ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆IΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευδαίµων Α.
ΤΗΛ.: 2132058 203
EMAIL:[email protected]
Ηµ/νία : 24.03.2014
Αρ. Πρωτ.: 6735
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΚΟΙΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
ΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
«Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1) Οι διατάξεις των νόµων : 3918/11 –Υποκεφάλαιο Ζ΄ άρθρο 70 (ΦΕΚ 31/Α/2.3.2011), 3984/11 άρθρο 66 (ΦΕΚ
1050/Α/27.6.2011), 4025/2011 –Κεφάλαιο Ε΄ άρθρο 22(ΦΕΚ 228/α/2.11.2011), 4052/2012 άρθρο 2 «Νοσοκοµεία
Ε.Σ.Υ.-Ενιαία Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012) , 4213/2013 άρθρο 18 περί Επαναφοράς σε καθεστώς ∆ιασύνδεσης ,
παρ. Γ (γ) (ΦΕΚ 261/Α΄/9.12.2013) ,
2) Το υπ΄αριθµ. πρωτ. ∆Υ1δ/Γ.Π. οικ. 562/3.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,
για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για την συγκρότηση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µας .
3) Οι διατάξεις της µε αρ. πρωτ. ∆Υ1δ/οικ.35509/2007 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 421/Β/27-3-2007) σχετικά µε
τον τρόπο , τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών µελών .
4) Η µε αρ.πρωτ. 5676/11.3.2014 προκήρυξη εκλογών.
5) Οι µε αρ.πρωτ. 6432/20.3.14, 6404/20.3.14, 6202/18.3.14, 6182/18.3.14, 6245/18.3.14 , 6421/20.3.14 , 6451/20.3.14,
6304/19.3.14, 6406/20.3.14 , 6447/20.3.2014 αιτήσεις υποψηφίων .
Σας γνωρίζουµε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών µελών του Κοινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου
των ∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ» θα διεξαχθούν την 31.03.2014 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 08.00 εως 16.00 µε άµεση, καθολική
και µυστική ψηφοφορία, στο Αµφιθέατρο του νοσοκοµείου.
Οι εκλογείς προσκοµίζουν αποδεικτικό ταυτότητας ώστε να επαληθευτεί η εγγραφή τους στον
πίνακα εκλογέων.
Οι εκλογείς σηµειώνουν µε σταυρό προτίµησης µόνον έναν υποψήφιο από τους αναγραφόµενους
στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι αποσπασµένοι εκλογείς θα αποστείλουν το ψηφοδέλτιο σε φάκελο σηµειώνοντας µόνο έναν
υποψήφιο µε σταυρό προτίµησης και τον ταχυδροµούν µε απόδειξη( αφού αναγράψουν τα στοιχεία τους ως
αποστολείς) στην διεύθυνση:
ΠΡΟΣ: Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Σισµανογλείου 1, Τ.Κ. 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Υπόψη κας Ευδαίµων Αθανασίας.
Οι υποψήφιοι είναι οι κάτωθι :
Για το ιατρικό προσωπικό :
ΓΑΒΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Απόστολου , ∆ιευθυντής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής.
ΚΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του Μιχαήλ, ειδικευόµενος ιατρός στην Παθολογία .
ΛΑΪΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σταύρου , ειδικευόµενη ιατρός στην Παθολογία.
ΛΙΒΑ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευθυµίου –Γεράσιµου , Επιµελητής Α΄ Ουρολογίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου , ∆ιευθυντής Χειρουργικής.
ΤΣΙΑΦΑΚΗ ΞΑΝΘΗ του Εµµανουήλ , Συντονίστρια ∆ιευθύντρια Πνευµονολογίας –Φυµατιολογίας.
Για το λοιπό προσωπικό :
ΜΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής .
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού.
ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνα , κλάδου ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτικής.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΥ∆ΑΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