ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου
ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο
ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 682425
+30 2310 692700
Fax: +30 2310 683131
Αθήνα
Τηλ: +30 210 8142414
+30 210 8142415
Fax: +30 210 8141850
[email protected]
www.fibran.gr
Σχεδιάση: FIBRAN A.E. - Νοέμβριος 2012
FIBRAN AE
Βιομηχανία μονωτικών υλικών
FIBRANxps Εξηλασμένη πολυστερίνη
FIBRANgeo Πετροβάμβακας
ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα της παρούσας γνώσης και της
εμπειρίας της εταιρείας. Παραμένει ατομική ευθύνη του χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα
των πληροφοριών. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε
συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού εγχειρίδιο ακυρώνει
κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση. Νοέμβριος 2012.
Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
04
Πρόλογος
Ο όρος Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης -- στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ΣΣΕΘ -- αποτελεί
τη μετάφραση της φράσης External Thermal Insulation Composite System (ETICS) που χρησιμοποιείται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιγράψει την εξωτερική θερμομόνωση του κτηριακού περιβλήματος με
τη χρήση θερμομονωτικών πλακών και επιχρισμάτων λεπτής στρώσης.
Για τη σωστή λειτουργία ενός κτηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ως σημαντικά κριτήρια προπαντός
την εξοικονόμηση ενέργειας, την πυροπροστασία, την ασφάλεια χρήσης αλλά και την αντοχή στο χρόνο.
Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων εξαρτάται από την τέλεια συμβατότητα των δομικών μεταξύ τους,
καθώς και από την κατάλληλη μελέτη και εφαρμογή τους.
Τα ΣΣΕΘ αναλαμβάνουν πρωτίστως το ρόλο της θερμομόνωσης και της προστασίας του κτηρίου από
τις καιρικές συνθήκες.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ – European Organization of Technical Approvals)
βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας εξέδωσε δημιουργήσει έναν ενιαίο Οδηγό Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης
(ETAG 004 – European Technical Approval Guideline), σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να ελέγχεται ένα
σύστημα ETICS. Αυτός δε ο έλεγχος οδηγεί σε έκδοση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ - European
Technical Approval), του συστήματος που ελέγχθηκε και αποτελεί την προϋπόθεση για τη σήμανσή του
με CE.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 6 ΠΔ 334/1994)
όλοι οι προμηθευτές (κατασκευαστές συστημάτων και/ή έμποροι) είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ΣΣΕΘ
τα οποία είναι πλήρη, πιστοποιημένα και φέρουν χαρακτηρισμό CE. Ο ETAG 004, στο κεφάλαιο που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρήσης ενός ΣΣΕΘ, απαιτεί επίσης η εφαρμογή να εκτελεστεί από
τεχνικές εταιρείες με εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης,
ασφαλούς αποθήκευσης κάθε υλικού και να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζει ο προμηθευτής
και η εθνική νομοθεσία.
Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο απευθύνεται σε μελετητές, αναθέτουσες αρχές, αναδόχους και εφαρμοστές και
σκοπό έχει να παρουσιάσει τις βασικές αρχές κατασκευής των ΣΣΕΘ με χρήση θερμομονωτικών πλακών
της FIBRAN. Σε κάθε περίπτωση, για πιστοποιημένα συστήματα κατά ETAG 004 θα πρέπει να αναζητούνται
και να ακολουθούνται οι λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής τους όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες ΕΤΑ
από τους παραγωγούς του κάθε συστήματος.
Η εφαρμογή και εγκατάσταση των ΣΣΕΘ πρέπει να ακολουθεί όλες τις απαραίτητες διατάξεις και κανονισμούς πολεοδομίας και ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης, θα πρέπει να εκδίδονται
όλες οι απαραίτητες άδειες και να χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος εξοπλισμός και υποδομές εργασίας.
05
Περιε χόμε να
Σελ.
1
Δομή των ΣΣΕΘ
9
1.1
Στήριξη
10
1.2
Μονωτικό υλικό
10
1.3
1.2.1
Εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF
11
1.2.2
Πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-021
12
Σύστημα επίχρισης
12
2
Τα ΣΣΕΘ ως τεχνική λύση
13
3
Προοριζόμενη χρήση
14
4
Γενικές απαιτήσεις
14
4.1
14
5
6
4.2
Έλεγχος πριν την έναρξη των εργασιών
15
4.3
Περιβαλλοντικές συνθήκες εκτέλεσης εργασιών
15
Υπόστρωμα
16
5.1
16
Νέα μη επιχρισμένα υποστρώματα
5.2
Παλαιές κατασκευές και/ή υφιστάμενα επιχρισμένα υποστρώματα
16
5.3
Πλάκες ελαφρών κατασκευών ξηράς δόμησης και ξύλινα υποστρώματα
16
5.4
Λοιπά υποστρώματα
16
5.5
Δοκιμές
17
5.6
Προετοιμασία υποστρώματος
18
5.6.1
Μη επιχρισμένη τοιχοποιία
18
5.6.2
Σκυρόδεμα
19
5.6.3
Επιχρίσματα και βαφές ανόργανης βάσης
20
5.6.4
Επιχρίσματα και βαφές οργανικής βάσης
20
5.6.5
Πλάκες ξηράς δόμησης και ξύλινα υποστρώματα
21
5.6.6
Επιστρώσεις λεπτών επενδύσεων
21
Σχεδιασμός λεπτομερειών σύνδεσης
22
6.1
Συνδέσεις στην περιοχή της βάσης του τοίχου
22
6.1.1
Γενικά
22
6.1.2
Περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης και αποστράγγισης
22
6.1.3
Εργασίες στην περιοχή βάσης του τοίχου
23
6.1.3.1
Μετάβαση από την κυρίως όψη στην περιοχή βάσης του τοίχου
23
6.1.3.2
Μετάβαση από την περιοχή της βάσης του τοίχου στο έδαφος
24
6.1.3.3
Στεγανοποίηση σε επαφή με το έδαφος
6.2
6.3
06
Προβλέψεις κατά το σχεδιασμό
24
Συνδέσεις κουφωμάτων, περβαζιών και οροφών
25
6.2.1
Συνδέσεις παραθύρων και πορτών
25
6.2.2
Περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης και αποστράγγισης
26
6.2.3
Συνδέσεις κεραμοσκεπής και δώματος
26
Ειδικά τεμάχια στήριξης υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων
27
7
Κατασκευή
7.1
7.2
28
7.1.1
Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας σημείου
29
7.1.2
Μέθοδος πλήρους επιφάνειας διάστρωσης
29
7.1.3
Διάστρωση κόλλας ανάλογα με τον τύπο πλάκας
30
7.1.4
Μέθοδος διπλής διάστρωσης ανώτατης σειράς μονωτικών πλακών
30
Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών
31
7.2.1
Επικόλληση των πλακών
31
7.2.2
Εξίσωση ανισοσταθμιών τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών
33
Δημιουργία σκοτίας
33
7.4
Στήριξη με βύσματα των θερμομονωτικών πλακών
34
7.4.1
Επιλογή τύπου βυσμάτων
34
7.4.2
Αριθμός βυσμάτων
35
7.4.3
Διάγραμμα τοποθέτησης βυσμάτων
35
7.4.4
Διάτρηση οπών και τοποθέτηση των βυσμάτων
7.6
9
Ανάμιξη και διάστρωση κονιάματος επικόλλησης
7.3
7.5
8
28
36
Βασική στρώση με οπλισμό
38
7.5.1
Βασική στρώση
38
7.5.2
Ανάμιξη της βασικής στρώσης
38
7.5.3
Διαγώνιος οπλισμός
38
7.5.4
Τμήματα της όψης που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις
39
7.5.5
Διαμόρφωση ακμών, εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών
39
7.5.6
Κτηριακοί αρμοί διαστολής
40
7.5.7
Διάστρωση της βασικής στρώσης και ενσωμάτωση του οπλισμού
41
Επικολλώμενα στοιχεία
42
7.6.1
Ελαφριά διακοσμητικά στοιχεία
42
7.6.2
Βαριά διακοσμητικά στοιχεία
42
7.7
Τελικό επίχρισμα
42
7.8
Διάστρωση ασταριού του τελικού επιχρίσματος
43
7.8.1
Γενικές υποδείξεις εφαρμογής
44
7.8.2
Τιμή φωτεινότητας
44
7.8.3
Διάστρωση του τελικού επιχρίσματος
44
7.8.4
Τελικά επιχρίσματα στην περιοχή βάσης και περιμέτρου του κτηρίου
44
Πυροπροστασία
45
8.1
Προδιαγραφές πυροπροστασίας
45
8.2
Φράγμα πυροπροστασίας
46
8.2.1
Φράγμα σε επαφή με το κούφωμα
46
8.2.2
Φράγμα σε απόσταση από το κούφωμα
46
Ηχομόνωση και Ηχοπροστασία
47
07
10
08
Κατασκευαστικές διατομές
49
10.1
Κύριο τμήμα XPS
50
10.2
Κύριο τμήμα MW
51
10.3
Βάση σε ισοσταθμία με κυρίως τμήμα XPS
52
10.4
Βάση σε ισοσταθμία με κυρίως τμήμα MW
53
10.5
Βάση με εσοχή με το κυρίως τμήμα XPS
54
10.6
Βάση με εσοχή με το κυρίως τμήμα MW
55
10.7
Βάση με εξοχή με το κυρίως τμήμα XPS
56
10.8
Βάση με εξοχή με το κυρίως τμήμα MW
57
10.9
Πεδιλοδοκός με το κυρίως τμήμα XPS
58
10.10
Πεδιλοδοκός με το κυρίως τμήμα MW
59
10.11
Γενική κοιτόστρωση
60
10.12
Παράθυρο υπογείου
61
10.13
Παράθυρο 1 τομή
62
10.14
Παράθυρο 1 κάτοψη
63
10.15
Παράθυρο 2 τομή
64
10.16
Παράθυρο 2 κάτοψη
65
10.17
Παράθυρο 3 τομή
66
10.18
Παράθυρο 3 κάτοψη
67
10.19
Παράθυρο 4 τομή
68
10.20
Παράθυρο 4 κάτοψη
69
10.21
Παράθυρο με ρολό τομή
70
10.22
Παράθυρο πυροπροστασίας τομή
71
10.23
Παράθυρο πυροπροστασίας κάτοψη
72
10.24
Μπαλκόνι XPS
73
10.25
Μπαλκόνι MW
74
10.26
Πιλοτή 1
75
10.27
Πιλοτή 2
76
10.28
Στηθαίο μη βατού αντεστραμμένου δώματος
77
10.29
Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 1 (πλάκες πεζοδρομίου)
78
10.30
Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 2 (κεραμικά πλακίδια) & κιγκλίδωμα
79
10.31
Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 2 (κεραμικά πλακίδια) & υδρορροή 1
80
10.32
Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 2 (κεραμικά πλακίδια) & υδρορροή 2
81
10.33
Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 3 (ξύλινο δάπεδο) & υδρορροή
82
10.34
Στηθαίο φυτεμένου αντεστραμμένου δώματος (εκτατική φύτευση) & υδρορροή 1
83
10.35
Στηθαίο φυτεμένου αντεστραμμένου δώματος (εκτατική φύτευση) & υδρορροή 2
84
10.36
Ξύλινη κεραμοσκεπή με MW 1
85
10.37
Ξύλινη κεραμοσκεπή με MW 2
86
10.38
Ξύλινη κεραμοσκεπή με XPS
87
10.39
Κεκλιμένη στέγη σκυροδέματος 1
88
10.40
Κεκλιμένη στέγη σκυροδέματος 2
89
10.41
Κύριο τμήμα επενδεδυμένης όψης
90
1. Δομή των ΣΣΕΘ
Ο οδηγός ETAG 004 ορίζει το ΣΣΕΘ ως κατασκευαστική διάταξη που αποτελείται από ένα προκατασκευασμένο θερμομονωτικό
υλικό, το οποίο επικολλάται στον τοίχο και/ή στερεώνεται μηχανικά μέσω βυσμάτων, προφίλ, ειδικών τεμαχίων κ.ά. και στη
συνέχεια επικαλύπτεται με επίχρισμα.
Το επίχρισμα αποτελείται από μία ή περισσότερες στρώσεις που εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, εκ των οποίων η η πρώτη
‘‘βασική’’ στρώση πρέπει να είναι οπλισμένη και διαστρώνεται απευθείας πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες.
Τα δομικά υλικά του συστήματος είναι:
•• Κόλλα
•• Θερμομονωτικό υλικό
•• Βύσματα
•• Βασική στρώση επιχρίσματος
•• Οπλισμός (Υαλόπλεγμα)
•• Τελικό επίχρισμα με αστάρι ανάλογα με το σύστημα και/ή βαφή
•• Παρελκόμενα όπως π.χ. γωνίες πλέγματος, προφίλ σύνδεσης και κατάληξης, προφίλ αρμών διαστολής, προφίλ βάσης
1 Διακοσμητικό επίχρισµα
2 Εξωτερικό βασικό επίχρισμα
3 Εξηλασµένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF
4 Βύσµατα στερέωσης
5 Κόλλα
6 Υφιστάμενος εξωτερικός σοβάς
7 Οπτοπλινθοδοµή
8 Εσωτερικός σοβάς
09
Τα βασικά μέρη του ΣΣΕΘ είναι:
1. 1 Στήριξη θερμομονωτικού
Αυτή γίνεται ως επί το πλείσ τον με υδραυλικά κονιάματα
επικόλλησης. Για ειδικές χρήσεις διατίθενται επίσης έτοιμες κόλλες
διασποράς σε μορφή πάστας. Στις περισσότερες περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται πρόσθετα βύσματα μηχανικής στήριξης.
Η τοποθέτηση βυσμάτων γίνεται σε μία ξεχωριστή φάση εργασιών
και εξαρτάται από το μονωτικό υλικό, το υπόστρωμα, τη μορφή, το
ύψος και την τοποθεσία του κτηρίου.
