απολογισμος ∆ιοικητικου – οργανωτικου εργου και λοιπων

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1871
Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 – Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 • fax: 2310-277.768
web site: www.faath.org.gr • e-mail: [email protected]
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
139ου Α∆ΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:
1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010
Πρόεδρος:
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
-2-
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1871
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1 Ιανουαρίου – 14 Μαρτίου 2010
Πρόεδρος
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ
∆ρ. Ιατρός Υγιεινολόγος - Βιοπαθολόγος, Επ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΜΠΟΖΙΝΗΣ
Νοµικός, Οικονοµολόγος, τέως Καθηγητής Τ.Ε.Ι., τέως ∆ιευθυντής Ο.Σ.Ε.
Γεν. Γραµµατέας
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΓΡΑΣ
∆ρ. Κτηνίατρος, διατ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ταµίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
Νοµικός, Οικονοµολόγος, Υποδιευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος
Έφορος Ακίνητης Περιουσίας
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Γ. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ
Επιχειρηµατίας
Μέλη
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ∆ΑΛΕΣΗΣ
Νοµικός, τέως Συµβολαιογράφος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Συνταξιούχος Φοροτεχνικός
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Ναυτιλιακός Πράκτωρ – Εισαγωγέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Συνταξιούχος Έµπορος – τέως Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ΚΑΠΩΝΗΣ
Χηµικός Μηχανικός, Σύµβουλος Προέδρου Ο.Τ.Α. µείζονος Θεσσαλονίκης
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Φυσικός, Μαθηµατικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Στέλεχος Επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ρ. Ιατρός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
-3-
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1871
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 14 Μαρτίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010
Πρόεδρος
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ
∆ρ. Ιατρός Υγιεινολόγος - Βιοπαθολόγος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΜΠΟΖΙΝΗΣ
Νοµικός, Οικονοµολόγος, τέως Καθηγητής Τ.Ε.Ι., τέως ∆ιευθυντής Ο.Σ.Ε.
Γεν. Γραµµατέας
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΓΡΑΣ
∆ρ. Κτηνίατρος, διατ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ταµίας
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Γ. ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ
Επιχειρηµατίας
Έφορος Ακίνητης Περιουσίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
Μηχανολόγος – Μηχανικός
Μέλη
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Κ. ΚΡΗΤΑΣ
∆ρ. Κτηνίατρος, Επ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Φυσικός, Μαθηµατικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Στέλεχος Επιχειρήσεων
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Ναυτιλιακός Πράκτωρ – Εισαγωγέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
Παρατηρήσεις: α. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 κατέλαβε το αξίωµα του Γενικού Γραµµατέα ο Κωνσταντίνος Γ. Ανδρεάδης, λόγω
παραίτησης του Ιωάννου Ν. Μάγρα, ο οποίος παρέµεινε στο ∆.Σ. ως µέλος.
β. Το αξίωµα του Εφόρου Ακίνητης Περιουσίας καταργήθηκε λόγω τροποποίησης του Καταστατικού από την
Καταστατική Γενική Συνέλευση των µελών της Φ.Α.Α.Θ., η οποία εγκρίθηκε δια της υπ’ αριθµ. 18953/10 της
21ης Ιουνίου 2010 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο
Σωµατείων µε αριθµό 118 στις 9 Ιουλίου 2010.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Νοµικός - Επιχειρηµατίας
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ
∆ικηγόρος
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ρ. Ιατρός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.
-4-
ISBN:
© Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης
Αγίας Σοφίας 38, 54622 – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 • Fax: 2310-277.768
Web site: www.faath.org.gr • E-mail: [email protected]
• Σύνταξη και επιµέλεια κειµένου: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης,
σε συνεργασία µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και τους εργαζόµενους στη Φ.Α.Α.Θ.
• ∆ακτυλογράφηση και τεχνική
επεξεργασία κειµένου: «Μονοχρωµία» - Print & Copy Shop.
• Εκτύπωση:
-5-
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Περιεχόµενα................................................................................. 5
2. Πρόλογος..................................................................................... 9
2. Εισαγωγή .................................................................................... 13
3. Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου ........................................ 15
4. Γενικές Συνελεύσεις .................................................................... 16
5. Λειτουργία Επιτροπών Εργασίας................................................ 18
6. Υπαλληλικό Προσωπικό – Συνεργάτες....................................... 19
7. Αναθεώρηση του Καταστατικού.................................................. 19
8. Μηχανοργάνωση ........................................................................ 21
9. Υλικοτεχνικές υποδοµές.............................................................. 21
10. Συντήρηση, ταξινόµηση, διαφύλαξη, συνεχής εµπλουτισµός
και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου της Φ.Α.Α.Θ. ...................... 22
11. Συγκρότηση, διαφύλαξη και ανάδειξη της Φωτοθήκης –
Ταινιοθήκης της Φ.Α.Α.Θ. ........................................................... 48
12. Οργάνωση και εµπλουτισµός Βιβλιοθήκης ................................. 54
13. Εκδοτική δραστηριότητα ............................................................. 57
α. Βιβλία .................................................................................... 58
β. Ενηµερωτικά φυλλάδια αγωγής υγείας ................................. 65
γ. Άλλες εκδόσεις...................................................................... 66
14. Παραγωγή δίσκων µουσικής (CD) .............................................. 68
15. Οργάνωση Πινακοθήκης της Φ.Α.Α.Θ. και εµπλουτισµός της
µε έργα τέχνης ............................................................................ 75
16. ∆ηµιουργία «Αίθουσας Τέχνης» της Φ.Α.Α.Θ............................. 75
17. Οργάνωση Εκδηλώσεων ............................................................ 77
α. Θρησκευτικές εκδηλώσεις..................................................... 84
β. Εκδηλώσεις λόγου ................................................................ 86
γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις........................................................ 94
δ. Εκδηλώσεις απονοµής διακρίσεων σε µαθητές,
σπουδαστές και φοιτητές ...................................................... 99
ε. Οργανωτική συµµετοχή και υποστήριξη εκδήλωσης .......... 104
στ. Παροχή αιγίδας της Φ.Α.Α.Θ. σε εκδηλώσεις διαφόρων
Φορέων και Συλλόγων ........................................................ 105
ζ. Κοινωνικές εκδηλώσεις ....................................................... 105
-6η. Οµιλίες, προσφωνήσεις και χαιρετισµοί σε εκδηλώσεις
διαφόρων Φορέων και Συλλόγων της Θεσσαλονίκης ........... 105
18. Οργάνωση προσκυνηµατικών εκδροµών ................................... 106
α. Κάιρο – Αλεξάνδρεια............................................................. 106
β. Κορυτσά – Μοσχόπολη ........................................................ 108
γ. Κωνσταντινούπολη – Πριγκηπόνησα.................................... 109
19. Συνεισφορά σε εθνικά ζητήµατα ................................................. 112
20. Πρωτοβουλίες της Φ.Α.Α.Θ. για την προστασία του περιβάλλοντος ................................................................................... 114
21. Θέσπιση τιµητικών διακρίσεων................................................... 116
22. ∆ιαχείριση των Οικονοµικών - ∆ιαφάνεια.................................... 117
23. Επιδόµατα προς αναξιοπαθούντες............................................. 119
24. Αποφυλακίσεις κρατουµένων λόγω χρεών ................................. 125
25. Παροχή συνδροµής σε νέους προς ολοκλήρωση των
σπουδών τους (Υποτροφίες – Χορηγίες – Παροχή στέγης) ....... 126
26. Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης και συνδροµής σε Φορείς,
Ιδρύµατα, Οργανώσεις, Σωµατεία κ.ά......................................... 132
27. Ανοικοδόµηση πρότυπου βρεφονηπιακού σταθµού ολοκληρωµένης φροντίδας στο ∆ήµο Χορτιάτη ..................................... 139
28. Σχέδια και πρωτοβουλίες για την προστασία και τη φροντίδα
ατόµων τρίτης ηλικίας ................................................................. 142
29. Άλλες δραστηριότητες................................................................. 143
30. ∆ωρεές και χορηγίες υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ. ............... 144
31. ∆ωρεά έκτασης υπέρ της Φ.Α.Α.Θ. ............................................ 148
32. ∆ιαχείριση του κεφαλαίου της Φ.Α.Α.Θ....................................... 149
33. Καταγραφή της κινητής περιουσίας της Φ.Α.Α.Θ........................ 150
34. ∆ιαχείριση αναλώσιµων .............................................................. 151
35. Εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων και άντληση επιδοτήσεων από κρατικές πηγές και την Ε.Ε..................................... 151
36. Ακίνητη περιουσία....................................................................... 153
α. Μέγαρο επί των οδών Αγίας Σοφίας 38 και
Κεραµοπούλου ..................................................................... 153
β. Πολυκατοικία επί των οδών Στ. Τάττη 3 και
Φ. Κουκούφλη....................................................................... 162
γ. Πολυκατοικία επί των οδών Φιλίππου 85 και
Υπουργού Φ. ∆ραγούµη 3 .................................................... 162
-7δ. Πολυκατοικία (Φοιτητικές Εστίες) επί των οδών
Στ. Κυριακίδη 25, Ναούσης και Αµυνταίου............................ 163
ε. Κτήµα της Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ήµο Αγίου Παύλου ....................... 165
στ. Κοιµητήρια Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής .............. 167
37. Συναντήσεις και συνεργασία µε Αρχές και Φορείς...................... 168
38. Η Ιστοσελίδα της Αδελφότητος ................................................... 168
39. Προβολή της Φ.Α.Α.Θ. στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης .............. 169
40. Θέµατα νοµικής φύσεως ............................................................. 171
41. Μέριµνα για τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ. .............................................. 174
42. Κίνηση µελών ............................................................................. 175
43. Σχόλιο – Επίλογος ...................................................................... 181
–
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Προσκλήσεις – Προγράµµατα εκδηλώσεων
της Φ.Α.Α.Θ. (περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου
2010)........................................................................................... 183
–
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Προσκλήσεις – Προγράµµατα εκδηλώσεων που πραγµατοποιήθηκαν µε οργανωτική υποστήριξη της
Φ.Α.Α.Θ. (περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010) ......... 197
-8-
-9-
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές Οργανώσεις και Σωµατεία, που
σηµατοδότησαν µε το έργο και την προσφορά τους τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές εξελίξεις της χώρας και συνεισέφεραν στην
πρόοδο και την ευηµερία του ελληνικού λαού.
Από τις Οργανώσεις αυτές όσες επαναπαύθηκαν στη σπουδαιότητα της προσφορά τους κατά το παρελθόν είτε συρρικνώθηκαν, είτε διαλύθηκαν. Αντίθετα, όσες Οργανώσεις είχαν την ευελιξία της προσαρµογής στις εκάστοτε αναφυόµενες εξελίξεις και την ικανότητα να οριοθετούν στόχους, που συνάδουν µε τις ανάγκες της εποχής, συνεχίζουν την
πορεία τους παράγοντας έργο ωφέλιµο και ουσιαστικό.
Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης – Φ.Α.Α.Θ.», η
οποία ιδρύθηκε στη Μακεδονική πρωτεύουσα το 1871, συγκαταλέγεται
στα ιστορικότερα Ελληνικά σωµατεία. Η ποικιλόµορφη προσφορά της
ταυτίζεται τόσο µε τη νεώτερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, όσο και µε
τους αγώνες και τις αγωνίες των κατοίκων της για ένα καλύτερο µέλλον.
Πρέπει, όµως, να επισηµανθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Φ.Α.Α.Θ.
είχε αρχίσει, σταδιακά και για διάφορους λόγους, να αποδυναµώνεται
και να περιορίζει το έργο, που έπρεπε και θα µπορούσε να επιτελέσει.
Η πραγµατικότητα αυτή άλλαξε άρδην στις 30 Μαρτίου 2008 µε την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του οποίου η σύνθεση σε πρόσωπα και
κυρίως η διάθεση για παραγωγή πρωτοπόρου έργου επανέφερε την
Αδελφότητα στη θέση, στην οποία η ιστορική της πορεία της αρµόζει.
Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε το ∆.Σ. κατά τη θητεία του (20082009) αποτυπώθηκαν σε δύο ειδικά τευχίδια µε τους εξής τίτλους:
1. Φ.Α.Α.Θ. (Επιµ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης). Απολογισµός ∆ιοικητικού - Οργανωτικού Έργου και Λοιπών ∆ραστηριοτήτων 137ου Αδελφικού Έτους (Περίοδος: 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2008). Θεσσαλονίκη:
Φ.Α.Α.Θ., Μάρτιος 2009 (σελίδες 61).
2. Φ.Α.Α.Θ. (Επιµ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης). Απολογισµός ∆ιοικητικού - Οργανωτικού Έργου και Λοιπών ∆ραστηριοτήτων 138ου Αδελφικού Έτους (Περίοδος: 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2009). Θεσσαλονίκη:
Φ.Α.Α.Θ., Μάρτιος 2010 (σελίδες 124).
Σκοπός των προαναφερθέντων εκδόσεων ήταν η αναλυτική και
τεκµηριωµένη παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστηριοτήτων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, προς πλήρη ενηµέρωση των µελών της Αδελ-
-10φότητος, καθώς και των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και άλλων Φορέων µε
τους οποίους συνεργάζεται. Πρόσθετος σκοπός υπήρξε η κοινοποίηση
των «Απολογισµών» σε Οργανώσεις, Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα µε οικονοµική επιφάνεια και κοινωνική ευαισθησία, µε την προσδοκία να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους για χορηγίες.
Στις 14 Μαρτίου 2010 εξελέγη νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
µπορεί να θεωρηθεί, εν πολλοίς, ως προς τη σύνθεσή του σε πρόσωπα
και ως προς τον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων, σαν συνέχεια του
προηγούµενου ∆.Σ.
Το νυν ∆.Σ., µε την ολοκλήρωση του πρώτου δωδεκάµηνου της
διετούς θητείας του και ενόψει της σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του έτους 2011, αποφάσισε να επαναλάβει την πρωτοβουλία
της προηγούµενης ∆ιοίκησης και να προβεί στη σύνταξη και έκδοση του
παρόντος τευχιδίου 200 σελίδων µε αντικείµενο:
«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 139ου Α∆ΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
(περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010)».
Η Έκθεση Πεπραγµένων του 139ου Αδελφικού Έτους, το οποίο
ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος 2010, αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες δύο ∆ιοικητικών Συµβουλίων:
1. Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό την Προεδρία του κ. Θεόδωρου Ι.
∆αρδαβέση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 14 Μαρτίου 2010 (δύο
µήνες και 14 ηµέρες).
2. Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό την Προεδρία του κ. Θεόδωρου Ι.
∆αρδαβέση για την περίοδο 14 Μαρτίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 (εννέα µήνες και 16 ηµέρες).
Έχοντας πλήρη συναίσθηση, ότι κάθε δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στηρίζεται στο κύρος, στην παράδοση, στις δοµές και στις υποδοµές που προϋπήρχαν, αποτίουµε τη δέουσα τιµή σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία πλαισίωσαν ως Πρόεδροι και µέλη τα προηγούµενα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Αδελφότητος.
Έχοντας, επίσης, πλήρη συναίσθηση, ότι η επιτυχής έκβαση κάθε
δραστηριότητας είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας και αγαστής συνεργασίας, εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας:
-111. Στα πρόσωπα που πλαισίωσαν τα ∆.Σ. το 2010 και τα οποία κατά
αλφαβητική σειρά είναι οι κύριοι Κ. Ανδρεάδης, Χρ. ∆αλέσης, Σπ.
Κρήτας, Ι. Μάγρας, Ν. Μουζάκης, Κ. Μποζίνης, Θ. Ουγγρίνης, ∆.
Παπακώστας, Ε. Ραφτόπουλος, ∆. Τσολάκης, Γ. Ψωνόπουλος και
Π. Ψωνόπουλος.
2. Στα πρόσωπα που πλαισίωσαν τις Εξελεγκτικές Επιτροπές και τα
οποία κατά αλφαβητική σειρά είναι οι κύριοι Θ. Καπώνης, Ι. Καραµαγκιώλης, Γ. Κτενόπουλος, ∆. Παπακώστας και Χρ. Παπανικολάου.
3. Στην Προϊσταµένη των Υπηρεσιών της Αδελφότητος κ. Π. Τσιτσάνη
και στους εργαζόµενους κ. Ι. Ιατρού, κ. Α. Μουζάκη, κ. Αικ. Νεράντζη, κ. Α. Παπακυριαζή, κ. Π. Όσση, κ. Η. Οπινγκάρι και κ. Ντ. Οπινγκάρι.
4. Στους συνεργάτες της Αδελφότητος κ. Α. Παπαδόπουλο – Νοµικό
Σύµβουλο, κ. Στ. Μουζακίδη – Λογιστή, κ. Π. Ψωνοπούλου – Σύµβουλο Μηχανοργάνωσης, κ. Αχ. Καλεύρα – Υπεύθυνο της Φοιτητικής Εστίας και κ. Α. Θεοδώρου – Γενικών καθηκόντων.
5. Στην κ. Ε. Βασιλειάδου – Νοµαρχιακή Σύµβουλο και την κ. Κ. Τσιρανίδου – Εκπρόσωπο της Νοµαρχίας, εντεταλµένη σε θέµατα της
Φ.Α.Α.Θ.
6. Στα µέλη της Αδελφότητος που πλαισίωσαν τις Επιτροπές Εργασίας
και εν γένει σε όλα τα µέλη, τα οποία µε τον τρόπο τους συνεισέφεραν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατά το έτος 2010.
Όλοι οι προαναφερθέντες εργάστηκαν για το καλό της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» έχοντας ως προµετωπίδα το
σύνθηµα:
«∆ανείζει Θεώ ο Ελεών Πτωχόν»
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ
Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Φ.Α.Α.Θ.
-12-
-13-
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του (137ο και 138ο Αδελφικό
Έτος) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εξελέγη στις 30 Μαρτίου 2008,
προγραµµάτισε και υλοποίησε, επιγραµµατικά, τις εξής πρωτοβουλίες
και δραστηριότητες:
1. Επαναπροσέγγιση της λειτουργίας του ∆.Σ. σε επίπεδο διαδικασίας
συνεδριάσεων, τήρησης των Πρακτικών, παρουσίας των µελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής στις συνεδριάσεις κ.ά.
2. Οργάνωση των υπηρεσιών της Αδελφότητος µε τη συγκρότηση επτά (7) τµηµάτων, επιλογή προϊσταµένης, προσδιορισµό αρµοδιοτήτων για κάθε εργαζόµενο, σύνταξη «Εσωτερικού Κανονισµού Οργάνωσης Υπηρεσιών και Καθηκοντολόγιο Εργαζοµένων» κ.ά.
3. Συγκρότηση δεκατριών (13) Επιτροπών Εργασίας µε ειδικό θεµατικό αντικείµενο και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας για κάθε µία, οι
οποίες πλαισιώθηκαν από µέλη της Αδελφότητος µε εµπειρία και τεχνογνωσία επί ειδικών θεµάτων, ώστε να παρέχουν γνωµοδοτήσεις
προς το ∆.Σ.
4. Έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού.
5 ∆ηµιουργία ιστοσελίδας της Αδελφότητος στο ∆ιαδίκτυο µε το διακριτικό όνοµα www.faath.org.gr.
6. Μηχανοργάνωση των υπηρεσιών της Αδελφότητος στους τοµείς της
Γραµµατείας, Λογιστηρίου, Μητρώου µελών, Ακινήτου περιουσίας,
παγίων κ.ά.
7. Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης και απόκτηση 1.346 τόµων βιβλίων.
8. Επανασυγκρότηση και θεσµοθέτηση διαδικασίας συστηµατικής διαφύλαξης, συνεχούς ενηµέρωσης και ανάδειξης του Ιστορικού Αρχείου της Αδελφότητος.
9. Έναρξη διαδικασίας επαναπόκτησης ιερών εικόνων ιδιοκτησίας της
Φ.Α.Α.Θ.
10. Έναρξη διαδικασίας οργάνωσης πινακοθήκης και φωτοθήκης – ταινιοθήκης.
11. Οργάνωση οκτώ (8) ποιοτικών εκδηλώσεων λόγου και πολιτισµού
µεγάλης εµβέλειας.
12. Οργάνωση έξι (6) θρησκευτικών εκδηλώσεων (Εορτασµοί Ι.Ν. Αγίου
Παύλου, Αγιασµοί, Μνηµόσυνα).
13. Έκδοση δύο (2) βιβλίων και εκτύπωση ενός φυλλαδίου (Ι. Ναός και
Αγίασµα Αγ. Παύλου).
14. Χορήγηση 378 τακτικών και 170 εκτάκτων βοηθηµάτων, καθώς και
χορήγηση επτά (7) βοηθηµάτων σε είδος σε αντίστοιχο αριθµό αναξιοπαθούντων.
-1415. Μέριµνα για δωρεάν ιατρική φροντίδα και νοσηλεία σε νοσοκοµεία
της πόλης σε 17 αναξιοπαθούντες ασθενείς.
16. Μέριµνα για προσωρινή εργασιακή απασχόληση 11 νέων ανέργων
αναξιοπαθούντων.
17. Χορήγηση 48 υποτροφιών σε φοιτητές, σπουδαστές και µαθητές.
18. Χορήγηση δωρεάν στέγης σε επτά (7) φοιτητές και στέγης µε µειωµένο ενοίκιο σε άλλους πέντε (5), στη Φοιτητική Εστία της Αδελφότητος.
19. Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος σε 58 Φορείς, Ιδρύµατα και Σωµατεία.
20. Αποφυλάκιση 28 κρατουµένων λόγω οφειλών, µε αποπληρωµή του
υπολοίπου της ποινής.
21. Έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόµησης βρεφονηπιακού σταθµού
και ιδρύµατος υπερηλίκων.
22. Εκ βάθρων ανακατασκευή της Αίθουσας Εκδηλώσεων και των γραφείων της Αδελφότητος.
23. Τεχνικές παρεµβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης στα ακίνητα
της Αδελφότητος, δίδοντας έµφαση στο Μέγαρο της Φ.Α.Α.Θ. (Αγ.
Σοφίας 38).
24. Έναρξη της διαδικασίας για δηµιουργία θεµατικού πάρκου στο κτήµα της Αδελφότητος στον ∆ήµο Αγίου Παύλου.
25. Επαναπροσέγγιση του ζητήµατος των Κοιµητηρίων της Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής.
26. ∆ιεκπεραίωση ποικίλων θεµάτων νοµικής φύσεως.
27. Συνεισφορά σε Εθνικά Ζητήµατα (έκδοση ψηφισµάτων, αποστολή
µιας ελληνικής σηµαίας και ενηµερωτικών εντύπων σε όλα τα µέλη
της Φ.Α.Α.Θ. κ.ά.).
28. Σχεδίαση και κατασκευή σηµαίας της Φ.Α.Α.Θ.
29. Συναντήσεις και συνεργασίες µε αρχές και φορείς.
30. Προβολή της Φ.Α.Α.Θ. στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεοπτική
κάλυψη εκδηλώσεων, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις,
δηµοσιεύσεις δελτίων τύπου και άρθρων για τη Φ.Α.Α.Θ. κ.ά.).
31. Ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου της Φ.Α.Α.Θ. και εν γένει διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών.
32. Μέριµνα για τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ.
33. Εγγραφή 149 νέων µελών.
Τα προαναφερθέντα απετέλεσαν το εφαλτήριο για τις δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητος κατά
το έτος 2010 και οι οποίες παρατίθενται, αναλυτικά, στη συνέχεια.
-15-
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Φ.Α.Α.Θ. συνεδρίασε κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 δεκατρείς (13) φορές, εξετάζοντας και προωθώντας 307 συνολικά θέµατα ηµερήσιας διάταξης (πίνακας 1).
Κύριο χαρακτηριστικό των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν η επικράτηση πνεύµατος αγαστής συνεργασίας, το οποίο
συνδυαστικά µε τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που επιδεικνύετο,
συνεισέφερε στην επιλογή προγραµµατισµών, σχεδιασµών και υλοποίησης δραστηριοτήτων, σχεδόν πάντα, µε οµόφωνες αποφάσεις.
Πίνακας 1. Κατανοµή του αριθµού των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης»
την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά ηµεροµηνία
συνεδρίασης, αριθµό θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και αριθµό παρόντων (Π: παρουσία).
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ
Α/Α
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1
28 Ιανουαρίου 2010
27
2 22 Φεβρουαρίου 2010
1
3
5 Μαρτίου 2010
13
4
10 Μαρτίου 2010
4
5
19 Μαρτίου 2010
23
6
30 Απριλίου 2010
30
7
31 Μαΐου 2010
42
8
10 Ιουνίου 2010
1
9
1 Ιουλίου 2010
19
10 13 Σεπτεµβρίου 2010
46
11 30 Σεπτεµβρίου 2010
11
12
18 Νοεµβρίου 2010
48
13
20 ∆εκεµβρίου 2010
42
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
∆.Σ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΜΕΛΗ
∆.Σ.
9
9
8
7
8
8
8
5
7
7
6
8
7
ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ε.Ε
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
1
–
–
–
3
–
1
–
1
2
1
1
–
–
–
–
–
Π
–
Π
–
Π
Π
–
–
–
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π
–
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Παρατήρηση: Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. µε αύξοντες αριθµούς 2, 4 και
8 συγκλήθηκαν εκτάκτως.
-16-
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκαν συγκλήσεις τριών (3) Γενικών Συνελεύσεων:
1. Η πρώτη Γ.Σ. αφορούσε σε Καταστατική Γενική Συνέλευση των
µελών της Φ.Α.Α.Θ., η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου
2010 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητος και
είχε ως µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την τροποποίηση του Καταστατικού.
Το Προεδρείο της Γ.Σ. απαρτίστηκε ύστερα από πρόταση του
Προέδρου του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και µε οµόφωνη
εκλογή από τα παρόντα µέλη, από τους κυρίους:
α. Φρίξο Πασχαλίδη, Νοµικό – τέως Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης
ως Πρόεδρο της Γ.Σ.
β. Κωνσταντίνο Ν. Παπαδόπουλο, ∆ικηγόρο – Νοµικό Σύµβουλο του
∆ήµου Πυλαίας, ως Γεν. Γραµµατέα της Γ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορόσηµο
για την πορεία της Αδελφότητος στη σύγχρονη εποχή, διότι ύστερα από
γόνιµη συζήτηση αποφασίστηκε η ριζική τροποποίηση του Καταστατικού, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ελληνική Πολιτεία το 1914, ενώ η
τελευταία ουσιαστική τροποποίηση άρθρων του είχε συντελεστεί το
1971.
2. Η δεύτερη Γ.Σ. αφορούσε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των µελών της Φ.Α.Α.Θ., η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου
2010 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητος, µε τα
εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
α. Απολογισµός διοικητικού – οργανωτικού έργου και λοιπών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2009
(138ο Αδελφικό Έτος).
β. Οικονοµικός Απολογισµός και Ισολογισµός έτους 2009.
γ. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ. Έγκριση Πεπραγµένων, Οικονοµικού Απολογισµού και Ισολογισµού
έτους 2009.
ε. Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων έτους
2010.
στ. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.
ζ. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
-17η. ∆ιεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την
περίοδο 2010-2012.
Το Προεδρείο της Γ.Σ. απαρτίστηκε ύστερα από πρόταση του
Προέδρου του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και µε οµόφωνη
εκλογή από τα παρόντα µέλη, από τους κυρίους:
α. Νικόλαο Αβδελά, ∆ικηγόρο – πρώην Αντινοµάρχη Θεσσαλονίκης ως
Πρόεδρο της Γ.Σ.
β. Σαµουήλ Ντούγκου, Αν. Καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., ως Γεν. Γραµµατέα της Γ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση, σε σχέση µε την προσέλευση των µελών, την
παρουσίαση των θεµάτων, τη γόνιµη συζήτηση που διεξήχθη και την
οµόφωνη έγκριση του Απολογισµού, του Ισολογισµού και του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων έτους 2010, µπορεί να χαρακτηριστεί ως
άκρως επιτυχής.
Μετά το πέρας της Γ.Σ. ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την
ανάδειξη Προέδρου, µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2010-2012.
3. Η τρίτη Γ.Σ. αφορούσε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών
της Φ.Α.Α.Θ., η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2010 και
ώρα 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητος, µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
α. Ενηµέρωση επί του τρέχοντος φιλανθρωπικού και κοινωφελούς έργου της Φ.Α.Α.Θ.
β. Ανακοίνωση δωρεάς έκτασης 25.000 τ.µ. στην Φ.Α.Α.Θ. και πρόταση αξιοποίησής της για κοινωφελείς σκοπούς.
γ. Εγκρίσεις αποφάσεων ∆.Σ. για δωρεές της Φ.Α.Α.Θ. προς Χαρίσειο
Γηροκοµείο, Χ.Α.Ν.Θ., Ι.Μ. Λαγκαδά, Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας κ.λπ. για κοινωφελή έργα.
δ. Αγορά ακινήτου σε Μοναστήρι (Σκόπια) για δηµιουργία «Κέντρου
Πολιτισµού».
ε. Απόφαση για αγορά προσοδοφόρων ακινήτων.
στ. Άλλα θέµατα – Ανακοινώσεις.
Το Προεδρείο της Γ.Σ. απαρτίστηκε ύστερα από πρόταση του
Προέδρου του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και µε οµόφωνη
εκλογή από τα παρόντα µέλη, από τους κυρίους:
-18α. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, ∆ικηγόρο, Επ. Καθηγητή Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
Α.Π.Θ.
β. ∆ιαµαντή Κελλαρτζή, Αν. Καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη µε τον πλέον γόνιµο τρόπο σε επίπεδο συζήτησης και λήψης αποφάσεων σε θέµατα µείζονος σηµασίας, τα
οποία δροµολογούν υψηλούς στόχους και δραστηριότητες για τη
Φ.Α.Α.Θ. τα προσεχή χρόνια.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τον Απρίλιο του 2008 και προς ενίσχυση του παραγόµενου έργου
του, το ∆.Σ. αποφάσισε τη συγκρότηση δεκατριών (13) Επιτροπών Εργασίας. Οι Επιτροπές πλαισιώθηκαν από µέλη της Αδελφότητος µε εµπειρία και τεχνογνωσία επί ειδικών θεµάτων, ώστε να παρέχουν γνωµοδοτήσεις προς το ∆.Σ.
Για κάθε µία Επιτροπή Εργασίας καθορίστηκαν µε σαφήνεια τα αντικείµενα ενασχόλησής των και συντάχθηκαν, κατά περίπτωση, Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, µε φροντίδα και ευθύνη του Προέδρου
κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 λειτούργησαν, υποστηρίζοντας θετικά το έργο του ∆.Σ., οι εξής Επιτροπές Εργασίας:
1. Επιτροπή ∆ιοικητικών – Νοµικών Υποθέσεων: Υπεύθυνος ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Κ. Μποζίνης (συνεδρίασε µία φορά).
2. Επιτροπή Κατασκευαστικών και Τεχνικών Ζητηµάτων: Υπεύθυνος ο
Έφορος Ακινήτου Περιουσίας κ. Κ. Ανδρεάδης (συνεδρίασε δύο φορές).
3. Επιτροπή Υγειονοµικού Ελέγχου – Αξιολόγησης Βοηθηµατούχων και
Υποστήριξης Μελών της Φ.Α.Α.Θ. µε Προβλήµατα Υγείας: Υπεύθυνος το µέλος του ∆.Σ. κ. Ι. Μάγρας (συνεδρίασε τρεις φορές).
4. Επιτροπή Υποτροφιών: Υπεύθυνος ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Θ. ∆αρδαβέσης (συνεδρίασε δύο φορές).
5. Επιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Οργάνωσης Εκδηλώσεων: Υπεύθυνος το µέλος του ∆.Σ. κ. Σπ. Κρήτας (συνεδρίασε µία φορά).
-196. Επιτροπή Μηχανοργάνωσης – Ιστοσελίδας: Υπεύθυνος το µέλος του
∆.Σ. κ. ∆. Παπακώστας (συνεδρίασε µία φορά).
7. Επιτροπή Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης: Υπεύθυνος το µέλος του ∆.Σ.
κ. ∆. Τσολάκης (συνεδρίασε µία φορά).
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Οι διαφοροποιήσεις στις σχέσεις εργασίας µελών του υπαλληλικού
προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών την περίοδο 1 Ιανουαρίου –
31 ∆εκεµβρίου 2010, αφορούν στα εξής:
1. Μουζάκης Αβραάµ: Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ως εργοδηγός.
2. Όσση Πετρούλα: Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ως υπάλληλος γραφείου.
3. Ψωνοπούλου Παυλίνα: Σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κατά το έτος 2008 το ∆.Σ. προέβη σε σειρά ενεργειών, που αφορούσαν στη σύνταξη ολοκληρωµένης πρότασης σχεδίου αναθεώρησης
του Καταστατικού της Αδελφότητος. Όταν κρίθηκε, ότι η όλη προσπάθεια είχε ωριµάσει, το σχέδιο Αναθεώρησης συζητήθηκε και εγκρίθηκε
από το ∆.Σ. και στις 17/11/2009 ταχυδροµήθηκε προς όλα τα µέλη φάκελος, ο οποίος περιείχε τα εξής:
1. Φωτοτυπία του υφιστάµενου Καταστατικού της Φ.Α.Α.Θ. (Αρχική έγκριση το έτος 1914 και τελευταία αναθεώρηση το έτος 1971).
2. Φωτοτυπία του σχεδίου Αναθεώρησης του Καταστατικού.
3. Συνοδευτική επιστολή µε αναφορές:
α. Στα επιχειρήµατα που καθιστούν την αναθεώρηση απαραίτητη.
β. Στις διαδοχικές ενέργειες που συνεισέφεραν στη σύνταξη του σχεδίου αναθεώρησης.
γ. Στα µείζονος σηµασίας σηµεία της αναθεώρησης.
δ. Σε προτροπή να µελετηθεί το σχέδιο αναθεώρησης, να συγκριθεί
µε το υφιστάµενο Καταστατικό και εφ’ όσον προκύψουν παρατηρήσεις ή προτάσεις να κατατεθούν γραπτώς προς το ∆.Σ. µέχρι τις
10-12-2009.
-20Οι προτάσεις και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από ορισµένα
µέλη της Αδελφότητος, εξετάστηκαν ενδελεχώς από το ∆.Σ. και αρκετές
εντάχθηκαν στο σχέδιο αναθεώρησης του Καταστατικού. Προηγουµένως, το ∆.Σ. είχε αναθέσει στο Νοµικό Σύµβουλο της Αδελφότητος κ. Α.
Παπαδόπουλο να επικοινωνήσει µε όλα τα µέλη που κατέθεσαν προτάσεις ή παρατηρήσεις, προκειµένου να ανταλλάξουν απόψεις και να διευκρινίσουν ορισµένα ζητήµατα.
Στις 11 Φεβρουαρίου 2010 συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
µε µοναδικό θέµα την τροποποίηση του Καταστατικού της Φ.Α.Α.Θ., η
οποία ύστερα από γόνιµη συζήτηση εγκρίθηκε από τα µέλη της Αδελφότητος.
Στις 21 Ιουνίου 2010 η απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Φ.Α.Α.Θ. εγκρίθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε την υπ’ αριθµ. 18953/10 απόφασή του, η οποία καταχωρήθηκε στις 9 Ιουλίου 2010 στο Βιβλίο Σωµατείων µε αριθµό 118.
Το πλήρες κείµενο του αναθεωρηθέντος Καταστατικού εκτυπώθηκε
σε ειδικό τευχίδιο και στις 17 Σεπτεµβρίου 2010 ταχυδροµήθηκε στα µέλη της Αδελφότητος.
Το αναθεωρηθέν Καταστατικό προβλέπει, επιγραµµατικά, τα εξής:
1. Αναβάθµιση της Φ.Α.Α.Θ. σε µη Κυβερνητική Οργάνωση µε στόχο τη
διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε διεθνές επίπεδο και την άντληση πόρων από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
2. ∆ιεύρυνση των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ., µεταξύ άλλων, και προς την
κατεύθυνση της εκπόνησης ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών,
που άπτονται της φιλανθρωπίας και της ιατροκοινωνικής πρόνοιας.
3. ∆ιάρκεια θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τρία έτη και ανώτατο
όριο τριών συνεχών θητειών για τον Πρόεδρο και όλα τα µέλη του
∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στόχος είναι αφενός η συνέχεια
στην παραγωγή έργου και αφετέρου η σταδιακή και συνεχής ανανέωση των προσώπων που πλαισιώνουν το ∆.Σ.
4. Προσθήκη στις κατηγορίες των µελών, του χορηγού µέλους.
5. Άρθρα, τα οποία περιλαµβάνουν γενικές αρχές, χωρίς αναφορές σε
λεπτοµέρειες.
-21-
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η προσπάθεια µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της Αδελφότητος
στους τοµείς της Γραµµατείας, Λογιστηρίου, Μητρώου Μελών, Ακινήτου
περιουσίας, Παγίων κ.ά., η οποία ξεκίνησε το 2008, συνεχίστηκε κατά τα
έτη 2009-2010 και αφορά, µεταξύ άλλων, στα εξής:
1. Εκπαίδευση του προσωπικού της Αδελφότητος στο νέο πρόγραµµα
λογισµικού και τις καινούριες ηλεκτρονικές υποδοµές που αποκτήθηκαν το 2008.
2. Μηχανοργάνωση του λογιστηρίου.
3. Ηλεκτρονική καταγραφή αναλώσιµων ειδών.
4. Ηλεκτρονική καταγραφή των τίτλων βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης.
5. Ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου των µελών της Αδελφότητος
από το 1871 έως το 2010.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 αποκτήθηκαν από τη Φ.Α.Α.Θ.:
1. Ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα τύπου Panasonic DP-8020
µε απόδοση 20 φωτοτυπίες ανά λεπτό της ώρας προς υποστήριξη
του έργου της Γραµµατείας.
2. Ένα κάθετο πιάνο τύπου Ritter 123K2 για την Αίθουσα Εκδηλώσεων
της Φ.Α.Α.Θ. µε στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης της.
-22-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΝΕΧΗΣ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» είναι κάτοχος
ενός µεγάλου και πολύτιµου αρχείου εγγράφων, Βιβλίων ∆ιοικητικής
Λειτουργίας και άλλων ιστορικών ντοκουµέντων, τα οποία συγκεντρώθηκαν σταδιακά από το 1871, έτος ιδρύσεως της Αδελφότητος, µέχρι τις
µέρες µας.
Η συντήρηση, ταξινόµηση, διαφύλαξη και ανάδειξη του συγκεκριµένου Ιστορικού Αρχείου της Αδελφότητος, αφορά σε µία σύνθετη και επίπονη διαδικασία, µείζονος σηµασίας για τη διαφύλαξη της ιστορικής
κληρονοµιάς και για τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης. Παράλληλα, η
εύρυθµη λειτουργία του και η ευκολία στην προσβασιµότητά του αποτελούν σηµεία αναφοράς για κάθε ενδιαφερόµενο και συνεισφέρουν στην
ανάδειξη της καθοριστικής και πολύπλευρης συµµετοχής της Αδελφότητος στα εθνικά και ιατροκοινωνικά δρώµενα της Θεσσαλονίκης και της
Μακεδονίας εν γένει. Τέλος, η ύπαρξη ενός συγκροτηµένου αρχείου
αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της Αδελφότητος σε
όλους τους τοµείς.
Η πρώτη προσπάθεια της εκ του µηδενός επανασυγκρότησης του
Ιστορικού Αρχείου της Αδελφότητος ξεκίνησε την περίοδο Μάρτιος –
Ιούνιος 1999 µε φροντίδα του νυν Προέδρου κ. Θεόδωρου Ι. ∆αρδαβέση, χωρίς, όµως, τα επόµενα χρόνια να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια
στην τήρησή του.
Η πρώτη εκείνη προσπάθεια περιγράφεται στο κεφάλαιο του Λευκώµατος «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 1871-2000»,
Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2000, υπό τον τίτλο «Το Αρχείο της Φ.Α.Α.Θ.».
Κατά την περίοδο Φεβρουάριος – Ιούλιος 2009 η προσπάθεια διαφύλαξης και ανάδειξης του Ιστορικού Αρχείου επαναλήφθηκε µε προσωπική φροντίδα και ενασχόληση και πάλι του κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, µε
τρόπο περισσότερο µεθοδικό, µε αποτέλεσµα την πλήρη συγκρότησή
του και το συνεχή, έκτοτε, εµπλουτισµό του µε νέα έγγραφα.
Η όλη προσπάθεια έχει αποδώσει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, τα
εξής:
1. Συγκρότηση 312 φακέλων και 505 υποφακέλων εγγράφων (πίνακας 2).
2. Συγκρότηση πέντε (5) µεγαλόσχηµων φακέλων φύλαξης εγγράφων
και άλλων ιστορικών ντοκουµέντων µεγάλων διαστάσεων (πίνακας 3).
-233. Συγκρότηση 11 κυτίων φύλαξης εγγράφων και άλλων ντοκουµέντων
(πίνακας 4).
4. Καταγραφή και ταξινόµηση 86 Βιβλίων ∆ιοικητικής Λειτουργίας της
Αδελφότητος (πίνακες 5-18).
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(περίοδος 2008-2010) και µε στόχο τη διαφύλαξη και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν τα εξής:
1. Συντάχθηκε µε ευθύνη του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και εγκρίθηκε «Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου»
της Αδελφότητος.
2. Ανακατασκευάστηκε και διευθετήθηκε ο χώρος φύλαξης του Αρχείου,
ο οποίος είχε µετατραπεί, σταδιακά, σε αποθήκη και δεν ήταν εύκολα
προσβάσιµος.
3. Κατασκευάστηκαν τρεις (3) νέες µεγάλες βιβλιοθήκες φύλαξης του
Αρχείου και συντηρήθηκαν οι τρεις υπάρχουσες παλιές.
4. Αγοράστηκαν επτά (7) δίφυλλες κλειστές ντουλάπες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο δώµα του Μεγάρου της Αδελφότητος προς φύλαξη οικονοµικών στοιχείων παρελθόντων ετών (1930-2000) και προς αποσυµφόρηση του χώρου του Αρχείου.
5. Αγοράστηκαν µε παραγγελία από τη Γερµανία 320 ειδικά ντοσιέ αρχειοθέτησης εγγράφων.
6. Αγοράστηκαν πέντε (5) µεγαλόσχηµοι φάκελοι και 11 κυτία φύλαξης
εγγράφων.
Σε δεύτερο στάδιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητος,
πρέπει να επιληφθεί των παρακάτω πρωτοβουλιών, που αφορούν στο
Αρχείο:
1. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης του Ιστορικού Αρχείου.
2. Επισήµανση ερευνητικών προγραµµάτων τα οποία θα καλύψουν, εν
µέρει ή εν όλω, το κόστος της συντήρησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης του Αρχείου.
3. Συντήρηση και βιβλιοδέτηση παλαιών Βιβλίων ∆ιοικητικής Λειτουργίας, που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
4. Ανάπτυξη επαφών και συνεργασίας µε άλλα Ιστορικά Αρχεία (Γ.Α.Κ.,
Μακεδονίας, Α.Π.Θ. κ.ά.).
5. Προσέλκυση ενδιαφέροντος Καθηγητών Πανεπιστηµίου και ερευνητών για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και εργασιών µε πηγή άντλησης στοιχείων τα Αρχεία της Αδελφότητος.
-24Πίνακας 2. Κατανοµή των φακέλων του Αρχείου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεµατικό περιεχόµενο φακέλου και αριθµό υποφακέλων.
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
– ΕΓΓΡΑΦΑ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
α. Αναγνώρισης της Φ.Α.Α.Θ. ως Σωµατείου
β. Τροποποίησης του Καταστατικού
– ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 1881, 1894, 1914
– ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Α.Α.Θ.
– ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΗ∆ΕΙΩΝ (1918)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Φ.Α.Α.Θ., 1:
– ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
– ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οργάνωσης Υπηρεσιών – Καθηκοντολόγιο Εργαζοµένων,
Οικονοµικών Ενισχύσεων, Υποτροφιών, Οργάνωσης και Λειτουργίας
Βιβλιοθήκης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Αρχείου, Άλλοι Κανονισµοί
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Φ.Α.Α.Θ., 2:
– ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Εξοπλισµός και υποδοµές, Μηχανοργάνωση – Λογισµικό,
Ιστοσελίδα, E-mail, ∆ιάφορα έγγραφα
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 1 (1871-1925):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 2 (1926-1945):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 3 (1946-1966):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 4 (1967-1975):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 5 (1976-1985):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 6 (1986-1992):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
5
2
3
5
(συνεχίζεται)
-25Πίνακας 2. (συνέχεια 1η)
Α/Α
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 7 (1993-1999):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 8 (2000-2005):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 9 (2006-2008):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 10 (2009):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 11 (2010):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 12 (2011):
Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονοµικοί απολογισµοί,
Ισοσκελισµοί, Προϋπολογισµοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.,
1 (1871-1982):
Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσµατα Εφορευτικών
Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.,
2 (1983-1996):
Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσµατα Εφορευτικών
Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.,
3 (1997-2009):
Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσµατα Εφορευτικών
Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.,
4 (2010):
Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσµατα Εφορευτικών
Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Φ.Α.Α.Θ.
