«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» - Εκπαιδευτική Πύλη Ε.Α.Π.

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ Θ.Ε.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015»
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων: 20/6/2014 έως 18/07/2014.
Σε περίπτωση που συμμετέχετε στις επαναληπτικές εξετάσεις έστω μίας Θ.Ε. μπορείτε να υποβάλετε
τη δήλωσή σας μέχρι 8/8/2014.
Το ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης Θ.Ε. χωρίζεται σε 4 ενότητες: α) Γενικά Στοιχεία, β) Διεύθυνση Μόνιμης κατοικίας, γ)
Δήλωση Θεματικών Ενοτήτων και δ) Καταβολή της Οικονομικής Συμμετοχής.
Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση Θ.Ε. με τη χρήση των user name & password καθώς και κάθε ενέργεια που θα γίνεται στο εξής
με τη χρήση των user name & password υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν 1599/1986.
Α) Γενικά Στοιχεία:
Τα στοιχεία αυτά (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ΑΔΤ, έτος εισαγωγής και αριθ.
Μητρώου φοιτητή) εμφανίζονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης και δεν μπορείτε να τα
τροποποιήσετε με κανέναν τρόπο. Εάν αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάποιο λάθος σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία θα
πρέπει να το επισημάνετε στο τμήμα Μητρώου Φοιτητών με υπεύθυνη δήλωση .
Β) Στοιχεία Διεύθυνσης: Τα στοιχεία αυτά (οδός, Αριθμός, Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Περιοχή, Νομός, Χώρα, Τηλέφωνα
(οικίας, Εργασίας, Κινητό), Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ) εμφανίζονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης και μπορείτε
να τα τροποποιήσετε μόνοι σας πληκτρολογώντας τα σωστά, εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος ή θέλετε να
προβείτε σε κάποια αλλαγή.
Σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας σας. Η διεύθυνση την οποία δηλώνετε στην αίτησή σας
αποτελεί το κυριότερο σημείο σύνδεσης και επικοινωνίας με το Ε.Α.Π.
Η Διεύθυνση που θα δηλώσετε καθορίζει τον τόπο διεξαγωγής των ΟΣΣ σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή των ΟΣΣ
και τη σαφή αντιστοίχιση Νομών, Δήμων και Κοινοτήτων όπου χρειάζεται (επιλέξτε www.eap.gr/ Εκπαίδευση/ Γενικές
πληροφορίες / Γεωγραφική Κατανομή των ΟΣΣ). Μετά τη δήλωση νέων Θ.Ε. δεν γίνεται καμία αλλαγή στον τόπο
διεξαγωγής των ΟΣΣ.
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Θ.Ε.
Αν η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας αλλάξει, μετά την υποβολή Δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων, θα πρέπει να
ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως (με fax, e-mail ή επιστολή) μέχρι τις 29/8/2014 το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
[Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα (Υπόψη: Π.Σ. ΔΧΤ.), fax: 2610 367.650, 367.110, e-mail: [email protected]
τηλ. 2610 367.329.
Αποστολή Διδακτικού Υλικού
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε το διδακτικό υλικό σε διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση κατοικίας σας
που δηλώσατε (ή θα δηλώσετε) στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης νέων Θ.Ε. (η οποία καθορίζει τον τόπο διεξαγωγής
των Ο.Σ.Σ.), επιλέξτε Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία (http://open.eap.gr), «Στοιχεία Φοιτητή» για να
δηλώσετε τη διεύθυνση αποστολής διδακτικού υλικού (το αργότερο μέχρι 18/8/2014).
Στην περίπτωση που δηλώσετε Ταχυδρομική Θυρίδα ως διεύθυνση αποστολής υλικού το δέμα σας θα αποσταλεί στο
πλησιέστερο κατάστημα της ACS σύμφωνα με τον ταχυδρομικό κώδικα.