Bύσμα στερέωσης
Καπάκια κάλυψης
βυσμάτων στερέωσης
από εξηλασμένη πολυστερίνη
και πετροβάμβακα
1. 2 Μονωτικό υλικό
Ως μονωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλάκες
εξηλασμένης πολυσ τερίνης FIBRANxps ETICS GF ή πλάκες
πετροβάμβακα FIBRANgeo BP-021. Στην περιοχή που βρίσκεται
σε επαφή με το έδαφος χρησιμοποιούνται πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης ακόμη και αν το υπόλοιπο ΣΣΕΘ κατασκευάζεται με
πετροβάμβακα.
10
1.2.1 Εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF
Τύπος: XPS – EN 13164 –T3 – CS(10\Y)200-300 – TR 400 – DS(TH)5 – WL(T)1.5
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD κατόπιν τεχνητής γήρανσης 25ετίας:
0.033 W/mK για πάχος υλικού 20-60 mm,
0.034 W/mK για πάχος υλικού 70-100 mm,
Κατηγορία ακαυστότητας: Ε.
Πρόκειται για ειδικό προϊόν εξηλασμένης πολυστερίνης, πιστοποιημένο για χρήση
σε ΣΣΕΘ. Η επιφανειακή ανάγλυφη διαμόρφωση (γκοφρέ) εξασφαλίζει εξαιρετική
πρόσφυση των υλικών συγκόλλησης και των επιχρισμάτων, ενώ η εσωτερική του
δομή το καθιστά ένα διαπνέον μονωτικό (μ=50-90). Ως θερμοπλαστικό υλικό
επιδεικνύει εξαιρετική διαστατική σταθερότητα σε μεταβολές της θερμοκρασίας και
χάρη στην ιξωδοελαστική συμπεριφορά του απορροφά τις τάσεις που προέρχονται
από τις μικρομετακινήσεις των δομικών στοιχείων, χωρίς κανένα πρόβλημα στα
τελικά επιχρίσματα.
EN 13164
EN 13501-1
EN ISO 11925-2
ETAG 004
Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά θερμομονωτικά υλικά λόγω της καθολικής δομής κλειστών κυψελών διαμέτρου 50 μm, με πάχος
τοιχωμάτων 1μm. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 3% του όγκου του υλικού αποτελείται από τα τοιχώματα και το 97% περιέχει αδρανές
αέριο, γεγονός που του προσδίδει σε σχέση με άλλα αφρώδη μονωτικά:
••
••
χαμηλότερη απορρόφηση νερού και επομένως εξαιρετικά σταθερότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
σε βάθος χρόνου, και
υψηλή μηχανική αντοχή, δηλαδή μεγαλύτερη αντοχή σε κρούση ή διάτρηση, μικρότερες απαιτήσεις
για μηχανική στερέωση και δυνατότητα επικόλλησης επενδύσεων λεπτής στρώσης (π.χ. πέτρα, πλακίδια, κτλ.)
Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά μπορείτε να αναζητήσετε στο τεχνικό φύλλο του προϊόντος.
11
1.2.2 Πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-021
Τύπος: MW-EN 13162-T7-CS(10)30-TR10-PL400-CP2-SS20-WS-WL(P)-MU1-SD20-AW0,95-AF60
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD: 0.036 W/mK
Κατηγορία ακαυστότητας: Α1.
Πρόκειται για ένα για ένα ανόργανο, φυσικό και ινώδες θερμομονωτικό προϊόν που
παράγεται από πετρώματα.
Οι πλάκες πετροβάμβακα BP-021 παράγονται με τη μέθοδο των πλεκτών ινών, είναι
σκληρές με μεγάλες μηχανικές αντοχές και άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Είναι άκαυστες, ηχοαπορροφητικές, πλήρως διαπνέουσες (μ=1), μη υγροσκοπικές,
χημικά αδρανείς, με διαστατική σταθερότητα και οι ιδιότητες τους διατηρούνται
αμετάβλητες στο χρόνο.
Σύμφωνα με τα μοντέλα ανάλυσης κύκλου ζωής ο πετροβάμβακας είναι ένα
οικολογικό θερμομονωτικό υλικό με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση
με τα αφρώδη μονωτικά.
Αποτελεί βασικό μονωτικό της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής καθώς ταυτόχρονα
εξασφαλίζει:
•• θερμομόνωση,
•• ηχομόνωση,
•• πυροπροστασία και
•• παθητικό αερισμό.
ΕΝ 13162
ΕΝ 13172
ΕΝ 13501-1
ΕΤΑG 004
0751
Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά μπορείτε να αναζητήσετε στο τεχνικό φύλλο του προϊόντος.
1.3 Σύστημα επίχρισης
Αποτελείται από τη βασική στρώση που κατά τη διάρκεια της κατασκευής οπλίζεται με υαλόπλεγμα, το αστάρι και το τελικό
έγχρωμο επίχρισμα σε διάφορες κοκκομετρικές διαβαθμίσεις. Ως βασική στρώση μπορούν να χρησιμοποιηθούν υδραυλικά
κονιάματα ή έτοιμη πάστα διασποράς.
12
2. Τα ΣΣΕΘ ως τεχνική λύση
Η θερμική προστασία του κτηριακού περιβλήματος αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα,
στην επίτευξη της ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτηρίου. Τα ΣΣΕΘ
αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση στην κατεύθυνση αυτή για νέα και υφιστάμενα
κτήρια σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/EC και την εθνική νομοθεσία
Ν.3661/08/2008 (ΚΕΝΑΚ) για την ενεργειακή αναβάθμιση και απόκτηση ενεργειακής
ταυτότητας των κτηρίων.
Ειδικότερα η χρήση τους:
•• Ελαχιστοποιεί το πρόβλημα των θερμογεφυρών, μειώνει τις ενεργειακές
απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη, αυξάνει την θερμοχωρητικότητα των τοίχων και εξασφαλίζει θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο.
•• Περιορίζει τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του κτηριακού
περιβλήματος και παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία ως προς την τελική
διαμόρφωση της όψης με πλήθος αρχιτεκτονικών επιλογών.
•• Καθιστά εφικτή την τοποθέτηση μεγαλύτερου πάχους θερμομονωτικού υλικού
χωρίς να χάνεται πολύτιμος εσωτερικός χώρος.
•• Αποτελεί την οικονομικά σκοπιμότερη και λειτουργικά πιο ορθολογική λύση
για τα μη θερμομονωμένα, ή ελλειπώς μονωμένα υφιστάμενα κτήρια.
13
3. Προοριζόμενη χρήση
Τα ΣΣΕΘ είναι σχεδιασμένα για χρήση σε δομικές τοιχοποιίες κτηρίων, νεόδμητων ή παλαιών, συμβατικής κατασκευής από
οπτόπλινθους (κλασικούς ή πορώδεις), από σκυρόδεμα, πέτρα ή προκατασκευασμένα στοιχεία. Επίσης, υπό προϋποθέσεις μπορεί
να εφαρμοστεί και σε ελαφρούς εξωτερικούς τοίχους από ξηρή δόμηση (τσιμεντοσανίδας ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιημένου
υλικού εξωτερικής εφαρμογής).
Εφαρμόζονται σε κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχοι), σε οριζόντιες (πιλοτές) ή επικλινείς επιφάνειες.
Αποτελούνται από μη φέροντα στοιχεία κατασκευής και προφανώς δε συμβάλλουν στη στατική αντοχή των τοίχων όπου
εφαρμόζονται, αλλά αυξάνουν τη διάρκεια ζωής τους, παρέχοντας καλύτερη προστασία από τη διάβρωση και τις έντονες
υγροθερμικές μεταβολές.
4. Γενικές απαιτήσεις
4.1 Προβλέψεις κατά τον σχεδιασμό
Κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
•• Το πάχος της μόνωσης που απαιτείται προκειμένου να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις θερμομόνωσης ανάλογα με
τη χρήση του κτηρίου και την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει.
•• Οι εκάστοτε απαιτήσεις πυροπροστασίας σύμφωνα με τους κτηριοδομικούς κανονισμούς.
•• Οι πιθανές ανεμοπιέσεις που αναμένεται να δεχθεί το κτήριο.
•• Η διαμόρφωση λεπτομερειών (συνδέσεις, τελειώματα, κατασκευαστικά ανοίγματα) ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες
και να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα στη διείσδυση υγρασίας σε μόνιμη βάση.
•• Ο σχεδιασμός των στηρίξεων αρχιτεκτονικών και άλλων στοιχείων (σκίαστρα, κουπαστές, παραθυρόφυλλα, φωτιστικά,
υδρορροές, ηλεκτρολογικά δίκτυα κ.α.), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται’ ανθεκτική συναρμολόγηση χωρίς θερμογέφυρες.
•• Η απόσταση της σκαλωσιάς από τον τοίχο, ανάλογα με το πάχος της μόνωσης που πρόκειται να τοποθετηθεί, προκειμένου
να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για την εκτέλεση της εργασίας.
•• Τα σημεία της προσωρινής στήριξης της σκαλωσιάς προκειμένου η επιφάνεια της εξωτερικής θερμομόνωσης να
αποκαθίσταται εύκολα με την ολοκλήρωση των εργασιών.
14
4.2 Έλεγχος πριν την έναρξη των εργασιών
Η τοποθέτηση του ΣΣΕΘ επιτρέπεται να ξεκινήσει μόνο εφόσον:
•• Έχουν τοποθετηθεί όλες οι εγκαταστάσεις στο υπόστρωμα και έχουν κλειστεί προσεκτικά όλα τα ανοίγματα που έχουν
προκύψει από αυτές. Εντός του ΣΣΕΘ δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τα απαραίτητα δίκτυα
(π.χ. γραμμές για εξωτερικά φώτα).
•• Έχουν κλειστεί προσεκτικά όλοι οι αρμοί και οι εσοχές στο υπόστρωμα.
•• Όλες οι επιφάνειες οι οποίες δεν πρόκειται να επικαλυφθούν όπως γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ποδιές παραθύρων, πλάκες
πεζοδρομίου είναι προστατευμένες με κατάλληλα καλύμματα.
•• Το υπόστρωμα δεν εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας.
•• Τα εσωτερικά επιχρίσματα και το κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδου έχουν διαστρωθεί και στεγνώσει σε μεγάλο βαθμό.
•• Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα, κλπ. έχουν επικαλυφθεί με κατάλληλα
καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το ΣΣΕΘ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών.
•• Υπάρχουν σχέδια για όλες τις συνδέσεις, τις καταλήξεις και τις διαμορφώσεις λεπτομερειών.
•• Οι διανοίξεις, συνδέσεις και καταλήξεις να αντέχουν στη βροχόπτωση.
•• Έγινε δοκιμή του υποστρώματος ως προς την καταλληλότητά του και λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα εφόσον ήταν
απαραίτητο (βλ. Κεφάλαια 5.5 & 5.6).
•• Σε παλαιές κατασκευές έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια για την ανερχόμενη υγρασία, εμφάνιση αλάτων κ.ά. και η τοιχοποιία
έχει στεγνώσει επαρκώς.
4.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες εκτέλεσης εργασιών
Όλα τα στάδια κατασκευής να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχή, παγετός, πολύ υψηλές
θερμοκρασίες, κτλ.) που μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση. Ειδικότερα:
•• Η ελάχιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του υποστρώματος και των υλικών να είναι τουλάχιστον + 5°C (στα
επιχρίσματα υδρύαλου + 7°C) και η μέγιστη έως +30°C.
•• Η μέγιστη σχετική υγρασία έως 80%
•• Παράγοντες όπως παγετός, θερμοκρασίες άνω των + 30°C, ξηρός άνεμος και άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορούν
να μεταβάλλουν τις ιδιότητες εφαρμογής των υλικών. Για το λόγο αυτό είναι πάντα υποχρεωτική η προστασία μέσω
κατάλληλων καλυμμάτων στις σκαλωσιές. (π.χ. δίχτυα σκαλωσιάς, λινάτσες προστασίας κτλ.)
•• Η ενυδάτωση των υδραυλικών υλικών κόλλησης και επίχρισης πρέπει να πραγματοποιείται με πόσιμο νερό επίσης
θερμοκρασίας από + 5° έως +30°C. Το καλοκαίρι δεν επιτρέπεται π.χ. να χρησιμοποιείται νερό το οποίο έχει ζεσταθεί
μέσα στο λάστιχο.
15
5. Υπόστρωμα
Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι καταλληλότητας του υποστρώματος
εφαρμογής.
5.1 Νέα μη επιχρισμένα υποστρώματα
Κατάλληλα υποστρώματα για την τοποθέτηση ενός ΣΣΕΘ είναι:
•• Οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 206-1)
•• Συμπαγή ή διάτρητα τούβλα (σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 777-1 & ΕΝ 777-3)
•• Τσιμεντόλιθοι συμπαγείς ή με κοιλότητες (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 777-3)
•• Συμπαγείς ή με κοιλότητες λίθοι κυψελωτού σκυροδέματος (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 777-4)
•• Συμπαγείς ή με κοιλότητες δομικοί λίθοι ξυλόμαλλου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15498)
Η εφαρμογή του ΣΣΕΘ γίνεται με την αποδοχή ότι τα παραπάνω υποστρώματα κατασκευάστηκαν βάσει των αναγνωρισμένων
προδιαγραφών και κανόνων εφαρμογής που τα διέπουν και επομένως είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών
πλακών. Ωστόσο, πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διερευνηθεί η πραγματική κατάσταση του υποστρώματος και
να εξασφαλιστεί η ικανότητα του να φέρει το ΣΣΕΘ (βλ. Κεφάλαια 5.5 & 5.6).
5.2 Παλαιές κατασκευές και/ή υφιστάμενα επιχρισμένα υποστρώματα
Ο έλεγχος, η επισκευή και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση μέτρα προετοιμασίας για αυτά τα υποστρώματα είναι εξαιρετικής
σημασίας (βλ. Κεφάλαια 5.5 & 5.6). Σε αυτά τα υποστρώματα όλοι οι τύποι ΣΣΕΘ πρέπει να επικολλώνται και να στηρίζονται με
βύσματα. (Βλ. Κεφάλαιο 7.4)
5.3 Πλάκες ελαφρών κατασκευών ξηράς δόμησης και ξύλινα υποστρώματα
Κατάλληλα υποστρώματα αυτού του τύπου και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση του κάθε ΣΣΕΘ δύναται να είναι:
τσιμεντοσανίδες (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12467), ινοπλισμένες γυψόπλακες (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15283-2), ξύλινες
πλάκες ελαφρών κατασκευών (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13986, εξαιρούνται οι πορώδεις πλάκες) καθώς και υποστρώματα
από συμπαγές ξύλο. Ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα υποστρώματα έχει η προστασία τους από την υγρασία, καθώς αυτή μπορεί
να προκαλέσει:
•• διόγκωση,
•• μείωση αντοχών, και
•• μικρομετακινήσεις που οδηγούν σε περεταίρω βλάβες.
