Ο δεκάλογος του καλού φιλόζωου

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΦΙΛΟΖΩΟΥ
1. Αγαπάκε θαη θξνληίδνπκε ηα δώα κε ππνκνλή θαη επζύλε.
2. Ξέξνπκε όηη ηα δώα δελ είλαη άςπρα αληηθείκελα αιιά δσληαλά πιάζκαηα
πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα θαη αγάπε.
3. Πξνζθέξνπκε ζηα δώα ηαηξηθή πεξίζαιςε όηαλ είλαη άξξσζηα θαη
θξνληίδνπκε λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ηε δηθή ηνπο
πγεία κα θαη ηε δηθή καο.
4. Αθηεξώλνπκε ζηα δώα καο ρξόλν θαη πξνζνρή θαη ηα εθπαηδεύνπκε γηα λα
έρνπλ θαη απηά θαιή ζπκπεξηθνξά.
5. Δίλνπκε ζηα θαηνηθίδηά καο ηξνθή, λεξό, θαηαθύγην ώζηε λα
είλαη δπλαηά θαη ραξνύκελα.
6. Παίξλνπκε βόιηα ηα δώα καο θαη ηα βνεζνύκε λα απνθηήζνπλ θαιέο
ζπλήζεηεο θαη λα είλαη θνηλσληθά θαη θηιηθά.
7. Φξνληίδνπκε λα έρνπλ ηα δώα καο αζθάιεηα θαη λα κελ ηύρνπλ θαθνπνίεζεο
νύηε εγθαηάιεηςεο.
8. Σεβόκαζηε ηα δώα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη δελ ηα αλαγθάδνπκε λα θάλνπλ
πξάγκαηα πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ ή πνπ ηα ζέηνπλ ζε θίλδπλν.
9. Αθόκα θη αλ δελ ηα αγαπάκε θαη δελ ηα έρνπκε ζην ζπίηη καο,
δελ ηνπο θάλνπκε πνηέ θαθό.
10.
Θπκόκαζηε όηη ηα δώα δεηνύλ ειάρηζηα θαη πξνζθέξνπλ
κόλν αγάπε σο αληάιιαγκα.
Από ηνπο καζεηέο ηεο Ε1’