτων, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως βάση δεδοµένων.
Εκτοτε το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί µε παγιωµένες σταθερές εσωτερικές
διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν σφάλµατα στις µετρήσεις, τυποποιούν την όλη εργασία
και στηρίζονται σε εσωτερικό σύστηµα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσµάτων, αλλά και των
επιµέρους λειτουργιών του εργαστηρίου.
Στο τέλος του 1997, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. εγκαταστάθηκε σε ειδικά προετοιµασµένο κτιριακό χώρο, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, τηλ. 2310-383500, fax
2310-383501. Ο χώρος αυτός παρέχει αφ’ενός µεν δυνατότητες διατήρησης σταθερού περιβάλλοντος (πλήρως ελεγχόµενη θερµοκρασία και υγρασία, ανακύκλωση του αέρα), καθώς
επίσης και τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις, (µονοφασικό και τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα µε
συστήµατα σταθεροποίησης, βιοµηχανικό δάπεδο, εναέρια και επιτοίχια καναλέτα για την
προστασία των καλωδίων σύνδεσης των καταγραφικών οργάνων, ύδρευση, παροχή σταθερού πεπιεσµένου αέρα και απαερωµένου - απιονισµένου ύδατος, κατάλληλο σύστηµα
αποχέτευσης, ειδικό ανελκυστήρα για τη διακίνηση των δειγµάτων κλπ.).
Το εµβαδόν του χώρου που καταλαµβάνει το εργαστήριο, ανέρχεται σε 230 m2 (στεγασµένος κτηριακός χώρος) και 120 m2 περίπου (βοηθητικοί χώροι).
Το εργαστήριο είναι πλήρως µηχανοργανωµένο όσον αφορά τις δοκιµές αντοχής και
συµπιεστότητας, µε πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε δίκτυο, συνδεδεµένους µε ηλεκτρονικές αυτογραφικές ψηφιακές µονάδες, µέσω των οποίων καταγράφονται, ελέγχονται και
γίνεται η διαχείρηση και η µετέπειτα επεξεργασία των µετρήσεων των διαφόρων δοκιµών.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Κατά το 1998, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. εκσυγχρονίστηκε και συγχρόνως
προστέθηκαν νέα είδη δοκιµών, µε την αγορά συσκευών, οργάνων κλπ. Νέου εξοπλισµού,
ύψους 100.000.000 δρχ. Η επένδυση αυτή επιδοτήθηκε εν µέρει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.
Σήµερα, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί µε πλήρες σύστηµα ποιότητας,
µε σχετική άδεια από το ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γενική ∆ιεύθυνση Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων για το
σύνολο σχεδόν των δοκιµών γεωτεχνικής µηχανικής που εκτελεί, ενώ επίσης καλύπτεται από
το γενικό πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρείας ISO 9001:2008.
Από το Μάρτιο του 2006 η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για τη χρήση του διεθνούς προτύπου AGS καταγραφής και ηλεκτρονικής µετάδοσης αποτελεσµάτων γεωτεχνικών ερευνών.
Στις επισυναπτόµενες σελίδες παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες µε τον εξοπλισµό του
εργαστηρίου, αντίγραφα της άδειας λειτουργίας του και της πιστοποίησης AGS, καθώς και η
κάτοψη του εργαστηρίου της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.:
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.Β
Είδη δοκιµών - Προδιαγραφές - ∆υναµικότητα
6.Β.1. ∆οκιµές Γεωτεχνικής Μηχανικής
A/A
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
1
Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγµένων δειγµάτων
εδάφους για εργαστηριακές δοκιµές
2
Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας εδάφους
3
Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συνεκτικών υλικών
4
Προσδιορισµός ειδικού βάρους εδάφους
5
Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας
6
Προσδιορισµός του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη
πλαστικότητας
7
Πρότυπη µέθοδος κοκκοµετρικής ανάλυσης εν ξηρώ µε κόσκινα
8
Πρότυπη µέθοδος προσδιορισµού υλικού λεπτότερου του
κόσκινου Νο 200 σε αδρανή υλικά
9
Κοκκοµετρική ανάλυση µε αραιόµετρο
(Υδρόµετρα 151 Η και 152 Η)
10
Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε οργανικά
11
∆οκιµή διπλού υδροµέτρου
12
Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR
(Πρότυπη µέθοδος Α, Β, Γ, ∆)
13
Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR
(Τροποποιηµένη µέθοδος Α, Β, Γ, ∆)
14
Προσδιορισµός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας
CBR στο εργαστήριο
15
∆οκιµή µονοδιάστατης στερεοποίησης
16
∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης
17
Τριαξονική δοκιµή UU (χωρίς στερεοποίηση)
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟ∆ΟΣ
Ε105/86-1
AASHTO T-87
ASTM D421-58(78)
Ε105/86-2
ASTΜ D2216
Ε105/86-3
AASHTO T147
Ε105/86-4 (Μέθοδοι 1,2)
AASHO T100-T85
ASTM D854-83
Ε105/86-5 (Μηχανική µέθοδος)
AASHO T89/60
ASTM D4318-83
Ε105/86-6
AASHΤO T-90/61
ASTM D4318-83
Ε105/86-7
AASHΤO T-27
Ε105/86-8
AASHΤO T-11
ASTM D1140-71
Ε105/86-9
AASHO T-88
ASTM D422-72
ASTM D2974-87
B.S. 1377, Part 3, 1990
ASTM D4221-90
Ε105/86-10
AASHΤO T99-61
ASTM D698-78
Ε105/86-11
AASHΤO T-180
ASTM D1557
Ε105/86-12
AASHΤO T-193
ASTM D1883
Β.S.-1377
Ε105/86-13
ASTM D2435-96
Ε105/86-14
AASHΤO T-208
ASTM D2166-91
Ε105/86-15
ASTM D2850/95
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
A/A
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
18
Τριαξονική δοκιµή CUPP (µε στερεοποίηση)
19
Τριαξονική δοκιµή CD (µε στερεοποίηση)
20
Τριαξονικές δοκιµές µε διάφορες διαδροµές ενεργών τάσεων,
ανακυκλιζόµενες τριαξονικές δοκιµές
21
∆οκιµή άµεσης ταχείας διάτµησης χωρίς στερεοποίηση (UU)
22
∆οκιµή άµεσης ταχείας διάτµησης µε στερεοποίηση (CU)
23
∆οκιµή άµεσης βραδείας διάτµησης µε στερεοποίηση (CD)
24
∆οκιµή δακτυλιοειδούς διάτµησης (Ring Shear)
25
∆οκιµή υδροπερατότητας σταθερού ύψους
26
∆οκιµή υδροπερατότητας µεταβλητού ύψους
27
Προσδιορισµός υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποίησης
Ε105/86-17
Β.S. 1377
Ε105/86-18
Β.S. 1377
Ε105/86-19
28
Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας βράχου
Ε103/84-1
29
Προσδιορισµός πορώδους - πυκνότητας βράχου
Ε103/84-2
30
Αντοχή βραχωδών δοκιµίων σε ανεµπόδιστη θλίψη µε µέτρηση
του µέτρου ελαστικότητας
31
Αντοχή βραχωδών δοκιµίων σε σηµειακή φόρτιση
32
33
Προσδιορισµός σκληρότητας βράχων µε σφυρί SCHM
∆ιάτµηση επί ασυνεχειών βράχου
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟ∆ΟΣ
Ε105/86-15
ASTM D4767/95
Ε105/86-15
Β.S. 1377
Ε105/86-16
Ε105/86-16
ΑSTM D3080-79
Ε105/86-16
ΑSTM D3080-90
Ε103/84
ΑSTM D2938-71a
ΑSTM D3148-96
ASTM D2938-95
Ε103/84-5
ASTM D5731-95
Ε103/84-7
Ε102/84-5
ASTM D5607-95
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.Β.2. ∆οκιµές Γεωχηµικών Αναλύσεων
A/A
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ
1
∆ηµιουργία εδαφικού διαλύµατος µε εκχύλιση εδάφους
BS 1377, Part 3, 1990, Παρ.
2
∆ηµιουργία εδαφικού διαλύµατος µε εκχύλιση εδάφους
BS 1377, Part 3, 1990, Παρ.
3
Προσδιορισµός του εδαφικού pH
BS 1377, Part 3, 1990, Παρ.
