9. γεωγραφικες ενοτητες διαχειρισης των στερεων αποβλητων για την π

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
9.1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες
θα λαμβάνει χώρα κοινή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές
ενότητες), στην Περιφέρεια Κρήτης.
Όπως ορίζεται και στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 οι διαχειριστικές ενότητες μπορεί να
διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων (π.χ. δύο
διαχειριστικές ενότητες σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εν
γένει και μια διαχειριστική ενότητα για την ανακύκλωση του χαρτιού ή του οργανικού).
Οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ότι αφορά στις Διαχειριστικές Ενότητες
(Δ.Ε.) είναι να:
• Αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο δυνατό οι υφιστάμενες και οι υπό αναβάθμιση υποδομές
• Ικανοποιηθεί η ισχύουσα Νομοθεσία σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων με άμεσο στόχο την υιοθέτηση του συνόλου των στόχων της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των ΑΣΑ
• Δοθούν λύσεις αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ στα τμήματα της Περιφέρειας που
σήμερα δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενα έργα ασφαλούς διαχείρισης ή/και διάθεσης
• Εξασφαλισθεί η ορθή και ασφαλής διαχείριση των ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας από
οικονομικά βιώσιμες εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-1
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
9.2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Προκειμένου να σχεδιαστούν οι γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης των ΑΣΑ είναι απαραίτητο
να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που έχει ήδη διαμορφωθεί έως τώρα, η οποία έχει ως
ακολούθως:
1. Στην Περιφέρεια λειτουργούν εννέα (9) χώροι ασφαλούς διάθεσης:
• Ν. Χανίων (2): Ακρωτηρίου, Πελεκάνου
• Ν. Ρεθύμνου (1): Αμαρίου
• Ν. Ηρακλείου (4): Πέρα Γαλήνων, Βιάννου, Χερσονήσου, Καζαντζάκη
• Ν. Λασιθίου (2): Αγ. Νικολάου, Σητείας
2. Στην Περιφέρεια λειτουργούν τρία (3) έργα επεξεργασίας:
• Ν. Χανίων (1): Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ)
Χανίων
• Ν. Ηρακλείου (2): Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων στο Ν. Ηρακλείου και
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων (ΚΔΑΥ)
3. Στην Περιφέρεια υπάρχουν τρεις (3) ενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων:
• Ν. Χανίων (2): Ν. Γαύδου, Αρμένων
• Ν. Λασιθίου (1): Ιεράπετρας.
Επίσης, για τη διαμόρφωση των Δ.Ε λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
• Ο Nόμος
υπ. Αριθμ. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
• Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κρήτης
• Η επιβεβλημένη αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μεταβατικού σταδίου υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ
η οποία απορρέει από την επιτακτική ανάγκη για ασφαλή διάθεση ή/και διαχείριση των
απορριμμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας.
• Τα προτεινόμενα σενάρια επεξεργασίας όπως παρουσιάστηκαν στην ενότητα 7.
Ακολουθεί ανάλυση των προτεινόμενων Δ.Ε. για το μεταβατικό και το τελικό στάδιο ανά τύπο
ΑΣΑ.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-2
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
9.2.1.
9.2.1.1.
Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης ΑΣΑ πλην υλικών συσκευασιών
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η παρούσα κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ πλην των υλικών συσκευασιών
παρουσιάζεται στους Πίνακες 9-1, 9-2, 9-3 και 9-4 για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων,
Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, αντίστοιχα. Στους πίνακες επισημαίνονται και οι
υφιστάμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) βάσει του ισχύοντα ΠΕΣΔΑ 2006.
Πίνακας 9-1: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων
Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη
Δημοτική Ενότητα
α. Δημοτική Ενότητα Αρμένων
β. Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς
γ. Δημοτική Ενότητα Βάμου
δ. Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως
ε. Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας
ζ. Δημοτική Ενότητα Φρε
7.
XΑΝΙΩΝ
Τρόπος διαχείρισης
1η Δ.Ε.
ΧΑΔΑ ΑΡΜΕΝΩΝ
η
1
1η
1η
1η
1η
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
4η Δ.Ε.
ΧΑΔΑ ΓΑΥΔΟΥ
α. Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου
2η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
β. Δημοτική Ενότητα Καντάνου
1η Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
γ. Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου
2η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
α. Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου
1η Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
β. Δημοτική Ενότητα Κισσάμου
1η Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
γ. Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης
α. Δημοτική Ενότητα Βουκολίων
1η Δ.Ε.
1η Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
β. Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου
γ. Δημοτική Ενότητα Μουσούρων
δ. Δημοτική Ενότητα Πλατανιά
1η Δ.Ε.
1η Δ.Ε.
1η Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
3η Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
6.
ΣΦΑΚΙΩΝ
4.
3.
5.
2.
ΚΙΣΣΑΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΓΑΥΔΟΥ
Υ
− ΣΕΛΙΝΟΥ
1.
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Δήμος
Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ
2006
α. Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου
β. Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου
γ. Δημοτική Ενότητα Θερίσου
δ. Δημοτική Ενότητα Κεραμιών
ε. Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας
ζ. Δημοτική Ενότητα Σούδας
η. Δημοτική Ενότητα Χανίων
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
Δ.Ε.