Η Μονάδα Διδακτικού Υλικού θα αποστείλει το υλικό που δικαιούστε και χρειάζεστε για τη μελέτη σας και την εκπόνηση
των εργασιών σας, με τη συνεργασία της ACS A.E.E, η οποία μειοδότησε σε σχετικό διαγωνισμό. Η αποστολή του δέματος
θα γίνεται στο πλησιέστερο κατάστημα της ACS σύμφωνα με τη διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει. Η παράδοση του
δέματος δεν θα γίνεται κατ΄ οίκον. Ο παραλήπτης θα ενημερώνεται από το Ε.Α.Π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο
λογαριασμό που έχει παραχωρηθεί από το ΕΑΠ. Επίσης θα έχετε νεότερη ενημέρωση (SMS) από τη στιγμή που η αποστολή
θα βρίσκεται στο πλησιέστερο κατάστημα εξυπηρέτησης σύμφωνα με τη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Στο μήνυμα θα
αναγράφονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραλαβή του δέματος (Ονομ/μο, Αριθμός αποστολής,
Διεύθυνση καταστήματος της ACS, ώρες λειτουργίας). Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ. Σε περίπτωση απουσίας
σας για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας, σας παρακαλούμε να έχετε εφοδιάσει κάποιο συγγενικό σας ή άλλο
πρόσωπο με εξουσιοδότηση για την παραλαβή του υλικού. Η εξουσιοδότηση αυτή θα είναι συγκεκριμένη και θα ισχύει
μόνο για το διδακτικό υλικό και για το διάστημα της απουσίας σας. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η
επιστροφή και η εκ νέου αποστολή πακέτων διδακτικού υλικού δημιουργεί καθυστερήσεις και προβλήματα στην ομαλή
λειτουργία της Μονάδας Διδακτικού Υλικού του Ε.Α.Π. αλλά και στους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους το
απαιτούμενο υλικό εγκαίρως. Η αποστολή διδακτικού υλικού γίνεται ξεχωριστά για κάθε Θεματική Ενότητα. Κάθε φοιτητής
θα λάβει τόσα δέματα, όσες και οι Θεματικές Ενότητες που έχει επιλέξει.
Γ) Δήλωση Θεματικών Ενοτήτων:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ Θ.Ε. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2012
Οι Θ.Ε. του Προγράμματος έχουν ως εξής:
1ο έτος σπουδών
ΔΧΤ 50 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων
ΔΧΤ 51 Τεχνική της Κατασκευής
2o έτος σπουδών
ΔΧΤ 60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
ΔΧΤ 61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων
3o έτος σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η
δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 Θ.Ε. από
το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου
έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο Θ.Ε.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε καθώς επίσης και η
επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Eργασίας. Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος
εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΩΝ Θ.Ε. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013
1o έτος σπουδών
ΔΧΤ50 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων
ΔΧΤ51 Τεχνική της Κατασκευής
ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων
2o έτος σπουδών
ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέγονται πρώτα οι Θ.Ε. ΔΧΤ50 ή/και ΔΧΤ51 ενώ, αν επιλεγεί και τρίτη Θ.Ε., αυτή
μπορεί να είναι είτε η ΔΧΤ60 ή η ΔΧΤ61. Οι φοιτητές δε μπορούν να επιλέξουν και τις δύο Θ.Ε. ΔΧΤ60 και ΔΧΤ61 παρά μόνο
αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις Θ.Ε. ΔΧΤ50 και ΔΧΤ51. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. ή παράλληλα με την
παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών (ΔΧΤ60 ή ΔΧΤ61).
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η
δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.)
του προγράμματος σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Διευκρινίζεται
ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς
κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε.
παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα
πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.
Σε περίπτωση που οι ΘΕ δεν έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τη διάρθρωση του Προγράμματος η διόρθωσή τους θα γίνεται από
το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών.
Εάν αποτύχετε στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις (2013-2014), μπορείτε να επανεγγραφείτε στην ίδια Θ.Ε. και να
συμμετέχετε στις αντίστοιχες πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας το
1/3 των δαπανών για τη συγκεκριμένη Θ.Ε. (μόνο για το ακαδ. Έτος 2014-2015). Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός
Θ.Ε., είτε πρόκειται για Θ.Ε. στις οποίες εγγράφεστε για πρώτη φορά είτε πρόκειται για επανεγγραφή μόνο για εξετάσεις,
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2).
Εάν δεν έχετε ενεργό δικαίωμα αναβολής (σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών), δεν ολοκληρώσατε κατά το 2013-2014
καμία Θ.Ε. και δεν κάνετε δήλωση για το 2014-2015 νέας Θ.Ε. (ή έστω επανεγγραφή μόνο για εξετάσεις) σύμφωνα με τον
Κανονισμό Σπουδών του ΕΑΠ θα διαγραφείτε από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών σας ή να διακόψετε προσωρινά
(αναβολή φοίτησης) σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΕΑΠ παρακαλούμε να το δηλώσετε στα αντίστοιχα σημεία.