– Χειρόγραφα Κείµενα, Αποσπάσµατα Πρακτικών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ.,
1 (1871-1988):
– Χειρόγραφα Κείµενα, Αποσπάσµατα Πρακτικών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ.,
2 (1989-2000):
– Χειρόγραφα Κείµενα, Αποσπάσµατα Πρακτικών
(συνεχίζεται)
-26Πίνακας 2. (συνέχεια 2η)
Α/Α
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ.,
3 (2001):
– Χειρόγραφα Κείµενα, Αποσπάσµατα Πρακτικών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Α
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Β
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Γ
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: ∆
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Ε-Ι
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Κ1 (1871-1999)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Κ2 (2000)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Λ
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Μ1 (1871-2003)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Μ2 (2004)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Ν-Ο
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Π1 (1871-2004)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Π2 (2005)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
(συνεχίζεται)
-27Πίνακας 2. (συνέχεια 3η)
Α/Α
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Ρ
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Σ
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Τ1 (1871-2005)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Τ2 (2006)
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Υ-Φ
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Χ-Ω
– Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων ∆.Σ. για αναγορεύσεις
µελών, ∆ιαγραφές µελών, Παραιτήσεις µελών, Θάνατοι µελών
– ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
– ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΑΡΧΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ
∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., 1: Α-Κ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ
∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., 2: Λ-Ω
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1: Α-Λ
– Βιογραφικά σηµειώµατα, Συµβάσεις εργασίας, Αιτήσεις, Αλληλογραφία,
Λοιπά έγγραφα
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 2: Μ-Ω
– Βιογραφικά σηµειώµατα, Συµβάσεις εργασίας, Αιτήσεις, Αλληλογραφία,
Λοιπά έγγραφα
ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 1:
Μέλη Επιτροπών, Πρακτικά Συνεδριάσεων, Οργανογράµµατα, Προτάσεις,
∆ιάφορα έγγραφα
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1:
– Π. Αζά, Ε. Αλεξιάδου, Α. Βερέµη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Ιωαννίδου, Γ. Κατσάλη,
Α. Κυριακίδη
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 2:
– Ε. Μάνου, Ι. Μερτζίδου, Ε. Μπούτουρα, Ι. Νικολαΐδη, ∆. Πανταζίδη, Αρχ.
Παπακωνσταντίνου, Μ. Προεστού, Α. Ρουσσίδου
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
3
5
7
8
(συνεχίζεται)
-28Πίνακας 2. (συνέχεια 4η)
Α/Α
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
– ΤΙΤΛΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΒΑΦΙΕ ΑΡΑΠ
ΜΟΥΣΑ (ΧΟΡΤΑΤΖΗ∆ΩΝ)
– ΤΙΤΛΟΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. Υ∆ΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:
∆ήµος Αγ. Παύλου, Τοπογραφικό διάγραµµα κτήµατος Φ.Α.Α.Θ., Υψοµετρικό
διάγραµµα κτήµατος Φ.Α.Α.Θ., Σχέδιο ανέγερσης περιπτέρου, ∆ιάγραµµα
απαλλοτρίωσης έκτασης υπέρ Ο.Υ.Θ., ∆ωρεά έκτασης για ανέγερση Ιερού
Ναού, ∆ωρεά έκτασης για ανέγερση σχολείου, ∆ιάγραµµα απαλλοτρίωσης για
ανέγερση σχολείου
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 1:
Τίτλοι ιδιοκτησίας, Εγκαίνια Ι. Ναού, Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού, Τηλεφωνική σύνδεση, Λειτουργία λατοµείου – Εξόρυξη λίθων, ∆ενδροφύτευση και
εκµετάλλευση δασικών προϊόντων, ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Κατασκευή και επιδιορθώσεις περιβάλλοντος τοίχου, Κατασκευή δρόµου, Φύλαξη –
Προστασία, Λειτουργία Ι.Ν. Αγίου Παύλου από τη Φ.Α.Α.Θ., Εκκλησιασµός
κατοίκων Αγ. Παύλου, Λειτουργία Ι. Ναού από ιδιώτες, Εκκλησιασµός µαθητών, Στέγαση κατηχητικού σχολείου, Ίδρυση παιδικών κήπων
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 2:
Τεχνικές εργασίες στον Ι. Ναό του Αγίου Παύλου
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 3:
Κατασκευές και επισκευές κτισµάτων στον περίγυρο χώρο, ∆ιαµόρφωση Αγιάσµατος Αγ. Παύλου
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 4:
∆ιάφορα έγγραφα, Υποµνήµατα κατοίκων Αγ. Παύλου, Οικονοµικά θέµατα,
Απογραφές αντικειµένων και υλικών
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 5:
Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδιασµού ∆ήµου Αγίου Παύλου, Προτάσεις αξιοποίησης του κτήµατος, Ζήτηµα Ε.Υ.Α.Θ. (∆εξαµενές ύδρευσης, Άλλα
θέµατα)
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 6:
Παραχώρηση εκτάσεων από το κτήµα της Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ήµο Αγίου Παύλου µε
σκοπό: α. Ανέγερση Ενοριακού Ιερού Ναού, β. Ανέγερση σχολείου, γ. Εγκατάσταση νηπιαγωγείου, δ. Επέκταση του νοσοκοµείου «Άγιος ∆ηµήτριος»
ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:
Εξερχόµενα προς Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, Εισερχόµενα από Ι.Μ. Θεσσαλονίκης,
Εξερχόµενα προς την αστυνοµία, Έντυπες ανακοινώσεις, Έγγραφα οργανωτικών ζητηµάτων, Έγγραφα οικονοµικής διαχείρισης, Ευχαριστήριες επιστολές
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
3
8
16
2
4
3
4
7
(συνεχίζεται)
-29Πίνακας 2. (συνέχεια 5η)
Α/Α
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1:
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Άδεια οικοδοµής, Τοπογραφικό διάγραµµα, Προσχέδια µεγάρου, Όψεις µεγάρου, Τοµές µεγάρου, Θεµελιώσεις, Υπόγεια, Κάτοψη ισογείου, Α΄ και Β΄ όροφος, Γ΄ όροφος, ∆΄ όροφος, Ε΄ όροφος, Ανώγειο, Σχέδιο σύνδεσης µε υπονόµους
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 2:
Αγορά οικοπέδου και ανέγερση µεγάρου, Προσθήκη ορόφων, ∆ιαρρύθµιση
χώρων και επισκευές 1ου ορόφου, ∆ιαρρύθµιση εισόδου µεγάρου και κατασκευή ηµιώροφου, Εκτιµήσεις ζηµιών λόγω βοµβαρδισµού του µεγάρου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 3:
∆ιάφορα έγγραφα σχετικά µε το µέγαρο, Επιδιορθώσεις λόγω των σεισµών
του έτους 1978
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4:
Εργασίες στον υπόγειο χώρο του µεγάρου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 5:
Ύδρευση µεγάρου, Αποχέτευση µεγάρου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 6:
Κεντρική θέρµανση µεγάρου µε µαζούτ, Κλιµατισµός, Μονώσεις και υδρορροές, Ελαιοχρωµατισµοί
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 7:
Εγκατάσταση θέρµανσης στο µέγαρο µε φυσικό αέριο
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 8:
Συντήρηση υποδοµών θέρµανσης µε φυσικό αέριο
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 9:
Συντήρηση ανελκυστήρων, Κοβούκλιο ανελκυστήρα,
Εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 10Α: (2003-2008)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Θυρών ασφαλείας, Θυρών εξωστών, Θυρών εσωτερικών χώρων, Παραθύρων,
Παραθυρόφυλλων, Κουφωµάτων
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
14
5
2
2
4
3
6
(συνεχίζεται)
-30Πίνακας 2. (συνέχεια 6η)
Α/Α
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 10Β: (2009)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Θυρών ασφαλείας, Θυρών εξωστών, Θυρών εσωτερικών χώρων, Παραθύρων,
Παραθυρόφυλλων, Κουφωµάτων
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 11:
Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές υποδοµές, Φώτα – Φωτισµός εσωτερικών
χώρων, Φώτα – Φωτισµός εξωτερικών όψεων του µεγάρου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 12:
Πυροπροστασία, Τηλεφωνικές υποδοµές και συνδέσεις
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 13:
Επίπλωση γραφείων, Οικιακός εξοπλισµός, Χαράξεις – Επιγραφές
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 14:
Ανακατασκευή και επιδιορθώσεις όψεων µεγάρου, Σιδηροκατασκευές
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 15:
Ανακατασκευή κλιµακοστασίου µεγάρου, Ανακατασκευή εισόδου µεγάρου,
Εργασίες παρεµβάσεων και επιδιορθώσεων στην ταράτσα του µεγάρου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 16:
Ανακατασκευή εισόδου γραφείων Φ.Α.Α.Θ., Ανακατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ., Ανακατασκευή κουζίνας γραφείων Φ.Α.Α.Θ., Είδη υγιεινής και
πλακίδια
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 17:
Σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία αίθουσας τέχνης στο υπόγειο του µεγάρου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 18:
Σχεδιασµός και ανακατασκευή: ∆ιαµερίσµατος 4ου ορόφου, Χώρου ηµιωρόφου
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΓΑΡΟΥ (1995-2004)
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 2: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΓΑΡΟΥ (2005)
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Α-∆
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 2: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
6
3
2
3
2
3
4
2
(συνεχίζεται)
-31Πίνακας 2. (συνέχεια 7η)
Α/Α
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 3: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ζ-Ν
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ξ-Π
ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 5: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ρ-Ω
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 3, 1:
Τίτλοι ιδιοκτησίας, ∆ιαδικασία ανοικοδόµησης της πολυκατοικίας, Σχεδιαγράµµατα
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 3, 2:
∆ιαχειριστική επιτροπή πολυκατοικίας (αλληλογραφία), Τεχνικές εργασίες και
βελτιώσεις υποδοµών
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 3, 1: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Α-Ο
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο∆ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 3, 2: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Π-Ω
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο∆ΟΥ ΣΤ. ΤΑΤΤΗ 3:
∆ιαδικασίες ανοικοδόµησης, Ενοικιαστές Φ.Α.Α.Θ., Καταγγελίες, Τεχνικές
εργασίες, ∆ιαχειριστική επιτροπή (αλληλογραφία)
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο∆ΟΥ ΣΤ. ΤΑΤΤΗ 3: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, 1:
∆ιαδικασίες ανοικοδόµησης της πολυκατοικίας, Σχεδιαγράµµατα
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, 2:
Τίτλοι ιδιοκτησίας Φ.Α.Α.Θ., Πράξη τακτοποίησης
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, 3:
Κανονισµός πολυκατοικίας, Τεχνικές εργασίες και βελτιώσεις υποδοµών, ∆ιαχειριστική Επιτροπή, ∆ιάφορα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Α-Β
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Γ-Ε
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Ζ-Ι
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Κ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Λ-Μ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Ν-Ο
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Π
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
3
2
5
2
2
4
(συνεχίζεται)
-32Πίνακας 2. (συνέχεια 8η)
Α/Α
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Ρ-Σ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Τ-Ω
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 1:
Έπιπλα, Οικιακός εξοπλισµός, Ηλεκτρικά είδη, Φωτιστικά, Ηλεκτρονικές υποδοµές, Μηχανολογικός εξοπλισµός γραφείου, Τηλέφωνα – Fax
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 2:
Ιερές εικόνες (καταγραφή – συντήρηση), Έργα τέχνης, ∆ιακρίσεις, Μετάλλια,
Νοµίσµατα, ∆ιακοσµητικά, Βιβλία γραµµατείας, ∆ιάφορα
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 3:
Βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 4:
Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.: Φάκελοι, Κυτία, Βιβλία ∆ιοικητικής Λειτουργίας (Ι)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 5:
Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.: Εντάλµατα πληρωµών, Αποδείξεις, ∆ιάφορα έγγραφα και
άλλα στοιχεία οικονοµικής φύσεως (ΙΙ)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 6:
Αρχείο έντυπων αγιογραφιών και εικόνων
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 7:
Αναλώσιµα
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 8:
Γενικές καταγραφές, Πρωτόκολλα παράδοσης – Παραλαβής
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ:
Φωτοτυπικά µηχανήµατα, Συστήµατα ασφαλείας, Εκδόσεις βιβλίων και άλλων
εντύπων, Οργάνωση δεξιώσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, Εκπόνηση καταγραφικών διαγραµµάτων, Παραγωγές CD, Σηµαίες – Μετάλλια - Πλακέτες, Κάδοι ανακύκλωσης, Πιάνα, Οργάνωση συναυλιών
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 (19302010)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 2 (2011- )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 (19522008)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 (2009- )
ΙΚΑ: Εισερχόµενα έγγραφα, Εξερχόµενα έγγραφα
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ: Εισερχόµενα έγγραφα, Εξερχόµενα έγγραφα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ: 1 (2002-2004)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ: 2 (2005-2008)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ: 3 (2009)
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (2003, 2004)
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 2 (2005)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
7
8
3
3
2
10
4
(συνεχίζεται)
-33Πίνακας 2. (συνέχεια 9η)
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (2006)
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 4 (2007, 2008)
ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 5 (2009)
ΙΣΟΖΥΓΙΑ Φ.Α.Α.Θ. – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Φ.Α.Α.Θ.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (1960-1994)
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Α.Θ.: 2 (1995-2008)
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (2009-2015)
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ.:
1 (1997-2002)
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ.:
2 (2003-2007)
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Α.Α.Θ. (2008)
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ.): 2003
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
(Π.∆. 186/1992): 2003ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (1962-1978)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ
Φ.Α.Α.Θ.: 1 (2005-2008)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ
Φ.Α.Α.Θ.: 2 (2009-2012)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ
Φ.Α.Α.Θ.: 1 (2005-2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Εισερχόµενα έγγραφα, Εξερχόµενα έγγραφα
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 1. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (1871-2004)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 2. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (2005-2008)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 3. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (2009)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ (1871-1977)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 2. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ (1978-2007)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 3. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ (2008)
ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 1 (1974-2002)
ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 2 (2003-2005)
ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 3 (2006)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 1 (1871-1978)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 2 (1979-2001)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 3 (2002)
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εισερχόµενα, Εξερχόµενα, Ζελατίνες ασφαλιστικών συµβολαίων
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (2004-2005)
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
2
2
3
(συνεχίζεται)
-34Πίνακας 2. (συνέχεια 10η)
Α/Α
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 1:
Φ.Α.Α.Θ. κατά Ανωνύµου Οικοδοµικής Εταιρείας Νέων Χωρών, Απαιτήσεις
Φ.Α.Α.Θ. κατά ενυπόθηκων Μουσουλµανικών κτηµάτων, Υπόθεση Γεωργίου
Ζαρούκα, Ένσταση Φ.Α.Α.Θ. κατά αποφάσεως οικονοµικού εφόρου, Επίταξη
και ενοικιοστάσιο µεγάρου Αγ. Σοφίας 38, Αντιδικία Φ.Α.Α.Θ. µε «Γ.Ε.Χ.Α. –
ΖΩΗ»
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 2:
Φ.Α.Α.Θ. κατά Α. Ρουσσίδου, Υπόθεση κοιµητηρίου Ευαγγελίστριας και Αγίας
Παρασκευής, Φ.Α.Α.Θ. κατά ∆ήµου Αγίου Παύλου
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 3:
Υπόθεση Καυτατζογλείου σταδίου
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 4:
Υπόθεση Π. Μπουσγολίτη
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 5:
∆ιάφορα κείµενα νοµικής και δικαστικής φύσεως, Γνωµοδοτήσεις, Νοµοσχέδια,
∆ιάφορα έγγραφα
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 1 (1871-1990)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 2 (1991-2006)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 3 (2007-2010)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 4 (2011- )
– ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
– ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ,
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 1 (1871-1929)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 2 (1930-1970)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 3 (1971-2008)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 4 (2009)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 5 (2010-2012)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
6
3
4
2
(συνεχίζεται)
-35Πίνακας 2. (συνέχεια 11η)
Α/Α
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
– ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΤΕΛΕΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., 1:
ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., 2:
ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., 3:
ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ.Α.Ν.Θ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
(ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ)
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1Α:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ»
(Κτήµα Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ήµο Αγίου Παύλου)
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1Β:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ»
(Κτήµα Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ήµο Αγίου Παύλου)
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 2:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ»
(Κοιµητήρια Ευαγγελίστριας)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (1871-1920)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 2 (1921-1970)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (1971-1980)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 4 (1981-1990)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 5 (1991-1996)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 6 (1997)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 7 (1998-1999)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 8 (2000)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 9 (2001, Α): Α-Ι
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 10 (2001, Β): Κ-Ο
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 11 (2001, Γ): Π-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 12 (2002, Α): Α-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 13 (2002, Β): Λ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 14 (2003, Α): Α-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 15 (2003, Β): Λ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 16 (2004)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 17 (2005, Α): Α-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 18 (2005, Β): Λ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 19 (2006, Α): Α-Λ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 20 (2006, Β): Μ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 21 (2007)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 22 (2008, Α): Α-Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
2
(συνεχίζεται)
-36Πίνακας 2. (συνέχεια 12η)
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 23 (2008, Β): Ζ-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 24 (2008, Γ): Λ-Ο
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 25 (2008, ∆): Π-Σ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 26 (2008, Ε): Τ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 27 (2009, Α): Α-Ε
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 28 (2009, Β): Ζ-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 29 (2009, Γ): Λ-Ο
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 30 (2009, ∆): Π-Σ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 31 (2009, Ε): Τ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 32 (2010, Α): Α-Ε
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 33 (2010, Β): Ζ-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 34 (2010, Γ): Λ-Ο
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 35 (2010, ∆): Π-Σ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 36 (2010, Ε): Τ-Ω
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 37 (2011, Α): Α-Ε
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 38 (2011, Β): Ζ-Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 39 (2011, Γ): Λ-Ο
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 40 (2011, ∆): Π-Σ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 41 (2011, Ε): Τ-Ω
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ: 1 (1871-1990)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ: 2 (1991-2010)
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 1
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 2
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (1871-1987)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 2 (1988-1996)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (1997)
∆ΩΡΕΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ Φ.Α.Α.Θ. (2010)
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Φ.Α.Α.Θ.: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 1 (1900-2010)
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Φ.Α.Α.Θ.: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 2 (2011)
– ΧΟΡΗΓΙΕΣ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ
– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 1 (1871-1985)
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
2
(συνεχίζεται)
-37Πίνακας 2. (συνέχεια 13η)
Α/Α
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 2 (1986-2002)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 3 (2003-2009)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 4 (2010)
ΗΘΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
– ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ.
– ΥΠΟΘΕΣΗ ∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ. (2003)
– ΚΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
– ΑΠΟΣΥΡΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
– ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ., 1:
Αιτήσεις µελών, ∆ιπλώµατα µελών, Κάρτες Χριστουγέννων, Κάρτες Πάσχα,
Αυτοκόλλητα, Έντυπα βοηθηµατούχων
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ., 2:
Έντυπα οικονοµικής φύσεως, Επιστολόχαρτα, Φάκελοι αλληλογραφίας
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ., 3:
Καταγγελίες σύµβασης εργασίας, Έντυπα εφορίας, Έντυπα ψηφίσµατα και
διακηρύξεις, Ευχετήριες κάρτες ονοµαστικών εορτών, Μνηµόσυνα Φ.Α.Α.Θ.,
Κάρτες οµιλητών Φ.Α.Α.Θ., ∆ιάφορα
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (1871-1937)
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ.: 2 (1938-1991)
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (1992-2010Α)
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ.: 4 (2010Β)
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.: 1
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.: 2
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CD ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.: 1
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 1 (Α-Β)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 2 (Γ)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 3, Ι (∆)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 3, ΙΙ (∆) ∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 3, ΙΙΙ (∆) ∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 4 (Ε-Κ)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 5 (Λ-Ο)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
3
3
6
3
7
(συνεχίζεται)
-38Πίνακας 2. (συνέχεια 14η)
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
261.
262.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 6 (Π-Σ)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ: 7 (Τ-Ω)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φ.Α.Α.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
1 (1871-2000)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
2 (2001-2008)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
3 (2009)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
4 (2010-2011)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 (1871-1992)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 2 (1993-2005)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 3 (2006-2009)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 4 (2010-2011)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 (1871-1997)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 2 (1998-2008, έως 16/04/2008, Α.Π.:
31)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 3 (2008, από 16/04/2008, Α.Π.: 34)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 4 (2009)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 5 (2010, έως 31/08/2010, Α.Π.: 1089)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 6 (2010, από 01/09/2010, Α.Π.; 1099)
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 7 (2011)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.:
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ (1871-2007)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.:
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ (2008-2010Α)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.:
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ (2008-2010Β)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.:
– ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.:
– ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Φ.Α.Α.Θ., ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ: 1 (1930-2007)
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2 (2008-2010)
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2 (2011)
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2 (2012)
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
3
4
(συνεχίζεται)
-39Πίνακας 2. (συνέχεια 15η)
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
290.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, 1:
Ιστορία Φ.Α.Α.Θ., Ιστορικό αρχείο Φ.Α.Α.Θ., Φιλανθρωπική δράση Φ.Α.Α.Θ.,
Εκδηλώσεις Φ.Α.Α.Θ., Ηθικές διακρίσεις Φ.Α.Α.Θ.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, 2:
∆ηµόσια ευχαριστήρια προς τη Φ.Α.Α.Θ., ∆ηµόσια ευχαριστήρια της Φ.Α.Α.Θ.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, 3:
Κτήµα Αγίου Παύλου, Ιερός Ναός Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ., Πανήγυρις Αγ.
Παύλου, Κοιµητήρια Ευαγγελίστριας, Κοιµητήρια Αγ. Παρασκευής
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, 4:
Προσκλήσεις Γ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ., Αγγελίες συγκρότησης σε σώµα του ∆.Σ. της
Φ.Α.Α.Θ., Ψηφίσµατα Φ.Α.Α.Θ.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, 5:
Αγγελτήρια εκδηµίας εις Κύριον µελών της Φ.Α.Α.Θ., Αναφορές στον τύπο για
διακεκριµένα µέλη της Φ.Α.Α.Θ., Ευχαριστήρια πένθους για µέλη της Φ.Α.Α.Θ.,
∆ηµόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, Αγγελίες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ∆ιάφορες δηµοσιεύσεις
ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Α-Ε
ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Ζ-Π
ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Ρ-Ω
– ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
– ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 100ΕΤΗΡΙ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
– ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΕΣ:
– ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19211937)
– ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1925-1931)
ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΕΣ:
– ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1928-1937)
– ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19241928)
– ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1919)
– ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19281931)
– ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΙΣΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1926-1931)
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
5
2
5
3
6
4
2
5
(συνεχίζεται)
-40Πίνακας 2. (συνέχεια 16η)
Α/Α
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΕΡΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ: 1 (1900-1960)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΕΡΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ: 2 (1961)
– ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΑΦΗΣ
– ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
– ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΝΘΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
– ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Α. ΚΑΙ Ε. ΜΑΝΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ
Φ.Α.Α.Θ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
2
2
2
2
5
Πίνακας 3. Κατανοµή µεγαλόσχηµων φακέλων του Αρχείου της «Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεµατικό περιεχόµενο.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΗ∆ΕΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Α)
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Β)
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Γ)
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (∆)
-41Πίνακας 4. Κατανοµή των κυτίων φύλαξης εγγράφων του Αρχείου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεµατικό περιεχόµενο κυτίου.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΤΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων, Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (1942-2008)
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων, Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (2009)
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ: 1
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ: 2
ΑΡΧΕΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΡΧΕΙΟ Ι.Κ.Α.:
Βιβλία αγοράς ενσήµων, Ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, Καταστάσεις µισθοδοσίας: 1
ΑΡΧΕΙΟ Ι.Κ.Α.:
Βιβλία αγοράς ενσήµων, Ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, Καταστάσεις µισθοδοσίας: 2
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Μελέτες – Σχεδιαγράµµατα – Άδειες – Λοιπά έγγραφα)
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.:
– Πωλητήρια Τάφων
– ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
– ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕΛΩΝ
Πίνακας 5. Αριθµητική κατανοµή των Βιβλίων ∆ιοικητικής Λειτουργίας της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης», τα οποία φυλάσσονται στο
Αρχείο της Αδελφότητος και αφορούν στην περίοδο 1871-2009, κατά θεµατική
κατηγορία Βιβλίου.
5.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κοινά Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Πρόχειρα χειρόγραφα
Πρακτικά Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Βιβλία Μητρώου Μελών
6.
Βιβλία Συνδροµών Μελών
5
7.
Βιβλία Παρουσίας Μελών στις
Γενικές Συνελεύσεις
2
Α/Α
1.
2.
3.
4.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ
Α/Α
9
8.
10
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Βιβλία Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων και Εξερχοµένων Εγγράφων
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ
9.
Βιβλία Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
25
6
10.
Βιβλία λειτουργίας
Ιερού Ναού Αγίου Παύλου
2
3
11.
Βιβλία λειτουργίας Κοιµητηρίων
4
4
12.
3
13.
∆ιάφορα Βιβλία της Φ.Α.Α.Θ.
Βιβλία ευρύτερου ιστορικού
ενδιαφέροντος
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
9
4
86
-42Πίνακας 6. Κοινά Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των µελών της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
Συνεδριάσεων ∆.Σ.
Γεν. Συνελεύσεων
05-12-1871
05-12-1871
07-05-1890
28-06-1892
05-04-1895
30-04-1895
09-04-1899
09-05-1899
25-04-1905
15-05-1905
02-05-1909
24-05-1909
04-06-1914
20-11-1914
09-06-1918
12-08-1918
18-07-1925
31-05-1925
01-12-1873
14-01-1873
27-03-1873
05-02-1895
02-04-1899
17-05-1898
11-04-1905
23-05-1904
11-04-1909
25-05-1908
04-06-1914
01-06-1914
10-06-1918
03-06-1918
19-05-1925
24-05-1925
08-10-1931
22-06-1930
Πίνακας 7. Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
«Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
12-10-1931
09-04-1940
13-03-1946
10-03-1961
24-01-1974
11-01-1984
26-03-1990
02-02-1995
24-01-2001
29-01-2004
28-03-1940
22-02-1946
29-01-1961
20-12-1973
15-12-1983
20-06-1989
02-02-1995
04-10-2000
23-12-2003
19-12-2006
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– συνεχίζεται στο επόµενο Βιβλίο (Α/Α: 8)
– συνέχεια του προηγούµενου Βιβλίου (Α/Α: 7)
-43Πίνακας 8. Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των µελών
της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
1.
2.
3.
4.
02-06-1940
21-08-1961
17-05-1970
12-04-1981
13-03-1960
05-06-1969
05-04-1981
23-03-1987
5.
23-03-1987
19-03-2000
6.
19-03-2000
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– συνεχίζεται στο επόµενο Βιβλίο (Α/Α: 5)
– συνέχεια του προηγούµενου Βιβλίου (Α/Α: 4)
– συνεχίζεται στο επόµενο Βιβλίο (Α/Α: 6)
– Βιβλίο Πρακτικών σε χρήση
Πίνακας 9. Βιβλία πρόχειρων χειρόγραφων Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης»,
τα οποία τηρήθηκαν από τον αείµνηστο Αχιλλέα Ιατρού κατά τη διάρκεια της
θητείας του ως Γεν. Γραµµατέως του ∆.Σ. (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
1.
2.
3.
05-09-2000
23-03-2006
02-04-2008
19-02-2002
30-03-2008
01-07-2009
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– τετράδιο σπιράλ
– τετράδιο σπιράλ
– τετράδιο σπιράλ
Πίνακας 10. Βιβλία Μητρώου Μελών της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών
Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
3.
4.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΝ ΜΕΛΩΝ
ΜΗΤΡΩΟΝ ΜΕΛΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
1948
1956
1960
1996
30-032005
1995
2005
(σε χρήση)
-44Πίνακας 11. Βιβλία Καταγραφής Συνδροµών των Μελών της «Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
JOURNAL
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
13-04-1940
28-01-1944
01-01-1945
31-12-1948
04-04-1947
30-06-1952
01-07-1952
30-06-1956
1957
1959
Πίνακας 12. Βιβλία Καταγραφής Παρουσιών Μελών της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» στις Γενικές Συνελεύσεις (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ Γ.Σ.
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
03-03-1942
29-03-1987
13-03-1988
(σε χρήση)
Πίνακας 13. Βιβλία Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων
(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
9.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
1.
2.
3.
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
01-01-1942
31-12-1968
09-01-1969
10-03-1980
14-05-1974
14-12-1976
10-03-1980
01-01-1988
29-10-1997
01-07-2002
08-12-2004
28-12-1987
24-10-1997
07-01-2002
02-12-2004
02-04-2008
01-04-2008
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– τετράδιο
– Βιβλίο πρωτοκόλλου σε
χρήση
-45Πίνακας 14. Βιβλία Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1871 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΑΜΕΙΟΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΑΜΕΙΟΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΤΑΜΕΙΟΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
05-12-1871
30-04-1928
01-05-1925
01-05-1927
01-05-1928
01-08-1928
1928
01-05-1930
01-08-1935
01-05-1938
01-04-1943
01-04-1948
31-05-1950
30-06-1956
01-07-1956
01-01-1962
31-12-1972
30-04-1930
30-04-1938
31-03-1948
01-04-1944
–
31-07-1935
31-03-1943
30-06-1954
31-05-1950
01-01-1962
30-06-1956
30-12-1965
13-06-1962
31-12-1972
1973
02-01-1973
ατεκµηρίωτο
18.
ΤΑΜΕΙΟΝ
01-01-1973
31-08-1981
19.
ΤΑΜΕΙΟΝ
31-08-1981
24-10-1986
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
10-10-1986
07-10-1991
06-10-1994
01-10-1998
03-05-2000
01-07-2002
04-10-1991
05-10-1994
30-09-1998
24-04-2000
30-06-2002
24-08-2004
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(κενό)
– συνεχίζεται στο
Α/Α: 19
– συνέχεια
από Α/Α:
18
-46Πίνακας 15. Βιβλία τηρούµενα από την «Φιλόπτωχη Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης», τα οποία αφορούν στη λειτουργία του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Αδελφότητος στον οµώνυµο ∆ήµο (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Η
ΑΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1 ΜΑΪΟΥ 1923
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
01-05-1922
30-04-1923
01-05-1923
30-03-1929
Πίνακας 16. Βιβλία σχετικά µε τη λειτουργία των Κοιµητηρίων της Θεσσαλονίκης µε ευθύνη της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο
Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΤΑΦΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΤΑΦΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3.
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
4.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
12-07-1887
23-05-1889
24-10-1917
30-04-1931
Οκτώβριος
1931
Ιούλιος 1941
ατεκµηρίωτη
ατεκµηρίωτη
Πίνακας 17. ∆ιάφορα Βιβλία της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
3.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
15-05-2000
23-3-2001
16-02-2000
05-03-2000
ατεκµηρίωτη
ατεκµηρίωτη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– τετράδιο
-47Πίνακας 18. Βιβλία ευρύτερου ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται
στην κατοχή της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Αρχείο
Φ.Α.Α.Θ.).
Α/Α
1.
2.
3.
4.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ» – ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΟΙΧΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΗΡΩΝ Α΄ ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΤΟΥΣ 1905
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΟΥΣ
ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΟΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΑΠΟ
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1916
ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΚΕΥΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ∆ΕΞΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
15-01-1951
18-02-1952
Απρίλιος
1905
Φεβρουάριος 1914
15-06-1916
14-03-1951
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(κενό)
-48-
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» είναι κάτοχος
σηµαντικού αριθµού φωτογραφικών ντοκουµέντων, τα οποία αφορούν,
κατά κύριο λόγο, σε δραστηριότητές της και τοποθετούνται χρονικά από
το 1950 έως τις µέρες µας. Επιπρόσθετα, η Αδελφότητα είναι κάτοχος
φωτογραφικών πορτραίτων Προέδρων, Ευεργετών και διακεκριµένων
µελών της, τα οποία είναι αναρτηµένα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων και
στα γραφεία της Φ.Α.Α.Θ.
Ένα µικρό µέρος των φωτογραφικών ντοκουµέντων εντοπίστηκε σε
δύο άλµπουµ, χωρίς λογική θεµατικής και χρονολογικής ταξινόµησης,
ενώ το µεγαλύτερο µέρος τους εντοπίστηκε διάσπαρτο ή εντός φακέλων
αλληλογραφίας χωρίς καµία τεκµηρίωση.
Με το δεδοµένο ότι το φωτογραφικό υλικό άπτεται της ιστορίας και
του έργου της Φ.Α.Α.Θ., συνδεόµενο παράλληλα µε την ιστορία της
σύγχρονης Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε, ύστερα από εισήγηση του
Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, η οργάνωση Φωτοθήκης – Ταινιοθήκης.
Σκοποί της Φωτοθήκης – Ταινιοθήκης της Αδελφότητος είναι οι εξής:
1. Η συγκέντρωση, συντήρηση, ταξινόµηση και τεκµηρίωση των φωτογραφικών ντοκουµέντων που υπάρχουν ήδη και ανήκουν στην Αδελφότητα.
2. Ο συνεχής εµπλουτισµός της µε φωτογραφίες και video από τις ποικίλες δραστηριότητες που αναπτύσσει η Αδελφότητα.
3. Ο εµπλουτισµός της µε φωτογραφικά και κινηµατογραφικά ντοκουµέντα και καρτ-ποστάλ της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, που αφορούν στην τοπογραφία και την ιστορία.
4. Ο εµπλουτισµός της µε φωτογραφίες και ταινίες που αφορούν σε φιλανθρωπικές και ιατροκοινωνικές δραστηριότητες, που επιτελούνται
στη Θεσσαλονίκη από διάφορους φορείς.
5. Ο εµπλουτισµός της µε φωτογραφικά πορτραίτα προσωπικοτήτων
που έχουν συνδράµει στο έργο της Αδελφότητος.
6. Η προβολή του περιεχοµένου της Φωτοθήκης µε την οργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, την έκδοση λευκωµάτων και άλλα.
Το έργο της πρώτης φάσης της συγκρότησης της Φωτοθήκης –
Ταινιοθήκης το ανέλαβε ο κ. Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, ο οποίος ασχο-
-49λήθηκε µε τη συγκεκριµένη προσπάθεια την περίοδο Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2009, µε την εξής µεθοδολογία:
1. Συγκεντρώθηκαν όλα τα φωτογραφικά ντοκουµέντα που εντοπίστηκαν σε διάφορους χώρους των γραφείων της Αδελφότητος, καθώς
και 4 DVD.
2. Ανατέθηκε στον φωτογράφο κ. Ν. Ζησιάδη (Dark Room) η φωτογράφηση έργων τέχνης (πίνακες, αγιογραφίες, γλυπτά, µετάλλια κ.ά.) και
διαφόρων αντικειµένων (έπιπλα, διακοσµητικά, περγαµηνές κ.ά.), τα
οποία ανήκουν στην Αδελφότητα, καθώς και η συστηµατική φωτογράφηση του κτήµατος της Αδελφότητος στο ∆ήµο Αγίου Παύλου.
3. Συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες από διάφορες φάσεις των επιτελούµενων τεχνικών έργων σε ακίνητα της Αδελφότητος.
4. Συντηρήθηκαν ή επαναφωτογραφήθηκαν ορισµένες φωτογραφίες
που παρουσίαζαν φθορές.
5. Αγοράστηκαν ειδικές ζελατίνες, τριών τύπων, αρχειοθέτησης των φωτογραφιών.
6. Αγοράστηκαν δεκαεπτά (17) ειδικά ντοσιέ – κιβώτια (εισαγωγή από
Γερµανία) προς φύλαξη των φωτογραφιών.
7. Αγοράστηκαν τρεις (3) ειδικοί φάκελοι µε ζελατίνες προς φύλαξη µεγαλόσχηµων φωτογραφιών.
8. Ταξινοµήθηκε το σύνολο του φωτογραφικού υλικού κατά θεµατικές
κατηγορίες και µε χρονολογική σειρά (όπου αυτό ήταν εφικτό).
9. Έγινε η απαρχή τεκµηρίωσης προσώπων και γεγονότων που απεικονίζονται σε φωτογραφίες.
Η συγκεκριµένη προσπάθεια απέδωσε τα εξής:
1. Συγκρότηση 22 φακέλων και 57 υποφακέλων φωτογραφιών (πίνακας
19).
2. Συγκρότηση 3 φακέλων και 12 υποφακέλων µεγαλόσχηµων φωτογραφιών (πίνακας 20).
3. Συγκρότηση ενός φακέλου φύλαξης φιλµς.
Στη Φωτοθήκη – Ταινιοθήκη της Αδελφότητος εντάχθηκε ένα άλµπουµ µε φωτογραφίες, το οποίο είχε προσφερθεί στην Αδελφότητα
από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.
Εντάχθηκε, επίσης, ένα άλµπουµ µε αταύτιστες οικογενειακές φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 1960, το
οποίο είχε προσφερθεί στην Αδελφότητα το 2008 από τον κ. ∆. Καµπούρη.
-50Επιπρόσθετα, ένας σηµαντικός αριθµός φωτογραφιών, που λήφθηκαν την περίοδο Απρίλιος – ∆εκέµβριος 2008 µε πρωτοβουλία του
Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και αφορούν σε πάγια της Αδελφότητος
(έργα τέχνης, αγιογραφίες, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.) τοποθετήθηκαν στους αντίστοιχους φακέλους του Αρχείου µε θεµατικό αντικείµενο την κινητή περιουσία της Αδελφότητος.
Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η σηµαντική προσφορά του κ. ∆ηµοσθένη Τσολάκη, µέλους του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ., ο οποίος µε δικά του
µέσα και πόρους βιντεοσκόπησε το σύνολο, σχεδόν, των εκδηλώσεων
της Φ.Α.Α.Θ. την περίοδο 2008-2010 και προσέφερε το σχετικό υλικό
στην Ταινιοθήκη της Αδελφότητος. Το συγκεκριµένο υλικό αποτελεί µία
σηµαντική ιστορική παρακαταθήκη εικόνας και ήχου, το οποίο, εν καιρώ, µπορεί να αξιοποιηθεί δεόντως.
Σε δεύτερο στάδιο, το προσεχές ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητος, πρέπει να επιληφθεί των παρακάτω πρωτοβουλιών, που αφορούν
στη Φωτοθήκη – Ταινιοθήκη.
1. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης του περιεχοµένου της Φωτοθήκης – Ταινιοθήκης.
2. Ανάρτηση επιλεγµένων φωτογραφιών και DVD, µε τεκµηρίωση, στην
ιστοσελίδα της Αδελφότητος.
3. Φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ταυτοποίηση ταφικών µνηµείων
των Κοιµητηρίων της Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής.
4. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των ακινήτων της Αδελφότητος
ιδιαίτερα πριν και µετά την επιτέλεση τεχνικών εργασιών.
5. Συνεχής προσπάθεια για τεκµηρίωση (πρόσωπα, γεγονότα και χρονολογίες) των φωτογραφιών µε τη συνδροµή παλαιών µελών της Αδελφότητος.
6. Ανάπτυξη επαφών, συνεργασίας και ανταλλαγών φωτογραφικού υλικού µε Μουσεία Φωτογραφίας και άλλες Φωτοθήκες.
7. Οργάνωση εκθέσεων φωτογραφικών ντοκουµέντων, έκδοση Λευκωµάτων και Ηµερολογίου κ.ά.
-51Πίνακας 19. Κατανοµή των φακέλων της Φωτοθήκης της «Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεµατικό περιεχόµενο φακέλου και αριθµό υποφακέλων.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, 1 (1960-2007)
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, 2 (2008 – Οκτώβριος 2009)
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, 3 (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
2009)
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, 4
(από 01-01-2010 έως 03-10-2010)
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, 5
(από 04-10-2010 έως 31-12-2010)
– ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, 6 (2011)
– ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ, 1 (1960-2009)
– ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ, 2 (2010 – )
– ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Ι∆ΡΥΤΩΝ, ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ,
ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΣ
Φ.Α.Α.Θ.
– ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Έργων τέχνης
2. Φωτογραφιών
3. Ιστορικού περιεχοµένου και κειµηλίων
4. Άλλες
– ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
1. ∆ιοικητικά Συµβούλια της Φ.Α.Α.Θ.
2. Πρόεδροι της Φ.Α.Α.Θ.
3. Μέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Φ.Α.Α.Θ.
4. Μέλη των Εξελεγκτικών Επιτροπών της Φ.Α.Α.Θ.
5. Επίτιµοι Πρόεδροι της Φ.Α.Α.Θ.
6. Συµπαραστάτες του έργου της Φ.Α.Α.Θ.
7. Ευεργέτες και ∆ωρητές της Φ.Α.Α.Θ.
8. Εργαζόµενοι στη Φ.Α.Α.Θ.
9. Συνεργάτες της Φ.Α.Α.Θ.
10. Επιτροπές Εργασίας της Φ.Α.Α.Θ.
– ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
Φ.Α.Α.Θ.
– ΗΘΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
10
2
(συνεχίζεται)
-52Πίνακας 19. (συνέχεια)
Α/Α
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ
– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΜΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
– ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ Φ.Α.Α.Θ.: 1
– ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ Φ.Α.Α.Θ.: 2
– ΑΚΙΝΗΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 1
• Μέγαρο οδών Αγ. Σοφίας 38 και Κεραµοπούλου
– ΑΚΙΝΗΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 2
1. Οικοδοµή οδών Στ. Κυριακίδη και Αµυνταίου
2. Οικοδοµή οδού Στ. Τάττη
3. Οικοδοµή οδού Υπουργού Φ. ∆ραγούµη
– ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1. Ι. Ναός Αγίου Παύλου (εξωτερικές όψεις)
2. Ι. Ναός Αγίου Παύλου (εσωτερικό Ι. Ναού)
3. ∆ιάφορα σηµεία του κτήµατος
4. Αγίασµα Αγ. Παύλου
5. Περιµετρικός τοίχος του κτήµατος
6. Οικία φύλακος του κτήµατος
7. Παρεµβάσεις στο κτήµα της Ε.Υ.Α.Θ.-Ο.Υ.Θ.
8. Ιστορικά φωτογραφικά στιγµιότυπα από το κτήµα
– ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
1. Ευαγγελίστριας
2. Αγίας Παρασκευής
– ΠΟΙΚΙΛΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1. Φωτογραφίες από τον Μακεδονικό Αγώνα
2. Φωτογραφίες του βιβλίου: Θ. ∆αρδαβέσης. Φ.Α.Α.Θ.
Τα ∆.Σ. και οι διατελέσαντες Πρόεδροι (1871-2008).
Θεσσαλονίκη, 2009.
3. Φωτογραφίες ιστορικού ενδιαφέροντος
4. Πορτραίτα Σουλτάνων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
5. Λογότυποι Φ.Α.Α.Θ.
6. Ιεραποστολικό έργο
ΑΡΧΕΙΟ CD
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
3
1
3
3
1
3
8
2
6
-53Πίνακας 20. Κατανοµή των φακέλων φύλαξης µεγαλόσχηµων φωτογραφιών της Φωτοθήκης της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεµατικό περιεχόµενο φακέλων και αριθµό υποφακέλων.
Α/Α
1
2
3
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ
– ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ
Φ.Α.Α.Θ.
– ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ.
– ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
– ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
1. Προέδρων της Φ.Α.Α.Θ.
2. Επιτίµων Προέδρων της Φ.Α.Α.Θ.
3. Συµπαραστατών του έργου της Φ.Α.Α.Θ.
4. ∆ιακεκριµένων µελών της Φ.Α.Α.Θ.
5. Μεγάλων Ευεργετών της Φ.Α.Α.Θ.
– ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
1. Τιµητικές διακρίσεις προς τη Φ.Α.Α.Θ.
(περγαµηνές, πλακέτες, µετάλλια)
2. Ιερές εικόνες ιδιοκτησίας της Φ.Α.Α.Θ.
3. Ζωγραφικοί πίνακες ιδιοκτησίας της Φ.Α.Α.Θ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
4
5
3
-54-
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η οργάνωση και η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, στα πλαίσια
ενός ιστορικού σωµατείου, όπως είναι η «Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης», αποτελεί στοιχείο, το οποίο:
1. Της προσδίδει πρόσθετο κύρος.
2. ∆ιευρύνει την εµβέλεια των δραστηριοτήτων της.
3. ∆ιευκολύνει τη λειτουργία της σε ειδικούς τοµείς.
Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκαν, προγραµµατίστηκαν
και υλοποιήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά τα έτη 2008-2009,
τα εξής:
1. Συγκροτήθηκε «Επιτροπή Εκδόσεων – Βιβλιοθήκης».
2. Συντάχθηκε µε ευθύνη του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. «Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας ∆ανειστικής
Βιβλιοθήκης».
3. Αποκτήθηκαν µε προσφορές και κατά κύριο λόγο µε ενέργειες του
Προέδρου του ∆.Σ. κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση 1.157 τόµοι βιβλίων και αγοράστηκαν, µε ειδική έκπτωση, άλλοι 189 τόµοι.
4. Οι 1.346 νεοαποκτηθέντες τόµοι βιβλίων τα έτη 2008 και 2009 και
όλοι οι λοιποί τόµοι που προϋπήρχαν στην Αδελφότητα, σφραγίστηκαν µε ειδική σφραγίδα και επικολλήθηκαν σε συγκεκριµένες σελίδες
κάθε τόµου αυτοκόλλητες ετικέτες µε το λογότυπο της Αδελφότητος
και µε αναγραφή του τρόπου και του χρόνου απόκτησης ενός εκάστου.
5. Για τη φύλαξη των νεοαποκτηθέντων βιβλίων κατασκευάστηκαν ασφαλείς βιβλιοθήκες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητος και
συντηρήθηκαν οι υπάρχουσες παλιές.
6. Προσελήφθη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ο κ. Γεώργιος
Παπαργύρης, τεχνικός Η/Υ, ο οποίος προέβη σε αδρή καταγραφή:
α. Των 1.346 τόµων που αποκτήθηκαν κατά τα έτη 2008 και 2009.
