Ανακοίνωση - Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚ Ο ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆.Π.Μ.Σ.)
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »
Πληροφορίες:
[email protected]
Αθήνα τηλ. 210 7722780, 2107722776
Μέτσοβο, τηλ. 2656029040, 2656029047
Αθήνα 25.07.2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέµα: Επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών 2ης κατεύθυνσης σπουδών
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» 1
Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», µετά από
την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων
µεταπτυχιακών φοιτητών της 2ης κατεύθυνσης σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη
των Ορεινών Περιοχών» για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, αποφασίζει την επιλογή
των παρακάτω ως µεταπτυχιακών φοιτητών (µε αλφαβητική σειρά):
Α/Α
1
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
2
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ OXFORD
BROOKES UNIVERSITY
4
ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
η οριστική αποδοχή θα γίνει μετά και τον τυπικό έλεγχο των δικαιολογητικών
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 157 80 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. 210-7722780, 2776, FAX: 210-7722776, E-MAIL: [email protected]
http://www.survey.ntua.gr/environ/
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
7
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8
ΜΠΑΡ∆ΩΣΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9
ΜΠΟΥΜΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10
ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12
13
14
15
ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ –
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΡΟΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑ∆ΗΜΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Κ.
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ∆ΟΙΗΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
Μέχρι τις 31 Ιουλίου οι επιλεγέντες θα πρέπει να στείλουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα
(e-mail) στη διεύθυνση [email protected] αποδοχή της θέσης του
µεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία θα αναφέρουν και αν επιθυµούν να διαµένουν
στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας στο
Μέτσοβο. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή
θα καθορίσει τα της διαµονής των µεταπτυχιακών φοιτητών στο Μετσόβιο Κέντρο
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους µέχρι 5.9.2013.
Η έναρξη των µεταπτυχιακών µαθηµάτων της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου για το
ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και οι εγγραφές των µεταπτυχιακών φοιτητών σύµφωνα
µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο µεταπτυχιακών σπουδών του Ε.Μ.Π.,
προγραµµατίζονται για τις αρχές Οκτωβρίου του 2013. Λεπτοµέρειες των σχετικών
διαδικασιών
θα
ανακοινωθούν
στην
ιστοσελίδα
του
Προγράµµατος
(www.survey.ntua.gr/environ).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι γίνονται δεκτοί υπό όρους, θα πρέπει να προσκοµίσουν τα
ζητούµενα έγγραφα το αργότερο µέχρι τις εγγραφές της πρώτης εκπαιδευτικής
περιόδου. Για την εγγραφή των τελειοφοίτων πανεπιστηµιακών Σχολών/ Τµηµάτων
οι οποίοι γίνονται δεκτοί µε τον όρο επιτυχούς ολοκλήρωσης των προπτυχιακών
υποχρεώσεών τους, η µέγιστη αποδεκτή αρνητική απόκλιση του τελικού βαθµού
διπλώµατος/πτυχίου από τον προσδοκώµενο βαθµό που δηλώθηκε στην αίτηση
υποβολής υποψηφιότητας θα είναι 0,2.
2
Αν κάποιοι από τους επιλεγέντες παραιτηθούν της θέσης του µεταπτυχιακού φοιτητή,
παρακαλούµε θερµά για την άµεση τηλεφωνική και γραπτή ενηµέρωση της
Γραµµατείας.
Σε περίπτωση παραίτησης µεταπτυχιακού φοιτητή µέχρι την έναρξη των
εκπαιδευτικών διαδικασιών του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015, θα κληθούν οι
παρακάτω κατά σειρά επιλογής επιλαχόντες:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1
ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΠΘ
2
3
4
ΠΡΙΑΒΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με την αίρεση επιτυχούς
ολοκλήρωσης των
προπτυχιακών
υποχρεώσεων και
προσκόµισης σχετικής
έγκυρης βεβαίωσης
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους υποψηφίους µεταπτυχιακούς
φοιτητές της 2ης κατεύθυνσης σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών
Περιοχών» για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Η Επιτροπή εκτιµά ότι το
επίπεδο των υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα υψηλό και ενθαρρύνει τους υποψηφίους, εάν
οι συνθήκες το επιτρέπουν, να υποβάλλουν αίτηση ξανά το επόµενο έτος. Τέλος,
τους εύχεται κάθε επιτυχία στη ζωή και τη σταδιοδροµία τους.
Ο ∆ιευθυντής του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
Καθηγητής Α. Σιόλας
3