ΠΠΠ ΡΡΡ ΟΟΟ ΜΜΜ ΕΕΕ ΤΤΤ ΡΡΡ ΗΗΗ ΣΣΣ ΗΗΗ

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ: Φαιστού
ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ.
ΓΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.871.065,56 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Π.Ε.Π.
Π
ΠΡ
ΡΟ
ΟΜ
Μ ΕΕ ΤΤ Ρ
ΡΗ
Η ΣΣ Η
Η
Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και
πλάτους 40 εκατοστά και άνω
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τετρ. μέτρα
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.900,00
Καθαιρεση αόπλου σκυροδέματος
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ3
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 640,00
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή,με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου,για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9.990,00
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή,με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου,
την σταλία του αυτοκινήτου,για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.500,00
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή,με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00
Μεταφορά καθαρά ασυμπιέστων γαιωδών, ημιβραχωδών ή βραχωδών προϊόντων
εκσκαφής
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόμετρο
(16570,00 Χ 7,00 = 115.990,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 115.990,00
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο
(16570,00 Χ 0,15 = 2485,50) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.485,50
Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την αποκατάσταση τάφρων.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβ. μετρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 855,00
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8.215,00
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο
(455,00/(0,05 Χ 2,43) =3.744,86
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265 ) με χρήση κοινής
ασφάλτου: 455,00 τον. Χ 5,0% = 22.750,00 χγρ.
Συμπυκνωμένη άσφαλτος- Δαπάνη : 22.750,00 Χ 0,42 € / χγρ. = 9.555,00 €
) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.744,86
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της
Π.Τ.Π. Ο-150, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ανευ της μεταφοράς
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8.685,00
Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου, χωρίς την καθαρά
μεταφορά του.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.305,00
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόμετρο
(( 8685,00 + 3305,00) Χ 10,00 = 119.900,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 119.900,00
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41.Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200
mm .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7.055,00
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός
κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο
(54+181+37+16+60-30 =318,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 318,00
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός
κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 1, 50 m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00
Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμάχιο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κατ’ αποκοπή
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό
πλαστικό.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μέτρο μήκους
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο
(( 318 + 30 ) Χ 6,00 = 2088,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.088,00
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο
(7055,00 Χ 0,1 = 706,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 706,00
Αντιστήριξη στύλου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων.Αντλητικά συγκροτήματα
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ώρα
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες 25/02/2011
Ο Προϊστάμενος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχ/κος με Β΄ βαθμό
Μοίρες 25/02/2011
Οι Συντάξαντες
Μιχαηλίδης Μιχάλης