5.4 Λοιπά υποστρώματα
Σε υποστρώματα πέρα των προαναφερθέντων πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους για εφαρμογή ΣΣΕΘ ως προς:
•• Την ικανότητα παραλαβής των φορτίων με μελέτη στατικής επάρκειας
•• Την απουσία επιβλαβών συμπυκνωμάτων με μελέτη υγροθερμικής συμπεριφοράς
16
5.5 Δοκιμές
Παρακάτω αναφέρονται οι συνήθεις μέθοδοι ελέγχου του υποστρώματος ως προς την καταλληλότητά του για την κατασκευή ΣΣΕΘ:
Οπτικός έλεγχος:
για την αξιολόγηση του είδους και της κατάστασης του υποστρώματος και ειδικότερα:
•• την ύπαρξη υγρασίας στο υποστρώμα,
•• του κινδύνου διείσδυσης υγρασίας πίσω από το ΣΣΕΘ και
•• τη διαπίστωση της ύπαρξης ρωγμών στο υπόστρωμα.
Δοκιμή σκουπίσματος:
με την παλάμη ή ένα σκουρόχρωμο πανί για τον έλεγχο ύπαρξης
•• σκόνης,
•• επιβλαβών αλάτων,
•• λιπών,
•• φθαρμένων παλαιών επιστρώσεων και σαθρών υλικών, που δύναται να μειώσουν την
ικανότητα πρόσφυσης του ΣΣΕΘ
Δοκιμή χάραξης:
με μαχαίρι πραγματοποιείται πολλαπλή σταυρωτή χάραξη σε υφιστάμενο χρώμα και ακολούθως
με χρήση κολλητικής ταινίας ελέγχουμε την αποκόλλησή του.
Δοκιμή διαβροχής:
με μία υγρή βούρτσα ή με φιάλη ψεκασμού νερού ελέγχεται
•• η απορροφητικότητα και
•• η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του υποστρώματος.
Έλεγχος υγρασίας:
με τη χρήση ειδικών συσκευών προσδιορίζεται το % ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα.
Δοκιμή επιπεδότητας:
Σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00, η απόκλιση επιπεδότητας δεν πρέπει
να είναι περισσότερο από 2 cm.
Δοκιμή συγκόλλησης:
σε επιχρισμένα υποστρώματα και υποστρώματα με λεπτές επενδύσεις προβλέπεται η επικόλληση
οπλισμού (υαλόπλεγμα) επιφάνειας τουλάχιστον 30 cm επί 30 cm με την κόλλα του προβλεπόμενου
συστήματος. Κατά την αποκόλληση μετά από τρεις ημέρες πρέπει να αποκολλάται μόνο ο
οπλισμός.
Δοκιμή εξαγωγής:
με το χέρι, των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης που πρόκειται να εφαρμοστούν, μετά από
δοκιμαστική τοποθέτηση.
Οι παραπάνω δοκιμές πραγματοποιούνται με τυχαίο τρόπο σε διάφορες θέσεις της επιφάνειας κάθε όψης.
17
5.6. Προετοιμασία υποστρώματος
5.6.1 Μη επιχρισμένη τοιχοποιία
Είδος
Τοιχοποιία από:
••
••
••
••
Οπτόπλινθους
Τσιμεντόλιθους
Πλίνθους κυψελωτού σκυροδέματος
Φυσική πέτρα
Κατάσταση
Προετοιμασία
Σκονισμένο
Σκούπισμα ή πλύσιμο με υδροβολή1 και αναμονή
για στέγνωμα (Εικόνα 1)
Υπολείμματα
κονιαμάτων
Καθαίρεση, σκούπισμα ή πλύσιμο με υδροβολή
και αναμονή για στέγνωμα
Προεξοχές, κοιλότητες
Ισοστάθμιση με κατάλληλο κονίαμα και αναμονή
για στέγνωμα (Εικόνα 2)
Υγρασία2
Αφήνουμε να στεγνώσει
Εξανθίσεις αλάτων2
Ξηρό βούρτσισμα και απομάκρυνση
Σαθρό, μη ικανό για
παραλαβή φορτίων,
αποκολλήσεις πλίνθων
Καθαίρεση και τυχόν αντικατάσταση πλίνθων,
χρήση συνδετικών κονιαμάτων, αναμονή για
στέγνωμα της συνδετικής κονίας
Βρώμικο, λιπαρό
Πλύσιμο με υδροβολή1 και κατάλληλο
καθαριστικό, ξέπλυμα με καθαρό νερό, αναμονή
για στέγνωμα
1 Μέγιστη πίεση 200 bar.
2 Σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας πρέπει να επιλύεται το πρόβλημα με κατάλληλες μεθόδους (π.χ. χημικά φράγματα).
εικ. 1
18
εικ. 2
5.6.2 Σκυρόδεμα
Είδος
Κατάσταση
Προετοιμασία
Σκονισμένο
Σκούπισμα ή πλύσιμο με υδροβολή1 και
αναμονή για στέγνωμα
Επιφανειακή λεπτή στρώση
σκυροδέματος χαλαρής
σύνδεσης, υπολείμματα
κονιαμάτων
Ξύσιμο, καθαίρεση, σκούπισμα ή πλύσιμο
με υδροβολή1 και αναμονή για στέγνωμα
Υπολείμματα αποκολλητικών
καλουπιών, βρώμικο, λιπαρό
Πλύσιμο με υδροβολή1 και κατάλληλο
καθαριστικό, ξέπλυμα με καθαρό νερό,
αναμονή για στέγνωμα
Προεξοχές, κοιλότητες
Ισοστάθμιση με κατάλληλο κονίαμα και
αναμονή για στέγνωμα
Σαθρό, μη ικανό για
παραλαβή φορτίων,
Καθαίρεση, πλύσιμο με υδροβολή1,
αποκατάσταση οπλισμού χρήση
αντιδιαβρωτικής προστασίας &
επισκευαστικών κονιαμάτων (εικόνες 3-5)
Υγρασία2
Αναμονή για στέγνωμα
Εξανθίσεις αλάτων2
Ξηρό βούρτσισμα και απομάκρυνση
Ελλιπής σύνδεση πλίνθων με
σκυρόδεμα, ρηγματώσεις πάνω
από 5 mm μεταξύ σκυροδέματος
και πλίνθων
Πλινθοσυρραφή με τη χρήση κατάλληλων
υλικών (τσιμεντενέσεις, διογκούμενα
επισκευαστικά κονιάματα, αγκύρια, κτλ.)
Δομικές ρωγμές επί του
οπλισμένου σκυροδέματος που
υποβαθμίζουν την στατική και
δυναμική επάρκειά του
Δομική συγκόλλησης με τη χρήση
κατάλληλων υλικών (εποξικές ρητίνες,
ανθρακονήματα, χαλιβδοελάσματα, κτλ.)
Τοιχεία και πιλοτές από:
•• Έτοιμο σκυρόδεμα
•• Προκατασκευασμένα στοιχεία
σκυροδέματος
•• Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
1 Μέγιστη πίεση 200 bar.
2 Σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας πρέπει να επιλύεται το πρόβλημα με κατάλληλες μεθόδους (π.χ. χημικά φράγματα).
εικ. 3
εικ. 4
εικ. 5
19
5.6.3 Επιχρίσματα και βαφές ανόργανης βάσης
Είδος
Ανόργανα βασικά ή τελικά
ασβεστοκονιάματα (σοβάς)
Ασβέστωμα
Κατάσταση
Προετοιμασία
Σκονισμένο
Σκούπισμα ή πλύσιμο με υδροβολή1 και αναμονή για
στέγνωμα
Σαθρό, μη ικανό για
παραλαβή φορτίων
Καθαίρεση, αποκατάσταση και ισοστάθμιση με κατάλληλο
κονίαμα και αναμονή για στέγνωμα
Προεξοχές, κοιλότητες
Ισοστάθμιση με κατάλληλο κονίαμα και αναμονή για
στέγνωμα
Υγρασία2
Αναμονή για στέγνωμα
Εξανθίσεις αλάτων2
Ξηρό βούρτσισμα και απομάκρυνση
Βρώμικο, λιπαρό
Πλύσιμο με υδροβολή1 και κατάλληλο καθαριστικό, ξέπλυμα
με καθαρό νερό, αναμονή για στέγνωμα
Οποιαδήποτε
Πάντα πρέπει να πραγματοποιείται καθαίρεση με μηχανικά
μέσα
Σκονισμένο
Σκούπισμα ή πλύσιμο με υδροβολή1 και αναμονή για
στέγνωμα
Ξεφλουδισμένο,
ενανθρακωμένο
Σκούπισμα, απόξεση, πλύσιμο με υδροβολή1, αναμονή για
στέγνωμα
Βρώμικο, λιπαρό
Πλύσιμο με υδροβολή1 και κατάλληλο καθαριστικό, ξέπλυμα
με καθαρό νερό, αναμονή για στέγνωμα
Υγρασία2
Αναμονή για στέγνωμα
Ανόργανες βαφές
1 Μέγιστη πίεση 200 bar.
2 Σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας πρέπει να επιλύεται το πρόβλημα με κατάλληλες μεθόδους (π.χ. χημικά φράγματα).
5.6.4 Επιχρίσματα και βαφές οργανικής βάσης
Είδος
Κατάσταση
Προετοιμασία
Σταθερά
Πλύσιμο με καθαρό νερό και αναμονή για στέγνωμα
Σαθρά
Αφαίρεση με μηχανικά μέσα, πλύσιμο με καθαρό νερό και
αναμονή για στέγνωμα
Πλαστικά χρώματα και οργανικοί
σοβάδες
20
5.6.5 Πλάκες ξηράς δόμησης και ξύλινα υποστρώματα
Είδος
Πλάκες ελαφρών
κατασκευών:
Τσιμεντοσανίδες
Γυψοσανίδες
Ξύλινες πλάκες1
Κατάσταση
Προετοιμασία
Σκονισμένο, βρώμικο
Σκούπισμα
Κοιλότητες
Επισκευή με κατάλληλο υλικό
Υγρασία
Συμβουλευτείτε τον παραγωγό
Ελλιπής σύνδεση με τον
φέροντα οργανισμό
Εξασφάλιση της σταθερής σύνδεσης με τον φέροντα
οργανισμό (π.χ. μεταλλικό σκελετό) μέσω τοποθέτησης
βυσμάτων ή βιδώματος πριν την εφαρμογή του ΣΣΕΘ
1 Σε ξύλινες κατασκευές πρέπει ληφθούν υπόψη οι πιθανές απαιτήσεις μικρομετακινήσεων (π.χ. στην περιοχή των συνδέσεων
με το δάπεδο). Εφόσον απαιτείται, πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για αυτές τις περιοχές όπως π.χ. η ελαστική σφράγιση των
αρμών διαστολής.
5.6.6 Επιστρώσεις λεπτών επενδύσεων
Είδος
Επενδύσεις όπως:
φυσική πέτρα
τεχνητή πέτρα
κεραμικά πλακίδια
Κατάσταση
Προετοιμασία
Σκονισμένο, βρώμικο
Σκούπισμα ή πλύσιμο με υδροβολή1 αναμονή για στέγνωμα
Σαθρό, μη ικανό για
παραλαβή φορτίων
Καθαίρεση, αποκατάσταση και ισοστάθμιση με κατάλληλο
κονίαμα και αναμονή για στέγνωμα
Προεξοχές, κοιλότητες
Ισοστάθμιση με κατάλληλο κονίαμα και αναμονή για
στέγνωμα
Υγρασία2
Αναμονή για στέγνωμα
Εξανθίσεις αλάτων2
Ξηρό βούρτσισμα και απομάκρυνση
Αδυναμία επιφανειακής
πρόσφυσης (λεία
επιφάνεια, π.χ. πλακίδια
με υάλωση)
Εφαρμογή κατάλληλου ασταριού βελτίωσης της ικανότητας
πρόσφυσης του ΣΣΕΘ
1 Μέγιστη πίεση 200 bar.
2 Σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας πρέπει να επιλύεται το πρόβλημα με κατάλληλες μεθόδους (π.χ. χημικά φράγματα).
21
6. Σχεδιασμός λεπτομερειών σύνδεσης
Πριν από την έναρξη των εργασιών απαιτείται όσο το δυνατόν λεπτομερής σχεδιασμός της συναρμογής των
θερμομονωτικών πλακών του συστήματος στα διάφορα σημεία της όψης, όπως παράθυρα, πόρτες, δώμα,
στέγη, περβάζια, μπαλκόνια, δάπεδα, έδαφος κτλ. προκειμένου να αποφεύγονται θερμογέφυρες.
Όλες οι εμφανείς επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον δεν περικλείονται από κατάλληλα προφίλ,
πρέπει να επιστρωθούν με το σύστημα επίχρισης (οπλισμένη βασική στρώση και τελικό επίχρισμα) ώστε να
αποφεύγονται εκτεθειμένα ασθενή σημεία σε άμεση διείσδυση υγρασίας, καταστροφή από έντομα, τρωκτικά
και σε περίπτωση πυρκαγιάς στην άμεση επίδραση των φλογών.
6.1. Συνδέσεις στην περιοχή της βάσης του τοίχου
6.1.1 Γενικά
Κατά κανόνα στις περιοχές της βάσης του τοίχου, που είναι εκτεθειμένες στην αναπήδηση της βροχής και που βρίσκονται σε
επαφή με το υπέδαφος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, ακόμη και αν
το υπόλοιπο σύστημα πρόκειται να κατασκευαστεί με πετροβάμβακα (εικόνες 6 & 7), καθώς οι περιοχές αυτές απαιτούν κατά
κανόνα υψηλές μηχανικές αντοχές και ανθεκτικότητα στην υγρασία. Στην περιοχή της βάσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για
τη διαμόρφωση περιμετρικής ζώνης στεγανοποίησης πριν την τοποθέτηση της θερμομόνωσης.
