∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:26.11.2014 ΥΠΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευδαίµων Α.
Τηλ. 213 2058 203
H ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:26.11.2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 31526/27-11-14
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις το Ν.3329/2005 του άρθρου 9 των εδαφίων α,β,γ,δ,ε,στ,ζ (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4-4-05) «Εθνικό σύστηµα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 176/τ/Α΄/11-7-05) «Οργάνωση και λειτουργία
των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».
3. Την υπ΄ αριθ.∆Υ1δ/οικ..55542/4-5-2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007 «Καθορισµός τρόπου και διαδικασίας εκλογής
εκπροσώπων στα Επιστηµονικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α και αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτών».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007, τρίτο άρθρο παρ.21.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 άρθρο 8 παράγραφοι 13,14,15.
6. Την 24249/1.11.2012 απόφαση ∆ιοικητή του Σισµανογλείου περί συγκρότησης του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
Σισµανογλείου (έναρξη θητείας 1/1/2012 –λήξη θητείας 31/10/2014).
7. Την υπ΄αριθµ. 27693/31.10.2014 απόφαση ∆ιοικητή του Σισµανογλείου , περί παράτασης της θητείας του
Επιστηµονικού Συµβουλίου έως την 1η ∆εκεµβρίου 2014.
8. Την 231/2008 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που µας κοινοποιήθηκε µε το 24212/2012 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου
της 1ης ΥΠΕ περί παράτασης ισχύος των Επιστηµονικών Συµβουλίων, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου
περί συνέχειας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
9. Την υπ΄αριθµ. 27694/31.10.2014 απόφαση – προκήρυξη ∆ιοικητή του Σισµανογλείου , σχετικά µε την διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
10. Το υπ΄αριθµ. 30555/21.11.2014 υπόµνηµα της Ένωσης Νοσοκοµειακών Ιατρών µη αποκλειστικής απασχόλησης
Αττικής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 27694/31.10.2014 απόφασης – προκήρυξης περί διενέργειας
εκλογών την ∆ευτέρα 1η ∆εκεµβρίου 2014 για την ανάδειξη των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου .
Θα ακολουθήσει νέα απόφαση –προκήρυξη µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και
ένταξης των υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών , στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ, έτσι ώστε να έχουν
δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αντίστοιχες κατηγορίες ιατρών ΕΣΥ.
β) Την παράταση της θητείας του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Σισµανογλείου , µέχρι την
συγκρότηση του νέου .
Η
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΣΑΓ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.ΓΡ.∆ΙΟΙΚΗΤΗ
2.∆.Ι.Υ.
3..ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4.∆.∆.Υ.
5.ΥΠΟ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
6.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7.ΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ –∆ιευθυντής ΜΕΘ
ΛΙΒΑ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Επιµελητής Α΄ Ουρολόγος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ∆ιευθυντής Θωρακοχειρούργος