4
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των υδατοδιαλυτών
θειϊκών ιόντων στο έδαφος
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ολικών θειϊκών ιόντων
στο έδαφος
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων στο
έδαφος
5
6
Spectrophotometer
Spectrophotometer
Titration
7
Λήψη δείγµατος νερού για χηµικές αναλύσεις
8
Προετοιµασία υδατικού διαλύµατος για χηµική ανάλυση
BS 1377, Part 3
9
Προσδιορισµός του pH του υδατικού διαλύµατος
BS 1377, Part 3
10
Προσδιορισµός της αγωγιµότητας του υδατικού διαλύµατος
BS 1377, Part 3
11
Προσδιορισµός των ολικά αιωρούµενων στερεών (TDS) του
υδατικού διαλύµατος
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των θειϊκών ιόντων
(SO4=) στο υδατικό διάλυµα
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων (Cl_)
στο υδατικό διάλυµα
Προσδιορισµός της oλικής σκληρότητας του υδατικού
διαλύµατος (εκφρασµένη ως CaCO3)
BS 1377, Part 3
12
13
14
Spectrophotometer
Titration
Titration
15
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου, Ca++
Titration
16
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ιόντων µαγνησίου, Μg++
Titration
84
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
9
10
11
12
45
34
17
26
43
25
95
71
78
68
226
133
162
91
52
68
203
171
107
165
118
60
Κόσκινα
1548 596 1556
142
109
162
67
19
Φαινόµενο Βάρος
75
8
Αραιόµετρο
235
129
154
82
53
68
195
195
109
214
151
55
Πλαστικότητα - Όρια Atterberg
29
16
20
15
10
150
120 220
0
250
20
0
0
0
0
10
5
0
5
0
30
CD, Shear box 6.35 m m
150
852
85
70
45
65
14
46
97
105
81
95
119
0
CD, Shear box 10*10 m m
100
15
0
0
0
0
3
0
6
0
0
6
0
0
RING SHEAR
60
15
0
6
0
0
3
6
0
0
0
0
0
15
UU
8
13
20
2
2
9
4
9
12
11
18
0
CUPP
0
0
9
3
0
3
2
0
6
0
0
0
120
80
40
288 108 23
54
26
25
9
0
4
21
23
38
37
36
CD
16
60
309
33
26
24
29
3
15
24
45
26
33
35
5
30
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
5
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
250
250
0
UU/CU, Shear box 6.35 m m
0
Στερεοποίηση - Τάση διόγκωσης
3000 2400 4200 2400 3000 1800 1440 2640 3000 1800 1200 720 1440 960 480 720 360 144
200
118
41
66
14
4
17
31
52
35
71
7
176 473
11
8
1
28
39
3
40
21
9
0
Ανεµπόδιστη Θλίψη
17
Υδατοπερατότητα κατά τη Στερεοποίηση
ΑΝΑ ΕΤΟΣ
350
9
20
19
13
26
4
Οργανικά
12
Τριαξονικές
∆οκιµές
(σηµεία)
0
720
60
13
1
0
2
4
3
3
0
0
0
0
0
0
Υδατοπερατότητα σταθερού ύψους στην
συσκευή διαπερατοµέτρου
0
% Aνθρακικού ασβεστίου (% CaCO 3 )
100
12
2
0
2
3
0
0
0
5
0
0
0
0
VANE test
1000
171
0
0
0
0
12
2
56
101
0
0
0
0
PH,Θεικά ιόντα ,Χλωριόντα
50
37
0
3
4
0
0
0
0
30
0
0
0
5
Standard Proctor
160
13
0
0
0
0
4
0
0
0
4
0
0
120
284
8
32
15
26
88
47
14
18
16
12
4
4
M odified Proctor
1
20
49
3
0
0
0
20
7
6
0
3
6
3
300
679
30
41
86
102
219
76
17
74
10
12
2
10
0
100
135
16
0
2
0
0
9
61
46
0
1
0
Βραχοµηχανική
0
Ανεµπόδιστη Θλίψη
100
123
7
0
6
0
1
0
37
40
0
28
4
12
Σηµειακή φόρτιση
200
215
0
0
0
0
1
0
89
73
0
27
13
9
∆ιάτµηση ασυνεχειών
40
61
0
0
0
0
0
0
15
11
0
26
0
100
9
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1
Προσ/µός σκληρότητας µε
τη σφύρα Schm idt
Π.ΓΑΛΑΤΟΣ
ΠροΪστάµενος Εργαστηρίου
Ν. ΝΑΣΚΟΣ
Ο ∆/νων Σύµβουλος
Για τη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
240 1200 12000 600 1920 1440 240 3600 1200 1200 2400 480 1200
20
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
CBR
Έλεγχος πυκνότητας
επί τόπου.
Εργαστηριακή
πυκνότητα
Επι τοπου µέτρηση
πυκνότητας εδαφών
∆οκιµές Αµεσης
∆ιάτµησης (σηµεία)
Υδατοπερατότητα µεταβλητού ύψους
στην τριαξονική συσκευή
Υδατοπερατότητα µεταβλητού ύψους
στην συσκευή διαπερατοµέτρου
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
200
4
14
349 1640 195
55
34
33
33
2
18
28
28
19
50
41
Ειδικό Βάρος
ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ 2009
69
Ιούλιος
Αύγουστος
7
8
211
185
Μάιος
Ιούνιος
6
120
214
138
47
Φυσική Υγρασία
5
Μάρτιος
Απρίλιος
4
2
3
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
1
Έτος 2009
Μήνας
No
Κοκκοµετρική
Ανάλυση
Πορώδες και Πυκνότητα
6.B.3. ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Αριθµός εκτελούµενων και δυναµένων να εκτελεσθούν δοκιµών)
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.Γ
Κάτοψη χώρων εργαστηρίου (δείχνεται µόνο ο στεγασµένος χώρος, εµβαδόν ≅230m2)
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1 : Πάγκοι παραλαβής - ταξινόµησης, αναγνώρισης, κοπής - προετοιµασίας και διακίνησης δειγµάτων.
2 : Πάγκοι - εξοπλισµός για δοκιµές κατάταξης - φυσικών χαρακτηριστικών (κόσκινα,
ζυγοί, συσκευή Atterberg, αντλία κενού, υδατόλουτρο - υδρόµετρα, ογκοµετρικοί
σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι κ.λπ. µικροϋλικά και εξαρτήµατα).
Πάγκοι προετοιµασίας δειγµάτων για δοκιµές στερεοποίησης, διάτµησης,
ανεµπόδιστης θλίψης και τριαξονικές (µορφωτές δειγµάτων, ζυγοί, δακτύλιοι κ.λπ.
µικροϋλικά και εξαρτήµατα).
3 : Πάγκοι για εκτέλεση δοκιµών χηµικής ανάλυσης (αυτόµατο φασµατοφωτόµετρο
ΗΑCH, εξαρτήµατα, αντιδραστήρια, αντλία κενού, ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο,
ηλεκτρονικό ΡΗµέτρο, πιπέτες κ.λπ. µικροϋλικά).
4 : Πίνακας και συσκευές δοκιµών υδροπερατότητας σταθερού και µεταβλητού φορτίου.
5 : Κλίβανοι για ξήρανση δειγµάτων - δοκιµίων, φούρνοι οργανικών.
6 : Χώρος προετοιµασίας και εκτέλεσης δοκιµών Proctor - CBR.
7 : Συσκευή σηµειακής φόρτισης δοκιµίων βράχων.
8 : Συσκευή άµεσης διάτµησης δοκιµίων βράχου.
9 : Πρέσα RMU 2000kN για δοκίµια βράχου.
10 : Συσκευές άµεσης διάτµησης εδαφικών δειγµάτων.
11 : Συσκευή δακτυλοειδούς διάτµησης εδαφικών δειγµάτων.
12 : Κεντρική καταγραφική ψηφιακή µονάδα ΜΡΧ-32 και Η/Υ αποθήκευσης µετρήσεων.
13 : Οιδήµετρα (συµπιεσόµετρα) δοκιµών µονοδιάστατης στερεοποίησης.
14 : Πάγκος τριαξονικών δοκιµών, κυψέλες πίεσης.
15 : Γραφεία.
16 : Μεταλλική κατασκευή - Φάκελοι αρχείου εταιρίας.
17 : Αποθήκη
18 : Κουζίνα.
19 : Ασανσέρ - Εισαγωγή δειγµάτων στο εργαστήριο.
20 : Κλιµακοστάσιο από / προς ισόγειο.
Σηµειώσεις:
1. Το εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου των γραφείων, στην περιοχή Θέρµη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-383500.
2. Ο χώρος είναι ειδικά κατασκευασµένος για εργαστήριο, µε κεντρικό κλιµατισµό, ανακύκλωση - φιλτράρισµα αέρα για σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας - υγρασίας, ειδικό σύστηµα αποχέτευσης µε αντλία λάσπης, βιοµηχανικό δάπεδο, µονοφασικό και τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα, ανελκυστήρα
βαρέων φορτίων τριών ορόφων και ράµπα µε έξοδο σε κατάλληλο αύλειο
χώρο για τη διακίνηση των δειγµάτων κ.λπ.
3. ∆εν περιλαµβάνεται εδώ ο χώρος κοπής - προετοιµασία βραχωδών δειγµάτων που βρίσκεται σε ξεχωριστό οικίσκο.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆. Εξοπλισµός Εργαστηρίου
6.∆.1 Γενικός Εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών
χαρακτηριστικών και κατάταξης
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
1
Εξοπλισµός εργαστηρίου γεωτεχνικής µηχανικής
Εξοπλισµός προετοιµασίας - παρασκευής - µόρφωσης
δειγµάτων (δύο εξολκείς, τροχός, τόρνος και µορφωτές
δειγµάτων τριαξονικών, διάτµησης, οιδηµέτρων κλπ.)
Ποσότητα
Εξοπλισµός για ταυτόχρονη
εργασία σε 3 θέσεις
2
Γενικός εξοπλισµός (κλίβανοι, ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας,
ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα ακριβείας 0,001 και 0,01
mm, δακτύλιοι και αισθητήρες επιβολής - µέτρησης φορτίου,
ηλεκτρονικό κλισιόµετρο, αναλογικοί - ψηφιακοί αισθητήρες
πίεσης, κρουσίµετρο Smidt κλπ)
-
3
Εξοπλισµός για την πραγµατοποίηση των δοκιµών κατάταξης
και προσδιορισµού των φυσικών παραµέτρων εδαφικών και
βραχωδών δειγµάτων (σειρές κόσκινα ASTM και BS,
αυτόµατη κοσκινίστρα, κλίβανοι, αποτεφρωτικός κλίβανος,
ζυγοί, συσκευές ορίου υδαρότητας, υδατόλουτρο - υδρόµετρα,
ογκοµετρικοί σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι κλπ. Μικροϋλικά)
Εξοπλισµός για ταυτόχρονη
εργασία σε 3 θέσεις, για όλα
τα είδη δοκιµών
4
Λοιπές συσκευές και όργανα για δοκιµές ιξώδους πυκνότητας - χρόνου πήξης τσιµεντενεµάτων και αιωρηµάτων
µπεντονίτη
-
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.2. ∆οκιµές Υδροπερατότητας
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Ο εξοπλισµός δοκιµών διαπερατότητας αποτελείται πίνακας πιέσεων, διαπερατόµετρα σταθερού και µεταβλητού φορτίου, συσκευή
Pinhole
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Panel διαπερατόµετρου σταθ.-µεταβλ. Ύψους
Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους
Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους
Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους
Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους
Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους
Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους
Κινητή µεζούρα µέτρησης στάθµης µπουρέτας
∆εξαµενή στάθµης νερού συσκευής διαπ/τρου
∆εξαµενή στάθµης νερού συσκευής διαπ/τρου
Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. σταθερού ύψους
Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους
(συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'')
Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους
(συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'')
Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους
(συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'')
Κυψέλη (=µήτρα) διαπερατότητας µεταβλητού ύψους
αδιατάρακτων εδαφών, διαµ. 4''
Κυψέλη (=µήτρα) διαπερατότητας µεταβλητού ύψους
αδιατάρακτων εδαφών, διαµ. 4''
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
Wykeham Farrance Ltd, U.K
106501-3
001
002
003
004
005
006
01
001
002
108596-1
Wykeham Farrance Ltd, U.K
01
Wykeham Farrance Ltd, U.K
02
Wykeham Farrance Ltd, U.K
03
Wykeham Farrance Ltd, U.K
01
Wykeham Farrance Ltd, U.K
02
12
13
14
15
16
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.3. Χηµικές Αναλύσεις
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
Ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο
HACH
971000004535
2
Φορητό ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο
HANNA
173106
3
Ηλεκτρονικό ΡHµετρο
W.T.W.