Η πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης μπορούν να εισέρχονται σε μικρό βάθος εντός του εδάφους και να συνδέονται χωρίς θερμογέφυρες με τη θερμομόνωση που πιθανόν υπάρχει κάτω από το έδαφος, και να ανέρχονται σε ύψος μέχρι 1m. Για τις πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης στην περιοχή της βάσης του τοίχου προβλέπεται τοποθέτηση βυσμάτων σε ύψος που να μην καταστρέφεται η προηγηθείσα ζώνη στεγανοποίησης λόγω διάτρησης.
6.1.2 Περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης και αποστράγγισης
Η περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης είναι η νοητή προέκταση της στεγανοποίησης του υπογείου, πρέπει να συνδέεται με αυτήν
και να έχει ύψος τουλάχιστον 30-40 cm πάνω από την τελική στάθμη του εδάφους. Η ζώνη στεγανοποίησης κατασκευάζεται είτε
με επαλειφόμενα στεγανοποιητικά είτε με μεμβράνες (εικόνες 8 & 9).
Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα όμβρια ύδατα να απομακρύνονται και να μη λιμνάζουν. Αυτές οι προβλέψεις
περιλαμβάνουν κατάλληλο αποστραγγιστικό δίκτυο (π.χ. περιμετρικό κανάλι), τυχόν πλακοστρώσεις με κατάλληλη κλίση (από
το κτήριο και προς τα έξω), ενώ κατάλληλη αποστραγγιστική μεμβράνη μπορεί να προβλέπεται στο υπόγειο τμήμα της κατασκευής μεταξύ της θερμομόνωσης και του υπεδάφους. Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα σχέδια
10.2 – 10.7.
εικ. 6
22
εικ. 7
εικ. 8
εικ. 9
6.1.3 Εργασίες στην περιοχή βάσης του τοίχου
6.1.3.1 Μετάβαση από την κυρίως όψη στην περιοχή βάσης του τοίχου
•• Βάση τοίχου με εσοχή:
Η κατάληξη του ΣΣΕΘ στη βάση του τοίχου με εσοχή γίνεται συνήθως με τη χρήση ειδικού
προφίλ - δηλαδή με ράγα εκκίνησης πλαστική ή αλουμινίου χωρίς διατρήσεις στο κάτω τμήμα
της (Εικόνα 10).
Η στήριξη της ράγας γίνεται σε αποστάσεις ανά 30 cm περίπου καθώς και στα άκρα της με
κατάλληλα βύσματα. Οι ανισοσταθμίες του υποστρώματος παραλαμβάνονται με πλαστικούς
αποστάτες πίσω από τη ράγα (εικόνες 11-14). Δεν επιτρέπεται διαφορετικά τεμάχια ράγας να
αλληλεπικαλύπτονται. Οι συνδέσεις μεταξύ τους γίνεται με κατάλληλα πλαστικά εξαρτήματα
σύνδεσης. Οι αποστάσεις μεταξύ ράγας εκκίνησης και τοίχου που προκύπτουν κατά την τοποθέτηση πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. κονίαμα επικόλλησης, μονωτικές
αυτοδιογκούμενες ταινίες), ώστε να εξασφαλιστεί η αεροστεγανότητα της κάτω κατάληξης και
να αποφεύγεται το φαινόμενο της καμινάδας (ροή αέρα πίσω από τις θερμομονωτικές πλάκες).
Για την εξασφάλιση ασφαλούς σύνδεσης του συστήματος επίχρισης στο προφίλ της ράγας
εκκίνησης, συνιστάται η τοποθέτηση κουμπωτών προφίλ με υαλόπλεγμα τα οποία παρέχονται
από τον προμηθευτή του συστήματος. Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο σχέδιο 10.3.
εικ. 11
εικ. 12
εικ. 13
εικ. 10
εικ. 14
Η ράγα εκκίνησης δημιουργεί μια μικρή θερμογέφυρα, η οποία όμως μπορεί να αποφευχθεί όταν στη βάση χρησιμοποιούμε
μεγάλα πάχη εξηλασμένης πολυστερίνης. Στην περίπτωση αυτή, δεν τοποθετείται ράγα εκκίνησης και το μονωτικό κόβεται με
το ειδικό μηχάνημα θερμοκοπής έτσι ώστε το ίδιο το μονωτικό να δημιουργεί την εσοχή βάσης και ακολούθως τοποθετείται το
ειδικό προφίλ νεροσταλλάκτη.
23
•• Βάση σε ισοσταθμία με την κυρίως επιφάνεια και διαφορετικό τελικό επίχρισμα:
Κυρίως επιφάνεια και βάση του ΣΣΕΘ είναι σε ισοσταθμία (Εικόνα 15). Η οπλισμένη βασική στρώση
διαστρώνεται πάνω και στους δύο τύπους πλακών στην περίπτωση που αυτοί είναι διαφορετικοί
(π.χ. κυρίως επιφάνεια με πετροβάμβακα και βάση με εξηλασμένη πολυστερίνη), αλλά το τελικό
επίχρισμα της κύριας επιφάνειας είναι διαφορετικό από το τελικό επίχρισμα στη βάση. Ενδεικτικές
κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζοντα στο σχέδιο 10.2.
•• Βάση σε ισοσταθμία με την κυρίως επιφάνεια και ενιαίο τελικό επίχρισμα:
εικ. 15
Κυρίως επιφάνεια και βάση του ΣΣΕΘ είναι σε ισοσταθμία (Εικόνα 15). Η οπλισμένη βασική στρώση και το τελικό επίχρισμα
διαστρώνονται ενιαία πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες κύριας επιφάνειας και βάσης (π.χ. πλήρες σύστημα με εξηλασμένη
πολυστερίνη). Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο σχέδιο 10.2.
6.1.3.2 Μετάβαση από την περιοχή της βάσης του τοίχου στο έδαφος
•• Κατάληξη χωρίς περιμετρική θερμομόνωση υπογείου
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης της περιοχής της βάσης του τοίχου εισέρχονται 20-30
cm στο έδαφος, κόβονται λοξά στο κάτω μέρος και επικαλύπτονται με την οπλισμένη βασική
στρώση (Εικόνα 16). Η οπλισμένη βασική στρώση εφαρμόζεται καλύπτοντας και ένα τμήμα
του υποστρώματος του υπογείου. Το τελικό επίχρισμα διαστρώνεται περίπου 15 cm επί της
βασικής στρώσης κάτω από το έδαφος.
•• Κατάληξη με περιμετρική θερμομόνωση υπογείου
εικ. 16
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης στην περιοχή της βάσης του τοίχου εισέρχονται 20-30
cm στο έδαφος μέχρι να συναντήσουν την συνήθως μικρότερου πάχους υφιστάμενη θερμομόνωση και κόβονται λοξά ώστε στο σημείο της ένωσής τους να έχουν ίσο πάχος (Εικόνα 17).
Η οπλισμένη βασική στρώση επικαλύπτει και τμήμα της υφιστάμενης θερμομονωτικής πλάκας
του υπογείου, αφού προηγουμένως την έχουμε κατάλληλα αγριέψει με ράσπα στην περίπτωση
που η επιφάνειά της είναι λεία. Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα
σχέδια 10.2 – 10.7.
εικ. 17
6.1.3.3. Στεγανοποίηση σε επαφή με το έδαφος
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιφάνειας όλα τα μέρη του συστήματος που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος επικαλύπτονται με στεγανοποιητική επίστρωση μεγάλης αντοχής στο χρόνο π.χ. επαλειφόμενο στεγανοποιητικό χωρίς οργανικούς διαλύτες.
Η στεγανοποίηση ξεκινά από την γραμμή του εδάφους και καλύπτει τμήμα της στεγανοποίησης του υπογείου. Στη συνέχεια οι
στεγανοποιητικές στρώσεις προστατεύονται με αποστραγγιστική μεμβράνη. Αν το όριο του εδάφους δεν είναι ακόμη οριστικά
καθορισμένο, ο κατασκευαστής πρέπει να ενημερωθεί ότι αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση των εργασιών
εφαρμογής του ΣΣΕΘ. Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα σχέδια 10.2 – 10.7.
24
6.2. Συνδέσεις κουφωμάτων, περβαζιών, οροφών
Όλες οι συνδέσεις με παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια περβάζια, οροφές, καθώς και με όλα τα δομικά μέρη που διαπερνούν το
ΣΣΕΘ, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά, κουτιά διακοπτών, κ.ά., πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης
παραθύρων και πορτών ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και με το σωστό
τρόπο εφαρμογής τα προϊόντα που συνιστώνται στο κάθε σύστημα
6.2.1 Συνδέσεις παραθύρων και πορτών
Οι μικρομετακινήσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών (συστολή-διαστολή) των παραθύρων, πορτών και υαλοπινάκων απαιτούν
τη χρήση κατάλληλων προφίλ σύνδεσης. Πριν από την τοποθέτηση των προφίλ σύνδεσης σε παράθυρα και πόρτες πρέπει να
προσεχθούν ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:
•• Ότι οι λεπτομέρειες σύνδεσης καθορίστηκαν από το μελετητή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ενδεικτικές
κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα σχέδια 10.7 – 10.16.
•• Ότι τα παράθυρα και οι πόρτες κατασκευάστηκαν βάσει των οδηγιών συναρμολόγησης του παραγωγού και κατά την
τοποθέτηση χρησιμοποιήθηκαν ταινίες αεροστεγανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μελετητή.
•• Ότι η επιφάνεια του κουφώματος για την επικόλληση των προφίλ σύνδεσης είναι στεγνή, χωρίς σκόνη και λίπη.
•• Ότι η θερμοκρασία κατά την τοποθέτηση δεν μειώνεται κάτω από + 5°C (μέρα και νύχτα), γεγονός που μπορεί να
δημιουργήσει συμπυκνώσεις υδρατμών στο κούφωμα και να μειώσει την ικανότητα πρόσφυσης του προφίλ σύνδεσης.
Οι ελαστικές μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουρεθάνης κτλ.) δε θεωρούνται ανθεκτικές συνδέσεις έναντι
της βροχόπτωσης μακροπρόθεσμα, για αυτό και η χρήση τους απαιτεί συντήρηση και τακτική αντικατάσταση.
Τρεις είναι οι τύποι των προφίλ σύνδεσης: 1Δ, 2Δ και 3Δ ανάλογα με τη δυνατότητά τους να παραλάβουν μετακινήσεις σε 1, 2 ή
3 διαστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τύποι του προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντιστοιχία με
111 32
τον τρόπο τοποθέτησης και το εμβαδό (m2) του κουφώματος:
111 62
Τρόπος κατασκευής
Εσωτερικά
της τοιχοποιίας
με λαμπά
Εσωτερικά
ισοσταθμισμένο
με την τοιχοποιία
1Δ
2Δ
3Δ
≤ 2 m2
2-10 m2
≤ 2 m2
2-10 m2
≤ 2 m2
2-10 m2
≤ 100 mm
1Δ
2Δ
2Δ
2Δ
2Δ
3Δ
≤ 160 mm
2Δ
2Δ
2Δ
2Δ
3Δ
3Δ
≤ 200 mm
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
3Δ
Εμβαδό κουφώματος
Πάχος μονωτικού
Εξωτερικά ισοσταθμισμένο
με την τοιχοποιία
Σε κάθε περίπτωση, αν το ύψος ή το πλάτος του κουφώματος είναι μεγαλύτερο από 2,5 m, πρέπει να χρησιμοποιείται ο τύπος
3Δ. Για διαφορετικό τρόπο κατασκευής του κουφώματος από τους παραπάνω πρέπει να επιλέγεται ο τύπος του προφίλ σύνδεσης ανάλογα με τις αναμενόμενες μικρομετακινήσεις. Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα σχέδια
10.7 – 10.16.
25
6.2.2 Περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης και αποστράγγισης
Η τοποθέτηση της ποδιάς των παραθύρων πρέπει να γίνεται, κατά προτίμηση, μετά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης και πριν την έναρξη
εργασιών επίχρισης (Εικόνα 18). Για τις διαστάσεις των ποδιών λαμβάνεται
υπόψη το πάχος του θερμομονωτικού υλικού και ο τρόπος τοποθέτησής
τους. Πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν πλήρη
επαφή με τη θερμομόνωση χωρίς δημιουργία κενών στη μεταξύ τους
συναρμογή. Αντίστοιχη είναι και η εργασία στα πρεβάζια (π.χ. ποδιές κιγκλιδωμάτων και στηθαίων). Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες
παρουσιάζονται στα σχέδια 10.7 – 10.16 & 10.20 - 10.31.
εικ. 18
6.2.3 Συνδέσεις κεραμοσκεπής και δώματος
Για τη σύνδεση της θερμομόνωσης της τοιχοποιίας με την κεραμοσκεπή προτιμότερη είναι η τοποθέτηση των θερμομονωτικών
πλακών με τη μέθοδο διπλής επιφάνειας επικόλλησης (Κεφάλαιο 7.1.4) ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων κοιλοτήτων
πίσω από τη μόνωση. Η σύνδεση στο πάνω μέρος γίνεται με αντίστοιχο προφίλ ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία (Εικόνα 19).
Σε περίπτωση που απαιτείται αερισμός της στέγης τοποθετείται ειδικό προφίλ που αφενός να επιτρέπει τον αερισμό αφετέρου να
μην επιτρέπει τη διείσδυση εντόμων (Εικόνα 20). Στη μελέτη θα πρέπει να προβλέπεται και η τοποθέτηση της στεγανοποιητικής
μεμβρανης της κεραμοσκεπής. Ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες συνδέσεων τόσο για τις κεραμοσκεπές όσο και για τα
δώματα παρουσιάζονται στα σχέδια 10.20 - 10.31.