β. Των τόµων που προϋπήρχαν στην Αδελφότητα πριν από το έτος
2008.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 συνεχίστηκε
ο εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης, ο οποίος µε ενέργειες, κατά κύριο λόγο, του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση απέδωσε 426 νέους τόµους. Εξ
αυτών ο ένας ήταν προϊόν αγοράς µε πόρους της Φ.Α.Α.Θ. και οι υπόλοιποι 425 δωρεάν προσφορά προς την Αδελφότητα. Οι συγκεκριµένες
προσφορές αφορούν σε:
-551. Φυσικά πρόσωπα
: 167 τόµοι βιβλίων (πίνακας 21).
2. Φορείς και Επιχειρήσεις : 258 τόµοι βιβλίων (πίνακας 22).
Επιπρόσθετα, µε απόφαση του ∆.Σ. βιβλιοδετήθηκαν σε 82 τόµους
τεύχη περιοδικών οκτώ (8) διαφορετικών τίτλων.
Σε δεύτερο στάδιο και µε στόχο την έναρξη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης, απαιτούνται:
1. Η συνεργασία µε ειδικό βιβλιοθηκονόµο προς πλήρη και µε επιστηµονικό τρόπο καταγραφή των βιβλίων της Αδελφότητος.
2. Η κατασκευή νέων βιβλιοθηκών για τη φύλαξη και την εύκολη πρόσβαση των βιβλίων.
Πίνακας 21. Κατανοµή του αριθµού των τόµων βιβλίων τα οποία προσέφεραν φυσικά πρόσωπα προς την «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, προς
εµπλουτισµό της δανειστικής βιβλιοθήκης, κατά επίθετο – όνοµα φυσικού προσώπου και κατά αριθµό τόµων βιβλίων που προσέφερε.
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
1
2
Αποστολόπουλος Γ. ∆ηµήτριος
Βαβρίτσας Ανδρέας
κ.κ. Βαρθολοµαίος, Οικουµενικός
Πατριάρχης
Γηράσης Β. Νικόλαος
Γκότσης Μιχαήλ
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
∆ερµετζόγλου Ιωάννης
∆ιακίδης ∆ηµήτριος
Ζεγκίνης Χ. Ευστράτιος
Ζέλλιου-Μαστροκώστα Ερατώ
Θανασιάς ∆ηµήτριος
κ.κ. Καλλίνικος, Μητροπολίτης
Γέρων Πηλουσίου
Καµαλάκης Σπυρίδων
Καναβράς Ευάγγελος
Κουτσιµανής Στέφανος
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
ΤΟΜΩΝ
2
16 Κρικώνης Χρήστος
1
17 Λέντζιου-Τρίκου Κούλα
2
2
5
110
1
1
1
8
1
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΜΩΝ
1
2
18 Μάνος Ε. Νικόλαος
4
19
20
21
22
23
24
25
26
1
1
7
1
1
1
2
4
Μποκοβός Παναγιώτης
Νικόλτσιος Βασίλειος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Πελαγίδης Ευστάθιος
Peleshi Niko
Σαρκόπουλος Γεώργιος
Σταλλίδης Κωνσταντίνος
Σταφυλάκης Ιωάννης
1
27 Stefanlari Mariela
2
1
1
28 Χεκίµογλου Ευάγγελος
29 Χρήστο Στέργιος
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΩΝ
1
1
1
167
-56Πίνακας 22. Κατανοµή του αριθµού των τόµων βιβλίων τα οποία προσέφεραν Φορείς και Επιχειρήσεις προς την «Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου
2010, προς εµπλουτισµό της δανειστικής βιβλιοθήκης, κατά επωνυµία
Φορέα – Επιχείρησης και κατά αριθµό τόµων βιβλίων που προσέφεραν.
Α/Α
ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1
∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο – Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας (Ε.Λ.Ι.Α. – Μ.Ι.Ε.Τ.)
Εµπορική Τράπεζα
Ένωση Ρουµελιωτών Βορείου Ελλάδος
Eurobank EFG
Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου – Ι.Μ.Χ.Α.
Κοινωφελές Ίδρυµα Κοινωνικού και Πολιτιστικού
Έργου
Όµιλος Φίλων Αγίου Όρους «Άγιος Αθανάσιος
ο Αθωνίτης»
Ορφανίδης Πολύκαρπος – Ανακύκλωση Βιβλίου
2η Ευκαιρία
Παιδικός Αντιρευµατικός Αγώνας
Σύλλογος Κοζανιτών Θεσσαλονίκης
Σύλλογος των Αθηναίων
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΩΝ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΜΩΝ
1
2
1
1
1
1
8
1
237
1
3
1
258
-57-
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι αδροί στόχοι της εκδοτικής δραστηριότητας της Φ.Α.Α.Θ., όπως
οριοθετήθηκαν από τον Πρόεδρο Θ.Ι. ∆αρδαβέση το 2008, αφορούν
στα εξής:
1. Ανάδειξη της ιστορικής πορείας και προσφοράς της Φ.Α.Α.Θ.
από την ίδρυσή της το 1871 έως τις µέρες µας.
2. ∆ιευκόλυνση του διοικητικού και οργανωτικού έργου του ∆.Σ. της
Φ.Α.Α.Θ. µε την υλοποίηση ειδικών εκδόσεων (Απολογισµοί, Ενηµερωτικά Φυλλάδια, Καταστατικό κ.ά.).
3. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση των πηγών άντλησης πόρων της Φ.Α.Α.Θ. µε την, εν καιρώ, διάθεση προς πώληση ορισµένων από τις εκδόσεις.
4. Οριοθέτηση σηµείων αναφοράς για άσκηση φιλοπτώχου πολιτικής και ιατροκοινωνικής πρόνοιας µε σύγχρονα κριτήρια, καθώς και για
καλλιέργεια συµπεριφορών κοινωνικής ευαισθητοποίησης, µε τη δηµοσίευση πρωτότυπων µελετών επί των συγκεκριµένων πεδίων.
5. Προαγωγή της ελληνικής ιστορίας, παιδείας και πολιτισµού ως
παραµέτρων που συνεισφέρουν στην άνοδο του µορφωτικού επιπέδου
των πολιτών και έµµεσα στον έλεγχο της φτώχειας.
6. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης, αµοιβαιότητας και συνεργασίας των όµορων χωρών µε την Ελλάδα, ως παραµέτρων που µπορούν να συνεισφέρουν στην οικονοµική
ανάπτυξη και κατά συνέπεια στον έλεγχο της φτώχειας.
Η εκδοτική δραστηριότητα της Φ.Α.Α.Θ., η οποία άρχισε να µεθοδεύεται το δεύτερο εξάµηνο του 2008 και να υλοποιείται στην πράξη το
2009, συνεχίστηκε, µε τρόπο γόνιµο, την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31
∆εκεµβρίου 2010. Κατά τη συγκεκριµένη περίοδο η εκδοτική δραστηριότητα της Αδελφότητος αφορά σε βιβλία, ενηµερωτικά φυλλάδια αγωγής
υγείας και άλλες εκδόσεις, που αναλυτικά παρατίθενται στη συνέχεια.
-58Α. ΒΙΒΛΙΑ
1. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και οι διατελέσαντες Πρόεδροι
(1871-2010). Β΄ Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
Εξώφυλλο του βιβλίου.
– Συγγραφέας: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
– Έκδοση – Copyright: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
– ∆ακτυλογράφηση κειµένων και ηλεκτρονική επεξεργασία: Μονοχρωµία, Print and Copy Shop.
– Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία: Μαυρογένης Α.Ε.
– ISBN: 978-960-12-1781-9
– 1η Έκδοση: Μάρτιος 2009.
– 2η Έκδοση: Μάρτιος 2010.
– Αριθµός σελίδων: 194 (Α΄ Έκδοση), 204 (Β΄ Έκδοση).
– Αριθµός φωτογραφιών: 52 (Α΄ Έκδοση), 77 (Β΄ Έκδοση).
– Αριθµός πινάκων: 8 (Α΄ και Β΄ Έκδοση).
Το βιβλίο αφορά σε εµπλουτισµένη, ως προς τον αριθµό των σελίδων και το φωτογραφικό υλικό, Β΄ Έκδοση µελέτης που κυκλοφόρησε
τον Μάρτιο του 2009 και εξαντλήθηκε. Περιλαµβάνει µια αδρή αναφορά
στην ίδρυση και τις ποικίλες ιατροκοινωνικές δραστηριότητες της Αδελφότητος και επικεντρώνεται στα πρόσωπα που πλαισίωσαν τα ∆ιοικητικά της Συµβούλια τα 139 χρόνια της λειτουργίας της. Με τον τρόπο αυτό
-59επιδιώκεται να οξυνθεί η µνήµη των Θεσσαλονικέων εκείνων, των οποίων οι πρόγονοι και άλλοι συγγενείς τους συνέδεσαν το όνοµά τους
µε την ιστορική πορεία της Αδελφότητος. Επιδιώκεται, επίσης, να αναδειχθεί η εµβέλεια, η επιρροή και το πολύπλευρο έργο της Αδελφότητος
µε στόχο την τόνωση του κύρους της και την επαύξηση της αναγνωρισιµότητάς της.
Αποδέκτες του βιβλίου ήταν:
α. Όσοι ενεγράφησαν και συνεχίζουν να εγγράφονται ως µέλη της
Φ.Α.Α.Θ. µετά την έκδοσή του.
β. Όσοι προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν δωρεές υπέρ της
Φ.Α.Α.Θ.
γ. Επιλεγµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πολιτικοί και δηµοσιογράφοι.
δ. Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύµατα και Φορείς.
ε. Βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου.
2α. Ν.Ι. Μέρτζος. Οι Αρµάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ.,
2010 (Έκδοση στην ελληνική γλώσσα).
β. Ν.Ι. Μέρτζος. Οι Αρµάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ.,
2010 (Έκδοση στην ελληνική και αλβανική γλώσσα).
γ. Ν.Ι. Μέρτζος. Οι Αρµάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ.,
2010 (Έκδοση στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο των Σκοπίων).
Εξώφυλλα του βιβλίου που εκδόθηκε στην ελληνική
και αλβανική γλώσσα και στη διάλεκτο των Σκοπίων.
-60– Συγγραφέας: Νικόλαος Ι. Μέρτζος, Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών.
– Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
– Έκδοση – Copyright: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
– ∆ακτυλογράφηση κειµένων και ηλεκτρονική επεξεργασία: Μονοχρωµία, Print and Copy Shop.
– Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία: Μαυρογένης Α.Ε.
– ISBN: 978-960-86551-9
– 1η Έκδοση: α. Στην ελληνική και αλβανική γλώσσα: Μάιος 2010.
β. Στην ελληνική γλώσσα: Ιούλιος 2010.
γ. Στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο των Σκοπίων:
Σεπτέµβριος 2010.
– Αριθµός σελίδων: α. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα: 54
β. Έκδοση στην ελληνική και αλβανική γλώσσα:
100
γ. Έκδοση στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο
των Σκοπίων: 98
– Αριθµός φωτογραφιών: α. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα: 57
β. Έκδοση στην ελληνική και αλβανική
γλώσσα: 10
γ. Έκδοση στην αλβανική γλώσσα και τη
διάλεκτο των Σκοπίων: 10
Το βιβλίο, στις τρεις γλωσσικές του εκδοχές, παρουσιάζει µε σύντοµο, αλλά µεθοδικό και ουσιαστικό τρόπο πτυχές της ιστορίας των
Βλάχων και της µεγάλης προσφοράς τους στον ελληνισµό. Στις σελίδες
του τεκµηριώνεται το γεγονός, ότι οι Βλάχοι δεν πρέπει να θεωρούνται
ως µία εξελληνισµένη εθνοτική οµάδα ή ως µία πληθυσµιακή οµάδα διχασµένη από τις εθνικές προπαγάνδες των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά
ως µία γνήσια έκφραση της ρωµιοσύνης, που διαδραµάτισε καθοριστικό
ρόλο στη διαµόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας.
Η Φ.Α.Α.Θ. προέβη στη συγκεκριµένη έκδοση µε το σκεπτικό, ότι η
κατανόηση του ζητήµατος των Βλάχων, που διαβιούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις όµορες χώρες, µπορεί να αποτελέσει µία ακόµα γέφυρα φιλίας και συνεργασίας στη Βαλκανική Χερσόνησο, η οποία µπορεί
να συνεισφέρει στην οικονοµική πρόοδο και στην άµβλυνση της φτώχειας.
-61Η έκδοση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα διενεµήθη, κατά κύριο
λόγο, στην πανελλήνια συγκέντρωση Συλλόγων Βλάχων που πραγµατοποιήθηκε στο Μέτσοβο το καλοκαίρι του 2010.
Η έκδοση του βιβλίου στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα είχε
ως αποδέκτες:
α. Οικογένειες Βλάχων που διαµένουν σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας. Η διανοµή των βιβλίων έγινε µε φροντίδα του Ελληνικού Προξενείου Κορυτσάς.
β. Τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ.
γ. Επιλεγµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πολιτικούς και δηµοσιογράφους.
δ. Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύµατα και Φορείς.
ε. Επιλεγµένους Συλλόγους.
στ. Βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου.
Η έκδοση του βιβλίου στην αλβανική γλώσσα και στη διάλεκτο των
Σκοπίων διενεµήθη, κατά κύριο λόγο, σε οικογένειες Βλάχων που διαµένουν στη γειτονική χώρα. Η διανοµή του βιβλίου έγινε µε φροντίδα
του Ελληνικού Προξενείου στο Μοναστήρι.
3. Ε.Κ. Μαντά. Η εκπαίδευση της ελληνικής µειονότητας στην
Αλβανία κατά το Μεσοπόλεµο. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ. και Ι.Μ.Χ.Α.,
2010.
Εξώφυλλο του βιβλίου.
-62– Συγγραφέας: Ελευθερία Κ. Μαντά, ∆ιευθύντρια του Ι.Μ.Χ.Α.
– Πρόλογοι: α. Χαράλαµπος Κ. Παπαστάθης, Πρόεδρος του Ι.Μ.Χ.Α.
β. Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.
– Έκδοση – Copyright: α. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
β. Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου.
– Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
– ISBN: 978-960-467-222-6
– 1η Έκδοση: Οκτώβριος 2010.
– Αριθµός σελίδων: 326.
– Αριθµός φωτογραφιών: 5.
– Αριθµός χαρτών: 1.
– Αριθµός πινάκων: 5.
Το βιβλίο επικεντρώνεται στο ζήτηµα της εκπαίδευσης της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία και τα περιεχόµενά του αναπτύσσονται
προς τις εξής δύο κατευθύνσεις:
1. Να σχηµατιστεί µία, κατά το δυνατόν πληρέστερη, εικόνα του
αριθµού των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που απευθύνονταν στην ελληνική µειονότητα και συντηρούνταν µε πόρους της, του προσωπικού που
τα στελέχωνε, των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούσαν και των
προβληµάτων που αντιµετώπιζαν.
2. Να διερευνηθούν και να ερµηνευθούν οι παράγοντες εκείνοι, που
συνεισέφεραν ώστε να αναχθεί το εκπαιδευτικό σε µείζον πολιτικό ζήτηµα, που επηρέασε και επηρεάστηκε από τη γενικότερη εξέλιξη των ελληνοαλβανικών σχέσεων, δίδοντας την ευκαιρία στην ιταλική διπλωµατία να το εκµεταλλευτεί προς ίδιον όφελος.
Η Φ.Α.Α.Θ. προέβη στη συγκεκριµένη έκδοση, σε συνεργασία µε
το Ι.Μ.Χ.Α., µε το σκεπτικό, ότι ο ελληνισµός της Β. Ηπείρου και κάθε
στοιχείο ή γεγονός που τον αφορά, µπορούν, συνδυαστικά, να αποτελέσουν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στις 28 Νοεµβρίου
2010 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ., υπό την Προεδρία του
κ. Ιωάννη Μάγρα, Καθηγητή Α.Π.Θ. και µέλους του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ.,
από τους διακεκριµένους επιστήµονες:
α. κ. Βασίλειο Κόντη, Οµ. Καθηγητή Α.Π.Θ. και πρ. Πρόεδρο του
Ι.Μ.Χ.Α.
β. κ. Ιωάννη Μουρέλο, Καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο του Ι.Μ.Χ.Α.
-63γ. κ. Παρασκευή Νάσκου – Περάκη, Καθηγήτρια ∆ιεθνούς ∆ικαίου και
∆ιεθνών Οργανισµών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Από την πλευρά της Φ.Α.Α.Θ. το βιβλίο είχε ως κύριους αποδέκτες:
α. Αριθµό µελών της Φ.Α.Α.Θ. µε τυχαία επιλογή.
β. Επιλεγµένες προσωπικότητες της πολιτικής και των επιστηµών της
ιστορίας και της παιδαγωγικής.
γ. Βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας και Κύπρου.
δ. Την Πρεσβεία και τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδος στην Αλβανία.
ε. Φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία.
4. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο «Ευαγγελίστρια» της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
Εξώφυλλο του βιβλίου.
–
–
–
–
–
–
–
Συγγραφέας: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
Έκδοση – Copyright: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία: Μαυρογένης Α.Ε.
ISBN: 978-960-86551-2-6
1η Έκδοση: Οκτώβριος 2010.
Αριθµός σελίδων: 128.
Αριθµός φωτογραφιών: 47.
-64Το βιβλίο αφορά σε προσέγγιση πτυχών της ιστορίας των νεκροταφείων της Ευαγγελίστριας, την περίοδο από την ίδρυσή του το 1875
µέχρι τα χρόνια του µεσοπολέµου, όταν η λειτουργία του τελούσε υπό
την επίβλεψη και την φροντίδα της Φ.Α.Α.Θ.
Στόχος της έκδοσης είναι να επισηµανθεί η σχέση της Αδελφότητος
µε τα Κοιµητήρια της πόλης, να αναδειχθεί η σηµασία του νεκροταφείου
της Ευαγγελίστριας ως µνηµείου της νεώτερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης και να διατυπωθεί, δηµόσια, από τη Φ.Α.Α.Θ. η πρόθεσή της να
συµβάλλει στη δηµιουργία στους χώρους του ενός ιστορικού θεµατικού
πάρκου στα πρότυπα άλλων χωρών και σε αγαστή συνεργασία µε κάθε
εµπλεκόµενο Φορέα.
Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2010 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ.
υπό την Προεδρία του κ. Ζ. Τσιρπανλή, Καθηγητή Α.Π.Θ., από την κ.
Ελένη Γαβρά, Επ. Καθηγήτρια Οικιστικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Αποδέκτες του βιβλίου ήταν:
α. Τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ.
β. Επιλεγµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πολιτικοί και δηµοσιογράφοι.
γ. Οι ∆ήµαρχοι και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια της µείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.
δ. Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύµατα και Φορείς.
ε. Επιλεγµένοι Σύλλογοι.
στ. Βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου.
-65Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης. Η Εθελοντική Αιµοδοσία. Θεσσαλονίκη:
Φ.Α.Α.Θ., 2010 (τρίπτυχο, 6 σελίδων).
2. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης. ∆ωρεά Οργάνων. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ.,
2010 (τρίπτυχο, 6 σελίδων).
Εξώφυλλα των ενηµερωτικών φυλλαδίων.
Ο σχεδιασµός και η σύνταξη του περιεχοµένου των προαναφερθέντων ενηµερωτικών φυλλαδίων πραγµατοποιήθηκε, µε απόφαση του
∆.Σ., από τον Πρόεδρο κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, στα πλαίσια του προγραµµατισµού δραστηριοτήτων κατά το έτος 2011, που θα αφορούν:
α. Στη διάδοση του θεσµού της Εθελοντικής Αιµοδοσίας.
β. Στην ίδρυση και λειτουργία τράπεζας αίµατος της Φ.Α.Α.Θ. µε προοπτική την κάλυψη, σε πρώτο στάδιο, των αναγκών σε αίµα µελών της
Αδελφότητος και σε δεύτερο στάδιο απόρων χωρίς οικογενειακό περιβάλλον και υποστήριξη.
γ. Στη διάδοση του θεσµού της ∆ωρεάς Οργάνων και των Μεταµοσχεύσεων στη χώρα µας.
Οι προαναφερθέντες στόχοι αφορούν σε προσέγγιση ιατροκοινωνικών προβληµάτων µείζονος σηµασίας, για τα οποία η Φ.Α.Α.Θ. ευελπιστεί, ότι θα συνεισφέρει στην άµβλυνσή τους µε σειρά πρωτοβουλιών
και δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν προσεχώς.
-66Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
1. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισµός ∆ιοικητικού – Οργανωτικού Έργου και λοιπών ∆ραστηριοτήτων 138ου Αδελφικού Έτους (περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2009). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
Εξώφυλλο της Έκδοσης.
– Σύνταξη και επιµέλεια κειµένων: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. σε συνεργασία µε τα µέλη του ∆.Σ. και τους εργαζόµενους στην Αδελφότητα.
– Επιµέλεια έκδοσης: Θ.Ι. ∆αρδαβέσης.
– Έκδοση – Copyright: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
– ∆ακτυλογράφηση κειµένων, ηλεκτρονική επεξεργασία, εκτύπωση και
βιβλιοδεσία: Μονοχρωµία, Print and Copy Shop.
– Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία: Μαυρογένης Α.Ε.
– 1η Έκδοση: Μάρτιος 2010.
– Αριθµός σελίδων: 124.
– Αριθµός πινάκων: 44.
Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί
όλων των δραστηριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από το ∆.Σ. της
Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2009, καθώς και του σκεπτικού επί των οποίων
βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυρη ενηµέ-
-67ρωση των µελών της Αδελφότητος, καθώς και των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και άλλων φορέων µε τους οποίους συνεργάζεται.
Αποδέκτες της έκδοσης ήταν:
α. Όλα τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ. ενόψει της σύγκλισης της ετήσιας τακτικής
Γενικής Συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2010.
β. Τα νέα µέλη που ενεγράφησαν στην Φ.Α.Α.Θ. κατά τη διάρκεια του
έτους 2010.
γ. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και άλλοι Φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται
η Αδελφότητα.
δ. Επιλεγµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πολιτικοί και δηµοσιογράφοι.
ε. Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύµατα και Φορείς.
στ. Επιλεγµένα Τραπεζικά Ιδρύµατα, Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
µε οικονοµική επιφάνεια µε την προσδοκία να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους για χορηγίες προς την Αδελφότητα.
2. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Καταστατικό της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
Εξώφυλλο της Έκδοσης.
-68– Επιµέλεια έκδοσης:
α. Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
β. Απόστολος Παπαδόπουλος, Νοµικός Σύµβουλος Φ.Α.Α.Θ.
– ∆ακτυλογράφηση κειµένων και ηλεκτρονική επεξεργασία: Μονοχρωµία, Print and Copy Shop.
– Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία: Μαυρογένης Α.Ε.
– 1η Έκδοση: Σεπτέµβριος 2010.
– Αριθµός σελίδων: 23.
Η έκδοση αφορά στη δηµοσίευση του κειµένου του Καταστατικού
της Φ.Α.Α.Θ. όπως αυτό αναθεωρήθηκε ριζικά κατά την Καταστατική
Γενική Συνέλευση της 11ης Φεβρουαρίου 2010 και εγκρίθηκε δια της υπ’
αριθµ. 18953/10 της 21ης Ιουνίου 2010 αποφάσεως του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωµατείων µε αριθµό 118 στις 9 Ιουλίου 2010.
Αποδέκτες της έκδοσης ήταν όλα τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (CD)
Το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου Θ.Ι.
∆αρδαβέση, αποφάσισε και υλοποίησε κατά το 2010 την παραγωγή δύο
δίσκων µουσικής (CD), µε θεµατικό περιεχόµενο σχετικό µε την ευρύτερη ιστορία, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Αδελφότητος.
Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις πολιτιστικές δραστηριότητες της Φ.Α.Α.Θ., που άρχισαν να δροµολογούνται µετά τον
Μάρτιο του 2008 και αφορά στην παραγωγή των εξής CD.
1. «Απόστολος Παύλος. Ο Πρώτος µετά τον Ένα – Ορατόριο»
(Ποίηση: ∆. Μπρούχος, Μουσική: Μ. Πλέσσας).
2. «Τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα από την Ανατολική Μακεδονία» (Έρευνα, καταγραφή και µουσική επιµέλεια: Π. και Γ. Παπαεµµανουήλ).
Οι συντελεστές, το περιεχόµενο και άλλα χαρακτηριστικά των δύο
CD παρατίθενται στη συνέχεια.
-691. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΑ – ΟΡΑΤΟΡΙΟ»:
Εξώφυλλο του CD.
– Σκεπτικό της Φ.Α.Α.Θ. για την παραγωγή του CD:
Ο Απόστολος Παύλος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης και επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κατοίκους της προς
τους οποίους απηύθυνε, αργότερα, δύο επιστολές.
Ο Παύλος, κατά την έξοδό του από τη Θεσσαλονίκη αναπαύθηκε
σε µία πλαγιά στους πρόποδες του Κέδρηνου λόφου. Στο σηµείο αυτό
δροσίστηκε από το νερό πηγής, την οποία η παράδοση τοποθετεί στο
χώρο όπου βρίσκεται το Αγίασµα στο κτήµα της Φ.Α.Α.Θ., νοτίως του
Πύργου του Τριγώνου. Στο χώρο αυτό η Αδελφότητα πραγµατοποίησε
το 1922 ανέγερση Ναϊδρίου σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη,
προς τιµή του «άοικου» επί αιώνες στη Θεσσαλονίκη Αποστόλου Παύλου. Στον ίδιο χώρο η Φ.Α.Α.Θ. αποφάσισε το 2008 και έκτοτε άρχισε
να δροµολογεί το σχέδιο δηµιουργίας ενός πρότυπου θεµατικού πάρκου
µε αντικείµενο την «Αποστολική πορεία του Παύλου προς τα Έθνη». Με
τον τρόπο αυτό επιδιώκει αφενός να τιµήσει τον ιδρυτή της Εκκλησίας
της Θεσσαλονίκης και αφετέρου να δώσει ώθηση στον θρησκευτικό
τουρισµό, προς όφελος, εν γένει, της Μακεδονικής πρωτεύουσας. Στα
-70ευρύτερα πλαίσια της συγκεκριµένης προσπάθειας εντάσσεται η παραγωγή του συγκεκριµένου CD µε το θεµατικό περιεχόµενο «Απόστολος
Παύλος. Ο Πρώτος µετά τον Ένα – Ορατόριο».
– Συντελεστές της παραγωγής:
α. Χορηγία – Παραγωγή: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
β. Ποίηση: ∆ηµήτρης Μπρούχος.
γ. Μουσική (σύνθεση – ενορχήστρωση): Μίµης Πλέσσας.
δ. Τις µονωδίες, τις άριες, τα χορωδιακά µέρη και τα ορχηστρικά απέδωσαν: Οι σολίστες, ερµηνευτές, η χορωδία και η συµφωνική ορχήστρα των «Φίλων Σύγχρονης Μουσικής».
ε. Απαγγελία – Αφήγηση: Γιάννης Βόγλης.
στ. Καλλιτεχνική επιµέλεια – ∆ιεύθυνση παραγωγής: ∆ηµήτρης Μπρούχος.
ζ. Επιµέλεια έκδοσης – Αναπαραγωγή: ILP productions LTD.
– Χαρακτήρες και ρόλοι:
α. Παύλος
β. Ανανίας
γ. Βαρνάβας
δ. Λυδία
ε. Θεσσαλονικείς
στ. Γυναίκα
ζ. Προσήλυτος
η. Φήλιξ ο ηγεµών
θ. Φήστος
ι. Αγρίππας
ια. Πίστη
ιβ. Τιµόθεος
– Περιεχόµενα:
α. Έναρξη – Εγώ όπως ήρθα πέρασα (µονωδία)
β. Σαούλ, Σαούλ… (απαγγελία)
γ. Ανανίας (µονωδία και χορωδία)
δ. Ιερουσαλήµ… Βαρνάβας (µονωδία και χορωδία)
ε. Κλαύδιος Καίσαρ (απαγγελία)
στ. ∆οξαστικόν (χορωδία)
ζ. Αποχωρισµός Παύλου και Βαρνάβα (µονωδία)
η. Άρια της Λυδίας
θ. Θεσσαλονικείς… στη Βέροια (χορωδία)
ι. Ο υπέροχος ύµνος της αγάπης (µονωδία, Α΄ µέρος)
ια. Σαν Άγιο Φως στην οικουµένη (µονωδία και χορωδία)
-71ιβ. Στον Άρειο Πάγο (µονωδία και χορωδία)
ιγ. Άρια του Φήλικα ηγεµόνα
ιδ. Μίση και πάθη, µονωδία
ιε. Άρια του Φήστου
ιστ. Η απολογία του Παύλου στον Αγρίππα (µονωδία και χορωδία)
ιζ. Ο υπέροχος ύµνος της αγάπης (µονωδία, Β΄ µέρος)
ιη. Το ταξίδι στη Ρώµη και το ναυάγιο (απαγγελία και χορωδία)
ιθ. Άρια της πίστης
κ. Άρια του Τιµόθετου
κα. Είναι θολά τα µάτια µου (µονωδία)
κβ. Επίλογος – Στο φως ξαναγεννήθηκα (µονωδία)
– Ένθετο κειµένων 24 σελίδων µε περιεχόµενα:
α. «Χαιρετισµός»: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.
β. «Απ’ την καρδιά του ποιητή»: ∆ηµήτρης Μπρούχος, ποιητής
γ. «∆ύο λόγια του συνθέτη»: Μίµης Πλέσσας, µουσικοσυνθέτης
δ. «Το Αγίασµα και το ναΐδριο του Αποστόλου Παύλου της Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο Αγίου Παύλου». Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.
ε. «Εισαγωγή στο έργο»: ∆ηµήτρης Μπρούχος, ποιητής
στ. «Ποίηση – Λιµπρέτο»: ∆ηµήτρης Μπρούχος, ποιητής
– Αποδέκτες του CD ήταν:
α. Τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ.
β. Επιλεγµένες προσωπικότητες του χώρου των γραµµάτων και των
τεχνών.
γ. Οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
δ. Πανεπιστηµιακές Σχολές µουσικής παιδείας.
ε. Ωδεία, Μουσικά Σχολεία, Φορείς µουσικής.
στ. Βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου.
-722. «ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)»
Εξώφυλλο του CD.
– Σκεπτικό της Φ.Α.Α.Θ. για την παραγωγή του CD:
Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί για τους Έλληνες ένα έπος, που
συνεισέφερε καθοριστικά στην απελευθέρωση της Μακεδονίας. Το έπος
αυτό υµνήθηκε από πολλούς µε έργα λόγου και τέχνης. Ο απλός λαός
ύµνησε το Μακεδονικό έπος µε τα δηµοτικά τραγούδια, από τα οποία
πολλά έµειναν άγνωστα ή λησµονήθηκαν µε την πάροδο του χρόνου.
Η Φ.Α.Α.Θ. είχε ενεργό εµπλοκή στην υπόθεση του Μακεδονικού
Αγώνα, γεγονός που συνεπάγεται για όλους όσους, σήµερα, είναι µέλη
της µία πρόσθετη ευθύνη στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης. Επιπρόσθετα, ο Μακεδονικός Αγώνας παραµένει στις µέρες µας επίκαιρος,
όσο ποτέ άλλοτε, γιατί η Ελληνική Μακεδονία διεκδικείται και πάλι, στα
πλαίσια της νέας τάξης πραγµάτων και της προσπάθειας εφαρµογής
νέας γεωπολιτικής, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέλος, κάθε προσπάθεια
προστασίας και ανάδειξης της λαϊκής τέχνης και παράδοσης, αποτελεί
παράγοντα που ενδυναµώνει τη σύγχρονη έκφανση του ελληνικού πολιτισµού. Στους προαναφερθέντες λόγους στηρίχθηκε, κατά βάση, η
-73παραγωγή του συγκεκριµένου CD µε το θεµατικό περιεχόµενο «Τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα (Από την Ανατολική Μακεδονία)».
– Συντελεστές της παραγωγής:
α. Χορηγία – Παραγωγή: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.
β. Επιτόπια έρευνα, καταγραφή και µουσική επιµέλεια: Πέτρος και Γρηγόρης Παπαεµµανουήλ.
γ. Μουσικοϊστορικά σχόλια: Πέτρος Παπαεµµανουήλ.
δ. Ηχογράφηση: Studio «The Beat» και στην ύπαιθρο την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέµβριος 2010.
ε. Ηχοληψία, µίξη και master: Αλέξανδρος ∆ρακόπουλος.
στ. Σχεδίαση, µακέτες: Νατάσα.
ζ. Φωτογραφικό υλικό: Αρχείο Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
η. Μετάφραση κειµένων στην αγγλική γλώσσα: Κική Βρυσοπούλου.
– Έπαιξαν οι µουσικοί:
α. Γκάλµπας Ιωάννης (γκάιντα)
β. Γραµµάτης Τιµολέων (νταχαρέ)
γ. Ζώρας Αλέκος (κλαρίνο)
δ. Καρβουνιάρης Πασχάλης (τροµπέτες)
ε. Κάλλιας Πασχάλης (γκάιντα)
στ. Καλτσάµης Θεόδωρος (λύρα)
ζ. Καλτσάµης Κωνσταντίνος (νταχαρέ)
η. Κώττας ∆ηµήτριος (γκάιντα)
θ.
ι.
ια.
ιβ.
ιγ.
ιδ.
ιε.
Μάρτζιος Άγγελος (νταχαρέ)
Μπάνιος Γεώργιος (νταχαρέ)
Νάτσιου Σοφία (λαούτο)
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (νταχαρέ)
Παύλου Ελευθέριος (κρουστά)
Τσάννης Σωτήριος (νταχαρέ)
Τράκας Γεώργιος (βιολί)
– Φιλική συµµετοχή: Αρετή Κετιµέ.
– Τραγούδησαν οι χορωδίες:
α. Χορωδία «∆οµέστικοι της ∆ράµας».
β. Χορωδία «Πολιτιστικού Συλλόγου Βώλακα».
γ. Χορωδία «Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης».
δ. Χορωδία «Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρόπολης».
ε. Χορωδία «Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργων».
– Τραγούδια που ηχογραφήθηκαν (περιεχόµενα):
α. Παύλος Μελάς.
β. Η σφαγή της ∆ράµας.
-74γ. Μια γαλάζια περιστέρα.
δ. Τζοβαλτζής.
ε. Μητρούσης Καπετάνιος.
στ. Αρµεν.
ζ. Θεσσαλονίκη.
η. Απορώ Μακεδονία.
θ. Ένα γλυκό ξηµέρωµα.
ι. Ο ήλιος εβασίλεψε.
ια. Να δεις γιαγιά.
ιβ. Σηκώνοµαι πρωί πρωί.
ιγ. Βγήκαν αντάρτες στα βουνά.
ιδ. Οι Μακεδόνες Έλληνες.
ιε. ∆ε λαλείς καηµένο αηδόνι.
ιστ. Μια γαλάζια περιστέρα.
– Ένθετο κειµένων 48 σελίδων στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα µε περιεχόµενα:
α. «Χαιρετισµός»: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.
β. «Προλόγισµα»: Πέτρος και Γρηγόρης Παπαεµµανουήλ, µουσικοδιδάσκαλοι.
γ. Στοιχεία για τη χορωδία «Οι ∆οµέστικοι της ∆ράµας».
δ. Στοιχεία για τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Βώλακα».
ε. Στοιχεία για τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης».
στ. Στοιχεία για τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρόπολης».
ζ. Στοιχεία για τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πύργου».
η. Στίχοι των τραγουδιών µε µουσικοϊστορικά σχόλια από τον Πέτρο
Παπαεµµανουήλ.
– Αποδέκτες του CD ήταν:
α. Τα µέλη της Φ.Α.Α.Θ.
β. Επιλεγµένες προσωπικότητες του χώρου της πολιτικής, των γραµµάτων και των τεχνών.
γ. Πανεπιστηµιακές Σχολές µουσικής παιδείας.
δ. Ωδεία, Μουσικά Σχολεία, Φορείς µουσικής.
ε. Βιβλιοθήκες της ελληνικής επικράτειας και της Κύπρου.
στ. Λαογραφικά Μουσεία.
ζ. Επιλεγµένοι Λαογραφικοί Σύλλογοι και Μακεδονικές Οργανώσεις.
-75-
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Το 2008 αποφασίστηκε οµόφωνα από το ∆.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, η σταδιακή οργάνωση πινακοθήκης αποτελούµενης, κατά κύριο λόγο, από έργα Μακεδόνων καλλιτεχνών.
Προς την κατεύθυνση αυτή πραγµατοποιήθηκε καταγραφή, συντήρηση και φωτογράφηση όλων των πινάκων ζωγραφικής, των αγιογραφιών και των φωτογραφικών πορτραίτων που ανήκουν στην Αδελφότητα. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε προσπάθεια απόκτησης καινούργιων
έργων τέχνης, η οποία απέδωσε, την περίοδο Απρίλιος 2008 – ∆εκέµβριος 2009, την προσφορά προς την Αδελφότητα επτά (7) πινάκων ζωγραφικής, τεσσάρων (4) αγιογραφιών, εκ των οποίων η µία αφορά σε
κέντηµα, και ενός γλυπτού – σιδηροκατασκευής.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 προσετέθη
στη συλλογή έργων τέχνης της Φ.Α.Α.Θ. ένας ακόµα πίνακας, έργο Αλβανού ζωγράφου, το οποίο προσέφερε στην Αδελφότητα ο ∆ήµαρχος
Κορυτσάς κ. Niko Peleshi.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2009, µε εισήγηση του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, αποφασίστηκε, οµόφωνα, η κατασκευή «Αίθουσας Τέχνης» στο υπόγειο του Μεγάρου της Φ.Α.Α.Θ.
στην οδό Αγίας Σοφίας 38 και Κεραµοπούλου.
Σκοπός του συγκεκριµένου έργου είναι η δηµιουργία σε κεντρικό
σηµείο της Θεσσαλονίκης, ενός σύγχρονου και µε άρτιες υλικοτεχνικές
υποδοµές εκθεσιακού χώρου παρουσίασης έργων τέχνης νέων καλλιτεχνών, µε «αντίδωρο» προς την Αδελφότητα την προσφορά 1-2 έργων
τέχνης από κάθε καλλιτέχνη, που θα χρησιµοποιεί το χώρο.
Με τη λειτουργία της συγκεκριµένης «Αίθουσας Τέχνης», θα παρέχεται η δυνατότητα:
1. Να προβάλλουν το έργο τους νέοι και άγνωστοι καλλιτέχνες, οι οποίοι
δεν έχουν τους πόρους και τις απαραίτητες επαφές για αυτοδύναµη
παρουσίαση της δουλειάς τους.
-762. Να αποκτήσει, σταδιακά και χωρίς κόστος, η Αδελφότητα µία σηµαντική συλλογή έργων τέχνης, από τα οποία κάποια, είναι πιθανό, να
αποκτήσουν στο µέλλον σηµαντική υλική αξία.
Προς την κατεύθυνση της κατασκευής της «Αίθουσας Τέχνης»
δροµολογήθηκε, κατά τη διάρκεια του 2009, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός και η ανάθεση της επίβλεψης του έργου στον Αρχιτέκτονα κ. Νίκο
Σγουρό και τους συνεργάτες του, οι οποίοι διεκπεραίωσαν µε συνέπεια
ένα δύσκολο κατασκευαστικό εγχείρηµα λόγω της ιδιοµορφίας του χώρου. Ήδη ο χώρος της «Αίθουσας Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» είναι σχεδόν
έτοιµος προς παράδοση και υπολογίζεται να πραγµατοποιηθούν τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας του τους πρώτους µήνες του 2011.
Για την εύρυθµη λειτουργία της «Αίθουσας Τέχνης» συγκροτήθηκε
Επιτροπή Εποπτείας, αποτελούµενης από τους κυρίους:
1. Θεόδωρο Ι. ∆αρδαβέση, Πρόεδρο της Φ.Α.Α.Θ.
2. Ιωάννη Ν. Μάγρα, µέλος του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ.
3. Ξενοφώντα Σαχίνη, Καθηγητή Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
4. Νικόλαο Σγουρό, Αρχιτέκτονα
5. Νικόλαο Τσινίκα, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.
6. Ιωάννη Τσούτσα, ∆ιευθυντή της Πινακοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Η «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.».
-77-
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Η οργάνωση εκδηλώσεων υψηλής ποιοτικής στάθµης, µε προσεκτικά επιλεγµένο θεµατικό περιεχόµενο, σε αλληλουχία µεταξύ τους και
µε συµµετέχοντες οµιλητές επιστήµονες κύρους και ευρείας αναγνωρισιµότητας, υπήρξε µία από τις προτεραιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε επιδιωκόµενους στόχους, τους εξής:
1. Τη συστηµατική και συνεχή προβολή των σκοπών και του έργου της
Αδελφότητος.
2. Την επαναφορά της Αδελφότητος στην επικαιρότητα και στην ευρύτερη αποδοχή της από την κοινή γνώµη και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
3. Την επαύξηση του κύρους της Αδελφότητος.
4. Την εµπέδωση της αντίληψης ότι η ιδιότητα του µέλους της Αδελφότητος αποτελεί τίτλο τιµής.
5. Την προσέλκυση του ενδιαφέροντος διακεκριµένων πολιτών να πλαισιώσουν την Αδελφότητα ως µέλη.
6. Την προσέλκυση του ενδιαφέροντος χορηγών προς ενίσχυση του
έργου της Αδελφότητος.
Στην επιτυχή οργάνωση των εκδηλώσεων συνεισέφεραν, καθοριστικά, οι εξής παράµετροι:
1. Η Αίθουσα Εκδηλώσεων, η οποία ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων το
2008. Η Αίθουσα διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδοµή, σύγχρονα
µέσα ήχου και προβολών και διαµόρφωση η οποία την καθιστά λειτουργική για την οργάνωση εκδηλώσεων λόγου, εικαστικών εκθέσεων και διάφορων κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς και ελκυστική
για το κοινό.
2. Η αποστολή προσκλήσεων, σε κάθε περίπτωση, προς όλα τα µέλη
της Αδελφότητος και κατά περίπτωση, ανάλογα µε το θεµατικό περιεχόµενο της εκδήλωσης, σε επιλεγµένα µέλη επαγγελµατικών οµάδων.
3. Η επιµεληµένη προσέγγιση κάθε οργανωτικής πτυχής, ώστε όταν
κάποιος προσέλθει σε µία εκδήλωση, να έχει λόγους να επανέλθει σε
µία επόµενη.
-78Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 οργανώθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εικοσιδύο (22) εκδηλώσεις, οι οποίες
κατά γενική θεµατική κατηγορία αφορούν στα εξής:
1. Θρησκευτικές Εκδηλώσεις................................................. : έξι (6)
2. Εκδηλώσεις Λόγου ............................................................ : οκτώ (8)
3. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.................................................... : έξι (6)
4. Εκδηλώσεις απονοµής διακρίσεων σε µαθητές,
σπουδαστές και φοιτητές ................................................... : δύο (2)
Επίσης, η Φ.Α.Α.Θ. προσέφερε ουσιαστική οργανωτική υποστήριξη
και είχε πρωταγωνιστική συµµετοχή σε εκδήλωση λόγου των Μακεδονικών Οργανώσεων, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2010 στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της ∆.Ε.Θ. µε 2.500, περίπου, συµµετέχοντες και προσέφερε την αιγίδα της σε άλλες δύο (2) εκδηλώσεις λόγου.
Τέλος, το ∆.Σ. οργάνωσε µία επίσηµη κοινωνική εκδήλωση (παράθεση
δείπνου προς τιµή του ∆ηµάρχου Κορυτσάς του Έλληνα Προξένου Κορυτσάς) και σε τέσσερις (4) εκδηλώσεις διαφόρων Συλλόγων της Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης, απηύθυνε,
κατόπιν προσκλήσεως, οµιλίες, προσφωνήσεις ή χαιρετισµούς.
Στις εκδηλώσεις, που διοργάνωσε το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. το 2010,
έλαβαν µέρος:
1. Τριανταένας (31) διακεκριµένοι επιστήµονες και άλλες προσωπικότητες ως οµιλητές ή εισηγητές (πίνακας 23).
2. Ένδεκα (11) διακεκριµένοι επιστήµονες ως Πρόεδροι Συνεδριών (πίνακας 24).
3. ∆ώδεκα (12) διακεκριµένες προσωπικότητες διαφόρων χώρων µε
χαιρετισµούς (πίνακας 25).
Όσες από τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ., η προσέλευση υπερέβη τα
200 άτοµα, µε συνέπεια να χαρακτηριστεί η χωρητικότητα της Αίθουσας
µικρή για την εµβέλεια της Αδελφότητος.
-79Πίνακας 23. Κατανοµή των προσωπικοτήτων που έλαβαν µέρος ως
οµιλητές ή εισηγητές σε εκδηλώσεις της Φ.Α.Α.Θ. την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά ονοµατεπώνυµο, επάγγελµα – ιδιότητα και κατά ηµεροµηνία εκδήλωσης.
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
1
Αραµπατζής Χρήστος
2
Ασπιώτη – Μάγρα Λίλα
3
Βαλαής ∆ιονύσιος
4
Γαβρά Ελένη
5
κ.κ. Γεώργιος
6
Γούναρης Κ. Βασίλειος
7
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
8
Θεοδώρου Ευάγγελος
9
Καραγιάννης Ελευθέριος
10 Καραθανάσης Αθανάσιος
11 Κόλµερ Κωνσταντίνος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
Επ. Καθηγητής Πατρολογίας Τµ.