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΕΜΑΚ,
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΧΥΤΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
9-3
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-2: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνης
Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη
4.
3.
2.
1. ΑΓΙΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ
2006
Τρόπος
διαχείρισης
5η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ
ΑΜΑΡΙΟΥ
α. Δημοτική Ενότητα Λάμπης
β. Δημοτική Ενότητα Φοίνικα
α. Δημοτική Ενότητα Κουρητών
β. Δημοτική Ενότητα Σιβρίτου
α. Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου
β. Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών
γ. Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα
5
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
α. Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου
β. Δημοτική Ενότητα Λαππαίων
γ. Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά
δ. Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-4
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-3: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηρακλείου
Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ
2006
Τρόπος διαχείρισης
Δημοτική Ενότητα
α. Δημοτική Ενότητα Αρχανών
8η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
β. Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων
7η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (*)
γ. Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη
8η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
10η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
7η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
α. Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας
β. Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας
γ. Δημοτική Ενότητα Κόφινα
η
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
η
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
η
7 Δ.Ε.
7 Δ.Ε.
δ. Δημοτική Ενότητα Ρούβα
7 Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
α. Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη
6η Δ.Ε.
β. Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου
6η Δ.Ε.
γ. Δημοτική Ενότητα Νέας
Αλικαρνασσού
6η Δ.Ε.
δ. Δημοτική Ενότητα Παλιανής
6η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
ΜΟΝ.
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ&
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
ΜΟΝ.
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ&
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
ε. Δημοτική Ενότητα Τεμένους
8η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
6.
5.
ΜΙΝΩΑ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ
η
α. Δημοτική Ενότητα Γαζίου
6 Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
β. Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα
6η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
γ. Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
6η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
α. Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου
10η Δ.Ε.
Δεν υπάρχει πληροφορία
β. Δημοτική Ενότητα Θραψανού
8η Δ.Ε.
Δεν υπάρχει πληροφορία
γ. Δημοτική Ενότητα Καστελλίου
9η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
8.
7.
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
ΦΑΙΣΤΟΥ
Υ
4.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3.
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
2.
ΒΙΑΝΝΟΥ
Δήμος
1.
ΑΡΧΑΝΩΝ−
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩN
Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη
α. Δημοτική Ενότητα Ζαρού
7η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
β. Δημοτική Ενότητα Μοιρών
7η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
γ. Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου
α. Δημοτική Ενότητα Γουβών
β. Δημοτική Ενότητα Επισκοπής
γ. Δημοτική Ενότητα Μαλίων
δ. Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου
η
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
η
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
η
ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
η
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
η
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7 Δ.Ε.
9 Δ.Ε.
8 Δ.Ε.
9 Δ.Ε.
9 Δ.Ε.
(*): Η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων από τον Σεπτέμβριο 2010 εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη, ενώ
πριν εξυπηρετείτο από το ΧΥΤΑ Π. Γαλήνων
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-5
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-4: Υφιστάμενη Διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Λασιθίου
Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ
2006
Τρόπος διαχείρισης
Δημοτική Ενότητα
α. Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου
11η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
β. Δημοτική Ενότητα Βραχασίου
11η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
α. Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
11η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
α. Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας
11η Δ.Ε.
ΧΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
β. Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού
12η Δ.Ε.
Δεν υπάρχει πληροφορία
11η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
α. Δημοτική Ενότητα Ιτάνου
12η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
β. Δημοτική Ενότητα Λεύκης
12η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
γ. Δημοτική Ενότητα Σητείας
12η Δ.Ε.
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
4.
ΣΗΤΕΙΑΣ
3.
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δήμος
1.
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη
Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των Δ.Ε. για το προτεινόμενο μεταβατικό και τελικό
στάδιο.
9.2.1.2.
Μεταβατικό στάδιο
Το μεταβατικό σενάριο διαχείρισης, προβλέπεται να έχει ένα χρονικό διάστημα εφαρμογής
μέχρι το τέλος του 2014. Για το μεταβατικό στάδιο διαμορφώνονται εννέα (9) διαχειριστικές
ενότητες, κατανέμονται ως εξής:
• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: Δύο Διαχειριστικές Ενότητες
• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μία Διαχειριστική Ενότητα
• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Τέσσερις Διαχειριστικές Ενότητες
• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Δύο Διαχειριστικές Ενότητες.
Αναλυτικότερα οι Δ.Ε. στο μεταβατικό στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-5.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-6
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εικόνα 9-1: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι)
για την Περιφέρεια Κρήτης στο μεταβατικό στάδιο
Περιφερειακές Ενότητες/Δήμοι/Δημοτικές Ενότητες
Δ.Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
1. Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Αρμένων, β. Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς,
γ. Δημοτική Ενότητα Βάμου, δ. Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως, ε. Δημοτική
Ενότητα Κρυονερίδας, ζ. Δημοτική Ενότητα Φρε, 2. Δ. ΓΑΥΔΟΥ, 3. Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ −
ΣΕΛΙΝΟΥ: β. Δημοτική Ενότητα Καντάνου, 4. Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα
Ινναχωρίου, β. Δημοτική Ενότητα Κισσάμου και γ. Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης, 5. Δ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑ: α. Δημοτική Ενότητα Βουκολίων, β. Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου, γ.