εικ. 19
26
εικ. 20
6.3. Ειδικά τεμάχια στήριξης και προεκτάσεις υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων
Για τα ειδικά τεμάχια στήριξης θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και σχεδιασμός κατά την μελέτη. Απαίτηση για ειδικά τεμάχια στήριξης
και προεκτάσεις υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων υπάρχει σε περιπτώσεις που θέλουμε να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητά
τους και να περιορίσουμε τις θερμογέφυρες.
Ειδικότερα:
•• Βρύσες και αγωγοί κάθετοι στην όψη προεκτείνονται στο επιθυμητό μήκος με χρήση πρόσθετου τμήματος (Εικόνα 21).
•• Λοιπά υδραυλικά δίκτυα και υδρορροές παράλληλα της όψης προεκτείνονται και στερεώνονται με στηρίγματα αγωγών σε
τέτοια απόσταση ώστε μετά την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών αυτά να βρίσκεται εκτός της μόνωσης, να είναι
επισκέψιμα και να είναι εφικτή η συντήρηση τους.
•• Αντίστοιχη εργασία πραγματοποιείται και στο ηλεκτρικό δίκτυο με την κατασκευή εξωτερικών καναλιών.
•• Βάσεις επέκτάσης προβλέπονται για εξωτερικά φωτιστικά, κλιματιστικά, τέντες, ασφάλειες παντζουριών, κιγκλιδώματα, κτλ.
Τέλος, ειδικά τεμάχια στήριξης απαιτούνται όταν το βάρος που θα τοποθετηθεί επί των θερμομονωτικών πλακών απαιτεί μεταφορά των φορτίων στα υποκείμενα δομικά στοιχεία (π.χ. επένδυση πέτρας). Η εφαρμογή γίνεται ταυτόχρονα με τις μονωτικές
πλάκες και τα ειδικά τεμάχια χρειάζονται μηχανική στερέωση (σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή). Ενδεικτικές
κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα σχέδια 10.22 & 10.31.
Κενά σημεία μεταξύ των ειδικών τεμαχίων στήριξης - επεκτάσεων και των μονωτικών πλακών γεμίζουν με αφρό πολυουρεθάνης
χαμηλής διόγκωσης και σφραγίζουν με ελαστική μαστίχη.
ελαστικός δακτύλιος
εικ. 21
Σε περίπτωση θερμομόνωσης υφιστάμενων κτηρίων όπου δεν έχει προβλεφτεί μετακίνηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ή και σε νέα κτήρια όπου είναι επιθυμητή η κάλυψη των εγκαταστάσεων με το ΣΣΕΘ, είναι απαραίτητο να
μαρκάρεται επί των μονωτικών πλάκών η διέλευση των αγωγών, έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά την τοποθέτηση των
βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.
27
7. Κατασκευή
Βασική εργασία που προηγείται στην επιφάνεια της όψης πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση των θερμομονωτικών
πλακών, είναι η ευθυγράμμιση των επιφανειών οριζόντια με ράμμα και κάθετα με νήμα της στάθμης (εικόνες
22 & 24).
εικ. 23
εικ. 22
εικ. 24
7.1. Ανάμιξη και διάστρωση κονιάματος επικόλλησης
Κατά την ανάμιξη του κονιάματος επικόλλησης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του εκάστοτε υλικού όπως αυτές περιγράφονται
στο τεχνικό του έντυπο. Αυτό ισχύει και για τις έτοιμες κόλλες σε μορφή πάστας, τις πάστες που αναμιγνύονται με τσιμέντο καθώς
και τους ειδικούς αφρούς πολυουρεθάνης.
Η διάστρωση του κονιάματος επικόλλησης πάνω στη θερμομονωτική πλάκα μπορεί να γίνει με το χέρι ή μηχανικά. Η διάστρωση
πραγματοποιείται είτε με τη μέθοδο της περιφερειακής λωρίδας-σημείου είτε με τη μέθοδο της πλήρους διάστρωσης, προκειμένου
•• Μεταξύ της θερμομονωτικής πλάκας και του υποστρώματος να μην επιτρέπεται κυκλοφορία αέρα που μπορεί να δημιουργήσει
το φαινόμενο της καμινάδας.
•• Η πλάκα να συγκρατείται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα για να αποφευχθούν φαινόμενα κύρτωσης:
του κέντρου της πλάκας προς τα έξω όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι θερμό (Εικ. 25).
των άκρων της πλάκας προς τα έξω όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι ψυχρό (Εικ. 26).
εικ. 25
28
εικ. 26
7.1.1 Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου
Στην περιφέρεια της πλάκας διαστρώνεται μία συνεχής λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm και στο μέσο διαστρώνονται τρία σημεία
διαμέτρου περίπου 15 cm. Η ποσότητα της διαστρωνόμενης κόλλας πρέπει να επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε λαμβάνοντας
υπόψη τις ανοχές του υποστρώματος να επιτυγχάνεται τουλάχιστον 40 % επιφάνεια επαφής (Εικόνα 27).
εικ. 27
7.1.2 Μέθοδος πλήρους επιφάνειας διάστρωσης
Η κόλλα μπορεί να διαστρωθεί με οδοντωτή σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας. Το μέγεθος της οδόντωσης σπάτουλας εξαρτάται από την επιπεδότητα του υποστρώματος: συνήθως χρησιμοποιείται οδόντωση 10x10 mm (Εικόνα 28).
εικ. 28
Κατά τη μηχανική διάστρωση της κόλλας, η κόλλα διαστρώνεται σε κοντινές μεταξύ τους, παράλληλες λωρίδες. Κατά τη διάστρωση στο υπόστρωμα πρέπει να διαστρωθεί τέτοια ποσότητα κόλλας ώστε οι πλάκες να μπορούν να τοποθετηθούν πριν αρχίσει
να σχηματίζεται επιδερμίδα στην κόλλα, που μειώνει την πρόσφυση.
29
7.1.3 Διάστρωση κόλλας ανάλογα με τον τύπο πλάκας
FIBRANxps ETICS GF: Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου για υποστρώματα με ανισοσταθμίες (Εικόνα 29-30) ή σε ολόκληρη
την επιφάνεια της πλάκας για υποστρώματα χωρίς ανισοσταθμίες (σοβαντισμένους τοίχους, τσιμεντοσανίδα, κτλ.)
εικ. 29
εικ. 30
FIBRANgeo BP-021: Για τη συγκόλληση πλακών πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ανόργανα κονιάματα. Μέθοδος
περιφερειακής λωρίδας-σημείου ή σε ολόκληρη την επιφάνεια της πλάκας. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσφυση της κόλλας,
θα πρέπει να προηγείται ένα είδος ασταρώματος με επίπεδο μυστρί ή σπάτουλα, γεμίζοντας τους πόρους της πλάκας και αμέσως
να ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης του πετροβάμβακα (Εικόνα 31-32).
εικ. 31
εικ. 32
7.1.4 Μέθοδος διπλής διάστρωσης ανώτατης σειράς μονωτικών πλακών
Στην περιοχή σύνδεσης με την οροφή, για την αποφυγή του φαινόμενου της καμινάδας, συνιστάται η ανώτατη
σειρά θερμομονωτικών πλακών (κομμένες λοξά στο πάνω μέρος αν πρόκειται για κεραμοσκεπή) να τοποθετούνται με τη μέθοδο διπλής διάστρωσης. (Εικόνα 33). Αυτή πραγματοποιείται ως εξής:
Διαστρώνεται με την οδοντωτή σπάτουλα το κονίαμα επικόλλησης πρώτα κάθετα πάνω στην πλάκα και
ακολούθως οριζόντια πάνω στο υπόστρωμα επικόλλησης. Η θερμομονωτική πλάκα τοποθετείται στη θέση
της ασκώντας επαρκή πίεση.
30
εικ. 33
7.2. Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών
7.2.1 Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών
Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω κολλητά η μία με την άλλη και με μετατοπισμένους αρμούς (Εικόνα 34). Η επίπεδη τοποθέτηση των μονωτικών πλακών ελέγχεται και εξασφαλίζεται με χρήση τρίμετρου πήχη
(Εικόνα 35). Η ποσότητα της κόλλας πρέπει να είναι τέτοια που δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στη μονωτική πλάκα και
τον οδηγό εκκίνησης.
εικ. 34
εικ. 35
Κατά τη διαδικασία επικόλλησης δεν πρέπει να δημιουργούνται διάκενα μεταξύ των πλακών. Τυχόν μεγάλα κενά πρέπει να πληρώνονται με το ίδιο το μονωτικό υλικό ή σε κενά < 4 mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελαφράς διόγκωσης αφρός πλήρωσης σύμφωνα
με τις οδηγίες του συστήματος.
Το κονίαμα επικόλλησης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εισέλθει εντός των αρμών μεταξύ των μονωτικών πλακών και εάν
εισέλθει να αφαιρείται, ούτε τυχόν διάκενα να γεμίζουν με κονιάματα.
Κατά κανόνα πρέπει να τοποθετούνται μόνο ολόκληρες μονωτικές πλάκες. Μικρότερα κομμάτια προσαρμογής, σε καμία όμως
περίπτωση μικρότερα των 15 cm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα στην κυρίως επιφάνεια του κτηρίου, αλλά όχι
στις ακμές. Στις εξωτερικές ακμές αλλά και τις εσωτερικές γωνίες της εξωτερικής επιφάνειας επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο
ολόκληρων ή μισών πλακών σε οδοντωτή τοποθέτηση (Εικόνα 36). Οδοντωτή τοποθέτηση πραγματοποιείται και στις ακμές των
κουφωμάτων, τους λαμπάδες (Εικόνα 37). Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση κάποιες πλάκες εξέχουν στις ακμές, μπορούν
αυτές να κοπούν και να τριφτούν αφού πρώτα στεγνώσει επαρκώς η κόλλα (συνήθως μετά από 2-3 ημέρες).
εικ. 36
εικ. 37
31
Κατά την κοπή θερμομονωτικών πλακών πρέπει να εξασφαλιστεί η τήρηση της ορθογωνικότητας, επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα για αυτό το σκοπό εργαλεία, π.χ. για πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης συσκευές κοπής με θερμή αντίσταση (Εικόνα 38 - 39). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πλάκες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. με σπασμένες, κομμένες ή
συμπιεσμένες γωνίες ή ακμές).
εικ. 38
εικ. 39
Στα ανοίγματα των τοίχων (πόρτες, παράθυρα), οι αρμοί των θερμομονωτικών πλακών δεν επιτρέπεται να αποτελούν συνέχεια των
ακμών των λαμπάδων. Έτσι για την τοποθέτηση των πλακών στους λαμπάδες, θα πρέπει να υπολογίσουμε επιπλέον μήκος ώστε
να κοπούν κατάλληλα χωρίς δημιουργία αρμών σε συνέχεια με τις ακμές των λαμπάδων (Εικόνα 40).
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμομονωτικών
πλακών κατ’ επέκταση των οριζόντιων και κάθετων
γραμμών των κουφωμάτων
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
άκρη κτηρίου
άκρη κτηρίου
min 300 mm
min 300 mm
Λάθος
Σωστό
εικ. 40
Όταν στο υπόστρωμα υπάρχουν μη ενεργοί αρμοί π.χ. από αλλαγή υλικού στα σημεία σύνδεσης της πλινθοδομής με κολώνες,
δοκάρια ή τοιχεία σκυροδέματος, πρέπει οι πλάκες να επικαλύπτουν τα σημεία σύνδεσης τουλάχιστον κατά 10 cm.
Τυχόν ενεργοί αρμοί π.χ. αρμοί διαστολής του κτηρίου, πρέπει να διαμορφώνονται με κατάλληλα προφιλ.
Προεξέχοντα στοιχεία (π.χ. κιβώτια ρολών, λούκια, κτλ.) μπορούν να καλυφθούν αφαιρώντας από το πίσω μέρος της πλάκας το
πλεονάζον πάχος του θερμομονωτικού, κατά τέτοιον τρόπο ώστε το εναπομένον πάχος υλικού να είναι τουλάχιστον το 1/3 του
αρχικού πάχους και σε καμία περίπτωση λιγότερο από 3 cm, η δε κατά μήκος κάλυψη της πλάκας πάνω από το προεξέχον στοιχείο
να είναι τουλάχιστον 10 cm.
32
7.2.2 Εξίσωση ανισοσταθμιών σε τοποθετημένες θερμομονωτικές πλάκες
Για την τήρηση του ομοιόμορφου πάχους της βασικής στρώσης που πρόκειται να ακολουθήσει, η τοποθέτηση των πλακών πρέπει
να γίνεται με προσοχή ώστε η επιφάνεια τους να είναι σε ισοσταθμία. Σε περίπτωση ανισοσταθμιών εργαζόμαστε ανάλογα με
την περίπτωση:
FIBRANxps ETICS GF: Οι ανισοσταθμίες στους αρμούς λειαίνονται μηχανικά ή χειρωνακτικά με κατάλληλη ράσπα και η σκόνη
απομακρύνεται (Εικόνα 41).
εικ. 41
FIBRANgeo BP-021: Οι ανισοσταθμίες στον πετροβάμβακα εξαλείφονται με την εφαρμογή της βασικής στρώσης σε δύο φάσεις.
Στη πρώτη φάση εφαρμόζεται η βασική στρώση χωρίς οπλισμό για να επιτευχθεί η εξομάλυνση και ακολουθεί η δεύτερη φάση
με εφαρμογή οπλισμένης βασικής στρώσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.5.6 και τηρώντας τις οδηγίες του παραγωγού.
7.3. Δημιουργία σκοτίας
Οι σκοτίες πρέπει να διαμορφώνονται στις πλάκες, πριν από τη διάστρωση της βασικής στρώσης και απαγορεύεται να συμπίπτουν
με τους αρμούς των πλακών.
Το βάθος των σκοτιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% του πάχους του θερμομονωτικού υλικού και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,5 cm. Το πλάτος τους δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από το βάθος τους. Είναι σκόπιμο, να διαμορφωθούν σε
τραπεζοειδές σχήμα, ώστε να μη συγκρατούνται όμβρια ύδατα.
Όλες οι επιφάνειες των σκοτιών πρέπει να οπλίζονται με κατάλληλο υαλόπλεγμα για την αποφυγή ρωγμών και να υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον κατά 10 cm με τον οπλισμό της επιφάνειας.