20-11-2010
Θεολογίας Α.Π.Θ.
Αρχαιολόγος
04-03-2010
Επ. Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ι03-10-2010
στορίας Τµ. Θεολογίας Α.Π.Θ.
Επ. Καθηγήτρια Οικιστικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Πανεπιστηµίου 12-12-2010
∆υτικής Μακεδονίας.
Μητροπολίτης Ζιµπάµπουε, Έξαρχος
03-10-2010
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής στην Αθήνα
Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων Τµ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Α.Π.Θ., ∆ιευθυντής Κέντρου Έρευνας
18-12-2010
Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης, του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνια. 12-12-2010
κής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
β. 18-12-2010
Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.
Οµ. Καθηγητής και πρ. Πρύτανης
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε20-11-2010
πιστηµίου Αθηνών
Πρέσβης επί τιµή
03-05-2010
Καθηγητής Ιστορίας του Ελληνισµού
Τµ. Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεο- 20-11-2010
λογίας Α.Π.Θ.
∆ηµοσιογράφος
03-05-2010
(συνεχίζεται)
-80Πίνακας 23. (συνέχεια 1η)
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
Οµ. Καθηγητής Α.Π.Θ., πρ. Πρόεδρος Ιδρύµατος Μελετών Χερσονή28-11-2010
σου του Αίµου – Ι.Μ.Χ.Α.
13 Λιάπη Μαριάνθη
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc M.I.T.
18-02-2010
14 Λυγερός Σταύρος
∆ηµοσιογράφος – Συγγραφέας
03-05-2010
Επ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγ15 Μιχαηλίδης Ιάκωβος
χρονης Ιστορίας Τµ. Ιστορίας και
17-10-2010
Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας Τµ.
28-11-2010
16 Μουρέλος Ιωάννης
Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Θρησκείας της Θεολογικής Σχολής Εθνι20-11-2010
17 Μπέγζος Μάριος
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επ. Καθηγητής Ιστορίας της Αρχαίας
Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφί- α. 29-06-2010
18 Μποζίνης Α. Κωνσταντίνος
β. 20-11-2010
ας Τµ. Ποιµαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας Α.Π.Θ.
Καθηγήτρια ∆ιεθνούς ∆ικαίου και
Νάσκου – Περάκη Παρα∆ιεθνών Οργανισµών Πανεπιστηµί28-11-2010
19
σκευή
ου Μακεδονίας
Φιλόλογος, πρ. Γεν. Επιθεωρητής
20 Νικολαΐδης Α. Ιωάννης
24-01-2010
Μέσης Εκπαίδευσης
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Επ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πα21
18-02-2010
Αλκέτας
νεπιστηµίου Κρήτης
Επ. Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου Τµ.
22 Παπαδόπουλος Λεωνίδας
03-10-2010
Νοµικής Α.Π.Θ.
Οµ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδι23 Παπαδόπουλος Στυλιανός
20-11-2010
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Καθηγητής Παιδαγωγικής Τµ. Ποι24 Ρεράκης Ηρακλής
20-11-2010
µαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Α.Π.Θ.
12 Κόντης Βασίλειος
(συνεχίζεται)
-81Πίνακας 23. (συνέχεια 2η)
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
25 Ρηγόπουλος Γεώργιος
26
πατήρ Ιωάννης Σκιαδαρέσης
27 Υφαντής Παναγιώτης
28 Φραγκούλης Φράγκος
29
πατήρ Χαλβατζάκης Κωνσταντίνος
30 Χούλης Νικόλαος
31 Χρήστου Κωνσταντίνος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
Οµ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδι20-11-2010
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επ. Καθηγητής Καινής ∆ιαθήκης Τµ.
20-11-2010
Θεολογίας Α.Π.Θ.
Επ. Καθηγητής Αγιολογίας Τµ. Θεο- α. 03-10-2010
λογίας Α.Π.Θ.
β. 20-11-2010
Αντιστράτηγος, Αρχηγός Γενικού
18-12-2010
Επιτελείου Στρατού
Ιεραπόστολος, Λογοτέχνης
Οµ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Πρόεδρος ∆.Σ. Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας
Τµ. Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
24-01-2010
03-10-2010
20-11-2010
-82Πίνακας 24. Κατανοµή των προσωπικοτήτων που έλαβαν µέρος ως
Πρόεδροι συνεδριών εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ. την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά ονοµατεπώνυµο, επάγγελµα – ιδιότητα
και κατά ηµεροµηνία εκδήλωσης.
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
Καθηγητής Παλαιάς ∆ιαθήκης και
α. 03-10-2010
Πρόεδρος Τµ. Θεολογίας της Θεολοβ. 20-11-2010
γικής Σχολής Α.Π.Θ.
Καθηγητής Χριστιανικής Παιδαγωγικής Τµ. Θεολογίας Α.Π.Θ. και πρ.
20-11-2010
2 Κογκούλης Ιωάννης
Κοσµήτορας Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ.
α. 18-02-2010
Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής
3 Μάγρας Ιωάννης
β. 04-03-2010
Α.Π.Θ.
γ. 28-11-2010
Καθηγητής Καινής ∆ιαθήκης και
4 Οικονόµου Χρήστος
Πρόεδρος Τµ. Ποιµαντικής και Κοι20-11-2010
νωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
5 Σαββίδης Παντελής
∆ηµοσιογράφος
03-05-2010
Καθηγητής Ιστορίας της Γαλλικής
6 Σκούρτης Ιωάννης
Λογοτεχνίας, Πρόεδρος Τµ. Γαλλικής 17-10-2010
Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Οµ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Ακαδηµαϊκός
7 Τουρκαντώνης Αχιλλέας
03-10-2010
(Α.Μ.)
Καθηγητής Ιστορίας των Σλαβικών
Εκκλησιών Τµ. Ποιµαντικής και Κοι20-11-2010
8 Τρίτος Μιχαήλ
νωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. και Κοσµήτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Καθηγητής Ιστορίας Μέσων και Νεο9 Τσιρπανλής Ζαχαρίας
12-12-2010
τέρων Χρόνων Φιλοσοφικής Σχολής
Α.Π.Θ.
Οµ. Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας
10 Χασιώτης Ιωάννης
Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ιδρύµατος Μου18-12-2010
σείου Μακεδονικού Αγώνα
Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχο24-01-2010
11 Χριστοµάνος Κωνσταντίνος
λής Α.Π.Θ.
1
Καϊµάκης ∆ηµήτριος
-83Πίνακας 25. Κατανοµή των προσωπικοτήτων που απηύθυναν χαιρετισµούς σε εκδηλώσεις της Φ.Α.Α.Θ. την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά ονοµατεπώνυµο, επάγγελµα – ιδιότητα και κατά
ηµεροµηνία εκδήλωσης.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
∆ιοικητής Γ.Π.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»,
Γάκης ∆ηµήτριος
Εκπρόσωπος Αθλητικών Σωµατείων
Γεράνης Μιχαήλ
∆ήµαρχος Χορτιάτη
Καθηγητής Παλαιάς ∆ιαθήκης και
Καϊµάκης ∆ηµήτριος
Πρόεδρος Τµ. Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Καθηγητής ε.τ. του Κρατ. Παιδ. Πανεπιστηµίου Nizhny Novgorod, Μέγας Άρχων Λογοθέτης και Πρόεδρος
Καµαλάκης Σπυρίδων
Τάγµατος Παραβαλαναίων Αγίου
Σάββα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Συνταγµατάρχης ε.α., ΦαρµακοΝικόλτσιος Βασίλειος
ποιός, ∆ιευθυντής Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Καθηγητής Καινής ∆ιαθήκης και
Οικονόµου Χρήστος
Πρόεδρος Τµ. Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
Οµ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος
Παπαστάθης Χαράλαµπος του Ιδρύµατος Μελετών Χερσονήσου
του Αίµου – Ι.Μ.Χ.Α.
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς,
Μέγας Άρχων Πρωτέκδικος και ΠρόΠαναγόπουλος Ι. Θεόδωεδρος των Οφφικιάλων του Πατριαρρος
χείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
κ.κ. Άνθιµος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
17-10-2010
03-05-2010
18-02-2010
20-11-2010
03-10-2010
17-10-2010
20-11-2010
28-11-2010
03-10-2010
(συνεχίζεται)
-84Πίνακας 25. (συνέχεια 1η)
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ
10 Τανιµανίδης Γεώργιος
11 Τζούλης Γεώργιος
12 Τρίτος Μιχαήλ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
Οδοντίατρος – ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ.,
∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος
03-05-2010
Σωµατείου «Παναγία Σουµελά»
Πρόεδρος Συνοµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσσαλονί- 03-05-2010
κης
Καθηγητής Ιστορίας των Σλαβικών
Εκκλησιών Τµ. Ποιµαντικής και Κοι- α. 03-10-2010
νωνικής Θεολογίας και Κοσµήτορας β. 20-11-2010
της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά, ως προς το θεµατικό τους
περιεχόµενο και το πρόγραµµά τους, όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου
2010.
Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
α. 24-01-2010: Τελετή Αγιασµού για το νέο έτος 2010. Πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ. πριν από την έναρξη
εκδήλωσης λόγου µε θέµα «Τα συσσίτια της κατοχής για τη νεολαία
της Θεσσαλονίκης και η Φ.Α.Α.Θ.».
β. 25-04-2010: Εκκλησιασµός µελών της Φ.Α.Α.Θ. στον Πατριαρχικό Ι.
Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στα πλαίσια της Θρονικής Εορτής για την ηµέρα µνήµης του
ιδρυτή της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Αποστόλου του Ευαγγελιστού
Μάρκου, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄. Ο Εκκλησιασµός
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια εκδροµής που διοργάνωσε το ∆.Σ.
της Φ.Α.Α.Θ. στην Αίγυπτο στις 22-26 Απριλίου 2010.
γ. 30-03-2010: Εκκλησιασµός µελών της Φ.Α.Α.Θ. στον Μητροπολιτικό
Ναό Κορυτσάς. Ο Εκκλησιασµός πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια εκδροµής που διοργάνωσε το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. στην Αλβανία στις 29
και 30 Μαΐου 2010.
δ. 28 και 29—06-2010: Εορτασµός Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης.
-85– ∆ευτέρα 28 Ιουνίου 2010, ώρα 19:30: Εσπερινός.
– Τρίτη 29 Ιουνίου 2010, ώρα 09:30: Θεία Λειτουργία.
Οµιλητής, από άµβωνος, του πανηγυρικού της ηµέρας ο κ. Κωνσταντίνος Α. Μποζίνης, Επ. Καθηγητής Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής
και Βυζαντινής Φιλοσοφίας του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. µε θέµα «Ο Απόστολος
Παύλος και η Αρχαία Φιλοσοφία».
– Τρίτη 29 Ιουνίου 2010, ώρα 19:30: Εσπερινός.
ε. 30-10-2010: Εκκλησιασµός µελών της Φ.Α.Α.Θ. στον Πατριαρχικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη, χοροστατούνος
του Παναγιότατου Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου. Ο
Εκκλησιασµός πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια εκδροµής που διοργάνωσε το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. στην Τουρκία στις 26-30 Οκτωβρίου
2010.
στ. 12-12-2010: Τελετή µνηµοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
Ιδρυτών, Προέδρων, Ευεργετών, ∆ωρητών και Μελών της Φ.Α.Α.Θ.,
η οποία πραγµατοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας.
Στιγµιότυπο από την τελετή µνηµοσύνου της Φ.Α.Α.Θ.
στον Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας (12-12-2010).
-86Β. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ
α. 24-01-2010: Εκδήλωση Λόγου για τα συσσίτια στην Κατοχή.
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Προσφώνηση:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Κωνσταντίνος Χριστοµάνος, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Οµιλητής:
• πατήρ Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης
– Θέµα Οµιλίας:
• «Τα συσσίτια της κατοχής για τη νεολαία
της Θεσσαλονίκης και η Φ.Α.Α.Θ.».
– Σχολιασµός:
• Ιωάννης Α. Νικολαΐδης, φιλόλογος, πρ. Γεν.
Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης.
β. 18-02-2010: Παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανοικοδόµηση βρεφονηπιακού σταθµού στο ∆ήµο Χορτιάτη µε χορηγία
της Φ.Α.Α.Θ.
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Προσφωνήσεις:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
• Μιχαήλ Γεράνης, ∆ήµαρχος Χορτιάτη
– Συντονιστές:
• Ιωάννης Ν. Μάγρας, Καθηγητής Α.Π.Θ.
– Εισηγητές:
• Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ∆ρ. Α.Π.Θ.
• Μαριάνθη Λιάπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
MSc M.I.T.
– Θέµα εισηγήσεων:
• «Παρουσίαση αρχιτεκτονικής πρότασης για
τη δηµιουργία βρεφονηπιακού σταθµού ολοκληρωµένης φροντίδας στο ∆ήµο Χορτιάτη, µε χορηγία της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης»
γ. 04-03-2010: Η γυναίκα στην αρχαιότητα
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ. και ∆ήµος Χορτιάτη
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Προσφωνήσεις:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
-87-
–
–
–
–
•
Συντονιστής:
•
Οµιλήτρια:
•
Θέµα Οµιλίας:
•
Παρουσίαση του βιβλίου
µε θέµα την πέτρα»
Μιχαήλ Γεράνης, ∆ήµαρχος Χορτιάτη
Ιωάννης Ν. Μάγρας, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Λίλα Ασπιώτη – Μάγρα, Αρχαιολόγος
«Η γυναίκα στην αρχαιότητα»
µε τίτλο: «Ανθολόγιο ποιητικού διαγωνισµού
δ. 03-10-2010: Η ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Μητροπολίτου Πενταπόλεως του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής
Στιγµιότυπο από την εκδήλωση λόγου για τη ζωή
και το έργο του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης (03-10-2010).
– Οργάνωση:
– Αιγίδα:
– Χώρος:
– Προσφώνηση:
– Χαιρετισµοί:
• Φ.Α.Α.Θ.
• Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
• Θεόδωρος Ι. Παναγόπουλος, Καθηγητής
Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Μέγας Άρχων
Πρωτέκδικος και Πρόεδρος των Οφφικιάλων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής
-88• Σπυρίδων Καµαλάκης, Καθηγητής ε.τ. του
Κρατ. Παιδ. Πανεπιστηµίου Nizhny Novgorod, Μέγας Άρχων Λογοθέτης και Πρόεδρος Τάγµατος Παραβαλαναίων Αγίου
Σάββα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής
• Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.,
Κοσµήτορας της Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ.
– Κήρυξη Έναρξης:
• Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ.κ. Άνθιµος
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Αχιλλέας Α. Τουρκαντώνης, Οµ. Καθηγητής
Α.Π.Θ., Ακαδηµαϊκός (Α.Μ.), Μέγας Άρχων
Ακτουάριος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής
• ∆ηµήτριος Β. Καϊµάκης, Καθηγητής και
Πρόεδρος Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Εισηγητές:
• ∆ιονύσιος Βαλαής, Επ. Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Τµήµατος Θεολογίας
Α.Π.Θ. µε θέµα «Τα νεανικά χρόνια και οι
σπουδές»
• κ.κ. Γεώργιος, Μητροπολίτης Ζιµπάµπουε,
Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής µε θέµα «Η θητεία στο
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας».
• Νικόλαος Χούλης, Οµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος ∆.Σ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Άρχων Ιεροµνήµων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής µε θέµα «Η διεύθυνση της
Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής».
• Παναγιώτης Υφαντής, Επ. Καθηγητής Αγιολογίας Τµήµατος Θεολογίας Α.Π.Θ. µε θέµα «Το επιστηµονικό και ψυχοφελές έργο».
• Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής
Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ., Άρχων Ρεφερενδάριος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
-89-
– Ερµηνεία ύµνων:
και πάσης Αφρικής µε θέµα «Από τη δυσµένεια στην αγιοσύνη και την αποκατάσταση από τον Πατριάρχη Πέτρο Ζ΄».
• Γρηγόριος Β. Παπαεµµανουήλ, Αντιδήµαρχος Πολιτισµού ∆ράµας, Άρχων Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής.
ε.
–
–
–
17-10-2010: «Αφανείς γηγενείς Μακεδονοµάχοι»
Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
Προσφώνηση:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
– Χαιρετισµός:
• Βασίλειος Νικόλτσιος, ∆ιευθυντής Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Ιωάννης Σκούρτης, Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Τµήµατος
Γαλλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ.
– Οµιλητής:
• Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Επ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ. µε
θέµα «Αφανείς γηγενείς Μακεδονοµάχοι».
στ. 20-11-2010: 1ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Ανδρών Θεσσαλονίκης µε θέµα «Νικόλαος Λούβαρις: Ο Φιλόσοφος,
Παιδαγωγός και Θεολόγος».
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Προσφώνηση:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
– Χαιρετισµός:
• ∆ηµήτριος Καϊµάκης, Καθηγητής και Πρόεδρος Τµήµατος Θεολογίας Α.Π.Θ.
• Χρήστος Οικονόµου, Καθηγητής και Πρόεδρος Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας Α.Π.Θ.
– Κήρυξη Έναρξης:
• Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής και Κοσµήτορας
της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
-901η Συνεδρία µε θέµα: «Ο Ν. Λούβαρις ως φιλόσοφος»
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής Ιστορίας των
Σλαβικών Εκκλησιών Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ.
– Εισηγητές:
• Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ. µε θέµα «Η ιστορία της Φιλοσοφίας
του Ν. Λούβαρι».
• Κωνσταντίνος Μποζίνης, Επ. Καθηγητής
Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ. µε θέµα «Ο Ν. Λούβαρις ως ιστορικός της Φιλοσοφίας».
2η Συνεδρία µε θέµα «Ο Ν. Λούβαρις ως Παιδαγωγός»
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Χρήστος Οικονόµου, Καθηγητής Καινής
∆ιαθήκης Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Εισηγητές:
• Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. µε θέµα «Ο
Ν. Λούβαρις και η επιστήµη της Παιδαγωγικής».
• Αθανάσιος Καραθανάσης, Καθηγητής Ιστορίας του Ελληνισµού Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ. µε θέµα «Ο Καθηγητής Ν. Λούβαρις
στη Θεσσαλονίκη».
3η Συνεδρία µε θέµα «Ο Ν. Λούβαρις ως Θεολόγος»
– Προεδρείο Συνεδρίας: • ∆ηµήτριος Καϊµάκης, Καθηγητής Παλαιάς
∆ιαθήκης Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Εισηγητές:
• Χρήστος Αραµπατζής, Επ. Καθηγητής Πατρολογίας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., µε
θέµα «Η παράδοση της Εκκλησίας στο έργο του Ν. Λούβαρι».
• Παναγιώτης Υφαντής, Επ. Καθηγητής Αγιολογίας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. µε θέµα
«Ο Ν. Λούβαρις ως Χριστιανός διανοούµενος».
• πατήρ Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Επ. Καθηγητής Καινής ∆ιαθήκης Θεολογικής Σχολής
-91Α.Π.Θ. µε θέµα «Ο Ν. Λούβαρις ως ερµηνευτής της Καινής ∆ιαθήκης µε βάση τις
πανεπιστηµιακές του σηµειώσεις».
Στιγµιότυπο από τους συµµετέχοντες σε συνεδρία στρογγυλής
τράπεζας του 1ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Φ.Α.Α.Θ. µε θέµα
«Ν. Λούβαρις: Ο Φιλόσοφος, Παιδαγωγός και Θεολόγος» (20-11-2010).
4η Συνεδρία µε θέµα: «Η ζωή και το έργο του Καθηγητή Ν. Λούβαρι»
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Ιωάννης Κογκούλης, Καθηγητής Χριστιανικής Παιδαγωγικής Θεολογικής Σχολής
Α.Π.Θ.
– Εισηγητές:
• Γεώργιος Ρηγόπουλος, Οµ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών µε θέµα: «Ο Λούβαρις όπως τον
έζησα».
• Στυλιανός Παπαδόπουλος, Οµ. Καθηγητής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα «Ο αληθινός ∆άσκαλος».
• Ευάγγελος Θεοδώρου, Οµ. Καθηγητής και
πρ. Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα «Ο φιλοσοφικός στοχασµός του Ν. Λούβαρι».
-92• Μάριος Μπέγζος, Καθηγητής Φιλοσοφίας
της Θρησκείας της Θεολογικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών µε θέµα «Ο Ν. Λούβαρις και η ψυχολογία της Θρησκείας».
Λήξη του Συνεδρίου – Συµπεράσµατα:
Μιχαήλ Τρίτος και Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης.
ζ. 28-11-2010: Παρουσίαση του βιβλίου της κ. Ελευθερίας Μαντά «Η
εκπαίδευση της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία κατά το µεσοπόλεµο» (Έκδοση: Φ.Α.Α.Θ. και Ι.Μ.Χ.Α.).
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ. και Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου
του Αίµου – Ι.Μ.Χ.Α.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Προσφωνήσεις:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ.
• Χαράλαµπος Παπαστάθης, Οµ. Καθηγητής
Α.Π.Θ., τ. Πρόεδρος Ι.Μ.Χ.Α.
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Ιωάννης Μάγρας, Καθηγητής Α.Π.Θ. µέλος
του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ.
– Οµιλητές:
• Βασίλειος Κόντης, Οµ. Καθηγητής Α.Π.Θ.,
πρ. Πρόεδρος του Ι.Μ.Χ.Α.
• Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Σύγχρονης
Ιστορίας Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος του Ι.Μ.Χ.Α.
• Παρασκευή Νάσκου – Περράκη, Καθηγήτρια ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ιεθνών Οργανισµών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
η. 12-12-2010: Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας και η Φ.Α.Α.Θ.
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Προσφώνηση:
• Κωνσταντίνος Γ. Ανδρεάδης, Γεν. Γραµµατέας Φ.Α.Α.Θ.
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
– Οµιλητής:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Αν. Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος της
Φ.Α.Α.Θ. µε θέµα «Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας και η Φ.Α.Α.Θ.».
-93– Παρουσίαση
του βιβλίου:
– Οµιλήτρια:
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης. Η Φ.Α.Α.Θ. και
το νεκροταφείο Ευαγγελίστριας της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010.
• Ελένη Γ. Γαβρά, Επ. Καθηγήτρια Οικιστικής
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
θ. 18-12-2010: Παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Βασιλείου Νικόλτσιου, Γεωργίου Σκαλτσογιάννη και Βασιλείου Αναστασόπουλου
«Λοιπόν, έχουµε πόλεµο! (Alors, c’ est le guerre!). Πεπραγµένα εν
µέσω λόγων και εικόνων του ‘40».
Στιγµιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου «Λοιπόν, έχουµε πόλεµο!» (18-12-2010).
• Φ.Α.Α.Θ. και Ίδρυµα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα – Ι.Μ.Μ.Α.
– Χώρος:
• Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Οµ. Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Ιδρύµατος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
– Οργάνωση:
-94– Οµιλητές:
• Φράγκος Φραγκούλης, Αντιστράτηγος, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού.
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Αν. Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
• Βασίλης Κ. Γούναρης, Καθηγητής Ιστορίας
Νεοτέρων Χρόνων Φιλοσοφικής Σχολής
Α.Π.Θ., ∆ιευθυντής του Κέντρου Έρευνας
Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης του
Ι.Μ.Μ.Α.
Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
α. 18-02-2010: Μουσική εκδήλωση µε τη χορωδία «Η Φωνή των Μακεδόνων».
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– ∆ιεύθυνση:
• Ο βαρύτονος κ. Χρόνης Νότας.
– Στο πιάνο:
• Η κ. Θεανώ Φιγκιώρη.
– Πρόγραµµα:
• Ερµηνεία τραγουδιών Ελλήνων δηµιουργών.
– Παρατήρηση: Η Χορωδία παρουσίασε το πρόγραµµά της στα πλαίσια
της εκδήλωσης λόγου µε θέµα «Παρουσίαση αρχιτεκτονικών σχεδίων
για την ανοικοδόµηση βρεφονηπιακού σταθµού στο ∆ήµο Χορτιάτη
µε χορηγία της Φ.Α.Α.Θ.».
Στιγµιότυπο από τη µουσική εκδήλωση µε τη χορωδία «Η Φωνή των
Μακεδόνων» υπό τη διεύθυνση του βαρύτονου κ. Χ. Νότα (18-02-2010).
-95β. 14-03-2010: Μουσική εκδήλωση µε έγχορδα και πιάνο.
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ. και ∆ήµος Χορτιάτη.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Πιάνο:
• Μαρία Τσιγάρα.
– Έγχορδα:
• Άννα και ∆έσποινα Γιαννακοπούλου.
– Πρόγραµµα:
• Ρεπερτόριο κλασσικής µουσικής.
– Παρατήρηση: Το µουσικό πρόγραµµα παρουσιάστηκε στα πλαίσια
εκδήλωσης λόγου µε θέµα: «Η γυναίκα στην αρχαιότητα».
Στιγµιότυπο από τη µουσική εκδήλωση
µε έγχορδα και πιάνο (14-03-2010).
γ. 29-05-2010: Λαϊκή Συναυλία µε τη Λιζέττα Νικολάου µε θέµα «Λαοί
Αδελφωµένοι».
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Αιγίδα:
• Niko Peleshi, ∆ήµαρχος Κορυτσάς.
– Χώρος:
• ∆ηµοτικό Θέατρο Κορυτσάς.
– Προσφωνήσεις:
• Niko Peleshi, ∆ήµαρχος Κορυτσάς
• Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος
Φ.Α.Α.Θ.
• Θεόδωρος Οικονόµου - Καµαρινός, Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδος στην Κορυτσά
– Καλλιτεχνική Επιµέλεια
και Παρουσίαση:
• ∆ηµήτρης Μπρούχος.
-96– Ερµηνεία τραγουδιών: • Λιζέττα Νικολάου και Γεώργιος Φανάρας,
τους οποίους πλαισίωσαν πέντε (5) επίλεκτοι µουσικοί.
– Πρόγραµµα:
• Ερµηνεία τραγουδιών ελλήνων δηµιουργών.
Στιγµιότυπο από τη Λαϊκή Συναυλία µε τη Λ. Νικολάου
στην Κορυτσά (29-05-2010).
δ. 05-07-2010: Παρουσίαση του Ορατορίου «Ο Απόστολος Παύλος: Ο
Πρώτος µετά τον Ένα».
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Κτήµα Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ήµο Αγίου Παύλου
(Λεωφόρος ΟΧΙ).
– Ποίηση:
• ∆ηµήτρης Ι. Μπρούχος.
– Μουσική:
• Μίµης Πλέσσας.
– Χορωδιακά µέρη:
• Βυζαντινή Χορωδία Αντωνίου Πατρώνα.
– Χοράρχης:
• Αντώνιος Πατρώνας, Μουσικοδιδάσκαλος,
Άρχων Υµνωδός της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας.
– Σύµβουλος
Υµνολογίου:
• Αντώνιος Ε. Αλυγιζάκης, Καθηγητής Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
– Επιµέλεια Βυζαντινών
Ύµνων:
• Γεώργιος Πατρώνας.
-97– Σολίστες:
– Απαγγελία:
• Φίλιππος Νικολάου και Ελένη Αντωνιάδου.
• ∆ηµήτρης Ι. Μπρούχος και Αιµίλιος Τσαρουχάς.
– ∆ιαχείριση οπτικού
υλικού:
• Ιωάννης Παπακαρµέζης.
– Επιµέλεια παραγωγής και
Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: • ∆ηµήτρης Ι. Μπρούχος.
– Πρόγραµµα:
• Παρουσίαση Ορατορίου (µονωδίες, χορωδίες, άριες, απαγγελίες).
Στιγµιότυπο από την παρουσίαση του Ορατορίου
«Απόστολος Παύλος. Ο Πρώτος µετά τον Ένα»
στο κτήµα της Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ήµο Αγίου Παύλου (05-07-2010).
ε. 17-10-2010: Παρουσίαση άγνωστων και λησµονηµένων δηµοτικών
τραγουδιών για το Μακεδονικό Αγώνα.
– Οργάνωση:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.
– Εισαγωγικά σχόλια:
• Οι µουσικοδιδάσκαλοι Πέτρος και Γρηγόρης
Παπαεµµανουήλ.
– Τραγούδι:
• Πέτρος και Γρηγόρης Παπαεµµανουήλ.
– Χορωδία:
• Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόλακα.
– Μουσικοί:
• Αλέκος Ζώρας (κλαρίνο), Σοφία Νάτσιου
(λαούτο), Λευτέρης Παύλου (κρουστά).
-98– Πρόγραµµα:
• Παρουσίαση οκτώ (8) άγνωστων και λησµονηµένων δηµοτικών τραγουδιών για το
Μακεδονικό Αγώνα από περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας.
Στιγµιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης άγνωστων και λησµονηµένων δηµοτικών τραγουδιών για το Μακεδονικό Αγώνα (17-10-2010).
στ. 28-10-2010: Συναυλία κλασσικής και έντεχνης µουσικής της Ορχήστρας του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Το Έντεχνο» µε τη
συµµετοχή της Χορωδίας «Αρµονία».
– Οργάνωση:
• ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Πολιτισµού.
– Αιγίδα:
• Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
– Χορηγία:
• Φ.Α.Α.Θ.
– Χώρος:
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως.
– ∆ιεύθυνση συναυλίας: • Ο µαέστρος Νίκος Α. Κυριακού.
– Τσέλο:
• Βίκη Παπανικολάου και Νίκος Κυριακού.
– Πιάνο:
• Νίκη Σερενίδου.
– Λαϊκή Ορχήστρα:
• Άκης Γκελτρενίδης (µπουζούκι), Γιάννης
Τότσικας (µπαγλαµαδάκι), Ανέστης Μηλιόπουλος (Ακορντεόν), Γιάννης Γιαϊταγαντζίδης και Άρης Τριανταφύλλου (κιθάρα), Νίκη
Σερενίδου (πιάνο).
-99– Χορωδία:
– Πρόγραµµα:
• «Αρµονία».
• Κλασσικό ρεπερτόριο (Α΄ µέρος), Ερµηνεία
τραγουδιών Ελλήνων συνθετών (Β΄ µέρος).
Στιγµιότυπο µετά το πέρας της συναυλίας κλασσικής
και έντεχνης µουσικής που πραγµατοποιήθηκε
στο «Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως» (28-10-2010).
∆. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Το σκεπτικό το οποίο οδήγησε το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. στην απόφαση
απονοµής διακρίσεων σε µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, στηρίχθηκε στην εισήγηση του Προέδρου Θεόδωρου Ι. ∆αρδαβέση για την ανάγκη ηθικής στήριξης νέων µε άριστο ήθος και επιδόσεις στις σπουδές
τους. Στόχος της συγκεκριµένης πρακτικής είναι η ενθάρρυνση της αριστείας σε όλες τις εκφάνσεις της και η ενίσχυση της διάθεσης των νέων
για την κατάκτηση του καλού και αγαθού, ώστε, σταδιακά, να γίνουν συγκροτηµένη και χρήσιµη πολίτες για την κοινωνία.
Προς την κατεύθυνση αυτή οργανώθηκαν οι εξής δύο εκδηλώσεις:
α. 24-11-2010: Τελετή απονοµής µεµβρανών των υποτροφιών σε
σπουδαστές και φοιτητές, οι οποίες θεσµοθετήθηκαν εις µνήµη των Μεγάλων Ευεργετών και Προέδρων της Αδελφότητος (πίνακας 26).
Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε από διακεκριµένους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι προσφώνησαν, κατάλληλα, τους υποτρόφους.
-100Πίνακας 26. Κατανοµή των µεµβρανών υποτροφιών που θεσµοθετήθηκαν εις µνήµη των Μεγάλων Ευεργετών και Προέδρων της Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης και απονεµήθηκαν σε τελετή που
πραγµατοποιήθηκε στις 24-01-2010 κατά ονοµατεπώνυµο και αντικείµενο σπουδών υποτρόφου και κατά θεσµοθετηθείσα υποτροφία.
Α/Α
1
2
3
4
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Μεγάλου ΕυεργέΜερτζίδη Ιωάννη
τη της Φ.Α.Α.Θ.
Μεγάλης ΕυεργέΓεωργιάδου Αικατερίνη
τιδος της
Φ.Α.Α.Θ.
Αρχιµ. Κωνσταντίνου
Μεγάλου Ευεργέ∆ηµητρίου
τη της Φ.Α.Α.Θ.
Μεγάλου ΕυεργέΚατσάλη Γεωργίου
τη της Φ.Α.Α.Θ.
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Κεραµιδά Αλεξάνδρα
Φοιτήτρια Α.Π.Θ.
Ίννου Αθανασία
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Cristev Alexander
Φοιτητής Α.Π.Θ.
Κουτσαυδή ∆έσποινα
Φοιτήτρια Α.Π.Θ.
5
Παπαδόπουλου Προκοπίου
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Καραφυλίδου Ελένη
6
Τάττη Στ. Κωνσταντίνου
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Κακανή Βηθλεέµ
7
Χατζηλαζάρου Περικλή
8
Τάττη Στεφάνου
9
Γράβαρη Γρηγορίου
10
Ρίζου ∆ηµητρίου
11
∆ίγκα ∆ηµητρίου
12
13
14
15
16
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Μουστάκα Γεωργίου
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Κωνσταντίνου Χρήστου
Φ.Α.Α.Θ.
Κωνσταντινίδη ΑλεξάνΠροέδρου της
δρου
Φ.Α.Α.Θ.
Προέδρου της
Αρχιµ. ∆ιακάκη Γενναδίου
Φ.Α.Α.Θ.
Γεν. Γραµµατέως
Ιατρού Αχιλλέως
της Φ.Α.Α.Θ.
Rima Ghazaleh
Πρίφτης ∆ηµήτριος
Σπουδάστρια
ΕΠΑΛ Νοσηλευτικής
Φοιτήτρια
Παν/µίου Μακεδονίας
Μεταπτυχιακή
Φοιτήτρια Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακός
Φοιτητής Α.Π.Θ.
Γερασιµίδου Παρασκευή
Ιατρός (Α.Μ.Ε.Α.)
Ζέρβας Ηρακλής
Φοιτητής
Παν/µίου Μακεδονίας
Σκούρας Μάριος
Φοιτητής Α.Π.Θ.
Κυριακίδου Αικατερίνη Φοιτήτρια Α.Π.Θ.
Πολύζος Αχιλλέας
Φοιτητής Α.Π.Θ.
Jocic Branislav
Μεταπτυχιακός
Φοιτητής Α.Π.Θ.
Coceanji Grigori
Φοιτητής Α.Π.Θ.
Άντερσον Βανέσα
Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι.
Λαµίας
-101-
Στιγµιότυπο µετά το πέρας της τελετής απονοµής µεµβρανών υποτροφιών της Φ.Α.Α.Θ. σε σπουδαστές και φοιτητές (24-01-2010).
β. 23-10-2010: Τελετή βράβευσης µαθητών και µαθητριών του 2ου
Γυµνασίου Θεσσαλονίκης (πίνακας 27) και του 2ου Γενικού Λυκείου
Θεσσαλονίκης (πίνακας 28) για τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα και το
εξαίρετο ήθος τους.
Η βράβευση περιλάµβανε την απονοµή µιας ειδικής µεµβράνης σε
κάθε µαθητή και µιας τσάντας µε περιεχόµενο 15 βιβλία ιστορικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής θεµατολογίας.
Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε από διακεκριµένους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι προσφώνησαν, κατάλληλα, τους βραβευθέντες µαθητές.
Στιγµιότυπο µετά το πέρας της τελετής βράβευσης
αριστούχων µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου (23-10-2010).
-102Πίνακας 27. Κατανοµή των µαθητών και των µαθητριών του 2ου Γυµνασίου Θεσσαλονίκης (οδός Ικτίνου), που βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή
από τη Φ.Α.Α.Θ. (23-10-2010) για τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα και
για το εξαίρετο ήθος τους κατά επίθετο – όνοµα µαθητή, τάξη – τµήµα
φοίτησης και βαθµό.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΕΠΙΘΕΤΟ –
ΟΝΟΜΑ
Γκίτσιος Νικόλαος
∆ικαιοφύλακος
Κυριακή
Ζγκοράνι Βαλµπόνα
Καραγκούνης
Μιχαήλ
Καραγκούνης
Στέφανος
Κιαφζέζη ∆αµιανή
Μαλάµης Εµµανουήλ – Κων/νος
ΤΑΞΗ –
ΒΑΘΜΟΣ Α/Α
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ –
ΟΝΟΜΑ
ΤΑΞΗ –
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
Β1
19,90
8
Παυλίδης Φαίδων
Γ2
19,50
Γ1
19,50
9
Παυλίδου Εύα
Γ2
19,80
Γ1
19,50
10
Γ2
19,90
Β1
19,80
Β2
19,90
Β1
20,00
Β2
19,70
Γ1
20,00
Β2
19,50
Γ1
19,50
Πεταλωτής Χρήστος
Στρίκος Κωνστα11
ντίνος
Τζαβέλλας Στέ12
φανος
Τουφεξής Κων13
σταντίνος
-103Πίνακας 28. Κατανοµή των µαθητών και των µαθητριών του 2ου Γενικού
Λυκείου Θεσσαλονίκης (οδός Ικτίνου), που βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή από τη Φ.Α.Α.Θ. (23-10-2010) για τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα
και για το εξαίρετο ήθος τους κατά επίθετο – όνοµα µαθητή, τάξη – τµήµα φοίτησης και βαθµό.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΕΠΙΘΕΤΟ –
ΕΠΙΘΕΤΟ –
ΤΑΞΗ –
ΒΑΘΜΟΣ Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΤΜΗΜΑ
Πανάρετου ΣεβαΒιτσιώτη ΕυαγγεΑ1
19,11
14
στή
λία – Χριστίνα
Παπαδόπουλος
Γάκη Άννα – ΜαΑ1
19,11
15
Γεώργιος
ρία
Παπαδοπούλου
Γάκη Ειρήνη
Α1
19,11
16
Κυριακή
Γρούιος ΚωνσταΠασχαλίδου ΕµΒ1
19,60
17
ντίνος
µανουέλα
∆αράκης Ιωάννης
Β2
18,40
18 Πλιάκη Φωτεινή
∆ώδου Λήδα –
Πορταρινού ∆αΒ1
18,80
19
Μαρία
νάη – Στυλιανή
Κοντογιάννη ΚυΣακελλάρης Βαριακή – ΑνασταΓ2
19,60
20
σίλειος
σία
Κούρογλου ΧαρίΣαµλίδης ΦίλιπΑ2
19,60
21
δηµος
πος
Μασούρας Χάρης
Β1
18,60
22 Ταµπάκη Αθηνά
Μέλλερ Ιάκωβος
Β2
19,50
23 Τέγου Ευαγγελία
Τσιαντούκα ΜαΜονασελίτζε ΜαΑ2
19,10
24
ρίνα
ριάµ
Μπαλιδάκης ΑΦλάρης ∆ηµήτριΒ2
18,50
25
θανάσιος
ος
Χατζηµέντωρ
Νούλη Θεοδώρα Γ1
19,90
26
Αναστασία
Αναστασία
ΤΑΞΗ –
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
Β2
18,40
Γ2
18,60
Γ1
19,20
Α2
18,70
Β3
19,70
Α3
19,60
Γ2
18,20
Β3
19,11
Α3
Β3
20,00
19,60
Γ1
18,90
Γ1
18,90
Α3
19,11
-104Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
α. 03-05-2010: Εκδήλωση λόγου µε θέµα «Οικονοµία και Εθνικά Θέµατα».
Στιγµιότυπο από την εκδήλωση λόγου µε θέµα
«Οικονοµία και Εθνικά Θέµατα» (03-05-2010).
– Οργάνωση: • Συντονιστική Επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων,
στην οποία συµµετέχει η Φ.Α.Α.Θ. δια του Προέδρου
της Θ.Ι. ∆αρδαβέση.
– Χώρος:
• Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της ∆.Ε.Θ.
Πρόγραµµα
Α΄ Μέρος
–
–
–
–
Προσφωνήσεις:
Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης, Πρόεδρος Φ.Α.Α.Θ.
∆ηµήτριος Γάκης, Εκπρόσωπος Αθλητικών Σωµατείων.
Γεώργιος Τανιµανίδης, Πρόεδρος Σωµατείου «Παναγία Σουµελά».
Γεώργιος Τζούλης, Πρόεδρος Οµοσπονδίας ∆υτικοµακεδονικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης.
-105Β΄ Μέρος
– Προεδρείο Συνεδρίας: • Παντελής Σαββίδης, ∆ηµοσιογράφος.
– Εισηγητές:
• Κωνσταντίνος Κόλµερ, ∆ηµοσιογράφος
• Σταύρος Λυγερός, ∆ηµοσιογράφος – Συγγραφέας
• Ελευθέριος Καραγιάννης, Πρέσβης επί τιµή
ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
α. 09-05-2010: Εκδήλωση λόγου της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
Θεσσαλονίκης «Ο Λευκός Πύργος» µε θέµα «Τιµή και µνήµη στους
σφαγιασθέντες προσκόπους του Αϊδινίου», η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ.
β. 10-05-2010: Εκδήλωση λόγου της Ελληνικής Πολιτιστικής Εταιρείας
Ανέγερσης Σχολικών Κτιρίων στην Κένυα «Σωκράτης» µε θέµα «Παρουσίαση της τεχνικής και αρχιτεκτονικής µελέτης του σχολικού
συγκροτήµατος που θα κατασκευαστεί στο Kimende της Κένυας», η
οποία πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
α. 29-05-2010: Παράθεση επίσηµου δείπνου του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ.
προς τιµή του ∆ηµάρχου Κορυτσάς κ. Niko Peleshi και του Έλληνα
Προξένου στην Κορυτσά κ. Θεόδωρου Οικονόµου – Καµαρινού.
Το δείπνο παρατέθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel της Κορυτσάς
µετά το πέρας της συναυλίας ελληνικής µουσικής, που διοργάνωσε η
Φ.Α.Α.Θ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο της πόλης.
Η. ΟΜΙΛΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατόπιν προσκλήσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, ο Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης πραγµατοποίησε µία οµιλία και
απηύθυνε προσφωνήσεις και χαιρετισµούς σε εκδηλώσεις των παρακάτω Φορέων και Συλλόγων της Θεσσαλονίκης:
α. Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010: Αίθουσα Εκδηλώσεων Εβραϊκού
Μουσείου Θεσσαλονίκης. Οµιλία µε θέµα «Το κοιµητήριο της Ευαγγελίστριας», η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια σειράς διαλέξεων
-106που διοργάνωσε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης µε αντικείµενο
«Οι πόλεις της σιωπής. Κοιµητήρια της Θεσσαλονίκης. Χριστιανικά,
Εβραϊκά, Μουσουλµανικά».
β. Κυριακή 9 Μαΐου 2010: Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ. Προσφώνηση σε εκδήλωση της «Ένωσης Παλαιών Ναυτοπροσκόπων
Θεσσαλονίκης ο Λευκός Πύργος» µε θέµα «Τιµή και µνήµη στους
σφαγιασθέντες προσκόπους του Αϊδινίου».
γ. ∆ευτέρα 10 Μαΐου 2010: Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Χαιρετισµός σε εκδήλωση της «Ελληνικής Πολιτιστικής Εταιρείας Ανέγερσης
Σχολικών Κτιρίων στην Κένυα – Σωκράτης» µε θέµα «Παρουσίαση
της τεχνικής και αρχιτεκτονικής µελέτης του σχολικού συγκροτήµατος,
που θα κατασκευαστεί στο Kimende της Κένυας».
δ. Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 2010: Αποθήκη ∆΄ Λιµένος Θεσσαλονίκης.
Χαιρετισµός σε εκδήλωση του «Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νοµού Θεσσαλονίκης – Οι Άγιοι Πάντες» µε θέµα «Εκδήλωση
επίδοσης σχολικής τσάντας στα πρωτάκια του συλλόγου µας».
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
Με το δεδοµένο, ότι η οργάνωση εκδροµών, εκτός της αναψυχής
και των περιηγήσεων προσφέρει ευκαιρίες σύσφιξης των δεσµών φιλίας
και συνεργασίας µεταξύ των µελών, το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. αποφάσισε
και πραγµατοποίησε, κατά τη διάρκεια του 2010, τις εξής τρεις προσκυνηµατικές εκδροµές.
1. Κάιρο – Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος).
2. Κορυτσά – Μοσχόπολη (Αλβανία).
3. Κωνσταντινούπολη – Πριγκηπόνησα (Τουρκία).
Η επιλογή από το ∆.Σ. των συγκεκριµένων σηµείων προορισµού
έγινε, συν τοις άλλοις, για ειδικούς αυτονόητους λόγους που διέπουν,
διαχρονικά, το πνεύµα και τη λειτουργία της Αδελφότητος.
1. ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΪΡΟ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ (22-26 Απριλίου 2010).
– Σκοπός: α. Η γνωριµία µιας χώρας µε µεγάλη ιστορία, η οποία
συνδέεται µε το εκπολιτιστικό έργο του Μ. Αλεξάνδρου.
β. Η επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το οποίο
αποτελεί τον φάρο του ελληνισµού στην Αφρικανική
Ήπειρο.
– ∆ιάρκεια: Πέµπτη 22 Απριλίου έως ∆ευτέρα 26 Απριλίου 2010 (5 ηµέρες και 4 νύχτες).
-107– Οργάνωση: DOUCAS TOURS AND TRAVEL.
– Αριθµός συµµετεχόντων: 51 άτοµα.
Αδρό πρόγραµµα εκδροµής
1η Ηµέρα (22 Απριλίου 2010): Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και άφιξη στο Κάιρο µε αεροπορική πτήση µέσω Αθηνών. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση σε πλωτό εστιατόριο για
δίωρη νυκτερινή κρουαζιέρα στο Νείλο µε δείπνο και φολκλορικό
θέαµα.