Επιστροφές χρημάτων σε όσους διακόπτουν τις σπουδές τους δεν γίνονται.
Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση νέων Θ.Ε. επικοινωνήστε με τους διοικητικούς
υπευθύνους του προγράμματος στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών.
Δ) Καταβολή Οικονομικής Συμμετοχής:
Υπενθυμίζουμε ότι προτού δηλώσετε τις νέες Θ.Ε. που πρόκειται να παρακολουθήσετε το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,
θα πρέπει να καταβάλετε την οικονομική συμμετοχή σας στις δαπάνες των σπουδών σας για όλες τις Θ.Ε. που θα
δηλώσετε (€700 ανά Θ.Ε. και €230 για Θ.Ε. στις οποίες επανεγγράφεστε μόνο για εξετάσεις).
Στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε. υπάρχει το πεδίο «Οικονομική Συμμετοχή» όπου θα μπορείτε να επιλέξετε,
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ή / και ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.
1) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Α. Καταβολή ολόκληρου του ποσού
Εάν επιλέξετε την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να
προβείτε στην καταβολή ολόκληρου του ποσού για όλες τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να δηλώσετε, στο λογαριασμό
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, Υποκατάστημα Πατρών, Πλατεία Ομονοίας,
Αρ. Λογαριασμού: 229/
54006940
Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Δήλωσης Νέων Θ.Ε. θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το
ονοματεπώνυμο καταθέτη, την ημερομηνία κατάθεσης, το ποσό κατάθεσης και τον κωδικό του υποκαταστήματος της ΕΤΕ
όπου έγινε η κατάθεση (Ο κωδικός υποκαταστήματος είναι ο αριθμός που φαίνεται στο επάνω μέρος του καταθετηρίου
εντύπου βλ. παρακάτω). Παρακαλούμε θερμά η κατάθεση να γίνει στο όνομα του φοιτητή. Το καταθετήριο έντυπο θα
πρέπει να το φυλάξετε με μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να σας ζητηθεί για επιβεβαίωση της κατάθεσής σας.
Τέλος, κατά την προσέλευσή σας στο Τραπεζικό Κατάστημα όπου θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας, στην αιτιολογία
κατάθεσης ο τραπεζικός υπάλληλος θα πρέπει να συμπληρώσει κατά σειρά προτεραιότητας μόνο τα κάτωθι:
1. τον Αριθμό Μητρώου σας
2. το επίθετό σας
Β. Καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σε δύο δόσεις
Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που ελήφθη στη 259η/3-6-2014 συνεδρίασή της, έχετε τη δυνατότητα
καταβολής της οικονομικής συμμετοχής για τη δήλωση Θ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 σε δύο δόσεις, ως εξής:
i) το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των Θ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015,
ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία.
ii) το υπόλοιπο μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου 2014. Κατά την καταβολή του υπολοίπου της οικονομικής συμμετοχής
δεν απαιτείται εκ νέου η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης Θ.Ε. παρά μόνο η ορθή συμπλήρωση της
αιτιολογίας κατάθεσης (Α.Μ., επίθετο) κατά την προσέλευσή σας στο Τραπεζικό Κατάστημα όπου θα
πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας
Η δήλωση της/των Θ.Ε. θα θεωρείται, μέχρι και την εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής, ως εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση της εξόφλησης της οικονομικής συμμετοχής.
Η συγκρότηση των τμημάτων θα γίνει από το αρμόδιο Τμήμα του Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι 15/9/2014.
Σε περίπτωση μη καταβολής της 2ης δόσης, δεν θα πραγματοποιείται εγγραφή και θα επιστρέφεται το ποσό της 1ης δόσης,
αφαιρούμενου του ποσού του διδακτικού υλικού που θα έχει αποσταλεί.
Η παραπάνω ρύθμιση θα αφορά μόνο στις επανεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
2) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Η MASTERCARD
Α. Καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου - Σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, εφάπαξ ή έως 5 δόσεις με πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard που έχει
εκδοθεί στην Ελλάδα επιλέξτε το σύνδεσμο ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από τη φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε.