73484023
4
Φασµατοφωτόµετρο τύπου HACH CO DR/2010 µε πλήρη
εξοπλισµό, αντιδραστήρια και παρελκόµενα για χηµικές
αναλύσεις ιχνοστοιχείων στο νερό και το έδαφος (SO4, CL,
oλική σκληρότητα, Ca, Mg, κλπ.)
HACH
971200006867
5
Ψηφιακό TITRATOR
HACH
723879
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.4. ∆οκιµές Proctor, CBR
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Συσκευή αυτόµατης συµπύκνωσης εδαφών
Συσκευή Ηλεκτρική Proctor – CBR
Πρέσα CBR
Σφύρα 4,54 kg (CBR-αυτόµατη)
Σφύρα 2,54 kg (Proctor-αυτόµατη)
Σφύρα 4,54 kg
Σφύρα 2,54 kg
Μήτρα Proctor, (6")
Μήτρα Proctor, (6")
Μήτρα Proctor, (6")
Μήτρα Proctor, (6")
Μήτρα Proctor, (6")
Μήτρα Proctor, (4")
Μήτρα Proctor, (4")
Μήτρα Proctor, (4")
Μήτρα Proctor, (4")
Βάση (πλαίσιο) µήτρας Proctor 6"
Βάση (πλαίσιο) µήτρας Proctor 6"
Βάση (πλαίσιο) µήτρας Proctor 4"
Βάση (πλαίσιο) µήτρας Proctor 4"
Βάση (πλαίσιο) µήτρας Proctor 4"
Impact, Stevenston, England
Technotest
Technotest
Impact, Stevenston, England
Impact, Stevenston, England
GEO-MAN
GEO-MAN
Impact, Stevenston, England
GEO-MAN
GEO-MAN
GEO-MAN
Technotest
Impact, Stevenston, England
GEO-MAN
GEO-MAN
Technotest
GEO-MAN
GEO-MAN
GEO-MAN
GEO-MAN
GEO-MAN
001
97002
01
001
002
003
004
001
002
003
004
001
002
003
001
002
001
002
003
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.5. ∆οκιµή Συµπιεστότητας - Στερεοποίησης
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Συσκευές συµπιεστότητας: 24 τεµ., 6 από τις οποίες εξοπλισµένες για απ’ ευθείας µέτρηση της διαπερατότητας. ∆ιάµετροι δειγµάτων :
63,5 mm 70 mm 100 mm
Αριθµός
Σειράς
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
1
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
103491-5
2
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
103491-13
3
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
103491-11
4
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
109228-17
5
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
110124-3
6
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
109228-18
Παρελκόµενος Εξοπλισµός
Ονοµασία Εξοπλισµού
Μπουρέτα µέτρησης
διαπερατότητας οιδηµέτρου
(µε µεζούρα µέτρησης
στάθµης νερού L=1000mm)
Μπουρέτα µέτρησης
διαπερατότητας οιδηµέτρου
(µε µεζούρα µέτρησης
στάθµης νερού L=1000mm)
Μπουρέτα µέτρησης
διαπερατότητας οιδηµέτρου
(µε µεζούρα µέτρησης
στάθµης νερού L=1000mm)
Μπουρέτα µέτρησης
διαπερατότητας οιδηµέτρου
(µε µεζούρα µέτρησης
στάθµης νερού L=1000mm)
Μπουρέτα µέτρησης
διαπερατότητας οιδηµέτρου
(µε µεζούρα µέτρησης
στάθµης νερού L=1000mm)
Μπουρέτα µέτρησης
διαπερατότητας οιδηµέτρου
(µε µεζούρα µέτρησης
στάθµης νερού L=1000mm)
Κατασκευαστής
Αριθµός
Σειράς
Wykeham Farrance
Eng. LTD Slough
England
106664-5
Wykeham Farrance
Eng. LTD Slough
England
109614-3
Wykeham Farrance
Eng. LTD Slough
England
110165-2
Wykeham Farrance
Eng. LTD Slough
England
110165-1
Wykeham Farrance
Eng. LTD Slough
England
109614-2
Wykeham Farrance
Eng. LTD Slough
England
106664-2
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Αριθµός
Σειράς
109228-9
109228-7
110124-0
110124-12
110124-5
109228-1
110124-13
110124-14
110124-8
110124-2
110124-6
108789-3
110124-7
110124-4
Παρελκόµενος Εξοπλισµός
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός
Σειράς
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
21
22
23
24
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Συσκευή οιδηµέτρου - βάση µε
κρεµάστρα 3 σηµείων στήριξης
Συσκευή οιδηµέτρου- πλαίσιο µαζί
µε τρεις κρεµάστρες
Συσκευή οιδηµέτρου- πλαίσιο µαζί
µε τρεις κρεµάστρες
Συσκευή οιδηµέτρου- πλαίσιο µαζί
µε τρεις κρεµάστρες
Wykeham Farrance Eng.
LTD Slough England
Soiltest Evanston, Illinois,
USA
Soiltest Evanston, Illinois,
USA
Soiltest Evanston, Illinois,
USA
Αριθµός
Σειράς
110124-1
001
002
003
Παρελκόµενος Εξοπλισµός
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός
Σειράς
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.6. ∆οκιµές Ανεµπόδιστης και Τριαξονικής Θλίψης
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Συσκευές Ανεµπόδιστης Θλίψης
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
Πρέσσα TRITECH 50ΚΝ
Πρέσσα 50ΚΝ
Wykeham Farrance Eng. LTD
VJ Instruments Ltd, USA
95023/10
0239916
Συστήµατα Τριαξονικών ∆οκιµών
Ο εξοπλισµός των τριαξονικών δοκιµών αποτελείται από τις 4 ηλεκτρονικές µηχανικές πρέσες, 12 κυψέλες, 3 πίνακες πιέσεων, ηλεκτρονικοί µετρητές πίεσης, όγκου, σύστηµα απαερωµένου - απιονισµένου νερού, πίεσης αέρα, αντλία κενού). Επιπρόσθετα διατίθεται και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα για τριαξονικές δοκιµές µε δύο controlers της εταιρίας GDS ∆ιάµετροι δειγµάτων : 35 mm 50 mm 70 mm και 100
mm
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
Πρέσσα TRITECH 100ΚΝ
Πρέσσα 50ΚΝ
Ελεγκτής πιέσεων τριαξονικών (GDS Controllers)
Ελεγκτής πιέσεων τριαξονικών (GDS Controllers)
Panel καταγραφής µετρήσεων GDS
Panel καταγραφής µετρήσεων GDS
Wykeham Farrance Eng. LTD
VJ Instruments Ltd, USA
GDS Instruments Ltd, England
GDS Instruments Ltd, England
GDS Instruments Ltd, England
GDS Instruments Ltd, England
106796-4
0239916
02306
02307
02855
001195
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.7. ∆οκιµές Άµεσης ∆ιάτµησης Εδαφών
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Συσκευές άµεσης διάτµησης εδαφικών δειγµάτων
Συσκευές απ' ευθείας διάτµησης: 3 τεµ. µε 8 διατµητικά κιβώτια. ∆ιάµετροι δειγµάτων : 63,5 mm 70 mm και 100x100 mm
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
Συσκευή άµεσης διάτµησης Shear-2
Συσκευή άµεσης διάτµησης Shear-3
Συσκευή άµεσης διάτµησης
Wykeham Farrance Eng. LTD
Wykeham Farrance Eng. LTD
Soiltest, Evanston, Illinois, USA
110166-1
117740-1
110001
Συσκευή δακτυλιοειδούς διάτµησης Ring Shear
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
Bromhead ring shear (περιστροφική διάτµ.)
Wykeham Farrance Eng. LTD
110285
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.8. ∆οκιµές Βραχοµηχανικής
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Συσκευή άµεσης διάτµησης βραχωδών δειγµάτων
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
7
8
Συσκευή διάτµησης ασυνέχειας βράχου
Μανόµετρο συσκ. διάτµησης βράχου
Μανόµετρο συσκ. διάτµησης βράχου
Μανόµετρο συσκ. διάτµησης βράχου
Μανόµετρο συσκ. διάτµησης βράχου
Μήτρα προετ/σίας δοκιµίων διάτµησης βράχου
Μήτρα προετ/σίας δοκιµίων διάτµησης βράχου
Μήτρα προετ/σίας δοκιµίων διάτµησης βράχου
IMPACT (Stevenston, U.K.)
ITI / 4'' dia
ITI / 4'' dia
ITI / 4'' dia
ITI / 4'' dia
IMPACT (Stevenston, U.K.)
IMPACT (Stevenston, U.K.)
IMPACT (Stevenston, U.K.)
0001
003799/1C
003660/3C
003848/1A
003848/1B
001A/001B
002A/002B
003A/003B
Συσκευή σηµειακής φόρτισης για δοκίµια βράχου
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
Συσκευή σηµειακής φόρτισης Point Load
Μανόµετρο 0 - 25 ΚΝ συσκ. Σηµ. Φορτ.
Μανόµετρο 0 - 100 ΚΝ συσκ. Σηµ. Φόρτ.
IMPACT (Stevenston, U.K.)
IMPACT (Stevenston, U.K.)
IMPACT (Stevenston, U.K.)
98101
HR 9795
HR98101
Υδραυλική πρέσσα για δοκίµια βράχου
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
Πρέσσα 2000ΚΝ
Panel καταγραφής τάσης πρέσας 2000ΚΝ
Wykeham Farrance Ltd. England
Wykeham Farrance Ltd. England
110171
1007758/34
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Ηλεκρονικός αυτόµατος τροφοδότης - καταγραφέας strain gages
Α/Α
1
2
Ονοµασία Εξοπλισµού
Ηλεκρονικός αυτόµατος τροφοδότης - καταγραφέας strain gages κλπ.