η
2 Ηµέρα (23 Απριλίου 2010): Επίσκεψη και περιήγηση στο αρχαιολογικό µουσείο Καΐρου, στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, στις
πυραµίδες της Γκίζας, στα εργαστήρια παπύρου και στο παζάρι Χαν
Ελ Χαλίλ.
3η Ηµέρα (24 Απριλίου 2010): Άφιξη στην Αλεξάνδρεια µε λεωφορείο
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη και περιήγηση στο σπίτι
του Καβάφη, στο αρχαιολογικό µουσείο της Αλεξάνδρειας, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στους κήπους της Μοντάζα και γεύµα
σε ένα από τα πλέον αυθεντικά παλάτια της Αλεξάνδρειας. Σύντοµη
επίσκεψη στην έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.
Στιγµιότυπο από την επίσκεψη
στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής (25-04-2010).
-1084η Ηµέρα (25 Απριλίου 2010): Επίσκεψη στον Ι. Ναό του Ευαγγελισµού και στην έδρα του Πατριαρχείου προς συµµετοχή στη Θρονική
Εορτή (ηµέρα µνήµης του ιδρυτού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Αποστόλου – Ευαγγελιστού Μάρκου) και στην επίσηµη εορτή των
Οφφικιάλων του Πατριαρχείου. Συνάντηση µε τον Πατριάρχη στην
Αίθουσα του Θρόνου. Γεύµα στον Ελληνικό Ναυτικό Όµιλο Αλεξάνδρειας. Παρακολούθηση της βραδυνής συναυλίας που οργανώθηκε
στους κήπους του Πατριαρχείου. ∆είπνο σε ελληνικό εστιατόριο.
5η Ηµέρα (26 Απριλίου 2010): Αναχώρηση για Κάιρο µε λεωφορείο.
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη µε αεροπορική πτήση µέσω Αθηνών.
Στιγµιότυπο από τη συνάντηση µε την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο (25-04-2010).
2. ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΟΡΥΤΣΑ – ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ (29-30 Μαΐου 2010)
– Σκοπός: α. Η επίσκεψη και η περιήγηση σε µία περιοχή της γειτονικής Αλβανίας, όπου η παρουσία του Ελληνισµού ήταν
και είναι αισθητή.
β. Η διοργάνωση από τη Φ.Α.Α.Θ. συναυλίας ελληνικής
µουσικής και επίσηµου δείπνου για τις αρχές της περιοχής και τους εκπροσώπους της οµογένειας.
– ∆ιάρκεια: Σάββατο 29 έως Κυριακή 30 Μαΐου 2010 (δύο ηµέρες και
µία νύχτα).
– Οργάνωση: DOUCAS TOURS AND TRAVEL.
– Αριθµός συµµετεχόντων: 92 άτοµα.
-109Αδρό πρόγραµµα εκδροµής
1η Ηµέρα (29 Μαΐου 2010): Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη µε λεωφορείο και άφιξη στην Κορυτσά. Ξενάγηση στην πόλη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Γεύµα. Παρακολούθηση της παρέλασης του Καρνάβαλου. Παρακολούθηση συναυλίας ελληνικής µουσικής, που διοργάνωσε η Φ.Α.Α.Θ. στο θέατρο της Κορυτσάς µε τη συµµετοχή
της Λιζέτας Νικολάου και άλλων µουσικών. Επίσηµο δείπνο που
παρέθεσε η Φ.Α.Α.Θ. προς τιµή του ∆ηµάρχου της πόλης και του
Έλληνα Προξένου στο οποίο παρακάθησαν µαζί µε τις αρχές της
πόλης διακεκριµένα µέλη της ελληνικής οµογένειας.
2η Ηµέρα (30 Απριλίου 2010): Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας
στο Μητροπολιτικό Ναό Κορυτσάς. Επίσκεψη του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ.
στο τοπικό γραφείο της «Οµόνοιας», στην προξενική κατοικία και
συνάντηση µε δασκάλους, που πλαισιώνουν το «Φροντιστήριο Ελληνικής Γλώσσας» στην Κορυτσά. Μετάβαση µε λεωφορείο και ξενάγηση στη Μοσχόπολη. Γεύµα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
Στιγµιότυπο από την εκδροµή στην Κορυτσά (29-04-2010).
3. ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ (26-30 Οκτωβρίου 2010)
– Σκοπός: α. Η επίσκεψη και η περιήγηση στη φορτωµένη µε µνήµες
Πόλη.
-110β. Η επίσκεψη σε ιδρύµατα της οµογένειας και στην έδρα
του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
γ. Η διοργάνωση µε χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. συναυλίας
µουσικής στο Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης.
– ∆ιάρκεια: Τρίτη 26 Οκτωβρίου – Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 (5 ηµέρες και 4 νύχτες).
– Οργάνωση: DIMAKI TRAVEL AGENCY.
– Αριθµός συµµετεχόντων: 29 άτοµα.
Αδρό πρόγραµµα εκδροµής
1η Ηµέρα (26 Οκτωβρίου 2010): Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη µε
λεωφορείο και άφιξη στην Κωνσταντινούπολη. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.
2η Ηµέρα (27 Οκτωβρίου 2010): Επίσκεψη και περιήγηση στην Αγία
Σοφία, το Μπλε τζαµί, το παλάτι Τοπ Καπί, τον Βυζαντινό Ιππόδροµο και την Αιγυπτιακή αγορά. ∆είπνο σε εστιατόριο µε µουσικοχορευτικό πρόγραµµα.
3η Ηµέρα (28 Οκτωβρίου 2010): Επίσκεψη και περιήγηση στην Παναγία Βλαχερνών, στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, την Παναγία
Μπαλουκλιώτισσα, τη Μονή της Χώρας και το Καπαλί Τσαρσί (σκεπαστή αγορά). Επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο και παρακολούθηση συναυλίας, η οποία οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Πατριάρχη
και µε χορηγία της Φ.Α.Α.Θ.
4η Ηµέρα (29 Οκτωβρίου 2010): Επιβίβαση σε καράβι της γραµµής
και µετάβαση στα Πριγκηπόνησα. Περιήγηση στην Πρίγκηπο. Επιστροφή στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. ∆είπνο στο
Beyti Restaurant.
5η Ηµέρα (30 Οκτωβρίου 2010): Επίσκεψη στην έδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου. Συνάντηση των µελών του ∆.Σ.
της Φ.Α.Α.Θ. µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο και
παράθεση γεύµατος στην Πατριαρχική Τράπεζα. Επίσκεψη στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
-111-
Στιγµιότυπο από την εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη (27-10-2010).
Στιγµιότυπο από τη συνάντηση µελών του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ.
µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο (30-10-2010).
-112-
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Συνεχίζοντας τη µακρά παράδοση της πολύπλευρης συνεισφοράς
της Αδελφότητος σε ποικίλα εθνικά ζητήµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
προέβη, την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, στις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Πρωτοστάτησε σε σειρά πρωτοβουλιών, που είχαν ως στόχο την
συνεργασία και την κινητοποίηση των Μακεδονικών Οργανώσεων σε
θέµατα µείζονος εθνικής σηµασίας, δίδοντας έµφαση στο Μακεδονικό
ζήτηµα. Κύρια επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη κλίµατος εγρήγορσης και η
προσπάθεια λειτουργίας των Μακεδονικών Οργανώσεων µε τρόπο συντεταγµένο, ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη µιας πολιτικής αποτρεπτικής ισχύος, χωρίς παρεκκλίσεις από το δεδοµένο, ότι η εξωτερική
πολιτική ασκείται από την Κυβέρνηση και ελέγχεται από την αντιπολίτευση.
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης προσπάθειας συγκροτήθηκε τον
Μάρτιο του 2010 «Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Οργανώσεων», στην οποία συµµετείχε ως εκπρόσωπος της Φ.Α.Α.Θ. ο Πρόεδρος κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης.
Οι δραστηριότητες της «Συντονιστικής Επιτροπής» κατά το 2010,
αφορούν στα εξής:
α. Εκδόθηκαν σειρά από ψηφίσµατα για την υπόθεση του Μακεδονικού
ζητήµατος, που κοινοποιήθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες αποδέκτες µε το
ταχυδροµείο και το διαδίκτυο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
β. Συντάχθηκαν και ταχυδροµήθηκαν επιστολές µε αποδέκτες παράγοντες της πολιτικής, του οικονοµικού πεδίου, της δηµοσιογραφίας και
της επιστήµης.
γ. Πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2010 συγκέντρωση των Προέδρων των Μακεδονικών Οργανώσεων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
της Φ.Α.Α.Θ., στην οποία παρευρέθηκαν 127 Πρόεδροι, που υποστήριξαν µε δυναµικό τρόπο τους στόχους και τους σκοπούς της.
δ. Συντάχθηκε µε φροντίδα της Φ.Α.Α.Θ. κατάλογος ∆ιευθύνσεων των
Μακεδονικών Οργανώσεων, ο οποίος στη συνέχεια ταχυδροµήθηκε
σε όλους τους Προέδρους. Ο κατάλογος αυτός, ευελπιστούµε, ότι θα
διευρυνθεί περαιτέρω.
ε. Στις 3 Μαΐου 2010 πραγµατοποιήθηκε µία µεγαλειώδης εκδήλωση
λόγου στο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο» της ∆.Ε.Θ. µε συντονιστή
-113το ∆ηµοσιογράφο κ. Παντελή Σαββίδη και µε θέµα «Οικονοµία και
Εθνικά Θέµατα».
Οµιλητές ήταν οι κύριοι:
– Κωνσταντίνος Κόλµερ, ∆ηµοσιογράφος.
– Σταύρος Λυγερός, ∆ηµοσιογράφος – Συγγραφέας.
– Ελευθέριος Καραγιάννης, Πρέσβης επί τιµή.
Στην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν 2.500 περίπου άτοµα,
προσεγγίστηκε ένα θέµα µείζονος σηµασίας, του οποίου η οξύτητα
επιβεβαιώνεται στις µέρες µας.
στ. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είχαν προγραµµατισµένες συναντήσεις µε τους:
α. κ. Πετσάλνικο, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
β. κ. Σαµαρά, Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
γ. κ. Καρατζαφέρη, Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ.
Στις διακεκριµένες αυτές προσωπικότητες της πολιτικής ζωής διατυπώθηκαν µε σαφήνεια, θέσεις των Μακεδονικών Οργανώσεων και η
ανυποχώρητη θέση τους για την ονοµατοδοσία των Σκοπίων.
ζ. ∆ηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες οι θέσεις της «Συντονιστικής Επιτροπής» και στάλθηκε σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης σηµαντικός αριθµός
δελτίων τύπου.
η. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του Οκτωβρίου 2010
στάλθηκαν σε όλους τους υποψήφιους Περιφερειάρχες και ∆ηµάρχους επιστολές µε το αίτηµα να τοποθετηθούν δηµόσια για την υπόθεση του Μακεδονικού ζητήµατος.
2. Ενίσχυσε οικονοµικά και σε είδος (βιβλία, τσάντες, Η/Υ κ.ά.) τη
λειτουργία των Φροντιστηρίων ελληνικής γλώσσας στην περιοχή της
Κορυτσάς (Αλβανία) και του Μοναστηρίου (FYROM).
3. Ενίσχυσε οικονοµικά τη λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής «Αθανάσιος ο Μέγας» στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος) και το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης.
4. Προσέφερε υποτροφίες σε οµογενείς φοιτητές από την Αλβανία
και τη FYROM για σπουδές στη Θεσσαλονίκη και υποτροφία σε Σλοβένο φοιτητή για εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Ι.Μ.Χ.Α.
5. Κάλυψε τα έξοδα παραµονής σε κατασκήνωση στην Ελλάδα δέκα (10) παιδιών από τη FYROM.
6. Υποστήριξε ηθικά και υλικά το εκπαιδευτικό έργο της διδασκαλίας κ. Χαράς Νικοπούλου στο µειονοτικό σχολείο Μεγάλου ∆ερείου Ν.
Έβρου.
-1147. Εξέδωσε το βιβλίο του κ. Ν. Μέρτζου «Οι Αρµάνοι Βλάχοι» στην
Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα, καθώς και στη διάλεκτο των Σκοπίων. Εξέδωσε, επίσης, σε συνεργασία µε το Ι.Μ.Χ.Α. το βιβλίο της κ. Ε.
Μαντά «Η Ελληνική εκπαίδευση στην Αλβανία κατά την περίοδο του
Μεσοπολέµου».
8. Υπήρξε χορηγός της παραγωγής CD µε περιεχόµενο «Τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα».
9. Υποστήριξε ηθικά και υλικά τη λειτουργία των Οµογενειακών
Οργανώσεων «Οµόνοια Κορυτσάς», «Οµόνοια Θεσσαλονίκης» και
«Σύλλογος Ελληνοβλάχων Β. Ηπείρου – Αλβανίας η Μοσχόπολη».
10. Ενίσχυσε το ιεραποστολικό έργο των Ι. Μητροπόλεων Κεντρικής Αφρικής, Μαδαγασκάρης και Ζιµπάµπουε του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.
11. Οργάνωσε συναυλία ελληνικής µουσικής στην Κορυτσά και την
Κωνσταντινούπολη και εκδήλωση λόγου µε θέµα «Αφανείς γηγενείς
Μακεδονοµάχοι».
12. Οργάνωσε τρεις προσκυνηµατικές εκδροµές στην Αλεξάνδρεια,
την Κορυτσά και την Κωνσταντινούπολη.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με το δεδοµένο ότι το περιβάλλον αποτελεί, σε όλες του τις εκφάνσεις και εκδοχές, δηµόσιο αγαθό και ότι η αποτελεσµατική προστασία
του φυσικού, του δοµηµένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ποιότητας ζωής πρέπει να αποτελεί καθήκον κάθε πολίτη
και κάθε συγκροτηµένου φορέα, το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. αποφάσισε και
υλοποίησε κατά το έτος 2010, µεταξύ άλλων, τα εξής:
1. ∆ηµιούργησε την πρώτη στη Θεσσαλονίκη φυτευµένη στέγη στο
Μέγαρο της ιδιοκτησίας της επί της οδού Αγίας Σοφίας 38. Το πρωτοποριακό αυτό έργο, ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας, µε οικονοµικό όφελος για τη Φ.Α.Α.Θ. λόγω περιορισµού των απωλειών ενέργειας του
Μεγάρου και ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, λόγω της συνεισφοράς
του στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης,
πραγµατοποιήθηκε στα εξής στάδια:
α. Μελέτη του έργου.
β. Περαιτέρω µόνωση της ταράτσας.
γ. Εγκατάσταση σωληνώσεων αυτόµατου ποτίσµατος.
-115δ. Τοποθέτηση ειδικού υλικού για δηµιουργία υπεδάφους µικρού πάχους και βάρους.
ε. Φύτευση της στέγης µε αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας (θάµνοι, λουλούδια κ.ά.).
Η ανάπτυξη των φυτών βαίνει καλώς και προγραµµατίζεται η ευρύτερη κοινοποίηση του έργου µε εγκαίνια, συνέντευξη τύπου κ.ά. την άνοιξη του 2011.
Άποψη της φυτευµένης στέγης στο Μέγαρο της Φ.Α.Α.Θ.
στην οδό Αγίας Σοφίας 38.
2. Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο του Μεγάρου της Φ.Α.Α.Θ. στην οδό Αγίας Σοφίας 38 τέσσερις (4) τροχήλατοι
κάδοι από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 120 λίτρων και διαφορετικού
χρώµατος έκαστος, µε την παρακάτω αναφερόµενη αποκλειστική χρήση, για λόγους ανακύκλωσης:
α. Μπλε κάδος: Μόνο χαρτί και χαρτόνια.
β. Πράσινος κάδος: Μόνο πλαστικά αντικείµενα.
γ. Κίτρινος κάδος: Μόνο αλουµίνιο (κουτιά κ.λπ.).
δ. Άσπρος κάδος: Μόνο γυάλινα µπουκάλια και άλλα γυάλινα αντικείµενα.
Επίσης, µέσω της εταιρείας «ΑΦΗΣ» η Φ.Α.Α.Θ. προµηθεύτηκε και
τοποθέτησε στην είσοδο του Μεγάρου ένα ειδικό δοχείο ανακύκλωσης
χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών (µπαταριών).
-1163. Ενισχύθηκε το έργο του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» µε την
αγορά από την Αδελφότητα συστήµατος βιολογικού καθαρισµού υγρών
λυµάτων τύπου VBAS-150. Με τον τρόπο αυτό η Αδελφότητα απάλλαξε
το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» από τα πάγια µηνιαία έξοδα κένωσης των
βόθρων και συνεισέφερε ευρύτερα στην προστασία του περιβάλλοντος.
4. Ξεκίνησαν το 2009 και συνεχίζονται, στα πλαίσια µελέτης, µε µεθοδικό τρόπο εκτεταµένα έργα (καθαρισµοί πρανών, διευθετήσεις χώρων, κατασκευή λιµνοδεξαµενής, φυτεύσεις κ.ά.) στο κτήµα της Αδελφότητος στο ∆ήµο Αγίου Παύλου.
5. Η Φ.Α.Α.Θ., µε πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση,
έγινε ιδρυτικό µέλος, στις 8 Σεπτεµβρίου 2010, του «Τοπικού Παρατηρητηρίου για το Περιβάλλον», µιας ελεύθερης σύµπραξης Οργανισµών
και Φορέων οικολογικού προσανατολισµού µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ., µε εισήγηση του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, προέβη κατά το 2010 στη θέσπιση βραβείων ευποιΐας και άλλων
τιµητικών διακρίσεων, τα οποία θα απονέµονται σε διακεκριµένες προσωπικότητες µε έργο και προσφορά στην κοινωνία, την εκκλησία, τον
πολιτισµό και την εκπαίδευση. Αποφάσισε, επίσης, τη θέσπιση τιµητικών διακρίσεων, οι οποίες θα απονέµονται σε όσους έχουν συνεισφέρει
στους στόχους, στους σκοπούς και στο έργο της Αδελφότητος (µέλη
∆.Σ., δωρητές κ.ά.).
Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν τον
Οκτώβριο του 2010:
1. Μετάλλια (χρυσό, ασηµένιο και χάλκινο).
2. Τιµητικές πλακέτες.
3. Περγαµηνές.
Στις προαναφερθείσες διακρίσεις θα χαράσσονται ή θα τυπώνονται, κατά περίπτωση, τα ονοµατεπώνυµα όσων θα επιλέγονται προς
βράβευση από την Αδελφότητα.
Η πρώτη τελετή βράβευσης προγραµµατίστηκε να πραγµατοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2011.
-117-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το πολύπλευρο ιατροκοινωνικό και κοινωφελές έργο πο επιτελείται
από τη Φ.Α.Α.Θ. τα τελευταία τρία χρόνια, είναι αυτονόητο, ότι απαιτεί
εκταµιεύσεις και επενδύσεις πόρων, η ορθολογική διαχείριση των οποίων αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί κορυφαία µέριµνα του ∆.Σ.
κατά τη συγκεκριµένη περίοδο. Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση της
οικονοµικής διαχείρισης και διαφάνειας έχουν αποφασιστεί και υλοποιηθεί τα εξής:
1. Σύνταξη φακέλου για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας της Φ.Α.Α.Θ.
2. Καταγραφή κινητής περιουσίας της Φ.Α.Α.Θ.
3. Ορθολογική προµήθεια και διαχείριση αναλώσιµων στα πλαίσια Ειδικού Κανονισµού, που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το ∆.Σ.
4. Πρόσκληση για παρουσία των µελών της Ε.Ε. σε κάθε συνεδρίαση
του ∆.Σ.
5. Πρόσκληση για παρουσία του Νοµικού Συµβούλου της Φ.Α.Α.Θ. σε
κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ.
6. Πρόσκληση για παρουσία της εντεταλµένης για τη Φ.Α.Α.Θ., εκπροσώπου της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ.
7. Πρόσκληση για παρουσία συµβούλων τεχνοκρατών σε συνεδριάσεις του ∆.Σ. όποτε κρίνεται αναγκαίο.
8. Σύνταξη των Πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆.Σ. µε φροντίδα
του Νοµικού Συµβούλου της Φ.Α.Α.Θ. και έλεγχός τους, σε πρώτο
στάδιο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα. Στη συνέχεια τα
Πρακτικά αποστέλλονται, έγκαιρα µε το ταχυδροµείο, πριν από κάθε
συνεδρίαση του ∆.Σ. προς τα µέλη του ∆.Σ. και της Ε.Ε. προς ενδελεχή έλεγχο και υποβολή παρατηρήσεων, συµπληρώσεων και διορθώσεων.
9. Συγκρότηση Επιτροπής Οικονοµικών από µέλη της Φ.Α.Α.Θ. µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία επί θεµάτων οικονοµίας και διαχείρισης
µε σκοπό την παροχή γνωµοδοτήσεων και υποβολή προτάσεων
προς το ∆.Σ. Η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια Ειδικού Κανονισµού, που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. και έχει ως υπεύθυνο τον Ταµία του ∆.Σ.
10. Τακτικός έλεγχος των οικονοµικών της Φ.Α.Α.Θ. από τα µέλη της
Ε.Ε., ανά τέσσερις µήνες, µε ευθύνη του Ταµία και παρουσία του
Λογιστή.
11. Εξουσιοδότηση για ανάληψη χρηµάτων µε απόφαση του ∆.Σ. στους
Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα και Ταµία του ∆.Σ.
-11812. Συγκέντρωση προσφορών έργων και προµηθειών µε ευθύνη του
Αντιπροέδρου και δυνατότητα αξιολόγησής τους από τα µέλη του
∆.Σ., το διάστηµα πριν από τη σύγκλιση κάθε ∆.Σ., και κατά τη διάρκειά του.
13. Υπογραφή συµβάσεων για κάθε έργο ή προµήθεια άνω των 600,00
€.
14. Επιλογή προσφορών τραπεζών για προθεσµιακές καταθέσεις µε
αδιάβλητη διαδικασία και σε συνεδρίαση του ∆.Σ.
15. Καταγραφή των λογιστικών πράξεων (έσοδα – έξοδα) µε τη συνεργασία του λογιστή, της συµβούλου µηχανοργάνωσης και δύο υπαλλήλων της Φ.Α.Α.Θ., υπό την εποπτεία του Ταµία και δευτερευόντως του Αντιπροέδρου.
Στιγµιότυπο από εκδήλωση της Φ.Α.Α.Θ. στο κτήµα της Αδελφότητος
στον ∆ήµο του Αγίου Παύλου (05-07-2010).
-119-
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ
Η χορήγηση τακτικών και έκτακτων επιδοµάτων σε αναξιοπαθούντες αποτελεί ένα από τα σηµαντικά σκέλη του φιλανθρωπικού έργου,
που ασκεί η Αδελφότητα.
Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκαν το 2008 και υλοποιήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την περίοδο 2008-2009, τα εξής:
1. Συντάχθηκε µε ευθύνη του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση «Κανονισµός Οικονοµικών Ενισχύσεων».
2. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Εργασίας µε την επωνυµία «Επιτροπή Υγειονοµικού Ελέγχου – Αξιολόγησης Βοηθηµατούχων και Υποστήριξης Μελών της Φ.Α.Α.Θ. µε Προβλήµατα Υγείας», προς υποβοήθηση
του έργου του ∆.Σ. στο συγκεκριµένο τοµέα. Η Επιτροπή λειτούργησε
στα πλαίσια εσωτερικού Κανονισµού, που συντάχθηκε και εγκρίθηκε
από το ∆.Σ.
3. Αποφασίστηκε η αύξηση του επιδόµατος προς τους απόρους από
75,00 € σε 100,00 € µηνιαίως και η καταβολή τους ανά τρεις µήνες
(300,00 €) µέσω προσωπικού τραπεζικού λογαριασµού για έκαστο
άπορο. Με τον τρόπο αυτό:
α. Αποσυµφορήθηκε ο εργασιακός φόρτος των υπαλλήλων της Αδελφότητος.
β. ∆ιασφαλίστηκε η είσπραξη του βοηθήµατος από το ίδιο το άτοµο
που το δικαιούται.
γ. Αποφεύχθηκε η, ανά δίµηνο, ταλαιπωρία της αναµονής των απόρων επί ώρες, στα γραφεία της Αδελφότητος για την είσπραξη του
βοηθήµατος.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική ως προς τη χορήγηση των επιδοµάτων, η οποία
θεσµοθετήθηκε το 2008 και εφαρµόστηκε στη συνέχεια, µε τα εξής αποτελέσµατα:
1. Ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση και εισήγηση της «Επιτροπής Αξιολόγησης Βοηθηµατούχων» προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χορηγήθηκαν τακτικά επιδόµατα σε 146 βοηθηµατούχους (πίνακας 29) συνολικού ύψους 134.360.00 €. Ο συγκεκριµένος αριθµός των τακτικών
βοηθηµατούχων θα αυξάνει σταδιακά, ανάλογα µε τις περιπτώσεις
ανάγκης υποστήριξης αναξιοπαθούντων, που θα προκύπτουν.
2. Χορηγήθηκαν σε 100 περιπτώσεις αναξιοπαθούντων έκτακτα βοηθήµατα (πίνακας 30) συνολικού ύψους 19.704,87 €.
-1203. Χορηγήθηκαν σε επτά (7) περιπτώσεις αναξιοπαθούντων έκτακτα
βοηθήµατα ύστερα από χορηγία Εταιρειών και µε συµµετοχή τους
στην επιλογή των βοηθηµατούχων (πίνακας 31) συνολικού ύψους
10.000,00 €.
4. Χορηγήθηκε σε οκτώ (8) περιπτώσεις αναξιοπαθούντων βοήθεια σε
είδος (πίνακας 32) συνολικού ύψους 3.830,14 €. Η συγκεκριµένη επιλογή έγινε µε κριτήρια τις υφιστάµενες ανάγκες των απόρων και τη
διαπίστωση, ότι υπήρξε αυξηµένη πιθανότητα η βοήθεια σε ρευστό
να µην τοποθετηθεί σε είδη, που είχαν απόλυτη ανάγκη.
5. Με φροντίδα του κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και του κ. Ι. Μάγρα εννέα (9) περιπτώσεις ασθενών αναξιοπαθούντων έτυχαν επιµεληµένης και δωρεάν ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας σε νοσοκοµεία της πόλης και
σε ιδιώτες ιατρούς.
6. Με φροντίδα του κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση επτά (7) νέοι άνεργοι αναξιοπαθούντες τακτοποιήθηκαν, προσωρινά, σε διάφορες θέσεις εργασίας.
-121Πίνακας 29. Κατανοµή των τακτικών βοηθηµάτων, τα οποία χορηγήθηκαν από την «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο βοηθηµατούχου και συνολικό ποσό χορηγηθέντων βοηθηµάτων σε ευρώ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
LLES. FL.
MOH. IDR.
MUK. VALB.
ROC. JAN. (ΠΟΤΣ. Γ.)
ΑΓ. ΘΕΟ∆.
ΑΘΑΝ. ΕΥΛ.
ΑΛ. ΑΡΜΠ.
ΑΝΑΝ. ΑΡΙΣΤ.
ΑΝΤΩΝ. ΣΤΥΛ.
ΑΣΙΓΚ. ΙΝΓΚ.
ΒΑΣ. ΠΑΡΘ.
ΒΑΣ. ΜΑΡ.
ΒΑΣ.-ΓΕΩΡ. ΚΥΡ.
ΒΑΦ. ΜΑΡ.
ΒΛΑΣΤ. ΣΟΦ.
ΒΛΑΧ. ∆ΗΜ.
ΓΑΠ. ΜΑΡ.
ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣ.
ΓΙΑΓ. ΑΝΑΣΤ.
ΓΙΑΓ. ΑΝΤΩΝ.
ΓΙΑΚ. ΚΩΝ.
ΓΙΑΤ. ΣΟΦ.
ΓΙΟΒ. ΓΙΟΒ.
ΓΙΟΣΜ. ΣΟΥΛΤ.
ΓΚΑΡΠ. ΒΑΣ.
ΓΚΕΡΛ. ΗΛ.
ΓΚΙΟΣ. ΕΛ.-ΕΛ.
∆ΕΛ. ΑΘΑΝ.
∆ΗΜ. ΚΩΝ.
∆ΗΜ. ΑΛ.
∆ΗΜ. ΦΩΤ.
∆ΗΜ. ΝΙΚ.
ΕΛΕΥΘ. ΙΩΑΝ.
ΕΛΕΥΘ. Θ. ΙΩΑΝ.
ΕΛΕΥΘ. ΣΟΦ.
ΕΛΕΥΘ. ΣΤΕΡ.
ΖΑΠΡ. ΣΩΤ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΑ/Α
ΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
900,00
600,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
1.200,00
800,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
900,00
1.200,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
700,00
1.200,00
800,00
1.200,00
900,00
1.800,00
300,00
300,00
400,00
1.100,00
900,00
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΖΑΦ. ΜΑΡ.
ΖΗΣ. ∆ΗΜ.
ΗΛΙΕΦ. ΑΙΜ.
ΘΑΝ. ΕΛ.
ΙΩΑΝ. ΜΙΧ.
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓ.
ΙΩΑΝ. ΚΥΡ.
ΚΑΪΜ. ΕΛΕΥΘ.
ΚΑΛ. ΜΑΡ.
ΚΑΠ. ΑΡΙΣΤ.
ΚΑΡΑΜ. ΙΩΑΝ.
ΚΑΡ. ΙΩΑΝ.
ΚΕΠ. ΙΩΑΝ.
ΚΕΡ. ΛΟΥΙΖ.
ΚΕΦ. ΙΩΑΝ.
ΚΟΙΛ. ΚΩΝ.
ΚΟΤ. ΧΡ.
ΚΟΤΖ. ΑΝ∆Ρ.
ΚΟΤΣ. ΓΙΑΣΜ.
ΚΟΥΚΛ. ΠΑΡΘ.
ΚΟΥΛ. ΝΕΚΤ.
ΚΟΥΡΤ. ΒΑΣ.
ΚΟΥΣΚ. ΚΩΝ.
ΚΟΥΤΣ. ΒΑΣ.
ΚΥΡΤΣ. ΑΝΤ.
ΚΩΝ. ΑΝ.
ΚΩΝ. ΧΡ.
ΚΩΣΤ. ΣΤ.
ΛΑΖ. ΠΑΝ.
ΛΑΪ∆. ΜΑΡ.
ΛΕΚ. ΧΡ.
ΛΕΝ. ΦΛ.
ΛΕΟΝΤ. ΗΛ.
ΛΙΟΛ. ΧΑΡ.
ΛΙΟΛ. ΑΙΚΤ.
ΛΙΟΣ. ΧΡ.
ΜΑΝ.-ΧΟΤΖ. ΜΑΡΓ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
1.200,00
1.200,00
1.200,00
900,00
1.200,00
1.200,00
300,00
1.100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.960,00
1.200,00
900,00
1.200,00
900,00
300,00
1.200,00
1.200,00
900,00
1.200,00
1.200,00
400,00
900,00
1.200,00
900,00
600,00
1.200,00
300,00
1.200,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
(συνεχίζεται)
-122Πίνακας 29. (συνέχεια)
Α/Α
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΜΑΝ. ΖΩΓΡ.
ΜΑΝ. ΘΕΑΝ.
ΜΑΝ. ΚΙΤΣ.
ΜΑΡ. ΑΛΕΞ.
ΜΑΡΤΣ. ΣΟΦ.
ΜΑΥΡ. ΦΩΤ.
ΜΑΥΡ. ΙΩΑΝ.
ΜΙΧ. ΕΥΘ.
ΜΠΑΚ. ∆ΗΜ.
ΜΠΑΡ. ΠΑΣΧ.
ΜΠΑΤΣ. ΑΘΑΝ.
ΜΠΕΤΣ. ΛΑΖ.
ΜΠΙΤΖ. ΟΥΡ.
ΜΠΟΖ. ΑΙΚ.
ΜΠΟΥΡ. ΙΩΑΝ.
ΝΑΚ. ΕΙΡ.
ΝΑΣΤ. ΙΠΠ.
ΝΟΥΡ. ΦΩΤ.
ΝΤΑΚ. ΑΝΤ.
ΝΤΙΝ. ΛΑΜΠΡ.
ΠΑΙ∆. ∆ΗΜ.
ΠΑΛ. ΕΥΑΓΓ.
ΠΑΝ. ΑΠΟΣΤ.
ΠΑΝ. ΧΡ.
ΠΑΝ. ΜΑΡ.
ΠΑΠ. ΜΑΡ.
ΠΑΠ. ΑΝ.
ΠΑΡ. ΚΥΡ.
ΠΕΡΠ. ΑΙΚ.
ΠΕΤΣ. ΘΕΟΓΝ.
ΠΛ. ΖΑΦ.
ΠΟΤΣ. ΕΛ.
ΡΑΠ. ΕΛΙΣ.
ΡΑΠΤ. ΕΛ.
ΡΕΪΖ. ΕΛ.-ΜΑΡ.
ΡΩΣ. ΠΑΝ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΑ/Α
ΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
800,00
900,00
900,00
800,00
300,00
900,00
300,00
1.200,00
900,00
800,00
900,00
900,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
600,00
900,00
900,00
100,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΣΑΒ. ΛΑΖ.
ΣΑΒ. ΝΙΚ.
ΣΑΛ. ΑΛΕΞ.
ΣΑΛ. ΣΤ.
ΣΑΜ. ΒΑΣ.
ΣΑΡΚ. ΑΡΧ.
ΣΕΪΡ. ΑΝ.-ΜΑΡ.
ΣΕΛ. ΓΕΩΡΓ.
ΣΕΡ. ΕΥΑΓΓ.
ΣΙ∆. ΑΝΑΣΤ.
ΣΙ∆. ΒΑΣ.
ΣΚΑΡΛ. ΑΦΡ.-ΛΟΥΚ.
ΣΚΕΝ. ΧΡ.
ΣΚΕΝ. ∆. ΚΩΝ.
ΣΤΡ. ΑΛ.
ΣΤΡ. ΑΣΠ.
ΣΤΡ. ΑΓΓ.
ΤΑΞ. ΙΩΑΝ.
ΤΑΟΥΣ. ΤΡ.
ΤΑΤ. ΣΤ.
ΤΑΦ. ΕΛΝΤ.-ΓΕΩΡΓ.
ΤΕΡΖ. ΣΟΥΛΤ.
ΤΕΡΣ. ΜΑΡΚ.
ΤΟΛ. ΘΕΟ∆.
ΤΡΑΝΤ. ΓΕΩΡΓ.
ΤΣΑΚ. ΕΥΘ.
ΤΣΕΛ. ΚΑΛ.
ΤΣΙΛ. ΟΛΓ.
ΤΣΙΟΛ. ΑΣΗΜ.
ΦΙΤΣ. ΣΤΕΡΓ.
ΦΡΑΓΚ. ∆ΗΜ.
ΦΩΤ. ΜΑΡ.
ΧΑΛ. ΕΥΘ.
ΧΑΛ. ΣΟΦ.
ΧΑΡ. ∆ΕΣΠ.
ΧΑΣ. ΓΕΩΡΓ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
900,00
700,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
1.200,00
1.200,00
900,00
900,00
900,00
900,00
300,00
1.200,00
900,00
300,00
1.200,00
300,00
900,00
900,00
900,00
1.200,00
900,00
1.200,00
900,00
900,00
600,00
900,00
900,00
900,00
300,00
900,00
900,00
600,00
1.200,00
-123Πίνακας 30. Κατανοµή των εκτάκτων βοηθηµάτων, τα οποία χορηγήθηκαν από τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» την
περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο βοηθηµατούχου και συνολικό ποσό χορηγηθέντων βοηθηµάτων σε ευρώ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
FUL. CL.
KOT. SAL. MOUS.
MEL. EL.
ΑΒΡ. ΜΑΛ.
ΑΓ. ΜΟΡΦ.
ΑΛ. ΑΡΜΠ.
ΑΠΟΣΤ. ΧΡ.
ΒΑΣ. ΘΕΟ∆.
ΒΑΣ. ΜΑΡ.
ΒΛΑΣΤ. ΣΟΦ.
ΓΑΒΡ. ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΡ. ΠΑΡ.
ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤ.
ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓ. ΑΝΘ.
ΓΙΑΚ. ΠΑΥΛ.
ΓΙΑΝ. ΓΕΩΡΓ.
ΓΙΑΤ. ΣΟΦ.
ΓΙΟΣΜ. ΣΟΥΛΤ.
ΓΙΩΤ. ΚΩΝ.
∆ΑΛ. ΑΝΘ.
∆ΗΜ. ΚΩΝ.
ΕΛΕΥΘ. ΙΩΑΝ.
ΕΛΕΥΘ. ΣΟΦ.
ΕΛΕΥΘ. ΣΤΕΡ.
ΕΜΜ. ΠΑΡΘ.
ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓ.
ΖΑΠΡ. ΣΩΤ.
ΖΗΣ. ΓΕΩΡΓ.
ΖΗΣ. ΚΥΡ.
ΖΩΓΡ. ΑΘΑΝ.
ΖΩΓΡ. ΜΑΡ.
ΘΑΝ. ∆ΗΜ.
ΘΕΟ∆. Θ. ΑΝΑΣΤ.
ΘΕΟ∆. ΚΩΝ.
ΙΣΜ. ΜΑΡ.
ΚΑΪΤ. ΚΩΝ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΑ/Α
ΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
30,00
20,00
30,00
20,00
20,00
200,00
30,00
160,00
50,00
100,00
20,00
1.000,00
60,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
50,00
50,00
20,00
20,00
60,00
60,00
90,00
1.150,00
50,00
70,00
40,00
80,00
20,00
230,00
50,00
1.800,00
70,00
446,39
160,00
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΚΑΛ. ΜΑΡ.
ΚΑΛ. ΠΟΛ.
ΚΑΝ. ∆ΗΜ.
ΚΑΝ. ΘΕΟ∆.
ΚΑΠ. ΑΡΙΣΤ.
ΚΑΡ. ΓΕΩΡΓ.
ΚΑΡ. ΚΑΛ.
ΚΑΡ. ΧΡ.
ΚΑΡ. ΑΝ.
ΚΑΡ∆. ΒΑΣ.
ΚΑΡΚ. ΧΡ.
ΚΑΡΡ. ΙΩΑΝ.
ΚΑΤΣ. Α. ∆ΗΜ.
ΚΑΤΣ. ΒΑΣ.
ΚΟΥΛΤ. ΒΥΡ.
ΚΥΡΚ. ΑΝ∆Ρ.
ΚΩΝ. ΑΝΤ.
ΛΑΡ. ΜΙΧ.
ΛΙΟΛ. ΧΡ.
ΜΑΝ.-ΧΟΤΖ. ΜΑΡ.
ΜΑΝ. ∆ΗΜ.-ΙΩΑΝ.
ΜΑΡ. ΑΛΕΞ.
ΜΑΡ. ΣΤ.
ΜΑΡΚ. ΑΙΚ.
ΜΑΡΚ. ∆ΗΜ.
ΜΑΥΡ. ΕΛ.
ΜΑΥΡ. ΙΩΑΝ.
ΜΑΥΡ. ΜΑΡ.
ΜΙΧ. ΜΑΡ.
ΜΟΧ. ΠΑΝ.
ΜΠΑΞ. ΣΤ.
ΜΠΕΤ. ΛΑΖ.
ΜΠΟΤ. ΕΙΡ.
ΜΠΟΥΚ. ΑΝΑΣΤ.
ΜΠΟΥΛ. ΕΛ.
ΜΠΟΥΛ. ∆ΗΜ.
ΜΠΡΑΝ∆. ΖΑΧ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
500,00
30,00
80,00
40,00
100,00
30,00
20,00
20,00
300,00
70,00
70,00
1.575,00
20,00
30,00
50,00
40,00
30,00
500,00
75,00
50,00
20,00
200,00
20,00
20,00
1.500,00
50,00
70,00
50,00
30,00
400,00
220,00
300,00
500,00
30,00
20,00
130,00
200,00
(συνεχίζεται)
-124Πίνακας 30. (συνέχεια)
Α/Α
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΝΟΥΡ. ΝΑΟΜ.
ΝΤΟΝΤ. ΗΛ.
ΞΑΝΘ. ΑΡΙΣΤ.
ΞΑΝΘ. ΦΩΤ.
ΟΠΙΝ. ΝΤΟΛ.
ΟΥΖ. ΑΘ.
ΠΑΪΤ. ΧΡ.
ΠΑΝ. ΣΠ.
ΠΑΠ. ΒΑΣ.
ΠΑΡ. ΚΥΡ.
ΠΑΡ. ΣΤΑΥΡ.
ΠΑΥΛ. ΑΙΚ.
ΣΑΒ. ΕΜΜ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΑ/Α
ΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
30,00
50,00
40,00
30,00
893,48
20,00
100,00
30,00
30,00
50,00
200,00
100,00
3.000,00
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΣΑΓΚ. ΒΑΡΒ.
ΣΑΡ. ΧΑΡ.
ΣΙ∆. ΝΙΚ.
ΣΙΣΚ. ΣΤΑΥΡ.
ΣΚ. ΕΙΡ.
ΣΚΥΤ. ΧΡ.
ΤΟΛ. ΕΥΘ.
ΤΣΙΓ. ΜΑΡ.
ΤΣΙΡ. ΝΤ.
ΤΣΟΛ. ΧΡ.
ΧΑΣ. ΟΓΛ. ΧΑΤ.
ΧΑΣ. ΖΑΜΠ.
ΧΑΣ. ΧΡ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
20,00
100,00
30,00
90,00
150,00
15,00
20,00
300,00
500,00
20,00
70,00
20,00
30,00
Πίνακας 31. Κατανοµή των εκτάκτων βοηθηµάτων, τα οποία χορηγήθηκαν από την «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» ύστερα από χορηγία Εταιρειών και µε συµµετοχή τους στην επιλογή των βοηθηµατούχων την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά
ονοµατεπώνυµο βοηθηµατούχου και συνολικό ποσό χορηγηθέντων βοηθηµάτων σε ευρώ.
Α/Α
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΑΝΤ. ΑΡΤ.
ΑΤΑΝ. ΚΥΡ.
ΒΕΝ. ΧΡ.
ΓΑΠ. ΜΑΡ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΑ/Α
ΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
2.200,00
600,00
1.200,00
2.000,00
5
6
7
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΠΟΤΣ. ΕΛ.
ΤΣΕΛ. ΚΑΛ.
ΤΣΙΜ. ΒΑΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €
2.200,00
900,00
900,00
-125Πίνακας 32. Κατανοµή περιπτώσεων χορήγησης βοήθειας σε είδος
προς βοηθηµατούχους από την «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά
ονοµατεπώνυµο βοηθηµατούχου, κατά είδος βοήθειας και αξία αγοράς.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥ
ΒΑΣΙΛ. ΠΑΡ.
ΓΙΑΤΑΓ. ΣΟΦ.
ΚΑΡ. ΙΩΑΝ.
ΚΑΡΑΜΠ. ΑΝ.
ΛΑΙ∆. ΜΑΡ.
ΠΑΡ. ΚΥΡ.
ΣΑΒ. ΕΜ.
ΣΚΕΝ. ΕΙΡ.
ΕΙ∆ΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ενδύµατα
Τρόφιµα
Τρόφιµα
Έξοδα εγχείρησης οφθαλµών
Φάρµακα
Τρόφιµα
Τεχνητό µηχανικό πόδι
Τρόφιµα
ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΕ €
109,00
111,44
113,26
300,00
86,00
60,81
3.000,00
49,63
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ
Το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. καθιέρωσε από το 2008 να καταβάλει το σχετικό αντίτιµο προς αποπληρωµή του υπολοίπου της ποινής κρατουµένων στις φυλακές ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης, λόγω οφειλών. Μέχρι σήµερα οι αποφυλακίσεις κρατουµένων έχουν ως εξής:
1. Έτος 2008: ∆εκαπέντε (15) κρατούµενοι –
Ύψος αποπληρωµής: ..................................................... 5.000,00 €
2. Έτος 2009: ∆εκατρείς (13) κρατούµενοι –
Ύψος αποπληρωµής: ..................................................... 5.000,00 €
3. Έτος 2010: ∆εκατέσσερις (14) κρατούµενοι –
Ύψος αποπληρωµής: ..................................................... 5.000,00 €
-126-
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥΣ
(ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΗΣ)
Με το δεδοµένο ότι η µόρφωση και η επαγγελµατική κατάρτιση αποτελούν εφαλτήρια για τη βελτίωση της ζωής κάθε ατόµου, δόθηκε ιδιαίτερη µέριµνα από το ∆.Σ. προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης
νέων µε άριστο ήθος και επιδόσεις, που διαθέτουν περιορισµένα οικονοµικά µέσα, να συνεχίσουν απρόσκοπτα και να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους.
Για την ορθολογική διαχείριση του συγκεκριµένου τοµέα το ∆.Σ.
δραστηριοποιήθηκε, έχοντας ως σηµείο αναφοράς τον «Κανονισµό Οικονοµικών Ενισχύσεων» (Επιδόµατα – Υποτροφίες – Χορηγίες), ο οποίος συντάχθηκε το 2008 µε φροντίδα του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση. ∆ραστηριοποιήθηκε, επίσης, έχοντας τη συνδροµή της «Επιτροπής
Υποτροφιών», η οποία συγκροτήθηκε το ίδιο έτος και λειτουργεί, έκτοτε,
στα πλαίσια εσωτερικού κανονισµού, που συντάχθηκε και εγκρίθηκε
από το ∆.Σ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητος πραγµατοποίησε στον
τοµέα της παροχής συνδροµής σε νέους προς ολοκλήρωση των σπουδών τους, την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, τα εξής:
1. Χορήγησε σε πενηνταπέντε (55) φοιτητές, σπουδαστές και µαθητές
αντίστοιχο αριθµό υποτροφιών προς υποστήριξη των σπουδών τους
(πίνακας 33).