33
7.4. Στήριξη των θερμομονωτικών πλακών με βύσματα
Το υπόστρωμα πρέπει να έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμη σύνδεση μεταξύ θερμομονωτικής πλάκας και υποστρώματος είτε μέσω επικόλλησης, είτε μέσω επικόλλησης
και πρόσθετης μηχανικής στήριξης.
Μηχανική στήριξη απαιτείται πάντα:
•• Σε επιχρισμένα υποστρώματα.
•• Όταν χρησιμοποιούμε θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP-021.
•• Όταν το σχήμα του κτηρίου δημιουργεί υποπίεση ή τυρβώδη ροή αέρα ή η γεωγραφική θέση του κτιρίου βρίσκεται σε
χώρο που πνέουν τακτικά ισχυροί άνεμοι. Εντούτοις, με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης
FIBRANxps ETICS GF και κατάλληλο συγκολλητικό υλικό, μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλή τάση αποκόλλησης (≥
400 kPa), γεγονός που δίνει την ευχέρεια στον μελετητή να περιορίσει ή και να αποφύγει πλήρως την μηχανική στερέωση
σε μη επιχρισμένα υποστρώματα.
7.4.1 Επιλογή τύπου βυσμάτων
•• Τα βύσματα (μεταλλικά ή πλαστικά) πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ETAG 014.
•• Το βύσμα πρέπει να αντιστοιχεί στο υπάρχον υπόστρωμα βάσει των κατηγοριών χρήσης κατά ETAG 014.
•• Αν το υπάρχον υπόστρωμα δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί στις κατηγορίες χρήσης, τότε πρέπει να εκτελεστούν δοκιμές αντοχής
βυσμάτων στο χώρο των εργασιών.
•• Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον επίχρισμα
ή το εξισωτικό κονίαμα και την υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, να εξασφαλίζουν επαρκή αγκύρωση.
•• Οι θερμομονωτικές πλάκες FIBRANxps ETICS GF και FIBRANgeo BP-021, απαιτούν βύσμα με διάμετρο κεφαλής τουλάχιστον
> 60 mm.
34
7.4.2 Αριθμός βυσμάτων
Η βάση για τον υπολογισμό του αριθμού των βυσμάτων δίνεται από τον Ευρωκώδικα 1, EN 1991.01.01: Δράσεις σε δομήματα Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια. Ο αριθμός των βυσμάτων που προκύπτει
στα διάφορα τμήματα της όψης εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
••
••
••
••
••
••
την αντίσταση εξόλκευσης του βύσματος από το υπόστρωμα
τον τύπο και την ποιότητα του θερμομονωτικού υλικού (αντίσταση αποκόλλησης)
το ύψος του κτηρίου
την κατάσταση του κτηρίου
τη θέση του κτηρίου
τη μορφή του κτηρίου
Το πλάτος των ζωνών με αυξημένες απαιτήσεις μηχανικής στήριξης ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 m και στις δύο πλευρές όλων των
ακμών του κτηρίου. Αν το ύψος της επιφάνειας της όψης του κτηρίου είναι μεγαλύτερο από το μήκος του, το πλάτος της ζώνης
αυξημένων απαιτήσεων είναι το 10 % του μήκους, ενώ αν το ύψος είναι ίσο ή μικρότερο, το πλάτος της ζώνης περιθωρίων είναι
το 10 % του ύψους. Ωστόσο το μέγιστο πλάτος δε χρειάζεται να είναι πάνω από 2 m.
Ενδεικτικά για κτήρια με ύψος έως 25 m, ταχύτητες ανέμου έως 85 km/h και βύσματα με φορτίο λειτουργίας 0,20 ΚΝ, πρέπει να
τοποθετηθούν 4 – 5 βύσματα/m2 στην κυρίως επιφάνεια και επιπλέον 1-2 βύσματα/m2 στις ζώνες αυξημένων απαιτήσεων.
7.4.3 Διάγραμμα τοποθέτησης βυσμάτων
Αν η μηχανική στερέωση είναι απαραίτητη, τότε πριν από την έναρξη της εργασίας στήριξης σχεδιάζεται το διάγραμμα τοποθέτησης των βυσμάτων. Δύο ενδεικτικοί τύποι διαγραμμάτων τοποθέτησης «Τ» και «W» παρουσιάζονται παρακάτω στις εικόνες 42
και 43.
Αν το ΣΣΕΘ περικλείει κάποια εξωτερική ακμή του κτιρίου, ή τελειώνει σε αυτή, πραγματοποιείται τοποθέτηση βυσμάτων στη
ζώνη αυξημένης προστασίας, ακόμα και αν δεν απαιτείται τοποθέτηση βυσμάτων στην κυρίως επιφάνεια.
T-pattern
W-pattern
T-pattern
εικ. 42
εικ. 43
W-pattern
35
7.4.4 Διάτρηση οπών και τοποθέτηση των βυσμάτων
•• Μόνο μετά από επαρκή στερεοποίηση της κόλλας μπορεί να ξεκινήσει η διάτρηση και να τοποθετηθούν τα βύσματα (κατά
κανόνα 2-3 ημέρες).
•• Η διάτρηση πραγματοποιείται πάντα σε σημεία που πίσω από το θερμομονωτικό υλικό υπάρχει κόλλα.
•• Το βάθος αγκύρωσης και η διάμετρος διάτρησης αναφέρονται στις συσκευασίες των βυσμάτων.
•• Το βάθος αγκύρωσης για επιφάνειες σκυροδέματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2,5 cm και σε τούβλα δεν πρέπει να
είναι μικρότερο από 4 cm).
•• Χρησιμοποιήστε τρυπάνι με τη διάμετρο που αναγράφεται στη συσκευασία του βύσματος.
•• Χρησιμοποιήστε διάταξη κρουστικής διάτρησης ή κρουστικό δράπανο μόνο σε σκυρόδεμα και σε συμπαγείς
οπτόπλινθους.
•• Χρησιμοποιήστε τύπο τρυπανιού που δε σπάει την εσωτερική δομή σε διάτρητα τούβλα, τσιμεντόλιθους και τούβλα
πορομπετόν.
•• Ρυθμίστε τον οδηγό Βάθους διάτρησης = Πάχος μονωτικού + Πάχος κόλλας + Πάχος παλαιού επιχρίσματος + Βάθος
αγκύρωσης + 1,0 έως 1,5 cm (Παράδειγμα: Βάθος διάτρησης = Πάχος μονωτικού 10 cm + Πάχος κόλλας 0,5 cm + Πάχος
παλαιού επιχρίσματος 2 cm + Βάθος αγκύρωσης 2,5 cm + 1,0 cm = 16 cm).
•• Διαπεράστε τις θερμομονωτικές πλάκες κρατώντας σταθερά το τρυπάνι (εικόνες 44-45).
•• Στο σημείο διάτρησης πραγματοποιήστε φρεζάρισμα με ειδικό μηχάνημα (εικόνες 46 - 48).
•• Το φρεζάρισμα μπορεί να είναι λίγα χιλιοστά ώστε να φωλιάσει το κεφάλι του βύσματος σε ισοσταθμία με το θερμομονωτικό
υλικό (εικόνες 49-51).
•• Αν το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας είναι πάνω από 8 cm, το φρεζάρισμα μπορεί να φθάσει σε βάθος περίπου 2,5 cm
και μετά την τοποθέτηση του βύσματος το κενό να καλυφθεί με θερμομονωτικό πώμα από το ίδιο υλικό πάχους 2 cm (Εικόνα
52). Στην περίπτωση αυτή το βάθος διάτρησης μειώνεται ανάλογα κατά 2,5 cm.
•• Ανάλογα με το είδος του βύσματος το καρφί (πλαστικό ή μεταλλικό) ή η βίδα εισάγεται είτε με χτύπημα (εικόνες 53-54) είτε
βιδώνεται.
•• Τα βύσματα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη σταθερή τους αγκύρωση.
•• Τα ασταθή βύσματα πρέπει να απομακρύνονται και σε διπλανή θέση να τοποθετείται νέο βύσμα.
•• Τηρείται ελάχιστη απόσταση 10 cm των βυσμάτων από τα άκρα του κτηρίου.
•• Απαγορεύεται η διάτρηση των θερμομονωτικών πλακών στη ζώνη υψηλής στεγανοποίησης.
εικ. 44
36
εικ. 45
εικ. 47
εικ. 46
εικ. 48
εικ. 49
εικ. 50
εικ. 51
εικ. 52
εικ. 53
εικ. 54
37
7.5. Βασική στρώση με οπλισμό
Εάν, λόγω των καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών της κατασκευής, η επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών FIBRANxps
ETICS GF έχει εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υπεριώδη ακτινοβολία (αποκτά μια επιφανειακή κίτρινη κρυσταλλική σκόνη),
τότε πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί και να σκουπιστεί καλά.
7.5.1 Βασική στρώση
Ως βασική στρώση χρησιμοποιείται συνήθως το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών.
Ανάλογα με τον τύπο του μονωτικού μπορεί να είναι είτε υδραυλικό κονίαμα (περίπτωση πετροβάμβακα και εξηλασμένης πολυστερίνης) είτε έτοιμη κόλλα οργανικής βάσης σε μορφή πάστας (μόνο σε εξηλασμένη πολυστερίνη δεν ενδείκνυται για πετροβάμβακα).
7.5.2 Ανάμιξη της βασικής στρώσης
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος και τον τύπο του θερμομονωτικού υλικού διατίθενται διάφορες βασικές στρώσεις.
Αν εφαρμόζεται σύστημα με μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP-021 και απαιτείται αρχική στρώση εξομάλυνσης,
πρέπει να τηρηθεί ο καθοριζόμενος χρόνος στεγνώματος μεταξύ της στρώσης εξομάλυνσης και της εφαρμογής της οπλισμένης
βασικής στρώσης σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού.
7.5.3 Διαγώνιος οπλισμός
Στις γωνίες ανοιγμάτων παραθύρων και θυρών είναι απαραίτητη πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού διαστάσεων 20x30 cm για την αποφυγή ρηγματώσεων που σε άλλη περίπτωση οπωσδήποτε θα εμφανιστούν. Η
στερέωσή τους γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας με κλίση 45°. Έτοιμα προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια οπλισμού είναι
επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν (εικόνες 55-57).
εικ. 55
38
εικ. 56
εικ. 57
7.5.4 Τμήματα της όψης που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις
Τα τμήματα της όψης που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις μπορούν να ενισχυθούν με την εφαρμογή διπλής στρώσης
οπλισμού. Έτσι πριν από την τοποθέτηση των προστατευτικών γωνιόκρανων πραγματοποιείται διάστρωση μιας πρώτης βασικής
στρώσης με οπλισμό πάχους περίπου 2 mm και χωρίς ο οπλισμός να επικαλύπτεται στις ενώσεις του.
7.5.5 Διαμόρφωση ακμών, εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών
Η βασική στρώση διαστρώνεται στην επιφάνεια των ακμών των εξωτερικών γωνιών που πρόκειται να τοποθετηθούν τα γωνιόκρανα προστασίας. Η σύνδεση με τον οπλισμό της επιφάνειας που θα ακολουθήσει γίνεται πάντα με επικάλυψη τουλάχιστον 10
cm (εικόνες 58-61).
Η διαμόρφωση ακμών μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς γωνιόκρανα, μόνο με υαλόπλεγμα οπλισμού. Στην περίπτωση αυτή
το υαλόπλεγμα διαμόρφωσης ακμών ενσωματώνεται στη βασική στρώση περικλείοντας την ακμή εκατέρωθεν κατά τουλάχιστον
20 cm. Και πάλι η σύνδεση με τον οπλισμό της επιφάνειας που θα ακολουθήσει γίνεται πάντα με επικάλυψη τουλάχιστον 10 cm.
εικ. 58
εικ. 60
εικ. 59
εικ. 61
39
Η τοποθέτηση νεροσταλάκτη πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με τα γωνιόκρανα, σε όλες τις οριζόντιες ακμές της όψης που
είναι εκτεθειμένες στη βροχή, όπως π.χ. τα κάτω τελειώματα των μπαλκονιών και περβαζιών, το άνω τμήμα κουφωμάτων που δεν
προστατεύονται από εξώστη, κτλ (εικόνες 62-65).
Η διαμόρφωση των εσωτερικών γωνιών μπορεί να γίνει είτε με ειδικό προφίλ είτε μόνο με υαλόπλεγα οπλισμού όπως και στην
περίπτωση των εξωτερικών γωνιών.
Αφού στεγνώσει επαρκώς η βασική στρώση που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση των προφίλ και των ειδικών τεμαχίων
ενίσχυσης, ακολουθεί η επίστρωση της βασικής στρώσης και του οπλισμού σε όλη την επιφάνεια.
εικ. 62
εικ. 64
7.5.6 Κτηριακοί αρμοί διαστολής
Σε μονοκόμματη τοιχοποιία δεν απαιτείται η δημιουργία αρμών, ακόμη και
αν τα κτίρια είναι πολύ ψηλά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο παραγωγός του
συστηματος. Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχουν κτηριακοί αρμοί διαστολής, τότε αυτοί θα πρέπει να διαμορφωθούν και στην τελική επιφάνεια με τη
χρήση ειδικών προφίλ αρμών διαστολής.
Αρχικά, το υλικό της βασικής στρώσης εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές
του αρμού σε πλάτος περίπου 15cm και στη συνέχεια το πλέγμα του ειδικού προφίλ αρμών διαστολής εγκιβωτίζεται σε αυτήν. Για να εξασφαλιστεί
ομοιόμορφο πλάτος αρμών και να αποφευχθεί εισαγωγική υλικού κατά την
εφαρμογή της βασικής στρώσης ή του τελικού επιχρίσματος, απαιτείται η
τοποθέτηση προστατευτικής χαρτοταινίας στο προφίλ. Η ταινία αφαιρείται με
την ολοκλήρωση των εργασιών.
40
εικ. 63
εικ. 65
7.5.7 Διάστρωση του βασικής στρώσης και ενσωμάτωση του οπλισμού
Η τοποθέτηση της βασικής κόλλας επί των πλακών, πριν τη διάστρωσή της με σπάτουλα, μπορεί να γίνει και με μηχανή.
