Reading - γυμνασιο καλογεροπουλου

ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ
΢ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2014-2015
Γ
Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο,
Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο 2014-2015 ζα ήζεια λα επρεζώ ζε εζάο
θαη ζηα παηδηά ζαο, θαιή ρξνληά θαη λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη ηόζν εγώ όζν θαη νη
ζπλάδειθνί κνπ ζην Γπκλάζηό καο, ζα εξγαζηνύκε ζθιεξά θαη κε ζπλέπεηα γηα ηελ
πξόνδν θαη πξνθνπή ησλ παηδηώλ ζαο. Θα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ, πηζηεύνπκε πσο ζα αληαπνθξηζνύκε θαηά ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν ζηηο πξνζδνθίεο ζαο, πνπ είλαη θαη δηθέο καο.
Γηα ην ζθνπό απηό ζα ζηεξίμνπκε θαη ζα εληζρύζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ
γηα νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο, γηα απόθηεζε γλώζεσλ θαη γηα
πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή θαιιηέξγεηα. Με ιίγα ιόγηα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζηόρσλ θαη ησλ νλείξσλ ηνπο. Θα πξέπεη όκσο λα ηνλίζνπκε πσο θαη ηα ίδηα ηα
παηδηά ρξεηάδεηαη λα πηζηέςνπλ ζε απηό πνπ θάλνπλ, ώζηε, λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα
αλαπηύμνπλ εξγαηηθόηεηα, απηνπεηζαξρία, δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, αίζζεκα
αιιεινζεβαζκνύ, ζπλέπεηα θαη επζπλεηδεζία.
Σν ΢ρνιείν καο ζα ιεηηνπξγήζεη θέηνο κε 15 ηκήκαηα. Πέληε γηα ηελ A΄ ηάμε, πέληε
γηα ηε Β΄ θαη πέληε γηα ηε Γ΄ ηάμε. ΢ε απηά ζα θαηαλεκεζνύλ αλάινγα ηα 325 παηδηά
πνπ έρνπλ εγγξαθεί γηα ηε θεηηλή ρξνληά. Θα ιεηηνπξγήζνπλ επίζεο ηαπηόρξνλα
δύν ηκήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αιθαβεηηζκνύ ζηα Διιεληθά θαη Μαζεκαηηθά θαη
20 παηδηά ζα έρνπλ ζηήξημε ζε δηάθνξα καζήκαηα. Θα εξγαζηνύλ ζην ζρνιείν κία
Βνεζόο Γηεπζύληξηα Α’ θαη πέληε Βνεζνί Γηεπζπληέο κε πιήξε απαζρόιεζε, 26
θαζεγεηέο κε πιήξε απαζρόιεζε θαη 19 θαζεγεηέο κε κεξηθή απαζρόιεζε.
Πξνζπάζεηά καο ζα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα επράξηζην θαη αζθαιέο
πεξηβάιινλ, όπνπ όια ηα παηδηά ζα αηζζάλνληαη πσο αλήθνπλ ζε κηα κεγάιε
νηθνγέλεηα. ΢ην ζεκείν απηό, ππνινγίδνπκε πνιύ θαη ζηηο δηθέο ζαο ζπκβνπιέο θαη
λνπζεζίεο πξνο ηα παηδηά ζαο όπσο π.ρ. λα ηεξνύλ πηζηά ηνπο θαλόλεο αηνκηθήο
πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα δηαηεξνύλ θαζαξό ην πεξηβάιινλ ηνπο,
θξνληίδνληαο ηαπηόρξνλα λα κε γίλνληαη δεκηέο.
Αγαπεηνί γνλείο,
Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξόνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζαο απνδίδνπκε
κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ζαο ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο. Ζ
αγσγή ησλ παηδηώλ είλαη ζπλάξηεζε όζσλ πξνζθέξεη ην ζρνιείν θαη όζσλ θαηά
E:\epistoli gia goneis Sept 1 mera.doc
θύξην ιόγν πξνζθέξεη ε νηθνγέλεηα. ΢εκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ επίδνζε θαη
ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή απνηειεί ε ζπρλή θαη ζηελή επαθή ησλ γνληώλ κε ην
ζρνιείν. Αο κε καο δηαθεύγεη πσο νη γνλείο είλαη απηνί πνπ ζα πξέπεη λα ηνπο
θαιιηεξγήζνπλ ηελ νξζή εθηίκεζε πξνο ην ζρνιείν.
Γλσξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλύεηε γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
θνίηεζε ησλ παηδηώλ ζαο, γηα λα κπνξέζεηε λα ζπλδξάκεηε αθόκα θαιύηεξα ζηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξόνδό ηνπο,
αλαθέξσ ηα πην θάησ:
Α.
Ζ πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη έγκαιρη, έηζη ώζηε
ζηηο επηά θαη ηξηάληα νη καζεηέο λα είλαη έηνηκνη λα κπνπλ ζηελ ηάμε θαη λα αξρίζνπλ
ην κάζεκα. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί αηαμία, ελνριεηηθή γηα καζεηέο
θαη θαζεγεηέο. Η επανειλημμένη καθσζηέρηζη θεωρείηαι παράπηωμα γι΄ ασηό
θα επιβάλλεηαι η ανάλογη ποινή (αποβολή).
Β. Δίλαη απαξαίηεην, νη καζεηέο λα θνξνύλ θαζεκεξηλά ηη μαθηηική ηοσς ζηολή
θαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηελ ηδηαίηεξε γηα ηε Γπκλαζηηθή ζηνιή ηνπο,
όπσο έρεη απνθαζηζζεί από θνηλνύ θαη θαίλεηαη ζην έληππν πνπ ηνπο έρεη ήδε δνζεί
κε ηελ εγγξαθή ηνπο. Ζ επίζεκε ζηνιή ηνπο παξακέλεη ε ίδηα. Πηζηεύνπκε όηη ε
ζηνιή θαη ε θόζκηα εκθάληζε βνεζνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο.