ηλεκτρονικών αναλογικών αισθητήρων τύπου UCAM-1A
Handy Master Scanner USB-11A
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
KYOWA
012
KYOWA
008
Συσκευή µέτρησης Πορώδους - Πυκνότητας
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
Συσκευή µέτρησης Πορώδους - Πυκνότητας
TECHNOTEST
V776/3C
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.9. ∆οκιµές Αδρανών - Ασφαλτικών - Σκυροδέµατος
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Πρέσα Θραύση BETON
Κώνος καθίσης BETON
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Πλαστική Μήτρα 15*15*15cm
Συσκευή LOS ANGELES AASHTO T.96
∆ιαχωριστήρας Υλικού
Υγραντήρας
Συσκευή Ισοδύναµου Άµµου
Συσκευή Μετρητή Αέρα Νωπού Σκυρ/τος
Πρέσα MARSHAL
Μήτρα ∆οκιµίων MARSHAL
Μήτρα ∆οκιµίων MARSHAL
Μήτρα ∆οκιµίων MARSHAL
Κόπανος MARSHAL
Λουτρό
Εκχυλιστήρας
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
TECHNOTEST
1143
01
001
002
003
004
005
006
007
008
009
960012
01
0435
99001
01
99008
001
002
003
01
0435
BR1500
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.∆.10. Πρότυπα Όργανα Αναφοράς Εσωτερικών
∆ιακριβώσεων
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
∆ύναµη πρέσσας 2000ΚΝ
∆ύναµη πρέσσας 2000ΚΝ
Μανόµετρο 0 - 25 ΚΝ (P.L.)
Μανόµετρο 0 - 100 ΚΝ (P.L.)
Κόσκινο Νo 2, ASTM E11
Κόσκινο Νo 1/4, ASTM E11
Κόσκινο Νo 4, ASTM E11
Κόσκινο Νo 20, ASTM E11
Κόσκινο Νo 40, ASTM E11
Κόσκινο Νo 60, ASTM E11
Κόσκινο Νo 10, ASTM E11
Κόσκινο Νo 100, ASTM E11
Κόσκινο Νo 200, ASTM E11
Κόσκινο Νo 1 ½, ASTM E11
Κόσκινο Νo 1, ASTM E11
Κόσκινο Νo 3/4, ASTM E11
Κόσκινο Νo 3/8, ASTM E11
Πρότυπα βάρη M1
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
W. Farrance Ltd. England
Tecnotest, Italy
IMPACT LTD, England
>>
IMPACT TEST SIEVES, England
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Impact/ M1 Brass 10 MG
Impact/ M1 Brass 100 MG
Impact/ M1 Brass 1G
Impact/ M1 Cast Brass 50G
Impact/ M1 Cast Iron 100G
Impact/ M1 Cast Iron 200G
Impact/ M1 Cast Iron 200G
Impact/ M1 Cast Iron 500G
Impact/ M1 Cast Iron 1KG
Impact/ M1 Cast Iron 2KG
Impact/ M1 Cast Iron 5KG
Impact/ M1 Cast Iron 5KG
110171
1443
HR 9795
HR98101
003528
003559
003569
902461
902460
902459
902462
003652
902456
003535
003542
902467
902465
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
30
31
32
33
Κανόνας
Θερµοστοιχείο
Παχύµετρο
Βερνίερος (Μικρόµετρο)
34
Αραιόµετρο, ASTM D422
35
36
37
Ψηφιακή δυναµοκυψέλη (Load cell)
Μετρητής πίεσης (pressure transducer)
Μετρητής πίεσης (pressure transducer)
Rotring / Germany
CRISON (Spain)/ 638Pt
--Mitutoyo / W. Farrance
Wykeham Farrance Ltd, England (coop. with
Chase, USA
GDS Instruments Ltd, England
MAYWOOD Instruments, England
Wykeham Farrance Ltd.,England
Αριθµός Σειράς
888
G904840
82090
357687
A47410
79631
81018
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.Ε ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Στο εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. υπάρχει εγκαταστηµένο σύστηµα αυτόµατης καταγραφής ψηφιακών µετρήσεων µήκυνσης, πίεσης,
δύναµης, αποτελούµενο από δύο καταγραφικά MPX 32 της εταιρίας Wykeham Farrance Eng συνολικά 64 καναλιών (32 καναλιών το καθένα).
Επίσης υπάρχουν 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιµοποιούνται για την ψηφιοποίηση, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων των δοκιµών, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών της εταιρίας.
Συχνότητα
(GHz)
RAM Memory
(MB)
Hard Disk
(GB)
Am486DX4
100 MHz
16
812MB
lab-2
Am486DX4
100 MHz
16
1.2
5
lab-3
Am486DX4
100 MHz
16
850MB
6
lab-iso
Intel Pentium II-Cel
400 MHz
128
8
7
lab-peri
Intel Pentium II-Cel
400 MHz
128
6,5
8
velissaria
Intel Pentium 4
2
256
40
9
ioanna
Intel Pentium 4
1,7
256
10
10
dimaras
Intel Pentium III
800 MHz
128
15
11
12
HP DeskJet 1220C
Canon i9950
INKJET
INKJET
Α/Α
Computer Name
Τύπος οργάνου/CPU
1
2
MPX-32A
MPX-32B
MPX32
MPX32
3
lab-gds
4
Οθόνη
NEC E500
CRT 15’’
NOKIA
CRT 15’’
NEC E500
CRT 15’’
SONY G200
CRT 17’’
SONY G200
CRT 17’’
EIZO F56
CRT 17’’
EIZO L557
TFT 17’’
SONY G220
CRT 17’’
Λειτουργικό Σύστηµα
Win 95
MS Dos
MS Dos
Win 2000 Pro
Win 98
Win 98 Pro
Win 98 Pro
Win 2000 Pro
Οι ως άνω µονάδες, αποτελούν τµήµα της συνολικής µηχανοργάνωσης της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. (που ανέρχεται σε 64 Η/Υ, 10 εκτυπωτές, 2 σχεδιογράφους) όπως παρουσιάζονται στον πίνακα της µηχανοργάνωσης της εταιρίας.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.ΣΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.ΣΤ.1 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.ΣΤ.2 Πιστοποίηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας EN ISO
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.ΣΤ.3 Μελετητικό Πτυχίο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. στην κατηγορία 21
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.ΣΤ.4 Βεβαίωση Μέλους AGS
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.ΣΤ.5 ∆ιακριβώσεις
Το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. διαθέτει διακριβωµένα όργανα αναφοράς, η
διακρίβωση των οποίων γίνεται ανά έτος (ή και ανά εξάµηνο) από διαπιστευµένα
εξωτερικά εργαστήρια. Με τα όργανα αυτά γίνονται οι εσωτερικές διακριβώσεις,
σύµφωνα µε την οδηγία ∆.3.2.2/ΕΝ01.
Τα όργανα αναφοράς (βάσει των οποίων διακριβώνονται εσωτερικά όλα τα
λοιπά όργανα, αισθητήρες κ.λπ), είναι τα εξής:
Α/Α
Ονοµασία Εξοπλισµού
Κατασκευαστής
Αριθµός Σειράς
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
∆ύναµη πρέσσας 2000ΚΝ
∆ύναµη πρέσσας 2000ΚΝ
Μανόµετρο 0 - 25 ΚΝ (P.L.)
Μανόµετρο 0 - 100 ΚΝ (P.L.)
Κόσκινο Νo 2, ASTM E11
Κόσκινο Νo 1/4, ASTM E11
Κόσκινο Νo 4, ASTM E11
Κόσκινο Νo 20, ASTM E11
Κόσκινο Νo 40, ASTM E11
Κόσκινο Νo 60, ASTM E11
Κόσκινο Νo 10, ASTM E11
Κόσκινο Νo 100, ASTM E11
Κόσκινο Νo 200, ASTM E11
Κόσκινο Νo 1 ½, ASTM E11
Κόσκινο Νo 1, ASTM E11
Κόσκινο Νo 3/4, ASTM E11
Κόσκινο Νo 3/8, ASTM E11
Πρότυπα βάρη M1
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Κανόνας
Θερµοστοιχείο
Παχύµετρο
Βερνίερος (Μικρόµετρο)
110171
1443
HR 9795
HR98101
003528
003559
003569
902461
902460
902459
902462
003652
902456
003535
003542
902467
902465
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
34
Αραιόµετρο, ASTM D422
35
Ψηφιακή δυναµοκυψέλη (Load cell)
Μετρητής πίεσης (pressure
transducer)
Μετρητής πίεσης (pressure
transducer)
W. Farrance Ltd. England
Tecnotest, Italy
IMPACT LTD, England
>>
IMPACT TEST SIEVES, England
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Impact/ M1 Brass 10 MG
Impact/ M1 Brass 100 MG
Impact/ M1 Brass 1G
Impact/ M1 Cast Brass 50G
Impact/ M1 Cast Iron 100G
Impact/ M1 Cast Iron 200G
Impact/ M1 Cast Iron 200G
Impact/ M1 Cast Iron 500G
Impact/ M1 Cast Iron 1KG
Impact/ M1 Cast Iron 2KG
Impact/ M1 Cast Iron 5KG
Impact/ M1 Cast Iron 5KG
Rotring / Germany
CRISON (Spain)/ 638Pt
--Mitutoyo / W. Farrance
Wykeham Farrance Ltd, England
(coop. with Chase, USA
GDS Instruments Ltd, England
MAYWOOD Instruments, England
79631
Wykeham Farrance Ltd.,England
81018
36
37
888
G904840
82090
357687
A47410
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
6.Ζ Κατάλογος Προσωπικού και Οργανόγραµµα Εργαστηρίου
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
Α. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι:
α.
Νικόλαος Νάσκος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
∆ρ. Εδαφοµηχανικός Κατασκευών, E.C. Paris
β.
Κωνσταντίνος Λοντζετίδης
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Β. Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών
Α/Α
Όνοµα - Επώνυµο
Ειδικότητα
1.
Περικλής Γαλάτος
Γεωλόγος - εργαστηριακός
2.
∆ηµήτρης ∆αρόγλου
Γεωλόγος
3.
Αθανάσιος Νάσκος
Εµπειροτέχνης Γεωτεχνικός
Φοιτητής Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ.
Γ.
Θέση - Καθήκοντα
Προϊστάµενος και τεχνικός
υπεύθυνος εργαστηρίου
Προετοιµασία δειγµάτων, εκτέλεση
δοκιµών και συντήρηση συσκευών
Προετοιµασία δειγµάτων, εκτέλεση
δοκιµών και συντήρηση συσκευών
Επεξεργασία, παρουσίαση και σύνθεση αποτελεσµάτων
Α/Α
Όνοµα - Επώνυµο
Ειδικότητα
Θέση - Καθήκοντα
1.