1η Δ.Ε.
Δημοτική Ενότητα Μουσούρων και δ. Δημοτική Ενότητα Πλατανιά, 6. Δ. ΣΦΑΚΙΩΝ, 7.
Δ. ΧΑΝΙΩΝ: α. Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, β. Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου
Βενιζέλου, γ. Δημοτική Ενότητα Θερίσου, δ. Δημοτική Ενότητα Κεραμιών, ε. Δημοτική
Ενότητα Νέας Κυδωνίας, ζ. Δημοτική Ενότητα Σούδας και η. Δημοτική Ενότητα Χανίων
3. Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ − ΣΕΛΙΝΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου και γ. Δημοτική
Ενότητα Πελεκάνου
2η Δ.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
3η Δ.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
4. Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: β. Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, γ. Δημοτική Ενότητα Νέας
Αλικαρνασσού
4η Δ.Ε.
3. Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ: α. Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας, β. Δημοτική Ενότητα
Γόρτυνας, γ. Δημοτική Ενότητα Κόφινα και δ. Δημοτική Ενότητα Ρούβα, 4. Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη και δ. Δημοτική Ενότητα Παλιανής, 5. Δ.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Γαζίου, β. Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα και γ.
Δημοτική Ενότητα Τυλίσου, 7. Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Ζαρού, β. Δημοτική
Ενότητα Μοιρών και γ. Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου
5η Δ.Ε.
1. Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ: α. Δημοτική Ενότητα Αρχανών, β. Δημοτική Ενότητα
Αστερουσίων (*) γ. Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη, 4. Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ε.
6η Δ.Ε.
Δημοτική Ενότητα Τεμένους, 6. Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ: β. Δημοτική Ενότητα Θραψανού
2. Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ, 6. Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ: α. Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, γ.
Δημοτική Ενότητα Καστελλίου, 8. Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Γουβών, β.
Δημοτική Ενότητα Επισκοπής (**), γ. Δημοτική Ενότητα Μαλίων και δ. Δημοτική
7η Δ.Ε.
Ενότητα Χερσονήσου
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
1. Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: α. Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου, β. Δημοτική Ενότητα
Βραχασίου και γ. Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, 2. Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: α. Δημοτική
8η Δ.Ε.
Ενότητα Ιεράπετρας (***), 3. Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2. Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: α. Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας (***), β. Δημοτική Ενότητα
Μακρύ Γιαλού, 4. Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ: α. Δημοτική Ενότητα Ιτάνου, β. Δημοτική Ενότητα
9η Δ.Ε.
Λεύκης και γ. Δημοτική Ενότητα Σητείας
(*): Η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων από το Σεπτέμβριο του 2010 εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη. Η εν
λόγω Δημοτική Ενότητα αποτελεί μέρος του Καλλικρατικού Δήμου Αρχάνων – Αστερουσίων.
(**): Η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Καζαντζάκη. Προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να
εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ του νέου Καλλικρατικού Δήμου, ο οποίος είναι ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου.
(***): Η Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας εξυπηρετείται από τον ομώνυμο ΧΑΔΑ. Προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να
εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και το ΧΥΤΑ Σητείας καθώς και η πιθανή χρησιμοποίηση προσωρινών
κινητών μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-7
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα προβλέπονται τα εξής :
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων χωρίζεται σε δύο (2) διαχειριστικές ενότητες. Άμεση
προτεραιότητα αποτελεί το κλείσιμο και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Αρμένων (αναμένεται
σχετική απόφαση) και Γαύδου. Οι Δημοτικές Ενότητες της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας του
μεταβατικού σταδίου θα εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου αφού τα ΑΣΑ
επεξεργασθούν πρώτα από το ΕΜΑΚ της Δημοτική Ενότητας Ακρωτηρίου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης θα αποτελεί μια (1) διαχειριστική ενότητα, την 3η
Διαχειριστική Ενότητα του μεταβατικού σταδίου. Το σύνολο των Δήμων, θα εξυπηρετηθεί από
το ΧΥΤΑ Αμαρίου. Σήμερα, η λειτουργία πραγματοποιείται στο νέο κύτταρο που αποτελεί
επέκταση του παλαιού. Η ΑΜΑΡΙ ΑΕ έχει υποβάλει αίτημα στην ΠΕ.ΧΩ για ανανέωση ΠΟ,
επέκταση νέου κυττάρου και προσθήκη μονάδας επεξεργασίας. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής
είναι 10 μήνες.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου περιλαμβάνονται τέσσερις (4) διαχειριστικές
ενότητες. Αναλυτικότερα:
(α) Ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες της 5ης Διαχειριστικής
Ενότητας, δηλαδή: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου,
Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου. Τα παραγόμενα ΣΑ πλην των υλικών
συσκευασίας της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας
Αλικαρνασσού) θα οδηγούνται αρχικά στην εγκατάσταση προεπεξεργασίας - βιοξήρανσης
απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού, στη συνέχεια εφόσον κριθεί
αναγκαίο στο ΣΜΑ Ηρακλείου και μετά από μεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.
(γ) Ο ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες της 6ης Διαχειριστικής
Ενότητας, δηλαδή: Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη, Τεμένους και Θραψανού.
Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων από τον Σεπτέμβριο 2010 εξυπηρετείται
ήδη από τον ΧΥΤΑ Καζαντζάκη. Η εν λόγω Δημοτική Ενότητα αποτελεί μέρος του
Καλλικρατικού Δήμου Αρχάνων – Αστερουσίων.
(δ) Ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες της 7ης Διαχειριστικής
Ενότητας, δηλαδή: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου, Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου και
του Δήμου Βιάννου. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής
εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Καζαντζάκη. Προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να εξυπηρετηθεί
από τον ΧΥΤΑ του νέου Καλλικρατικού Δήμου, ο οποίος είναι ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου.
Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Βιάννου βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στο Δίκτυο
Natura και δεν έχει άδεια διάθεσης και λειτουργίας. Εφόσον δεν λάβει τις προβλεπόμενες
άδειες, προτείνεται ο Δήμος Βιάννου και Αρκαλοχωρίου να εξυπηρετείται πλέον από τον ΧΥΤΑ
Χερσονήσου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα περιλαμβάνει δύο (2) διαχειριστικές ενότητες οι
οποίες θα εξυπηρετούνται από υφιστάμενους ΧΥΤΑ για το μεταβατικό στάδιο. Αναλυτικότερα:
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-8
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
(α) Ο ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες της 8ης Διαχειριστικής
Ενότητας, δηλαδή: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης και το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
(β) Ο ΧΥΤΑ Σητείας θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες της 9ης Διαχειριστικής Ενότητας,
δηλαδή: Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας.
Η Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας εξυπηρετείται από τον ομώνυμο ΧΑΔΑ. Προτείνεται στο
μεταβατικό στάδιο να εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και το ΧΥΤΑ Σητείας, καθώς
και πιθανώς από κινητές μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Άμεση προτεραιότητα
αποτελεί το κλείσιμο και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ιεράπετρας.
Στον Πίνακα 9-6 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης ΑΣΑ ανά διαχειριστική ενότητα για το
μεταβατικό στάδιο.
Πίνακας 9-5: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική ενότητα
στο μεταβατικό στάδιο για την Περιφέρεια Κρήτης
Δ.Ε.
Περιφερειακές Ενότητες
Έργα
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
1η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Αρμένων, Ασή Γωνιάς, Βάμου,
Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας, Φρε, Καντάνου, Ιναχωρίου,
Κισσάμου,
Μυθήμνης,
Βουκολίων,
Κολυμβαρίου,
Μουσούρων, Πλατανιά, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου,
Θερίσου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων, Δήμος
Σφακίων και Δήμος Γαύδου
ΕΜΑΚ,
ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
2η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Ανατολικού Σελίνου και Πελεκάνου
ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ /
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ
η
3 Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
4η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού
Μονάδα
προεπεξεργασίας και
ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα,
Ρούβα, Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου,
Ζαρού, Μοιρών, Τυμπακίου
ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ
6η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Αρχανών, Αστερουσίων,
Καζαντζάκη, Τεμένους και Θραψανού
ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
7η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων,
Χερσονήσου, Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου και Δήμος Βιάννου
Νίκου
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
η
8
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης,
Ιεράπετρας και Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9η
Δ.Ε.
Δημοτικές Ενότητες: Ιεράπετρας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου,
Λεύκης και Σητείας
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ και
πιθανώς κινητές
μονάδες ανάκτησης και
ανακύκλωσης
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-9
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
9.2.1.3.
Τελικό στάδιο
Το τελικό σενάριο αναφέρεται στο σχεδιασμό Διαχείρισης των ΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης
μετά το τέλος του μεταβατικού σταδίου και έτσι η εφαρμογή του θα πρέπει να ξεκινήσει το
αργότερο μέχρι την 1/01/2015. Η ανάγκη εφαρμογής του σεναρίου αυτού προκύπτει αφενός
από την ανάγκη επίτευξης των στόχων της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση την επίτευξη των
εθνικών στόχων και αφετέρου στο πάγιο αίτημα της ΕΕ για ασφαλή διάθεση των
απορριμμάτων στο σύνολο της Κρήτης. Σε αυτά πρέπει να συνυπολογισθεί και η τάση της
σύγχρονης πολιτικής στη Διαχείριση αποβλήτων για επεξεργασία των μέγιστων δυνατών
ποσοτήτων ΣΑ πριν την ασφαλή διάθεσή τους. Η διαφαινόμενη αυτή στρατηγική, βασίζεται
τόσο στη μεταστροφή προς περισσότερο περιβαλλοντικά αποδεκτές τεχνικές όσο και στην
εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που οι Μονάδες Επεξεργασίας παρέχουν. Άλλωστε, η
χάραξη φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής σε συνδυασμό με την οικονομική αποδοτικότητα των
έργων μακροπρόθεσμα, είναι συστατικά για την επιτυχία ενός διαχειριστικού πλάνου. Στο
σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του σεναρίου είναι και η Διαλογή
στην Πηγή των οργανικών αποβλήτων. Δεδομένου ότι η μεταφορά του προδιαλεγμένου
οργανικού δεν ενδείκνυται σε μεγάλες αποστάσεις λόγω της αυξημένης υγρασίας που περιέχει,
για τα νότια τμήματα των Νομών Χανίων και Ηρακλείου προβλέπεται η αποκεντρωμένη
επεξεργασία των αποβλήτων αυτών σε μικρές μονάδες, οι οποίες πιθανόν να δέχονται και
γεωργικά απόβλητα.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι Δ.Ε. που σχηματίζονται για τα σύμμεικτα ΑΣΑ, αλλά και για τα
προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα κατά το τελικό στάδιο.