Στην περίπτωση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS GF η βασική στρώση διαστρώνεται πάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια του μονωτικού υλικού με οδοντωτή σπάτουλα, με οδόντωση διαστάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής
του υλικού (Εικόνα 66).
Στην περίπτωση χρήσης πλακών πετροβάμβακα FIBRANgeo BP-021 απαιτείται καταρχήν ένα αστάρωμα με επίπεδη σπάτουλα όλης
της επιφάνειας. Η εργασία πραγματοποιείται χωρίς να αφήνουμε περίσσια υλικού πέρα του υλικού που εισέρχεται στο πορώδες
του πετροβάμβακα, αφαιρώντας παράλληλα και τυχόν ίνες της επιφάνειας που δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένες στην πλάκα. Στη
συνέχεια ακολουθεί η διάστρωση της βασικής στρώσης σε μία ή δύο στρώσεις, με οδοντωτή σπάτουλα (εικόνες 67-69).
εικ. 66
εικ. 67
εικ. 68
εικ. 69
Το πιστοποιημένο βάσει ΕΤΑG 004 υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους τουλάχιστον 145 g/m2, ενσωματώνεται στη βασική στρώση
αμέσως μετά τη διάστρωσή της και όσο ακόμη αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα (εικόνες 70-71). Η τοποθέτησή
του γίνεται από πάνω προς τα κάτω – είτε σε κάθετες είτε σε οριζόντιες διαδρομές, με επικάλυψη των αρμών του σε πλάτος τουλάχιστον 10 cm. Το υαλόπλεγμα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από 1 mm στην κυρίως επιφάνεια και τουλάχιστον από 0,5 mm
επιχρίσματος βασικής στρώσης στα σημεία των επικαλύψεων μεταξύ τους. Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας, θα πρέπει να
προετοιμαστεί η απαιτούμενη αλληλοεπικάλυψη πλέγματος. Συγκεκριμένα, 10 cm περίπου πλάτος πλέγματος πρέπει να παραμένει
χωρίς υλικό βασικής στρώσης, ώστε αυτό να καλυφθεί με τη συνέχεια των εργασιών.
εικ. 70
εικ. 71
41
7.6. Επικολλώμενα στοιχεία
Όπως όλες οι όψεις, έτσι και οι όψεις από ΣΣΕΘ, πέρα από τις σκοτίες, επιτρέπουν τη διαμόρφωση αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων με πρόσθετα επικολλώμενα στοιχεία. Μεταξύ άλλων υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ειδικών διακοσμητικών
στοιχείων από εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps. Η ακολουθία με την οποία πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες εξαρτάται από
τη διαμόρφωση της πρόσοψης και το χρησιμοποιούμενο υλικό.
7.6.1 Ελαφριά διακοσμητικά στοιχεία
Τα ελαφριά διακοσμητικά στοιχεία μπορεί να είναι είτε προκατασκευασμένα είτε να ετοιμάζονται από το ίδιο το μονωτικό επιτόπου
στο έργο.
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία είναι ήδη οπλισμένα και/ή και επικαλυμμένα με επιφάνεια έτοιμη για τελική επίχριση. Η συγκόλληση επί της βασικής στρώσης γίνεται με την κόλλα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Τα στοιχεία που κατασκευάζονται επί τόπου στο έργο επικολλώνται πάνω στη στεγνή, οπλισμένη βασική στρώση με το ίδιο υλικό
που επικολλούνται και οι μονωτικές πλάκες. Επειδή δεν έχουν επιφάνειες έτοιμες για επίχριση, πρέπει να διαστρωθεί πάνω σε αυτά
επίχρισμα βασικής στρώσης, μέσα στο οποίο ενσωματώνεται το υαλόπλεγμα, με επικάλυψη αρμών με τον οπλισμό της βασικής
στρώσης της κυρίως επιφάνειας τουλάχιστον 10 cm.
7.6.2 Βαριά διακοσμητικά στοιχεία
Βαριά διακοσμητικά στοιχεία (π.χ. λεπτές επενδύσεις τεχνίτης ή φυσικής πέτρας) μπορούν να τοποθετηθούν σε ΣΣΕΘ με πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS GF για συνολικό βάρος ως 45 kg/m2 (βασική στρώση και επένδυση). Σε περίπτωση
χρήσης βαρύτερων επενδύσεων απαιτείται να έχει προηγηθεί η τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων στήριξης για την παραλαβή
των πρόσθετων μηχανικών φορτίων και την κατανομή τους στο φέρον υπόστρωμα (βλ. Κεφάλαιο 6.3). Ειδικά τεμάχια στήριξης
χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση όταν το ΣΣΕΘ πραγματοποιείται με FIBRANgeo BP-021.
Η συγκόλληση επί της βασικής στρώσης γίνεται με την κόλλα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
7.7. Διάστρωση του ασταριού του τελικού επιχρίσματος
Αυτό πρέπει να είναι συμβατό με το τελικό επίχρισμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος (Εικόνα 72). Αν η βασική στρώση είναι οργανικής βάσης, το αστάρωμα μπορεί να παραληφθεί. Το αστάρι σε πολλά συστήματα είναι έγχρωμο, σε παρόμοια
απόχρωση με το τελικό επίχρισμα που θα ακολουθήσει.
εικ. 72
42
7.8. Τελικό επίχρισμα
Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με το σύστημα ασταριού και εφόσον
οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, ακολουθεί το τελικό επίχρισμα (εικόνες 73-75). Αν το τελικό επίχρισμα διαστρωθεί πολύ
νωρίς, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού κηλίδων διαφορετικών αποχρώσεων. Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα μπορούν να
διαστρωθούν διαφορετικοί τύποι τελικών επιχρισμάτων.
εικ. 73
εικ. 74
εικ. 75
Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 1,5 mm και 2 mm στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η δημιουργία
ανάγλυφης διακοσμητικής επιφάνειας. Για τη δημιουργία μίας λεπτής επιφανειακής στρώσης, για την οποία απαιτείται μέγιστο
μέγεθος κόκκων του τελικού επιχρίσματος μικρότερο από 1,5 mm, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ελάχιστη στρώση, η
εφαρμογή πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία στρώσεις.
43
7.8.1 Γενικές υποδείξεις εφαρμογής
Τα τελικά επιχρίσματα παράγονται ως επί το πλείστον χρησιμοποιώντας φυσικές χρωστικές
και αδρανή. Επομένως δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως οι ελάχιστες διακυμάνσεις
απόχρωσης και δομής. Για το λόγο αυτό ανά ενιαία επιφάνεια όψης πρέπει να χρησιμοποιείται υλικό από την ίδια παρτίδα όπου αυτό είναι εφικτό.
Ειδικότερα κατά την εφαρμογή ανόργανων επιχρισμάτων θα πρέπει να ενυδατώνονται
περισσότερες από μια συσκευασίες και να αναμιγνύονται σε ένα μεγαλύτερο δοχείο που
κατά την διάρκεια της εργασίας συνεχώς θα ανατροφοδοτείται και θα αναμιγνύεται με νέο
υλικό. Η διαδικασία σκλήρυνσης των ανόργανων τελικών επιχρισμάτων είναι μια φυσικοχημική διεργασία που επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν. Εφόσον αυτές (π.χ.
θερμοκρασία, σχετική υγρασία, κτλ.) αλλάξουν (π.χ. θερμοκρασία, σχετική υγρασία, κτλ.)
κατά τη διάρκεια διάστρωσης του επιχρίσματος, μπορούν να προκληθούν χρωματικές ανομοιομορφίες.
Η ταυτόχρονη εργασία αρκετών εργαζόμενων ανά επίπεδο σκαλωσιάς (Εικόνα 76) και με τη
γρήγορη εφαρμογή με την τεχνική υγρού υλικού πάνω σε υγρό εμποδίζεται η δημιουργία
ανομοιομορφιών στην επιφάνεια.
εικ. 76
7.8.2 Τιμή φωτεινότητας
Η τιμή φωτεινότητας ενός έγχρωμου επιχρίσματος κυμαίνεται
μεταξύ 100% για τη λευκή απόχρωση και 0% για τη μαύρη
απόχρωση. Η επιλογή της φωτεινότητας είναι σημαντική προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, όπως
συμβαίνει με τις σκούρες αποχρώσεις. Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, στην Ευρώπη υπάρχει ένα ελάχιστο επιτρεπτό
όριο 20-30%. Για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες και
ηλιοφάνεια ένα ασφαλές ελάχιστο όριο θεωρείται το 35%.
7.8.3 Διάστρωση του τελικού επιχρίσματος
Η διάστρωση του τελικού επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά, ανάλογα με τις οδηγίες του προϊόντος.
Το αν θα είναι πεταχτό, εκτοξευόμενο, ή πατητό εξαρτάται από το είδος του επιλεγμένου τελικού επιχρίσματος. Η διαμόρφωση
των επιφανειών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ανάλογα με το είδος επιχρίσματος και την επιθυμητή τελική επιφάνεια η
διαμόρφωση μπορεί να γίνει με κατάλληλο εργαλείο, τηρώντας τις οδηγίες εφαρμογής του εκάστοτε υλικού. Η εφαρμογή πραγματοποιείται πάντα με φορά από πάνω προς τα κάτω.
7.8.4 Τελικά επιχρίσματα στην περιοχή της βάσης και της περιμέτρου του κτηρίου
Στα ανόργανα τελικά επιχρίσματα στην περιοχή της βάσης και της περιμέτρου του κτηρίου πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλη
υδροαπωθητική επίστρωση. Στην περιμετρική περιοχή σε επαφή με το έδαφος το εκάστοτε τελικό επίχρισμα πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση υγρασίας με κατάλληλη στεγανοποιητική στρώση.
44
8. Πυροπροστασία
8.1. Προδιαγραφές πυροπροστασίας
Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ορίζει προδιαγραφές πυρασφαλείας με το Π.Δ.71/88 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων».
Σύμφωνα με τον κανονισμό, για εξωτερικούς τοίχους κτηρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς
ισχύουν οι απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ(1)
Δομικό Στοιχείο
α) πυραντίσταση εξωτ. τοίχου
β) εξωτερική επένδυση
γ) ποσοστό ανοιγμάτων(4)
(3)
(4)
(1)
(2)
Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτήριο
< 3 μ.
3 - 5 μ.
5 - 10 μ.
> 10 μ.
πλήρης(2)
πλήρης
μισή
χωρίς απαίτηση
άκαυστα υλικά
κατηγορίες(3) 1, 2
κατηγορία 3
κατηγορία 3
≤15%
≤25%
≤50%
≤80%
Για κτήρια «υψηλού βαθμού κινδύνου» η απόσταση διπλασιάζεται.
Η απαιτούμενη για τοίχο πυροδιαμερίσματος.
Σύμφωνα με τη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.
Το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου. Εάν τα κουφώματα έχουν
δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 15 λεπτών, υπολογίζονται με το 50% της επιφάνειάς τους.
Οι κατηγορίες υλικών που προκύπτουν από τη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας πραγματοποιείται με βάση τα πρότυπα BS 476 Part 6 «Fire propagation» και Part 7 «Surface spread of flame».
Ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο πετροβάμβακας (FIBRANgeo BP-021) κατατάσσεται στην κατηγορία στην κατηγορία των
άκαυστων υλικών, ενώ για τα πλαστικά υλικά ρητά αναφέρεται ότι η χρήση τους προϋποθέτει την ανάλογη απόδειξη της κατηγορίας
κατάταξης με πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Αν και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει πλέον εδραιωθεί η κατάταξη υλικών και ΣΣΕΘ σύμφωνα το πρότυπο ΕΝ 13501-1
«Fire classification of construction products and building elements», εντούτοις δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αντιστοίχηση των
κατηγοριών που προκύπτουν για τη χρήση ανά κατηγορία κτηρίου και επομένως είναι ακόμη υποχρεωτική η τεκμηρίωση βάση
BS 476 Part 6 & 7.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1 ο πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-021 κατατάσσεται ως άκαυστο υλικό, κατηγορίας Α1, και η
εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF κατατάσσεται ως αυτοσβενύμενο υλικό, κατηγορίας Ε.
45
8.2. Φράγμα πυροπροστασίας
Η κατασκευή φράγματος πυροπροστασίας είναι μια συνηθισμένη πρακτική όταν εφαρμόζονται συστήματα με αφρώδη μονωτικά
όπως είναι οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS GF σε πολυώροφα κτήρια.
8.2.1 Φράγμα σε επαφή με το κούφωμα
Κατασκευάζεται ακριβώς πάνω από το κούφωμα σε συγκεκριμένες διαστάσεις (Εικόνα 77).
X
X
y
X ≥ 20 cm
y
y ≥ 30 cm
y
εικ. 77
y
8.2.2 Φράγμα σε απόσταση από το κούφωμα
Κατασκευάζεται κατά μήκος όλης της επιφάνειας σε συγκεκριμένες διαστάσεις και αποστάσεις πάνω από το κούφωμα (Εικόνα 78).
X
Z
X
Z
εικ. 78
46
X ≥ 20 cm
15 cm > Ζ < 40 cm
9. Ηχομόνωση και ηχοπροστασία
Ο αερόφερτος ήχος που προέρχεται από εξωτερικές πηγές όπως έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, γειτνίαση με σιδηρόδρομο, αεροδρόμιο, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. διαδίδεται μέσω του αέρα και εισέρχεται στο εσωτερικό του κτηρίου κυρίως από τους
εξωτερικούς τοίχους.