2. Αποφάσισε όλες οι υποτροφίες να θεσµοθετηθούν σταδιακά, τιµής
ένεκεν, στη µνήµη Μεγάλων Ευεργετών, Προέδρων και διακεκριµένων µελών της Φ.Α.Α.Θ. και να αναζητηθούν χορηγοί για κάθε µία εξ
αυτών. Η συγκεκριµένη προσπάθεια απέδωσε, µέχρι στιγµής, τις εξής χορηγίες:
α. Χορηγία του κ. Νικολάου Ε. Μάνου, εις µνήµη Ν.Ε. Μάνου, ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης και διακεκριµένου µέλους της Φ.Α.Α.Θ.
β. Χορηγία της κ. Καλλιόπης Μαργαροπούλου – Αντωνίτση, εις µνήµη ∆ηµητρίου Μαργαροπούλου, Μακεδονοµάχου και Προέδρου
της Φ.Α.Α.Θ.
3. Παραχώρησε δωρεάν στέγη σε έξι (6) φοιτητές και σπουδαστές και σε
άλλους δύο (2) στέγη µε µειωµένο ενοίκιο στην Φοιτητική Εστία της Αδελφότητος στην οδό Στ. Κυριακίδη και Αµυνταίου (πίνακας 34 και 35).
-127Πίνακας 33. Κατανοµή των υποτροφιών, οι οποίες χορηγήθηκαν από
τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» σε έχοντες ανάγκη
στήριξης, µε καλές επιδόσεις στις σπουδές τους, φοιτητές, σπουδαστές
και µαθητές, την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο υποτρόφου, κατά τοµέα σπουδών, κατά ύψος υποτροφίας ανά µήνα, κατά διάρκεια υποτροφίας σε µήνες και κατά συνολικό
ποσό χορήγησης µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1
Άντερσον Μπ. Βανέσσα
Άννα Μαρία
(οµογενής από Σουηδία)
2
Αποστολίδης Μ. Παύλος
3
Αριστοτέλους Α. Μαρία
4
5
6
7
8
9
Γκότση Μ. Ελένη
(οµογενής από Β. Ήπειρο)
Γκότσης Μ. Θωµάς
(οµογενής από Β. Ήπειρο)
Γκρίµπα Α. Βιολέτα
Crobanu V. Cristian –
Iulian
(υπήκοος Ρουµανίας)
Coceanji D. Grigori
(Μολδαβός υπήκοος –
Γκαγκαούζος)
Cristev A. Alexandr
(Μολδαβός υπήκοος –
Γκαγκαούζος)
10
∆ηµητρίου Γρ. Μαριάννα
– Παρασκευή
11
∆ηµητρίου Χ. Νικόλαος
(Κύπριος υπήκοος)
12
∆οβλέτογλου ∆. Κωνσταντίνα
ΥΨΟΣ ΥΠΟ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΗΝΑ ΣΕ €
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Φοιτήτρια Τµ. Εµπορίας και ∆ιαφήµισης
Τ.Ε.Ι. Λαµίας
Σπουδαστής Τοµέα
Μηχανολογίας ΕΠΑΛ
Θεσσαλονίκης
ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ €
ΜΕΧΡΙ
31 /12/2010
200,00
1
200,00
200,00
12
2.400,00
Εφάπαξ
καταβολή
–
5.000,00
Μαθήτρια ∆ηµοτικού
200,00
6
1.200,00
Μαθήτρια ∆ηµοτικού
200,00
8
1.600,00
Μαθήτρια ∆ηµοτικού
Μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογικής
Σχολής Α.Π.Θ.
200,00
12
200,00
200,00
8
1.600,00
Φοιτητής Τµήµατος
Θεολογίας Α.Π.Θ.
100,00
12
1.100,00
Φοιτητής Τµήµατος
Θεολογίας Α.Π.Θ.
100,00
12
1.000,00
200,00
12
2.400,00
200,00
12
1.800,00
200,00
8
1.600,00
Μαθήτρια Λυκείου
Σπουδάστρια Επαγγελµατικής Σχολής µε
ειδικότητα την κοµµωτική τέχνη
Φοιτητής Τµ. Ποιµαντικής Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Σχολής
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών Α.Π.Θ.
(συνεχίζεται)
-128Πίνακας 33. (συνέχεια 1η)
Α/Α
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
ΥΨΟΣ ΥΠΟ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΗΝΑ ΣΕ €
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Μεταπτυχιακή φοιτήΕπιµενίδου Φ. Σταυρούλα τρια Θεολογικής
Σχολής Α.Π.Θ.
Ζαφειροπούλου Ι. ΑναΜαθήτρια ∆ηµοτικού
στασία
Ζωγράφου Ε. Μαρία
Μαθήτρια ∆ηµοτικού
Ιατρός - Ειδικευόµενος στην Α΄ ΠαιδιαΙλούνγκα Μ. Μαρσέλ
τρική Κλινική
(υπήκοος Κογκό)
Γ.Π.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» ως αλλοδαπός
υπότροφος
Απόφοιτος Τµ. Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι.
Ίννου Α. Αθανασία
∆υτικής Μακεδονίας,
Μεταπτυχιακή Ερευνήτρια
Μεταπτυχιακός φοιJocic D. Branislav
τητής Θεολογικής
(Σέρβος υπήκοος)
Σχολής Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Τµ. Οικονοµικών Επιστηµών
Κακανή Χ. Βηθλεέµ
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Καλύβα Π. ∆έσποινα
Μαθήτρια ∆ηµοτικού
Κανάβρας Ε. Νικόλαος
Μαθητής ∆ηµοτικού
Καρακάση Ε. Βασιλική
Φοιτήτρια Ιατρικής
(οµογενής από ΚωνσταΣχολής Α.Π.Θ.
ντινούπολη)
Καρακάση Ε. ΚωνσταντίΦοιτήτρια Ιατρικής
να – Ελένη
Σχολής Α.Π.Θ.
(οµογενής από Κωνσταντινούπολη)
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ. µε
θέµα διατριβής:
Karan M. Niyazi
«Η Ελληνική επα(Τούρκος υπήκοος)
νάσταση του 1821
µέσα από τα Οθωµανικά Αρχεία»
ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ €
ΜΕΧΡΙ
31 /12/2009
200,00
12
200,00
200,00
12
200,00
200,00
12
200,00
150,00
12
750,00
200,00
12
2.600,00
200,00
12
1.600,00
200,00
12
2.200,00
200,00
300,00
6
6
400,00
1.800,00
200,00
2
400,00
200,00
12
1.400,00
200,00
6
600,00
(συνεχίζεται)
-129Πίνακας 33. (συνέχεια 2η)
Α/Α
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
ΥΨΟΣ ΥΠΟ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΗΝΑ ΣΕ €
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Ιατρός - Ειδικευόµενος στη Χειρουργική
Κουµπαναγκίντι Μ. ΚουΚλινική Μεταµοσταντίν
σχεύσεων Α.Π.Θ. ως
(υπήκοος Κογκό)
αλλοδαπός υπότροφος
Εκπαιδευόµενη ως
βοηθός Γενικής Νοσηλείας στο Γ.Ν.Ν.Θ.
Καραφυλλίδου Σ. Ελένη
«Ιπποκράτειο» στα
πλαίσια προγράµµατος του Ο.Α.Ε.∆.
Κοντινέλη Ι. Ευφροσύνη
Μαθήτρια Λυκείου
Κούκλα Β. Παρθένα
Μαθήτρια ∆ηµοτικού
Φοιτήτρια Τµ. ΠολιτιΚουτσαβδή Σ. ∆έσποινα κών Μηχανικών
Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Χηµείας
Κυριακίδου Θ. Αικατερίνη
Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Τµ. Ελληνικής Φιλολογίας
Κωστάρου Π. Νικολέτα
Πανεπιστηµίου Θράκης
Σπουδάστρια Σχολής
Luka P. Chipone
Νέας Ελληνικής
(οµογενής από FYROM)
Γλώσσας Α.Π.Θ.
Μαθητής Ι.Ε.Κ.
Μαγκούτας Ζ. Νικόλαος
Τµήµα Εικονοληψίας
Μαγκούτας Ζ. Στέργιος
Μαθητής Λυκείου
Μακρή Κ. Σοφία
Μαθήτρια Γυµνασίου
Φοιτήτρια Τµ. ΓερΜανωλιάδου Ι. Νικολέττα µανικής Φιλολογίας
Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακή
Mizimakovska R. OlimpiΦοιτήτρια Θεολογιjada (υπήκοος FYROM)
κής Σχολής Α.Π.Θ.
ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ €
ΜΕΧΡΙ
31 /12/2009
150,00
6
750,00
200,00
12
2.600,00
200,00
200,00
12
12
1.600,00
600,00
200,00
12
2.800,00
200,00
12
2.600,00
200,00
12
2.400,00
364,00 € x 2
200,00 € x 2
4
1.128,00
200,00
12
1.400,00
150,00
200,00
6
12
450,00
2.200,00
200,00
6
400,00
200,00
12
1.400,00
(συνεχίζεται)
-130Πίνακας 33. (συνέχεια 3η)
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
38
Μωχάµεντ Κ. Παναγιώτης
(υπήκοος Ιράκ)
39
Νεράντζη Ν. Ελένη
40
Nikoloski I. Ilisa
(οµογενής από FYROM)
41
Παπαγεωργίου Χ. Μαρία
– ∆έσποινα
42
Παπαχρυσοπούλου Β.
Ευθυµία
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ΥΨΟΣ ΥΠΟ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΗΝΑ ΣΕ €
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Σπουδαστής Σχολής
Νέας Ελληνικής
Γλώσσας Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής
Α.Π.Θ.
Σπουδάστρια Σχολής
Νέας Ελληνικής
Γλώσσας Α.Π.Θ.
Μαθήτρια Λυκείου
Φοιτήτρια Τµ. Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Φοιτητής Τµ. ΜαθηΠασχόπουλος Χρ. Ευθύµατικών Πανεπιστηµιος
µίου Ιωαννίνων
Φοιτητής Τµ. ΦιλοΠολύζος Ι. Αχιλλέας
λογίας Α.Π.Θ.
Πρίφτης Μ. ∆ηµήτριος
Φοιτητής Ιατρικής
(οµογενής από Β. Ήπειρο) Σχολής Α.Π.Θ.
Φοιτητής Τµ. Νοµικής
Πύλης Α. Κωνσταντίνος
Α.Π.Θ.
Ραπάι Σ. Τατιάνα – ∆ήµη- Σπουδάστρια Τµ.
τρα
Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.
(οµογενής από Β. Ήπειρο) Θεσσαλονίκης
Ρεΐζη Α. Ελένη – Μαρία
Φοιτήτρια
Μεταπτυχιακή φοιτήΡίµα Ε. Γαζάλε
τρια Τµ. Ψυχολογίας
(υπήκοος Συρίας)
Α.Π.Θ.
Ρόφτσια Π. Αναστασία
Μαθήτρια Λυκείου
Σβούκης Κ. Βασίλειος
Μαθητής Γυµνασίου
Φοιτήτρια Τµ. ΠληΣκαρλάτου Θ. Κυπαρισροφορικής και Επισία
κοινωνιών Τ.Ε.Ι.
Σερρών
Τσοπανίδης Α. Μάριος
Μαθητής Λυκείου
Φοιτητής ΦυσικοµαΦίλκας Σπ. Φοίβος
θηµατικής Σχολής
Α.Π.Θ.
Φωτιάδου Ν. Ευθυµία –
Μαθήτρια Λυκείου
Κωνσταντίνα
ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ €
ΜΕΧΡΙ
31 /12/2009
200,00 x 5
300,00 x 3
8
1.900,00
Εφάπαξ
καταβολή
–
1.000,00
364,00 x 2
200,00 x 2
4
1.128,00
200,00
12
1.400,00
200,00
12
1.400,00
200,00
12
200,00
200,00
12
2.200,00
200,00
12
2.200,00
200,00
12
200,00
200,00
12
1.600,00
200,00
6
400,00
200,00
6
400,00
200,00
200,00
12
12
1.600,00
2.600,00
200,00
6
200,00
200,00
12
1.400,00
200,00
12
400,00
200,00
6
1.200,00
-131Πίνακας 34. Κατανοµή του αριθµού των φοιτητών στους οποίους η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» προσέφερε δωρεάν στέγη την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο φοιτητή και κατά τοµέα σπουδών του.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Γκίνη Σ. Ελένη
(οµογενής από τη Β. Ήπειρο)
Γρηγοριάδης Κ. Σιδέρης
Ζήδρας Ι. Άγγελος
Iframe Bovstany N. Sylvane
(υπήκοος Αιγύπτου)
Μωχάµεντ Κ. Παναγιώτης
(υπήκοος Ιράκ)
Σαµαρτζή Β. Μπέντις
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµατος Ιστορίας
– Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Φοιτητής Τµήµατος Φαρµακευτικής Α.Π.Θ.
Φοιτητής Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Σπουδαστής Σχολής Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ.
Πίνακας 35. Κατανοµή του αριθµού των φοιτητών στους οποίους η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» προσέφερε στέγη µε
µειωµένο ενοίκιο την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά
ονοµατεπώνυµο φοιτητή και κατά τοµέα σπουδών.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
1
Αραµπατζής Ι. ∆ηµήτριος
2
Λύδα Α. Θέτις
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Φοιτητής Φυσικοµαθηµατικής Σχολής Α.Π.Θ.
Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
-132-
ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ, Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ κ.ά.
Η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης και εν γένει συνδροµής σε Φορείς, Ιδρύµατα, Οργανώσεις, Σωµατεία κ.ά. αποτελεί παράδοση για την
Αδελφότητα, την οποία το ∆.Σ. από το 2008 µέχρι σήµερα συνέχισε µε
συνέπεια και διεύρυνε, αξιολογώντας προσεκτικά το έργο, την προσφορά και τις υφιστάµενες ανάγκες κάθε αποδέκτη της ενίσχυσης.
Πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι µετά το 2008 το ∆.Σ.:
1. ∆εν έκανε αποδεκτά αιτήµατα οικονοµικής ενίσχυσης προερχόµενα
από Σωµατεία και Οργανώσεις µε παρεµφερείς σκοπούς προς την
Αδελφότητα.
2. Εκτός από τα αιτήµατα τα οποία δέχθηκε για οικονοµική ενίσχυση, µε
δική του πρωτοβουλία αναζήτησε και επεσήµανε περιπτώσεις, Φορέων, Συλλόγων κ.λπ., άξιων υποστήριξης.
3. Αποφάσισε να διαθέσει κάθε πάγιο από την κινητή περιουσία της Αδελφότητος (έπιπλα, Η/Υ κ.λπ.) που δεν βρίσκεται σε χρήση, σε αποδέκτες που έχουν τις σχετικές ανάγκες και µπορούν άµεσα να τα
αξιοποιήσουν.
Οι Φορείς, τα Ιδρύµατα, οι Οργανώσεις, τα Σωµατεία κ.λπ., στα
οποία η Αδελφότητα προσέφερε οικονοµική ενίσχυση και συνδροµή σε
είδος κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, έχουν ως
εξής:
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α. Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Φορείς Προστασίας και Αγωγής
Νέων
1. Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου –
Ι.Μ.Χ.Α. (Χορήγηση υποτροφίας σε Σλοβένο φοιτητή για εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας)
: 2.500,00 €
2. Πατριαρχική Σχολή «Αθανάσιος ο Μέγας» του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου (Κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Σχολής για το έτος 2010)
: 50.000,00 €
3. Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης (Κάλυψη
των εξόδων λειτουργίας της Σχολής για το έτος
2010)
: 15.000,00 €
-1334. Ελληνική Πολιτιστική Εταιρεία Ανέγερσης Σχολικών κτιρίων στην Κένυα (Κάλυψη του κόστους
οργάνωσης εκδήλωσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης)
5. Φιλανθρωπική Ένωση 40 Εκκλησιών (Κάλυψη
του κόστους ολοκλήρωσης των τοιχοδοµών σε
υπό ανέγερση βρεφονηπιακό σταθµό)
6. Ελληνικό Παιδικό Χωριό (Κάλυψη του κόστους
εγκατάστασης και λειτουργίας υποδοµών βιολογικού καθαρισµού και διάθεσης λυµάτων – Α΄
δόση)
7. Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα» (Κάλυψη
του κόστους διαµόρφωσης χώρου δηµιουργικής
απασχόλησης, γραφείου κοινωνικής λειτουργού
κ.ά.)
8. «Μέριµνα του Παιδιού» (Κάλυψη εξόδων ανακαίνισης χώρων και εξοπλισµός µε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό προς κάλυψη αναγκών παιδιών µε αναπτυξιακές αποκλίσεις
9. Σύλλογος «Ο Απόστολος Παύλος» (Ενίσχυση
της λειτουργίας του οµώνυµου Εκπαιδευτηρίου)
10. Σύνδεσµος Μοναστηριωτών και των πέριξ «Η
Καρτερία» (Κάλυψη εξόδων διαµονής δέκα (10)
µαθητών του Φροντιστηρίου Ελληνικής Γλώσσας
στο Μοναστήρι σε θερινή κατασκήνωση της
Χαλκιδικής)
Β. Ι. Μητροπόλεις, Μονές και Ναοί
1. Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (Ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταµείου της Μητρόπολης)
2. Ι. Μητρόπολη Σταυρούπολης – Νεαπόλεως (Ενίσχυση του έργου Αγιογράφησης του Ι. Ναού
Αγ. Γεωργίου)
3. Ι. Μητρόπολη Σταυρουπόλεως – Νεαπόλεως (Ενίσχυση απόρων νέων του Ιδρύµατος Νεότητος
της Μητροπόλεως)
4. Ι. Μητρόπολη Ζιµπάµπουε του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής (Ενίσχυση του
Φιλοπτώχου Ταµείου της Μητρόπολης)
:
450,00 €
: 50.300,00 €
: 10.000,00 €
: 7.000,00 €
: 6.820,33 €
: 5.000,00 €
: 4.465,00 €
:
500,00 €
: 5.000,00 €
:
500,00 €
:
200,00 €
-1345. Ιερά Επισκοπή Μαδαγασκάρης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής (Κάλυψη
του κόστους ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθµού)
6. Ι. Μητρόπολη Κορυτσάς της Αυτοκεφάλου Χριστιανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας
(Ενίσχυση του έργου εκπαίδευσης µαθητών)
7. Πατριαρχική Μονή Βλατάδων (Κάλυψη του κόστους έργων συντήρησης υποδοµών του Οικοτροφείου της Ι. Μονής)
8. Ι. Ναός Αγίας Αικατερίνης του Σιναϊτικού Κέντρου
(Κάλυψη του κόστους µαρµαρόστρωσης του Ι.
Ναού)
9. Ι. Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην
πλατεία Ιπποδροµίου (Κάλυψη µέρους του κόστους επιδιόρθωσης της στέγης του Ι. Ναού)
10. Ι. Ναός των ∆ώδεκα Αποστόλων (Κάλυψη εξόδων νοσηλείας απόρου, βαρέως πάσχοντος, ενορίτη)
: 50.000,00 €
: 1.300,00 €
: 14.567,00 €
: 23.000,00 €
: 2.005,00 €
: 1.000,00 €
Βρεφονηπιακός σταθµός της Ι. Επισκοπής Μαδαγασκάρης.
Ανοικοδοµήθηκε µε χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. το 2010
και είναι έτοιµος προς λειτουργία.
-135Γ. Πολιτιστικά και Φιλανθρωπικά Σωµατεία και Φορείς
1. Σύλλογος «Φίλοι Σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης»
(Κάλυψη του κόστους συντήρησης και αναπαλαίωσης µιας ατµοµηχανής των αρχών του 20ου
αιώνα)
: 10.045,00 €
2. Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης (Κάλυψη του
κόστους ραφής και στολισµού µιας λαϊκής φορεσιάς)
: 2.500,00 €
3. Ινστιτούτο «Αριστοτέλης» (Κάλυψη λειτουργικών
αναγκών)
: 1.000,00 €
4. Πανελλήνιος Σύλλογος Απογόνων Μακεδονοµάχων «Ο Παύλος Μελάς» (Κάλυψη λειτουργικών
αναγκών)
: 1.000,00 €
5. Κέντρο Οικουµενικού Ελληνισµού (Αγορά προσκλήσεων εκδήλωσης)
:
300,00 €
6. Όµιλος Φίλων Αγίου Όρους «Άγιος Αθανάσιος ο
Αθωνίτης» (Κάλυψη λειτουργικών αναγκών)
:
500,00 €
7. Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης
(Κάλυψη των εξόδων ενός γεύµατος στο συσσίτιο απόρων ανά µήνα, για ένα χρόνο)
: 3.512,00 €
8. Σωµατείο Προστασίας Άγαµης Μητέρας «Ο Άγιος Μάρκος ο Ευαγγελιστής» (Αγορά προσκλήσεων εκδήλωσης)
:
100,00 €
9. Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Β. Ελλάδος
Παιδιών Πασχόντων από την Κυστική Ίνωση
(Συνεισφορά στις διατροφικές και φαρµακευτικές
ανάγκες πασχόντων)
: 2.007,00 €
10. Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από
Κληρονοµικά Μεταβολικά Νοσήµατα «Κρίκος
Ζωής» (Συνεισφορά στις διατροφικές και φαρµακευτικές ανάγκες πασχόντων)
: 2.900,00 €
11. Σύλλογος Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών
«Στοργή» (Συνεισφορά στο έργο ανοικοδόµησης
στέγης φιλοξενίας πασχόντων παιδιών και γονέων)
: 5.000,00 €
12. Σύλλογος Φίλων του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Θεσσαλονίκης (Κάλυψη του κόστους ανακατασκευής δύο διαµερισµάτων στα οποία διαµένουν
ψυχιατρικοί ασθενείς υπό κοινωνική επανένταξη) : 22.941,48 €
-13613. Πολιτιστικός Σύλλογος – Χορωδία «Η Φωνή των
Μακεδόνων» (Χορηγία για τη συναυλία που οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 28-102010)
: 2.903,50 €
14. Σύλλογος Φίλων Πανεπιστηµιακού Χορού Ψαλτών Εργαστηρίου «Ιερή Μελωδία» (Χορηγία για
τη συναυλία που οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 28-10-2010)
: 2.909,50 €
∆. Οµογενειακές Οργανώσεις
1. Σύλλογος Ελληνοβλάχων Β. Ηπείρου – Αλβανίας
«Η Μοσχόπολη» (Κάλυψη των εξόδων ενοικίασης των γραφείων του Συλλόγου για ένα έτος)
: 1.201,00 €
2. Ένωση Χριστιανών Αυλώνας (Κάλυψη λειτουργικών αναγκών)
:
840,00 €
ΙΙ. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ
Α. Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Φορείς Προστασίας και Αγωγής
Νέων
1. Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Φυλακών ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης:
α. ∆ύο (2) συστήµατα Η/Υ.
β. Ένας (1) εκτυπωτής εγγράφων.
γ. Μία (1) λάµπα ειδικού προβολέα.
δ. Εξηνταεπτά (67) εκπαιδευτικά βιβλία.
ε. Ένα (1) εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστηµα.
στ. Τέσσερις (4) συσκευές κλιµατισµού για τις αίθουσες του σχολείου.
– Ύψος χορηγίας: 5.000,00 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής:
25%).
2. ∆ηµοτικό Μειονοτικό Σχολείο Μεγάλου ∆ερείου Νοµού Έβρου:
α. Πενήντα (50) επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια.
– Ύψος χορηγίας: 665,50 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής:
30%).
3. Φροντιστήρια Ελληνικής Γλώσσας Κορυτσάς «Αριστοτέλης»:
α. ∆ιακόσιοι ογδονταπέντε (285) τόµοι βιβλίων.
β. Τετρακόσιες ογδονταπέντε (485) σχολικές τσάντες.
γ. ∆εκαπέντε (15) κιβώτια φωτοτυπικού χαρτιού.
-137δ. Οκτώ (8) επιτραπέζια παιχνίδια.
– Ύψος χορηγίας: 6.873,00 €.
4. Προσκοπικό Κέντρο:
α. Ένα (1) ηλεκτρικό ψυγείο.
– Ύψος χορηγίας: 389,50 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής
20%).
5. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων Νοµού Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες»:
α. ∆ύο (2) συστήµατα Η/Υ.
β. ∆ύο (2) εκτυπωτές εγγράφων.
γ. Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα.
– Ύψος χορηγίας: 5.460,00 €.
Β. Ιεροί Ναοί
1. Ι. Ναός Αγίου Παύλου Α΄ Γεν. Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης:
α. Ένας (1) επιτάφιος για τη Μ. Παρασκευή.
– Ύψος χορηγίας: 380,83 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής
25%).
Γ. Φιλανθρωπικά Σωµατεία και Φορείς
1. Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία:
α. Πάνες για µωρά : 13 συσκευασίες.
β. Χαρτιά υγιεινής : 5 συσκευασίες.
γ. Γάλατα εβαπορέ : 112 συσκευασίες.
δ. Μαρµελάδες
: 10 συσκευασίες.
– Ύψος χορηγίας: 297,11 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής
40%).
2. PRAKSIS:
α. Είδη διατροφής προς χρήση από µετανάστες.
– Ύψος χορηγίας: 1.805,96 €.
3. «Κέντρο Προσφύγων»
α. Είδη διατροφής προς χρήση από µετανάστες.
– Ύψος χορηγίας: 297,11 €.
4. Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριµνας.
α. Προµήθεια γάλακτος επί ένα εξάµηνο.
– Ύψος χορηγίας: 6.103,46 €.
-138∆. Οµογενειακές Οργανώσεις
1. Σύλλογος «Οµόνοια» Κορυτσάς:
α. Τέσσερα (4) συστήµατα Η/Υ.
β. Τέσσερις (4) εκτυπωτές εγγράφων.
γ. Τρεις (3) συσκευές τηλεφώνου – fax.
– Ύψος χορηγίας: 3.147,14 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής:
15%).
2. Σύλλογος «Οµόνοια» Θεσσαλονίκης:
α. ∆ύο (2) συστήµατα Η/Υ.
β. Ένας (1) εκτυπωτής εγγράφων.
γ. Μία (1) συσκευή τηλεφώνου – fax.
– Ύψος χορηγίας: 2.120,75 € (έκπτωση επί της αρχικής τιµής:
15%).
-139-
ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Με εισήγηση του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και µε οµόφωνη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επικυρώθηκε, επίσης
οµόφωνα, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών της Αδελφότητος στις 2-7-2008, αποφασίστηκε η ανοικοδόµηση πρότυπου βιοκλιµατικού και µε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό βρεφονηπιακού σταθµού
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Προς την κατεύθυνση αυτή οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά τα
έτη 2008-2009 αφορούν, επιγραµµατικά, στα εξής:
1. Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και
ιδιαίτερα του µέλους του ∆.Σ. κ. Ι. Μάγρα µε το ∆ήµαρχο Χορτιάτη κ.
Μ. Γεράνη, καθώς και µε υπηρεσίες του ∆ήµου, εντοπίστηκε δηµοτική
έκταση, η οποία κρίθηκε ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές για το συγκεκριµένο έργο.
2. Στις 11-7-2008 κοινοποιήθηκε εγγράφως προς το ∆ήµο Χορτιάτη η
πρόθεση της Φ.Α.Α.Θ. να ανοικοδοµήσει βρεφονηπιακό σταθµό σε
δηµοτικό οικόπεδο του Χορτιάτη, το οποίο θα παραχωρηθεί δωρεάν,
υποδεικνύοντας την προαναφερθείσα έκταση.
3. Στις 30-7-2008 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χορτιάτη αποφάσισε οµόφωνα να αποδεχθεί σχετική εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Μ.
Γεράνη, η οποία, επί λέξει, έχει ως εξής: «…Αποδέχεται και κατ’ αρχήν συµφωνεί µε την πρόταση του ∆ηµάρχου αναφορικά µε την δωρεάν παραχώρηση στη Φ.Α.Α.Θ. έκτασης για την υλοποίηση της ανοικοδόµησης πρότυπου βιοκλιµατικού Βρεφονηπιακού Σταθµού στην
ευρύτερη περιοχή του Τ.∆. Ασβεστοχωρίου. Θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση για τη διαδικασία της δωρεάς, όσο και για τον προσδιορισµό
της έκτασης, που θα κατασκευαστεί ο πρότυπος βιοκλιµατικός παιδικός σταθµός.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 210/30-7-2008…».
4. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χορτιάτη συνέταξε τοπογραφικό διάγραµµα της υπό παραχώρηση έκτασης.
5. Το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. ανέθεσε στους αρχιτέκτονες κ. Κωνσταντίνο
Αλκέτα Ουγγρίνη και κ. Μ. Λιάπη τη σύνταξη προµελέτης του κτιρίου,
καθώς και την ογκοµέτρηση και τον προσανατολισµό του.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητος ανέθεσε στην Επιτροπή
«∆ιοικητικών και Νοµικών Υποθέσεων» να επεξεργαστεί λεπτοµερώς
σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω διαδικασία ανοικοδόµησης του
σταθµού, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις για τη σχέση της Αδελ-
-140φότητος στο επίπεδο του λειτουργικού και του διοικητικού σκέλους
του βρεφονηπιακού σταθµού, µετά την ολοκλήρωση της ανοικοδόµησής του.
7. Το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. αποφάσισε να περιλάβει στον προϋπολογισµό
του προσεχούς έτους ειδικό κονδύλιο για τη χρηµατοδότηση της
πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου.
8. Το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. οργάνωσε τη µεθοδολογία ενεργοποίησης του
ενδιαφέροντος χορηγών προς ενίσχυση του έργου και αναζητά πρόσθετες πηγές χρηµατοδότησης από ειδικά κονδύλια του κράτους και
της Ε.Ε.
9. Οι αρχιτέκτονες κ. Κ. Ουγγρίνης, κ. Μ. Λιάπη και ο εξωτερικός συνεργάτης κ. Α. Καψάλης κατέθεσαν στην Αδελφότητα την προµελέτη του
έργου υπό τον τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθµός Ολοκληρωµένης Φροντίδας στο Ασβεστοχώρι».
Κατά τη διάρκεια του 2010 οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Χορτιάτη µε
την υποστήριξη της Φ.Α.Α.Θ., όπου και όποτε κρίθηκε σκόπιµο, προώθησαν προς έγκριση τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο έργο, στις
εξής υπηρεσίες:
α. Την Αρχαιολογική Υπηρεσία
β. Το ∆ασαρχείο
γ. Την Κοινωνική Πρόνοια για έκδοση γνωµάτευσης περί καταλληλότητας του χώρου ανοικοδόµησης του βρεφονηπιακού σταθµού
δ. Τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για προέλεγχο του έργου
Αναµένεται η τελική έγκριση του τοπικού ρυµοτοµικού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε να
αρχίσει η υλοποίηση των επόµενων σταδίων του έργου.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ. ειδική εκδήλωση κατά την οποία παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική προµελέτη του έργου από τους αρχιτέκτονες κ. Κ.
Ουγγρίνη και κ. Μ. Λιάπη.
Το γενικό πλαίσιο της προµελέτης που παρουσιάστηκε, κινήθηκε
πάνω στους εξής δύο άξονες:
α. Τον επαναπροσδιορισµό της λειτουργίας ενός βρεφονηπιακού σταθµού και την επέκταση των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί υπέρ της
κοινότητας, όπου θα ανοικοδοµηθεί.
-141β. Το µικρό ενεργειακό αποτύπωµα του κτίσµατος, ώστε να µην επιβαρύνει το περιβάλλον και την ένταξη του κτιρίου στο φυσικό τοπίο µέσα από µια ιδιαίτερη κατασκευαστική προσέγγιση.
Το κτίριο καλείται, βασικά να καλύψει τη φροντίδα 120 έως 180
παιδιών, που θα είναι χωρισµένα σε τέσσερις οµάδες βάσει της ηλικίας
και των χαρακτηριστικών τους, µε δυνατότητα προσαρµογής σε αλλαγές
του αριθµού ή/και της έντασης της δραστηριότητας. Συνολικά, ως βασική αρχή οργάνωσης των χώρων, επιλέχθηκε η έννοια του µάρσιπου,
όπου υπάρχει διαβάθµιση προστασίας, αποµόνωσης και έντασης της
δραστηριότητας ανάλογα µε τις ηλικίες των νηπίων, κάτω από την προστασία ενός ενιαίου κελύφους. Σε αυτό το πνεύµα διαµορφώθηκαν οι
συσχετισµοί µεταξύ τεσσάρων κυρίων ενοτήτων (αίθουσες νηπίων, αίθουσες βρεφών, είσοδος και χώρος πολλαπλών χρήσεων και διοίκηση),
συνολικά 1.755 τ.µ.
Σχέδιο από την αρχιτεκτονική προµελέτη
του Βρεφονηπιακού Σταθµού της Φ.Α.Α.Θ. στο Χορτιάτη.
Προκειµένου να ρυθµίζονται αποδοτικά τα ζητήµατα της ενεργειακής συµπεριφοράς του κτιρίου, χωροθετείται κεντρικά αίθριο, επιφάνειας 920 τ.µ., το οποίο ικανοποιεί την παραπάνω συνθήκη λόγω της ελεγχόµενης κάλυψης του χώρου.
Τέλος, οι σχεδιαστικές προθέσεις των µελετητών διατυπώθηκαν
µέσα από τις παρακάτω τέσσερις κατευθύνσεις:
-142α. Τη µεταβλητότητα των δοµικών στοιχείων, ώστε ο χώρος να εξυπηρετεί καλύτερα τις χρονικά εναλλασσόµενες ανάγκες.
β. Την υιοθέτηση βασικών αρχών βιωσιµότητας, την ευκολία πρόσβασης στον εξωτερικό χώρο και την οµαλή ένταξη στο τοπίο ώστε να
µειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
γ. Την οργάνωση χώρων µε βάση την αρχή «Μάθηση µέσα από το παιχνίδι».
δ. Την ενίσχυση της εµπειρίας µέσα από αντιληπτικά ερεθίσµατα και την
ενεργοποίηση της κοινωνικοποίησης, τόσο των παιδιών που θα φιλοξενούνται στο σταθµό, όσο και των πολιτών που θα συµµετέχουν στις
εξωσχολικές δραστηριότητες της κοινότητας στο χώρο, εκτός των
ωρών λειτουργίας του σταθµού.
Εν γένει, το έργο της ανοικοδόµησης βρεφονηπιακού σταθµού στο
∆ήµο Χορτιάτη, παρά τη µεγάλη γραφειοκρατική προεργασία που προϋποθέτει, έχει δροµολογηθεί.
ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Με εισήγηση του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση και µε οµόφωνη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επικυρώθηκε, επίσης,
οµόφωνα, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών της Αδελφότητος στις 2-7-2008, αποφασίστηκε η ανοικοδόµηση Οικισµού Υπερηλίκων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύµφωνα µε την πρόταση, ο Οικισµός θα περιλαµβάνει, σε πρώτη
φάση, µικρές οικίες για αυτοεξυπηρετούµενους υπερήλικες και κεντρικές
εγκαταστάσεις εστίασης, ψυχαγωγίας, δηµιουργικής απασχόλησης του
ελεύθερου χρόνου, παροχής υπηρεσιών υγείας, Εκκλησία κ.ά.
Προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξαν επαφές µε Φορέα του ∆ηµοσίου τους µήνες Μάιο και Ιούνιο 2008, προς δωρεάν παραχώρηση έκτασης µε θετικά, κατ’ αρχήν, αποτελέσµατα. Όµως, η εµπλοκή του συγκεκριµένου Φορέα σε διαδικασίες που χαρακτηρίστηκαν παράτυπες
και προκάλεσαν δικαστική παρέµβαση το θέρος του 2008 τελµάτωσε τη
συγκεκριµένη προσπάθεια.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2009 το ∆.Σ. της
Φ.Α.Α.Θ. εξέτασε εναλλακτικές λύσεις του συγκεκριµένου στόχου, που
αφορούσαν στα εξής:
-1431. Χρηµατοδότηση της ανοικοδόµησης µε πόρους της Αδελφότητος µιας
πτέρυγας του Χαρισείου Γηροκοµείου, ύστερα από πρόταση που υποβλήθηκε από τον κ. Ι. Ταγαράκη, ∆ιευθυντού του Ιδρύµατος.
2. Αναζήτηση κατάλληλου ακινήτου στη µείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης προς αγορά και ακολούθως ανοικοδόµηση κτιριακού συγκροτήµατος.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010
ωρίµασε στο ∆.Σ. η άποψη της µη άµεσης εµπλοκής της Φ.Α.Α.Θ. µε
την ανοικοδόµηση ιδρύµατος υπερηλίκων, διότι ένα τέτοιο έργο:
1. Απαιτεί σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και συνεχή επιτήρηση
σε όλα τα στάδια της κατασκευής και του εξοπλισµού.
2. Εγκυµονεί τον κίνδυνο, λόγω της σοβαρότητας και του µεγέθους του,
να απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου και του ενδιαφέροντος του ∆.Σ., µε επιπτώσεις στην ανάπτυξη άλλων τοµέων δράσης.
Με βάση τα προαναφερθέντα, το ∆.Σ. αξιολόγησε ως καλύτερη επιλογή την ανάληψη του κόστους κατασκευής µίας πτέρυγας στο υπό
πλήρη ανακατασκευή «Χαρίσειο Γηροκοµείο», η διοίκηση του οποίου
διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία και έχει ήδη έτοιµες µελέτες και αδειοδοτήσεις. Η πρόταση τέθηκε υπόψη της έκτακτης Γ.Σ., που συγκλήθηκε
στις 15 ∆εκεµβρίου 2010, και εγκρίθηκε οµόφωνα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η Αδελφότητα θα έχει το δικαίωµα να προτείνει, εφόρου,
την εισαγωγή αριθµού απόρων υπερηλίκων στο Ίδρυµα και µέλος της
θα συµµετέχει, ex officio, στη διοίκησή του.
ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μεταξύ των λοιπών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων του ∆.Σ.
της Φ.Α.Α.Θ., κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010,
συγκαταλέγονται οι εξής:
1. Αποκτήθηκε το δικαίωµα από τη Φ.Α.Α.Θ. για προµήθεια ενός αυτοκινήτου ανά δύο χρόνια από το Ο.∆.∆.Υ., δωρεάν ή µε συµβολική τιµή. Τα αυτοκίνητα τα οποία θα εντοπιστούν και θα αποκτηθούν, θα
παραχωρούνται αµέσως σε Φορείς που τα έχουν ανάγκη (Ιεραποστολές, Ιδρύµατα κ.λπ.).
2. Υπεγράφη σύµβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µε την Εταιρεία
«Aegean Power» για τα ακίνητα της Φ.Α.Α.Θ., µε σταθερή έκπτωση
15% σε κάθε λογαριασµό.
-144-
∆ΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 προσέφεραν
οικονοµικές ενισχύσεις υπέρ των σκοπών της Αδελφότητος:
1. Σαρανταπέντε (45) ευγενείς δωρητές συνολικού ύψους 27.750.00 €
(πίνακας 36).
2. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις, Εταιρείες και Φορείς συνολικού ύψους
2.500,00 € (πίνακας 37)
Επιπρόσθετα και εκτός των προσφορών βιβλίων για τη ∆ανειστική
Βιβλιοθήκη, υπήρξαν επτά (7) περιπτώσεις δωρεών σε είδος, οι οποίες
απεικονίζονται στον πίνακα 38.
Σε κάθε περίπτωση, η κορυφαία περίπτωση δωρεάς υπέρ της
Φ.Α.Α.Θ. κατά το 2010 υπήρξε η προσφορά έκτασης 25.000,00 τ.µ.
στη Μυτιλήνη από τον κ. Γεράσιµο Τουλιάτο.
Πίνακας 36. Κατανοµή των δωρεών σε ευρώ (€) φυσικών προσώπων
προς τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο
1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά ονοµατεπώνυµο δωρητή, κατά ποσό και κατά σκοπό δωρεάς.
Α/Α
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆ΩΡΗΤΗ
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
2α
Αντωνιάδης Λουκάς
β
3
4
5α
β
γ
δ
ε
6
7
8
9
Αντωνιάδης Λουκάς
Γιαννοπούλου Μαρία
∆αλέσης Χρήστος
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
∆ηµάκη Γεωργία
∆ούκας Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Θωµάς
Καραµαγκιώλης Ιωάννης
ΠΟΣΟ
ΣΚΟΠΟΣ ∆ΩΡΕΑΣ
∆ΩΡΕΑΣ ΣΕ €
40,00 Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη των γονέων Ματθαίου, Ελένης
100,00
και της αδελφής
100,00 Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
100,00 Εις µνήµη Γεωργίου Ν. Μαργαρόπουλου
45,00 Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
100,00 Εις µνήµη Ιωάννου Μανωλιάδη
100,00 Εις µνήµη Χρήστου Ακογλάνη
100,00 Εις µνήµη ∆ηµητρίου Κουφογιάννη
100,00 Εις µνήµη Ταξιαρχίας Μάγρα
690,00 Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
50,00 Εις µνήµη των παππούδων
500,00 Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
500,00 Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
80,00 Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
(συνεχίζεται)
-145Πίνακας 36. (συνέχεια 1η)
10α
β
γ
11
12α
β
13
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆ΩΡΗΤΗ
Κρήτας Σπυρίδων
Κρήτας Σπυρίδων
Κρήτας Σπυρίδων
Λάζιος Μάριος
Μάγρας Ν. Ιωάννης
Μάγρας Ν. Ιωάννης
Μαλιάγκος Ιωάννης
14α
Μάνος Ε. Νικόλαος
1.500,00
β
15
Μάνος Ε. Νικόλαος
Μανωλιάδου Σοφία
300,00
50,00
16
Μαργαροπούλου Μαρίκα
Α/Α
17
18α
β
19
20α
β
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30α
β
γ
31
32
Ματσούκης Ιωάννης
Μουζάκης Νικόλαος
Μουζάκης Νικόλαος
Μπίλλης Αναστάσιος και
Ιουλία
Μποζίνης Ν. Κωνσταντίνος
Μποζίνης Ν. Κωνσταντίνος
Νεράντζη Αικατερίνη
Νεράντζης ∆ηµήτριος
Νικολαΐδης Απόστολος
Νικολαΐδης Κωνσταντίνος
Ντάνος Νικόλαος
Γαβριηλίδου ∆ωροθέα
Παπαστεργίου Νικόλαος
Παναγιώτου Αντιγόνη
Παπαδόπουλος Α. Απόστολος
Παπαδόπουλος Ν. Κων/νος
Παπαδόπουλος Ν. Κων/νος
Παπαδόπουλος Ν. Κων/νος
Παπανικολάου Χρήστος
Παπίστας Αθανάσιος
ΠΟΣΟ
∆ΩΡΕΑΣ ΣΕ €
50,00
50,00
85,00
80,00
50,00
65,00
10,00
2.000,00
50,00
50,00
50,00
200,00
50,00
45,00
1.270,00
1.360,00
200,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
80,00
50,00
50,00
50,00
130,00
10.000,00
ΣΚΟΠΟΣ ∆ΩΡΕΑΣ
Εις µνήµη Κυριακής Σπυρίδωνα
Εις µνήµη Αλεξάνδρου – Πανταζή Γεράκη
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη Εµµανουήλ και Ελένης (γονέων)
και Ιωάννας (αδελφής) Μάνου
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Εις µνήµη Γεωργίου Ν. Μαργαρόπουλου
(συζύγου)
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη Ευγενίας Νικολαΐδη (µητέρας)
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη Ιωάννου Νικολάκη
Εις µνήµη Γεωργίου Ν. Μαργαρόπουλου
Εις µνήµη Χρήστου Βήτα
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Εις µνήµη Ιωάννου Μανωλιάδη
Εις µνήµη Ταξιαρχίας Μάγρα
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
(συνεχίζεται)
-146Πίνακας 36. (συνέχεια 2η)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟ
∆ΩΡΗΤΗ
∆ΩΡΕΑΣ ΣΕ €
Παρµενίδης Βασίλειος και
300,00
33
Ελένη
34 Πολυζωΐδης Κ. Σταύρος
2.560,00
35 Σγουρός Νικόλαος
2.200,00
36 Συµφέρης Αχιλλέας
100,00
37 Συρρή Σµαράγδα
10,00
38 Τολίδης Κοσµάς
500,00
39 Τσολάκης ∆ηµοσθένης
210,00
40 Φραντζής Κωνσταντίνος
300,00
41 Φωτιάδης Πρόδροµος
100,00
42 Χαλβατζάκης Κωνσταντίνος
20,00
43α Χατζητόλιος Απόστολος
150,00
β Χατζητόλιος Απόστολος
150,00
44 Χατζόπουλος Παναγιώτης
50,00
45 Χουβαρδά Σουλτάνα
20,00
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΩΡΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
27.750,00 €
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Α/Α
ΣΚΟΠΟΣ ∆ΩΡΕΑΣ
Εις µνήµη των γονέων
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη Χρήστου Ακογλάνη
Εις µνήµη Ταξιαρχίας Μάγρα
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη ∆ηµητρίου Ι. ∆αρδαβέση
Εις µνήµη Ιωάννου Μανωλιάδη
Εις µνήµη Αργυρίου Παπαργυρίου
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Πίνακας 37. Κατανοµή των δωρεών σε ευρώ (€) διαφόρων Επιχειρήσεων, Εταιρειών και Φορέων προς τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά
επωνυµία δωρήτριας Επιχείρησης, Εταιρείας ή Φορέα, κατά ποσό και
κατά σκοπό δωρεάς.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΩΡΗΤΡΙΑΣ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΩΡΕΑΣ ΣΕ €
Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 «ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ» Χ. Ταυρίδης
200,00
Εταιρεία Μακεδονικών
300,00
2
Σπουδών
3 Στοά Πλάτων Καβάλας
1.000,00
Σωµατείο Μετόχων
1.000,00
4
Ο.Α.Σ.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΩΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ2.500,00 €
ΣΕΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
Α/Α
ΣΚΟΠΟΣ ∆ΩΡΕΑΣ
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Εις µνήµη Αρτέµιδος Καϊκλή
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
Υπέρ των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ.