Ιωάννα - Μαρία
Θεµελιώτου
Γεωλόγος - Γεωτεχνικός
Προϊστάµενη και τεχνική υπεύθυνος
2.
Βελισσαρία Κυριακού
Τεχνικός Γεωλόγος M.Sc.
3.
Φώτιος Μήτσιος
Γεωλόγος
Επεξεργασία - παρουσίαση και
σύνθεση αποτελεσµάτων
Επεξεργασία - παρουσίαση και
σύνθεση αποτελεσµάτων
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Προγραµµατισµός Γεωτεχνικών - Γεωλογικών Ερευνών
Παροχή Στοιχείων Πεδίου
Εξέταση - Επιλογή ∆ειγµάτων για Εργαστηριακές ∆οκιµές
Πρόγραµµα Εργαστηριακών ∆οκιµών
Εργαστήριο Γεωτεχνικής
Μηχανικής
Τµήµα Ερευνών
Πεδίου
Παραλαβή ∆ειγµάτων Προγραµµατισµός ∆οκιµών
Παράδοση
∆ειγµάτων
Εκτέλεση Εργαστηριακών
∆οκιµών
Έλεγχος, Καταγραφή και
Παράδοση Αποτελεσµάτων
Τµήµα Επεξεργασίας
Στοιχείων
Ανεπεξέργαστα
Αποτελέσµατα
∆οκιµών
Αποτελέσµατα ∆οκιµών
και Σύνθεση Στοιχείων
Τµήµα Μελετών
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
7.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Επιπλέον των αυτοκινούµενων ιδιόκτητων γεωτρητικών συγκροτηµάτων, τα οποία είναι
τα εξής µηχανήµατα έργου:
1.
MAGIRUS DEUTZ-KAT800
ME 96494
(Αυτοκινούµενο γεωτρύπανο)
2.
CMV600-DEUTZ
ME 72795
(Αυτοκινούµενο ερπυστριοφόρο γεωτρύπανο)
3.
CMV900-DEUTZ
ME 54970
(Αυτοκινούµενο ερπυστριοφόρο γεωτρύπανο)
4.
CMV420-VM
ME 65614
(Αυτοκινούµενο ερπυστριοφόρο γεωτρύπανο)
5.
MERCEDES BENZ
ME 62888
(Αυτοκινούµενο γεωτρύπανο - πενετρόµετρο)
διατίθενται επίσης τα ακόλουθα Μεταφορικά µέσα, ιδιοκτησίας της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.:
6.
MERCEDES BENZ
NAK 2100
Φορτηγό
7.
MERCEDES BENZ
NHK 8279
Ανατρεπόµενο φορτηγό µε τηλεσκοπικό γερανό
8.
NISSAN KING CAB 4x4
ΝΕΚ 6376
Ηµιφορτηγό - επιβατικό 4x4
9.
RENAULT ΚANGOO 1.4
NHH 5756
Κλειστό ελαφρύ ηµιφορτηγό - επιβατικό
10. RENAULT ΚANGOO 1.4
ΝΗΙ 4186
Κλειστό ελαφρύ ηµιφορτηγό - επιβατικό
11. RENAULT ΚANGOO 1.6
ΝΕΟ 3513
Κλειστό ελαφρύ ηµιφορτηγό - επιβατικό
12. NISSAN PICK UP 2.5D 4x4
NHX 1268
Ηµιφορτηγό 4x4
13. NISSAN PICK UP 2.5D 4x4
NHX 1269
Ηµιφορτηγό 4x4
14. NISSAN TERRANO II
NBP 5296
Επιβατικό 4x4
15. SUBARU FORESTER 4x4
ΝΕΧ 4504
Επιβατικό 4x4
Τα φορτηγά αυτοκίνητα χρησιµοποιούνται κυρίως για την υποστήριξη των συγκροτηµάτων των γεωτεχνικών ερευνών πεδίου (µεταφορές λοιπών γεωτρυπάνων επί ελκύθρων,
ξυλοκιβωτίων, εργαλείων και υλικών γεωτρήσεων, αντλιών, δειγµάτων κ.λπ.) καθώς και για
επιτόπου δοκιµές (εργαλεία, υλικά δοκιµαστικών φορτίσεων πασσάλων, αεροσυµπιεστών και
συσκευών για airlift κ.λπ.).
Τα ηµιφορτηγά αυτοκίνητα 4x4 χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των συνεργείων
γεωτρήσεων (µεταφορά υλικών, εξαρτηµάτων, εργαλείων, δειγµάτων) καθώς και για µεταφορά προσωπικού.
Τα κλειστά ελαφριά ηµιφορτηγά χρησιµοποιούνται για επιτόπου εργασίες δειγµατοληψιών, δοκιµών ελέγχου (π.χ. επιτόπου συµπυκνώσεις, πρεσσιοµετρήσεις κ.λπ.) καθώς και
για µετακινήσεις γεωλόγων και εργαστηριακών στα έργα.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα χρησιµοποιούνται για µετακινήσεις στελεχών - συνεργατών της
εταιρίας στα έργα.
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
8.
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Η µηχανοργάνωση της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. περιλαµβάνει δίκτυο Η/Υ µε ταχύτητα επι-
κοινωνίας 1000Mbits/sec, στο οποίο είναι συνδεδεµένοι περίπου 55 Η/Υ.
Οι δικτυακές λειτουργίες υποστηρίζονται από 6 server H/Y, οι οποίοι εκτελούν λειτουργίες file
server, print-server, web-server, mail-server, ftp-server και name server.
Η επικοινωνία µε το διαδίκτυο είναι συνεχής και γίνεται µέσω γραµµής ADSL.
Στους χρήστες του δικτύου της εταιρείας εκτός από πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρέχονται και
υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπηρεσία αυτόµατης δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των προσωπικών τους αρχείων καθώς και κοινή χρήση πόρων του δικτύου όπως εκτυπωτές, σαρωτές και δικτυακοί χώροι ανταλλαγής αρχείων.
Όλοι οι υπολογιστές τις εταιρίας υποστηρίζονται από κεντρικό σύστηµα προστασίας από
ιούς µε αυτόµατη καθηµερινή ενηµέρωση για καινούργιες απειλές.
Για τη συντήρηση, αναβάθµιση και καθηµερινή µέριµνα λειτουργίας της µηχανοργάνωσης απασχολείται µε µόνιµη αποκλειστική σχέση εργασίας στην εταιρία εξειδικευµένος
επιστήµονας.
Το λογισµικό περιλαµβάνει λειτουργικά προγράµµατα, γενικά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένων - σχεδίων, προγράµµατα διαχείρισης - οικονοµικών και ειδικά επιστηµονικά
προγράµµατα, νοµίµως εγκαταστηµένα (142 αγορασµένες άδειες χρήσης διαφόρων προγραµµάτων εταιριών, 40 περίπου εγκαταστάσεις ελεύθερων πανεπιστηµιακών κ.λπ. προγραµµάτων και 210 περίπου ιδιωτικές εγκαταστάσεις εξειδικευµένων επιστηµονικών κυρίως
προγραµµάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν από στελέχη της εταιρίας στα πλαίσια της µακρόχρονης λειτουργίας της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.).
Από το 1992, το εργαστήριο της εταιρίας είναι πλήρως µηχανοργανωµένο µε την κεντρική βάση καταγραφής - επεξεργασίας και παρουσίασης αποτελεσµάτων SOILAB, που αναπτύχθηκε εντός της εταιρίας, µέσω της οποίας διασφαλίζεται πλήρως η αξιοπιστία και ακρίβεια των κυριότερων και πλέον πολύπλοκων εκτελούµενων δοκιµών εδαφοµηχανικής.
Από το 1998, η λειτουργία της εταιρίας υποβοηθείται από την κεντρική δικτυακή βάση
δεδοµένων GEOdb, που αναπτύχθηκε πλήρως εντός της εταιρίας και υποστηρίζει την τεχνική - χρονική - οικονοµική διαχείριση όλων των παραγωγικών δραστηριoτήτων (ερευνών
υπαίθρου, εργαστηρίου, επεξεργασίας, µελετητικής δραστηριότητας, γραµµατικές ανάγκες αρχεία, και οικονοµικού ελέγχου), συντονίζοντας και διασφαλίζοντας έτσι τη συνεκτικότητα,
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
τη συνεργασία, την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα του παραγόµενου έργου από τα
διάφορα τµήµατα της εταιρίας.
Στις επισυναπτόµενες σελίδες παρατίθενται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μονάδες Η/Υ, περιφερειακά) του λογισµικού (Γενικό λογισµικό, λογισµικό διαχείρισης - επεξεργασίας, λογιστικό, επιστηµονικά προγράµµατα), καθώς και του λοιπού εξοπλισµού υποδοµής και µηχανοργάνωσης, οι συνολικές ποσότητες των οποίων είναι:
Α.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α1.
Κεντρικές µονάδες - οθόνες .......................................................................... 63 µονάδες
Α2.
Περιφερειακά (εκτυπωτές, Ploters, κ.λπ.) ..................................................... 37 µονάδες
Β.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Β1.
Γενικό λογισµικό (λειτουργικά, σχεδιαστικό, κειµενογράφοι, κ.λπ.)....... 10 προγράµµατα
.......................................................................................................... (129 άδειες χρήσης)
Β2.
Λογισµικό διαχείρισης - επεξεργασίας (Soilab, GEOdb) ......................... 2 προγράµµατα
........................................................................................... (45 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις)
Β3.
Λογιστικό - Οικονοµικό λογισµικό .......................................................... 6 προγράµµατα
.............................................................................................................. (9 άδειες χρήσης)
Β4.