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
Β. Καταβολή με πιστωτική κάρτα με την προσωπική σας παρουσία στα γραφεία του Τμήματος Μητρώου
Φοιτητών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Περιβόλα Πατρών)
Σε περίπτωση που επιθυμείτε η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας να πραγματοποιηθεί δια της παρουσίας σας από ειδικό
μηχάνημα χρέωσης πιστωτικής κάρτας, μπορείτε να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Πάτρα, στο τμήμα
Μητρώου Φοιτητών, στην παραπάνω διεύθυνση.
Σε περίπτωση που η κάρτα δεν ανήκει στο φοιτητή θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζεται σχετική επικυρωμένη
εξουσιοδότηση από Δημόσια Αρχή, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί.
3) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA Η MASTERCARD ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να καταβάλετε μέρος της οικονομικής συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας και το
υπόλοιπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει:
α) να επιλέξτε το σύνδεσμο ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από τη φόρμα δήλωσης νέων Θ.Ε. ακαδημαϊκού έτους
2014-2015 (για την καταβολή με πιστωτική κάρτα) και
β) να καταβάλετε το υπόλοιπο της οικονομικής σας συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος σπουδών
σας και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται στην ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Νέων Θ.Ε. για την
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ονοματεπώνυμο καταθέτη, ημερομηνία κατάθεσης, ποσό κατάθεσης και κωδικός
του υποκαταστήματος της ΕΤΕ όπου έγινε η κατάθεση).
Σημειώνεται ότι κατά την προσέλευσή σας στο Τραπεζικό Κατάστημα όπου θα πραγματοποιήσετε την καταβολή του
υπολοίπου της οικονομικής σας συμμετοχής, στην αιτιολογία κατάθεσης ο τραπεζικός υπάλληλος θα πρέπει να
συμπληρώσει κατά σειρά προτεραιότητας μόνο τα κάτωθι:
1. τον Αριθμό Μητρώου σας
2. το επίθετό σας
Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πιστωτικές κάρτες VISA ή MASTERCARD που έχουν
εκδοθεί στην Ελλάδα με εφάπαξ καταβολή ή έως 5 δόσεις.
«Στοιχεία Επικοινωνίας Ε.Α.Π. – Τμήμα Μητρώου Φοιτητών»
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΦΑΞ
E-MAIL
2610 367.329
2610 367650, 367110
[email protected]
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015
Μετά τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 θα πρέπει να επισκεφθείτε τη δικτυακή πύλη του ΕΑΠ http://portal.eap.gr για να
ενημερωθείτε, με δική σας ευθύνη, για το τμήμα στο οποίο θα ανήκετε για κάθε Θ.Ε., τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των
Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Για να έχετε πρόσβαση στη δικτυακή πύλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασής σας μπορείτε να τα αναζητήσετε επιλέγοντας
το πεδίο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας?» στη δικτυακή πύλη του Ε.Α.Π. http://study.eap.gr εισάγοντας το όνομα
χρήστη σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ε.Α.Π.
1. Στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» (http://open.eap.gr) θα πρέπει απαραίτητα να
επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
Τμήματα - διδάσκοντες, για να ενημερωθείτε για:
Το τμήμα στο οποίο ανήκετε στη/στις Θ.Ε. που έχετε επιλέξει και για τα στοιχεία επικοινωνίας των
διδασκόντων της/των ΘΕ
Τις ημερομηνίες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων στις οποίες είναι σκόπιμο να
συμμετάσχετε
Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των χώρων όπου διεξάγονται οι ΟΣΣ και οι εξετάσεις
Τις ημερομηνίες και αίθουσες διεξαγωγής των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων (αυτή η
πληροφορία θα αναρτηθεί στα μέσα Μαρτίου 2015)
Στο χώρο αυτό, επιλέγοντας ΓΕ ΒΑΘΜΟΙ, μπορείτε επίσης να δείτε, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
τους βαθμούς σας στις γραπτές εργασίες καθώς και τον τελικό βαθμό ΘΕ.
2. Στην καρτέλα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», (http://study.eap.gr) αφού πρώτα επιλέξετε
«Οι δικές μου Θεματικές Ενότητες» από το αριστερό μενού θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Διδακτικό Υλικό - Ύλη Εξετάσεων όπου θα βρείτε τα ακόλουθα:
Χρονοδιάγραμμα Μελέτης & Γραπτών Εργασιών για να ενημερωθείτε σχετικά με την οργάνωση της
μελέτης σας και τις ημερομηνίες παράδοσης των γραπτών εργασιών.
Ύλη των εξετάσεων