-147Πίνακας 38. Κατανοµή φυσικών προσώπων και Εταιρειών που προσέφεραν δωρεές σε είδος προς τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατά ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου ή επωνυµία Εταιρείας και είδος δωρεάς.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΩΡΗΤΗ Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΩΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1
∆αρδαβέσης Ι. Θεόδωρος
2
∆ερµεντζοπούλου – Θεοδωρίδου Μαρία
3
Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
4
Καµαλάκης Σπυρίδων
5
Μάγρας Ν. Ιωάννης
6
Μάνος Ε. Νικόλαος
7
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΩΡΕΑΣ
α. Περγαµηνή εντός κάδρου του Οφφικίου του
Άρχοντος Υποµιµνήσκοντος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
β. Επίχρυσο σκαλιστό σταυρό µε επισµαλτωµένες εικόνες Αγίων και ηµιπολύτιµους λίθους (23 x 16 εκ.)
γ. Επάργυρο µετάλλιο της 100ετηρίδος του
Ζωγραφείου Λυκείου
δ. Επάργυρη καρτοθήκη
ε. Ογδόντα (80) αντίτυπα δύο βιβλίων που συνέγραψε ο ίδιος
στ. Εικοσιδύο (22) κάδρα τύπου Bildrahmenn
Metal Décor
ζ. Τρία επιτραπέζια παιχνίδια
α. Μία (1) οδοντιατρική πολυθρόνα
β. Ένα (1) «πύργο» οδοντιατρείου
γ. Ένα (1) κλίβανο
δ. Πλήρες σετ οδοντιατρικών εργαλείων
ε. ∆ιάφορα παρελκόµενα οδοντιατρείου
• 719 τσάντες
• Τριακόσια (300) αντίτυπα βιβλίου που συνέγραψε ο ίδιος
α. Μία (1) ηλεκτρική κουζίνα
β. Ένα (1) ηλεκτρικό µάτι
γ. Μία (1) φορητή τηλεόραση
• Εννενηνταδύο (92) αντίτυπα δύο εκδόσεων,
τις οποίες χρηµατοδότησε ο ίδιος
• Πέντε (5) επιτραπέζια παιχνίδια
-148-
∆ΩΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Το έργο το οποίο επιτελείται στην Αδελφότητα τα τελευταία τρία
χρόνια έχει προσελκύσει, για πρώτη φορά µετά την πάροδο πολλών
δεκαετιών, το ενδιαφέρον συµπολιτών µας, οι οποίοι εξετάζουν και συζητούν την περίπτωση προσφοράς περιουσιακών τους στοιχείων στη
Φ.Α.Α.Θ. για κοινωφελείς σκοπούς.
Για ιστορικούς λόγους επισηµαίνεται, ότι η τελευταία δωρεά ακινήτου στην Αδελφότητα πραγµατοποιήθηκε το 1924 και αφορούσε σε
διώροφη οικία στην οδό Φιλίππου, την οποία προσέφερε η αείµνηστη
Αικατερίνη Γεωργιάδου ή Κτενά. Τη συγκεκριµένη οικία αξιοποίησε η
Αδελφότητα τη δεκαετία του 1960 µε το σύστηµα της αντιπαροχής.
Έκτοτε, και µετά πάροδο 86 ετών η πρώτη µεγάλη δωρεά ακινήτου
η οποία υλοποιήθηκε την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010,
αφορά στην παραχώρηση έκτασης 25.000,00 τ.µ. περίπου, στη Μυτιλήνη, από τον ευγενή συµπολίτη µας κ. Γεράσιµο Τουλιάτο. Η
συγκεκριµένη δωρεά έρχεται να προστεθεί στην προηγούµενη σηµαντική επιτυχία του ∆.Σ., η οποία αφορά στη δροµολόγηση διαδικασιών
παραχώρησης στην Αδελφότητα από το ∆ήµο Χορτιάτη έκτασης
35.000,00 τ.µ. για την ανοικοδόµηση βρεφονηπιακού σταθµού και σε
δεύτερη φάση στην υλοποίηση και άλλων κοινωφελών έργων στον ίδιο
χώρο.
Η δωρεά του κ. Γ. Τουλιάτου ανακοινώθηκε επίσηµα κατά τις εργασίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκλήθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2010 και έγινε αποδεκτή µε ενθουσιασµό και ευγνωµοσύνη
προς τον δωρητή.
Η αξιοποίηση της δωρεάς, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου,
συζητήθηκε στην έκτακτη Γ.Σ. και οµόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής:
1. ∆ιασφάλιση της έκτασης (νοµικές διαδικασίες, περίφραξη κ.λπ.).
2. Αξιολόγηση δυνατοτήτων και προτάσεων για την αξιοποίηση της έκτασης ύστερα από επαφές και συνεννόηση µε τις τοπικές αρχές, Ι.
Μητρόπολη και άλλους αξιόπιστους Φορείς της περιοχής.
3. Απόφαση να περιληφθεί στον προϋπολογισµό του 2011 κεφάλαιο
ύψους 100.000,00 € για την αξιοποίηση της δωρεάς σε πρώτο στάδιο, για κοινωφελείς σκοπούς.
4. Απόδοση φόρου τιµής στον κ. Σ. Τουλιάτο (Απονοµή πλακέτας, χάραξη του ονόµατός του ως ευεργέτη κ.ά.).
-149-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Η διαχείριση του κεφαλαίου της Αδελφότητος, το οποίο αποτελεί
προϊόν αποζηµίωσης της απαλλοτριωθείσας έκτασης του κοιµητηρίου
της Αγίας Φωτεινής, προς ανοικοδόµηση του Καυτατζογλείου Σταδίου,
έχει ως εξής:
1. Στις 10 Μαρτίου 2010 αποσφραγίστηκαν οι προσφορές των επτά
(7) Τραπεζών από ένα σύνολο 8, που είχαν κληθεί να καταθέσουν.
Με κριτήριο το ύψος του καθαρού τόκου της προσφοράς το ∆.Σ.
της Αδελφότητος αποφάσισε οµόφωνα, να κατατεθούν, για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, στις παρακάτω Τράπεζες τα αντίστοιχα ποσά:
α. EUROBANK
: 2.020.362,50 € – τόκος 3,330%
β. Τράπεζα Πειραιώς
: 2.932.182,96 € – τόκος 3,285%
γ. ALPHA BANK
: 2.020,815,00 € – τόκος 3,015%
2. Στις 10 Ιουνίου 2010 αποσφραγίστηκαν οι προσφορές έξι (6)
Τραπεζών από ένα σύνολο 6, που είχαν κληθεί να καταθέσουν.
Με κριτήριο το ύψος του καθαρού τόκου της προσφοράς το ∆.Σ.
της Αδελφότητος αποφάσισε οµόφωνα να κατατεθούν, για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, στις παρακάτω τράπεζες τα αντίστοιχα ποσά:
α. F.B. BANK
: 2.000.000,00 € – τόκος 5,08%
β. EUROBANK
: 2.000.000,00 € – τόκος 5,00%
γ. Τράπεζα Πειραιώς
: 2.000.000,00 € – τόκος 4,98%
Αποφασίστηκε, επίσης, να κατατεθεί το ποσό των 900.000,00 €
στην Τράπεζα EUROBANK για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε επιτόκιο 5,00% και µε τη δυνατότητα αναλήψεων ανά πάσα στιγµή χωρίς
επιπτώσεις στο ύψος του επιτοκίου.
3. Στις 13 Σεπτεµβρίου 2010 αποσφραγίστηκαν οι προσφορές είκοσι (20) Τραπεζών από ένα σύνολο 20, που είχαν κληθεί να καταθέσουν.
Με κριτήριο το ύψος του καθαρού τόκου της προσφοράς το ∆.Σ.
της Αδελφότητος αποφάσισε οµόφωνα να κατατεθούν για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, στις παρακάτω τράπεζες τα αντίστοιχα ποσά:
α. F.B. BANK
: 1.500.000,00 € – τόκος 4,95%
β. Τράπεζα Πειραιώς
: 1.500.000,00 € – τόκος 4,45%
γ. EUROBANK
: 1.500.000,00 € – τόκος 4,40%
δ. ALPHA BANK
: 1.500.000,00 € – τόκος 4,23%
-150Αποφασίστηκε, επίσης, να κατατεθεί το ποσό των 600.000,00 €
στην Τράπεζα EUROBANK για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών µε
επιτόκιο 4,40% και µε τη δυνατότητα αναλήψεων ανά πάσα στιγµή χωρίς επιπτώσεις στο ύψος του επιτοκίου.
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι το έτος 2009 ανέκυψε σοβαρή οικονοµική
κρίση σε διεθνές επίπεδο, η οποία οδήγησε µεγάλα Πιστωτικά Ιδρύµατα
σε κατάρρευση και υπέσκαψε συγκροτηµένες οικονοµίες σε πολλές χώρες του κόσµου.
Η διεθνής οικονοµική κρίση, η οποία είναι πλέον έκδηλη και στη
χώρα µας, οδήγησε το ∆.Σ. στην απόφαση να διαχειριστεί το κεφάλαιο
της Αδελφότητος µε τρόπο συντηρητικό και να επιλέξει για καταθέσεις
Τράπεζες µε έξωθεν καλή µαρτυρία και µεγάλη κεφαλαιοποίηση.
Επιπρόσθετα, τηρήθηκε και κατά την τρέχουσα περίοδο η απόφαση που είχε λάβει το ∆.Σ. το 2008, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου
κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, να αιτούνται οι προσφορές απευθείας από τις Κεντρικές ∆ιοικήσεις των Τραπεζών στην Αθήνα και όχι από επιλεγµένα
υποκαταστήµατα Τραπεζών στη Θεσσαλονίκη, µε στόχο την επίταση
της διαφάνειας και τη µεγιστοποίηση του οφέλους για την Αδελφότητα.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Με απόφαση του ∆.Σ. βρίσκεται σε εξέλιξη µία συστηµατική προσπάθεια αναλυτικής καταγραφής του συνόλου της κινητής περιουσίας
της Αδελφότητος, µε στόχους:
1. Τη σαφή γνώση σε επίπεδο ποσοτικής και ποιοτικής περιγραφής όλων των παγίων της Φ.Α.Α.Θ.
2. Τη διάθεση των παγίων που δεν χρησιµοποιούνται και δεν έχουν ιστορική ή συναισθηµατική αξία για τη Φ.Α.Α.Θ., σε άλλους αποδέκτες
για επωφελή χρήση.
3. Τον προσδιορισµό της αξίας της κινητής περιουσίας, ώστε η υπογραφή σχετικών ασφαλιστικών συµβολαίων να είναι αντικειµενική.
Προς την κατεύθυνση αυτή συγκροτήθηκαν φάκελοι καταγραφής
παγίων κατά αντικείµενο, καταγράφηκαν και φωτογραφήθηκαν πάγια
µεγάλης αξίας (έπιπλα, πίνακες κ.λπ.) κ.ά.
-151-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Τον Φεβρουάριο του 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέθεσε στην
υπάλληλο της Αδελφότητος κ. Ι. Ιατρού την ευθύνη της καταγραφής όλων των αναλωσίµων που υπήρχαν τη στιγµή εκείνη στην Αδελφότητα
και αφορούσαν σε γραφική ύλη, είδη καθαριότητας κ.ά. Ταυτόχρονα της
ανατέθηκε ο προσδιορισµός κατά προσέγγιση και µε βάση την εµπειρία
της, καθώς και σε συνεργασία µε το λοιπό προσωπικό των αναγκών
που προκύπτουν σε αναλώσιµα ανά µήνα.
Στόχος της συγκεκριµένης διαδικασίας ήταν η µαζική αγορά αναλωσίµων, µε βάση έναν εξορθολογισµένο κατάλογο αναγκών και µε προοπτική να καλυφθούν οι ανάγκες της Αδελφότητος για ένα τουλάχιστον εξάµηνο, επιτυγχάνοντας µε την ποσότητα, καλύτερες τιµές αγοράς.
Στη συνέχεια, µε απόφαση του ∆.Σ., ανέλαβε το µέλος της
Φ.Α.Α.Θ. κ. Ν. Μουζάκης, µε βάση τον συνταχθέντα κατάλογο των αναγκαίων αναλωσίµων, να προβεί σε έρευνα αγοράς και ακολούθως σε
προµήθεια των υλικών, έχοντας ως κριτήριο τις καλύτερες τιµές.
Όλα τα αναλώσιµα (υπάρχοντα και νέα) καταγράφηκαν σε ειδικούς
καταλόγους κατά κατηγορία και αριθµό και έκτοτε η διαχείρισή τους γίνεται ελεγχόµενα και µε περιοδική απογραφή, η οποία αποφασίστηκε να
τελείται ανά τρίµηνο.
Η προαναφερθείσα διαδικασία τηρήθηκε στο ίδιο γενικό πλαίσιο και
κατά την περίοδο Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2010.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Η δυνατότητα άντλησης νέων πόρων για την Αδελφότητα µε την
εκπόνηση προγραµµάτων του πεδίου της ιατροκοινωνικής έρευνας και
µε επιδοτήσεις έργων από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτυχαν άµεσης προσέγγισης µετά την ανάληψη της διοίκησης της Φ.Α.Α.Θ. από το νυν ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Προς την κατεύθυνση αυτή το ∆.Σ., ύστερα από εισήγηση του
Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, πραγµατοποίησε τα εξής:
1. Αποφάσισε την αναθεώρηση του Καταστατικού της Αδελφότητος, συν
τοις άλλοις, για να υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης και διαχείρισης
πόρων από ερευνητικά προγράµµατα και επιδοτήσεις.
-1522. Συγκρότησε οµάδα εργασίας µε την επωνυµία «Επιτροπή Ερευνητικών Προγραµµάτων», η οποία πλαισιώθηκε από µέλη της Αδελφότητος µε τεχνογνωσία και εµπειρία στον συγκεκριµένο τοµέα.
Η αναθεώρηση του Καταστατικού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ευελπιστείται, ότι η ωριµότητα και το αίσθηµα ευθύνης των µελών της Αδελφότητος, θα συνεισφέρουν στην επιτυχή έκβασή της.
Η «Επιτροπή Ερευνητικών Προγραµµάτων» συγκλήθηκε σε συνεδρίαση δύο φορές, δόθηκαν στα µέλη της κατευθυντήριες οδηγίες και
ζητήθηκε η συστηµατική διερεύνηση στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές
περιπτώσεων ερευνητικών προγραµµάτων και επιδοτήσεων, που θα
µπορούσε να αξιοποιήσει η Αδελφότητα.
Η παρέλευση µηνών χωρίς απτά αποτελέσµατα από τη λειτουργία
της Επιτροπής και η πρακτική δυσκολία να επιφορτιστεί το ∆.Σ. µε ένα
πρόσθετο, σοβαρό και πολυσύνθετο αντικείµενο, συνεισέφεραν ώστε να
προτείνει ο Πρόεδρος κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης στο ∆.Σ. τη συνεργασία µε
εξειδικευµένη Εταιρεία Συµβούλων.
Ύστερα από έρευνα επιλέχθηκε η Εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» µε στελέχη της οποίας υπήρξαν, αρχικά, διερευνητικές
επαφές και ανταλλαγή απόψεων. Στη συνέχεια εκλήθησαν να παραστούν σε συνεδρίαση του ∆.Σ. ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Εταιρείας κ. Α. Μαγκλής και ο Γεν. ∆ιευθυντής κ. Κ. Ζήσης. Αµφότεροι αναφέρθηκαν στη δοµή, στο ανθρώπινο δυναµικό και στις δραστηριότητες της Εταιρείας τους, επισηµαίνοντες διάφορους τοµείς εποικοδοµητικής συνεργασίας µε την Αδελφότητα. Τόνισαν, ότι αποτελεί προϋπόθεση, για τη συγκεκριµένη συνεργασία η παρουσία ενός έµπειρου
µόνιµου υπαλλήλου στη Φ.Α.Α.Θ., που θα κινεί τα θέµατα των προγραµµάτων, θα υποστηρίζει την Αδελφότητα µε εξωτερικούς συνεργάτες
και εν γένει θα διευκολύνει το έργο υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων και άντλησης επιδοτήσεων, υπό την καθοδήγηση της Εταιρείας
τους.
Η συνάντηση αξιολογήθηκε ως εποικοδοµητική και αποφασίστηκε,
κατ’ αρχήν, η συνεργασία µε την «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»,
συνεκτιµώντας την αναθεώρηση του Καταστατικού που έχει υλοποιηθεί
και την οργανωτική προσαρµογή των υπηρεσιών της Αδελφότητος, που
βρίσκεται σε εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της εκπόνησης ερευνητικών
προγραµµάτων και άντλησης επιδοτήσεων για έργα που έχουν ήδη
δροµολογηθεί ή θα προγραµµατιστούν για το µέλλον.
-153-
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Τα ακίνητα, τα οποία ανήκουν σήµερα στη Φ.Α.Α.Θ., περιήλθαν
στην κυριότητά της, κατά κύριο λόγο, µε δωρεές ευγενών Μακεδόνων,
οι οποίοι εµπιστεύτηκαν τις περιουσίες τους στην Αδελφότητα, πεπεισµένοι για την έντιµη και ορθολογική αξιοποίηση και χρήση τους, προς
όφελος των αναξιοπαθούντων.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Αδελφότητος έχουν καθήκον έναντι
των δωρητών και της κοινωνίας, να µεριµνούν για την επιµελή συντήρηση των ακινήτων της, για τη συνεχή προσπάθεια αξιοποίησής τους
και για τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους.
Το σύνολο των ακινήτων της Αδελφότητος µετρά πολλές δεκαετίες
από το χρόνο της ανοικοδόµησής τους και είναι φυσικό να έχουν συσσωρευθεί στις δοµές και τις υποδοµές τους ποικίλα τεχνικά και λειτουργικά προβλήµατα, τα οποία απαιτούν άµεσης και ριζικής αντιµετώπισης.
Η εύκολη λύση είναι η παραποµπή του ζητήµατος στις καλένδες και
ο εφησυχασµός. Η δύσκολη λύση είναι η απόφαση, ο προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των απαιτούµενων εργασιών µε
τους πλέον συµφέροντες όρους για την Αδελφότητα.
Το ∆.Σ. αµέσως µετά την εκλογή του στις 30 Μαρτίου 2008 επέλεξε
τη δεύτερη λύση και προχώρησε, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008, στην
υλοποίηση σειράς σηµαντικών έργων προς αναβάθµιση των ακινήτων
της Φ.Α.Α.Θ. Η προσπάθεια συνεχίστηκε αδιάλειπτα το 2009 και το
2010, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν συνολικά τα παρακάτω
αναφερόµενα, που αφορούν στα ακίνητα της Αδελφότητος, καθώς και
στην επιµέρους χρήση και διάθεσή τους:
Ι. ΜΕΓΑΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (έτος ανοικοδόµησης 1926)
Α. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: Με βάση τις σοβαρές µελέτες ειδικών επιστηµόνων και Εταιρειών οι οποίες είχαν εκπονηθεί το 2008, για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του υπογείου και την ορθολογική
αξιοποίησή του, πραγµατοποιήθηκαν το 2009 οι εξής εργασίες:
1. Ενισχύθηκε, µε ειδικές κατασκευές και άλλες παρεµβάσεις, η οροφή
και η εν γένει στατική επάρκεια του Μεγάρου στον υπόγειο χώρο.
2. Μειώθηκε η στάθµη του δαπέδου από 20-200 cm και αποµακρύνθηκαν τα µπάζα.
3. Αποµακρύνθηκαν τα επιχρίσµατα και αναδείχθηκε η αρχική τοιχοποιία.
-1544. Αντικαταστάθηκαν και επαναδιευθετήθηκαν οι κεντρικές σωληνώσεις
αποχέτευσης.
5. Αποφασίστηκε η αξιοποίηση του χώρου ως «Αίθουσας Τέχνης» και
ύστερα από έρευνα αγοράς, η σχετική µελέτη και επίβλεψη του έργου
ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα κ. Ν. Σγουρό και συνεργάτες. Κατά τη
διάρκεια του 2010 τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν στον συγκεκριµένο χώρο, αφορούν σε ανάδειξη και αποκατάσταση της υπάρχουσας λιθοδοµής, στη δηµιουργία υποδοµών ύδρευσης, αποχέτευσης,
ηλεκτροφωτισµού και κλιµατισµού, στη δηµιουργία δαπέδου µε επίστρωση ειδικού υλικού, στη διαµόρφωση της οροφής µε γυψοσανίδες, στη δηµιουργία W.C. για άτοµα µε ειδικές δεξιότητες (Α.Μ.Ε.Α.),
στην κατασκευή κλιµακοστασίου κ.ά. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν
στα τέλη του 2010 και προγραµµατίζονται τα εγκαίνια και η έναρξη
λειτουργίας της «Αίθουσας Τέχνης» τους πρώτους µήνες του 2011.
Β. ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ
Οι τεχνικές εργασίες και οι παρεµβάσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στην είσοδο και το ισόγειο του Μεγάρου, είχαν χαρακτήρα υποστήριξης της στατικής επάρκειας της οικοδοµής, βελτίωσης της λειτουργικότητας σε επίπεδο ελέγχου της εισόδου, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, αναβάθµισης των τηλεφωνικών υποδοµών και παρεµβάσεων επί της αισθητικής του χώρου. Οι συγκεκριµένες εργασίες αφορούν στα εξής:
1. Αποµάκρυνση πέντε (5) τόνων µπαζών από το ισόγειο του Μεγάρου,
µε συνέπεια την ταπείνωση του ύψους του επιπέδου κατά 40 cm,
από την είσοδο µέχρι το ασανσέρ, µε όφελος την απαλλαγή της οικοδοµής από περιττά φορτία και την αύξηση του ωφέλιµου ύψους του
χώρου.
2. Αύξηση της ισχύος παροχής ρεύµατος, µετατόπιση των παροχών,
εγκατάσταση µετρητών παροχής ρεύµατος για κάθε διαµέρισµα, αντικατάσταση πεπαλαιωµένων µετρητών (χελώνες) και διευθέτηση του
χώρου εγκατάστασής τους.
3. Μεταφορά και διακλάδωση των υδροµέτρων της οικοδοµής από το
πεζοδρόµιο της οδού Αγίας Σοφίας, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο
του ισογείου.
4. Αναβάθµιση του τηλεφωνικού κατανεµητή και διευθέτηση του χώρου
του.
5. Προσθήκη τριών βαθµίδων από µάρµαρο στην αρχή του κλιµακοστασίου.
6. Επίστρωση του δαπέδου µε πλάκες από γρανίτη.
-1557. Τοποθέτηση ξύλινων επενδύσεων προς κάλυψη των χώρων των καταµετρητών παροχής ρεύµατος και νερού και του τηλεφωνικού κατανεµητή.
8. Κατασκευή γραµµατοθυρίδων.
9. Ανάρτηση µαρµάρινης αναθεµατικής πλάκας µε εγχάρακτα στοιχεία
από την ιστορία του Μεγάρου.
10. Ανάρτηση επιγραφής µε την επωνυµία και το λογότυπο της Αδελφότητος.
11. Ανάρτηση φωτογραφιών της παλιάς Θεσσαλονίκης σε µεγέθυνση και
τυπωµένων, µε ειδική τεχνική, σε τζάµια triplex, στους τοίχους που
οδηγούν προς τον ανελκυστήρα.
12. ∆ηµιουργία µικρού αποθηκευτικού χώρου δίπλα από τον ανελκυστήρα και κατασκευή ειδικού επίπλου που τοποθετήθηκε εντός, προς
φύλαξη των αναλώσιµων και των ειδών υγιεινής – καθαριότητας της
οικοδοµής.
13. Ανακατασκευή της πρόσοψης του κυλικείου.
14. Αναβάθµιση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
του κυλικείου.
15. ∆ιάνοιξη ενός παραθύρου άνωθεν της εισόδου του κυλικείου και κάλυψή του µε υαλότουβλα προς αύξηση του φυσικού φωτισµού.
16. Κάλυψη µε γυψοσανίδες των ηλεκτρολογικών γραµµών και των υδραυλικών σωληνώσεων.
17. Μελέτη και εγκατάσταση φωτισµού.
18. Κατασκευή, πλησίον του ανελκυστήρα, δύο θυρών, µίας ασφαλείας
για την πρόσβαση στον υπόγειο χώρο και µίας απλής για τον αποθηκευτικό χώρο.
19. Κατασκευή ξύλινης διακόσµησης περιµετρικά της θύρας του ανελκυστήρα, στο ισόγειο.
20. Κατασκευή εµβληµατικής εξώθυρας του Μεγάρου.
21. Εγκατάσταση συστήµατος θυροτηλεόρασης στην είσοδο.
22. Τοποθέτηση πινακίδων ενιαίου τύπου των χρηστών των διαµερισµάτων του Μεγάρου, στην είσοδο.
23. Τοποθέτηση µεταλλικού διαχωριστικού και υαλοπινάκων για την οριοθέτηση της εισόδου της «Αίθουσας Τέχνης».
Γ. ΧΩΡΟΣ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ: Ο χώρος διαµορφώθηκε µε τρόπο ώστε
η χρήση του να συνδεθεί µε τη λειτουργία της «Αίθουσας Τέχνης» και εν
καιρώ να αξιοποιηθεί ως πωλητήριο εκδόσεων της Αδελφότητος, ειδών
τέχνης κ.ά.
-156Οι εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο συγκεκριµένο χώρο, αφορούν στα εξής:
α. Ανακατασκευή του πατώµατος.
β. ∆ηµιουργία υποδοµών ηλεκτροφωτισµού και θέρµανσης.
γ. Κατασκευή ενός µικρού πάγκου κουζίνας (νιπτήρας και ντουλάπια).
δ. Κατασκευή ενός στρογγυλού παραθύρου
ε. Τοποθέτηση θύρας ασφαλείας.
∆. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ: Οι εργασίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
προς πλήρη αναβάθµιση του κλιµακοστασίου του Μεγάρου, αφορούν
στα εξής:
1. Εντοιχίστηκαν όλες οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις ή επικαλύφθηκαν µε γυψοσανίδες.
2. ∆ιευρύνθηκε ο χώρος των θυρών του ανελκυστήρα σε όλους τους
ορόφους.
3. Αποµακρύνθηκε κάθε περιττή κατασκευή (σκέπαστρο, τοιχία κ.λπ.)
από το δώµα, που βρίσκεται αριστερά των πρώτων βαθµίδων του
κλιµακοστασίου και µονώθηκε όλη η επιφάνειά του.
4. Αντικαταστάθηκαν όλα τα παράθυρα του κλιµακοστασίου.
5. Αντικαταστάθηκαν οι εξώθυρες δύο διαµερισµάτων µε θύρες ασφαλείας, που είναι αντίγραφα των σχεδίων του αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη.
6. Τοποθετήθηκε θύρα ασφαλείας και νέο παράθυρο στην αποθήκη του
ηµιορόφου.
7. Τρίφτηκαν και γυαλίστηκαν οι βαθµίδες του κλιµακοστασίου και οι επιφάνειες των µεσοπατωµάτων.
8. Αντικαταστάθηκαν τα ετοιµόρροπα επιχρίσµατα.
9. Επιχρωµατίστηκαν όλοι οι χώροι του κλιµακοστασίου µε την τεχνική
της «µαλαστούπας», προς επικάλυψη των ατελειών των σοβάδων.
10. Τρίφτηκαν και ελαιοχρωµατίστηκαν τα κιγκλιδώµατα της σκάλας.
11. Πραγµατοποιήθηκε ύστερα από µελέτη, εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωµάτων (σποτς, απλίκες κ.λπ.).
12. Έγινε εγκατάσταση θυροτηλεοράσεων σε κάθε διαµέρισµα.
13. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν πινακίδες ενιαίου τύπου για
όλους τους χρήστες των διαµερισµάτων.
14. Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν ποδόµακτρα ενιαίου τύπου σε κάθε
είσοδο διαµερίσµατος.
Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ: Εκτός των εκτεταµένων εργασιών οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2008 µε στόχο την εκ βάθρων βελτίω-
-157ση της κατάστασης και των εν γένει υποδοµών των γραφείων της Αδελφότητος, πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010 τα εξής:
1. Ανακατασκευάστηκε ο χώρος προ της εισόδου των γραφείων.
2. Πραγµατοποιήθηκε ορθοµαρµάρωση στο τέλος του κλιµακοστασίου
και χαράχθηκε πάνω στο µάρµαρο η επωνυµία και ο λογότυπος της
Αδελφότητος.
3. Τοποθετήθηκε εξώθυρα µε προδιαγραφές πυρασφάλειας.
4. Αναρτήθηκαν µαρµάρινες πλάκες επί των οποίων χαράχθηκαν τα
ονόµατα των Μεγάλων Ευεργετών, των Ευεργετών, των ∆ωρητών
και των Προέδρων της Αδελφότητος, ύστερα από ενδελεχή ιστορική
έρευνα.
5. Τοποθετήθηκαν πυροσβεστικές φωλιές.
6. Τοποθετήθηκε θύρα µε προδιαγραφές πυρασφάλειας στην αρχή του
κλιµακοστασίου που οδηγεί στην ταράτσα.
7. ∆ιαµορφώθηκε ο χώρος του κλιµακοστασίου που οδηγεί στην ταράτσα µε κάλυψη των σωληνώσεων µε γυψοσανίδες, εγκατάσταση φωτισµού κ.ά.
ΣΤ. ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ: Οι εργασίες στην ταράτσα αποτελούν συνέχεια των εκτεταµένων παρεµβάσεων που είχαν δροµολογηθεί
και στο µεγαλύτερο βαθµό είχαν ολοκληρωθεί το 2008. Οι εργασίες οι
οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010, αφορούν στα
εξής:
1. Τοποθετήθηκαν οι καυστήρες αερίου στον ειδικό χώρο που είχε δηµιουργηθεί το 2008 στη θέση της παλιάς υδατοδεξαµενής.
2. Τοποθετήθηκαν οι κατανεµητές αερίου στην εσωτερική πλευρά του
τοιχίου της ταράτσας επί της οδού Κεραµοπούλου.
3. Τοποθετήθηκαν περιµετρικά της ταράτσας οι σωληνώσεις του αερίου
και επικαλύφθηκαν µε ειδικές ανοξείδωτες κατασκευές.
4. ∆ηµιουργήθηκε αποθηκευτικός χώρος στο πρώην δώµα του ανελκυστήρα προς αποθήκευση, κατά κύριο λόγο, οικοδοµικών υλικών και
αντικειµένων µεγάλου όγκου.
5. Τοποθετήθηκαν ειδικές θύρες από σίδηρο στο χώρο των καυστήρων
αερίου και στην αποθήκη.
6. Αντικαταστάθηκε το σκέπαστρο του φωταγωγού µε ειδική ανοξείδωτη
κατασκευή και τοποθετήθηκαν περιµετρικά κιγκλιδώµατα για τον επαρκή αερισµό του χώρου και για την παρεµπόδιση πτηνών να εισέρχονται εντός του.
7. Πραγµατοποιήθηκε πλήρης υγροµόνωση – θερµοµόνωση της ταράτσας και των περιµετρικών της τοιχίων.
-1588. Επί των περιµετρικών τοιχίων τοποθετήθηκαν µάρµαρα.
9. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν τρεις µεγάλοι ιστοί από ΙΝΟΧ
προς µόνιµη ανάρτηση της Ελληνικής σηµαίας, της σηµαίας της Ε.Ε.
και της σηµαίας της Αδελφότητος.
10. Τοποθετήθηκε ηλεκτρική εγκατάσταση οµαδικής επίγειας δορυφορικής κεραίας τηλεόρασης.
11. ∆ηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδοµές και στη συνέχεια ακολούθησε φύτευση της στέγης µε φυτά, θάµνους και λουλούδια της ελληνικής χλωρίδας. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το συγκεκριµένο έργο αποτελεί την πρώτη και µοναδική µέχρι σήµερα προσπάθεια, για
δηµιουργία «πράσινης στέγης» σε κτίριο ιδιωτικής χρήσης στη
Θεσσαλονίκη.
Ζ. ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ: Οι τεχνικές εργασίες και παρεµβάσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν προς πλήρη αποκατάσταση των
προσόψεων του Μεγάρου, υλοποιήθηκαν µε βάση τη µελέτη της Εταιρείας «Κ. Κλαδάκης και συν. – Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες»,
επιδεικνύοντας σεβασµό και λαµβάνοντας υπόψη τα αρχικά σχέδια του
αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη. Οι συγκεκριµένες εργασίες, που εκτελέστηκαν,
κατά κύριο λόγο, από την Τεχνική Εταιρεία «Φ. Κουβουκλιώτης», αφορούν στα εξής:
1. Εγκατάσταση ικριωµάτων µέχρι την περάτωση του έργου.
2. Αποµάκρυνση των σαθρών επιχρισµάτων.
3. Αποµάκρυνση του σκεπάστρου από γυψοσανίδες του ισογείου καταστήµατος.
4. Αποµάκρυνση όλων των πινακίδων από τις όψεις και των περιττών
αντικειµένων από τους εξώστες.
5. Μετακίνηση – κάλυψη καλωδιώσεων.
6. Μελέτη και εγκατάσταση φωτισµού όψεων.
7. Αντικατάσταση υδρορροών.
8. Κατασκευή χαµηλού τοιχίου στην πρόσοψη της ταράτσας επί της οδού Αγίας Σοφίας.
9. Αντικατάσταση θυρών εξωστών, παραθύρων και παραθυροφύλλων.
10. Κατασκευή και τοποθέτηση γύψινων διακοσµητικών, τα οποία προβλέποντο στα σχέδια του Ξ. Παιονίδη και τα οποία ουδέποτε είχαν
υλοποιηθεί.
11. Ανακατασκευή των εξωστών του 1ου ορόφου επί της οδού Κεραµοπούλου, λόγω επικινδυνότητος.
12. Αντικατάσταση πλακιδίων εξωστών.
13. Τοποθέτηση επιχρισµάτων.
-15914. Επιχρωµατισµός των προσόψεων.
15. Ενίσχυση των κιγκλιδωµάτων των εξωστών και ελαιοχρωµατισµός
τους.
16. Τοποθέτηση ιστών σηµαίας από ΙΝΟΧ στους εξώστες κάθε διαµερίσµατος.
17. Τοποθέτηση επιγραφών µε µεγαλόσχηµα γράµµατα στις όψεις της
ταράτσας µε την επωνυµία και το λογότυπο της Αδελφότητος.
18. Ανακατασκευή της εισόδου της οικοδοµής µε ορθοµαρµάρωση και
σύµφωνα µε τα σχέδια του Ξ. Παιονίδη (νεοκλασικός ρυθµός).
Η. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ: Ο υφιστάµενος, µέχρι το έτος 2008, ανελκυστήρας της οικοδοµής, χωρητικότητας 2-3 ατόµων, λειτουργούσε µε σύστηµα ανέλκυσης σε κλωβό, που
είχε τοποθετηθεί σε επαφή µε την εξωτερική πλευρά της οικοδοµής
προς τον ακάλυπτο χώρο. Η εξωτερική επιφάνεια του κλωβού ήταν καλυµµένη µε πλάκες αµιάντου και το σκέπαστρο της οροφής µε λαµαρίνες. Επιπρόσθετα η εισροή στον κλωβό οµβρίων υδάτων ύστερα από
κάθε βροχόπτωση και τα περιστέρια που είχαν φωλιάσει στο εσωτερικό
του δηµιουργούσαν, συνεχώς, προβλήµατα λειτουργίας.
Το ∆.Σ. της Αδελφότητος αξιολόγησε ως προτεραιότητα την εκ βάθρων ανακατασκευή του ανελκυστήρα και ύστερα από µελέτες, πραγµατοποίησε παρεµβάσεις και τεχνικές εργασίες, που αφορούν στα εξής:
1. Αποµακρύνθηκαν οι πλάκες αλουµινίου και οι λαµαρίνες που περιέβαλαν τον κλωβό, µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.
2. Ενισχύθηκε ο σιδηρός σκελετός του κλωβού και επεκτάθηκε προς την
πλευρά του ακάλυπτου χώρου της οικοδοµής.
3. Ανακατασκευάστηκαν οι επιφάνειες του κλωβού µε σύγχρονα υλικά.
4. Επεκτάθηκε ο κλωβός µέχρι το υπόγειο της οικοδοµής, όπου δηµιουργήθηκε φρεάτιο.
5. Αποµακρύνθηκαν οι σιδηροκατασκευές και ο παλιός µηχανισµός ανέλκυσης από το δώµα του ανελκυστήρα στην ταράτσα και ο χώρος
διαµορφώθηκε σε αποθήκη υλικών.
6. Εγκαταστάθηκε υδραυλικό σύστηµα ανέλκυσης.
7. Εγκαταστάθηκε καινούριος θάλαµος ανελκυστήρα υψηλής αισθητικής, χωρητικότητας 6-8 ατόµων, µε συνεχή µετάδοση ηχητικών µηνυµάτων και µουσικής, µε κοµβία που εκτός των αριθµών έχουν χαραγµένα σηµεία της γραφής «Μπράιγ» προς χρήση από άτοµα µε
προβλήµατα όρασης, µε τηλεφωνική σύνδεση µε τον ΟΤΕ για έκτακτες ανάγκες κ.ά.
-1608. Εγκαταστάθηκε στο κιγκλίδωµα του κλιµακοστασίου ειδικός µηχανισµός και πλατφόρµα ανελκυστήρα προς χρήση από Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), µε συνέπεια το Μέγαρο της Αδελφότητος να
είναι, σήµερα, το µόνο ιδιωτικό κτίριο στη Θεσσαλονίκη, που
διαθέτει ανελκυστήρα για Α.Μ.Ε.Α.
Η εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. πέρα του ισχυρού συµβολισµού που έχει για την Αδελφότητα, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στους επαγγελµατίες που νοικιάζουν διαµερίσµατα του Μεγάρου, καθώς και στα γραφεία και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητος.
Θ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ: Το έργο της εγκατάστασης υποδοµών θέρµανσης µε αέριο σε όλους τους χώρους του Μεγάρου ολοκληρώθηκε, από την Εταιρεία «Θ. Φούκας», τον Οκτώβριο
του 2009. Έκτοτε, το Μέγαρο θερµαίνεται µε φυσικό αέριο µε ευρύτερο
περιβαλλοντικό όφελος και αξιοσηµείωτη εξοικονόµηση πόρων για την
Αδελφότητα και τους ενοικιαστές των διαµερισµάτων του Μεγάρου.
Κατά τη διάρκεια του 2010 πραγµατοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεµβάσεις στις υποδοµές θέρµανσης του Μεγάρου.
Ι. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (πίνακας
39):
-161Πίνακας 39. Κατανοµή της χρήσης και διάθεσης των χώρων του Μεγάρου της Φ.Α.Α.Θ. επί των οδών Αγίας Σοφίας 38 και Κεραµοπούλου,
κατά έκταση εκάστου χώρου σε τ.µ., κατά ενοικιαστή και κατά χρόνο
έναρξης και λήξης της σύµβασης µίσθωσης.
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ Τ.Μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ
1
Υπόγειος χώρος
119,80
Φ.Α.Α.Θ. (εκτέλεση έργων
µε προοπτική τη δηµιουργία
«Αίθουσας Τέχνης»)
2
Υπόγειος χώρος
119,80
Εµπορική Τράπεζα
3
Ισόγειο κατάστηµα
209,80
Εµπορική Τράπεζα
4
Κυλικείο
23,60
5
Ηµιόροφος
33,50
Παπαδοπούλου Νίκη
Φ.Α.Α.Θ. (εκτέλεση έργων για τη
σύνδεση του χώρου µε την «Αίθουσα Τέχνης»)
6
7
8
9
10
11
12
∆ιαµέρισµα
1ου ορόφου
∆ιαµέρισµα
2ου ορόφου
∆ιαµέρισµα
2ου ορόφου
∆ιαµέρισµα
3ου ορόφου
∆ιαµέρισµα
4ου ορόφου
∆ιαµέρισµα
4ου ορόφου
5ος όροφος
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
–
–
01/01/2001
31/10/2010
01/01/2001
31/10/2010
01/02/2010
31/10/2010
31/10/2019
31/10/2010
31/10/2019
31/01/2016
–
–
240,00
Εµπορική Τράπεζα
01/01/2001 31/10/2010
31/10/2010 31/10/2019
130,00
Τζάικου Ελένη
01/08/2003 31/07/2012
110,00
∆ικηγόροι και συν.
01/01/2000 31/12/2011
240,00
∆ικηγόροι και συν.
01/01/2000 31/12/2011
130,00
ΟΙΚΟ-ΠΡΟΓΚΡΕΣ ΕΠΕ,
Σεϊτανίδης Λεωνίδας
01/04/2004 31/03/2012
110,00
κ. Στεφούλης – Ε. Κουκλίτης
01/03/2004 30/06/2010
240,00
Φ.Α.Α.Θ. (Γραφεία,
Αίθουσα Εκδηλώσεων)
–
–
Παρατηρήσεις:
α. Η ενοικιάστρια «Εµπορική Τράπεζα» υπέγραψε νέα σύµβαση µίσθωσης
διάρκειας από 01/11/2010 έως 31/10/2019 αποδεχόµενη την καταβολή αύξησης επί του ισχύοντος µισθώµατος ύψους 2.723,60 € µηνιαίως και ετήσια
αναπροσαρµογή του µηνιαίου µισθώµατος στο ύψος του τιµαρίθµου κόστους ζωής του προηγούµενου έτους, πλέον µιας ποσοστιαίας µονάδας.
β. Οι ενοικιαστές κ.κ. Στεφούλης – Ε. Κουκλίτης αποµακρύνθηκαν µε έξωση
στις 30/06/2010 λόγω συνεχιζόµενης ασυνέπειας στην καταβολή του µισθώµατος.
-162ΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ: Η Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητος, η οποία ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων από το
νυν ∆.Σ. το 2008, χρησιµοποιήθηκε την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 ως εξής:
1. Οκτώ (8) φορές για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ.
2. Τρεις (3) φορές για τη σύγκληση Γ.Σ. των µελών της Φ.Α.Α.Θ.
3. Μία (1) φορά για την πραγµατοποίηση τελετής βράβευσης αριστούχων µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου.
4. Τρεις (3) φορές για εκδηλώσεις διαφόρων Φορέων.
ΙΙ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΤΑΤΤΗ 3 ΚΑΙ Φ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ (έτος ανοικοδόµησης 1960)
1. Ύστερα από τις εκτεταµένες εργασίες ανακαίνισης που πραγµατοποιήθηκαν το 2009, δεν παρέστη ανάγκη περαιτέρω τεχνικών παρεµβάσεων στη συγκεκριµένη πολυκατοικία.
2. Τα δύο οροφοδιαµερίσµατα της πολυκατοικίας που ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αδελφότητος είναι ενοικιασµένα, όπως απεικονίζεται
στον πίνακα 40.
Πίνακας 40. Κατανοµή της χρήσης και διάθεσης διαµερισµάτων της
πολυκατοικίας επί των οδών Στ. Τάττη 3 και Φ. Κουκουφλή, ιδιοκτησίας
της Φ.Α.Α.Θ., κατά έκταση εκάστου διαµερίσµατος σε τ.µ., κατά ενοικιαστή και κατά χρόνο έναρξης και λήξης της σύµβασης µίσθωσης.
α/α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΟΥ
∆ιαµέρισµα
3ο ορόφου
∆ιαµέρισµα
4ου ορόφου
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ Τ.Μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
105,29
Καραδήµας ∆ηµήτριος
01/01/2008 31/12/2010
105,29
Τσούκης Αθανάσιος
01/12/2009 30/11/2012
ΙΙΙ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 85 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Φ. ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 3 (έτος ανοικοδόµησης 1965)
1. Πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2010 εκτεταµένες επισκευαστικές εργασίες στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές υποδοµές, στα είδη υγιεινής
και στα δάπεδα του διαµερίσµατος Γ13, ιδιοκτησίας της Αδελφότητος.
2. Το ισόγειο κατάστηµα και τα 4 διαµερίσµατα της πολυκατοικίας που
ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αδελφότητος είναι ενοικιασµένα, όπως
απεικονίζεται στον πίνακα 41.
-163Πίνακας 41. Κατανοµή της χρήσης και διάθεσης των χώρων της πολυκατοικίας επί των οδών Φιλίππου 85 και Υπουργού Φ. ∆ραγούµη 3, ιδιοκτησίας της Φ.Α.Α.Θ., κατά έκταση εκάστου χώρου σε τ.µ., κατά ενοικιαστή και κατά χρόνο έναρξης και λήξης της σύµβασης µίσθωσης.