Σύμμεικτα ΑΣΑ (πράσινος κάδος)
Οι Δ.Ε. κατανέμονται ως εξής:
• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: Μία (1) Διαχειριστική Ενότητα
• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μία (1) Διαχειριστική Ενότητα
• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Δύο (2) Διαχειριστικές Ενότητες
• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Μία (1) Διαχειριστική Ενότητα.
Αναλυτικότερα οι Δ.Ε. στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-7.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-10
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-6: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι
κάδοι) για την Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό στάδιο
Δ.Ε.
ΤΕΛΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ
Περιφερειακές Ενότητες/Δήμοι/Δημοτικές Ενότητες
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
1η Δ.Ε.
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
2η Δ.Ε.
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
3η Δ.Ε.
4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 3. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 5.
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, 7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 8. ΔΗΜΟΣ
4η Δ.Ε.
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
5η Δ.Ε.
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Πιο συγκεκριμένα, ανά διαχειριστική ενότητα σύμμεικτων ΑΣΑ ο σχεδιασμός προβλέπει τα
εξής:
•
Στην 1η Δ.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στο ΕΜΑΚ και τα υπολείμματα
της επεξεργασίας καταλήγουν στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ. Για την εξυπηρέτηση των πιο
απομακρυσμένων Δήμων προβλέπεται δίκτυο ΣΜΑ. Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Πελεκάνου μετά
την πλήρωσή του κλείνει και αποκαθίσταται, ενώ στον υφιστάμενο χώρο προτείνεται να
κατασκευαστεί
κινητός
σταθμός
μεταφόρτωσης.
Έτσι,
στον
ΣΜΑ
Πελεκάνου
μεταφορτώνονται τα απορρίμματα των Δήμων Πελεκάνου και Ανατ. Σελίνου.
•
Στην 2η Δ.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στην προβλεπόμενη μονάδα
μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας στην περιοχή Αμαρίου.
•
Στην 3η Δ.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στη υφιστάμενη μονάδα
προεπεξεργασίας του Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου) και στη συνέχεια το δευτερογενές
καύσιμο στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και το υπόλειμμα σε ΧΥΤΥ.
•
Στην 4η Δ.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στην προβλεπόμενη Μονάδα
Μηχανικής Διαλογής Ηρακλείου (υπόλοιπος Νομός Ηρακλείου) και στη συνέχεια το
υπόλειμμα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και σε ΧΥΤΥ.
•
Στην 5η Δ.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στην προβλεπόμενη Μονάδα
Μηχανικής Διαλογής του Αγίου Νικολάου και το υπόλειμμα στην Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-11
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Προδιαλεγμένα Οργανικά
Οι Δ.Ε. κατανέμονται ως εξής:
• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: 3 Διαχειριστικές Ενότητες
• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: 1 Διαχειριστική Ενότητα
• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: 2 Διαχειριστικές Ενότητες
• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: 1 Διαχειριστική Ενότητα.
Αναλυτικότερα οι Δ.Ε. στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-8.
Πίνακας 9-7: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) προδιαλεγμένου οργανικού για
την Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό στάδιο
Περιφερειακές Ενότητες/Δήμοι/Δημοτικές Ενότητες
Δ.Ε.
ΤΕΛΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 6. ΔΗΜΟΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ, 7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1η Δ.Ε.
3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (πιθανώς και μέρος των Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά)
2η Δ.Ε.
2. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
3η Δ.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
4η Δ.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 5.
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, 8. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
5η Δ.Ε.
6η Δ.Ε.
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
7η Δ.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, ανά διαχειριστική ενότητα προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ο
σχεδιασμός προβλέπει τα εξής:
• Στην 1η Δ.Ε., τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα οδηγούνται στο ΕΜΑΚ και τα
υπολείμματα της επεξεργασίας καταλήγουν στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ.
• Στην 2η Δ.Ε. προτείνεται η δημιουργία μικρής αποκεντρωμένης μονάδας βιολογικής
επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών (και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων).
• Στην 3η Δ.Ε. (Δήμος Γαύδου) προτείνεται η ανάπτυξη και εδραίωση της οικιακής ή
κοινοτικής κομποστοποίησης.
• Στην 4η Δ.Ε., η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου εξυπηρετείται από την
προβλεπόμενη μονάδα μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-12
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
• Στην 5η Δ.Ε., τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα οδηγούνται στη προβλεπόμενη
μονάδα βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών της Χερσονήσου.
• Στην 6η Δ.Ε. προτείνεται η δημιουργία μικρής αποκεντρωμένης μονάδας βιολογικής
επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών (και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων), που
θα καλύπτουν τους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας.