Επιστηµονικό λογισµικό ............................................................. 52 κύρια προγράµµατα
(38 άδειες χρήσης και 155 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις)
(∆εν συµπεριλαµβάνονται τα λειτουργικά προγράµµατα σύνδεσης - επικοινωνίας τερµατικών)
Γ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
94 συσκευές
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
A. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Α1. Κεντρικές µονάδες - οθόνες
A1.1 Εξυπηρετητές (Server)
Α/Α
Server
Τύπος CPU
Συχνότητα
(GHz)
RAM
Memory
(MB)
Hard Disk
(GB)
Λειτουργικό
Σύστηµα
Χρήση
1
olympos
Intel Core 2 Duo
3
4GB
2x320
2x1T
1x1T ext
Windows 2003 server
File server,
Domain server
2
Silt
Intel Core 2 QUAD
9550
2,83
4GB
500
Windows 2000 server
SBS
Web server,
Mail server,
FTP server,
Proxy server,
Domain name server
Windows 2000 server
Backup File server,
Domain server
Linux Fedora 6
Web server,
FTP server,
Proxy server
Linux Fedora 6
File server
Windows 2000
Print server
3
geognosi
Intel 2 DUO 6420
2,13
2GB
120
120
400
500
4
net
Intel Pentium IV
3
1 GB
120
5
ploutos
2,8
1 GB
6
evripos
500 MHz
192
Intel Pentium Duo
820
Intel Pentium III
250
250
30
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
A1.2 Προσωπικοί Υπολογιστές (PC)
Α/Α
Computer Name
Τύπος CPU
Συχνότητα
(GHz)
RAM Memory
(MB)
Hard Disk
(GB)
500
120
120
1
mavridis
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
2
kyriakos
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
500
3
tsotsos
Intel Pentium III
800 MHz
128
10.8
4
naskos
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
500
80
5
tsatsos
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
500
6
lontz
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
500
7
baloukas
Intel Pentium IV
3
1 GB
40
8
eng-1
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
500
9
eng-2
Intel Core 2 Quad 9550
2,83
4GB
500
10
eng-3
Intel Pentium IV
3
512
80
11
eng-4
Intel Pentium III
800 MHz
256
10
12
eng-5
Intel Core 2 Duo 6400
2,8
1 GB
250
13
eng-6
Intel Pentium IV
3
1 GB
80
14
velissaria
Intel Pentium 4
2
256
40
15
ioanna
Intel Pentium 4
1,7
256
10
16
dimaras
Intel Pentium III
800 MHz
128
15
17
lia
Intel Pentium III
733 MHz
448
9.5
Οθόνη
Λειτουργικό Σύστηµα
EIZO FlexScan
S2431W
Win XP Pro
EIZO FlexScan
S2431W
NEC E750
CRT 17’’
EIZO FlexScan
S2431W
EIZO FlexScan
S2431W
EIZO FlexScan
S2431W
SAMSUNG 940N
TFT 19’’
SAMSUNG 940N
TFT 19’’
EIZO L767
TFT 19’’
SAMSUNG 940N
TFT 19’’
EIZO T550
CRT 17’’
SAMSUNG 940N
TFT 19’’
SAMSUNG 940N
TFT 19’’
EIZO F56
CRT 17’’
EIZO L557
TFT 17’’
SONY G220
CRT 17’’
EIZO T565
CRT 17’’
Win XP Pro
Win 2000 Pro
Win XP Pro
Win XP Pro
Win XP Pro
Win 2000 Pro
Win XP Pro
Win XP Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win XP Pro
Win XP Pro
Win 98 Pro
Win 98 Pro
Win 2000 Pro
Win XP Pro
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Computer Name
Τύπος CPU
Συχνότητα
(GHz)
RAM Memory
(MB)
Hard Disk
(GB)
18
oikonomou
Intel Pentium III
800 MHz
256
10
19
yves
Intel Pentium 4
2
1 GB
20
yvmac
iMAC
Intel 2 Duo
2,4
21
cad-1
Intel Pentium 4
22
cad-2
23
Οθόνη
Λειτουργικό Σύστηµα
Win 2000 Pro
40
120
SONY G220
CRT 17’’
SONY G220
CRT 17’’
4 GB
320
24’’
3
1 GB
80
Intel Pentium 4
3
1 GB
80
cad-3
Intel Pentium 4
3
1 GB
80
24
cad-4
Intel Pentium III
733 MHz
512
74.5
25
secr-3
Intel Pentium 4
2.8
1 GB
40
26
secr-2
Intel Pentium IV
3
512
80
27
lola
Intel Pentium III
733 MHz
523
75
28
klearxos
Intel Pentium D
3
2 GB
120
29
maria
Intel Pentium III
800 MHz
768
9.5
30
nikoleta
Intel Pentium 4
2
1 GB
40
31
eleni
Intel Pentium 4
2
512
40
32
kerasa
Intel Pentium E5500
2,8
2 GB
320
33
eirhnh
Intel Pentium E5500
2,8
2 GB
320
34
sofia
Intel CORE 2
2.1
1 GB
80
SAMSUNG 22’’
SM2253W
HITACHI CM 796ET
CRT 19’’
SAMSUNG 22’’
SM2253W
SONY G200
CRT 17’’
EIZO S1910
TFT 19’’
SAMSUNG 940N
TFT 19’’
EIZO L557
TFT 17’’
EIZO L557
TFT 17’’
SAMSUNG 710N
TFT 17’’
SONY SDM-S73
TFT 17’’
SAMSUNG 710N
TFT 17’’
EIZO L557
TFT 17’’
EIZO L557
TFT 17’’
SONY G220
CRT 17’’
Win XP Pro
OSX 10.5.2
Win XP Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win XP Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
Win 2000 Pro
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Computer Name
Τύπος CPU
Συχνότητα
(GHz)
RAM Memory
(MB)
Hard Disk
(GB)
35
Mitsios
Quad Core 8400
2,66
2 GB
320
36
logist-3
Intel Pentium III
600 MHz
128
10
37
lab-gds
Am486DX4
100 MHz
16
812MB
38
lab-2
Am486DX4
100 MHz
16
1.2
39
lab-3
Am486DX4
100 MHz
16
850MB
40
lab-iso
Intel Pentium II-Cel
400 MHz
128
8
41
lab-peri
Intel Pentium 4
2
256
60
42
DELL
Intel Dual Core
2,8
2 GB
80
Οθόνη
SAMSUNG 710N
TFT 17’’
SONY
CRT 17’’
NEC E500
CRT 15’’
NOKIA
CRT 15’’
NEC E500
CRT 15’’
SONY G200
CRT 17’’
SONY G200
CRT 17’’
17’’ DELL
Λειτουργικό Σύστηµα
Win XP Pro
Win 2000 Pro
Win 95
MS Dos
MS Dos
Win 2000 Pro
Win 98
Win XP
A 1.3 Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) - Η/Υ Χειρός (Palmtop)
Α/Α
Computer Name
Τύπος CPU
Συχνότητα
(GHz)
RAM Memory
(MB)
Hard Disk
(GB)
Οθόνη
Λειτουργικό Σύστηµα
1
2
Acer Aspire 5680
TURBO X PLAISIO
TOSHIBA 1410604
HP NX9010
fujitsu siemens
loox-n560
IBM Think Pad R52
IBM Think Pad R52
Intel Core 2 Duo T7200
Pentium4
2
3,06
1000
512
160
40
15’’ Wide
15’’
Win XP Home
Win XP Pro
cerelon
1,8
256
40
15’’
Win XP Home
Pentium 4
2,6
192
40
15’’
Intel PXA270
624
64
SD card
3,5’’
cerelon
cerelon
1,5
1,5
1000
2000
40
40
15’’
15’’
Win XP Pro
Windows Mobile 5.0
Premium Edition
Win XP Pro
Win XP Pro
3
4
5
6
7
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
A1.4 Εφεδρικοί Η/Υ
A/A
Τύπος CPU
Συχνότητα (GHz)
RAM Memory
(MB)
Hard Disk (GB)
Οθόνη
1
2
3
4
5
6
7
8
Pentium II-Cel
Pentium II-Cel
Pentium-MMX
Pentium-MMX
Intel Pentium III
Intel Pentium III
Intel Pentium II
Intel Pentium III
400
400
450
200
500 MHz
800 MHz
600 MHz
500 MHz
128
128
192
32
128
256
128
128
10
10
7
2
10
20
9.5
10
EIZO T575 CRT 17
SONY G200 CRT 17
NEC E500 CRT 15
PHILIPS 107CRT 17
SONY G200 CRT 17
EIZO T575 CRT 17
HITACHI CM 796ET CRT 19’’
HITACHI CM 796ET CRT 19’’
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α2. Περιφερειακά
A/A
Εκτυπωτές
Τύπος
Εκτυπωτής ∆ικτύου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HP LaserJet 4100N
XEROX 3500
HP LaserJet 4050N
XEROX 3450
HP LaserJet 6L
HP LaserJet 1015
Canon S6300
Canon i9950
Canon i9950
HP DeskJet 1220C
LASER B/W
LASER B/W
LASER B/W
LASER B/W
LASER B/W
LASER B/W
INKJET
INKJET
INKJET
INKJET
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
-
A/A
Plotter
Εκτυπωτής ∆ικτύου
1
2
3
HP DesignJet 450c
HP DesignJet 800
XEROX 7142
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
A/A
Σαρωτές
Τύπος
1
2
3
HP ScanJet 5370C
HP ScanJet 5550C
EPSON V350 Photo
Επίπεδης σάρωσης
Επίπεδης σάρωσης & feeder
Επίπεδης σάρωσης
A/A
Φωτοτυπικό Μηχάνηµα
Τύπος
1
XEROX 7346V-RX
2
XEROX 7328V-RX
3
CANON IR2016
4
CANON ΝΡ6050ER
Ψηφιακό φωτοτυπικό (Φωτοαντιγραφικό,
Εκτυπωτής, Σαρωτής (Α3))
Ψηφιακό φωτοτυπικό (Φωτοαντιγραφικό,
Εκτυπωτής, Σαρωτής (Α3))
Ψηφιακό φωτοτυπικό (Φωτοαντιγραφικό,
Εκτυπωτής)
Αναλογικό φωτοτυπικό
A/A
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Ανάλυση (MP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Olympus C3030Z
PENTAX Option S
PENTAX Option S
Olympus C-350 zoom
PENTAX
CANON A75
CANON A75
CANON A80
CANON PowerShot A700
CANON PowerShot A700
SONY CyberShot DSC-S500
SONY CyberShot DSC-S500
Kodak Z 1285
CANON A480
CANON A480
3,2
3,2
3,2
3,1
3
3,2
3,2
3,9
6
6
6
6
12
10
10
A/A
Συσκευές GPS χειρός
Ποσότητα
1
2
Explorist 600 MAGELLAN
Mio A710 Digi Walker
1
1
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Β1. Γενικό λογισµικό (λειτουργικά, σχεδιαστικό, κειµενογράφοι, κ.λπ.)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Λογισµικό