α/α
1
2
3
4
5
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ Τ.Μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ
Ισόγειο κατάστηµα
∆ιαµέρισµα Γ12,
3ος όροφος
∆ιαµέρισµα Γ13,
3ος όροφος
∆ιαµέρισµα ∆14,
4ος όροφος
∆ιαµέρισµα ∆15,
3ος όροφος
85,49
Τέζιας Σωτήριος
02/04/2009 01/04/2021
66,00
Παπαδόπουλος Νικόλαος
01/05/2008 30/04/2011
54,00
Αθερίδου Φωτεινή
01/09/2009 31/08/2012
80,00
Τσακράκης Χρήστος
01/01/2009 31/12/2010
96,00
Λεοντίδου Ειρήνη
01/03/2009 28/02/2011
Παρατήρηση: Η ενοικιάστρια κ. Λεοντίδου Ειρήνη διέκοψε τη σύµβαση µίσθωσης στις 30/03/2010. Το διαµέρισµα, ύστερα από εργασίες ανακαίνισής
του (αντικατάσταση υδραυλικών, εγκατάσταση ατοµικής θέρµανσης µε αέριο
κ.ά.), είναι κενό προς ενοικίαση.
IV. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (έτος ανοικοδόµησης 1990)
1. Η εργολαβική κατασκευή της πολυκατοικίας και η συνεχής εναλλαγή
των χρηστών των διαµερισµάτων ιδιοκτησίας της Αδελφότητος, συνεισέφεραν στη συσσώρευση πολλών ζηµιών και τεχνικών προβληµάτων, που ήδη χρόνιζαν.
Το ∆.Σ. αποφάσισε την υλοποίηση σειράς παρεµβάσεων, που επιγραµµατικά αφορούν στα εξής:
α. Εκτεταµένες τεχνικές παρεµβάσεις στα µπαλκόνια 18 διαµερισµάτων (αντικατάσταση πλακιδίων, υδρορροών, αρµοί κ.ά.).
β. Αποκατάσταση των όψεων της οικοδοµής (σοβάδες, ελαιοχρωµατισµοί κ.λπ.) και άµεση καταβολή του αντιτίµου, που αναλογεί στην
Αδελφότητα, στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή.
γ. ∆ηµιουργία γραφείου ∆ιαχειριστικής Επιτροπής σε αχρησιµοποίητο
αποθηκευτικό χώρο του ισογείου.
2. Η ενοικίαση – χρήση των διαµερισµάτων και των λοιπών χώρων της
οικοδοµής, που ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αδελφότητος, απεικονίζονται στον πίνακα 42.
-164Πίνακας 42. Κατανοµή της χρήσης και διάθεσης των χώρων της Φοιτητικής Εστίας της Φ.Α.Α.Θ. επί των οδών Στ. Κυριακίδη, Ναούσης και
Αµυνταίου, κατά έκταση εκάστου χώρου σε τ.µ., κατά ενοικιαστή – χρήστη και κατά χρόνο έναρξης και λήξης της σύµβασης µίσθωσης - χρήσης.
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ Τ.Μ.
1
Υπόγειος χώρος
81,86
2
Υπόγειος χώρος
104,40
3
Ισόγειο κατάστηµα
107,50
4
Ισόγεια αίθουσα
69,72
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
∆ιαµέρισµα Α1,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α2,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α4,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α5,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α6,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α7,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α8,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α9,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α10,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α11,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α12,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α13,
1ος όροφος
26,98
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ
Φ.Α.Α.Θ. (χρησιµοποιείται ως
αποθήκη παγίων της Αδελφότητος)
Παπαδοπούλου Αντιγόνη
Αναστασιάδου ∆ήµητρα
Παπαδοπούλου Αντιγόνη
Αναστασιάδου ∆ήµητρα
Προσωρινά κενός (προοπτική
αξιοποίησης του χώρου ως «Τράπεζας Τροφίµων και Υλικών για
Απόρους»)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
–
–
01/05/2004
01/05/2010
01/05/2004
01/05/2010
30/04/2010
30/04/2013
30/04/2010
30/04/2013
–
–
Ζήρδας Ι. Άγγελος (δωρεάν χρήση) 01/06/2008 31/05/2010
37,19
Ζαχαράκης Γεώργιος
01/10/2009 30/09/2011
33,04
Κουτσοκλένης Ισαάκ
01/09/2009 31/08/2011
33,59
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος
16/09/2009 15/09/2011
33,34
Κακάµπουρα Ελένη
01/12/2008 30/11/2010
33,11
∆αριβιανάκης Ευστράτιος
16/09/2009 15/09/2011
33,11
Iframe Sylvana (δωρεάν χρήση)
01/08/2010 01/08/2011
33,11
Αραµπατζής ∆ηµήτριος
(µειωµένο ενοίκιο)
01/09/2009 31/08/2010
33,10
Αρµπερώρη Μαρία – Άννα
16/09/2009 15/09/2011
33,59
Χαµηλάκη Ελευθερία
01/10/2009 30/09/2011
41,84
Χαραλαµπίδου Χριστίνα
01/01/2009 31/12/2010
42,80
Iframe Sylvana (δωρεάν χρήση)
01/08/2009 31/07/2010
(συνεχίζεται)
-165Πίνακας 42. (συνέχεια)
α/α
17
18
19
20
21
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΟΥ
∆ιαµέρισµα Α14,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Α15,
1ος όροφος
∆ιαµέρισµα Β1,
2ος όροφος
∆ιαµέρισµα Β2,
2ος όροφος
∆ιαµέρισµα Β3,
2ος όροφος
ΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ Τ.Μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
27,93
Γρηγοριάδης Σιδέρης
(δωρεάν χρήση)
01/03/2009 28/02/2010
39,88
Γκίνη Ελένη (δωρεάν Χρήση)
01/12/2009 30/11/2010
26,98
Σαµαρτζή Μπέντις (δωρεάν χρήση) 01/02/2008 31/01/2010
37,19
Μωχάµεντ Παναγιώτης
(δωρεάν χρήση)
01/12/2009 31/05/2010
33,04
Λήδα Θέτις (µειωµένο ενοίκιο)
16/09/2009 15/09/2011
Παρατηρήσεις:
α. Ο ενοικιαστής κ. ∆αριβιανάκης Ευστράτιος διέκοψε τη σύµβαση µίσθωσης
στις 30/09/2010 και έκτοτε το διαµέρισµα Α7 είναι κενό προς ενοικίαση.
β. Το διαµέρισµα Α13 κενώθηκε στις 01/08/2010 λόγω επειγουσών εργασιών
συντήρησης και επισκευής και η ένοικος µεταστεγάστηκε στο διαµέρισµα Α8.
V. ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Με στόχο την ήπια οικιστική ανάπτυξη και αξιοποίηση του κτήµατος
της Αδελφότητος στο ∆ήµο Αγίου Παύλου, καθώς και τη συγκράτηση
των ποικίλων διεκδικήσεων, που κατά καιρούς ανακύπτουν, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης εισηγήθηκε το 2008 προς το ∆.Σ. και
έγινε οµόφωνα αποδεκτό, να δηµιουργηθεί στο συγκεκριµένο χώρο θεµατικό πάρκο. Η απόφαση επικυρώθηκε, επίσης, οµόφωνα, στην έκτακτη Γ.Σ. των µελών της Αδελφότητος στις 2/7/2008.
Η πρόταση αφορά στη δηµιουργία θεµατικού πάρκου µε αντικείµενο «Την πορεία προς τα έθνη του Αποστόλου Παύλου», το οποίο θα
περιλαµβάνει χάραξη περιπάτου, µνηµεία µε χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής περιοχών που επισκέφθηκε ο Απόστολος των Εθνών, ανάπλαση
– αποκατάσταση του ναϊδρίου, φύτευση χλωρίδας, κατασκευή αναψυκτηρίου, κατασκευή «Μουσείου της Φιλανθρωπίας και της Κοινωνικής
Πρόνοιας» στη Θεσσαλονίκη κ.ά.
Το ∆.Σ., καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008 δροµολόγησε σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ την περίοδο 2009-2010 πραγµατοποιήθηκαν τα εξής:
-1661. Ανακατασκευάστηκε ή επιδιορθώθηκε, η λιθοδοµή των περιµετρικών
τοίχων του κτήµατος επί της Λεωφόρου ΟΧΙ και στην πλευρά που
συνορεύει µε τους Κήπους του Πασά.
2. Ο τσιµεντένιος περιµετρικός τοίχος επί της Λεωφόρου ΟΧΙ τρίφτηκε
µε ειδικούς τροχούς, ασταρώθηκε και ελαιοχρωµατίστηκε.
3. Τοποθετήθηκαν χειροποίητα κιγκλιδώµατα µε το λογότυπο της Αδελφότητος σε όλο το µήκος του περιµετρικού τοίχου επί της Λεωφόρου
ΟΧΙ και προς την πλευρά των Κήπων του Πασά.
4. Κατασκευάστηκε µία εµβληµατική κεντρική είσοδος επί της Λεωφόρου ΟΧΙ και µία δεύτερη στην κάτω πλευρά του κτήµατος.
5. Κατασκευάστηκαν πέργολες από σίδηρο και τοποθετήθηκαν κάγκελα
στο δροµίσκο που οδηγεί προς το ναό.
6. Τοποθετήθηκαν δύο υπόγειες σωληνώσεις για δίοδο ισχυρών και
ασθενών ηλεκτρικών ρευµάτων.
7. Εγκαταστάθηκε υποδοµή θυροτηλεόρασης.
8. Ανατέθηκε, ύστερα από έρευνα αγοράς, στην εξειδικευµένη Εταιρεία
Κηποτεχνικής «Β. Λιόλιος – Χρ. Μπερνιδάκη» η µελέτη και η επίβλεψη της πρώτης φάσης των έργων ανάπλασης του κτήµατος.
9. Αποµακρύνθηκαν 90 περίπου τόνοι µπάζων και άχρηστων υλικών
από το κτήµα.
10. Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες.
11. Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένος καθαρισµός και φυτοπροστασία της
χλωρίδας.
12. Ξεκίνησε, ύστερα από µελέτη, η δηµιουργία υποδοµών για εγκατάσταση εκτεταµένου αρδευτικού δικτύου και κατασκευάστηκε µία λιµνοδεξαµενή.
13. Ξεκίνησε ύστερα από µελέτη, η φύτευση του κτήµατος µε δενδρύλλια
και φυτά.
14. Ξεκίνησε η µελέτη της πυροπροστασίας του κτήµατος.
15. Το ∆.Σ. προβαίνει σε δέουσες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης για την πορεία του έργου από πηγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και πηγές του ελληνικού κράτους.
• Στην κάτω πλευρά του κτήµατος ο κ. Κυριακίδης Θεµιστοκλής ενοικιάζει ακάλυπτο χώρο 500,00 τ.µ. ως υπαίθρια αποθήκη οικοδοµικών
υλικών µε σύµβαση που έχει έναρξη στις 16/09/2010 και λήξη στις
15/09/2014.
• Στις 5 Ιουλίου 2010 η Φ.Α.Α.Θ. οργάνωσε στο κτήµα µία µεγάλης εµβέλειας πολιτιστική εκδήλωση, που αφορούσε στην παρουσίαση του
Ορατορίου «Ο Απόστολος Παύλος: Ο Πρώτος µετά τον Ένα» (Ποίη-
-167ση: ∆. Μπρούχος, Μουσική: Μ. Πλέσσας), δίδοντας το στίγµα της
παρουσίας της και του ποιοτικού επιπέδου της προσφοράς της στο
κοινωνικό σύνολο.
VI. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Σε συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το 2008, µε τον Παναγιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιµο και τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της Αδελφότητος, να διατηρήσει στην ιδιοκτησία της τα κοιµητήρια
της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής.
Γνωστοποιήθηκε, επίσης, η πρόθεση της Αδελφότητος να επιδιώξει
τη δηµιουργία υπαίθριων µουσείων ταφικών εθίµων στους συγκεκριµένους χώρους, µε άντληση πόρων από προγράµµατα και επιδοτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αγαστή συνεργασία µε τις Ι. Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Σε κάθε περίπτωση οι Ι. Ναοί των κοιµητηρίων θα παραµείνουν
ενοριακοί υπό τις αντίστοιχες Ι. Μητροπόλεις, µε την επιδίωξη της δυνατότητας να ορίζονται κάποια µέλη της Φ.Α.Α.Θ. στις Ενοριακές Επιτροπές των Ναών για λόγους συναισθηµατικούς, ιστορικούς και πρακτικούς.
Τα προαναφερθέντα αποτελούν απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επικυρώθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών της Αδελφότητος στις 2 Ιουλίου 2008.
Τον Οκτώβριο του 2010 η Φ.Α.Α.Θ. εξέδωσε το βιβλίο του κ. Θ.Ι.
∆αρδαβέση µε τίτλο «Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης
και το Νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Θεσσαλονίκης». Το βιβλίο ταχυδροµήθηκε σε µεγάλο αριθµό αποδεκτών, γνωστοποιώντας στο ευρύ κοινό τη σχέση της Αδελφότητος µε τα
ιστορικά Κοιµητήρια της Θεσσαλονίκης και την πρόθεσή της να τα αναδείξει ως ιστορικούς τόπους της Θεσσαλονίκης.
Επισηµαίνεται, ότι τα κοιµητήρια της Ευαγγελίστριας και της Αγίας
Παρασκευής δηλώθηκαν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο ως ιδιοκτησίες της
Αδελφότητος.
-168-
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 ο Πρόεδρος
κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης και µέλη του ∆.Σ. είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνεργαστούν µε εκπροσώπους Αρχών και Φορέων, καθώς και µε διακεκριµένες προσωπικότητες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής:
1. Ο Παναγιότατος Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος.
2. Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.
Θεόδωρος ο Β΄.
3. Ο Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιµος.
4. Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ζιµπάµπουε και Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής στην Αθήνα κ.κ. Γεώργιος.
5. Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και Σεϋχελλών νήσων κ.κ. ∆ηµήτριος.
6. Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κ.κ. Ιγνάτιος.
7. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαδαγασκάρης κ.κ. Ιγνάτιος.
8. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κορυτσά κ. Θ. Οικονόµου –
Καµαρινός.
9. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Μοναστήρι κ. Μ. Τριπολιτάκης.
10. Ο ∆ήµαρχος Κορυτσάς κ. N. Peleshi.
11. Ο ∆ήµαρχος Χορτιάτη κ. Μ. Γεράνης.
12. Ο ∆ήµαρχος Αγ. Παύλου κ. Ν. Βαρσάµης.
13. Ο Μέγας Άρχων Λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Σπ. Καµαλάκης.
14. Ο Μέγας Άρχων Πρωτέκδικος και Πρόεδρος των Οφφικιάλων του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θ. Παναγόπουλος.
15. Ακαδηµαϊκοί, Κοσµήτορες Σχολών, Καθηγητές Πανεπιστηµίου, Βουλευτές, Πρόεδροι Οργανώσεων και Σωµατείων, Επιχειρηµατίες κ.ά.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πρόταση του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία αποφάσισε, τον Ιούνιο του 2008, τη δηµιουργία ιστοσελίδας της Αδελφότητος στο διαδίκτυο µε το διακριτικό
όνοµα www.faath.org.gr.
-169Το έργο υλοποίησης το ανέλαβε, ως χορηγία προς την Αδελφότητα, η Εταιρεία Ottagono, η οποία δηµιούργησε µια ιστοσελίδα τεχνικά
άρτια, µε περιεχόµενο πλήθος στοιχείων που αφορούν στην ιστορία, τη
διοίκηση, τις δραστηριότητες κ.ά. της Αδελφότητος.
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αδελφότητος βελτιωτικές παρεµβάσεις
και συνεχής εµπλουτισµός της µε νέα στοιχεία και πληροφορίες. Απώτερος στόχος είναι να εξελιχθεί, σταδιακά, η ιστοσελίδα της Αδελφότητος ως ένα σηµείο αναφοράς για το σύνολο των φιλανθρωπικών και ιατροκοινωνικών δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Κατόπιν πρωτοβουλιών και επαφών του Προέδρου και µελών του
∆.Σ., αλλά και αυτοβούλως, υπήρξαν κατά το έτος 2010, οι παρακάτω
περιπτώσεις προβολής της Αδελφότητος και του έργου που επιτελεί στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
1. Συνέντευξη τύπου του ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. µε θέµα «Ιατροκοινωνική προσφορά και σχεδιασµός παρεµβάσεων στη Θεσσαλονίκη», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ.
Στη συνέντευξη προσήλθαν δηµοσιογράφοι ηµερησίων εφηµερίδων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, του Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων, καθώς και τηλεοπτικών σταθµών, που ενηµερώθηκαν για
την ιστορία και το έργο της Φ.Α.Α.Θ. και στη συνέχεια πρόβαλαν στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης που στελεχώνουν.
2. Συνέντευξη του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση σε τηλεοπτική εκποµπή του σταθµού Europe 1 στις 17 Φεβρουαρίου 2010.
3. Τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης λόγου µε θέµα «Οικονοµία
και Εθνικά Θέµατα» στις 3 Μαΐου 2010.
4. Τηλεοπτική κάλυψη της παρουσίασης του Ορατορίου «Ο Απόστολος Παύλος: Ο Πρώτος µετά τον Ένα» (Ποίηση: ∆. Μπρούχος,
Μουσική: Μ. Πλέσσας) στις 5 Ιουλίου 2010.
5. Τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης λόγου «Η ζωή και το έργο
του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Μητροπολίτου Πενταπόλεως του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής» στις 3 Οκτωβρίου 2010 και
µετάδοσή της σε δύο συνέχειες από τον τηλεοπτικό σταθµό 4Ε.
-1706. Τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης λόγου «Αφανείς γηγενείς
Μακεδονοµάχοι» στις 17 Οκτωβρίου 2010.
7. Αφιέρωµα στην ιστορία και το έργο της Φ.Α.Α.Θ. στην τηλεοπτική εκποµπή της ∆ηµοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 «Ιστορίες
Πολιτισµού» µε το δηµοσιογράφο κ. Χρ. ∆όκαλη στις 21 Νοεµβρίου
2010.
8. Ραδιοφωνική ανακοίνωση όλων των εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ.
την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 από εννέα (9) Ραδιοφωνικούς Σταθµούς.
9. ∆εκατέσσερις (14) δηµοσιεύσεις δελτίων τύπου εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων της Φ.Α.Α.Θ. σε εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, των
Σερρών, της Κορυτσάς και της Οµογένειας της Κωνσταντινούπολης.
10. Τεύχος του περιοδικού «Νέες Ιδέες» (αριθµός τεύχους 75,
Μάρτιος 2010), που κυκλοφορεί σε 2.000 αντίτυπα, αφιερωµένο αποκλειστικά στη Φ.Α.Α.Θ. (συνέντευξη του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση,
κείµενα οµιλιών που παρουσιάστηκαν σε εκδηλώσεις της Φ.Α.Α.Θ.
κ.ά.).
11. ∆ηµοσίευση σε τεύχος του περιοδικού «Νέες Ιδέες» (αριθµός
τεύχους 77, Σεπτέµβριος 2010) εκτεταµένης αναφοράς στην εκδήλωση
της Φ.Α.Α.Θ., που αφορούσε στην παρουσίαση του Ορατόριου «Απόστολος Παύλος: Ο Πρώτος µετά τον Ένα».
12. ∆ηµοσίευση άρθρου του Προέδρου κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέση µε θέµα
«Το Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης "Η Ευαγγελίστρια"» στο περιοδικό «Ιατρικά Θέµατα» (αριθµός τεύχους 60, Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2010, σελίδες 7-20), το οποίο κυκλοφορεί σε 10.000
αντίτυπα).
-171-
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 διεκπεραιώθηκε, µε αποφάσεις του ∆.Σ., ένας σηµαντικός αριθµός νοµικών ενεργειών και παραστάσεων, που αναδεικνύουν αφενός το εύρος των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν τη συγκεκριµένη περίοδο και αφετέρου
τη συνεχή µέριµνα του ∆.Σ. για διαχειριστική διαφάνεια.
Η διεκπεραίωση των συγκεκριµένων υποθέσεων πραγµατοποιήθηκε µε επαγγελµατική αρτιότητα και συνέπεια από τον ∆ικηγόρο κ. Απόστολο Παπαδόπουλο – Νοµικό Σύµβουλο της Αδελφότητος, για λογαριασµό της Φ.Α.Α.Θ. και εξ’ αυτών οι κυριότερες αφορούν στα εξής:
Α. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
1. Οικοδοµή
Στ. Κυριακίδη 25:
α. Ισόγειο κατάστηµα (Α. Παπαδοπούλου
– Λύση µίσθωσης)
β. Ισόγειο κατάστηµα (∆. Αναστασιάδου –
Μισθωτήριο)
γ. ∆ιαµέρισµα Α6 (Ε. Κακάµπουρα – Παράταση)
2. Οικοδοµή
Αγίας Σοφίας 38:
α. Κατάστηµα (Εµπορική Τράπεζα – Μισθωτήριο)
β. ∆ιαµέρισµα 1ου ορόφου (Εµπορική
Τράπεζα – Μισθωτήριο)
β. Κυλικείο ισογείου (Π. Γαβριηλίδου –
Λύση µίσθωσης)
γ. Κυλικείο ισογείου (Θ. Βερβελίδου – Μισθωτήριο)
5. Κτήµα Αγίου Παύλου:
α. Εδαφική έκταση 500,00 τ.µ. (Θ. Κυριακίδης: Λύση µίσθωσης, µισθωτήριο,
τροποποίηση µίσθωσης)
Β. ΧΡΗΣΙ∆ΑΝΕΙΑ
1. Οικοδοµή
Στ. Κυριακίδη 25:
α. ∆ιαµέρισµα Α14 (Σ. Γρηγοριάδης)
β. ∆ιαµέρισµα Β1 (Μπ. Σαµαρτζή)
γ. ∆ιαµέρισµα Β2 (Π. Mohamed)
2. Κτήµα Αγίου Παύλου:
α. Εδαφική έκταση (∆ήµος Αγ. Παύλου επί
3 ηµέρες)
-172Γ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συντάχθηκαν και υπογράφηκαν πενηνταδύο (52) συµβάσεις έργου
µε τις εξής Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Βαγγέλας Μ. και ΣΙΑ Ο.Ε.,
Βαµβακίδης Κ., Γκάγκας ∆., Clements A., Εκδοτικός Οίκος Αδελφών
Κυριακίδη, Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, Λιόλιος Β., Λίτσια Μ., Μαυρογένης Α.Ε. – Γραφικές Τέχνες, Μαύρος Α.Ε.Τ.Ε., Μίµης Ι. – Μίµης Κ.
Ο.Ε., Μόσχος Ε., Νικολαΐδης Ν., Νταλιόπουλος Στ. και Ι., Ντάνος Ν.,
Ουγγρίνης Κ. – Λιάπη Μ., Παναγιωτόπουλος Η. – Λαγός Μ. Ο.Ε., Παπαδόπουλος Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε., Πολίτης Α., Ρόζας Ν., Ρωµανίδης Ν.,
Στανκίδης Ξ., Τανασκίδης Α. Ο.Ε., Τουρκαντώνης Α., Τσάνγκο Βάσκε,
Φωτιάδης Φ. και ΣΙΑ Ο.Ε.
∆. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1. Αδελφοί Γραβάνη Α.Ε. (Τρεις συµβάσεις πώλησης φωτιστικού εξοπλισµού).
2. Γιαλοψός Ε.Π.Ε. (Σύµβαση πώλησης επίπλων και ειδών υγιεινής για
την Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.).
3. ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. (Σύµβαση πώλησης κλιµατιστικών – δωρεά στις ∆ικαστικές Φυλακές ∆ιαβατών).
4. FERMAX (Σύµβαση πώλησης συστηµάτων ασφαλείας).
5. Ιωάννης Χ. Κιουρτσόγλου Α.Ε.Ε.Β.Ε. (Σύµβαση πώλησης ειδών υγιεινής).
6. Letterphone Α.Ε. (Σύµβαση πώλησης φωτοτυπικού µηχανήµατος).
7. Τίκης Κ. (Σύµβαση πώλησης τιµητικών πλακετών και µεταλλίων).
8. Τρατσέλας Α. και ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύµβαση για εφαρµογή κονιάµατος επάλειψης EDM-Λ2Γ11 σε δάπεδο επί τσιµεντοκονίας επιφανείας 150,00
τ.µ.)..
Ε. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Μουζάκης Αβραάµ (Ανανέωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου – Εργοδηγός).
2. Όσση Πετρούλα (∆ύο συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου - Υπάλληλος γραφείου).
3. Ψωνοπούλου Παυλίνα (∆ύο συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού).
ΣΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Προς Βαρελά Α. (Από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας
Στ. Κυριακίδη 25).
-1732. Προς Βρανά Ι. (Εξώδικος δήλωση – όχληση – διαµαρτυρία της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής της πολυκατοικίας Στ. Κυριακίδη 25).
3. Προς Βρανά Ι. (Εξώδικος απάντηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
της πολυκατοικίας Στ. Κυριακίδη 25).
Ζ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
1. Περί της αποδοχής της δωρεάς του κ. Γεράσιµου Τουλιάτου.
2. Περί της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από έρευνα του Υποθηκοφυλακείου
Θεσσαλονίκης.
Η. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Καθαρογραφή κειµένων του Καταστατικού.
2. Σύνταξη αίτησης για τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Σύνταξη προτάσεων.
4. Περίληψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης.
5. ∆ηµοσίευση περίληψης στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων.
Θ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
1. Κατάθεση αίτησης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Ι. ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
1. Παράσταση κατά τη συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
2. Σύνταξη προτάσεων.
3. Σύνταξη αντίκρουσης – προσθήκης.
ΙΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΞΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΕΦΟΥΛΗ-ΚΟΥΚΛΙΤΗ
1. Σύνταξη και αποστολή εξωδίκου δήλωσης – όχλησης – διαµαρτυρίας.
2. Κατάθεση αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
3. Έκδοση Απογράφου.
4. Σύνταξη και υπογραφή συµφωνητικού παραλαβής κινητών.
5. Σύνταξη και κατάθεση έγκλησης.
-174-
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
Οι πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιήθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 και αφορούν
στα µέλη της Αδελφότητος είναι οι εξής:
1. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση εγγραφής ως
µέλους στην Αδελφότητα, αµέσως µετά την έγκριση της εγγραφής του
από το ∆.Σ. ταχυδροµείτο «∆ίπλωµα Μέλους», αντίγραφο του Καταστατικού, το τευχίδιο του Απολογισµού ∆ραστηριοτήτων του έτους
2009 και ένας τόµος του βιβλίου «Θ. ∆αρδαβέσης. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και οι διατελέσαντες Πρόεδροι (1871-2010). Θεσσαλονίκη, 2010».
2. Όλα τα µέλη της Αδελφότητος έγιναν αποδέκτες µέσω του ταχυδροµείου:
α. Προσκλήσεων όλων των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν το έτος
2010.
β. Ευχετήριων καρτών µε την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και
των Χριστουγέννων.
γ. Ευχετήριων καρτών για την ονοµαστική εορτή ενός εκάστου.
δ. Αντιτύπου βιβλίου «Ν. Μέρτζος. Οι Αρµάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη:
Φ.Α.Α.Θ., 2010» (έκδοση της Αδελφότητος).
ε. Αντιτύπου του βιβλίου «Θ.Ι. ∆αρδαβέσης. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο Ευαγγελίστρια της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη:
Φ.Α.Α.Θ., 2010» (έκδοση της Αδελφότητος).
στ. CD µε περιεχόµενο το Ορατόριο «Απόστολος Παύλος: Ο Πρώτος
µετά τον Ένα» (Ποίηση: ∆. Μπρούχος, Μουσική: Μ. Πλέσσας, Παραγωγή: Φ.Α.Α.Θ.).
ζ. Αντιτύπου του αναθεωρηθέντος το 2010 Καταστατικού της
Φ.Α.Α.Θ. (τευχίδιο).
η. Τεύχους του περιοδικού «Νέες Ιδέες», το οποίο ήταν αφιερωµένο
στην ιστορική πορεία και προσφορά της Αδελφότητος.
3. Σε κάθε περίπτωση εκδηµίας εις Κύριον µέλους της Αδελφότητος συντάσσετο, άµεσα, συλλυπητήρια επιστολή προς την οικογένειά του
και υπήρχε µέριµνα για εκπροσώπηση του ∆.Σ. στις εξόδιες ακολουθίες.
4. Σε κάθε περίπτωση διάκρισης ή αξιοσηµείωτης επαγγελµατικής ή κοινωνικής επιτυχίας µέλους της Αδελφότητος αποστέλλετο συγχαρητήρια επιστολή.
-175Ειδικά σε περιπτώσεις τέκνων ή εγγονών µελών της Αδελφότητος,
που εισήλθαν µε επιτυχία σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές, αποστέλλονταν συγχαρητήρια επιστολή µέσω ταχυδροµείου και ένα βιβλίο ως
δώρο επιβράβευσης εκ µέρους του ∆.Σ.
5. Ο Πρόεδρος κ. Θ.Ι. ∆αρδαβέσης ασχολήθηκε προσωπικά µε πέντε
(5) περιπτώσεις µελών της Αδελφότητος ή στενών συγγενών τους,
που αντιµετώπιζαν πρόβληµα υγείας και είχαν ανάγκη ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας.
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010 η κίνηση
των µελών της Αδελφότητος αφορά στα εξής:
1.
2.
3.
4.
Μέλη εκδηµήσαντα εις Κύριο ................................: 11 (πίνακας 43).
Μέλη διαγραφέντα κατόπιν αιτήσεώς τους ...........: 5 (πίνακας 44).
Νέες εγγραφές µελών στην Αδελφότητα...............: 90 (πίνακας 45).
Σύνολο µελών της Φ.Α.Α.Θ. στις 31-12-2010.......: 689
Πίνακας 43. Κατανοµή των εκδηµησάντων εις Κύριον µελών της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο και κατά επαγγελµατική ενασχόληση.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚ∆ΗΜΗΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ακογλάνης Κ. Χρήστος
Βήκας Κ. Αθανάσιος
∆αρδαβέσης Ι. ∆ηµήτριος
Θεοδώρου Ι. Ευστάθιος
Κωνσταντινίδης Α. Κωνσταντίνος
Μανωλιάδης Ν. Ιωάννης
Πράντζος ∆. Γεώργιος – Γεννάδιος
Σταµούλης Π. Κωνσταντίνος
Σωκιανός Γεώργιος
10
Τάτσικας Ν. Χαρίλαος
11
Ψαλτίδης Σ. Απόστολος
Α/Α
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οικονοµολόγος
Πολιτικός Μηχανικός
∆ρ. Ιατρός Χειρουργός - Ορθοπαιδικός
∆άσκαλος (συνταξιούχος)
Οµ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
∆ρ. Ιατρός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Ιερεύς
Έµπορος (συνταξιούχος)
Υπάλληλος ΟΤΕ (συνταξιούχος)
Υπάλληλος ∆ήµου Θεσσαλονίκης (συνταξιούχος)
Επιχειρηµατίας (συνταξιούχος)
-176-
Πίνακας 44. Καταγραφή των διαγραφέντων µελών της «Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατόπιν αιτήσεώς τους την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο και κατά
επαγγελµατική ενασχόληση.
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
Βεργετίδης Γ. Φώτιος
Μακρογιάννης Ι. Τιµολέων
Παπατζίµας Κ. Αθανάσιος
Πετσάνης Γρ. Λάζαρος
Ποτουρίδης Γ. Μιχαήλ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συνταξιούχος Ι.Κ.Α.
Οµ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Οικονοµολόγος
Συνταξιούχος
Οικονοµολόγος (συνταξιούχος)
Πίνακας 45. Κατανοµή των εγγραφέντων µελών στην «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010, κατά ονοµατεπώνυµο και κατά επαγγελµατική ενασχόληση.
1
2
3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Αθανασόπουλος Β. Ανδρέας
Αµοιρίδης Κ. Κυριάκος
Αντωναράκος ∆. Νικόλαος
4
Αντωνιάδης Μ. Λουκάς
5
Ασηµόπουλος Ν. ∆ηµήτριος
6
Αποστολίδης Ι. Θεοχάρης
7
8
9
Ασπασίδης Ε. Θεόδωρος
Βασιλειάδης ∆. Βασίλειος
Βασιλειάδης Β. Γεώργιος
10
Βαφειάδης Χ. Μαργαρίτης
Α/Α
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
∆ικηγόρος
Πρέσβης
Υπάλληλος ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Οδοντίατρος – Ορθοδοντικός (συνταξιούχος)
∆ικηγόρος (συνταξιούχος)
Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Τµήµατος Ιατρικής Λάρισας
∆ικηγόρος
Υπάλληλος Τράπεζας (συνταξιούχος)
Υπάλληλος Τράπεζας
Αν. Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
(συνεχίζεται)
-177Πίνακας 45. (συνέχεια 1η)
11
12
13
14
15
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Βλαχογιάννης Γρ. Εµµανουήλ
Γιαννακάκης Κ. Γεώργιος
Γούσιος Χρ. Αστέριος
∆ασκόπουλος ∆. Αντώνιος
∆εµίρης Α. Κωνσταντίνος
16
∆εσίρης Κλ. Άγγελος
17
18
19
20
21
∆ηµητρούλης Φ. Ζαρίφης
∆ήµου Α. Κωνσταντίνος
∆όκαλης Ν. Χρήστος
∆ούκας Γ. Κωνσταντίνος
∆ουµπόγιας Π. Ιωάννης
Εφραιµίδης – Κατακουζηνός Στ.
Αναστάσιος
Εφραιµίδης – Κατακουζηνός Αν.
Σταύρος
Α/Α
22
23
24
Ζαλίδης Ν. Χρήστος
25
26
27
28
Ζούκας Ν. Ιωάννης
Ιωαννίδης Θ. Αρτέµιος
Ιωαννίδης Α. Θεόφιλος
Καζαντζής Α. Χρήστος
29
Καλτσίκης Ι. Χρηστογεωργάκης
30
31
32
33
Καµάρας Ν. ∆ωρόθεος
Κάπος Μ. Κωνσταντίνος
Καρδιτσάς ∆. Στυλιανός
Καρύκης Γ. Αναστάσιος
34
Κατσικόπουλος Π. Γεώργιος
35
36
Κοεµτζόπουλος Ε. Λάζαρος
Κουκίδης Π. Σπυρίδων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
∆ρ. Ιατρός Ειδικός Παθολόγος
Εκπαιδευτικός (συνταξιούχος)
Επιχειρηµατίας
Επιχειρηµατίας (συνταξιούχος)
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Οµ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Έµπορος
∆ηµοσιογράφος
Τουριστικός πράκτορας
Οµ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Πολιτικός Μηχανικός – Επιχειρηµατίας
Πολιτικός Μηχανικός – Επιχειρηµατίας
Φοιτητής Τµ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Α.Π.Θ.
Αντιστράτηγος ε.α.
Οικονοµολόγος
∆ικηγόρος
∆ικηγόρος
Καθηγητής Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.
Ασφαλιστής
Μηχανολόγος Μηχανικός
∆ρ. Ιατρός Οφθαλµίατρος
Σύµβουλος Επιχειρήσεων
Οικονοµολόγος – Υπάλληλος Τράπεζας
(συνταξιούχος)
Νοµικός, ∆ικαστής (συνταξιούχος)
Πολιτικός Μηχανικός
(συνεχίζεται)
-178Πίνακας 45. (συνέχεια 2η)
37
38
39
40
41
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Κωτούλας Μ. Ιωάννης
Κωτσόβολος Ε. Παναγιώτης
Λάζιος Π. Μάριος
Λαϊνάκης Γ. Χριστόφορος
Λάλλας Ι. Αιµίλιος
42
Λεοντιάδης Γ. Ιωάννης
43
44
45
46
47
48
Λίτσας Ν. Σπυρίδων
Λωσταράκος Γ. Βασίλειος
Μαγκλής Γ. Άγγελος
Μάργας Μ. Κωνσταντίνος
Μεγαλόπουλος Γ. Ιωάννης
Μουρούτσος Η. Ιωάννης
49
Μουσιόπουλος Στ. Νικόλαος
50
51
Μπακιρτζής ∆. Κωνσταντίνος
Μπλέρης Γ. ∆ηµήτριος
52
Μποζίνης Α. Κωνσταντίνος
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Ναλµπάντης Α. Σταύρος
Νικολάου Ν. Γεώργιος
Ντελόπουλος Β. Μιχαήλ
Οραήλογλου Α. Σταύρος
Παπαγεωργίου Ι. ∆ηµήτριος
Παπαγεωργίου Β. Κωνσταντίνος
Παπαδηµητρίου Κ. Γεώργιος
Παπαδηµητρίου Κ. Ηλίας
Παπαδόπουλος Α. Γεώργιος
Παπαντωνίου Ζ. Αντώνιος
Παπασταύρου Φ. Αθανάσιος
Παπαϊωάννου Γ. Νικόλαος
Παυλίδης Λ. Κωνσταντίνος
Α/Α
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συµβολαιογράφος (συνταξιούχος)
Λογιστής
Πολιτικός Μηχανικός
Φοιτητής Τµ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
Ιατρός
Επ. Καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Οικονοµολόγος, Πανεπιστηµιακός
Ιατρός Καρδιολόγος
Πολιτικός Μηχανικός – Επιχειρηµατίας
Ιατρός Ορθοπαιδικός
Έµπορος
Υπάλληλος Τράπεζας (συνταξιούχος)
Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.
Βιβλιοπώλης - Εκδότης
Μηχανικός Πληροφορικής
Επ. Καθηγητής Τµήµατος Ποιµαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
Ταξίαρχος Αστυνοµίας ε.α.
Έµπορος (συνταξιούχος)
Ιατρός Βιοπαθολόγος
∆ηµοσιογράφος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Στρατιωτικός Κτηνίατρος
Πολιτικός Μηχανικός
Ιατρός
Κτηνίατρος
∆ικηγόρος
Οικονοµολόγος, Ιδιωτικός υπάλληλος
Αν. Καθηγητής Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
Πολιτικός Μηχανικός (συνταξιούχος)
(συνεχίζεται)
-179Πίνακας 45. (συνέχεια 3η)
66
67
68
69
70
71
72
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Πελεκανίδης Θ. Γεώργιος
Πήττας Κ. Αντώνιος
Πολονύφης Σ. Σπύρος
Ρίζος Χ. Ευάγγελος
Ρόζας Α. Νικόλαος
Σαββάκης Ι. Αθανάσιος
Σαρηγιαννίδης Π. Ευθύµιος
73
Σκούρτης Α. Ιωάννης
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Ταβαντζής Β. Ιωάννης
Τερενίδης Π. Γρηγόριος
Τερενίδης Γ. Παναγιώτης
Τζαρίδης Θ. Γεώργιος
Τζαφέττας Μ. Ιωάννης
Τζέλλος Γ. Θρασύβουλος
Τόλιος Α. Νικόλαος
Τουρκαντώνης Α. Αλέξανδρος
Τυρπένος Ε. Αθανάσιος
Φιλιούσης Π. Γεώργιος
Φρυδάς Η. Σταύρος
85
Φώτης ∆. Γεώργιος
86
87
88
89
90
Χατζηαντωνίου Ι. Νικόλαος
Χατζηεµµανουήλ Κ. Γεράσιµος
Χατζηκεφαλάς Γ. Στράτος
Χρήστου Π. Κωνσταντίνος
Ψαλίδας Ι. Νικόλαος
Α/Α
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
∆ηµόσιος υπάλληλος
∆ασολόγος (συνταξιούχος)
Φαρµακοποιός
Εκπαιδευτικός Τ.Ε.Ε. (συνταξιούχος)
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Οικονοµολόγος, Ιδιωτικός υπάλληλος
Υπάλληλος Τράπεζας
Καθηγητής Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
∆ικηγόρος
Φυσιοθεραπευτής (συνταξιούχος)
Ιατρός Καρδιολόγος
∆ικηγόρος
Οµ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ιατρός ∆ερµατολόγος – Αφροδισιολόγος
Ιατρός Ειδικός Παθολόγος
Πολιτικός Μηχανικός
Κτηνίατρος (συνταξιούχος)
Κτηνίατρος
Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Οµ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ.
Χηµικός, Εργολάβος οικοδοµών
Επιχειρηµατίας
Επιχειρηµατίας
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Επιχειρηµατίας
-180-
-181-
ΣΧΟΛΙΟ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η αξιολόγηση του έργου και της προσφοράς κάθε φυσικού προσώπου ή ∆ιοικητικού Οργάνου αποτελεί µία υπεύθυνη διαδικασία, η
οποία πρέπει να επιτελείται µε τρόπο εποικοδοµητικό και καλοπροαίρετο. Στην εξέλιξη της διαδικασίας αυτής πρέπει να συνεκτιµάται το γεγονός, ότι σε λάθη ή παραλείψεις είναι πιθανόν να περιπέσουν, όσοι έχουν το θάρρος να αποφασίζουν και να ενεργούν. Αλάθητοι και ασφαλείς είναι µόνο οι άβουλοι και οι αδρανείς, οι οποίοι, συνήθως, έχουν την
τάση να ασκούν έλεγχο και να προβαίνουν σε άκριτες παρατηρήσεις εκ
του ασφαλούς.
Το έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ανασύνταξη των δοµών και για τον επαναπροσδιορισµό των σκοπών και των µεθόδων άσκησης ιατροκοινωνικού έργου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών
Θεσσαλονίκης» δροµολογήθηκε τον Μάρτιο του 2008 και συνεχίστηκε
µε σταθερό βηµατισµό κατά τα έτη 2009 και 2010, έχοντας κατά σειρά
προτεραιότητας τους εξής γενικούς στόχους:
1. Εσωτερική αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισµός και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής των υπηρεσιών της Αδελφότητος, µε στόχο την
εύρυθµη λειτουργία τους και την παραγωγή πολύπλευρου και ουσιαστικού έργου.
2. Επαναπροσέγγιση της ασκούµενης φιλοπτώχου πολιτικής µε σύγχρονα κριτήρια και ορθολογικές προδιαγραφές, µε στόχο να αγγίξει η
Αδελφότητα τον σφυγµό των ιατροκοινωνικών προβληµάτων της εποχής και να είναι αποτελεσµατική στις επιλογές της.
3. Συστηµατική προβολή της ιστορίας και της προσφοράς της Αδελφότητος προς την κοινωνία, ώστε να επαναποκτήσει το κύρος που της
αρµόζει και να µπορεί να ασκεί παρεµβάσεις σε τοµείς που άπτονται
των σκοπών της, µε τρόπο αποτελεσµατικό.
4. Αποφασιστική διευθέτηση των σύνθετων προβληµάτων που έχουν
συσσωρευθεί στην Αδελφότητα από το παρελθόν και απόκτηση οργανωτικής ετοιµότητας για την άµεση αντιµετώπιση όσων νέων δυσκολιών είναι εύλογο να ανακύψουν στην πορεία του χρόνου.
-1825. Συντήρηση, αναβάθµιση και αξιοποίηση των ακινήτων της Αδελφότητος, καθώς και αναζήτηση νέων πηγών χρηµατοδότησης µε στόχο
την αύξηση των πόρων της, προς όφελος των αναξιοπαθούντων.
6. ∆ιοίκηση και διαχείριση µε απόλυτη διαφάνεια και µε την κινητοποίηση µελών της Αδελφότητος προς συνδροµή στο έργο του ∆.Σ., µε την
πλαισίωση Οµάδων και Επιτροπών Εργασίας.
Σήµερα, µετά πάροδο τριών ετών από τη χρονική αφετηρία της οριοθέτησης των προαναφερθέντων στόχων, η Φ.Α.Α.Θ. έχει καταστήσει
εµφανή την παρουσία και το έργο της όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και
στο εξωτερικό. Ο παρών «Απολογισµός» της περιόδου 1 Ιανουαρίου –
31 ∆εκεµβρίου 2010 αποτελεί δείγµα της όλης προσπάθειας και αναδεικνύει τη βαθµίδα οργάνωσης και συγκρότησης, καθώς και την ποιότητα
των πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων της Αδελφότητος. Σε κάθε περίπτωση, όµως, πρέπει να επισηµανθεί ότι στην εξέλιξη της όλης προσπάθειας ανέκυπταν, συχνά, δυσκολίες που οφείλονταν, κυρίως, στις
πολλές και εµπεδωµένες επί χρόνια ανασταλτικές αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες, σταδιακά, περιορίζονται και αποδυναµώνονται.
Καταθέτοντας τον «Απολογισµό ∆ιοικητικού – Οργανωτικού Έργου
και των λοιπών ∆ραστηριοτήτων του 139ου Αδελφικού Έτους της
Φ.Α.Α.Θ.», επιζητούµε την ανοχή των µελών της Αδελφότητος για τα
τυχόν λάθη ή παραλείψεις µας. Επιζητούµε, επίσης, κάθε καλοπροαίρετη και εποικοδοµητική κριτική, που θα µπορούσε να συνεισφέρει στη
µεγιστοποίηση του έργου και της προσφοράς της Φ.Α.Α.Θ. προς όφελος των αναξιοπαθούντων και της κοινωνίας εν γένει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ
Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Φ.Α.Α.Θ.
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011
-183-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Α.Α.Θ.
(περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010)
-184-
-185-
-186-
-187-
-188-
-189-
-190-
-191-
-192-
-193-
(συνεχίζεται)
-194(συνέχεια)
-195-
-196-
-197-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΤΕΘΗΚΑΝ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.
(περίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2010)
-198-
-199-
-200-