Τα δενδριτικά κύτταρα

Κυτταρική Θεραπεία
με Δενδριτικά Κύτταρα
για τον καρκίνο
σε συνδυασμό με υπερθερμία
Dr. Alfred Barich
Dr. Βασίλης Κατσαρές
Πάρα πολλοί τύποι καρκίνων
Αντιμετώπιση του καρκίνου
Συμβατική: Εκτομή – Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία
Εξατομικευμένη: Κυτταρική και μοριακή προσέγγιση
Τα δενδριτικά κύτταρα (DCs) ως θεραπευτικά εμβόλια:
αρχική
ρχ ή σκέψη
ψη (γ
(γύρω
ρ στο 1992))
• Σκοπός: Επαγωγή αντικαρκινική (ή αντι-ιικής) ανοσολογικής
απόκρισης χρησιμοποιώντας αυτόλογα DCs που ωριμάζουν
παρουσία καρκινικών αντιγόνων.
• Μέθοδοι
– Επαγωγή DCs in vitro χρησιμοποιώντας μονοπύρηνα από
περιφερικό αίμα
– Ωρίμανση με αυτόλογα καρκινικά αντιγόνα
– Χορήγηση ώριμων DCs στους ασθενείς
Τα δενδριτικά κύτταρα και ο ρόλος τους στον καρκίνο
 είναι αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
 Αποτελούν σημαντικούς ενορχηστρωτές της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης
 Όταν ο όγκος φτάσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, οι βλάβες που προκαλούνται στους γειτονικούς ιστούς
επιστρατεύουν τα δενδριτικά κύτταρα που βρίσκονται στην περιοχή και αυτά στη συνέχεια ενεργοποιούν
ανοσολογική απόκριση ενάντια στα καρκινικά κύτταρα
 ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ικανότητα με παράγοντες που εκκρίνουν να αναστέλλουν αυτή την
ανοσολογική
γ ή απόκριση
ρ η ((tumor immune escape)
p )
Ο στόχος του εμβολίου με δενδριτικά κύτταρα
Να προσπεράσει αυτή την επαγόμενη
από τον καρκίνο “απροσεξία” του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς,
προμηθεύοντας
θύ
τον με ex vivo
i ““εκπαιδευμένα”
δ έ ” δδενδριτικά
δ
ά κύτταρα
ύ
Χρήση DCs
• Σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη ανοσοθεραπευτική μέθοδος για την
αντιμετώπιση διαφόρων μορφών και σταδίων καρκίνου.
• Dr. Harmon Eyre (VP of Research at the AMA): “Patients’ responses are
far out of proportion to anything that any current therapy could do”.
• Πρόσφατες μελέτες με χρήση DCs αναφέρουν έως και πλήρη απόκριση
ασθενών
ασθε
ώ με καρκίνο
αρ ο (α
(ακόμη
όμη και
α σ
σταδίου
αδ ου IV),
), οοι οοποίοι
ο ο δε
δεν εείχαν
χα ααποκριθεί
ο ρ θε
σε άλλες θεραπείες.
Τρόπος δράσης των δενδριτικών κυττάρων (DCs)
Μέθοδος επαγωγής και ωρίμανσης των DC
Παραγωγή δενδριτικών κυττάρων από τα μονοπύρηνα του περιφερικού αίματος του ασθενούς με
καλλιέργεια για 7 μέρες με κυτοκίνες και πρωτεϊνικό εκχύλισμα όγκου
Ωρίμανση των DC
επώαση με TNFα, IL-1β
Eνεργοποίηση
ργ
η η των DC μ
με αντιγόνα
γ
του όγκου
γ
((tumor associated antigens-TAA)
g
)
συν-καλλιέργεια μαζί με τις κυτοκίνες με Flt-3l και πρωτεϊνικό εκχύλισμα του όγκου
Τα DCs παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες
της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (cGMP).
(cGMP)
DCs για κλινική χρήση
Τα DCs που προορίζονται για ανοσοθεραπεία καρκίνων πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με
τις οδηγίες της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (GMP)
Πρέπει να υπάρχει έναν εκτεταμένος ποιοτικός έλεγχος για να ελεγχθεί το τελικό κυτταρικό προϊόν.
Τα καλλιεργητικά μέσα πρέπει να είναι ελεύθερα ορού ή να περιέχουν αυτόλογο ορό, ώστε να
αποφευχθεί η έκθεση των των DCs σε ξενο-αντιγόνα.