• Στην 7η Δ.Ε. τα παραγόμενα απορρίμματα οδηγούνται στην προβλεπόμενη μονάδα
βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών της Ιεράπετρας.
Στους Πίνακες 9-9 και 9-10 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης των σύμμεικτων ΑΣΑ
(πράσινοι κάδοι) και των προδιαλεγμένων οργανικών ανά διαχειριστική ενότητα για το τελικό
στάδιο.
Πίνακας 9-8: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική ενότητα
για το τελικό στάδιο
Δ.Ε.
Περιφερειακές Ενότητες
Έργα
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
1η
Δ.Ε.
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
1. ΕΜΑΚ, RDF στην Κεντρική
Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης
2. ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
η
2 Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
1. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής
και βιολογικής επεξεργασίας και
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής
Αξιοποίησης
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
η
3
Δ.Ε.
η
4 Δ.Ε.
4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ΔΗΜΟΣ
ΒΙΑΝΝΟΥ, 3. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 5. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,
6. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, 7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 8.
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1. Μονάδα Προεπεξεργασίας Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής
Αξιοποίησης
2. ΧΥΤΥ (υπόλειμμα της ΚΜΕΑ)
1. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής
Ηρακλείου και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
2. ΧΥΤΥ (υπόλειμμα της ΚΜΕΑ)
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
5η
Δ.Ε.
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
1. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής
Αγίου Νικολάου και Κεντρική
Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης
9-13
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-9: Έργα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών ανά διαχειριστική ενότητα για το
τελικό στάδιο
Δ.Ε.
Περιφερειακές Ενότητες
Έργα
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
1η
Δ.Ε.
1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 5. ΔΗΜΟΣ
2η
Δ.Ε.
3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (πιθανώς και μέρος των Δήμων
3η
Δ.Ε.
ΕΜΑΚ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 6. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, 7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κισσάμου και Πλατανιά)
Αποκεντρωμένη μονάδας
βιολογικής επεξεργασίας
προδιαλεγμένων
οργανικών
Οικιακή / κοινοτική
κομποστοποίηση
2. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
4η Δ.Ε. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Μονάδα βιολογικής και
μηχανικής επεξεργασίας
Ρεθύμνου
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
5η
Δ.Ε.
η
6 Δ.Ε.
4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2.
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 5. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ, 8. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Μονάδα βιολογικής
επεξεργασίας
προδιαλεγμένων
οργανικών Χερσονήσου
Αποκεντρωμένη μονάδας
βιολογικής επεξεργασίας
προδιαλεγμένων
οργανικών
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
7η
Δ.Ε.
Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Μονάδα βιολογικής
επεξεργασίας
προδιαλεγμένων
οργανικών Ιεράπετρας
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προτεινόμενες Δ.Ε. για το
μεταβατικό και τελικό στάδιο ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα σύμμεικτα ΑΣΑ.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-14
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-10: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Υφιστάμενος
τρόπος
διαχείρισης
ΧΑΔΑ
ΑΡΜΕΝΩΝ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
β. Ασή Γωνιάς
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
γ. Βάμου
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
δ. Γεωργιουπόλεως
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ε. Κρυονερίδας
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ζ. Φρε
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
4.
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
3. ΚΑΝΤΑΝΟΥ −
ΣΕΛΙΝΟΥ
2.
ΓΑΥΔΟΥ
1.
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
α. Αρμένων
ΧΑΔΑ ΓΑΥΔΟΥ
5.
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
6.
ΣΦΑΚΙΩΝ
δ. Πλατανιά
α. Ακρωτηρίου
7.
ΧΑΝΙΩΝ
β. Ελ. Βενιζέλου
γ. Θερίσου
δ. Κεραμιών
ε. Νέας Κυδωνίας
ζ. Σούδας
η. Χανίων
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
1η
1η
1η
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
2η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
2η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1η
ΧΥΤΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
γ. Μουσούρων
1η
1η
γ. Πελεκάνου
β. Κολυμβαρίου
1η
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
α. Βουκολίων
1η
Προτεινόμενος
Δ.Ε.
τρόπος διαχείρισης
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
1η
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
1η
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
1η
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
1η
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
1η
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
1η
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
β. Καντάνου
γ. Μυθήμνης
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Δ.Ε.
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΥΤΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
β. Κισσάμου
Προτεινόμενος
τρόπος διαχείρισης
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Τελικό Στάδιο
ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ/
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ/
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
α. Αν. Σελίνου
α. Ινναχωρίου
Μεταβατικό Στάδιο
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
1η
9-15
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-11: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Δημοτική Ενότητα
α. Δημοτική Ενότητα
Λάμπης
β. Δημοτική Ενότητα
Φοίνικα
α. Δημοτική Ενότητα
Κουρητών
β. Δημοτική Ενότητα
Σιβρίτου
5.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
4.
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
3.
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
2.
ΑΜΑΡΙΟΥ
1. ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δήμος
Τελικό Στάδιο
Μεταβατικό Στάδιο
Υφιστάμενος
τρόπος
Προτεινόμενος
Προτεινόμενος
διαχείρισης
τρόπος
Δ.Ε.
τρόπος
Δ.Ε.