Παξαθαινύκε λα ειέγρεηε ηελ εκθάληζε ησλ παηδηώλ ζαο πξηλ απηά μεθηλήζνπλ γηα
ην ζρνιείν.
Γ. Σν θπξηόηεξν θαζήθνλ ησλ καζεηώλ είλαη η μελέηη. Γη’ απηό θξνληίζηε, κε ην
δηθό ηνπ ηξόπν ν θαζέλαο, ώζηε ηα παηδηά ζαο λα έξρνληαη ζπζηεκαηηθά
πξνεηνηκαζκέλα γηα λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ
ηνπο.
Γ. Οη καζεηέο πξέπεη να θοιηούν ηαθηηθά ζην ζρνιείν θαη λα απνθεύγνπλ ηηο
αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο. Αλ ην παηδί ζαο είλαη απαραίηηηο λα κείλεη ζην ζπίηη,
πξέπεη επηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν, λα θέξεη βεβαίωζη από ηοσς γονείς ή ηνλ
θεδεκόλα ηνπ ή πιζηοποιηηικό από γιαηρό γηα ην ιόγν ηεο απνπζίαο ηνπ εληόο
πένηε ημερών. Σν δηθαηνινγεηηθό απηό, νη καζεηέο Α΄ , Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ην
παξαδίδνπλ ζηνλ Τπεύζπλν Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηόο ηνπο. Βεβαίσζε πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη θαη γηα απνπζία έζησ θαη κίαο πεξηόδνπ δηδαζθαιίαο.
Δ. ΢πκβαίλεη θάπνηε, κεξηθνί καζεηέο όηαλ έρνπλ ή ππνπηεύνληαη δηαγώληζκα, λα
απνπζηάδνπλ όιε κέξα από ην ζρνιείν γηα λα ην απνθύγνπλ, ελώ άιινη κέλνπλ ζην
ζπίηη γηα λα δηαβάζνπλ θη έξρνληαη κόλν ηελ ώξα ηνπ δηαγσλίζκαηνο. Απηνύ ηνπ
E:\epistoli gia goneis Sept 1 mera.doc
είδνπο νη απνπζίεο ζα δηεξεπλώληαη ηδηαηηέξσο θαη γηα ηνπο καζεηέο απηνύο ζα
ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα, ζύκθσλα κε ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο.
΢Σ. Μαζεηήο πνπ ζέιεη λα απνρσξήζεη από ην ζρνιείν πξέπεη απαξαίηεηα λα
εμαζθαιίζεη άδεια από ηον σπεύθσνο Δθημερεύονηα Βοηθό Γιεσθσνηή, αθού
πρώηα ο Β.Γ επικοινωνήζει με ηοσς γονείς. Αν ο μαθηηής αποτωρήζει τωρίς
άδεια από ηο ζτολείο, ηιμωρείηαι ζύμθωνα με ηοσς ζτολικούς κανονιζμούς.
Ε. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζαο, ηόζν πξνο ηνπο θαζεγεηέο όζν θαη πξνο ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, πξέπεη λα είλαη άςνγε. Σν ζρνιείν ζα ζαο πιεξνθνξεί γξαπηώο
γηα θάζε επηβξάβεπζε ή παξάπησκα ησλ παηδηώλ ζαο. Σαπηόρξνλα επηβάιιεηαη λα
έξρεζηε ζην ζρνιείν, όηαλ κπνξείηε ή όηαλ ζαο θαινύκε γηα λα ελεκεξώλεζηε γηα
ηελ πξόνδν θαη ηε δηαγσγή ηνπο. ΢αο παξαθαινύκε αθόκε λα καο ελεκεξώλεηε γηα
νπνηεζδήπνηε αδπλακίεο, ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο ησλ παηδηώλ ζαο ή νπνηαδήπνηε
άιια πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ, γηα λα κπνξνύκε λα ηα βνεζνύκε κε ηνλ πην
θαηάιιειν ηξόπν.
Ζ. Οη ζρνιηθνί θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνπζίεο, ηε ζηνιή, ηελ εκθάληζε
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ δελ είλαη απηνζθνπόο, αιιά κέζα πνπ απνζθνπνύλ
ζηελ θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο νκαδηθόηεηαο, ζπκπεξηθνξάο θνηλσληθά απνδεθηήο,
απηνπεηζαξρίαο, ζπλέπεηαο, ππεπζπλόηεηαο. Έηζη ην ζρνιείν επηδηώθεη όρη κόλν ηελ
πξνζθνξά γλώζεσλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ςπρνπλεπκαηηθώλ θαη ζσκαηηθώλ
δεμηνηήησλ, ηελ θαιιηέξγεηα αμηώλ θαη γεληθά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ.
Σειεηώλνληαο, ζαο επραξηζηώ πνπ καο εκπηζηεύεζηε ό,ηη πνιπηηκόηεξν έρεηε, ηα
παηδηά ζαο. ΢αο βεβαηώλσ μαλά πσο ζπλερήο κέξηκλά καο ζα είλαη ε πνιύπιεπξε
κόξθσζε ησλ παηδηώλ ζαο, αιιά γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ καο, ζπλαγσληζηέο
θαη ζπλνδνηπόξνη καο είζηε εζείο. Τπνινγίδνπκε ζηε δηθή ζαο ζπκπαξάζηαζε θαη
ζπκπαξάηαμε.
Πηζηεύνπκε πσο ζα ηηο έρνπκε.
Ζ Γηεπζύληξηα
΢ηέιια Σακάκε
E:\epistoli gia goneis Sept 1 mera.doc