Microsoft Windows 2003 Server
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Small Business Server
Linux Fedora 6
Linux Fedora 6
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP
Product ID
69712-OEM-4418344-67940
51876-OEM-0006413-36667
51876-OEM-0000554-33493
51876-OEM-0003774-92306
51873-OEM-0006503-44312
51873-OEM-0006654-83910
51873-OEM-0006503-44313
51873-OEM-0006503-44357
51873-OEM-0006654-83908
51873-OEM-0006654-83909
51873-OEM-0006503-44314
51873-OEM-0006663-03854
51873-OEM-0006697-27289
51873-OEM-0006697-27291
51873-OEM-0006697-27290
51873-OEM-0006697-27286
51873-OEM-0006697-27219
51873-OEM-0006697-27218
51873-OEM-0006697-27217
51873-OEM-0006697-27276
52878-OEM-0002732-18117
52878-OEM-0002732-18119
52878-OEM-0002732-18118
52878-OEM-0002732-18263
52878-OEM-0002732-18265
52878-OEM-0002732-18290
52878-OEM-0002732-18266
52878-OEM-0002732-18126
52878-OEM-0002732-18127
52878-OEM-0002732-18292
55274-OEM-0013604-89737
55274-OEM-0013953-42385
55274-OEM-0013953-42386
55274-OEM-0013935-83818
55274-OEM-0015384-75274
55274-OEM-0011903-00101
55274-OEM-0042285-64659
55916-OEM-0014286-17481
55274-OEM-0067143-47200
55912-OEM-0011903-00111
76421-OEM-0011903-00100
55274-OEM-0043554-76735
76487-OEM-0027595-76617
76487-OEM-0027595-76594
76487-OEM-0027595-76614
76487-OEM-0027595-766
76487-OEM-0027595-766
76487-OEM-0027595-766
-
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Λογισµικό
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 95
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office XP
Microsoft Office 2003
Microsoft Office 97
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2002 LT
AUTOCAD 2004 LT
Product ID
29101-OEM-0071884-42057
32101-OEM-0096105-95344
30401-OEM-0096105-95346
30397-OEM-0026346-46129
54186-OEM-1790047-95058
54186-OEM-1790047-94955
54186-OEM-1790112-25795
54186-OEM-1790047-95088
54186-OEM-1790112-25779
54186-OEM-1790112-67674
54186-OEM-1790112-67675
54186-OEM-1790112-67671
54186-OEM-1790112-67666
54186-OEM-1790112-67667
54186-OEM-1790112-67668
54186-OEM-1790112-67643
54186-OEM-1790112-67644
54186-OEM-1790112-67645
54186-OEM-1790112-67655
54186-OEM-1790112-67653
54186-OEM-1790112-67625
54186-OEM-1790112-67609
54186-OEM-1790112-67628
54186-OEM-1790112-67629
54186-OEM-1790112-67640
54186-OEM-1790112-67641
54186-OEM-1790112-67642
54186-OEM-1790112-67615
54186-OEM-1790551-35264
54186-OEM-1790371-22630
54186-OEM-1790542-55663
54186-OEM-1790542-55662
54186-OEM-1790533-65809
54186-OEM-1790963-25547
54515-OEM-1790121-11199
54515-OEM-1790121-11197
54515-OEM-1790121-11198
54515-OEM-1792405-81037
54186-OEM-1793107-09748
70145-OEM-5795414-98865
64171-040-0018057-69474
72239d0c
C5389e24
72239109
7223970A
C5389822
B5A21F4D
812D9ACB
72238B07
C5399461
72234ef8
722354fa
722342f5
812da0cc
4C9638DD
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Α/Α
Λογισµικό
110
AUTOCAD 2006 LT
111
112
113
114
115
116
117
118
119
AUTOCAD 2009 LT
AUTOCAD 2010 LT
AUTOCAD 2011 LT
AUTOCAD 2002
AUTOCAD 2002
AUTOCAD 2002
AUTOCAD 2004
AUTOCAD 2004
AUTOCAD 2006
120
AUTOCAD 2007
121
122
123
124
125
126
AUTOCAD 2009
AUTOCAD 2010
AUTOCAD 2011
Norton Antivirus Corporate Edition
Symantec Endpoint Protection
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ATLAS E.P.R.P.: Πρόγραµµα για σύνταξη προϋπολογισµών
µελέτης, αναλύσεις τιµών, Τιµολόγια ΥΠΕΧΩ∆Ε, επεξεργασία
άρθρων κατά τη σύνταξη προϋπολογισµού, εκτύπωση τιµολογίων,
σύνταξη κάθε είδους επιµετρήσεων - προµετρήσεων
Acrobat 6.0 Professional
ΜΡΧ-32
127
128
129
Product ID
K137982CZ062CPS1XLS2Z1L
DAEHCCFHU
B5588000
WGSHHKAZKC9A9LRF
LZW4PV7LKL50Z5LW
JKL07QHTWPJVLJEQ
0282 6607 7105 3722 9080
7095 1349 9701 5962 4136
SLQHLCN4GH949LHP
NQ85ZEVHESXXLDP3VG1H
QWSXVQE317PGEA5Z3LLFQ
V3YRW075YWQKX7WNYE4C
N4T
1 εγκατάσταση
1 server
2 client
1 εγκατάσταση
2 εγκαταστάσεις
Β2. Λογισµικό διαχείρισης - επεξεργασίας (Soilab, GEOdb)
Λογισµικό
Geodb
SOILLAB
Περιγραφή
Ποσότητα
∆ικτυακή κεντρική βάση δεδοµένων (Β/∆) διαχείρισης
παραγωγικών δραστηριοτήτων της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
Πρόγραµµα υπολογισµού, επεξεργασίας και
ταξινόµησης δοκιµών εδαφοµηχανικής και
αποτελεσµάτων γεωτρήσεων
1server
40 clients
5
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Β3. Λογιστικό - Οικονοµικό λογισµικό
Για την διαχείριση του λογιστηρίου της εταιρίας χρησιµοποιούνται τα παρακάτω προγράµµατα:
Προγράµµατα
Ποσότητα
ATLAS: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
(ERGON IRIS A.E.)
1 server
4 clients
PFOFESSIONAL ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Φ.Π.Α. (COMPUTER LOGIC A.E.)
1
Β4. Επιστηµονικό λογισµικό
Εκτός από το λογισµικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του επιστηµονικού έργου της
εταιρίας, όλα τα λοιπά εµπορικά προγράµµατα καλύπτονται από τις νόµιµες άδειες χρήσης
τους
Λογισµικό
PCSTABL7
PETAL
FES
COM 622
ZSTRESS
DENEPOLA
SAP 90
CONSOL
CWALSHT
PLAXIS
Περιγραφή
Πρόγραµµα για την ανάλυση ευστάθειας πρανών και λοιπών συναφών έργων (Purdue University, USA)
Πρόγραµµα ευστάθειας πρανών (Laboratoire Central des
Ponts et Chausses)
Πρόγραµµα διαστασιολόγησης έργων αντιστηρίξεων µε
µία αγκύρωση (Virginia Polytechnic Institute and State
University)
Πρόγραµµα επίλυσης πασσάλων σε οριζόντιες φορτίσεις
(Virginia Polytechnic Institute and State University)
Πρόγραµµα υπολογισµού µεταβολής τάσεων λόγω φόρτισης, σύµφωνα µε κατανοµή Boussinesq και Westergaard (Virginia Polytechnic Institute and State University)
Πρόγραµµα υπολογισµού πασσάλων σε οριζόντιες
φορτίσεις, σύµφωνα µε προτεινόµενο νόµο αντιδράσεων
(Laboratoire Central des Ponts et chaussees)
Πρόγραµµα στατικής επίλυσης δοµικών στοιχείων δοκών,
πλαισίων, πλακών (University of Berkeley, California)
Πρόγραµµα υπολογισµού καθιζήσεων αναχωµάτων από
µονοδιάστατη στερεοποίηση Westergaard (Virginia
Polytechnic Institute and State University)
Πρόγραµµα υπολογισµού έργων αντιστηρίξεων µε/ή χωρίς αγκυρώσεις (Corps of Engineers of US Army, Ιαν.
1991)
Πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων προσανατολισµένο
σε θέµατα γεωτεχνικών έργων (εκσκαφές, αντιστηρίξεις,
επιχώµατα, στερεοποίηση, υπόγειες ροές κλπ.). Επαγγελµατική έκδοση 8.
Εγκαταστάσεις
20
2
2
2
2
1
1
2
6
1
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Λογισµικό
STABGM
GRAVWALL 9.85
RESLOPE 3.0
DIPS 5.0
SWEDGE 5
UNWEDGE 2.37
FAGUS 4
LARIX-2,3,4
WALLAP 5.03
BOR-LAB
ΙΝΚLIΝΟ
Pressuremeter 97
K-WATER
P 4014 / D1054
SETL4
SETL-PARA
PRELOAD
FOSSA 2.0
H-B
Περιγραφή
Πρόγραµµα ανάλυσης ευστάθειας κλίσεων οπλισµένου
εδάφους (Virginia Polytecnic Institute and State University)
Πρόγραµµα ανάλυσης και διαστασιολόγησης τοίχων αντιστήριξης βαρύτητας (Virginia Polytechnic Institute and
State University).
Πρόγραµµα ανάλυσης ευστάθειας κλίσεων οπλισµένου
εδάφους (IFAI, U.S.A. Army Corps of Engineers)
Πρόγραµµα ανάλυσης - στατιστικής επεξεργασίας και
απεικόνισης ασυνεχειών (Rocscience Inc.)
Πρόγραµµα ανάλυσης ευστάθειας βραχωδών πρανών
(Department of Civil Engineering, University of Toronto)
Πρόγραµµα ανάλυσης ευστάθειας βραχωδών πρανών
εντός σηράγγων. (Department of Civil Engineering,
University of Toronto)
Πρόγραµµα διαστασιολόγησης διατοµών οπλισµένου και
προεντεταµένου σκυροδέµατος, σιδηρών και σύµµικτων,
τυχούσας µορφής (Κανονισµοί EC2, ΝΕΚΣ, DIN, SIA,
OEN, EH, BS κ.α.) (Cubus)
Πρόγραµµα ανάλυσης υπολογισµού τοίχων αντιστήριξης
και αντιστηρίξεων πρανών (Cubus)
Πρόγραµµα ανάλυσης και διαστασιολόγησης αντιστηρίξεων πρανών (GEOSOLVE, 2004). ∆υνατότητα επιλογής
στοιχείων µεµονωµένων πασσάλων, πασσαλοδιαφράγµατος, πασσαλοσανίδων και χρήσης αγκυρώσεων ή αντηρίδων. Ανάλυση σε φάσεις εργασιών.