Τα αφρώδη μονωτικά παρουσιάζουν ασήμαντη ηχοαπορρόφηση. Έτσι σε περιπτώσεις κατασκευής ΣΣΕΘ όπου παράλληλα με
τη θερμομόνωση απαιτείται επίτευξη αυξημένης ηχομόνωσης ενδείκνυται η χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών πετροβάμβακα
FIBRANgeo BP-021. Η βασική ακουστική λειτουργία του πετροβάμβακα είναι η απορρόφηση του ήχου μέσα από την μετατροπή
της ηχητικής ενέργειας σε θερμότητα μέσα στους πόρους. Ο πετροβάμβακας παρουσιάζουν μεγάλη ηχοαπορρόφηση στις υψηλές
συχνότητες (μικρά μήκη κύματος).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μεταβολή του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης ανάλογα με το πάχος του πετροβάμβακα
για μια τυπική διατομή εξωτερικής τοιχοποιίας:
Τυπική διατομή εξωτερικής τοιχοποιίας
Πάχος μονωτικού FIBRANgeo BP-021
(mm)
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης*
Rw (dB)
0
47
50
56
60
56
80
57
100
58
120
59
140
59
160
60
1. Εσωτερικό επίχρισμα 20 mm
2. Οπτόπλινθος 160 mm
3. Εξωτερικό επίχρισμα 20 mm
1. Εσωτερικό επίχρισμα 20 mm
2. Οπτόπλινθος 160 mm
3. Πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-021
4. Εξωτερικό λεπτό επίχρισμα 5 mm
*Υπολογισμός με βάση το λογισμικό echo. Για την υλοποίηση του λογισμικού πραγματοποιούνται απλουστευτικές παραδοχές και προσεγγίσεις
και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ενδεικτικά.
80 dB
- 58 dB
22 dB
47
10. Κατασκευαστικές διατομές
10.1. Κύριο τμήμα με ΧPS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΚΥΡΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1.
2.
3.
4.
5.
50
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
FIBRANxps ETICS
ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
10.2. Κύριο τμήμα με ΜW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΚΥΡΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1.
2.
3.
4.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
FIBRANgeo
ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
51
10.3. Βάση σε ισοσταθμία με κυρίως τμήμα XPS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52
ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
FIBRANxps 300
FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΠΑΡΚΕΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. FIBRANxps ETICS
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
11. FIBRANxps ETICS
12. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
13. FIBRANxps 300-L
14. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
15. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
10.4. Βάση σε ισοσταθμία με κυρίως τμήμα MW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΑ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
2. FIBRANgeo
3. FIBRANxpe
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. FIBRANgeo
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
11. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
12. FIBRANxps ETICS
13. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
14. FIBRANxps 300-L
15. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
16. ΚΡΟΚΑΛΑ
17. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
18. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
53
10.5. Βάση με εσοχή με το κυρίως τμήμα XPS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΣΟΧΗ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
54
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
9. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
10. FIBRANxps ETICS
11. ΟΠΛΙΣΜ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
12. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ
13. FIBRANxps 300-L
14. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
15. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
10.6. Βάση με εσοχή με το κυρίως τμήμα MW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΣΟΧΗ Μ 1:10
112 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps
3. FIBRANxpe
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
9. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
10. FIBRANgeo
11. ΟΠΛΙΣΜ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
12. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ
13. FIBRANxps
14. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
15. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
16. ΚΡΟΚΑΛΑ
17. ΑΠΟΣΤΡ/ΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
55
10.7. Βάση με εξοχή με το κυρίως τμήμα XPS
111 13
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΞΟΧΗ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
56
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
9. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
10. FIBRANxps ETICS
11. ΟΠΛ. ΒΑΣ. ΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
12. ΟΠΛ. ΒΑΣ. ΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΒΑΣΕΩΣ
13. FIBRANxps 300-L
14. ΑΠΟΣΤΡ. ΜΕΜΒΡΑΝΗ- ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
15. ΚΡΟΚΑΛΑ
16. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
10.8. Βάση με εξοχή με το κυρίως τμήμα MW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΞΟΧΗ Μ 1:10
112 13
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps
3. FIBRANxpe
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
9. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
10. FIBRANgeo
11. ΟΠΛ. ΒΑΣ. ΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
12. ΟΠΛ. ΒΑΣ. ΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
13. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
14. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
15. ΚΡΟΚΑΛΑ
16. ΑΠΟΣΤΡ. ΜΕΜΒΡΑΝΗ – ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
57
10.9. Πεδιλοδοκός κύριο τμήμα με XPS
111 14
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. ΠΑΡΚΕΤΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
6. FIBRANxps 300
58
7. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
8. FIBRANxps ETICS
9. ΟΠΛ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
11. FIBRANxps 300-L
12. ΟΠΛ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
13. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
14. ΑΜΜΟΣ
15. ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ
16. ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
17. ΑΜΜΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
18. ΚΡΟΚΑΛΑ
19. ΕΔΑΦΟΣ
10.10. Πεδιλοδοκός κύριο τμήμα με MW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ Μ 1:10
112 14
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. ΠΑΡΚΕΤΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. FIBRANxpe
6. FIBRANxps
7. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
8. FIBRANgeo
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. FIBRANxps
11. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
12. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
13. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
14. ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΣ
15. ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
16. ΑΜΜΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
17. ΚΡΟΚΑΛΑ
18. ΕΔΑΦΟΣ
59
10.11. Γενική κοιτόστρωση
ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ XPS
ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟ Μ 1:10
412 11
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
2. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
3. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
4. ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
5. ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
60
8. FIBRANxps 400-L
9. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
10. FIBRANxps ETICS
11. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
12. ΧΑΛΙΚΙ
13. ΑΠΟΣΤΡ. ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
14. ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15. ΚΡΟΚΑΛΑ
16. ΕΔΑΦΟΣ
17. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
10.12. Παράθυρο υπογείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Μ 1:10
311 13
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
7. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
8. FIBRANxps ETICS
9. ΟΠΛ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. FIBRANxps 300-L
11. ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
12. ΘΥΡΙΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
13. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
14. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
15. ΑΜΜΟΣ
16. ΑΜΜΟΣ ΔΙΗΘΥΣΗΣ
17. ΚΡΟΚΑΛΑ
18. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
19. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
61
10.13. Παράθυρο 1 τομή
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 Μ 1:10
111 31
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΠΡΕΚΙ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
4. FIBRANxps ETICS
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
7. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
62
8. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
10.14. Παράθυρο 1 κάτοψη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 Μ 1:10
111 32
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. FIBRANxps ETICS
4. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
7. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
63
10.15. Παράθυρο 2 τομή
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΤΟΜΗ Μ 1:10
111 33
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. FIBRANxps ETICS
2. ΚΟΛΩΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
64
7. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
8. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
9. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
10.16. Παράθυρο 2 κάτοψη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΚΑΤΟΨΗ Μ 1:10
111 34
3
2
1
7
6
4
5
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. FIBRANxps ETICS
4. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
7. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
65
10.17. Παράθυρο 3 τομή
111 35
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 3 ΤΟΜΗ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. FIBRANxps ETICS
2. ΚΟΛΩΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
66
7. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
8. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
9. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
10.18. Παράθυρο 3 κάτοψη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 3 ΚΑΤΟΨΗ Μ 1:10
111 36
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. FIBRANxps ETICS
4. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
7. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
67
10.19. Παράθυρο 4 τομή
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΜΗ Μ 1:10
111 61
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΚΟΛΩΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
4. FIBRANxps ETICS
5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
6. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
68
7. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
8. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
10.20. Παράθυρο 4 κάτοψη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΜΗ Μ 1:10
111 62
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. FIBRANxps ETICS
4. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
5. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
6. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
69
10.21. Παράθυρο με ρολό
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΡΟΛΟ Μ 1:10
111 43
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. FIBRANxps ETICS
4. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
5. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
6. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
7. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
70
10.22. Παράθυρο πυροπροστασίας τομή
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 ΤΟΜΗ Μ 1:10
111 61
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΔΟΚΑΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
4. FIBRANgeo
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
7. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
71
10.23. Παράθυρο πυροπροστασίας κάτοψη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 ΚΑΤΟΨΗ Μ 1:10
111 62
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. FIBRANgeo
4. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
5. ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η’ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
72
10.24. Μπαλκόνι ΧPS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΜΠΑΛΚΟΝΙ Μ 1:10
111 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. FIBRANxps ETICS
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
11. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
12. ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
13. FIBRANxps 300-L
14. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
73
10.25. Μπαλκόνι MW
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΜΠΑΛΚΟΝΙ Μ 1:10
112 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
2. FIBRANxps
3. FIBRANxpe
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
74
8. FIBRANgeo
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10. FIBRANxps
11. ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
12. FIBRANxps
13. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
10.26. Πιλοτή 1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΠΙΛΟΤΗ Μ 1:10
112 91
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps 300
3. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
4. ΠΑΡΚΕΤΟ
5. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
8. FIBRANgeo BP-021
9. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
75
10.27. Πιλοτή 2
ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ
ΟΡΟΦΗ PILOTIS
FIBRANgeo BP
ΤΟΜΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ 1:10
812 21
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. FIBRANxps 300
3. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
4. ΠΑΡΚΕΤΟ
5. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
76
7. ΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ
8. FIBRANgeo BP-021
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10.28. Στηθαίο μη βατού αντεστραμμένου δώματος
ΔΩΜΑ
ΑΠΛΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΧΑΛΙΚΙ
ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΟ Μ 1:10
10 11 94
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
4. FIBRANxps 300-L
5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
6. ΧΑΛΙΚΙ
7. FIBRANxps ETICS
8. ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ
9. ΣΤΗΘΑΙΟ
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
77
10.29. Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 1 (πλάκες πεζοδρομίου)
ΔΩΜΑ
ΒΑΤΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΟ Μ 1:10
10 23 91
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
4. FIBRANxps 300-L
5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
6. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
78
7. FIBRANxps ETICS
8. ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ
9. ΣΤΗΘΑΙΟ
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10.30. Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 2 (κεραμικά πλακίδια) & κιγκλίδωμα
ΔΩΜΑ
ΒΑΤΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ Μ 1:10
10 24 93
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
4. FIBRANxps 300-L
5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
6. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
7. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
8. FIBRANxps 300-L
9. FIBRANxps ETICS
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
79
10 24 91
10.31. Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 2 (κεραμικά πλακίδια) & υδρορροή 1
ΔΩΜΑ
ΒΑΤΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΥΔΡΟΡΟΗ 1 Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. FIBRANxps ETICS
2. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
3. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
80
6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
7. FIBRANxps 300-L
8. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
9. FIBRANgeo
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10.32. Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος 2 (κεραμικά πλακίδια) & υδρορροή 2
ΔΩΜΑ
ΒΑΤΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΥΔΡΟΡΟΗ 2 Μ 1:10
10 24 92
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
4. FIBRANxps 300-L
5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
6. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
7. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
8. FIBRANxps ETICS
9. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
81
10.33. Στηθαίο βατού αντεστραμμένου
δώματος
3 (ξύλινο δάπεδο) & υδρορροή
10
21 94
ΔΩΜΑ
ΒΑΤΟ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΥΔΡΟΡΟΗ 3 Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
4. FIBRANxps 300-L
5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
82
6. ΧΑΛΙΚΙ
7. ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ
8. ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
9. FIBRANxps ETICS
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10.34. Στηθαίο φυτεμένου αντεστραμμένου δώματος (εκτατική φύτευση) & υδρορροή 1
10 41 92
ΔΩΜΑ
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΥΔΡΟΡΟΗ 1 Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
4. FIBRANxps 300-L
5. ΣΤΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
7. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ cca 10cm
8. ΧΑΜΗΛΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
9. FIBRANxps 300
10. FIBRANxps
11. ΧΑΛΙΚΙ
12. FIBRANxps ETICS
13. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
83
10.35. Στηθαίο φυτεμένου αντεστραμμένου δώματος (εκτατική φύτευση) & υδρορροή 2
10 41 93
ΔΩΜΑ
ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΥΔΡΟΡΟΗ 2 Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
3. XPS ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
4. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
5. FIBRANxps 300-L
6. FIBRANxps ETICS
84
7. FIBRANxps
8. ΧΑΛΙΚΙ
9. ΧΑΜΗΛΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
10. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ cca 10cm
11. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
12. ΣΤΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
13. FIBRANgeo
14. FIBRANxps ETICS
15. ΟΠΛ. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10.36. Ξύλινη κεραμοσκεπή με MW 1
11 2 91
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΙΙ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
2. FIBRANxps
3. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
4. ΠΑΡΚΕΤΟ
5. FIBRANxpe
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
9. FIBRANxps
10. ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
11. FIBRANgeo
12. ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
13. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
14. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
85
10.37. Ξύλινη κεραμοσκεπή με MW 2
11 2 92
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANgeo
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ Ι Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
2. FIBRANxps
3. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
4. ΠΑΡΚΕΤΟ
5. FIBRANxpe
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
86
8. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
9. ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
10. FIBRANgeo
11. ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
12. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
13. FIBRANxps
14. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
10.38. Ξύλινη κεραμοσκεπή με XPS
11 1 81
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
FIBRANxps ETICS
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
2. FIBRANxps 300
3. FIBRANxpe ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
4. ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
5. ΠΑΡΚΕΤΟ
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
8. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
9. FIBRANxps ETICS
10. ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
11. FIBRANgeo
12. FIBRANxps MAESTRO
13. ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
14. ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
15. ΠΡΟΦΙΛ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
16. ΠΛΕΓΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
87
10.39. Κεκλιμένη στέγη σκυροδέματος 1
921 83
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ FIBRANxps
ΣΤΗΘΑΙΟ 3 Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
2. ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
3. FIBRANxps
4. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
5. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
6. FIBRANxps
88
7. FIBRANxps
8. ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Η΄ ΧΑΛΚΟΥ 0.55 mm
9. FIBRANxps ETICS
10. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
11. ΞΥΛΙΝΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
12. ΠΛΑΚΙΔΙΑ
10.40. Κεκλιμένη στέγη σκυροδέματος 2
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ FIBRANxps
ΣΤΗΘΑΙΟ 2 Μ 1:10
921 82
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
4. FIBRANxps ETICS
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
6. FIBRANxps MAESTRO
7. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
8. ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΕΓΙΔΕΣ
9. ΤΕΓΙΔΕΣ-ΕΠΙΤΕΓΙΔΕΣ
10. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
11. ΦΥΛΛΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ Η΄ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
12. FIBRANxps
89
10.41. Κύριο τμήμα επενδεδυμένης όψης
121 00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΟΨΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΕ FIBRANxps
ΒΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ 1:10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΥΨΟΣ
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
3. ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
4. FIBRANxps ETICS ΒΤ
5. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
7. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
90