• απαιτούνται μικροβιολογικοί έλεγχοι (βακτηριολογικοί, μυκητιολογικοί, έλεγχος για μυκόπλασμα και
ενδοτοξίνες)
• τελική βιωσιμότητα> 75%
•συστήνεται
συστήνεται πλήρης φαινοτυπικός έλεγχος για να ελεγχθεί η ωρίμανση των DCs (CCR7,
(CCR7 CD1a
CD1a, CD11c
CD11c,
CD40, CD80, CD83, CD86, CD123, HLA-ABC, HLA-DR), καθώς και η πιθανή ύπαρξη άλλων κυττάρων
(CD3, CD14, CD16, CD19,CD56).
Σχηματική περιγραφή του
εμβολίου αυτόλογων
δενδριτικών κυττάρων
Συλλογή του αφαιρούμενου όγκου
και μεταφορά στο εργαστήριο
Συλλογή αίματος
Φυγοκέντρηση διαβαθμισμένης πυκνότητας.
Σ λλ ή του μονοπύρηνου
Συλλογή
ύ
κλάσματος
λά
Προετοιμασία του καρκινικού κυτταρικού
εκχυλίσματος. Βακτηριολογικός και
ρ γ ς έλεγχος.
γχ ς Προσδιορισμός
ρ
ρ μ ς
oρολογικός
ολικής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνης.
Επίστρωση σε φλάσκα κυτταροκαλλιεργιών
Τελικό κυτταρικό προϊόν.
Επανάληψη κάθε 3 εβδομάδες
για 6 δόσεις
Επαγωγή και Ωρίμανση των DCs
Φάρμακα ή διαδικασίες παράλληλα με τη χρήση DCs
• Κυτοκίνες, όπως: IL-2, GM-CSF, ιντερφερόνες
• Φάρμακα, όπως: ribavirin, thalidomide, low dose cyclophosphamide; Όπως και keyhold limpet
hemocyanin (KLH), Bacillus Calmette Guerein (BCG), QS21, Montanide ISA-51.
• Διαδικασίες, όπως η Υπερθερμία και η Οζονοθεραπεία
Είναι η χρήση DCs ακριβή διαδικασία;
• Στα πλαίσια κλινικής μελέτης (αν υπάρχει εν εξελίξει): μηδενικό κόστος.
• Σε ιδιωτική βάση: συγκρίσιμο κόστος με άλλες μορφές θεραπειών
(χημειοθεραπεία
(χημ
ρ
ή άλλεςς νέεςς μμοριακές
ρ ς προσεγγίσεις).
ρ γγ ς)
• Κόστος ανά δόση (ανάλογα με το εργαστήριο): <€5000. Συνήθως
χρειάζονται
άζ
6 δόσεις.
δό
COLOGNE MEDICAL CENTER
Gorter Model protocol:
Ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου σταθεροποιούνται για αρκετά χρόνια με καλή
ποιότητα
η ζωή.
ζ ή Μερικοί
ρ
φ
φτάνουν μ
μέχρι
χρ και στην
η ίαση.
η
Γλοιοβλάστωμα:
48% των ασθενών σταδίου IV ήταν ελεύθεροι νόσου για μεγάλο διάστημα – αντίθετα με
το 72% των ασθενών σταδίου IV που πεθαίνουν στον πρώτο χρόνο και μόνο το 1%
επιβιώνει για 3 χρόνια.
COLOGNE MEDICAL CENTER
Μη τοξική αντιμετώπιση του καρκίνου με το Gorter Model:
Εμβολιασμός
Ε
β λ
ό με δενδριτικά
δ δ
ά κύτταρα
ύ
Διάφορες μορφές υπερθερμίας
Η διαδικασία ανάκτησης του ανοσοποιητικού, που περιλαμβάνει Viscum album
(Mistletoe) έγχυση πεπτιδίων του θύμου και του σπλήνα
(Mistletoe),
σπλήνα, βιταμινών και
ιχνοστοιχείων, καθώς και διαφόρων συστατικών που χρειάζεται ο ασθενής.
Η αντιμετώπισή μας είναι εξατομικευμένη
εξατομικευμένη. Προσφέρουμε το καλύτερο για τον κάθε
ασθενή, χρησιμοποιώντας – κυρίως – δενδριτικά κύτταρα.
Σημαντικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την παραγωγή ώριμων DCs
 Τα ώριμα DCs πρέπει να εκφράζουν σε υψηλά ποσοστά τον κυτταρικό δείκτη CD83.
 Έκφραση του CCR7 στα DC δείχνει την ικανότητα να μεταναστεύουν στα λεμφικά
όργανα.
 Τα ώριμα DCs πρέπει να εκφράζουν την IL-12p70.
 Έκφραση IL-10 δεν είναι επιθυμητή, καθώς προκαλεί επαγωγή των Treg.
Ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος
1. Βιωσιμότητα
22. φαινοτυπικός έλεγχος με κυτταρομετρία ροής
(cell surface markers: CD11c, CD14, CD40, CD80, CD83, CD86, HLA-DR)
3 λειτουργικός
3.
λ
ό έλεγχος
έλ
με μέτρηση
έ
των εκκρινόμενων
ό
κυτοκινών
ώ
IL-10 και IL-12p70 με ELISA
4. Βακτηριολογικός και ορολογικός έλεγχος του τελικού προϊόντος
Σύγκριση των απομονωμένων με τα επαγώμενα DCs
Απομονωμένα από το αίμα DCs
vs
Επαγώμενα από τα μονοκύτταρα DCs
 πιο
ο ενεργοποιημένα
ε ερ ο ο η έ α σε φα
φαινοτυπικό
ο
ό εεπίπεδο
ί εδο
 καλύτερη
αλύ ερη παραγωγή
αρα
ή κυτοκινών
ο ώ
καλύτερη έναρξη απόκρισης των T-cells
 πιο δραστικά στην ενδοκύτωση
o Σχετικά φτωχή παραγωγή κυτοκινών
o λιγότερο ενεργοποιημένα σε φαινοτυπικό επίπεδο
o λιγότερο δραστικά στην ενδοκύτωση
o όχι τόσο καλή έναρξη απόκρισης των T-cells
Η μέθοδος της απομόνωσης μονοκυττάρων δεν επηρεάζει αισθητά τη λειτουργικότητα των επαγώμενων DCs
Stem Cells and Immunomodulation using
T-Cell activation models
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Toliou T,
T Stravoravdi P,
P Natsis K,
K Kyrtsis P,
P Barich A,
A Dimitriadis K,
K Gigis P.
P (2002).
(2002)
Lymphocyte activation by granulocyte macrophage-colony stimulating factor in
human bladder cancer. J Exp Ther Oncol 2(3):153-7.
(Th
(Theagenio
i Cancer
C
H it l Department
Hospital,
D
t
t off Histopathology,
Hi t th l
2 Al.
2,
Al Symeonidis
S
idi Str.,
St
Thessaloniki, 54007 Greece).
B. Hildebrandt, S. Hegewisch-Becker, T. Kerner, A. Nierhaus, A. Bakhshandeh-Bath, W.
Janni, R. Zumschlinge, H. Sommer, H. Riess, and P. Wust (2005). Current status of
radiant whole-bodyy hyperthermia
yp
at temperature
p
>41.5oC and p
practical g
guidelines
for the treatment of adults. The German “Interdisciplinary Working Group on
Hyperthermia”. International Journal of Hyperthermia 21(2): 169-183
Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Υπεύθυνος Ποιότητας
Τμήμα Marketing
Ελλάδα
Οικονομικό Τμήμα
Εξωτερικό
Σκόπια:
Medicus Help
Λογιστήριο
Νομικό Τμήμα
UCB
WJ
Επιστημονικό Τμήμα
Dental Pulp
Adipose Tissue
Εφαρμογές
Σερβία:
Beo-Cryomed
Αισθητική
Ορθοπεδική
Ογκολογία
Εταιρικό προφίλ
• Έναρξη
ρξη λειτουργίας
ργ ς το 2008 στον τομέα
μ των κυτταρικών
ρ
υπηρεσιών
ηρ
• Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που εφαρμόζει ένα υβριδικό μοντέλο (φύλαξη αρχέγονων
κυττάρων είτε για οικογενειακή, είτε για δημόσια χρήση)
• Εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη Εμπορικό και επιστημονικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και στα
Βαλκάνια
• Επεξεργασία: ΟΠΑ, Wharton’s Jelly, Οδοντικός πολφός, λιπώδης ιστός, χονδροκύτταρα και
Δενδριτικά Κύτταρα
• R&D (εργαστηριακή και κλινική έρευνα) και εφαρμογές
• Σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές του AABB (accreditation pending)
• Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και σε τελικό στάδιο διαπίστευσης κατά ISO 15189:2007
Αποστολή της Cryomed
Η αποστολή της Cryomed είναι να παρέχει υπηρεσίες κυτταρικών
τεχνολογιών
χ
γ
υψηλής
ψη ής ποιότητας
η ς και να προάγει
ρ γ την
η επιστημονική
ημ
ή
έρευνα για τις εφαρμογές πολυδύναμων κυττάρων, καθώς και
χχονδροκυττάρων
ρ
ρ και επαγώμενων
γ μ
δενδριτικών
ρ
κυττάρων,
ρ , μμε απώτερο
ρ
σκοπό τον επικουρικό έλεγχο μιας πληθώρας ασθενειών.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