Πρόγραµµα αυτόµατης παρουσίασης µητρώων γεωτρήσεων, καθώς και πινάκων αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών και στατιστικής επεξεργασίας αυτών,
ταξινοµηµένων ανά εδαφική στρώση (Ν. Νάσκος, 1995)
Πρόγραµµα καταγραφής - επεξεργασίας - σχεδιασµού δεδοµένων και αποτελεσµάτων ινκλινοµέτρων (Ν. Νάσκος,
Yves Liotier, 1998-99)
Πρόγραµµα επεξεργασίας - σχεδιασµού δεδοµένων και
αποτελεσµάτων δοκιµής
πρεσσιοµέτρου Menard (Ν.
Νάσκος, 1998)
Προγράµµατα υπολογισµού και παρουσίασης αποτελεσµάτων δοκιµών εισπίεσης (Ν. Νάσκος, 1994)
Πρόγραµµα υπολογισµού φέρουσας ικανότητας και ελατηριακών σταθερών πασσάλων (Ν. Νάσκος - Γ. Μαυρίδης, 1996-2007)
Προγράµµατα υπολογισµού χρονικών καθιζήσεων µε
επαλληλίες φορτίσεων (Ν. Νάσκος - Γ. Μαυρίδης, 19961999)
Πρόγραµµα παραµετρικού υπολογισµού τελικών καθιζήσεων επιφανειακών θεµελιώσεων (Γ. Μαυρίδης, 1998)
Πρόγραµµα υπολογισµού χρονικών καθιζήσεων µε επαλληλίες φορτίσεων, µετά από προφόρτιση του εδάφους
(σταδιακή εφαρµογή φορτίων: προφόρτιση - αποφόρτιση
- επαναφόρτιση), µε παράλληλη δυνατότητα βελτίωσης
υπεδάφους µε κατακόρυφα πλαστικά στραγγιστήρια ή
χαλικοπασσάλους (Ν. Νάσκος - Γ. Μαυρίδης, 2003)
Πρόγραµµα
ανάλυσης
χρονικών
καθιζήσεων
επιχωµάτων, θεµελιώσεων (Adama Eng. Inc., 2008)
Πρόγραµµα εκτίµησης χαρακτηριστικών διατµητικής αντοχής βραχόµαζας κατά Hook - Brown (Ν. Νάσκος, 1995)
Εγκαταστάσεις
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
20
20
20
20
1
5
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Λογισµικό
BEARING
FLAC 3.3
ROCFALL 4.02
LIQUE-RISK
TALREN 97
TALREN 4
ReSSA 2.0
Phase2 6.0
BGM-multi
SPIL-1
SPIL-2
HDR-3.2
Qin-Qout
Fl-Rout
O∆ΟΣ 6
Allpile 7
Περιγραφή
Πρόγραµµα υπολογισµού επιτρεπόµενης τάσης εδάφους,
παραµετρικά σε σχέση µε το είδος και το πλάτος φόρτισης
για διάφορες συνθήκες έδρασης (Ν. Νάσκος, 1994)
Λογισµικό Η/Υ ανάλυσης γεωτεχνικών έργων µε τη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών (Ιtasca Consulting
Group Inc., 1996)
Aνάλυση επικινδυνότητας για πτώση βράχων σε απότοµα
πρανή (Rocscience Inc.)
Εκτίµηση κινδύνου ρευστοποίησης κατά EUROCODE 8
(Ν. Νάσκος, 1997)
Aνάλυση συνολικής ευστάθειας και έντασης στοιχείων ενίσχυσης εδάφους θεµελίωσης, τεχνητών - φυσικών πρανών και ανάλογων γεωκατασκευών. Στοιχεία ενίσχυσης:
πάσσαλοι, ηλώσεις, αγκύρια, αντηρίδες, γεωυφάσµατα γεωπλέγµατα, µε αλληλλεπίδραση µεταξύ αυτών και του
εδάφους (TERASOL, 1997)
Aνάλυση συνολικής ευστάθειας πρανών ορυγµάτων - επιχωµάτων και ελέγχου στοιχείων ενίσχυσης εδάφους θεµελίωσης, τεχνητών - φυσικών πρανών και ανάλογων γεωκατασκευών. Στοιχεία ενίσχυσης: πάσσαλοι, ηλώσεις,
αγκύρια, αντηρίδες, γεωυφάσµατα - γεωπλέγµατα, µε
αλληλλεπίδραση µεταξύ αυτών και του εδάφους
(TERASOL, 2005)
Ανάλυση ευστάθειας επιχωµάτων - οπλισµένων επιχωµάτων (ADAMA Engineering Inc.)
Πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων για ανάλυση ανοικτών και υπόγειων εκσκαφών και των υποστηρίξεών τους
(Rocscience Inc.)
Πρόγραµµα υπολογισµού, επεξεργασίας, ταξινόµησης και
παρουσίασης αποτελεσµάτων στατικών πενετροµετρήσεων, καθώς και της στατιστικής επεξεργασίας τους (Γ.
Μαυρίδης, 2003)
Πρόγραµµα επίλυσης ροής και διαστασιολόγησης µετωπικού υπερχειλιστή πρότυπης στέψης (Ν. Νάσκος, 1994)
Πρόγραµµα επίλυσης ροής και διαστασιολόγησης πλευρικού υπερχειλιστή πρότυπης στέψης (Ν. Νάσκος, 1995)
Πρόγραµµα υπολογισµού παραµέτρων οµβρίων καµπυλών κατά Gumbel και σύνθεσης υδρογραφηµάτων µε τη
µέθοδο του µοναδιαίου υδρογραφήµατος (Ν. Νάσκος,
1994)
Πρόγραµµα υπολογισµού εισερχοµένων - εξερχοµένων
παροχών και πληµµυρικής στάθµης ταµιευτήρων (Ν.
Νάσκος, 1995)
Πρόγραµµα επίλυσης υποκρίσιµης - υπερκρίσιµης ροής
σε µεταβαλλόµενης διατοµής κ.λπ. χαρακτηριστικών
υδατορεύµατα µε την κανονική µέθοδο κατά βήµατα
standard step method (Ν.Νάσκος-Κ.Καρατζοβάλης, 1998)
Πρόγραµµα σχεδιασµού, παραγωγής σχεδίων σε περιβάλλον CAD και πινάκων υπολογισµού και προµέτρησης
µελετών οδικών έργων (Ο∆ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ)
Πρόγραµµα επίλυσης φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων
και ελατηριακών σταθερών µεµονωµένου πασσάλου ή και
πασσαλοοµάδων (group) υπό αξονικές και οριζόντιες
φορτίσεις και στρεπτικές καταπονήσεις
Εγκαταστάσεις
20
1
1
20
1
1
1
5
5
2
2
2
2
2
1
1
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Λογισµικό
BLogPro v1.2
SteinN Pro v.1.2
SPTCorr v.2.2
LiqIT v 4.7
StoneC v.3.4
CLiq v.1.3
SectionMaker
v.2.0
SteinP 3DT v.1.6
SPAS 2009 v.2.0
Περιγραφή
Το BLogPro είναι ένα λογισµικό δηµιουργίας µητρώου
γεωτρήσεων εδάφους ειδικά προσαρµοσµένο για το Γεωτεχνικό Μηχανικό.
Το Steinn Pro είναι ένα λογισµικό για τον παραµετρικό
υπολογισµό καθιζήσεων κάτω από ένα ορθογώνιο πέδιλο. Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο
DIN 4019.
Το SPTCorr είναι ένα λογισµικό για τον υπολογισµό διαφόρων ιδιοτήτων του εδάφους λαµβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσµατα της Πρότυπης ∆οκιµής διείσδυσης. Οι συσχετίσεις που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο λογισµικό λαµβάνονται από την διεθνή βιβλιογραφία.
Το LiqIT είναι ένα λογισµικό για τον υπολογισµό της πιθανότητας ρευστοποίησης του εδάφους, χρησιµοποιώντας
ως δεδοµένα εισαγωγής αποτελέσµατα συνήθων
γεωτεχνικών επιτόπου δοκιµών.
StoneC είναι ένα λογισµικό που υπολογίζει την βελτίωση
του υπεδάφους εφαρµόζοντας την µέθοδο δονητικής
αντικατάστασης.
Το Cliq είναι ένα λογισµικό εκτίµηση του κινδύνου ρευστοποίηση εδαφών, από την δοκιµή CPT.
To SectionMaker είναι ένα πρόσθετο εργαλείο παραγωγής (σε µορφή CAD) για το λογισµικό CPeT-IT. Παρέχει
µια εύκολη 2D διατοµών µε βάση τις τυπικές γεωτεχνικές
τοµές που έχουν προκαθοριστεί στο CPeT-IT.
Το SteinP 3DT είναι ένα λογισµικό για τον παραµετρικό
υπολογισµό καθιζήσεων συνυπολογίζοντας την αλληλεπίδραση γειτονικών φορτίων. Το σχήµα του φορτίου µπορεί
να είναι ορθογώνιο, κυκλικό ή οποιουδήποτε σχήµατος.
Το SPAS 2009 είναι ένα λογισµικό επεξεργασίας και ανάλυσης σεισµικών σηµάτων.
Εγκαταστάσεις
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Εδρα: Τ.Θ. 60480, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310-383500, Fax.: 2310-383501, Ε-mail: [email protected]
Γ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας υπάρχει και λειτουργεί ένα τηλεφωνικό κέντρο
µε επαρκή αριθµό τερµατικών τηλεφωνικών συσκευών, συσκευές τηλεοµοιοτυπιών καθώς
και θερµοκολλητική συσκευή βιβλιοδεσίας τευχών.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Τηλεφωνικό κέντρο ΑVAYA, 30 γραµµών + 2 FCT
Τηλεφωνικές συσκευές
Συσκευές κινητών τηλεφώνων
Συσκευή Fax CANON L220
Συσκευή Fax CANON Multi pass L60
Συσκευή Fax OKI 4100
Θερµοκολλητικό µηχάνηµα Attalus - Αttabind 70
Θερµοκολλητικό µηχάνηµα Qupa Binder - T80
Συσκευή βιβλιοδεσίας σπιράλ OMA
Ποσότητα
1
45
42
1
1
1
1
1
1