διαχείρισης
διαχείρισης
α. Δημοτική Ενότητα
Γεροποτάμου
ΧΥΤΑ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΧΥΤΑ
ΑΜΑΡΙΟΥ
3η
Μονάδα
Μηχανικής και
Βιολογικής
Επεξεργασίας
Ρεθύμνου
2η
β. Δημοτική Ενότητα
Ζωνιανών
γ. Δημοτική Ενότητα
Κουλούκωνα
α. Δημοτική Ενότητα
Αρκαδίου
β. Δημοτική Ενότητα
Λαππαίων
γ. Δημοτική Ενότητα
Νικηφόρου Φωκά
δ. Δημοτική Ενότητα
Ρεθύμνης
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-16
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-12: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
Δημοτική
Ενότητα
3.
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Μεταβατικό στάδιο
Τελικό στάδιο
Προτεινόμενος
Δ.Ε.
τρόπος διαχείρισης
Προτεινόμενος
Δ.Ε.
τρόπος διαχείρισης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
4η
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα προεπεξεργασίας
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου
3η
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
ΧΥΤΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
6η
β.Αστερουσίων
ΧΥΤΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
6η
γ. Νίκου
Καζαντζάκη
ΧΥΤΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
6η
ΧΥΤΑ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
α. Αγίας
Βαρβάρας
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
β. Γόρτυνας
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
γ. Κόφινα
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
δ. Ρούβα
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
α. Γοργολαΐνη
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
Μονάδα
προεπεξεργασίας
Βιοξήρανσης
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
4
η
Μονάδα προεπεξεργασίας
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
3η
4
η
Μονάδα προεπεξεργασίας
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
3η
η
β. Ηρακλείου
4.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υφιστάμενος
τρόπος
διαχείρισης
α. Αρχανών
2.
ΒΙΑΝΝΟΥ
1.
ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Δήμος
γ. Νέας
Αλικαρνασσού
Μονάδα
προεπεξεργασί
ας
Βιοξήρανσης
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
Μονάδα
προεπεξεργασί
ας
Βιοξήρανσης
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
Μονάδα
προεπεξεργασίας
Βιοξήρανσης
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
δ. Παλιανής
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5
ε. Τεμένους
ΧΥΤΑ
ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ
ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ
6η
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
Μονάδα προεπεξεργασίας
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα προεπεξεργασίας
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
3η
3η
9-17
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
8.
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7.
ΦΑΙΣΤΟΥ
6.
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
5.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Υφιστάμενος
τρόπος
διαχείρισης
Μεταβατικό στάδιο
Προτεινόμενος
Δ.Ε.
τρόπος διαχείρισης
α. Γαζίου
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
β. Κρουσώνα
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
γ. Τυλίσου
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
α.
Αρκαλοχωρίου
Δεν υπάρχουν
στοιχεία
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
β. Θραψανού
Δεν υπάρχουν
στοιχεία
ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
6η
γ. Καστελλίου
ΧΥΤΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
α. Ζαρού
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
β. Μοιρών
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
γ. Τυμπακίου
ΧΥΤΑ Π.
ΓΑΛΗΝΩΝ
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ
5η
α. Γουβών
ΧΥΤΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
β. Επισκοπής
ΧΥΤΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
γ. Μαλίων
ΧΥΤΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
δ. Χερσονήσου
ΧΥΤΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7η
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
Τελικό στάδιο
Προτεινόμενος
τρόπος διαχείρισης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Ηρακλείου και
Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Δ.Ε.
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
4η
9-18
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-13: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
4.
ΣΗΤΕΙΑΣ
3.
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμος
Δημοτική
Ενότητα
Μεταβατικό στάδιο
Υφιστάμενος
τρόπος
Προτεινόμενος
διαχείρισης τρόπος διαχείρισης Δ.Ε.
Τελικό στάδιο
Προτεινόμενος
Δ.Ε.
τρόπος διαχείρισης
Μονάδα Μηχανικής
α. Αγίου
ΧΥΤΑ ΑΓ.
Διαλογής Αγ. Νικολάου
η
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8
5η
Νικολάου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
ΧΥΤΑ ΑΓ.
Διαλογής Αγ. Νικολάου
η
β. Βραχασίου
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8
5η
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
ΧΥΤΑ ΑΓ.
Διαλογής Αγ. Νικολάου
η
5η
γ. Νεάπολης
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
Μονάδα Μηχανικής
η
8
α.
ΧΑΔΑ
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διαλογής Αγ. Νικολάου
5η
ή/και
Ιεράπετρας
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
και Κεντρική Μονάδα
η
9
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
β. Μακρύ
Δεν υπάρχουν
Διαλογής Αγ. Νικολάου
η
5η
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
9
Γιαλού
στοιχεία
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής
Αγ. Νικολάου
ΧΥΤΑ ΑΓ.
5η
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8η
και Κεντρική Μονάδα
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ενεργειακής Αξιοποίησης
α. Ιτάνου
ΧΥΤΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
9
β. Λεύκης
ΧΥΤΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
9η
γ. Σητείας
ΧΥΤΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
9η
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
η
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Αγ. Νικολάου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Αγ. Νικολάου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
Μονάδα Μηχανικής
Διαλογής Αγ. Νικολάου
και Κεντρική Μονάδα
Ενεργειακής Αξιοποίησης
5η
5η
5η
9-19
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
9.2.2.
Γεωγραφικές Ενότητες Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
9.2.2.1.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, στην παρούσα κατάσταση
διαμορφώνονται δύο (2) άτυπες διαχειριστικές ενότητες. Η πρώτη (1η Δ.Ε. ΔσΠ) περιλαμβάνει
την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων και του Ρεθύμνου ενώ η δεύτερη (2η Δ.Ε. ΔσΠ) την
Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου.
Η 1η Δ.Ε. ΔσΠ αποβλήτων συσκευασίας εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ
Χανίων. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
αποθηκεύονται προσωρινά στο ΣΜΑΥ Ρεθύμνου από όπου και μεταφέρονται στις
εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ.
Η 2η Δ.Ε. ΔσΠ αποβλήτων συσκευασίας εξυπηρετείται από το Κέντρο Διαλογής Ανάκτησης
Υλικών που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού. Τα απόβλητα υλικά
συσκευασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αποθηκεύονται προσωρινά σε ΣΜΑΥ
από όπου και μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου.
9.2.2.2.
Μεταβατικό Στάδιο
Για τα απόβλητα συσκευασιών προτείνεται η επισημοποίηση των παραπάνω Δ.Ε., και η
επέκταση των δραστηριοτήτων του προγράμματος διαλογής στην πηγή σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες της Περιφέρειας. Στο Πίνακα 9-15 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης αποβλήτων
υλικών συσκευασίας ανά διαχειριστική ενότητα για το μεταβατικό στάδιο.
Πίνακας 9-14: Έργα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά διαχειριστική
ενότητα για το μεταβατικό στάδιο
Δ.Ε. ΔσΠ
Περιφερειακή Ενότητα
1η
Χανίων και Ρεθύμνης
2η
Ηρακλείου και Λασιθίου
9.2.2.3.
Έργα
ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΜΑΥ Ρεθύμνου
ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΑ Ιεράπετρας
ΣΜΑΥ Σητείας
Τελικό Στάδιο
Στο τελικό στάδιο διαμορφώνονται συνολικά τέσσερις (4) διαχειριστικές ενότητες αναφορικά
με τη διαχείριση των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό).
Στο Πίνακα 9-16 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας ανά
διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-20
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-15: Έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά
διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο
Δ.Ε. ΔσΠ
Περιφερειακή Ενότητα
Έργα
1η
Χανίων
2η
Ρεθύμνης
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και
Βιολογικής Επεξεργασίας Ρεθύμνου
3η
Ηρακλείου
ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4η
Λασιθίου
ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Αγ.
Νικολάου
Στον Χάρτη 9 του Παραρτήματος παρουσιάζονται τα προτεινόμενα διαχειριστικά σχέδια ανά
ρεύμα αποβλήτων.
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-21
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
9.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ...................................................................... 9-1
9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................9-1
9.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ .........................................................................................9-2
9.2.1.
Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης ΑΣΑ πλην υλικών συσκευασιών ........... 9-3
9.2.1.1.
9.2.1.2.
9.2.1.3.
9.2.2.
Υφιστάμενη Κατάσταση ................................................................. 9-3
Μεταβατικό στάδιο........................................................................ 9-6
Τελικό στάδιο ............................................................................. 9-10
Γεωγραφικές Ενότητες Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών .................. 9-20
9.2.2.1.
9.2.2.2.
9.2.2.3.
Υφιστάμενη Κατάσταση ............................................................... 9-20
Μεταβατικό Στάδιο ...................................................................... 9-20
Τελικό Στάδιο ............................................................................. 9-20
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 9-1: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων ............................................................................................... 9-3
Πίνακας 9-2: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνης ............................................................................................ 9-4
Πίνακας 9-3: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηρακλείου........................................................................................... 9-5
Πίνακας 9-4: Υφιστάμενη Διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή
Ενότητα Λασιθίου ............................................................................................. 9-6
Εικόνα 9-1: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι)
για την Περιφέρεια Κρήτης στο μεταβατικό στάδιο .............................................. 9-7
Πίνακας 9-5: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική ενότητα
στο μεταβατικό στάδιο για την Περιφέρεια Κρήτης .............................................. 9-9
Πίνακας 9-6: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι)
για την Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό στάδιο ................................................... 9-11
Πίνακας 9-7: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) προδιαλεγμένου οργανικού για την
Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό στάδιο............................................................... 9-12
Πίνακας 9-8: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική ενότητα
για το τελικό στάδιο........................................................................................ 9-13
Πίνακας 9-9: Έργα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών ανά διαχειριστική ενότητα για το
τελικό στάδιο ................................................................................................. 9-14
Πίνακας 9-10: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ......................................................................... 9-15
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-22
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πίνακας 9-11: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ..................................................................... 9-16
Πίνακας 9-12: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου .................................................................... 9-17
Πίνακας 9-13: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου....................................................................... 9-19
Πίνακας 9-14: Έργα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά διαχειριστική
ενότητα για το μεταβατικό στάδιο .................................................................... 9-20
Πίνακας 9-15: Έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά
διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο ....................................................... 9-21
ΕΜΠ – Δεκέμβριος 2010
9-23